Ženy a budoucnost církve. Joseph Moingt S.J. Slovo do pranice významného teologa. A to nejen k roli žen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženy a budoucnost církve. Joseph Moingt S.J. Slovo do pranice významného teologa. A to nejen k roli žen."

Transkript

1 Ženy a budoucnost církve Joseph Moingt S.J. Slovo do pranice významného teologa. A to nejen k roli žen. Důležitým rysem západní civilizace na počátku 21. století, zajisté tím nejvýznamnějším za poslední tisíciletí, jsou změny v postavení žen ve společnosti. Poté co ve druhé polovině minulého století ženy získaly vlastní občanská práva a osvobodily se z ochranitelství otců a manželů, právě bojují protože zápas ještě zdaleka neskončil za rovnost s muži na profesním poli. Otevírá se jim rovný přístup k nejvyšším postům zodpovědnosti ve všech oblastech: ekonomické, kulturní, politické i sociální. Jedním z dalších důležitých vývojových rysů, který se objevil ve stejné době a ve stejném kulturním prostoru, je úpadek katolické církve. Počet věřících se zmenšil stejně rychle jako církevní pastorační plány. Církev ztrácí i to málo, co jí zbývá z vlivu, který měla po 2000 let na společnost i jednotlivce, takže její blízká budoucnost vzbuzuje úzkostné otázky. Existuje spojitost mezi těmito dvěmi aspekty vývoje, který právě prožíváme? A jestliže ano, jakou roli by měla hrát žena v církvi, aby přispěla k zastavení úpadku a přinesla naději do budoucnosti? To je předmětem této úvahy. Konflikt v oblasti zvyků Církev je hrdá na to, že ona sama naučila pohanský či barbarský svět respektu k ženám, že je vždy bránila a podporovala a že vyznávala výjimečnou důstojnost ženy, která je povolána ke stejné svatosti jako muž. Na důkaz toho vyzvedla mnohé ženy k poctě oltáře a některé z nich prohlásila za učitele univerzální církve, obdařila je stejným titulem jako slavné biskupy a teology. Tato důstojnost je vázána, v očích církve, na to, co sama definuje jako roli ženy ve stavu manželském podle zákona Stvořitele. Jsou to čistota, která vylučuje sexuální vztahy před a mimo manželství, a mateřství, které určuje ženu k rození a k výchově dětí, k podpoře manžela, k starosti o jednotu rodiny a k dobrému vedení domácnosti. Církev dává za vzor Marii, Matku Ježíšovu, která v sobě spojila, a to ve výjimečné míře, čistotu a mateřství, a jejíž život jasně ukázal důstojnost, kterou křesťanství chová k úloze ženy. Stejnou úlohu ženě připisovaly zvyklosti patriarchální a tradiční společnosti, do nichž lid Bible vtiskl zákon Stvořitele a v nichž se zrodila církev. Tento zákon se pak rozvinul, ale už nebyl otevřen změnám. Pokud ke změnám došlo, tak jedině v tom smyslu, a to je spravedlivé si přiznat, že bránily ženy před nebezpečím špatného zacházení, sloužily k ochraně rodin, k podpoře vzdělání dívek a také (nedávno) podporovaly jejich vstup do občanského a profesního života. To nic nemění na faktu, že tato role silně omezovala jejich životní vyhlídky, jejich legitimní ambice a udržovala je v jasně podřadné pozici vzhledem k mužům. Ale žena moderní doby se dokázala z této role emancipovat díky rozvoji v oblasti kultury, vědy a techniky a zvláště s pomocí (nebo za cenu?) sexuální svobody a kontroly porodnosti. A v tomto bodě se emancipace žen setkala s aktivním odporem katolické církve, která znásobila své dovolávání se přirozeného a božského řádu, který podle ní váže sexuální akt na rození dětí, a odsoudila použití prezervativu či jakékoli jiné antikoncepční metody. A protože se ženy cítily nepochopeny, v opovržení nebo napadeny církví, mnohé ji začaly opouštět a opouštějí ji stále více. Také důvěra těch, které jí zůstaly věrné, ačkoli si zařídily svůj sexuální život podle vlastního svědomí, byla a zůstává notně otřesena. 1

