ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES"

Transkript

1 ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí

2 Obsah 1. Základní informace pro zájemce o regionální značku Český les Úvod Jak poţádat o regionální značku Český les Vzhled značky Zásady pro udělení regionální značky Český les Mapa území působnosti MAS Český les, o. s., v roce Seznam obcí v MAS Český les v roce Seznam příloh...10 Příloha A - Přihláška...11 Příloha B Čestné prohlášení...13 Příloha C Certifikační kritéria...15 Příloha D Smlouva o uţívání regionální značky Český les...17 Příloha E - Certifikát...27 Příloha F Zákon č. 452/2001 Sb....29

3 1. Základní informace pro zájemce o regionální značku Český les 1.1 Úvod Regionální značka Český les vznikla v rámci projektu spolupráce s názvem Původ a značka: Náš region, na kterém se podílely místní akční skupiny Český les (dále jen MAS Český les ), Sdruţení Západní Krušnohoří a MAS Šluknovsko. Je udělována výrobkům a sluţbám, které jsou vyráběny či provozovány na území Českého lesa. Cílem udělení značky je podpora drobného podnikání v rámci trvale udrţitelného rozvoje venkova, propagace území Českého lesa a podnikatelů, kteří svou činností - kvalitními výrobky a sluţbami - přispívají k jeho dobrému jménu. Povolení k uţívání značky je podmíněno splněním podmínek podle daných pravidel. K uţívání regionální značky se uzavírá smlouva mezi ţadatelem a MAS Český les, o. s. Na uzavření smlouvy není právní nárok. 1.2 Jak požádat o regionální značku Český les O značku Český les můţe poţádat fyzická i právnická osoba mající sídlo, provozovnu, výrobu, případně výrobky či sluţby, které svou jedinečností reprezentují Český les, a která splňuje certifikační pravidla pro udělení značky Český les. Na udělení značky není právní nárok. Formulář ţádosti naleznete na Kontaktní osoba: Sylva Heidlerová, MAS Český les, o. s. tel.: Postup: Vyplňte přihlašovací formulář a doloţte popis výrobku/sluţby, fotodokumentaci, popř. vzorek. Odešlete jej nebo osobně předloţte sekretariátu MAS Český les, o. s. Vaše ţádost bude zaregistrována a posouzena k certifikaci. V případě neúplnosti budete vyzváni k doplnění. Součástí přihlášky je i čestné prohlášení. Přihlášené produkty, výrobky a sluţby musí splňovat podmínky přijetí, dále poţadavky platných právních předpisů českého i přejatého evropského práva. Ţadatel je povinen dodrţovat pravidla správné výrobní, hygienické a veterinární praxe u potravinářských výrobků, správné zemědělské praxe u zemědělských produktů, příslušných výrobních a bezpečnostních norem u řemeslných výrobků. Výše uvedené platí i pro sluţby v cestovním ruchu. 3/40

4 Skutečnost o plnění norem a předpisů dokládá ţadatel čestným prohlášením. Ţadatel dále čestným prohlášením potvrdí, ţe v souvislosti s přihlašovaným produktem, výrobkem nebo sluţbou není proti němu vedeno řízení ze strany orgánů státní správy, ochrany přírody, České inspekce ţivotního prostředí a ţe není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro certifikaci. Pokud získáte certifikát, máte právo příslušné produkty, výrobky a sluţby označovat logem regionální značky, které obdrţíte v nejpouţívanějších grafických formátech, případně ve formě samolepky. Všechny produkty, výrobky i sluţby, které splní výše uvedené podmínky a získají certifikát, budou propagovány v elektronickém katalogu regionálních výrobků a výrobců, na webových stránkách MAS Český les, o. s., a podle moţností také dalšími způsoby (média, účast na akcích v oblasti rozvoje venkova nebo cestovního ruchu). 1.3 Vzhled značky Značka má podobu kruhu s vnitřním symbolem korespondujícím s logem MAS Český les, doplněný nápisem sem patřím. Značka je ve výhradním vlastnictví MAS Český les, o. s., a je předmětem registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví pod spisovým číslem /40

5 2. Zásady pro udělení regionální značky Český les 1. Ţádost můţe podat kterákoliv právnická nebo fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu na území Místní akční skupiny Český les, o. s. 2. Ţadatel dokládá v ţádosti své identifikační údaje výpisem z obchodního nebo ţivnostenského rejstříku, dále dokládá formou čestného prohlášení, ţe není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Ţádost podává ţadatel sekretariátu MAS Český les, o. s., a to elektronicky, osobně nebo poštou. 4. Výrobek/produkt/sluţba, pro který se ţádá o udělení značky, musí splňovat platné právní předpisy. 6. Ţadatel je povinen doloţit, ţe v době podání ţádosti je výrobek pod jeho jménem v prodeji, případně sluţba provozována. 7. Ţadatel odpovídá za to, ţe všechny jím uvedené údaje v ţádosti jsou úplné a pravdivé. 8. Společně s přihláškou a čestným prohlášením přikládá ţadatel popis výrobku nebo sluţby, fotodokumentaci, popř. vzorek. 9. Regionální značka Český les bude udělena pouze v případě, ţe kvalita nebo vlastnost výrobku/produktu/sluţby je výlučně nebo převáţně dána charakteristickými přírodními nebo lidskými faktory a jestliţe výroba, zpracování příprava takového zboţí nebo poskytovaná sluţba probíhá ve vymezeném území. 10. Regionální značka Český les bude zájemci udělena na základě podané přihlášky a splnění hodnotících kritérií, které posoudí certifikační komise zřízená Místní akční skupinou Český les, o. s. a sloţená z odborníků a členů MAS. V případě schválení bude se zájemcem uzavřena smlouva s dvouletou platností. Na udělení regionální značky Český les není právní nárok. 11. O prodlouţení smlouvy je ţadatel povinen poţádat nejpozději dva měsíce před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. V případě včasného podání ţádosti o prodlouţení smlouvy a splnění podmínek pro uzavření smlouvy platných v době podání ţádosti o prodlouţení smlouvy, se smlouva automaticky prodluţuje. 12. Regionální značka můţe být udělena kategoriím: a) výrobek b) zemědělský/potravinářský produkt c) sluţby 5/40

