ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř H/01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř H/01

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP... Chyba! Záložka není definována Spolupráce se sociálními partnery... Chyba! Záložka není definována Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Přehled využití týdnů... 13

3 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Integrovaná střední škola Cheb REDIZO IČ adresa školy Obrněné brigády 6, Cheb ředitel PhDr. Miroslav Liška hlavní koordinátor Mgr. Dagmar Halová kontakty telefon www fax Zřizovatel Název Krajský úřad Karlovarského kraje IČ Kontakt Závodní 353/88, 36021, Karlovy Vary Adresa Mgr. Monika Šperglová, Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, tel Telefon , (ústředna) WWW Fax (podatelna)

4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Klempíř kód H/01 stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem délka studia 3 forma studia denní forma vzdělávání platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.3. Charakteristika školy 2.4. Profil absolventa Profil absolventa : Příprava v učebním oboru autoklempíř vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen v praxi samostatně pracovat, provádět a vykonávat komplexní činnost spojenou opracováním plechových dílů, jejich instalací a výměnou na motorových vozidlech, bude rozeznávat jednotlivé části a díly vozidel, bude schopen provádět jednoduchou údržbu vozidel. Po ukončení studia je dobře připraven na další zvyšování kvalifikace. U absolventů budou rozvíjeny pevné morální zásady, aby mohl s úspěchem pracovat především v oblasti služeb a soukromého podnikání. Bude veden, aby chápal specifiku zvoleného oboru a uvědomoval si důsledky porušení pravidel korektního jednání pro sebe i firmu. Absolvent bude veden k čestnosti, pravdomluvnosti, spolehlivosti, disciplíně, zásadovosti, houževnatosti. Umí slušně a společensky jednat s ostatními. Bude u něj rozvíjena schopnost tvořivě myslet, pohotově se rozhodovat, iniciativně a samostatně řešit svěřené úkoly. V oblasti všeobecné přípravy dosáhne absolvent dostatečné úrovně znalostí mateřského jazyka, literatury a společenských věd. Dokáže se jazykově a slohově správně vyjadřovat v konkrétní situaci. Má schopnost pracovat s příručkami a jinými zdroji informací. Má základy cizího jazyka s rozšířením o základy technické terminologie oboru. Dokáže pracovat s dokumentací v cizím jazyce. Ovládá učivo matematiky a přírodních a technických věd. Rozumí přírodním jevům a dokáže je vysvětlit a aplikovat. Má základní přehled v ekologii a prosazuje ekologická hlediska. Absolvent má přehled v oblasti strojírenství se zaměřením na dopravní prostředky. Provádí mechanické práce spojené s montáží, výměnou a výrobou plechových dílců vozidla. Zvolí nejvhodnější postup s ohledem na specifika problému. Čte strojírenské výkresy a schémata. Samostatně pracuje s údaji v ČSN a řídí se jejich ustanoveními. Vyhledává a vyhodnocuje parametry v tabulkách a katalozích. Chápe funkci jednotlivých součástí i funkčních celků vozidel. Dovede rozlišovat a používat strojírenské materiály a jednotlivé strojní součásti z hlediska použitého materiálu. Dovede posoudit jejich vlastnosti z hlediska další funkce. Ovládá základní práce ručního opracování kovů,základní montážní práce, údržbu na strojích a

