ZPRÁVA PROGRAMY ROZVOJE VENKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PROGRAMY ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Ročník X. čtvrtletník, Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: ZPRÁVA Obsah: Úvod.. Program PRV OSA Projektová opatření.. Program OP Rybářství Program PRV OSA II. (EAFRD).. Program HRDP Program OP Zemědělství. 8 ÚVOD Program PRV (projektová opatření) bylo v 17. kole příjmu žádostí o dotaci z PRV zaregistrováno k datu žádostí s finančním požadavkem (Kč). Program OP Rybářství bylo zaregistrováno v 1. kole příjmu žádostí o dotaci v rámci OP Rybářství 57 žádostí s finančním požadavkem Kč. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OP Rybářství činil k žádostí s požadovanou finanční dotací Kč. Program PRV OSA II. (EAFRD) Celkový počet proplacených / podaných žádostí v roce 2012 v rámci programu PRV OSA II. k aktuálnímu datu ( ) činil u opatření AEO ( agroenviromentální) podaných žádostí, u opatření LFA bylo proplaceno (Méně příznivé oblasti a oblasti s enviromentálními omezeními) 92 žádostí, opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti 571 proplacených žádostí, opatření Natura podaných žádostí, opatření Natura 2000 v lesích 21 podaných žádostí, opatření Lesnictví 38 proplacených žádostí a opatření Lesnickoenviromentálního (LEO) 65 podaných žádostí. Celkový počet podaných žádostí za všechna opatření tak činil žádostí, proplacených 5 11 žádostí. Program HRDP Celkový počet proplacených žádostí v rámci programu HRDP v roce 2012 (k ) činil žádostí, z toho na opatření Lesnictví připadalo 825 proplacených žádostí. U opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti bylo podáno k proplacení (k ) celkem 687 žádostí. 1

2 Program rozvoje venkova v ČR (projektová opatření) Souhrn V 7. kole příjmu žádostí bylo celkem zaregistrováno k proplacení 922 žádostí o dotaci. V 8. kole příjmu žádostí bylo celkem zaregistrováno o proplacení žádostí. V 9. kole příjmu žádostí bylo celkem zaregistrovaných žádostí o proplacení. V 10. kole bylo celkem zaregistrováno o proplacení žádostí. V 11. kole se zaregistrovalo o proplacení celkem žádostí. Ve 12. kole bylo zaregistrováno celkem o proplacení 51 žádostí o dotaci. 13. kolo příjmu žádostí evidovalo celkem zaregistrovaných žádostí o proplacení. 1. kolo příjmu žádostí evidovalo celkem 1 0 zaregistrovaných žádostí o proplacení z PRV. V 15. kole příjmu žádostí bylo zaregistrováno celkem 258 žádostí o proplacení z PRV. V 16.kole příjmu žádostí bylo zaregistrováno celkem 81 žádostí o proplacení z PRV. Tab.1. Uskutečněná kola příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova projektová opatření Kolo příjmu žádostí Termín Osa, skupina opatření, opatření, podopatření, záměr rok 2008 Kontinuální příjem 3. kolo od od V.1* V.2* I.1.1.1, III.1.1, III.1.2, II.2..1.b, II II.2..1.a kolo I.1.3, I.3.1, I.3., III kolo rok kolo I.1.2, I.1., III.2.1, III.2.2, III.3.1, IV.1.1*, IV IV.2.1* I.1.1.1, I.1.1.2, I.3., III.1.1, III.1.2, IV II kolo I.1.3, I.1., I.3.1, III.1.3, IV.1.2, IV.2.1* 8. kolo I.1.2, III.2.1, III.2.2, III.3.1, IV.1.2, IV.2.1* rok kolo I.1.1.1, I.1.1.2, II.2., III.1.1, III.1.2, IV kolo I.1.3, I.3.1, III.1.3, IV.1.2, IV.2.1* 11. kolo I.1.2, I.1.3.2, I.3., IV.1.2 rok kolo I.1.3.2, III.2.2, IV I kolo I.1.1, I.1.3, I.3.1, I.3., II.2., III.1.1, III.1.3, IV.1.2, IV.2.1* 1. kolo I.1.2, I.1., I.3., III.1.2, III.2.1, IV.1.2 rok kolo I I.1.1.2, I.1., III.2.2, IV.1.2, IV.2.1* 16.kolo I.3.2, III.1.2, IV kolo I.1.2, I.1., I.3., II.2., III.1.3, IV.1.2, IV.2.1* Poznámka: Přehled názvů projektových opatření/podopatření/záměrů PRV je uveden v samostatné příloze;*= Příjem na CP SZIF; Zpráva Programy rozvoje venkova

3 Cesta k podání žádosti o dotaci na projektová opatření z Programu rozvoje venkova ČR na období ) Získání základních informací zájemce by měl nastudovat programový dokument, kde jsou v základní formě nastíněna jednotlivá opatření Programu, podmínky dotace, okruh možných příjemců, způsobilé výdaje, uzemní omezení, apod. Programový dokument je zveřejněn na stránkách /odkaz Podpora z EU a národní dotace EAFRD Programové dokumenty). 2) Konkrétní záměr pokud zájemce v programovém dokumentu nalezl požadovanou oblast podpory, měl by si podrobně a důkladně promyslet, jaký konkrétní záměr hodlá realizovat a do kterého opatření jeho záměr spadá. 3) Získání podrobných informací - pokud již má žadatel přednější představu o svém záměru, měl by důkladně nastudovat Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro konkrétní opatření (každé opatření má svá vlastní Pravidla, která se skládají z Obecných a Specifických podmínek obě tyto části by měl potenciální žadatel velmi důkladně prostudovat). ) Doplnění informací pokud je zájemci po přečtení Pravidel cokoli nejasné, může se obrátit na Ministerstvo zemědělství ČR (odbor řídící orgán EAFRD), nebo na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF, který má sedm regionálních odborů), kde mu budou poskytnuty doplňující informace. 5) Sledování výzvy o vyhlášení kola příjmu žádostí a příprava projektu výzvy jsou vyhlašovány ministrem zemědělství formou tiskové informace na internetových stránkách a alespoň týdny před zahájením příjmu žádostí. Současně by žadatel měl zahájit přípravu projektu tak, aby byl schopen k žádosti o dotaci předložit všechny povinné přílohy stanovené Pravidly pro příslušné opatření (zejména se jedná o stavební povolení, různá potvrzení, apod.). Pokud zatím nebyla Pravidla pro konkrétní opatření zveřejněna, může se žadatel inspirovat Pravidly pro jiná opatření, která již zveřejněna byla základní podmínky jsou pro většinu opatření shodné. 6) Vyhlášení výzvy žadatel by měl opět velmi důkladně prostudovat nejnověji zveřejněnou verzi Pravidel, které mohly být aktualizovány a ze stránky by si měl stáhnout formulář žádostí a další dokumenty související s podáním žádostí. 7) Vyplnění žádosti o dotaci žadatel vyplní žádosti do předepsaného formuláře a připraví všechny povinné přílohy. Žádosti se podávají na regionální odbory SZIF. V případě, že má žadatel jakýkoliv problém s vyplněním žádostí, může se obrátit na příslušný regionální odbor SZIF, kde mu budou poskytnuty příslušné informace. 8) Podání žádosti o dotaci příjem žádostí probíhá v termínu stanoveném ve výzvě. V tomto termínu musí žadatel předložit žádost na příslušný regionální odbor SZIF. V případě, že žadatel splnil všechny náležitosti podání žádosti, je jeho žádost úspěšně zaregistrována. Poté probíhá administrativní kontrola žádosti. V případě zjištění nedostatků je žadatel vyzván k jejímu doplnění. Dále probíhá kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů. V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování, je s žadatelem sepsána Dohoda, která znamená příslib dotace za podmínky, že žadatel neporuší stanovená Pravidla. 9) dotace je z Programu rozvoje venkova ve většině opatření poskytována zpětně na základě předložené žádosti o proplacení a proplacených faktur žadatel si musí projekt nejprve zafinancovat sám. Tab.2. Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu NUTS 2 Název Adresa Střední Čechy Praha a Střední Čechy Budova ÚZPI, Slezská 7, Praha2 Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, České Budějovice Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, 03 0 Ústí nad Labem Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové Jihovýchod Brno Kotlářská 53, Brno Střední Morava Olomouc Blanická 1, Olomouc Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, Opava Pramen: SZIF ČR Zpráva Programy rozvoje venkova

