Renesance a humanismus. Italská renesance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Renesance a humanismus. Italská renesance"

Transkript

1 Renesance a humanismus Je to kulturní a společenské hnutí, které se vrací k Řeckém a Římskému dávnověku k Antice. V průběhu 14. a 15. st. upadá světská i církevní moc. Filosofie i ostatní vědy se osamostatňují, pozornost se upíná na člověka a na pozemský život. Důraz na lidské vědění a na poznání přírody, člověk vnímán jako individualita. Významná byla myšlenka svobody v duchu antiky. Je znovuobjevena antická kultura, rozšiřuje se studium řečtiny, zkoumají se antické památky. Uplatňují se nové vědecké metody, proměňuje se životní styl, rozšiřují se města, uskutečňují se zámořské plavby. Mění se vztah k přírodě, uskutečněny mnohé objevy Heliocentrická soustava. Průkopníky těchto nových myšlenek jsou humanisté, kteří se zabývali soustavným studiem Antiky. Humanismus (z lat. humanus lidský) je učenecká složka renesance intelektuálně estetické hnutí. Studia divina x Studia humana Humanismus přináší pokles víry. Centrem humanismu je jižní Evropa, hlavně v Itálii rozvíjí se obchod (námořní plavby), nové poznatky, vznikají první manufaktury. Roste význam měšťanstva, rozvíjí se přírodní vědy Kepler, Gutenberg... Vynález knihtisku možnost vzdělání širších vrstev. První vytištěná kniha Vulgáta Italská renesance Dante Alighieri nejvýznamnější básník italského středověku. Pocházel z Florencie, byl odtamtuď ovšem vypovězen žil 20 let v exilu v Raveně, kde také zemřel. Jeho vrcholným dílem je Božská komedie, která je psána v Italštině. Je to alegorická skladba duchovní epos. Původně se jmenovala pouze La Commedia báseň se smutným začátkem, ale šťastným koncem. Přídomek Božská ji dal později Boccaccio. Skládá se ze 100 zpěvů, rozděleno na peklo, očistec a ráj, každá 33 částí. Peklo je znázorněno jako temný hvozd, ve kterém zabloudil básník jakoby uprostřed své cesty životem. Ohrožují jej tři šelmy, znázorňují neřesti smyslnost, pýchu a lakot. Samotné peklo je ještě rozděleno na devět částí, ve kterých se trápí hříšníci.básník potkává v jednotlivých kruzích své známé, hlavně ale historické osobnosti. V devátém kruhu (nejníž) sedí Lucifer a mrzačí např. Jidáše nebo vrahy Caesara. Peklo má na bráně nápis "Zanechte naděje, kdo vstupujete". Duše zemřelých převáží Cháron přes řeku Acheon. Průvodcem je básníkovi antický básník Vergilius. Peklo je nejdějovější částí Božské komedie. Očistec je zobrazován horou uprostřed oceánu. Je rozdělen na sedm kruhů, znázoňující hříchy pýchu, závist, hněv, lakotu, lenost, nestřídmost a smilstvo. Duše se zde snaží dostat odpuštění, aby se dostaly do nebe. Průvodcem je opět Vergilius je symbolem vědění, rozumu, moudrosti. Na konci se Básníka ujímá Beatrice symbol pozemské krásy, je průvodkyní v ráji.

