NAZNAČENÍ SKRYTÉHO SMYSLU UMĚNÍ 20. STOLETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAZNAČENÍ SKRYTÉHO SMYSLU UMĚNÍ 20. STOLETÍ"

Transkript

1 NAZNAČENÍ SKRYTÉHO SMYSLU UMĚNÍ 20. STOLETÍ Motto: Aristoteles zastával názor, že otázky, týkající se lidské duše a rozjímání o dokonalosti boha jsou daleko cennější než zkoumání materiálního světa... (Fritjof Capra, Tao fyziky) Z mnoha stran naší planety se stále slyšitelněji ozývají hlasy myslitelů, vědců a umělců, které oznamují nástup nových postojů ve vnímání světa. Hovoří se o změně paradigmat, nástupu New Age, o ekozoické éře, o katastrofickém stavu životního prostředí člověka, o éře terorismu i nové spirituality, o éře čipové kybernetizace a genových manipulací. Dá se říci, že každé desetiletí života mé generace bylo poznamenáno změnami ve vědomí lidstva, novými filozofiemi, novými vědními obory, novými politickými režimy. Mnozí umělci začali vyhledávat souvislosti mezi výtvarným uměním, hudbou, filozofií, matematikou, geometrií, fyzikou, architekturou, ekologií, sociologií, psychologií, náboženstvím a poezií. I mne hluboce vzrušuje až podnes odkrývání těchto skrytých vztahů. V době totality, kdy byly surově odříznuty všechny kontakty se zahraniční kulturou, jsme mohli pouze tušit, že v zemích na západ od nás se děje v duchovní sféře něco podobného. Teprve v těchto letech, teprve ve svobodné zemi můžeme o těchto věcech svobodně myslet a publikovat. Cítím, že je velmi potřebné, zejména pro mladou generaci, podporovat a prohlubovat postoj, který chápe uměleckou činnost jako práci s vědomím, jako formu duchovní cesty, vedoucí k sebepoznání člověka. Naše zakotvenost v srdci Evropy, na křižovatce západního a východního myšlení vede logicky ke hledání smyslu umění v kontaktu s těmi duchovními a myšlenkovými směry, které se zde živě prolínají a kříží. Myslím, že nastal čas uvažovat o podstatných názorech, které dávají nový pohled na zdroje inspirací ve vývoji umění 20. století. V takovém zpětném pohledu by se mohla potvrdit opodstatněnost výtvarných výrazů naší generace onoho snažení, které se dálo po léta v samotě a jen těžko nebo vůbec nikdy nenalézalo odezvy. Výzkum socio-psycho prostoru naší doby mi usnadňuje hlas současného pražského filozofa Zdenka Kratochvíla. Ve své práci Mýtus, filozofie a věda (Praha1993) totiž pozoruhodně rezonuje s objevy a pocity současných umělců. Především předpovídá a přímo vidí nový duchovní impuls v hodnotě lidství, chce naslouchat hlasu bytí, který by založil novou kulturní harmonii 1

2 Podle něj filozofie dnes prostředkuje spojení mezi mystickými hlubinami cítění člověka a mezi exaktním poznáním, stává se určitým způsobem života a péčí o duši. Dovolím si zde vést analogii: je-li umění prací s lidským vědomím, pak může stejným způsobem jako dnešní filozofie spojovat cítění člověka až po mystické hlubiny s exaktním poznáním a také se stát určitým způsobem života (jako to ostatně praktikovala řada umělců a škola Bauhausu ve 20. stol.) Filozof Zdenek Kratochvíl konstatuje, že ve filozofii a umění se velmi silně začal projevovat hlad po mythu, který je sycen importem exotických kultur nebo z dávné minulosti lidstva. Kybernetizace vyhnala z přírody tajemství, technizace vědy přehlušila étos poznání, vlivem všeobecného školství je vědecký pohled na svět pokládán za člověku přirozený - a přesto existují skupiny lidí, jimž je bohatství přírody a ducha nade vše. Sebeuvědomováním člověka chce dnes český filozof na vědomé úrovni nahradit nevědomou jednotu světa a člověka v něm. V nároku na vědomou svobodu, zodpovědnost, na vědomou orientaci člověka v situaci světa probíhá paralelní myšlení s filozofickými a vědeckými postoji v nesčetných uměleckých výrazech této doby. Pro nás, kteří jsme byli 40 let odříznuti od světového duchovního prostředí, je skutečně překvapující to velké množství myšlenek o symbioze filozofie a vědy s mystickými zkušenostmi, publikovaných u nás v překladech v posledním desetiletí. Daleko více zůstává však nepřeloženo. To se týká i katalogu mezinárodní přehlídky výtvarného umění T H E S P I R I T U A L I N ART (ABSTRACT PAINTING ), který shrnuje výsledky bádání významných světových teoretiků umění. V té době se na západní straně od nás realizovala řada výstav a přehlídek umění, vycházejícího z mimosmyslového vnímání. U nás František Šmejkal nazýval podobné tendence imaginativním uměním, v Polsku se objevil termín transcendentální umění, v USA se vžil pojem spirituální tendence. Mezinárodní výstava THE SPIRITUAL IN ART byla bezesporu nejvýznamnější ze světových přehlídek, která musela ujít pozornosti naší odborné obce. Konala se v Los Angeles v r a putovala pak do dvou metropolí Evropy, ale u nás se o ní psát nesmělo. Obsáhlý katalog na několika stech stranách poukazuje v detailních studiích na pro nás neznámé spirituální kořeny díla světových umělců 20. století. Vybrala jsem si k překladu nejdelší studii známého teoretika M. Tuchmanna, neboť neobyčejně zasvěceně a pro nás novým způsobem rozebírá dílo Františka Kupky. Je to pro nás velmi potěšující a nadmíru poučný fakt, když takový badatel věnuje právě Kupkovi podstatnou část svého textu. Dílo Františka Kupky, přezdívaného na Západě malíř teozof je zde vykládáno, zařazováno a hodnoceno z naprosto jiných úhlů pohledu než jak je zvykem v naší teorii umění. Obecně řečeno se tu projevuje obdivuhodná systematická péče, kterou věnuje západní teorie umění duchovním, filozofickým a literárním zájmům umělců samotných,, jejich vlastním myšlenkám, jejich okruhům studia v různých obdobích, zejména pak osobním duchovním zkušenostem a cvičení. M. Tuchmann charakterizuje Kupkovo dílo jako celoživotně okultně a mysticky zaměřené v tom nejvědečtějším slova smyslu. Probírá jeho podstatné životní zkušenosti, zvýznamňuje časté seance v rodině strýce v podhůří Krkonoš, kdy Kupka jako chlapec několik let sloužil jako medium zpráv ze záhrobí ve spiritistickém 2

