ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES"

Transkript

1 ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí

2 Obsah 1. Základní informace pro zájemce o regionální značku Český les Úvod Jak poţádat o regionální značku Český les Vzhled značky Zásady pro udělení regionální značky Český les Mapa území působnosti MAS Český les, o. s., v roce Seznam obcí v MAS Český les v roce Seznam příloh...10 Příloha A - Přihláška...11 Příloha B Čestné prohlášení...13 Příloha C Certifikační kritéria...15 Příloha D Smlouva o uţívání regionální značky Český les...17 Příloha E - Certifikát...27 Příloha F Zákon č. 452/2001 Sb....29

3 1. Základní informace pro zájemce o regionální značku Český les 1.1 Úvod Regionální značka Český les vznikla v rámci projektu spolupráce s názvem Původ a značka: Náš region, na kterém se podílely místní akční skupiny Český les (dále jen MAS Český les ), Sdruţení Západní Krušnohoří a MAS Šluknovsko. Je udělována výrobkům a sluţbám, které jsou vyráběny či provozovány na území Českého lesa. Cílem udělení značky je podpora drobného podnikání v rámci trvale udrţitelného rozvoje venkova, propagace území Českého lesa a podnikatelů, kteří svou činností - kvalitními výrobky a sluţbami - přispívají k jeho dobrému jménu. Povolení k uţívání značky je podmíněno splněním podmínek podle daných pravidel. K uţívání regionální značky se uzavírá smlouva mezi ţadatelem a MAS Český les, o. s. Na uzavření smlouvy není právní nárok. 1.2 Jak požádat o regionální značku Český les O značku Český les můţe poţádat fyzická i právnická osoba mající sídlo, provozovnu, výrobu, případně výrobky či sluţby, které svou jedinečností reprezentují Český les, a která splňuje certifikační pravidla pro udělení značky Český les. Na udělení značky není právní nárok. Formulář ţádosti naleznete na Kontaktní osoba: Sylva Heidlerová, MAS Český les, o. s. tel.: Postup: Vyplňte přihlašovací formulář a doloţte popis výrobku/sluţby, fotodokumentaci, popř. vzorek. Odešlete jej nebo osobně předloţte sekretariátu MAS Český les, o. s. Vaše ţádost bude zaregistrována a posouzena k certifikaci. V případě neúplnosti budete vyzváni k doplnění. Součástí přihlášky je i čestné prohlášení. Přihlášené produkty, výrobky a sluţby musí splňovat podmínky přijetí, dále poţadavky platných právních předpisů českého i přejatého evropského práva. Ţadatel je povinen dodrţovat pravidla správné výrobní, hygienické a veterinární praxe u potravinářských výrobků, správné zemědělské praxe u zemědělských produktů, příslušných výrobních a bezpečnostních norem u řemeslných výrobků. Výše uvedené platí i pro sluţby v cestovním ruchu. 3/40

4 Skutečnost o plnění norem a předpisů dokládá ţadatel čestným prohlášením. Ţadatel dále čestným prohlášením potvrdí, ţe v souvislosti s přihlašovaným produktem, výrobkem nebo sluţbou není proti němu vedeno řízení ze strany orgánů státní správy, ochrany přírody, České inspekce ţivotního prostředí a ţe není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro certifikaci. Pokud získáte certifikát, máte právo příslušné produkty, výrobky a sluţby označovat logem regionální značky, které obdrţíte v nejpouţívanějších grafických formátech, případně ve formě samolepky. Všechny produkty, výrobky i sluţby, které splní výše uvedené podmínky a získají certifikát, budou propagovány v elektronickém katalogu regionálních výrobků a výrobců, na webových stránkách MAS Český les, o. s., a podle moţností také dalšími způsoby (média, účast na akcích v oblasti rozvoje venkova nebo cestovního ruchu). 1.3 Vzhled značky Značka má podobu kruhu s vnitřním symbolem korespondujícím s logem MAS Český les, doplněný nápisem sem patřím. Značka je ve výhradním vlastnictví MAS Český les, o. s., a je předmětem registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví pod spisovým číslem /40

5 2. Zásady pro udělení regionální značky Český les 1. Ţádost můţe podat kterákoliv právnická nebo fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu na území Místní akční skupiny Český les, o. s. 2. Ţadatel dokládá v ţádosti své identifikační údaje výpisem z obchodního nebo ţivnostenského rejstříku, dále dokládá formou čestného prohlášení, ţe není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Ţádost podává ţadatel sekretariátu MAS Český les, o. s., a to elektronicky, osobně nebo poštou. 4. Výrobek/produkt/sluţba, pro který se ţádá o udělení značky, musí splňovat platné právní předpisy. 6. Ţadatel je povinen doloţit, ţe v době podání ţádosti je výrobek pod jeho jménem v prodeji, případně sluţba provozována. 7. Ţadatel odpovídá za to, ţe všechny jím uvedené údaje v ţádosti jsou úplné a pravdivé. 8. Společně s přihláškou a čestným prohlášením přikládá ţadatel popis výrobku nebo sluţby, fotodokumentaci, popř. vzorek. 9. Regionální značka Český les bude udělena pouze v případě, ţe kvalita nebo vlastnost výrobku/produktu/sluţby je výlučně nebo převáţně dána charakteristickými přírodními nebo lidskými faktory a jestliţe výroba, zpracování příprava takového zboţí nebo poskytovaná sluţba probíhá ve vymezeném území. 10. Regionální značka Český les bude zájemci udělena na základě podané přihlášky a splnění hodnotících kritérií, které posoudí certifikační komise zřízená Místní akční skupinou Český les, o. s. a sloţená z odborníků a členů MAS. V případě schválení bude se zájemcem uzavřena smlouva s dvouletou platností. Na udělení regionální značky Český les není právní nárok. 11. O prodlouţení smlouvy je ţadatel povinen poţádat nejpozději dva měsíce před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. V případě včasného podání ţádosti o prodlouţení smlouvy a splnění podmínek pro uzavření smlouvy platných v době podání ţádosti o prodlouţení smlouvy, se smlouva automaticky prodluţuje. 12. Regionální značka můţe být udělena kategoriím: a) výrobek b) zemědělský/potravinářský produkt c) sluţby 5/40

