NAZNAČENÍ SKRYTÉHO SMYSLU UMĚNÍ 20. STOLETÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAZNAČENÍ SKRYTÉHO SMYSLU UMĚNÍ 20. STOLETÍ"

Transkript

1 NAZNAČENÍ SKRYTÉHO SMYSLU UMĚNÍ 20. STOLETÍ Motto: Aristoteles zastával názor, že otázky, týkající se lidské duše a rozjímání o dokonalosti boha jsou daleko cennější než zkoumání materiálního světa... (Fritjof Capra, Tao fyziky) Z mnoha stran naší planety se stále slyšitelněji ozývají hlasy myslitelů, vědců a umělců, které oznamují nástup nových postojů ve vnímání světa. Hovoří se o změně paradigmat, nástupu New Age, o ekozoické éře, o katastrofickém stavu životního prostředí člověka, o éře terorismu i nové spirituality, o éře čipové kybernetizace a genových manipulací. Dá se říci, že každé desetiletí života mé generace bylo poznamenáno změnami ve vědomí lidstva, novými filozofiemi, novými vědními obory, novými politickými režimy. Mnozí umělci začali vyhledávat souvislosti mezi výtvarným uměním, hudbou, filozofií, matematikou, geometrií, fyzikou, architekturou, ekologií, sociologií, psychologií, náboženstvím a poezií. I mne hluboce vzrušuje až podnes odkrývání těchto skrytých vztahů. V době totality, kdy byly surově odříznuty všechny kontakty se zahraniční kulturou, jsme mohli pouze tušit, že v zemích na západ od nás se děje v duchovní sféře něco podobného. Teprve v těchto letech, teprve ve svobodné zemi můžeme o těchto věcech svobodně myslet a publikovat. Cítím, že je velmi potřebné, zejména pro mladou generaci, podporovat a prohlubovat postoj, který chápe uměleckou činnost jako práci s vědomím, jako formu duchovní cesty, vedoucí k sebepoznání člověka. Naše zakotvenost v srdci Evropy, na křižovatce západního a východního myšlení vede logicky ke hledání smyslu umění v kontaktu s těmi duchovními a myšlenkovými směry, které se zde živě prolínají a kříží. Myslím, že nastal čas uvažovat o podstatných názorech, které dávají nový pohled na zdroje inspirací ve vývoji umění 20. století. V takovém zpětném pohledu by se mohla potvrdit opodstatněnost výtvarných výrazů naší generace onoho snažení, které se dálo po léta v samotě a jen těžko nebo vůbec nikdy nenalézalo odezvy. Výzkum socio-psycho prostoru naší doby mi usnadňuje hlas současného pražského filozofa Zdenka Kratochvíla. Ve své práci Mýtus, filozofie a věda (Praha1993) totiž pozoruhodně rezonuje s objevy a pocity současných umělců. Především předpovídá a přímo vidí nový duchovní impuls v hodnotě lidství, chce naslouchat hlasu bytí, který by založil novou kulturní harmonii 1

2 Podle něj filozofie dnes prostředkuje spojení mezi mystickými hlubinami cítění člověka a mezi exaktním poznáním, stává se určitým způsobem života a péčí o duši. Dovolím si zde vést analogii: je-li umění prací s lidským vědomím, pak může stejným způsobem jako dnešní filozofie spojovat cítění člověka až po mystické hlubiny s exaktním poznáním a také se stát určitým způsobem života (jako to ostatně praktikovala řada umělců a škola Bauhausu ve 20. stol.) Filozof Zdenek Kratochvíl konstatuje, že ve filozofii a umění se velmi silně začal projevovat hlad po mythu, který je sycen importem exotických kultur nebo z dávné minulosti lidstva. Kybernetizace vyhnala z přírody tajemství, technizace vědy přehlušila étos poznání, vlivem všeobecného školství je vědecký pohled na svět pokládán za člověku přirozený - a přesto existují skupiny lidí, jimž je bohatství přírody a ducha nade vše. Sebeuvědomováním člověka chce dnes český filozof na vědomé úrovni nahradit nevědomou jednotu světa a člověka v něm. V nároku na vědomou svobodu, zodpovědnost, na vědomou orientaci člověka v situaci světa probíhá paralelní myšlení s filozofickými a vědeckými postoji v nesčetných uměleckých výrazech této doby. Pro nás, kteří jsme byli 40 let odříznuti od světového duchovního prostředí, je skutečně překvapující to velké množství myšlenek o symbioze filozofie a vědy s mystickými zkušenostmi, publikovaných u nás v překladech v posledním desetiletí. Daleko více zůstává však nepřeloženo. To se týká i katalogu mezinárodní přehlídky výtvarného umění T H E S P I R I T U A L I N ART (ABSTRACT PAINTING ), který shrnuje výsledky bádání významných světových teoretiků umění. V té době se na západní straně od nás realizovala řada výstav a přehlídek umění, vycházejícího z mimosmyslového vnímání. U nás František Šmejkal nazýval podobné tendence imaginativním uměním, v Polsku se objevil termín transcendentální umění, v USA se vžil pojem spirituální tendence. Mezinárodní výstava THE SPIRITUAL IN ART byla bezesporu nejvýznamnější ze světových přehlídek, která musela ujít pozornosti naší odborné obce. Konala se v Los Angeles v r a putovala pak do dvou metropolí Evropy, ale u nás se o ní psát nesmělo. Obsáhlý katalog na několika stech stranách poukazuje v detailních studiích na pro nás neznámé spirituální kořeny díla světových umělců 20. století. Vybrala jsem si k překladu nejdelší studii známého teoretika M. Tuchmanna, neboť neobyčejně zasvěceně a pro nás novým způsobem rozebírá dílo Františka Kupky. Je to pro nás velmi potěšující a nadmíru poučný fakt, když takový badatel věnuje právě Kupkovi podstatnou část svého textu. Dílo Františka Kupky, přezdívaného na Západě malíř teozof je zde vykládáno, zařazováno a hodnoceno z naprosto jiných úhlů pohledu než jak je zvykem v naší teorii umění. Obecně řečeno se tu projevuje obdivuhodná systematická péče, kterou věnuje západní teorie umění duchovním, filozofickým a literárním zájmům umělců samotných,, jejich vlastním myšlenkám, jejich okruhům studia v různých obdobích, zejména pak osobním duchovním zkušenostem a cvičení. M. Tuchmann charakterizuje Kupkovo dílo jako celoživotně okultně a mysticky zaměřené v tom nejvědečtějším slova smyslu. Probírá jeho podstatné životní zkušenosti, zvýznamňuje časté seance v rodině strýce v podhůří Krkonoš, kdy Kupka jako chlapec několik let sloužil jako medium zpráv ze záhrobí ve spiritistickém 2