3 kroužku. Píše, že z nazarenského školení na pražské Akademii výtvarných umění si František Kupka odnesl úpornou touhu proniknout do podstaty bytí supersenzitivním vhledem. A tu začínají Kupkovy hluboké kontakty s teozofy, jež se rozšířily jeho vstupem do Teozofické společnosti ve Vídni, kde pobýval a jako umělec poprvé získal řadu veřejných ocenění na výstavách a salonech. Kupkovým hlavním zájmem v tomto období bylo ověření teorie reinkarnace, jejíž důsledky v praxi již od chlapeckých let jako medium prožíval a předával. Dokonce jsou na tomto místě citovány dopisy Františka Kupky českému básníkovi J. S. Macharovi, v nichž se vyznává z nadšení pro nadsmyslový svět, pro telepatii a duchovní postoje ke způsobu života i tvorby. V těchto dopisech mladý malíř také popisuje svou naléhavou vnitřní potřebu vyjadřovat duchovní ideje abstraktně. Tu je postižen jeho přechod od realisticky básnivého výrazu skutečnosti, v němž dosáhl naprostého mistrovství, do úplně nové a tehdy neznámé sféry. M. Tuchmann interpretuje Kupkovy obrazy od r zcela mysticky a astrologicky, tak např. obraz První krok charakterizuje jako diagram nebes a země, symbol nekonečna, který evokuje víru, že vnitřní svět člověka je skutečně napojen na kosmos. Často cituje zápisky Františka Kupky nejen o malbě a kresbě, ale i záznamy jeho mystických vizí, jako např.: Viděl jsem jakoby celou zemi zvenčí nacházel jsem se v prázdném prostoru a pozoroval jsem mnohé planety, které se neslyšně otáčely Pojetí materiálního světa a lidských prožitků jako manifestací energií a sil, které rytmicky pulzují, pojetí umění jako říše mimosmyslového vnímání, kde je barva, linie a tvar naprosto imaginární, kde je prostor nekonečný a kde se vše zjevuje v neustálém plynutí, jistě provází souběžné objevy moderní fyziky a fascinuje umělce dodnes. František Kupka novátorsky objevil mikrokosmos pro výtvarné umění, byl průkopníkem i v oblasti teorie vidění a psychologie barev. Dnes je tomu již sto let, kdy začal zapisovat své myšlenky. V roce 1910 měl připravenu k vydání publikaci svých teozofických úvah. V našem prostředí, poznamenaném čtyřicetiletou materialistickou výchovou, jistě nějaký čas potrvá, než budeme moci poznat prameny, myšlenky a zkušenosti, podstatné pro Kupkovu duchovní cestu. Je velmi důležité, že konečně vyšla reedice jeho avantgardní teoretické knihy Tvoření v umění výtvarném, která byla poprvé vydána péčí S V. U. Mánes v Praze v r Toto Kupkovo teoretické dílo je podnes strhující svým syntetickým spojením výtvarného umění, filozofie, biologie, psychologie, fyziologie, poezie a teorie hudby a je stále aktuální nejen pro umělce, ale i pro studenty. Pozoruhodná je jeho zkušenost, že vše se odehrává v subjektivním světě, kterým je umělcova duše. Malíř František Kupka poprvé píše o tzv. duchovním atelieru: Vnitřní svět - tuto zahradu duševních dějů, tuto subjektivní oblast vnitřního života, ono zrcadlo přetvořené skutečnosti a vidin - to nazývám DUCHOVNÍM ATELIEREM. Z vlastního životopisu jeho současníka, teozofa a zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera můžeme vycítit inspiraci pro další Kupkův vývoj. Steiner píše ve svých vzpomínkách, že ve věku 9-10 let objevil knihu GEOMETRIE: Oddal jsem se jí s nadšením To, že je možné duševně prožívat vnitřně nazírané formy bez vjemů, poskytovaných vnějšími smysly, mne navýsost uspokojovalo. - 3

4 Moci něco chápat čistě v duchu mi dávalo silný pocit vnitřní radosti. Vím, že díky geometrii jsem poprvé poznal štěstí. František Kupka byl vlastně i prvním tvůrcem psychologie umění. Zabýval se již koncem 19. stol. oblastí intimních zážitků, intuicí, předtuch, imaginací umělce, a tu pokládal za stejně skutečnou a objektivní jako vlivy pocitů a zkušeností, jež přicházejí z vnějšího prostředí. Velmi precizně se pustil do zkoumání procesů v duši umělce, aby pomohl vědě objasnit, jak a proč člověk tvoří: Umělec a jeho dílo je výsledkem vztahu fyziologické soustavy tvůrce k jeho okolí... Cítí se otřesen každým dojmem Jsa předurčen svou přirozeností k tomu, aby se oddával zážitkům, bude zachvacován vnitřními bouřemi, jež se odrážejí v celé jeho morální bytosti. Podle své povahy a schopnosti asimilovat takovéto dojmy je střídavě sklíčen nebo nadšen, ohromen údivem nebo zraněn. Když zkoumáme zvláštní duši umělcovu, máme přihlížet k velké míře intuice a instinktu, které se u něho projevují ve všech duševních hnutích - Jeho vize a představy nejsou výtvory rozumu. Spontánní inspirace z hlediska fyziologického je vlastně materiálním fenoménem, a dá se tedy vysvětlit materiálně. Idea, spontánní náhlá vize, jež zazáří jako plamen, není jen výslednicí různých zrakových zážitků, ale i výsledkem molekulární dispozice mozkové hmoty. (!) Můžeme uvažovat jistě o tom, co všechno stojí a leží v ohnisku zájmu dnešní teorie, pokud chce vysvětlit zrod moderního umění způsobem, který respektuje vlastní vnitřní svět tvůrců, jejich jedinečný okruh zkušeností a názorů (tak jak to prezentuje např. teoretická část katalogu výstavy The Spiritual in Art). Především tu jde o důkladný průzkum vlivu idejí na výrazové prostředky umění - ale také na duchovní zaměření a osobní postoje umělců. Teorie umění poukazuje na rodící se duchovní hnutí, filozofie a myšlenkové směry, které vzbuzovaly zájem tvůrců v mnoha uměleckých oborech. Evropou začala pronikat koncem 19. a počátkem 20. století idea kosmické energie, převzatá z buddhismu. Šířily ji velké duchovní osobnosti, jako např. paní Blavatská, zakladatelka teozofického hnutí nebo Rus Uspenskij, jehož spisy rádi čítávali umělci. V duchovních školách Západu bychom našli malíře, básníky, lékaře i léčitele, hudebníky i filozofy (např. ve skupině u Gurdijeffa, u Jóganandy, u buddhistů aj.) Inspirace spirituálního a abstraktního myšlení ve světových centrech umění - v Sant Petersburgu, Mnichově, Paříži, New Yorku působily simultánně. Např. známé přednášky indického svámího Vivekanandy na Světovém duchovním kongresu v Chicagu v r byly vydány v ruském překladu v r Světem se rozletěly velkolepé vizionářské básně Walta Whitmana, filozofie taoismu a jogy, knihy filozofa Ralph Waldo Emersona a Williama Jamese. Okultní spisy se často vydávaly v levných paperbackových sešitech. Na výstavě The Spiritual in Art byly tyto knížky z majetku zakladatelů umění 20. stol. vystaveny ve vitrínách, na okrajích měly řadu poznámek, hlavní téze byly často podtrženy. Kazimir Malevič takto prostudoval základní spis M. V. Lodyževského Nadvědomí a cesty k jeho dosažení a Marcel Duchamp známou knihu André Poissona Teorie a symboly alchymistů. Teoretický průzkum prokázal u Pieta Mondriana, že se od r zabýval studiem duchovních nauk a v r vstoupil do Teozofické společnosti v Amsterodamu. 4

