Porušování autorských práv (fotografie a fotografování)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porušování autorských práv (fotografie a fotografování)"

Transkript

1 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Katedra managementu a informatiky Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) Diplomová práce Violation of copyright (Photo and photography) Diploma work VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Bc. Marek ČANDÍK, Ph.D. AUTOR PRÁCE Bc. Vladimír VÝBOŽŤOK PRAHA 2015

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Porušování autorských práv vypracoval samostatně a s použitím uvedené literatury a pramenů. V Hovorčovicích, dne Bc. Vladimír VÝBOŽŤOK 2

3 Anotace Tato práce na téma porušování autorských práv si v první části klade za úkol obecně vymezit autorské právo a pojmy s ním spojené. Dále se pak komplexněji věnuje problematice fotografie a fotografování, zejména vztahu mezi fotografií a autorským právem, omezením pří fotografování, ochraně fotografií, licencím a svobodě panoramatu. Nechybí ani několik konkrétních příkladů z této oblasti. Praktická část práce se zabývá komparativní analýzou právní úpravy svobody panoramatu v České republice s úpravou platnou v několika zvolených členských státech Evropské unie. Klíčová slova autorské právo * autorství * fotobanka * fotografie * komparativní analýza * licence * svoboda panoramatu Annotation The aim of this work Violation of copyright in its first part is to describe copyright law and terms connected with it. The following is more complex description of problems of photo and photography, especially connection between photography and copyright law, limitations during taking pictures, protection of photos, licenses and freedom of panorama. Some practical examples from this area are also included. The practical part of this work deals with a comparative analysis of regulation of freedom of panorama in the Czech Republic with a few selected EU Member States. Keywords authorship * comparative analysis * copyright * freedom of panorama * license * photo * stock photography 3

4 OBSAH Úvod Autorské právo Prameny autorského práva Obsah autorského práva Autorské dílo Druhy autorských děl Autorství Volné dílo Volné užití díla a zákonné licence Fotografie a fotografování Fotografie a autorské právo Omezení při fotografování Veřejné prostranství Ochrana osobnosti Státní zájem a bezpečnostní důvody Ochrana fotografií EXIF Velikost snímku Vložení textu Vodoznak Skrytý vodoznak Licence Rights Managed Royalty Free Creative Commons Licence na sociálních sítích Fotobanky Wikimedia Commons Fair use Konkrétní příklady

5 2.8.1 Flash mob v obchodním centru Nový Smíchov Eiffelova věž Selfie makak Svoboda panoramatu Dílo architektonické včetně díla urbanistického Komparativní analýza úpravy svobody panoramatu v různých státech Metodologie analýzy Porovnávané problémy Situace v České republice Situace v Německu Situace ve Finsku Situace v Rumunsku Situace ve Spojeném království Komparace Česká republika a Německo Česká republika a Finsko Česká republika a Rumunsko Česká republika a Spojené království Celkové shrnutí Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh

6 ÚVOD Autorská práva a jejích porušování jsou v dnešní době jedním z často diskutovaných témat. Vinu na tom nesou mimo jiné také moderní technologie, v současnosti pak hlavně internet, jejichž rozvoj porušování autorský práv v porovnání s minulostí značně usnadnil. Na druhou stranu však jistě nelze opomenout fakt, že internet a další moderní technologie také umožňují užívání autorských děl dříve těžko představitelnými způsoby a poskytují autorům mnoho nových možností. Nejčastěji pravděpodobně slyšíme o této problematice z médií ve vztahu k hudbě, filmům a softwaru. Porušování autorský práv se ovšem týká také fotografování a fotografií a to hned ve dvou různých rovinách. První případ je nejspíše poměrně zřejmý. Jde o porušování autorských práv fotografa, tedy užití fotografie bez jeho svolení. Druhá situace ovšem už na první pohled tak patrná být nemusí a mnoho lidí si pravděpodobně ani její existenci neuvědomuje. Jedná se o fotografování různých objektů, například staveb, které jsou chráněny autorským právem. Úprava této problematiky se pak v různých státech značně liší a je s ní spjata takzvaná svoboda panoramatu. Z těchto výše nastíněných důvodů se tedy bude tato práce zabývat porušováním autorských práv ve vztahu k fotografii a fotografování. Cílem této práce je v první části za pomoci dostupné literatury a dalších zdrojů obecně vymezit autorské právo a základní pojmy s ním spjaté. Autorské právo je odvětvím práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců (autorů) takzvaných autorských děl. Po vymezení autorského práva a stručném určení jeho pramenů se bude práce věnovat především obsahu autorského práva, tedy osobnostním a majetkovým autorským právům. Dále bude práce zkoumat také pojmy autorské dílo a jeho různé druhy, volné dílo a volné užití díla a zákonné licence. Větší pozornost pak bude věnována především těm částem autorského práva, které se nějakým způsobem vztahují k fotografii a fotografování. 6

