zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne 21[ konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne 21[ konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)"

Transkript

1 EVROPSKÁ UNIE lntegrovaný regionální operačni' program é + PR0 MÍSTNÍ zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne 21[ konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) Př/'forr}n/..' dle prezenční listiny Program/.ec/nán/'.' 1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Informace k hodnocení Žádostí o podporu ve výzvách IROP 2 a 3 3) Předvýběr projektů ve výzvách IRoP 2 a IROP 3 4) Závěr Zap/-sovafe/,' Ing. Tomáš Vidlák Ověřovafe/é,. Ing. Jaroslav Bašek, Ing. Petra Zilvarová Průběh iedhání: 1) Předsedkyně Výběrové komise zahájila jednání v 17 hodin. Na úvod přivítala všechny přítomné a konstatovala, že Výběrová komise je usnášeníschopná. Následně představila program jednání, který byl přítomnými členy schválen. Zapisovatelem dnešního jednání byl určen lng. Tomáš Vidlák, ověřovateli lng. Jaroslav Bašek a ing. Petra Zilvarová. t/snesen/'.' Výběrová komise schvaluje program dnešního jednání. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) = ScAva'/eno Usnesen/'.' Výběrová komise schvaluje zapisovatelem lng. Tomáše Vidláka, ověřovateli lng. Jaroslava Baška a lng. Petru Zilvarovou. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) = SchL/á/eno 2) Poté vedoucí zaměstnanec strategie CLLD seznámil přítomné sprůběhem hodnocení projektů ve výzvách IROP 2 -Infrastruktura základních škol 1 a IROP 3 - Bezpečnost dopravy 1. Ke každé žádosti o podporu byli na jednání Výběrové komise MAS dne i7 vylosováni dva členové Výběrové komise, kteří společně s ostatními členy komise podepsali Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů. Ve stanoveném termínu bylo provedeno hodnocení žádostí o podporu, jehož výsledky byly odevzdány do do kanceláře MAS. Na základě těchto podkladů pracovníci kanceláře rozeslali členům Výběrové komise dne podklady pro dnešní jednání. 3) Poté přišlo na řadu hodnocení projektů dle jednotlivých výzev: Ič:

2 EVROPSKÁ UNIE lntegrovaný regionálni. operační program M I N I STE RSTVO 2.výzva MAS POHODA-iROplinfrastruktura základních škol I Na úvod jednání k této výzvě byl prověřen střet zájmů ].ednotlivých přítomných členů Výběrové komise -ve střetu zá].mů se v této výzvě ocitl lng. Milan Holinka (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek) a proto se neúčastnil hodnocení a jednání k této vý7:nve_ Složení Výběrové komise pro hodnocení v této výzvě _ie tedy následu_iící: Celkem přítomno 5 členů z9, tzn. nadpolovjční účast = Výběrová komise je usnášeníschopná. Sektor Počet Hlasovací práva Veřejný 1 20% Neziskový 0 00/o Soukromý 4 800/o CELKEM /o Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50 /o hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány. Zájmová skupina Počet Hlasovací práva Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce 2 400/o Služby pro obyvatele a návštěvníky vč, CR 1 200/o Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o 2 400/o krajinu a profesní vzdělávání CELKEM /o Do výzvy byly předloženy 2 žádosti o podporu, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Přítomní s hlasovacím právem byli sjednotlivými žádostmi seznámeni, k hodnocení měli kdispozici výsledky hodnocení dvou hodnotitelů. Na základě společné diskuse nad výsledky hodnocení bylo u každého z předložených projektů vytvořeno závěrečné hodnocení, o kterém bylo hlasováno. Místní akční skupina POHODA venkova, z.s[

3 EVROPSKA UNIE lntegrovaný regionální operační program M I N I STE RSTVO Výsledek věcného hodhocení žádostí o podporu ve výzvě IROP 2 Název MAS: číslo výzvy MAS: 030/06_16_075/CLLD Číslo SCLLD: CLLD Alokace výzvy MAS z EFRR: ,- Kč Název výzvy MAS: 2.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol 1 Registračrií číslo Název žadatele Název projektu Ič Bodové Výsledek věcného Příspěvek Unie z hodnoceni hodnocení EFRR CZ /0.0/0.O/16_075/ OBEC DOBRÉ Rekonstrukceodbornéučebny -dílnyzšdobré žádost o podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnocení ,24,- CZ /0.0/0.0/16_075/ M ĚSIYS N OVÝ Zajištění žádost o podporu ,10,- HRÁDEK bezbariérovosti -výtahdozsnovýhrádek splni]a podmínkyvěcnéhohodnocení Usnesen/'.. Výběrová komise schvaluje výsledek věcného hodnocení předložených žádostí o podporu ve výzvě IROP 2 (Infrastruktura základních škol 1). (5 pro, 0 proti, 0 zdržel se) = Schwá/eno Místní akční skupina POHODA venkova, z.s[