5 Studoval velmi mnoho duchovní literatury, zejména proslulý spis Evalda Schurrého Les Grand Initiées (Velcí zasvěcenci). Celý život docházel na přátelská setkání teozoficky smýšlejících umělců, teoretiků umění a sběratelů. Mondrianův vizuální abstraktní styl interpretují teoretici v katalogu The Spiritual in Art jako systém symbolů protikladů (ženský mužský, světlo tma, dobro zlo, mysl hmota), prezentovaný pravoúhlými liniemi a tvary a primárními čistými barvami. Nezpracovával vizuální představy teozofů, ale vytvořil symbolickou řeč jednoduchými výtvarnými prostředky. Fyzika a chemie hrály velkou roli při úvahách o neviditelných aspektech hmotného vesmíru. Některá duchovní hnutí, která měla velký vliv na umělce, prokazovala metafyzické ideje vědeckými metodami. Tak teorie n- dimenzionální geometrie se stala bází ruského futurizmu a inspirovala Maleviče. Je dobře známo, že propojoval zájem o čtvrtou dimenzi s okultním studiem. Také kubisty velmi zajímala a ovlivnila teorie čtvrté dimenze. Teoretický výzkum prokázal, že okultní myšlenky měly velký vliv na rozvoj kubismu (např. studie Gibbonovy a Mendersonovy). Jacques Lipchitz hovoří o okultních zkušenostech kubistů v interwiev s Henri Dorou takto: Umělci podnikali praktické výzkumy v říši magie a alchymie, odhodlaně pěstovali svého ducha, aby skutečně poznali jejich smysl. Četli jsme a studovali Smaragdovou desku od Herma Trismegista, Paracelsovy spisy a jiné věci. Kubisté měli tehdy velký zájem o okultní významy obrazů, soch, symbolů, představ.. Pak Lipchitz požádal o zlatý prsten a hedvábnou nit, vytvořil siderické kyvadélko a prozkoumával s ním reprodukce známých obrazů. K tomu dodal: Takto jsme trávili celé hodiny, abychom sami sobě dokázali, že ve hmotě existují nepostihnutelné vlastnosti, které přesahují fyzikální skutečnost. Také Picasso byl prokazatelně ovlivněn spirituálními myšlenkami, jak ukazuje jeho malba z mládí s názvem Evokace ( pohřeb přítele Casagemase) z r Učil se přemýšlet o filozofii umění a života u ruského emigranta Jakulova, jehož mystické ideje korespondovaly s názory Maťušina na čtvrtou dimenzi a na okultní mythus o modrém slunci. I u Matisse se projevil zájem o mystické nauky. Zejména byl přitahován kosmogonickými naukami a o svém předválečném období prohlásil: To byl čas uměleckých kosmogonií. (P. Schneider, Matisse 1984) Tato léta byla vůbec pro Picassa, Braquea, Matisse, Brancussiho a další umělce viditelným obratem směrem k posvátnému v umění. U dalších zakladatelů abstrakce Kandinského a Kupky, Mondriana a Maleviče objasňují západní teoretici jejich uměleckou cestu poznáním duchovních nauk a osobními zkušenostmi se cvičením určitých praktik. Na přehlídce The Spiritual in Art byly vystaveny spisy R. Steinera, do nichž si V. Kandinskij dělal podrobné poznámky v letech Knihy Annie Besantové Myšlenkové formy a Člověk viditelný a neviditelný od Landbeatera s Kandinského přípisy dosvědčily jeho hluboké zaujetí různými oblastmi duchovních věd. Studoval důkladně teozofii, spisy a aktivity paní Blavatské v době, kdy se rodil jeho převratný 5