3 kroužku. Píše, že z nazarenského školení na pražské Akademii výtvarných umění si František Kupka odnesl úpornou touhu proniknout do podstaty bytí supersenzitivním vhledem. A tu začínají Kupkovy hluboké kontakty s teozofy, jež se rozšířily jeho vstupem do Teozofické společnosti ve Vídni, kde pobýval a jako umělec poprvé získal řadu veřejných ocenění na výstavách a salonech. Kupkovým hlavním zájmem v tomto období bylo ověření teorie reinkarnace, jejíž důsledky v praxi již od chlapeckých let jako medium prožíval a předával. Dokonce jsou na tomto místě citovány dopisy Františka Kupky českému básníkovi J. S. Macharovi, v nichž se vyznává z nadšení pro nadsmyslový svět, pro telepatii a duchovní postoje ke způsobu života i tvorby. V těchto dopisech mladý malíř také popisuje svou naléhavou vnitřní potřebu vyjadřovat duchovní ideje abstraktně. Tu je postižen jeho přechod od realisticky básnivého výrazu skutečnosti, v němž dosáhl naprostého mistrovství, do úplně nové a tehdy neznámé sféry. M. Tuchmann interpretuje Kupkovy obrazy od r zcela mysticky a astrologicky, tak např. obraz První krok charakterizuje jako diagram nebes a země, symbol nekonečna, který evokuje víru, že vnitřní svět člověka je skutečně napojen na kosmos. Často cituje zápisky Františka Kupky nejen o malbě a kresbě, ale i záznamy jeho mystických vizí, jako např.: Viděl jsem jakoby celou zemi zvenčí nacházel jsem se v prázdném prostoru a pozoroval jsem mnohé planety, které se neslyšně otáčely Pojetí materiálního světa a lidských prožitků jako manifestací energií a sil, které rytmicky pulzují, pojetí umění jako říše mimosmyslového vnímání, kde je barva, linie a tvar naprosto imaginární, kde je prostor nekonečný a kde se vše zjevuje v neustálém plynutí, jistě provází souběžné objevy moderní fyziky a fascinuje umělce dodnes. František Kupka novátorsky objevil mikrokosmos pro výtvarné umění, byl průkopníkem i v oblasti teorie vidění a psychologie barev. Dnes je tomu již sto let, kdy začal zapisovat své myšlenky. V roce 1910 měl připravenu k vydání publikaci svých teozofických úvah. V našem prostředí, poznamenaném čtyřicetiletou materialistickou výchovou, jistě nějaký čas potrvá, než budeme moci poznat prameny, myšlenky a zkušenosti, podstatné pro Kupkovu duchovní cestu. Je velmi důležité, že konečně vyšla reedice jeho avantgardní teoretické knihy Tvoření v umění výtvarném, která byla poprvé vydána péčí S V. U. Mánes v Praze v r Toto Kupkovo teoretické dílo je podnes strhující svým syntetickým spojením výtvarného umění, filozofie, biologie, psychologie, fyziologie, poezie a teorie hudby a je stále aktuální nejen pro umělce, ale i pro studenty. Pozoruhodná je jeho zkušenost, že vše se odehrává v subjektivním světě, kterým je umělcova duše. Malíř František Kupka poprvé píše o tzv. duchovním atelieru: Vnitřní svět - tuto zahradu duševních dějů, tuto subjektivní oblast vnitřního života, ono zrcadlo přetvořené skutečnosti a vidin - to nazývám DUCHOVNÍM ATELIEREM. Z vlastního životopisu jeho současníka, teozofa a zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera můžeme vycítit inspiraci pro další Kupkův vývoj. Steiner píše ve svých vzpomínkách, že ve věku 9-10 let objevil knihu GEOMETRIE: Oddal jsem se jí s nadšením To, že je možné duševně prožívat vnitřně nazírané formy bez vjemů, poskytovaných vnějšími smysly, mne navýsost uspokojovalo. - 3

4 Moci něco chápat čistě v duchu mi dávalo silný pocit vnitřní radosti. Vím, že díky geometrii jsem poprvé poznal štěstí. František Kupka byl vlastně i prvním tvůrcem psychologie umění. Zabýval se již koncem 19. stol. oblastí intimních zážitků, intuicí, předtuch, imaginací umělce, a tu pokládal za stejně skutečnou a objektivní jako vlivy pocitů a zkušeností, jež přicházejí z vnějšího prostředí. Velmi precizně se pustil do zkoumání procesů v duši umělce, aby pomohl vědě objasnit, jak a proč člověk tvoří: Umělec a jeho dílo je výsledkem vztahu fyziologické soustavy tvůrce k jeho okolí... Cítí se otřesen každým dojmem Jsa předurčen svou přirozeností k tomu, aby se oddával zážitkům, bude zachvacován vnitřními bouřemi, jež se odrážejí v celé jeho morální bytosti. Podle své povahy a schopnosti asimilovat takovéto dojmy je střídavě sklíčen nebo nadšen, ohromen údivem nebo zraněn. Když zkoumáme zvláštní duši umělcovu, máme přihlížet k velké míře intuice a instinktu, které se u něho projevují ve všech duševních hnutích - Jeho vize a představy nejsou výtvory rozumu. Spontánní inspirace z hlediska fyziologického je vlastně materiálním fenoménem, a dá se tedy vysvětlit materiálně. Idea, spontánní náhlá vize, jež zazáří jako plamen, není jen výslednicí různých zrakových zážitků, ale i výsledkem molekulární dispozice mozkové hmoty. (!) Můžeme uvažovat jistě o tom, co všechno stojí a leží v ohnisku zájmu dnešní teorie, pokud chce vysvětlit zrod moderního umění způsobem, který respektuje vlastní vnitřní svět tvůrců, jejich jedinečný okruh zkušeností a názorů (tak jak to prezentuje např. teoretická část katalogu výstavy The Spiritual in Art). Především tu jde o důkladný průzkum vlivu idejí na výrazové prostředky umění - ale také na duchovní zaměření a osobní postoje umělců. Teorie umění poukazuje na rodící se duchovní hnutí, filozofie a myšlenkové směry, které vzbuzovaly zájem tvůrců v mnoha uměleckých oborech. Evropou začala pronikat koncem 19. a počátkem 20. století idea kosmické energie, převzatá z buddhismu. Šířily ji velké duchovní osobnosti, jako např. paní Blavatská, zakladatelka teozofického hnutí nebo Rus Uspenskij, jehož spisy rádi čítávali umělci. V duchovních školách Západu bychom našli malíře, básníky, lékaře i léčitele, hudebníky i filozofy (např. ve skupině u Gurdijeffa, u Jóganandy, u buddhistů aj.) Inspirace spirituálního a abstraktního myšlení ve světových centrech umění - v Sant Petersburgu, Mnichově, Paříži, New Yorku působily simultánně. Např. známé přednášky indického svámího Vivekanandy na Světovém duchovním kongresu v Chicagu v r byly vydány v ruském překladu v r Světem se rozletěly velkolepé vizionářské básně Walta Whitmana, filozofie taoismu a jogy, knihy filozofa Ralph Waldo Emersona a Williama Jamese. Okultní spisy se často vydávaly v levných paperbackových sešitech. Na výstavě The Spiritual in Art byly tyto knížky z majetku zakladatelů umění 20. stol. vystaveny ve vitrínách, na okrajích měly řadu poznámek, hlavní téze byly často podtrženy. Kazimir Malevič takto prostudoval základní spis M. V. Lodyževského Nadvědomí a cesty k jeho dosažení a Marcel Duchamp známou knihu André Poissona Teorie a symboly alchymistů. Teoretický průzkum prokázal u Pieta Mondriana, že se od r zabýval studiem duchovních nauk a v r vstoupil do Teozofické společnosti v Amsterodamu. 4

