Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Územní energetický dokument hl. m. Prahy BK1 - Energetika Datum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Územní energetický dokument hl. m. Prahy BK1 - Energetika Datum"

Transkript

1 Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Územní energetický dokument hl. m. Prahy Blok BK1 - Energetika Datum Červen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

2 Územní energetický dokument hl. města Prahy Část 7 ÚED hl. m. Prahy využití a aktualizace Následující text byl vybrán ze 7. části ÚED (Kapitola II Aktualizace datových podkladů) a je z něj patrné, jak složité je pořídit primární data o spotřebě paliv a energií na území HLMP. Rovněž signalizuje i určitá úskalí, která jsou s pořízením primárních údajů od jednotlivých distribučních společností spojena. Současně poskytuje představu o tom, jaké metodické přístupy autoři ÚED použili při modelování spotřeby ostatních druhů paliv, pro něž chyběly přímé údaje od jejich distributorů. Diskuse k uvedenému textu by mohla být prospěšná pro formulování závěrečných doporučení v Koncepci. Základní otázkou, kterou tato pasáž textu vyvolává je, zda příště zvolit stejný metodický postup. Pokud ano, tak s jakou periodicitou. Způsob zpracování údajů o spotřebě paliv a energií, který autoři ÚED použili, byl (jak vyplývá z následujícího textu) velice náročný, jak na čas, tak zřejmě i na finanční prostředky. Na druhé straně, pravidelné aktualizace zpracované v této podrobnosti, by umožňovaly sledování trendů.první aktualizace by rovněž mohla již být provedena s využití výsledků z letošního sčítání lidu, bytů a domů, což by ji mohlo výrazným způsobem zpřesnit. II Aktualizace datových podkladů II.1 Podmínky zajištění aktuálnosti ÚED V zájmu města, jako pořizovatele a správce ÚED, bude zcela jistě i zajištění jeho aktuálnosti a použitelnosti v reakci na měnící se podmínky. Proto byl ÚED zpracován jako otevřený, schopný pravidelné aktualizace datových a jiných podkladů. Tímto způsobem pak může být zajištěno, že se ÚED nestane dokumentem mrtvým odrážejícím pouze situaci v době vzniku. Již při přípravě ÚED se ukázalo, že území hl. m. Prahy se dramaticky vyvíjí a informace, získané na začátku roku 1998 při zahájení prací na ÚED, je v mnohých věcech odlišná od situace v době odevzdání (červen 2000). Pro aktualizaci datových podkladů spravovaných jednotlivými distributory energie na území hl. m. Prahy je prioritní, aby pověřená organizace (správce dat) měla vytvořeny podmínky pro navázání a zprůchodnění datových toků pro automatizované doplňování energetických údajů v městském informačním systému. Tento problém lze logicky rozdělit do 2 okruhů: II.1.1 Sjednání předávacích podmínek Uvolnění datových podkladů od jednotlivých správců musí být dlouhodobě předem smluvně zajištěno tak, aby se nemuselo čekat na výsledky následných jednání představenstev firem. Smluvním partnerem pro předání dat by mělo být hl. m. Praha. (příklad smlouvy je v příloze 7. části ÚED v příloze) Struktura datových podkladů, které jsou od distributorů energií požadovány, je z jejich pohledu nestandardní. Úprava dat do požadované formy je pracnou a časově náročnou operací. Je třeba ve spolupráci se správci dat v jednotlivých organizacích navrhnout způsob úpravy podkladů tak, aby bylo možno v co největší míře použít jejich standardizovaných 2

3 výstupů (např. výpočet sítí v PP, a.s.). Upravený výstup dat pro aktualizaci energetických veličin v městském informačním systému by poté bylo možno zahrnout do informačních systému jednotlivých distributorů energie jako každoroční export s neměnnou strukturou. Nedílnou součástí definice podmínek a formy předání datových podkladů je i stanovení způsobu zabezpečení datových podkladů před případným zneužitím. Údaje předávané jednotlivými správci jsou v převážné míře v takovém detailu, že jejich uveřejňování podléhá zákonu o statistice (tj. zveřejňování je možné jen s výslovným souhlasem subjektu, kterého se údaje týkají). Ani některé souhrnné údaje však není možné volně šířit, protože tím mohou být ohroženy obchodní zájmy a marketingová strategie příslušné firmy. Proto jsou v této oblasti zabezpečeny a definovány následující okruhy:! Poskytnout organizacím, které předávají data k aktualizaci, dostatečné věrohodné garance (smluvní formou), že jimi poskytnutá data nebudou zneužita k jinému účelu;! Definovat okruhy uživatelů s různou úrovní přístupových práv a technicky zabezpečit ochranu dat na pracovišti správce ÚED. II.1.2 Úprava, doplnění a verifikace datových podkladů do podoby vstupů pro ÚED Po převzetí předem definovaných datových souborů nastává vlastní práce s jejich zpracováním, přizpůsobením potřebám MHMP a ÚED a další následné činnosti. Tyto práce obsahují:! Technické zabezpečení samotného převzetí datových podkladů od jednotlivých správců na základě sjednaných smluv;! Sjednocení formy archivace datových podkladů na stejnou úroveň (převod do společného softwarového produktu);! Úprava struktur databází z předaných databází odstranění položek, které nesouvisejí se způsobem využití dat pro účely ÚED a odvozené položky, které je možno získat pomocí matematických operací z jiných evidovaných údajů. Přidání položek nutných ke zpracování požadovaných výstupů ÚED např. normalizovaný tvar adres do podoby v ZUZI a následné napojení na ZUZI a GIS (přičlenění CADR a souřadnic x,y) (asi i z pozn. zprac. Koncepce);! Vyčlenění údajů týkajících se pouze řešeného území např. Pražská plynárenská, a.s. a PRE, a.s. zásobující v současné době i mimopražské lokality;! Dopočet nesledovaných nebo chybějících údajů (např. modelový výpočet spotřeby paliv v lokálních topeništích, dopočet emisí sledovaných škodlivin apod.);! Provedení kontrol detekce řádových chyb formou porovnání souvisejících veličin (např. porovnání instalovaného výkonu spotřeby paliva emise škodlivin;! Porovnání úplnosti databází jejich srovnáním s předcházejícími lety vyhodnocení trendů vývoje. Především poslední dva body nelze, dle zkušeností se zpracováním a vyhodnocováním obdobných datových podkladů v minulých letech, vynechat. II.2 Struktura podkladů Hlavní datové podklady, potřebné pro výpočet energetické a emisní bilance, a způsob jejich aktualizace jsou následující: 3

