5. ročník Stezky písmáků. Leták k soutěži jsme přiložili již k minulému číslu! 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. ročník Stezky písmáků. Leták k soutěži jsme přiložili již k minulému číslu! 2"

Transkript

1 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * ohlasy Květinového dne 2004 * čtení na pokračování * kázání M. Jana Husa * knihovnička * informace Toto číslo rozesíláme na prahu našich táborů a prázdnin a dovolené vůbec - řada z nás jistě ví, že na počátek července spadají dva významné svátky věrozvěstů Cyrila a Metoděje a M. Jana Husa. Citujme si z díla Mistr Jan Hus, POSTILLA (podle vydání K. J. Erbena z 2. pol. 19. stol.): Protož die S. Jan Zlatoústý: Budeš-li nenáviděti nepřietele svého, viece si sobě uškodil na duši, než jemu na těle; a jemu snad nic neuškodíš nenávidě ho, a sám sobě bez pochybenie škodíš. Protož odpustíšli nepřieteli, sobě si viece odpustil; a učiníš-li dobřě jemu, sobě si viece učinil než jemu. Když jsme na semináři ELŠ v lednu 2003 naslouchali vyprávění o Mistru Janu Husovi a jeho době z pohledu historiků (i závěrů komise, která jeho život a dílo zkoumala), zaujaly mne dvě věci, které mi připadají nadmíru aktuální i dnes: že byl zaujat pravdou ne jen nějak obecně, ale přímo sociologicky tj. pro situaci, kterou prožíval, a také si stále dobře vybavuji vysvětlení, jak byla společnost v Husově době všude, ve všech jejích vrstvách, nabitá potřebou reformovat církev i společnost (v tehdy ještě jednotném světě). Myslím, že i výše uvedený citát jako by nám Mistr Jan vzkazoval k naší předsněmové diskusi. V této souvislosti si zvláště připomínám, jak Husův vypjatý konec života podle dnešních bádání byl tragický i pro jeho protivníky a soudce, kteří do Kostnice přišli také, aby dohodli a provedli velikou reformu, a jak se jim nepovedla. Neměli bychom si dát při Valném sněmu Junáka také pozor, zda, co a jak budeme reformovat? Neměli bychom pečlivě vážit, zda opravdu máme nepřátele? O slovanské věrozvěsty má již z důvodů historické posloupnosti zájem velmi široká veřejnost. Jak nám ukazuje ve svém příspěvku br. Rodrigo, u památky M. J. Husa tomu tak není: Na počátek měsíce července připadá památka Mistra Jana Husa, výročí jeho upálení v Kostnici za to, že neodvolal... Skoro každý z nás zná znění vzkazu Mistra Jana z vězení v Kostnici jeho národu, jak je i vtesáno do Husova pomníku na Staroměstském náměstí. Asi málokdo si ale uvědomuje úžasný význam těch několika vět! Napadá mne, že kdo jiný by jej měl chápat lépe a jak se říká "do puntíku", nežli skauti. Pokusím se to vysvětlit tak, že promítnu Mistrovo nabádání na znění skautského slibu a zákona, postupně dle Husova výroku. "A tak vás drazí napomínám: milujte se vespolek". V našem skautském slibu slibujeme "sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce... a duší i tělem být hotov pomáhat vlasti i bližním". A ve skautském zákonu říkáme: "Skaut je přítelem všech Mistr Jan Hus a skautský slib a zákon lidí dobré vůle a bratrem každého skauta". Je to tedy zcela v duchu Husova nabádání. Ale zkoumejme, zda tak všichni opravdu činíme. Vzkaz Mistra Jana dále zní: "Slabých násilím tlačiti nedejte a pravdy každému přejte!" Ve svém slibu říkáme, že budeme sloužit nejvyšší Pravdě věrně v každé době, čili slibujeme dopřát pravdy každému, jako svou povinnost. Také první bod skautského zákona říká "Skaut je pravdomluvný", v druhém bodě stojí: "Skaut je věrný a oddaný" a v třetím bodě jsme mnohokrát citovali: "Skaut je prospěšný a pomáhá jiným". Samozřejmé tedy pomáhat především slabším, utlačeným, kteří jsou různě zdravotně nebo sociálně postiženi. V symbolice skautského pozdravu, kde palec přikrývá malíček, stvrzujeme, že vyznáváme morální direktivu, aby silnější chránil slabšího před ústrky a utlačováním.

2 Ke slovům "pravdy každému přejte" musíme přidat ještě další premisu z úst Mistra Jana: "Hledej pravdu, miluj pravdu, mluv pravdu, žij pravdu a braň pravdu až do smrti?" - A náš skautský zákon a slib? "Skaut je pravdomluvný, je čistý v myšlení, slovech i skutcích". Budeme-li tedy opravdu plnit slibovanou službu nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, pak věru budeme poslušni odkazu Mistra Jana českému národu ve většině jeho punktů. Je velmi potěšující, ale i zavazující, jak mnoho z nabádání Jana Husa se stalo součástí skautského slibu, zákona i pozdravu. Vážíme si však dosti opravdové toho, že tomu tak je? My registrovaní členové Junáka i ti, kteří již registrováni nejsou, ale skautský slib upřímně, vážně a čestně skládali? Má snad skautský slib platit jen po dobu naší registrace a aktivního nošení skautského kroje? Jsem toho názoru, že nikoliv, že skautský slib má platnost celoživotní přísahy, které máme a musíme zůstat věrni. Je-li tomu jinak, pak není něco v pořádku s naší duší, upřímností srdce a morálně-volními vlastnostmi vůbec. Doufejme, že u většiny z nás, v současnosti registrovaných i bývalých skautů, je to s naším charakterem a hledáním nejvyššího Dobra, Pravdy a Lásky v pořádku. Pak se ovšem musím ptát, proč památka Mistra Jana je v dnešní době redukována na státní svátek, den pracovního volna - a tím to končí?! Jako mladý chlapec si z první republiky a z doby od května 1945 do onoho ostudného i osudného roku 1948, pamatuji živé, početně občany navštívené a důstojné oslavy na výročí smrti našeho největšího národního hlasatele a kazatele pravdy. V každém městečku, ale i ve větším městysi, pořádala městská rada ve spolupráci buď s místním sborem Československé církve - ale vždy za hojného přispění Junáka-svazu skautů a skautek a Československé Obce Sokolské důstojnou vzpomínkovou oslavu. V dnešní postkomunistické společnosti nic takového nepozoruji. Vše se soustředí na slavnostní bohoslužbou v Husově kapli v Praze a zbytek České republiky dělá, že o žádném výročí neví. To je velmi smutné, neboť běda národu, který pohrdá památkou svých morálních velikánů. Máme-li my, skauti, tak velký díl odkazu Mistra Jana vepsán na svém štítu - není pak naší povinností pokusit se tuto smutnou a ostudnou praxi změnit? Jsem přesvědčen, že ano, je to naší povinností. A tuto výzvu a apel bych chtěl adresovat všem členům Junáka, od Náčelnictva Junáka až po posledního činovníka, všem aktivním i bývalým skautkám a skautům, pracujícím v obecních zastupitelstvích, všem Klubům přátel Junáka i sympatizantům skautingu. Kéž nám dá Bůh moudrost, abychom dovedli pečovat o to, co je podstatné a nestarat se o to, co je nepodstatné! Milan Hejl Rodrigo ved klubu OS Votice, ODV v červnu projednal: - dokončení své koncepce aktivit do Valného sněmu Junáka - projednal plán dalších kontaktů se svazem katolických skautů ICCS - materiální zajištění Stezky písmáků vydání výkladu, kdo jsou duchovní rádci a kdo zpravodajové pro duchovní výchovu - zapojení do předsněmové diskuse 5. ročník Stezky písmáků Doporučujeme všem, kdo se na soutěž chystají, - aby využili prázdninové období nejen k četbě vybraných knih (Jozue, Daniel, 4 evangelia a epištola Jakubova), - ale i na táborech předem znalosti prověřili. Ti, kdo se chtějí přihlásit již nyní, mohou psát na adresu: Vladislav Jech, redakce NDS, Zelenečská 34, Praha 9, nebo volat na tel , mobil: , Leták k soutěži jsme přiložili již k minulému číslu! 2

