ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES"

Transkript

1 ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí

2 Obsah 1. Základní informace pro zájemce o regionální značku Český les Úvod Jak poţádat o regionální značku Český les Vzhled značky Zásady pro udělení regionální značky Český les Mapa území působnosti MAS Český les, o. s., v roce Seznam obcí v MAS Český les v roce Seznam příloh...10 Příloha A - Přihláška...11 Příloha B Čestné prohlášení...13 Příloha C Certifikační kritéria...15 Příloha D Smlouva o uţívání regionální značky Český les...17 Příloha E - Certifikát...27 Příloha F Zákon č. 452/2001 Sb....29

3 1. Základní informace pro zájemce o regionální značku Český les 1.1 Úvod Regionální značka Český les vznikla v rámci projektu spolupráce s názvem Původ a značka: Náš region, na kterém se podílely místní akční skupiny Český les (dále jen MAS Český les ), Sdruţení Západní Krušnohoří a MAS Šluknovsko. Je udělována výrobkům a sluţbám, které jsou vyráběny či provozovány na území Českého lesa. Cílem udělení značky je podpora drobného podnikání v rámci trvale udrţitelného rozvoje venkova, propagace území Českého lesa a podnikatelů, kteří svou činností - kvalitními výrobky a sluţbami - přispívají k jeho dobrému jménu. Povolení k uţívání značky je podmíněno splněním podmínek podle daných pravidel. K uţívání regionální značky se uzavírá smlouva mezi ţadatelem a MAS Český les, o. s. Na uzavření smlouvy není právní nárok. 1.2 Jak požádat o regionální značku Český les O značku Český les můţe poţádat fyzická i právnická osoba mající sídlo, provozovnu, výrobu, případně výrobky či sluţby, které svou jedinečností reprezentují Český les, a která splňuje certifikační pravidla pro udělení značky Český les. Na udělení značky není právní nárok. Formulář ţádosti naleznete na Kontaktní osoba: Sylva Heidlerová, MAS Český les, o. s. tel.: Postup: Vyplňte přihlašovací formulář a doloţte popis výrobku/sluţby, fotodokumentaci, popř. vzorek. Odešlete jej nebo osobně předloţte sekretariátu MAS Český les, o. s. Vaše ţádost bude zaregistrována a posouzena k certifikaci. V případě neúplnosti budete vyzváni k doplnění. Součástí přihlášky je i čestné prohlášení. Přihlášené produkty, výrobky a sluţby musí splňovat podmínky přijetí, dále poţadavky platných právních předpisů českého i přejatého evropského práva. Ţadatel je povinen dodrţovat pravidla správné výrobní, hygienické a veterinární praxe u potravinářských výrobků, správné zemědělské praxe u zemědělských produktů, příslušných výrobních a bezpečnostních norem u řemeslných výrobků. Výše uvedené platí i pro sluţby v cestovním ruchu. 3/40

4 Skutečnost o plnění norem a předpisů dokládá ţadatel čestným prohlášením. Ţadatel dále čestným prohlášením potvrdí, ţe v souvislosti s přihlašovaným produktem, výrobkem nebo sluţbou není proti němu vedeno řízení ze strany orgánů státní správy, ochrany přírody, České inspekce ţivotního prostředí a ţe není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro certifikaci. Pokud získáte certifikát, máte právo příslušné produkty, výrobky a sluţby označovat logem regionální značky, které obdrţíte v nejpouţívanějších grafických formátech, případně ve formě samolepky. Všechny produkty, výrobky i sluţby, které splní výše uvedené podmínky a získají certifikát, budou propagovány v elektronickém katalogu regionálních výrobků a výrobců, na webových stránkách MAS Český les, o. s., a podle moţností také dalšími způsoby (média, účast na akcích v oblasti rozvoje venkova nebo cestovního ruchu). 1.3 Vzhled značky Značka má podobu kruhu s vnitřním symbolem korespondujícím s logem MAS Český les, doplněný nápisem sem patřím. Značka je ve výhradním vlastnictví MAS Český les, o. s., a je předmětem registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví pod spisovým číslem /40

5 2. Zásady pro udělení regionální značky Český les 1. Ţádost můţe podat kterákoliv právnická nebo fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu na území Místní akční skupiny Český les, o. s. 2. Ţadatel dokládá v ţádosti své identifikační údaje výpisem z obchodního nebo ţivnostenského rejstříku, dále dokládá formou čestného prohlášení, ţe není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Ţádost podává ţadatel sekretariátu MAS Český les, o. s., a to elektronicky, osobně nebo poštou. 4. Výrobek/produkt/sluţba, pro který se ţádá o udělení značky, musí splňovat platné právní předpisy. 6. Ţadatel je povinen doloţit, ţe v době podání ţádosti je výrobek pod jeho jménem v prodeji, případně sluţba provozována. 7. Ţadatel odpovídá za to, ţe všechny jím uvedené údaje v ţádosti jsou úplné a pravdivé. 8. Společně s přihláškou a čestným prohlášením přikládá ţadatel popis výrobku nebo sluţby, fotodokumentaci, popř. vzorek. 9. Regionální značka Český les bude udělena pouze v případě, ţe kvalita nebo vlastnost výrobku/produktu/sluţby je výlučně nebo převáţně dána charakteristickými přírodními nebo lidskými faktory a jestliţe výroba, zpracování příprava takového zboţí nebo poskytovaná sluţba probíhá ve vymezeném území. 10. Regionální značka Český les bude zájemci udělena na základě podané přihlášky a splnění hodnotících kritérií, které posoudí certifikační komise zřízená Místní akční skupinou Český les, o. s. a sloţená z odborníků a členů MAS. V případě schválení bude se zájemcem uzavřena smlouva s dvouletou platností. Na udělení regionální značky Český les není právní nárok. 11. O prodlouţení smlouvy je ţadatel povinen poţádat nejpozději dva měsíce před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. V případě včasného podání ţádosti o prodlouţení smlouvy a splnění podmínek pro uzavření smlouvy platných v době podání ţádosti o prodlouţení smlouvy, se smlouva automaticky prodluţuje. 12. Regionální značka můţe být udělena kategoriím: a) výrobek b) zemědělský/potravinářský produkt c) sluţby 5/40