2 Ráj má devět sfér blaženosti. Cesta básníka končí v 33. zpěvu ráje, je oslavou jeho lásky k Beatrice. Božská komedie mísí prvky antické mytologie a křesťěnské věrouky. Setkáváme se s postavami mytologickými, historickými (Homér, Sokrates, Ovidius), biblickými (Jidáš, Kain, Mojžíš) a s Dantovými současníky (Přemysl Otakar II., Václav II.). Pracuje s číselnou symbolikou (3, 7, 9). Božská komedie je inspirací pro mnohé další autory, např. Komenský, Jan Kolář Giovanni Boccaccio ( ) Další z představitelů italské renesance Narodil se v Paříži, pocházel z Florentské rodiny psal Italsky, přispěl k ustálení spisovné Italštiny. Byl to klerik kandidát kněžství Vrcholem jeho tvormy je Dekameron původ tohoto slova je v řečtině Deka deset, Hemera den. Dekameron je sto novel, které jsou spojeny rámcovým příběhem ty vypráví sedm žen a tři mladíci, kteří prchají z Florencie před morem. Každý den jejich útěku se baví vyprávěním příběhů. Námětem příběhů jsou milostné vstahy, které jsou velmi laškovné, humorné. Příběhy jsou obrazem společenského života v renesanční Itálii. Boccaccio chce ukázat, že pozemský život má i radostné stránky. Příběhy končí ponaučením, jeho smyslem však není moralizováním. Do Češtiny bylo 11 novel přeloženo Hynkem z Poděbrad. Příběh čtvrtý, O Arcikuplířce Tofano žárlivec, zaslepenec, hlupák, naivní, byť je v právu, je svou ženou obelstěn. Monna Ghita jeho vychytralá a nevěrná žena. novela z italského novella novinka. Je to útvar středního rozsahu. Má méně postav, jednu příběhovou rovinu, zakončen nějakou pointou. napsal Život Dantův Fracesco Petrarca ( ) Italský básník, učenec hodně cestoval, žil také na dvoře Karla IV. je považován za nejvýznamnějšího lyrika italské renesance a za otce humanismu studoval práva a teologii, měl nižší kněžské svěcení vrcholem jeho tvorby je Zpěvník obsahuje 366 lyrických básní. Je to jeho životní dílo, které věnoval své nenaplněné lásce a inspiraci Lauře, která velmi mladá zemřela na mor. Zpěvník má dvě části Na život paní Laury a Na smrt paní Laury. Forma všech básní je stejná jsou to tzv. sonety (z itals. sonetto malá sklatba, používáme také pojem znělka (píše Josef Jungmann)) má vždy čtrnáct veršů, ty bývají rozděleny na dvě čtyřverší (kvartet) a dvě trojverší (tercet). Kvartet uvádí otázku, problém, tercet ji řeší. Obsahové schéma sonetu teze (výchozí tvrzení), antiteze (protiklad) a synteze (shrnutí).

3 ovlivnil vývoj evropské milostné lyriky U nás psal sonety také Mácha, Jan Kollár, Jaroslav Vrchlický, Vítěslav Nezval, Machar a další. Francouzská renesanční literatura Francous Villon ( ) hlavní z představitelů francouzské renesance, je považován za jednoho z prvních prokletých básníků (ve svých dílech stojí proti společnosti, kritizuje její problémy) narodil se v Paříži, studoval na Pařížské univerzitě, vedl bohémský život odmítal pohodlí šlechtického dvora byl obviněn z vraždy kněze a odsouzen k smrti, ale jeho vlivní přátelé změnili rozsudek na vyhnanství nevyhýbal se loupežím, žil v pařížské spodině v letech pobýval na dvoře vévody Orleanského v Blois, vznikla jeho balada, který je psána formou tzv. francouzské balady, kterou zpracoval tak mistrovsky, že zavádíme nový žánr Villonská balada: Já u pramene jsem a žízní hynu, horký jak oheň, zuby drkotám, dlím v cizotě, kde mám svou domovinu, ač blízko krbu, zimnici přec mám, nahý jak červ, oděn jak prelát sám, směji se v pláči, doufám v zoufání, mně lékem je, co jiné poraní, mně při zábavě oddech není přán, já sílu mám a žádný prospěch z ní, srdečně přijat, každým odmítán. Má vždy tři strofy v rozmezí od 7 12 veršů, poslední strofa nese závěrečné poslání, má poloviční délku než strofy předchozí. Je v nich refrén, je založena na kontrastu, používá střídavý nebo sdružený rým. u nás píše Villonskou baladu Vítězslav Nezval a Jaroslav Vrchlický roku 1456 napsal Malý testament (závěť) píše jej před svým prvním vyhnáním z Paříže o milostných sklamáních, vysmívá se slavným osobnostem

