MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lučina 2, Tel.: , Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Alena Mlnaříková Výchovný poradce: Mgr. Jitka Miková 1. Charakteristika školy ZŠ a MŠ Lučina je typ venkovské školy, neúplná ZŠ. Škola má malý počet žáků, kapacita je maximálně 100 žáků. Jedná se o skupinu žáků s poměrně nízkou mírou výskytu rizikového chování. 2. Cíle prevence na škole zabránit vzniku a šíření rizikového chování informovat žáky, pedagogy, rodiče i ostatní veřejnost o problematice rizikového chování preventivně působit na žáky vytvářet a zkvalitňovat pozitivní klima a prostředí školy zapojit učitele do MPP spolupracovat s rodiči a veřejností využívat nových metod nabídnout žákům aktivity k efektivnímu využití volného času vést žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit kvalitní hodnotový žebříček Výchovné úsilí školy má vést k upevnění pozitivních vlastností a návyků žáků, ke zvýšení odolnosti dětí vůči negativním vlivům. Důležité je snížení rizik a negativních vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí a mládeže.

2 3. Zásady prevence odhalování specifických poruch učení a chování u žáků poradenská činnost věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody (kresby, koláže, výroba plakátů a letáků, diskuse o případech uvedených v médiích) nabídka školních i mimoškolních aktivit aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu utváření postoje o škodlivosti kouření, ke zneužívání drog u žáků vytvoření nástěnky na téma zdravý životní styl, zdravá životospráva uspořádání jednorázových akcí (soutěže, turnaje, apod.) zavádění projektového vyučování 4. Úkoly 4.1. Úkoly školního metodika prevence spoluvytvářet a podílet se na realizaci minimálního preventivního programu školy spolupracovat s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence komunikovat s učiteli v oblasti primární prevence, předávat odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy další vzdělávání školního metodika prevence spolupracovat s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd koordinovat integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními hodnotit realizaci minimálního preventivního programu 4.2. Úkoly výchovného poradce Výchovný poradce spolupracuje společně s metodikem prevence na aktivitách školy v oblasti prevence. Nabízí žákům možnost poradit se o svých problémech, komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případech: výskytu agresivního chování ve třídě signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové) náhlého i trvalého neúspěchu v učení obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči porušování pravidel soužití ve škole žákem

3 krádeží ve třídách konfliktního či jinak problematického klimatu třídy Výchovný poradce: monitoruje žáky s poruchami chování a problémové žáky navrhuje opatření vede individuální konzultace s dětmi, rodiči informuje o kontaktech na další pomoc obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině či na porušování zákona připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole 4.3. Úkoly třídního učitele i ostatních vyučujících spolupracovat se školním metodikem prevence i výchovným poradcem sledovat a nabízet možnosti efektivního využití volného času žáků monitorovat rizikové prostředí žáků individuálně přistupovat k problémovým žákům spolupracovat s rodiči důsledně postihovat šikanu, vandalismus, brutalitu a ostatní projevy rizikového chování, působit na žáky ve smyslu boje proti rasismu, netoleranci a xenofobii prostřednictvím vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů sledovat docházku žáků aktivně napomáhat při realizaci MPP 5. Práce s žáky Problémoví žáci Škola monitoruje žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům je věnován zvýšený dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu rizikového chování. Žáci zařazení do kategorie zdravotně postižených, žáci se specifickými poruchami učení a chování jsou integrováni do daného ročníku a třídy. Učitelé se budou snažit svým individuálním přístupem umožnit dětem mít dobré studijní výsledky a zažívat pocity úspěchu ve své práci.

4 6. Co nabízíme Primární prevence ve výchovně vzdělávací činnosti zahrnuje: - výchovné působení na žáky během vyučování. Žáci by měli získat základní informace ve všech oblastech rizikového chování, měli by získat základní dovednosti, jak čelit negativním vlivům vrstevníků (obzvlášť při přechodu na jinou školu). Měli by získat schopnost vypořádat se s odmítnutím, selháním, zklamáním a neúspěchem. Učitelé by měli u žáků posilovat sebevědomí, vést je ke zdravému sebeprosazování a k efektivnímu využívání volného času, jakožto prevence rizikového chování. Všichni pracovníci školy by měli žáky vést k odpovědnosti a udržování řádu a pořádku. Třídní kolektivy i jednotliví žáci mohou své problémy řešit s výchovnou poradkyní, metodikem prevence, s vedením školy, individuálně nebo prostřednictvím svých zástupců, případně se svěřit schránce důvěry Zaměření na mladší školní věk: 1. navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě 2. osvojování a upevňování základních návyků hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami 3. základy etické a právní výchovy 4. zaměření pozornosti na odhalování specifických poruch učení i jiných postižení 5. všestranný rozvoj osobnosti žáka 6. soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídních kolektivech 7. důraz na spolupráci s rodiči 8. nabídka volnočasových aktivit 9. environmentální výchova 10. návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, koncertů a besed 11. účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd Konkrétní aktivity podporující primární prevenci: Seznámení žáků, rodičů se školním řádem Škola v přírodě Cvičení v přírodě Spolupráce s hasičským sborem Lučina beseda s hasiči, protipožární cvičení Dopravní výchova, dopravní soutěž Portál Proškoly.cz Sportovní, výtvarné, pěvecké soutěže, šachový turnaj Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark Projekty, přednášky: preventivní program Buď OK, Ochrana člověka za mimořádných situací, Den s Policií ČR, projekt Hasík, projekt Výchova etických ctností, projekt Zdravé zuby,

5 6.3. Nespecifická prevence Zájmové útvary: sportovní, šachový, počítačový, hudební, dovedné ruce Kulturní programy divadlo, kino, výstavy, koncerty, návštěva knihovny Kulturní vystoupení žáků na akcích obce - vítání občánků, důchodci Akce s MŠ a rodiči Radovánky, karnevaly, lampionový průvod Sběr starého papíru v obci Další akce jsou aktualizovány v průběhu školního roku dle aktuální nabídky. 7. Spolupráce s organizacemi a institucemi: Škola spolupracuje s několika organizacemi: Knihovna Lučina exkurze, besedy Hasičský sbor Lučina Policie ČR besedy, ukázky práce, AJAX Faust, Renarkon - obecně prospěšná společnost MěÚ F-M sociální odbor řešení problému PPP Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava SVP Frýdek-Místek SPC Ostrava RAD Obecní úřad Lučina Klub rodičů 8. Spolupráce s rodiči: - rodiče se zapojují do činnosti školy prostřednictvím Klubu rodičů i individuálně, pomáhají při různých, jednotlivých akcích. Prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin, jsou rodiče informováni o dění ve škole. Tyto zprávy mají své stále místo i na webových stránkách školy.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM [Type the document subtitle] [ZŠ ELEMENTÁRIA, s.r.o Soukromá základní škola Elementária Minimální preventivní program (prevence sociálně patologických jevů, HIV- AIDS, zneužívání

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695,767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Školní rok 2013/2014.. Vypracovala a zodpovídá: Mgr.

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE pro školní rok 2014/2015 s účinností od 1. září 2014 adresa: Kubrova 136, Nučice, 252 16 ředitelka školy: Mgr. Jiřina Tafatová zástupkyně ředitelky: Markéta Hobzková

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více