3 Čtení na pokračování Připravila Darina Bártová Putování pro Krista Liturgický rok X V duchovní tradici keltského křesťanství, které je u nás stále ještě poměrně neznámé (na rozdíl od pseudonáboženských konstrukcí druidismu), je zachováno obrovské bohatství modliteb, unikátních rukopisů, životopisů světců a dalšího umění. Keltští křesťané nežili ve městech. Město pro ně bylo neznámou veličinou. Přesto to nebyli žádní prosťáčkové. Jejich společenskými a duchovními centry byly kláštery. Keltové sami milovali knihy i vzdělanost. V době, kdy se na kontinentě hroutila Římská říše pod nápory barbarů, bylo úplně normální pro keltského mnicha či jeptišku umět číst a psát, a to nejen v rodném jazyce, ale i latinsky, řecky a hebrejsky. Nestudovali jenom Bibli, ale i církevní Otce a dokonce i díla klasické antiky. Měli spojení s východním Středomořím a panovala zde pravidelná kulturní výměna. Být keltským mnichem však nebylo vůbec pohodlné zaměstnání. V zimě se od takového mnicha čekalo, že za noc odříká (zpaměti, prosím!) 75 žalmů. V létě to bylo o něco méně, protože noci jsou kratší. Správný keltská asketa se při tom navíc ještě namočil alespoň po pás do studené mořské vody. Můžeme se tedy dočíst například v životopise sv. Cuthberta (7. stol.), že když se modlil, přicházely dvě mořské vydry a svými kožíšky mu zahřívaly zmrzlé nohy. O jednu věc však byli keltští mniši ochuzeni. Na jejich území (tj. dnešní Irsko, Skotsko, Wales a severní Anglie) ve 4. stol. nedosáhlo pronásledování křesťanů. Neměli tedy skoro vůbec žádné mučedníky mimo těch, kdo přišli o život při pokusech evangelizovat germánské Angly a Sasy. Ten, kdo prolil vlastní krev, byl ve velké úctě, dosáhl tzv. rudého mučednictví 1. Keltové však nezoufali. Vymysleli si další dva druhy svědectví či chcete-li mučednictví: zelené a bílé. Bílé mučednictví pro ně znamenalo stát se ideálním mnichem, tj. zříci se všeho zbytečného, nebýt otrokem věcí, lidí, peněz ani slávy. Zelené pak znamenalo opustit pro lásku k Bohu i svou vlast a putovat do neznámých temných končin, nést lidem tam žijícím zvěst o Bohu v Ježíši Kristu. To vše přirozeně s maličkým očekáváním, že při této evangelizaci, dojde třeba i na mučednictví rudé. A tak se zpět na Evropský kontinent vydali iroskotští misionáři. Víme, že evangelizovali Bretaň, založili klášter St. Gallen u Bodamského jezera a řadu dalších v pohoří Vogézy. Došli až do Bobbia v severní Itálii. Víme, že alespoň jeden z biskupů v Řezně (a touž je k nám, co by kamenem dohodil) byl keltského původu. Naši vědci se domnívají, že tato misie dosáhla až na území jižní Moravy svědčí o tom specifická architektura kostelíku v Modré u Velehradu, jehož základy byly odkryty. Keltští misionáři tedy putovali po Evropě, nesli s sebou svou víru i svou vzdělanost. Jejich stopy však už dávno zavál čas. Přesto nám alespoň v jedné malé věci mohou být pro nadcházející léto inspirací. Zkuste i vy udělat alespoň z jedné prázdninové toulky putování s Kristem. Jen na vás záleží, kam se vydáte a co na této cestě objevíte. Dopřejte si však důkladné pátrání je jedno zda půjde o smírčí kříž, kapličku v polích, návštěvu význačného poutního místa, či zapomenutou synagogu nebo cestu po náboženské historii vaší rodiny. Zkuste se vydat alespoň na jednu malinkou cestu, abyste se dozvěděli něco více nejen o sobě, svých kořenech a historii, ale i o svém Bohu. Redakce Dobré stopy jistě ráda uvítá zprávy z vašeho putování, třeba i jako inspiraci pro zajímavé výpravy. Krásné léto! 1 Řecký výraz martys značil původně toho, kdo vydává svědectví, tedy svědka. Později pod vlivem pronásledování se transformoval ve výraz martyr, což byl člověk, který nezapřel svou víru tváří v tvář utrpení, mučení či smrti. Přídomek Martyr nese např. křesťanský apologeta Justin ze 2. stol.

4 Dny vděčnosti za stvoření Problémy životního prostředí, které jsme si začali uvědomovat v poslední třetině minulého století, spolu s vývojem přírodovědeckého myšlení vedou k tomu, že v křesťanských církvích se učíme více vnímat Boží stvořitelské dílo jako celek. V protestantských církvích se tradičně na podzim koná slavnost díkůvzdání za úrodu. Připomíná, že potrava je Božím darem. Při prosbě "Chléb náš vezdejší dej nám dnes" však dnes myslíváme i na další vzácné Boží dary, na energii, na materiály, z nichž se vyrábějí oděvy a stavějí domy atd. Uvědomujeme si provázanost světa, hlubokou závislost člověka a přírody. Předmětem vděčnosti je celé harmonické Boží stvořitelské dílo. Jeho vlastní hodnotu, již si uvědomujeme pod vlivem moderní přírodovědy a krize životního prostředí, spontánně již před více než osmi sty lety vnímal a do životní praxe promítal svatý František z Assisi, jehož svátek připadá na 4. říjen. Vědomí vzácnosti Božího stvořitelského díla a vděčnost za ně, vděčnost, že jsme jeho součástí, patří ke křesťanskému myšlení a z něj odvozeným postojům. Nelze je omezovat na nějakou část roku, na nějaký svátek. Přesto je dobré si tyto skutečnosti při určitých příležitostech zdůraznit. Evropská křesťanská environmentální síť (ECEN) vyzývá církve ke konání dnů vděčnosti za stvoření, a to v průběhu září a na začátku října. Toto období začíná 1. zářím, které je v pravoslavných církvích "dnem vděčnosti za veliký dar stvoření a proseb za jeho zachování a obnovu", zahrnuje svátek sv. Františka a leží v něm i ty neděle, kdy se slavívá díkůvzdání za úrodu. K této iniciativě ECEN se připojuje Ekologická sekce České křesťanské akademie (ES ČKA) spolu s Ekumenickou radou církví (ERC) a Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) vyzývá farní společenství, sbory, náboženské obce, kroužky křesťanské mládeže a další formální i neformální skupiny křesťanů, aby v průběhu září a října (oproti ECEN bez omezení na začátek tohoto měsíce) konaly bohoslužby díků za stvoření, modlitební shromáždění, diskusní a meditační setkání orientovaná k našemu vztahu k přírodě a k stvoření jako celku, přírodovědně vzdělávací besedy či konkrétní ochranářské akce v terénu. Tato setkání jsou i příležitostí setkání s lidmi, kteří v církvi nežijí, za křesťany se třeba nepovažují, avšak pracují ve prospěch Božího díla. Člověku je svěřen úkol o Boží stvoření pečovat. Nejde o úkol malý, a současné problémy ukazují, že jeho plnění zůstáváme mnoho dlužni. Je třeba, aby všichni, kdo si tuto skutečnost uvědomují, ať se za křesťany považují či nikoli, ať patří k některé církvi či nikoli, svorně toto poslání uskutečňovali. K vděčnosti za stvoření patří i vděčnost za všechny v duchu sv. Františka řekněme sestry a bratry, kdo se pro stvoření angažují. Ekologická sekce spolu s ERC chystá při příležitosti Dnů vděčnosti za stvoření a svátku sv. Františka na 7. října 2004 uspořádat ekumenickou bohoslužbu ve františkánském klubu v pražského kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Bohoslužbě by měla, podobně jako loni, předcházet výstavka dětských kreseb, tentokrát tematicky orientovaná k počasí. Po bohoslužbě by měla následovat beseda zaměřená především ke klimatické změně. (Údaje o místě a době jsou předběžné, avšak pravděpodobně se měnit nebudou.) Dětské kresby by měly být vystaveny již 2. října v areálu Svatojánské koleje ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna, kde bude probíhat "Den sv. Františka". RNDr. Jiří Nečas, ředitel ES ČKA Ekologická sekce České křesťanské akademie Ekumenická rada církví v ČR zvou letos opět k účasti na přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, tentokrát na téma Počasí a živly Téma může být zpracováno libovolnou výtvarnou technikou. Každou práci je třeba označit jménem, adresou a věkem tvůrce či tvůrců. Pečlivě zabalená díla odesílejte v obálce označené ZEMĚ" na adresu Ekumenická rada církví, Donská 5, Praha 10 nejpozději do