5 Studoval velmi mnoho duchovní literatury, zejména proslulý spis Evalda Schurrého Les Grand Initiées (Velcí zasvěcenci). Celý život docházel na přátelská setkání teozoficky smýšlejících umělců, teoretiků umění a sběratelů. Mondrianův vizuální abstraktní styl interpretují teoretici v katalogu The Spiritual in Art jako systém symbolů protikladů (ženský mužský, světlo tma, dobro zlo, mysl hmota), prezentovaný pravoúhlými liniemi a tvary a primárními čistými barvami. Nezpracovával vizuální představy teozofů, ale vytvořil symbolickou řeč jednoduchými výtvarnými prostředky. Fyzika a chemie hrály velkou roli při úvahách o neviditelných aspektech hmotného vesmíru. Některá duchovní hnutí, která měla velký vliv na umělce, prokazovala metafyzické ideje vědeckými metodami. Tak teorie n- dimenzionální geometrie se stala bází ruského futurizmu a inspirovala Maleviče. Je dobře známo, že propojoval zájem o čtvrtou dimenzi s okultním studiem. Také kubisty velmi zajímala a ovlivnila teorie čtvrté dimenze. Teoretický výzkum prokázal, že okultní myšlenky měly velký vliv na rozvoj kubismu (např. studie Gibbonovy a Mendersonovy). Jacques Lipchitz hovoří o okultních zkušenostech kubistů v interwiev s Henri Dorou takto: Umělci podnikali praktické výzkumy v říši magie a alchymie, odhodlaně pěstovali svého ducha, aby skutečně poznali jejich smysl. Četli jsme a studovali Smaragdovou desku od Herma Trismegista, Paracelsovy spisy a jiné věci. Kubisté měli tehdy velký zájem o okultní významy obrazů, soch, symbolů, představ.. Pak Lipchitz požádal o zlatý prsten a hedvábnou nit, vytvořil siderické kyvadélko a prozkoumával s ním reprodukce známých obrazů. K tomu dodal: Takto jsme trávili celé hodiny, abychom sami sobě dokázali, že ve hmotě existují nepostihnutelné vlastnosti, které přesahují fyzikální skutečnost. Také Picasso byl prokazatelně ovlivněn spirituálními myšlenkami, jak ukazuje jeho malba z mládí s názvem Evokace ( pohřeb přítele Casagemase) z r Učil se přemýšlet o filozofii umění a života u ruského emigranta Jakulova, jehož mystické ideje korespondovaly s názory Maťušina na čtvrtou dimenzi a na okultní mythus o modrém slunci. I u Matisse se projevil zájem o mystické nauky. Zejména byl přitahován kosmogonickými naukami a o svém předválečném období prohlásil: To byl čas uměleckých kosmogonií. (P. Schneider, Matisse 1984) Tato léta byla vůbec pro Picassa, Braquea, Matisse, Brancussiho a další umělce viditelným obratem směrem k posvátnému v umění. U dalších zakladatelů abstrakce Kandinského a Kupky, Mondriana a Maleviče objasňují západní teoretici jejich uměleckou cestu poznáním duchovních nauk a osobními zkušenostmi se cvičením určitých praktik. Na přehlídce The Spiritual in Art byly vystaveny spisy R. Steinera, do nichž si V. Kandinskij dělal podrobné poznámky v letech Knihy Annie Besantové Myšlenkové formy a Člověk viditelný a neviditelný od Landbeatera s Kandinského přípisy dosvědčily jeho hluboké zaujetí různými oblastmi duchovních věd. Studoval důkladně teozofii, spisy a aktivity paní Blavatské v době, kdy se rodil jeho převratný 5