4 Tab.3. Přehled proplacených projektových opatření PRV ČR (rok 2008) OSA I. Název Zlepšení konkurenceschopnosti zem. a lesnictví Finanční zdroje v Kč Počet žádostí I Modernizace zem. podniků I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií - - I Založení porostů dřevin pro energetické využití - - I Investice do lesů- lesnická technika I Technické vybavení provozoven I Lesnická infrastruktura I Přidávání hodnoty zem.a potrav. produktů I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií - - I.1.. Pozemkové úpravy I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců ** I.3.. Využívání poradenských služeb OSA II. OSA I Zlepšování životního prostředí a krajiny II Obnova lesnic.potenciálu po kalamitách a prev. opatř II Neproduktivní investice v lesích OSA III. OSA II Kvalita života ve venkov. obl. a diverzif. hosp. ven. III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3. Podpora cestovního ruchu III Obnova a rozvoj vesnic III Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1. Vzdělávání a informace OSA IV. OSA III LEADER IV.1.1. Místní akční skupina IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie - - IV.2.1. Realizace projektů spolupráce - - OSA V. V.1. OSA IV Technická pomoc Příprava,sledování,hodnocení a kontrola v rámci programu za všechna opatření Poznámka: ** = Z celkové uvedené částky jsou Kč zálohy pro 28 žadatelů (3. kolo), zbytek jsou doplatky (1. kolo); Výše uvedené údaje nejsou oficiální výstupy ze SW a slouží pouze jako manažerské informace pro potřebu SZIF; Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

5 Tab.. Přehled proplacených projektových opatření PRV ČR (rok 2009) OSA I. Název Zlepšení konkurenceschopnosti zem. a lesnictví Finanční zdroje v Kč Počet žádostí I Modernizace zem. podniků I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií - - I Založení porostů dřevin pro energetické využití - - I Investice do lesů- lesnická technika I Technické vybavení provozoven I Lesnická infrastruktura I Přidávání hodnoty zem.a potrav. produktů I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií - - I.1.. Pozemkové úpravy I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců ** I.3.. Využívání poradenských služeb OSA II. II OSA I Zlepšování životního prostředí a krajiny Obnova lesnic.potenciálu po kalamitách a prev. opatř II Neproduktivní investice v lesích OSA III. OSA II Kvalita života ve venkov. obl. a diverzif. hosp. ven. III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3. Podpora cestovního ruchu III Obnova a rozvoj vesnic III Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1. Vzdělávání a informace OSA IV. OSA III LEADER IV.1.1. Místní akční skupina IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1. Realizace projektů spolupráce - - OSA V. V.1. OSA IV Technická pomoc Příprava,sledování,hodnocení a kontrola v rámci programu V.2. Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov za všechna opatření Poznámka:** = Z uvedené částky jsou Kč doplatky žádostí z 1. a 3. kola a Kč zálohy 6. kola pro 389 žadatelů; Výše uvedené údaje nejsou oficiální výstupy ze SW a slouží pouze jako manažerské informace pro potřebu SZIF; Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

6 Tab.5. Přehled proplacených projektových opatření PRV ČR (rok 2010) OSA I. Název Zlepšení konkurenceschopnosti zem. a lesnictví Finanční zdroje v Kč Počet žádostí I Modernizace zem. podniků I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií - - I Založení porostů dřevin pro energetické využití - - I Investice do lesů- lesnická technika I Technické vybavení provozoven I Lesnická infrastruktura I Přidávání hodnoty zem.a potrav. produktů I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií I.1.. Pozemkové úpravy I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců ** I.3.. Využívání poradenských služeb OSA II. II OSA I Zlepšování životního prostředí a krajiny Obnova lesnic.potenciálu po kalamitách a prev. opatř II Neproduktivní investice v lesích OSA III. OSA II Kvalita života ve venkov. obl. a diverzif. hosp. ven. III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3. Podpora cestovního ruchu III Obnova a rozvoj vesnic III Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1. Vzdělávání a informace OSA IV. OSA III LEADER IV.1.1. Místní akční skupina IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1. Realizace projektů spolupráce OSA V. V.1. OSA IV Technická pomoc Příprava,sledování,hodnocení a kontrola v rámci programu V.2. Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov za všechna opatření Poznámka: ** = Z celkové uvedené částky tvoří finanční částka Kč zálohy pro 279 žadatelů (9.kolo) Kč doplatky pro 38 žadatelů z 1., 3. a 6. kola; Výše uvedené údaje nejsou oficiální výstupy ze SW a slouží pouze jako manažerské informace pro potřebu SZIF; Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

7 Tab.6. Přehled proplacených projektových opatření PRV ČR (rok 2011) OSA I. Název Zlepšení konkurenceschopnosti zem. a lesnictví Finanční zdroje v Kč Počet žádostí I Modernizace zem. podniků I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií - - I Založení porostů dřevin pro energetické využití - - I Investice do lesů- lesnická technika I Technické vybavení provozoven I Lesnická infrastruktura I Přidávání hodnoty zem.a potrav. produktů I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií I.1.. Pozemkové úpravy I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců ** I.3.. Využívání poradenských služeb OSA II. II OSA I Zlepšování životního prostředí a krajiny Obnova lesnic.potenciálu po kalamitách a prev. opatř II Neproduktivní investice v lesích OSA III. OSA II Kvalita života ve venkov. obl. a diverzif. hosp. ven. III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3. Podpora cestovního ruchu III Obnova a rozvoj vesnic III Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1. Vzdělávání a informace OSA IV. OSA III LEADER IV.1.1. Místní akční skupina IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1. Realizace projektů spolupráce OSA V. V.1. OSA IV Technická pomoc Příprava,sledování,hodnocení a kontrola v rámci programu V.2. Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov za všechna opatření Poznámka: ** = Z uvedené částky jsou ,- Kč zálohy pro 190 žadatelů (12. kolo) a ,- Kč doplatky pro 287 žadatelů z 1.,3., 6. a 9. kola; Výše uvedené údaje nejsou oficiální výstupy ze SW a slouží pouze jako manažerské informace pro potřebu SZIF; Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

8 Tab.7. Přehled proplacených projektových opatření PRV ČR (rok 2012) OSA I. Název Zlepšení konkurenceschopnosti zem. a lesnictví Finanční zdroje v Kč Počet žádostí I Modernizace zem. podniků I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií - - I Založení porostů dřevin pro energetické využití - - I Investice do lesů- lesnická technika I Technické vybavení provozoven I Lesnická infrastruktura I Přidávání hodnoty zem.a potrav. produktů I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií I.1.. Pozemkové úpravy I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců ** I.3.. Využívání poradenských služeb OSA II. II OSA I Zlepšování životního prostředí a krajiny Obnova lesnic.potenciálu po kalamitách a prev. opatř II Neproduktivní investice v lesích OSA III. OSA II Kvalita života ve venkov. obl. a diverzif. hosp. ven. III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3. Podpora cestovního ruchu III Obnova a rozvoj vesnic III Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1. Vzdělávání a informace OSA IV. OSA III LEADER IV.1.1. Místní akční skupina IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1. Realizace projektů spolupráce OSA V. V.1. OSA IV Technická pomoc Příprava,sledování,hodnocení a kontrola v rámci programu V.2. Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov za všechna opatření Poznámka: ** = Z uvedené částky je ,- Kč záloha pro 135 žadatelů ( kolo) a ,- Kč doplatky pro 176 žadatelů z 1.,3., kola; Výše uvedené údaje nejsou oficiální výstupy ze SW a slouží pouze jako manažerské informace pro potřebu SZIF; Zpráva Programy rozvoje venkova