7 Ve své druhé části se bude práce komplexněji zabývat problematikou fotografie a fotografování. Celá tato oblast bezesporu doznala v posledních letech mnoha změn způsobených technologickým rozvojem. S nástupem a rozšířením digitální fotografie však také došlo k růstu počtu případů porušování autorských práv fotografů. Nejprve bude provedeno základní vymezení pojmů fotografie a fotografování, po kterém bude následovat aplikace poznatků z předchozí kapitoly, tedy z oblasti autorského práva, přímo na tuto oblast. Dále se bude práce také věnovat omezením, která při fotografovaní vyplývají z jiných právních předpisů než pouze z autorského zákona, a následně možnostem, které se nabízejí fotografovi při ochraně jeho snímků. Podstatnou častí bude také kapitola zabývající se licencemi, které může fotograf využít při poskytování svých snímků dalším osobám. Následující část práce bude řešit problematiku takzvané svobody panoramatu. Jde o právní konstrukci umožňující za určitých daných podmínek fotografické či jiné vyjádření staveb a dalších děl chráněných autorským právem i bez souhlasu držitele těchto autorských práv. Toto téma by bylo možné včlenit jako jednu z podkapitol do předchozí části práce zabývající se fotografií a fotografováním. Ovšem vzhledem k faktu, že praktická část práce bude věnována právě problematice svobody panoramatu, je jistě na místě, aby byla vyčleněna do samostatné části. Praktická část práce se pak bude zabývat komparativní analýzou právní úpravy svobody panoramatu v České republice s úpravou platnou v několika zvolených členských státech Evropské unie. Svoboda panoramatu je nastavena v každém státě odlišně, případně se nemusí tato konstrukce v autorském právu daného státu nalézat vůbec. To si v dnešní době stále mnoho lidí vůbec neuvědomuje a netuší tak, že některé z fotografií z dovolené, které zveřejňují například na sociálních sítích, by mohly porušovat něčí autorská práva. Je pravdou, že správci různých architektonických děl často přistupují k vymáhání svých autorských práv, hlavně v případě jednotlivců a nekomerčního užití, se značnou benevolencí, ale to nemusí být vždy pravidlem. 7

8 1 AUTORSKÉ PRÁVO Autorské právo je jednou ze specifických oblastí širšího komplexu právních disciplín označených souhrnně jako práva k duševnímu vlastnictví. Tato svébytná disciplína rovněž úzce souvisí s oblastí občanskoprávních vztahů a ve vztahu k občanskému zákoníku je třeba autorský zákon chápat jako lex specialis, tedy jako zákon zvláštní, speciální. Obecně je pojem autorského práva chápán a vykládán ve dvojím smyslu, a to objektivním a subjektivním. Ve smyslu objektivním jej chápeme jako soubor právních norem upravujících společenské vztahy vznikající z tvorby a společenského uplatňování literárních, vědeckých a uměleckých děl souhrnně označovaných jako díla autorská. Z širšího hlediska se nejedná pouze o právní normy obsažené v autorském zákoně, ale můžeme sem zahrnovat i řadu dalších norem obsažených v jiných právních předpisech, které rovněž regulují výše uvedenou kategorii právních vztahů. Pokud hovoříme o kategorii autorského práva v subjektivním smyslu, pak pod tímto pojmem rozumíme oprávnění, která autorovi vznikají a která může realizovat ve vztahu k jím vytvořenému dílu. 1 Duševní vlastnictví v nejobecnějším slova smyslu je z historického i současného hlediska významným a nepostradatelným prvkem v pokroku a rozvoji lidstva. Dotýká se prakticky veškerých oblastí lidského konání. Vychází-li se ze Světové deklarace o duševním vlastnictví Politické poradní komise Světové organizace duševního vlastnictví z roku 2001, lze říci, že to byla právě vynalézavost, smysl pro objevování i tvořivé zdokonalování již dosaženého, co v průběhu dějin posouvalo možnosti a schopnosti člověka v materiální i nemateriální oblasti. 2 Autorské právo tedy lze vnímat v objektivním a subjektivním smyslu, kdy v objektivním smyslu jde o soubor právních norem, jež upravují vztahy vznikající v souvislosti s vytvářením a společenským uplatněním autorských děl. 1 KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 5. přepr. a dopl. vy. Praha: Linde, s RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Editor Jiří Švestka, Jan Dvořák. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s

