Řád Křesťanského sboru Pyšely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád Křesťanského sboru Pyšely"

Transkript

1 Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články. Křesťanský sbor Pyšely (KSP) Článek I Jméno Článek II Cíle Cíle sboru vyplývají z učení Bible a dají se shrnout takto: a) Oslavovat Boha. b) Zvěstovat evangelium. c) Vést lidi k životu na základě biblických křesťanských principů a morálních hodnot. Vést lidi k lásce k Bohu a ostatním lidem. Naše poslání je shrnuto takto: Ježíš přistoupil a promluvil k nim: Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. (Mt 28:18-20) Článek III Prostředky k dosažení cílů Za hlavní prostředky k dosažení cílů považujeme tyto: a) Pravidelná nedělní shromáždění b) Biblické studium v menších skupinách c) Péče o duchovní růst členů d) Praktická pomoc v životních problémech e) Pořádání veřejných akcí: evangelizace, přednášky aj. f) Výchova a příprava křesťanských pracovníků g) Různé druhy vzdělávacích pobytů h) Podpora světové misie Stránka 1 z 16

2 Článek IV organizace sboru KSP je shromáždění křesťanů, které je samosprávné v řízení svých vlastních záležitostí a které úplně a kompletně ovládá své vlastnictví. Právní statut KSP je evidován u Ministerstva kultury České republiky (IČO: ), jako součást denominace Křesťanské sbory v České republice. Pán Ježíš Kristus je hlavou církve. Vládne ve své církvi svým slovem a Duchem. Vládnout podle Božího Slova znamená, že církevní vedení musí následovat jednak specifická nařízení, která jsou zjevená v Novém Zákoně, tak i obecné principy Bible jako celku. (1K 12:27-28, Ef 1:22, Ko 1:18). Nový Zákon učí, že vedení církve má fungovat skrze několik starších (viz čl. IV bod 2.) Tito vykonávají svěřenou službu pod autoritou Pána Ježíše Krista a Božího Slova, jako služebníci Božího lidu. Proto mají být rozhodnutí starších sboru přijímána věřícími sboru s úctou a podřízeností. 1. Domácnost a. Domácnost vzniká na základě žádosti zájemce o přijetí a po souhlasu domácích. Zájemce se stává domácím pokud je pokřtěn, ztotožňuje se s cíli sboru, způsobem práce a života sboru, chce se podílet na naplňování jeho cílů a souhlasí s vyznáním víry KSP. Starší oznamují sboru přání zájemce stát se domácím. Pokud během dvou týdnů nikdo z domácích nevyjadřuje starším sboru námitky, zájemce bude přijat a sbor informován. Případně vyjádřené námitky je třeba před přijetím projednat a vyjasnit. b. Práva domácího - Aktivně se podílet na činnosti sboru. - Podávat starším podněty, návrhy nebo stížnosti. - Podílet se na přijímání nových domácích. - Účastnit se sborových hodin a podílet se na rozhodování o záležitostech sboru. c. Povinnosti domácího: - Vést příkladný život v souladu s učením Bible. - Sloužit ostatním domácím sboru svými dary a obdarováními. - Podle svých možností finančně podporovat činnost sboru. - Zodpovědně plnit dobrovolně přijaté úkoly. d. Domácnost končí: - Vystoupením domácího ze společenství. - Vyloučením na základě setrvávání na způsobu života, který je v rozporu s učením Bible. - Smrtí. Stránka 2 z 16

3 2. Starší sboru Ustanovení starších Každý starší musí být aktivní domácí sboru a splňovat kvalifikaci, která je popsána v 1Tm 3:1-7 a Tt 1:6-9. Staršími sboru mohou být podle Bible pouze muži. Starší jsou ustanoveni na dobu neurčitou na základě rozhodnutí (vyslovení důvěry) domácích KSP. Tito mohou staršího také odvolat. Aspoň jednou za tři roky probíhá písemné potvrzení starších skrze domácí sboru. Zodpovědnosti: Starší se mají zabývat hlavně duchovním zdravím věřících sboru. Jsou zodpovědni vést věřící zejména těmito způsoby: a. Učení a napomínání věřících jak veřejnými, tak osobními pokyny a učednictvím. (1Tm 3:2, 2Tm 2:2, Tt 1:9, Ef 4:11-13) b. Řízení Boží církve a dobré vedení (1Tm 3:5, 5:17, He 13:17) c. Být příkladem pro věřící a vést skrze úctyhodné chození s Bohem, což zahrnuje službu těm, kteří jsou nemocní a trpí. (Ef 4:1-3, He 13:7, 1Pt 5:3, Jk 1:27, Jk 5:14-15) d. Chránit věřící, zejména je střežit před chybami a chyby vyvracet. (1Pt 5:2, Sk 20:28, 1Tm 3:5, Sk 20:29-31, Tt 1:9, Tt 1:11) e. Modlit se za věřící a sloužit. (Sk 6:4, Sk 13:3, Sk 14:23) 3. Sborové hodiny Staršovstvo svolává podle potřeb všechny domácí, aby společně projednali aktuální záležitosti týkající se života sboru. Sborové hodiny se konají podle potřeb, minimálně však dvakrát ročně. 4. Přílohy Příloha č. 1 Vyznání víry Křesťanského sboru Pyšely Příloha č. 2 Dogmatické učení Křesťanského sboru Pyšely Stránka 3 z 16

4 Příloha č. 1 Vyznání víry Křesťanského sboru Pyšely Následující Vyznání víry shrnuje základy křesťanské víry Křesťanského sboru Pyšely. Pravdy tohoto článku jsou základem pro jednotu mezi opravdovými věřícími a ochranou proti falešnému učení. Pro odkazy k veršům a dalšímu studiu těchto základů jsou zmíněné odpovídající úseky v Dogmatickém učení Křesťanského sboru Pyšely (Příloha č. 2). Bible (Boží Slovo) Věříme, že Bible je Boží písemné zjevení lidstvu a proto všech 66 knih obsažených v Bibli, které nám byly dané Duchem Svatým, představují úplné (ve všech částech stejně inspirované) a dokonalé Slovo Boží. Boží Slovo je objektivní zjevení, v každém slově inspirované, naprosto bez chyb v originálních dokumentech, neomylné, autoritativní a Bohem vdechnuté. Bible představuje jediné neomylné pravidlo víry a praxe pro křesťana. Bůh Věříme, že existuje jen jeden živý a pravdivý Bůh, nekonečný a vševědoucí Duch, dokonalý ve všech svých vlastnostech, jeden ve své podstatě, věčně existující ve třech osobách (Trojice) Otec, Syn a Svatý Duch z nichž je každý stejně hoden chvály a poslušnosti. Bůh Otec Věříme, že Bůh Otec, je Stvořitelem všeho a jediným absolutním a všemohoucím vládcem. Je Duchem, světlem a je všudypřítomný. Zjevil se lidem ve svém stvoření, ve svém synu Ježíši Kristu a ve svém Slově. Umožňuje lidem navázat s Ním osobní kontakt. Bůh je láska a zároveň je svatý, proto je oddělen od hříchů. Má na mysli svou vlastní slávu a usiluje o nejvyšší dobro člověka. Je neměnný a nepodléhá žádnému vývoji. Je absolutně nezávislý a ve svém jednání svrchovaný. Bůh Syn (Ježíš Kristus) Věříme, že Ježíš Kristus má veškerou božskou podstatu a vlastnosti a je tím pádem na stejné úrovni a stejně věčný jako Otec. Ježíš Kristus se narodil z panny, je Bůh v lidské podobě (plně Bůh a plně člověk) a je absolutně bez hříchu. Je také jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem, hlavou svého těla, jímž je církev, přicházející Král světa, který bude vládnout navždy a bude soudcem celého lidstva. Stránka 4 z 16