9 Tab.8. Přehled proplacených projektových opatření PRV ČR (rok ) OSA I. Název Zlepšení konkurenceschopnosti zem. a lesnictví Finanční zdroje v Kč Počet žádostí I Modernizace zem. podniků I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií - - I Založení porostů dřevin pro energetické využití - - I Investice do lesů- lesnická technika I Technické vybavení provozoven I Lesnická infrastruktura I Přidávání hodnoty zem.a potrav. produktů I Spol. při vývoji nových produktů,postupů a technologií I.1.. Pozemkové úpravy I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců ** I.3.. Využívání poradenských služeb OSA II. II OSA I Zlepšování životního prostředí a krajiny Obnova lesnic.potenciálu po kalamitách a prev. opatř II Neproduktivní investice v lesích OSA III. OSA II Kvalita života ve venkov. obl. a diverzif. hosp. ven. III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3. Podpora cestovního ruchu III Obnova a rozvoj vesnic III Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1. Vzdělávání a informace OSA IV. OSA III LEADER IV.1.1. Místní akční skupina IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1. Realizace projektů spolupráce OSA V. V.1. OSA IV Technická pomoc Příprava,sledování,hodnocení a kontrola v rámci programu V.2. Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov za všechna opatření Poznámka: ** = Z celkové uvedené částky jsou ,- Kč zálohy (1., 3., 6, , 16. kolo) plus ,- Kč jsou doplatky pro 1 16 žadatelů ze 1 77; Výše uvedené údaje nejsou oficiální výstupy ze SW a slouží pouze jako manažerské informace pro potřebu SZIF; Zpráva Programy rozvoje venkova

10 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 1. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.9. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV dle (1. kolo) Osa ** (Kč) I a I b I I I III.1.1.b III.1.1.c III.1.1.d III Osa** = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; Pramen: IS SZIF k Tab.10. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (1. kolo) dle Osa (Kč) I a I b I I I III.1.1.b III.1.1.c III.1.1.d III Pramen: IS SZIF k Tab.11. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (1. kolo) Osa (Kč) I a I b I I I III.1.1.b III.1.1.c III.1.1.d III Poznámka: * = Aktuální stav závazků; Zpráva Programy rozvoje venkova

11 Tab.12. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV (1. kolo) Osa (Kč) I a I b I I III.1.1.b III.1.1.c III.1.1.d III PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 2. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.13. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV dle (2. kolo) Osa * CP (v tis. Kč) I I I I III III III III III III IV Poznámka: Osa* = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; Pramen: IS SZIF stav k Tab.1. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (2. kolo) dle Osa CP (v tis. Kč) I I I I III III III III III III IV Pramen: IS SZIF stav k Zpráva Programy rozvoje venkova

12 Tab.15. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (2. kolo) Osa CP (v tis. Kč) I I I I III III III III III III IV Poznámka:* = Aktuální stav; Pramen: IS SZIF stav k Tab.16. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV (2. kolo) Osa (Kč) I I I I III III III III III III IV PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 3. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.17. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV dle (3. kolo) Osa * (Kč) I I II III III Poznámka: Osa* = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

13 Tab.18. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (3. kolo) dle Osa (Kč) I I II III III Poznámka: Osa* = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; Pramen: IS SZIF k Tab.19. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (3. kolo) Osa (Kč) I I II III III Poznámka:* = Aktuální stav; Tab.20. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV (3. kolo) Osa (Kč) I I II III III PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD). kolo příjmu žádostí ( ) Tab.21. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa * (Kč) I I I III Poznámka: Osa* = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; Pramen: IS SZIF k Tab.22. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (. kolo) dle Osa (Kč) I I I III Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

14 Tab.23. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (. kolo) Osa (Kč) I I I III Poznámka:* = Aktuální stav; Tab.2. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV (. kolo) Osa (Kč) I I I III PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 5. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.25. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa CP (v tis. Kč) I I III III III IV IV IV Tab.26. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (5.kolo) dle Osa CP (v tis. Kč) I I III III III IV IV IV Zpráva Programy rozvoje venkova

15 Tab.27. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (5. kolo) Osa CP (v tis. Kč) I I III III III IV IV IV Poznámka:* = Aktuální stav; Tab.28. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV (5. kolo) Osa * (Kč) I I III III III IV IV IV Poznámka: Osa* = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 6. kolo příjmu žádostí ( )* Tab.29. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa (Kč) I I I I II III III IV Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

16 Tab.30. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (6.kolo) dle Osa * (Kč) I I I I II III III IV Pramen: IS SZIF k Tab.31. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (6. kolo) Osa (Kč) I I I I II III III IV Poznámka: * = Aktuální stav; Tab.32. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV (6. kolo) Osa (Kč) I I I II III III IV Zpráva Programy rozvoje venkova

17 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 7. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.33. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa CP (v tis. Kč) I I I III IV IV Pramen: IS SZIF k Tab.3. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (7.kolo) dle Osa CP (v tis. Kč) I I I III IV IV Pramen: IS SZIF k Tab.35. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (7. kolo) Osa CP (v tis. Kč) I I I III IV IV Poznámka: * = Aktuální stav; Tab.36. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV (7. kolo) Osa (Kč) I I I III IV IV Zpráva Programy rozvoje venkova

18 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 8. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.37. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa CP (v tis. Kč) I III III III IV IV Pramen: IS SZIF k Tab.38. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (8.kolo) dle Osa CP (v tis. Kč) I III III III IV IV Pramen: IS SZIF k Tab.39. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (8. kolo) Osa CP (v tis. Kč) I III III III IV IV Poznámka: * = Aktuální stav; Tab.0. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV (8. kolo) Osa (v tis. Kč) I III III III IV IV Zpráva Programy rozvoje venkova

19 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 9. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.1. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa (v tis. Kč) I I I II III III IV Pramen: IS SZIF k Tab.2. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (9.kolo) dle Osa (v tis. Kč) I I I II III III IV Pramen: IS SZIF k Tab.3. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (9. kolo) Osa (v tis. Kč) I I I II III III IV Poznámka: * = Aktuální stav; Tab.. Počet zaregistrovaných žádostí o proplacení z PRV (9. kolo) Osa (v Kč) I I II III III IV Zpráva Programy rozvoje venkova

20 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 10. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.5. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa CP (v tis. Kč) I I III IV IV Pramen: IS SZIF k Tab.6. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (10.kolo) dle Osa CP (v tis. Kč) I I III IV IV Pramen: IS SZIF k Tab.7. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (10. kolo) Osa CP (v tis. Kč) I I III IV IV Poznámka: * = Aktuální stav; Tab.8. Počet zaregistrovaných žádostí o proplacení z PRV (10. kolo) Osa (v Kč) I I III IV IV Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

21 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 11. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.9. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa CP (v tis. Kč) I I I IV Pramen: IS SZIF k Tab.50. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (11.kolo) dle Osa CP (v Kč) I I I IV Pramen: IS SZIF k Tab.51. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (11. kolo) Osa (v Kč) I I I IV Poznámka: * = Aktuální stav; Tab.52. Počet zaregistrovaných žádostí o proplacení z PRV (11. kolo) Osa (v Kč) I I I IV Zpráva Programy rozvoje venkova

22 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 12. kolo příjmu žádostí ( )* Tab.53. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa (v tis. Kč) I I III IV Pramen: IS SZIF k Tab.5. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (12. kolo) dle Osa (v tis. Kč) I I III IV Pramen: IS SZIF k Tab.55. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (12. kolo) Osa (Kč) I I III IV Poznámka: * = Aktuální stav; Tab.56. Počet zaregistrovaných žádostí o proplacení z PRV (12. kolo) Osa (Kč) I I III IV Zpráva Programy rozvoje venkova

23 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 13. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.57. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa CP (v tis. Kč) I I I I II III III IV IV Pramen: IS SZIF k Tab.58. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (13. kolo) dle Osa CP (v tis. Kč) I I I I II III III IV IV Pramen: IS SZIF k Tab.59. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (13. kolo) Osa CP (v tis. Kč) I I I I II III III IV IV Poznámka: * = Aktuální stav; Zpráva Programy rozvoje venkova

24 Tab.60. Počet zaregistrovaných žádostí o proplacení z PRV (13. kolo) Osa (v tis. Kč) I I I I II III III IV IV PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 1. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.61. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa (v tis. Kč) I I I III III IV Pramen: IS SZIF k Tab.62. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (1. kolo) dle Osa (v tis. Kč) I I I III III IV Pramen: IS SZIF k Tab.63. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (1. kolo) Osa (v tis. Kč) I I I III III IV Zpráva Programy rozvoje venkova