6 13. Uţivatel uzavírá s MAS Český les, o. s., smlouvu, jejíţ nedílnou součástí je: a) název výrobku, případně sluţby, pro které byla uzavřena smlouva b) technická specifikace výrobku nebo sluţby c) výše poplatku d) identifikace uţivatele a doba, na kterou bylo uţívání smlouvou povoleno e) souhlas s tím, aby MAS Český les, o. s, při své činnosti propagovala výrobky /produkty sluţby označené regionální značkou Český les (katalog regionálních značek výrobků a výrobců, web stránky atd.) 14. Smlouvu lze uzavřít na dobu 2 let. Po uplynutí této lhůty můţe být smlouva prodlouţena na další dva roky, bude-li výrobek nebo sluţba i nadále splňovat všechny podmínky obsaţené v pravidlech a smlouvě. 15. Sekretariát MAS Český les, o. s., zašle uţivateli bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami fakturu k uhrazení poplatku. Uţívání značky je podmíněno řádným uhrazením poplatků stanovených ve smlouvě. 16. Uţivatel je povinen a) uhradit fakturu s poplatkem nejpozději do 20 dnů po jejím vystavení b) informovat o všech změnách týkajících se označeného výrobku nebo sluţby, které provede v průběhu platnosti smlouvy c) uţívat značku způsobem, který nevede k jejímu znevaţování, a dodrţovat pravidla pro její pouţívání d) poskytovat informace o uţívání značky poţadované sekretariátem MAS Český les, o. s. e) uţívat značku na výrobku nebo sluţbě aţ po řádném uhrazení faktury f) poţádat o ukončení smluvního vztahu před ukončením doby, na kterou byla smlouva uzavřena 17. Přijímání ţádostí o regionální značku a její přidělování bude probíhat 2 x ročně. 18. Značku lze udělit 1 výrobku anebo skupině výrobků - kaţdý výrobek ze skupiny musí splňovat všechna kritéria. 19. Povinnosti nositele při propagování regionální značky Český les: Výrobce má povinnost značit logem regionální značky své certifikované výrobky visačkou přímo na výrobu, na obalu nebo začlenit logo značky do vlastní etikety, či jiným způsobem. Pokud je výrobce provozovatelem vlastních webových stránek, umístí na ně logo Regionální značky Český les spolu s odkazem V případě, ţe je výrobce provozovatelem firemní prodejny nebo prodejny regionálních výrobků, označí viditelně tuto prodejnu logem. 6/40

7 Výrobce viditelně označí logem také svoji prodejní nebo propagační plochu na kulturních a společenských akcích, trzích, jarmarcích, kterých se účastní, nebo kde je jeho certifikovaný výrobek zastoupen. Logo lze dále vyuţít na propagačních materiálech, inzertních a reklamních plochách, propagačních bannerech, rollupech apod. Nedodrţení těchto pravidel můţe být důvodem k neprodlouţení certifikátu, nebo i odstoupení od smlouvy o vyuţívání Regionální značky Český les. 20. Při udělování regionální značky novému zájemci se můţe kterýkoliv drţitel značky, v případě oprávněných pochybností o kvalitě výrobku, sluţby popřípadě dalších okolnostech, které by mohli zpochybnit důvěryhodnost značky, vyjádřit proti udělení značky novému ţadateli, a to do 14 dnů od zveřejnění nových ţadatelů na webu MAS Český les, o. s. Tyto skutečnosti budou prověřeny certifikační komisí. 21. Průběh certifikace: Certifikační komise je sloţena ze zástupců MAS Český les a zástupců institucí působících v regionu. Posuzování splnění jednotlivých kritérií certifikace probíhá tak, ţe kaţdý zasedající oznámí součet bodového ohodnocení pro daný výrobek/sluţbu. Výsledné bodové hodnocení všech členů komise se sečtou a výsledným hodnocením je jejich aritmetický průměr. Ke splnění certifikačních kritérií je nutné získat minimálně 6 bodů z moţných 10. Komise má právo nerozhodnout ihned a nechat posoudit dané kritérium odborníkem pro danou oblast. Kterýkoli zástupce certifikační komise má právo navrhnout zamítnutí udělení certifikátu, a to i v případě ţe navrţené bodové ohodnocení splňuje poţadavky pro jeho udělení. O návrhu na zamítnutí je hlasováno. V případě rovného počtu hlasů rozhodne o konečném výsledku předseda certifikační komise. Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky i v případě splnění všech kritérií (z estetických, etických, morálních důvodů apod.) 7/40

8 3. Mapa území působnosti MAS Český les, o. s., v roce 2013 Členové MAS Český les, o. s km 8/40

9 3.1 Seznam obcí v MAS Český les v roce 2013 Babylon Bělá nad Radbuzou Blíţejov Bor Brod nad Tichou Broumov Bukovec Ctiboř Čermná Černovice Česká Kubice Díly Domaţlice Drahotín Draţenov Halţe Hlohová Hlohovčice Holýšov Hora Svatého Václava Horní Kamenice Horšovský Týn Hostouň Hošťka Hvoţďany Chodov Chodský Újezd Chrastavice Kanice Klenčí pod Čerchovem Kočov Křenovy Luţeničky Meclov Mezholezy (HT) Milavče Miřkov Mnichov Močerady Mutěnín Nemanice Nevolice Nový Kramolín Obora Osvračín Otov Pařezov Pasečnice Pec Pelechy Poběţovice Poděvousy Postřekov Prostiboř Přimda Puclice Rozvadov Rybník Semněvice Srbice Srby Staňkov Staré Sedliště Staré Sedlo Stráţ (DO) Stráţ (TC) Studánka Tisová Tlumačov Trhanov Třemešné Újezd Velký Malahov Vidice Vlkanov Zadní Chodov Ţdánov 9/40

10 4. Seznam příloh Příloha A Přihláška Příloha B Čestné prohlášení Příloha C Certifikační kritéria Příloha D - Smlouva o uţívání regionální značky Český les Příloha E Certifikát Příloha F - Zákon č. 452/2001 Sb. 10/40

11 Příloha A Přihláška Místní akční skupina Český les, o. s. Přihláška pro zájemce o regionální značku ČESKÝ LES Obchodní jméno: Adresa/sídlo: IČ: Tel.: www: Název výrobku/služby: Historie výrobku/služby: Vymezení lokality, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava výrobku/služby: Možnost exportu mimo vymezené území: ANO NE Popis vlastností nebo kvalitativních znaků výrobku/služby: Výrobek Produkt Služba Výčet výrobků/služeb, jichž se má označení původu týkat: Seznam provozoven, které výrobek/službu s označením místa původu budou nabízet: 11/40