6 názor na obraz. Z jeho zápisků postupně vznikala kniha esejů O duchovním v umění (1912), dílo, které je zřejmě nejvlivnějším vyznáním umělce moderní i postmoderní doby. V. Kandinskij věřil, že lidské emoce jsou vibracemi duše a ta je ponořena do vibrací přírody. Svůj koncept energetických vibrací odvodil od učení teozofa Ringboma. Cílem umění pro Kandinského je: produkovat vibrace v divákovi. Dílo umění je k tomu prostředkem. Tvořivá síla při vzniku umělcova díla je umělcova vibrace Slova, hudební tóny a barvy mají svou psychickou sílu, kterou vyvolává vibrace duše. Ony vytvářejí identické vibrace, jež přinášejí poznání. Zrod italského futurismu vyvozují západní teoretici umění ze spirituálně abstraktního myšlení, které bylo publikováno od r v magazinu Poezie, vydávaném F. T. Marinettim. Prokázali původ futurismu z italského symbolismu, z okouzlení spisovatelů a umělců spiritualismem, který vedl až rozpuštění hmoty na malbách Bally a Severiniho po r Pařížská skupina Studio transcendentální fotografie od r pojala fotografii jako medium spirituality a publikovala mnoho provokujících materiálů: astrální projekce, transparentní těla, těla bez váhy a jejich prolínání a násobení. V manifestu Fotodinamismo Futurista deklaroval v r Bracaglia hermetické ideje. Pro nás je velmi pozoruhodný cíl malby, teoretiky zdůrazňovaný u Boccioniho - spiritualizace umění. Boccioni měl velký zájem o teorii čtvrté dimenze, studoval mediální jevy, prosazoval dokonce fotografický důkaz astrálního světélkujícího těla známého ženského media Eusebie Palatino atd. Takřka neuvěřitelné pro nás je zjištění, že okultními naukami a knihou Kandinského bylo ovlivněno nejen abstraktní umění kolem I. světové války, ale také hnutí dadaismu. O tom řekl Hans Arp: Startovací bod pro mou práci počíná od nevysvětlitelného - od božského. Pracoval často s archetypálními symboly, s praformou jako symbolem nekonečna, ovlivněn východní filozofií. Měl velký cit pro poezii, recitoval rád zpaměti Goetheho verše: Nic uvnitř, nic zvenčí - proto co je uvnitř, je také venku - tak to chyť bez váhání - svaté otevřené tajemství... Dada v Curychu se daleko hlouběji okultně orientovalo než Dada v Paříži či v Berlíně. Nejen Arp, ale i Duchamp, Tzara, Huelsenbeck, Schwitters, Picabia a další měli velký zájem o okultní a mystické nauky. Teoretik R. Sheppard napsal: Bylo to jako množství vln v jednom velikém proudu koexistence dynamického chaosu s nezachytitelným řádem. Dokonce nalézá počátky dadaismu v mystice Jakuba Bohmeho, v učení Mistra Eckhardta, naukách Zenu a Mistra Čuang -tse. Mystikou se dlouhodobě zabýval Kurt Schwitters: nazval hnutí dadaismu duchem křesťanství v říši umění (!) Podle těchto výzkumů byl Marcel Duchamp okultismem zcela uchvácen. Inspiraci našel u Gilberta de Rochas v knize L Exteriorisation de la Sensibilité z r Jedná se o kompendium spiritualismu a psychokinese s množstvím dobových fotografií. Duchamp byl ovlivněn zájmem svého bratra Raymonda o psychofyziologické myšlení a také samozřejmě osobností F. Kupky, jenž byl jeho 6

7 sousedem v Puteaux. Tam se odehrávaly společné schůzky. Duchamp si koupil v Mnichově Kandinského knihu O duchovním v umění, a to ihned v den jejího vydání. Okamžitě ji prostudoval a překládal do francouzštiny při živém předčítání v kroužku umělců v Puteax. Tato kniha, rukopisem Duchampovým na všech stránkách doplňovaná a vysvětlivkami hustě popsaná, byla také součástí expozice The Spiritual in Art. Působení Kandinského úvah na Duchampa není dosud teoretiky zhodnoceno. V té době začal vymýšlet a kreslit projekt velkého skla. Duchamp sám četl mnoho knih o alchymii a zabýval se učením o androgynech. Odtud pramení inspirace jeho mnohých děl a vymyšlená postava Rose Sélavy. Jeho výtvarné metafory odvozují teoretici z praktické znalosti Tarotu, okultního symbolismu a teorie čtvrté dimenze. Podle výzkumů teoretika Calvesiho byl Duchampův film Anemic Cinema inspirován Kabalou a alchymií, neboť ve spisech Athanasia Kirchera lze nalézt zmínky o Anemic Machines. Etymologie slova anemic vede k vysvětlení jeho významu jako duše (anima), a ta skutečně jako tajemná síla oživuje Duchampův odvážný a spirituální umělecký výraz Také Picabia. Studoval okultní význam androgyna a mystické spirály, zabýval se astrologií a synestézií hudebních tónů a barev, což od r přenášel do amerického umění. Tvrdil, že umění vyjadřuje duchovní stav, realizuje jej promítáním analyzovaných prostředků na plátno, a tak evokuje tento stav v divákovi. Pro naši generaci je významné, že obdobné názory zastávala na počátku 20. století skupina malířů Osma - nejvíc tehdy publikoval Boh. Kubišta. Surrealisté se od počátku věnovali různým duchovním naukám a rádi se k nim veřejně hlásili. Znalosti Tarotu a další aspekty okultismu se výrazně projevily v novele NADJA (1934) André Bretona. Linda Henderson (USA), teoretička moderního umění, zdokumentovala myšlenkovou spolupráci při studiu duchovních nauk u amerických malířů, jako byli Matta a Onslow Ford (zakladatel skupiny Dynaton v USA r. 1951) Oba se shodli v porozumění filozofii a metafyzice, oba studovali stejnou okultní literaturu a mystické texty, jako např. Tertium Organum od Uspenského atd. Skupina Dynaton se soustředila na zen-buddhismus, I-Ting a nauky Tarotu. Automatismus abstraktního expresionismu vycházel ze zvláštního spirituálního stavu mysli a směřoval k cíli, který by se dal vyjádřit jako bytí v živé linii - liveline Being. Jackson Pollock udělal kvantový skok nad mnoho vnitřních světů, aby dosáhl velkého prostoru mysli. Malíři Gottlieb, Newmann, Pollock, Rothko a další poznali Kandinského dílo na velké výstavě v New Yorku v r a z překladu jeho knihy O duchovním v umění. Ke tvorbě je vedla potřeba univerzálních pravd - jejich spiritualita se obracela k víře a praktikám přírodních a východních kultur. Studovali indiánské umění, malby a nauky zen buddhismu, učení G. C. Junga o archetypech a mandalách v těchto kulturách. V díle Newmannově prokázal teoretik T. B. Hess podstatný vliv Kabaly - konceptu svaté symetrie a skryté síly. Newmann napsal při práci na projektu synagogy v r v textu o svém vztahu k židovskému mysticismu: Mým cílem je kontemplace objektů rituálu a dosažení konečného stavu obecné a nehmotné lásky, kdy každý - ať muž či žena - může zakusit vizi a pocítit exaltaci napjetí onoho Tzim tzumu, které vytváří světlo a svět. 7