6 13. Uţivatel uzavírá s MAS Český les, o. s., smlouvu, jejíţ nedílnou součástí je: a) název výrobku, případně sluţby, pro které byla uzavřena smlouva b) technická specifikace výrobku nebo sluţby c) výše poplatku d) identifikace uţivatele a doba, na kterou bylo uţívání smlouvou povoleno e) souhlas s tím, aby MAS Český les, o. s, při své činnosti propagovala výrobky /produkty sluţby označené regionální značkou Český les (katalog regionálních značek výrobků a výrobců, web stránky atd.) 14. Smlouvu lze uzavřít na dobu 2 let. Po uplynutí této lhůty můţe být smlouva prodlouţena na další dva roky, bude-li výrobek nebo sluţba i nadále splňovat všechny podmínky obsaţené v pravidlech a smlouvě. 15. Sekretariát MAS Český les, o. s., zašle uţivateli bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami fakturu k uhrazení poplatku. Uţívání značky je podmíněno řádným uhrazením poplatků stanovených ve smlouvě. 16. Uţivatel je povinen a) uhradit fakturu s poplatkem nejpozději do 20 dnů po jejím vystavení b) informovat o všech změnách týkajících se označeného výrobku nebo sluţby, které provede v průběhu platnosti smlouvy c) uţívat značku způsobem, který nevede k jejímu znevaţování, a dodrţovat pravidla pro její pouţívání d) poskytovat informace o uţívání značky poţadované sekretariátem MAS Český les, o. s. e) uţívat značku na výrobku nebo sluţbě aţ po řádném uhrazení faktury f) poţádat o ukončení smluvního vztahu před ukončením doby, na kterou byla smlouva uzavřena 17. Přijímání ţádostí o regionální značku a její přidělování bude probíhat 2 x ročně. 18. Značku lze udělit 1 výrobku anebo skupině výrobků - kaţdý výrobek ze skupiny musí splňovat všechna kritéria. 19. Povinnosti nositele při propagování regionální značky Český les: Výrobce má povinnost značit logem regionální značky své certifikované výrobky visačkou přímo na výrobu, na obalu nebo začlenit logo značky do vlastní etikety, či jiným způsobem. Pokud je výrobce provozovatelem vlastních webových stránek, umístí na ně logo Regionální značky Český les spolu s odkazem V případě, ţe je výrobce provozovatelem firemní prodejny nebo prodejny regionálních výrobků, označí viditelně tuto prodejnu logem. 6/40

7 Výrobce viditelně označí logem také svoji prodejní nebo propagační plochu na kulturních a společenských akcích, trzích, jarmarcích, kterých se účastní, nebo kde je jeho certifikovaný výrobek zastoupen. Logo lze dále vyuţít na propagačních materiálech, inzertních a reklamních plochách, propagačních bannerech, rollupech apod. Nedodrţení těchto pravidel můţe být důvodem k neprodlouţení certifikátu, nebo i odstoupení od smlouvy o vyuţívání Regionální značky Český les. 20. Při udělování regionální značky novému zájemci se můţe kterýkoliv drţitel značky, v případě oprávněných pochybností o kvalitě výrobku, sluţby popřípadě dalších okolnostech, které by mohli zpochybnit důvěryhodnost značky, vyjádřit proti udělení značky novému ţadateli, a to do 14 dnů od zveřejnění nových ţadatelů na webu MAS Český les, o. s. Tyto skutečnosti budou prověřeny certifikační komisí. 21. Průběh certifikace: Certifikační komise je sloţena ze zástupců MAS Český les a zástupců institucí působících v regionu. Posuzování splnění jednotlivých kritérií certifikace probíhá tak, ţe kaţdý zasedající oznámí součet bodového ohodnocení pro daný výrobek/sluţbu. Výsledné bodové hodnocení všech členů komise se sečtou a výsledným hodnocením je jejich aritmetický průměr. Ke splnění certifikačních kritérií je nutné získat minimálně 6 bodů z moţných 10. Komise má právo nerozhodnout ihned a nechat posoudit dané kritérium odborníkem pro danou oblast. Kterýkoli zástupce certifikační komise má právo navrhnout zamítnutí udělení certifikátu, a to i v případě ţe navrţené bodové ohodnocení splňuje poţadavky pro jeho udělení. O návrhu na zamítnutí je hlasováno. V případě rovného počtu hlasů rozhodne o konečném výsledku předseda certifikační komise. Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky i v případě splnění všech kritérií (z estetických, etických, morálních důvodů apod.) 7/40

8 3. Mapa území působnosti MAS Český les, o. s., v roce 2013 Členové MAS Český les, o. s km 8/40

9 3.1 Seznam obcí v MAS Český les v roce 2013 Babylon Bělá nad Radbuzou Blíţejov Bor Brod nad Tichou Broumov Bukovec Ctiboř Čermná Černovice Česká Kubice Díly Domaţlice Drahotín Draţenov Halţe Hlohová Hlohovčice Holýšov Hora Svatého Václava Horní Kamenice Horšovský Týn Hostouň Hošťka Hvoţďany Chodov Chodský Újezd Chrastavice Kanice Klenčí pod Čerchovem Kočov Křenovy Luţeničky Meclov Mezholezy (HT) Milavče Miřkov Mnichov Močerady Mutěnín Nemanice Nevolice Nový Kramolín Obora Osvračín Otov Pařezov Pasečnice Pec Pelechy Poběţovice Poděvousy Postřekov Prostiboř Přimda Puclice Rozvadov Rybník Semněvice Srbice Srby Staňkov Staré Sedliště Staré Sedlo Stráţ (DO) Stráţ (TC) Studánka Tisová Tlumačov Trhanov Třemešné Újezd Velký Malahov Vidice Vlkanov Zadní Chodov Ţdánov 9/40

10 4. Seznam příloh Příloha A Přihláška Příloha B Čestné prohlášení Příloha C Certifikační kritéria Příloha D - Smlouva o uţívání regionální značky Český les Příloha E Certifikát Příloha F - Zákon č. 452/2001 Sb. 10/40

11 Příloha A Přihláška Místní akční skupina Český les, o. s. Přihláška pro zájemce o regionální značku ČESKÝ LES Obchodní jméno: Adresa/sídlo: IČ: Tel.: www: Název výrobku/služby: Historie výrobku/služby: Vymezení lokality, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava výrobku/služby: Možnost exportu mimo vymezené území: ANO NE Popis vlastností nebo kvalitativních znaků výrobku/služby: Výrobek Produkt Služba Výčet výrobků/služeb, jichž se má označení původu týkat: Seznam provozoven, které výrobek/službu s označením místa původu budou nabízet: 11/40