12 Jste držitelem jiného certifikátu nebo osvědčení kvality? Místní akční skupina Český les, o. s. Souhlasím s podmínkami pro udělení regionální značky Český les, dále souhlasím, aby MAS Český les, o. s. při své činnosti propagovala výrobky / služby označené marketingovou značkou Český les v katalogu regionálních značek výrobků a výrobců, na webových stránkách MAS, v médiích a na akcích, kterých se pracovníci MAS Český les, o. s., zúčastní. V Dne: Podpis: Ţádost projednána v. dne. Vyjádření komise: Ţádost schválena/neschválena.. předseda certifikační komise. člen. člen MAS Český les, o. s., Hradská 52, Domaţlice, 12/40

13 Příloha B Čestné prohlášení Místní akční skupina Český les, o. s., Žďárská 187, Halže Kontaktní adresa: Hradská 52, Domažlice, Tel , e- www. masceskyles.cz Přihláška k certifikaci Přihlašuji výrobek/produkt/sluţbu k certifikaci Regionální značkou. Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţený výrobek/produkt je vyráběn v souladu s legislativou České republiky a s příslušnými oborovými normami. Prohlašuji, ţe v souvislosti s výrobou tohoto produktu/provozováním sluţby proti mně není vedeno správní řízení ze strany České inspekce ţivotního prostředí, veterinární správy, hygienické sluţby a dalších orgánů v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví. Nejsem v likvidaci a není vůči mně vedeno řízení podle zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení Název firmy Adresa V dne. Podpis 13/40

14

15 Přihláška C Certifikační kritéria Místní akční skupina Český les, o. s. Místní akční skupina Český les, o. s. Ţadatel:. Bodovací kritéria regionální značka Český les ano 1 bod ne 0 bodů kritérium bodů 1. Místní subjekt - firma, ţivnostník, zemědělec ( ŽL, výpis z obch. rejstříku či jiný doklad) 2. Ruční řemeslná práce - z více neţ 50 % (popis postupu výroby) 3. Výrobek je z místních surovin (seznam surovin s uvedením místa původu) 4. Jedinečnost výrobku/sluţby pro oblast Českého lesa (posoudí certifikační komise) 5. Originalita výrobku/sluţby (posoudí certifikační komise) 6. Tradiční výrobek/sluţba (více neţ 50 let) (doložit) 7. Výrobek/sluţba je certifikován v jiném systému hodnocení (doložit) 8. Stávající propagace výrobku/sluţby je i mimo ČL (doložit) 9. Výrobek/sluţba neohroţuje ţivotní prostředí (čestné prohlášení, posouzení certifikační komisí) 10. Výrobek/sluţba má stálé kvalitativní parametry (čestné prohlášení o plnění předpisů či jiných parametrů) Celkem bodů V. dne. Hodnotitel: Podpis.. 15/40

16

17 Příloha D Smlouva o užívání regionální značky Český les SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES č. Smluvní strany Místní akční skupina Český les, o. s. se sídlem: kontaktní adresa: Hradská 52, Domaţlice IČ: číslo účtu: /0800 zastoupená: Františkem Čurkou, předsedou (dále jen poskytovatel ) a se sídlem: IČ: zastoupená: (dále jen uživatel ) uzavírají následující smlouvu o uţívání regionální značky Český les: Preambule 1. Regionální značka Český les (dále jen značka ) vznikla v rámci projektu spolupráce Původ a značka: Náš region a je udělována výrobkům a sluţbám, které jsou vyráběny či provozovány na území Českého lesa. 2. Cílem udělení značky je podpora drobného podnikání v rámci trvale udrţitelného rozvoje venkova, propagace území Českého lesa a podnikatelů, kteří svou činností kvalitními výrobky a sluţbami přispívají k jeho dobrému jménu. 17/40

18 Čl. I Účel smlouvy 1. Účelem smlouvy je zvýšit povědomí o území Českého lesa, a poukázat na jeho specifika, tradice, historii a současnou nabídku výrobků a sluţeb na tomto území. Smlouva umoţňuje uţivateli označovat své výrobky a sluţby logem značky a tuto značku vyuţívat v souladu s touto smlouvou. Čl. II Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout uţivateli právo k uţití značky pro výrobky, případně sluţby, splňující podmínky pro udělení této značky a dále závazek uţivatele uţívat značku v souladu s touto smlouvou a se zásadami pro udělení značky. 2. Výrobky, případně sluţby, pro které se tato smlouva uzavírá, uvádí Příloha č. 1 Seznam výrobků/sluţeb a technická specifikace. 3. Podmínky pro udělení značky obsahuje Příloha č. 2 Zásady pro udělení značky. Čl. III Práva a povinnosti poskytovatele 1. Poskytovatel se zavazuje v den podpisu smlouvy předat uţivateli certifikát pro výrobky, případně sluţby, ke kterým získal právo na uţití značky, a dále v elektronické podobě logo sem patřím ČESKÝ LES, uvedené v Příloze č. 3 - Logo. 2. Povinností poskytovatele je předem dohodnutým způsobem dodat uţivateli samolepky s logem, a to do 20 dnů od doručení písemné ţádosti uţivatele. 3. Poskytovatel má právo provádět kontrolu, zda uţivatel dodrţuje podmínky stanovené touto smlouvou a zásadami podle Přílohy č. 2, a vyhotovit o této kontrole protokol. 4. Hrubé porušení této smlouvy, zejména nedodrţení stanovených pravidel, můţe být důvodem k neprodlouţení certifikátu, nebo i k odstoupení od této smlouvy. Čl. IV Práva a povinnosti uživatele 1. Uţivatel je povinen dodrţovat pravidla pro uţívání značky a nejpozději do 10 dnů informovat písemně poskytovatele o všech změnách, které se týkají označeného výrobku nebo sluţby. 2. Uţivatel smí uţívat značku aţ po uhrazení faktury za oprávnění k uţití. 3. Uţivatel je dále povinen značit logem všechny výrobky, případně odpovídajícím způsobem sluţby, ke kterým získal certifikát. 4. Uţivatel dává souhlas s tím, aby MAS Český les, o. s., propagovala výrobky či sluţby označené značkou, a to zejména na jejich webových stránkách. 18/40

