5. ročník Stezky písmáků. Leták k soutěži jsme přiložili již k minulému číslu! 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. ročník Stezky písmáků. Leták k soutěži jsme přiložili již k minulému číslu! 2"

Transkript

1 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * ohlasy Květinového dne 2004 * čtení na pokračování * kázání M. Jana Husa * knihovnička * informace Toto číslo rozesíláme na prahu našich táborů a prázdnin a dovolené vůbec - řada z nás jistě ví, že na počátek července spadají dva významné svátky věrozvěstů Cyrila a Metoděje a M. Jana Husa. Citujme si z díla Mistr Jan Hus, POSTILLA (podle vydání K. J. Erbena z 2. pol. 19. stol.): Protož die S. Jan Zlatoústý: Budeš-li nenáviděti nepřietele svého, viece si sobě uškodil na duši, než jemu na těle; a jemu snad nic neuškodíš nenávidě ho, a sám sobě bez pochybenie škodíš. Protož odpustíšli nepřieteli, sobě si viece odpustil; a učiníš-li dobřě jemu, sobě si viece učinil než jemu. Když jsme na semináři ELŠ v lednu 2003 naslouchali vyprávění o Mistru Janu Husovi a jeho době z pohledu historiků (i závěrů komise, která jeho život a dílo zkoumala), zaujaly mne dvě věci, které mi připadají nadmíru aktuální i dnes: že byl zaujat pravdou ne jen nějak obecně, ale přímo sociologicky tj. pro situaci, kterou prožíval, a také si stále dobře vybavuji vysvětlení, jak byla společnost v Husově době všude, ve všech jejích vrstvách, nabitá potřebou reformovat církev i společnost (v tehdy ještě jednotném světě). Myslím, že i výše uvedený citát jako by nám Mistr Jan vzkazoval k naší předsněmové diskusi. V této souvislosti si zvláště připomínám, jak Husův vypjatý konec života podle dnešních bádání byl tragický i pro jeho protivníky a soudce, kteří do Kostnice přišli také, aby dohodli a provedli velikou reformu, a jak se jim nepovedla. Neměli bychom si dát při Valném sněmu Junáka také pozor, zda, co a jak budeme reformovat? Neměli bychom pečlivě vážit, zda opravdu máme nepřátele? O slovanské věrozvěsty má již z důvodů historické posloupnosti zájem velmi široká veřejnost. Jak nám ukazuje ve svém příspěvku br. Rodrigo, u památky M. J. Husa tomu tak není: Na počátek měsíce července připadá památka Mistra Jana Husa, výročí jeho upálení v Kostnici za to, že neodvolal... Skoro každý z nás zná znění vzkazu Mistra Jana z vězení v Kostnici jeho národu, jak je i vtesáno do Husova pomníku na Staroměstském náměstí. Asi málokdo si ale uvědomuje úžasný význam těch několika vět! Napadá mne, že kdo jiný by jej měl chápat lépe a jak se říká "do puntíku", nežli skauti. Pokusím se to vysvětlit tak, že promítnu Mistrovo nabádání na znění skautského slibu a zákona, postupně dle Husova výroku. "A tak vás drazí napomínám: milujte se vespolek". V našem skautském slibu slibujeme "sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce... a duší i tělem být hotov pomáhat vlasti i bližním". A ve skautském zákonu říkáme: "Skaut je přítelem všech Mistr Jan Hus a skautský slib a zákon lidí dobré vůle a bratrem každého skauta". Je to tedy zcela v duchu Husova nabádání. Ale zkoumejme, zda tak všichni opravdu činíme. Vzkaz Mistra Jana dále zní: "Slabých násilím tlačiti nedejte a pravdy každému přejte!" Ve svém slibu říkáme, že budeme sloužit nejvyšší Pravdě věrně v každé době, čili slibujeme dopřát pravdy každému, jako svou povinnost. Také první bod skautského zákona říká "Skaut je pravdomluvný", v druhém bodě stojí: "Skaut je věrný a oddaný" a v třetím bodě jsme mnohokrát citovali: "Skaut je prospěšný a pomáhá jiným". Samozřejmé tedy pomáhat především slabším, utlačeným, kteří jsou různě zdravotně nebo sociálně postiženi. V symbolice skautského pozdravu, kde palec přikrývá malíček, stvrzujeme, že vyznáváme morální direktivu, aby silnější chránil slabšího před ústrky a utlačováním.

2 Ke slovům "pravdy každému přejte" musíme přidat ještě další premisu z úst Mistra Jana: "Hledej pravdu, miluj pravdu, mluv pravdu, žij pravdu a braň pravdu až do smrti?" - A náš skautský zákon a slib? "Skaut je pravdomluvný, je čistý v myšlení, slovech i skutcích". Budeme-li tedy opravdu plnit slibovanou službu nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, pak věru budeme poslušni odkazu Mistra Jana českému národu ve většině jeho punktů. Je velmi potěšující, ale i zavazující, jak mnoho z nabádání Jana Husa se stalo součástí skautského slibu, zákona i pozdravu. Vážíme si však dosti opravdové toho, že tomu tak je? My registrovaní členové Junáka i ti, kteří již registrováni nejsou, ale skautský slib upřímně, vážně a čestně skládali? Má snad skautský slib platit jen po dobu naší registrace a aktivního nošení skautského kroje? Jsem toho názoru, že nikoliv, že skautský slib má platnost celoživotní přísahy, které máme a musíme zůstat věrni. Je-li tomu jinak, pak není něco v pořádku s naší duší, upřímností srdce a morálně-volními vlastnostmi vůbec. Doufejme, že u většiny z nás, v současnosti registrovaných i bývalých skautů, je to s naším charakterem a hledáním nejvyššího Dobra, Pravdy a Lásky v pořádku. Pak se ovšem musím ptát, proč památka Mistra Jana je v dnešní době redukována na státní svátek, den pracovního volna - a tím to končí?! Jako mladý chlapec si z první republiky a z doby od května 1945 do onoho ostudného i osudného roku 1948, pamatuji živé, početně občany navštívené a důstojné oslavy na výročí smrti našeho největšího národního hlasatele a kazatele pravdy. V každém městečku, ale i ve větším městysi, pořádala městská rada ve spolupráci buď s místním sborem Československé církve - ale vždy za hojného přispění Junáka-svazu skautů a skautek a Československé Obce Sokolské důstojnou vzpomínkovou oslavu. V dnešní postkomunistické společnosti nic takového nepozoruji. Vše se soustředí na slavnostní bohoslužbou v Husově kapli v Praze a zbytek České republiky dělá, že o žádném výročí neví. To je velmi smutné, neboť běda národu, který pohrdá památkou svých morálních velikánů. Máme-li my, skauti, tak velký díl odkazu Mistra Jana vepsán na svém štítu - není pak naší povinností pokusit se tuto smutnou a ostudnou praxi změnit? Jsem přesvědčen, že ano, je to naší povinností. A tuto výzvu a apel bych chtěl adresovat všem členům Junáka, od Náčelnictva Junáka až po posledního činovníka, všem aktivním i bývalým skautkám a skautům, pracujícím v obecních zastupitelstvích, všem Klubům přátel Junáka i sympatizantům skautingu. Kéž nám dá Bůh moudrost, abychom dovedli pečovat o to, co je podstatné a nestarat se o to, co je nepodstatné! Milan Hejl Rodrigo ved klubu OS Votice, ODV v červnu projednal: - dokončení své koncepce aktivit do Valného sněmu Junáka - projednal plán dalších kontaktů se svazem katolických skautů ICCS - materiální zajištění Stezky písmáků vydání výkladu, kdo jsou duchovní rádci a kdo zpravodajové pro duchovní výchovu - zapojení do předsněmové diskuse 5. ročník Stezky písmáků Doporučujeme všem, kdo se na soutěž chystají, - aby využili prázdninové období nejen k četbě vybraných knih (Jozue, Daniel, 4 evangelia a epištola Jakubova), - ale i na táborech předem znalosti prověřili. Ti, kdo se chtějí přihlásit již nyní, mohou psát na adresu: Vladislav Jech, redakce NDS, Zelenečská 34, Praha 9, nebo volat na tel , mobil: , Leták k soutěži jsme přiložili již k minulému číslu! 2