2 Poté co ztratila velkou část dělnického světa i světa intelektuálů, ztratila církev v oblasti morálky široké vrstvy světa žen, který přesto v minulém století dodal církvi nejvíce členů. Od doby, kdy církev stanovila pravidlo křtu dětí po narození, bylo úlohou ženy, aby v nich vzbudila víru a zbožnost a pak aby je vychovala k poslušnosti k pravidlům morálky a náboženské praxe. Na místě kněze, který v minulých staletích vzdělával dospělé katechumeny, to nyní byla žena, kdo zajišťoval v proměně generací růst církve ve společnosti. Ale žena moderní doby se emancipovala a unikla ze struktur, ve kterých ji věznily tradiční společnosti. Uniká povolání rodit malé křesťánky, povolání, které jí přisoudila církevní tradice. Ta se tedy co nejvíce snaží odporovat emancipaci žen, které nakonec v církvi vidí největší překážku pro vlastní společenský vzestup. Tato oboustranná nevraživost vážně ohrožuje budoucnost katolictví. (1) V občanské oblasti Ženy nejenže byly a jsou nejpočetnější skupinou mezi věřícími, také byly a jsou více než jindy těmi nejaktivnějšími ve všech oblastech, v nichž se buduje Boží království uprostřed lidí. Mezi nimi bylo mnoho zasvěcených žen, kterých stále ubývá vzhledem k celkovému úbytku povolání k zasvěcenému životu, takže laické ženy se stávají těmi hlavními pomocnicemi kléru. Zastávají funkce ve většině oblastí života církve katecheze a katechumenát, hnutí Katolické akce nebo jiná duchovní hnutí, výuka náboženství i teologie, misionářské dílo, pastorační i liturgické služby, přípravy na křest, na manželství, chystání pohřbů. Na mnoha místech jsou také kvůli malému počtu kněží a jejich fyzické vzdálenosti jedinou oporou farního života. Opravdu jsou? Rychle se opravím byly, již nejsou zodpovědné za nic, avšak vše stále závisí ve velké míře na nich. Ve stopách druhého vatikánského koncilu nebyl problém s tím, aby jim byla svěřena zodpovědnost na všech úrovních: farní, diecézní, regionální, národní. Znám dokonce jeden případ (nepochybně jich bylo více), kdy jedna žena (samozřejmě teologicky vzdělaná) obdržela řádné pověření od svého biskupa, aby se ujala homilie a přípravy nedělní eucharistické slavnosti. Avšak zvrat nastal počátkem osmdesátých let a dnes se jen zvýraznil. S pomocí žen se počítá více než jindy, jak bychom se bez nich obešli? Ale ať zůstanou ve své roli pokorných služebnic, dobře zarámované v pastoračním personálu pod kněžským dohledem. Tak trochu odevšad a ze všech sektorů byly vytěsněny nikoliv - ještě jednou opakuji z aktivit, které jim byly svěřeny, nýbrž z jejich moderování, řízení a orientace. Podle toho, co jsem měl možnost číst i slyšet, motivem byla snaha znovu obnovit identitu kněží narušenou prý ztrátou funkcí, které byly dosud vyhrazeny pro ně. Dalším motivem byla s tím spojená úvaha: myslelo se totiž, že ztráta identity může vysvětlit tragický úbytek povolání ke kněžskému stavu. Ve všech diecézích bylo stále častěji slyšet výzvy k trvalému jáhenství, tak aby se co největší množství laických aktivit dostalo zpět pod závazek poslušnosti a dalších specifik svátosti kněžství. Tato motivace se týkala stejně tak mužů i žen, ale právě ony byly postiženy ve větší míře, protože byly ve službě církvi početnější. Ukázala se vůle hierarchie vytěsnit ženy, a především ženy, od všeho, co se týkalo služby u oltáře a svátostí až do trochu komického bodu, že se zakazovalo vybírat ministranty mezi děvčaty. Důvodem, jasným a někdy dokonce otevřeně přiznaným, byla obava, že by v nich tato služba mohla vzbudit touhu po kněžství. A opravdu, několik svěcení žen na kněze se oficiálně uskutečnilo v různých anglikánských církvích, které předtím byly hrdé na to, že zůstávají věrny římskému ritu. Také katolické ženy dosáhly v různých zemích kněžského svěcení, neoficiálně na divoko. Tato otázka trápila veřejné katolické mínění a někteří vážení teologové podporovali možnost udílet tato svěcení ženám. Papež Jan Pavel II. měl za to, že je nutno ukončit debatu definitivním zamítnutím (2), jeho nástupce to nedávno připomenul, což je důkaz toho, že debata ve skutečnosti uzavřena není (3). 2

