Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní rok: 2014/2015 vypracovala: Mgr. Jaroslava Hrodková, školní metodik prevence schválil: Mgr. Zdeněk Wohlhöfner, ředitel školy

2 Osnova programu: 1. Komu je MPP školy určen 2. Cíle programu 3. Zásady efektivní prevence, z nichž program vychází 4. Úkoly učitelského sboru 4.1. Úkoly školního metodika prevence 4.2. Úkoly výchovného poradce 4.3. Úkoly třídního učitele i ostatních vyučujících 5. Vlastní práce s žáky 5.1. Problémoví žáci 5.2. Žáci se specifickými poruchami učení 5.3. Spolupráce s Centrem prevence VrakBar 5.4. Školní parlament 5.5. Spolupráce s Městskou policií 5.6. Integrační odpoledne 5.7. Akce školní družiny 5.8. Zájmové sekce a kroužky 5.9. Nepovinné předměty 6. Spolupráce s rodiči 7. Spolupráce s dalšími subjekty 8. Metodické a učební materiály a další pomůcky Minimální preventivní program školy byl vypracován v souladu s ustanovením metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.: 21291/

3 1. Komu je MPP školy určen Minimální preventivní program školy je vypracován výlučně pro potřeby základní školy ZŠ Seifertova v Jihlavě. Je určen pro žáky, učitele, rodiče žáků i pro ostatní, kteří se budou podílet na jeho realizaci (dětský psycholog, pracovníci Zdravotního ústavu Jihlava, PPP Jihlava, Centra Prevence VrakBar a další osoby a instituce). 2. Cíle programu Rozšířit informovanost žáků, pedagogů, rodičů i ostatní veřejnosti s nebezpečím šíření problematiky sociálně patologických jevů Dlouhodobým a účinným preventivním působením na žáky předem předcházet vzniku sociálně patologických jevů u žáků Nácvik sociálních dovedností / sebepoznání, vzájemné poznání, uvědomování si vlastních pocitů, schopnost empatie, řešení konfliktů) Nadále zkvalitňovat sociální klima školy (zlepšení sociální komunikace a mezilidských vztahů) Zapojit do přípravy a realizace MPP široké spektrum učitelů Vytvářet otevřené partnerství s rodiči a veřejností Využívat i nových metod ve zjišťování stavu školy v této oblasti (dotazníky, ankety, ) Více se zaměřit na využití prožitkových programů s cílem zlepšit sociální klima ve třídách Zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, snížení rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže Snaha ovlivnit chování žáků ve smyslu podpory zdraví Nabídnout žákům široké spektrum pravidelných zájmových školních i mimoškolních aktivit Psychické i fyzické otužování (posilování sebevědomí, překonávání překážek, nácvik odmítacích schopností u žáků) Navést žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit správný, resp. kvalitní hodnotový žebříček (dokázat rozlišit dobré a špatné) 3. Zásady efektivní prevence, z nichž program vychází Včasné odhalování specifických poruch učení a chování Metody aktivního učení Poradenská činnost Aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku Věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody (kresby, koláže, výroba plakátů a letáků, diskuse o případech uvedených v médiích) Nabízení pozitivních alternativ chování a životních cílů Výcvik sociálně psychologických dovedností včetně odmítání nabídky, dovedností v sociální komunikaci, zvládnutí sociálních vztahů a stresových situací žáků Nabídka školních i mimo školních aktivit pro smysluplné využívání volného času dětí i dospívajících Aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací Informování o poradenských možnostech Sledování efektivity opatření

4 Důsledné a soustavné vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu Utváření postoje ke společnosti, zdravému životnímu stylu a speciálně ke zneužívání drog u žáků Existence schránky důvěry ve škole Vytvoření nástěnky s protidrogovou tématikou Aktivní zapojování žáků do výuky např. ankety, možnost uspořádání jednorázových akcí (soutěže, turnaje, apod.) Zavádění skupinové práce do vyučování Možnost projektového vyučování 4. Úkoly učitelského sboru Soustavně sleduje vývojové a individuální potřeby žáků, včas odhaluje poruchy vývoje a poskytuje rychlou a účinnou intervenci při výskytu problémů Věnuje zvýšenou péči žákům handicapovaným, žákům se zdravotními a sociálními riziky, žákům se SPU a aktuálními problémy Zařazuje vhodná témata ve všech vyučovacích předmětech, zvláště pak v občanské výchově a rodinné výchově Zajišťuje dostatečné množství volnočasových aktivit Plní následující schválené projekty: Ekologické Slunce do škol Strážníci dětem Integrační odpoledne. (Dlouhodobá spolupráce školy se Základní školou speciální v Jihlavě) Můj prvňáček Dětský školní parlament První pomoc ve škole Dětství ve zdraví a bez úrazů Bezpečně do školy 4.1. Úkoly školního metodika prevence Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně-patologických jevů (dále jen SPJ) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy atd.) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců., prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