3 Čtení na pokračování Připravila Darina Bártová Putování pro Krista Liturgický rok X V duchovní tradici keltského křesťanství, které je u nás stále ještě poměrně neznámé (na rozdíl od pseudonáboženských konstrukcí druidismu), je zachováno obrovské bohatství modliteb, unikátních rukopisů, životopisů světců a dalšího umění. Keltští křesťané nežili ve městech. Město pro ně bylo neznámou veličinou. Přesto to nebyli žádní prosťáčkové. Jejich společenskými a duchovními centry byly kláštery. Keltové sami milovali knihy i vzdělanost. V době, kdy se na kontinentě hroutila Římská říše pod nápory barbarů, bylo úplně normální pro keltského mnicha či jeptišku umět číst a psát, a to nejen v rodném jazyce, ale i latinsky, řecky a hebrejsky. Nestudovali jenom Bibli, ale i církevní Otce a dokonce i díla klasické antiky. Měli spojení s východním Středomořím a panovala zde pravidelná kulturní výměna. Být keltským mnichem však nebylo vůbec pohodlné zaměstnání. V zimě se od takového mnicha čekalo, že za noc odříká (zpaměti, prosím!) 75 žalmů. V létě to bylo o něco méně, protože noci jsou kratší. Správný keltská asketa se při tom navíc ještě namočil alespoň po pás do studené mořské vody. Můžeme se tedy dočíst například v životopise sv. Cuthberta (7. stol.), že když se modlil, přicházely dvě mořské vydry a svými kožíšky mu zahřívaly zmrzlé nohy. O jednu věc však byli keltští mniši ochuzeni. Na jejich území (tj. dnešní Irsko, Skotsko, Wales a severní Anglie) ve 4. stol. nedosáhlo pronásledování křesťanů. Neměli tedy skoro vůbec žádné mučedníky mimo těch, kdo přišli o život při pokusech evangelizovat germánské Angly a Sasy. Ten, kdo prolil vlastní krev, byl ve velké úctě, dosáhl tzv. rudého mučednictví 1. Keltové však nezoufali. Vymysleli si další dva druhy svědectví či chcete-li mučednictví: zelené a bílé. Bílé mučednictví pro ně znamenalo stát se ideálním mnichem, tj. zříci se všeho zbytečného, nebýt otrokem věcí, lidí, peněz ani slávy. Zelené pak znamenalo opustit pro lásku k Bohu i svou vlast a putovat do neznámých temných končin, nést lidem tam žijícím zvěst o Bohu v Ježíši Kristu. To vše přirozeně s maličkým očekáváním, že při této evangelizaci, dojde třeba i na mučednictví rudé. A tak se zpět na Evropský kontinent vydali iroskotští misionáři. Víme, že evangelizovali Bretaň, založili klášter St. Gallen u Bodamského jezera a řadu dalších v pohoří Vogézy. Došli až do Bobbia v severní Itálii. Víme, že alespoň jeden z biskupů v Řezně (a touž je k nám, co by kamenem dohodil) byl keltského původu. Naši vědci se domnívají, že tato misie dosáhla až na území jižní Moravy svědčí o tom specifická architektura kostelíku v Modré u Velehradu, jehož základy byly odkryty. Keltští misionáři tedy putovali po Evropě, nesli s sebou svou víru i svou vzdělanost. Jejich stopy však už dávno zavál čas. Přesto nám alespoň v jedné malé věci mohou být pro nadcházející léto inspirací. Zkuste i vy udělat alespoň z jedné prázdninové toulky putování s Kristem. Jen na vás záleží, kam se vydáte a co na této cestě objevíte. Dopřejte si však důkladné pátrání je jedno zda půjde o smírčí kříž, kapličku v polích, návštěvu význačného poutního místa, či zapomenutou synagogu nebo cestu po náboženské historii vaší rodiny. Zkuste se vydat alespoň na jednu malinkou cestu, abyste se dozvěděli něco více nejen o sobě, svých kořenech a historii, ale i o svém Bohu. Redakce Dobré stopy jistě ráda uvítá zprávy z vašeho putování, třeba i jako inspiraci pro zajímavé výpravy. Krásné léto! 1 Řecký výraz martys značil původně toho, kdo vydává svědectví, tedy svědka. Později pod vlivem pronásledování se transformoval ve výraz martyr, což byl člověk, který nezapřel svou víru tváří v tvář utrpení, mučení či smrti. Přídomek Martyr nese např. křesťanský apologeta Justin ze 2. stol.

4 Dny vděčnosti za stvoření Problémy životního prostředí, které jsme si začali uvědomovat v poslední třetině minulého století, spolu s vývojem přírodovědeckého myšlení vedou k tomu, že v křesťanských církvích se učíme více vnímat Boží stvořitelské dílo jako celek. V protestantských církvích se tradičně na podzim koná slavnost díkůvzdání za úrodu. Připomíná, že potrava je Božím darem. Při prosbě "Chléb náš vezdejší dej nám dnes" však dnes myslíváme i na další vzácné Boží dary, na energii, na materiály, z nichž se vyrábějí oděvy a stavějí domy atd. Uvědomujeme si provázanost světa, hlubokou závislost člověka a přírody. Předmětem vděčnosti je celé harmonické Boží stvořitelské dílo. Jeho vlastní hodnotu, již si uvědomujeme pod vlivem moderní přírodovědy a krize životního prostředí, spontánně již před více než osmi sty lety vnímal a do životní praxe promítal svatý František z Assisi, jehož svátek připadá na 4. říjen. Vědomí vzácnosti Božího stvořitelského díla a vděčnost za ně, vděčnost, že jsme jeho součástí, patří ke křesťanskému myšlení a z něj odvozeným postojům. Nelze je omezovat na nějakou část roku, na nějaký svátek. Přesto je dobré si tyto skutečnosti při určitých příležitostech zdůraznit. Evropská křesťanská environmentální síť (ECEN) vyzývá církve ke konání dnů vděčnosti za stvoření, a to v průběhu září a na začátku října. Toto období začíná 1. zářím, které je v pravoslavných církvích "dnem vděčnosti za veliký dar stvoření a proseb za jeho zachování a obnovu", zahrnuje svátek sv. Františka a leží v něm i ty neděle, kdy se slavívá díkůvzdání za úrodu. K této iniciativě ECEN se připojuje Ekologická sekce České křesťanské akademie (ES ČKA) spolu s Ekumenickou radou církví (ERC) a Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) vyzývá farní společenství, sbory, náboženské obce, kroužky křesťanské mládeže a další formální i neformální skupiny křesťanů, aby v průběhu září a října (oproti ECEN bez omezení na začátek tohoto měsíce) konaly bohoslužby díků za stvoření, modlitební shromáždění, diskusní a meditační setkání orientovaná k našemu vztahu k přírodě a k stvoření jako celku, přírodovědně vzdělávací besedy či konkrétní ochranářské akce v terénu. Tato setkání jsou i příležitostí setkání s lidmi, kteří v církvi nežijí, za křesťany se třeba nepovažují, avšak pracují ve prospěch Božího díla. Člověku je svěřen úkol o Boží stvoření pečovat. Nejde o úkol malý, a současné problémy ukazují, že jeho plnění zůstáváme mnoho dlužni. Je třeba, aby všichni, kdo si tuto skutečnost uvědomují, ať se za křesťany považují či nikoli, ať patří k některé církvi či nikoli, svorně toto poslání uskutečňovali. K vděčnosti za stvoření patří i vděčnost za všechny v duchu sv. Františka řekněme sestry a bratry, kdo se pro stvoření angažují. Ekologická sekce spolu s ERC chystá při příležitosti Dnů vděčnosti za stvoření a svátku sv. Františka na 7. října 2004 uspořádat ekumenickou bohoslužbu ve františkánském klubu v pražského kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Bohoslužbě by měla, podobně jako loni, předcházet výstavka dětských kreseb, tentokrát tematicky orientovaná k počasí. Po bohoslužbě by měla následovat beseda zaměřená především ke klimatické změně. (Údaje o místě a době jsou předběžné, avšak pravděpodobně se měnit nebudou.) Dětské kresby by měly být vystaveny již 2. října v areálu Svatojánské koleje ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna, kde bude probíhat "Den sv. Františka". RNDr. Jiří Nečas, ředitel ES ČKA Ekologická sekce České křesťanské akademie Ekumenická rada církví v ČR zvou letos opět k účasti na přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, tentokrát na téma Počasí a živly Téma může být zpracováno libovolnou výtvarnou technikou. Každou práci je třeba označit jménem, adresou a věkem tvůrce či tvůrců. Pečlivě zabalená díla odesílejte v obálce označené ZEMĚ" na adresu Ekumenická rada církví, Donská 5, Praha 10 nejpozději do

