Ženy a budoucnost církve. Joseph Moingt S.J. Slovo do pranice významného teologa. A to nejen k roli žen.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženy a budoucnost církve. Joseph Moingt S.J. Slovo do pranice významného teologa. A to nejen k roli žen."

Transkript

1 Ženy a budoucnost církve Joseph Moingt S.J. Slovo do pranice významného teologa. A to nejen k roli žen. Důležitým rysem západní civilizace na počátku 21. století, zajisté tím nejvýznamnějším za poslední tisíciletí, jsou změny v postavení žen ve společnosti. Poté co ve druhé polovině minulého století ženy získaly vlastní občanská práva a osvobodily se z ochranitelství otců a manželů, právě bojují protože zápas ještě zdaleka neskončil za rovnost s muži na profesním poli. Otevírá se jim rovný přístup k nejvyšším postům zodpovědnosti ve všech oblastech: ekonomické, kulturní, politické i sociální. Jedním z dalších důležitých vývojových rysů, který se objevil ve stejné době a ve stejném kulturním prostoru, je úpadek katolické církve. Počet věřících se zmenšil stejně rychle jako církevní pastorační plány. Církev ztrácí i to málo, co jí zbývá z vlivu, který měla po 2000 let na společnost i jednotlivce, takže její blízká budoucnost vzbuzuje úzkostné otázky. Existuje spojitost mezi těmito dvěmi aspekty vývoje, který právě prožíváme? A jestliže ano, jakou roli by měla hrát žena v církvi, aby přispěla k zastavení úpadku a přinesla naději do budoucnosti? To je předmětem této úvahy. Konflikt v oblasti zvyků Církev je hrdá na to, že ona sama naučila pohanský či barbarský svět respektu k ženám, že je vždy bránila a podporovala a že vyznávala výjimečnou důstojnost ženy, která je povolána ke stejné svatosti jako muž. Na důkaz toho vyzvedla mnohé ženy k poctě oltáře a některé z nich prohlásila za učitele univerzální církve, obdařila je stejným titulem jako slavné biskupy a teology. Tato důstojnost je vázána, v očích církve, na to, co sama definuje jako roli ženy ve stavu manželském podle zákona Stvořitele. Jsou to čistota, která vylučuje sexuální vztahy před a mimo manželství, a mateřství, které určuje ženu k rození a k výchově dětí, k podpoře manžela, k starosti o jednotu rodiny a k dobrému vedení domácnosti. Církev dává za vzor Marii, Matku Ježíšovu, která v sobě spojila, a to ve výjimečné míře, čistotu a mateřství, a jejíž život jasně ukázal důstojnost, kterou křesťanství chová k úloze ženy. Stejnou úlohu ženě připisovaly zvyklosti patriarchální a tradiční společnosti, do nichž lid Bible vtiskl zákon Stvořitele a v nichž se zrodila církev. Tento zákon se pak rozvinul, ale už nebyl otevřen změnám. Pokud ke změnám došlo, tak jedině v tom smyslu, a to je spravedlivé si přiznat, že bránily ženy před nebezpečím špatného zacházení, sloužily k ochraně rodin, k podpoře vzdělání dívek a také (nedávno) podporovaly jejich vstup do občanského a profesního života. To nic nemění na faktu, že tato role silně omezovala jejich životní vyhlídky, jejich legitimní ambice a udržovala je v jasně podřadné pozici vzhledem k mužům. Ale žena moderní doby se dokázala z této role emancipovat díky rozvoji v oblasti kultury, vědy a techniky a zvláště s pomocí (nebo za cenu?) sexuální svobody a kontroly porodnosti. A v tomto bodě se emancipace žen setkala s aktivním odporem katolické církve, která znásobila své dovolávání se přirozeného a božského řádu, který podle ní váže sexuální akt na rození dětí, a odsoudila použití prezervativu či jakékoli jiné antikoncepční metody. A protože se ženy cítily nepochopeny, v opovržení nebo napadeny církví, mnohé ji začaly opouštět a opouštějí ji stále více. Také důvěra těch, které jí zůstaly věrné, ačkoli si zařídily svůj sexuální život podle vlastního svědomí, byla a zůstává notně otřesena. 1

