Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní rok: 2014/2015 vypracovala: Mgr. Jaroslava Hrodková, školní metodik prevence schválil: Mgr. Zdeněk Wohlhöfner, ředitel školy

2 Osnova programu: 1. Komu je MPP školy určen 2. Cíle programu 3. Zásady efektivní prevence, z nichž program vychází 4. Úkoly učitelského sboru 4.1. Úkoly školního metodika prevence 4.2. Úkoly výchovného poradce 4.3. Úkoly třídního učitele i ostatních vyučujících 5. Vlastní práce s žáky 5.1. Problémoví žáci 5.2. Žáci se specifickými poruchami učení 5.3. Spolupráce s Centrem prevence VrakBar 5.4. Školní parlament 5.5. Spolupráce s Městskou policií 5.6. Integrační odpoledne 5.7. Akce školní družiny 5.8. Zájmové sekce a kroužky 5.9. Nepovinné předměty 6. Spolupráce s rodiči 7. Spolupráce s dalšími subjekty 8. Metodické a učební materiály a další pomůcky Minimální preventivní program školy byl vypracován v souladu s ustanovením metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.: 21291/

3 1. Komu je MPP školy určen Minimální preventivní program školy je vypracován výlučně pro potřeby základní školy ZŠ Seifertova v Jihlavě. Je určen pro žáky, učitele, rodiče žáků i pro ostatní, kteří se budou podílet na jeho realizaci (dětský psycholog, pracovníci Zdravotního ústavu Jihlava, PPP Jihlava, Centra Prevence VrakBar a další osoby a instituce). 2. Cíle programu Rozšířit informovanost žáků, pedagogů, rodičů i ostatní veřejnosti s nebezpečím šíření problematiky sociálně patologických jevů Dlouhodobým a účinným preventivním působením na žáky předem předcházet vzniku sociálně patologických jevů u žáků Nácvik sociálních dovedností / sebepoznání, vzájemné poznání, uvědomování si vlastních pocitů, schopnost empatie, řešení konfliktů) Nadále zkvalitňovat sociální klima školy (zlepšení sociální komunikace a mezilidských vztahů) Zapojit do přípravy a realizace MPP široké spektrum učitelů Vytvářet otevřené partnerství s rodiči a veřejností Využívat i nových metod ve zjišťování stavu školy v této oblasti (dotazníky, ankety, ) Více se zaměřit na využití prožitkových programů s cílem zlepšit sociální klima ve třídách Zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, snížení rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže Snaha ovlivnit chování žáků ve smyslu podpory zdraví Nabídnout žákům široké spektrum pravidelných zájmových školních i mimoškolních aktivit Psychické i fyzické otužování (posilování sebevědomí, překonávání překážek, nácvik odmítacích schopností u žáků) Navést žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit správný, resp. kvalitní hodnotový žebříček (dokázat rozlišit dobré a špatné) 3. Zásady efektivní prevence, z nichž program vychází Včasné odhalování specifických poruch učení a chování Metody aktivního učení Poradenská činnost Aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku Věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody (kresby, koláže, výroba plakátů a letáků, diskuse o případech uvedených v médiích) Nabízení pozitivních alternativ chování a životních cílů Výcvik sociálně psychologických dovedností včetně odmítání nabídky, dovedností v sociální komunikaci, zvládnutí sociálních vztahů a stresových situací žáků Nabídka školních i mimo školních aktivit pro smysluplné využívání volného času dětí i dospívajících Aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací Informování o poradenských možnostech Sledování efektivity opatření

4 Důsledné a soustavné vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu Utváření postoje ke společnosti, zdravému životnímu stylu a speciálně ke zneužívání drog u žáků Existence schránky důvěry ve škole Vytvoření nástěnky s protidrogovou tématikou Aktivní zapojování žáků do výuky např. ankety, možnost uspořádání jednorázových akcí (soutěže, turnaje, apod.) Zavádění skupinové práce do vyučování Možnost projektového vyučování 4. Úkoly učitelského sboru Soustavně sleduje vývojové a individuální potřeby žáků, včas odhaluje poruchy vývoje a poskytuje rychlou a účinnou intervenci při výskytu problémů Věnuje zvýšenou péči žákům handicapovaným, žákům se zdravotními a sociálními riziky, žákům se SPU a aktuálními problémy Zařazuje vhodná témata ve všech vyučovacích předmětech, zvláště pak v občanské výchově a rodinné výchově Zajišťuje dostatečné množství volnočasových aktivit Plní následující schválené projekty: Ekologické Slunce do škol Strážníci dětem Integrační odpoledne. (Dlouhodobá spolupráce školy se Základní školou speciální v Jihlavě) Můj prvňáček Dětský školní parlament První pomoc ve škole Dětství ve zdraví a bez úrazů Bezpečně do školy 4.1. Úkoly školního metodika prevence Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně-patologických jevů (dále jen SPJ) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy atd.) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců., prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