6 13. Uţivatel uzavírá s MAS Český les, o. s., smlouvu, jejíţ nedílnou součástí je: a) název výrobku, případně sluţby, pro které byla uzavřena smlouva b) technická specifikace výrobku nebo sluţby c) výše poplatku d) identifikace uţivatele a doba, na kterou bylo uţívání smlouvou povoleno e) souhlas s tím, aby MAS Český les, o. s, při své činnosti propagovala výrobky /produkty sluţby označené regionální značkou Český les (katalog regionálních značek výrobků a výrobců, web stránky atd.) 14. Smlouvu lze uzavřít na dobu 2 let. Po uplynutí této lhůty můţe být smlouva prodlouţena na další dva roky, bude-li výrobek nebo sluţba i nadále splňovat všechny podmínky obsaţené v pravidlech a smlouvě. 15. Sekretariát MAS Český les, o. s., zašle uţivateli bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami fakturu k uhrazení poplatku. Uţívání značky je podmíněno řádným uhrazením poplatků stanovených ve smlouvě. 16. Uţivatel je povinen a) uhradit fakturu s poplatkem nejpozději do 20 dnů po jejím vystavení b) informovat o všech změnách týkajících se označeného výrobku nebo sluţby, které provede v průběhu platnosti smlouvy c) uţívat značku způsobem, který nevede k jejímu znevaţování, a dodrţovat pravidla pro její pouţívání d) poskytovat informace o uţívání značky poţadované sekretariátem MAS Český les, o. s. e) uţívat značku na výrobku nebo sluţbě aţ po řádném uhrazení faktury f) poţádat o ukončení smluvního vztahu před ukončením doby, na kterou byla smlouva uzavřena 17. Přijímání ţádostí o regionální značku a její přidělování bude probíhat 2 x ročně. 18. Značku lze udělit 1 výrobku anebo skupině výrobků - kaţdý výrobek ze skupiny musí splňovat všechna kritéria. 19. Povinnosti nositele při propagování regionální značky Český les: Výrobce má povinnost značit logem regionální značky své certifikované výrobky visačkou přímo na výrobu, na obalu nebo začlenit logo značky do vlastní etikety, či jiným způsobem. Pokud je výrobce provozovatelem vlastních webových stránek, umístí na ně logo Regionální značky Český les spolu s odkazem V případě, ţe je výrobce provozovatelem firemní prodejny nebo prodejny regionálních výrobků, označí viditelně tuto prodejnu logem. 6/40

7 Výrobce viditelně označí logem také svoji prodejní nebo propagační plochu na kulturních a společenských akcích, trzích, jarmarcích, kterých se účastní, nebo kde je jeho certifikovaný výrobek zastoupen. Logo lze dále vyuţít na propagačních materiálech, inzertních a reklamních plochách, propagačních bannerech, rollupech apod. Nedodrţení těchto pravidel můţe být důvodem k neprodlouţení certifikátu, nebo i odstoupení od smlouvy o vyuţívání Regionální značky Český les. 20. Při udělování regionální značky novému zájemci se můţe kterýkoliv drţitel značky, v případě oprávněných pochybností o kvalitě výrobku, sluţby popřípadě dalších okolnostech, které by mohli zpochybnit důvěryhodnost značky, vyjádřit proti udělení značky novému ţadateli, a to do 14 dnů od zveřejnění nových ţadatelů na webu MAS Český les, o. s. Tyto skutečnosti budou prověřeny certifikační komisí. 21. Průběh certifikace: Certifikační komise je sloţena ze zástupců MAS Český les a zástupců institucí působících v regionu. Posuzování splnění jednotlivých kritérií certifikace probíhá tak, ţe kaţdý zasedající oznámí součet bodového ohodnocení pro daný výrobek/sluţbu. Výsledné bodové hodnocení všech členů komise se sečtou a výsledným hodnocením je jejich aritmetický průměr. Ke splnění certifikačních kritérií je nutné získat minimálně 6 bodů z moţných 10. Komise má právo nerozhodnout ihned a nechat posoudit dané kritérium odborníkem pro danou oblast. Kterýkoli zástupce certifikační komise má právo navrhnout zamítnutí udělení certifikátu, a to i v případě ţe navrţené bodové ohodnocení splňuje poţadavky pro jeho udělení. O návrhu na zamítnutí je hlasováno. V případě rovného počtu hlasů rozhodne o konečném výsledku předseda certifikační komise. Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky i v případě splnění všech kritérií (z estetických, etických, morálních důvodů apod.) 7/40

8 3. Mapa území působnosti MAS Český les, o. s., v roce 2013 Členové MAS Český les, o. s km 8/40

9 3.1 Seznam obcí v MAS Český les v roce 2013 Babylon Bělá nad Radbuzou Blíţejov Bor Brod nad Tichou Broumov Bukovec Ctiboř Čermná Černovice Česká Kubice Díly Domaţlice Drahotín Draţenov Halţe Hlohová Hlohovčice Holýšov Hora Svatého Václava Horní Kamenice Horšovský Týn Hostouň Hošťka Hvoţďany Chodov Chodský Újezd Chrastavice Kanice Klenčí pod Čerchovem Kočov Křenovy Luţeničky Meclov Mezholezy (HT) Milavče Miřkov Mnichov Močerady Mutěnín Nemanice Nevolice Nový Kramolín Obora Osvračín Otov Pařezov Pasečnice Pec Pelechy Poběţovice Poděvousy Postřekov Prostiboř Přimda Puclice Rozvadov Rybník Semněvice Srbice Srby Staňkov Staré Sedliště Staré Sedlo Stráţ (DO) Stráţ (TC) Studánka Tisová Tlumačov Trhanov Třemešné Újezd Velký Malahov Vidice Vlkanov Zadní Chodov Ţdánov 9/40

10 4. Seznam příloh Příloha A Přihláška Příloha B Čestné prohlášení Příloha C Certifikační kritéria Příloha D - Smlouva o uţívání regionální značky Český les Příloha E Certifikát Příloha F - Zákon č. 452/2001 Sb. 10/40

11 Příloha A Přihláška Místní akční skupina Český les, o. s. Přihláška pro zájemce o regionální značku ČESKÝ LES Obchodní jméno: Adresa/sídlo: IČ: Tel.: www: Název výrobku/služby: Historie výrobku/služby: Vymezení lokality, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava výrobku/služby: Možnost exportu mimo vymezené území: ANO NE Popis vlastností nebo kvalitativních znaků výrobku/služby: Výrobek Produkt Služba Výčet výrobků/služeb, jichž se má označení původu týkat: Seznam provozoven, které výrobek/službu s označením místa původu budou nabízet: 11/40

12 Jste držitelem jiného certifikátu nebo osvědčení kvality? Místní akční skupina Český les, o. s. Souhlasím s podmínkami pro udělení regionální značky Český les, dále souhlasím, aby MAS Český les, o. s. při své činnosti propagovala výrobky / služby označené marketingovou značkou Český les v katalogu regionálních značek výrobků a výrobců, na webových stránkách MAS, v médiích a na akcích, kterých se pracovníci MAS Český les, o. s., zúčastní. V Dne: Podpis: Ţádost projednána v. dne. Vyjádření komise: Ţádost schválena/neschválena.. předseda certifikační komise. člen. člen MAS Český les, o. s., Hradská 52, Domaţlice, 12/40