25 Tab.6. Počet zaregistrovaných žádostí o proplacení z PRV (1. kolo) Osa (Kč) I I I III III IV PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 15. kolo příjmu žádostí ( a )* Tab.65. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa CP (v tis. Kč) I I I III IV IV Poznámka:* = Žádosti v rámci opatření I.3.1 byly registrovány v termínu ; Pramen: IS SZIF k Tab.66. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (15. kolo) dle Osa CP (v tis. Kč) I I I III IV IV Tab.67. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (15. kolo) Osa CP (v tis. Kč) I I I III IV IV Poznámka: * = Aktuální stav; Zpráva Programy rozvoje venkova

26 Tab.68. Počet zaregistrovaných žádostí o proplacení z PRV (15. kolo) Osa (Kč) I I I III IV IV PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 16. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.69. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa (v tis. Kč) I III.1.2.a III.1.2.b III.1.2.c III.1.2.d III IV Pramen: IS SZIF k Tab.70. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV (16. kolo) dle Osa (Kč) I III.1.2.a III.1.2.b III.1.2.c III.1.2.d III IV Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

27 Tab.71. Počet podepsaných Dohod (smluv)* dle (16. kolo) Osa (Kč) I III.1.2.a III.1.2.b III.1.2.c III.1.2.d III IV Poznámka: * = Aktuální stav; Tab.72. Počet zaregistrovaných žádostí o proplacení z PRV (16. kolo) Osa (Kč) I III.1.2.a III.1.2.b III.1.2.c III.1.2.d III IV PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) 17. kolo příjmu žádostí ( )* Tab.73. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV Osa CP (v tis. Kč) I I I II III IV IV Pramen: IS SZIF k PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV/EAFRD) Kontinuální příjem Tab.7. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV (kontinuální příjem) Osa * (Kč) V Poznámka: Osa* = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; Zpráva Programy rozvoje venkova

28 Projektová opatření celkem od počátku realizace Programu rozvoje venkova Tab.75. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV dle (celkem) Osa * CP (Kč) I I I I I I I II III III III III III III IV IV IV V V Osa* = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; Graf.1. Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV dle (celkem) počet zaregistrovaných žádostí CP Zpráva Programy rozvoje venkova

29 Tab.76. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV dle Osa * CP (Kč) I I I I I I I II III III III III III III IV IV IV V V Poznámka: IV.1.1., IV.2.1., V.1.a V.2 je registrováno na CP Praha; Osa* = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; Graf.2. Počet schválených Žádostí o dotaci z PRV dle (celkem) počet schválených žádostí CP Zpráva Programy rozvoje venkova

30 Tab.77. Počet podepsaných Dohod (smlouvy)* dle opatření (celkem) Osa CP (Kč) I I I I I I I II III III III III III III IV IV IV V V Poznámka: IV.1.1., IV.2.1., V.1. a V.2 je registrováno na CP Praha;* = Aktuální stav; Graf.3. Počet podepsaných Dohod dle (celkem) počet podepsaných Dohod CP Zpráva Programy rozvoje venkova

31 Graf.. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV dle (celkem) počet zaregistrovaných žádostí o proplacení Tab.78. Počet zaregistrovaných Žádostí o proplacení z PRV (celkem) Osa * (Kč) I I I I I I I II III III III III III III IV IV IV V Zpráva Programy rozvoje venkova

32 Provedené kontroly dle čl.26 NK a čl.27 NK č.1975/2006 Tab.79. Provedené kontroly dle čl. 26 NK č.1975/2006, resp. dle čl. 2 NK č.65/2011 Osa * I I I I I I I II III III III III III III IV IV IV V V Poznámka: Osa* = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; Tab.80. Provedené kontroly dle čl. 27 NK č.1975/2006 resp. dle čl. 25 NK č.65/2011 Osa * I I I I I I I II III III III III III III IV IV IV V Poznámka: Osa* = Osa/skupina opatření/opatření/podopatření/záměr; Zpráva Programy rozvoje venkova

33 OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ Aktuální počet rozhodnutí o dotaci z OPR v 8. kole příjmu žádostí činil k žádostí s celkovou požadovanou dotací Kč. Aktuální počet rozhodnutí o dotaci z OPR v 9. kole příjmu žádostí činil k žádostí s celkovou požadovanou dotací Kč. Aktuální počet rozhodnutí o dotaci z OPR v 10. kole příjmu žádostí činil k žádostí s celkovou požadovanou dotací Kč. Aktuální počet rozhodnutí o dotaci z OPR v 11. kole příjmu žádostí činil k žádostí s celkovou požadovanou dotací Kč. Aktuální počet rozhodnutí o dotaci z OPR ve 12. kole příjmu žádostí činil k žádosti s celkovou požadovanou dotací Kč. Aktuální počet rozhodnutí o dotaci z OPR ve 13. kole příjmu žádostí činil k žádosti s celkovou požadovanou dotací Kč. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR (Souhrn) činil k datu rozhodnutí, ve finančním vyjádření Kč. Celkový počet žádostí o platbu z OPR činil k datu žádostí s celkovou požadovanou dotací z OPR Kč. 1. kolo příjmu žádostí ( ) * Tab.1. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (1. kolo) / Kč Poznámka: Tabulky neobsahují chybně zaregistrované žádosti ve výši Kč; * = u 3.3.a) dále ; Pramen: IS SZIF k Tab.2. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (1. kolo) / Kč Poznámka: * = u 3.3.a) dále ; Pramen: IS SZIF k ; Tab.3. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (1. kolo) / Kč Poznámka: * = u 3.3.a) dále ; OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (2. kolo) / Kč Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

34 Tab.5. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (2. kolo) / Kč Pramen: IS SZIF k Tab.6. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (2. kolo) / Kč OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 3. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.7. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (3. kolo) / Kč 2.1.a b c d e a b Poznámka: Tabulka neobsahuje 1 chybně zaregistrovanou žádost ve výši Kč; Pramen: IS SZIF k Tab.8. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (3. kolo) / Kč 2.1.a b c d e a b Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

35 Tab.9. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (3. kolo) / Kč 2.1.a b c d e a b OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.10. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (. kolo) / Kč 3..a Pramen: IS SZIF k Tab.11. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (. kolo) / Kč 3..a Pramen: IS SZIF k Tab.12. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (. kolo) / Kč 3..a Zpráva Programy rozvoje venkova

36 OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 5. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.13. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (5. kolo) / Kč 2.1.a b c d e a b a b Poznámka: Tabulky neobsahují 8 chybně zaregistrovaných žádostí ve výši Kč; Pramen: IS SZIF k Tab.1. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (5. kolo) / Kč 2.1.a b c d e a b a b Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

37 Tab.15. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (5. kolo) / Kč 2.1.a b c d e a b a b OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 6. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.16. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (6. kolo) / Kč Pramen: IS SZIF k Tab.17. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (6. kolo) / Kč Pramen: IS SZIF k Tab.18. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (6. kolo) / Kč Zpráva Programy rozvoje venkova

38 OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 7. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.19. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (7. kolo) / Kč 3..a Pramen: IS SZIF k Tab.20. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (7. kolo) / Kč 3..a Pramen: IS SZIF k Tab.21. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (7. kolo) / Kč 3..a OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 8. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.22. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (8. kolo) / Kč 2.1.a b c d e a b a b b e Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

39 Tab.23. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (8. kolo) / Kč 2.1.a b c d e a b a b b e Pramen: IS SZIF k Tab.2. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (8. kolo) / Kč 2.1.a b c d e a b a b b e Zpráva Programy rozvoje venkova

40 OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 9. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.25. Počet přijatých žádostí o dotaci z OPR (9. kolo) / CP v Kč 2.2.a Pramen: IS SZIF k Tab.26. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (9. kolo) / CP v Kč 2.2.a Pramen: IS SZIF k Tab.27. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (9. kolo) / CP v Kč 2.2.a OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 10. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.28. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (10. kolo) / v Kč 3.2.b Pramen: IS SZIF k Tab.29. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (10. kolo) / v Kč 3.2.b Pramen: IS SZIF k Tab.30. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (10. kolo) / v Kč 3.2.b Zpráva Programy rozvoje venkova