4 EVROPSKA UNI E lntegrovaný regionální operační program MINISTERSTV0 PRO MÍSTNí Na základě provedeného ohodnocení a společného jednání Výběrová komise vytvořila seznam projektů ve výzvě IROP2, který je seřazený sestupně podle počtu dosažených bodů. Seznam žádostí o podporu ve výzvě IROP 2 po věcném hodnocení Název MAS= Číslo výzvy MAS: 030/06_16_075/CLLD Číslo SCLLD: CLLD Alokace výzvy MAS z EFRR= ,- Kč Název výzvy MAS: 2.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol 1 Poř- Registrační číslo Název žadatele Název projektu Ič Bodové Výsledek Příspěvek Datum a cas hodnoceni věcnéhohodnoceni Unie z EFRR registracevms CZ /O.0/O.0/16_075/ M ĚSTYS N OVÝ Zajištění bezbariérovosti -výtah žádost o podporu ,10, HRÁDEK do ZŠ Nový Hrádek splnila podmínkyvěcnéhohodnoceni 9 : 26 : CZ /0.O/O.O/16_075/ OBEC DOBRÉ Rekonstrukce odborné učebny žádost o podporu ,24, dílny ZŠ Dobré splnila podmínkyvěcnéhohodnoceni 12:03:26 Usnesen/'.` Výběrová komise schvaluje Seznam žádostí o podporu ve výzvě IROP 2 (Infrastruktura základních škol i) po věcném hodnocení a jejich pořadí podle počtu získaných bodů. (5 pro, O proti, O zdržel se) =

5 EVROPSKA UNIE Evropský fond pro regionálni' rozvoj lntegrovaný regionálni' operační program é * 3.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy I Na úvod jednání k této výzvě byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů Výběrové komise - ve střetu zájmů nebyl nikdo z přítomných členů komise. Na jednání dorazil Kamil Tomek. Složení Výběrové komise pro hodnocení v této výzvě _ie tedy následu_iící: Celkem přítomno 7 členů z9, tzn. nadpoloviční účast = Výběrová komise ].e usnášeníschopná. Sektor Počet Hlasovací práva Veřejný 1 14,30/o Nezískový 1 14,30/o Soukromý 5 71,4% CELKEM /o Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru pro].ektů minimálně 50% hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány. Zájmová skupina Počet Hlasovací práva Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesni' vzdělávání 2 28,6% 2 28,60/o 3 42,8% CELKEM /o Do výzvy byly předloženy 4 žádosti o podporu, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Přítomní s hlasovacím právem byli sjednotlivými žádostmi seznámeni, khodnocení měli kdispozici výsledky hodnocení dvou hodnotitelů. Na základě společné diskuse nad výsledky hodnocení bylo u každého z předložených projektů vytvořeno závěrečné hodnocení, o kterém bylo hlasováno.

6 EVROPSKA UNIE Ewopský fond pro regionální rozvoj lntegrovaný regionální operační program Název MAS: Číslo SCLLD: Název výzvy MAS= Výsledek věcného hodnocení žádostí o podporu ve výzvě IROP 3 číslo výzvy MAS: 044/06_16_038/CLLD CLLD Alokace výzvy MAS z EFRR: ,- Kč 3.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy 1 Registrační číslo Název žadatele Název projektu IČ Bodové Výsledek věcného Příspěvek Unie z hodnocení hodnocení EFRR CZ /0.0/0.0/16_038/ OBEC SEMECHNICE Chodník a parkovacístánívobcisemechnice žádost o podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnocení ,70,- CZ /0.0/0.0/16_038/ Město Nové MěstonadMetují Bezpečnost dopravy veměstě-stavebníupravychodníkuvulicinastrážnici žádost o podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnocení ,95,- CZ /0.0/0.0/16_038/ Město Nové MěstonadMetují Bezpečnost dopravy veměstě-chodníktgm-kaštánky žádost o podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnocení ,65,- CZ /0.0/0.0/16_038/ OBEC CESKEMEZIŘÍčÍ Zvýšení bezpečnostidopravyvcentruobcečeskémeziříčíazajištěníbezpečnépřístupovéchodeckétrasydozščeskémezíříčí žádost o podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnocení ,36,- 1snese4ͱ Výběrová komise schvaluje výsledek věcného hodnocení předložených žádostí o podporu ve výzvě IROP 3 (Bezpečnost dopravy 1). Ič: (7 pro, 0 proti, 0 zdržel se) = Schvá/eno