9 V subjektivním smyslu se pak autorským právem rozumí přímo určitá práva, která náleží autorovi k dílu, jež vytvořil. Za právní základ autorského práva je možné pokládat článek 34 Listiny základních práv a svobod, ve kterém je stanoveno, že prává k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. Zákonem, který upravuje práva autora k jeho autorskému dílu a jejich ochranu, je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Celá legislativní úprava autorského práva pak tvoří jednotný funkční celek a to jak ve vztahu k tvorbě děl, tak i v souvislosti s jejich zpřístupňováním veřejnosti. 1.1 Prameny autorského práva Úplný výčet pramenů autorského práva včetně jejich popisu by byl velice obsáhlý a není pro potřeby této práce nutný. Proto uvedu pouze nejdůležitější z nich, které se přímo týkají tématu této práce. Ty lze rozdělit do tří kategorií a to na prameny národní, mezinárodní a unijní. Mezi nejdůležitější národní prameny patří Listina základních práv a svobod, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a samozřejmě zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Stěžejním mezinárodním pramenem autorského práva je Bernská úmluva z roku 1886, která zajistila mezinárodní význam autorských práv. Před jejím uzavřením obvykle státy neuznávaly autorská práva cizích státních příslušníků. Tato dohoda však zajistila jednotný minimální základ pro ochranu těchto práv ve všech státech, které úmluvu podepsaly. Česká republika je vázána pařížským zněním od 11. dubna Dalšími významnými mezinárodními smlouvami jsou: Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě v roce

10 Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací uzavřená v Římě v roce 1961 (Římská úmluva) Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS) z roku 1994 Smlouva světové organizace duševního vlastnictví o autorském právu z roku 1996 Mezi evropské prameny autorského práva se řadí zejména: směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Informační směrnice) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla, která upravuje odměnu z opětného prodeje originálu uměleckého díla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (směrnice o dodržování práv) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl 10

11 1.2 Obsah autorského práva Obsah subjektivního autorského práva je tvořen souborem osobnostních autorských práv a majetkových autorských práv. Mezi osobnostní autorská práva se řadí: právo na zveřejnění díla právo osobovat si autorství a s ním spojené právo určit, zda a jakým způsobem má být autorství při zveřejnění a dalším užití díla uvedeno, je-li uvedení autorství při takovémto užití obvyklé právo na nedotknutelnost díla Právem na nedotknutelnost díla se rozumí autorovo právo udělit svolení k jakýmkoli změnám a zásahům do svého díla a právo chránit dílo před užíváním způsobem, který by snižoval jeho hodnotu. Pro účely této ochrany má autor právo sjednat takzvaný autorský dohled, tedy dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou. Osobnostní práva svědčí výlučně autorovi jako původci díla a jeho smrtí zanikají. Tato práva jsou nepřevoditelná a autor se jich nemůže vzdát (může je však nevykonávat). 3 Smrtí autora vzniká pro zákonem určené osoby právo na výkon postmortální ochrany díla. Jde především o ty skutečnosti, že si nikdo nesmí osobovat autorství k dílu zemřelého autora, dílo smí být užíváno pouze takovým způsobem, který nesnižuje jeho hodnotu, a pokud je to možné, musí být uveden autor díla. Tato ochrana trvá i v případě, že již uplynula doba trvání majetkových autorských práv. Mezi majetková autorská práva se řadí: právo dílo užít právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu 3 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Vyd. 1. Brno: Doplněk, s