6 názor na obraz. Z jeho zápisků postupně vznikala kniha esejů O duchovním v umění (1912), dílo, které je zřejmě nejvlivnějším vyznáním umělce moderní i postmoderní doby. V. Kandinskij věřil, že lidské emoce jsou vibracemi duše a ta je ponořena do vibrací přírody. Svůj koncept energetických vibrací odvodil od učení teozofa Ringboma. Cílem umění pro Kandinského je: produkovat vibrace v divákovi. Dílo umění je k tomu prostředkem. Tvořivá síla při vzniku umělcova díla je umělcova vibrace Slova, hudební tóny a barvy mají svou psychickou sílu, kterou vyvolává vibrace duše. Ony vytvářejí identické vibrace, jež přinášejí poznání. Zrod italského futurismu vyvozují západní teoretici umění ze spirituálně abstraktního myšlení, které bylo publikováno od r v magazinu Poezie, vydávaném F. T. Marinettim. Prokázali původ futurismu z italského symbolismu, z okouzlení spisovatelů a umělců spiritualismem, který vedl až rozpuštění hmoty na malbách Bally a Severiniho po r Pařížská skupina Studio transcendentální fotografie od r pojala fotografii jako medium spirituality a publikovala mnoho provokujících materiálů: astrální projekce, transparentní těla, těla bez váhy a jejich prolínání a násobení. V manifestu Fotodinamismo Futurista deklaroval v r Bracaglia hermetické ideje. Pro nás je velmi pozoruhodný cíl malby, teoretiky zdůrazňovaný u Boccioniho - spiritualizace umění. Boccioni měl velký zájem o teorii čtvrté dimenze, studoval mediální jevy, prosazoval dokonce fotografický důkaz astrálního světélkujícího těla známého ženského media Eusebie Palatino atd. Takřka neuvěřitelné pro nás je zjištění, že okultními naukami a knihou Kandinského bylo ovlivněno nejen abstraktní umění kolem I. světové války, ale také hnutí dadaismu. O tom řekl Hans Arp: Startovací bod pro mou práci počíná od nevysvětlitelného - od božského. Pracoval často s archetypálními symboly, s praformou jako symbolem nekonečna, ovlivněn východní filozofií. Měl velký cit pro poezii, recitoval rád zpaměti Goetheho verše: Nic uvnitř, nic zvenčí - proto co je uvnitř, je také venku - tak to chyť bez váhání - svaté otevřené tajemství... Dada v Curychu se daleko hlouběji okultně orientovalo než Dada v Paříži či v Berlíně. Nejen Arp, ale i Duchamp, Tzara, Huelsenbeck, Schwitters, Picabia a další měli velký zájem o okultní a mystické nauky. Teoretik R. Sheppard napsal: Bylo to jako množství vln v jednom velikém proudu koexistence dynamického chaosu s nezachytitelným řádem. Dokonce nalézá počátky dadaismu v mystice Jakuba Bohmeho, v učení Mistra Eckhardta, naukách Zenu a Mistra Čuang -tse. Mystikou se dlouhodobě zabýval Kurt Schwitters: nazval hnutí dadaismu duchem křesťanství v říši umění (!) Podle těchto výzkumů byl Marcel Duchamp okultismem zcela uchvácen. Inspiraci našel u Gilberta de Rochas v knize L Exteriorisation de la Sensibilité z r Jedná se o kompendium spiritualismu a psychokinese s množstvím dobových fotografií. Duchamp byl ovlivněn zájmem svého bratra Raymonda o psychofyziologické myšlení a také samozřejmě osobností F. Kupky, jenž byl jeho 6

7 sousedem v Puteaux. Tam se odehrávaly společné schůzky. Duchamp si koupil v Mnichově Kandinského knihu O duchovním v umění, a to ihned v den jejího vydání. Okamžitě ji prostudoval a překládal do francouzštiny při živém předčítání v kroužku umělců v Puteax. Tato kniha, rukopisem Duchampovým na všech stránkách doplňovaná a vysvětlivkami hustě popsaná, byla také součástí expozice The Spiritual in Art. Působení Kandinského úvah na Duchampa není dosud teoretiky zhodnoceno. V té době začal vymýšlet a kreslit projekt velkého skla. Duchamp sám četl mnoho knih o alchymii a zabýval se učením o androgynech. Odtud pramení inspirace jeho mnohých děl a vymyšlená postava Rose Sélavy. Jeho výtvarné metafory odvozují teoretici z praktické znalosti Tarotu, okultního symbolismu a teorie čtvrté dimenze. Podle výzkumů teoretika Calvesiho byl Duchampův film Anemic Cinema inspirován Kabalou a alchymií, neboť ve spisech Athanasia Kirchera lze nalézt zmínky o Anemic Machines. Etymologie slova anemic vede k vysvětlení jeho významu jako duše (anima), a ta skutečně jako tajemná síla oživuje Duchampův odvážný a spirituální umělecký výraz Také Picabia. Studoval okultní význam androgyna a mystické spirály, zabýval se astrologií a synestézií hudebních tónů a barev, což od r přenášel do amerického umění. Tvrdil, že umění vyjadřuje duchovní stav, realizuje jej promítáním analyzovaných prostředků na plátno, a tak evokuje tento stav v divákovi. Pro naši generaci je významné, že obdobné názory zastávala na počátku 20. století skupina malířů Osma - nejvíc tehdy publikoval Boh. Kubišta. Surrealisté se od počátku věnovali různým duchovním naukám a rádi se k nim veřejně hlásili. Znalosti Tarotu a další aspekty okultismu se výrazně projevily v novele NADJA (1934) André Bretona. Linda Henderson (USA), teoretička moderního umění, zdokumentovala myšlenkovou spolupráci při studiu duchovních nauk u amerických malířů, jako byli Matta a Onslow Ford (zakladatel skupiny Dynaton v USA r. 1951) Oba se shodli v porozumění filozofii a metafyzice, oba studovali stejnou okultní literaturu a mystické texty, jako např. Tertium Organum od Uspenského atd. Skupina Dynaton se soustředila na zen-buddhismus, I-Ting a nauky Tarotu. Automatismus abstraktního expresionismu vycházel ze zvláštního spirituálního stavu mysli a směřoval k cíli, který by se dal vyjádřit jako bytí v živé linii - liveline Being. Jackson Pollock udělal kvantový skok nad mnoho vnitřních světů, aby dosáhl velkého prostoru mysli. Malíři Gottlieb, Newmann, Pollock, Rothko a další poznali Kandinského dílo na velké výstavě v New Yorku v r a z překladu jeho knihy O duchovním v umění. Ke tvorbě je vedla potřeba univerzálních pravd - jejich spiritualita se obracela k víře a praktikám přírodních a východních kultur. Studovali indiánské umění, malby a nauky zen buddhismu, učení G. C. Junga o archetypech a mandalách v těchto kulturách. V díle Newmannově prokázal teoretik T. B. Hess podstatný vliv Kabaly - konceptu svaté symetrie a skryté síly. Newmann napsal při práci na projektu synagogy v r v textu o svém vztahu k židovskému mysticismu: Mým cílem je kontemplace objektů rituálu a dosažení konečného stavu obecné a nehmotné lásky, kdy každý - ať muž či žena - může zakusit vizi a pocítit exaltaci napjetí onoho Tzim tzumu, které vytváří světlo a svět. 7