7 EVROPSKA UNIE lntegrovaný regionální operačni' program PRO IVIÍSTNÍ Nazákladěprovedenéhoohodnoceníaspolečného]ednáníVýběrovákomisevytvořilaseznamprojektůvevýzvěIROP3,který]eseřazenýsestupně podle počtu dosažených bodů. Projekty se ste].ným počtem bodů byly řazeny podle data a času podání žádosti o podporu v MS Seznam žádostí o podporu ve výzvě IROP 3 po věcném hodnocení N Y, Cislo SCLLD:ázevvýzvyMAS. i a cni s upina POHODA venkova, z.s.clld_15_01_0713výzvamaspohodai - ROP-Bezpecnost dopravy 1 Císlo výzvy MAS: Alokace výzvy MAS z EFRR: 044/06_16_038/CLLD_15_01_ ,- Kč P1. Or- Registracni cislocz /0.0/0.0/16038/ Nazev žadateleměstonovémvt Název projektu IČ Bodové Výsledek Příspěvek Datum a ča S hodnocení věcnéhohodnocení Unie z EFRR registracevms2014 es0nadmetujíměstonovémvt Bezpecnost dopravy ve meste -stavebníúpravychodníkuvulicinastrážnicibv žádost o podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnocení ,95, :00:46 2. CZ /0.0/0.0/16 038/ es0nadmetují ezpecnost dopravy ve meste -chodni'ktgm-kaštánky žádost o podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnocení ,65,~ :02:51 3 CZ /0.0/O.0/16_038/ CZ /0.0/0.0/16038/ OBEC SEMECHNICEOBECČESKÉ Chodník a parkovací stání v obcísemechnicez,v, žádost o podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnocení ,70, :57:47 4. MEZIŘÍČÍ vyseni bezpecnosti dopravy vcentruobcečeskémeziříči'a žádost o podporu ,36, splnila podminkyvěcnéhohodnocení zajištění bezpečné při'stupovéchodeckétrasydozščeskémeziříčí 15:07:35 Z_ \,,, v, Usnesen/.. Vyberova komise schvalu]e Seznam žádostí o podporu ve výzvě IROP 3 (Bezpečnost dopravy 1) po věcném hodnocení a jejich pořadí_podlepočtuzískanýchbodů.(7pro,0proti,0zdrželse)=schwa'/eno Ič:

8 =.FžCPSKÁ UNIE :rt}osilq7 fond pro regionálni' rozvoj megrtwaný regionální operační program ET-i Ji t'u.mhěmjmamí předsedkyně Výběrové komise poděkovala všem přítomným za účast a v i8:i5 h. -óiiffil "'miilmri± dne 21. listopadu 2017 Zapsal : -Í_\i ::,,`\L Ing. Tomáš Vidlák Ověřovatelé : Ing. Jaroslav Bašek Ing. Petra Zilvarová Místní akční skupiha POHODA venkova, zls,

zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne is konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne is konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) EVROPSKÁ UNIE lntegrovaný regionální operačni. program é J zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne 30.1. 20is konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) Př/'fomn/.,. dle prezenční listiny Programjednání'.'

Více

zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne is konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne is konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) Evropský fond pro regionální rozvoj zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne 20.3. 20is konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) Pfftomr}Í... d]e prezenční listiny Programjeďnán/.. i) Schválení

Více

zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne 12.6[ 2018 konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne 12.6[ 2018 konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro reglonální rozvoj lntegrovaný regionální operaění pr gram M"ISTERST`V0 zápls ze zasedání Výběrové komise MAS dne 12.6[ 2018 konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Více

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s , 15:30, Holovousy

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s , 15:30, Holovousy Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s. 12.4.2018, 15:30, Holovousy Přítomni: Ing. Jitka Koubková, Mgr. Michal Trousil, Ph.D., Ing. Tomáš Gabriel, Bc. Monika Benešová, Ing. Petra Soukupová,

Více

PHH BffivEffiE Vfi nl i T i ť` {,] w ťb. r? r 5 k lj P 1 n,3. zápls. z jednání Programového výboru MAS č dne 9.2, 2018

PHH BffivEffiE Vfi nl i T i ť` {,] w ťb. r? r 5 k lj P 1 n,3. zápls. z jednání Programového výboru MAS č dne 9.2, 2018 ťf f ffif É I±J{+ PHH BffivEffiE Vfi nl i T i ť` {,] w ťb. r? r 5 k lj P 1 n,3 zápls z jednání Programového výboru MAS č. 2018-02 dne 9.2, 2018 konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) Př/'fomn/.,'