12 Právo dílo užít je základním majetkovým autorským právem a jedná se o zásadní součást subjektivního autorského práva. Toto právo zahrnuje následující práva: právo na rozmnožování díla právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla právo na sdělování díla veřejnosti Právem na sdělování veřejnosti ve smyslu autorského zákona se myslí především právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla, právo na vysílání díla rozhlasem či televizí, právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla, právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla. Takovýto výčet možných užití díla poskytuje autorský zákon. Uvádí však také, že dílo lze užít i jiným způsobem, než způsoby výše uvedenými. Autorova majetková práva trvají po dobu jeho života a dále ještě 70 let po jeho smrti. Jsou součástí autorovy pozůstalosti. Jsou nepřevoditelná a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí; to však neplatí o užitcích z těchto práv. Majetková autorská práva nelze ani dát do zástavy. 4 Autor či jeho dědic může prostřednictvím licenční smlouvy poskytnout jiné osobě oprávnění k užití chráněného díla. Jedná se tedy o závazkový vztah konstitutivní povahy, kdy nedochází k zániku práv autora a jejich převodu na jinou osobu. Autor licenční smlouvou pouze konstituuje jiné osobě oprávnění k výkonu majetkového autorského práva, které je povinen sám respektovat a strpět jeho výkon. 5 Více o problematice licenční smlouvy a licencí viz kapitola 2.4 Licence. 4 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Vyd. 1. Brno: Doplněk, s TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Vyd. 1. Brno: Doplněk, s

13 1.3 Autorské dílo Ustanovení 2 odst. 1 AZ obsahuje tzv. generální klauzuli, vycházející z definičního vymezení díla v čl. 2 odst. 1 Bernské úmluvy. Jde o kogentní úpravu, již musí vyhovovat všechna díla, pokud mají být předmětem autorského práva. 6 Z tohoto ustanovení vyplývají následující pojmové znaky, které musí dílo naplňovat, aby bylo vnímáno jako dílo autorské: musí jít o dílo umělecké či vědecké musí se jednat o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora dílo musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě Mezi autorská díla se řadí také díla vzniklá tvůrčím zpracováním jiného díla včetně jeho překladu do cizího jazyka, ale pouze v případě, splňují-li výše zmíněné pojmové znaky. Pojmovému znaku tvůrčí činnosti ve smyslu autorskoprávním vyhovuje pouze takový duševní výtvor, který je jako výsledek tvůrčí fantazie individuálním projevem osobnosti autora. Z toho, že jde o projev osobnosti autora, vyplývá způsobilost jeho jedinečnosti. 7 Výsledek takovéto činnosti je míněn ve smyslu statku nehmotného. Na rozdíl od statku hmotného, jehož prostřednictvím může být dílo jakožto statek nehmotný vyjádřeno. Výsledek pak musí být ve smyslu autorskoprávní individuality díla jedinečný, což znamená, že nemohou existovat dvě zcela identická díla. V takovém případě by se jednalo buďto o plagiát, případně by se vůbec nejednalo o autorská díla. Tvůrčí činnost je tak základním předpokladem vzniku autorského díla a současně s ním také spojené autorskoprávní ochrany. 6 RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Editor Jiří Švestka, Jan Dvořák. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Editor Jiří Švestka, Jan Dvořák. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s