5 zařízeních včetně odstranění jejich závad, ovládá základní práce na kovoobráběcích strojích/vrtačka,fréza,soustruh/.dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany,bezpečnosti.a hygieny práce. Zabezpečí pracoviště v souladu s pracovními a provozními předpisy. Zvolí vhodné nářadí a pomůcky a používá je při práci. Je schopen stanovit vhodný pracovní postup a tento při práci dodržovat. Udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech bezpečnostních a hygienických předpisů. Zvolí efektivní pracovní postupy a sled operací při montáži, údržbě a opravách konkrétních zařízení. Dokáže posoudit důsledky nedodržení technologické kázně. Dbá na ochranu pracovního a životního prostředí. Je schopen podle technické dokumentace samostatně vyhotovit jednoduché strojírenské výrobky. Umí řídit motorové vozidlo skupiny B. Provádí kontrolu měřením, nalézá chyby vzniklé při montáži, výrobě a provozu konkrétních částí vozidel.. Stanovuje pracovní postupy na odstranění chyb a tyto odstraňuje. Hospodárně využívá materiál a energii. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, používá ochranné pomůcky, dodržuje předpisy protipožární ochrany. Umí poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem. Dovede posoudit množství a kvalitu vykonané práce. Dokáže se orientovat v základech ekonomiky. Způsob ukončení studia, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické, písemné a ústní části. Obsah a organizace zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti pokrytí předmětem Ekologie; Chemie; Český jazyk a literatura; Občanská nauka integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk 1. Mluvnice, 2. Tématické okruhy Chemie Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Plavání, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova

6 2. ročník Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Lyžování, Bruslení, testování tělesné zdatnosti, zdravotní tělesná výchova Peníze, mzdy,daně, pojistné, Zaměstnanci, Finanční gramotnost 3. ročník Ekologie Člověk a životní prostředí Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Úpoly, Turistika a sporty v přírodě, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova Podnikatel, podnikání, Podnikání, majetek podniku, hospodaření, Daňová evidence, Finanční gramotnost Člověk a životní prostředí pokrytí předmětem Ekologie; Chemie; Český jazyk a literatura; Odborný výcvik integrace ve výuce 1. ročník Chemie Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Plavání, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova souhrnné cíle

7 Technologie a materiály Povrchové úpravy 2. ročník Německý jazyk 1. Mluvnice, 2. Tématické okruhy Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Lyžování, Bruslení, testování tělesné zdatnosti, zdravotní tělesná výchova souhrnné cíle Zaměstnanci 3. ročník Ekologie Ekologie, Člověk a životní prostředí Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Úpoly, Turistika a sporty v přírodě, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova souhrnné cíle Podnikatel, podnikání Silniční a kolejová vozidla Vozidla, Karosérie a skříně vozidel Odborný výcvik Opravy karosérií a skříní vozidel, Rovnání karoserií Člověk a svět práce pokrytí předmětem Ekologie; Chemie; Český jazyk a literatura; Odborný výcvik; Občanská nauka integrace ve výuce 1. ročník Chemie Biochemie

8 Technologie a materiály Rozdělení, charakteristika, označování technických materiálů a jejich použití, Vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, Metalografie a tepelné zpracování, Polotovary, Nástrojové materiály, Povrchové úpravy, Pomocné materiály a provozní hmoty Strojnictví Spoje rozebíratelné a nerozebíratelné, Součásti k přenosu otáčivého pohybu, Potrubí a jeho příslušenství, Převody a jejich součásti, Kinematické mechanismy, Tekutinové mechanismy, Elektrické stroje a zařízení, Automatizace Odborný výcvik Úvod, BOZP, PO 2. ročník Peníze, mzdy,daně, pojistné, Zaměstnanci, Finanční gramotnost Technická dokumentace Rozvinutí plášťů základních geometrických těles, Průniky základních geometrických těles a rozvinutí plášťů, Tvary přechodových těles a rozvinutí jejich plášťů, Čtení a kreslení výkresů jednoduchých plechových dílů, Kreslení jednodušších plechových soustav, Základy promítání a zobrazování nerozvinutých ploch, čtení a kreslení výrobních výkresů (náčrtů) plechových dílů, jednoduchých plechových sestav a svarků, Technologie a materiály Dělení materiálů, Tváření plechů, Tváření profilů a trubek Řízení motorových vozidel Pravidla provozu vozidel, Ovládání a údržba vozidel, Teorie a zásady bezpečné jízdy, Zdravotnická příprava, Opakování Strojnictví Stroje na dopravu tuhých látek, Hnací stroje, Stroje na dopravu kapalných látek, Stroje na dopravu plynných látek 3. ročník Ekologie Člověk a životní prostředí