5 Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence SPJ, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence SPJ Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence SPJ v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření Sledování zapojení problémových žáků do školních zájmových sekcí i jejich mimoškolní aktivity Dohled nad spoluprací s Centrem prevence VRAKBAR žáci I. i II. stupně se účastní několika na sebe navazujících preventivních bloků Dohled nad spoluprací s Městskou policií, která zajišťuje besedy pro žáky I. a II. st. Podávání pravidelných zpráv o činnosti na pedagogických radách Zajišťování a předávání odborných informací o problematice SPJ, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností Další vzdělávání školního metodika prevence účast na vzdělávacích akcích (preference seminářů s akreditací MŠMT) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence SPJ (orgány státní správy a samosprávy, SVP, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy SP chování., poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje SPJ u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj SPJ ve škole Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními Školní metodik prevence používá několik výzkumných metod rozhovor, dotazník, anketu, slohové práce, schránku důvěry Koordinace práce školního parlamentu 4.2. Úkoly výchovného poradce 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména: Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérový vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků

6 Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídní učitelem) Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonných zástupcům Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenční činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně-patologických jevů Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy atd.) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu SPJ

7 4.3. Úkoly třídního učitele i ostatních vyučujících Spolupracují se školním metodikem prevence i výchovným poradcem Sledují využití volného času žáků, doporučují organizovanou a kvalitní činnost v mimoškolním čase Nabízejí činnost v nepovinných předmětech a zájmových sekcích Doporučují zapojení ve sportovních oddílech nebo v oddílech Školního sportovního klubu, který sdružuje oddíly různého sportovního zaměření Monitorují rizikové rodinné prostředí žáků Individuálně přistupují k problémovým žákům a žákům se SPU Spolupracují s rodiči, snaží se je přesvědčit o nutnosti kontroly volného času dětí, snaží se změnit jejich postoj ke zdravému životnímu stylu Důsledně postihují šikanu, vandalismus, brutalitu a ostatní sociálně patologické jevy. V případě šikany učitelé postupují v souladu se školní směrnicí Postup při odhalování a řešení případů šikany, která vychází z metodického pokynu MŠMT Působí na žáky ve smyslu boje proti rasismu, netoleranci a xenofobii prostřednictvím vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů Sledují docházku žáků (prevence záškoláctví) Koordinují práci třídních samospráv a jejich kladné působení na spolužáky Zajišťují účast a předávání informací z Žákovského parlamentu školy Byli seznámeni s Minimálním preventivním programem školy a aktivně napomáhají při jeho realizaci Minimální preventivní program je v naší škole nedílnou součástí tématických plánů jednotlivých předmětů a týká se těchto klíčových oblastí: prvouka a přírodověda: formování základního vztahu k životu, základní vědomí odpovědnosti za vlastní život přírodopis a chemie: biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické složení zdravý životní styl v předmětu výchova ke zdraví - osobní a duševní hygieně, zdravá výživa atd. oblast společenskovědní: socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, sociální prostředí a jedinec, rodina a společnost, náš domov, právní odpovědnost, zdravý vývoj a reprodukce, komunikativní dovednosti oblast sociálně právní právní aspekty drog, práva dítěte, význam volby, nebezpečí reklamy oblast společenská postoj společnosti k problematice, kriminalita, šikanování, rasismus, xenofobie Úkoly Minimálního preventivního programu jsou zapracovány v tématických plánech jednotlivých předmětů a jsou pro učitele závazné.