14 Do skupiny objektivně vnímatelných podob vyjádření díla je mimo jiné zahrnuto také vyjádření v elektronické podobě. Z toho vyplývá, že hmotné vyjádření díla se nevyžaduje. Roli nehraje ani to, zda se jedná o vyjádření trvalé nebo pouze dočasné a podstatný není ani fakt, zda jde o podobu vnímatelnou pouze částí veřejnosti. K faktickému vnímaní pak vůbec dojít nemusí, plně postačuje již pouhá způsobilost vnímatelnosti. K naplnění pojmového znaku by však nedošlo v případě, že by bylo dílo vnímatelné pouze jeho autorem, tedy bylo součástí jeho vědomí, aniž by je nějak vyjádřil navenek. V ustanovení 2 odst. 2 autorského zákona jsou vymezeny výsledky činnosti, které by z důvodu nenaplnění pojmových znaků nebyly autorským dílem, avšak podle fikce se za ně považují. Jedná se o počítačový program, databáze za stanovených podmínek a fotografie a díla vyjádřená způsobem podobným fotografii, jsou-li původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Z výše uvedeného vyplývá, že pro všechny výtvory platí, že jsou autorskými díly buď ve smyslu naplnění pojmových znaku, tedy jde o výsledek tvůrčí činnosti autora, nebo jsou za autorská díla považovány podle fikce a to v případě, kdy jsou autorovým vlastním duševním výtvorem, tedy jsou-li původní. Nesplňuje-li dílo jeden z těchto znaků, nejedná se o dílo autorské a nemůže být tedy ani předmětem autorskoprávní ochrany. Autorský zákon také přímo uvádí díla, jež předmětem autorskoprávní ochrany nejsou. Díla mohou být vyloučena z ochrany ve veřejném zájmu (například úřední díla jako právní předpis či rozhodnutí, sněmovní a senátní publikace, státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy apod.) nebo v důsledku nezpůsobilosti být autorským dílem (například denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf apod.). 14

15 1.3.1 Druhy autorských děl Pro autorskoprávní ochranu není podstatným faktorem z jaké oblasti dílo pochází, ale jakou tvůrčí formou bylo vytvořeno. Mezi autorská díla se podle 2 odst. 1 autorského zákona řadí především následující díla: dílo slovesné (vyjádřené řečí nebo písmem) dílo hudební dílo dramatické a dílo hudebně dramatické dílo choreografické a dílo pantomimické dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii dílo audiovizuální (jako je dílo kinematografické) dílo výtvarné (jako je dílo malířské, grafické a sochařské) dílo architektonické včetně díla urbanistického dílo užitého umění dílo kartografické Výše uvedený výčet druhů autorských děl dle autorského zákona je pouze demonstrativní. Proto platí, že kromě těchto výslovně uvedených děl je autorským dílem jakýkoli jiný druh díla, který bude naplňovat pojmové znaky autorského díla. Pro potřeby této práce je podstatné především dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii. Řadí se mezi umělecká díla, ale teorie ho někdy také zařazuje mezi díla výtvarná v širším smyslu. Jde o dílo, v němž je vyjádřena tvůrčí myšlenka prostřednictvím obrazu výrazovým prostředkem tvaru a barvy, jinak též světel a stínů, a to za použití fotografické techniky. 8 Pokud jde o původní fotografie, které nenaplňují znak tvůrčí individuality, je jejich ochrana upravena v 2 odst. 2 autorského zákona. V případech, kdy je prostřednictvím fotografie vyjádřeno jiné dílo, je nutné navzájem od sebe odlišovat toto vyjádření a fotografické dílo jako takové, 8 RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Editor Jiří Švestka, Jan Dvořák. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s

16 poněvadž současně s užitím fotografického díla dochází zároveň k užití díla fotografií vyjádřeného Autorství Autor je tím, kdo je původním subjektem práva autorského a komu původně vzniká autorské právo a to okamžikem, kdy dojde k vytvoření neboli vzniku díla. Autorem je fyzická osoba, jež svojí tvůrčí činností vytvořila dílo, které naplňuje pojmové znaky dle autorského zákona. Právnická osoba nemůže být autorem, může být pouze odvozeným subjektem práva autorského a může nabývat oprávnění k výkonu autorských majetkových práv. K vytvoření autorského díla se u autora vyžaduje pouze způsobilost k právům, neboť na jeho straně nejde o právní úkon, nýbrž o faktickou činnost s osobní povahou. Může být vykonána pouze osobně; zastoupení nepřichází v úvahu. Stejně tak závazek autora k vytvoření díla zaniká vzhledem k ryze osobnostní povaze jeho smrti. 9 Z toho vyplývá, že autorem může být i ten, kdo má omezenou svéprávnost, avšak pro nakládání s dílem by již případné omezení svéprávnosti představovalo problém. Autorský zákon obsahuje také vyvratitelnou domněnku autorství. Podle ní je autorem díla fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem. To platí pouze v případě, že není prokázán opak. Ustanovení se užije i v případě pseudonymu, ale pouze pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o jeho totožnosti. Hlavní význam této domněnky je důkazní, jelikož je jejím cílem umožnit a usnadnit identifikaci autora pro případ soudního sporu. Mezi základní osobnostní práva autora patří právo osobovat si autorství a s ním spojené právo rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství 9 RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Editor Jiří Švestka, Jan Dvořák. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s