2 Poté co ztratila velkou část dělnického světa i světa intelektuálů, ztratila církev v oblasti morálky široké vrstvy světa žen, který přesto v minulém století dodal církvi nejvíce členů. Od doby, kdy církev stanovila pravidlo křtu dětí po narození, bylo úlohou ženy, aby v nich vzbudila víru a zbožnost a pak aby je vychovala k poslušnosti k pravidlům morálky a náboženské praxe. Na místě kněze, který v minulých staletích vzdělával dospělé katechumeny, to nyní byla žena, kdo zajišťoval v proměně generací růst církve ve společnosti. Ale žena moderní doby se emancipovala a unikla ze struktur, ve kterých ji věznily tradiční společnosti. Uniká povolání rodit malé křesťánky, povolání, které jí přisoudila církevní tradice. Ta se tedy co nejvíce snaží odporovat emancipaci žen, které nakonec v církvi vidí největší překážku pro vlastní společenský vzestup. Tato oboustranná nevraživost vážně ohrožuje budoucnost katolictví. (1) V občanské oblasti Ženy nejenže byly a jsou nejpočetnější skupinou mezi věřícími, také byly a jsou více než jindy těmi nejaktivnějšími ve všech oblastech, v nichž se buduje Boží království uprostřed lidí. Mezi nimi bylo mnoho zasvěcených žen, kterých stále ubývá vzhledem k celkovému úbytku povolání k zasvěcenému životu, takže laické ženy se stávají těmi hlavními pomocnicemi kléru. Zastávají funkce ve většině oblastí života církve katecheze a katechumenát, hnutí Katolické akce nebo jiná duchovní hnutí, výuka náboženství i teologie, misionářské dílo, pastorační i liturgické služby, přípravy na křest, na manželství, chystání pohřbů. Na mnoha místech jsou také kvůli malému počtu kněží a jejich fyzické vzdálenosti jedinou oporou farního života. Opravdu jsou? Rychle se opravím byly, již nejsou zodpovědné za nic, avšak vše stále závisí ve velké míře na nich. Ve stopách druhého vatikánského koncilu nebyl problém s tím, aby jim byla svěřena zodpovědnost na všech úrovních: farní, diecézní, regionální, národní. Znám dokonce jeden případ (nepochybně jich bylo více), kdy jedna žena (samozřejmě teologicky vzdělaná) obdržela řádné pověření od svého biskupa, aby se ujala homilie a přípravy nedělní eucharistické slavnosti. Avšak zvrat nastal počátkem osmdesátých let a dnes se jen zvýraznil. S pomocí žen se počítá více než jindy, jak bychom se bez nich obešli? Ale ať zůstanou ve své roli pokorných služebnic, dobře zarámované v pastoračním personálu pod kněžským dohledem. Tak trochu odevšad a ze všech sektorů byly vytěsněny nikoliv - ještě jednou opakuji z aktivit, které jim byly svěřeny, nýbrž z jejich moderování, řízení a orientace. Podle toho, co jsem měl možnost číst i slyšet, motivem byla snaha znovu obnovit identitu kněží narušenou prý ztrátou funkcí, které byly dosud vyhrazeny pro ně. Dalším motivem byla s tím spojená úvaha: myslelo se totiž, že ztráta identity může vysvětlit tragický úbytek povolání ke kněžskému stavu. Ve všech diecézích bylo stále častěji slyšet výzvy k trvalému jáhenství, tak aby se co největší množství laických aktivit dostalo zpět pod závazek poslušnosti a dalších specifik svátosti kněžství. Tato motivace se týkala stejně tak mužů i žen, ale právě ony byly postiženy ve větší míře, protože byly ve službě církvi početnější. Ukázala se vůle hierarchie vytěsnit ženy, a především ženy, od všeho, co se týkalo služby u oltáře a svátostí až do trochu komického bodu, že se zakazovalo vybírat ministranty mezi děvčaty. Důvodem, jasným a někdy dokonce otevřeně přiznaným, byla obava, že by v nich tato služba mohla vzbudit touhu po kněžství. A opravdu, několik svěcení žen na kněze se oficiálně uskutečnilo v různých anglikánských církvích, které předtím byly hrdé na to, že zůstávají věrny římskému ritu. Také katolické ženy dosáhly v různých zemích kněžského svěcení, neoficiálně na divoko. Tato otázka trápila veřejné katolické mínění a někteří vážení teologové podporovali možnost udílet tato svěcení ženám. Papež Jan Pavel II. měl za to, že je nutno ukončit debatu definitivním zamítnutím (2), jeho nástupce to nedávno připomenul, což je důkaz toho, že debata ve skutečnosti uzavřena není (3). 2