Více

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 8:30, Holovousy

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 8:30, Holovousy Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 13.2.2019 od 8:30, Holovousy Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (dle prezenční listiny 100 %) Zastoupení veřejného sektoru nižší

Více

zápls z 37[ Valné hromady Místhí akční skupiny POHODA venkova, z]s.

zápls z 37[ Valné hromady Místhí akční skupiny POHODA venkova, z]s. ``` Č{Sk REPuel.lKy i,'nsmas m # Ř ffi Ř á # Ů m 8 Q k u LiB m S zápls z 37[ Valné hromady Místhí akční skupiny POHODA venkova, z]s. {dále jen MAS POHODA venkova nebo MASmr) konané dne 2.10. 2018 od 18,00

Více

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 14:30, Holovousy

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 14:30, Holovousy Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 17. 4. 2018 od 14:30, Holovousy Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (dle prezenční listiny 100 %) Zastoupení veřejného sektoru nižší

Více

zápls z jednání Programového výboru MAS č, dne 3L konaného na Obecním úřadě v Podbřezí (Podbřezí 16, )

zápls z jednání Programového výboru MAS č, dne 3L konaného na Obecním úřadě v Podbřezí (Podbřezí 16, ) zápls z jednání Programového výboru MAS č, 2018106 dne 3L7. 2018 konaného na Obecním úřadě v Podbřezí (Podbřezí 16, 518 03) Př/'fomn/... dle prezenční listiny Průběh iednání: 1) Předseda MAS zahájn jednání

Více

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 10:00, Holovousy

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 10:00, Holovousy Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 28. 5. 2018 od 10:00, Holovousy Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (dle prezenční listiny 100 %) Zastoupení veřejného sektoru nižší

Více

ZÁPIS Z VÝBĚROVÉ KOMISE SPOLKU MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: konané dne

ZÁPIS Z VÝBĚROVÉ KOMISE SPOLKU MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: konané dne Program výběrové komise spolku ZÁPIS Z VÝBĚROVÉ KOMISE SPOLKU MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111 se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03 konané dne 25. 5. 2018 1. Zahájení 2. Jmenování

Více

Zápis z jednání Programového výboru 3/2018 konaného dne 17. července 2018

Zápis z jednání Programového výboru 3/2018 konaného dne 17. července 2018 Zápis z jednání Programového výboru 3/2018 konaného dne 17. července 2018 Datum konání: 17. 7. 2018 Místo konání: kancelář MAS, Havlíčkova ul. 67, Havlíčkova Borová Čas konání: od 13:00 hod. Hlasování:

Více

Zápis z 31. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. konané dne od h ve Valu (Přírodní divadlo).

Zápis z 31. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. konané dne od h ve Valu (Přírodní divadlo). Zápis z 31. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. (dále jen MAS POHODA venkova nebo MAS-Pv) konané dne 29. 6. 2016 od 18.00 h ve Valu (Přírodní divadlo). 1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné

Více

Zápis z jednání Výběrové komise spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne výzva PRV

Zápis z jednání Výběrové komise spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne výzva PRV Zápis z jednání Výběrové komise spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 18. 07. 2018 3. výzva PRV Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:00 hodin. Přítomní:

Více

MAS Posázaví ZÁPIS Č. 10/2018. zjednáni Výkonného výboru MAS Posázaví konaného 4. řljna 2018 od 9:00 v Benešově, zasedací místnost Posázaví ops.

MAS Posázaví ZÁPIS Č. 10/2018. zjednáni Výkonného výboru MAS Posázaví konaného 4. řljna 2018 od 9:00 v Benešově, zasedací místnost Posázaví ops. - ALOKACE - 2. - 2. : ZÁPIS Č. 10/2018 zjednáni Výkonného výboru konaného 4. řljna 2018 od 9:00 v Benešově, zasedací místnost Posázaví ops. Program: 1. Přivítání, ověřovatelé zápisu, seznámení s programem

Více

ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne v zasedací místnosti MěÚ Nechanice

ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne v zasedací místnosti MěÚ Nechanice ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 18. 7. 2017 v zasedací místnosti MěÚ Nechanice PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Schválení projektů z Programu rozvoje venkova 3. Schválení

Více

SERVISO, o. p. s. Komenského náměstí Třebívlice IČ: DIČ: CZ tel.:

SERVISO, o. p. s. Komenského náměstí Třebívlice IČ: DIČ: CZ tel.: Zápis z jednání rozhodovacího orgánu (Rozhodovací komise) organizační složky MAS SERVISO obecně prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s. se sídlem Komenského náměstí 17,,, zapsané v rejstříku obecně prospěšných