17 uvedeno. Na základě způsobu označení autorství se díla rozlišují na pravojmenná (aléthonymní) a tajnojmenná (kryptonymní). Tajnojmenná díla lze pak dále rozdělit na díla bezejmenná (anonymní) a lichojmenná, případně cizojmenná (pseudonymní). Jako anonymní dílo se označuje takové dílo, které bylo zveřejněno bez udání autorova jména a to na základě jeho přání. V případě pseudonymního díla je dílo zveřejněno na základě vůle autora pod smyšleným krycím jménem, případně pod uměleckou značkou. Následně není dovoleno jméno autora prozradit, pokud k tomu sám nedá souhlas. Autor je při výkonu svých práv zastupován osobou, která dílo zveřejnila a to do doby, než se sám veřejně neprohlásí. Dílo může mít i více než jednoho autora. V takovém případě zákon rozlišuje tři základní typy děl, kterými jsou dílo spoluautorské, sborné a kolektivní. 1.4 Volné dílo Volné dílo je dílo, u kterého uplynula doba trvání autorských majetkových práv. Z jiných důvodů se dílo stát volným nemůže. 10 Ve chvíli, kdy se dílo stane volným, může být bez dalšího volně, tedy bez svolení a bezúplatně, užito. Stále ovšem platí, že si nikdo jiný než autor nesmí osobovat autorství, dílo nesmí být užito způsobem, který by snižoval jeho hodnotu, a v případě že se nejedná o dílo anonymní, musí být jeho autor uveden. Doba trvání majetkových práv se počítá vždy od prvého dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání. 11 Pokud jde o dílo, které má více autorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti toho spoluautora, který přežil ostatní. 10 RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Editor Jiří Švestka, Jan Dvořák. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s odst. 8, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 17

18 Tomu, kdo poprvé zveřejní dosud nezveřejněné dílo, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, vznikají takovým zveřejněním výlučná majetková práva k dílu takto zveřejněnému v rozsahu, v jakém by je měl autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě trvala. 12 Takto vzniklá majetková práva trvají 25 let od zveřejnění díla. 1.5 Volné užití díla a zákonné licence Autorský zákon zásadně vyžaduje k užití autorského díla licenci udělenou autorem smlouvou; bez takové licence může jiná osoba dílo užít jen ve zvláštních případech stanovených zákonem. Tato omezení teorie nazývá souhrnně mimosmluvní instituty užití díla. 13 Do této kategorie se mimo užití volného díla řadí volné užití díla a takzvané zákonné licence. Jedná se o oprávnění k užití nějakého autorského díla, které je založeno zákonem. Výjimky a omezení z autorského zákona lze uplatnit pouze v situacích, které projdou takzvaným třístupňovým testem. Musí se jednat pouze o zvláštní případy stanovené v autorském zákoně. Takovéto užití díla nesmí být v rozporu s běžným užitím díla. A užitím nesmějí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Volné užití charakterizuje ustanovení 30 odst. 1 autorského zákona následovně: Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak. 14 Z toho vyplývá, že v případě, kdy někdo zhotoví pro vlastní potřebu záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla, nedochází k zásahu do autorských práv odst. 2, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 13 RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Editor Jiří Švestka, Jan Dvořák. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s odst. 1, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 18