19 Čl. V Cena a platební podmínky 1. Uţivatel je povinen za udělení oprávnění k uţití značky zaplatit poplatek ve výši Kč. Za administraci spojenou s prodlouţením uţívání značky poplatek činí Kč. 2. Objedná-li si uţivatel samolepky s logem značky, je jejich cena stanovena podle platného ceníku ve výši výrobních nákladů, kterou je uţivatel povinen uhradit. Ceník je dostupný na webových stránkách poskytovatele. 3. Fakturu je splatná do 20 dnů od jejího vystavení. 4. Celá částka bude uhrazena na účet MAS Český les o. s., jako variabilní symbol bude uvedeno číslo smlouvy. Čl. VI Doba trvání smlouvy 1. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, a to na dva roky. Je moţné ji však prodlouţit na další dva roky, pokud výrobky a sluţby nadále splňují všechna příslušná kritéria. 2. O prodlouţení smlouvy lze poţádat nejdříve dva měsíce před ukončením smluvního vztahu. 3. V případě, ţe uţivatel nevyuţije moţnosti smlouvu prodlouţit, je povinen do jednoho měsíce po uplynutí doby trvání smlouvy vrátit certifikát, který obdrţel v den podpisu smlouvy. Čl. VII Smluvní sankce 1. Pokud uţivatel bude neoprávněně uţívat značku, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč za kaţdé takové porušení. Stejnou částku je povinen zaplatit také v případě, pokud poskytne třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele logo značky v elektronické podobě. 2. V případě prodlení uţivatele se zaplacením faktury uhradí poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dní od doručení jejího oznámení uţivateli. 19/40

20 Čl. VIII Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 2. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Seznam výrobků/sluţeb a technická specifikace Příloha č. 2 Zásady pro udělení značky Příloha č. 3 Logo 3. Smlouva můţe být změněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řeší podle platného občanského zákoníku a dalších právních předpisů. 5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichţ kaţdá ze stran dostane po jednom. Smluvní strany prohlašují, ţe si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V dne.... František Čurka předseda MAS ČL, o. s. (poskytovatel).. (uţivatel) 20/40

21 Příloha č. 1 Seznam výrobků/sluţeb a technická specifikace Seznam výrobků/služeb a technická specifikace 21/40

22 Příloha č. 2 Zásady pro udělení značky Zásady pro udělení značky 1. Ţádost můţe podat kterákoliv právnická nebo fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu na území Místní akční skupiny Český les, o. s. 2. Ţadatel dokládá v ţádosti své identifikační údaje výpisem z obchodního nebo ţivnostenského rejstříku, dále dokládá formou čestného prohlášení, ţe není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Ţádost podává ţadatel sekretariátu MAS Český les, o. s., a to elektronicky, osobně nebo poštou. 4. Výrobek/produkt/sluţba, pro který se ţádá o udělení značky, musí splňovat platné právní předpisy. 6. Ţadatel je povinen doloţit, ţe v době podání ţádosti je výrobek pod jeho jménem v prodeji, případně sluţba provozována. 7. Ţadatel odpovídá za to, ţe všechny jím uvedené údaje v ţádosti jsou úplné a pravdivé. 8. Společně s přihláškou a čestným prohlášením přikládá ţadatel popis výrobku nebo sluţby, fotodokumentaci, popř. vzorek. 9. Regionální značka Český les bude udělena pouze v případě, ţe kvalita nebo vlastnost výrobku/produktu/sluţby je výlučně nebo převáţně dána charakteristickými přírodními nebo lidskými faktory a jestliţe výroba, zpracování příprava takového zboţí nebo poskytovaná sluţba probíhá ve vymezeném území. 10. Regionální značka Český les bude zájemci udělena na základě podané přihlášky a splnění hodnotících kritérií, které posoudí certifikační komise zřízená Místní akční skupinou Český les, o. s. a sloţená z odborníků a členů MAS. V případě schválení bude se zájemcem uzavřena smlouva s dvouletou platností. Na udělení regionální značky Český les není právní nárok. 11. O prodlouţení smlouvy je ţadatel povinen poţádat nejpozději dva měsíce před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. V případě včasného podání ţádosti o prodlouţení smlouvy a splnění podmínek pro uzavření smlouvy platných v době podání ţádosti o prodlouţení smlouvy, se smlouva automaticky prodluţuje. 12. Regionální značka můţe být udělena kategoriím: a) výrobek b) zemědělský/potravinářský produkt c) sluţby 22/40

23 13. Uţivatel uzavírá s MAS Český les, o. s., smlouvu, jejíţ nedílnou součástí je: a) název výrobku, případně sluţby, pro které byla uzavřena smlouva b) technická specifikace výrobku nebo sluţby c) výše poplatku d) identifikace uţivatele a doba, na kterou bylo uţívání smlouvou povoleno e) souhlas s tím, aby MAS Český les, o. s, při své činnosti propagovala výrobky /produkty sluţby označené regionální značkou Český les (katalog regionálních značek výrobků a výrobců, web stránky atd.) 14. Smlouvu lze uzavřít na dobu 2 let. Po uplynutí této lhůty můţe být smlouva prodlouţena na další dva roky, bude-li výrobek nebo sluţba i nadále splňovat všechny podmínky obsaţené v pravidlech a smlouvě. 15. Sekretariát MAS Český les, o. s., zašle uţivateli bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami fakturu k uhrazení poplatku. Uţívání značky je podmíněno řádným uhrazením poplatků stanovených ve smlouvě. 16. Uţivatel je povinen a) uhradit fakturu s poplatkem nejpozději do 20 dnů po jejím vystavení b) informovat o všech změnách týkajících se označeného výrobku nebo sluţby, které provede v průběhu platnosti smlouvy c) uţívat značku způsobem, který nevede k jejímu znevaţování, a dodrţovat pravidla pro její pouţívání d) poskytovat informace o uţívání značky poţadované sekretariátem MAS Český les, o. s. e) uţívat značku na výrobku nebo sluţbě aţ po řádném uhrazení faktury f) poţádat o ukončení smluvního vztahu před ukončením doby, na kterou byla smlouva uzavřena 17. Přijímání ţádostí o regionální značku a její přidělování bude probíhat 2 x ročně. 18. Značku lze udělit 1 výrobku anebo skupině výrobků - kaţdý výrobek ze skupiny musí splňovat všechna kritéria. 19. Povinnosti nositele při propagování regionální značky Český les: Výrobce má povinnost značit logem regionální značky své certifikované výrobky visačkou přímo na výrobu, na obalu nebo začlenit logo značky do vlastní etikety, či jiným způsobem. Pokud je výrobce provozovatelem vlastních webových stránek, umístí na ně logo Regionální značky Český les spolu s odkazem V případě, ţe je výrobce provozovatelem firemní prodejny nebo prodejny regionálních výrobků, označí viditelně tuto prodejnu logem. Výrobce viditelně označí logem také svoji prodejní nebo propagační plochu na kulturních a společenských akcích, trzích, jarmarcích, kterých se účastní, nebo kde je jeho certifikovaný výrobek zastoupen. 23/40