3 Většina žen aktivních v církvi vůbec nemá ambice stát se kněžími a nečiní si ani mocenské nároky. To ale nemění nic na tom, že se ženy cítí uraženy nedůvěrou, která se k nim obrací, až do té míry, že média zasahující do této debaty často vytýkají papežství diskriminaci pohlaví odporující lidským právům. Tyto ženy, které mohly být a které ještě jsou na zodpovědných místech jak občanského tak profesního života, velmi dobře vidí, že církev není ochotna udělit jim tatáž práva a kompetence, kterých dosáhly ve společnosti. Mnohé zklamaně odcházejí. Mnohé jiné, které byly součástí církevní komunity, aniž by byly v její službě, jsou pokořeny zákazy a vyloučením, které postihují jejich pohlaví a opouštějí ji. Toto odmítání církve uznat ženám jejich plné občanství nemá jiný výsledek, než zesílené krvácení, na které může církev zemřít. Uvolnit pouta tradice Možná se někdo podiví sebevražednému chování, které církev připravuje o jedinou aktivní podporu, kterou má k dispozici; odrazuje ženy od toho, aby se staraly o náboženskou výchovu dětí jako tomu bylo v minulosti; a ničí svoji věrohodnost ve vztahu ke společnosti, která je definitivně rozhodnuta ženy emancipovat. Oproti tomu staví svoji dávnou tradici, která jí zakazuje přizpůsobovat se zvykům a vývoji světa, který se protiví božímu zákonu. Ale je takové rozlišení namístě? V rovině morálky tradice spojuje užití sexuality s legitimním manželstvím a s plozením dětí ve znamení přirozeného zákona, jehož původcem je Bůh a který ona střeží. Avšak antropologové dobře vědí, že pravidla manželství jsou výsledkem společenských konvencí, měnících se podle času a místa. To, co antičtí moralisté považovali za přirozený zákon, se dnes liší od zvyklostí posvěcenými občanským zákonem. A když se apeluje na přirozenost, podřizujeme se společenskému konsensu. Jistě, že podléhá proměnám a blouděním, ale ani církevní morálka bez nich není a často uměla moudře brát v potaz vývoj zvyků. Například dnes, přestože prohlašuje, že mladé nesezdané páry žijí v hříchu, v dobrotě je přijímá, aby je připravila na svátostné manželství nebo pokřtila jejich děti. Množí se hlasy, které předpovídají podobné přijetí sezdaných rozvedených v křesťanských komunitách. Církev by měla akceptovat svobodnou diskuzi o etických otázkách, které zajímají celou společnost, a sama se této diskuze účastnit bez toho, že by si osobovala výlučné a absolutní právo na vyučování. Její odsuzování použití prezervativu, jediného prostředku, který je jednomyslně uznáván jako ochrana proti šíření AIDS, silně nabouralo její kredit u mezinárodních organizací nzabývajících se touto pohromou (4). Velmi smutné sexuální delikty spáchané kněžími a kryté vlastní hierarchií, by ji měly vést k větší pokoře. To, že nechce diskutovat s veřejností, která je nepřátelská k jakémukoli morálnímu pravidlu, je pochopitelné. Avšak měla by důvěřovat vlastním teologům a věřícím, kteří jsou také vedeni Duchem svatým, a především by měla důvěřovat ženám, protože jich se to týká nejvíce. Jejich svědomí a zkušenost by si zasloužily sluchu, předtím než o jejich osudu rozhodnou muži celibátníci. Církev má snad strach, že přijde o moc, pokud se bude radit se svými věřícími? Alternativou je to, že je ztratí. Je to stále ještě otázka moci, která církvi brání, aby ve svých řídících organismech dala prostor ženám, které pro ni pracují. Pokud tomu bránila vlastní tradice, měla stejný důvod jako jiné společnosti, kterým dlouho trvalo, než se osvobodily od svého patriarchálního, feudálního nebo korporativního ducha. Nejedná se tady jen o svěcení žen na kněze. Aniž bych tomu byl úplně nepřátelský, nikdy jsem svěcení žen nepodporoval, stejně ani svěcení ženatých mužů nebo odvolání zákona kněžského celibátu. A to z jediného a prostého důvodu, že moc církve je vázána na posvátno a že v zájmu víry je nikoliv rozšířit prostor posvátna, ale 3