Více

Zápis z 4. jednání Výběrové komise MAS Krušné hory

Zápis z 4. jednání Výběrové komise MAS Krušné hory Zápis z 4. jednání Výběrové komise MAS Krušné hory Datum jednání: 27. 3. 2018 Čas jednání: 12:30 hod Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov Přítomni: členové VK dle prezenční listiny Program

Více

Zápis z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z.s , 10:00, Holovousy

Zápis z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z.s , 10:00, Holovousy Přítomni: dle prezenční listiny Zápis z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z.s. 25.8.2017, 10:00, Holovousy Program: 1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele 2. Výběr projektů

Více

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s , 16:30, Holovousy

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s , 16:30, Holovousy Přítomni: dle prezenční listiny Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s. 24.8.2017, 16:30, Holovousy Program: 1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele 2. Informace

Více

zápls ze zasedáhí Výběrové komise MAS dhe 17[ konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

zápls ze zasedáhí Výběrové komise MAS dhe 17[ konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) ii::;i:± EVROPSKÁ UNIE Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblasti Program rozvoje venkova ` ---_ PROGRAM ROZVO E VENKOVA ^H \.+-++\í+++.+.-y mgěbffi# E#lffi# ffiffi

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

Zápis z jednání Výběrové komise organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s.

Zápis z jednání Výběrové komise organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s. Zápis z jednání Výběrové komise organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s. Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s. v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020

Více

`----J^`---.r::=/L. PG H Ů Dfi ue fl. zápls. z jednání Programového výboru MAS č dne 19.1[ 2018

`----J^`---.r::=/L. PG H Ů Dfi ue fl. zápls. z jednání Programového výboru MAS č dne 19.1[ 2018 `----J^`---.r::=/L PG H Ů Dfi ue fl zápls z jednání Programového výboru MAS č. 2018101 dne 19.1[ 2018 konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) Př/'fomn/.,' dle prezenční listiny Průběh iednání:

Více

Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne výzva PRV

Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne výzva PRV Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 26. 02. 2018 1. výzva PRV Čas zahájení jednání: 16:00 Místo jednání: Kancelář MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka,

Více

Zápis z 30. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. konané dne od h v Dobrušce (středisko UK).

Zápis z 30. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. konané dne od h v Dobrušce (středisko UK). Zápis z 30. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. (dále jen MAS POHODA venkova nebo MAS-Pv) konané dne 31. 3. 2016 od 17.00 h v Dobrušce (středisko UK). 1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné

Více

MAS POHODA IROP Technika pro IZS II

MAS POHODA IROP Technika pro IZS II Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Nechanice

ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Nechanice ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 23. 11. 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Nechanice PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Schválení projektů výzvy 1_IROP_MAS Hradecký

Více

MAS POHODA IROP Technika pro IZS I

MAS POHODA IROP Technika pro IZS I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Zápis z Výběrové komise k 6. a 7. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu

Zápis z Výběrové komise k 6. a 7. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu Zápis z Výběrové komise k 6. a 7. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z gramového rámce Integrovaného regionálního operačního gramu 6.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA IROP ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ (Vazba na výzvu

Více

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s , 14:00, Holovousy

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s , 14:00, Holovousy Přítomni: dle prezenční listiny Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s. 21.8.2017, 14:00, Holovousy Program: 1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele 2. Volba předsedy

Více

Zápis. USNESENÍ: 1. VH schvaluje program jednání. Hlasování: Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zápis. USNESENÍ: 1. VH schvaluje program jednání. Hlasování: Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zápis z 16. Valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. konané dne 4. května 2017 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF, Olomoucká 26, Svitavy Na svolání Valné hromady se Rada spolku

Více

SERVISO, o.p.s. Komenského náměstí 17, Třebívlice. IČ: DIČ: CZ tel.:

SERVISO, o.p.s. Komenského náměstí 17, Třebívlice. IČ: DIČ: CZ tel.: Zápis z jednání nejvyššího orgánu organizační složky MAS SERVISO obecně prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s. se sídlem,,, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném krajským soudem v

Více

E±OHCEĚffiVENiťC!Vfi m s i n WL ť. n 1- s k ij p j n,r. zápls

E±OHCEĚffiVENiťC!Vfi m s i n WL ť. n 1- s k ij p j n,r. zápls E±OHCEĚffiVENiťC!Vfi m s i n 5 @ WL ť. n 1- s k ij p j n,r zápls z jednání Programového výboru MAS č[ 2017-10 dne 1[12. 2017 konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) Př/'forr7r)/... dle prezenční

Více

^vauflhi,q. PO H O Dffi w E N E ŮWA m [ s! ti k č ri i š k u p i n ír. zápls. z jednání Programového výboru MAS č[ dne 12[9, 2017