5 Věříme, že Ježíš Kristus dosáhl našeho vykoupení skrze svou obětní smrt na kříži a že Jeho smrt byla dobrovolná, zástupná, usmiřující a spasitelná. Věříme, že na základě smrti Ježíše Krista je věřící hříšník osvobozen od trestu za hřích a prohlášen za spravedlivého. Dostává věčný život a je adoptován do Boží rodiny (církve). Věříme, že Bůh skrze Ježíšovo vzkříšení z hrobu potvrdil božství svého Syna a prokázal, že přijímá usmiřující dílo Ježíše Krista na kříži. Ježíšovo tělesné vzkříšení je také zárukou budoucího vzkříšeného života pro všechny věřící. Ježíš Kristus se vrátí v budoucím druhém příchodu. Bůh Duch Svatý Věříme, že Duch Svatý je duchovní bytost, která má jak všechny osobnostní, tak i božské vlastnosti a je na stejné úrovni s Otcem a Synem. Duch Svatý vykonává Boží vůli ve vztahu k celému lidstvu a jeho činnost je vidět ve stvoření, zjevení, ztělesnění a v díle spasení. Duch Svatý je nadpřirozená bytost působící znovuzrození, křtí všechny věřící, aby se staly součástí Kristova těla, a dává jim duchovní dary. Duch Svatý také přebývá ve věřících, posvěcuje, řídí, posiluje k službě a zpečeťuje všechny věřící až do dne vykoupení. Člověk (lidé, lidstvo) Věříme, že první muž a žena (Adam a Eva) byli Bohem stvořeni přímo a okamžitě (6. den stvoření) podle Jeho obrazu a podoby. Byli stvořeni bez hříchu, s rozumem, inteligencí, vůlí, svobodní v rozhodování a s morální zodpovědností vůči Bohu. Adamovým hříchem byla neposlušnost vůči Jeho slovu a to vedlo následně ke ztrátě nevinnosti lidstva. Tímto způsobem lidé na sebe uvedli trest duchovní a tělesné smrti, stali se předmětem Božího hněvu a stali se zkaženými ve své podstatě a neschopnými se zachránit z tohoto ztraceného stavu. Manželství - Bůh stvořil manželství jen mezi jedním mužem a jednou ženou. Jakýkoliv jiný sexuální vztah mimo tento vztah manžela a manželky znamená smilstvo. Spasení Věříme, že spasení je zcela z Boží milosti skrze působení Ducha Svatého na základě vykoupení Ježíšem Kristem a ne na základě lidských zásluh nebo skutků. Každý má zodpovědnost reagovat na Boha podle Jeho příkazu. Reagujeme vírou skrze znovuzrození, které v nás působí Duch Svatý a tak získáme ospravedlnění před Bohem. Věříme, že ospravedlnění před Bohem je Boží čin, kterým prohlašuje jako ospravedlněného toho, kdo skrze víru v Krista činí pokání ze svých hříchů a vyznává Ho jako svého Pána. Toto ospravedlnění nezávisí na žádném lidském skutku nebo zásluze a zahrnuje předání našich hříchů na Krista a Kristovy spravedlnosti na nás. Stránka 5 z 16

6 Věříme, že výsledkem ospravedlnění je postupné posvěcení proces, kterým věřící roste v poslušnosti Božímu slovu, v lásce k Bohu, v lásce k lidem a v připodobňování se našemu Pánu Ježíši Kristu. I přestože každý věřící zažívá každodenní konflikt s hříchem, je nám poskytnuta náležitá cesta k vítězství silou Ducha Svatého, který v nás přebývá. Církev Věříme, že všichni, kdo věří v Ježíše Krista, jsou okamžitě umístěni do jednoho sjednoceného duchovního těla, do církve, jejíž hlavou a nejvyšší autoritou je Kristus. Kristův návod pro život církve je k nalezení v Bibli. Církev má oslavovat Boha budováním sama sebe ve víře, vyučováním Božího Slova, obecenstvím a modlitbou, dodržováním nařízení a hlásáním evangelia celému světu a vedením k lásce k Bohu a bližnímu svému. Všichni věřící jsou povoláni sloužit podle svých darů. Věříme, že místnímu sboru (církvy) byla dána dvě nařízení (svátosti): křest vodou a Památka Páně. Ani křest ani účast na Památce Páně nemá žádný význam pro získání spasení (věčného života). Budoucí věci (eschatologie) Věříme, že tělesná smrt neznamená ztrátu našeho nehmotného vědomí, vykoupené duše jdou do Kristovy přítomnosti a ztracené duše jdou do zatracení. V budoucnu bude každá duše spojena se vzkříšeným tělem, aby vstoupila do věčného stavu, jímž je věčný život v Boží přítomnosti pro spasené a soud a věčné zatracení pro nespasené. Věříme v osobní budoucí návrat našeho Pána Ježíše Krista. Stránka 6 z 16

