ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009 Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí Člověk je tělo a duch v jednom. Neboť my věříme, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Tedy celý člověk, tělo i duše, je odrazem Boha, zvlášť jeho tvář, tajemný obraz jeho nejhlubšího bytí. Bůh promluvil ve Starém zákoně, ale víc ho nikdo neviděl. Ale Bůh jednoho dne získal TVÁŘ. Tvář, jakou máme my, stvořenou z té samé země. Od těch dob můžeme jistým způsobem říct, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu a podobě, sá sobě dal ve svém synu Ježíši obraz a podobu člověka. Ba ještě víc. Ježíš Kristus se svou láskou převtělil do všech lidí. Stali jsme se, jak říká sv. Pavel, údy jeho těla. Dal nám svůj život v našem životě, a náš život - nezapomínejme na to - je náš duch a naše tělo spojené v jedno. Jsme bratři Ježíše Krista. Patříme do té samé rodiny. Nepřekvapuje tedy, zě jsme si podobni. Ne vlastními rysy tváře - Ježíš byl židovské rasy - ale rodinným výrazem, tím tajemným světlem, které tvoří skutečnou krásu. Tuto podobnost musíme rozvíjet v nás, v našich bratřích, přijímajíc skrze Ježíše stále více Život Boha, našeho Otce. A tak přejdeme od anonymní tváře - často dokonce zdeformované - ke tváři proměněné, a nakonec jednoho dne ke tváři zmrtvýchvstalého. Je jisté, že od těch časů na naší zemi Ježíš Kristus nemá žádnou jinou tvář, jen tvář naši a našich bratrů. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí, a na tvářích oči, a v očích pohled, řeč hlubší než slova a gesta. Vracím se k tobě oslněný a přeplněný, ale stále žádostivější. Tváře, otevřené knihy, ze kterých jsem se tolik naučil,. ze kterých jsem tolik dostal od svých bratrů, moje potrava, moje společenství, jedinečné tváře, výsadní díla, která žádná přetvářka, žádná chyba, žádná rána nemohly změnit k nepoznání v očích těch, kteří se umí dívat, z jaké tajemné hmoty jste stvořeny, aby mohly být ve vašich brázdách zapsány větry a bouře, deště a slunce, životy vnější, ale i ty nejskrytější. Obdivoval jsem, Pane, architekturu tváří, katedrály, kapličky nebo soukromá oratoria, a pochopil jsem skrze ni bohatství a ubohost umělce, který je ztvárňoval z nitra

2 každou svou myšlenkou, každým svým pohybem. Krutě jsem trpěl před zkřivenými tvářemi, zdeformovanými, měřil jsem hloubku skrytých bolestí, jako je zlo, nemoc, temné útoky. Viděl jsem některé z těchztracených tváří, unášené proudem, zalité bouřkovými dešti, zatímco na jiných jsem mohl zachytit, žel, jen několik slz, co unikly z uzavřených bystřin. Hltavě jsem pil světlo z tváří zalitých sluncem a uhasil jsem žízeň. Ale dlouho jsem čekal, tak jak se netrpělivě čeká na východ slunce, ze kterého se zrodí úsměv na tvářích noci. Kráčel jsem po vráskách na starých tvářích, pěšinkami, širokými ulicemi nebo puklinami, abych našel stopy, radosti a trápení, které rozoraly půdu dlouhých lidských životů, a vracím se k Tobě, oslněný a přeplněný, ale stále žádostivější. Proč, Pane Proč jsem tak fascinován? A proč jsem se tak často vydával na ty dlouhé poutě ke svatyni tváří? Šel jsem, Pane, přiznávám, hnaný zvědavostí. Knihy nám odhalují tak málo z tajemství života, že je třeba hledat jinde světlo, na které čekáme. Měl jsem předtuchu, že poklad je zakopán v hlíně, ze které jsme tvarováni, v prachu, 2 v živé zemi, obydlené. V zemi smísené s duchem až tak, že už ani nevíme, kde v těch tělech, v těch tvářích, kde je zem, kde je duch, tak jsou navzájem spojeni. Hledal jsem ŽIVOT, Pane, za harmonií tvarů a barev. Hledal jsem osobu za všemi postavami. A za osobami jsem hledal ó, neuchopitelné tajemství! Hledal jsem A najednou jsem přišel na to, že můj hlad po tvářích byl hladem po Bohu Hledal jsem Tě, Pane, a Tys mi dal znamení! Ó, Pane, je to možné, že někteří věřící, kteří by Tě chtěli upřímně potkat, ještě často bloudí, kráčejí s pohledem v oblacích, i když každý den by tě mohli zahlédnout, když křižují cesty svých bratrů po cestách země? Neboť od těch dob, kdy jsi k nám přišel, Bůh, zformované z té samé hlíny jako my, Bůh, který získal TVÁŘ v Ježíši, našem bratru, nikdo víc nemůže potkat člověka tak, aby vněm nenašel něco z Tebe. Ty, betlémské dítě, v usmátých tvářičkách dětí nebo v plačících, Ty, zatoulaný v chrámu, ve tvářích dospívajících, kteří ani neví, zda jsou dospělí nebo děti, Ty, pokoušený na poušti, ve tváři utrápených lidí, rozpolcených, rozervaných zlem, které se ustavičně tulí,

3 Ty, proměněný ve tváři lidí při modlitbě, Ty, odsouzený, zophavený ve tváři mučených lidí, naříkajících pod údery, údery do těla, údery do srdce, Ty, vzkříšený ve tvářích těch, u kterých se nakonec Láska úplně udomácněla a vyzařuje zpěvem velikonočního aleluja. Chtěl bych, Pane, věrně pokračovat v nekonečné pouti k tváři svých bratrů až do dne RADOSTI, když nakonec budeme všichni ve tvém SVĚTLE, budu se na ně s obdivem dívat a uvidím Tebe. Ale ještě musím s tebou dlouho, těžce kráčet a lépe tě poznávat, abych tě jasněji poznal na tváři svých bratrů. Ó, dej mi, Pane, milost vážit si tváře, abych je nikdy nezneuctil, když budu chtít uchopit pro sebe efemerní krásu, nebo trhat z jejich živého těla plody, které zrají pro jiné. Dej, abych nikdy nezavíral oči před jinobarevnými tvářemi, před tmavými nebo pro mě odpudivými tvářemi. Abych ve svém srdci nikdy nezoufal a také neodsuzoval, když pýcha, egoismus nebo nenávist pokryli tváře grimasami, maskami na karneval smrti. Dej mi, Pane, odvahu, abych se nikdy nezastavil na březích tváří, na přitažlivých březích nebo smutných nejistých plochách, ale jako poutník odtamtud překračující hranice viditelna, dej, abych dohonil jasný Pramen Života tam, kde se v klidném jezeru srdcí zlehka rýsuje tvůj obraz. A především dej, Pane, abych se díval na tváře trochu jako Ty, když se je někdy pozoroval a tvůj evangelista o tobě řekl: Pohleděl na něj se zalíbením. Dej mi, Pane, trochu z tvé nekonečné něhy, aspoň trochu, velmi tě prosím. A můj pohled na tváře bude hřejivým pohlazením. Dej mi, Pane, trochu z tvé čistoty, a můj pohled na tváře bude jako safír na oživlém vosku a odhalím písně, dávno, dávno zapomenuté a vydám výkřiky dlouho zadrhnuté a potečou slzy, rozkvetou úsměvy a já budu poslouchatm jak ty tváře zpívají či pláčou, a budu slyšet, Pane, nevyslovitelné tajemství, jak mne vyzývá zpívat či plakat s nimi, s tebou, Pane. (Michael Quoist) I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem 3