41 OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 11. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.31. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (11. kolo) / v Kč 3.1.a b e a Poznámka: Tabulky neobsahují 1 chybně zaregistrovanou žádost ve výši Kč; Pramen: IS SZIF k Tab.32. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (11. kolo) / v Kč 3.1.a b e a Pramen: IS SZIF k Tab.33. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (11. kolo) / v Kč 3.1.a b e a Zpráva Programy rozvoje venkova

42 OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 12. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.3. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (12. kolo) / v Kč 3.3.e Pramen: IS SZIF k Tab.35. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (12. kolo) / v Kč 3.3.e Pramen: IS SZIF k Tab.36. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (12. kolo) / v Kč 3.3.e OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 13. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.37. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (13. kolo) / v Kč 3.2.b a Pramen: IS SZIF k Tab.38. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (13. kolo) / v Kč 3.2.b a Pramen: IS SZIF k Zpráva Programy rozvoje venkova

43 Tab.39. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR dle (13. kolo) / v Kč 3.2.b a OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 1. kolo příjmu žádostí ( ) Tab.0. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (1. kolo) / v Kč Pramen: IS SZIF k Tab.1. Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci z OPR (souhrn) / v Kč CP 2.1.a b c d e a a b a b c b a b e a a b c Zpráva Programy rozvoje venkova

44 Tab.2. Počet schválených Žádostí o dotaci z OPR (souhrn) / v Kč CP 2.1.a b c d e a a b a b c b a b e a a b c Tab.3. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OPR (souhrn) / CP Kč Zpráva Programy rozvoje venkova

45 Tab.. Počet žádostí o platbu OP Rybářství (souhrn) CP Požadavek Kč Graf.1. Počet žádostí o platbu OPR (souhrn) podle opatření Souhrn všech kol příjmu žádostí Provedené kontroly fyzické realizace projektu Tab.5. Počet provedených kontrol fyzické realizace projektu dle (souhrn) CP Zpráva Programy rozvoje venkova

46 Tab.6. Počet neplánovaných kontrol (souhrn) CP Tab.7. Celkový počet provedených kontrol Ex-post OP Rybářství (souhrn) CP Tab.8. Celkový počet provedených kontrol dle OP Rybářství (souhrn) CP Tab.9. Uskutečněná kola příjmu žádostí v rámci Operačního programu Rybářství (10-12) Kolo příjmu žádostí Termín Prioritní osa, opatření, záměr rok kolo , 2..a),b),3.1.a), 3.3.b) 6.kolo b), 3.1.a) 7.kolo rok kolo , 2..a),b), 3.1.a), b), 3.3.b), e) 9.kolo a) 10.kolo b) 11.kolo a), 3..a), 3.3.b),e) rok kolo e) 13.kolo b), 3.3.a) 1.kolo a), b), c), 3..a) Zpráva Programy rozvoje venkova

47 Tab.50. Přehled proplacených projektových opatření OPR ČR 2012 OSA 2. Název Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh Finanční zdroje v Kč Počet žádostí 2.1. pro produktivní investice do akvakultury na ochranu vodního prostředí v oblasti zdraví zvířat Investice do zpracování a uvádění na trh OSA 3. OSA společného zájmu 3.1. Společné činnosti na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin Podpora rozvoje nových trhů a propagačních kampaní ** Pilotní projekty OSA OSA 5. Technická pomoc ** 5.1. Technická pomoc za všechna opatření ** = proplácení eviduje ŘO OP Rybářství MZe. Výše uvedené údaje nejsou oficiální výstupy ze SW a slouží pouze jako manažerské informace pro potřebu SZIF; Tab.51. Přehled proplacených projektových opatření OPR ČR (rok ) OSA 2. Název Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh Finanční zdroje v Kč Počet žádostí 2.1. pro produktivní investice do akvakultury na ochranu vodního prostředí v oblasti zdraví zvířat Investice do zpracování a uvádění na trh OSA 3. OSA společného zájmu 3.1. Společné činnosti na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin Podpora rozvoje nových trhů a propagačních kampaní ** Pilotní projekty OSA OSA 5. Technická pomoc ** 5.1. Technická pomoc za všechna opatření ** = proplácení eviduje ŘO OP Rybářství MZe. Výše uvedené údaje nejsou oficiální výstupy ze SW a slouží pouze jako manažerské informace pro potřebu SZIF; Zpráva Programy rozvoje venkova

48 OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství bylo proplácení projektů ukončeno k datu Od roku 2009 bylo proplácení finančních částek projektů zahrnuto do programu PRV (Program rozvoje venkova). Platby byly ukončeny k na podopatření 1.3..a). Rovněž tak byly ukončeny kontroly fyzické realizace projektu. Od počátku programu do bylo celkem provedeno kontrol fyzické realizace projektu v rámci všech kol příjmu žádostí. Dále probíhají jen kontroly ex-post. K jich bylo provedeno celkem 239. Tab.1. Souhrn všech kol příjmu žádostí, počet předložených Žádostí o proplacení dle (celkem) Investiční Finanční požad. záměr (Kč) Poznámka: Žádostí o proplacení k 22 projektům (zalesnění + etapy péče o založený lesní porost); Pramen: IS SAP SZIF k Tab.2. Počet provedených kontrol fyzické realizace projektu dle (celkem) PHA (Praha), ČB (České Budějovice), ÚL (Ústí nad Labem), HK (Hradec Králové), BR (Brno), OL (Olomouc), OP (Opava); ( Regionální odbory SZIF); Poznámka: KFRP k 22 projektům (zalesnění + etapy péče o založený lesní porost); Pramen: IS SAP SZIF k Tab.3. Počet provedených kontrol ex-post podle (celkem) Investiční záměr PHA (Praha), ČB (České Budějovice), ÚL (Ústí nad Labem), HK (Hradec Králové), BR (Brno), OL (Olomouc), OP (Opava); ( Regionální odbory SZIF); Zpráva Programy rozvoje venkova

49 PRV (Osa II) EAFRD Celkový počet podaných/proplacených žádostí byl v rámci PRV (Osa II) EAFRD v roce 2012 následující. Největší počet podaných žádostí u opatření AEO (opatření Agroenviromentálního) byl zaevidován na v Českých Budějovicích 152 žádostí, RO Brno podaných žádostí a Hradci Králové podaných žádostí, celkem pak podaných žádostí. U opatření LFA byl nejvyšší počet proplacených žádostí na v Olomouci 1 21 žádostí, na RO v Hradci Králové 85 žádostí a RO v Českých Budějovicích 785 žádostí, celkem bylo dosaženo 92 proplacených žádostí. Natura 2000 se prezentovalo celkovým počtem 288 podaných žádostí, nejvíce žádostí bylo podáno na v Českých Budějovicích, celkem 91 žádostí, v Olomouci 88 žádostí, následuje Brno s 39 žádostmi a RO Praha s 31 žádostmi. Nové opatření Natura 2000 v lesích se prezentovalo 21 podanými žádostmi. U opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ Osa I) bylo k proplaceno celkem 571 žádostí. Lesnictví se prezentovalo celkovým počtem 38 proplacených žádostí, opatření Lesnicko enviromentální 65 podanými žádostmi. Tab.1. Celkové počty proplacených žádostí v rámci EAFRD podaných v roce 2009 podle regionů / Natura Les.- Natura region - RO AEO* LFA* Les envi. PUZČ 2000 SZIF v lesích platby Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: V takto označených opatření nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Les. Lesnictví; Les.-envi.platby Lesnicko-enviromentální platby; PUZČ Předčasné ukončení zemědělské činnosti; Pramen: IS SZIF Tab.2. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na opatření AEO dle regionů / region - Agroenviromentální opatření počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: V opatření AEO 2009 nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