24 Logo lze dále vyuţít na propagačních materiálech, inzertních a reklamních plochách, propagačních bannerech, rollupech apod. Nedodrţení těchto pravidel můţe být důvodem k neprodlouţení certifikátu, nebo i odstoupení od smlouvy o vyuţívání Regionální značky Český les. 20. Při udělování regionální značky novému zájemci se můţe kterýkoliv drţitel značky, v případě oprávněných pochybností o kvalitě výrobku, sluţby popřípadě dalších okolnostech, které by mohli zpochybnit důvěryhodnost značky, vyjádřit proti udělení značky novému ţadateli, a to do 14 dnů od zveřejnění nových ţadatelů na webu MAS Český les, o. s. Tyto skutečnosti budou prověřeny certifikační komisí. 21. Průběh certifikace: Certifikační komise je sloţena ze zástupců MAS Český les a zástupců institucí působících v regionu. Posuzování splnění jednotlivých kritérií certifikace probíhá tak, ţe kaţdý zasedající oznámí součet bodového ohodnocení pro daný výrobek/sluţbu. Výsledné bodové hodnocení všech členů komise se sečtou a výsledným hodnocením je jejich aritmetický průměr. Ke splnění certifikačních kritérií je nutné získat minimálně 6 bodů z moţných 10. Komise má právo nerozhodnout ihned a nechat posoudit dané kritérium odborníkem pro danou oblast. Kterýkoli zástupce certifikační komise má právo navrhnout zamítnutí udělení certifikátu, a to i v případě ţe navrţené bodové ohodnocení splňuje poţadavky pro jeho udělení. O návrhu na zamítnutí je hlasováno. V případě rovného počtu hlasů rozhodne o konečném výsledku předseda certifikační komise. Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky i v případě splnění všech kritérií (z estetických, etických, morálních důvodů apod.) 24/40

25 Příloha č. 3 Logo Logo grafický manuál značky C M Y K R G B C M Y K R G B C M Y K R G B C M Y K R G B /40

26

27 Příloha E - Certifikát 27/40

28

29 Příloha F Zákon č. 452/2001 Sb. 452 ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Zákon upravuje podmínky, za nichţ lze získat ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení pro zboţí, jakoţ i právní účinky této ochrany. Pro účely tohoto zákona se rozumí: 2 Vymezení pojmů a) označením původu název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") pouţívaný k označení zboţí pocházejícího z tohoto území, jestliţe kvalita nebo vlastnosti tohoto zboţí jsou výlučně nebo převáţně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliţe výroba, zpracování a příprava takového zboţí probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboţí pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboţí ostatní podmínky podle tohoto ustanovení; b) zeměpisným označením název území pouţívaný k označení zboţí pocházejícího z tohoto území, jestliţe toto zboţí má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliţe výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboţí probíhá ve vymezeném území; c) zboţím jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěţena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli; za zboţí podle tohoto zákona se povaţují i sluţby; d) obecným názvem druhu zboţí označení, které se stalo pro takovéto zboţí běţným názvem, přestoţe se vztahuje k území, kde bylo toto zboţí původně vyrobeno nebo uvedeno na trh. 3 Označení původu a zeměpisné označení se zapisuje do rejstříku označení původu a zeměpisných označení (dále jen "rejstřík"), který vede Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad"). 29/40

30 4 Výluky ze zápisu (1) Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůţe být do rejstříku zapsáno takové označení, jehoţ doslovné znění sice pravdivě označuje území, ze kterého zboţí pochází, přesto je však způsobilé vyvolat mylnou domněnku, ţe zboţí pochází z jiného území. (2) Je-li ţadatelem o zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku pro víno zajištěn takový způsob uţívání těchto označení, který není způsobilý vyvolat mylnou domněnku o skutečném původu zboţí, mohou být při zachování zásady rovného postavení výrobců na trhu zapsána do rejstříku dvě nebo více označení původu nebo zeměpisných označení, která obsahují stejně psané nebo stejně znějící (homonymní) názvy míst. (3) Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůţe být do rejstříku zapsán obecný název druhu zboţí, a to bez ohledu na to, zda zboţí pochází z takto vymezeného území. (4) Jako označení původu či zeměpisné označení nemůţe být pro shodné zboţí s výjimkou stanovenou v odstavci 2 zapsáno označení shodné s jiţ chráněným označením původu, zeměpisným označením, všeobecně známou známkou či zapsanou ochrannou známkou nebo označení shodné s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, které by v důsledku této shody mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboţí. Hlava II Označení původu 5 Žádost o zápis označení původu (1) O zápis označení původu do rejstříku můţe poţádat u Úřadu sdruţení 1) výrobců nebo zpracovatelů (dále jen "sdruţení") pro zboţí vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území a za podmínek vymezených v 2 písm. a). Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba můţe o zápis označení původu do rejstříku poţádat, jestliţe v době podání ţádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboţí na území a za podmínek vymezených v 2 písm. a). (2) Pokud ţadatelem podle odstavce 1 je sdruţení, které nemá právní subjektivitu, musí k řízení podle tohoto zákona zmocnit jednoho z účastníků sdruţení. (3) Ţadatel podle odstavce 1 v ţádosti o zápis označení původu do rejstříku (dále jen "ţádost") uvede a) znění označení původu; b) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu ţadatele, popřípadě i jeho zástupce; c) zeměpisné vymezení území, na němţ probíhá výroba, zpracování a příprava zboţí; d) označení provozovny, která zboţí opatřované označením původu vyrábí, zpracovává a připravuje v místě, jehoţ zeměpisný název je částí označení původu; e) výčet zboţí, jehoţ se má označení původu týkat; f) popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboţí, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím. (4) K ţádosti ţadatel přiloţí výpis z evidence vedené orgánem státní správy 2) příslušným podle území, v němţ probíhá výroba, zpracování a příprava zboţí, pokud osvědčuje, ţe provozovna ţadatele podle odstavce 3 písm. d) je umístěna v daném území nebo ţe ţadatel zboţí podle odstavce 3 písm. f) vyrábí nebo zpracovává. (5) Má-li být označení původu zapsáno pro zemědělské výrobky nebo potraviny, které jsou určené pro lidskou výţivu, a zemědělské výrobky neurčené pro lidskou výţivu, jejichţ seznamy stanoví 30/40