4 plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Gen 1,26-27 Ježíš Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Kol 1,15-16 Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Mt 6,22-23 Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne! Mk 10,17.21 Světec na prázdniny Jako světce na prázdniny jsme vybrali sv. Jana Gualberta. Jan Gualbert vešel do dějin jako zakladatel vallombrosánského řádu. Pocházel z blízkosti Florencie, kde se narodil kolem r. 995 jako syn šlechtické rodiny. Přes zjevně náboženskou výchovu vyznačovala dobu jeho mládí výstřednost všeho druhu. Jeho život změnil otřesný zážitek: jeho příbuzný zavraždil Janova bratra. Jan přísahal pomstu a vydal se na dlouhou cestu hledání vraha. Avšak když mu stál konečně tváří v tvář a pachatel se mu vrhl se strachem k nohám, Jan mu odpustil. Legenda vypravuje, že Jan, když pak navštívil kostel, spatřil, jak sklonil Ježíš na kříži svou hlavu. Po tomto zážitku pojal Jan ve svých 18 letech rozhodnutí stát se mnichem. V roce 1013 vstoupil do benediktinského kláštera sv. Miniata u Florencie, kde strávil čtyři roky. Poté, co pak žil nějakou dobu v Camaldoli, v hlavním klášteře kamaldulského řádu, uchýlil se r do blízké pustiny a postavil pro sebe a stejně smýšlející druhy klášter. Jan dal společenství řeholi, kterou sám sepsal a která spočívala na benediktinské konstituci. Podle místa kláštera, údolí Vallombrosy, byla kongregace nazvána vallombrosánským řádem. Jan stanovil ve svých stanovách přísné rozlišování mezi chórovými mnichy a laickými bratry. Mniši nesměli nikdy opustit klášter, laičtí bratři obstarávali všecky pochůzky mimo dům, které byly pro klášter důležité. Zakladatel řádu Jan Gualbert zemřel při vizitační cestě 12. července 1073 v Passignanu v Toskánsku a byl pochován v tamějším kostele. Jeho svatořečení uskutečnil r papež Celestin III. Jan Gualbert je patron lyžařů lesníků a lesních dělníků; je vzýván proti posedlosti. (Podle Rok se svatými) 4

5 HOMO VIATOR ohrožený druh Geneze člověka: homo habilis, homo erectus homo sapiens, homo viator. Homo viator? Nový druh? Zařazuješ se tam i ty? Ano, pokud jsi člověk putující. Pokud by ses jím chtěl stát, možnost vydat se na pouť přichází už toto léto. Prstem po mapě projdeme za pár minut celou zeměkouli. Podobná příležitost se naskýtá právě nyní - putovat po vybraných poutních místech světa. CO JE TO PUTOVÁNÍ? Putování je pro někoho cvičením se v askezi,hledáním spásy, jiný to vnímá jako odpuštění trestu za spáchané hříchy či příležitost k získání odpustků. V období útlaku Církve sloužily poutě jako církevní demonstrace. Teodoret vysvětluje, že když poutník navštěvuje místa, kde se odehrály události spásy, činí tak proto, aby živil svoje oči kontemplací toho, co je objektem jeho tužeb, neboť nejen pohled duše, ale i pohled zraku slouží k duchovnímu povzbuzení ve víře. První křesťanské poutě směřovaly k Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, který dal postavit císař Konstantin Veliký a jeho matka Helena. V 5. století se putovalo k stylitům v syrské Seleucii. Byli to poustevníci, kteří žili na sloupu a odtud kázali a radili poutníkům. Nejznámějším byl Simeon Stylita starší, na svém pilíři měl ohrádku s plochou 1,2 m 2. Obvykle poutníci dosahovali své poutnické mety pěšky. Nebylo to jen pro nedostatek peněz, ale i na znamení pokání. Někdy i vznešené osoby prošly poslední úsek cesty pěšky, francouzský král - sv. Ludvík IX. přišel do katedrály v Chartres dokonce bosý. Ve středověku bylo zvykem, že poutníci prosící o uzdravení v cíli přespávali v chrámu. Měli naději, že se jim místní světec nebo Panna Maria zjeví a uzdraví je. Vyvrcholením poutě byla možnost vidět ostatky světce, případně se jich dotknout. Po Tridentském koncilu nastala renesance poutí. Výrazným impulsem, který způsobil rozvoj mariánských poutí, bylo vítězství nad Turky v bitvě u Lepanta v roce Středověký cestující měl oblečen plášť s kapucí, nosil s sebou hůl, láhev na vodu, růženec a poutnický odznak požehnaný knězem. Během baroka odznaky nahradily tištěné svaté obrázky žalm - Strážce lidu poutnická píseň Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. (AHA - časopis pro mládež) 5

6 aneb slaboši si hrají Znáte to. PéeRdé - povinná rodinná dovolená. Strašná nuda, mimo vody. Předposlední den jsem zahlédl celkem krásné děvče. Neopalovala se, byla už dost bronzová, jenom se bavila ve vodě, asi s bratrem. Tak jsem se šel seznámit Z nudy. Vždyť i tak jsme druhý den odjížděli domů. Jmenovala se Monika a strávili jsme spolu pár hodin, vlastně do pozdního večera. Mně bylo jasné, že je to jen tak, ale jí zřejmě ne. Vyptala si ode mne číslo na mobil a od té doby mi každý den pošle esemesku. Nepochopila, že letní lásky nejsou vážné Sotva existuje na zemi člověk, který by nikdy s nikým nebo s něčím neflirtoval. Nevěříte? No dobrá, asi přeháním. Ale možná ne tak moc. Pokud se chceme flirtování podívat trochu pod kůži, nejprve si ujasněme, o co vlastně jde. Co je to flirtování Flirtování je určitá forma zábavy, napsalo jedno děvče na jednom z chatovacích portálů. Flirt je ubohá forma lásky, našel jsem na jiné stránce. Známý kněz Pavel Hudák to vidí zase takto: Flirtovat znamená hrát si se svým srdcem a se srdcem děvčete, i když člověk dobře ví, že toto dobrodružství se nemůže rozvinout v pravou lásku. Sören Kierkegaard, dánský filosof a spisovatel (zemřel v roce 1855), mluví o flirtu jako o odstranění rozdílu mezi opravdovou láskou a opravdovou zhýralostí: Ani ten, kdo opravdově miluje, ani zhýralec neflirtují. Flirtování si zahrává se zlem a nedokáže konat dobro. Muž může flirtovat s mnoha ženami, ale opravdu dokáže milovat jen jednu. A ještě něco ze slovníku cizích slov: Flirtovat - nezávazně, lehkomyslně se dvořit, projevovat milostný zájem. Z těchto odpovědí můžeme shrnout následující: flirtování je vědomá nezávazná hra s city chlapce/děvčete (muže/ženy - dospělí také flirtují), hra na milé chování se jednoho k druhému z důvodu jakoby zamilování se. Vlastně nejde o nic závazného. Mara a Omar A přejděme k věci. Představte si patnáctiletou Maru a nějakého šestnáctiletého Omara. Jeden na druhého házejí jiskrné pohledy, lichotivé fráze (Dobrý účes! Super ohoz!), dávají si nabídky na společné kino, zmrzku nebo učení se, ohromují se poutavými historkami a nakažlivým smíchem a krátce, ale vtíravě se dotýkají jeden druhého (To máš tolik gelu na hlavě?) - jen tak v lavici, v jídelně když čekají na oběd, na plovárně, před domem, v srpnu i březnu, u moře i na sněhu i za počítačem (v této moderní době zvláště tam). 6