8 Neumannovo myšlení podstatně ovlivnila návštěva indiánských zemních valů v r Sám o tom řekl: Bylo to spojeno s absolutností prožitků, s jejich samozřejmou prostotou. Dekáda 40. let se v Americe nazývá mythická čtyřicátá : sympatie k formám umění přírodních národů nabízejí umělcům osvobozující paradigma. V New Yorku se silně rozšířily jungovské názory a vzbudily nadšený zájem o mythy a kolektivní nevědomí. Akční malba chápe ideu malby jako arénu akcí a rituálních praktik. Rituál byl nesporně srdcem Pollockovy metody. Wilhelm de Kooning měl na mysli právě rituální procesy, když řekl Pollockovi, že prolomil ledy. V 50. letech v Americe vzrostl zájem o zen buddhismus. Umělci četli Sútru srdce. Allan Wats z ní vybral nejzákladnější myšlenku, která inspirovala umělce nejvíce: Co je tvar, to je prázdnota - co je prázdnota, to je tvar Malíř Ad Rheinhardt dospěl k černé malbě ve stavu, podobném meditaci, který prožíval při procesu práce na obraze. Řekl o tom:.. záhadně jednoduchá záležitost, spočívající pouze v pozorování všeho, co se děje, včetně vašich vlastních myšlenek a vašeho vlastního dechu. Zájem o zen buddhismus se projevil i v jiných částech USA. Na severozápadě hlavně Mark Tobey a Morris Grave měli odvahu vyrovnat se newyorkským kolegům. Klíčový vliv měly spisy D. T. Suzukiho a E. Harrigela. (Jeho kniha Zen v umění lukostřelby byla později u nás šířena v samizdatu. Duchovní zkušenosti a výtvarné objevy Marka Tobeye charakterizoval teoretik Wieland Schmied (profesor na Akademii v Mnichově a ředitel programů DAAD) jako oblast ticha, z níž ticho vychází a umělce samotného jako osamělého poutníka mezi světy, neustále připraveného na cesty. Neobvyklá je důslednost Marka Tobeye při praktikování vlastní duchovní cesty: několik let žil v zenovém klášteře v Kyotu a pak v kultovních místech náboženství Bahá-í. Ve 30. letech pracoval v Devonshiru jako artist in residence. Kritiky byl zařazen mezi velké americké malíře 50. let a nazván intimním Pollockem Maloval menší formáty obrazů a lišil se v gestu: pohyb při akci malby nevycházel z celého těla jako u Pollocka nebo později u Matthieua, ale pouze z paže a zápěstí. Z moudrosti dálného Východu načerpal zkušenost o tom, že vše je v pohybu, která určila kaligrafickou podobu jeho obrazů, jimiž překvapil západní svět. Názvy jeho obrazů evokují atmosféru pohybu ohromného množství lidí - ruch a shon na Broadwayi či na orientálních tržištích, jimiž byl fascinován Malba a mystický zážitek splývají u Tobeye v jedno s pocitem jednoty všech věcí a bytostí. Americké cítění rozlehlosti se obohatilo novou prostorovou zkušeností: východoasijským prožitkem prázdna, a jde ještě dále k rozšíření vědomí do kosmu, které prožíval Mark Tobey v počínajícím dobrodružství astronautiky. Tobeyův prostor je především prostorem vědomí. Tento objev je podle mého názoru důležitý pro vědomí souvislostí v myšlení národů různých kontinentů. Tobeyův prožitek je intenzivně veden dovnitř: sám v sobě vidí svět a učí se číst jeho kontext: Nepracuji na základě intelektuální konstrukce či dedukce. Moje práce je vnitřní pozorování. Pro toho, kdo tvoří, je ta rozhodující dimenze v prostoru jeho nitra. Ten prostor v nás je nekonečnu mnohem blíže, než prostor kolem nás. Tento vnitřní svět musí být především uveden do rovnováhy... U kořenů díla Marka Tobeye stojí vhled do podstaty světa, založený na univerzálním náboženství Bahá-í, na učení iránského světce Bahá-u-láha, podle něhož všechny 8

9 bytosti a věci jsou svou podstatou jedno a všechna náboženství jsou emanací jednoho všeobsahujícího ducha, z něhož vše povstává a vše se do něj vrací zpět. Mezi spirituálně laděné umělce řadí západní teorie umění také avantgardisty Johna Cage a Merce Cunninghama, kteří transformovali zenové ideje hudbou a tancem. Mladší k nim vzhlíželi s obdivem jako na žijící ztělesnění zenového myšlení a konání, projevujícího se v akcích umělců před publikem. Pojem nicoty v zen buddhismu je chápán jako stav v procesu osobního duchovního vývoje. Cageovy zájmy o zen a jiné východní nauky ovlivnily další umělce Jaspera Johne a Roberta Rauschenberga. V Los Angeles vznikla dokonce skupina mladých zenových malířů, San Francisco bylo koncem 50. let zaplaveno mystickými básníky a malíři ze všech koutů země. Mezitím v Evropě vrcholilo dílo Miróovo a dílo Marca Chagalla, vyvěrající ze židovsko chasidské mystiky. Objevuje se A. Tapiés a Burri a také plejáda rakouských a německých umělců, rovněž Beuys je zařazen do katalogu výstavy The Spiritual in Art. - Jeho výstava Neusehenbild Christusbild se konala ve Frankfurtu n. M. v r a zahajovali Beuysův přítel, umělecký teoretik, teolog a kněz Wilhelm Mennekes. Zanedlouho potom vydal knihu Beuys zu Christ Beuys on Christ, která je rozhovorem mezi umělcem a teoretikem. Jeden z překvapivých závěrů Mennekesových: Práce Beuysovy, Rainerovy a Lehnererovy stojí na vysoké teologické úrovni a jsou v hlubokém smyslu religiozně a teologicky relevantní. - Beuys se celý život vypořádával s křesťanstvím, pro něho byl impuls Krista vůbec klíčovým impulsem jeho práce Tímto pro nás poněkud překvapivým zjištěním končím skromný úvod k možnému jinému chápání uměleckých činností. (Moje komentovaná ukázka prezentuje sotva dvě procenta informací z katalogu THE SPIRITUAL IN ART, který před českou kulturní veřejností i umělci ukryl jeho jediný majitel v ČR, významný český teoretik umění PhDr. Tomáš Vlček. Snad tento amatérský pokus vyvolá v odborných kruzích touhu seznámit se s kompletním překladem celého katalogu, který by jistě s přispěním některých nadací mohl vyjít i jako učební text pro naše studenty teorie a dějin umění, a také pro ty, kteří se chtějí naplno věnovat umělecké tvorbě.) Doc. Dana Puchnarová 9