8 Neumannovo myšlení podstatně ovlivnila návštěva indiánských zemních valů v r Sám o tom řekl: Bylo to spojeno s absolutností prožitků, s jejich samozřejmou prostotou. Dekáda 40. let se v Americe nazývá mythická čtyřicátá : sympatie k formám umění přírodních národů nabízejí umělcům osvobozující paradigma. V New Yorku se silně rozšířily jungovské názory a vzbudily nadšený zájem o mythy a kolektivní nevědomí. Akční malba chápe ideu malby jako arénu akcí a rituálních praktik. Rituál byl nesporně srdcem Pollockovy metody. Wilhelm de Kooning měl na mysli právě rituální procesy, když řekl Pollockovi, že prolomil ledy. V 50. letech v Americe vzrostl zájem o zen buddhismus. Umělci četli Sútru srdce. Allan Wats z ní vybral nejzákladnější myšlenku, která inspirovala umělce nejvíce: Co je tvar, to je prázdnota - co je prázdnota, to je tvar Malíř Ad Rheinhardt dospěl k černé malbě ve stavu, podobném meditaci, který prožíval při procesu práce na obraze. Řekl o tom:.. záhadně jednoduchá záležitost, spočívající pouze v pozorování všeho, co se děje, včetně vašich vlastních myšlenek a vašeho vlastního dechu. Zájem o zen buddhismus se projevil i v jiných částech USA. Na severozápadě hlavně Mark Tobey a Morris Grave měli odvahu vyrovnat se newyorkským kolegům. Klíčový vliv měly spisy D. T. Suzukiho a E. Harrigela. (Jeho kniha Zen v umění lukostřelby byla později u nás šířena v samizdatu. Duchovní zkušenosti a výtvarné objevy Marka Tobeye charakterizoval teoretik Wieland Schmied (profesor na Akademii v Mnichově a ředitel programů DAAD) jako oblast ticha, z níž ticho vychází a umělce samotného jako osamělého poutníka mezi světy, neustále připraveného na cesty. Neobvyklá je důslednost Marka Tobeye při praktikování vlastní duchovní cesty: několik let žil v zenovém klášteře v Kyotu a pak v kultovních místech náboženství Bahá-í. Ve 30. letech pracoval v Devonshiru jako artist in residence. Kritiky byl zařazen mezi velké americké malíře 50. let a nazván intimním Pollockem Maloval menší formáty obrazů a lišil se v gestu: pohyb při akci malby nevycházel z celého těla jako u Pollocka nebo později u Matthieua, ale pouze z paže a zápěstí. Z moudrosti dálného Východu načerpal zkušenost o tom, že vše je v pohybu, která určila kaligrafickou podobu jeho obrazů, jimiž překvapil západní svět. Názvy jeho obrazů evokují atmosféru pohybu ohromného množství lidí - ruch a shon na Broadwayi či na orientálních tržištích, jimiž byl fascinován Malba a mystický zážitek splývají u Tobeye v jedno s pocitem jednoty všech věcí a bytostí. Americké cítění rozlehlosti se obohatilo novou prostorovou zkušeností: východoasijským prožitkem prázdna, a jde ještě dále k rozšíření vědomí do kosmu, které prožíval Mark Tobey v počínajícím dobrodružství astronautiky. Tobeyův prostor je především prostorem vědomí. Tento objev je podle mého názoru důležitý pro vědomí souvislostí v myšlení národů různých kontinentů. Tobeyův prožitek je intenzivně veden dovnitř: sám v sobě vidí svět a učí se číst jeho kontext: Nepracuji na základě intelektuální konstrukce či dedukce. Moje práce je vnitřní pozorování. Pro toho, kdo tvoří, je ta rozhodující dimenze v prostoru jeho nitra. Ten prostor v nás je nekonečnu mnohem blíže, než prostor kolem nás. Tento vnitřní svět musí být především uveden do rovnováhy... U kořenů díla Marka Tobeye stojí vhled do podstaty světa, založený na univerzálním náboženství Bahá-í, na učení iránského světce Bahá-u-láha, podle něhož všechny 8

9 bytosti a věci jsou svou podstatou jedno a všechna náboženství jsou emanací jednoho všeobsahujícího ducha, z něhož vše povstává a vše se do něj vrací zpět. Mezi spirituálně laděné umělce řadí západní teorie umění také avantgardisty Johna Cage a Merce Cunninghama, kteří transformovali zenové ideje hudbou a tancem. Mladší k nim vzhlíželi s obdivem jako na žijící ztělesnění zenového myšlení a konání, projevujícího se v akcích umělců před publikem. Pojem nicoty v zen buddhismu je chápán jako stav v procesu osobního duchovního vývoje. Cageovy zájmy o zen a jiné východní nauky ovlivnily další umělce Jaspera Johne a Roberta Rauschenberga. V Los Angeles vznikla dokonce skupina mladých zenových malířů, San Francisco bylo koncem 50. let zaplaveno mystickými básníky a malíři ze všech koutů země. Mezitím v Evropě vrcholilo dílo Miróovo a dílo Marca Chagalla, vyvěrající ze židovsko chasidské mystiky. Objevuje se A. Tapiés a Burri a také plejáda rakouských a německých umělců, rovněž Beuys je zařazen do katalogu výstavy The Spiritual in Art. - Jeho výstava Neusehenbild Christusbild se konala ve Frankfurtu n. M. v r a zahajovali Beuysův přítel, umělecký teoretik, teolog a kněz Wilhelm Mennekes. Zanedlouho potom vydal knihu Beuys zu Christ Beuys on Christ, která je rozhovorem mezi umělcem a teoretikem. Jeden z překvapivých závěrů Mennekesových: Práce Beuysovy, Rainerovy a Lehnererovy stojí na vysoké teologické úrovni a jsou v hlubokém smyslu religiozně a teologicky relevantní. - Beuys se celý život vypořádával s křesťanstvím, pro něho byl impuls Krista vůbec klíčovým impulsem jeho práce Tímto pro nás poněkud překvapivým zjištěním končím skromný úvod k možnému jinému chápání uměleckých činností. (Moje komentovaná ukázka prezentuje sotva dvě procenta informací z katalogu THE SPIRITUAL IN ART, který před českou kulturní veřejností i umělci ukryl jeho jediný majitel v ČR, významný český teoretik umění PhDr. Tomáš Vlček. Snad tento amatérský pokus vyvolá v odborných kruzích touhu seznámit se s kompletním překladem celého katalogu, který by jistě s přispěním některých nadací mohl vyjít i jako učební text pro naše studenty teorie a dějin umění, a také pro ty, kteří se chtějí naplno věnovat umělecké tvorbě.) Doc. Dana Puchnarová 9