5 Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence SPJ, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence SPJ Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence SPJ v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření Sledování zapojení problémových žáků do školních zájmových sekcí i jejich mimoškolní aktivity Dohled nad spoluprací s Centrem prevence VRAKBAR žáci I. i II. stupně se účastní několika na sebe navazujících preventivních bloků Dohled nad spoluprací s Městskou policií, která zajišťuje besedy pro žáky I. a II. st. Podávání pravidelných zpráv o činnosti na pedagogických radách Zajišťování a předávání odborných informací o problematice SPJ, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností Další vzdělávání školního metodika prevence účast na vzdělávacích akcích (preference seminářů s akreditací MŠMT) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence SPJ (orgány státní správy a samosprávy, SVP, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy SP chování., poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje SPJ u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj SPJ ve škole Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními Školní metodik prevence používá několik výzkumných metod rozhovor, dotazník, anketu, slohové práce, schránku důvěry Koordinace práce školního parlamentu 4.2. Úkoly výchovného poradce 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména: Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérový vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků

6 Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídní učitelem) Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonných zástupcům Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenční činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně-patologických jevů Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy atd.) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu SPJ

7 4.3. Úkoly třídního učitele i ostatních vyučujících Spolupracují se školním metodikem prevence i výchovným poradcem Sledují využití volného času žáků, doporučují organizovanou a kvalitní činnost v mimoškolním čase Nabízejí činnost v nepovinných předmětech a zájmových sekcích Doporučují zapojení ve sportovních oddílech nebo v oddílech Školního sportovního klubu, který sdružuje oddíly různého sportovního zaměření Monitorují rizikové rodinné prostředí žáků Individuálně přistupují k problémovým žákům a žákům se SPU Spolupracují s rodiči, snaží se je přesvědčit o nutnosti kontroly volného času dětí, snaží se změnit jejich postoj ke zdravému životnímu stylu Důsledně postihují šikanu, vandalismus, brutalitu a ostatní sociálně patologické jevy. V případě šikany učitelé postupují v souladu se školní směrnicí Postup při odhalování a řešení případů šikany, která vychází z metodického pokynu MŠMT Působí na žáky ve smyslu boje proti rasismu, netoleranci a xenofobii prostřednictvím vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů Sledují docházku žáků (prevence záškoláctví) Koordinují práci třídních samospráv a jejich kladné působení na spolužáky Zajišťují účast a předávání informací z Žákovského parlamentu školy Byli seznámeni s Minimálním preventivním programem školy a aktivně napomáhají při jeho realizaci Minimální preventivní program je v naší škole nedílnou součástí tématických plánů jednotlivých předmětů a týká se těchto klíčových oblastí: prvouka a přírodověda: formování základního vztahu k životu, základní vědomí odpovědnosti za vlastní život přírodopis a chemie: biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické složení zdravý životní styl v předmětu výchova ke zdraví - osobní a duševní hygieně, zdravá výživa atd. oblast společenskovědní: socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, sociální prostředí a jedinec, rodina a společnost, náš domov, právní odpovědnost, zdravý vývoj a reprodukce, komunikativní dovednosti oblast sociálně právní právní aspekty drog, práva dítěte, význam volby, nebezpečí reklamy oblast společenská postoj společnosti k problematice, kriminalita, šikanování, rasismus, xenofobie Úkoly Minimálního preventivního programu jsou zapracovány v tématických plánech jednotlivých předmětů a jsou pro učitele závazné.