9 Podnikatel, podnikání, Podnikání, majetek podniku, hospodaření, Daňová evidence, Finanční gramotnost Technologie a materiály Svařování, Nýtování, Doplňkové a specifické operace Strojnictví Stroje pro těžbu a úpravu surovin a materiálů, Technická zařízení budov, Výrobní stroje a zařízení Silniční a kolejová vozidla Vozidla, Karosérie a skříně vozidel Odborný výcvik Opravy karosérií a skříní vozidel, Rovnání karoserií pokrytí předmětem Ekologie; Chemie; Český jazyk a literatura integrace ve výuce 1. ročník Chemie Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Plavání, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova Technologie a materiály Rozdělení, charakteristika, označování technických materiálů a jejich použití, Vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, Metalografie a tepelné zpracování, Polotovary, Nástrojové materiály, Povrchové úpravy, Pomocné materiály a provozní hmoty Strojnictví Spoje rozebíratelné a nerozebíratelné, Součásti k přenosu otáčivého pohybu, Potrubí a jeho příslušenství, Převody a jejich součásti, Kinematické mechanismy, Tekutinové mechanismy, Elektrické stroje a zařízení, Automatizace

10 2. ročník Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Lyžování, Bruslení, testování tělesné zdatnosti, zdravotní tělesná výchova Peníze, mzdy,daně, pojistné, Zaměstnanci, Finanční gramotnost Technologie a materiály Dělení materiálů, Tváření plechů, Tváření profilů a trubek Řízení motorových vozidel Pravidla provozu vozidel, Ovládání a údržba vozidel, Teorie a zásady bezpečné jízdy, Zdravotnická příprava, Opakování Strojnictví Stroje na dopravu tuhých látek, Hnací stroje, Stroje na dopravu kapalných látek, Stroje na dopravu plynných látek 3. ročník Ekologie Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Úpoly, Turistika a sporty v přírodě, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova Podnikatel, podnikání, Podnikání, majetek podniku, hospodaření, Daňová evidence, Finanční gramotnost Technologie a materiály Svařování, Nýtování, Doplňkové a specifické operace Strojnictví Stroje pro těžbu a úpravu surovin a materiálů, Technická zařízení budov, Výrobní stroje a zařízení Silniční a kolejová vozidla

11 Vozidla, Karosérie a skříně vozidel Odborný výcvik Opravy karosérií a skříní vozidel, Rovnání karoserií

12 3. Učební plán 3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP RVP ŠVP Vzdělávací oblast minimální počet vyučovacích hodin za studium počet Vzdělávací obor vyučovacích hodin za studium týdně celkem týdně celkem 363 Český jazyk a Jazykové vzdělávání a literatura komunikace Anglický jazyk 0 0 Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Chemie 1 33 Fyzika 2 66 Ekologie 1 33 Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v 99 informačních a 3 96 Informační a komunikačních komunikační 3 99 technologiích technologie Ekonomické vzdělávání Technická dokumentace 3 99 Technologie a materiály Odborné vzdělávání Řízení motorových 1 33 vozidel Strojnictví Silniční a kolejová vozidla 1 33

13 Disponibilní dotace 15 Odborný výcvik Celkem: Ročníkový Předmět / ročník I II III RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty /2 8 1/2 Český jazyk a literatura Anglický jazyk 1 N 1 N 1 N 6 0 Německý jazyk Občanská nauka Chemie 1 X X 0 1 Fyzika 1 1 X 0 2 Ekologie X X Matematika 2 1 1/2 1 1/ Odborné předměty /2 23 1/2 X Technická dokumentace 1 1/2 1 1/2 X 0 3 Technologie a materiály 1 1/2 2 1/ Řízení motorových vozidel X 1 X 0 1 Strojnictví Silniční a kolejová vozidla X X Odborný výcvik /2 2 1/ CELKEM Přehled využití týdnů Činnost I II III Výuka dle rozpisu učiva Závěrečná zkouška Časová rezerva Celkem týdnů

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Integrovaná střední škola Cheb REDIZO IČ 00077461 adresa školy Obrněné

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-41-H/01 a lakýrník Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Kateřina

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: MS 2011/01-1 - Obsah 1. Identifikační

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8 4 Učební plán

Více