5 Pro bližší informace kontaktujte sekretariát ERC na tel. čísle Podrobnosti a podpůrné materiály k tématu naleznete na webových stránkách: Vybrané práce budou vystaveny při slavení Dnů vděčnosti za stvoření na začátku října 2004 v objektu Svatojánské koleje ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna a v areálu kláštera františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze 1. Letos jsme nezaznamenali ostatně jako vloni velké změny. Kytičky se opět uvolňovaly ze špendlíků (snad poněkud méně) a děti ze škol i z Junáka dalších organizujících sdružení obětavě vybíraly možná tentokrát pod ještě bedlivějším dohledem dospělých. Například v Praze obavy z celkové bezpečnostní situace byly dosti zřejmé po setmění už nikde žádné děti s kytičkami nikdo nepotkal a možná proto zůstali někteří potenciální dárci bez šance. Doprovod dětí zaznamenal také otázku nebo možná výmluvu: Dal bych, ale teď se toho tolik vybírá. Výmluva proto, že ani po vysvětlení onen muž středního věku nic nedal. Inu, reagujeme různě K N I H O V N I Č K A Chtěl bych vám představit novou knihu Tomáše Halíka Oslovit Zachea, která vyšla koncem roku Narozdíl od minulé knihy (Co je bez chvění, není pevné), kde se setkáváme především s rozborem autorových myšlenek a úvah, je tato kniha souborem kázání a promluv pronesených při různých příležitostech - křtu, svatbě či při vzpomínkových slavnostech u Nejsvětějšího Salvátora. Kniha je dělena do tří částí, kde první je soubor promluv, druhá část je výběr z kázání o nedělích a svátcích, který vznikl úpravou přepisů magnetofonových záznamů a třetí je "dovětek", sled poznámek, otázek a reflexí kazatelských zkušeností. Sám autor svou knihu představuje: Lukášovo evangelium vypráví, jak Ježíš oslovil Zachea, celníka, který ho pozoroval, ukryt ve větvích fíkovníku. Když Kristovi učedníci v naší zemi vyšli po dlouhé době svobodně na veřejnost, vnímali své souvěrce i odpůrce, možná však přehlédli, že stromy okolo byly plné Zacheů - lidí hledajících, kteří si však chtěli zachovat odstup a nadhled, dokud je něco neosloví jménem. Snažím se ve svých kázáních a promluvách oslovit zejména lidi hledající, přemýšlivé, včetně těch, kteří nikdy nezdomácněli v kostelních lavicích a udržují si odstup od tradičního církevního prostředí. I jim bych chtěl pomoci k porozumění Písmu a křesťanské tradici, pozvat je k radosti svátků a nabídnout jim inspiraci v hledání vlastní životní filosofie a spirituality. Ukázka z knihy Oslovit Zachea - Půlnoční mše (slavnosti Narození Páně) - kázání pronesené P. Halíkem v prosinci 1996: Bůh činí naše lidství tím, čím sám sebe vyjadřuje. Člověčenství je to svaté místo, kde se Bůh s námi setkává. Musí to být něco obrovského, být člověkem, jestliže Bůh sám chce být

6 člověkem. Ano, ve jménu této vánoční víry říkáme, že je to velká a svatá věc být člověkem. Vě jako poslání, se už tím samým setkává s lidství druhých vděčně a odpovědně, jako dar a říme, že každý, kdo přijímá své vlastní lidství i Bohem. Doporučení dává: Jiří Hovorka - Ferda V blízkosti naší klubovny stojí kostel Matky Boží Na Náměti. Po několika měsících, kdy střecha jeho věže byla zahalena lešením, se nyní ukázala s novou břidlicovou pokrývkou. Jinde by takový kostel byl dominantou města, tady je ve stínu větších a slavnějších chrámů. A přece i on vznikl ze stříbrného bohatství středověké Kutné Hory. Když se vytěžená stříbrná ruda ohodnocovala, všechno, co spadlo na zem, se už nesmělo sebrat. To se každý den nametlo na hromadu, odtud název Na Náměti, a z výtěžku takto získaného stříbra byl pak postaven gotický kostel. Snad se tehdejší Horníci (psáno s velkým H, tak se dříve jmenovali obyvatelé [Kutné] Hory) nechali inspirovat biblickou knihou Rút, kdy klasy obilí padlé na zem se nesměly sebrat. V kostele je pohřben náš největší barokní malíř Petr Brandl, a v blízkosti bývala i tiskárna, kde se tiskl "Slovan" - časopis Karla Havlíčka Borovského. Věž kostela je vidět i ze dvorku naší klubovny v Uhelné ulici. V Kutné Hoře Ladislav Marek Příloha k článku Jakou máme šanci u dnešních dětí? z NDS 128 (autoři: Roman Šantora Junák a Jiří Zajíc Česká rada dětí a mládeže, výběr provedl: Kamzík) Bára Karolína Verča Tomáš Míša Představa Představy dětí o ideálním dnu: (výzkum MEDIANU pro Junáka, 2003) V ideální den bych jela s rodiči větší okruh na kole, nebo bych se jela koupat s kamarádkama. Šli na matějskou pouť s rodiči a s bratrem, koupili jsi cukrovou vatu a šli na různé prolejzačky nebo šli s holkama ven. Já bych jela s rodiči a se psem na kole někam se vykoupat. Potom až bychom odjížděli se stavit na poháru. hrát fotbal, koukat se na televizi, hrát na počítači, jít ven, surfovat po Internetu Mít spoustu peněz a jít nakupovat.

7 Představa David Šel bych s kamarádama ven a potom by jsem šel domů a koukal bych na televizi a šel bych do pizzerie Lucka Jezdit na kole, hrát hry, tancovat. Danielka koupala se, jezdila na kole, hrála na počítači, dívala na televizi Martin I Já by sem šel do Babylonu do bazénu na tobogán a pak na matějskou na hrad na autodrom a laser show. Martin II nejraději bych jezdil na skateboardu!! Ondra Chtěl bych se dostat do Afriky a sledovat zvěř, zkoumat hmyz a užívat si krásnou dovolenou. Nikolka Chtěla bych mít ferrari a jezdit celý den. Evička Jezdit k moři, nechodit do školy, aby se za věci u moře neplatilo. Bára Šla bych plavat, pak jedu k babičce, tam se vykoupu, pojedu k druhé babičce. Anička Já bych asi hrála hry na počítači, jela do Anglie, hrála tenis, byla asi s Magdou a Markétou někde, i třeba na chalupě a tam bychom šli někam do lesa (například). Magda mít plachetnici a na ní vyplout na moře, aby mi bylo 10 let a abych tam byla s kámoškou Majkiki a Ančou a nebo být celý den v přírodě (spíš více dní) Robin sportoval, jezdil na motorce, bruslil a jezdil ve vajprovi. Kristián Rád bych se projel ve ferrari a šel bych se večer koupat a jezdit na motorce. Vláďa Jel bych do Afriky Filip Jel bych do Egypta 1. Pozdní vstávání, 2. Zavolat kámošce a domluvit, 3. Jít na plavečák, 4. Jít na oběd do Jája pizzerie, 5. Vrátit se na plavečák, 6. Jít na nákupy s kámoškou, 7. Zajít si na večeři, 8. Půjčit si videokazetu a skouknout jí s kámoškou, 9. Jít pozdě spát, 10. přespání u kámošky (sami) 1. Pořádně bych se vyspala, 2. Potom určitě nakupování - na tom sem závislá, 3. Sejít Lucka se s kamarádama na oběd a pobavit se, 4. Jít si třeba zaplavat nebo hrát kuželky, 5. Lehkou večeři, 6. A zase někam, třeba do divadla do kina Majka 1. Ráno bych šla do města najíst se někam, 2. Někam s kamarádkama, třeba na nějakej koncert, 3. Šla bych na plavečák, 4. Odpoledne nějaká vycházka Ráno: koupil bych si stíhačku, jel bych někam do zahraničí k moři s kamarády. Odpoledne: Marek bych šel do nějakého aquacentra s kamarádama hráli bysme si. Večer: koupil bych si letadlo a lítal s ním tam a spět Kuba šel bych do města, koupil nějaký cédéčka a šel si sednout k počítači. A asi za 2 hodiny hrál venku fotbal. A pak jsem se šel koukat na TV. David v 11 hodin vstávám, šel bych za mámou pro peníze, pak by jsem šel nakupovat věci, pak by sem šel s klukama hrát fotbal ven, do 12 h. bych se koukal na TV Vašek ve 4 vstanu a jdu z bráchou na ryby, přijdem na oběd, pak jdu hrát fotbal a pak bych šel hrát na playstation Pavla ráno-nejít do školy, jezdit na koni, hrát fotbal s kámošema, odpoledne-s kámošema do města, večer-hrát fotbal, jezdit na koni Šárka 1. vyjet nebo vyjít s i s kamarády na procházku, nebo do města a třeba jít na koncert, 2. zajít ven s pejskem, 3. někoho něčím potěšit, 4. hlavně ať je legrace Saša ráno s kámoškama do města, dopoledne bych uspořádala velkou zahraní party, kde by jsme se koupali a hráli fotbal. A večer by jsme šli do kina a pak na diskotéku.