31 Ministerstvo zemědělství vyhláškou, (dále jen "zemědělské výrobky a potraviny"), musí být ţádost doloţena specifikací podle 6, která stanoví jeho charakteristické vlastnosti a vymezí zvláštnosti zeměpisného prostředí. (6) Splňuje-li další výrobce, popřípadě zpracovatel podmínky stanovené zákonem pro zápis označení původu do rejstříku a podmínky členství ve sdruţení, které nesmějí být diskriminační ani nesmějí být v rozporu s právně závaznými pravidly hospodářské soutěţe, má právo na přijetí za člena sdruţení. Sdruţení je povinno vydat na ţádost členům osvědčení o členství. (7) Ţadatel o zápis označení původu do rejstříku, který nemá místo trvalého pobytu ani sídlo v České republice a má označení původu chráněno podle práva platného v zemi původu zboţí, můţe nahradit doklad vyţadovaný podle odstavce 4 osvědčením o ochraně označení původu podle práva platného v tomto státě. Specifikace musí obsahovat 6 Specifikace a) název zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně znění označení původu; b) popis zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně případné suroviny, a popis základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických anebo organoleptických vlastností zemědělského výrobku nebo potraviny; c) zeměpisné vymezení území, popřípadě údaje, které svědčí o splnění poţadavku podle 2 písm. a) věty za středníkem; d) údaje prokazující ţe zemědělský výrobek nebo potravina pochází z vymezeného území; e) popis způsobu získání zemědělského výrobku nebo potraviny, popřípadě popis hodnověrných a neměnných místních způsobů jejich získávání; f) údaje potvrzující souvislost mezi kvalitou, vlastnostmi nebo znaky zemědělského výrobku nebo potraviny a zeměpisným původem ve smyslu 2 písm. a). 7 Řízení o žádosti (1) Úřad přezkoumá, zda označení původu uvedené v ţádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda ţádost má náleţitosti podle 5. (2) Nemá-li ţádost některou z náleţitostí podle 5, vyzve Úřad ţadatele, aby ţádost doplnil, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší neţ dva měsíce, a upozorní jej, ţe jinak řízení zastaví. (3) Je-li označení původu vyloučeno ze zápisu podle 4 nebo nesplňuje-li označení původu podmínky zápisu stanovené tímto zákonem, Úřad ţádost zamítne. (4) Obsahuje-li ţádost o zápis označení původu do rejstříku potřebné náleţitosti a není-li ţádost zamítnuta podle odstavce 3, Úřad označení původu zapíše do rejstříku a zápis oznámí ve Věstníku vydávaném Úřadem (dále jen "Věstník"). O zápisu vydá ţadateli osvědčení. (5) Má-li být označení původu zapsáno do rejstříku pro zemědělský výrobek či potravinu, můţe Úřad v odůvodněných případech ţadatele vyzvat, aby nálezem kontrolního orgánu doloţil, ţe zemědělský výrobek či potravina splňuje náleţitosti specifikace stanovené podle 6. K předloţení nálezu kontrolního orgánu stanoví Úřad ţadateli přiměřenou lhůtu a upozorní jej, ţe nebude-li nález kontrolního orgánu v této lhůtě Úřadu předloţen, bude řízení zastaveno. 31/40

32 Hlava III Zápis označení původu 8 Účinky zápisu označení původu do rejstříku (1) Ochrana označení původu vzniká dnem zápisu do rejstříku. Doba ochrany označení původu není časově omezena. (2) Zapsané označení původu je oprávněn uţívat, zejména umisťovat na zboţí, jehoţ se označení původu týká, kaţdý, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboţí s odpovídající kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území; v případě zemědělských výrobků či potravin uvedených ve vyhlášce podle 26 je podmínkou uţití označení původu na tomto zboţí, které pochází z vymezeného území, rovněţ dodrţení specifikace stanovené podle 6. (3) Na zapsané označení původu nelze poskytovat licenci. (4) Zapsané označení původu nesmí být poskytnuto jako zástava. 9 Zápis změn specifikace Ţadatel o zápis označení původu můţe u Úřadu poţádat o změnu specifikace, zejména se zřetelem k vývoji v oblasti vědeckých a technických znalostí nebo z důvodu nového vymezení území. 10 Kontrola specifikace (1) Orgánem, kterému přísluší kontrola specifikace podle tohoto zákona, je v rozsahu své působnosti Česká zemědělská a potravinářská inspekce, zřízená podle zvláštního právního předpisu. 3) (2) Kontrolní orgán podle odstavce 1 vydává závazné nálezy nebo posudky anebo osvědčení důleţité pro zápis označení původu do rejstříku. K ţádosti o změnu specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny, k návrhu na zrušení zápisu označení původu zemědělského výrobku nebo potraviny ( 11), popřípadě k ţádosti o zápis označení původu zemědělského výrobku nebo potraviny do rejstříku je ţadatel, popřípadě navrhovatel povinen předloţit nález kontrolního orgánu. (3) Kaţdý můţe ţádat kontrolní orgán podle odstavce 1 o vydání závazného nálezu nebo posudku anebo osvědčení důleţitých pro uplatnění či obranu jeho práva. Kontrolní orgán je povinen poţadovaný nález nebo posudek anebo osvědčení vydat bez zbytečného odkladu. (4) Zjistí-li kontrolní orgán při provádění kontrolní činnosti nedostatky, je oprávněn vyţadovat jejich odstranění a uloţit, popřípadě navrhnout opatření k jejich odstranění, včetně kontroly plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků. (5) Výsledky kontroly, kterou provedl zahraniční kontrolní orgán, budou v řízení před Úřadem brány v úvahu na základě mezinárodní smlouvy nebo na základě vzájemnosti. Předseda Úřadu můţe v jednotlivém případě rozhodnout, ţe nález zahraničního kontrolního orgánu bude brán v úvahu i při nesplnění podmínek podle věty první. 32/40