5 Pro bližší informace kontaktujte sekretariát ERC na tel. čísle Podrobnosti a podpůrné materiály k tématu naleznete na webových stránkách: Vybrané práce budou vystaveny při slavení Dnů vděčnosti za stvoření na začátku října 2004 v objektu Svatojánské koleje ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna a v areálu kláštera františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze 1. Letos jsme nezaznamenali ostatně jako vloni velké změny. Kytičky se opět uvolňovaly ze špendlíků (snad poněkud méně) a děti ze škol i z Junáka dalších organizujících sdružení obětavě vybíraly možná tentokrát pod ještě bedlivějším dohledem dospělých. Například v Praze obavy z celkové bezpečnostní situace byly dosti zřejmé po setmění už nikde žádné děti s kytičkami nikdo nepotkal a možná proto zůstali někteří potenciální dárci bez šance. Doprovod dětí zaznamenal také otázku nebo možná výmluvu: Dal bych, ale teď se toho tolik vybírá. Výmluva proto, že ani po vysvětlení onen muž středního věku nic nedal. Inu, reagujeme různě K N I H O V N I Č K A Chtěl bych vám představit novou knihu Tomáše Halíka Oslovit Zachea, která vyšla koncem roku Narozdíl od minulé knihy (Co je bez chvění, není pevné), kde se setkáváme především s rozborem autorových myšlenek a úvah, je tato kniha souborem kázání a promluv pronesených při různých příležitostech - křtu, svatbě či při vzpomínkových slavnostech u Nejsvětějšího Salvátora. Kniha je dělena do tří částí, kde první je soubor promluv, druhá část je výběr z kázání o nedělích a svátcích, který vznikl úpravou přepisů magnetofonových záznamů a třetí je "dovětek", sled poznámek, otázek a reflexí kazatelských zkušeností. Sám autor svou knihu představuje: Lukášovo evangelium vypráví, jak Ježíš oslovil Zachea, celníka, který ho pozoroval, ukryt ve větvích fíkovníku. Když Kristovi učedníci v naší zemi vyšli po dlouhé době svobodně na veřejnost, vnímali své souvěrce i odpůrce, možná však přehlédli, že stromy okolo byly plné Zacheů - lidí hledajících, kteří si však chtěli zachovat odstup a nadhled, dokud je něco neosloví jménem. Snažím se ve svých kázáních a promluvách oslovit zejména lidi hledající, přemýšlivé, včetně těch, kteří nikdy nezdomácněli v kostelních lavicích a udržují si odstup od tradičního církevního prostředí. I jim bych chtěl pomoci k porozumění Písmu a křesťanské tradici, pozvat je k radosti svátků a nabídnout jim inspiraci v hledání vlastní životní filosofie a spirituality. Ukázka z knihy Oslovit Zachea - Půlnoční mše (slavnosti Narození Páně) - kázání pronesené P. Halíkem v prosinci 1996: Bůh činí naše lidství tím, čím sám sebe vyjadřuje. Člověčenství je to svaté místo, kde se Bůh s námi setkává. Musí to být něco obrovského, být člověkem, jestliže Bůh sám chce být

6 člověkem. Ano, ve jménu této vánoční víry říkáme, že je to velká a svatá věc být člověkem. Vě jako poslání, se už tím samým setkává s lidství druhých vděčně a odpovědně, jako dar a říme, že každý, kdo přijímá své vlastní lidství i Bohem. Doporučení dává: Jiří Hovorka - Ferda V blízkosti naší klubovny stojí kostel Matky Boží Na Náměti. Po několika měsících, kdy střecha jeho věže byla zahalena lešením, se nyní ukázala s novou břidlicovou pokrývkou. Jinde by takový kostel byl dominantou města, tady je ve stínu větších a slavnějších chrámů. A přece i on vznikl ze stříbrného bohatství středověké Kutné Hory. Když se vytěžená stříbrná ruda ohodnocovala, všechno, co spadlo na zem, se už nesmělo sebrat. To se každý den nametlo na hromadu, odtud název Na Náměti, a z výtěžku takto získaného stříbra byl pak postaven gotický kostel. Snad se tehdejší Horníci (psáno s velkým H, tak se dříve jmenovali obyvatelé [Kutné] Hory) nechali inspirovat biblickou knihou Rút, kdy klasy obilí padlé na zem se nesměly sebrat. V kostele je pohřben náš největší barokní malíř Petr Brandl, a v blízkosti bývala i tiskárna, kde se tiskl "Slovan" - časopis Karla Havlíčka Borovského. Věž kostela je vidět i ze dvorku naší klubovny v Uhelné ulici. V Kutné Hoře Ladislav Marek Příloha k článku Jakou máme šanci u dnešních dětí? z NDS 128 (autoři: Roman Šantora Junák a Jiří Zajíc Česká rada dětí a mládeže, výběr provedl: Kamzík) Bára Karolína Verča Tomáš Míša Představa Představy dětí o ideálním dnu: (výzkum MEDIANU pro Junáka, 2003) V ideální den bych jela s rodiči větší okruh na kole, nebo bych se jela koupat s kamarádkama. Šli na matějskou pouť s rodiči a s bratrem, koupili jsi cukrovou vatu a šli na různé prolejzačky nebo šli s holkama ven. Já bych jela s rodiči a se psem na kole někam se vykoupat. Potom až bychom odjížděli se stavit na poháru. hrát fotbal, koukat se na televizi, hrát na počítači, jít ven, surfovat po Internetu Mít spoustu peněz a jít nakupovat.

7 Představa David Šel bych s kamarádama ven a potom by jsem šel domů a koukal bych na televizi a šel bych do pizzerie Lucka Jezdit na kole, hrát hry, tancovat. Danielka koupala se, jezdila na kole, hrála na počítači, dívala na televizi Martin I Já by sem šel do Babylonu do bazénu na tobogán a pak na matějskou na hrad na autodrom a laser show. Martin II nejraději bych jezdil na skateboardu!! Ondra Chtěl bych se dostat do Afriky a sledovat zvěř, zkoumat hmyz a užívat si krásnou dovolenou. Nikolka Chtěla bych mít ferrari a jezdit celý den. Evička Jezdit k moři, nechodit do školy, aby se za věci u moře neplatilo. Bára Šla bych plavat, pak jedu k babičce, tam se vykoupu, pojedu k druhé babičce. Anička Já bych asi hrála hry na počítači, jela do Anglie, hrála tenis, byla asi s Magdou a Markétou někde, i třeba na chalupě a tam bychom šli někam do lesa (například). Magda mít plachetnici a na ní vyplout na moře, aby mi bylo 10 let a abych tam byla s kámoškou Majkiki a Ančou a nebo být celý den v přírodě (spíš více dní) Robin sportoval, jezdil na motorce, bruslil a jezdil ve vajprovi. Kristián Rád bych se projel ve ferrari a šel bych se večer koupat a jezdit na motorce. Vláďa Jel bych do Afriky Filip Jel bych do Egypta 1. Pozdní vstávání, 2. Zavolat kámošce a domluvit, 3. Jít na plavečák, 4. Jít na oběd do Jája pizzerie, 5. Vrátit se na plavečák, 6. Jít na nákupy s kámoškou, 7. Zajít si na večeři, 8. Půjčit si videokazetu a skouknout jí s kámoškou, 9. Jít pozdě spát, 10. přespání u kámošky (sami) 1. Pořádně bych se vyspala, 2. Potom určitě nakupování - na tom sem závislá, 3. Sejít Lucka se s kamarádama na oběd a pobavit se, 4. Jít si třeba zaplavat nebo hrát kuželky, 5. Lehkou večeři, 6. A zase někam, třeba do divadla do kina Majka 1. Ráno bych šla do města najíst se někam, 2. Někam s kamarádkama, třeba na nějakej koncert, 3. Šla bych na plavečák, 4. Odpoledne nějaká vycházka Ráno: koupil bych si stíhačku, jel bych někam do zahraničí k moři s kamarády. Odpoledne: Marek bych šel do nějakého aquacentra s kamarádama hráli bysme si. Večer: koupil bych si letadlo a lítal s ním tam a spět Kuba šel bych do města, koupil nějaký cédéčka a šel si sednout k počítači. A asi za 2 hodiny hrál venku fotbal. A pak jsem se šel koukat na TV. David v 11 hodin vstávám, šel bych za mámou pro peníze, pak by jsem šel nakupovat věci, pak by sem šel s klukama hrát fotbal ven, do 12 h. bych se koukal na TV Vašek ve 4 vstanu a jdu z bráchou na ryby, přijdem na oběd, pak jdu hrát fotbal a pak bych šel hrát na playstation Pavla ráno-nejít do školy, jezdit na koni, hrát fotbal s kámošema, odpoledne-s kámošema do města, večer-hrát fotbal, jezdit na koni Šárka 1. vyjet nebo vyjít s i s kamarády na procházku, nebo do města a třeba jít na koncert, 2. zajít ven s pejskem, 3. někoho něčím potěšit, 4. hlavně ať je legrace Saša ráno s kámoškama do města, dopoledne bych uspořádala velkou zahraní party, kde by jsme se koupali a hráli fotbal. A večer by jsme šli do kina a pak na diskotéku.