7 Ubohá forma lásky Flirtování Mary a Omara může naoko vypadat jako hledání kamarádství. Ba celé jejich chování může být celkem milé. Ale nahlédněme i do skrytých koutů srdce. Omar se často chce jen pobavit se stydlivější Marou. Nebo Mara chce zažít vzrůšo, řekněme, zda jí dovolí dotknout se ho. Jindy Omar flirtuje, protože se vytahuje před partou, a Mara chce Gejzovi, který jí dal kopačky, možná z pomsty ukázat, že pro druhého je cool. Pravdivě řečeno, kdo flirtuje, je na tom bídně. V podstatě je prázdným člověkem, bez elánu žít naplno a bez odvahy budovat opravdové vztahy. Jeho hrbaté já křičí, že něco chce, ale vždy je nespokojené a hledá ještě něco jiného - nový zážitek, nové vzrůšo, novou krásku V podstatě chce jen mít. A proto je flirt ubohou formou lásky. City a srdce jsou dar, ale Hrát si s city, hrát si se srdcem druhého? I kdybych byl nevím jak unavený, myslím, že zdravý rozum mi nedovolí nevidět v tom cosi nelidského, grobiánského. Vždyť srdce a city nám byly dány jako ty nejkrásnější komunikačního zdroje či kanály pro opravdové vztahy. Pokud si s nimi někdo jen tak ze zábavy zahrává, ať si dá pozor, neboť Dárce srdcí a citů je na svoje dílo citlivý! Je smutné, že flirtování se dnes stalo součástí životního stylu, ba kdesi jsem četl, že je možné ho nazvat symbolem dnešní generace. Mladý člověk si pohrává s vírou v ledasco, ale pořádně nevěří ani přátelům, ani Bohu. Není ochoten převzít na sebe závazek, a to nejen pokud jde o závazek solidního vztahu s pěknou a milovanou osobou, ale ani závazek ve třídě, ve farnosti, v nějaké organizaci. A tak si žije nezávazně, přelétá jako motýl. Navíc, se životně důležitými dary zachází jako s hračkami na jedno použití. Přátelství je riziko (ale pěkné) Víte, co ještě prozrazuje ono malé nespokojené a hrající se já? Že jeho nositel je ještě dítě. Nedozrál k touze objevovat život a udělat ho krásnějším pro druhé. Růst znamená i naučit se riskovat, přijmout riziko, ale takové já se nenaučilo ztrácet (možná ještě tak kredit z mobilu nebo nervy ve škole). Riziko, že by mohlo ztratit své je mi dobře, ho děsí. Otevřít se pro opravdové a čisté přátelství je však opravdu riziko. Věnovat život někomu, něčemu, i to je riziko. Ale já (hm, o kom to vlastně mluvíme?), přesněji my, chceme jen se mít dobře a být v pohodě. (Opravdu, jak často toto v poho vyslovujeme?) K pěstování takového stylu nám parádně pomáhá i počítač, internet, mobil Staly se vhodnými zprostředkovateli flirtování. Klikneš a už jsi jinde, opustíš jeden web a už jsi na druhém, píšeš jednomu a vzápětí už telefonuješ s někým jiným. Bez závazku! Jenže i bez toho, abys něco hodnotného dostal/a (Proč asi někteří mají tak málo přátel?) K uvažování o nerozumnosti flirtování přidám ještě čtyři trefné postřehy z knihy Zamilované srdce (Bratislava, vydavatelství Don Bosco 2004). Čas srdce. Jen devadesát sekund (maximálně prý čtyři minuty) stačí srdci, aby objevilo spřízněnou duši. Ale princ potřebuje delší čas, aby si ověřil, že krásná je ta správná. Vždyť opravdové velké lásky se nerodí na počkání. Čas pro přátele. Trávíš s nimi velmi mnoho času. Bavíte se, blázníte, podnikáte cosi a potom si smyslíš, že intenzivnější vztah vyžaduje romantické měsíční večery. Omyl! 7