50 Tab.3. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na opatření LFA dle regionů region - Méně příznivé oblasti a oblasti s enviromentálními opatřeními (LFA) počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Za rok 2009 nejsou vyplaceny ještě všechny žádosti, takže uvedené údaje se v průběhu času mohou změnit; Pramen: IS SZIF Tab.. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na opatření NATURA 2000 dle regionů / region - počet žádostí NATURA 2000 dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2009 jsou vyplaceny a ukončeny; Pramen: IS SZIF Tab.5. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na opatření Lesnictví dle regionů / region - počet žádostí Lesnictví dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2009 jsou vyplaceny a ukončeny; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

51 Tab.6. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na opatření PUZČ dle regionů Předčasné ukončení zemědělské činnosti region - počet proplacených žádostí * dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka:*) = Zahrnuty První žádosti o proplacení i Žádosti o proplacení podané v roce 2009; Pramen: IS SZIF Tab.7. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na opatření Natura 2000 v lesích dle regionů NATURA 2000 v lesích region - počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem 0 - Hradec Králové 0 - Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2009 jsou vyplaceny a ukončeny; Pramen: IS SZIF Tab.8. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na opatření Lesnicko-enviromentální (LEO) dle regionů LEO region - počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2009 jsou vyplaceny a ukončeny; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

52 Tab.9. Celkové počty proplacených žádostí v rámci EAFRD podaných v roce 2010 podle regionů / region - RO SZIF AEO* LFA* Natura* 2000 Les.* Natura 2000 v lesích Les.- envi. platby* PUZČ Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka:* = V takto označených opatření nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Tab.10. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na opatření AEO dle regionů / region - Agroenviromentální opatření počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: V opatření AEO 2010 nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Tab.11. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na opatření PUZČ dle regionů Předčasné ukončení zemědělské činnosti region - počet proplacených žádostí * dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2010 jsou vyplaceny a ukončeny; * = zahrnuty První žádosti o proplacení i Žádosti o proplacení podané v roce 2010; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

53 Tab.12. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na opatření LFA dle regionů region - Méně příznivé oblasti a oblasti s enviromentálními opatřeními (LFA) počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Za rok 2010 nejsou vyplaceny ještě všechny žádosti, takže uvedené údaje se v průběhu času mohou změnit; Pramen: IS SZIF Tab.13. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na opatření NATURA 2000 dle regionů / region - počet žádostí NATURA 2000 dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Za rok 2010 nejsou vyplaceny ještě všechny žádosti, takže uvedené údaje se v průběhu času mohou změnit; Pramen: IS SZIF Tab.1. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na opatření Lesnictví dle regionů / region - počet žádostí Lesnictví dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: V rámci opatření Lesnictví 2010 nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedená data se mohou v průběhu období měnit; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

54 Tab.15. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na opatření Natura 2000 v lesích dle regionů NATURA 2000 v lesích region - počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem 0 - Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2010 jsou vyplaceny a ukončeny; Pramen: IS SZIF Tab.16. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na opatření Lesnicko-enviromentální (LEO) dle regionů LEO region - počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2010 jsou vyplaceny a ukončeny; Pramen: IS SZIF Tab.17. Celkové počty proplacených žádostí v rámci EAFRD v roce 2011 podle regionů / region - RO SZIF AEO* LFA* Natura 2000* Les.* Natura 2000 v lesích* Les.- envi. platby* PUZČ Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka:* = V takto označených opatření nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedená čísla se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

55 Tab.18. Počty proplacených žádostí v roce 2011 na opatření AEO dle regionů / region - Agroenviromentální opatření počet žádostí dotace* (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: * = V opatření AEO 2011 nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedená čísla se mohou v průběhu času měnit. Pramen: IS SZIF Tab.19. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2011 na opatření PUZČ dle regionů Předčasné ukončení zemědělské činnosti region - počet proplacených žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Za rok 2011 nejsou vyplaceny ještě všechny žádosti, takže uvedené údaje se v průběhu času mohou změnit; Pramen: IS SZIF Tab.20. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2011 na opatření LFA dle regionů region - Méně příznivé oblasti a oblasti s enviromentálními opatřeními (LFA) počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Za rok 2011 nejsou vyplaceny ještě všechny žádosti, takže uvedené údaje se v průběhu času mohou změnit; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

56 Tab.21. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2011 na opatření NATURA 2000 dle regionů / region - počet žádostí NATURA 2000 dotace*(kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: * = Za rok 2011 nejsou vyplaceny ještě všechny žádosti, takže uvedené údaje se v průběhu času mohou změnit; Pramen: IS SZIF Tab.22. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2011 na opatření Lesnictví dle regionů / region - počet žádostí Lesnictví dotace*(kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: * = V opatření Lesnictví 2011 nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Tab.23. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2011 na opatření Natura 2000 v lesích dle regionů NATURA 2000 v lesích region - počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem 0 - Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Za rok 2011 nejsou vyplaceny ještě všechny žádosti, takže uvedené údaje se v průběhu času mohou změnit; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

57 Tab.2. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2011 na opatření Lesnicko-enviromentální (LEO) dle regionů LEO region - počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Za rok 2011 nejsou vyplaceny ještě všechny žádosti, takže uvedené údaje se v průběhu času mohou změnit; Pramen: IS SZIF Tab.25. Celkové počty proplacených/podaných žádostí v rámci EAFRD v roce 2012 podle regionů / region - RO SZIF AEO** LFA* Natura 2000** Les.* Natura 2000 v lesích** Les.- envi. platby** PUZČ* Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka:* = V takto označených opatření nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedená čísla se mohou v průběhu času měnit;** = U takto označených žádostí se jedná o počet podaných žádostí. Ke dni aktualizace nebylo vyplácení žádostí spuštěno. Pramen: IS SZIF Tab.26. Počty podaných žádostí v roce 2012 na opatření AEO dle regionů / region - Agroenviromentální opatření počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava ,00 CZK Poznámka: Jedná se o počty podaných žádostí. Výplata dotací nebyla k datu aktualizace spuštěna; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

58 Tab.27. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2012 na opatření PUZČ dle regionů Předčasné ukončení zemědělské činnosti region - počet proplacených žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Za rok 2012 nejsou vyplaceny ještě všechny žádosti, takže uvedené údaje se v průběhu času mohou změnit; Pramen: IS SZIF Tab.28. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2012 na opatření LFA dle regionů region - Méně příznivé oblasti a oblasti s enviromentálními opatřeními (LFA) počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Za rok 2012 nejsou vyplaceny ještě všechny žádosti, takže uvedené údaje se v průběhu času mohou změnit; Pramen: IS SZIF Tab.29. Počty podaných žádostí v roce 2012 na opatření NATURA 2000 dle regionů / region - počet žádostí NATURA 2000 dotace (Kč) Praha 31 - České Budějovice 91 - Ústí nad Labem 12 - Hradec Králové 16 - Brno 39 - Olomouc 88 - Opava ,00 CZK Poznámka: Jedná se o počty podaných žádostí. Výplata dotací nebyla k datu aktualizace spuštěna; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

59 Tab.30. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2012 na opatření Lesnictví dle regionů / region - počet žádostí Lesnictví dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem 0 0 Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: V opatření nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedená čísla se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Tab.31. Počty podaných žádostí v roce 2012 na opatření Natura 2000 v lesích dle regionů NATURA 2000 v lesích region - počet žádostí dotace (Kč) Praha 8 - České Budějovice 2 - Ústí nad Labem 0 - Hradec Králové 1 - Brno 2 - Olomouc 6 - Opava ,00 CZK Poznámka: Jedná se o počty podaných žádostí. Výplata dotací nebyla k datu aktualizace spuštěna; Pramen: IS SZIF Tab.32. Počty podaných žádostí v roce 2012 na opatření Lesnicko-enviromentální (LEO) dle regionů LEO region - počet žádostí dotace (Kč) Praha 6 - České Budějovice 5 - Ústí nad Labem 1 - Hradec Králové 18 - Brno 22 - Olomouc 9 - Opava ,00 CZK Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