8 Kroužky na jedné škole v Praze (nepodstatně upraveno vč. jmen učitelů) II. pololetí pro škol. roku Číslo Kroužek Vedoucí Den Max. ročník a čas konání počet Cena Místnost. 1. Keramika I. pí uč. R. Po ,- ker. 2. Keramika II. pí uč. R. Út ,- ker. 3. Keramika III. pí uč. R. St ,- ker. 4. Keramika IV. pí uč. B. Čt ,- ker. 5. Počítače I. p. uč. V. Po , Počítače II. pí uč. Š. Pá , Počítačové základy I. p. uč. V. St , Počítačové základy II. p. uč. V. St , Zobcová flétna pí uč. L. St , Hra na kytaru pí uč. B. Po , Klavír I. p. uč. T. Út , Klavír II. p. uč. T. Čt , Zdravé pískání pí uč. K. Út , Tvořivá dramatika pí uč. L. Po , Dramatická výchova pí uč. M. Čt , Tvořivá dramatika pí uč. V. Út , Tvořivé odpoledne p. uč. Ch. Čt , Výrobky z korálků I pí uč. B. Čt , Výrobky z korálků II. pí uč. B. Čt , Výtvarné hraní pí uč. L. Čt , Tvořivá literatura pí uč. H. Čt , Výtvarný kroužek p. uč. D. Čt , Výlety Prahou p.uč. T. Po , Španělština p. uč. K. Út , Angličtina trochu jinak pí uč. Š. Čt , Francouzský jazyk pí uč. P. St , Volejbal + basket pí uč. B. Po ,- těl 28. Míčové hry I. pí uč. B. St ,- těl 29. Míčové hry II. pí uč. K. Čt ,- aul 30. Sport.gymn./aerobic pí uč. M. Pá ,- aul 31. Florbal I pí uč. Š. Po ,- aul 32. Florbal II. p. uč. Ch. Po ,- aul 33. Florbal III. p. uč. Ch. St ,- aul 34. Florbal IV. p. uč. Ch. St ,- těl 35. Florbal V pí uč. Š. Čt ,- těl 36. Plavání I. pí uč. J. Po ,- pol. 37. Plavání II. pí uč. T. Čt ,- pol. 38. Stolní tenis pí uč. Š. Út ,- aul 39. Sálový fotbal I. pí uč. Š. Út ,- aul 40. Sálový fotbal II pí uč. Š. Čt ,- těl 41. Minibasketbal pí uč. T. Út ,- těl 42. Šikovné ručičky I. pí uč. W. Út , Šikovné ručičky II. pí uč. W. St , Zpívání s pohybem Pí uč. S. Út ,- 35 Tato příloha se nám již nevešla do minulého čísla a proto ji uvádíme až zde.

9 sepsal obdobně jako řada kazatelů před ním i po něm Postillu (vyloženie svatých čtenie nedělních), která v poprvé vyšla "v slavném říšském městě Norimberce" roku Vydání K. J. Erbena, které zmiňujeme na první straně tohoto NDS, je ve sbírkách Národního muzea v Praze spolu s rukopisným foliantem z roku Pokud bychom chtěli volně navázat na pojednání o hermeneutice, před časem uvedené v NDS, můžeme Husovu Postillu vzít za jeden z dobrých vzorů. Její charakter si přiblížíme textem, který je výkladem k veršům z 22. kapitoly evangelia Matoušova: "V ten čas, odšedše zákonníci, v radu sú vešli, aby popadli Ježíše v řeči. I poslali sú jemu učedlníky své s Erodovými (Herodovými), řkúce: Mistře! Vieme, že pravdymluvný jsi, a cěstu boží v pravdě učíš, a nenie tobě péče na nižádného, neb nehledíš osoby lidí; protož pověz nám, co tobě sě zdá: slušie-li daň dáti ciesaři, či nic? A poznav Ježíš nepravosť /neb zlosť/ jich, řekl jest: Co mne pokúšiete? Pokrytci! Ukažte mi peniez platný. A oni dali sú jemu peniez. I vece jim Ježíš: Čí jest obraz tento a Jan Hus jako vykladač Bible Mistr Jan text vykládá takto: napsánie? Řkú jemu: Ciesařóv. I řekl jest jim: Protož dajte ciesaři ty věci, které jsú císařovy, a které jsú božie, bohu." A. Ukazuje toto svaté čtenie zlosť zákonikóv, kterážto zlosť má tyto ratolesti: Prvá, že sú nemohli trpěti (snést) pravého učenie a tresktánie (trestání) od pána Ježíše, pro něž rozhněvavše sě odešli sú od Krista; jakož die na počátku čtenie, "že v ten čas," t. u pondělí po Květnie neděli, když jim mnoho dobrého, ale jich činóm protivného pravil Ježíš, tehdy "odešli sú zákonníci." A tak prvá ratolest jich zlosti jest netrpělivosť (nepodrobení) pravého tresktánie. Druhá ratolest je zlá rada, jíž sú sě radili, aby spravedlivého potupili; protož die čtenie: "aby popadli Ježíše v řeči." Třětie ratolesť jich zlosti jest spiknutie s pohany proti spravedlivému; neb die čtenie: "I poslali sú jemu učedlníky své s Erodovými," t. rytieři a panošemi. Čtvrtá ratolesť jich zlosti jest pokrytstvie (pokrytectví) pochlebenstvím přikryté, že řkú: "Mistře! vieme že pravdymluvný jsi, a cěstu boží v pravdě učíš, a nenie tobě péče na nižádného, neb nehledíš osoby lidí." Aj v řeči jest chvála, a v srdci nevěra! Činie jako řezník volu, jenž po čele ho drbá, a k smrti úmysl i sekyru v ruce má: oni sú úmysl k jeho smrti měli, a sluhy Erodesovi s braní (se zbraní) sú na něho šli. Aj tak jest rostla těch zákonníkóv zlosť. B. Pak na pánu Ježíšovi shledáme ve čtení tomto, že jest pravý bóh, jenž zná zlosti srdcí tajemných; neb die čtenie: "A poznav Ježíš nepravosť neb zlosť jich." Druhé máme na Ježíšovi marné chvály zavrženie, neb die křivochvalcóm: "Co mne pokúšiete? pokrytci!" Odpověděl jim právě (pravdivě): co sú pravdy řekli, té jest nezapřěl, ale k jich zlým srdcóm ostřě jest odpověděl; oni sú pochlebovali, aby zahubili, a on jest haněl, aby spasil. Neb lepší jest bóh hněvivý, než člověk lítostivý, die S. Jan zlatoústý. Třětie