3 Většina žen aktivních v církvi vůbec nemá ambice stát se kněžími a nečiní si ani mocenské nároky. To ale nemění nic na tom, že se ženy cítí uraženy nedůvěrou, která se k nim obrací, až do té míry, že média zasahující do této debaty často vytýkají papežství diskriminaci pohlaví odporující lidským právům. Tyto ženy, které mohly být a které ještě jsou na zodpovědných místech jak občanského tak profesního života, velmi dobře vidí, že církev není ochotna udělit jim tatáž práva a kompetence, kterých dosáhly ve společnosti. Mnohé zklamaně odcházejí. Mnohé jiné, které byly součástí církevní komunity, aniž by byly v její službě, jsou pokořeny zákazy a vyloučením, které postihují jejich pohlaví a opouštějí ji. Toto odmítání církve uznat ženám jejich plné občanství nemá jiný výsledek, než zesílené krvácení, na které může církev zemřít. Uvolnit pouta tradice Možná se někdo podiví sebevražednému chování, které církev připravuje o jedinou aktivní podporu, kterou má k dispozici; odrazuje ženy od toho, aby se staraly o náboženskou výchovu dětí jako tomu bylo v minulosti; a ničí svoji věrohodnost ve vztahu ke společnosti, která je definitivně rozhodnuta ženy emancipovat. Oproti tomu staví svoji dávnou tradici, která jí zakazuje přizpůsobovat se zvykům a vývoji světa, který se protiví božímu zákonu. Ale je takové rozlišení namístě? V rovině morálky tradice spojuje užití sexuality s legitimním manželstvím a s plozením dětí ve znamení přirozeného zákona, jehož původcem je Bůh a který ona střeží. Avšak antropologové dobře vědí, že pravidla manželství jsou výsledkem společenských konvencí, měnících se podle času a místa. To, co antičtí moralisté považovali za přirozený zákon, se dnes liší od zvyklostí posvěcenými občanským zákonem. A když se apeluje na přirozenost, podřizujeme se společenskému konsensu. Jistě, že podléhá proměnám a blouděním, ale ani církevní morálka bez nich není a často uměla moudře brát v potaz vývoj zvyků. Například dnes, přestože prohlašuje, že mladé nesezdané páry žijí v hříchu, v dobrotě je přijímá, aby je připravila na svátostné manželství nebo pokřtila jejich děti. Množí se hlasy, které předpovídají podobné přijetí sezdaných rozvedených v křesťanských komunitách. Církev by měla akceptovat svobodnou diskuzi o etických otázkách, které zajímají celou společnost, a sama se této diskuze účastnit bez toho, že by si osobovala výlučné a absolutní právo na vyučování. Její odsuzování použití prezervativu, jediného prostředku, který je jednomyslně uznáván jako ochrana proti šíření AIDS, silně nabouralo její kredit u mezinárodních organizací nzabývajících se touto pohromou (4). Velmi smutné sexuální delikty spáchané kněžími a kryté vlastní hierarchií, by ji měly vést k větší pokoře. To, že nechce diskutovat s veřejností, která je nepřátelská k jakémukoli morálnímu pravidlu, je pochopitelné. Avšak měla by důvěřovat vlastním teologům a věřícím, kteří jsou také vedeni Duchem svatým, a především by měla důvěřovat ženám, protože jich se to týká nejvíce. Jejich svědomí a zkušenost by si zasloužily sluchu, předtím než o jejich osudu rozhodnou muži celibátníci. Církev má snad strach, že přijde o moc, pokud se bude radit se svými věřícími? Alternativou je to, že je ztratí. Je to stále ještě otázka moci, která církvi brání, aby ve svých řídících organismech dala prostor ženám, které pro ni pracují. Pokud tomu bránila vlastní tradice, měla stejný důvod jako jiné společnosti, kterým dlouho trvalo, než se osvobodily od svého patriarchálního, feudálního nebo korporativního ducha. Nejedná se tady jen o svěcení žen na kněze. Aniž bych tomu byl úplně nepřátelský, nikdy jsem svěcení žen nepodporoval, stejně ani svěcení ženatých mužů nebo odvolání zákona kněžského celibátu. A to z jediného a prostého důvodu, že moc církve je vázána na posvátno a že v zájmu víry je nikoliv rozšířit prostor posvátna, ale 3