33 11 Zrušení zápisu označení původu (1) Úřad zruší zápis označení původu, zjistí-li na základě návrhu dotčené osoby nebo příslušného kontrolního orgánu anebo z vlastního podnětu, ţe a) označení původu bylo zapsáno, aniţ vyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem; v tomto případě se na označení původu hledí, jako by nebylo zapsáno; b) podmínky stanovené pro zápis označení původu odpadly; c) výrobek, pro nějţ je označení původu zapsáno, podle nálezu příslušného kontrolního orgánu nesplňuje poţadavky stanovené specifikací na zemědělský výrobek nebo potravinu a tyto poţadavky nebyly splněny ani dodatečně ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. (2) Zápis označení původu v případě podle odstavce 1 písm. c) nelze zrušit, jestliţe se na trhu vyskytuje zboţí, které splňuje podmínky stanovené tímto zákonem. (3) V rozhodnutí z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) nebo c) uvede Úřad den, k němuţ se zrušuje zápis označení původu. (4) Zrušení zápisu označení původu zapíše Úřad do rejstříku a oznámí ve Věstníku. Hlava IV Zeměpisná označení 12 Zeměpisné označení Pro náleţitosti ţádosti o zápis zeměpisného označení do rejstříku, pro řízení o ţádosti o zápis zeměpisného označení, pro zápis změn týkajících se zapsaného zeměpisného označení, pro obsah a kontrolu specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny, pro účinky zápisu zeměpisného označení, změny zápisu zeměpisného označení a jeho zrušení se obdobně pouţijí ustanovení týkající se označení původu. Hlava V Ustanovení o řízení 13 Správní řízení (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení podle tohoto zákona správní řád 4) s výjimkou ustanovení o lhůtě pro rozhodnutí. (2) Úřad rozhodnutím zastaví řízení, nelze-li pro neúplnost či vady podání v řízení pokračovat; před vydáním rozhodnutí o zastavení řízení musí být na tuto skutečnost ten, kdo poţádal o zahájení řízení, upozorněn. Úřad řízení zastaví i na ţádost toho, kdo podal návrh na jeho zahájení. 14 Osoby, které nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, musí být v řízení o ţádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení zastoupeny advokátem nebo patentovým zástupcem podle zvláštních právních předpisů. 5) 33/40

34 15 Rejstřík a Věstník (1) Rejstřík je veřejný a kaţdý má právo do něj nahlíţet. (2) Do rejstříku Úřad zapisuje tyto rozhodné údaje o označení původu a zeměpisném označení: a) číslo zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení a datum zápisu do rejstříku; b) znění označení původu, popřípadě znění zeměpisného označení; c) datum podání ţádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení; d) zeměpisné vymezení území, na němţ probíhá výroba nebo zpracování anebo příprava zboţí; e) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu ţadatele, popřípadě i jeho zástupce; f) adresu provozovny, která zboţí opatřované označením původu, popřípadě zeměpisným označením vyrábí nebo zpracovává anebo připravuje v místě, jehoţ zeměpisný název tvoří označení původu nebo zeměpisné označení; g) zboţí, jehoţ se označení původu, popřípadě zeměpisné označení týká, včetně vymezení kvality a znaků pro zboţí charakteristických, a je-li zboţím zemědělský výrobek nebo potravina uvedená ve vyhlášce podle 26, její specifikace, včetně jejích případných změn; h) zrušení zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení. (3) Do rejstříku lze zapsat i jiné údaje důleţité pro označení původu a pro zeměpisné označení. (4) Ve Věstníku Úřad oznamuje zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku, jeho zrušení a jiné důleţité skutečnosti, které se označení původu, popřípadě zeměpisného označení týkají. (5) Na ţádost po provedeném ověření předloţených údajů se do rejstříku zapíšou změny, ke kterým došlo po zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení. (6) Na ţádost vydá Úřad výpis z rejstříku kaţdému, kdo o to poţádá. Výpis z rejstříku obsahuje údaje platné ke dni vystavení výpisu z rejstříku. Hlava VI Vztahy k zahraničí 16 (1) Osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, mohou poţádat o mezinárodní zápis označení původu podle mezinárodní smlouvy 6) prostřednictvím Úřadu. (2) Ţadatel o mezinárodní zápis označení původu je povinen za úkony podle odstavce 1 zaplatit rovněţ poplatky stanovené podle mezinárodní smlouvy; výši poplatků stanovených mezinárodní smlouvou oznámí Úřad ve Věstníku. 17 (1) Mezinárodní zápis označení původu se ţádostí o ochranu v České republice má tytéţ účinky jako zápis označení původu do rejstříku vedeného Úřadem. (2) Jestliţe byla mezinárodně zapsanému označení původu odmítnuta ochrana pro území České republiky, hledí se na ně tak, jako by v České republice nebylo zapsáno. 34/40

35 Hlava VII Ochrana označení původu a zeměpisných označení podle práva Evropských společenství, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin 18 Žádost o ochranu (1) Ţádost o ochranu označení původu a zeměpisných označení v Evropské unii, 7) která se týkají zemědělských výrobků a potravin vyrobených nebo zpracovaných anebo připravených na území, které se nachází v České republice, se podává u Úřadu. (2) Ţádost můţe podat jen osoba uvedená v 5, jíţ svědčí právo k označení původu, popřípadě zeměpisnému označení. (3) Neobsahuje-li ţádost náleţitosti podle tohoto zákona a náleţitosti vyţadované nařízením, vyzve Úřad ţadatele, aby ve lhůtě dvou měsíců nedostatky odstranil. (4) Úřad ţádost postoupí Komisi 8) včetně všech dokladů, o které se jeho zjištění opírají, ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy byla řádná ţádost doručena Úřadu. O této skutečnosti bude Úřad informovat ţadatele. (5) Úřad informuje ţadatele o formálním zjištění Komise, ţe ţádost obsahuje všechny údaje, do jednoho měsíce ode dne, kdy toto zjištění obdrţí. 19 Změna specifikace Pro podání, ověřování a postoupení ţádosti o změnu specifikace se obdobně pouţije ustanovení Námitky (1) Osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, mohou u Úřadu podat řádně odůvodněné námitky proti zápisu označení původu a zeměpisných označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí, popřípadě námitky proti změně specifikace k označení výrobku, popřípadě k zeměpisnému označení. (2) Námitky se podávají nejpozději ve lhůtě pěti měsíců ode dne, kdy Komise v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejnila jméno a adresu ţadatele, název výrobku, hlavní body ţádosti a odkazy na vnitrostátní právní předpisy týkající se výroby nebo zpracování anebo přípravy výrobků, včetně důvodů pro závěr, ţe název splňuje podmínky ochrany. (3) Jsou-li podané námitky řádně odůvodněny, postoupí je Úřad Komisi k dalšímu řízení. (4) Úřad odmítne postoupit námitky Komisi, jsou-li podány po lhůtě stanovené v odstavci 2; o této skutečnosti musí být osoba, která námitky podala, informována. 21 (1) Vyzve-li Komise dotčené strany k uzavření dohody o námitkách proti zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku vedeného Komisí, je za Českou republiku příslušným k tomuto projednání Úřad ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy. Před uzavřením dohody je Úřad povinen si vyţádat stanovisko toho, kdo podal ţádost o ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení podle 18, nebo toho, kdo podal námitky proti zápisu takového označení podle 20. (2) Úřad je oprávněn ţádat, aby ten, kdo podal ţádost podle 18, nebo ten, kdo podal námitky podle 20, obstaral na své náklady nález nebo posudek anebo osvědčení příslušného kontrolního orgánu, které jsou důleţité k uplatnění námitek proti zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku vedeného Komisí nebo k obraně proti takovýmto námitkám. 35/40