7 Příloha č. 2 Dogmatické učení Křesťanského sboru Pyšely Starší KSP si uvědomují, že jakékoliv dogmatické tvrzení je jen lidský pokus shrnout a uspořádat bohatství neomylného Božího zjevení. Toto však žádným způsobem nezlehčuje důležitost takového tvrzení. Následující prohlášení opatrně specifikují náš teologický postoj s ohledem na významná biblická učení a tak poskytují rámec pro bohoslužbu a vyučování. Zároveň také poskytují základ pro jednotu a ochranu proti teologickým chybám (omylům). Není nutné, aby každý domácí osobně souhlasil s naprosto každým detailem zde uvedeného učení. Dogmatické učení je ale sborem přijímáno a také řídí filozofii služby, kterou bude sbor následovat. Proto je očekáván svorný a harmonický respekt k tomuto učení. Bible (Boží Slovo) Učíme, že Bible je Boží písemné zjevení lidstvu, a proto všech 66 knih obsažených v Bibli, které nám dal Duch Svatý, představují úplné (ve všech částech stejně inspirované) a dokonalé Slovo Boží. (1K 2:7-14, 2Pt 1:20-21) Učíme že, Bible, jako Boží Slovo je objektivní zjevení, v každém slově inspirované, naprosto bez chyb v originálních dokumentech, neomylné, autoritativní a Bohem vdechnuté. Učíme a praktikujeme gramatický, historický a literární výklad (interpretaci) Bible. (1Te 2:13, 1K 2:13, 2Tm 3:16) Učíme, že Bible představuje jediné neomylné pravidlo víry a praxe pro křesťana. (Mt 5:18, Mt 24:35, J 10:35, J 16:12-13; J 17:17, lk 2:13, 2Tm 3:15-17; He 4:12, 2Pt 1:20-21) Učíme, že Bůh mluvil ve svém psaném Slově skrze proces dvojího autorství. Duch Svatý vedl a řídil lidské autory tak, že skrze jejich individuální osobnosti a odlišné styly psaní složili a zapsali Boží Slovo pro lidstvo bez chyb jak v celku, tak v jednotlivých částech. (Mt 5:18, 2Tm 3:16; 2Pt 1:20-21) Učíme, že zatímco může existovat několik různých aplikací určitého úseku Bible, existuje však jen jeden pravdivý výklad (interpretace). Význam biblického textu je k nalezení, když člověk uplatňuje gramatickou, historickou a literární metodu výkladu pod vedením Ducha Svatého. (J 7:17, J 16:12-15, lk 2:7-15, lj 2:20) Bůh Učíme, že existuje jen jeden živý a pravdivý Bůh, nekonečný a vševědoucí Duch, dokonalý ve všech svých vlastnostech, jeden ve své podstatě, věčně existující ve třech osobách (Trojice) Otec, Syn a Svatý Duch z nichž je každý stejně hoden chvály a poslušnosti. (Dt 6:4, Iz 45:5-7, Mt 28:19, J 4:24, lk 8:4, 2K 13:13) Stránka 7 z 16

8 Bůh Otec Učíme, že Bůh Otec řídí všechny věci podle svého vlastního záměru, účelu a své milosti. Je Stvořitelem všeho. Jako jediný absolutní a všemohoucí vládce vesmíru je svatý a svrchovaný ve stvoření, prozíravosti a vykoupení. Učíme, že jeho otcovství zahrnuje jednak Jeho řízení uvnitř Trojice, tak Jeho vztah k člověku. Jako Stvořitel je Pánem všech lidí, avšak duchovním Otcem je jen pro věřící. Ukázal svou milostivou lásku ke světu v tom, že můžeme mít radost a požehnání v našich životech a hlavně v tom, že nabízí evangelium všem lidem. (Gn 1:1-31, Ž 103:19, Ž 145:8-9; J 3:16, Ř 8:14, Ř 11:36, lk 8:6, 2K 6:18, Ef 3:9, Ef 4:6, 1Tm 2:3-4, 2Pt 3:9) Učíme, že Otec nařídil pro svou vlastní slávu všechny věci, které se přihodí. Detaily svého nařízení organizuje jednak aktivním zplnomocněním dobra, tak pasivním povolením zla. Neustále podepírá, řídí a ovládá všechna stvoření a všechny události. Ve své svrchovanosti však není ani autorem hříchu, neschvaluje ho a ani nesnižuje zodpovědnost morálních a inteligentních tvorů. (lpa 29:11, Iz 46:9-11, Abk 1:13, J 8:38-47, Ř 9, Ef 1:11, lpt 1:17) Učíme, že milostivě již před stvořením světa vyvolil ty, kteří budou Jeho vlastní. Zachraňuje od hříchu všechny, kdo k Němu přicházejí skrze víru v Ježíše Krista. Prokázal svou lásku k nám, Jeho dětem tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. (J 1:12, Ř 5:8, Ř 8:15, Ga 4:5, Ef 1:4-6, He 12:5-9) Bůh Syn (Ježíš Kristus) Učíme, že Pán Ježíš Kristus má veškerou božskou podstatu a vlastnosti a je tím pádem na stejné úrovni a stejně věčný jako Bůh Otec. (J 8:58, J 10:30, J 14:9) Učíme, že Bůh Otec stvořil nebe a zemi a vše, co je v nich podle své vlastní vůle, skrze svého syna, Ježíše Krista, skrze kterého všechny věci i nadále existují a fungují. (J 1:3, Ko 1:15-17, He 1:2) Učíme, že během vtělení (Boží syn se stal člověkem) Kristus nikdy nepřestal mít všechny vlastnosti božské podstaty ani co se týče míry nebo druhu. Ve svém vtělení přijal Ježíš Kristus veškeré základní lidské charakteristické rysy a byl tedy Bohem i člověkem. Ježíš Kristus je plně Bohem a plně člověkem v nedělitelné jednotě. (Mi 5:2, J 5:23, J 14:9-10, Fp 2:5-8, Ko 2:9) Učíme, že náš Pán Ježíš Kristus se narodil z panny a že byl Bohem v lidské podobě. Učíme, že záměrem vtělení bylo zjevit Boha, vykoupit lidi a představit dobrý život. (He 2:7-9, Iz 7:14, Iz 9:6, Mt 1:21-25, L 1:26-35, J 1:1, J 1:14, J 1:29, Fp 2:9-11, He 7:25-26, 1Pt 1:18-19, 1Pt 2:21) Učíme, že Ježíš Kristus je naprosto bez hříchu. Byl bez hříchu při svém narození, což znamená, že není nijak zahrnutý nebo zastoupený v Adamově prvotním hříchu. Byl bez hříchu ve svém charakteru i ve svém chování během svého pozemského života, a proto byl Božím Stránka 8 z 16