^vauflhi,q. PO H O Dffi w E N E ŮWA m [ s! ti k č ri i š k u p i n ír. zápls. z jednání Programového výboru MAS č[ dne 12[9, 2017 FH ^vauflhi,q PO H O Dffi w E N E ŮWA m [ s! ti Í @ k č ri i š k u p i n ír zápls z jednání Programového výboru MAS č[ 2017107 dne 12[9, 2017 konahého v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) Př/'fomn;.,'

Více

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory Datum jednání: 7. 8. 2018 Čas jednání: 9:00 hod Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov Přítomni: členové VK dle prezenční listiny Program

Více

SERVISO, o. p. s. Komenského náměstí Třebívlice IČ: DIČ: CZ tel.:

SERVISO, o. p. s. Komenského náměstí Třebívlice IČ: DIČ: CZ tel.: Zápis z jednání výběrového orgánu (Výběrová komise) organizační složky MAS SERVISO obecně prospěšné společnosti se sídlem Komenského náměstí 17,,, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

ZÁPIS Z HODNOTÍCÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci věcného hodnocení přijatých žádostí výzvy MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z HODNOTÍCÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci věcného hodnocení přijatých žádostí výzvy MAS Vladař o.p.s. ZÁPIS Z HODNOTÍCÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci věcného hodnocení přijatých žádostí výzvy MAS Vladař o.p.s. 4. výzva MAS Vladař IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru výběr projektů

Zápis z jednání Výkonného výboru výběr projektů Evropská unie Evropský soci áĺní fond Operační program Zaměstnanost EVROPSKÁUNIE I MINISTERSTVO Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ Integrovaný regionální operačni program I ROZVOJ ČR Zápis

Více

Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí

Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí Datum a čas zahájení: 25. září 2017, 9:00 hod. Místo: sekretariát MAS Luhačovské Zálesí,, Luhačovice Přítomni: viz prezenční listina (příloha č.

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 16:30, Restaurace Koruna, Hořice

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 16:30, Restaurace Koruna, Hořice Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 26. 6. 2017 od 16:30, Restaurace Koruna, Hořice Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy prezenční listina 19 osob,

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S. Suchá Loz č.p Suchá Loz IČ: , DIČ: CZ

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S. Suchá Loz č.p Suchá Loz IČ: , DIČ: CZ Zápis z hlasování PER ROLLAM Programového výboru MAS z.s. ze dne 05. 10. 2017, Suchá Loz Hlasování probíhalo: 03.10.2017, 16:00 05.10.2017, 16:00 Na základě pověření předsedy Programového výboru MAS předložil

Více

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:30 hodin.

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:30 hodin. Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 29. 4. 2019 Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:30 hodin. Přítomní členové Rady spolku dle

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici 1) Zahájení Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné

Více

1) Valná hromada MAS Brána Brněnska,z.s. (dále jen VH) vydává a schvaluje tento jednací řád.

1) Valná hromada MAS Brána Brněnska,z.s. (dále jen VH) vydává a schvaluje tento jednací řád. Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. Výběrové komise I. Úvodní ustanovení 1) Valná hromada MAS Brána Brněnska,z.s. (dále jen VH) vydává a schvaluje tento jednací řád. 2) Tento jednací řád stanovuje volbu

Více

Zapisovatelem zápisu byla zvolena Monika Krčilová, ověřovatelem zápisu byl Mgr. Zdeněk Vaněk, předseda Výběrové komise MAS.

Zapisovatelem zápisu byla zvolena Monika Krčilová, ověřovatelem zápisu byl Mgr. Zdeněk Vaněk, předseda Výběrové komise MAS. Zápis z jednání Výběrové komise spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 11. 4. 2018 1. výzva IROP Kulturní dědictví Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od

Více

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Lašsko, z. s.

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Lašsko, z. s. Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Lašsko, z. s. Datum a čas zahájení: Místo: Předsedající zasedání: Přítomní: Ověřovatel zápisu: 23. 8. 2017, 15:00 Kancelář MAS Lašsko,, Martin Fojtík prezenční listina

Více

Zápis z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova konaného dne od h ve Spolkovém klubu obce Val

Zápis z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova konaného dne od h ve Spolkovém klubu obce Val Zápis z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova konaného dne 19.10.2010 od 15.00 h ve Spolkovém klubu obce Val Přítomni: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Výběr projektů z výzvy č.