8 5. Vlastní práce s žáky 5.1. Problémoví žáci Škola monitoruje žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům je věnován zvýšený dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu sociálně patologických jevů. Proto jsou posuny v chování a prospěchu těchto žáků pozorně sledovány a práce s žáky podléhá důsledné kontrole. Práci s problémovými žáky a jejich monitoringem je pověřen školní metodik prevence, který při své činnosti úzce spolupracuje s třídními učiteli, školním psychologem PhDr. Hrstkovou, Centrem pro rodinu a dítě, s rodiči i s PPP v Jihlavě. Rovněž je žákům k dispozici ve svých konzultačních hodinách Žáci se specifickými poruchami učení Žáci s poruchami učení jsou integrování ve svých třídách. U každého žáka se poruchy učení projevují různě, proto učitelé na 1. i 2. stupni svým individuálním přístupem umožní dětem mít pěkné studijní výsledky a zažívat pocity úspěchu ve své práci. Pomoc dětem na škole přichází i ze strany školní psycholožky PhDr. Hrstkové, která se školou celoročně spolupracuje a má zde úřední hodiny vždy před rodičovským sdružením a během konzultačního odpoledne. Nejen s dětmi, ale především s rodiči řeší školní i mimoškolní problémy, které se školou úzce souvisí. V případě problému lze domluvit kontakt i mimo školu. Všem dětem, které mají problémy v českém jazyce, je nabídnuta školou pomoc formou dyslektického kroužku jedenkrát týdně. Využíváme programy pro dyslektiky, PC programy, pracovní sešity, hry na rozvoj slovní zásoby, na rozvoj sluchového a zrakového vnímání a další pomůcky. Naprosto samozřejmý je úzký kontakt školy, rodičů těchto žáků a psychologů s PPP v Jihlavě (škola pravidelně organizuje společná setkání) Spolupráce s Centrem prevence VrakBar Škola spolupracuje s Centrem prevence VrakBar. Speciálně vyškolení zaměstnanci Centra se ve svých prostorách dlouhodobě a systematicky věnují prevenci sociálně patologických jevů u našich žáků. Preventivní bloky zde absolvují všechny třídy naší školy. Prevence pro 1. stupeň ZŠ Tento program je zaměřen na předcházení vybraným sociálně patologickým jevům (nezdravé vztahy v kolektivu, nezdravý životní styl, alkohol, kouření, drogy). Probíhá interaktivní formou, pomocí her a technik, kdy zaměstnanci Centra prevence podávají žákům pravdivé informace o těchto jevech, se kterými se ve svém životě běžně setkávají. Program probíhá v pěti návazných blocích s tématy: Kamarádství (vztahy v kolektivu, spolupráce, komunikace) Zdravý životní styl (zdravá výživa, fyzická aktivita, hygiena). Alkohol Kouření Drogy (nelegální drogy). Prevence pro II. stupeň ZŠ Tyto programy jsou již zaměřeny na předcházení všem sociálně patologickým jevům (drogy,

9 šikana, kriminalita,.).zábavnou formou, pomocí různých her a následné diskuse jsou žáci informováni o všech těchto jevech, se kterými se ve svém životě mohou běžně setkat. Nejsou zde podávány jim pouze strohé informace, ale především jde o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, sebeocenění, přijetí odpovědnosti za své chování. Program probíhá v osmi blocích na témata: 6. třídy: Seznámení, navázání důvěry, sebepoznání Naše třída 7. třídy: Když se vztahům nedaří (prevence šikany) Virtuální svět 8. třídy: Prevence závislostí (legální, nelegální drogy) Rodina a já 9. třídy: Plány do budoucna (hodnotový žebříček, práce s volným časem, modelace životní dráhy) Partnerské a sexuální vztahy (prevence HIV,..) Třídní učitelé se scházejí s pracovníky Centra prevence po každém preventivním bloku tj. 2x ročně za účelem odborné konzultace. Učitelé 6. tříd se účastní se svými žáky celého prvního preventivního bloku (téma: Seznámení, navázání důvěry, sebepoznání) Školní parlament Školní parlament přispívá ke zlepšení sociálních vazeb mezi žáky a učiteli, umožňuje žákům vyslovení názorů a návrhů ve vztahu k vedení školy. Prostřednictvím parlamentu mají žáci možnost podílet se na rozvoji školy a přímo ovlivňovat dění v ní. Žáci se učí nejen komunikačním dovednostem mezi s sebou, ale učí se i komunikovat s dospělými, neboť se pravidelně 1x za 14 dní setkávají na poradách s vedením školy Spolupráce s Městskou policií Naše škola se podílela na výběru témat besed. Paní Klimešová vede přednášky pro I. st., pro II.st. pan Barák. Od září roku 2013 běží projekt městské policie podle nového plánu. Besedy jsou zábavné, interaktivní, navíc formou ukázek, scének a příběhů. Skládají ze dvou 45. min. bloků. Jedná se tedy o dvě vyučovací hodiny pro každou třídu, kdy jednotlivé hodiny budou odučeny s určitým časovým odstupem. Pro každý ročník je specifické jedno téma, které preventisté budou rozebírat podrobněji. Snahou vytvoření této koncepce bylo vyhnout se situaci, kdy by děti slyšely téma opakovaně. 1. třída Správná volání a prevence úrazů Podstatou projektu je seznámit děti s telefonními čísly tísňového volání, naučit je vhodnému chování v neočekávaných krizových situacích, především přivolání včasné