8 5. Vlastní práce s žáky 5.1. Problémoví žáci Škola monitoruje žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům je věnován zvýšený dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu sociálně patologických jevů. Proto jsou posuny v chování a prospěchu těchto žáků pozorně sledovány a práce s žáky podléhá důsledné kontrole. Práci s problémovými žáky a jejich monitoringem je pověřen školní metodik prevence, který při své činnosti úzce spolupracuje s třídními učiteli, školním psychologem PhDr. Hrstkovou, Centrem pro rodinu a dítě, s rodiči i s PPP v Jihlavě. Rovněž je žákům k dispozici ve svých konzultačních hodinách Žáci se specifickými poruchami učení Žáci s poruchami učení jsou integrování ve svých třídách. U každého žáka se poruchy učení projevují různě, proto učitelé na 1. i 2. stupni svým individuálním přístupem umožní dětem mít pěkné studijní výsledky a zažívat pocity úspěchu ve své práci. Pomoc dětem na škole přichází i ze strany školní psycholožky PhDr. Hrstkové, která se školou celoročně spolupracuje a má zde úřední hodiny vždy před rodičovským sdružením a během konzultačního odpoledne. Nejen s dětmi, ale především s rodiči řeší školní i mimoškolní problémy, které se školou úzce souvisí. V případě problému lze domluvit kontakt i mimo školu. Všem dětem, které mají problémy v českém jazyce, je nabídnuta školou pomoc formou dyslektického kroužku jedenkrát týdně. Využíváme programy pro dyslektiky, PC programy, pracovní sešity, hry na rozvoj slovní zásoby, na rozvoj sluchového a zrakového vnímání a další pomůcky. Naprosto samozřejmý je úzký kontakt školy, rodičů těchto žáků a psychologů s PPP v Jihlavě (škola pravidelně organizuje společná setkání) Spolupráce s Centrem prevence VrakBar Škola spolupracuje s Centrem prevence VrakBar. Speciálně vyškolení zaměstnanci Centra se ve svých prostorách dlouhodobě a systematicky věnují prevenci sociálně patologických jevů u našich žáků. Preventivní bloky zde absolvují všechny třídy naší školy. Prevence pro 1. stupeň ZŠ Tento program je zaměřen na předcházení vybraným sociálně patologickým jevům (nezdravé vztahy v kolektivu, nezdravý životní styl, alkohol, kouření, drogy). Probíhá interaktivní formou, pomocí her a technik, kdy zaměstnanci Centra prevence podávají žákům pravdivé informace o těchto jevech, se kterými se ve svém životě běžně setkávají. Program probíhá v pěti návazných blocích s tématy: Kamarádství (vztahy v kolektivu, spolupráce, komunikace) Zdravý životní styl (zdravá výživa, fyzická aktivita, hygiena). Alkohol Kouření Drogy (nelegální drogy). Prevence pro II. stupeň ZŠ Tyto programy jsou již zaměřeny na předcházení všem sociálně patologickým jevům (drogy,

9 šikana, kriminalita,.).zábavnou formou, pomocí různých her a následné diskuse jsou žáci informováni o všech těchto jevech, se kterými se ve svém životě mohou běžně setkat. Nejsou zde podávány jim pouze strohé informace, ale především jde o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, sebeocenění, přijetí odpovědnosti za své chování. Program probíhá v osmi blocích na témata: 6. třídy: Seznámení, navázání důvěry, sebepoznání Naše třída 7. třídy: Když se vztahům nedaří (prevence šikany) Virtuální svět 8. třídy: Prevence závislostí (legální, nelegální drogy) Rodina a já 9. třídy: Plány do budoucna (hodnotový žebříček, práce s volným časem, modelace životní dráhy) Partnerské a sexuální vztahy (prevence HIV,..) Třídní učitelé se scházejí s pracovníky Centra prevence po každém preventivním bloku tj. 2x ročně za účelem odborné konzultace. Učitelé 6. tříd se účastní se svými žáky celého prvního preventivního bloku (téma: Seznámení, navázání důvěry, sebepoznání) Školní parlament Školní parlament přispívá ke zlepšení sociálních vazeb mezi žáky a učiteli, umožňuje žákům vyslovení názorů a návrhů ve vztahu k vedení školy. Prostřednictvím parlamentu mají žáci možnost podílet se na rozvoji školy a přímo ovlivňovat dění v ní. Žáci se učí nejen komunikačním dovednostem mezi s sebou, ale učí se i komunikovat s dospělými, neboť se pravidelně 1x za 14 dní setkávají na poradách s vedením školy Spolupráce s Městskou policií Naše škola se podílela na výběru témat besed. Paní Klimešová vede přednášky pro I. st., pro II.st. pan Barák. Od září roku 2013 běží projekt městské policie podle nového plánu. Besedy jsou zábavné, interaktivní, navíc formou ukázek, scének a příběhů. Skládají ze dvou 45. min. bloků. Jedná se tedy o dvě vyučovací hodiny pro každou třídu, kdy jednotlivé hodiny budou odučeny s určitým časovým odstupem. Pro každý ročník je specifické jedno téma, které preventisté budou rozebírat podrobněji. Snahou vytvoření této koncepce bylo vyhnout se situaci, kdy by děti slyšely téma opakovaně. 1. třída Správná volání a prevence úrazů Podstatou projektu je seznámit děti s telefonními čísly tísňového volání, naučit je vhodnému chování v neočekávaných krizových situacích, především přivolání včasné