4 zkrotit moc. Sdílet ji ve věcech, které jsou vně posvátna. Skutečně, v našem laickém, sekularizovaném a tedy demokratickém světě, víra může pouze skomírat, pokud je zbavena svobody, ke které Kristus volá všechny křesťany podle slov svatého Pavla (5). Ten bezpochyby připomíná, že jedinkrát, kdy Kristus mluvil o moci, mluvil o ní proto, aby zabránil apoštolům používat ji po způsobu mocných, kteří rádi vnucují svoji vládu a dávají svoji nadřazenost pocítit i vidět (6). To je důvod, proč se mi zdá, že lékem na aktuální skomírání církve je rozhodné uskutečnění doporučení druhého vatikánského koncilu. A ne to, že na tato doporučení budeme hledět s podezřením a jednat úplně opačně (7). Je třeba nechat místním církvím větší iniciativu a svobodu experimentovat, méně se starat o posílení institucionálních administrativních struktur a více o rozkvět křesťanských komunit, ač malých, v těch místech, kde se nacházejí. Volat křesťany, aby na sebe vzali zodpovědnost za jejich bytí-křesťany a za jejich žití-v církvi, ne individuálně, ne jen mezi nimi samotnými, ale společně a v dialogu s autoritou biskupa. Dát větší důvěru kreativní svobodě než pasivní poslušnosti. Nechat vstoupit laiky, řádně delegované svými komunitami, do míst, kde se přijímají pastorační rozhodnutí, a to na všech úrovních a rovnoprávně s klérem, nejen jako pouhé poradní skupinky. A nechat vstoupit ženy na tato rozhodující místa rovnoprávně s muži. Proč rovnoprávně? Proto, abychom z církve neudělali symbol kontra-kultury. Otevřít se duchu světa, přestože svatý Pavel vybízí křesťany, aby se nepřizpůsobovali tomuto času (8)? Nikoliv. Ale abychom více otevřeli svět pro přijetí a proniknutí evangelním duchem. Je pryč doba, kdy církev vyučovala barbarské národy nebo nevzdělané a negramotné populace. Nyní se obrací na dospělý svět, nemůže ho již poučovat z vyvýšené katedry, musí uznat jeho hodnoty, aby on naslouchal jejímu slovu. Znamená to snad, že se přizpůsobíme hodnotám sekularizovaného světa? Ne tak docela, protože mnohé z těchto hodnot jsou plodem semínek evangelia, které církev zasela do světa v průběhu jejich společného života. Jsou to hlavně ideály svobody a rovnosti, z nichž vzešla emancipace žen. Jistěže mohly také sejít z původní cesty a přinést deformované plody. To ale nic neubírá na faktu, že církev je bude moci znovu nasměrovat a regenerovat, avšak jen pokud uzná jejich evangelijní původ. To může nastat jen, když dovolí, aby tyto stejné ideje rodily plody v jejím středu, ze kterého je ona vypudila. A tak se stalo, že skutečné uznání emancipace žen, v církvi i ve světě, se stalo podmínkou pro možnou evangelizaci světa. A protože poslání hlásat evangelium je důvodem existence církve, nové přijetí, kterého se v církvi dostane ženám, bude účinným symbolem její evangelní přítomnosti v dnešním světě, garancí jejího přežití. Ženy již nenosí korzety, oblečení, které je svírá také církev se musí uvolnit z tradice, která ji váže k minulé patriarchální společnosti, tak aby prostorem, který dokáže dát ženám, měla právo přežít v tomto novém světě (9). Číst nově evangelium v plurálu ženského rodu Církev je zvyklá interpretovat Písmo a odvolávat se přitom na svoji tradici. Teologicky vzato, větší legitimitu má pravý opak. Pokud tradice nemá odpovědi na nové problémy a církev odmítá odpovědi, které se nabízejí, má plné právo odvolávat se na Písmo. Totéž učinil Jan Pavel II., když chtěl rozhodnout o otázce svěcení žen poznamenal, že Ježíš, když chtěl po noci strávené v modlitbách ustanovit apoštolský sbor, nejmenoval tu nejdůstojnější z celého stvoření - svoji Matku. Papež z toho vyvodil, že ženy byly zcela úmyslně vyloučeny z kněžství (10). Ale Ježíš přece neměl žádný projekt zřízení církve v průběhu času. On ji neviděl v jiných termínech než jako království Boží a nedal svým apoštolům žádné instrukce institucionálního typu. Apoštolové si ostatně v podvečer jeho nanebevstoupení byli jisti, že se 4