10 pomoci. V průběhu programu, za pomocí scénky, se budou děti učit zásadám správného telefonování. Tento projekt je směřován až do druhého pololetí, kdy už by děti měly znát základní číslice. Cesta do školy, kontakt s cizím člověkem, doprava V druhém bloku výuky se zaměříme na různá nebezpečí, které mohou malého školáka při volnočasových aktivitách, na ulici, při pobytu venku nebo cestou do školy ohrozit. Jde především o nebezpečný kontakt s cizími lidmi, ale také neopatrné zacházení s nebezpečnými předměty, které se mohou během okamžiku přeměnit v tragédii. Důraz bude kladen na dopravní situaci ve městě. 2. třída Bezpečné chování doma Děti na příběhu malého školáka rozpoznávají chyby, kterých se dopustil, když byl sám doma. Primárním záměrem výuky je naučit žáky, jak se chovat při telefonování s cizí osobou, odpovídat na otázky neznámých lidí týkajících se jejich soukromí a dále pak, jak postupovat v případě, že jsou samotné doma a otevírají cizímu člověku. Bezpečné chování si děti nacvičují v malých epizodních scénkách. Malý detektiv Druhá část je zaměřena na rozvoj pozornosti dítěte. Snahou bude vysvětlit žákům, že je třeba všímat si svého okolí a lidí, se kterými přijdou do kontaktu. Žáci se budou zábavnou formou učit slovně i písemně popisovat osoby. V podstatě tato část výuky připravuje dítě na situace, v nichž by mohly vystupovat jako oběti nebo svědkové trestné činnosti. 3. třída Základy slušného chování Neposlušní výletníci Obsah tohoto programu je zaměřen na slušné a bezpečné chování (chování v dopravě, dodržování zákonů, na prevenci úrazů - na situace zaměřené při každodenní činnosti). Blíže pak chování v dopravě specifikovat jako ohleduplnost ke starším lidem a nemocným spoluobčanům, nebýt hlučný, neničit věci a udržovat čistotu v MHD, jízda bez zaplacení. Při dodržování zákonů bude pozornost zaměřena na veřejný pořádek (odhazování odpadků, poškozování cizí věci, pokřikování a nadávky, venčení domácího mazlíčka a úklid jeho exkrementů). U prevence úrazů zdůrazníme nebezpečí spojené s manipulací ostrých předmětů, sirek a infekčního materiálu. Hlavním cílem projektu je posílení správného chování a postojů. Dětem je dán prostor k vymýšlení různých variant zadaného případu, formou diskuze jsou návrhy žáků usměrňovány do reálných mezí. Výlet V příběhu, který je součástí výukového projektu pro žáky třetích tříd, jsou děti seznámeny s chováním stejně starých školáků. Povídka je zpracována do tří vývojových fází (záškoláctví, krádež a jízda na černo) a děti se snaží nalézt chyby v chování hrdinů, rozdělují chybné chování na nezákonné a nerozumné. Při posuzování situací v příběhu se tedy dotýkáme problematiky spojené se záškoláctvím, odpovědností rodičů za děti, krádeží a jízdy na černo.