9 neposkvrněným beránkem, bez vady, plně způsobilý pro vykoupení hříchů všech, kteří v Něj věří. (L 1:35, 2K 5:21, 1Pt 1:18-19, 1Pt 2:22-23) Učíme, že Ježíš Kristus dosáhl našeho vykoupení skrze svou oběťní smrt na kříži, a že Jeho smrt byla dobrovolná, zástupná, usmiřující a spasitelná. (J 10:11-18, J 17:9-12, Ř 3:24-25, Ř 5:8, 1Pt 2:24) Učíme, že na základě smrti Ježíše Krista je věřící hříšník osvobozen od trestu za hřích a prohlášen za spravedlivého. Dostává věčný život a je adoptován do Boží rodiny (církve). (Ř 3:25, Ř 5:8-9, 2K 5:14-15, 1Pt 2:24, 1Pt 3:18) Učíme, že naše ospravedlnění je zabezpečené Kristovým doslovným, tělesným zmrtvýchvstáním a že teď usedl po pravici svého Otce, kde je nyní našim prostředníkem, našim obhájcem a veleknězem. (Mt 28:6, L 24:38-39, Sk 2:30-31, Ř 4:25, Ř 8:34, He 7:25, He 9:24, 1J 2:1) Učíme, že Bůh skrze Ježíšovo vzkříšení z hrobu potvrdil božství svého Syna a prokázal, že přijímá usmiřující dílo Ježíše Krista na kříži. Ježíšovo tělesné vzkříšení je také zárukou budoucího vzkříšeného života pro všechny věřící. (J 5:26-29, J 14:19, Ř 4:25, Ř 6:5-10, 1K 15:20, 1K 15:23) Učíme, že se Ježíš Kristus vrátí, aby během vytržení přijal k sobě svoji církev, která je jeho tělem. Násleně po 7 letech soužení na Zemi se Ježíš Kristus při svém druhém příchodu slavně vrátí se svou církví, aby vybudoval tisícileté království na Zemi. (Sk 1:9-11, 1Te 4:13-18, Zj 20) Učíme, že Ježíš Kristus je ten, skrze kterého Bůh bude soudit celé lidstvo, jak věřící, tak nevěřící. (Mt 25:31-46, J 5:22-23, 1K 3:10-15, 2K 5:10, Zj 20:11-15) Učíme, že Ježíš Kristus je jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem, hlavou svého těla, jímž je církev, a přicházející Král, který bude vládnout navždy. (Iz 9:6, L 1:31-33, Sk 17:30-31, Ef 1:22, Ef 5:23, Ko 1:18, 1Tm 2:5) Bůh Duch Svatý Učíme, že Duch Svatý je duchovní bytost, která má všechny božské vlastnosti, včetně intelektu (rozumu), pocitů, vůle, věčnosti, všudypřítomnosti, vševědoucnosti, všemohoucnosti, neměnnosti a pravdivosti. Ve všech božských vlastnostech je na stejné úrovni s Otcem a Synem. (Ž 139:7-10, Iz 40:13-14, Mal 3:6, Mt 28:19, J 16:13, Sk 5:3-4, Sk 28:25-26, Ř 15:13, 1K 2:10-13, 1K 12:4-6, 1K 12:11, 2K 13:13, Ef 4:30, He 9:14, Jr 31:31-34, He 10:15-17) Učíme, že úkolem Ducha Svatého je vykonat Boží vůli ve vztahu k celému lidstvu. Poznáváme Jeho svrchovanou činnost ve stvoření, zjevení, ztělesnění, v díle spasení a znovuzrození. (Gn 1:2, Mt 1:18, J 3:5-7, 2Pt 1:20-21) Učíme, že jedinečné dílo Ducha Svatého v tomto věku začalo o Letnicích, kdy přišel od Otce, jak Kristus zaslíbil, aby zahájil a dokončil stavbu Kristova těla. Jeho činnost zahrnuje usvědčování Stránka 9 z 16

10 světa z hříchu, zjevení spravedlnosti a soudu, uctívání Ježíše Krista a proměňování věřících do Kristovy podoby. (J 14:16-17, J 15:26, J 16:7-9, Sk 1:5, Sk 2:4, Ř 8:29, 2. K 3:18, Ef 2:22) Učíme, že Duch Svatý je nadpřirozená bytost působící znovuzrození, křtí všechny věřící, aby se stali součástí Kristova těla, a dává jim duchovní dary. Duch Svatý také přebývá ve věřících, posvěcuje, řídí, posiluje k službě a zapečeťuje všechny věřící až do dne vykoupení. (J 3:3-8, J 14:16-17, Ř 8:9, 1K 12:13, 2K 3:6, Ef 1:13) Učíme, že Duch Svatý je duchovním učitelem, který uvedl apoštoly a proroky do veškeré pravdy, zatímco oni byli odevzdáni psaní Božího zjevení, jímž je Bible. V každém věřícím přebývá Duch Svatý od okamžiku spasení a je povinností všech, kteří jsou narozeni z Ducha, aby se nechali naplnit (vést a ovládat) Duchem. (J 16:13, Ř 8:9, Ef 5:18, 2Pt 1:19-21, 1J 2:20, 1J 2:27) Učíme, že Duch Svatý uděluje církvi duchovní dary. Duch Svatý oslavuje Krista tím, že buduje věřící v té nejsvatější víře. Učíme, že Bůh Duch Svatý je dnes svrchovaný v udělování všech svých darů, aby se věřící stali dokonalými. (J 16:13-14, Sk 1:8, 1K 12:4-11, 2K 3:18) Stvoření Učíme, že Bůh stvořil nebe i zemi svým slovem z ničeho. Promluvil a tím uvedl všechny věci v existenci doslova v 6 dnech a ne procesem makroevoluce, který trval přes milióny let. (Gn 1-2, Ex 31:17, Ž 33:6, 2Pt 3:5) Člověk Učíme, že první muž a žena (Adam a Eva) byli Bohem stvořeni přímo a okamžitě podle Jeho obrazu a podoby. Byli stvořeni bez hříchu s rozumem, inteligencí, vůlí, svobodní v rozhodování a s morální zodpovědností vůči Bohu. ( Gn 2:7, Gn 15-25, Jk 3:9) Učíme, že Božím záměrem ve stvoření lidstva bylo, abychom oslavovali Boha, radovali se z obecenství s Bohem a žili podle Boží vůle. (Iz 43:7, Ko 1:16, Zj 4:11) Učíme, že Adamovým hříchem byla neposlušnost vůči Jeho slovu a to vedlo následně ke ztrátě nevinosti lidstva. Tímto způsobem lidé na sebe uvedli trest duchovní a tělesné smrti, stali se předmětem Božího hněvu a zkaženými, naprosto neschopnými bez Boží milosti udělat cokoliv přijatelného pro Boha. Přestože lidé nejsou až tak špatní, jak by mohli být, a přestože z lidské perspektivy mohou konat zřejmé dobro, stejně pak neobstojí před Božími měřítky. Protože lidé nemají žádnou moc se osvobodit od hříchu, byli a jsou beznadějně ztracení. Spasení je zcela z Boží milosti, a to díky spasitelnému dílu našeho Pána Ježíše Krista a díky obrácení způsobenému Duchem Svatým. (Gn 2:16-17, Gn 3:1-19, J 3:1-8, J 3:36, Ř 3:23, Ř 6:23, Ř 14:23, 1K 2:14, Ef 2:1-3, 1Tm 2:13-14, Tt 3:5, He 11:6, 1J 1:8) Stránka 10 z 16