4 zkrotit moc. Sdílet ji ve věcech, které jsou vně posvátna. Skutečně, v našem laickém, sekularizovaném a tedy demokratickém světě, víra může pouze skomírat, pokud je zbavena svobody, ke které Kristus volá všechny křesťany podle slov svatého Pavla (5). Ten bezpochyby připomíná, že jedinkrát, kdy Kristus mluvil o moci, mluvil o ní proto, aby zabránil apoštolům používat ji po způsobu mocných, kteří rádi vnucují svoji vládu a dávají svoji nadřazenost pocítit i vidět (6). To je důvod, proč se mi zdá, že lékem na aktuální skomírání církve je rozhodné uskutečnění doporučení druhého vatikánského koncilu. A ne to, že na tato doporučení budeme hledět s podezřením a jednat úplně opačně (7). Je třeba nechat místním církvím větší iniciativu a svobodu experimentovat, méně se starat o posílení institucionálních administrativních struktur a více o rozkvět křesťanských komunit, ač malých, v těch místech, kde se nacházejí. Volat křesťany, aby na sebe vzali zodpovědnost za jejich bytí-křesťany a za jejich žití-v církvi, ne individuálně, ne jen mezi nimi samotnými, ale společně a v dialogu s autoritou biskupa. Dát větší důvěru kreativní svobodě než pasivní poslušnosti. Nechat vstoupit laiky, řádně delegované svými komunitami, do míst, kde se přijímají pastorační rozhodnutí, a to na všech úrovních a rovnoprávně s klérem, nejen jako pouhé poradní skupinky. A nechat vstoupit ženy na tato rozhodující místa rovnoprávně s muži. Proč rovnoprávně? Proto, abychom z církve neudělali symbol kontra-kultury. Otevřít se duchu světa, přestože svatý Pavel vybízí křesťany, aby se nepřizpůsobovali tomuto času (8)? Nikoliv. Ale abychom více otevřeli svět pro přijetí a proniknutí evangelním duchem. Je pryč doba, kdy církev vyučovala barbarské národy nebo nevzdělané a negramotné populace. Nyní se obrací na dospělý svět, nemůže ho již poučovat z vyvýšené katedry, musí uznat jeho hodnoty, aby on naslouchal jejímu slovu. Znamená to snad, že se přizpůsobíme hodnotám sekularizovaného světa? Ne tak docela, protože mnohé z těchto hodnot jsou plodem semínek evangelia, které církev zasela do světa v průběhu jejich společného života. Jsou to hlavně ideály svobody a rovnosti, z nichž vzešla emancipace žen. Jistěže mohly také sejít z původní cesty a přinést deformované plody. To ale nic neubírá na faktu, že církev je bude moci znovu nasměrovat a regenerovat, avšak jen pokud uzná jejich evangelijní původ. To může nastat jen, když dovolí, aby tyto stejné ideje rodily plody v jejím středu, ze kterého je ona vypudila. A tak se stalo, že skutečné uznání emancipace žen, v církvi i ve světě, se stalo podmínkou pro možnou evangelizaci světa. A protože poslání hlásat evangelium je důvodem existence církve, nové přijetí, kterého se v církvi dostane ženám, bude účinným symbolem její evangelní přítomnosti v dnešním světě, garancí jejího přežití. Ženy již nenosí korzety, oblečení, které je svírá také církev se musí uvolnit z tradice, která ji váže k minulé patriarchální společnosti, tak aby prostorem, který dokáže dát ženám, měla právo přežít v tomto novém světě (9). Číst nově evangelium v plurálu ženského rodu Církev je zvyklá interpretovat Písmo a odvolávat se přitom na svoji tradici. Teologicky vzato, větší legitimitu má pravý opak. Pokud tradice nemá odpovědi na nové problémy a církev odmítá odpovědi, které se nabízejí, má plné právo odvolávat se na Písmo. Totéž učinil Jan Pavel II., když chtěl rozhodnout o otázce svěcení žen poznamenal, že Ježíš, když chtěl po noci strávené v modlitbách ustanovit apoštolský sbor, nejmenoval tu nejdůstojnější z celého stvoření - svoji Matku. Papež z toho vyvodil, že ženy byly zcela úmyslně vyloučeny z kněžství (10). Ale Ježíš přece neměl žádný projekt zřízení církve v průběhu času. On ji neviděl v jiných termínech než jako království Boží a nedal svým apoštolům žádné instrukce institucionálního typu. Apoštolové si ostatně v podvečer jeho nanebevstoupení byli jisti, že se 4