10 IV. PRACOVNÍ KONFERENCE PSYCHOLOGŮ UMĚNÍ PRAHA 1992 PŘEDNESENÝ PŘÍSPĚVEK: JAK MŮŽE PSYCHOLOG DOTVÁŘET ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČLOVĚKA Pracuji jako výtvarnice, jeto mé povolání. V dlouholeté výtvarné práci jsem poznala, že při uplatňování uměleckého díla v životě se často musím obrátit k psychologii o pomoc. Je to samozřejmé v profesi pedagoga, kdy vyučuji několika oborům umění, ale i při řešení výtvarné výzdoby současné architektury se naskýtá mnoho otázek. Mohu říci, že vlastně léta postrádáme psychology při reálných úkolech utváření architektonického prostoru, a to již od počátku spolupráce výtvarníka s architektem. Různé situace při zvažování požadavků investorů a prvních ideových návrhů architekta a umělce se od počátku jeví jako ideální pole působnosti pro psychology,ale ani výzkumný ústav architektury nemá psychologa, který by se orientoval na spolupráci umělců s architekty! Je pravda, že máme k dispozici řadu našich i zahraničních studií o psychologii vnímání, o psychických účincích barev, o psychologii tvořivosti, o koncepci prostoru architektem v odlišných typech staveb a historických obdobích, ovšem většinou výtvarník při denní honičce nemá čas tyto věci studovat, nehledě na to, že je k tomu potřeba znalostí odborné terminologie. Sociologie a psychologie se většinou na našich středních a vysokých školách uměleckého směru neučí. Často takové potřebné výzkumy zůstávají uzavřeny v odborných skriptech či publikacích o malém nákladu, ačkoliv by mohly být velkou pomocí v dnešní projekční praxi a při doplňování architektury uměním. Samozřejmě jen velice těžko by mohli naši architekti a výtvarníci studovat takový další obor, není-li u nás přednášen. V Krakově při ASP /Akademie sztuk pieknych/ na fakultě designu se vyučuje alespoň ergonomie, viděla jsem tam velké tabule s nákresy ergonomického tvarování židlí a nástrojů, které respektuje i psychické stavy člověka. Také výsledky práce umělců v oboru volného umění potřebují nutně spolupráci s psychology i sociology umění, lidé potřebují dokonce vysvětlení pro 10

11 všechny nové formy a obsahy, které budou vnímat. Vždyť život našeho díla mezi uživateli- ať už plastik, maleb, tapiserií, keramiky, grafiky, nástěnných či prostorových děl, i celý komplex děl v oblasti užitého umění- je pro nás výtvarníky velmi málo poznatelný. Nemáme možnost si ověřit zpětnou vazbou, zda to, co jsme vytvořiličasto v dlouholeté přípravě s odborníky, architekty a komisemi - je vnímáno tak, jak jsme zamýšleli. Je to možné na výstavách umění- tam má možnost divák zapsat své názory do návštěvní knihy, teoretici o výstavách stále publikují své kritiky a úvahy.. I zde by se od počátku uplatnil dobře psycholog umění, aby pomohl těm, kteří se neumějí orientovat ve vlastním vnímání. Z vlastní mnohaleté zkušenosti vím, že lidé - diváci odsuzují ta díla, která neumějí vnímat a prožít, že dokonce umění ve službách architektury v nich vzbuzuje nepříjemné pocity, které ústí někdy v prudký odpor, a cítí se podvedeni a zklamáni. To se dělo i tehdy, když v dobách socialismu výtvarné dílo do architektury schvalovala vždy odborná komise ČFVU a ovšem také zástupce investora. Samozřejmě, že všichni víme, že chybí taková kreativní výchova cítění a vnímání, nejen ve školách všech stupňů,ale i ve tvůrčích týmech, které koncepčně navrhují architektonické objekty a jejich výzdobu..citelně chybí pěstovaná pozornost architektů a umělců k vnímání všech uživatelů. Při hodnocení výsledků v průběhu realizace díla a jeho psychického působení na všechny uvažované skupiny možných diváků a spoluuživatelů daného prostoru skutečně chybí psycholog. Ale i sociolog tu má otevřené pole. Hodnocení z hlediska barevného a tvarového působení, z hlediska funkčnosti, příjemnosti, posouzení vhodnosti tématu k dané atmosféře,kdy do stavby vstoupil život, to by jistě zaujalo i veřejnost a pomohlo vytvořit i nová kriteria pro spolupráci umělců a architektů. Psycholog a sociolog PhDr. J. Blažek, který měl mnoho darů a splňoval ideálně takový nárok na poradce při spolupráci výtvarníka s architekty, již bohužel zde není a tak nezbývá, než hledat a volat nejen v mediích, ale i mezi přáteli, dokud se taková osobnost nenajde. 11

12 ODPADKY A VNITŘNÍ SVĚTY O SOUČASNÉM UMĚNí (Meijer Film Production 1991) televizní film, v ČR na ČT 2 v r Doc. D. Puchnarová, malířka grafička z Prahy Z tohoto velmi aktuálního rozhovoru, provázeného záběry na díla současných amerických umělců, vybírám jejich nejdůležitější myšlenky: Současná masa lidí žije hrozně, proto je současné umění hrozné. Kam přijdeme, je vše z plastů: nádobí, nábytek, podlahy, židle, tašky, oděvy, hrnečky, okna, dveře Ve všech obchodních domech jsou k dostání tyto plastové odpady, všichni je kupují Všude rostou obrovská smetiště, a tak my jako současní umělci pracujeme s odpadem, s bahnem. Tak dnes současné umění je odrazem této naší společnosti, je odrazem toho, čím ona žije H. Galnaher, GB, skupina, tvořící z plastových lahví. Moje odezva: Myslím, že se jedná o dnešní život ve městě. Města mohou být takto chápána a prožívána určitou skupinou lidí, kteří takto uvažují a cítí. Naprosto to však není postoj většiny obyvatel měst. Ba právě ve městech vzniká potřeba radosti, veselosti, pohybu v rytmu, tedy hudba, divadlo, poezie, malířství, komplex uměleckých výrazů. Často univerzity a vysoké školy dávají městům mladistvý charakter. Proč by tedy nutně mělo současné umění vyvolávat v lidech hrůzu, když jejich duševní potřeby jsou jiné? Můžeme přece zvolit zcela jiný způsob nazírání na smysl jejich života. Mladí lidé milují někdy stroje nové krásné motocykly s promyšleným designem tvarů i bareva také se umějí podle toho oblékat. Na zářivě barevných horských kolech jezdí tato generace s chutí do velmi obtížných terénů, většinou pozoruhodně barevně oblečena. Ochranné helmy pro tyto aktivity jsou dnes čím dále tím více plastickými uměleckými díly. Mladí lidé se rádi zdobí podle svého vkusu, začínají od formování a barvení vlasů a nehtů. Zdobení těla přímo na kůži je pro ně nejen přijetím určitého stylu života, ale často přiznáním vlastní příslušnosti k určité skupině, klanu, tajné společnosti. Tetování je magického původu a je opravdu proto nesmírně přitažlivé. Je zároveň výrazem velké osobní statečnosti a síly, protože podstoupit je znamená vydržet bolestný rituál.. A ještě přichází nová virtuální realita, kde mladá generace naplno prožívá jiné světy, science fiction i horrory, hraje hry, v nichž si sama určuje průběh akcí, cvičí si tak kombinační schopnosti. V mnoha případech jsem se sama přesvědčila o prudkém vzrůstu romantismu, s nímž mladí přistupují dnes jak ke studiu, tak k práci a hlavně ke svému soukromému životu. Mají-li sami chuť tvořit, pak je to drží zpravidla již od dětství a volí zpravidla více oborů. Pečují o svůj osobitý výraz po všech stránkách, rádi samostatně myslí, filozofují i žijí... Není to dostatečným důvodem k jinému posuzování mohutností, šíře a obsahů jejich vnitřních světů? 12