Více

MAS POHODA IROP Sociální podnikání I

MAS POHODA IROP Sociální podnikání I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Místní akční skupina Zápis z jednání výběrové komise MAS č. 4/2019

Místní akční skupina Zápis z jednání výběrové komise MAS č. 4/2019 Místní akční skupina Zápis z jednání výběrové komise MAS č. 4/2019 Datum a čas: 18. června 2019 17:00 hod. Přílohy: 29 Místo jednání: Polná Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková Předsedající: Štěpánka Trbušková

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 26. 11. 2018 Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:00 hodin. Přítomní členové Rady spolku

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 27. 5. 2019 Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:30 hodin. Přítomní členové Rady spolku dle

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova konaného dne od 9.00 h ve Spolkovém klubu ve Valu

Zápis z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova konaného dne od 9.00 h ve Spolkovém klubu ve Valu Zápis z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova konaného dne 9.02.204 od 9.00 h ve Spolkovém klubu ve Valu Přítomni: dle prezenční listiny Program jednání: ) Výběr projektů z výzvy č. /204

Více

, 17:15. Mgr. Pavel Micka. Ladislav Matúš

, 17:15. Mgr. Pavel Micka. Ladislav Matúš MAS Lašsko Dolní Bašta 269 www.maslassko.cz Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Lašsko, z. s. Datum a čas zahájení: Místo: Předsedající zasedání: Ověřovatel zápisu: 18. 6. 2018, 17:15 Kancelář MAS Lašsko,

Více

konané dne od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko, Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem.

konané dne od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko, Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem. konané dne 8.3.2017 od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko, Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem. Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je rada usnášení

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol II

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol II Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory Datum jednání: 2. 5. 2018 Čas jednání: 13,00 hod. Místo jednání: kancelář MAS, Brigádnická 709, 363 01 Ostrov Přítomni: dle prezenční listiny Přítomné přivítala

Více

Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS

Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS Zpracováno Odborem regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako společný výstup z diskuze subjektů, zapojených do implementace

Více

ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne

ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne 14.1.2016. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 19:20 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

schůze Kontrolního výboru č. 1/2018

schůze Kontrolního výboru č. 1/2018 Zápis ze schůze Kontrolního výboru č. 1/2018 Termín Místo 19. 11. 2018 Zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Přítomni: dle prezenční listiny Schůze

Více

Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, z.s.

Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, z.s. Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, z.s. Termín: 30. 08. 2016 od 10:00 Místo: město Miroslav, Vinařství Hanzel, s.r.o. Přítomní: dle prezenční listiny, 49 hlasujících Program: 1. Zahájení;

Více

Zápis ze zasedání valné hromady MAS Uničovsko, o.p.s. konané dne

Zápis ze zasedání valné hromady MAS Uničovsko, o.p.s. konané dne Zápis ze zasedání valné hromady MAS Uničovsko, o.p.s. konané dne 19.04. 2018 Jednání valné hromady organizační složky MAS Uničovsko, konané 19.4.2018 od 9.00 hod v Medlově, se zúčastnili tito členové-

Více

Zápis z valné hromady Obcanského sdružení Aktivios ze dne v

Zápis z valné hromady Obcanského sdružení Aktivios ze dne v - - Zápis z valné hromady Obcanského sdružení Aktivios ze dne 7.4. 2015 v Prešticích Místo konání VH OS Aktivios : v úterý 7.4.2015 od 17,30 hod v Hájecku 193 (cukrárna a restaurace Jaroslavy Baxové )

Více

Místní akční skupina Zápis z jednání programového výboru MAS č. 5/2019/PV

Místní akční skupina Zápis z jednání programového výboru MAS č. 5/2019/PV Místní akční skupina Zápis z jednání programového výboru MAS č. 5/2019/PV Datum a čas: 2. července 2019 17:00 hod. Přílohy: 2 Místo jednání: kancelář MAS, Polná Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková Předsedající:

Více

Interní postupy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

Interní postupy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu Interní postupy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 2 Obsah Přehled změn... 4 1.... 6 1.1 Vypracování a aktualizace IP... 6 2.

Více

Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne v Dolních Studénkách

Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne v Dolních Studénkách Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne 15. 12. 2015 v Dolních Studénkách Jednání zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného 12. 12. 2017 A) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva. 2. Zapisovatele usnesení Tomáš Hes. 3. Ověřovatele usnesení Miroslav

Více

zápls ze zasedání Kontrolní a monitorovací komise MAS dne i konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

zápls ze zasedání Kontrolní a monitorovací komise MAS dne i konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) Evropský sociálni' fond Operačn]' program Zaměstnanost zápls ze zasedání Kontrolní a monitorovací komise MAS dne i4.6. 2018 konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška) Pfftorr}r7/.,' dle prezenční

Více

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ (dále jen Komise )

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ (dále jen Komise ) ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ (dále jen Komise ) I. Identifikace výzvy Název MAS: SCLLD: Registrační číslo SCLLD: Označení výzvy: Registrační číslo výzvy: Číslo a název Fiche: Alokace

Více

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151 ZÁPIS ze zasedání Pléna společnosti Oslavka, o.p.s., konaného dne 24. 3. 2015 od 14. hodin v prostorách CETT, Náměšť nad Oslavou Zapisovatel: administrativní pracovník Kateřina Horčičková Ověřovatel: Vladimír

Více

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže MAS Vyhlídky, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Vyhlídky, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 5/2018 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 5/2018 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 5/2018 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s. konané dne 28. března 2018 v kulturním sále ZŠ Tuchlovice od 17,00 hod. Zahájení zasedání Valné hromady Místní akční skupiny

Více

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období oznamuje vyhlášení 2.