12 Jste držitelem jiného certifikátu nebo osvědčení kvality? Místní akční skupina Český les, o. s. Souhlasím s podmínkami pro udělení regionální značky Český les, dále souhlasím, aby MAS Český les, o. s. při své činnosti propagovala výrobky / služby označené marketingovou značkou Český les v katalogu regionálních značek výrobků a výrobců, na webových stránkách MAS, v médiích a na akcích, kterých se pracovníci MAS Český les, o. s., zúčastní. V Dne: Podpis: Ţádost projednána v. dne. Vyjádření komise: Ţádost schválena/neschválena.. předseda certifikační komise. člen. člen MAS Český les, o. s., Hradská 52, Domaţlice, 12/40

13 Příloha B Čestné prohlášení Místní akční skupina Český les, o. s., Žďárská 187, Halže Kontaktní adresa: Hradská 52, Domažlice, Tel , e- www. masceskyles.cz Přihláška k certifikaci Přihlašuji výrobek/produkt/sluţbu k certifikaci Regionální značkou. Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţený výrobek/produkt je vyráběn v souladu s legislativou České republiky a s příslušnými oborovými normami. Prohlašuji, ţe v souvislosti s výrobou tohoto produktu/provozováním sluţby proti mně není vedeno správní řízení ze strany České inspekce ţivotního prostředí, veterinární správy, hygienické sluţby a dalších orgánů v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví. Nejsem v likvidaci a není vůči mně vedeno řízení podle zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení Název firmy Adresa V dne. Podpis 13/40

14

15 Přihláška C Certifikační kritéria Místní akční skupina Český les, o. s. Místní akční skupina Český les, o. s. Ţadatel:. Bodovací kritéria regionální značka Český les ano 1 bod ne 0 bodů kritérium bodů 1. Místní subjekt - firma, ţivnostník, zemědělec ( ŽL, výpis z obch. rejstříku či jiný doklad) 2. Ruční řemeslná práce - z více neţ 50 % (popis postupu výroby) 3. Výrobek je z místních surovin (seznam surovin s uvedením místa původu) 4. Jedinečnost výrobku/sluţby pro oblast Českého lesa (posoudí certifikační komise) 5. Originalita výrobku/sluţby (posoudí certifikační komise) 6. Tradiční výrobek/sluţba (více neţ 50 let) (doložit) 7. Výrobek/sluţba je certifikován v jiném systému hodnocení (doložit) 8. Stávající propagace výrobku/sluţby je i mimo ČL (doložit) 9. Výrobek/sluţba neohroţuje ţivotní prostředí (čestné prohlášení, posouzení certifikační komisí) 10. Výrobek/sluţba má stálé kvalitativní parametry (čestné prohlášení o plnění předpisů či jiných parametrů) Celkem bodů V. dne. Hodnotitel: Podpis.. 15/40

16

17 Příloha D Smlouva o užívání regionální značky Český les SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES č. Smluvní strany Místní akční skupina Český les, o. s. se sídlem: kontaktní adresa: Hradská 52, Domaţlice IČ: číslo účtu: /0800 zastoupená: Františkem Čurkou, předsedou (dále jen poskytovatel ) a se sídlem: IČ: zastoupená: (dále jen uživatel ) uzavírají následující smlouvu o uţívání regionální značky Český les: Preambule 1. Regionální značka Český les (dále jen značka ) vznikla v rámci projektu spolupráce Původ a značka: Náš region a je udělována výrobkům a sluţbám, které jsou vyráběny či provozovány na území Českého lesa. 2. Cílem udělení značky je podpora drobného podnikání v rámci trvale udrţitelného rozvoje venkova, propagace území Českého lesa a podnikatelů, kteří svou činností kvalitními výrobky a sluţbami přispívají k jeho dobrému jménu. 17/40

18 Čl. I Účel smlouvy 1. Účelem smlouvy je zvýšit povědomí o území Českého lesa, a poukázat na jeho specifika, tradice, historii a současnou nabídku výrobků a sluţeb na tomto území. Smlouva umoţňuje uţivateli označovat své výrobky a sluţby logem značky a tuto značku vyuţívat v souladu s touto smlouvou. Čl. II Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout uţivateli právo k uţití značky pro výrobky, případně sluţby, splňující podmínky pro udělení této značky a dále závazek uţivatele uţívat značku v souladu s touto smlouvou a se zásadami pro udělení značky. 2. Výrobky, případně sluţby, pro které se tato smlouva uzavírá, uvádí Příloha č. 1 Seznam výrobků/sluţeb a technická specifikace. 3. Podmínky pro udělení značky obsahuje Příloha č. 2 Zásady pro udělení značky. Čl. III Práva a povinnosti poskytovatele 1. Poskytovatel se zavazuje v den podpisu smlouvy předat uţivateli certifikát pro výrobky, případně sluţby, ke kterým získal právo na uţití značky, a dále v elektronické podobě logo sem patřím ČESKÝ LES, uvedené v Příloze č. 3 - Logo. 2. Povinností poskytovatele je předem dohodnutým způsobem dodat uţivateli samolepky s logem, a to do 20 dnů od doručení písemné ţádosti uţivatele. 3. Poskytovatel má právo provádět kontrolu, zda uţivatel dodrţuje podmínky stanovené touto smlouvou a zásadami podle Přílohy č. 2, a vyhotovit o této kontrole protokol. 4. Hrubé porušení této smlouvy, zejména nedodrţení stanovených pravidel, můţe být důvodem k neprodlouţení certifikátu, nebo i k odstoupení od této smlouvy. Čl. IV Práva a povinnosti uživatele 1. Uţivatel je povinen dodrţovat pravidla pro uţívání značky a nejpozději do 10 dnů informovat písemně poskytovatele o všech změnách, které se týkají označeného výrobku nebo sluţby. 2. Uţivatel smí uţívat značku aţ po uhrazení faktury za oprávnění k uţití. 3. Uţivatel je dále povinen značit logem všechny výrobky, případně odpovídajícím způsobem sluţby, ke kterým získal certifikát. 4. Uţivatel dává souhlas s tím, aby MAS Český les, o. s., propagovala výrobky či sluţby označené značkou, a to zejména na jejich webových stránkách. 18/40