4 roku 1461 píše Velký testament účtuje se životem i světem, jeho nejznámější dílo. Obsahuje jednak Villonské balady, ale najdeme zde také rondó z franc. kulatý forma francouzské poezie, báseň má dvě/tři sloky, na jejich konci se opakuje úvodní verš básně, nebo její první slovo. Když můžeš, odpusť mi! a věz: kde chudoby je víc než dost to ví už každé dítě dnes, tam nerodí se samá ctnost. Balada o oběšencích napsal v pařížském vězení, když čekal na popravu. ve vězení vznikl jeho epitaf z řec. epitaf nápis na hrobě. Nápis má v krátkosti vystihovat život zesnulého. Francous Villon má verše plné ironie, jeho básně jsou přímočaré, objektivní, konkrétní, dělá si legraci z církve, vyšších společenských vrstev, své hříchy omlouvá chudobou. Je považován za jednoho z prvních moderních básníků. Francois Rabelais je prozaik, velice všestranný člověk, byl lékařem jeho nejslavnějším dílem je Gargantua a Pantagruel pětidílný satyrický román, vyprávějící historii královského rodu obrů otce, syna a vnuka. Jedná se o posměšný román, který líčí cestu za poznáním. První dvě části jsou pojaty jako burleskní Illias, další dvě jako Oddysea. Postavy děd Grandgonsier, je představitelem středověkého asketismu. Otec Gargantua kult svobody, volnosti, a vnuk Pantagruel představitel renesance. V první knize podnítil Gargantua vznik Thelénského opatství, které se však odlišuje od klasického kláštera ženy a muži měli absolutní volnost, heslem bylo "Dělej si co chceš" burleska literární forma hrubě komického rázu byl velmi vzdělaný, pravý renesanční člověk, silně proti dogmatismu. Ve svém díle chce upozornit na nešvary společnosti. Michel de Montaigne renesanční myslitel, filosof, především svým dílem "Eseje", považujeme jej za tvůrce tohoto žánru Esej leží na pomezí publicistického a uměleckého žánru, je středního až kratšího rozsahu. Je to druh úvahy, která spočívá v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Ovšem téma eseje je autorem posuzováno v širším rozsahu, je komentováno, jsou kladeny otázky a hledány odpovědi. esej označujeme za dialog autora se sebou samým, ale i se čtenáři. Je pro ni typický vytříbený jazyk. Nejčastější témata z politiky, literatury, vědy, umění obecně společenská témata.

5 Montaignovy eseje krátká pojednání na dané téma. Píše o svém vstahu k danému problému. Kromě toho doplňuje eseje citáty z děl antických klasiků. Erasmus Rotterdam je původem holanďan, působil v mnoha evropských zemích usiloval o spojení antického myšlení s křesťanstvím jeho hlavním dílem je Chvála bláznovství satyrické dílo, bláznivost je zde zosobněna je vypravěčem příběhu, a putuje po světě. Román je kritikou šlechty, feudálů, církve. Španělská renesance Miguel de Cervantes Saavedra ( ) Je vrcholným představitelem zlaté éry španělské literatury. jeho život byl dobrodružný, ale nebezpečný upadl do tureckého otroctví, byl obviněn z vraždy apod. Dílo: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Když je někdo don Quijote, tak je to dnílek a nestojí nohama pevně na zemi. D.Q. je zchudlý šlechtic, který je poblázněný z čtení rytířských románů. Rozhodne se, že bude rytířem v tom mu chtějí zabránit jeho přátelé lazebník a kněz. Nicméně on se vydává do světa na svém koni Rosinante, ve starém brnění. Má svého panoše Sancho Panza tvoří charakterový protiklad Dona Quijota vytváří komickou dvojici. Má dívku svého srdce Dulcineu z Tobosy. Vydává se na tři výpravy např. bojuje s větrnými mlýny a představuje si obry, dále bojuje se stádem ovcí, osvobodí válečné trestance, bojuje s měchy vína apod. Všemu, co dělá, věří. Po třetí výpravě onemocní, přátelé mu otevřou oči, a on pod tíhou toho, že svět už nelze napravit ani rytířskými skutky, umírá. Cervantes chtěl nejprve napsat parodii na rytířský román Don Quiote si vymýšlí románové zlo a stejně románově proti němu bojuju, skutečné zlo se světem rozlézá dál. Inspirovali se: Viktor Dyk Zmoudření Dona Quiota, Vladislav Vančura, Michail Bulgakov Don Quiote Lope de Vega Shakespearův současník, patří do zlaté éry španělské literatury Je zakladatelem typického španělského dramatu drama pláště a dýky objevují se v něm šlechticové, kteří jsou vždy zbožní, ke králi chovají úctu