11 Učíme, že Adam reprezentoval (zastupoval) celé lidstvo. Skrze Adamův hřích byla přenesena zkažená podstata bytí na všechny lidi všech věků. Ježíš Kristus je jedinou vyjímkou. Každý člověk je proto hříšníkem díky své přirozenosti, kvůli svému rozhodnutí a na základě Božího prohlášení. (Ž 14:1-3, Jr 17:9, Ř 3:9-18, Ř 3:23, Ř 5:10-21) Učíme, že lidský život je nadále vzácný a posvátný v Božích očích, počínaje zplozením a konče smrtí. Proto učíme, že potrat a eutanazie jsou hříchem. (Gn 9:5-6, Ž 8, Ž 139, Jr 1:5, Jk 3:9) Spasení Učíme a věříme, že spasení je zcela z Boží milosti skrze působení Ducha Svatého na základě vykoupení Ježíšem Kristem, zásluhou jeho oběťní smrti, a ne na základě lidských zásluh nebo skutků. Avšak každý má zodpovědnost reagovat pokáním a vírou na Boží dar spasení tak, jak Bůh to přikazuje. (J 1:12, Sk 17:30, Ef 1:7, Ef 2:1-10, Tt 3:5, 1Pt 1:18-19) Znovuzrození Učíme, že znovuzrození je nadpřirozené dílo Ducha Svatého, kterým člověk získá duchovní přirozenost a duchovní život. Je to okamžitá záležitost, která je uskutečněná působením Božího slova a Ducha Svatého, když hříšník činí pokání a odpoví vírou na Boží nabídku spasení. Opravdové obrácení je patrné v ovoci pokání, které se projevuje spravedlivým postojem a chováním. Dobré skutky se stanou důkazem a ovocem obrácení. Poslušnost vede věřícího k proměně v podobu Ježíše Krista. Tato proměna vyvrcholí oslavou věřícího při Kristově druhém příchodu. (J 3:3-8, J 5:24, Ř 8:17, Ř 8:29, 1K 6:19-20, 2K 3:18, Ef 2:1-5, Ef 5:17-21, Ko 3:16, Fp 2:12b, Tt 3:5, 1Pt 1:3, 2Pt 1:4-10, 1J 3:2-3) Vyvolení Učíme, že vyvolení je Boží skutek, kterým Bůh již před založením světa vyvolil skrze Krista ty, kterým dá ve své milosti nově se narodit, které zachrání a posvětí. (Ř 8:28-30, Ef 1:4-11, 2Te 2:13, 2Tm 2:10, 1Pt 1:1-2) Učíme, že svrchované vyvolení nepopírá ani neprotiřečí zodpovědnosti každého jednotlivce činit pokání a důvěřovat Kristu jako Spasiteli a Pánu. Svrchované vyvolení také nepopírá zodpovědnost křesťanů hlásat evangelium všem lidem, neboť nikdo nebude spasen bez evangelia. Všechny, které Bůh volá k sobě, přijdou ve víře a všechny, kteří přicházejí ve víře, Bůh přijme. (Ez 18:23, Ez 18:32, Ez 33:11, J 3:18-19, J 3:36, J 5:40, J 6:37-44; Sk 13:48, Ř 9:22-23, Ř 9:10-16, 2Te 2:10-12, 1J 4:10, Zj 22:17) Učíme, že nezasloužená přízeň, kterou Bůh má k hříšníkům, absolutně nesouvisí s jejich vlastní iniciativou ani s Boží předtuchou o tom, co by udělali sami od sebe, ale že je zcela jen z Jeho svrchované milosti a milosrdenství. (Ef 1:4-7, Tt 3:4-7, 1Pt 1:2) Stránka 11 z 16

12 Učíme, že by vyvolení nemělo být považované za něco, co je založené jen na abstraktní svrchovanosti. Bůh je opravdu svrchovaný, ale používá svou svrchovanost v souladu a harmonii se svými dalšími vlastnostmi, zejména svojí vševědoucností, spravedlností, svatostí, moudrostí, milostí a láskou. Tato svrchovanost bude vždy zdůrazňovat Boží vůli takovým způsobem, který je naprosto shodný s Jeho charakterem, jenž je zjeven v životě Ježíše Krista a v Bibli. (Mt 11:25-28, Ř 9:11-16, 2. Tm 1:9) Ospravedlnění Učíme, že ospravedlnění před Bohem je Boží čin, kterým prohlašuje jako ospravedlněného toho, kdo skrze víru v Krista činí pokání ze svých hříchů a vyzná Ježíše Krista jako svého Pána. Toto ospravedlnění nezávisí na žádném lidském skutku nebo zásluze a zahrnuje předání našich hříchů na Krista a Kristovy spravedlnosti na nás. (Iz 55:6-7, L 13:3, Ř 2:4, Ř 3:20-26, Ř 4:6, Ř 8:33, Ř10:9-10, Sk 2:38, Sk 3:19, Sk 11:18, 1K 1:2, 1K 1: 30, 1K 6:11, 1K 12:3, 2K 4:5, 2K 5:21, 2K 7:10, Fp 2:11, Ko 2:14, 1. Pt 2:24) Posvěcení (poziční a probíhající/postupné) Učíme, že každý věřící je posvěcen (oddělen) pro Boha ospravedlněním a že je proto prohlášen a považován za svatého. Toto posvěcení je poziční (souvisí s postavením člověka před Bohem) a okamžité a nemělo by být zaměněno s postupným posvěcováním. Učíme, že působením Ducha Svatého existuje také postupné (probíhající) posvěcení, které se projevuje růstem věřícího v poslušnosti vůči Bohu a Božímu Slovu. Věřící je proto schopný žít v rostoucí svatosti tak, že se připodobňuje Boží vůli a stává se čím dál více podobný Ježíši Kristu. (J 17:17, J 17:19, Sk 20:32, Ř 6:1-22, 1K 1:2, 1.K 1:30, 1K 6:11, 2K 3:18, 1Te 4:3-4, 1Te 5:23, 2Te 2:13, He 2:11, He 3:1, He 10:10, He 10:14, He 13:12, 1. Pt 1:2) Učíme, že každý spasený člověk prožívá každodenní konflikt (nové stvoření bojuje proti tělesnosti). Věřícím je však poskytnuta náležitá cesta k vítězství silou Ducha Svatého, který v nás přebývá. Nicméně, potíže s hříchem zůstávají s věřícím po celý jeho pozemský život. Veškerá tvrzení o vymýcení hříchu z tohoto života nejsou založená na Bibli, avšak Duch Svatý nám nabízí vítězství nad hříchem. Biblické postupné posvěcení zahrnuje závislost na Bohu a disciplinovanou snahu o zbožnost (bohabojnost). Prostředky, které Duch Svatý používá k tomu, aby věřící zráli, jsou např: Boží slovo, církev, modlitba a zkoušky. (J 17:17, Ga 5:16, 1Tm 4:7-8, He 10:24-25, 1Pt 1:14-16, 1J 3:5-10) Jistota spasení a vytrvalost ve víře Učíme, že žádný skutečný věřící nemůže ztratit své spasení, ale že Boží mocí bude v Kristu střežen navždy. Také učíme, že opravdoví věřící vytrvají ve své víře až do konce svého života, jako důkaz skutečného spasení v Kristu. Současná platnost obou těchto pravd znamená, že jistota spasení není oprávněním k hříchu, který je zneužíváním Boží milosti. Je to spíše tak, že vytrvalost ve víře je viditelným projevem probíhajícího (postupného) posvěcení, které má jak lidské, tak duchovní stránky. (J 6:37, J 6:39, J 6:44, J 10:27-30, Ř 6:15-22, Ř 8:35-39, Ř 13:13-14; 1K 1:7-8, 2K 13:5, Ga 5:13, Fp 1:6, Fp 2:12-13, 1Pt 1:3-5, 1Pt 5:10, 2Pt 1:10, 1J 2:19) Stránka 12 z 16