10 na Kristovi jest spravedlivé v jich otázcě naučenie, bez újmy i božie chvály i daně ciesařovy; neb jest odpověděl jim, řka: "Dajte neb dávajte ciesaři ty věci, které jsú ciesařovy, a které jsú božie, bohu." Pak čtenie takto slyš: "Odšedše," to věz od Krista k Erodovým sluhám. Die S. Jan zlatoústý: A proč sú to učinili, die dále čtenie: že "v radu sú vešli, aby popadli Ježíše v řeči," jehož nemohli sú popadnúti v skutcě, aby ho k smrti připravili. Neb die S. Lukáš v 20 k. 19 v.: Chtiechu kniežata kněžská a mistři na něho ztáhnúti rucě v tu hodinu, ale báli sú sě lidu; "i poslali sú jemu." Latině stojí mittunt, to jest, posielají; ale že česky nedobřě slušie, a pravda jest, že sú poslali jemu učedlníky své, protož bez újmy pravdy položil sem: "i poslali sú." A rád bych vždy, co bych mohl najpravějie a najrozumnějie položiti, tak položil, aby i pravda plná ostala, i dobřě a lehcě věrná duše rozuměla. I die čtenie: "poslali sú jemu" t. na pokušenie "učedlníky své," jakožto méně známé, neb sú již sami často byli od něho pohaněni; i mienili sú, že sě přěd nimi nevystřěže, a také že by méně byli pohaněni, než by sami byli otázali. A poslali sú je "s Erodovými," to věz s Erodovými rytieři a panošemi, aby učedlníci popadli na řeči, a rytieři chopili ho tělestně; duchovní sě spřiehli s pohany o Ježíše, aby duchovní svědčili, a světští aby lapiece zamordovali. Latině stojí: cum herodianis, neviem lépe česky řéci, než s Erodovými; pakli chceš, rci: s Erodskými. A že sú byli obojí zlí, die S. Lukáš v 15 k.: Poslali sú špehéřě neb zpytáky, kteří by sě spravedliví pokrytě ukázali, "aby popadli ho v řeči," a aby dali ho kniežatóm a moci vladařě t. moci světské na smrť. A chtiece ho pochlebenstvím podtrhnúti, řkú: "Mistře, vieme, že pravdymluvný jsi." Latině stojí verax, a já neumiem lépe česky toho řéci, než pravdymluvný, jenž pravdu miluje, a hotov jest ji vyznati. A tak řkú: "Mistře!" t. v umění, "vieme, že pravdymluvný jsi," to jest, pravdu rád mluvíš a nelžeš, "a cěstu boží," to věz, jíž jdú k bohu lidé, a již jest vydal bóh, "v pravdě učíš;" to jest, právě učíš, kterú cěstú lidé mají býti spaseni, že cěstú božích přikázaní a rad, a cěstú svatého pokánie. "A nenie tobě péče na nižádného." Die výklad: nebojíš sě povýšené osoby, a tak nebojíš sě nižádného, by nezřiezeně (nenáležitě) pravdu zatajil; "neb nehledíš osoby lidí," to jest, pravíš pravdu upřiemo, i velikým lidem i malým v dóstojenství. "Protož," t. že jsi tak spósobený, jako my dieme, "pověz nám, co tobě sě zdá: Slušie-li daň dáti ciesaři, či nic?" Aj slyšíme, že ač tito byli sú zlí, avšak sú ač pod pokrytstvím přinuzeni, že sú svědectvie Kristovi dobré vydali; ač sú nedobřě v tom učinili, neb sú zlým úmyslem to svědectvie vydali, v němž svědčie, C.že Kristus jest mistr u vieřě pravdymluvný, a že skutečně pravdu učí, a že pro bázeň z cěsty pravdy nevyvinuje, a že osoby nepřijímá. O bychom toho mistra v těch kusiech následovali, tehdy bychom najprvé dobřě živi byli, pravdu bychom vyznávali, a osoby nepřijímali! Ale pohřiechu! zblúdili sme daleko v té cěstě Kristově, a zvláště v přijímání osoby, o kterém die S. Jeronym, že mezi všemi hřiechy kněžskými najvěččí jest, že osoby přijímají; protož spravedlivé a chudé zavrhúce, nespravedlivých a bohatých povyšují. To Jeronym. Co jest osobu přijímati, řekl sem v druhém čtení přěd tiemto. Dále řkú pokušeči: "Protož," t. že jsi taký, jako my dieme, jenž tě mistrem nazýváme, a jako přietelé tvoji tě chválíme, "co tobě šě zdá: slušie-li daň dáti ciesaři, či nic?" Tato otázka měla jest počátek od narozenie Kristova; neb jakož píše S. Lukáš v 2 k. 1 a 3 v., že ciesař Augustus kázal popsati vešken lid po světě, tak aby každý šel do svého města, v němž by byl napsán, a dal peniez ciesaři. A že země židovská jest prostřěd světa, protož v té zemi stalo sě prvé popsánie; k němuž šedši panna Maria, urodila nám spasitele Ježíše Krista. A v ten čas ihned šla otázka, slušie-li, aby židé a zvláště kněžie dali daň, to jest peniez určený ciesařovi, či neslušie? I byl jest jeden, jmenem Judas Galilejský, ten jest řekl, že neslušie, proto že by neslušelo židóm vyznávati, aby měli kterého pána na zemi kromě boha, poňavadž jsú lid boží. A v tom úmysle řekli sú biskupové, mistři, kněžie a

11 zákonníci k Ježíšovi v 8 k. 33 v. S. Jana: Pokolenie Abrahamovo jsme, a nižádnému neslúžili sme nikdy. A tak mnozí přistúpili sú k té straně, že neslušie jim dani dávati ciesaři; a jiní sú držěli, že slušie daň dáti ciesaři, poňavadž on jest pán, a brání jich a obecného dobrého. A že v té otázcě nelzě sě bylo komu oběma stranama líbiti, kterúž by kolivěk stranu tvrdil, protož chtiece Krista v nenávisť ciesařovu zavesti, položili sú jemu tu dávnú a popudnú otázku, tiem úmyslem: řekl-li by, že slušie daň dávati ciesaři, tehdy aby lid vešken židovský byl proti němu; pakli by řekl: Neslušie dani dávati ciesaři, aby ho ihned rytieři ciesařovi chopili a k vladaři ciesařovu ho dali, jakož die S. Lukáš v 20 k. 20 v. A že chytrosť lidská nemóž múdrosti božie přěmoci, protož die čtenie: "A poznav Ježíš zlosť neb nepravosť "jich." Tu sě bohem ukázal, že jest jich zlý úmysl poznal. A diem nepravosť proto, že ač sú dobrú a pravú otázku učinili, ale že ne upřiemým úmyslem k dobrému, ale k podtržení sú otázali; protož nepravosť sú v srdci měli, jenž latině slove: nequitia, a dieš-li jí zlosť, nehřěšíš. "A tak poznav Ježíš jich zlosť, řekl jest: Co mne pokúšiete? pokrytci!" Tú řečí spasitel otvierá jich zlosť, a porážie pochlebenstvie. Ukázal jest jich úmysl, řka: "Co mne pokúšiete?" ne by chtěli naučeni býti, a aby pravdu poznali, ale aby mě v řeči popadli a na smrť dali. Tu die Titus: Co mne pokúšiete? jako by řekl: Řečí pokúšiete, skutkem poslúchajte! Podstúpili ste službu ciesařovu, vzěli ste ty věci, jenž jeho jsú, protož dávajte jemu daň, bohu bázeň; nežádáť bóh penieze, žádáť viery. To Titus. "Co mne pokúšiete? pokrytci!" jenž řečí pochlebnú přikryli ste přěd lidem zlosť svú a smrti mé žádosť velikú; pokrytci! jenž tak tiežíce a chváléce, úžitečnú otázku činíte a pravdu diete, ale srdcem lžete, neb jiné v ústech máte než v úmysle. Mistrem mě a učitelem věrným nazýváte, ale v srdci za svódcí pokládáte. A tak Kristus nepochlebiv jim, nazval jest je zjevně pokrytcě. D. A pokrytec jest ten, ktož jsa zlým přěd lidmi, ukazuje sě jako dobrým, neb žádá, aby ho měli za dobrého, a tak jiné má v úmysle, a jiné mluví neb činí. Tak sú měli sě tito pokrytci; jimž die Kristus: "Ukažte mi peniez platný." S. Lukáš die, Lukáš 20, 24: "Ukažte mi peniez, čí má obraz a napsánie." A věz, že S. Mat. latině teď die: numisma, a svatý Lukáš die: denarium; a to jest peniez, jejž sú měli dávati každého léta ciesaři, na němž byl jest obraz ciesařóv a napsánie. "A oni dali sú jemu peniez," t. k ohledání. "I vece jim Ježíš: Čí jest obraz tento a napsánie?" t. na peniezi. "Řkú jemu: Ciesařóv" t. jest obraz i napsánie. Die S. Jeronym, že Tiberie, toho ciesaře, za něhož jest Kristus umučen. A ciesař slove každý Římský král, od prvnieho, jenž jest slul ciesař. A když sú vyznali, že obraz jest ciesařóv, i napsánie na peniezi okolo obraza, "řekl jest jim: Protož dajte neb dávajte ciesaři ty věci, které jsú ciesařovy," t. penieze, dani a poslušenstvie, neb tiem vyznáváte, že jste jemu poddáni, "a které jsú božie, bohu." Božie věci, jenž na něho slušejí, jsú poslušenstvie, chvála, modlitba, milovánie nade všechny jiné věci. Právě jim rozdělil otázku a múdřě, ani ciesařovi učinív křivdy, ani židóm. A že mněli sú (domnívali se) pokrytci, že by nelzě bylo jemu vyjíti bez přěmoženie, protož die S. Mat. ihned po té Kristově odpovědi, že uslyševše divili sú sě, a opustivše ho odešli sú. Divili sú sě, že je přěmohl, tak že nemohli sú jemu dáti odpory (odporovat mu) v řěči, neb jest jim pravdú ústa svázal. Odpověděl jim, jakož sú byli hodni, tak že k jich otázcě odpověděl, ale ne plně vedlé jich slov, jakož sú oni chtěli; neb oni sú chtěli, aby neb řekl, že slušie daň dávati ciesaři, neb že neslušie dani dávati ciesaři. A on nikteréž strany nepoložil jest zjevně, ale však jest odpověděl tak, že