10 IV. PRACOVNÍ KONFERENCE PSYCHOLOGŮ UMĚNÍ PRAHA 1992 PŘEDNESENÝ PŘÍSPĚVEK: JAK MŮŽE PSYCHOLOG DOTVÁŘET ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČLOVĚKA Pracuji jako výtvarnice, jeto mé povolání. V dlouholeté výtvarné práci jsem poznala, že při uplatňování uměleckého díla v životě se často musím obrátit k psychologii o pomoc. Je to samozřejmé v profesi pedagoga, kdy vyučuji několika oborům umění, ale i při řešení výtvarné výzdoby současné architektury se naskýtá mnoho otázek. Mohu říci, že vlastně léta postrádáme psychology při reálných úkolech utváření architektonického prostoru, a to již od počátku spolupráce výtvarníka s architektem. Různé situace při zvažování požadavků investorů a prvních ideových návrhů architekta a umělce se od počátku jeví jako ideální pole působnosti pro psychology,ale ani výzkumný ústav architektury nemá psychologa, který by se orientoval na spolupráci umělců s architekty! Je pravda, že máme k dispozici řadu našich i zahraničních studií o psychologii vnímání, o psychických účincích barev, o psychologii tvořivosti, o koncepci prostoru architektem v odlišných typech staveb a historických obdobích, ovšem většinou výtvarník při denní honičce nemá čas tyto věci studovat, nehledě na to, že je k tomu potřeba znalostí odborné terminologie. Sociologie a psychologie se většinou na našich středních a vysokých školách uměleckého směru neučí. Často takové potřebné výzkumy zůstávají uzavřeny v odborných skriptech či publikacích o malém nákladu, ačkoliv by mohly být velkou pomocí v dnešní projekční praxi a při doplňování architektury uměním. Samozřejmě jen velice těžko by mohli naši architekti a výtvarníci studovat takový další obor, není-li u nás přednášen. V Krakově při ASP /Akademie sztuk pieknych/ na fakultě designu se vyučuje alespoň ergonomie, viděla jsem tam velké tabule s nákresy ergonomického tvarování židlí a nástrojů, které respektuje i psychické stavy člověka. Také výsledky práce umělců v oboru volného umění potřebují nutně spolupráci s psychology i sociology umění, lidé potřebují dokonce vysvětlení pro 10

11 všechny nové formy a obsahy, které budou vnímat. Vždyť život našeho díla mezi uživateli- ať už plastik, maleb, tapiserií, keramiky, grafiky, nástěnných či prostorových děl, i celý komplex děl v oblasti užitého umění- je pro nás výtvarníky velmi málo poznatelný. Nemáme možnost si ověřit zpětnou vazbou, zda to, co jsme vytvořiličasto v dlouholeté přípravě s odborníky, architekty a komisemi - je vnímáno tak, jak jsme zamýšleli. Je to možné na výstavách umění- tam má možnost divák zapsat své názory do návštěvní knihy, teoretici o výstavách stále publikují své kritiky a úvahy.. I zde by se od počátku uplatnil dobře psycholog umění, aby pomohl těm, kteří se neumějí orientovat ve vlastním vnímání. Z vlastní mnohaleté zkušenosti vím, že lidé - diváci odsuzují ta díla, která neumějí vnímat a prožít, že dokonce umění ve službách architektury v nich vzbuzuje nepříjemné pocity, které ústí někdy v prudký odpor, a cítí se podvedeni a zklamáni. To se dělo i tehdy, když v dobách socialismu výtvarné dílo do architektury schvalovala vždy odborná komise ČFVU a ovšem také zástupce investora. Samozřejmě, že všichni víme, že chybí taková kreativní výchova cítění a vnímání, nejen ve školách všech stupňů,ale i ve tvůrčích týmech, které koncepčně navrhují architektonické objekty a jejich výzdobu..citelně chybí pěstovaná pozornost architektů a umělců k vnímání všech uživatelů. Při hodnocení výsledků v průběhu realizace díla a jeho psychického působení na všechny uvažované skupiny možných diváků a spoluuživatelů daného prostoru skutečně chybí psycholog. Ale i sociolog tu má otevřené pole. Hodnocení z hlediska barevného a tvarového působení, z hlediska funkčnosti, příjemnosti, posouzení vhodnosti tématu k dané atmosféře,kdy do stavby vstoupil život, to by jistě zaujalo i veřejnost a pomohlo vytvořit i nová kriteria pro spolupráci umělců a architektů. Psycholog a sociolog PhDr. J. Blažek, který měl mnoho darů a splňoval ideálně takový nárok na poradce při spolupráci výtvarníka s architekty, již bohužel zde není a tak nezbývá, než hledat a volat nejen v mediích, ale i mezi přáteli, dokud se taková osobnost nenajde. 11

12 ODPADKY A VNITŘNÍ SVĚTY O SOUČASNÉM UMĚNí (Meijer Film Production 1991) televizní film, v ČR na ČT 2 v r Doc. D. Puchnarová, malířka grafička z Prahy Z tohoto velmi aktuálního rozhovoru, provázeného záběry na díla současných amerických umělců, vybírám jejich nejdůležitější myšlenky: Současná masa lidí žije hrozně, proto je současné umění hrozné. Kam přijdeme, je vše z plastů: nádobí, nábytek, podlahy, židle, tašky, oděvy, hrnečky, okna, dveře Ve všech obchodních domech jsou k dostání tyto plastové odpady, všichni je kupují Všude rostou obrovská smetiště, a tak my jako současní umělci pracujeme s odpadem, s bahnem. Tak dnes současné umění je odrazem této naší společnosti, je odrazem toho, čím ona žije H. Galnaher, GB, skupina, tvořící z plastových lahví. Moje odezva: Myslím, že se jedná o dnešní život ve městě. Města mohou být takto chápána a prožívána určitou skupinou lidí, kteří takto uvažují a cítí. Naprosto to však není postoj většiny obyvatel měst. Ba právě ve městech vzniká potřeba radosti, veselosti, pohybu v rytmu, tedy hudba, divadlo, poezie, malířství, komplex uměleckých výrazů. Často univerzity a vysoké školy dávají městům mladistvý charakter. Proč by tedy nutně mělo současné umění vyvolávat v lidech hrůzu, když jejich duševní potřeby jsou jiné? Můžeme přece zvolit zcela jiný způsob nazírání na smysl jejich života. Mladí lidé milují někdy stroje nové krásné motocykly s promyšleným designem tvarů i bareva také se umějí podle toho oblékat. Na zářivě barevných horských kolech jezdí tato generace s chutí do velmi obtížných terénů, většinou pozoruhodně barevně oblečena. Ochranné helmy pro tyto aktivity jsou dnes čím dále tím více plastickými uměleckými díly. Mladí lidé se rádi zdobí podle svého vkusu, začínají od formování a barvení vlasů a nehtů. Zdobení těla přímo na kůži je pro ně nejen přijetím určitého stylu života, ale často přiznáním vlastní příslušnosti k určité skupině, klanu, tajné společnosti. Tetování je magického původu a je opravdu proto nesmírně přitažlivé. Je zároveň výrazem velké osobní statečnosti a síly, protože podstoupit je znamená vydržet bolestný rituál.. A ještě přichází nová virtuální realita, kde mladá generace naplno prožívá jiné světy, science fiction i horrory, hraje hry, v nichž si sama určuje průběh akcí, cvičí si tak kombinační schopnosti. V mnoha případech jsem se sama přesvědčila o prudkém vzrůstu romantismu, s nímž mladí přistupují dnes jak ke studiu, tak k práci a hlavně ke svému soukromému životu. Mají-li sami chuť tvořit, pak je to drží zpravidla již od dětství a volí zpravidla více oborů. Pečují o svůj osobitý výraz po všech stránkách, rádi samostatně myslí, filozofují i žijí... Není to dostatečným důvodem k jinému posuzování mohutností, šíře a obsahů jejich vnitřních světů? 12