8 Kroužky na jedné škole v Praze (nepodstatně upraveno vč. jmen učitelů) II. pololetí pro škol. roku Číslo Kroužek Vedoucí Den Max. ročník a čas konání počet Cena Místnost. 1. Keramika I. pí uč. R. Po ,- ker. 2. Keramika II. pí uč. R. Út ,- ker. 3. Keramika III. pí uč. R. St ,- ker. 4. Keramika IV. pí uč. B. Čt ,- ker. 5. Počítače I. p. uč. V. Po , Počítače II. pí uč. Š. Pá , Počítačové základy I. p. uč. V. St , Počítačové základy II. p. uč. V. St , Zobcová flétna pí uč. L. St , Hra na kytaru pí uč. B. Po , Klavír I. p. uč. T. Út , Klavír II. p. uč. T. Čt , Zdravé pískání pí uč. K. Út , Tvořivá dramatika pí uč. L. Po , Dramatická výchova pí uč. M. Čt , Tvořivá dramatika pí uč. V. Út , Tvořivé odpoledne p. uč. Ch. Čt , Výrobky z korálků I pí uč. B. Čt , Výrobky z korálků II. pí uč. B. Čt , Výtvarné hraní pí uč. L. Čt , Tvořivá literatura pí uč. H. Čt , Výtvarný kroužek p. uč. D. Čt , Výlety Prahou p.uč. T. Po , Španělština p. uč. K. Út , Angličtina trochu jinak pí uč. Š. Čt , Francouzský jazyk pí uč. P. St , Volejbal + basket pí uč. B. Po ,- těl 28. Míčové hry I. pí uč. B. St ,- těl 29. Míčové hry II. pí uč. K. Čt ,- aul 30. Sport.gymn./aerobic pí uč. M. Pá ,- aul 31. Florbal I pí uč. Š. Po ,- aul 32. Florbal II. p. uč. Ch. Po ,- aul 33. Florbal III. p. uč. Ch. St ,- aul 34. Florbal IV. p. uč. Ch. St ,- těl 35. Florbal V pí uč. Š. Čt ,- těl 36. Plavání I. pí uč. J. Po ,- pol. 37. Plavání II. pí uč. T. Čt ,- pol. 38. Stolní tenis pí uč. Š. Út ,- aul 39. Sálový fotbal I. pí uč. Š. Út ,- aul 40. Sálový fotbal II pí uč. Š. Čt ,- těl 41. Minibasketbal pí uč. T. Út ,- těl 42. Šikovné ručičky I. pí uč. W. Út , Šikovné ručičky II. pí uč. W. St , Zpívání s pohybem Pí uč. S. Út ,- 35 Tato příloha se nám již nevešla do minulého čísla a proto ji uvádíme až zde.

9 sepsal obdobně jako řada kazatelů před ním i po něm Postillu (vyloženie svatých čtenie nedělních), která v poprvé vyšla "v slavném říšském městě Norimberce" roku Vydání K. J. Erbena, které zmiňujeme na první straně tohoto NDS, je ve sbírkách Národního muzea v Praze spolu s rukopisným foliantem z roku Pokud bychom chtěli volně navázat na pojednání o hermeneutice, před časem uvedené v NDS, můžeme Husovu Postillu vzít za jeden z dobrých vzorů. Její charakter si přiblížíme textem, který je výkladem k veršům z 22. kapitoly evangelia Matoušova: "V ten čas, odšedše zákonníci, v radu sú vešli, aby popadli Ježíše v řeči. I poslali sú jemu učedlníky své s Erodovými (Herodovými), řkúce: Mistře! Vieme, že pravdymluvný jsi, a cěstu boží v pravdě učíš, a nenie tobě péče na nižádného, neb nehledíš osoby lidí; protož pověz nám, co tobě sě zdá: slušie-li daň dáti ciesaři, či nic? A poznav Ježíš nepravosť /neb zlosť/ jich, řekl jest: Co mne pokúšiete? Pokrytci! Ukažte mi peniez platný. A oni dali sú jemu peniez. I vece jim Ježíš: Čí jest obraz tento a Jan Hus jako vykladač Bible Mistr Jan text vykládá takto: napsánie? Řkú jemu: Ciesařóv. I řekl jest jim: Protož dajte ciesaři ty věci, které jsú císařovy, a které jsú božie, bohu." A. Ukazuje toto svaté čtenie zlosť zákonikóv, kterážto zlosť má tyto ratolesti: Prvá, že sú nemohli trpěti (snést) pravého učenie a tresktánie (trestání) od pána Ježíše, pro něž rozhněvavše sě odešli sú od Krista; jakož die na počátku čtenie, "že v ten čas," t. u pondělí po Květnie neděli, když jim mnoho dobrého, ale jich činóm protivného pravil Ježíš, tehdy "odešli sú zákonníci." A tak prvá ratolest jich zlosti jest netrpělivosť (nepodrobení) pravého tresktánie. Druhá ratolest je zlá rada, jíž sú sě radili, aby spravedlivého potupili; protož die čtenie: "aby popadli Ježíše v řeči." Třětie ratolesť jich zlosti jest spiknutie s pohany proti spravedlivému; neb die čtenie: "I poslali sú jemu učedlníky své s Erodovými," t. rytieři a panošemi. Čtvrtá ratolesť jich zlosti jest pokrytstvie (pokrytectví) pochlebenstvím přikryté, že řkú: "Mistře! vieme že pravdymluvný jsi, a cěstu boží v pravdě učíš, a nenie tobě péče na nižádného, neb nehledíš osoby lidí." Aj v řeči jest chvála, a v srdci nevěra! Činie jako řezník volu, jenž po čele ho drbá, a k smrti úmysl i sekyru v ruce má: oni sú úmysl k jeho smrti měli, a sluhy Erodesovi s braní (se zbraní) sú na něho šli. Aj tak jest rostla těch zákonníkóv zlosť. B. Pak na pánu Ježíšovi shledáme ve čtení tomto, že jest pravý bóh, jenž zná zlosti srdcí tajemných; neb die čtenie: "A poznav Ježíš nepravosť neb zlosť jich." Druhé máme na Ježíšovi marné chvály zavrženie, neb die křivochvalcóm: "Co mne pokúšiete? pokrytci!" Odpověděl jim právě (pravdivě): co sú pravdy řekli, té jest nezapřěl, ale k jich zlým srdcóm ostřě jest odpověděl; oni sú pochlebovali, aby zahubili, a on jest haněl, aby spasil. Neb lepší jest bóh hněvivý, než člověk lítostivý, die S. Jan zlatoústý. Třětie