13 Příloha B Čestné prohlášení Místní akční skupina Český les, o. s., Žďárská 187, Halže Kontaktní adresa: Hradská 52, Domažlice, Tel , e- www. masceskyles.cz Přihláška k certifikaci Přihlašuji výrobek/produkt/sluţbu k certifikaci Regionální značkou. Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţený výrobek/produkt je vyráběn v souladu s legislativou České republiky a s příslušnými oborovými normami. Prohlašuji, ţe v souvislosti s výrobou tohoto produktu/provozováním sluţby proti mně není vedeno správní řízení ze strany České inspekce ţivotního prostředí, veterinární správy, hygienické sluţby a dalších orgánů v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví. Nejsem v likvidaci a není vůči mně vedeno řízení podle zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení Název firmy Adresa V dne. Podpis 13/40

14

15 Přihláška C Certifikační kritéria Místní akční skupina Český les, o. s. Místní akční skupina Český les, o. s. Ţadatel:. Bodovací kritéria regionální značka Český les ano 1 bod ne 0 bodů kritérium bodů 1. Místní subjekt - firma, ţivnostník, zemědělec ( ŽL, výpis z obch. rejstříku či jiný doklad) 2. Ruční řemeslná práce - z více neţ 50 % (popis postupu výroby) 3. Výrobek je z místních surovin (seznam surovin s uvedením místa původu) 4. Jedinečnost výrobku/sluţby pro oblast Českého lesa (posoudí certifikační komise) 5. Originalita výrobku/sluţby (posoudí certifikační komise) 6. Tradiční výrobek/sluţba (více neţ 50 let) (doložit) 7. Výrobek/sluţba je certifikován v jiném systému hodnocení (doložit) 8. Stávající propagace výrobku/sluţby je i mimo ČL (doložit) 9. Výrobek/sluţba neohroţuje ţivotní prostředí (čestné prohlášení, posouzení certifikační komisí) 10. Výrobek/sluţba má stálé kvalitativní parametry (čestné prohlášení o plnění předpisů či jiných parametrů) Celkem bodů V. dne. Hodnotitel: Podpis.. 15/40

16

17 Příloha D Smlouva o užívání regionální značky Český les SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES č. Smluvní strany Místní akční skupina Český les, o. s. se sídlem: kontaktní adresa: Hradská 52, Domaţlice IČ: číslo účtu: /0800 zastoupená: Františkem Čurkou, předsedou (dále jen poskytovatel ) a se sídlem: IČ: zastoupená: (dále jen uživatel ) uzavírají následující smlouvu o uţívání regionální značky Český les: Preambule 1. Regionální značka Český les (dále jen značka ) vznikla v rámci projektu spolupráce Původ a značka: Náš region a je udělována výrobkům a sluţbám, které jsou vyráběny či provozovány na území Českého lesa. 2. Cílem udělení značky je podpora drobného podnikání v rámci trvale udrţitelného rozvoje venkova, propagace území Českého lesa a podnikatelů, kteří svou činností kvalitními výrobky a sluţbami přispívají k jeho dobrému jménu. 17/40

18 Čl. I Účel smlouvy 1. Účelem smlouvy je zvýšit povědomí o území Českého lesa, a poukázat na jeho specifika, tradice, historii a současnou nabídku výrobků a sluţeb na tomto území. Smlouva umoţňuje uţivateli označovat své výrobky a sluţby logem značky a tuto značku vyuţívat v souladu s touto smlouvou. Čl. II Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout uţivateli právo k uţití značky pro výrobky, případně sluţby, splňující podmínky pro udělení této značky a dále závazek uţivatele uţívat značku v souladu s touto smlouvou a se zásadami pro udělení značky. 2. Výrobky, případně sluţby, pro které se tato smlouva uzavírá, uvádí Příloha č. 1 Seznam výrobků/sluţeb a technická specifikace. 3. Podmínky pro udělení značky obsahuje Příloha č. 2 Zásady pro udělení značky. Čl. III Práva a povinnosti poskytovatele 1. Poskytovatel se zavazuje v den podpisu smlouvy předat uţivateli certifikát pro výrobky, případně sluţby, ke kterým získal právo na uţití značky, a dále v elektronické podobě logo sem patřím ČESKÝ LES, uvedené v Příloze č. 3 - Logo. 2. Povinností poskytovatele je předem dohodnutým způsobem dodat uţivateli samolepky s logem, a to do 20 dnů od doručení písemné ţádosti uţivatele. 3. Poskytovatel má právo provádět kontrolu, zda uţivatel dodrţuje podmínky stanovené touto smlouvou a zásadami podle Přílohy č. 2, a vyhotovit o této kontrole protokol. 4. Hrubé porušení této smlouvy, zejména nedodrţení stanovených pravidel, můţe být důvodem k neprodlouţení certifikátu, nebo i k odstoupení od této smlouvy. Čl. IV Práva a povinnosti uživatele 1. Uţivatel je povinen dodrţovat pravidla pro uţívání značky a nejpozději do 10 dnů informovat písemně poskytovatele o všech změnách, které se týkají označeného výrobku nebo sluţby. 2. Uţivatel smí uţívat značku aţ po uhrazení faktury za oprávnění k uţití. 3. Uţivatel je dále povinen značit logem všechny výrobky, případně odpovídajícím způsobem sluţby, ke kterým získal certifikát. 4. Uţivatel dává souhlas s tím, aby MAS Český les, o. s., propagovala výrobky či sluţby označené značkou, a to zejména na jejich webových stránkách. 18/40

19 Čl. V Cena a platební podmínky 1. Uţivatel je povinen za udělení oprávnění k uţití značky zaplatit poplatek ve výši Kč. Za administraci spojenou s prodlouţením uţívání značky poplatek činí Kč. 2. Objedná-li si uţivatel samolepky s logem značky, je jejich cena stanovena podle platného ceníku ve výši výrobních nákladů, kterou je uţivatel povinen uhradit. Ceník je dostupný na webových stránkách poskytovatele. 3. Fakturu je splatná do 20 dnů od jejího vystavení. 4. Celá částka bude uhrazena na účet MAS Český les o. s., jako variabilní symbol bude uvedeno číslo smlouvy. Čl. VI Doba trvání smlouvy 1. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, a to na dva roky. Je moţné ji však prodlouţit na další dva roky, pokud výrobky a sluţby nadále splňují všechna příslušná kritéria. 2. O prodlouţení smlouvy lze poţádat nejdříve dva měsíce před ukončením smluvního vztahu. 3. V případě, ţe uţivatel nevyuţije moţnosti smlouvu prodlouţit, je povinen do jednoho měsíce po uplynutí doby trvání smlouvy vrátit certifikát, který obdrţel v den podpisu smlouvy. Čl. VII Smluvní sankce 1. Pokud uţivatel bude neoprávněně uţívat značku, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč za kaţdé takové porušení. Stejnou částku je povinen zaplatit také v případě, pokud poskytne třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele logo značky v elektronické podobě. 2. V případě prodlení uţivatele se zaplacením faktury uhradí poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dní od doručení jejího oznámení uţivateli. 19/40