13 Známý sochař prof. Cragg řekl v tomto filmu mj.: Je důležité, aby se forma uchovala. Ale daleko důležitější je, aby se uchovaly pocity, námět díla Ovšem někdy může být rozpad a zkáza díla záměrem autora. Jako např. sochař, který udělal čokoládové plastiky a nasadil do nich i larvy molů, které mají díla zničit. Tyto sochy zakoupilo jedno německé město. Městská rada za ně dala DM. Na obrazovce se ukázaly plastické barevné objekty, složené z nalezených materiálů, umístěné ve městě na křižovatce v centru, které jsou obrovské. Henry Galnaher, jejich spoluautor, řekl: Na umění je fascinující to, že nemá žádná pravidla. Člověk tvoří ze stejného důvodu, jako se rozčilí nebo se zamyslí. Umění je pro mne prostředkem komunikace se světem. U dítěte je to plyšový medvídek a přikrývka. Umění je způsob, jak světu rozumíme, jak sami sebe pronikáme a jak rozumíme světu. Prof. Gragg: Je tu svoboda - nejvyšší je absolutní svoboda ve vaší mysli. - Netvoříme předměty podle přírody ani podle jiných předmětů. - Je to oblast psyché. - Umění je jednou z nejdůležitějších lidských činností současnosti. - Dnes je obrovský zájem o umění, ohromný trh s uměním. Myslím si, že v naší malé českomoravské zemi se ještě trh s uměním nemohl vytvořit, a pokud snad někde začíná, je štěstím, že nijak nezasahuje do tvořících se vnitřních světů našich mladých i starších žijících umělců, jimž je umění hlavním smyslem života. To znamená, že tady u nás zůstáváme možná daleko více v oné oblasti psyché, zmiňované prof. Graggem. Také je velmi významné pro naši uměnímilovnou veřejnost i pro studenty, že umělec nemusí tvořit předměty (díla) podle přírody ani podle jiných předmětů, tedy nemusí interpretovat či napodobovat, ale že vstupuje denně do oblasti PSYCHÉ, tedy do onoho oceánu velkého vnitřního vědomí, v němž jsme propojeni. Vracím se ke zkušenosti mladého umělce H. Galnahera: umělecká činnost vlastně ukazuje reakce naší duše na to co se děje kolem nás Prof. Gragg: Nemyslím, že umění zanikne. Ale občas je nám tak vzdálené, že je nemůžeme pochopit. Ať je to katedrála nebo třeba Beuysovo dílo, idea umění je věčná. Kdyby se umění přestěhovalo z Louvru na Aljašku, jezdili by lidé více na Aljašku. (na filmu spolupracovalo Muzeum Ludwig a Muzeum of Modern Art, New York, produkce Marie Meijer Film 1991) 13

14 O tom, že některý styl uměleckého výrazu je lidem málo pochopitelný, se přesvědčujeme mnoho desítek let na velkých přehlídkách světových současných umělců. Vlastně jsou takto ty obsahy určitými teoretiky záměrně komponovány. O tom můžeme získat informace jak na přehlídkách samotných, tak v médiích, v katalogu i na webu. Skupina spolupracujících mezinárodně známých teoretiků umění se dohodne na tématu, k němuž národní kurátoři vyberou ze své země jednoho umělce. Je to tedy vlastně velmi specifický a poměrně utajený způsob výběru z děl, která dnes vytvářejí žijící umělci. Je naprosto ovlivněn vkusem a vzděláním jednoho jediného kurátora, o němž víme s jistotou jen to, že příští výběr ovlivňovat nebude. Složení těchto týmů je proměnlivé, a tak uměnímilovné publikum nemá vůbec čeho se zachytit při úvahách o kvalitě, smyslu a důvodech k bytí takových přehlídek, takových témat a takových teoretiků. SATJA SAÍ BABA O VÝCHOVĚ Co nám přináší vzdělání a jaký je jeho význam? Co získáváme skrze výchovu v dnešní podobě? Co se můžeme naučit prostřednictvím výchovy? Studenti by měli věnovat pozornost těmto třem aspektům. Životní styl člověka záleží na způsobu, jakým je kultivována jeho mysl. Kultura není zvláštní způsob transformace - zahrnuje jen zjemnění návyků člověka. Teprve pak se může věnovat božské cestě. Vzdělání nekončí dosažením mistrovství v určitém oboru. Znamená daleko více: široké otevření dveří mysli, očištění vnitřních nástrojů vědomí, smyslů a rozumu. Dnes je naneštěstí vzdělání podřízeno omezeným účelům, aby člověk byl schopen zabezpečit si všechny důležité podmínky k životu. Ale pravé vzdělání má očistit člověka od veškerého sobectví. Co se však dnes při vzdělávání ve skutečnosti děje, to je vypuzení radosti a lásky ze vzdělávané mysli. Namísto toho jsou živeny plameny egoismu, pýchy, žárlivosti, hrabivosti, a ještě jsou posilovány. Božská jiskra 14