19 Čl. V Cena a platební podmínky 1. Uţivatel je povinen za udělení oprávnění k uţití značky zaplatit poplatek ve výši Kč. Za administraci spojenou s prodlouţením uţívání značky poplatek činí Kč. 2. Objedná-li si uţivatel samolepky s logem značky, je jejich cena stanovena podle platného ceníku ve výši výrobních nákladů, kterou je uţivatel povinen uhradit. Ceník je dostupný na webových stránkách poskytovatele. 3. Fakturu je splatná do 20 dnů od jejího vystavení. 4. Celá částka bude uhrazena na účet MAS Český les o. s., jako variabilní symbol bude uvedeno číslo smlouvy. Čl. VI Doba trvání smlouvy 1. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, a to na dva roky. Je moţné ji však prodlouţit na další dva roky, pokud výrobky a sluţby nadále splňují všechna příslušná kritéria. 2. O prodlouţení smlouvy lze poţádat nejdříve dva měsíce před ukončením smluvního vztahu. 3. V případě, ţe uţivatel nevyuţije moţnosti smlouvu prodlouţit, je povinen do jednoho měsíce po uplynutí doby trvání smlouvy vrátit certifikát, který obdrţel v den podpisu smlouvy. Čl. VII Smluvní sankce 1. Pokud uţivatel bude neoprávněně uţívat značku, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč za kaţdé takové porušení. Stejnou částku je povinen zaplatit také v případě, pokud poskytne třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele logo značky v elektronické podobě. 2. V případě prodlení uţivatele se zaplacením faktury uhradí poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dní od doručení jejího oznámení uţivateli. 19/40

20 Čl. VIII Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 2. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Seznam výrobků/sluţeb a technická specifikace Příloha č. 2 Zásady pro udělení značky Příloha č. 3 Logo 3. Smlouva můţe být změněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řeší podle platného občanského zákoníku a dalších právních předpisů. 5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichţ kaţdá ze stran dostane po jednom. Smluvní strany prohlašují, ţe si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V dne.... František Čurka předseda MAS ČL, o. s. (poskytovatel).. (uţivatel) 20/40

21 Příloha č. 1 Seznam výrobků/sluţeb a technická specifikace Seznam výrobků/služeb a technická specifikace 21/40

22 Příloha č. 2 Zásady pro udělení značky Zásady pro udělení značky 1. Ţádost můţe podat kterákoliv právnická nebo fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu na území Místní akční skupiny Český les, o. s. 2. Ţadatel dokládá v ţádosti své identifikační údaje výpisem z obchodního nebo ţivnostenského rejstříku, dále dokládá formou čestného prohlášení, ţe není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Ţádost podává ţadatel sekretariátu MAS Český les, o. s., a to elektronicky, osobně nebo poštou. 4. Výrobek/produkt/sluţba, pro který se ţádá o udělení značky, musí splňovat platné právní předpisy. 6. Ţadatel je povinen doloţit, ţe v době podání ţádosti je výrobek pod jeho jménem v prodeji, případně sluţba provozována. 7. Ţadatel odpovídá za to, ţe všechny jím uvedené údaje v ţádosti jsou úplné a pravdivé. 8. Společně s přihláškou a čestným prohlášením přikládá ţadatel popis výrobku nebo sluţby, fotodokumentaci, popř. vzorek. 9. Regionální značka Český les bude udělena pouze v případě, ţe kvalita nebo vlastnost výrobku/produktu/sluţby je výlučně nebo převáţně dána charakteristickými přírodními nebo lidskými faktory a jestliţe výroba, zpracování příprava takového zboţí nebo poskytovaná sluţba probíhá ve vymezeném území. 10. Regionální značka Český les bude zájemci udělena na základě podané přihlášky a splnění hodnotících kritérií, které posoudí certifikační komise zřízená Místní akční skupinou Český les, o. s. a sloţená z odborníků a členů MAS. V případě schválení bude se zájemcem uzavřena smlouva s dvouletou platností. Na udělení regionální značky Český les není právní nárok. 11. O prodlouţení smlouvy je ţadatel povinen poţádat nejpozději dva měsíce před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. V případě včasného podání ţádosti o prodlouţení smlouvy a splnění podmínek pro uzavření smlouvy platných v době podání ţádosti o prodlouţení smlouvy, se smlouva automaticky prodluţuje. 12. Regionální značka můţe být udělena kategoriím: a) výrobek b) zemědělský/potravinářský produkt c) sluţby 22/40

23 13. Uţivatel uzavírá s MAS Český les, o. s., smlouvu, jejíţ nedílnou součástí je: a) název výrobku, případně sluţby, pro které byla uzavřena smlouva b) technická specifikace výrobku nebo sluţby c) výše poplatku d) identifikace uţivatele a doba, na kterou bylo uţívání smlouvou povoleno e) souhlas s tím, aby MAS Český les, o. s, při své činnosti propagovala výrobky /produkty sluţby označené regionální značkou Český les (katalog regionálních značek výrobků a výrobců, web stránky atd.) 14. Smlouvu lze uzavřít na dobu 2 let. Po uplynutí této lhůty můţe být smlouva prodlouţena na další dva roky, bude-li výrobek nebo sluţba i nadále splňovat všechny podmínky obsaţené v pravidlech a smlouvě. 15. Sekretariát MAS Český les, o. s., zašle uţivateli bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami fakturu k uhrazení poplatku. Uţívání značky je podmíněno řádným uhrazením poplatků stanovených ve smlouvě. 16. Uţivatel je povinen a) uhradit fakturu s poplatkem nejpozději do 20 dnů po jejím vystavení b) informovat o všech změnách týkajících se označeného výrobku nebo sluţby, které provede v průběhu platnosti smlouvy c) uţívat značku způsobem, který nevede k jejímu znevaţování, a dodrţovat pravidla pro její pouţívání d) poskytovat informace o uţívání značky poţadované sekretariátem MAS Český les, o. s. e) uţívat značku na výrobku nebo sluţbě aţ po řádném uhrazení faktury f) poţádat o ukončení smluvního vztahu před ukončením doby, na kterou byla smlouva uzavřena 17. Přijímání ţádostí o regionální značku a její přidělování bude probíhat 2 x ročně. 18. Značku lze udělit 1 výrobku anebo skupině výrobků - kaţdý výrobek ze skupiny musí splňovat všechna kritéria. 19. Povinnosti nositele při propagování regionální značky Český les: Výrobce má povinnost značit logem regionální značky své certifikované výrobky visačkou přímo na výrobu, na obalu nebo začlenit logo značky do vlastní etikety, či jiným způsobem. Pokud je výrobce provozovatelem vlastních webových stránek, umístí na ně logo Regionální značky Český les spolu s odkazem V případě, ţe je výrobce provozovatelem firemní prodejny nebo prodejny regionálních výrobků, označí viditelně tuto prodejnu logem. Výrobce viditelně označí logem také svoji prodejní nebo propagační plochu na kulturních a společenských akcích, trzích, jarmarcích, kterých se účastní, nebo kde je jeho certifikovaný výrobek zastoupen. 23/40