8 Proč hledáš cosi víc než přátelství? Měj odvahu být na sebe náročný/á a vytvářet hluboká přátelství! Čas poznání. Všichni chtějí být star a oslepují tě. Má přesně takové modré oči, jak se mi líbí. Oslepení a fantazie hned vytvoří idol. A protože je těžké tomu odolat, začne se krátký večerní příběh lásky. Odkryj však svoje karty a buď upřímný/á! Copak je možné za pár hodin dobře poznat toho druhého a vyjádřit mu lásku? Čas doma. Šlamastika nastane, když už někoho máš. Co potom? Zůstat věrný/á první lásce a kašlat na novou? Nebo naopak? Či zůstat u obou? Rozhodnutí musí udělat každý sám. Tento problém je mnohem větší, než se zdá. Opravdu nezávidím. Ještě to trochu zamotejme A to i přesto, že se nám toto všechno možná zdá jasné. Je tu totiž jedna drobnost. Byli jsme na svatbě mé sestřenice. Neměla jsem žádného partnera a při tancích ve dvojici jsem jen tak seděla. A on, Standa, si mě všimnul. Na otázku: Smím prosit? dostal moji opatrnou, ale kladnou odpověď. Celkem nám to šlo. Potom přišel další a další tanec Mezitím jsme si spolu poseděli, pokecali a cítila jsem se s ním fajn. Byl celkem milý. Uvědomovala jsem si však, že když se rozejdeme, už ho asi nikdy neuvidím. Žije na opačném konci republiky. A dnes, když si na to vzpomínám, jsem v rozpacích, jestli jsem si příliš nezahrávala s city. Bylo to flirtování nebo něco jiného? Mnozí z vás asi namítli: Ale vždyť ne každé milé chování se děvčete k chlapci, a naopak, je přece hned flirtováním! A máte pravdu. Představte si babičku a čtrnáctiletého vnuka, jak se k ní mile chová. Zamilovaný? Flirtuje? A co když ano? No pozor! Zaprvé, může být zamilován do dobroty své babičky. (Když je někdo velmi dobrý, no nemáte ho rádi?) zadruhé, drzouni nemají problém flirtovat ani s babičkami. Ze zábavy. Jedna esemeska, dvě tváře Začínáte trochu víc vnímat ten rozdíl? A zlobu flirtování? Pokud zamilovaný chlapec dobývá svoji princeznu, když je k ní opravdu milý, je to o něčem jiném. potom esemeska: Jedna osoba nemůže změnit celý svět, ale ty můžeš změnit svět jedné osoby. opravdu znamená tu pravou zamilovanost. Pokud ji však dostane Omar od Mary, bude zřejmě vyjadřovat výčitku a bolest podvedeného srdce, se kterým si někdo jen tak hrál. I kdyby všichni kolem nás měli na flirtování pozitivní názory, že je to fajn, příjemné, zábavné a vzrušující, vy mějte odvahu jít flirtu pod kůži. Z Božího pohledu, ani z pohledu srdce upřímného a čestného člověka nemůžeme flirtování pokládat za cosi dobrého. Je to smutné zlo, z kterého velmi trčí egoismus, slabošství a neúcta. Jasně mířený flirt je vždy hříchem. Vyplatí se Na závěr nezapomeňte ještě na jedno. I když vy sami takovou hru nikdy nezačnete, budou jiní, kteří vás jí mohou otravovat, ba někdy přímo terorizovat. Ale i tehdy platí základní princip: na flirtování jsou potřeba dva. Rozum vám napoví, jak slušně, případně i rázně vtěrku odmítnout. (podle AHA) 8

9 Četba na pokračování Jožkův deník_? 32. VŮLE NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE a) Desatero Božích přikázání Na dnešek v noci jsem měl nahnáno strachu. Nikomu bych se s tím nechlubil, ale je to pravda: šel jsem pěšky ke strýčkovi. Bydlí od nás asi 8 km daleko a musí se přes les. Nazpět jsem zabloudil. Nic jsem neviděl, nevěděl jsem, kam mám jít a byl jsem nešťastný A když jsem se nakonec přece vymotal z lesa, pocítil jsem skutečnou úlevu. Řekl jsem si, že vlastně na světě je dost takových lidí, kteří nevědí kam jít a jsou nešťastní. Jsou to ti, kteří neznají vůli našeho nebeského Otce. Avšak každý z nás chce být šťastný. Každý potřebuje jasně vidět a znát cestu,která vede ke štěstí. Touto cestou je: Konat vůli našeho nebeské Otce! Hned po stvoření dal Pán Bůh našim prvním rodičům své hlavní přikázání. Avšak lidé na ně pomalu zapomněli. Proto náš nebeský Otec, který je opravdu dobrý, znovu své přikázání vyhlásil ještě jasněji. Dal je asi 1500 let před narozením Kristovým Mojžíšovi, který vedl židovský národ přes pouť po odchodu z Egypta. Na hoře Sinaj v Arábii bylo vidět blesky a slyšet hřmění. Zdálo se, jakoby se celá hora třásla. Snad to byl sopečný výbuch nebo velká bouře, ale přesto se Mojžíš nebál, vystoupil na vrchol hory a tam mu Bůh dal Desatero přikázání. Desatero Božích přikázání zní: 1. V jednoho Boha věřit budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živl by a dobře ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Aniž požádáš statku jeho. 9

10 b) Evangelium Ale já myslím, že nestačilo ani těch deset Božích příkazů a že lidé si žili stejně tak jak chtěli. Proto se muselo něco stát. Bůh musel zase nějak upozornit lidstvo, že nezachovává jeho vůli, nebo vysvětlit, jaká ta Boží vůle je. A toto vysvětlení přinesl Pán Ježíš ve své radostné zvěsti pro celý svět a pro všechny lidi. Tuto Kristovu radostnou zvěst, která obsahuje v sobě pravou cestu ke štěstí a spokojenosti, nazýváme evangelium. Evangelium sepsali čtyři Kristovi současníci: Matouš, státní daňový úředník, apoštol a přímý svědek, Marek, tajemník prvního papeže svatého Petra, Lukáš, lékař a učenec, pozdější spolupracovník svatého Pavla, Jan, rybář, apoštol a přímý svědek. Tito čtyři evangelisté od sebe neopisují a přece jejich zprávy se shodují. Vyprávějí o událostech v Palestině před dvěma tisíci roky. Dnes jsou evangelia nejvíce čtenou knihou na světě, měla dosud největší vliv. Spisovatelé těchto evangelií byli umučeni, ale tak vlastně podali a zaručili svědectví své pravdivosti. Ještě ani jeden učenec nenašel v evangeliích žádnou chybu podle nejnovějších památek, vykopávek a objevů. Budu si tedy denně v Novém zákoně číst, protože jen tam najdu pravou Otcovu vůli a cestu k Němu. c) Co od nás žádá Ježíš? Dnes mě důstojný pán upozornil, že Pán Ježíš, Boží Syn, prohlásil své přání také na hoře v Galilei. Ukázal nám cestu ke štěstí a dal zákon lásky: Pán Ježíš řekl: - Šťastní chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské! - Šťastní tiší, neboť jim bude patřit zem! - Šťastní plačící, neboť budou potěšeni! 10

11 - Šťastní, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni! - Šťastní milosrdní, neboť dosáhnou milosrdenství! - Šťastní čistého srdce, neboť uvidí Boha! - Šťastní pokojní, neboť se stanou dětmi Božími! - Šťastní, které pronásledují pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království! (Mt 5, 1, 12) Pak pokračuje celé Ježíšovo evangelium jako nádherná radostná zpráva, kterou nám nebe poslalo: Ježíš nepřišel zrušit Zákon, který dal Mojžíšovi Bůh. Přišel ho doplnit a zdokonalit. Jeden žid se ho ptal: Které je největší přikázání v Zákoně? Ježíš odpovídá: Miluj svého Pána Boha z celého srdce a z celé své duše a ze všech svých sil! To je největší a první přikázání. A druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe! V těchto dvou přikázáních je obsažen celý Zákon života. A večer před svou smrtí řekl apoštolům: Dávám vám nové přikázání, abyste se totiž navzájem milovali, jako jsem já miloval vás! Podle toho se pozná, že jste moji žáci Křesťané tedy žijí podle Zákona lásky, který nám dal Pán Ježíš. Vyznávám před tebou svou zbabělost, nevděčnost, svou malověrnost. Ty udržuješ můj život, ty dáváš smysl mé existenci tím, že mi ukazuješ lidi, kteří mne potřebují. Často jsem vzdorovitě nebo lhostejně šel svou vlastní cestou. Odpusť mi všechno, co jsem udělal proti tvé vůli a co se ve mně tvé vůli protiví. Pomáhej mi svým Duchem, abych šel po tvých cestách. 11