10 na Kristovi jest spravedlivé v jich otázcě naučenie, bez újmy i božie chvály i daně ciesařovy; neb jest odpověděl jim, řka: "Dajte neb dávajte ciesaři ty věci, které jsú ciesařovy, a které jsú božie, bohu." Pak čtenie takto slyš: "Odšedše," to věz od Krista k Erodovým sluhám. Die S. Jan zlatoústý: A proč sú to učinili, die dále čtenie: že "v radu sú vešli, aby popadli Ježíše v řeči," jehož nemohli sú popadnúti v skutcě, aby ho k smrti připravili. Neb die S. Lukáš v 20 k. 19 v.: Chtiechu kniežata kněžská a mistři na něho ztáhnúti rucě v tu hodinu, ale báli sú sě lidu; "i poslali sú jemu." Latině stojí mittunt, to jest, posielají; ale že česky nedobřě slušie, a pravda jest, že sú poslali jemu učedlníky své, protož bez újmy pravdy položil sem: "i poslali sú." A rád bych vždy, co bych mohl najpravějie a najrozumnějie položiti, tak položil, aby i pravda plná ostala, i dobřě a lehcě věrná duše rozuměla. I die čtenie: "poslali sú jemu" t. na pokušenie "učedlníky své," jakožto méně známé, neb sú již sami často byli od něho pohaněni; i mienili sú, že sě přěd nimi nevystřěže, a také že by méně byli pohaněni, než by sami byli otázali. A poslali sú je "s Erodovými," to věz s Erodovými rytieři a panošemi, aby učedlníci popadli na řeči, a rytieři chopili ho tělestně; duchovní sě spřiehli s pohany o Ježíše, aby duchovní svědčili, a světští aby lapiece zamordovali. Latině stojí: cum herodianis, neviem lépe česky řéci, než s Erodovými; pakli chceš, rci: s Erodskými. A že sú byli obojí zlí, die S. Lukáš v 15 k.: Poslali sú špehéřě neb zpytáky, kteří by sě spravedliví pokrytě ukázali, "aby popadli ho v řeči," a aby dali ho kniežatóm a moci vladařě t. moci světské na smrť. A chtiece ho pochlebenstvím podtrhnúti, řkú: "Mistře, vieme, že pravdymluvný jsi." Latině stojí verax, a já neumiem lépe česky toho řéci, než pravdymluvný, jenž pravdu miluje, a hotov jest ji vyznati. A tak řkú: "Mistře!" t. v umění, "vieme, že pravdymluvný jsi," to jest, pravdu rád mluvíš a nelžeš, "a cěstu boží," to věz, jíž jdú k bohu lidé, a již jest vydal bóh, "v pravdě učíš;" to jest, právě učíš, kterú cěstú lidé mají býti spaseni, že cěstú božích přikázaní a rad, a cěstú svatého pokánie. "A nenie tobě péče na nižádného." Die výklad: nebojíš sě povýšené osoby, a tak nebojíš sě nižádného, by nezřiezeně (nenáležitě) pravdu zatajil; "neb nehledíš osoby lidí," to jest, pravíš pravdu upřiemo, i velikým lidem i malým v dóstojenství. "Protož," t. že jsi tak spósobený, jako my dieme, "pověz nám, co tobě sě zdá: Slušie-li daň dáti ciesaři, či nic?" Aj slyšíme, že ač tito byli sú zlí, avšak sú ač pod pokrytstvím přinuzeni, že sú svědectvie Kristovi dobré vydali; ač sú nedobřě v tom učinili, neb sú zlým úmyslem to svědectvie vydali, v němž svědčie, C.že Kristus jest mistr u vieřě pravdymluvný, a že skutečně pravdu učí, a že pro bázeň z cěsty pravdy nevyvinuje, a že osoby nepřijímá. O bychom toho mistra v těch kusiech následovali, tehdy bychom najprvé dobřě živi byli, pravdu bychom vyznávali, a osoby nepřijímali! Ale pohřiechu! zblúdili sme daleko v té cěstě Kristově, a zvláště v přijímání osoby, o kterém die S. Jeronym, že mezi všemi hřiechy kněžskými najvěččí jest, že osoby přijímají; protož spravedlivé a chudé zavrhúce, nespravedlivých a bohatých povyšují. To Jeronym. Co jest osobu přijímati, řekl sem v druhém čtení přěd tiemto. Dále řkú pokušeči: "Protož," t. že jsi taký, jako my dieme, jenž tě mistrem nazýváme, a jako přietelé tvoji tě chválíme, "co tobě šě zdá: slušie-li daň dáti ciesaři, či nic?" Tato otázka měla jest počátek od narozenie Kristova; neb jakož píše S. Lukáš v 2 k. 1 a 3 v., že ciesař Augustus kázal popsati vešken lid po světě, tak aby každý šel do svého města, v němž by byl napsán, a dal peniez ciesaři. A že země židovská jest prostřěd světa, protož v té zemi stalo sě prvé popsánie; k němuž šedši panna Maria, urodila nám spasitele Ježíše Krista. A v ten čas ihned šla otázka, slušie-li, aby židé a zvláště kněžie dali daň, to jest peniez určený ciesařovi, či neslušie? I byl jest jeden, jmenem Judas Galilejský, ten jest řekl, že neslušie, proto že by neslušelo židóm vyznávati, aby měli kterého pána na zemi kromě boha, poňavadž jsú lid boží. A v tom úmysle řekli sú biskupové, mistři, kněžie a

11 zákonníci k Ježíšovi v 8 k. 33 v. S. Jana: Pokolenie Abrahamovo jsme, a nižádnému neslúžili sme nikdy. A tak mnozí přistúpili sú k té straně, že neslušie jim dani dávati ciesaři; a jiní sú držěli, že slušie daň dáti ciesaři, poňavadž on jest pán, a brání jich a obecného dobrého. A že v té otázcě nelzě sě bylo komu oběma stranama líbiti, kterúž by kolivěk stranu tvrdil, protož chtiece Krista v nenávisť ciesařovu zavesti, položili sú jemu tu dávnú a popudnú otázku, tiem úmyslem: řekl-li by, že slušie daň dávati ciesaři, tehdy aby lid vešken židovský byl proti němu; pakli by řekl: Neslušie dani dávati ciesaři, aby ho ihned rytieři ciesařovi chopili a k vladaři ciesařovu ho dali, jakož die S. Lukáš v 20 k. 20 v. A že chytrosť lidská nemóž múdrosti božie přěmoci, protož die čtenie: "A poznav Ježíš zlosť neb nepravosť "jich." Tu sě bohem ukázal, že jest jich zlý úmysl poznal. A diem nepravosť proto, že ač sú dobrú a pravú otázku učinili, ale že ne upřiemým úmyslem k dobrému, ale k podtržení sú otázali; protož nepravosť sú v srdci měli, jenž latině slove: nequitia, a dieš-li jí zlosť, nehřěšíš. "A tak poznav Ježíš jich zlosť, řekl jest: Co mne pokúšiete? pokrytci!" Tú řečí spasitel otvierá jich zlosť, a porážie pochlebenstvie. Ukázal jest jich úmysl, řka: "Co mne pokúšiete?" ne by chtěli naučeni býti, a aby pravdu poznali, ale aby mě v řeči popadli a na smrť dali. Tu die Titus: Co mne pokúšiete? jako by řekl: Řečí pokúšiete, skutkem poslúchajte! Podstúpili ste službu ciesařovu, vzěli ste ty věci, jenž jeho jsú, protož dávajte jemu daň, bohu bázeň; nežádáť bóh penieze, žádáť viery. To Titus. "Co mne pokúšiete? pokrytci!" jenž řečí pochlebnú přikryli ste přěd lidem zlosť svú a smrti mé žádosť velikú; pokrytci! jenž tak tiežíce a chváléce, úžitečnú otázku činíte a pravdu diete, ale srdcem lžete, neb jiné v ústech máte než v úmysle. Mistrem mě a učitelem věrným nazýváte, ale v srdci za svódcí pokládáte. A tak Kristus nepochlebiv jim, nazval jest je zjevně pokrytcě. D. A pokrytec jest ten, ktož jsa zlým přěd lidmi, ukazuje sě jako dobrým, neb žádá, aby ho měli za dobrého, a tak jiné má v úmysle, a jiné mluví neb činí. Tak sú měli sě tito pokrytci; jimž die Kristus: "Ukažte mi peniez platný." S. Lukáš die, Lukáš 20, 24: "Ukažte mi peniez, čí má obraz a napsánie." A věz, že S. Mat. latině teď die: numisma, a svatý Lukáš die: denarium; a to jest peniez, jejž sú měli dávati každého léta ciesaři, na němž byl jest obraz ciesařóv a napsánie. "A oni dali sú jemu peniez," t. k ohledání. "I vece jim Ježíš: Čí jest obraz tento a napsánie?" t. na peniezi. "Řkú jemu: Ciesařóv" t. jest obraz i napsánie. Die S. Jeronym, že Tiberie, toho ciesaře, za něhož jest Kristus umučen. A ciesař slove každý Římský král, od prvnieho, jenž jest slul ciesař. A když sú vyznali, že obraz jest ciesařóv, i napsánie na peniezi okolo obraza, "řekl jest jim: Protož dajte neb dávajte ciesaři ty věci, které jsú ciesařovy," t. penieze, dani a poslušenstvie, neb tiem vyznáváte, že jste jemu poddáni, "a které jsú božie, bohu." Božie věci, jenž na něho slušejí, jsú poslušenstvie, chvála, modlitba, milovánie nade všechny jiné věci. Právě jim rozdělil otázku a múdřě, ani ciesařovi učinív křivdy, ani židóm. A že mněli sú (domnívali se) pokrytci, že by nelzě bylo jemu vyjíti bez přěmoženie, protož die S. Mat. ihned po té Kristově odpovědi, že uslyševše divili sú sě, a opustivše ho odešli sú. Divili sú sě, že je přěmohl, tak že nemohli sú jemu dáti odpory (odporovat mu) v řěči, neb jest jim pravdú ústa svázal. Odpověděl jim, jakož sú byli hodni, tak že k jich otázcě odpověděl, ale ne plně vedlé jich slov, jakož sú oni chtěli; neb oni sú chtěli, aby neb řekl, že slušie daň dávati ciesaři, neb že neslušie dani dávati ciesaři. A on nikteréž strany nepoložil jest zjevně, ale však jest odpověděl tak, že