19 Pokud se však jedná o rozmnoženinu či napodobeninu díla výtvarného, musí být jako taková vždy zřetelně označena. Mezi zákonné licence dle autorského zákona patří: licence k rozmnožování na papír nebo podobný podklad licence k užití díla v souvislosti s předvedením či opravou přístroje citace licence výstavní licence k propagaci výstavy uměleckých děl a jejich prodeje licence k užití díla umístěného na veřejném prostranství úřední a zpravodajská licence licence k užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy licence pro školní dílo knihovní licence licence pro určitá užití osiřelého díla licence k užití díla souborného licence k užití děl pro zdravotně postižené licence pro dočasné rozmnoženiny licence pro fotografickou podobiznu licence pro nepodstatné vedlejší užití díla licence k dílům užitného umění a dílům architektonickým licence pro sociální zařízení Podmínky užití jednotlivých zákonných licencí jsou přesně vymezeny v autorském zákoně. Pro volné užití a zákonné licence jsou podstatnými právními skutečnostmi zveřejnění a vydání díla. Dílo je vydáno zahájením oprávněného veřejného rozšiřování rozmnoženin. Zveřejněno je dílo prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti. Až na některé výjimky (licence úřední a zpravodajské, 19

20 licence pro školní dílo, licence pro dočasné rozmnoženiny, licence pro fotografickou podobiznu a licence pro nepodstatné vedlejší užití díla) se volné užití a zákonné licence vztahují pouze na dílo zveřejněné či vydané. Až na několik výjimek (licence k rozmnožování na papír nebo podobný podklad, knihovní licence a licence pro sociální zařízení) se jedná o zákonné licence bezúplatné. 20

21 2 FOTOGRAFIE A FOTOGRAFOVÁNÍ Jako fotografování se označuje praktická lidská činnost, jejímž výsledným produktem je fotografie. Fotografie je pak výsledek procesu získání a uchování obrazu prostřednictvím specifických reakcí na světlo. Přístrojem, který se k zachycení fotografie využívá, je fotoaparát. Fotoaparáty lze rozdělit podle různých kritérií. Například podle využívané světlocitlivé vrstvy můžeme fotoaparáty rozdělit následovně: Deskové stály u počátků fotografování. Tyto přístroje využívaly světlocitlivou vrstvu, která byla nanesena na skleněné fotografické desce. Filmové využívají celuloidový pás pokrytý chemikáliemi reagujícími na světlo svoji přeměnou. Výsledný snímek je následně získán při vyvolání filmu v laboratoři. Okamžité tyto fotoaparáty využívají takzvaný samovyvolávací (instantní) film. Díky tomu poskytuje přístroj vyvolaný snímek během několika sekund až minut od jeho pořízení. Nejznámější přístroje využívající tuto technologii jsou ty, které vyráběla společnost Polaroid. Ta v únoru roku 2008 oznámila, že s výrobou instantního filmu končí. Digitální roli světlocitlivé vrstvy u těchto přístrojů plní elektronický obrazový snímač. Zachycené informace jsou následně digitálně zpracovány do snímku. Jedná se o nejmladší typ fotoaparátu. V současnosti digitální fotoaparáty na trhu dominují a klasické fotoaparáty využívající fotografický film stále více ustupují do pozadí. V současnosti jsou také čím dál dokonalejší digitální fotoaparáty běžnou výbavou mobilních telefonů. Díky tomu má značná část populace většinu času při ruce přístroj schopný pořizovat fotografie v poměrně slušné kvalitě. I z tohoto důvodu je jistě na místě, aby se rozšířilo povědomí o tom, co je možné fotografovat, a to nejen z hlediska autorského zákona, a jak nám zákon umožňuje s pořízenými fotografiemi nakládat. 21

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografování je skvělá zábava, vynikající koníček nebo podmanivě krásná profese. Jaká máte ke svým snímkům práva? Tam, kde si vy jen kupujete rohlík na svačinu,

Více

Výňatky zákona o autorských právech

Výňatky zákona o autorských právech Výňatky zákona o autorských právech Marek Beneš 1) Politické projevy již bohužel od novely autorského zákona z roku 2006 jsou považovány za autorské dílo a jejich zařazeni do sborníku (kterým by e-learningová