13 Známý sochař prof. Cragg řekl v tomto filmu mj.: Je důležité, aby se forma uchovala. Ale daleko důležitější je, aby se uchovaly pocity, námět díla Ovšem někdy může být rozpad a zkáza díla záměrem autora. Jako např. sochař, který udělal čokoládové plastiky a nasadil do nich i larvy molů, které mají díla zničit. Tyto sochy zakoupilo jedno německé město. Městská rada za ně dala DM. Na obrazovce se ukázaly plastické barevné objekty, složené z nalezených materiálů, umístěné ve městě na křižovatce v centru, které jsou obrovské. Henry Galnaher, jejich spoluautor, řekl: Na umění je fascinující to, že nemá žádná pravidla. Člověk tvoří ze stejného důvodu, jako se rozčilí nebo se zamyslí. Umění je pro mne prostředkem komunikace se světem. U dítěte je to plyšový medvídek a přikrývka. Umění je způsob, jak světu rozumíme, jak sami sebe pronikáme a jak rozumíme světu. Prof. Gragg: Je tu svoboda - nejvyšší je absolutní svoboda ve vaší mysli. - Netvoříme předměty podle přírody ani podle jiných předmětů. - Je to oblast psyché. - Umění je jednou z nejdůležitějších lidských činností současnosti. - Dnes je obrovský zájem o umění, ohromný trh s uměním. Myslím si, že v naší malé českomoravské zemi se ještě trh s uměním nemohl vytvořit, a pokud snad někde začíná, je štěstím, že nijak nezasahuje do tvořících se vnitřních světů našich mladých i starších žijících umělců, jimž je umění hlavním smyslem života. To znamená, že tady u nás zůstáváme možná daleko více v oné oblasti psyché, zmiňované prof. Graggem. Také je velmi významné pro naši uměnímilovnou veřejnost i pro studenty, že umělec nemusí tvořit předměty (díla) podle přírody ani podle jiných předmětů, tedy nemusí interpretovat či napodobovat, ale že vstupuje denně do oblasti PSYCHÉ, tedy do onoho oceánu velkého vnitřního vědomí, v němž jsme propojeni. Vracím se ke zkušenosti mladého umělce H. Galnahera: umělecká činnost vlastně ukazuje reakce naší duše na to co se děje kolem nás Prof. Gragg: Nemyslím, že umění zanikne. Ale občas je nám tak vzdálené, že je nemůžeme pochopit. Ať je to katedrála nebo třeba Beuysovo dílo, idea umění je věčná. Kdyby se umění přestěhovalo z Louvru na Aljašku, jezdili by lidé více na Aljašku. (na filmu spolupracovalo Muzeum Ludwig a Muzeum of Modern Art, New York, produkce Marie Meijer Film 1991) 13

14 O tom, že některý styl uměleckého výrazu je lidem málo pochopitelný, se přesvědčujeme mnoho desítek let na velkých přehlídkách světových současných umělců. Vlastně jsou takto ty obsahy určitými teoretiky záměrně komponovány. O tom můžeme získat informace jak na přehlídkách samotných, tak v médiích, v katalogu i na webu. Skupina spolupracujících mezinárodně známých teoretiků umění se dohodne na tématu, k němuž národní kurátoři vyberou ze své země jednoho umělce. Je to tedy vlastně velmi specifický a poměrně utajený způsob výběru z děl, která dnes vytvářejí žijící umělci. Je naprosto ovlivněn vkusem a vzděláním jednoho jediného kurátora, o němž víme s jistotou jen to, že příští výběr ovlivňovat nebude. Složení těchto týmů je proměnlivé, a tak uměnímilovné publikum nemá vůbec čeho se zachytit při úvahách o kvalitě, smyslu a důvodech k bytí takových přehlídek, takových témat a takových teoretiků. SATJA SAÍ BABA O VÝCHOVĚ Co nám přináší vzdělání a jaký je jeho význam? Co získáváme skrze výchovu v dnešní podobě? Co se můžeme naučit prostřednictvím výchovy? Studenti by měli věnovat pozornost těmto třem aspektům. Životní styl člověka záleží na způsobu, jakým je kultivována jeho mysl. Kultura není zvláštní způsob transformace - zahrnuje jen zjemnění návyků člověka. Teprve pak se může věnovat božské cestě. Vzdělání nekončí dosažením mistrovství v určitém oboru. Znamená daleko více: široké otevření dveří mysli, očištění vnitřních nástrojů vědomí, smyslů a rozumu. Dnes je naneštěstí vzdělání podřízeno omezeným účelům, aby člověk byl schopen zabezpečit si všechny důležité podmínky k životu. Ale pravé vzdělání má očistit člověka od veškerého sobectví. Co se však dnes při vzdělávání ve skutečnosti děje, to je vypuzení radosti a lásky ze vzdělávané mysli. Namísto toho jsou živeny plameny egoismu, pýchy, žárlivosti, hrabivosti, a ještě jsou posilovány. Božská jiskra 14