24 Logo lze dále vyuţít na propagačních materiálech, inzertních a reklamních plochách, propagačních bannerech, rollupech apod. Nedodrţení těchto pravidel můţe být důvodem k neprodlouţení certifikátu, nebo i odstoupení od smlouvy o vyuţívání Regionální značky Český les. 20. Při udělování regionální značky novému zájemci se můţe kterýkoliv drţitel značky, v případě oprávněných pochybností o kvalitě výrobku, sluţby popřípadě dalších okolnostech, které by mohli zpochybnit důvěryhodnost značky, vyjádřit proti udělení značky novému ţadateli, a to do 14 dnů od zveřejnění nových ţadatelů na webu MAS Český les, o. s. Tyto skutečnosti budou prověřeny certifikační komisí. 21. Průběh certifikace: Certifikační komise je sloţena ze zástupců MAS Český les a zástupců institucí působících v regionu. Posuzování splnění jednotlivých kritérií certifikace probíhá tak, ţe kaţdý zasedající oznámí součet bodového ohodnocení pro daný výrobek/sluţbu. Výsledné bodové hodnocení všech členů komise se sečtou a výsledným hodnocením je jejich aritmetický průměr. Ke splnění certifikačních kritérií je nutné získat minimálně 6 bodů z moţných 10. Komise má právo nerozhodnout ihned a nechat posoudit dané kritérium odborníkem pro danou oblast. Kterýkoli zástupce certifikační komise má právo navrhnout zamítnutí udělení certifikátu, a to i v případě ţe navrţené bodové ohodnocení splňuje poţadavky pro jeho udělení. O návrhu na zamítnutí je hlasováno. V případě rovného počtu hlasů rozhodne o konečném výsledku předseda certifikační komise. Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky i v případě splnění všech kritérií (z estetických, etických, morálních důvodů apod.) 24/40

25 Příloha č. 3 Logo Logo grafický manuál značky C M Y K R G B C M Y K R G B C M Y K R G B C M Y K R G B /40

26

27 Příloha E - Certifikát 27/40

28

29 Příloha F Zákon č. 452/2001 Sb. 452 ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Zákon upravuje podmínky, za nichţ lze získat ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení pro zboţí, jakoţ i právní účinky této ochrany. Pro účely tohoto zákona se rozumí: 2 Vymezení pojmů a) označením původu název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") pouţívaný k označení zboţí pocházejícího z tohoto území, jestliţe kvalita nebo vlastnosti tohoto zboţí jsou výlučně nebo převáţně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliţe výroba, zpracování a příprava takového zboţí probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboţí pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboţí ostatní podmínky podle tohoto ustanovení; b) zeměpisným označením název území pouţívaný k označení zboţí pocházejícího z tohoto území, jestliţe toto zboţí má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliţe výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboţí probíhá ve vymezeném území; c) zboţím jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěţena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli; za zboţí podle tohoto zákona se povaţují i sluţby; d) obecným názvem druhu zboţí označení, které se stalo pro takovéto zboţí běţným názvem, přestoţe se vztahuje k území, kde bylo toto zboţí původně vyrobeno nebo uvedeno na trh. 3 Označení původu a zeměpisné označení se zapisuje do rejstříku označení původu a zeměpisných označení (dále jen "rejstřík"), který vede Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad"). 29/40

30 4 Výluky ze zápisu (1) Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůţe být do rejstříku zapsáno takové označení, jehoţ doslovné znění sice pravdivě označuje území, ze kterého zboţí pochází, přesto je však způsobilé vyvolat mylnou domněnku, ţe zboţí pochází z jiného území. (2) Je-li ţadatelem o zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku pro víno zajištěn takový způsob uţívání těchto označení, který není způsobilý vyvolat mylnou domněnku o skutečném původu zboţí, mohou být při zachování zásady rovného postavení výrobců na trhu zapsána do rejstříku dvě nebo více označení původu nebo zeměpisných označení, která obsahují stejně psané nebo stejně znějící (homonymní) názvy míst. (3) Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůţe být do rejstříku zapsán obecný název druhu zboţí, a to bez ohledu na to, zda zboţí pochází z takto vymezeného území. (4) Jako označení původu či zeměpisné označení nemůţe být pro shodné zboţí s výjimkou stanovenou v odstavci 2 zapsáno označení shodné s jiţ chráněným označením původu, zeměpisným označením, všeobecně známou známkou či zapsanou ochrannou známkou nebo označení shodné s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, které by v důsledku této shody mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboţí. Hlava II Označení původu 5 Žádost o zápis označení původu (1) O zápis označení původu do rejstříku můţe poţádat u Úřadu sdruţení 1) výrobců nebo zpracovatelů (dále jen "sdruţení") pro zboţí vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území a za podmínek vymezených v 2 písm. a). Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba můţe o zápis označení původu do rejstříku poţádat, jestliţe v době podání ţádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboţí na území a za podmínek vymezených v 2 písm. a). (2) Pokud ţadatelem podle odstavce 1 je sdruţení, které nemá právní subjektivitu, musí k řízení podle tohoto zákona zmocnit jednoho z účastníků sdruţení. (3) Ţadatel podle odstavce 1 v ţádosti o zápis označení původu do rejstříku (dále jen "ţádost") uvede a) znění označení původu; b) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu ţadatele, popřípadě i jeho zástupce; c) zeměpisné vymezení území, na němţ probíhá výroba, zpracování a příprava zboţí; d) označení provozovny, která zboţí opatřované označením původu vyrábí, zpracovává a připravuje v místě, jehoţ zeměpisný název je částí označení původu; e) výčet zboţí, jehoţ se má označení původu týkat; f) popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboţí, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím. (4) K ţádosti ţadatel přiloţí výpis z evidence vedené orgánem státní správy 2) příslušným podle území, v němţ probíhá výroba, zpracování a příprava zboţí, pokud osvědčuje, ţe provozovna ţadatele podle odstavce 3 písm. d) je umístěna v daném území nebo ţe ţadatel zboţí podle odstavce 3 písm. f) vyrábí nebo zpracovává. (5) Má-li být označení původu zapsáno pro zemědělské výrobky nebo potraviny, které jsou určené pro lidskou výţivu, a zemědělské výrobky neurčené pro lidskou výţivu, jejichţ seznamy stanoví 30/40