4 II.2.1 Stacionární zdroje znečišťování ovzduší Tato oblast zahrnuje 3 kategorie zdrojů velké zdroje REZZO 1, střední zdroje REZZO 2 a malé zdroje charakteru kotelen REZZO 3. Výchozím podkladem pro zpracování databáze velkých zdrojů znečišťování ovzduší jsou údaje z Oznámení o poplatcích za znečišťování ovzduší ověřované Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), Aktualizace databáze REZZO 1, tj. dalších technických údajů o zdrojích a jejich provozu (údaje o kotlích, palivu, technologiích a odlučovačích) se provádí z údajů formulářů předložených provozovateli zdrojů příloha Oznámení výpočtu poplatků tzv. provozní evidence podle přílohy č. 7 vyhlášky MŽP č. 117/97 Sb., ve spolupráci s ČIŽP. Střední zdroje spadají podle zákona o ovzduší do kompetence okresních úřadů. Jejich inventarizace se provádí cca od r a vzhledem k množství zdrojů byl zaveden pětiletý cyklus aktualizace dat. V současné době se využívá pro aktualizaci dat software poplatkové agendy jednotlivých okresních úřadů. (v Praze je sběr údajů prováděn na Odboru ochrany životního prostředí MHMP). Aktualizaci údajů o malých zdrojích znečišťování ovzduší, u nichž ze zákona vyplývá povinnost platit poplatky za znečišťování ovzduší, provádějí orgány obce (v hlavním městě Praze jsou to poplatkové agendy jednotlivých městských částí). Protože ze zpoplatnění byly vlivem zákona o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami č. 211 vyloučeny všechny malé zdroje spalující koks, dřevo, zemní plyn, svítiplyn, petrolej a topný olej s obsahem síry do 0,3 % je celkové procento takto aktualizovaných zdrojů v Praze velmi malé. Navíc aktualizace a archivace dat o malých zdrojích je velmi různorodá. Pro aktualizaci údajů o těchto zdrojích v rámci ÚED je ideální využít dat, které si v rámci svých aktivit zpracovává Institut městské informatiky Praha (IMIP dnes již odbor informatiky) v systému IOŽIP Informační systém o životním prostředí v Praze. Data o stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší jsou zde každoročně aktualizována, verifikována a vyhodnocována. V současné době převod původních databází ve formátu FoxPro do databázového prostředí ORACLE s následným propojením do GIS (Map-Info, ArcView). II.2.2 Dodávka energie od hlavních distributorů na území hl. m. Prahy Struktura údajů, potřebných pro aktualizaci stávajícího stavu zásobování energiemi, vychází z databází předaných jednotlivými distributory pro zpracování roku Protože se v jednotlivých distribučních společnostech překotně rozvíjí systémy automatizovaného zpracování dat (zákaznické systémy, vyhodnocovací a predikční nástroje apod.), mohou být podklady v budoucnu k dispozici v poněkud odlišných strukturách. Celková úroveň aktualizace je velmi závislá na kvalitě a detailu zpracování těchto dat. Forma předání je odvislá na vstřícnosti příslušného správce dat, a proto je třeba věnovat maximální pozornost smluvnímu zajištění předání podkladů. II.2.3 Distribuční sítě Aktuální stav energetických sítí na území hl. m. Prahy by měl v budoucnu být podchycen v jednotné digitální mapě Prahy (JDMP), která je ve správě Institutu městské informatiky. Určitá spolupráce je možná i s Útvarem rozvoje města, který si distribuční sítě 4

5 mapuje za účelem rozvojových studií územního plánování (zábory pozemků pro ochranná pásma apod.). II.2.4 Ostatní související podklady Nejdůležitějším neenergetickým podkladem pro zpracování ÚED jsou podklady ze sčítání lidu, bytů a domů, prováděném ČSÚ. Většina potřebných údajů je v současné době volně k dispozici ve formě katalogových listů. Pro zkvalitnění výsledků modelových výpočtů by v budoucnu bylo žádoucí zajistit z ČSÚ detailnější podklady (např. údaje na jednotlivé byty nebo domy) než jen kumulované hodnoty za jednotlivé urbanistické obvody. Již z toho důvodu, že v intervalech mezi jednotlivými sčítáními (10 let), se urbanizace (tj. hranice urbanů) mění a vypovídací hodnota a použitelnost takovýchto dat se snižuje a zároveň problematizuje. 5

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2012

OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2012 OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2012 Ing. Pavel Machálek Český hydrometeorologický ústav; oddělení emisí a zdrojů Na Šabatce 17, 143 06 Praha 12 e-mail: machalek@chmi.cz 1. Úvod Český hydrometeorologický

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ, KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více