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII ING. MILADA SVOBODOVÁ Praha, 2013 Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím, Confucius (čínský filosof, politik a

Více

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU Otázky, které se nám honí hlavou... Co je a co není autorské dílo? Jak si můžu legálně stahovat/kopírovat hudbu a filmy? Jaká práva má autor na své dílo? Kde najdu obrázky a

Více

Autorské a průmyslové právo LS 2010

Autorské a průmyslové právo LS 2010 Autorské a průmyslové právo LS 2010 Základní informace Přednášky: doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Každé úterý od 13:55 17:25 (od 16.2. do 23.3. 2009, 30.3. - rezerva) EP 110 Kontakt: Katedra technologií a měření

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Právní a morální aspekty publikování. Internetové publikování

Právní a morální aspekty publikování. Internetové publikování Právní a morální aspekty publikování Internetové publikování 1 Autorskoprávní legislativa Český autorský zákon Zákon č. 121/2001 Sb., o právu autorském, a právech souvisejících s právem autorským a o změně

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Autorské právo & open data

Autorské právo & open data Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS 21. a 22. října 2014 Praha, hotel Olšanka Sekce Geoinformační systémy II Autorské právo & open data RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky,

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Autorské právo. v otázkách a odpovědích

Autorské právo. v otázkách a odpovědích Autorské právo v otázkách a odpovědích Ing. Petr Šulc, Ph.D. JUDr. Aleš Bartoš Vydalo v roce 2011 nakladatelství Pierot, spol. s r. o., jako svou 304. publikaci. Objednávky vyřizujeme na adrese: Štefánikova

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu.

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Česká republika Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí Mgr. Tomáš Šetina instalace software licenční podmínky e-shop smluvní podmínky různé aplikace apod. obchodní podmínky jakákoli jiná činnost

Více

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce )

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) 1. Úvodní ustanovení Tato Pravidla a podmínky akce Gongy ( dále jen Podmínky akce ) upravují pravidla a podmínky marketingové akce Gong (dále jen

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

LICENCOVÁNÍ WIKIPEDIE

LICENCOVÁNÍ WIKIPEDIE Wikipedie z hlediska autorského práva LICENCOVÁNÍ WIKIPEDIE Petr Kadlec Co je to Wikipedie? Wikipedie je to snad ví každý, ne? Přispívá do ní velké množství autorů váš příspěvek

Více

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky.

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky. Pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o., se sídlem: Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

1. Právo k duševnímu vlastnictví

1. Právo k duševnímu vlastnictví 1. Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 Název vnitřního předpisu: SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RADY MĚSTA

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Připomínky k návrhu novely autorského zákona část osiřelá díla a související

Připomínky k návrhu novely autorského zákona část osiřelá díla a související JUDr. Adéla Faladová Odbor autorského práva Ministerstvo kultury České republiky do datové schránky Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje 27.5.2012 KCI 1/2012 Jakub Michálek Praha jakub.michalek@pirati.cz

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Duševní vlastnictví v oblasti mezinárodních projektů vědy a výzkumu

Duševní vlastnictví v oblasti mezinárodních projektů vědy a výzkumu Tato publikace byla vydána z projektu: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038, podporovaného

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Právní úprava počítačových programů

Právní úprava počítačových programů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní úprava počítačových programů Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Licence Creative Commons

Licence Creative Commons Licence Creative Commons a jejich využití ve školství a vzdělávání Prezentace podléhá české verzi licence Creative Commons Uveďte Autora 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz Libor Coufal Národní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

KNIHOVNA ON-LINE. JUDr. Dagmar Hartmanová MAFRA a. s., Praha. 100 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 14, 2003, č. 2

KNIHOVNA ON-LINE. JUDr. Dagmar Hartmanová MAFRA a. s., Praha. 100 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 14, 2003, č. 2 KNIHOVNA ON-LINE A AUTORSKÉ PRÁVO JUDr. Dagmar Hartmanová MAFRA a. s., Praha Následující článek se zabývá internetovými aktivitami knihoven, tedy zpřístupňováním dokumentů prostřednictvím sítě internet

Více