31 Ministerstvo zemědělství vyhláškou, (dále jen "zemědělské výrobky a potraviny"), musí být ţádost doloţena specifikací podle 6, která stanoví jeho charakteristické vlastnosti a vymezí zvláštnosti zeměpisného prostředí. (6) Splňuje-li další výrobce, popřípadě zpracovatel podmínky stanovené zákonem pro zápis označení původu do rejstříku a podmínky členství ve sdruţení, které nesmějí být diskriminační ani nesmějí být v rozporu s právně závaznými pravidly hospodářské soutěţe, má právo na přijetí za člena sdruţení. Sdruţení je povinno vydat na ţádost členům osvědčení o členství. (7) Ţadatel o zápis označení původu do rejstříku, který nemá místo trvalého pobytu ani sídlo v České republice a má označení původu chráněno podle práva platného v zemi původu zboţí, můţe nahradit doklad vyţadovaný podle odstavce 4 osvědčením o ochraně označení původu podle práva platného v tomto státě. Specifikace musí obsahovat 6 Specifikace a) název zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně znění označení původu; b) popis zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně případné suroviny, a popis základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických anebo organoleptických vlastností zemědělského výrobku nebo potraviny; c) zeměpisné vymezení území, popřípadě údaje, které svědčí o splnění poţadavku podle 2 písm. a) věty za středníkem; d) údaje prokazující ţe zemědělský výrobek nebo potravina pochází z vymezeného území; e) popis způsobu získání zemědělského výrobku nebo potraviny, popřípadě popis hodnověrných a neměnných místních způsobů jejich získávání; f) údaje potvrzující souvislost mezi kvalitou, vlastnostmi nebo znaky zemědělského výrobku nebo potraviny a zeměpisným původem ve smyslu 2 písm. a). 7 Řízení o žádosti (1) Úřad přezkoumá, zda označení původu uvedené v ţádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda ţádost má náleţitosti podle 5. (2) Nemá-li ţádost některou z náleţitostí podle 5, vyzve Úřad ţadatele, aby ţádost doplnil, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší neţ dva měsíce, a upozorní jej, ţe jinak řízení zastaví. (3) Je-li označení původu vyloučeno ze zápisu podle 4 nebo nesplňuje-li označení původu podmínky zápisu stanovené tímto zákonem, Úřad ţádost zamítne. (4) Obsahuje-li ţádost o zápis označení původu do rejstříku potřebné náleţitosti a není-li ţádost zamítnuta podle odstavce 3, Úřad označení původu zapíše do rejstříku a zápis oznámí ve Věstníku vydávaném Úřadem (dále jen "Věstník"). O zápisu vydá ţadateli osvědčení. (5) Má-li být označení původu zapsáno do rejstříku pro zemědělský výrobek či potravinu, můţe Úřad v odůvodněných případech ţadatele vyzvat, aby nálezem kontrolního orgánu doloţil, ţe zemědělský výrobek či potravina splňuje náleţitosti specifikace stanovené podle 6. K předloţení nálezu kontrolního orgánu stanoví Úřad ţadateli přiměřenou lhůtu a upozorní jej, ţe nebude-li nález kontrolního orgánu v této lhůtě Úřadu předloţen, bude řízení zastaveno. 31/40

32 Hlava III Zápis označení původu 8 Účinky zápisu označení původu do rejstříku (1) Ochrana označení původu vzniká dnem zápisu do rejstříku. Doba ochrany označení původu není časově omezena. (2) Zapsané označení původu je oprávněn uţívat, zejména umisťovat na zboţí, jehoţ se označení původu týká, kaţdý, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboţí s odpovídající kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území; v případě zemědělských výrobků či potravin uvedených ve vyhlášce podle 26 je podmínkou uţití označení původu na tomto zboţí, které pochází z vymezeného území, rovněţ dodrţení specifikace stanovené podle 6. (3) Na zapsané označení původu nelze poskytovat licenci. (4) Zapsané označení původu nesmí být poskytnuto jako zástava. 9 Zápis změn specifikace Ţadatel o zápis označení původu můţe u Úřadu poţádat o změnu specifikace, zejména se zřetelem k vývoji v oblasti vědeckých a technických znalostí nebo z důvodu nového vymezení území. 10 Kontrola specifikace (1) Orgánem, kterému přísluší kontrola specifikace podle tohoto zákona, je v rozsahu své působnosti Česká zemědělská a potravinářská inspekce, zřízená podle zvláštního právního předpisu. 3) (2) Kontrolní orgán podle odstavce 1 vydává závazné nálezy nebo posudky anebo osvědčení důleţité pro zápis označení původu do rejstříku. K ţádosti o změnu specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny, k návrhu na zrušení zápisu označení původu zemědělského výrobku nebo potraviny ( 11), popřípadě k ţádosti o zápis označení původu zemědělského výrobku nebo potraviny do rejstříku je ţadatel, popřípadě navrhovatel povinen předloţit nález kontrolního orgánu. (3) Kaţdý můţe ţádat kontrolní orgán podle odstavce 1 o vydání závazného nálezu nebo posudku anebo osvědčení důleţitých pro uplatnění či obranu jeho práva. Kontrolní orgán je povinen poţadovaný nález nebo posudek anebo osvědčení vydat bez zbytečného odkladu. (4) Zjistí-li kontrolní orgán při provádění kontrolní činnosti nedostatky, je oprávněn vyţadovat jejich odstranění a uloţit, popřípadě navrhnout opatření k jejich odstranění, včetně kontroly plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků. (5) Výsledky kontroly, kterou provedl zahraniční kontrolní orgán, budou v řízení před Úřadem brány v úvahu na základě mezinárodní smlouvy nebo na základě vzájemnosti. Předseda Úřadu můţe v jednotlivém případě rozhodnout, ţe nález zahraničního kontrolního orgánu bude brán v úvahu i při nesplnění podmínek podle věty první. 32/40

33 11 Zrušení zápisu označení původu (1) Úřad zruší zápis označení původu, zjistí-li na základě návrhu dotčené osoby nebo příslušného kontrolního orgánu anebo z vlastního podnětu, ţe a) označení původu bylo zapsáno, aniţ vyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem; v tomto případě se na označení původu hledí, jako by nebylo zapsáno; b) podmínky stanovené pro zápis označení původu odpadly; c) výrobek, pro nějţ je označení původu zapsáno, podle nálezu příslušného kontrolního orgánu nesplňuje poţadavky stanovené specifikací na zemědělský výrobek nebo potravinu a tyto poţadavky nebyly splněny ani dodatečně ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. (2) Zápis označení původu v případě podle odstavce 1 písm. c) nelze zrušit, jestliţe se na trhu vyskytuje zboţí, které splňuje podmínky stanovené tímto zákonem. (3) V rozhodnutí z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) nebo c) uvede Úřad den, k němuţ se zrušuje zápis označení původu. (4) Zrušení zápisu označení původu zapíše Úřad do rejstříku a oznámí ve Věstníku. Hlava IV Zeměpisná označení 12 Zeměpisné označení Pro náleţitosti ţádosti o zápis zeměpisného označení do rejstříku, pro řízení o ţádosti o zápis zeměpisného označení, pro zápis změn týkajících se zapsaného zeměpisného označení, pro obsah a kontrolu specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny, pro účinky zápisu zeměpisného označení, změny zápisu zeměpisného označení a jeho zrušení se obdobně pouţijí ustanovení týkající se označení původu. Hlava V Ustanovení o řízení 13 Správní řízení (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení podle tohoto zákona správní řád 4) s výjimkou ustanovení o lhůtě pro rozhodnutí. (2) Úřad rozhodnutím zastaví řízení, nelze-li pro neúplnost či vady podání v řízení pokračovat; před vydáním rozhodnutí o zastavení řízení musí být na tuto skutečnost ten, kdo poţádal o zahájení řízení, upozorněn. Úřad řízení zastaví i na ţádost toho, kdo podal návrh na jeho zahájení. 14 Osoby, které nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, musí být v řízení o ţádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení zastoupeny advokátem nebo patentovým zástupcem podle zvláštních právních předpisů. 5) 33/40