12 nemohli sú mieti z řeči, by křivdu ciesaři neb jim učinil. Avšak jsúce naučeni od svého otcě ďábla, dali sú žalobu ihned třětí den po otázání přěd Pilátem, žalujíce a řkúce, Luk. 23, 2: Nalezli sme ho, an brání dani dávati ciesaři. Zlí lháři! ještě jim v srdci i v ústech bylo ostalo, nač sú ho mienili vznésti, aby ho k smrti připravili. A ač milý spasitel i sám za sě dal daň ciesaři, i za Petra; jakož píše S. Mat. v 17 k. 27 v., i také v tomto čtení rozsúdil jest, aby kněžie a biskupové židovští dávali daň ciesaři: však nynější kněžie ani odpovědi pravé Kristovy, ani příkladu jeho chtie přijieti, aby daň s velikého zbožie pánóm, když jest k obecnému dobrému, dávali. Aj spasitel náš chudý, platóv nemaje ani panstvie světským během, avšak ráčil jest daň ciesaři pohanu dáti, nám na příklad, abychom moci světské v témž byli poddáni. Protož die S. Jan zlatoústý: Ty svět zavrz příkladem Kristovým, a nebudeš povinen světskému kniežeti; řád slov tě nauč: "Dávajte ty věci, kteréž jsú ciesařovy, ciesaři, a kteréž jsú božie, bohu." To zlatá ústa. A svatý Ambrož die: Ty chceš-li nebyti povinen ciesaři, neroď (nechtěj) mieti světských zboží. To Ambrož. Ale zdá mi sě, že kněžie nynější nemnozí příjmú příklada svého spasitele i rozkázanie, jímž přikazuje dávati ciesaři, co na něho slušie; ani přijmú brzo túto dvú svatú řeči, jenž velíta (velí), aby ktož nechce dávati dani ciesaři, aby neměl zbožie; neb již málo jest kněží, jenž by nestáli po zboží, vedlé proroctvie svatého Jeremiáše, Jer. 8, 10, jenž die: Od najvěččieho až do najmenšieho, a od kněze až do proroka /do kazatele/, všickni lezú po lakomství! Též jest prorokoval svatý Petr, řka v 2 ep. 2 k. 1-3 v.: Byli sú lživí prorokové v lidu, a budú mezi vámi mistři lživí; a mnozí pojdú (zajdou) po jich smilství, skrze něž cěsta pravdy v rúhání bude, a v lakomství vymyšlenými slovy budú kupčiti. To S. Petr. Také S. Pavel die, 2. Tim. 3, 1-2: V najposlednie dny nastanú časové zlí, a budú lidé sami sě milující, lakomí, vzpupní, pyšní. A nenie-liť tak, tehdy nevěř tomu písmu. A viem, že těžce přijmú kněžie bohatí a lakomí tuto řeč, neb přilnulo jim zbožie, ač ne k rukama, ale k žádosti, že nemohú sě ho lehcě pustiti, aby daň dávali, a ovšem aby světsky nepanovali. A já znamenám, že je hněte velmě přikázanie Kristovo, jenž die Lukáš 22, 25-26: Králové světští panují, ale vy ne tak. A že sú přěstúpili to přikázanie, protož hněte je toto: "Dávajte ty věci, které jsú ciesařovy, ciesaři." A tak je hněte, že ty, ktož to pravie na kázaní neb v školách, že mají je za kacieře; ale nelzě jest jinak býti, než že Kristus, tak přikázav i skutkem plniv, jest kacieř, aneb oni, protiviece sě jemu, jsú kacieři! A že milý Kristus nic jest zlého neučinil, ani jest lesť nalezena v ústech jeho, protož lživá ústa jsú, jenž tupie Kristovo kněžím přikázané přikázanie. A následovníci Kristovi jsú ti, kteříž pokorně, bez panovánie, v duchu dobrém, varujíce sě hřiechu, káží slovo božie, jsúce od dani ciesařovy chudobú vysvobozeni. A jakož Kristové řeči nemohli sú pokrytci odpovědieti, když jest řekl: "Dávajte ty věci, které jsú ciesařovy, ciesaři," tak ti, jenž repcí proti těm, jenž Kristovu pravdu vedú, konečně i přěd lidem umlknú; nei~ když jest Kristus řekl: "Dávajte ty věci, které jsú ciesařovy, ciesaři, a které jsú božie, bohu," die S. Lukáš v 20 k. 25 v., nemohli sú slova jeho pohaněti přěd lidem, a diviece sě jeho odpovědi, mlčeli sú. I kterak nynější kněžie mohú pohaněti přěd lidem to slovo Kristovo: "Dávajte ciesaři, co na ciesařě slušie?" neb to, že die kněžím, Matouš 20, 26: Nepanujte! a opět, Matouš 10, 9: Nesobte sobě (neshromažďujte si) zlata a střiebra! Poznáme, až zemřeme, co těmi slovy Kristus miení.

13 Pozvání k naději - setkání křesťanů Praha Cíl - vzájemně se povzbuzovat ve víře v Ježíše Krista - prohlubovat spolupráci v nejrůznějších oblastech duchovního života - budovat vztahy křesťanů přes hranice našich zemí - posílit zodpovědnost křesťanů za věci veřejné - přispět k dobrému sousedství našich národů - napomáhat procesu sjednocování Evropy O co jde Jedná se o mezinárodní Setkání křesťanů, které v roce 2005 plánujeme s ekumenickou účastí a ve spolupráci s dalšími církvemi v ČR. Součástí Setkání jsou bohoslužby, biblická práce, pódiové diskuse, přednášky, koncerty, divadelní a jiná představení, výstavy, akce pro děti, informační stánky a další pořady. Významným prvkem je program pro mládež. Počítáme s účastí křesťanů Rádi bychom hosty ubytovali převážně v rodinách a napomohli tak bližšímu vzájemnému poznávání a navázání kontaktů. Jazyk nebude rozhodující Důležitou součástí příprav je ohled na odstranění jazykových bariér. Do programu zařazujeme i takové akce, kde jazyk nehraje rozhodující roli (výstavy, koncerty, pantomima, tanec). Mluvené slovo je pokud možno vždy překládáno. Program Pátek :00 - Příjezd do sborů v Praze a okolí, přivítání, ubytování, občerstvení 21:00 - Večerní ztišení ve sborech Sobota :00 - Biblická práce na různých místech v centru Prahy 11:30-17:00 - "Tržiště možností" (představení různých organizací a aktivit) 12:00-14:00 - Oběd 14:00 - Prohlídka Prahy Pódiové diskuse Přednášky Divadla Hudební pořady... 17:00 - Hlavní shromáždění: Praha - Staré Město, Ovocný trh 19:00 - Večeře 20:00 - Koncerty, hudební a jiná vystoupení 21:00 - "Noc otevřených kostelů" Neděle Bohoslužby ve sborech po celé Praze a okolí Rozloučení, odjezd