60 Program HRDP Celkový počet proplacených žádostí podaných v roce 2011 za jednotlivá opatření dle regionu činil žádostí. U opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti bylo proplaceno na RO SZIF k žádostí, opatření Zakládání skupin výrobců 137 žádostí. U opatření Lesnictví bylo předloženo k proplacení celkem na 887 žádostí. Celkový počet proplacených žádostí v roce 2012 za jednotlivá opatření dle regionů činil žádostí. U opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti bylo proplaceno k žádostí. U opatření Lesnictví bylo proplaceno 825 žádostí. V rámci programu HRDP se nadále podávají žádosti o dotaci u opatření, u kterých jsou víceleté závazky. Tab.1. Celkové počty proplacených žádostí v rámci HRDP podaných v roce 2009 za jednotlivá opatření podle regionů /region - AEO* Lesnictví* PUZČ ZSV Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: * = V takto označených opatření nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Tab.2. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na Agroenviromentální opatření dle regionů (AEO) region - počet žádostí Agroenviromentální opatření dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: V opatření AEO 2009 nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

61 Tab.3. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti region - Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2009 jsou vyplaceny a ukončeny; Pramen: IS SZIF Tab.. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na opatření Zakládání skupin výrobců region - počet žádostí Zakládání skupin výrobců dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2009 jsou vyplaceny a ukončeny; Pramen: IS SZIF Tab.5. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2009 na opatření Lesnictví region - počet žádostí Lesnictví dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: V opatření Lesnictví 2009 nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

62 Tab.6. Celkové počty proplacených žádostí v rámci HRDP podaných v roce 2010 za jednotlivá opatření podle regionů /region - AEO* Lesnictví* PUZČ* ZSV Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: * = V takto označených opatření nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Tab.7. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na Agroenviromentální opatření dle regionů (AEO) region - počet žádostí Agroenviromentální opatření dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: V opatření AEO 2010 nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Tab.8. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na opatření Lesnictví region - počet žádostí Lesnictví dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: V opatření Lesnictví 2010 nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Tab.9. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti podle regionů region - Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) počet žádostí dotace (vyplacené) (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: U žádostí 2010 nejsou vyplaceny všechny platby. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

63 Tab.10. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2010 na opatření Zakládání skupin výrobců region - Zakládání skupin výrobců (ZSV) počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2010 jsou vyplaceny a ukončeny; Pramen: IS SZIF Tab.11. Celkové počty proplacených žádostí v rámci HRDP v roce 2011 za jednotlivá opatření podle regionů /region - Lesnictví* PUZČ* ZSV Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: * = V takto označených opatření nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedená čísla se mohou v průběhu času měnit; AEO HRDP v roce 2011 nebylo spuštěno z důvodu ukončení závazku; Pramen: IS SZIF Tab.12. Počty proplacených žádostí v roce 2011 na opatření Lesnictví podle regionů region - počet žádostí Lesnictví dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: * = V opatření Lesnictví 2011 nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedená čísla se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Tab.13. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2011 na opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti podle regionů region - Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) počet žádostí (vyplacené*) (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: * = U žádostí 2011 nejsou vyplaceny všechny platby, takže uvedená čísla se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

64 Tab.1. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2011 na opatření Zakládání skupin výrobců podle regionů region - Zakládání skupin výrobců (ZSV) počet žádostí dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: Žádosti za rok 2011 jsou vyplaceny a ukončeny; Pramen: IS SZIF Tab.15. Celkové počty proplacených žádostí v rámci HRDP v roce 2012 za jednotlivá opatření podle regionů /region - Lesnictví* PUZČ* Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: * = V takto označených opatření nedošlo za příslušný rok k vyplacení (ukončení) všech žádostí. Uvedené údaje se mohou v průběhu času měnit. AEO-HRDP a ZSV-HRDP nebyla pro rok 2012 spuštěna; Pramen: IS SZIF Tab.16. Počty proplacených žádostí v roce 2012 na opatření Lesnictví podle regionů region - počet žádostí Lesnictví dotace (Kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: V opatření nedošlo za příslušný rok k vyplacení všech žádostí. Uvedená čísla se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF Zpráva Programy rozvoje venkova

65 Tab.17. Počty proplacených žádostí podaných v roce 2012 na opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti podle regionů region - Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) počet žádostí (vyplacené*)(kč) Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava Poznámka: * = U žádostí 2012 nejsou vyplaceny všechny platby, takže uvedená čísla se mohou v průběhu času měnit; Pramen: IS SZIF ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Formulář Žádosti o dotaci pro opatření III..1. Získávání dovedností, animace a provádění platný pro 18. kolo příjmu žádostí ve dnech Ode dne je možné na Portálu Farmáře vygenerovat a po vyplnění elektronicky podávat formulář Žádosti o dotaci pro opatření III..1. Získávání dovedností, animace a provádění. Postup vygenerování a elektronického podání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře je shodný jako u ostatních opatření PRV. Návod pro elektronické podání Žádosti o dotaci je zveřejněn na webu Program rozvoje venkova Ke stažení. Po vyplnění vygenerované Žádosti o dotaci jí musí žadatel elektronicky podat přes Portál Farmáře. Po elektronickém podání se žadateli vytvoří formulář Žádosti o dotaci s unikátním kódem. Do Žádosti o dotaci obsahující unikátní kód již nelze nic vepisovat. Žádost obsahující unikátní kód žadatel vytiskne, podepíše podle právoplatného podepisování a doručí na podatelnu CP SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1. Žádost o dotaci je možné doručit na CP SZIF osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu trvání výzvy. Všechny povinné i nepovinné přílohy se vkládají do formuláře Žádosti o dotaci ve formátu PDF a nemusí být v papírové podobě doručeny na CP SZIF. Před elektronickým podáním projektu na Portálu Farmáře doporučujeme uložit si elektronickou verzi žádosti a archivovat pro další použití při doplnění. Aktuální Žádost o dotaci lze stáhnout i později z Portálu Farmáře, ale jedná se již o uzamčený formát. Po elektronickém podání Žádosti o dotaci se zobrazí na Portálu Farmáře Potvrzení o přijetí žádosti. Pokud žadatel na Portálu farmáře elektronicky podá 2 nebo více formulářů Žádostí o dotaci (bude mít více žádostí s unikátním kódem a více Potvrzení o přijetí), doručí na CP SZIF podepsanou pouze 1 správnou Žádost o dotaci v opatření III..1. Ostatní doručené Žádosti o dotaci od jednoho žadatele budou vyřazeny z administrace. Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci je na Portálu Farmáře a také je ke stažení na Program rozvoje venkova OSA III..1. Získávání dovedností, animace a provádění Ke stažení. Přejeme všem místním partnerstvím žádajícím v opatření III..1. Získávání dovedností, animace a provádění mnoho úspěchů při aplikování metody LEADER na svém území. Oddělení metodiky osy PRV Zpráva Programy rozvoje venkova

66 Regionální odbory SZIF Vydavatel Odpovědný pracovník Komoditní manager TIS ČR, SZIF Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33, Praha 1 Ing. Tomáš Materna vedoucí oddělení agrární informatiky tel.: fax: Ing. Martin Manev, PhD., MBA tel.: fax: Rozmnožování nebo rozšiřování tohoto zpravodaje nebo jeho části jakýmkoliv způsobem je zakázáno, s výjimkou případů povolených autorským zákonem nebo předchozího písemného souhlasu TIS ČR SZIF. Údaje obsažené v tomto zpravodaji jsou pouze informativního charakteru a nemají závaznou povahu. Jejich citace je možná pouze s uvedením zdroje TIS ČR SZIF. Zpráva Programy rozvoje venkova

ZPRÁVA PROGRAMY ROZVOJE VENKOVA Program HRDP. žádostí, opatření LFA (Méně příznivé oblasti a oblasti

ZPRÁVA PROGRAMY ROZVOJE VENKOVA Program HRDP. žádostí, opatření LFA (Méně příznivé oblasti a oblasti Ročník IV. čtvrtletník, 05.11. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 759 fax: 222 871 536 ZPRÁVA Obsah: Úvod. Program EAFRD.. Program EAFRD-HRDP. 1 2 10 Program OP... Podopatření typu LEADER+..