34 15 Rejstřík a Věstník (1) Rejstřík je veřejný a kaţdý má právo do něj nahlíţet. (2) Do rejstříku Úřad zapisuje tyto rozhodné údaje o označení původu a zeměpisném označení: a) číslo zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení a datum zápisu do rejstříku; b) znění označení původu, popřípadě znění zeměpisného označení; c) datum podání ţádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení; d) zeměpisné vymezení území, na němţ probíhá výroba nebo zpracování anebo příprava zboţí; e) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu ţadatele, popřípadě i jeho zástupce; f) adresu provozovny, která zboţí opatřované označením původu, popřípadě zeměpisným označením vyrábí nebo zpracovává anebo připravuje v místě, jehoţ zeměpisný název tvoří označení původu nebo zeměpisné označení; g) zboţí, jehoţ se označení původu, popřípadě zeměpisné označení týká, včetně vymezení kvality a znaků pro zboţí charakteristických, a je-li zboţím zemědělský výrobek nebo potravina uvedená ve vyhlášce podle 26, její specifikace, včetně jejích případných změn; h) zrušení zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení. (3) Do rejstříku lze zapsat i jiné údaje důleţité pro označení původu a pro zeměpisné označení. (4) Ve Věstníku Úřad oznamuje zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku, jeho zrušení a jiné důleţité skutečnosti, které se označení původu, popřípadě zeměpisného označení týkají. (5) Na ţádost po provedeném ověření předloţených údajů se do rejstříku zapíšou změny, ke kterým došlo po zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení. (6) Na ţádost vydá Úřad výpis z rejstříku kaţdému, kdo o to poţádá. Výpis z rejstříku obsahuje údaje platné ke dni vystavení výpisu z rejstříku. Hlava VI Vztahy k zahraničí 16 (1) Osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, mohou poţádat o mezinárodní zápis označení původu podle mezinárodní smlouvy 6) prostřednictvím Úřadu. (2) Ţadatel o mezinárodní zápis označení původu je povinen za úkony podle odstavce 1 zaplatit rovněţ poplatky stanovené podle mezinárodní smlouvy; výši poplatků stanovených mezinárodní smlouvou oznámí Úřad ve Věstníku. 17 (1) Mezinárodní zápis označení původu se ţádostí o ochranu v České republice má tytéţ účinky jako zápis označení původu do rejstříku vedeného Úřadem. (2) Jestliţe byla mezinárodně zapsanému označení původu odmítnuta ochrana pro území České republiky, hledí se na ně tak, jako by v České republice nebylo zapsáno. 34/40

35 Hlava VII Ochrana označení původu a zeměpisných označení podle práva Evropských společenství, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin 18 Žádost o ochranu (1) Ţádost o ochranu označení původu a zeměpisných označení v Evropské unii, 7) která se týkají zemědělských výrobků a potravin vyrobených nebo zpracovaných anebo připravených na území, které se nachází v České republice, se podává u Úřadu. (2) Ţádost můţe podat jen osoba uvedená v 5, jíţ svědčí právo k označení původu, popřípadě zeměpisnému označení. (3) Neobsahuje-li ţádost náleţitosti podle tohoto zákona a náleţitosti vyţadované nařízením, vyzve Úřad ţadatele, aby ve lhůtě dvou měsíců nedostatky odstranil. (4) Úřad ţádost postoupí Komisi 8) včetně všech dokladů, o které se jeho zjištění opírají, ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy byla řádná ţádost doručena Úřadu. O této skutečnosti bude Úřad informovat ţadatele. (5) Úřad informuje ţadatele o formálním zjištění Komise, ţe ţádost obsahuje všechny údaje, do jednoho měsíce ode dne, kdy toto zjištění obdrţí. 19 Změna specifikace Pro podání, ověřování a postoupení ţádosti o změnu specifikace se obdobně pouţije ustanovení Námitky (1) Osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, mohou u Úřadu podat řádně odůvodněné námitky proti zápisu označení původu a zeměpisných označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí, popřípadě námitky proti změně specifikace k označení výrobku, popřípadě k zeměpisnému označení. (2) Námitky se podávají nejpozději ve lhůtě pěti měsíců ode dne, kdy Komise v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejnila jméno a adresu ţadatele, název výrobku, hlavní body ţádosti a odkazy na vnitrostátní právní předpisy týkající se výroby nebo zpracování anebo přípravy výrobků, včetně důvodů pro závěr, ţe název splňuje podmínky ochrany. (3) Jsou-li podané námitky řádně odůvodněny, postoupí je Úřad Komisi k dalšímu řízení. (4) Úřad odmítne postoupit námitky Komisi, jsou-li podány po lhůtě stanovené v odstavci 2; o této skutečnosti musí být osoba, která námitky podala, informována. 21 (1) Vyzve-li Komise dotčené strany k uzavření dohody o námitkách proti zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku vedeného Komisí, je za Českou republiku příslušným k tomuto projednání Úřad ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy. Před uzavřením dohody je Úřad povinen si vyţádat stanovisko toho, kdo podal ţádost o ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení podle 18, nebo toho, kdo podal námitky proti zápisu takového označení podle 20. (2) Úřad je oprávněn ţádat, aby ten, kdo podal ţádost podle 18, nebo ten, kdo podal námitky podle 20, obstaral na své náklady nález nebo posudek anebo osvědčení příslušného kontrolního orgánu, které jsou důleţité k uplatnění námitek proti zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku vedeného Komisí nebo k obraně proti takovýmto námitkám. 35/40