15 v člověku je utlumena. Moderní vzdělání a výchova negují ctnosti kázně a pokory. Praktikuje se věda bez pochopení podstaty a smyslu činnosti, diktované na pokyn, studium bez humánních hodnot. Je to jako hudba bez melodie. Proto byste se měli vzdát všech sobeckých přání a uvítat Pravdu, která pracuje v dosahu vaší mysli a ukazuje božství, které je vaší realitou. Vzdělání musí dát člověku sebedůvěru, odvahu, měl by si dát záležet na své vlastní síle. V dnešní době se ale člověk vyhýbá procesu vzdělání se ztvrdlým srdcem. Výchova má také za cíl vytvoření a posílení sympatií k těm méně šťastným a chudým na celé zemi. Ale v zavedené formě vzdělávání jsou znalosti a dovednosti vedeny k sobeckým cílům. Einstein a Gandhi kladou dnešní společnosti velmi těžkou otázku: Proč člověk skrze vzdělání získává tvrdost srdce? I on je produktem tohoto systému. Ale Einstein řekl: Jsem to, co jsem, navzdory tomu, co nejsem. Současné vzdělání západního typu dnes podporuje pýchu a sebedůležitost, dokonce zasahuje do takové hloubky, že kultura je vyřazena z dohledu. Je dávno patrné, že všude jsou rodinné vztahy velmi uvolněné. Západní vzdělání zcela odsunulo asijské duchovní bohatství, naopak celé generace jsou fascinovány výstřelky v oblékání, rychlými auty, drogami a vulgarismy v řeči. Tisíce lidí považuje za chybné hovořit mateřským jazykem. Považují za laciné vzdávat čest učiteli, guruovi, vyplývající z pokory srdce. Musíme varovat před takovými zly ve vývoji a připravit vzdělanou generaci, která může znovu obnovit slávu naší země nadšením a projekty láskyplné služby. Dnes nemůžeme za vzdělávání ctností získávat honoráře za nesobeckou lásku a sympatie. Peněžní výdělek nemůže být cílem. Člověk by měl vždy mít na paměti budoucnost krajiny a jeho země a rozplynout se v ideálu pro ostatní. - Výchovný proces je posvátná činnost. Je mnoho úkolů, kterým se máme naučit, mnoho povinností, které máme splnit. V dávných dobách byla cílem této snahy morální kvalita lidí. Po získání takové kvality se studenti dokonce i dnes mohou pohybovat v říši vzdělání jako lvi v lese. Neměli by sami sebe degradovat na nižší úroveň. Co dnes potřebujeme, je transformace ducha. Vzdělání by mělo sloužit nejen k rozvoji inteligence a dovedností, ale také by mělo rozšířit rozhled člověka a učinit jej maximálně užitečným pro společnost a svět. To je možné pouze tehdy, je- li prováděna kultivace ducha současně se vzděláváním ve vědách. Morálka a duchovní vzdělávání cvičí člověka k tomu, aby vedl ukázněný život. Protože totiž vzdělání bez sebekontroly, bez ovládnutí sebe sama není vůbec žádné vzdělání. Pravé vzdělání by mělo z člověka vytvořit soucítící a humánní bytost. Výchova by neměla vést k sebestřednosti a úzkoprsosti. Ze srdce dobře vzdělaného člověka by měly proudit spontánní sympatie a vztahy ke všem bytostem. Měl by být horlivý ve službě společnosti daleko více než ve vlastních pokusech o získání výhod jen pro sebe. Takový by měl být pravý účel vzdělávání a výchovy nové generace, jeho pravý smysl. 15

16 Učitel a jeho úkol. Povolání učitele je v každé zemi nejzodpovědnější. Jestliže se odchýlí od cesty pravdy, celá společnost bude trpět. Tak musíte vyvinout veškeré úsilí, abyste žili správným životem. Máte ve své péči nevinné duše, které k vám s důvěrou vzhlížejí, očekávají vaše pokyny a nemají žádné znalosti o světě a jeho způsobech. Jen tehdy, má-li učitel dobré návyky a je-li oddán disciplině, mohou žáci sami vyrůst v ideální jedince a dobré občany. Stane-li se učitel obětí špatných zvyků, či špatné společnosti, ukáže-li špatné chování, také žáci budou přitahováni na špatné cesty. V takovém případě se mohou dokonce žáci, studenti obrátit proti učiteli a použít to špatné, co se naučili od něj. To pak vede společnost ke zkáze. Ovšem i dnes existují učitelé, kteří následují příklad dávných ideálů. Nejlepší by bylo, kdyby se každá venkovská škola změnila na Gurukul. To je typ tradiční školy v přírodě, kde se žáci učí jak vzdělávací předměty, tak duchovní discipliny. Každý učitel by se měl stát mudrcem - rišiem, který povede děti po cestách vzdělání hmotného, morálního, etického a duchovního, aby se z nich stali ideální občané... (Úvod z knihy Satja Saí Bába: Education on Human Values přeložila Doc. D. Puchnarová) 16

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 19. Abstraktní umění a akční malba. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 19. Abstraktní umění a akční malba. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 19. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Abstraktní umění a akční a akční malba malba Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Můžeš nám vysvětlit, co jsou sny?

Můžeš nám vysvětlit, co jsou sny? Psychologie ezoteriky Psychologie snů Můžeš nám vysvětlit, co jsou sny? Máme sedm těl fyzické, éterické, astrální, mentální, duchovní, kosmické a nirvánické. Každému tělu přísluší vlastní typ snů. V západní

Více

...pro všechny milovníky tarotu, obrázků, archetypů, práce se stínem, zvířaty v čakrách etc...na cestě k hlubokému sebepoznání...

...pro všechny milovníky tarotu, obrázků, archetypů, práce se stínem, zvířaty v čakrách etc...na cestě k hlubokému sebepoznání... SoulCollage workshop Máte rádi obrázky? Možná je i sbíráte a třeba ani nevíte proč? Máte rádi tarot a další nástroje pro sebepoznání? Tvoříte rádi nebo byste chtěli vnést více tvořivosti do svého života?

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla

Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla Karel Řepa Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla - nevědomé motivace a puzení k tvorbě - vliv nevědomých procesů na formování a strukturaci díla - analýza a interpretace

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

...předmět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíš za znak nějaké ideje, jehož prostřednictvím může být vyjádřena.

...předmět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíš za znak nějaké ideje, jehož prostřednictvím může být vyjádřena. SYMBOLISMUS Symbolismus společný názor generace umělců na konci 19. stol. reakce na naturalismus v literatuře a impresionismus v malířství symbolismus X realismus Předstvitelé: Gustav Moreau Odilon Redon

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více