5 brzy vrátí, aby nastolil vládu Izraele (11). Papež také poznamenal, že se Ježíš rád obklopoval ženami a v tomto aspektu porušoval zvyky své doby a země. Tato poznámka si zaslouží pozornost, ale z jiného úhlu než je ten, který vedl k negativním závěrům. Ježíšova setkání s některými ženami, vskutku, nejsou bez významu a jsou zmiňována pro naše poučení. Poprvé Ježíš zjevuje svou slávu v Káně na přímluvu své matky. Opakovně pak ukazuje ženy jako vzor víry a koná uzdravení, která přičítá jejich víře. Z pomazání, které dostal od jedné ženy den před svou smrtí, činí památku svého umučení a přikazuje ji předávat budoucím pokolením. Uznává sestry Martu a Marii, své přítelkyně, jako autentické učednice, když od jedné z nich uslyší nejlepší svědectví o svém božství: Ty jsi Vzkříšení a Život. Druhou pak představuje jako dokonalou příjemkyni svého Slova: Marie si vybrala nejlepší úděl, který ji nebude vzat. A konečně je to jiná žena, jiná přítelkyně, Marie Magdalská, které se Ježíš zjeví jako první po vyjití z hrobu a svěřuje jí poselství o zmrtvýchvstání, aby předala dobrou zvěst jeho apoštolům (12). Ačkoli jsou tyto příklady velmi výmluvné (a nepochybně by se našly i další), měl bych se velmi na pozoru, abych z nich odvozoval argumenty pro podporu svěcení žen, protože Ježíš nikdy nevyslovil slovo kněžství. Ale jsou pro mne jasným ukazatelem, že jim Ježíš věřil, že se jim svěřoval, že jim svěřil své evangelium, stejně jako svým apoštolům, možná ale jiným způsobem: nevysílá je, aby procházely svět, ale povolává je neméně autentickým způsobem chce aby pokračovaly v poslání, které dostal od Otce, aby do světa šířily život. Tak vybízí i církev, aby stejně využívala žen k pokračování v Jeho díle. Zkrátka ze slov a Ježíšova příkladu nemůže být vyvozen žádný princip exkluze. Nelze vyvodit nic jiného, než naléhavou výzvu pověřit službou evangeliu kohokoliv, muže nebo ženu, člověka, který má dostatek víry v Něj, tak aby se nabídl k tomuto úkolu protože pouze On dává sílu v tomto úkolu pokračovat a dává mu nést plody. Svatý Pavel už nechce znát Krista podle těla. Je si vědom, že On obnovil staré lidství svojí smrtí a svým vzkříšením, odvodil tak jediný základní princip křesťanství exkluzi jakéhokoli exkluzivizmu: Již tu není Žid ani Řek, otrok ani svobodný, už tu není muž ani žena, protože všichni jste jedno v Ježíši Kristu (13). Nechtěl říci, že už tu není rozdíl mezi oběma termíny v páru, ale že žádný z těchto rozdílů nesmí být v Kristově těle, kterým je církev, zdrojem rozdělení ani exkluze. Přestože z toho nemohl nebo nedokázal vyvodit všechny důsledky (14), Pavel tím vyhlásil zakládající princip otevřené společnosti, osvobozené od omezení společnosti dřívější, který umožnil ženám moderní doby osvobodit se z útlaku muže a požadovat rovnost vzhledem k němu. Církevní instituce nemá jiný organický zákon. Za trochu slabého pohlaví Pouhá příslušnost k slabému pohlaví, jak je pyšně definuje maskulinní tradice, by snad mohla být důvodem k diskriminaci nebo eliminaci v církvi, která čerpá svoji hrdost a svoji sílu ze slabosti kříže? Ježíš nemohl najít dostatečně pokorné a dojímavé obrazy, aby mluvil o svém Království: luční květiny, hořčičné zrnko, ztracený penízek, zatoulaná ovce, pán domu v šatu služebníka. On sám měl charakteristiky, které často bývají přisuzovány ženám: intuici, citlivost, soucit, umění probudit důvěrnost. A také slabosti: někdy ustoupil své matce, ale někdy unikal, když za ním chtěla jít; stávalo se, že se rozčílil nebo radoval nebo propukl v pláč, uměl trpět, čekat, snášet bolest jako málo mužů. Vnést do církve trochu ženskosti za podmínky, že se jí dá prostor, ve kterém by mohla zazářit, by znamenalo vlít do ní tu část humanity, která byla příliš omezena nebo maskována mužskou a posvátnou mocí, která není tolerantní. Ale, opakuji, hlavním problémem není dát ženám moc. Nepěstujme si žádné idylické představy snadno by se našly ženy, které by byly nadšeny myšlenkou vstoupit do 5