13 Povaha zachraňující víry Učíme, že skutečná víra je vždy doprovázená pokáním z hříchu. Pokání znamená souhlasit s Bohem, že jsem hříšný, vyznat Mu své hříchy, vědomě učinit rozhodnutí odvrátit se od hříchu (L 13:3, L 13:5, 1Te 1:9) a následovat Krista (Mt 11:28-30, J 17:3) a být Mu poslušný (1J 2:3). Nestačí věřit jen určitý faktům o Kristu. Dokonce i satan a jeho démoni věří v pravého Boha (Jk 2:19), ale oni Ho nemilují a neposlouchají Ho. Skutečná zachraňující víra vždy reaguje poslušností (Ef 2:10). Oddělení Učíme, že v Bibli jsme jasně vyzýváni oddělit se od hříchu a že Bible jasně naznačuje, že v posledních dnech bude přibývat odpadnutí a světskost (2K 6:14-7:1, 2Tm 3:1-5). Učíme, že na základě hluboké vděčnosti za Boží nezaslouženou milost k nám je Bůh hoden našeho úplného odevzdání. Všichni věřící by měli žít takovým způsobem, který dokazuje jejich obrovskou lásku k Bohu a který nepřinese hanbu jejich Pánu a Spasiteli. Učíme, že nám Bůh přikazuje oddělit se od veškerého odpadlého církevního systému (který je v rozporu s Božím Slovem) a od jakýchkoliv hříšných praktik. (Ř 12:1-2, 1K 5:9-13, 2K 6:14-7:1, 1J 2:15-17, 2J 9-11) Církev Učíme, že všichni, kdo věří v Ježíše Krista, jsou okamžitě umístěni do jednoho sjednoceného duchovního těla, do církve, Kristovy nevěsty, jejíž hlavou a nejvyšší autoritou je Kristus. Tato všeobecná církev vznikla v den Letnic a bude dovršena, až si Kristus přijde pro své vlastní při vytržení. (Sk 2:1-21, Sk 2:38-47, 1K 12:12-13, 1K 15:51-52, 2K 11:2, Ef 1:22, Ef 4:15, Ef 5:23-32, Ko 1:18, 1Te 4:13-18, Zj 19:7-8) Učíme, že církev je sjednocený duchovní organismus, který vytvořil Kristus a který se skládá ze všech znovuzrozených věřících. Církev je něco jiného než Izrael, což bylo neodhaleným tajemstvím do Ježíšova prvního příchodu. Učíme, že Boží lid byl ve Starém Zákoně spasen milostí skrze víru. (Gn 15:6, He 11,1-31) Učíme, že jako součást všeobecné církve, je každý věřící zodpovědný spojit se s jinými věřícími v místním sboru. Tímto projevem Kristova těla je místní sbor, v kterém se věřící shromažďují a spojují za účelem uctívání, učení, obecenství a jiné služby. (Sk 2:42-47, He 10:24-25) Učíme, že jedinou nejvyšší autoritou církve je Pán Ježíš Kristus a že jeho pravidla pro život církve jsou k nalezení v Bibli. Pro vedení místního sboru Bible definuje starší (muže), kteří se nazývají také biskupové nebo dohlížitelé. Musí sloužit pod autoritou Krista a odpovídat biblickým požadavkům. Starší mají vést a sloužit jako Kristovi služebníci a mají Jeho autoritu ve směřování církve. Shromáždění se má podřídit jejich vedení. (1K 11:3, Ef 1:22, Ef 4:11, Ko 1:18, He 13:7, He 13: 17, 1Tm 3:1-13, 1Tm 5:17-22, Tt 1:5-9; 1Pt 5:1-5) Stránka 13 z 16

14 Učíme, že účelem církve je oslavovat Boha budováním sama sebe ve víře, vyučováním Božího Slova, obecenstvím a modlitbou, dodržováním nařízení a hlásáním evangelia celému světu. Všichni věřící jsou povoláni sloužit v těchto různých službách podle svých darů. (Mt 28:19, L 22:19, Sk 1:8, Sk 2:38-47, 1Kor 15:58, Ef 3:21, Ef 4:12-16, 2Tm 2:2, 2Tm 2:15, 2Tm 3:16-17, 2Tm 4:2, 1J 1:3, Zj 22:12) Učíme, že Bůh dal církvi duchovní dary, aby věřící konali Boží dílo ve světě. Bůh dává všem věřícím jedinečné duchovní schopnosti, aby sloužili duchovnímu růstu církve. Dává např.: pastýře, učitele, evangelisty, aby vystrojili věřící pro službu. Učíme, že ani ženy, které vlastní dary vedení a učení, nemají tyto dary používat pro vyučování mužů nebo pro získání autority nad muži. (Ř 12:5-8, 1K 12:3-31, Ef 4:7-12, 1Tm 2:11-14, 1Pt 4:10-11) Učíme, že rané církvi byly dány dvě kategorie darů. První kategorií darů jsou zázračné dary Božího zjevení: apoštolství, uzdravování, znamení, znaky a zázraky, které byly dány v období apoštolů pro potvrzení pravosti zprávy apoštolů. Protože tato funkce je dokončena, nepokračovaly tyto dary po apoštolském období. Druhá a trvalá kategorie darů zahrnuje dary pro učení a službu, které byly dány pro vybavení věřících k vzájemnému budování a k zvěstování evangelia. Ve společných shromážděních nepraktikujeme mluvení v jazycích (1K 14:19, 1K 14:23). (Ř 12:6-8, 1K 12-14, 2K 12:12, He 2:3-4, 1Pt 4:10-11) Učíme, že i když mnoho ze znamení a zázraků v období apoštolů souviselo s přímým a okamžitým uzdravením, Bůh přesto dokáže uzdravovat i dnes a také to dělá. Slyší a odpovídá na modlitby víry za nemocné, trpící a sklíčené podle své vlastní dokonalé vůle. (L 18:1-6, J 5:7-9, 2K 12:6-10, Jk 5:13-16, 1J 5:14-15) Nařízení (svátosti) Učíme, že místnímu sboru byly dány dvě nařízení: křest vodou a Památka Páně. Učíme, že křest vodou je svědectvím víry v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Křest věřícího je vnější symbolické svědectví odrážející vnitřní skutečnost spasení. Křest vodou zahrnuje poslušnost vůči Kristovu příkazu, aby všichni věřící byli pokřtěni. Učíme, že ponoření věřícího do vody nejlépe znázorňuje naši jednotu a spojení s Kristem, a proto praktikujeme tento způsob křtu. (Mt 28:19-20, Sk 2:38-42) Učíme, že Památka Páně je připomenutí a vyhlášení Kristovy smrti, dokud se Kristus nevrátí. Památce Páně by mělo předcházet vážné osobní zkoumání nás a našeho vztahu s Bohem. Učíme, že prvky Památky jsou znázorněním Kristova těla (chléb) a krve (kalich) (1K 11:23-32). Památku Páně slavíme každý týden. Manželství Učíme, že manželství má existovat mezi jedním mužem a jednou ženou. Bůh stvořil manželství pro vzájemnou pomoc a duchovní růst manžela a manželky, pro růst lidstva a pro ochranu před nemravností (nemorálností). Jakýkoliv jiný sexuální vztah mimo vztah manžela a manželky znamená hřích. Bible učí, že křesťané by si měli vzít jiného křesťana a že manželství je určeno, Stránka 14 z 16