6 Dílo: Fuente Ovejuna (Ovčí pramen) podle skutečné události, kdy v obci Fuente Ovejuna došlo k povstání proti násilnickému chování komtura církevního řádu, který byl nakonec zavražděn. Vraždu vyšetřuje královská justice, která kapituluje před solidaritou vesničanů, kteří říkají, že vinu nese celá ves. Anglická renesance Geoffrey Chaucer představitel anglické renesance, byl obdivovatelem Boccaccia, inspiroval se jeho Dekameronem, který je vzorem pro jeho Canterburské povídky jsou to veršované příběhy, kdy hlavními postavami jsou příslušníci různých společenských skupin od šlechty po poddané. Tito lidé konají pou» do Cantenbury, cestu si zpestřují vyprávěním různých příhod. Povídky mají prolog autora, právě zde Chaucer představuje jednotlivé poutníky, vtipně charakterizuje společenské vrstvy. Narazíme i na ironizaci/parodii rytířského románu. žena z Bathu jedna z povídek o sporech, konfliktech v manželství, citace z Bible, z antické historie William Shakespeare ( ) jeden z největších světových dramatiků narodil se ve Stratfordu nad Avonou v rodině rukavičkáře, tady se oženil, měl děti. Později odešel do Londýna, kde založil vlastní divadelní společnost a dřevěné divadlo Globe. existují spekulace ohledně jeho autorství začíná psát po r. 1590, je autorem 37 her: komedie: Zkrocení zlé ženy Sen noci svatojánské Kupec benátský Mnoho povyku pro nic Veselé paničky Windorské Večer tříkrálový Komedie plná omylů tyto komedie píše do r historické hry: Richard III. Jindřich IV., V., VI. Král Jan Caesar

7 Antonius a Kleopatra Po r píše hlavně tragédie: Romeo a Julie Hamlet, kralevic dánský Makbeth Othello Král Lear Pohádkové hry: Zimní pohádka Bouře Sonety Romeo a Julie Je to jedno z vrcholných dramat, které je napsáno ještě v prvním období (je to jeho první tragédie) děj se odehrává ve Veroně, zápletka věčné rivalství Monteců a Capuletů. Bratranec Tibalt (Jůliin)... no prostě se tam všichni vraždí, nakonec všichni umřou a je smutný konec. Hamlet, kralevic dánský (1601) tragédie kromě Hamleta hlavní postavou Klaudius (král) nevlastní otec Hamleta, představuje zlo je zákeřný, podlý, ctižádostivý, dále Polonius (otec Oféliea Laerta) nejvyšší komoří, je velmi oddaný králi Klaudiovi, svou oddaností je často směšný, za svou snahu zalíbit se zaplatí životem. Další postavou je Gertrůda Hamletova matka je rozpolcená miluje Hamleta jako svého syna, na druhou stranu je Klaudiova žena. Ofélie miluje Hamleta, doplatí na Klaudiovy intriky. děj: Odehrává se v 17. století na dánském hradě Elsinor, kde za podivných okolností zemře král a Hamletův otec. Z vraždy se podezírá jeho bratr Klaudius, který si vezme Gertrůdu a stane se tak králem. Hamletovi se zjeví otcův duch na hradbách a řekne mu, že za jeho smrtí opravdu stojí Klaudius v Hamletovi roste touha po pomstě, musí se však pomstit nějak fikaně předstírá šílenství, aby nebyl podezřelý, a protože je bláznům vše dovoleno. Se svou hereckou společností sehraje představení, které zobrazuje otcovu smrt. Klaudius je zděšen, rozhodne se zbavit se Hamleta. Mezitím se Hamlet setkává se svou matkou (Gertrůdou), kdy se jí snaží otevřít oči. Někdo se však skrývá za závěsem je to Polonius, Hamlet si však myslí, že je to Polonius a probodne jej Ofélie, jeho dcera, zešílí a utopí se. Její bratr Laertes chce pomstít smrt odce a sestry viní Hamleta. Ten zatím odjede do Anglie, kde se proti němu chystá spiknutí, podaří se mu však vyváznout a vrátit se domů. Jde k hrobu své milé, tam se potká s Laertes, ten jej vyzve na souboj. Laertův meč má otrávený hrot a má pro Hamleta nachystán pohár s otráveným nápojem. Hamlet je zraněn otráveným mečem, ten