20 Čl. VIII Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 2. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Seznam výrobků/sluţeb a technická specifikace Příloha č. 2 Zásady pro udělení značky Příloha č. 3 Logo 3. Smlouva můţe být změněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řeší podle platného občanského zákoníku a dalších právních předpisů. 5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichţ kaţdá ze stran dostane po jednom. Smluvní strany prohlašují, ţe si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V dne.... František Čurka předseda MAS ČL, o. s. (poskytovatel).. (uţivatel) 20/40

21 Příloha č. 1 Seznam výrobků/sluţeb a technická specifikace Seznam výrobků/služeb a technická specifikace 21/40

22 Příloha č. 2 Zásady pro udělení značky Zásady pro udělení značky 1. Ţádost můţe podat kterákoliv právnická nebo fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu na území Místní akční skupiny Český les, o. s. 2. Ţadatel dokládá v ţádosti své identifikační údaje výpisem z obchodního nebo ţivnostenského rejstříku, dále dokládá formou čestného prohlášení, ţe není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Ţádost podává ţadatel sekretariátu MAS Český les, o. s., a to elektronicky, osobně nebo poštou. 4. Výrobek/produkt/sluţba, pro který se ţádá o udělení značky, musí splňovat platné právní předpisy. 6. Ţadatel je povinen doloţit, ţe v době podání ţádosti je výrobek pod jeho jménem v prodeji, případně sluţba provozována. 7. Ţadatel odpovídá za to, ţe všechny jím uvedené údaje v ţádosti jsou úplné a pravdivé. 8. Společně s přihláškou a čestným prohlášením přikládá ţadatel popis výrobku nebo sluţby, fotodokumentaci, popř. vzorek. 9. Regionální značka Český les bude udělena pouze v případě, ţe kvalita nebo vlastnost výrobku/produktu/sluţby je výlučně nebo převáţně dána charakteristickými přírodními nebo lidskými faktory a jestliţe výroba, zpracování příprava takového zboţí nebo poskytovaná sluţba probíhá ve vymezeném území. 10. Regionální značka Český les bude zájemci udělena na základě podané přihlášky a splnění hodnotících kritérií, které posoudí certifikační komise zřízená Místní akční skupinou Český les, o. s. a sloţená z odborníků a členů MAS. V případě schválení bude se zájemcem uzavřena smlouva s dvouletou platností. Na udělení regionální značky Český les není právní nárok. 11. O prodlouţení smlouvy je ţadatel povinen poţádat nejpozději dva měsíce před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. V případě včasného podání ţádosti o prodlouţení smlouvy a splnění podmínek pro uzavření smlouvy platných v době podání ţádosti o prodlouţení smlouvy, se smlouva automaticky prodluţuje. 12. Regionální značka můţe být udělena kategoriím: a) výrobek b) zemědělský/potravinářský produkt c) sluţby 22/40

23 13. Uţivatel uzavírá s MAS Český les, o. s., smlouvu, jejíţ nedílnou součástí je: a) název výrobku, případně sluţby, pro které byla uzavřena smlouva b) technická specifikace výrobku nebo sluţby c) výše poplatku d) identifikace uţivatele a doba, na kterou bylo uţívání smlouvou povoleno e) souhlas s tím, aby MAS Český les, o. s, při své činnosti propagovala výrobky /produkty sluţby označené regionální značkou Český les (katalog regionálních značek výrobků a výrobců, web stránky atd.) 14. Smlouvu lze uzavřít na dobu 2 let. Po uplynutí této lhůty můţe být smlouva prodlouţena na další dva roky, bude-li výrobek nebo sluţba i nadále splňovat všechny podmínky obsaţené v pravidlech a smlouvě. 15. Sekretariát MAS Český les, o. s., zašle uţivateli bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami fakturu k uhrazení poplatku. Uţívání značky je podmíněno řádným uhrazením poplatků stanovených ve smlouvě. 16. Uţivatel je povinen a) uhradit fakturu s poplatkem nejpozději do 20 dnů po jejím vystavení b) informovat o všech změnách týkajících se označeného výrobku nebo sluţby, které provede v průběhu platnosti smlouvy c) uţívat značku způsobem, který nevede k jejímu znevaţování, a dodrţovat pravidla pro její pouţívání d) poskytovat informace o uţívání značky poţadované sekretariátem MAS Český les, o. s. e) uţívat značku na výrobku nebo sluţbě aţ po řádném uhrazení faktury f) poţádat o ukončení smluvního vztahu před ukončením doby, na kterou byla smlouva uzavřena 17. Přijímání ţádostí o regionální značku a její přidělování bude probíhat 2 x ročně. 18. Značku lze udělit 1 výrobku anebo skupině výrobků - kaţdý výrobek ze skupiny musí splňovat všechna kritéria. 19. Povinnosti nositele při propagování regionální značky Český les: Výrobce má povinnost značit logem regionální značky své certifikované výrobky visačkou přímo na výrobu, na obalu nebo začlenit logo značky do vlastní etikety, či jiným způsobem. Pokud je výrobce provozovatelem vlastních webových stránek, umístí na ně logo Regionální značky Český les spolu s odkazem V případě, ţe je výrobce provozovatelem firemní prodejny nebo prodejny regionálních výrobků, označí viditelně tuto prodejnu logem. Výrobce viditelně označí logem také svoji prodejní nebo propagační plochu na kulturních a společenských akcích, trzích, jarmarcích, kterých se účastní, nebo kde je jeho certifikovaný výrobek zastoupen. 23/40

24 Logo lze dále vyuţít na propagačních materiálech, inzertních a reklamních plochách, propagačních bannerech, rollupech apod. Nedodrţení těchto pravidel můţe být důvodem k neprodlouţení certifikátu, nebo i odstoupení od smlouvy o vyuţívání Regionální značky Český les. 20. Při udělování regionální značky novému zájemci se můţe kterýkoliv drţitel značky, v případě oprávněných pochybností o kvalitě výrobku, sluţby popřípadě dalších okolnostech, které by mohli zpochybnit důvěryhodnost značky, vyjádřit proti udělení značky novému ţadateli, a to do 14 dnů od zveřejnění nových ţadatelů na webu MAS Český les, o. s. Tyto skutečnosti budou prověřeny certifikační komisí. 21. Průběh certifikace: Certifikační komise je sloţena ze zástupců MAS Český les a zástupců institucí působících v regionu. Posuzování splnění jednotlivých kritérií certifikace probíhá tak, ţe kaţdý zasedající oznámí součet bodového ohodnocení pro daný výrobek/sluţbu. Výsledné bodové hodnocení všech členů komise se sečtou a výsledným hodnocením je jejich aritmetický průměr. Ke splnění certifikačních kritérií je nutné získat minimálně 6 bodů z moţných 10. Komise má právo nerozhodnout ihned a nechat posoudit dané kritérium odborníkem pro danou oblast. Kterýkoli zástupce certifikační komise má právo navrhnout zamítnutí udělení certifikátu, a to i v případě ţe navrţené bodové ohodnocení splňuje poţadavky pro jeho udělení. O návrhu na zamítnutí je hlasováno. V případě rovného počtu hlasů rozhodne o konečném výsledku předseda certifikační komise. Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky i v případě splnění všech kritérií (z estetických, etických, morálních důvodů apod.) 24/40