15 aby trvalo tak dlouho, dokud smrt dvojici nerozdělí. Křesťanské manželství je obrazem Krista a církve. (Gn 1:28, Gn 2:18, Gn 2:24, Mal 2:14-16, Mt 5:27-28, Mt 19:5-6, Ř 1:18-32, 1K 7:2, 1K 7: 9, 1K 7:39, Ef 5:21-32) Svatí andělé Učíme, že andělé jsou bytosti, které byly stvořeny, a proto nemají být uctíváni. Jsou vyšším řádem než lidé a jsou stvořeni k tomu, aby sloužili Bohu a uctívali Ho. (L 2:9-14; He 1:6-7, He 1:14, He 2:6-7, Zj 5:11-14, Zj 19:10, Zj 22:8-9) Padlí andělé Učíme, že satan je anděl, který byl stvořen a že je původcem hříchu. Způsobil si Boží odsouzení tím, že odporoval svému Stvořiteli, tím, že vzal ve svém pádu několik andělů sebou a také tím, že svedl člověka k hříchu, když pokoušel Evu. (Gn 3:1-15, Iz 14:12-17, Ez 28:11-19, Mt 25:41, Zj 12) Učíme, že satan je otevřený nepřítel Boha a lidstva. Učíme, že je vládcem tohoto světa, ale byl poražen Kristovou smrtí a Jeho zmrtvýchvstáním a bude na věčnost potrestán v ohnivém jezeře. (Iz 14:12-17, Eze 28:11-19, Mt 4:1-11, Mt 25:41, Ř 16:20, Zj 12:9-10, Zj 20:10) Budoucí věci (eschatologie) Učíme, že Bůh zjevil věřícím určité pravdy ohledně konce tohoto času, aby je tím utěšoval a povzbuzoval ve svatosti a naději. Smrt Učíme, že tělesná smrt neznamená ztrátu našeho nehmotného vědomí a že vykoupené duše jdou do Kristovy přítomnosti. Učíme, že tělo a duše budou odděleny a že toto oddělení bude pro věřící pokračovat až do vytržení, kdy jejich duše a vzkříšené tělo budou spojeny, aby byly navždy oslavovány s jejich Pánem Ježíšem Kristem. Do té doby zůstávají Kristem vykoupené duše v radostném obecenství s naším Pánem Ježíšem Kristem. (L 23:43, 1K 15:35-44, 1K 15:50-54, 2K 5:8, Fp 1:21-24, Fp 3:21, 1Te 4:13-17, Zj 6:9-11) Učíme, že všichni lidé budou tělesně vzkříšeni: spasení lidé pro věčný život a nespasení pro soud a věčný trest. (Da 12:2, J 5:28-29, J 6:39, Ř 8:10-11, Ř 8:19-23, 2K 4:14, Zj 20:13-15) Učíme, že duše nespasených jsou po smrti trestány, dokud nebudou spojeny se svým vzkříšeným tělem pro poslední soud. Budou stát před velikým bělostným trůnem při soudu a budou uvrženy do pekla (do ohnivého jezera) a navždy odděleny od života s Bohem. (Da 12:2, Mt 25:41-46, L 16:19-26, J 5:28-29, 2Te 1:7-9, Zj 20:11-15) Stránka 15 z 16

16 Vytržení církve Učíme o naději na osobní a bezprostřední návrat našeho Pána Ježíše Krista v oblacích, aby přijal svou církev a vytrhl ji z tohoto světa. (J 14:1-3, 1K 15:51-53, 1 Te 4:15-5:11, Tt 2:13) Období soužení Učíme, že následně po vytržení církve z tohoto světa, začne Boží spravedlivý soud po dobu 7 let a vyvrcholí slavným Kristovým osobním návratem na tento svět. V tento okamžik vstanou z mrtvých věřící z dob Starého Zákona a z období soužení. Ti, kteří budou při Kristově návratu naživu, budou odsouzeni. (Jr 30:7, Da 9:24-27, Da 12:1-3, Mt 24:15-44, Mt 25:31-46, J 14:1-3, 1Te 4:13-18, 2Te 2:7-12, Zj 6-19, Zj 20:4-6) Druhý příchod a tisíciletá vláda Učíme, že po období soužení se Kristus fyzicky vrátí na Zemi a vybuduje své království na tisíc let. Během tohoto období budou svatí (věřící) vládnout spolu s Kristem nad Izraelem a nad všemi národy světa. Před tímto vládnutím dojde k poražení antikrista a falešného proroka a také k odstranění satana ze světa. (Ez 37:21-28, Da 7:17-27, Mt 25:31, L 1:31-33, Sk 1:10-11, Sk 2:29-30, Zj 19:11-16, Zj 20:1-7) Učíme, že toto království bude naplněním Božího zaslíbení o obnovení Izraele na zemi, kterou Izraelci ztratili kvůli své neposlušnosti. Učíme, že toto období vlády našeho Pána Ježíše Krista bude charakteristické mírem, spravedlností, dlouhým životem a že bude ukončené propuštěním satana, který bude následně uvržen do jezera ohně a síry, kde bude trýzněn dnem i nocí na věčnost. (Dt 28:15-68, Iz 11, Iz 65:17-25, Jr 31:31-34, Ez 36:22-38, Ez 37:21-28, Za 8:1-17, Mt 21:43, Ř 11:1-29, Zj 20:7, Zj 20:10) Věčnost Učíme, že po ukončení tisíciletého království, dočasného propuštění satana a soudu nevěřících (2Te 1:9, Zj 20:7-15), vstoupí všichni spasení do věčného stavu slávy s Bohem, po čemž zaniknou prvky tohoto světa (2Pt 3:10) a budou nahrazeny novou zemí, ve které povládne jen spravedlnost. (Ef 5:5, Zj 20:15, Zj 21:1-27, Zj 22:1-21). Poté z nebe sestoupí nebeské město (Zj 21:2) a stane se příbytkem svatých, kde si navždy budou užívat společného obecenství s Bohem a mezi sebou. (J 17:3, Zj 21-22). Poté, co náš Pán Ježíš Kristus naplní záměr spasení, předá království Bohu Otci (1K 15:24-28), aby trojjediný Bůh mohl vládnout ve všech sférách navěky a navždy (1K 15:28). Poznámka: Použité zkratky v odkazech na jednotlivé verše jsou dle formátu Studijního překladu Bible. Pyšely listopad Stránka 16 z 16