15 v člověku je utlumena. Moderní vzdělání a výchova negují ctnosti kázně a pokory. Praktikuje se věda bez pochopení podstaty a smyslu činnosti, diktované na pokyn, studium bez humánních hodnot. Je to jako hudba bez melodie. Proto byste se měli vzdát všech sobeckých přání a uvítat Pravdu, která pracuje v dosahu vaší mysli a ukazuje božství, které je vaší realitou. Vzdělání musí dát člověku sebedůvěru, odvahu, měl by si dát záležet na své vlastní síle. V dnešní době se ale člověk vyhýbá procesu vzdělání se ztvrdlým srdcem. Výchova má také za cíl vytvoření a posílení sympatií k těm méně šťastným a chudým na celé zemi. Ale v zavedené formě vzdělávání jsou znalosti a dovednosti vedeny k sobeckým cílům. Einstein a Gandhi kladou dnešní společnosti velmi těžkou otázku: Proč člověk skrze vzdělání získává tvrdost srdce? I on je produktem tohoto systému. Ale Einstein řekl: Jsem to, co jsem, navzdory tomu, co nejsem. Současné vzdělání západního typu dnes podporuje pýchu a sebedůležitost, dokonce zasahuje do takové hloubky, že kultura je vyřazena z dohledu. Je dávno patrné, že všude jsou rodinné vztahy velmi uvolněné. Západní vzdělání zcela odsunulo asijské duchovní bohatství, naopak celé generace jsou fascinovány výstřelky v oblékání, rychlými auty, drogami a vulgarismy v řeči. Tisíce lidí považuje za chybné hovořit mateřským jazykem. Považují za laciné vzdávat čest učiteli, guruovi, vyplývající z pokory srdce. Musíme varovat před takovými zly ve vývoji a připravit vzdělanou generaci, která může znovu obnovit slávu naší země nadšením a projekty láskyplné služby. Dnes nemůžeme za vzdělávání ctností získávat honoráře za nesobeckou lásku a sympatie. Peněžní výdělek nemůže být cílem. Člověk by měl vždy mít na paměti budoucnost krajiny a jeho země a rozplynout se v ideálu pro ostatní. - Výchovný proces je posvátná činnost. Je mnoho úkolů, kterým se máme naučit, mnoho povinností, které máme splnit. V dávných dobách byla cílem této snahy morální kvalita lidí. Po získání takové kvality se studenti dokonce i dnes mohou pohybovat v říši vzdělání jako lvi v lese. Neměli by sami sebe degradovat na nižší úroveň. Co dnes potřebujeme, je transformace ducha. Vzdělání by mělo sloužit nejen k rozvoji inteligence a dovedností, ale také by mělo rozšířit rozhled člověka a učinit jej maximálně užitečným pro společnost a svět. To je možné pouze tehdy, je- li prováděna kultivace ducha současně se vzděláváním ve vědách. Morálka a duchovní vzdělávání cvičí člověka k tomu, aby vedl ukázněný život. Protože totiž vzdělání bez sebekontroly, bez ovládnutí sebe sama není vůbec žádné vzdělání. Pravé vzdělání by mělo z člověka vytvořit soucítící a humánní bytost. Výchova by neměla vést k sebestřednosti a úzkoprsosti. Ze srdce dobře vzdělaného člověka by měly proudit spontánní sympatie a vztahy ke všem bytostem. Měl by být horlivý ve službě společnosti daleko více než ve vlastních pokusech o získání výhod jen pro sebe. Takový by měl být pravý účel vzdělávání a výchovy nové generace, jeho pravý smysl. 15

16 Učitel a jeho úkol. Povolání učitele je v každé zemi nejzodpovědnější. Jestliže se odchýlí od cesty pravdy, celá společnost bude trpět. Tak musíte vyvinout veškeré úsilí, abyste žili správným životem. Máte ve své péči nevinné duše, které k vám s důvěrou vzhlížejí, očekávají vaše pokyny a nemají žádné znalosti o světě a jeho způsobech. Jen tehdy, má-li učitel dobré návyky a je-li oddán disciplině, mohou žáci sami vyrůst v ideální jedince a dobré občany. Stane-li se učitel obětí špatných zvyků, či špatné společnosti, ukáže-li špatné chování, také žáci budou přitahováni na špatné cesty. V takovém případě se mohou dokonce žáci, studenti obrátit proti učiteli a použít to špatné, co se naučili od něj. To pak vede společnost ke zkáze. Ovšem i dnes existují učitelé, kteří následují příklad dávných ideálů. Nejlepší by bylo, kdyby se každá venkovská škola změnila na Gurukul. To je typ tradiční školy v přírodě, kde se žáci učí jak vzdělávací předměty, tak duchovní discipliny. Každý učitel by se měl stát mudrcem - rišiem, který povede děti po cestách vzdělání hmotného, morálního, etického a duchovního, aby se z nich stali ideální občané... (Úvod z knihy Satja Saí Bába: Education on Human Values přeložila Doc. D. Puchnarová) 16

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

Výtvarný NEW AGE z Kalifornie

Výtvarný NEW AGE z Kalifornie Výtvarný NEW AGE z Kalifornie Ve slunné Kalifornii v jednom krásném městě (Mountain View), kde na zahradách rodinných vil rostou palmy, vede malá křehká ţena více neţ deset let podnik na výrobu speciálních

Více

O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ PRACOVNÍ SEŠIT DANA PUCHNAROVÁ DANA PUCHNAROVÁ I. O ČISTÝCH BARVÁCH A TVARECH U barev jsem přitahována jejich vlivem na duši, tedy

Více

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výtvarné umění ve

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA A SISYFOS

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA A SISYFOS Tento příspěvek polemizuje s přednáškou prof. Heřta - http://www.antroposof.sk/diela_pc/hert_waldorf.pdf a nepřímo s článkem Hermanna de Tollenaere http://www.antroposof.sk/diela_pc/tollenaere_vyuka_teozofie.pdf

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři,

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři, revue art 1 Editorial Vážení čtenáři, OBSAH 2 4 6 9 18 20 24 25 26 29 35 41 49 55 62 64 66 72 téma Příběh spiritualismu výlet Josef Mauder archiv Egon Bondy rozhovor Michal Škapa o díle Jan Kotík objev

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Jde o spojení protikladů. Úvodní slovo

Jde o spojení protikladů. Úvodní slovo Úvodní slovo Jde o spojení protikladů O tvořivé věrnosti mluvíme, když máme dojem, že bychom měli dělat věci jinak, nově, a přitom zachovat jejich podstatu. Jakým obdobným obrazem to vyjádřit? Pružná pevnost,

Více

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s.

Více

časopis pro zážitkovou pedagogiku

časopis pro zážitkovou pedagogiku časopis pro zážitkovou pedagogiku podzim 2013 ročník 7 číslo 2 vydává Gymnasion, o.p.s. 13 podzim 2013 1 spiritualita časopis pro zážitkovou pedagogiku číslo 13, podzim 2013 (ročník 7, číslo 2) vychází

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

ČÍTANKA K EDUKAČNÍMU PROGRAMU. Bílé DESKY. Když se me zeptají, kdo jsem. já, bezesporu

ČÍTANKA K EDUKAČNÍMU PROGRAMU. Bílé DESKY. Když se me zeptají, kdo jsem. já, bezesporu Bílé DESKY ČÍTANKA K EDUKAČNÍMU PROGRAMU Když se me zeptají, kdo jsem já, bezesporu Čítanka k edukačnímu programu výstavy Já, bezesporu Galerie Rudolfinum 26. 5. 2011 14. 8. 2011 úvod s. 1 pedagogické

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N.

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N. Josef Sudbarack Duchovní vedení Místo předmluvy Milý N. N. Dostal jsem tvůj dopis, právě když koriguji obsah sazby své knížky o duchovní vedení. Především bych ti chtěl vyjádřit dík a radost z toho, že

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více