11 4. třída Mezilidské vztahy (šikana) Na základě přečteného příběhu, který se týká malého Davida, chlapce, který zažil šikanu, provedou žáci slovně rekonstrukci celé události. Cílem je, aby se pokusili co nejpřesněji vystihnout popsanou událost, vžili se do rolí agresor a oběť natolik, že budou následně schopni popsat, pochopit pocity, které prožívají tyto zúčastněné osoby. Tento program si klade za cíl zvýšit schopnost vcítit se do pocitů druhé osoby, vyvodit motivy, které vedou k šikanování a charakterizovat oběť a agresora. Nechybí informace, kde hledat pomoc při řešení šikany. Správné používání mobilního telefonu a internetu Do druhé části tohoto výchovného programu považujeme za účelné zařadit pravidla vhodného a nevhodného chování při používání mobilního telefonu a internetu. Opět formou příběhu. Konec povídky budou děti ovlivňovat svými návrhy řešení. Tento blok jsme do programu prevence kriminality zařadili z důvodu zdůraznění šířícího se jevu kyberšikany (šikana prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, kterému se blíže budeme věnovat v 6. třídě. 5. třída alkohol cigarety (gamlerství) Jedná se o program zaměřený na prevenci závislostí na tzv. legálních návykových látkách alkohol a tabák. Výuka je koncipována do dvou úrovní. V první, právní oblasti, se žáci seznamují s postavením návykových látek v zákoně a získávají informace o tom, jaké jednání spojené s alkoholem a tabákem je postaveno mimo zákon. Ve druhé úrovni jsou dětem vysvětlovány následky zneužívání těchto návykových látek, výuka je doplněna o audio vizuální prezentaci škodlivosti pro lidský organismus. 6. třída kyberšikana kyberšikana učebna PC Kyberšikana je již několik let plnohodnotnou součástí šikany. Vzhledem k problémům týkajících se tohoto rizikového jednání, které má v mnoha případech velice závažné následky, považujeme za důležité, aby tento fenomén byl součástí prevence kriminality na druhém stupni základních škol. Lektor provede žáky za pomocí prezentace v Powerpointu touto problematikou, přiblíží porušování lidských práv prostřednictvím ICT (informační komunikační technologie. Blíže se zaměří na jevy Happy slapping (v překladu spokojené fackování ), Kybergrooming (vytipování oběti a lákání na schůzku) a dále pak na Sexting (elektronické rozesílání fotografií, videa se sexuálním obsahem). V celém cvičení je kladen důraz na uvědomění si závažnosti tohoto jevu. 7. třída právní vědomí teorie a test (interaktivní formou) Záměrem tohoto programu je seznámit žáky se základními pojmy z oblasti trestního a přestupkového práva, s tresty, sankcemi, postavením mladistvých a jejich právní odpovědností. V prvním bloku vyplní žáci nejdříve test zaměřený na pojmy spojené s touto problematikou. Po vyplnění jsou pak rozebírány a vysvětlovány podrobně jednotlivé otázky a žáci si kontrolují odpovědi. Znalost získaných informací si žáci ověří v závěru celého cvičení zábavnou formou.

12 8.t řída multikuluralita Tento preventivně- vzdělávací program je zaměřen na problematiku xenofobie, rasové a národnostní nesnášenlivosti mezi mládeží. Na základě jednoduché ankety se žáci vyjádří k otázkám, které jsou zaměřeny na vztah k různým skupinám osob, jež se odlišují národností, sociálním postavením nebo činností, kterou vykonávají, politickou orientací, sexuální orientací. V rámci cvičení pak žáci odůvodňují svoje stanovisko uvedené v anketě a lektor konfrontuje jejich názory s právní úpravou této oblasti (práva a svobody dle ústavy a listiny základních práv a svobod, trestné činy s problematikou související). 9. třída jednání s policií Beseda je velmi vhodně upravena pro cílovou skupinu mládeže ve věku let. Hlavním cílem zvýšit žákům právní vědomí při jednání s policií ČR a se strážníky městské policie. Jedná se o shrnutí dosud probraných témat, které je zaměřeno převěsím na: zdůraznění dopadů spojených s trestně právní odpovědností; povinností spojených s prokazováním totožnosti; důsledků za protiprávní jednání v oblasti černých pasažérů a případných exekucí; právní odpovědnost za užívání návykových látek (alkohol, cigarety, marihuana); seznámení s možnosti obrany mladých lidí, pokud policista překročil své pravomoci. Tato beseda se uskuteční v rámci jedné dvojhodinovky Integrační odpoledne Škola navázala dlouhodobou spolupráci se Základní školou speciální v Jihlavě, kterou navštěvují žáci s více vadami. Hlavním cílem pravidelných setkání je napomoci integraci mentálně a tělesně postižených dětí do prostředí dětí zdravých a přiblížit tak o kousek jejich světy Akce školní družiny I po vyučování se s dětmi aktivně pracuje. Aktuální plán akcí zpracovává vedoucí družiny Zájmové sekce a kroužky Hra na flétnu Keramická sekce Výtvarná sekce Anglický jazyk interaktivně Francouzština pro nejmenší Vaření Vybíjená Pěstitelský kroužek Taneční kroužek Baletní příprava (sport.tř.)