25 Příloha č. 3 Logo Logo grafický manuál značky C M Y K R G B C M Y K R G B C M Y K R G B C M Y K R G B /40

26

27 Příloha E - Certifikát 27/40

28

29 Příloha F Zákon č. 452/2001 Sb. 452 ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Zákon upravuje podmínky, za nichţ lze získat ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení pro zboţí, jakoţ i právní účinky této ochrany. Pro účely tohoto zákona se rozumí: 2 Vymezení pojmů a) označením původu název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") pouţívaný k označení zboţí pocházejícího z tohoto území, jestliţe kvalita nebo vlastnosti tohoto zboţí jsou výlučně nebo převáţně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliţe výroba, zpracování a příprava takového zboţí probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboţí pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboţí ostatní podmínky podle tohoto ustanovení; b) zeměpisným označením název území pouţívaný k označení zboţí pocházejícího z tohoto území, jestliţe toto zboţí má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliţe výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboţí probíhá ve vymezeném území; c) zboţím jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěţena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli; za zboţí podle tohoto zákona se povaţují i sluţby; d) obecným názvem druhu zboţí označení, které se stalo pro takovéto zboţí běţným názvem, přestoţe se vztahuje k území, kde bylo toto zboţí původně vyrobeno nebo uvedeno na trh. 3 Označení původu a zeměpisné označení se zapisuje do rejstříku označení původu a zeměpisných označení (dále jen "rejstřík"), který vede Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad"). 29/40

30 4 Výluky ze zápisu (1) Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůţe být do rejstříku zapsáno takové označení, jehoţ doslovné znění sice pravdivě označuje území, ze kterého zboţí pochází, přesto je však způsobilé vyvolat mylnou domněnku, ţe zboţí pochází z jiného území. (2) Je-li ţadatelem o zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku pro víno zajištěn takový způsob uţívání těchto označení, který není způsobilý vyvolat mylnou domněnku o skutečném původu zboţí, mohou být při zachování zásady rovného postavení výrobců na trhu zapsána do rejstříku dvě nebo více označení původu nebo zeměpisných označení, která obsahují stejně psané nebo stejně znějící (homonymní) názvy míst. (3) Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůţe být do rejstříku zapsán obecný název druhu zboţí, a to bez ohledu na to, zda zboţí pochází z takto vymezeného území. (4) Jako označení původu či zeměpisné označení nemůţe být pro shodné zboţí s výjimkou stanovenou v odstavci 2 zapsáno označení shodné s jiţ chráněným označením původu, zeměpisným označením, všeobecně známou známkou či zapsanou ochrannou známkou nebo označení shodné s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, které by v důsledku této shody mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboţí. Hlava II Označení původu 5 Žádost o zápis označení původu (1) O zápis označení původu do rejstříku můţe poţádat u Úřadu sdruţení 1) výrobců nebo zpracovatelů (dále jen "sdruţení") pro zboţí vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území a za podmínek vymezených v 2 písm. a). Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba můţe o zápis označení původu do rejstříku poţádat, jestliţe v době podání ţádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboţí na území a za podmínek vymezených v 2 písm. a). (2) Pokud ţadatelem podle odstavce 1 je sdruţení, které nemá právní subjektivitu, musí k řízení podle tohoto zákona zmocnit jednoho z účastníků sdruţení. (3) Ţadatel podle odstavce 1 v ţádosti o zápis označení původu do rejstříku (dále jen "ţádost") uvede a) znění označení původu; b) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu ţadatele, popřípadě i jeho zástupce; c) zeměpisné vymezení území, na němţ probíhá výroba, zpracování a příprava zboţí; d) označení provozovny, která zboţí opatřované označením původu vyrábí, zpracovává a připravuje v místě, jehoţ zeměpisný název je částí označení původu; e) výčet zboţí, jehoţ se má označení původu týkat; f) popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboţí, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím. (4) K ţádosti ţadatel přiloţí výpis z evidence vedené orgánem státní správy 2) příslušným podle území, v němţ probíhá výroba, zpracování a příprava zboţí, pokud osvědčuje, ţe provozovna ţadatele podle odstavce 3 písm. d) je umístěna v daném území nebo ţe ţadatel zboţí podle odstavce 3 písm. f) vyrábí nebo zpracovává. (5) Má-li být označení původu zapsáno pro zemědělské výrobky nebo potraviny, které jsou určené pro lidskou výţivu, a zemědělské výrobky neurčené pro lidskou výţivu, jejichţ seznamy stanoví 30/40