5 brzy vrátí, aby nastolil vládu Izraele (11). Papež také poznamenal, že se Ježíš rád obklopoval ženami a v tomto aspektu porušoval zvyky své doby a země. Tato poznámka si zaslouží pozornost, ale z jiného úhlu než je ten, který vedl k negativním závěrům. Ježíšova setkání s některými ženami, vskutku, nejsou bez významu a jsou zmiňována pro naše poučení. Poprvé Ježíš zjevuje svou slávu v Káně na přímluvu své matky. Opakovně pak ukazuje ženy jako vzor víry a koná uzdravení, která přičítá jejich víře. Z pomazání, které dostal od jedné ženy den před svou smrtí, činí památku svého umučení a přikazuje ji předávat budoucím pokolením. Uznává sestry Martu a Marii, své přítelkyně, jako autentické učednice, když od jedné z nich uslyší nejlepší svědectví o svém božství: Ty jsi Vzkříšení a Život. Druhou pak představuje jako dokonalou příjemkyni svého Slova: Marie si vybrala nejlepší úděl, který ji nebude vzat. A konečně je to jiná žena, jiná přítelkyně, Marie Magdalská, které se Ježíš zjeví jako první po vyjití z hrobu a svěřuje jí poselství o zmrtvýchvstání, aby předala dobrou zvěst jeho apoštolům (12). Ačkoli jsou tyto příklady velmi výmluvné (a nepochybně by se našly i další), měl bych se velmi na pozoru, abych z nich odvozoval argumenty pro podporu svěcení žen, protože Ježíš nikdy nevyslovil slovo kněžství. Ale jsou pro mne jasným ukazatelem, že jim Ježíš věřil, že se jim svěřoval, že jim svěřil své evangelium, stejně jako svým apoštolům, možná ale jiným způsobem: nevysílá je, aby procházely svět, ale povolává je neméně autentickým způsobem chce aby pokračovaly v poslání, které dostal od Otce, aby do světa šířily život. Tak vybízí i církev, aby stejně využívala žen k pokračování v Jeho díle. Zkrátka ze slov a Ježíšova příkladu nemůže být vyvozen žádný princip exkluze. Nelze vyvodit nic jiného, než naléhavou výzvu pověřit službou evangeliu kohokoliv, muže nebo ženu, člověka, který má dostatek víry v Něj, tak aby se nabídl k tomuto úkolu protože pouze On dává sílu v tomto úkolu pokračovat a dává mu nést plody. Svatý Pavel už nechce znát Krista podle těla. Je si vědom, že On obnovil staré lidství svojí smrtí a svým vzkříšením, odvodil tak jediný základní princip křesťanství exkluzi jakéhokoli exkluzivizmu: Již tu není Žid ani Řek, otrok ani svobodný, už tu není muž ani žena, protože všichni jste jedno v Ježíši Kristu (13). Nechtěl říci, že už tu není rozdíl mezi oběma termíny v páru, ale že žádný z těchto rozdílů nesmí být v Kristově těle, kterým je církev, zdrojem rozdělení ani exkluze. Přestože z toho nemohl nebo nedokázal vyvodit všechny důsledky (14), Pavel tím vyhlásil zakládající princip otevřené společnosti, osvobozené od omezení společnosti dřívější, který umožnil ženám moderní doby osvobodit se z útlaku muže a požadovat rovnost vzhledem k němu. Církevní instituce nemá jiný organický zákon. Za trochu slabého pohlaví Pouhá příslušnost k slabému pohlaví, jak je pyšně definuje maskulinní tradice, by snad mohla být důvodem k diskriminaci nebo eliminaci v církvi, která čerpá svoji hrdost a svoji sílu ze slabosti kříže? Ježíš nemohl najít dostatečně pokorné a dojímavé obrazy, aby mluvil o svém Království: luční květiny, hořčičné zrnko, ztracený penízek, zatoulaná ovce, pán domu v šatu služebníka. On sám měl charakteristiky, které často bývají přisuzovány ženám: intuici, citlivost, soucit, umění probudit důvěrnost. A také slabosti: někdy ustoupil své matce, ale někdy unikal, když za ním chtěla jít; stávalo se, že se rozčílil nebo radoval nebo propukl v pláč, uměl trpět, čekat, snášet bolest jako málo mužů. Vnést do církve trochu ženskosti za podmínky, že se jí dá prostor, ve kterém by mohla zazářit, by znamenalo vlít do ní tu část humanity, která byla příliš omezena nebo maskována mužskou a posvátnou mocí, která není tolerantní. Ale, opakuji, hlavním problémem není dát ženám moc. Nepěstujme si žádné idylické představy snadno by se našly ženy, které by byly nadšeny myšlenkou vstoupit do 5

