JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE"

Transkript

1 âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

2

3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA SLOVO ŠÉFREDAKTORA SLOVO ŠÉFREDAKTORA Sledoval jsem, jako snad celý svět, jednu z největších lidských katastrof na Haiti. Je to smutné, kolik lidských životů bylo zmařeno a jak velká míra neštěstí byla způsobena krátkým, ale o to silnějším otřesem země. Říkal jsem si, že zemětřesení je přeci vyvoláno silou přírody a ta vždy nějak dá dopředu vědět, že se něco takového stane. Tentokrát nedala a lidé v objektech nevalné kvality neměli vůbec šanci. Podle záběrů z průběhu otřesu se po sedmi vteřinách zbortila většina vyšších podlaží a po deseti celý objekt. Jak se asi cítili zavalení raději ani nemyslet. Za sedm vteřin nemáš ani šanci vzít za kliku u východu z místnosti, když se ti vlní podlaha pod nohama jak vlnobití v čestlickém akvaparku, říkal mi známý, který prožil dvě silné vlny při nedávném zemětřesení v Rumunsku. On měl štěstí, objekt ve kterém pobýval, byl silně poškozen, ale nespadl. Nezbývá než doufat, že se těžce zkoušená země dá brzy do pořádku, humanitární zdroje nevyschnou a pomohou této zemi v její obnově k novému a lepšímu životu. Jesenici naštěstí díky pevné euroasijské desce velké zemětřesení nehrozí, ale přívaly sněhu a tuhé mrazy se v pravidelných cyklech objeví. Letošní rok patří k těm tužším a přidělil nám hned od počátku ledna sněhové nadílky přehršel. Příroda totiž dobře ví, kdy je ten pravý čas, aby se ukázalo, kdo je zde pořád ještě pánem, oteplování neoteplování. S hrablem v ruce a ohněm v srdci parafrázoval jsem slavnou bojovou píseň ze školních let, a když jsem podesáte odhrabával cestičku k domovu, nezbývalo než do notesu poznamenat Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí. (Quintus Horatius Flaccus, řím. literát). Ruce a záda mě sice z hrabání a odhazování bolí ještě teď a zase jsem poznal, že boj s přírodou je předem prohraný, ale tuším, že je tomu tak dobře. Příroda se nedá ovládnout a pokud to jednou nastane, tak nevěřím, že to bude pro lidstvo šťastný krok. Mějte se pěkně a děkuji za přízeň. Ing. Viktor Soós šéfredaktor 3

4 OBSAH Slovo šéfredaktora Usnesení rady obce Stalo se Rozhovor s E. Čmelíkovou Školka Zdiměřice otevřena Příspěvěk čtenáře Obecní úřad informuje Kultura Společenská rubrika Školní okénko ZŠ Jesenice Sport MC Pohádka Baráček USNESENÍ RADY OBCE Č. 25 RADA OBCE JESENICE : SOUHLASÍ USNESENÍ RADY OBCE A. s účastí obce Jesenice v projektu Stavební úpravy budovy SK Slavia Jesenice a výstavba multifunkční plochy spočívající ve finanční spoluúčasti na projektu ve výši představující 20 % nákladů a v poskytnutí přechodného finančního krytí nákladů, zejména na přípravu projektu do doby započetí čerpání dotačních prostředků. Na pořad jednání nejbližšího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jesenice bude předložen návrh na uzavření partnerské smlouvy, která smluvně zakotvuje finanční spoluúčast obce na projektu Stavební úpravy budovy fotbalového klubu a výstavba multifunkční plochy, B. s návrhem cen vodného a stočného pro rok 2010 ve výši: vodné: 25,50 Kč/1m3 včetně DPH pro domácnosti i ostatní odběratele stočné: 36,10 Kč/1m3 včetně DPH pro domácnosti i ostatní odběratele. Návrh cen vodného a stočného bude předložen zastupitelstvu ke schválení, C. s vyřazením majetku tvořícího vybavení plynové kotelny v budově č.p. 317, Jesenice, z evidence movitého majetku obce, a to z důvodu neupotřebitelnosti. D. s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o dílo ev. číslo 09/217, jehož předmětem je zvýšení ceny díla za provedení víceprací při přístavbě Hasičské zbrojnice Osnice, a 4

5 to na částku ,-Kč. Smluvní strany: obec Jesenice a společnost Citta Praha s.r.o., ev. číslo: 09/0248, E. s uzavřením Smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi, na základě které bude společnost Accor Services CZ, s.r.o. dodávat obci Jesenice ceniny poukázky TICKET SERVICE určené k výplatě dávek v hmotné nouzi. Poukázky budou hrazeny z prostředků Středočeského kraje určených na výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi. Smluvní strany: obec Jesenice a společnost Accor Services CZ, s.r.o., ev. číslo smlouvy. 09/0249, F. s realizací technických opatření ke snížení spotřeby elektrické energie veřejného osvětlení v obci Jesenice, které za cenu ,-Kč včetně DPH provede společnost CESPRO, s.r.o., G. s uzavřením Smlouvy o dílo k vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k výkonu inženýrské činnosti pro vybudování devíti stavebních zpomalovacích prahů na místních komunikacích na území obce Jesenice a Zdiměřice a krajské silnici III/0033 v zastavěné části obce. Cena díla činí ,-Kč bez DPH. Smluvní strany: obec Jesenice a společnost HW Projekt s.r.o., ev. číslo smlouvy: 09/0250, USNESENÍ RADY OBCE H. s vybavením objektu mateřské školy v Jesenici elektronickým zabezpečovacím systémem. Cena za dodávku systému a jeho instalaci v 1. a 2. nadzemním podlaží všech pavilonů činí ,-Kč, zařízení dodá a montáž provede společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., I. s koupí kancelářského nábytku a vybavení pro sborovnu, kancelář vedoucí a kancelář hospodářky v celkové hodnotě nejvýše ,-Kč s tím, že vybavení je určeno pro rekonstruovaný pavilon mateřské školy v Jesenici, J. s bezúplatným převodem kancelářského nábytku a vybavení pro sborovnu, kancelář vedoucí a kancelář hospodářky v celkové hodnotě nejvýše ,-Kč do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Jesenice, K. s úhradou nákladů ve výši ,-Kč na zvýšení hodnoty jističe nové ČOV Jesenice ze současných 100 A na 315 A a nákladů ve výši ,-Kč bez DPH na související realizaci přeložky kabelového vedení. Uvedená opatření jsou podmínkou uvedení nové ČOV Jesenice do provozu. 5

