ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA. 7 lokací: La Fabrika, RockOpera Praha, Klub Mecca, Mollo 22, ExpoGalerie, hotel Extol Inn a Megapixel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA. 7 lokací: La Fabrika, RockOpera Praha, Klub Mecca, Mollo 22, ExpoGalerie, hotel Extol Inn a Megapixel."

Transkript

1 Veletrh a festival souèasné fotografie ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA Veletrh a festival souèasné fotografie FOTOEXPO 2013 úspìšnì probìhl na sedmi lokacích v Praze - Holešovicích. Za nádherného skoro letního poèasí se tìšil návštìvnosti pøes 1500 fotografù a zájemcù o souèasné trendy ve fotografii. Tato jedineèná událost pøinesla svým úèastníkùm možnost seznámit se s èerstvými novinkami v oblasti fotografické techniky, získat nové dovednosti v rámci nì kterého z mnoha workshopù èi obdivovat vystavené umì lecké fotografie a audiovizuální projekce. STRUÈNÁ BILANCE 7 lokací: La Fabrika, RockOpera Praha, Klub Mecca, Mollo 22, ExpoGalerie, hotel Extol Inn a Megapixel 1500 návštìvníkù 24 tisíc pøístupù na web v období záøí øíjen 21 významných zástupcù svìtových znaèek 18 audiovizuálních projekcí pøedních osobností souèasné fotografické scény více jak 60 odborných semináøù, výstav a soutìží Poøadatel: prestižní veletrhy.com TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 14/266, Praha 2,

2 PREZENTACE FOTOTECHNIKY A ODBORNÉ SEMINÁØE V pomyslném centru FOTOEXPA, v prostorách staré slévárny LA FABRIKA, se konala prezentace partnerù, kteøí pøedstavovali novinky z fototechniky, zpracování tisku a úpravy fotografie. V hotelu Extol Inn se pod vedením Ateliéru fotografické praxe konaly odborné semináøe a workshopy. Seznam vystavovatelù: APRO spol. s r.o. Ateliér Fotografické Praxe Èasopis FOTO Èeskoslovenská fotografie DATALINE TECHNOLOGY, a.s. EIZO Europe GmbH FEISOL Stativová technika Fotoexpedice Fotoinstitut FOTOPOMUCKY.CZ FUJIFILM Europe GmbH KOBE s.r.o. MACROWORLD s.r.o. MEGAPIXEL s.r.o. PANASONIC PENTA CZ s.r.o. PHOTON EUROPE s.r.o. STUDIO SLUKA Svaz èeských fotografù UNIBIND PHOTOSTORY ZONER Software, a.s.

3 DOPROVODNÝ PROGRAM Na velkých plátnech i formou diskuze se pøedstavily pøední èeské fotografické osobnosti: svìtová ikona Jan Saudek, fotograf, publicista a autor sci-fi v jedné osobì Ondøej Neff, držitel prestižního titulu Master QEP Ladislav Kamarád, výtvarník, pedagog a držitel titulu QEP Jan Pohribný, autor autentických èernobílých snímkù ze severních Èech Ibra Ibrahimoviè, populární èeský zpìvák a fotograf vážek Dan Bárta, umìlecký a portrétní fotograf Vladimír Brunton, umìlecky a mezinárodnì uznávaný fotograf Martin Stranka. Pestrý seznam fotografù byl doplnìn reklamním fotografem Jiøím Turkem, který zde vystavil svùj ojedinìlý fotografický projekt CityLAB, pøedním èeským fotografem divoké pøírody Rostislavem Stachem èi výbìrem fotografií Adolfa Ziky z jeho jedineèného projektu"best of Week of Life". Svìtová tvorba byla zastoupena výbìrem projekcí z mezinárodního tvùrèího fotografického festivalu Fotojatka. Kromì klasikù se na veletrhu, v sekci FOTOFRESH, pøedstavili i noví autoøi a studenti umìleckých škol, kteøí svou osobitou a leckdy i provokativní tvorbou patøí mezi to nejlepší, co nabízí souèasné fotografické trendy. Romana Müllerová Romana Müllerová Romana Müllerová Romana Müllerová