10 pomoci. V průběhu programu, za pomocí scénky, se budou děti učit zásadám správného telefonování. Tento projekt je směřován až do druhého pololetí, kdy už by děti měly znát základní číslice. Cesta do školy, kontakt s cizím člověkem, doprava V druhém bloku výuky se zaměříme na různá nebezpečí, které mohou malého školáka při volnočasových aktivitách, na ulici, při pobytu venku nebo cestou do školy ohrozit. Jde především o nebezpečný kontakt s cizími lidmi, ale také neopatrné zacházení s nebezpečnými předměty, které se mohou během okamžiku přeměnit v tragédii. Důraz bude kladen na dopravní situaci ve městě. 2. třída Bezpečné chování doma Děti na příběhu malého školáka rozpoznávají chyby, kterých se dopustil, když byl sám doma. Primárním záměrem výuky je naučit žáky, jak se chovat při telefonování s cizí osobou, odpovídat na otázky neznámých lidí týkajících se jejich soukromí a dále pak, jak postupovat v případě, že jsou samotné doma a otevírají cizímu člověku. Bezpečné chování si děti nacvičují v malých epizodních scénkách. Malý detektiv Druhá část je zaměřena na rozvoj pozornosti dítěte. Snahou bude vysvětlit žákům, že je třeba všímat si svého okolí a lidí, se kterými přijdou do kontaktu. Žáci se budou zábavnou formou učit slovně i písemně popisovat osoby. V podstatě tato část výuky připravuje dítě na situace, v nichž by mohly vystupovat jako oběti nebo svědkové trestné činnosti. 3. třída Základy slušného chování Neposlušní výletníci Obsah tohoto programu je zaměřen na slušné a bezpečné chování (chování v dopravě, dodržování zákonů, na prevenci úrazů - na situace zaměřené při každodenní činnosti). Blíže pak chování v dopravě specifikovat jako ohleduplnost ke starším lidem a nemocným spoluobčanům, nebýt hlučný, neničit věci a udržovat čistotu v MHD, jízda bez zaplacení. Při dodržování zákonů bude pozornost zaměřena na veřejný pořádek (odhazování odpadků, poškozování cizí věci, pokřikování a nadávky, venčení domácího mazlíčka a úklid jeho exkrementů). U prevence úrazů zdůrazníme nebezpečí spojené s manipulací ostrých předmětů, sirek a infekčního materiálu. Hlavním cílem projektu je posílení správného chování a postojů. Dětem je dán prostor k vymýšlení různých variant zadaného případu, formou diskuze jsou návrhy žáků usměrňovány do reálných mezí. Výlet V příběhu, který je součástí výukového projektu pro žáky třetích tříd, jsou děti seznámeny s chováním stejně starých školáků. Povídka je zpracována do tří vývojových fází (záškoláctví, krádež a jízda na černo) a děti se snaží nalézt chyby v chování hrdinů, rozdělují chybné chování na nezákonné a nerozumné. Při posuzování situací v příběhu se tedy dotýkáme problematiky spojené se záškoláctvím, odpovědností rodičů za děti, krádeží a jízdy na černo.