6 role kněze. Jedná se především o to obnovit půdu křesťanských komunit, nastolit v nich svobodu, různost, rovnost, spoluzodpovědnost, spolurozhodování, nechat tam proniknout obavy okolního světa, učinit, aby slavení bylo pohostinnější k obrazu prvních eucharistických hostin, při kterých se sdílel chléb a jídlo za dobrotivého vedení otce rodiny, aniž bychom zapomněli uskutečnit pavlovský princip vyloučit vše, co vylučuje. V této nové atmosféře se rozdělení moci představí v novém světle. Připomene nám, že presbyteriát prvních staletí, jehož název byl znovu zaveden, toho neměl mnoho kněžského, protože kněžství bylo tenkrát vyhrazeno biskupovi. Pak budeme schopni ho znovu vynalézt a rozplést strašlivé pouto mezi mocí, muži a posvátnem. Nebudeme tím riskovat, že narušíme monarchickou moc, na níž tradice vystavěla organizaci církevní instituce? Možná že ano, ale má nás to děsit už předem? Nebylo náhodou právě z úst ženy prorokováno: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil? (15) Nejde o to zbořit kdovíco, ale povýšit to, co je nespravedlivě umrtvováno. Žena a budoucnost církve? Žena je a bude budoucností církve. Tato esej vyšla v časopise Études, č.1 v lednu 2011 (přeloženo z Poznámky (1) V únoru 2010 časopis Esprit publikoval dva velmi zajímavé články o Úpadku evropského katolicismu, které se zabývají zvláště vztahem církve a žen. Historik Claude Langlois ve článku Sex, modernita a katolicismus. Zapomenuté počátky. analyzuje vývoj římských kongregací od roku 1820, které přešly od pastoračního pochopení vůči sexuální praxi k aktuálnímu rigorismu. Socioložka Catherine Grémion v článku Rozhodování v církvi. Antikoncepce, umělé oplodnění, potraty: tři klíčové momenty. ukazuje tragický vliv rozhodnutí posledních tří papežů v této oblasti na rostoucí exodus věřících z církve. (2) Dopisem Ordinatio sacerdotalis z roku 1994, kde se požaduje rozhodný souhlas s doktrínou, která vylučuje ženy z možnosti přijmout svátost kněžství, z důvodů. které vyložím dále. Analyzoval jsem dopad tohoto dokumentu ve článku O uzavřené debatě v časopise Recherche de Science Religieuse, n 3 del 1994 (sv. 82), s (3) Časopis La Croix představuje dokument Kongregace pro nauku víry, který definuje každý pokus o vysvěcení žen jako těžký zločin proti víře a jako urážku posvátného řádu. (4) V knize Benedikta XVI. Světlo světa, se zdá být pozorovatelný lehký posun v postoji církve v tomto bodě. (5) Galaťanům 5, 1: Kristus nás osvobodil právě proto, abychom zůstali svobodní. (6) Lk 22, 24-25: Králové národů nad nimi panují a ti, kteří nad nimi uplatňují moc, si dávají říkat dobrodinci. Ale ne tak vy. (7) kap. II Boží lid a IV Laici dogmatické konstituce o církvi Lumen gentium. 6