12 nemohli sú mieti z řeči, by křivdu ciesaři neb jim učinil. Avšak jsúce naučeni od svého otcě ďábla, dali sú žalobu ihned třětí den po otázání přěd Pilátem, žalujíce a řkúce, Luk. 23, 2: Nalezli sme ho, an brání dani dávati ciesaři. Zlí lháři! ještě jim v srdci i v ústech bylo ostalo, nač sú ho mienili vznésti, aby ho k smrti připravili. A ač milý spasitel i sám za sě dal daň ciesaři, i za Petra; jakož píše S. Mat. v 17 k. 27 v., i také v tomto čtení rozsúdil jest, aby kněžie a biskupové židovští dávali daň ciesaři: však nynější kněžie ani odpovědi pravé Kristovy, ani příkladu jeho chtie přijieti, aby daň s velikého zbožie pánóm, když jest k obecnému dobrému, dávali. Aj spasitel náš chudý, platóv nemaje ani panstvie světským během, avšak ráčil jest daň ciesaři pohanu dáti, nám na příklad, abychom moci světské v témž byli poddáni. Protož die S. Jan zlatoústý: Ty svět zavrz příkladem Kristovým, a nebudeš povinen světskému kniežeti; řád slov tě nauč: "Dávajte ty věci, kteréž jsú ciesařovy, ciesaři, a kteréž jsú božie, bohu." To zlatá ústa. A svatý Ambrož die: Ty chceš-li nebyti povinen ciesaři, neroď (nechtěj) mieti světských zboží. To Ambrož. Ale zdá mi sě, že kněžie nynější nemnozí příjmú příklada svého spasitele i rozkázanie, jímž přikazuje dávati ciesaři, co na něho slušie; ani přijmú brzo túto dvú svatú řeči, jenž velíta (velí), aby ktož nechce dávati dani ciesaři, aby neměl zbožie; neb již málo jest kněží, jenž by nestáli po zboží, vedlé proroctvie svatého Jeremiáše, Jer. 8, 10, jenž die: Od najvěččieho až do najmenšieho, a od kněze až do proroka /do kazatele/, všickni lezú po lakomství! Též jest prorokoval svatý Petr, řka v 2 ep. 2 k. 1-3 v.: Byli sú lživí prorokové v lidu, a budú mezi vámi mistři lživí; a mnozí pojdú (zajdou) po jich smilství, skrze něž cěsta pravdy v rúhání bude, a v lakomství vymyšlenými slovy budú kupčiti. To S. Petr. Také S. Pavel die, 2. Tim. 3, 1-2: V najposlednie dny nastanú časové zlí, a budú lidé sami sě milující, lakomí, vzpupní, pyšní. A nenie-liť tak, tehdy nevěř tomu písmu. A viem, že těžce přijmú kněžie bohatí a lakomí tuto řeč, neb přilnulo jim zbožie, ač ne k rukama, ale k žádosti, že nemohú sě ho lehcě pustiti, aby daň dávali, a ovšem aby světsky nepanovali. A já znamenám, že je hněte velmě přikázanie Kristovo, jenž die Lukáš 22, 25-26: Králové světští panují, ale vy ne tak. A že sú přěstúpili to přikázanie, protož hněte je toto: "Dávajte ty věci, které jsú ciesařovy, ciesaři." A tak je hněte, že ty, ktož to pravie na kázaní neb v školách, že mají je za kacieře; ale nelzě jest jinak býti, než že Kristus, tak přikázav i skutkem plniv, jest kacieř, aneb oni, protiviece sě jemu, jsú kacieři! A že milý Kristus nic jest zlého neučinil, ani jest lesť nalezena v ústech jeho, protož lživá ústa jsú, jenž tupie Kristovo kněžím přikázané přikázanie. A následovníci Kristovi jsú ti, kteříž pokorně, bez panovánie, v duchu dobrém, varujíce sě hřiechu, káží slovo božie, jsúce od dani ciesařovy chudobú vysvobozeni. A jakož Kristové řeči nemohli sú pokrytci odpovědieti, když jest řekl: "Dávajte ty věci, které jsú ciesařovy, ciesaři," tak ti, jenž repcí proti těm, jenž Kristovu pravdu vedú, konečně i přěd lidem umlknú; nei~ když jest Kristus řekl: "Dávajte ty věci, které jsú ciesařovy, ciesaři, a které jsú božie, bohu," die S. Lukáš v 20 k. 25 v., nemohli sú slova jeho pohaněti přěd lidem, a diviece sě jeho odpovědi, mlčeli sú. I kterak nynější kněžie mohú pohaněti přěd lidem to slovo Kristovo: "Dávajte ciesaři, co na ciesařě slušie?" neb to, že die kněžím, Matouš 20, 26: Nepanujte! a opět, Matouš 10, 9: Nesobte sobě (neshromažďujte si) zlata a střiebra! Poznáme, až zemřeme, co těmi slovy Kristus miení.