6 role kněze. Jedná se především o to obnovit půdu křesťanských komunit, nastolit v nich svobodu, různost, rovnost, spoluzodpovědnost, spolurozhodování, nechat tam proniknout obavy okolního světa, učinit, aby slavení bylo pohostinnější k obrazu prvních eucharistických hostin, při kterých se sdílel chléb a jídlo za dobrotivého vedení otce rodiny, aniž bychom zapomněli uskutečnit pavlovský princip vyloučit vše, co vylučuje. V této nové atmosféře se rozdělení moci představí v novém světle. Připomene nám, že presbyteriát prvních staletí, jehož název byl znovu zaveden, toho neměl mnoho kněžského, protože kněžství bylo tenkrát vyhrazeno biskupovi. Pak budeme schopni ho znovu vynalézt a rozplést strašlivé pouto mezi mocí, muži a posvátnem. Nebudeme tím riskovat, že narušíme monarchickou moc, na níž tradice vystavěla organizaci církevní instituce? Možná že ano, ale má nás to děsit už předem? Nebylo náhodou právě z úst ženy prorokováno: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil? (15) Nejde o to zbořit kdovíco, ale povýšit to, co je nespravedlivě umrtvováno. Žena a budoucnost církve? Žena je a bude budoucností církve. Tato esej vyšla v časopise Études, č.1 v lednu 2011 (přeloženo z Poznámky (1) V únoru 2010 časopis Esprit publikoval dva velmi zajímavé články o Úpadku evropského katolicismu, které se zabývají zvláště vztahem církve a žen. Historik Claude Langlois ve článku Sex, modernita a katolicismus. Zapomenuté počátky. analyzuje vývoj římských kongregací od roku 1820, které přešly od pastoračního pochopení vůči sexuální praxi k aktuálnímu rigorismu. Socioložka Catherine Grémion v článku Rozhodování v církvi. Antikoncepce, umělé oplodnění, potraty: tři klíčové momenty. ukazuje tragický vliv rozhodnutí posledních tří papežů v této oblasti na rostoucí exodus věřících z církve. (2) Dopisem Ordinatio sacerdotalis z roku 1994, kde se požaduje rozhodný souhlas s doktrínou, která vylučuje ženy z možnosti přijmout svátost kněžství, z důvodů. které vyložím dále. Analyzoval jsem dopad tohoto dokumentu ve článku O uzavřené debatě v časopise Recherche de Science Religieuse, n 3 del 1994 (sv. 82), s (3) Časopis La Croix představuje dokument Kongregace pro nauku víry, který definuje každý pokus o vysvěcení žen jako těžký zločin proti víře a jako urážku posvátného řádu. (4) V knize Benedikta XVI. Světlo světa, se zdá být pozorovatelný lehký posun v postoji církve v tomto bodě. (5) Galaťanům 5, 1: Kristus nás osvobodil právě proto, abychom zůstali svobodní. (6) Lk 22, 24-25: Králové národů nad nimi panují a ti, kteří nad nimi uplatňují moc, si dávají říkat dobrodinci. Ale ne tak vy. (7) kap. II Boží lid a IV Laici dogmatické konstituce o církvi Lumen gentium. 6