7 (8) Římanům 12,2. (9) Odkaz na rozhovor se sociologem Alain Tourainem v Le Monde 5.září 2010: Právě se dějí dvě dějinné změny: první na poli ekologie, ( ), druhá je ta, že přecházíme ze světa mužů ke světu žen. (10) Základ argumentace Jana Pavla II. (viz poznámka 2) pochází z vyjádření Pavla VI. v roce 1975 a z jedné deklarace Kongregace pro nauku víry přijaté roku (11) Skutky apoštolů 1,6. (12) Jan 2, 1; Mt 9,22; Marek 14, 3-9; Jan 11, 27 a Lukáš 10, 38-43; Jan 20, (13) List Galatským 3, 28. (14) Neodsoudil otroctví ani neodmítal podřízenost manželky manželovi byl člověkem své doby. Avšak vylučoval tyto nerovnosti v rámci církve a díky tomu přispěl k vývoji kultury. (15) Lk 1, 52. 7

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění symbolické formě řeči POROZUMĚNÍ BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM Žák je

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek

Křesťanská sociální etika. M. Martinek Křesťanská sociální etika Jabok 2008 2008. . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace 2008. 2 Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se

Více

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons.

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. ROZHOVOR Humanae vitae odvážné slovo církve Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem Snad žádný církevní dokument nevyvolal tak živou diskusi jako

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 2 Struktura předmětu Úvod 1. oddíl: Katecheze jako služba Božímu slovu 2. oddíl: Katecheze jako výchova křesťanské víry 3. oddíl: Katecheze jako činnost společenství církve

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv New York, 10. 12. 1948 Preambule U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1998

POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1998 8. 12. 1997 POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1998 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1998 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ZE SPRAVEDLNOSTI KAŽDÉHO SE RODÍ MÍR

Více

Maskulinita - feminimita. 4. dimenze Hofstede

Maskulinita - feminimita. 4. dimenze Hofstede Maskulinita - feminimita 4. dimenze Hofstede Maskulinita - feminimita - Jedná se o kulturou určené role - Termíny maskulinní a feminní - Jsou to termíny relativní (muž se chová femininním způsobem, žena

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Konfrontace nebo dialog? Palčivé otázky dneška a křesťanská víra

Konfrontace nebo dialog? Palčivé otázky dneška a křesťanská víra Konfrontace nebo dialog? Palčivé otázky dneška a křesťanská víra v SK "Kdo není schopen dialogu nebo jej odmítá, ten se nenntže stát dobrým ki esťanem. " Miloslav kardinál Vlk )' SEMINÁR K N A Z sv. Frant"ška

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více