13 Pozvání k naději - setkání křesťanů Praha Cíl - vzájemně se povzbuzovat ve víře v Ježíše Krista - prohlubovat spolupráci v nejrůznějších oblastech duchovního života - budovat vztahy křesťanů přes hranice našich zemí - posílit zodpovědnost křesťanů za věci veřejné - přispět k dobrému sousedství našich národů - napomáhat procesu sjednocování Evropy O co jde Jedná se o mezinárodní Setkání křesťanů, které v roce 2005 plánujeme s ekumenickou účastí a ve spolupráci s dalšími církvemi v ČR. Součástí Setkání jsou bohoslužby, biblická práce, pódiové diskuse, přednášky, koncerty, divadelní a jiná představení, výstavy, akce pro děti, informační stánky a další pořady. Významným prvkem je program pro mládež. Počítáme s účastí křesťanů Rádi bychom hosty ubytovali převážně v rodinách a napomohli tak bližšímu vzájemnému poznávání a navázání kontaktů. Jazyk nebude rozhodující Důležitou součástí příprav je ohled na odstranění jazykových bariér. Do programu zařazujeme i takové akce, kde jazyk nehraje rozhodující roli (výstavy, koncerty, pantomima, tanec). Mluvené slovo je pokud možno vždy překládáno. Program Pátek :00 - Příjezd do sborů v Praze a okolí, přivítání, ubytování, občerstvení 21:00 - Večerní ztišení ve sborech Sobota :00 - Biblická práce na různých místech v centru Prahy 11:30-17:00 - "Tržiště možností" (představení různých organizací a aktivit) 12:00-14:00 - Oběd 14:00 - Prohlídka Prahy Pódiové diskuse Přednášky Divadla Hudební pořady... 17:00 - Hlavní shromáždění: Praha - Staré Město, Ovocný trh 19:00 - Večeře 20:00 - Koncerty, hudební a jiná vystoupení 21:00 - "Noc otevřených kostelů" Neděle Bohoslužby ve sborech po celé Praze a okolí Rozloučení, odjezd

14 Oč jde v současném českém skautingu K té dnešní úvaze mne inspirovala jednak závěrečná Rodrigova myšlenka z úvodníku dnešního čísla o tom, jak uboze se dnes slaví u nás svátek Mistra Jana Husa, že máme-li my, skauti, tak velký díl odkazu Mistra Jana vepsán na svém štítu - není pak naší povinností pokusit se tuto smutnou a ostudnou praxi změnit? Jsem přesvědčen, že ano, je to naší povinností., jednak klíčová pasáž z příspěvku bratra Neptuna Do předsněmovní diskuse (celé viz např. Mnozí prosazují myšlenku, že skauting je třeba přizpůsobit moderní společnosti. Nikdo z nás snad nebude pochybovat o tom, že ideály pravdivosti, věrnosti, obětavosti, nezištného přátelství, zdvořilosti, ochrany bezmocných, poslušnosti, šetrnosti a radosti z čistého svědomí v současné společnosti příliš nebodují. A děti, které k nám přicházejí, nejsou z Marsu. Až na výjimky jsou typickými produkty názorového klimatu této společnosti. Musíme tedy změnit mravní požadavky na výchovu a nabízet jen to, co se právě nosí? Na co chceme tyto děti nalákat a čím je chceme mezi námi udržet? Myslím, že tyto otázky a názory na jejich praktické řešení jsou neuralgickým bodem více či méně otevřeně probíhající výměny názorů uvnitř naší skautské organizace. I já si myslím, že řešení těchto otázek jejich řešení teoretické i praktické je neuralgickým bodem současné debaty o směřování skautingu u nás. Na rozdíl od převládající domněnky kritiků různých snah o moderní tvář skautingu ale nevidím jako ústřední problém výprodej hodnot skautingu (mj. proto, že na rozdíl od doby před deseti lety v současném českém skautském hnutí není nějak významně zastoupena tendence v teoretické rovině výchozí ideály skautingu popírat), nýbrž v naší schopnosti tyto hodnoty opravdu vtělit do našeho života. Reálné potíže nastávají ve chvíli, když my jako aktivní pokračovatelé uskutečňování ideálu zakladatelů máme tyto ideály opravdu vzít za své a když máme skauting dnešním dětem zprostředkovat jako šanci k naplnění touhy po přátelství a celkově krásném životě. To ostatně potvrzují prakticky všechny výzkumy, které se zabývají hodnotovými orientacemi v naší společnosti (nejmarkantněji to ukazuje celoevropský výzkum hodnot, do něhož se již po-dvakrát zapojila i Česká republika výsledky si můžete najít na : vůbec není tak nepochybné, že ideály pravdivosti, věrnosti, obětavosti, nezištného přátelství, zdvořilosti, ochrany bezmocných, poslušnosti, šetrnosti a radosti z čistého svědomí v současné společnosti příliš nebodují. Ony totiž bodují v tom, co by druzí lidé chtěli, hlavně od svých bližních. Jenomže je žalostně málo těch, kteří je opravdu dokáží aspoň z části naplňovat. Proč tomu tak je? Předně je třeba vidět, že ideály skautingu nebyly ničím samozřejmým ani v době, kdy se staly programem Roberta Baden-Powella či Antonína B. Svojsíka. Stačí si přečíst jejich autentická svědectví, aby se člověk zbavil iluzí o tom, jak krásné to bylo tenkrát. Nejen, že se potýkali s nedůvěrou i zesměšňováním ze strany významných skupin v tehdejší společnosti, ale vážené potíže měli i čelní představitelé skautingu mezi sebou. Přesto je stejně důležité pochopit, v čem je naše dnešní situace opravdu jiná. A tady narazíme na to, že všechny tři výchozí skutečnosti, o něž se opírali zakladatelé skautingu, jsou u nás (stejně jako v celé současné západní společnosti) zásadně problematizovány: - snaha zlepšit svět se (po strašných zkušenostech s revolučními utopiemi minulého století) velice snadno diskredituje jako nepoučitelnost či iluze, pokud rovnou není smetena jako snaha omezit svobodu druhých; - výchova rozhodně není v posledních desetiletích metodou, jíž by se všeobecně důvěřovalo, natož aby se těšila (u nás zvlášť) nějaké společenské prestiži; ve společnosti, která je jednoznačně orientována na výkon a hmatatelný výsledek (jako je ta naše), se velmi těžko prokazují nezpochybnitelné výsledky účinné výchovy; celkem velká shoda je na tom, jaké důsledky má výchova nezdařená či zanedbaná, ale mnohem menší shoda ve společnosti je na tom, jak by měl vypadat produkt dobré výchovy; - v hluboké krizi je tradiční (církevně-křesťanské) zprostředkování transcendence; u nás k tomu ještě významně působí celková nevzdělanost v oblasti duchovního života, takže s odmítnutím jeho církevní verze se zpravidla pojí rezignace na jakýkoliv uvědomělý duchovní život nebo v lepším případě bezradnost vůči němu. Hlubokou proměnou ale procházejí i současné děti a dospívající. To, co je přitom tak odlišuje od vrstevníků předchozích generací, nejsou samotné hodnoty, po nichž touží, nýbrž způsob, jak si je osvojují, a dispozice pro jejich naplňování. Jde především o to, že rozhodující roli v jejich poznávání světa hrají média (především televize, internet a časopisy), jejich intelektuální výbava bývá obdivuhodná, citová oblast nezralá, plná napětí a protikladů, volní sféra nevyvinutá a fyzický fond netrénovaný. Právě do této situace přichází skauting se svou nabídkou výchovy všestranně rozvinutého mladého člověka, který svůj život staví na hledání duchovních hodnot, službě druhým a práci na sobě. Se svou nadějí, že právě tohle je mimořádně důležitý příspěvek k úsilí o nápravu věcí lidských. Co z toho konkrétně plyne pro hlavní rysy našeho skautského směřování? 1) Ad fontes čili K pramenům. Znovu musíme s étosem zakladatelů promyslet, procítit a prožít ony tři základní pilíře skautingu. Nejde o to, aby byly v našich dokumentech (tam už ostatně jsou), nýbrž v našich myslích, srdcích a životech. Nám všem, kteří skauting považujeme za své celoživotní rozhodnutí a z něj plynoucí formu života, musí být ony tři pilíře skutečnou oporou i výzvou zároveň.