14 Oč jde v současném českém skautingu K té dnešní úvaze mne inspirovala jednak závěrečná Rodrigova myšlenka z úvodníku dnešního čísla o tom, jak uboze se dnes slaví u nás svátek Mistra Jana Husa, že máme-li my, skauti, tak velký díl odkazu Mistra Jana vepsán na svém štítu - není pak naší povinností pokusit se tuto smutnou a ostudnou praxi změnit? Jsem přesvědčen, že ano, je to naší povinností., jednak klíčová pasáž z příspěvku bratra Neptuna Do předsněmovní diskuse (celé viz např. Mnozí prosazují myšlenku, že skauting je třeba přizpůsobit moderní společnosti. Nikdo z nás snad nebude pochybovat o tom, že ideály pravdivosti, věrnosti, obětavosti, nezištného přátelství, zdvořilosti, ochrany bezmocných, poslušnosti, šetrnosti a radosti z čistého svědomí v současné společnosti příliš nebodují. A děti, které k nám přicházejí, nejsou z Marsu. Až na výjimky jsou typickými produkty názorového klimatu této společnosti. Musíme tedy změnit mravní požadavky na výchovu a nabízet jen to, co se právě nosí? Na co chceme tyto děti nalákat a čím je chceme mezi námi udržet? Myslím, že tyto otázky a názory na jejich praktické řešení jsou neuralgickým bodem více či méně otevřeně probíhající výměny názorů uvnitř naší skautské organizace. I já si myslím, že řešení těchto otázek jejich řešení teoretické i praktické je neuralgickým bodem současné debaty o směřování skautingu u nás. Na rozdíl od převládající domněnky kritiků různých snah o moderní tvář skautingu ale nevidím jako ústřední problém výprodej hodnot skautingu (mj. proto, že na rozdíl od doby před deseti lety v současném českém skautském hnutí není nějak významně zastoupena tendence v teoretické rovině výchozí ideály skautingu popírat), nýbrž v naší schopnosti tyto hodnoty opravdu vtělit do našeho života. Reálné potíže nastávají ve chvíli, když my jako aktivní pokračovatelé uskutečňování ideálu zakladatelů máme tyto ideály opravdu vzít za své a když máme skauting dnešním dětem zprostředkovat jako šanci k naplnění touhy po přátelství a celkově krásném životě. To ostatně potvrzují prakticky všechny výzkumy, které se zabývají hodnotovými orientacemi v naší společnosti (nejmarkantněji to ukazuje celoevropský výzkum hodnot, do něhož se již po-dvakrát zapojila i Česká republika výsledky si můžete najít na : vůbec není tak nepochybné, že ideály pravdivosti, věrnosti, obětavosti, nezištného přátelství, zdvořilosti, ochrany bezmocných, poslušnosti, šetrnosti a radosti z čistého svědomí v současné společnosti příliš nebodují. Ony totiž bodují v tom, co by druzí lidé chtěli, hlavně od svých bližních. Jenomže je žalostně málo těch, kteří je opravdu dokáží aspoň z části naplňovat. Proč tomu tak je? Předně je třeba vidět, že ideály skautingu nebyly ničím samozřejmým ani v době, kdy se staly programem Roberta Baden-Powella či Antonína B. Svojsíka. Stačí si přečíst jejich autentická svědectví, aby se člověk zbavil iluzí o tom, jak krásné to bylo tenkrát. Nejen, že se potýkali s nedůvěrou i zesměšňováním ze strany významných skupin v tehdejší společnosti, ale vážené potíže měli i čelní představitelé skautingu mezi sebou. Přesto je stejně důležité pochopit, v čem je naše dnešní situace opravdu jiná. A tady narazíme na to, že všechny tři výchozí skutečnosti, o něž se opírali zakladatelé skautingu, jsou u nás (stejně jako v celé současné západní společnosti) zásadně problematizovány: - snaha zlepšit svět se (po strašných zkušenostech s revolučními utopiemi minulého století) velice snadno diskredituje jako nepoučitelnost či iluze, pokud rovnou není smetena jako snaha omezit svobodu druhých; - výchova rozhodně není v posledních desetiletích metodou, jíž by se všeobecně důvěřovalo, natož aby se těšila (u nás zvlášť) nějaké společenské prestiži; ve společnosti, která je jednoznačně orientována na výkon a hmatatelný výsledek (jako je ta naše), se velmi těžko prokazují nezpochybnitelné výsledky účinné výchovy; celkem velká shoda je na tom, jaké důsledky má výchova nezdařená či zanedbaná, ale mnohem menší shoda ve společnosti je na tom, jak by měl vypadat produkt dobré výchovy; - v hluboké krizi je tradiční (církevně-křesťanské) zprostředkování transcendence; u nás k tomu ještě významně působí celková nevzdělanost v oblasti duchovního života, takže s odmítnutím jeho církevní verze se zpravidla pojí rezignace na jakýkoliv uvědomělý duchovní život nebo v lepším případě bezradnost vůči němu. Hlubokou proměnou ale procházejí i současné děti a dospívající. To, co je přitom tak odlišuje od vrstevníků předchozích generací, nejsou samotné hodnoty, po nichž touží, nýbrž způsob, jak si je osvojují, a dispozice pro jejich naplňování. Jde především o to, že rozhodující roli v jejich poznávání světa hrají média (především televize, internet a časopisy), jejich intelektuální výbava bývá obdivuhodná, citová oblast nezralá, plná napětí a protikladů, volní sféra nevyvinutá a fyzický fond netrénovaný. Právě do této situace přichází skauting se svou nabídkou výchovy všestranně rozvinutého mladého člověka, který svůj život staví na hledání duchovních hodnot, službě druhým a práci na sobě. Se svou nadějí, že právě tohle je mimořádně důležitý příspěvek k úsilí o nápravu věcí lidských. Co z toho konkrétně plyne pro hlavní rysy našeho skautského směřování? 1) Ad fontes čili K pramenům. Znovu musíme s étosem zakladatelů promyslet, procítit a prožít ony tři základní pilíře skautingu. Nejde o to, aby byly v našich dokumentech (tam už ostatně jsou), nýbrž v našich myslích, srdcích a životech. Nám všem, kteří skauting považujeme za své celoživotní rozhodnutí a z něj plynoucí formu života, musí být ony tři pilíře skutečnou oporou i výzvou zároveň.