36 (3) Stanovisko České republiky k výsledku jednání o námitkách sdělí Komisi Úřad. (4) Rozhodnutí Komise o námitkách sdělí ţadateli, popřípadě tomu, kdo podal námitky podle 20, Úřad. 22 (1) Zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí má v České republice stejné účinky jako zápis takových označení do rejstříku vedeného Úřadem. (2) Odmítne-li Komise zapsat označení původu nebo zeměpisné označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, pozbývá účinnosti rovněţ zápis do rejstříku vedeného Úřadem. (3) Kontrolní orgány, které kontrolují dodrţování specifikace u zemědělského výrobku nebo potraviny, jehoţ označení původu, popřípadě zeměpisné označení je zapsáno do rejstříku vedeného Úřadem, jsou povinny provádět činnost podle 10 i ve vztahu k zemědělskému výrobku nebo potravině pocházejícím z území, které se nachází v České republice, jehoţ označení původu, popřípadě zeměpisné označení je zapsáno do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí. (1) Zapsaná označení jsou chráněna proti Hlava VIII Práva ze zápisu označení původu a zeměpisného označení 23 a) jakémukoliv přímému či nepřímému obchodnímu uţití zapsaného označení na zboţí, na něţ se zápis nevztahuje, pokud je toto zboţí srovnatelné se zboţím zapsaným pod tímto označením nebo pokud uţívání tohoto označení těţí z dobré pověsti chráněného označení; b) jakémukoliv zneuţití, napodobení nebo připomínání, i kdyţ je skutečný původ zboţí uveden nebo je chráněné označení přeloţeno nebo doprovázeno výrazy jako "druh", "typ", "metoda", "na způsob", "napodobeno" nebo podobným výrazem; c) jakémukoliv jinému lţivému nebo klamavému údaji o zeměpisném původu, povaze nebo základních vlastnostech zboţí uvedených na vnitřním či vnějším obalu, reklamních materiálech nebo dokumentech týkajících se příslušného zboţí, jakoţ i proti pouţití přepravních obalů způsobilých vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu; d) všemu ostatnímu jednání, které by mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboţí. (2) Zapsané označení se nemůţe stát druhovým označením zboţí; pokud vlastní zapsané označení zahrnuje i název zboţí, který je povaţován za druhový, není uţití tohoto druhového názvu na odpovídajícím zboţí porušením odstavce 1 písm. a) nebo b). 24 Ohrožení nebo porušení práva (1) Kaţdý se můţe u příslušného soudu domáhat, aby bylo zakázáno uţívat zapsané označení pro srovnatelné zboţí, které nesplňuje podmínky pro uţívání označení původu či zeměpisného označení, a aby zboţí označené způsobem, jímţ došlo k ohroţení nebo porušení práv ze zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení, bylo staţeno z trhu. (2) Ten, jemuţ svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, má vůči kaţdému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh srovnatelné zboţí, právo na informaci o původu 36/40

37 tohoto zboţí, na němţ je umístěno chráněné označení původu či zeměpisné označení; soud právo na informaci nepřizná, jestliţe by to bylo v nepoměru k závaţnosti ohroţení či porušení. (3) Ten, jemuţ svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, můţe poţadovat, aby soud nařídil ohroţovateli či porušovateli těchto práv zničit zboţí, jehoţ uvedením na trh by mohlo dojít nebo jiţ došlo k ohroţení nebo porušení práva chráněného tímto zákonem. Soud zničení nenařídí, není-li toto zboţí ve vlastnictví toho, proti němuţ návrh směřuje, nebo jestliţe by ohroţení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto ohroţení nebo porušení. (4) Byla-li zásahem do práv ze zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu. Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které můţe spočívat v peněţitém plnění. Ten, jemuţ svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, můţe poţadovat vydání bezdůvodného obohacení. Hlava IX Ustanovení přechodná, zmocňovací a zrušovací 25 Přechodná ustanovení (1) Ustanovení tohoto zákona se pouţijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nestanoví něco jiného. (2) Výrobky, jimţ byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přiznána ochrana označení původu podle dosavadních předpisů, poţívají ochrany označení původu podle tohoto zákona. (3) Řízení o přihláškách označení původu výrobků, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle tohoto zákona s tím, ţe přihlašovatel je povinen na výzvu Úřadu v jím stanovené lhůtě uvést svou přihlášku do souladu s poţadavky, které klade tento zákon na ţádost o zápis označení původu do rejstříku. (4) Vztahy z označení původu výrobků zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakoţ i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. 26 Zmocňovací ustanovení Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou seznamy zemědělských výrobků a potravin, u nichţ ţádost o zápis označení původu do rejstříku musí být doloţená specifikací. Zrušují se: 27 Zrušovací ustanovení 1. Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků. 2. Vyhláška č. 160/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu výrobků. 37/40

38 ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE 28 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., se mění takto: V 2 odst. 1 písm. r) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4f) zní: "4. výrobek nebo zboţí, porušující práva toho, jemuţ svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení. 4f) 4f) Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.". ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST 29 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002, s výjimkou ustanovení 18 aţ 22, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r. 1) Například 69 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 20f a následující a 829 a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2) Například 60 zákona č. 455/1991 Sb., 12c zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 63/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů. 6) Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb. 7) Nařízení rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin. 8) Čl. 211 aţ 219 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství. 38/40

39

40 Vydáno v rámci projektu Původ a značka: Náš region v roce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH 1. Zahájení správního řízení ve věci označení původu/zeměpisných označení 3 1.1 Podání ve věci 3 1.2 Forma podání 3 1.3 Doručování 3 1.4 Úkony průzkumového

Více

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. ve znění zákona č. 264/1992 Sb.; zákona č. 591/1992 Sb.; (zákona č. 600/1992 Sb.); zákona č. 286/1993 Sb. ČR; zákona č. 156/1994 Sb. ČR; zákona č. 84/1995 Sb. ČR; zákona

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Smluvní strany: Smlouva č. OS201420004877 Evidenční číslo: 60/0699 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem: Na Pankráci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen.

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 155/2010 Sb. Preambule zrušena Zrušeno Čl.I Čl.II Čl.III Čl.IV Čl.V Čl.VI Čl.VII Čl.VIII Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... Stránka č. 1 z 23 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více