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR ČR 2007-2013 Akreditovaná platební agentura, zprostředkovatel finanční podpory z Evropské Unie a národních zdrojů Státní zemědělský intervenční fond Ing. Markéta Kůrková RO SZIF Střední Morava Olomouc,

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Program rozvoje venkova realizace opatření osy III a IV

Program rozvoje venkova realizace opatření osy III a IV Program rozvoje venkova realizace opatření osy III a IV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Přehled příjmů žádostí 2. kolo: 5. 11. 2007 26. 11. 2007 opatření:

Více

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství I.1.2. Investice do lesů I.1.2.1

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Tab. 1 Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ( ) Užití půdy

Tab. 1 Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ( ) Užití půdy PŘÍLOHA I Tab. 1 Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství (1999-2009) Užití půdy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Orná půda 13 776 15 295 19 164 19 536 19 637 19 694

Více

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009 Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009 Opatření/dotace Termín podání Termín vydávání rozhodnutí (90%) SAPS 25.4. 10.6. 15.11. 15.1. TOP-UP 25.4. 10.6. 8.12. 15.2. LFA 25.4.

Více

Program rozvoje venkova. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací Priorita 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: 3 Program Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa Opatření IV. Leader IV. 1.2 Realizace

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

PRV Projektová opatření

PRV Projektová opatření PRV Projektová opatření 5. příjmové kolo 2008 SZIF-RO České Budějovice 1 1. Opatření v 5 příjmovém kole 2 Osa I. (Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví) opatření 1.2 Investice do lesů opatření

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program školení 1) 9:45-10:00 Registrace účastníků 2) Informace

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Strategický plán LEADER MAS Podhůří Železných hor

Strategický plán LEADER MAS Podhůří Železných hor Místní akční skupina Podhůří Železných hor o.p.s. Strategický plán LEADER MAS Podhůří Železných hor MAS Podhůří Železných hor o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu v roce 2013 k předkládání žádostí o dotace v rámci

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 18502/2016-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 18502/2016-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 18502/2016-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 20. 2. 2018 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DEN MALÝCH OBCÍ 2018 OBSAH PODPORA PRO OBCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DOTAČNÍ PROGRAM 129 660 ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: 4 Program Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa Opatření IV. Leader IV. 1.2 Realizace

Více

PODPORY OBCÍ V RÁMCI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

PODPORY OBCÍ V RÁMCI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 27. 2. 2018 PODPORY OBCÍ V RÁMCI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ DEN MALÝCH OBCÍ 2018 OBSAH PODPORA PRO OBCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DOTAČNÍ PROGRAM 129 660 ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Implementace Programu rozvoje venkova v regionu NUTS II - Jihozápad

Implementace Programu rozvoje venkova v regionu NUTS II - Jihozápad Program rozvoje venkova 2014-2020 Implementace Programu rozvoje venkova v regionu NUTS II - Jihozápad Klatovy 2.11.2016 Ing. Slavomír Ladislav Vacík RO České Budějovice Program rozvoje venkova 2014-2020

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze - Odbor Řídící orgán PRV Vypracovala: Veronika Vlasáková

Více

SVOL KSL, JIHLAVA,

SVOL KSL, JIHLAVA, MARTIN FOJT FOJT@KOLOWRAT.COM SVOL KSL, JIHLAVA, 27. 2. 2018 1. Výsledky z 5. a 4. kola PRV (2014 2020), porovnání 1. až 5. kola PRV 2. Současný stav žádostí z 5. kola (administrace) 3. Přehled alokacií

Více

5. výzva k předkládání žádostí o dotaci

5. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 5. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje V. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2. Realizace

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 53977/2018-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 53977/2018-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 53977/2018-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie byly schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 6. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Výzva MAS pro příjem projektů konečných žadatelů - text každé výzvy zasílá MAS před vyhlášením k odsouhlasení na CP SZIF

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VII. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 ZA ROK 2007 ISBN 978-80-7084-735-0 Vydalo Ministerstvo zemědělství

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík Program rozvoje venkova Ing. Slavomír Ladislav Vacík Velešín 23.4.2015 PRV 2014 2020 Investice do lesů I. Opatření: Investice do hmotného majetku (kód 4) Podopatření: 4.3. Podpora investic do infrastruktury

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Den malých obcí 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zásadní změny oproti období 2007-2013 členění do os (skupin opatření)

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Příručka pro žadatele o dotaci

Příručka pro žadatele o dotaci Příručka pro žadatele o dotaci MAS Luhačovské Zálesí na předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Programu rozvoje venkova

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 3 PRV V Praze dne 22.února 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jana Suchardová, kontakt: Ing. Jana Suchardová,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Výzva č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z 16. kola PRV

Výzva č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z 16. kola PRV MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 Od pruské minulosti

Více

Výzva č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z 19. kola PRV

Výzva č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z 19. kola PRV MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Neco pro začátek, ať víme, o co ide

Neco pro začátek, ať víme, o co ide Výzva č. 8 na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: Březen 2013 duben 2012 1.

Více

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 7. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2013 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VII. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Program rozvoje venkova ČR na období / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Program rozvoje venkova ČR na období / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy: 1/2011 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV.1.2 Realizace

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 ZA ROK 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

Program rozvoje venkova Postup administrace Žádosti o dotaci 6. kolo příjmu žádostí

Program rozvoje venkova Postup administrace Žádosti o dotaci 6. kolo příjmu žádostí Program rozvoje venkova 2014-2020 Postup administrace Žádosti o dotaci 6. kolo příjmu žádostí 10.2.2018 Obsah prezentace Administrace Žádosti o dotaci Přijímaná opatření/operace 6. kola příjmu žádostí

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina LAG Podralsko v souladu se Strategickým plánem místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 2013 vyhlašuje 3. kolo výzvy

Více

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín Program Rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín 29.10. 2013 Obsah sdělení PRV programový dokument Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ............. *...... r.l ~ '-'- - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblasti Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K

Více

Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) za rok 2009 1. Úvod Státní zemědělský intervenční

Více

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 Od pruské minulosti

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s.

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko (dále jen MASVHV) vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008 2013 s názvem My zme Valaši, jedna rodina 2.

Více

výroční ZprávA Státního ZemědělSkého Intervenčního Fondu ZA rok 2008

výroční ZprávA Státního ZemědělSkého Intervenčního Fondu ZA rok 2008 výroční ZprávA Státního ZemědělSkého Intervenčního Fondu ZA rok 2008 1. Úvodní slovo 3 2. Stručné hodnocení Společné zemědělské politiky v roce 2008 5 2.1. Přímé platby 5 2.2. Společná organizace trhu

Více

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV) Obecné podmínky Dle přílohy VI nařízení Komise

Více

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova České republiky Ministerstvo zemědělství Vymezení programů pro nové období v ČR Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy spolufinancované

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy 3 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013/Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV. 1.2 Realizace místní

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s.

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. Strategický plán Leader MAS VLTAVA, o.s. na období 2007 2013 podporuje v

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Vyhlašuje IX. Výzvu. v rámci 18. kola příjmu PRV žádostí o dotaci SZIF

Vyhlašuje IX. Výzvu. v rámci 18. kola příjmu PRV žádostí o dotaci SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Dne 7.12.2012 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje IX. Výzvu v

Více

Program rozvoje venkova Postup administrace Žádost o dotaci 2. kolo příjmu žádostí

Program rozvoje venkova Postup administrace Žádost o dotaci 2. kolo příjmu žádostí Program rozvoje venkova 2014-2020 Postup administrace Žádost o dotaci 2. kolo příjmu žádostí Plzeň 15.4.2016 Obsah prezentace Administrace Žádosti o dotaci Základní podmínky Žádosti o dotaci Podání Žádosti

Více

Program rozvoje venkova na období

Program rozvoje venkova na období Program rozvoje venkova na období 2014-2020 PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu 2015 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování na 35 % celkový rozpočet PRV činí 3,5 mld. EUR

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Neco pro začátek, ať víme, o co ide

Neco pro začátek, ať víme, o co ide Výzva č. 4 na předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: prosinec 2010 leden 2011

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Identifikace MAS Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER

6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER 6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Předpokládaná alokace 6. výzvy (16. kolo příjmu PRV):

Více

Den malých obcí Program rozvoje venkova

Den malých obcí Program rozvoje venkova Den malých obcí Program rozvoje venkova 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012 projektová opatření PRV JARNÍ

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více