15 2) Svobodou k rozmanitosti, láskou k jednotě. Tato Komenského vize je mimořádně aktuální směrnice pro naše společné hledání optimální podoby současného českého skautingu. Dobré porozumění základním principům totiž člověka osvobozuje od lpění na tom, co bylo nebo i je dobré, ale není to nezbytné a možná už zanedlouho to ani nebude možné. Nesmíme se vzdát prozkoumat jakoukoliv cestu k tomu, abychom posílili naši odvahu působit k pozvolné proměně světa, naši schopnost k tomu opravdu účinně přispívat a naši důvěru, že to má hluboký smysl i podporu samotného Základu vší skutečnosti. Nejsme sólisté ani jednohlasý sbor skauting má šanci jako pestrý orchestr všech možných nástrojů, které jsou věrné ústřední melodii, ale dokáží ji rozvíjet podle svých tvůrčích dispozic. 3) Lepší skauting pro více dětí. Pokud opravdu začneme naplňovat dvě předchozí charakteristiky, nebude už utopií tento lákavý slogan světového skautingu pro dnešní dobu. Samozřejmě, že skauting není pro všechny děti, a samozřejmě, že nemůžeme prvoplánově sázet na to, že klíčem ke všemu je úspěch u dnešních dětí - a proto se jim musíme podbízet. Musíme jim ovšem skauting nabízet tak, abychom neodradili i ty děti, které by ve skutečnosti skauting jako svůj životní program rády přijaly. Musíme vážně usilovat o to, aby se výchova, kterou nabízíme mladým lidem, dostala ke všem, kdo jsou připraveni dostát principům hnutí. 4) Výchova? Ovšem Výchova! Je naším úkolem rehabilitovat výchovu. Ukázat ji jako celoživotní proces nezbytný ke skutečnému lidskému zrání. Vzít vážně, jaká je hlavní role skautského vedoucího - být průvodcem na cestě svých svěřenců, nikoli hybatelem veškeré oddílové činnosti. Jeho hlavní povinností je vytvořit prostor pro rozvoj mladých lidí a vytvářet bezpečné a věrohodné prostředí pro naplnění skautingu. Na něm nejvíce závisí, zda mladé lidi skauting osloví a ovlivní na celý život. Proto sám musí být především příkladem a nositelem naděje, že skauting je významnou příležitostí jak prospět dnešní společnosti. To nenahradí sebelepší program. 5) Nejsme tu sami. Vědomí naší jedinečnosti a velikosti poslání nás nesmí zbavit schopnosti vidět, že na velkém úkolu nápravy věcí lidských pracují vedle nás i mnozí jiní celý zástup jedinců i institucí občanské společnosti, s nimiž jsme na jedné lodi. Zatím příliš často pociťovali naši snahu posílit své sebevědomí jako nadřazenost a neschopnost spolupracovat. To nám mimořádně škodí a všechny nás to oslabuje, protože společně musíme čelit skutečným hrozbám krize západní společnosti. 6) Jsme tu pro druhé. Pokud se budeme zabývat víc sami sebou než pomocí společnosti, v níž žijme, zpronevěříme se nejen prvotnímu ideálu zakladatelů skautingu, ale uzavřeme si cestu k perspektivní budoucnosti skautingu u nás. Na všech úrovních od oddílu až po ústřední orgány musí být patrná naše angažovanost ve prospěch dobrého rozvoje naší společnosti. Na závěr uvedu několik praktických doporučení, kterým je možno rozumět i jako mým přáním, jak doufám, že se nám bude dařit při řešení našich společných úkolů. Předně je tedy třeba vzít opravdu vážně, že to, co nás trápí na našem současném stavu českého skautingu, není rozhodně v prvé řadě důsledkem počínání toho či onoho jednotlivce (byť jakkoliv pro náš skauting významného), ani té či oné skupiny uvnitř našeho hnutí, stejně ani toho či onoho historického selhání nebo omylu, nýbrž důsledkem zásadní proměny celé západní společnosti, jíž jsme součástí, která byla odstartována po druhé světové válce a která v dohledné době povede buď k její nové renesanci, nebo naopak definitivnímu úpadku (zcela obdobnému, jakým byl úpadek Říma). To vidí každý, kdo má kupříkladu přehled o současných problémech tradičních církví či jiných výchovných institucí založených na ideálech (viz např. Bernard Rootmensen: Čtyřicet slov na poušti, Kostelní Vydří 2001; Michael Paul Gallagher: Křesťanství a moderní kultura). Tomu se musí přizpůsobit naše výchozí postoje, naše uvažování, cítění i konkrétní kroky k nápravě: v prvé řadě pokud možno nezmatkovat to, co se děje, není nic náhle se vynořivšího, je to proces působící desetiletí, nejsme jediní, které zasahuje máme nejen mocné odpůrce (totiž všechny, kteří podporují konzumní životní orientaci), ale i spojence. Tedy prvním přikázáním je trpělivost. Druhým důvěra. Samozřejmě, že v prvé řadě důvěra v Boha Pravdy a Lásky. Následně v poslání, které jako skauti máme a to jako hnutí i jako jednotlivci. Ale z toho musí plynout i schopnost mnohem větší důvěry i k sobě navzájem. Na aktuálním příkladu naší největší vládní strany můžeme vidět v přímém přenosu, k jak tragickým koncům vede právě ztráta vzájemné důvěry. Praktickým důsledkem posílení vzájemné důvěry bude i schopnost mnohem lépe odlišit u druhých, zda to, co navrhují jako řešení, je opravdu výprodej hodnot skautingu, nebo prostě jiná cesta k jejich uvedení v život. Každý přece víme, že k témuž cíli může vést hned několik cest, přičemž každá z nich může být vhodnější pro určitý typ situace i toho, kdo po ní má jít. Zpravidla nevidíme do myslí ani motivací druhých lidí. Zvláště ne zpočátku a pokud v důvěře nevytvoříme prostor sdílení. Z toho, že někdo navrhuje jinou cestu, než bych volil já, rozhodně nevyplývá, že nechce dojít ke stejnému cíli, jako já. Je to sice také možné ale upřímně řečeno, mezi námi skauty hodně nepravděpodobné. To neznamená, že nemohu podrobit kritice onu zvolenou cestu. Ale pak je už celá debata úplně jinak založena, než když rovnou druhého podezírám ze zrady ideálů. Máme mnoho skutečné práce. A nesmíme ztrácet síly, čas, spolupracovníky, bratry a přátele vytvářením falešných problémů. Edy

16 Za oldskautem Josefem Procházkou Bratr Jožka Procházka MEDVĚD, člen 23. oddílu OS-Klubu SSS ČR Přerov, podlehl dne 28. května 2004 mnohaletému těžkému onemocnění srdce. Kardiostimulátor odmítl regulovat tlukot jeho srdce ve věku 69 let. Pouť na skautské stezce započal v poválečném údobí v LEGIO ANGELICA na severovýchodu Čech, dalších skautských aktivit se zúčastňoval na Kutnohorsku, v krátkém časovém intermezzu Pražského jara (1968/70) se spolupodílel na díle Salesiánského čsl. skautingu v čele s prvním skautským kardinálem J. Em. Msgre ThDr. Štěpánem Trochtou, (v areálu biskupské rezidence v Litoměřicích) následně pak s pražským Apoštolským administrátorem, otcem kardinálem-arcibiskupem pražským a primasem českým, Msgre Františkem Tomáškem na kamenolomu Páně blahé paměti. Oldskautské SLOUŽÍM! realizoval v dobách dobrých i zlých, vždy s maximální odpovědností a poctivostí, v duchu hesla Buď připraven! Po politickém zvratu v Listopadu 89 se začlenil do činnosti JUNÁKA v Lověšicích (na Přerovsku) v místním středisku prof. Skoumala. Od roku 1998 byl přeregistrován do Svazu skautů a skautek ČR a až do posledních dnů svého životního putování byl aktivním členem v místním OS-Klubu SSS ČR. Pokud mu ještě zdraví trochu sloužilo, pravidelně se zúčastňoval nejen tradičních každoročních lednových seminářů absolventů ELŠ u Salesiánů v pražských Kobylisích, ale také téměř všech ročníků MEMORIÁLŮ RNDr. Rudolfa Plajnera žel, letošního, jubilejního XV. ročníku (pochodu, pořádaného k poctě druhého náčelníka JUNÁKA táty Plajnera) se ze zdravotních důvodů už nemohl účastnit. Přerovský oldskautský klub SSS ČR z hloubi srdce želí MEDVĚDOVA odchodu, děkuje mu za půlstoletí jeho práce na poli čsl. skautského hnutí a věří, že mu Pán veškerenstva štědře odplatí za jeho celoživotní pedagogicko-společenskou činnost nejen ve skautingu, ale také v ORLU, v němž rovněž svého času působil. V Přerově 30. května L.P S br. Medvědem se loučí za Přerováky oldskaut ALBI František Cigánek, rádce SmD SOVF ********************************************************************** NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech Praha 9, Zelenečská 34, Praha 9, tel , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Zuzana Vankeová, Adéla Čapková a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2004 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 110,-Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 50,-Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje pro rozesílání poštou. * Bez jazykové korekce. *

OBSAH: * úvaha před táborem * schůzka ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh

OBSAH: * úvaha před táborem * schůzka ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh OSAH: * úvaha před táborem * schůzka OV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh Ztišením se sluší tebe chválit, ože, na Sijónu plnit tobě sliby. K tobě,

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali...

Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali... OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků 2002 * Betlémské světlo 2001 * informace a zprávy * příběhy a poezie * názory a náměty * čtení na pokračování Vánoce jsou šťastně za námi, pomyslí

Více

Smysl křesťanství OBSAH:

Smysl křesťanství OBSAH: OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * Korán * příběhy * humor i poezie * čtení na pokračování * informace a zprávy Smysl křesťanství Máte někdy

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin

Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * dozvuky Stezky písmáků 2004 * informace * příběh * knihovnička * poezie * vlaky při Betlémském světle Mé jho netlačí a břemeno netíží Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více