VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, , Brno, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále jako Poskytovatel". Nabyvatel Nabyvatelem Licence k užívání dat je fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje Licenci k užití dat na základě uzavřené Smlouvy nebo Objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, dále jako Nabyvatel". I. Úvodní ustanovení Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP") smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů na poskytnutí Licence k užití dat (dále ve VOP je poskytnutí Licence k užití dat ve zkratce označeno jako poskytnutí dat) Nabyvateli, nejsou-li mezi smluvními stranami v písemné Smlouvě výslovně upraveny jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy (objednávky). Smlouvou" se pro účely těchto VOP rozumí písemná objednávka Nabyvatele potvrzená Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn potvrdit objednávku i elektronickou poštou či telefonicky. Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu učiněná či uzavřená přede dnem podpisu těchto VOP, s výjimkou Smlouvy samotné. II. Cena a platební podmínky Nabyvatel je povinen zaplatit Poskytovateli cenu stanovenou v potvrzené objednávce. Cena Licence je stanovena Poskytovatelem, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, cena dalších služeb není součástí ceny. Aktuálně platný ceník je umístěn na webových stránkách Podkladem pro zaplacení ceny je faktura, kterou vystavuje Poskytovatel a kterou zašle Nabyvateli em, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2 2 Oprávnění fakturovat cenu vzniká Poskytovateli dnem objednání dat, ledaže byla sjednána platba ceny předem či byla ve Smlouvě sjednána jiná podmínka fakturace. Nebylo-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je faktura splatná Nabyvatelem ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne objednání. Je-li Nabyvatel v prodlení s úhradou faktury, je Poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně až do zaplacení. Jestliže dosud nedošlo k předání dat podle jakékoliv smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, je Poskytovatel oprávněn je zadržet až do uhrazení dlužné částky. 6. Jednostranné započtení provedené Nabyvatelem, při němž by byla započtena pohledávka Nabyvatele proti pohledávce Poskytovatele na zaplacení ceny Aplikace podle Smlouvy, není přípustné. III. Podmínky užití Nabyvatel je oprávněn používat data pouze k interním účelům, není dovoleno zejména šíření exportů, vytěžování dat či exportů a jejich poskytování třetím stranám zdarma či za úplatu. Nabyvatel je povinen zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění či neoprávněnému šíření dat jím, jeho zaměstnanci či jinými osobami. Nabyvatel byl tímto seznámen s tím, že data jsou vlastnictvím Poskytovatele ve smyslu zákona. IV. Dodání Za dodání dat se považuje přijetí u s objednanými daty ve formátu MS Excel na ovou adresu uvedenou v objednávce.

3 3 V. Kvalita Poskytovatel prohlašuje, že kontakty uvedené v datech neobsahují souhlas se zasláním obchodního sdělení. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost dat a za případné škody způsobené jejich použitím. IV. Důvěrnost informací Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy či Objednávky, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí po dobu 1 roku po ukončení Smlouvy. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání smluvního vztahu a VOP, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat přesahujících technické a provozní možnosti Poskytovatele, je záležitostí Nabyvatele učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. zajistit si prostředky pro šifrovaní/dešifrování komunikace).

4 4 Smluvní strany nejsou oprávněny poskytovat jakékoliv informace o prodeji či předmětu prodeje jakékoli třetí straně bez písemného souhlasu protistrany. Porušení jakéhokoliv bodu článku III. a VI. vzniká protistraně nárok na uhrazení smluvní pokuty, která je stanovena na pětinásobek ceny objednaných dat. VII. Odstoupení od smlouvy a reklamace Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, kdy se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením či obdržením u s objednanými daty. VIII. Závěrečná ustanovení VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP. Tyto VOP či Smlouva mohou být doplněny nebo změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.

5 5 Bude-li některé ustanovení VOP či Smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit. Smluvní strany se zavazují, že dotčené ustanovení nahradí platným ustanovením obdobného obsahu. Tyto obchodní podmínky a Smlouva se řídí zák. č. 513/1991, obchodním zákoníkem, v platném znění, a právním řádem České republiky. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 201