7 (8) Římanům 12,2. (9) Odkaz na rozhovor se sociologem Alain Tourainem v Le Monde 5.září 2010: Právě se dějí dvě dějinné změny: první na poli ekologie, ( ), druhá je ta, že přecházíme ze světa mužů ke světu žen. (10) Základ argumentace Jana Pavla II. (viz poznámka 2) pochází z vyjádření Pavla VI. v roce 1975 a z jedné deklarace Kongregace pro nauku víry přijaté roku (11) Skutky apoštolů 1,6. (12) Jan 2, 1; Mt 9,22; Marek 14, 3-9; Jan 11, 27 a Lukáš 10, 38-43; Jan 20, (13) List Galatským 3, 28. (14) Neodsoudil otroctví ani neodmítal podřízenost manželky manželovi byl člověkem své doby. Avšak vylučoval tyto nerovnosti v rámci církve a díky tomu přispěl k vývoji kultury. (15) Lk 1, 52. 7

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 A. OBECNÉ ZÁSADY

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím

Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím 1 Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím Návrh věroučné sekce naukového výboru VIII. sněmu CČSH Předloha č. 1 Sněmovní centrum CČSH Wuchterlova 5 166 26 Praha 6 e-mail: snem@ccsh.cz

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení Předmluva 1. Kongregace pro nauku víry se zabývá otázkami vztahujícími se k podpoře a ochraně nauky víry i morálky.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

autonomie starokatolické církve ve všech správních věcech, jichž se týkají ustanovení tohoto předpisu. ÚSTAVA STAROKATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE

autonomie starokatolické církve ve všech správních věcech, jichž se týkají ustanovení tohoto předpisu. ÚSTAVA STAROKATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE ÚSTAVA STAROKATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Sebepojetí Starokatolické církve v České republice (1) Starokatolická církev v České republice (dále jen starokatolická církev

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne. Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Základní

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

LAMENTABILI. Dekret sv. Pia X. Zavrhující bludné teze modernistů

LAMENTABILI. Dekret sv. Pia X. Zavrhující bludné teze modernistů LAMENTABILI Dekret sv. Pia X. Zavrhující bludné teze modernistů LAMENTABILI Dekret sv. Pia X., zavrhující bludné teze modernistů Dekretem Lamentabili zavrhují se jako bludné tyto these: 1. Církevní zákon

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

sv. Jan Pavel II.: TEOLOGIE TĚLA, část 9, Dal jim zákon života jako jejich dědictví

sv. Jan Pavel II.: TEOLOGIE TĚLA, část 9, Dal jim zákon života jako jejich dědictví PŘEDSEDNICTVO MEZINÁRODNÍ RADY SFŘ POKRAČOVÁNÍ FORMAČNÍHO PROJEKTU MATERIÁL NA MĚSÍC KVĚTEN 2014 č.45 sv. Jan Pavel II.: TEOLOGIE TĚLA, část 9, Dal jim zákon života jako jejich dědictví Materiál připravili

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě 16 22. dubna 2001 CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě Sláva Otci i Synu i Duchu svatému CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě VYDAL SEKRETARIÁT

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

TEOLOGIE OSVOBOZENÍ VE SVÉM DĚJINNÉM KONTEXTU

TEOLOGIE OSVOBOZENÍ VE SVÉM DĚJINNÉM KONTEXTU 1 TEOLOGIE OSVOBOZENÍ VE SVÉM DĚJINNÉM KONTEXTU Tim Noble Teologická reflexe XV (2009), str. 58-75) Obsah Dějinný kontext... 2 Dějiny koloniálního dobývání Latinské Ameriky... 2 Hledání politické legitimizace...

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více