8 však vytrhne, zabije krále i Laerta. Gertrůda to sleduje a vypije otrávené víno. Mezitím umírá Hamlet, než umřel, předal vládu norskému vojevůdci Fortimbrasovi. Hamlet je intelektuální tragédie Hamletovy monology, kde filosoficky probírá smysl života apod. Původní rodinné a milostné drama přerůstá v nadčasový společenský konflikt, ve hru o touze po moci, po kariéře, která se nezastaví ani před násilím. Othello, benátský mouřenín (1604) milostná tragédie odehrává se v 16. st. v Benátkách postavy: Othello vznešený pokřtěný Maur (Arab), který je ve službách Benátek. Je chorobně žárlivý. Desdemona Othellova žena, je symbolem věrnosti, čestnosti, oddanosti Brabantio Senátor, Desdemonin otec Cassio Othelův pobočník Jago je synonymem intrik, Othelův pobočník, žárlí na něj myslí si, že má pletky s jeho ženou Emílií, je závistivý, zákeřný. Navíc má na Othella vztek, že povýšil Cassia, ne jeho. Othello a Desdemona se tajně vezmou. Jaggo namluví Othellovi, že je mu Desdemona nevěrná s Cassiem, dokonce nastraží její šátek do jeho pokoje. Othello ji v návalu žárlivosti uškrtí. Pak se dozví pravdu a chce Jaga zabít. V souboji jej však jen zraní a sám se v zoufalství probodne. je psáno blankversem nerýmovaný desetislabičný verš Makbeth námět ze Skotských dějin, 11. st., značně upraveno Děj: Uchvácení skotského trůmu Makbethem (záporná postava), který pro to zavraždí stávajícího krále Duncana (Makbethův protiklad spravedlivý, moudrý, znamenal pro zemi štěstí) Král Lear (1605) V dramatech vyniká Shakespeare představivostí, smyslem pro jevištní akci. Jeho postavy jsou renesanční v tom, že nejsou objetí předem dané sudby, ale samy si svůj osud dotváří. Jsou to postavy světské, se všemi špatnými, ale i dobrými vlastnostmi. Popisem charakterů je Shakespeare nadčasový. Porušuje také jednotu místa, času a děje. Kromě tragédií a komedií píše sonety. Je autorem básnické sbírky Sonety

9 Sonety (1609) často obsahují autobiografické prvky píše o svých citech a myšlenkách Sonet č. 66: Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak sprostota se sápe na slušnost, jak blbost na schopné si bere bič, jak umění je pořád služkou mocných, jak hloupost zpupně chytrým poroučí, jak prostá pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat.

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Literatura období humanismu a renesance II

Literatura období humanismu a renesance II Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Humanismus a renesance (ostatní autoři)

Humanismus a renesance (ostatní autoři) Humanismus a renesance (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC30 Hlavní autoři Erasmus Rotterdamský Miguel de Cervantes y Saavedra Lope de Vega William Shakespeare François Villon

Více

počátek 14. století počátek 17. století

počátek 14. století počátek 17. století počátek 14. století počátek 17. století UDÁLOSTI FAKTA zámořské plavby a objevy (Vasco da Gama, Kryštof Kolumbus, Ferdnando Magalhaes) rozvoj přírodních věd (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 V jakých stoletích se renesance projevovala? 14.-17. století Kdo je

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Renesance: vznik a rozvoj Období ve vývoji kultury a umění Začíná ve 14. století v Itálii ve městech, jako Florencie či Benátky Renesanční kultura byla původně výsadou bohatých měst

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Renesance a humanismus v evropské literatuře umělecký směr

Renesance a humanismus v evropské literatuře umělecký směr Jméno: Renesance a humanismus Přidal(a): Dominika S Renesance a humanismus v evropské literatuře umění, charakteristika doby, díla počátek 14. st. - konec 16. st. Renesance = obnova, znovuzrození antiky.