36 (3) Stanovisko České republiky k výsledku jednání o námitkách sdělí Komisi Úřad. (4) Rozhodnutí Komise o námitkách sdělí ţadateli, popřípadě tomu, kdo podal námitky podle 20, Úřad. 22 (1) Zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí má v České republice stejné účinky jako zápis takových označení do rejstříku vedeného Úřadem. (2) Odmítne-li Komise zapsat označení původu nebo zeměpisné označení do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, pozbývá účinnosti rovněţ zápis do rejstříku vedeného Úřadem. (3) Kontrolní orgány, které kontrolují dodrţování specifikace u zemědělského výrobku nebo potraviny, jehoţ označení původu, popřípadě zeměpisné označení je zapsáno do rejstříku vedeného Úřadem, jsou povinny provádět činnost podle 10 i ve vztahu k zemědělskému výrobku nebo potravině pocházejícím z území, které se nachází v České republice, jehoţ označení původu, popřípadě zeměpisné označení je zapsáno do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí. (1) Zapsaná označení jsou chráněna proti Hlava VIII Práva ze zápisu označení původu a zeměpisného označení 23 a) jakémukoliv přímému či nepřímému obchodnímu uţití zapsaného označení na zboţí, na něţ se zápis nevztahuje, pokud je toto zboţí srovnatelné se zboţím zapsaným pod tímto označením nebo pokud uţívání tohoto označení těţí z dobré pověsti chráněného označení; b) jakémukoliv zneuţití, napodobení nebo připomínání, i kdyţ je skutečný původ zboţí uveden nebo je chráněné označení přeloţeno nebo doprovázeno výrazy jako "druh", "typ", "metoda", "na způsob", "napodobeno" nebo podobným výrazem; c) jakémukoliv jinému lţivému nebo klamavému údaji o zeměpisném původu, povaze nebo základních vlastnostech zboţí uvedených na vnitřním či vnějším obalu, reklamních materiálech nebo dokumentech týkajících se příslušného zboţí, jakoţ i proti pouţití přepravních obalů způsobilých vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu; d) všemu ostatnímu jednání, které by mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboţí. (2) Zapsané označení se nemůţe stát druhovým označením zboţí; pokud vlastní zapsané označení zahrnuje i název zboţí, který je povaţován za druhový, není uţití tohoto druhového názvu na odpovídajícím zboţí porušením odstavce 1 písm. a) nebo b). 24 Ohrožení nebo porušení práva (1) Kaţdý se můţe u příslušného soudu domáhat, aby bylo zakázáno uţívat zapsané označení pro srovnatelné zboţí, které nesplňuje podmínky pro uţívání označení původu či zeměpisného označení, a aby zboţí označené způsobem, jímţ došlo k ohroţení nebo porušení práv ze zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení, bylo staţeno z trhu. (2) Ten, jemuţ svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, má vůči kaţdému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh srovnatelné zboţí, právo na informaci o původu 36/40

37 tohoto zboţí, na němţ je umístěno chráněné označení původu či zeměpisné označení; soud právo na informaci nepřizná, jestliţe by to bylo v nepoměru k závaţnosti ohroţení či porušení. (3) Ten, jemuţ svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, můţe poţadovat, aby soud nařídil ohroţovateli či porušovateli těchto práv zničit zboţí, jehoţ uvedením na trh by mohlo dojít nebo jiţ došlo k ohroţení nebo porušení práva chráněného tímto zákonem. Soud zničení nenařídí, není-li toto zboţí ve vlastnictví toho, proti němuţ návrh směřuje, nebo jestliţe by ohroţení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto ohroţení nebo porušení. (4) Byla-li zásahem do práv ze zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu. Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které můţe spočívat v peněţitém plnění. Ten, jemuţ svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému označení, můţe poţadovat vydání bezdůvodného obohacení. Hlava IX Ustanovení přechodná, zmocňovací a zrušovací 25 Přechodná ustanovení (1) Ustanovení tohoto zákona se pouţijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nestanoví něco jiného. (2) Výrobky, jimţ byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přiznána ochrana označení původu podle dosavadních předpisů, poţívají ochrany označení původu podle tohoto zákona. (3) Řízení o přihláškách označení původu výrobků, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle tohoto zákona s tím, ţe přihlašovatel je povinen na výzvu Úřadu v jím stanovené lhůtě uvést svou přihlášku do souladu s poţadavky, které klade tento zákon na ţádost o zápis označení původu do rejstříku. (4) Vztahy z označení původu výrobků zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakoţ i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. 26 Zmocňovací ustanovení Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou seznamy zemědělských výrobků a potravin, u nichţ ţádost o zápis označení původu do rejstříku musí být doloţená specifikací. Zrušují se: 27 Zrušovací ustanovení 1. Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků. 2. Vyhláška č. 160/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu výrobků. 37/40

38 ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE 28 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., se mění takto: V 2 odst. 1 písm. r) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4f) zní: "4. výrobek nebo zboţí, porušující práva toho, jemuţ svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení. 4f) 4f) Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.". ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST 29 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002, s výjimkou ustanovení 18 aţ 22, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r. 1) Například 69 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 20f a následující a 829 a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2) Například 60 zákona č. 455/1991 Sb., 12c zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 63/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů. 6) Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb. 7) Nařízení rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin. 8) Čl. 211 aţ 219 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství. 38/40

39

40 Vydáno v rámci projektu Původ a značka: Náš region v roce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ Systém ASPI - stav k 2.10.2011 do částky 101/2011 Sb. a 45/2011 Sb.m.s. Obsah a text 452/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 131/2003 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna: 221/2006 Sb. Změna: 375/2007 Sb. Změna:

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Zásady pro udělování a užívání značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ve znění platném od 26.5.2008 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Regionální značení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt ve znění platném od 1. ledna 2012 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku POLABÍ regionální produkt 1/6 Zásady pro udělování

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti MOREAU AGRI, spol. s r.o. č. MA 2011/1 (dále jen Podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MOREAU AGRI, spol.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH 1. Zahájení správního řízení ve věci označení původu/zeměpisných označení 3 1.1 Podání ve věci 3 1.2 Forma podání 3 1.3 Doručování 3 1.4 Úkony průzkumového

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt 1. Značka VYSOČINA regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka VYSOČINA regionální produkt (dále jen značka ) byla vytvořena v rámci systému

Více

Jméno funkce Datum Podpis

Jméno funkce Datum Podpis EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Účinnost: 30.4.2010 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŢITÉ ZKRATKY...

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, Ostrava Slezská Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka MS OFFICE Home / Business

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt. ve znění platném od 1. 4. 2011

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt. ve znění platném od 1. 4. 2011 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 1. 4. 2011 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl značky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více