31 Ministerstvo zemědělství vyhláškou, (dále jen "zemědělské výrobky a potraviny"), musí být ţádost doloţena specifikací podle 6, která stanoví jeho charakteristické vlastnosti a vymezí zvláštnosti zeměpisného prostředí. (6) Splňuje-li další výrobce, popřípadě zpracovatel podmínky stanovené zákonem pro zápis označení původu do rejstříku a podmínky členství ve sdruţení, které nesmějí být diskriminační ani nesmějí být v rozporu s právně závaznými pravidly hospodářské soutěţe, má právo na přijetí za člena sdruţení. Sdruţení je povinno vydat na ţádost členům osvědčení o členství. (7) Ţadatel o zápis označení původu do rejstříku, který nemá místo trvalého pobytu ani sídlo v České republice a má označení původu chráněno podle práva platného v zemi původu zboţí, můţe nahradit doklad vyţadovaný podle odstavce 4 osvědčením o ochraně označení původu podle práva platného v tomto státě. Specifikace musí obsahovat 6 Specifikace a) název zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně znění označení původu; b) popis zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně případné suroviny, a popis základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických anebo organoleptických vlastností zemědělského výrobku nebo potraviny; c) zeměpisné vymezení území, popřípadě údaje, které svědčí o splnění poţadavku podle 2 písm. a) věty za středníkem; d) údaje prokazující ţe zemědělský výrobek nebo potravina pochází z vymezeného území; e) popis způsobu získání zemědělského výrobku nebo potraviny, popřípadě popis hodnověrných a neměnných místních způsobů jejich získávání; f) údaje potvrzující souvislost mezi kvalitou, vlastnostmi nebo znaky zemědělského výrobku nebo potraviny a zeměpisným původem ve smyslu 2 písm. a). 7 Řízení o žádosti (1) Úřad přezkoumá, zda označení původu uvedené v ţádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda ţádost má náleţitosti podle 5. (2) Nemá-li ţádost některou z náleţitostí podle 5, vyzve Úřad ţadatele, aby ţádost doplnil, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší neţ dva měsíce, a upozorní jej, ţe jinak řízení zastaví. (3) Je-li označení původu vyloučeno ze zápisu podle 4 nebo nesplňuje-li označení původu podmínky zápisu stanovené tímto zákonem, Úřad ţádost zamítne. (4) Obsahuje-li ţádost o zápis označení původu do rejstříku potřebné náleţitosti a není-li ţádost zamítnuta podle odstavce 3, Úřad označení původu zapíše do rejstříku a zápis oznámí ve Věstníku vydávaném Úřadem (dále jen "Věstník"). O zápisu vydá ţadateli osvědčení. (5) Má-li být označení původu zapsáno do rejstříku pro zemědělský výrobek či potravinu, můţe Úřad v odůvodněných případech ţadatele vyzvat, aby nálezem kontrolního orgánu doloţil, ţe zemědělský výrobek či potravina splňuje náleţitosti specifikace stanovené podle 6. K předloţení nálezu kontrolního orgánu stanoví Úřad ţadateli přiměřenou lhůtu a upozorní jej, ţe nebude-li nález kontrolního orgánu v této lhůtě Úřadu předloţen, bude řízení zastaveno. 31/40

32 Hlava III Zápis označení původu 8 Účinky zápisu označení původu do rejstříku (1) Ochrana označení původu vzniká dnem zápisu do rejstříku. Doba ochrany označení původu není časově omezena. (2) Zapsané označení původu je oprávněn uţívat, zejména umisťovat na zboţí, jehoţ se označení původu týká, kaţdý, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboţí s odpovídající kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území; v případě zemědělských výrobků či potravin uvedených ve vyhlášce podle 26 je podmínkou uţití označení původu na tomto zboţí, které pochází z vymezeného území, rovněţ dodrţení specifikace stanovené podle 6. (3) Na zapsané označení původu nelze poskytovat licenci. (4) Zapsané označení původu nesmí být poskytnuto jako zástava. 9 Zápis změn specifikace Ţadatel o zápis označení původu můţe u Úřadu poţádat o změnu specifikace, zejména se zřetelem k vývoji v oblasti vědeckých a technických znalostí nebo z důvodu nového vymezení území. 10 Kontrola specifikace (1) Orgánem, kterému přísluší kontrola specifikace podle tohoto zákona, je v rozsahu své působnosti Česká zemědělská a potravinářská inspekce, zřízená podle zvláštního právního předpisu. 3) (2) Kontrolní orgán podle odstavce 1 vydává závazné nálezy nebo posudky anebo osvědčení důleţité pro zápis označení původu do rejstříku. K ţádosti o změnu specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny, k návrhu na zrušení zápisu označení původu zemědělského výrobku nebo potraviny ( 11), popřípadě k ţádosti o zápis označení původu zemědělského výrobku nebo potraviny do rejstříku je ţadatel, popřípadě navrhovatel povinen předloţit nález kontrolního orgánu. (3) Kaţdý můţe ţádat kontrolní orgán podle odstavce 1 o vydání závazného nálezu nebo posudku anebo osvědčení důleţitých pro uplatnění či obranu jeho práva. Kontrolní orgán je povinen poţadovaný nález nebo posudek anebo osvědčení vydat bez zbytečného odkladu. (4) Zjistí-li kontrolní orgán při provádění kontrolní činnosti nedostatky, je oprávněn vyţadovat jejich odstranění a uloţit, popřípadě navrhnout opatření k jejich odstranění, včetně kontroly plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků. (5) Výsledky kontroly, kterou provedl zahraniční kontrolní orgán, budou v řízení před Úřadem brány v úvahu na základě mezinárodní smlouvy nebo na základě vzájemnosti. Předseda Úřadu můţe v jednotlivém případě rozhodnout, ţe nález zahraničního kontrolního orgánu bude brán v úvahu i při nesplnění podmínek podle věty první. 32/40

33 11 Zrušení zápisu označení původu (1) Úřad zruší zápis označení původu, zjistí-li na základě návrhu dotčené osoby nebo příslušného kontrolního orgánu anebo z vlastního podnětu, ţe a) označení původu bylo zapsáno, aniţ vyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem; v tomto případě se na označení původu hledí, jako by nebylo zapsáno; b) podmínky stanovené pro zápis označení původu odpadly; c) výrobek, pro nějţ je označení původu zapsáno, podle nálezu příslušného kontrolního orgánu nesplňuje poţadavky stanovené specifikací na zemědělský výrobek nebo potravinu a tyto poţadavky nebyly splněny ani dodatečně ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. (2) Zápis označení původu v případě podle odstavce 1 písm. c) nelze zrušit, jestliţe se na trhu vyskytuje zboţí, které splňuje podmínky stanovené tímto zákonem. (3) V rozhodnutí z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) nebo c) uvede Úřad den, k němuţ se zrušuje zápis označení původu. (4) Zrušení zápisu označení původu zapíše Úřad do rejstříku a oznámí ve Věstníku. Hlava IV Zeměpisná označení 12 Zeměpisné označení Pro náleţitosti ţádosti o zápis zeměpisného označení do rejstříku, pro řízení o ţádosti o zápis zeměpisného označení, pro zápis změn týkajících se zapsaného zeměpisného označení, pro obsah a kontrolu specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny, pro účinky zápisu zeměpisného označení, změny zápisu zeměpisného označení a jeho zrušení se obdobně pouţijí ustanovení týkající se označení původu. Hlava V Ustanovení o řízení 13 Správní řízení (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení podle tohoto zákona správní řád 4) s výjimkou ustanovení o lhůtě pro rozhodnutí. (2) Úřad rozhodnutím zastaví řízení, nelze-li pro neúplnost či vady podání v řízení pokračovat; před vydáním rozhodnutí o zastavení řízení musí být na tuto skutečnost ten, kdo poţádal o zahájení řízení, upozorněn. Úřad řízení zastaví i na ţádost toho, kdo podal návrh na jeho zahájení. 14 Osoby, které nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, musí být v řízení o ţádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení zastoupeny advokátem nebo patentovým zástupcem podle zvláštních právních předpisů. 5) 33/40