11 4. třída Mezilidské vztahy (šikana) Na základě přečteného příběhu, který se týká malého Davida, chlapce, který zažil šikanu, provedou žáci slovně rekonstrukci celé události. Cílem je, aby se pokusili co nejpřesněji vystihnout popsanou událost, vžili se do rolí agresor a oběť natolik, že budou následně schopni popsat, pochopit pocity, které prožívají tyto zúčastněné osoby. Tento program si klade za cíl zvýšit schopnost vcítit se do pocitů druhé osoby, vyvodit motivy, které vedou k šikanování a charakterizovat oběť a agresora. Nechybí informace, kde hledat pomoc při řešení šikany. Správné používání mobilního telefonu a internetu Do druhé části tohoto výchovného programu považujeme za účelné zařadit pravidla vhodného a nevhodného chování při používání mobilního telefonu a internetu. Opět formou příběhu. Konec povídky budou děti ovlivňovat svými návrhy řešení. Tento blok jsme do programu prevence kriminality zařadili z důvodu zdůraznění šířícího se jevu kyberšikany (šikana prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, kterému se blíže budeme věnovat v 6. třídě. 5. třída alkohol cigarety (gamlerství) Jedná se o program zaměřený na prevenci závislostí na tzv. legálních návykových látkách alkohol a tabák. Výuka je koncipována do dvou úrovní. V první, právní oblasti, se žáci seznamují s postavením návykových látek v zákoně a získávají informace o tom, jaké jednání spojené s alkoholem a tabákem je postaveno mimo zákon. Ve druhé úrovni jsou dětem vysvětlovány následky zneužívání těchto návykových látek, výuka je doplněna o audio vizuální prezentaci škodlivosti pro lidský organismus. 6. třída kyberšikana kyberšikana učebna PC Kyberšikana je již několik let plnohodnotnou součástí šikany. Vzhledem k problémům týkajících se tohoto rizikového jednání, které má v mnoha případech velice závažné následky, považujeme za důležité, aby tento fenomén byl součástí prevence kriminality na druhém stupni základních škol. Lektor provede žáky za pomocí prezentace v Powerpointu touto problematikou, přiblíží porušování lidských práv prostřednictvím ICT (informační komunikační technologie. Blíže se zaměří na jevy Happy slapping (v překladu spokojené fackování ), Kybergrooming (vytipování oběti a lákání na schůzku) a dále pak na Sexting (elektronické rozesílání fotografií, videa se sexuálním obsahem). V celém cvičení je kladen důraz na uvědomění si závažnosti tohoto jevu. 7. třída právní vědomí teorie a test (interaktivní formou) Záměrem tohoto programu je seznámit žáky se základními pojmy z oblasti trestního a přestupkového práva, s tresty, sankcemi, postavením mladistvých a jejich právní odpovědností. V prvním bloku vyplní žáci nejdříve test zaměřený na pojmy spojené s touto problematikou. Po vyplnění jsou pak rozebírány a vysvětlovány podrobně jednotlivé otázky a žáci si kontrolují odpovědi. Znalost získaných informací si žáci ověří v závěru celého cvičení zábavnou formou.

12 8.t řída multikuluralita Tento preventivně- vzdělávací program je zaměřen na problematiku xenofobie, rasové a národnostní nesnášenlivosti mezi mládeží. Na základě jednoduché ankety se žáci vyjádří k otázkám, které jsou zaměřeny na vztah k různým skupinám osob, jež se odlišují národností, sociálním postavením nebo činností, kterou vykonávají, politickou orientací, sexuální orientací. V rámci cvičení pak žáci odůvodňují svoje stanovisko uvedené v anketě a lektor konfrontuje jejich názory s právní úpravou této oblasti (práva a svobody dle ústavy a listiny základních práv a svobod, trestné činy s problematikou související). 9. třída jednání s policií Beseda je velmi vhodně upravena pro cílovou skupinu mládeže ve věku let. Hlavním cílem zvýšit žákům právní vědomí při jednání s policií ČR a se strážníky městské policie. Jedná se o shrnutí dosud probraných témat, které je zaměřeno převěsím na: zdůraznění dopadů spojených s trestně právní odpovědností; povinností spojených s prokazováním totožnosti; důsledků za protiprávní jednání v oblasti černých pasažérů a případných exekucí; právní odpovědnost za užívání návykových látek (alkohol, cigarety, marihuana); seznámení s možnosti obrany mladých lidí, pokud policista překročil své pravomoci. Tato beseda se uskuteční v rámci jedné dvojhodinovky Integrační odpoledne Škola navázala dlouhodobou spolupráci se Základní školou speciální v Jihlavě, kterou navštěvují žáci s více vadami. Hlavním cílem pravidelných setkání je napomoci integraci mentálně a tělesně postižených dětí do prostředí dětí zdravých a přiblížit tak o kousek jejich světy Akce školní družiny I po vyučování se s dětmi aktivně pracuje. Aktuální plán akcí zpracovává vedoucí družiny Zájmové sekce a kroužky Hra na flétnu Keramická sekce Výtvarná sekce Anglický jazyk interaktivně Francouzština pro nejmenší Vaření Vybíjená Pěstitelský kroužek Taneční kroužek Baletní příprava (sport.tř.)