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období oznamuje vyhlášení 2. MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 oznamuje vyhlášení 2. výzvy s názvem Výzva MAS Mezi Úpou a Metují IROP Infrastruktura ve vzdělávání

Více

LAG Podralsko IROP Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení SŠ I

LAG Podralsko IROP Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení SŠ I LAG Podralsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území LAG Podralsko na období 2014 2020 vyhlašuje 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Kvalitní střední vzdělávání

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Kvalitní střední vzdělávání MAS Vyhlídky, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Vyhlídky, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Základní školy II

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Základní školy II MAS Vyhlídky, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Vyhlídky, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 2/2014 Datum konání: 17. června 2014 Místo: KD Katusice Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny Ing.

Více

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Znojemské vinařství

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Znojemské vinařství Přítomní hodnotící: dle prezenční listiny Manažer MAS: Bc. Zuzana Králová Zápis z jednání Výběrové komise MAS Znojemské vinařství Bc. Králová přivítala přítomné hodnotící a zahájila jednání v 13:00 hod.

Více

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. MAS Vyhlídky, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Vyhlídky, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období

MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Zápis. počet přítomných subjektů

Zápis. počet přítomných subjektů Zápis z jednání představenstva MAS Český sever, z. s., kancelář MAS Český sever, 25. 6. 2019 od 13 hod. Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 5 členů představenstva z celkového počtu 9 členů) počet

Více

2. výzva MAS Východní Slovácko IROP Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I.

2. výzva MAS Východní Slovácko IROP Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. MAS Východní Slovácko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Barevná venkovská harmonie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020 oznamuje

Více

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sdružení Západní Krušnohoří na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí

Více

MAS Region HANÁ IROP Infrastruktura základních škol

MAS Region HANÁ IROP Infrastruktura základních škol MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z. s. ze dne

Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z. s. ze dne Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z. s. ze dne 11. 1. 2016 Místo: Zbraslavice, kancelář MAS Zahájení: 8:30 hod. Předsedající: Ondřej Havlovic Omluven: Jaroslav Čálek, Mgr. Jana Rychlíková, Ing.

Více

Jednání Valné hromady Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. V Humpolci

Jednání Valné hromady Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. V Humpolci Jednání Valné hromady Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. V Humpolci 04.12.2017 Program jednání 1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH 2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu,

Více

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Dostupná kvalitní předškolní výchova II

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Dostupná kvalitní předškolní výchova II MAS Vyhlídky, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Vyhlídky, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Krkonoše IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše.

MAS Krkonoše IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše. MAS Krkonoše jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Krkonoše na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Zápis z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova konaného dne od 9.00 h ve Spolkovém klubu obce Val

Zápis z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova konaného dne od 9.00 h ve Spolkovém klubu obce Val Zápis z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova konaného dne 20.10.2011 od 9.00 h ve Spolkovém klubu obce Val Přítomni: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Zhodnocení uskutečněné výzvy

Více

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I.

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I. MAS Hanácké Království, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hanácké Království na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

,.,,» é.skt IIEPU8LIKY

,.,,» é.skt IIEPU8LIKY f,.,,» é.skt IIEPU8LIKY ZÁPIS z 26. Valné hromady POHODAvenkova konané dne 20. 11. 2014 od 17.30 h v obci Podbrezí (Hostinec Skalka). Prítomni: viz. prezencní listina. Zapisovatel: Ing. Tomáš Vidlák. Overovatelé

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 25. 3. 2019 Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:30 hodin. Přítomní členové Rady spolku dle

Více

Zápis z jednání představenstva Svazku obcí Milevska dne od 8:00 v Milevsku

Zápis z jednání představenstva Svazku obcí Milevska dne od 8:00 v Milevsku Přítomni: pí Honzíková, p. Třeštík, p. Maksa, p. Češka, pí Dolejšková, p. Souhrada, p. Hroch Omluveni: pí Bambuškarová, pí Kašparová Program: 1) Zahájení, prezence 2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 19 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva:

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 19 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 25.07.2016, od 19 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více