4 SEZNAM SEMINÁØÙ A WORKSHOPÙ La Fabrika DIVADELNÍ SÁL Vydìlávej focením - marketing pro fotografy (Josef Cvrèek) Podvodní fotografie (Libor Špaèek a Petra Doležalová) NIKON a jeho podzimní produkty Natáèení digitální zrcadlovkou (Michal Kováè - Saskia) Industriální fotografie Ostravaci.cz (Boris Renner) MEGAPIXEL - Staòte se souèástí foto (r)evoluce Glamour focení pro èasopisy (Filip Matušinský) EIZO - Nové fotografické monitory EIZO Astrofotografie (Ladislav Kamarád) KOBE - Využití fotoobrazu i-frame a úložištì Synology (Michal Gerbel) Best of Week of life (Adolf Zika) FOCUS Magazine (Martín Kamín) Instagram (Jiøí Šiftaø) Volné glamour fotografování (Petr Kuchaø - PhotonEurope) ATELIER (Ne)má to chybu! Fenomén lomografie (Radovan Pavlišta) Fenomen Iphoneography (Tomáš Tesaø - iphonefoto.cz) Glamour fotografie (Kamil Rodinger) MISS FOTO - fotografování finalistek Fotografie aktu (Kamil Rodinger) Molo 22 Renata Menclová - cestovatelka a fotografka Karel Wolf - šéf festivalu Kolem Svìta Michael Fokt - fotograf èasopisu Lidé a Zemì Petr Horký - Pirhana Films Ladislav Kamarád MQEP - svìtové fotografické lokace Megapixel Nejèastìjší fotografické chyby (Bohuslav Brož) Makro a detail (Bohuslav Brož) Špièkové svìtelné objektivy Samyang (Bohuslav Brož) Hotel Extol Inn Filip Matušinský Kouzelný svìt postprodukce Pavel Filandr Tajemství moderního stylingu Petr Pìlucha Svatební horeèka Pavel Kozdas Úhel pohledu Pavel Schlemmer Z Batmana fotografem Martin Sahula Kreativní využití clony Dan Vojtìch Sport ve fotografii Tomáš Tøeštík Reklamní fotografie Karel Pobøíslo Adobe Photoshop jako výtvarný nástroj Martin Sahula Kreativní využití clony FOYER Bodypaintingová dílna (Petr Šulc) RockOpera František Weyda - mikrosvìty Ondøej Neff + František Weyda FOTOFÓRUM Ibra Ibrahimoviè - støepy severních Èech Jiøí Turek - CityLAB Dan Bárta - vážky Milan Blšták - macroworld Rostislav Stach - fotolovy Ladislav Kamarád - krajina a astrofotografie Adolf Zika - In the shadow of light Martin Stranka - I am Jan Pohribný - megality a kresba svìtlem Vladimír Brunton - platinová kolekce Julia Skalozub - Juliasvision Lukáš Dvoøák - B&W fine-art Ozvìny mezinárodního festivalu FOTOJATKA Mecca Audiovizuální projekce FOTOFRESH Ozvìny mezinárodního festivalu FOTOJATKA Audiovizuální projekce Experimentální fotografie Vyšší odborná škola publicistiky Støední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. Charitativní fotografie aneb vznik kalendáøe pro Armádu spásy

5 ZLATÝ FOTON Cena za celoživotní pøínos èeské fotografii ZLATÝ FOTON Ocenìní za celoživotní pøínos èeské fotografii, na návrh profesního kolegia, získal svìtovì uznávaný fotograf s typickým a nezamìnitelným fotografickým rukopisem Jan Saudek. Slavnostní vyhlášení probìhlo v divadelním sále RockOpera Praha. Cenu, za doprovodu pìveckého vystoupení Kateøiny Mátlové a dùvtipu Ondøeje Neffa, pøedal Jiøí Šviga, fotograf, designér a realizátor projektu FOTOEXPO Miroslava Trusková Miroslava Trusková Lukáš Petr Tesaø MISS FOTO Soutìž o nejkrásnìjší fotomodelku roku V RockOpeøe Praha probìhlo vyhlášení soutìže o nejkrásnìjší fotomodelku. Cílem soutìže bylo vybrat modelku s bohatým portfoliem fotografií, která zaujme nejen svou tváøí, ale i schopností mìnit výrazy, pózy a spolupracovat s fotografy. Dívky se utkaly v tøíkolovém boji, ze kterých odborná porota vybrala 6 finalistek, s nimiž fotografové Filip Matušinský, Kamil Rodinger a Petr Kuchaø nafotili, za pøítomnosti divákù festivalu FOTOEXPO, portfolio glamour a módních fotografií. Titul MISS FOTO získala Tereza Polášková, 1. vicemiss se stala Karolína Kokešová a 2. vicemiss Iva Karasová. Tereza Polášková - MISS FOTO 2013 Karolína Kokešová - 1. vicemiss Iva Karasová - 2. vicemiss Petr Kuchaø Petr Kuchaø Petr Kuchaø Lukáš Petr Tesaø