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 poč. 14. st. (v Itálii) poč. 17. st. Renesance a humanismus z fr. la renaissance (= znovuzrození), z lat. humanus

Více

slouží k výkladu a opakování učiva o J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají se informace o jeho životě i díle

slouží k výkladu a opakování učiva o J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají se informace o jeho životě i díle ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka zborníková číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA 1 Josef Kajetán Tyl 29.11.2012 9. J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají

Více

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách 3.RENESANCE A HUMANISMUS A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách RENESANCE A HUMANISMUS počátek 14.století počátek 17.století Renesance z fr. la renaissance = znovuzrození Humanismus z

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 19.2.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e

III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e Charakteristika doby a sm ru Renesance (z fr. renaissance = znovuzrození obnovení) je my²lenkový a um lecký sm r jímº se lidé vyma ovali ze st edov

Více

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014)

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) 23. dubna 1564 narozen William S. (tři měsíce po jeho narození ve Stratfordu propukla mor) Alžběta I. (31 let) vládne 6. rokem 3 000 000 obyvatel

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Antika: Řím (lyrika, epika, drama)

Antika: Řím (lyrika, epika, drama) Antika: Řím (lyrika, epika, drama) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC6 Antika: Řím Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři Publius Vergilius Maro Publius Ovidius Naso Titus Maccius Plautus

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 24.3.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Tajný život Salvadora Dalího

Tajný život Salvadora Dalího Tajný život Salvadora Dalího Tato kniha je monumentem, který si vystavěl na vlastní počest sám Salvador Dalí. Jakkoli mu chybí falešná skromnost, jeho upřímnost je strhující. Dalí odhaluje svá tajemství

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA

SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA Charakteristika doby Ve 14. století byl život v Evropě velmi složitý vedlo se mnoho válek a šířila se morová epidemie. Staré středověké pořádky mizely a lidé hledali něco nového. Ve středověku vládla umění,

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus 14. stol. - Itálie návrat k antickým kořenům, zvláště do dob antického Říma četba starých antických spisů velmi ovlivňuje tehdejší učence ve středu zájmu již není tolik Bůh, ale

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

RENESANCE ITÁLIE. Renesance - Itálie. Ročník 1. Stupeň a typ vzdělávání. Datum 31. 7. 2013

RENESANCE ITÁLIE. Renesance - Itálie. Ročník 1. Stupeň a typ vzdělávání. Datum 31. 7. 2013 RENESANCE ITÁLIE Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled faktů o životě a díle italských renesančních literátů. Očekávaný přínos Procvičení základních informací o životě a díle renes. autorů, charakteristika

Více

Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: HAMLET

Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: HAMLET Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: HAMLET Autor: William Shakespeare (23. 4. 1564 Stratford-upon-Avon 23. 4.1616) - anglický dramatik a spisovatel - syn rukavičkáře - vystudoval gymnázium (King Edward

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY Autor: William Shakespeare (23. 4. 1564 Stratford nad Avonou 23. 4. 1616) - anglický dramatik a spisovatel - syn rukavičkáře - vystudoval gymnázium

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_764_Dekameron_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Milan * 1. 4. 1929, Brno Prozaik, esejista a dramatik Maturoval na brněnském gymnáziu roku 1948. Po dvou semestrech na FF UK (literární věda a estetika) přešel na FAMU, kde studoval

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1.1 Renesance Pojmem renesance je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem

Více

RENESANCE Úvod Literatura, architektura, výtvarné umění Prezentace pro kombinované studium Taneční a pohybové divadlo a výchova Renesance Vzorem a příkladem renesance je antika obrození antických ideálů,

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová Téma: Renesance Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. RENESANCE konec 13.století až polovina 17.století