34 15 Rejstřík a Věstník (1) Rejstřík je veřejný a kaţdý má právo do něj nahlíţet. (2) Do rejstříku Úřad zapisuje tyto rozhodné údaje o označení původu a zeměpisném označení: a) číslo zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení a datum zápisu do rejstříku; b) znění označení původu, popřípadě znění zeměpisného označení; c) datum podání ţádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení; d) zeměpisné vymezení území, na němţ probíhá výroba nebo zpracování anebo příprava zboţí; e) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu ţadatele, popřípadě i jeho zástupce; f) adresu provozovny, která zboţí opatřované označením původu, popřípadě zeměpisným označením vyrábí nebo zpracovává anebo připravuje v místě, jehoţ zeměpisný název tvoří označení původu nebo zeměpisné označení; g) zboţí, jehoţ se označení původu, popřípadě zeměpisné označení týká, včetně vymezení kvality a znaků pro zboţí charakteristických, a je-li zboţím zemědělský výrobek nebo potravina uvedená ve vyhlášce podle 26, její specifikace, včetně jejích případných změn; h) zrušení zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení. (3) Do rejstříku lze zapsat i jiné údaje důleţité pro označení původu a pro zeměpisné označení. (4) Ve Věstníku Úřad oznamuje zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku, jeho zrušení a jiné důleţité skutečnosti, které se označení původu, popřípadě zeměpisného označení týkají. (5) Na ţádost po provedeném ověření předloţených údajů se do rejstříku zapíšou změny, ke kterým došlo po zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení. (6) Na ţádost vydá Úřad výpis z rejstříku kaţdému, kdo o to poţádá. Výpis z rejstříku obsahuje údaje platné ke dni vystavení výpisu z rejstříku. Hlava VI Vztahy k zahraničí 16 (1) Osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, mohou poţádat o mezinárodní zápis označení původu podle mezinárodní smlouvy 6) prostřednictvím Úřadu. (2) Ţadatel o mezinárodní zápis označení původu je povinen za úkony podle odstavce 1 zaplatit rovněţ poplatky stanovené podle mezinárodní smlouvy; výši poplatků stanovených mezinárodní smlouvou oznámí Úřad ve Věstníku. 17 (1) Mezinárodní zápis označení původu se ţádostí o ochranu v České republice má tytéţ účinky jako zápis označení původu do rejstříku vedeného Úřadem. (2) Jestliţe byla mezinárodně zapsanému označení původu odmítnuta ochrana pro území České republiky, hledí se na ně tak, jako by v České republice nebylo zapsáno. 34/40

35 Hlava VII Ochrana označení původu a zeměpisných označení podle práva Evropských společenství, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin 18 Žádost o ochranu (1) Ţádost o ochranu označení původu a zeměpisných označení v Evropské unii, 7) která se týkají zemědělských výrobků a potravin vyrobených nebo zpracovaných anebo připravených na území, které se nachází v České republice, se podává u Úřadu. (2) Ţádost můţe podat jen osoba uvedená v 5, jíţ svědčí právo k označení původu, popřípadě zeměpisnému označení. (3) Neobsahuje-li ţádost náleţitosti podle tohoto zákona a náleţitosti vyţadované nařízením, vyzve Úřad ţadatele, aby ve lhůtě dvou měsíců nedostatky odstranil. (4) Úřad ţádost postoupí Komisi 8) včetně všech dokladů, o které se jeho zjištění opírají, ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy byla řádná ţádost doručena Úřadu. O této skutečnosti bude Úřad informovat ţadatele. (5) Úřad informuje ţadatele o formálním zjištění Komise, ţe ţádost obsahuje všechny údaje, do jednoho měsíce ode dne, kdy toto zjištění obdrţí. 19 Změna specifikace Pro podání, ověřování a postoupení ţádosti o změnu specifikace se obdobně pouţije ustanovení Námitky (1) Osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, mohou u Úřadu podat řádně odůvodněné námitky proti zápisu označení původu a zeměpisných označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí, popřípadě námitky proti změně specifikace k označení výrobku, popřípadě k zeměpisnému označení. (2) Námitky se podávají nejpozději ve lhůtě pěti měsíců ode dne, kdy Komise v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejnila jméno a adresu ţadatele, název výrobku, hlavní body ţádosti a odkazy na vnitrostátní právní předpisy týkající se výroby nebo zpracování anebo přípravy výrobků, včetně důvodů pro závěr, ţe název splňuje podmínky ochrany. (3) Jsou-li podané námitky řádně odůvodněny, postoupí je Úřad Komisi k dalšímu řízení. (4) Úřad odmítne postoupit námitky Komisi, jsou-li podány po lhůtě stanovené v odstavci 2; o této skutečnosti musí být osoba, která námitky podala, informována. 21 (1) Vyzve-li Komise dotčené strany k uzavření dohody o námitkách proti zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku vedeného Komisí, je za Českou republiku příslušným k tomuto projednání Úřad ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy. Před uzavřením dohody je Úřad povinen si vyţádat stanovisko toho, kdo podal ţádost o ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení podle 18, nebo toho, kdo podal námitky proti zápisu takového označení podle 20. (2) Úřad je oprávněn ţádat, aby ten, kdo podal ţádost podle 18, nebo ten, kdo podal námitky podle 20, obstaral na své náklady nález nebo posudek anebo osvědčení příslušného kontrolního orgánu, které jsou důleţité k uplatnění námitek proti zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku vedeného Komisí nebo k obraně proti takovýmto námitkám. 35/40