6 FOTOEXPO MARATON 2013 Zachycení všudypøítomné atmosféry industriálních Holešovic FOTOEXPO MARATON V rámci festivalu FOTOEXPO mìli uživatelé zrcadlovek možnost zúèastnit se soutìže FOTOEXPO MARATON. Pro letošní rok se stalo hlavním soutìžním tématem Industriální Holešovice. Soutìžící museli v èasovém limitu pìti hodin odevzdat k posouzení odborné porotì pìt snímkù s dominantou industriálních staveb èi jiných objektù, které tuto lokalitu vystihují. Nejlépe se zhostil tohoto tématu Tomáš Klíma (1. místo), Vladimír Novák (2. místo) a Romana Škrabánková (3. místo). Vítìzné fotografie: Tomáš Klíma - 1. místo Vladimír Novák - 2. místo Romana Škrabánková - 3. místo Mediální partneøi: Produkèní partneøi: Odborní partneøi: Produktoví partneøi:

Ing. Jiøí Antoš, CSc.

Ing. Jiøí Antoš, CSc. 20 12 Pokud jsem v minulé roèence oznaèil ètvrtou sezónu v Galerii Orlovna za pøelomovou, pak se nedá ta pátá, jubilejní, nazvat jinak než úspìšná. S otevøením sezóny byla pro veøejnost zpøístupnìna Zámecká

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Proč průniky a paralely?

Proč průniky a paralely? Proč průniky a paralely? Piero della Francesca: Nalezení k íže (ke skladb Bohuslava Martin, Hudební paleta III) Jan Zrzavý: Kleopatra (ke skladb Michala Košuta, Hudební paleta I) Vìtšina umìlcù je obdaøena

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA. Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994 2014 (24. duben 3.

VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA. Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994 2014 (24. duben 3. 2 2014 VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994 2014 (24. duben 3. srpen 2014) Židovské muzeum v Praze pøipravilo u pøíležitosti 20. výroèí

Více

ocenil práci AŠSK ÈR Èíslo 4-2012/2013

ocenil práci AŠSK ÈR Èíslo 4-2012/2013 Èíslo 4-2012/2013 Ministr školství, mládeže a tìlovýchovy Petr Fiala ocenil práci AŠSK ÈR Vážím si práce Asociace školních sportovních klubù a oceòuji, kolik lidí se ve svém volném èase vìnuje práci s

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

VSETÍNSKÝ FILMOVÝ MARATON 2015 VIVAT MAKEDONIE!

VSETÍNSKÝ FILMOVÝ MARATON 2015 VIVAT MAKEDONIE! VSETÍNSKÝ FILMOVÝ MARATON 2015 VIVAT MAKEDONIE! VIVAT MAKEDONIE! Makedonie je pro mne zemí vody. Vloni jsem Makedonii opìt navštívil a vrátil se na stejné místo. Opuštìný høbitov vysoko v horách nedaleko

Více

VI. pøehlídka diplomových prací

VI. pøehlídka diplomových prací VI. pøehlídka diplomových prací OBSAH Katalog VI. roèníku Pøehlídky diplomových prací Datum expedice: 4. 10. 2005 Náklad: 800 ks Vydavatel: Èeská komora architektù Josefská 34/6 118 00 Praha 1 IÈO: 457

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2000 Nadaèní fond Kapka nadìje Výroèní zpráva za rok 2000 Základní údaje o fondu 12 Název: Nadaèní fond Kapka nadìje Sídlo: Thámova 28, Praha 8, PSÈ 180 00 IÈO:

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více