13 Šikovné ruce Bystré hlavičky Dramaťák Nabídka sportovních oddílů Florball Kobudo Roztleskávačky Břišní tanec Gymnastika Tanec 5.9. Nepovinné předměty Dyslektický kroužek Logopedický kroužek 6. Spolupráce s rodiči Rodiče dostávají na začátku školního roku informační bulletin, kde jsou informováni o chodu školy, školní jídelny, školní družiny, informačního centra atd.. Nedílnou součástí bulletinu je i široká nabídka aktivit vztahujících se k prevenci sociálně patologických jevů. Objevují se zde i konzultační hodiny školního metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa, kteří však jsou po předchozí domluvě k dispozici kdykoliv. Pravidelné informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům podávány na rodičovských schůzkách a informačních odpoledních, na které mohou žáci doprovázet své rodiče. Rodiče, kteří se s určitých důvodů těchto schůzek nezúčastní, jsou o studijních výsledcích a chování svých dětí informováni telefonicky. O plánovaných represivních opatřeních jsou rodiče vždy dopředu informováni písemně, popř. telefonicky. Na škole funguje Rada rodičů, která se schází s vedením školy minimálně 4x ročně. Tato rada je nejen pravidelně seznamována s děním ve škole a s plánovanými školními akcemi a investičními záměry školy, ale rovněž sama vznáší vedení školy různé návrhy a podněty. Všechna školní vystoupení (Školního divadlo, Vánoční vystoupení, Módní přehlídka apod.) a sportovní akce (zápasy hokejových tříd, závody v moderní gymnastice), navštěvují rodiče žáků, v mnohých případech se na konání těchto aktivit přímo podílejí. Akutní výskyty sociálně patologických jevů řeší škola s rodiči okamžitě, doplňuje je zápisem z jednání a vždy nabídne rodičům vhodné poradenství (školní psycholog, psycholog z PPP v Jihlavě, popř. jiný odborník). Důležitým komunikačním prvkem s rodičovskou veřejností je rovněž internet, resp. webové stránky školy, na nichž jsou rodiče mj. informováni o aktivitách vztahujících se k prevenci sociálně patologických jevů. Rodiče mají prostřednictvím internetu možnost oslovit nejen vedení školy, ale i jednotlivé učitele. 7. Spolupráce s dalšími subjekty Naše škola nejčastěji spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Jihlavě, která provádí na přání školy a rodičů různá vyšetření žáků.

14 Škola rovněž spolupracuje s Policií ČR a to jak při prevenci kriminality, tak i při výskytu závažnějších přestupků žáků. Významná je i spolupráce s odborem školství a sociálním odborem Magistrátu města Jihlavy, se Zdravotním ústavem Jihlava (besedy o HIV, kouření, zdravém životním stylu atd.), krajským úřadem v Jihlavě a Městskou policií. Minimální preventivní program je pro všechny výchovné pracovníky školy závazný. 8. Metodické a učební materiály a další pomůcky literatura Nešpor, K.,Provazníková, H.: Prevence problémů působených návykovými látkami Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Prevence problémů působených návykovými látkami Benešová, D.: Loutkohra (Drogy očima feťáků i protivníků) Nešpor, K., Műllerová, M.: Jak přestat brát (drogy) Nešpor, K.: Jak pomoci dětem odmítat alkohol a drogy aneb prevence v rodině Presl, J.: Drogová závislost (Může být ohroženo vaše dítě) Nešpor, K.: Jak překonávat problémy s alkoholem Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše dítě Nešpor, K., Marhulová, J.: Alkoholici, feťáci a gambleři Kašparová, Z., Houška, T.: Sám sebou Miovský, M.: Drogy už, anebo ještě Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Zásady efektivní primární prevence Kolář, M.: Bolest šikanování kol. autorů: Problematika dětské pornografie a její prevence ve škole kol. autorů: Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních kol. autorů: Drogy & vaše dítě Přílohy: 1) Postup při odhalování a řešení případů šikany 2) Postup při řešení neomluvených hodin žáků 3) Postup v případě výskytu zneužívání návykových látek 4) Program proti šikanování 4) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže čj.: 21291/ Přílohy jsou k nahlédnutí na ředitelství školy.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 Bc. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k o

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Eva Ďoubalová 1. Charakteristika školy Jsme základní škola s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP 79-01-C/01 Základní škola upraveného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více