12 CÍL Jeden muž přišel po smrti před Boha. Bůh ho přijal s úsměvem, ale tak nějak divně pohlížel za něj. Boží úsměv se změnil v podivný smutek a pak se Bůh zeptal člověka: Ale...ty jsi přišel sám? Jednoho muže na koni a jeho psa zasáhl na cestě blesk, takže se ocitli, aniž by si toho všimli, na cestě k věčnosti. Cesta stoupala, slunce pálilo a oni měli žízeň. V jedné zatáčce uviděli nádhernou mramorovou bránu, která vedla na náměstí ze zlata. Uprostřed toho náměstí stála kašna, v níž zurčela křišťálová voda. Pocestný se obrátil na strážného, který stál u brány: Kde jsme se to ocitli? V nebi. To je krásné být v nebi. Máme strašnou žízeň! Strážný ukázal na fontánu: Můžeš vejít a pít podle chuti. I můj kůň a můj pes mají žízeň. Lituji, řekl vrátný, ale sem zvířata nesmějí. Muž byl velmi zklamaný. Měl obrovskou žízeň, ale sám by se nikdy nenapil. Poděkoval strážnému a pokračoval v cestě. Po dlouhém stoupání do kopce dovedla cesta poutníka a jeho zvířata na místo, kde stála stará vrata, jež se otevírala na cestičku z udusané hlíny, roubenou stromy. Dobrý den, pozdravil poutník strážného. Muž mu odpověděl kývnutím hlavy. Já, můj kůň a můj pes máme hroznou žízeň. Tamhle mezi skalami je pramen, ukázal strážný rukou a dodal: Můžete pít podle libosti. Jezdec, kůň i pes došli k prameni a zahnali žízeň. Poutník se vrátil, aby poděkoval. Mimochodem, jak se to tu jmenuje? Nebe. Nebe? Ale strážný u mramorové brány tvrdil, že nebe je tam! Tamto není nebe, to je peklo. Poutník neskrýval údiv a vyčítavě poznamenal: Měli byste jim zakázat, aby používali váš název! Tohle matoucí sdělení určitě působí mnoho zmatku! Ale vůbec ne! Vlastně nám velmi pomáhají. Skutečně, protože u nich se zastaví všichni ti, kteří neváhají opustit své nejlepší přátele... (B.Ferrero, Květiny pro duši) 12

13 Cestička do nebe O prázdninách mnoho z nás vyráží na cesty. Daleko i blízko. Celý život je ale cestou, která by měla končit v nebi. Pro deštivé dny, kdy nepůjde nikam vyjít nabízíme svým čtenářům Cestičku do nebe. Hra je určena pro libovolný počet hráčů. Začínáme na Zemi. Komu padne 6, může nasadit figurku do hry a hned hází ještě jednou. Podobně může vždy házet ještě jednou, když padne 6. Význam jednotlivých akčních políček: 4 - LAKOMSTVÍ. Být lakomý je škaredé, vrať se na políčko MOUDROST. Být moudrým se vyplácí. Postupuješ na LENOST. Zahálka je matka všech neřestí. Vrať se na ZBOŽNOST. Kdo miluje Boha, tomu vše napomáhá k dobrému. Házej ještě jednou SKROMNOST. Skromný člověk nehledá jen vlastní prospěch. Postup na POKÁNÍ. Upřímná lítost nad hříchy pozvedá duši k Bohu. Házej ještě jednou VĚRNOST. Věrnost může být někdy těžká, ale vždy se vyplácí. Postup na ZBABĚLOST. Zbabělec utíká před problémy. Vrať se na PRACOVITOST. Člověk dostal od Boha příkaz, aby si podmanil prací svět. Plníš tento příkaz a tak postup na FALEŠ. Předstírání je druhem lži a to je špatné. Vrať se na VESELOST. Veselý člověk šíří kolem sebe dobro. Postup na POMLOUVAČNOST. Pomluva je škaredým hříchem proti bližnímu. Vraž se na VYTRVALOST. Ne ten, kdo začal, ale ten kdo dokončí je opravdu dobrý. Postup na HLOUPOST. Být hloupý znamená nevidět. Vrať se na ŽÁRLIVOST. Žárlivec je lakomec ve vztazích, ničí život sobě i druhému. Vrať se na CHUDOBA. Pán Ježíš řekl, že chudým patří Boží království. Postup na MARNIVOST. Marnivec si zakládá na své kráse a dokonalosti. Vrať se na ŠTĚSTÍ. Šťastný člověk kráčí lehce. Postup na VYCHYTRALOST. Chytrák zneužívá toho co ví jen pro svůj prospěch. Vrať se na PEKLO. Prohrál jsi vše POMLOUVÁNÍ. Rád nasloucháš řečem o druhých. Vrať se na NEVINNOST. Být nevinný, nehřešit, to jsou známky čisté duše. Postup na NESTÁLOST. Nestálý člověk u ničeho nevydrží, nic nedokončí. Vrať se na TRPĚLIVOST. Známe přísloví Trpělivost, růže přináší. Postup na VÍRA. Víra v Boha je ten nejcennější poklad. Postup na LÁSKA. Kdo miluje, naplnil zákon Kristův. Postup na NENÁVIST. Je to opak lásky. Vrať se na HNĚV. Jeden z hlavních hříchů, kterým mnoho zlého začíná. Vrať se na PROSTOTA. Prostý člověk jedná bez postranních úmyslů. Postup na ŠKODOLIBOST. Je to radost z neštěstí druhého. Vrať se na PÝCHA. První hlavní hřích. Pyšný člověk vidí jen sám sebe. Vrať se na SPOŘIVOST. Zbytečně neutrácíš za blbosti. Postup na MLSNOST. Kolik lidí umírá na světě hlady a ty si v jídle vybíráš. Vrať se na SOBECTVÍ. Chceš vše jen pro sebe. Vrať se na ČISTOTA. Pán Ježíš řekl, že lidé čistého srdce uvidí Boha. Postup na LEŽ. Lež vždy vyjde najevo. Vrať se zpět na OČISTEC. Jsi skoro u cíle. Musíš ještě odčinit některé své hříchy. 3x neházej NESTŘÍDMOST. Nejde jen o jídlo, ale i sledování televize nebo počítače! Vrať se na NADĚJE. Naděje nás povzbuzuje, že dosáhneme svého cíle. Postup na DOMÝŠLIVOST. Je to začátek pýchy. Vrať se na