Dogmatické učení KSP. Příloha č. 2. Bůh. Bůh Otec

Dogmatické učení KSP. Příloha č. 2. Bůh. Bůh Otec Příloha č. 2 Dogmatické učení KSP Starší KSP si uvědomují, že jakékoliv dogmatické tvrzení je jen mylný lidský pokus shrnout a uspořádat bohatství neomylného Božího zjevení. Následující dokument je definicí

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

./j.q12~! ~;i;;~f~~;;!~: ~

./j.q12~! ~;i;;~f~~;;!~: ~ LEKCE 2 Boží osoba Duch svatý je členem Trojice a rovnoprávným partnerem Boha Otce a Boha Syna. V celém Písmu, počínaje stvořením a poslední kapitolou Zjevení konče, vidíme, jak Duch svatý působí v lidských

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření

Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření V Bibli nalézáme celý příběh stvoření. Je to příběh všech příběhů s fakty o Bohu, lidstvu a o světě, který byl odcizen od Boha ale smířen skrze Krista. Bible pojednává

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

odpovědi na osobní testy

odpovědi na osobní testy odpovědi na osobní testy Lekce 1 1. a) duch 2. a) budu také žít způsobem, který by se jemu líbil, a budu mu důvěřovat v každé mé zkoušce. 3. c) je schopen se o ně plně postarat. 4. c) moudrost 5. Nepravdivé

Více

Svědectví Ježíšovi. "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32;

Svědectví Ježíšovi. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Mt.10:32; Svědectví Ježíšovi Březen 2010 "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32; 1. Úvod Každoročně si připomínáme poslední večeři Páně. Ježíš ten večer

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA

USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA ČÁST PRVNÍ NÁZEV, CHARAKTERISTIKA A HISTORIE 1 název 1) název církve: KŘESŤANSKÁ CÍRKEV CESTA ŽIVOTA (dále jen KCCŽ) 2 charakteristika 1) KCCŽ je evangelikální

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA

SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA Milí bratři a sestry, vážím si vaší služby dětem v našem sboru. Vím, že je to služba nelehká: vyžaduje vaše vysoké nasazení a obětavost. Je to ale i služba

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU Jeden impulz pro každý den Nedělní texty odpovídají cyklu A Pomůcka je určena lidem dnešní doby, v níž se často komunikuje pomocí krátkých textových zpráv (SMS). Text nenabízí

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Katechismus21 New City Catechism The Gospel Coalition Timothy Keller Katechismus21 barevně Katechismus21 www.katechismus21.cz

Katechismus21 New City Catechism The Gospel Coalition Timothy Keller Katechismus21 barevně Katechismus21 www.katechismus21.cz Katechismus21 je inspirován projektem New City Catechism, který vznikl ve Spojených státech jako projekt zastřešený aliancí The Gospel Coalition. Původní anglický text vychází z historických reformačních

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Týden od 19. do 25. února 8 Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Základní verš Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Gn 2,15)

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Týden od 14. do 20. srpna 2011. Texty na tento týden Gn 6,5; Dt 12,8; 13,18; 1Kr 11,1 13; 1Kr 18; Jr 17,5; Mal 3,14 20

Týden od 14. do 20. srpna 2011. Texty na tento týden Gn 6,5; Dt 12,8; 13,18; 1Kr 11,1 13; 1Kr 18; Jr 17,5; Mal 3,14 20 Týden od 14. do 20. srpna 2011 8 PŘIZPŮSOBENÍ SE, KOMPROMISY A KRIZE V BOHOSLUŽBĚ Texty na tento týden Gn 6,5; Dt 12,8; 13,18; 1Kr 11,1 13; 1Kr 18; Jr 17,5; Mal 3,14 20 Základní verš Ti, kdo na základě

Více

11. Růst v Kristu ŽIVOT ZAČÍNÁ SMRTÍ

11. Růst v Kristu ŽIVOT ZAČÍNÁ SMRTÍ 11. Růst v Kristu Svojí smrtí na kříži Ježíš zvítězil nad mocnostmi zla. Jako ten, kdo během své pozemské služby přemáhal démony, zlomil jejich moc a zpečetil jejich konečný osud. V Ježíšově vítězství

Více

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2)

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň Anotace: 1. Vlastní jméno pro touhu či lidské hledání je naděje: Pokušení proti naději: domněnky a skepse.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Den Hospodinův (Sofonjáš)

Den Hospodinův (Sofonjáš) Týden od 26. května do 1. června 9 Texty na tento týden Sf 1,2 4.7 9.12.17.18; 2,1 5; 3,1 5; Na 1,1 3 Základní verš Hrozný bude Hospodin, až udeří na ně: stihne úbytěmi všechny bohy země. Každý se mu bude

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 19. prosince 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav Společná

Více

Odpočinutí v Hospodinu (Heb. 3:7-4:13)

Odpočinutí v Hospodinu (Heb. 3:7-4:13) Odpočinutí v Hospodinu (Heb. 3:7-4:13) - pomodlit se ÚČEL KÁZÁNÍ: Nalézat odpočinutí v Hospodinu na každý den a ve všech oblastech našeho života. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Opravdové odpočinutí nalezne člověk

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH

Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH 1.BH Jediná Pravda - Písmo Svaté 2.BH Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH Cesty k poznání Boha 4.BH Ježíš Kristus Syn Boží Vykupitel Jan 16,13 2.Petr 1,19 Jan 17,3 Jan 1,1-3.14 Jan 17,17 Amos 3,7 Řím 1,19.20

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Pokání. A myslím, že ne na sebe, říká, máme Abrahama našemu otci (Mt 3: 9)

Pokání. A myslím, že ne na sebe, říká, máme Abrahama našemu otci (Mt 3: 9) Pokání Biblický pokání nepředstavuje změnu postoje prosazované lidského vědomí. Integruje život před lidmi říká další aspekt křesťanského života, ne lítost podporovány evangelia. Opravdové pokání říká,

Více

O nás 6/2014. Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 6/2014. Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 6/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Rád bych tímto úvodníkem pokračoval v povzbuzování mužů a mojí touhou

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ Úterý - 1. 5. 2012 Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej

Více

Příprava apoštola a týmu, který dobude město

Příprava apoštola a týmu, který dobude město Kroky Petrova života Příprava apoštola a týmu, který dobude město Osnova vyučování Alana Vincenta, Škola Slova 7. 9. října 2010, Praha 1) Šimon se setkává s Ježíšem (Jan 1,35 42) Změna názoru, či života?

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Kladno 29.3.2015 strana 1

Kladno 29.3.2015 strana 1 Kladno 29.3.2015 strana 1 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Matouš 5,8 Kázání na hoře, učení PJ v kterém nám odhaluje principy Božího království. Nejucelenější výklad z úst Ježíše. Začíná

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY

9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY Týden od 20. do 26. února 2011 9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY Texty na tento týden: Ž 100,3; Sk 17,24 28; Ř 12,3; Mt 22,39; 2S 9; L 15; Ef 4,23 32 Základní verš Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo,

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více