36 (3) Stanovisko České republiky k výsledku jednání o námitkách sdělí Komisi Úřad. (4) Rozhodnutí Komise o námitkách sdělí ţadateli, popřípadě tomu, kdo podal námitky podle 20, Úřad. 22 (1) Zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí má v České republice stejné účinky jako zápis takových označení do rejstříku vedeného Úřadem. (2) Odmítne-li Komise zapsat označení původu nebo zeměpisné označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, pozbývá účinnosti rovněţ zápis do rejstříku vedeného Úřadem. (3) Kontrolní orgány, které kontrolují dodrţování specifikace u zemědělského výrobku nebo potraviny, jehoţ označení původu, popřípadě zeměpisné označení je zapsáno do rejstříku vedeného Úřadem, jsou povinny provádět činnost podle 10 i ve vztahu k zemědělskému výrobku nebo potravině pocházejícím z území, které se nachází v České republice, jehoţ označení původu, popřípadě zeměpisné označení je zapsáno do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí. (1) Zapsaná označení jsou chráněna proti Hlava VIII Práva ze zápisu označení původu a zeměpisného označení 23 a) jakémukoliv přímému či nepřímému obchodnímu uţití zapsaného označení na zboţí, na něţ se zápis nevztahuje, pokud je toto zboţí srovnatelné se zboţím zapsaným pod tímto označením nebo pokud uţívání tohoto označení těţí z dobré pověsti chráněného označení; b) jakémukoliv zneuţití, napodobení nebo připomínání, i kdyţ je skutečný původ zboţí uveden nebo je chráněné označení přeloţeno nebo doprovázeno výrazy jako "druh", "typ", "metoda", "na způsob", "napodobeno" nebo podobným výrazem; c) jakémukoliv jinému lţivému nebo klamavému údaji o zeměpisném původu, povaze nebo základních vlastnostech zboţí uvedených na vnitřním či vnějším obalu, reklamních materiálech nebo dokumentech týkajících se příslušného zboţí, jakoţ i proti pouţití přepravních obalů způsobilých vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu; d) všemu ostatnímu jednání, které by mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboţí. (2) Zapsané označení se nemůţe stát druhovým označením zboţí; pokud vlastní zapsané označení zahrnuje i název zboţí, který je povaţován za druhový, není uţití tohoto druhového názvu na odpovídajícím zboţí porušením odstavce 1 písm. a) nebo b). 24 Ohrožení nebo porušení práva (1) Kaţdý se můţe u příslušného soudu domáhat, aby bylo zakázáno uţívat zapsané označení pro srovnatelné zboţí, které nesplňuje podmínky pro uţívání označení původu či zeměpisného označení, a aby zboţí označené způsobem, jímţ došlo k ohroţení nebo porušení práv ze zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení, bylo staţeno z trhu. (2) Ten, jemuţ svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, má vůči kaţdému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh srovnatelné zboţí, právo na informaci o původu 36/40

37 tohoto zboţí, na němţ je umístěno chráněné označení původu či zeměpisné označení; soud právo na informaci nepřizná, jestliţe by to bylo v nepoměru k závaţnosti ohroţení či porušení. (3) Ten, jemuţ svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, můţe poţadovat, aby soud nařídil ohroţovateli či porušovateli těchto práv zničit zboţí, jehoţ uvedením na trh by mohlo dojít nebo jiţ došlo k ohroţení nebo porušení práva chráněného tímto zákonem. Soud zničení nenařídí, není-li toto zboţí ve vlastnictví toho, proti němuţ návrh směřuje, nebo jestliţe by ohroţení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto ohroţení nebo porušení. (4) Byla-li zásahem do práv ze zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu. Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které můţe spočívat v peněţitém plnění. Ten, jemuţ svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, můţe poţadovat vydání bezdůvodného obohacení. Hlava IX Ustanovení přechodná, zmocňovací a zrušovací 25 Přechodná ustanovení (1) Ustanovení tohoto zákona se pouţijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nestanoví něco jiného. (2) Výrobky, jimţ byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přiznána ochrana označení původu podle dosavadních předpisů, poţívají ochrany označení původu podle tohoto zákona. (3) Řízení o přihláškách označení původu výrobků, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle tohoto zákona s tím, ţe přihlašovatel je povinen na výzvu Úřadu v jím stanovené lhůtě uvést svou přihlášku do souladu s poţadavky, které klade tento zákon na ţádost o zápis označení původu do rejstříku. (4) Vztahy z označení původu výrobků zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakoţ i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. 26 Zmocňovací ustanovení Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou seznamy zemědělských výrobků a potravin, u nichţ ţádost o zápis označení původu do rejstříku musí být doloţená specifikací. Zrušují se: 27 Zrušovací ustanovení 1. Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků. 2. Vyhláška č. 160/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu výrobků. 37/40

38 ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE 28 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., se mění takto: V 2 odst. 1 písm. r) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4f) zní: "4. výrobek nebo zboţí, porušující práva toho, jemuţ svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení. 4f) 4f) Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.". ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST 29 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002, s výjimkou ustanovení 18 aţ 22, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r. 1) Například 69 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 20f a následující a 829 a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2) Například 60 zákona č. 455/1991 Sb., 12c zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 63/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů. 6) Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb. 7) Nařízení rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin. 8) Čl. 211 aţ 219 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství. 38/40

39

40 Vydáno v rámci projektu Původ a značka: Náš region v roce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ Systém ASPI - stav k 2.10.2011 do částky 101/2011 Sb. a 45/2011 Sb.m.s. Obsah a text 452/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 131/2003 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna: 221/2006 Sb. Změna: 375/2007 Sb. Změna:

Více

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ 452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Změna: 131/2003 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna: 221/2006 Sb. Změna:

Více

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA Resumé OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových

Více

Příloha č. 4. Pravidla pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK

Příloha č. 4. Pravidla pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK Příloha č. 4 Pravidla pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK Článek 1 Definice pojmů Pro účely Pravidel pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK (dále jen pravidla ) se rozumí a) značkou: značka ČESKÝ VÝROBEK b) NFČV:

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem a používání českých cechovních norem Preambule Potravinářská komora České republiky spravuje české cechovní normy, které stanovují kvalitativní parametry potraviny, pro kterou je norma zpracována, a z

Více

OZNAČENÍ PŮVODU a ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

OZNAČENÍ PŮVODU a ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OZNAČENÍ PŮVODU a ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Bubeneč JUDr. Markéta SCHÖNBORNOVÁ vedoucí oddělení ochranných známek e-mail: mschonbornova@upv.cz

Více

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO 226/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem. pro potravinářské výrobky

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem. pro potravinářské výrobky Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem pro potravinářské výrobky Preambule Potravinářská komora České republiky spravuje české cechovní normy pro potravinářské výrobky, které stanovují

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE, S ohledem na Úmluvu o udělování evropských

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Parlament

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) I. Město Semily, se sídlem Semily, Husova 82, PSČ 513 13, IČ: 00276111

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA PRAVIDLA PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV PRO UŢÍVÁNÍ ZÁMECKÉ ZAHRADY, SADŮ A OBORY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA PRAVIDLA PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV PRO UŢÍVÁNÍ ZÁMECKÉ ZAHRADY, SADŮ A OBORY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Holešova č. 2/2016, kterou se vyhlašují PRAVIDLA PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV PRO UŢÍVÁNÍ ZÁMECKÉ ZAHRADY, SADŮ A OBORY zámku Holešov Zastupitelstvo města Holešova schválilo

Více

ŽADATEL V Ý R O B C E

ŽADATEL V Ý R O B C E REGIONÁLNÍ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE 2016 ŽADATEL V Ý R O B C E Žadatel může být osoba fyzická nebo právnická, dále jen výrobce, oprávněná k podnikání nebo se sídlem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Servis vozidel RR JV Jihlava

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Servis vozidel RR JV Jihlava Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Servis vozidel RR JV Jihlava 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod Sídlo:

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění spol... - znění dle 282/14 Sb. 282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb.

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 873/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 873/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 873/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 557 ze dne 16. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více