14 Poznamenali století Pier Giorio Frassati Šibal Frassati si neodpustil kanadský žertík ani po smrti. V roce 1981 najdou jeho tělo v hrobce neporušené. Na tváři má úsměv a v rukách růženec. Pier Giorio Frassati - svatý chuligán s cigaretou Student důlního inženýrství. Šarmantní atlet. Chuligán s cigaretou v ústech. Horolezec a zkušený lyžař. Když právě neriskuje život nebo aspoň zlomené končetiny, rád navštěvuje divadla a opery. Je mimořádně citlivý vůči chudým a trpícím. Hlásá potřebu sociální reformy. Politicky se angažuje. Je prudký a hlučný, ale na kolenou vydrží celé hodiny. Laický dominikán. Blahoslavený Pier Giorio Frassati. 14 Nebyl mozkem, spíše sportovcem. Organizuje expedice do Alp pro bandu chlapců. Pro temné typy. K vrcholům je pohání s pokřikem: Výš a výš, tam můžete slyšet hlas Krista. Modlete se, vyčistím vám boty Každému chlapci, který se cestou modlí, Pier Giorio slíbí, že mu nakrémuje boty (protivná, ale nutná horolezecká práce). Po výstupu většinou následují divoké lyžařské závody dolů svahem. Večer se usadí kolem kamen ozdobených sušícími se šaty, vyzpěvují a žertují do pozdních hodin. Pier Giorio přitom s vyhrnutými rukávy krémuje boty a pokuřuje. Velmi rád nahlas zpívá, ale falešně. Říká, že je jedno, jak člověk zpívá, hlavně, že zpívá. Má rád kanadské žertíky. Rád je dělá. Nešetří nikoho. Na listy pro přátele se podepisuje Robespiere a přidává motto Násilí dobije všechno. Miluji tě, ale Boha víc Za nejbližší duši považuje sestru Lucianu. Když se vdá, prožívá bolest a netají ji. V dopise příteli to opíše jako nejhlubší ránu ve svém srdci. Ani v lásce nemá štěstí - rozejde se s děvčetem, které miluje. Příteli objasňuje: Mohl bych se s ní oženit proti vůli rodičů za cenu, že bych kvůli nové rodině zničil současnou. Nebylo by to správné. A tak se snažím raději nemyslet na tuto záležitost. Stanu se obětí. Zamilovaný do Eucharistie a světla chudých Každý den přijímá Eucharistii. Mnoho nocí probdí v tiché adoraci. Jistý řeholník vzpomíná: Bylo to v roce 1920 během noční adorace v kostele Santa Maria di Piazza v Turíně o půl jedenácté večer. Otevřel jsem dveře a překvapilo mne, když jsem viděl neznámého mladého muže. Řekl mi, že přišel na adoraci. Upozornil jsem ho, že adorace je jen pro řeholníky. Jeho jemná důraznost byla tak přesvědčivá, že jsem nakonec souhlasil V průběhu hodiny, kterou

15 jsem strávil v jeho společnosti, mě dojalo, jak se snažil neusnout. Když ho zmáhal spánek, postavil se, chvilku četl, potom se modlil růženec. Tak strávil celou noc až do čtyř ráno. Často odchází do turínských čtvrtí bídy. Když se ho přátelé ptají, jak může snést to zapáchající prostředí, Pier Giorio odpoví: Je to Ježíš ke komu jdu. On ke mně přichází každé ráno ve svatém přijímání a já mu to ve velmi malé míře oplácím návštěvou chudých. Kolem nemocných a chudých vidím zvláštní světlo, které my nemáme. Velkorysý mecenáš i sluha Jeho spořivý otec mu dává malé kapesné, které obyčejně zahrnuje i cestovné na autobus. Přísně totiž dbá na přesný příchod ke společnému stolování. Pier Giorio však kapesné hned odevzdá nuznému, a tak když chce jíst, nejednou musí celou cestu domů utíkat. Zříká se rodinných dovolených, aby své chudé nemusel nechat na starost přátelům. Na otázku proč cestuje třetí třídou, s úsměvem odpovídá: Protože neexistuje čtvrtá. Po skončení studií dostane na výběr - peníze nebo auto. Vybere si peníze a rozdá je. Získá pokoj pro starou paní, kterou vypověděli z pronajatého bytu. Sežene postel pro invalidu, který má tuberkulózu. Finančně podpoří tři děti chudé vdovy. Nerozdává jen peníze. Rodinám nosí uhlí, mužům hledá práci, kupuje boty, nemocným vlastnoručně podává injekce. Nadevšechno přitom dává sám sebe. Když ho podvede spolužák, jenom poznamená: Podívejme se, jak někdo dokáže roztočit mých tisíc lir. Dobročinnost často dělá tajně. Sociální aktivista Pier Giorio se snaží změnit systém, který zapomíná na chudé. Charita nestačí, potřebujeme sociální reformu, říkává. Vstoupí do Katolické studentské federace a stane se členem Katolické akce. Mussolini později obě organizace zakáže. Pomáhá založit katolický deník Momento, který se věnuje sociálnímu učení Církve v duchu encykliky Lva XIII. Rerum novarum. Vede pochody katolické mládeže. Často je přepadává Mussoliniho policie a musí se bránit. Několikrát skončí ve vězení. Svým kamarádům říká: Kdokoliv z nás přijde do nebe první, pomůže dostat se tam tomu druhému. Vážně onemocní na dětskou obrnu. Po pěti dnech umírá. Má 24 let. Ve smrtelných křečích píše téměř paralyzovanou rukou: To jsou injekce pro Sappu a potvrzenky ze záložny pro C. Obnov je na můj účet. A své sestře podá lístek ze záložny. Šokující odhalení po smrti Na pohřeb přijde velké množství obyvatel Turína ze čtvrtí bídy, útulků a nemocnic. Otec, majitel prestižního deníku La Stampa, později italský velvyslanec v Římě, a matka malířka až v této chvíli poznávají pravou tvář svého syna. A chudí skutečnou identitu svého dobrodince. Obě strany jsou v šoku. (podle KN) Z duší katolíků musíme jednou provždy vyhnat smutek, nejhorší ze všech nemocí. Cíl, pro který jsme stvořeni, nám ukazuje cestu posetou trním. No přesto, že vede přes utrpení, je radostná. Pier Giorio Frassati 15