15 2) Svobodou k rozmanitosti, láskou k jednotě. Tato Komenského vize je mimořádně aktuální směrnice pro naše společné hledání optimální podoby současného českého skautingu. Dobré porozumění základním principům totiž člověka osvobozuje od lpění na tom, co bylo nebo i je dobré, ale není to nezbytné a možná už zanedlouho to ani nebude možné. Nesmíme se vzdát prozkoumat jakoukoliv cestu k tomu, abychom posílili naši odvahu působit k pozvolné proměně světa, naši schopnost k tomu opravdu účinně přispívat a naši důvěru, že to má hluboký smysl i podporu samotného Základu vší skutečnosti. Nejsme sólisté ani jednohlasý sbor skauting má šanci jako pestrý orchestr všech možných nástrojů, které jsou věrné ústřední melodii, ale dokáží ji rozvíjet podle svých tvůrčích dispozic. 3) Lepší skauting pro více dětí. Pokud opravdu začneme naplňovat dvě předchozí charakteristiky, nebude už utopií tento lákavý slogan světového skautingu pro dnešní dobu. Samozřejmě, že skauting není pro všechny děti, a samozřejmě, že nemůžeme prvoplánově sázet na to, že klíčem ke všemu je úspěch u dnešních dětí - a proto se jim musíme podbízet. Musíme jim ovšem skauting nabízet tak, abychom neodradili i ty děti, které by ve skutečnosti skauting jako svůj životní program rády přijaly. Musíme vážně usilovat o to, aby se výchova, kterou nabízíme mladým lidem, dostala ke všem, kdo jsou připraveni dostát principům hnutí. 4) Výchova? Ovšem Výchova! Je naším úkolem rehabilitovat výchovu. Ukázat ji jako celoživotní proces nezbytný ke skutečnému lidskému zrání. Vzít vážně, jaká je hlavní role skautského vedoucího - být průvodcem na cestě svých svěřenců, nikoli hybatelem veškeré oddílové činnosti. Jeho hlavní povinností je vytvořit prostor pro rozvoj mladých lidí a vytvářet bezpečné a věrohodné prostředí pro naplnění skautingu. Na něm nejvíce závisí, zda mladé lidi skauting osloví a ovlivní na celý život. Proto sám musí být především příkladem a nositelem naděje, že skauting je významnou příležitostí jak prospět dnešní společnosti. To nenahradí sebelepší program. 5) Nejsme tu sami. Vědomí naší jedinečnosti a velikosti poslání nás nesmí zbavit schopnosti vidět, že na velkém úkolu nápravy věcí lidských pracují vedle nás i mnozí jiní celý zástup jedinců i institucí občanské společnosti, s nimiž jsme na jedné lodi. Zatím příliš často pociťovali naši snahu posílit své sebevědomí jako nadřazenost a neschopnost spolupracovat. To nám mimořádně škodí a všechny nás to oslabuje, protože společně musíme čelit skutečným hrozbám krize západní společnosti. 6) Jsme tu pro druhé. Pokud se budeme zabývat víc sami sebou než pomocí společnosti, v níž žijme, zpronevěříme se nejen prvotnímu ideálu zakladatelů skautingu, ale uzavřeme si cestu k perspektivní budoucnosti skautingu u nás. Na všech úrovních od oddílu až po ústřední orgány musí být patrná naše angažovanost ve prospěch dobrého rozvoje naší společnosti. Na závěr uvedu několik praktických doporučení, kterým je možno rozumět i jako mým přáním, jak doufám, že se nám bude dařit při řešení našich společných úkolů. Předně je tedy třeba vzít opravdu vážně, že to, co nás trápí na našem současném stavu českého skautingu, není rozhodně v prvé řadě důsledkem počínání toho či onoho jednotlivce (byť jakkoliv pro náš skauting významného), ani té či oné skupiny uvnitř našeho hnutí, stejně ani toho či onoho historického selhání nebo omylu, nýbrž důsledkem zásadní proměny celé západní společnosti, jíž jsme součástí, která byla odstartována po druhé světové válce a která v dohledné době povede buď k její nové renesanci, nebo naopak definitivnímu úpadku (zcela obdobnému, jakým byl úpadek Říma). To vidí každý, kdo má kupříkladu přehled o současných problémech tradičních církví či jiných výchovných institucí založených na ideálech (viz např. Bernard Rootmensen: Čtyřicet slov na poušti, Kostelní Vydří 2001; Michael Paul Gallagher: Křesťanství a moderní kultura). Tomu se musí přizpůsobit naše výchozí postoje, naše uvažování, cítění i konkrétní kroky k nápravě: v prvé řadě pokud možno nezmatkovat to, co se děje, není nic náhle se vynořivšího, je to proces působící desetiletí, nejsme jediní, které zasahuje máme nejen mocné odpůrce (totiž všechny, kteří podporují konzumní životní orientaci), ale i spojence. Tedy prvním přikázáním je trpělivost. Druhým důvěra. Samozřejmě, že v prvé řadě důvěra v Boha Pravdy a Lásky. Následně v poslání, které jako skauti máme a to jako hnutí i jako jednotlivci. Ale z toho musí plynout i schopnost mnohem větší důvěry i k sobě navzájem. Na aktuálním příkladu naší největší vládní strany můžeme vidět v přímém přenosu, k jak tragickým koncům vede právě ztráta vzájemné důvěry. Praktickým důsledkem posílení vzájemné důvěry bude i schopnost mnohem lépe odlišit u druhých, zda to, co navrhují jako řešení, je opravdu výprodej hodnot skautingu, nebo prostě jiná cesta k jejich uvedení v život. Každý přece víme, že k témuž cíli může vést hned několik cest, přičemž každá z nich může být vhodnější pro určitý typ situace i toho, kdo po ní má jít. Zpravidla nevidíme do myslí ani motivací druhých lidí. Zvláště ne zpočátku a pokud v důvěře nevytvoříme prostor sdílení. Z toho, že někdo navrhuje jinou cestu, než bych volil já, rozhodně nevyplývá, že nechce dojít ke stejnému cíli, jako já. Je to sice také možné ale upřímně řečeno, mezi námi skauty hodně nepravděpodobné. To neznamená, že nemohu podrobit kritice onu zvolenou cestu. Ale pak je už celá debata úplně jinak založena, než když rovnou druhého podezírám ze zrady ideálů. Máme mnoho skutečné práce. A nesmíme ztrácet síly, čas, spolupracovníky, bratry a přátele vytvářením falešných problémů. Edy

16 Za oldskautem Josefem Procházkou Bratr Jožka Procházka MEDVĚD, člen 23. oddílu OS-Klubu SSS ČR Přerov, podlehl dne 28. května 2004 mnohaletému těžkému onemocnění srdce. Kardiostimulátor odmítl regulovat tlukot jeho srdce ve věku 69 let. Pouť na skautské stezce započal v poválečném údobí v LEGIO ANGELICA na severovýchodu Čech, dalších skautských aktivit se zúčastňoval na Kutnohorsku, v krátkém časovém intermezzu Pražského jara (1968/70) se spolupodílel na díle Salesiánského čsl. skautingu v čele s prvním skautským kardinálem J. Em. Msgre ThDr. Štěpánem Trochtou, (v areálu biskupské rezidence v Litoměřicích) následně pak s pražským Apoštolským administrátorem, otcem kardinálem-arcibiskupem pražským a primasem českým, Msgre Františkem Tomáškem na kamenolomu Páně blahé paměti. Oldskautské SLOUŽÍM! realizoval v dobách dobrých i zlých, vždy s maximální odpovědností a poctivostí, v duchu hesla Buď připraven! Po politickém zvratu v Listopadu 89 se začlenil do činnosti JUNÁKA v Lověšicích (na Přerovsku) v místním středisku prof. Skoumala. Od roku 1998 byl přeregistrován do Svazu skautů a skautek ČR a až do posledních dnů svého životního putování byl aktivním členem v místním OS-Klubu SSS ČR. Pokud mu ještě zdraví trochu sloužilo, pravidelně se zúčastňoval nejen tradičních každoročních lednových seminářů absolventů ELŠ u Salesiánů v pražských Kobylisích, ale také téměř všech ročníků MEMORIÁLŮ RNDr. Rudolfa Plajnera žel, letošního, jubilejního XV. ročníku (pochodu, pořádaného k poctě druhého náčelníka JUNÁKA táty Plajnera) se ze zdravotních důvodů už nemohl účastnit. Přerovský oldskautský klub SSS ČR z hloubi srdce želí MEDVĚDOVA odchodu, děkuje mu za půlstoletí jeho práce na poli čsl. skautského hnutí a věří, že mu Pán veškerenstva štědře odplatí za jeho celoživotní pedagogicko-společenskou činnost nejen ve skautingu, ale také v ORLU, v němž rovněž svého času působil. V Přerově 30. května L.P S br. Medvědem se loučí za Přerováky oldskaut ALBI František Cigánek, rádce SmD SOVF ********************************************************************** NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech Praha 9, Zelenečská 34, Praha 9, tel , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Zuzana Vankeová, Adéla Čapková a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2004 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 110,-Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 50,-Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje pro rozesílání poštou. * Bez jazykové korekce. *

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více