Více

Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: KUPEC BENÁTSKÝ

Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: KUPEC BENÁTSKÝ Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: KUPEC BENÁTSKÝ Autor: William Shakespeare (23. 4. 1564 Stratford nad Avonou 23. 4. 1616) - anglický dramatik a spisovatel - syn rukavičkáře - vystudoval gymnázium

Více

Literatura. Romantika

Literatura. Romantika Romantismus - umělecký styl 1. pol. 19. st., zaměřený na city - láska, nenávist, hněv, pomsta - hrdina: mladá postava, zříceniny, hřbitovy, noc Romantika Literatura - láska, hlavní hrdina: žena, vyšší

Více

GIOVANNI BOCCACCIO DEKAMERON

GIOVANNI BOCCACCIO DEKAMERON GIOVANNI BOCCACCIO DEKAMERON CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU Čacký muž sdostatek pochopil, co má udělat, a jal se mnicha uklidňovat, jak nejlépe uměl a mohl. A když pak od něho odešel, hned téže noci

Více

Literatura v době renesanční a barokní

Literatura v době renesanční a barokní Literatura v době renesanční a barokní Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 8. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník

Více

Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WILLIAM SHAKESPEARE - ROMEO A JULIE Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola:

Více

William Shakespeare - Romeo a Julie

William Shakespeare - Romeo a Julie William Shakespeare - Romeo a Julie AUTOR Největší anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka. Byl autorem plně renesančním,

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 GYMNÁZIUM PACOV Hronova 1079, 395 01 Pacov, www.gpacov.cz Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 Počet listů dokumentu: 6 Počet příloh/počet

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Literatura 2. Otázka číslo: 1. Vyber řadu, v které jsou uvedeny jen eposy: Epos o Gilgamešovi, Mahábhárata, Píseň písní. Rámajána, Kniha písní, Védy

Literatura 2. Otázka číslo: 1. Vyber řadu, v které jsou uvedeny jen eposy: Epos o Gilgamešovi, Mahábhárata, Píseň písní. Rámajána, Kniha písní, Védy Literatura 2 Otázka číslo: 1 Vyber řadu, v které jsou uvedeny jen eposy: Epos o Gilgamešovi, Mahábhárata, Píseň písní Rámajána, Kniha písní, Védy Mahábhárata, Rámajána, Epos o Gilgamešovi Otázka číslo:

Více

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a

Více

VY_12_INOVACE_70 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137

VY_12_INOVACE_70 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 70 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Český romantismus. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Český romantismus. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Český

Více

Ludwig Minkus DON QUIJOTE. Sezóna 2009 / 2010. Provozovatel: Statutární město Ústí nad Labem

Ludwig Minkus DON QUIJOTE. Sezóna 2009 / 2010. Provozovatel: Statutární město Ústí nad Labem TITULKA PRÁZDNÁ STRÁNKA Ludwig Minkus DON QUIJOTE Sezóna 2009 / 2010 Provozovatel: Statutární město Ústí nad Labem Ředitel divadla: Tomáš Šimerda Šéf baletu: Vladimír Nečas Premiéra: 22. 1. 2010 v Severočeském

Více

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi.

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi. Ctnosti a Neřesti Dvanáct alegorických soch křesťanských CTNOSTÍ postavených kolem roku 1719 na piedestalech, přistavěných k zahradní zídce před levým křídlem špitálu. 1. Víra Žena objímající kříž, symbol

Více

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný.

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný. Otázka: Satanismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adam Nosál Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný Adam Nosál Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití uvedené

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

EU_12_sada2_16_ČJ_Ezopovy bajky_dur

EU_12_sada2_16_ČJ_Ezopovy bajky_dur EU_12_sada2_16_ČJ_Ezopovy bajky_dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

ROMEO A JULIE WILLIAM SHAKESPEARE

ROMEO A JULIE WILLIAM SHAKESPEARE ROMEO A JULIE WILLIAM SHAKESPEARE Autor a jeho tvorba Největší anglický a světový dramatik, napsal asi 38 her a sbírku milostných sonetů. - jeho životě není známo mnoho, sama jeho existence byla v minulosti

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více