16 16

17 Vyvolávání duchů Moderní člověk rád dodržuje určité diety, zaručené recepty pro získání fyzického zdraví. A podobně si hledá i různé duchovní zkratky, spirituální návody na rychlou duchovní obnovu. A jde ještě dál. Chce poznat budoucnost i minulost, někteří se snaží navázat kontakt se zemřelými příbuznými a vyzbrojit se nadpřirozenými schpnostmi. Ať už o tom víme, nebo ne, při každé takové zvědavosti se stáváme hráči druhého týmu. I když možná opravdu nechtíc a naoko nevědomky, ale přece s naším vědomým souhlasem přecházíme na stranu nepřítele. Co je to vyvolávání duchů? Jednoduše řečeno, je to proces, při kterém člověk tvrdí, že vstoupil do jiného stavu vědomí a v něm dovoluje nějaké duchovní, či jiné cizí bytosti ze vzdáleného fyzického nebo duchovního světa přebrat kontrolu nad svým tělem a myslí. Touto bytostí může být duch zemřelé osoby, nějakého duchovního vůdce nebo i mimozemšťana, či mocné nadpřirozené síly. Tyto bytosti potom komunikují s člověkem prostřednictvím jisté osoby, takzvaného hostitele, radí mu, odpovídají na jeho otázky nebo ho přímo vedou po nějaké duchovní cestě, tedy jakoby se stávaly jeho duchovními učiteli. Hostitel nebo medium během seance upadá do transu, ztrácí kontrolu nad svým tělem nebo nechává, aby duch mluvil skrze něho. Někdy zůstává při plném vědomí a dovolí této bytosti používat své ruce na psaní vzkazů (jde o automatické psaní). Historie vyvolávání duchů je úzce spjata se vznikem a praktikováním ostatních okultních praktik. V roce 1840 sestry Foxové tvrdily, že komunikují s duchem zavražděného Charlese Rosmy. Do roku 1886, když se přiznaly ze lži a podvodu, však stihly získat tisíce následovníků a spiritismus jako hnutí se vydalo na tažení světem. V současnosti již existují desetitisíce médií, která nabízejí své služby za drahé peníze. Jde vždy o lež? Někteří mladí lidé mají s vyvoláváním duchů osobní zkušenost. Mnozí odcházejí z takových setkání poznamenáni a ovlivnění. Dozvídají se fakta z minulosti, která se ukážou jako pravdivá a která nemohl znát nikdo jiný, jen dotyčný zemřelý. Duch prozradí něco, co vědí jen oni sami, co se jim někdy přihodilo a o čem nikdo jiný neví. Proč? Opravdu to funguje? Ano, někdy to opravdu funguje. Ale ne takovým způsobem, jak bychom si to přáli. Proř tak rychle zapomínáme na to, co už dávno víme? Vždyť duch člověka, který zemře, nezůstává na zemi. Hned po smrti každý ve své nesmrtelné duši na osobním soudu, který hodnotí jeho život ve vztahu ke Kristu, dostává věčnou odplatu - buď projde očišťováním, nebo vejde do nebeské blaženosti, nebo je hned navěky zatracen (KKC 1022). Takže duše zemřelých k nám nemluví. Kdo tedy? Opravdu jen my sami nebo ta jediná zemřelá bytost zná naši minulost? Nemůže tu být i někdo jiný? Křesťan ví, že mimo nás je tu Bůh. A mimo něj celé jeho stvoření, které zahrnuje i anděly! Dobré i padlé, zlé. Takže by to mohli být dobří andělé, kteří nám pomáhají v životě 17

18 Stane se, že bytost se vydává za samotného Ježíše nebo tvrdí, že mluví v jeho jménu. Je to možné? Ale proč by měl duch tvrdit, že je někdo jiný? A co říká o komunikaci s mrtvými Bůh? Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých (Dt 18,10-11). V Písmu svatém se o tomto tématu mluví vícekrát a velmi jasně. Zkuste si nalistovat Lev 19,26.31; 20,6; 1 Par 10,13; Iz 8,19; Ezech 13,20-21; Gal 5, Takže, kdo nám zbývá? On [ďábel] byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži (Jan 8,44). Lež je přirozeností satana. Při spiritistických seancích se nesetkáváme s ničím jiným, jen s jeho královstvím. Na dokázání své důvěryhodnosti používá triky, podvody a lži. Ďábel zná naši minulost přesně tak, jak ji známe i my. Ba co víc, kdo jiný by měl poznat tak dobře naše soukromé a tajné hříchy z minulosti, aby nám je uměl jasně vyjmenovat? Tak se nás snaží oklamat a přesvědčit, abychom mu důvěřovali. Ale zavřeme tyto dveře, nedotýkejme se jich ani jedním prstem. Nechejme mistra lži a jeho přisluhovače tam, kam patří - v temnotě odsouzení. Pro ně není místo v Božím království ani odpuštění. Oni nenajdou spásu v Kristu. Kristus zemřel za nás, ne za padlé anděly. A tato radostná novina satana rozčiluje nejvíc ze všeho. (M. Švikruha - AHA) Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže vojska nebeského, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. 18

19 CHOULOSTIVÉ OTAZNÍKY DOKÁŽETE SI ODPOČINOUT? Zdá se, že klid není nikdy tam, kde jsme, ale vždycky někde jinde. Když se však dostaneme tam, kde se domníváme, že klid je, zjistíme, že zase odcestoval jinam. Jeden muž říkával:»nejlepší dny dovolené jsou den, kdy odjíždíme a den, kdy se vracíme.«klid potřebuje celé stvoření. I země, točící se kolem své osy, střídá světlo s temnotou. Rolník ví, že půda je plodná, mění-li rostliny, nebo ji čas od času nechá ležet ladem. Lidé, kteří pracují venku, cítí zákon odpočinku, neboť»přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat.«(jan 9, 4) Čím se řídí příroda sama od sebe, má se snažit pochopit člověk rozumem. Při stvoření působil Bůh šest dní; pak odpočíval, a tak předal člověku své životní pravidlo. Mnoho květin, pocházejících ze Stvořitelovy ruky, zavírá na noc květy a ptáci zastrkují hlavičky pod křídla. Je to poetické napomenutí, že i člověk má odpočívat. Psychologie jen potvrzuje zákon přírody, který připomínal Vykupitel svým učedníkům po těžké práci:»pojďte... někam stranou na osamělé místo a trochu si odpočiňte.«(m.k 6, 31) Mozek má určitá místa, skrze něž fungují určité smysly, např. zrak, sluch atd. Pracuje-li jediný z nich sám příliš dlouho, cítíme únavu a vyčerpání. Jako by v lidském těle byla činná jen jedna skupina svalů. Je nutné, aby přišly na řadu všechny, jinak jsme brzo unaveni a vyčerpání. Sportovec, který by užíval při sportu jen rukou a ne celého těla, by neměl určitě úspěch. Duch, který se rozvijí jen jedním směrem a nemá jiné, vyrovnávající, všeobecné zájmy, se lehce stává úzkoprsým - ba nesnášenlivým. Nic neochromuje lidského ducha tak, jako počítání; není-li vyváženo vypočítávání hmotných skutečností duchovními zájmy, ztrácí duch nejen schopnost myslet abstraktně, ale ztrácí i schopnost dívat se na život lidsky. Ke konci svého života litoval Darwin, že ztratil úplně požitek z literárních a hudebních děl tím, že soustřeďoval ducha jen na květiny a zvířata. Vědy, které se zabývají jen hmotnými předměty, trestají často své odborníky výlučností, která hraničí se slepotou. Jestliže se mozek a duch nerozvíjejí dalšími zájmy, které přesahují pokusnictví, mohou vychovat k úplně falešnému názoru, že na světě je jen to, čeho se můžeme dotknout nebo co můžeme vidět. Tělesně pracující člověk cítí potřebu odpočinku skoro jako psychologickou nutnost. Duševní pracovníci se však často dají strhnout do víru práce, takže považuji svoji činnost a své povinnosti za tak důležité, že se nedovedou od práce odtrhnout. Pak už ani odpočívat neumějí. Jsou do práce tak zapleteni, jako by měli v ruce elektrický drát, který nemohou pustit a který je ničí. Stejně jako tělesná práce klade i duševní práce na tělesný systém velké nároky. A přesto jsou duševně zaměstnaní lidé tak pevně svázáni svou duševní činnosti, že se jich při tak zvaném odpočinku zmocní neklid a hledají nějaké východisko, jak by mohli v duševní práci pokračovat, tak aby to vypadalo, že odpočívají. Dokonce ani v nemoci nejsou schopni myslet na něco jiného než na svou práci, dělat plány, počítat, uvažovat. H. W. Beecher řekl, že práci jednoho roku může udělat za jedenáct měsíců, ale ne za dvanáct měsíců. Znal dobře zákon, že stále napjatý luk ztrácí svoji sílu. OSVOBOZENÝ SEX? Při četbě novin nebo všemocných inzerátů se člověk musí někdy smát. Podle nich je»sex konečně svobodný«! Čtenář se domnívá, že sex se už nemusí zavírat do temnot soukromí, ale předvede se veřejnosti k důkladnému prohlédnutí a prostudováni. Byl sex v minulostí skutečně takovým nevolníkem? A proč se tématu»svoboda sexu«věnuje víc pozornosti než osvobození lidí, kteří úpí v nejrůznějších poutech, nebo se do těchto pout bezhlavě v nesmyslné naději ženou? Kdyby byl býval sex nevolníkem a nyní byl osvobozen, musel by počet lidí v tzv. kulturních zemích stoupat. Zatím stoupá spíše počet aut než počet kočárků. Jak to, 19