13 Šikovné ruce Bystré hlavičky Dramaťák Nabídka sportovních oddílů Florball Kobudo Roztleskávačky Břišní tanec Gymnastika Tanec 5.9. Nepovinné předměty Dyslektický kroužek Logopedický kroužek 6. Spolupráce s rodiči Rodiče dostávají na začátku školního roku informační bulletin, kde jsou informováni o chodu školy, školní jídelny, školní družiny, informačního centra atd.. Nedílnou součástí bulletinu je i široká nabídka aktivit vztahujících se k prevenci sociálně patologických jevů. Objevují se zde i konzultační hodiny školního metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa, kteří však jsou po předchozí domluvě k dispozici kdykoliv. Pravidelné informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům podávány na rodičovských schůzkách a informačních odpoledních, na které mohou žáci doprovázet své rodiče. Rodiče, kteří se s určitých důvodů těchto schůzek nezúčastní, jsou o studijních výsledcích a chování svých dětí informováni telefonicky. O plánovaných represivních opatřeních jsou rodiče vždy dopředu informováni písemně, popř. telefonicky. Na škole funguje Rada rodičů, která se schází s vedením školy minimálně 4x ročně. Tato rada je nejen pravidelně seznamována s děním ve škole a s plánovanými školními akcemi a investičními záměry školy, ale rovněž sama vznáší vedení školy různé návrhy a podněty. Všechna školní vystoupení (Školního divadlo, Vánoční vystoupení, Módní přehlídka apod.) a sportovní akce (zápasy hokejových tříd, závody v moderní gymnastice), navštěvují rodiče žáků, v mnohých případech se na konání těchto aktivit přímo podílejí. Akutní výskyty sociálně patologických jevů řeší škola s rodiči okamžitě, doplňuje je zápisem z jednání a vždy nabídne rodičům vhodné poradenství (školní psycholog, psycholog z PPP v Jihlavě, popř. jiný odborník). Důležitým komunikačním prvkem s rodičovskou veřejností je rovněž internet, resp. webové stránky školy, na nichž jsou rodiče mj. informováni o aktivitách vztahujících se k prevenci sociálně patologických jevů. Rodiče mají prostřednictvím internetu možnost oslovit nejen vedení školy, ale i jednotlivé učitele. 7. Spolupráce s dalšími subjekty Naše škola nejčastěji spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Jihlavě, která provádí na přání školy a rodičů různá vyšetření žáků.

14 Škola rovněž spolupracuje s Policií ČR a to jak při prevenci kriminality, tak i při výskytu závažnějších přestupků žáků. Významná je i spolupráce s odborem školství a sociálním odborem Magistrátu města Jihlavy, se Zdravotním ústavem Jihlava (besedy o HIV, kouření, zdravém životním stylu atd.), krajským úřadem v Jihlavě a Městskou policií. Minimální preventivní program je pro všechny výchovné pracovníky školy závazný. 8. Metodické a učební materiály a další pomůcky literatura Nešpor, K.,Provazníková, H.: Prevence problémů působených návykovými látkami Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Prevence problémů působených návykovými látkami Benešová, D.: Loutkohra (Drogy očima feťáků i protivníků) Nešpor, K., Műllerová, M.: Jak přestat brát (drogy) Nešpor, K.: Jak pomoci dětem odmítat alkohol a drogy aneb prevence v rodině Presl, J.: Drogová závislost (Může být ohroženo vaše dítě) Nešpor, K.: Jak překonávat problémy s alkoholem Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše dítě Nešpor, K., Marhulová, J.: Alkoholici, feťáci a gambleři Kašparová, Z., Houška, T.: Sám sebou Miovský, M.: Drogy už, anebo ještě Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Zásady efektivní primární prevence Kolář, M.: Bolest šikanování kol. autorů: Problematika dětské pornografie a její prevence ve škole kol. autorů: Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních kol. autorů: Drogy & vaše dítě Přílohy: 1) Postup při odhalování a řešení případů šikany 2) Postup při řešení neomluvených hodin žáků 3) Postup v případě výskytu zneužívání návykových látek 4) Program proti šikanování 4) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže čj.: 21291/ Přílohy jsou k nahlédnutí na ředitelství školy.

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚVOD Problematika sociálně patologických jevů by měla být v popředí zájmu nejen ve školách, ale v celé společnosti. Úspěšná prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více