20 že dříve plakaly ženy radostí nad krásnou nevěstou a dnes nezřídka vzbuzuje nevěsta pláč jen tím, že objem jejího pasu je o poznání větší než objem její obtloustlé matky? O pohlavním životě se dříve také diskutovalo - jako např. u zánětu slepého střeva. Napsala se o něm spousta knih - jako o šestém přikázání. Sv. Alfons z Liguory, bývalý advokát, napsal o sexu mnohem podrobnější knihy než nynější»sexopisci«- ovšem z jiného hlediska než naši chrabří sexuální osvoboditelé. Ti zapomínají, že některé věci děláme sami pro sebe, jiné pro jedinou osobu a opět jiné můžeme dělat společně s mnoha jinými. Lidé mají přirozený a správný sklon nemluvit o tom, co dělá každý sám. Např. o tom, že si čistí nos. Dospívající chlapec se právem zlobí, když mu matka přidrží u nosu kapesník a řekne:»pořádně se vysmrkej!«jakmile dítě cítí, že ryze individuální věc přestává být věcí společenskou, vyrostlo z dětských střevíčků. Nevyskytují se ilustrovaná pojednání o krkání či návody ke šťourání se v zubech. Čistě osobní jednání nepatří do společenského rozhovoru. Jen hloupý člověk by napsal vážné pojednání:»o osvobozeném šťourání se v zubech.«veřejně se o tom dosud nemluvilo, znamená to tedy, že šťourání se v zubech a jiné čistě intimní záležitosti se musejí osvobozovat? Jsou věci, které děláme jen s jediným člověkem. Život lásky není svou povahou společenský, nýbrž osobní, nesdělitelný, jedinečný. Nikdo se nepohorší, vidí-li vás jíst u stolečku před hostincem, ale je mu trapně, vidí-li, jak se na veřejnosti dva lidé vášnivě objímají a líbají. A přece to není nic mravně nesprávného, Čin je dobrý, ale ukazovat jej na veřejnosti jej profanuje, dělá vulgárním. Takové chování patří jen k jedné osobě, jako kdybychom jí sdělovali tajemství. Tvrdí-li někdo, že takové chování»osvobozuje manželství«, nezná rozdíl mezi pohlavním životem zvířat a lidí. Vrozenou úctou k posvátnosti lásky si také vysvětlíme plachost dívky, která se leká předčasného projevu a prozrazení tajemství své tvůrčí síly. Mluví-li o těchto věcech s rozkoší, ba vulgárně, ztratila tajemství života. Také rytířské chování muže k ženě vyrůstá ne z toho, že žena je tělesně slabší, ale z úcty k jejímu tajemství. Lidé si chtějí uchovat jedinečnost svého tajemství. Není to upejpavost. Opice při svých projevech v klecích nejsou»osvobozeny«. Mohou totiž sdílet jen reflexy žláz, ne však tajemství srdcí. Chov koni není totiž rodinný krb. I k vlajce naši vlasti máme úctu - dokud vlaje nad našimi hlavami. Co kdyby někdo napsal:»o osvobození naší vlajky«a tvrdil, že nemá vlát nad námi, nýbrž že ji máme pošlapat a roztrhat, abychom ji osvobodili od jediného pojetí, totiž od onoho vláni nad našimi hlavami? Pak bychom viděli svou vlast z perspektivy červa. Stejné je to i s láskou. Jakmile se na ni začneme»svobodně«dívat z perspektivy červa, stává se zvířecím pudem. Má-li zůstat tajemným vztahem, musíme se na ni dívat z perspektivy ušlechtilého člověka. Fulton J. Sheen K ZAMYŠLENÍ Vysoká škola lásky, které nás učí sv. Pavel v listě ke Korintským, obsahuje nejpodstatnější rysy a projevy lásky i pro manželské spolužití. Láska je dobrotivá, trpělivá, nehledá sama sebe, nežárli, nesmýšlí zle, ale... všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno přetrpí - láska nikdy neumírá... V duchu popisu vlastnosti lásky u sv. Pavla jsou manželé jeden druhému oporou, vyrovnáním, doplněním a povzbuzením. Třenic a těžkostí je dost všude, najdou se i ve vzorném manželství. Ale když jeden nevyužije slabé chvíle čí nedokonalosti druhého, ale pomáhá mu jemnocitem a něžnou dobrotou překonat depresivní stav, když jeden druhému pomáhá k vyšší úrovni vzdělání nebo duchovní dokonalosti, když se vnesou do denního manželského života - od práce a starostí až po důvěrnost duší zásady Boži lásky a dobroty, výsledek musí být krásný a požehnaný. 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE

CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE Bez víry to nejde Víra to není pouhé uznání existence Boha. Kdyby byl Bůh pouhou neživou energií (třeba jako elektřina), stačilo by uznat její existenci a otočit vypínačem, aby

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více