6 BERE NA VĚDOMÍ A. stanoviska dotčených orgánů, a sice Odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice a Zemědělské vodohospodářské správy, kterými byl vysloven nesouhlas s vybudováním dalších parkovacích stání k obytnému souboru bytových domů V Lázních Rezidence Jesenice. Částka ,-Kč poukázaná společností Rezidence Jesenice na úhradu smluvní pokuty bude použita na zkvalitnění dopravní situace v daném místě, B. zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne Rada obce Jesenice souhlasí s tím, aby obec uplatnila na dotčených stavebních firmách nárok na náhradu škody způsobenou na obecních stromech, které bylo nutné pokácet z důvodu poškození kořenového systému při stavební činnosti prováděné v blízkosti stromů. USNESENÍ RADY OBCE Č. 26 RADA OBCE JESENICE : SOUHLASÍ USNESENÍ RADY OBCE A. s tím, aby hokejovému klubu HC Jesenice byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč na činnost klubu v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, B. s tím, aby Nohejbalovému klubu Osnice, o.s., byla poskytnuta dotace ve výši ,- Kč na činnost klubu v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, C. s tím, aby Občanskému sdružení JAKA, byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč na činnost sdružení v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, D. s tím, aby fotbalového klubu SK Slavia Jesenice byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč na činnost klubu v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, E. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč Sdružení zdravotně postižených na činnost sdružení v roce 2010, F. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč TS Hazard na činnost tanečního studia v roce 2010, 6

7 G. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč JK Rangers na činnost jezdeckého klubu v roce 2010, H. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč MC Pohádka na činnost mateřského centra v roce 2010, I. s návrhem odměn zastupitelům, a to v následující výši: starosta ,- Kč místostarostové ,- Kč členové rady obce ,- Kč předsedové výborů zastupitelstva ,- Kč členové výborů zastupitelstva ,- Kč předsedové komisí rady ,- Kč členové komisí rady ,- Kč zastupitelé za činnost ad hoc v závislosti na míře vykonané práce až 5.000,- Kč. Návrh bude předložen zastupitelstvu ke schválení s tím, že odměny budou vyplaceny formou finančního daru. J. s tím, aby se ve dnech a konal v tělocvičnách ZŠ a MŠ Jesenice turnaj v sálové kopané a turnaj v nohejbale, které upořádá obec Jesenice ve spolupráci s SK Slavia Jesenice a TJ Osnice, K. se zrušením účtu obce, který byl zřízen pro příjem příspěvků na výstavbu infrastruktury a účtu obce, který byl zřízen pro výplatu sociálních dávek prostřednictvím poštovních poukázek. Zůstatky z účtů budou převedeny na běžný účet obce, USNESENÍ RADY OBCE L. s koupí pozemku par.č. PK 45/1 v k.ú. Osnice o výměře cca 1200 m2 pro sportovní účely za cenu 400,-Kč /1m 2. Záměr koupě pozemku bude předložen zastupitelstvu k rozhodnutí. SCHVALUJE odměny předsedům a členům komisí rady obce, a to v následující výši: - předsedové komisí rady obce, kteří nejsou současně zastupiteli 7.000,-Kč - členové komisí rady obce, kteří nejsou současně zastupiteli až do výše 6.500,-Kč v závislosti na míře vykonané práce, a to dle rozpisu tvořícím přílohu č. 1 tohoto zápisu z jednání. Odměny budou vyplaceny formou finančního daru. BERE NA VĚDOMÍ stanovisko Komise životního prostředí k Plánu společných zařízení, který v rámci jednoduché pozemkové úpravy podle zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění zpracovalo Ministerstvo zemědělství ČR. Plán společných zařízení bude předložen k projednání a schválení zastupitelstvem obce. 7

8 INFORMACE INFO Dobrý řidič je na jízdu v zimě dobře připraven a svoji jízdu přizpůsobí dané situaci Zima v těchto dnech opravdu kraluje v plné své síle. Množství sněhu zavalilo celou republiku a problémy nastávají snad ve všech oblastech. To, co se dotýká zřejmě velké části obyvatel, a troufám si říct nás všech, je doprava. Nemusíme být přitom jenom řidiči motorových vozidel. Hromadná doprava má velká problémy s přívalem sněhu a mnohdy autobusy, tramvaje a vlaky nabírají velké zpoždění. Stejně tak je složitá situace pro další účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci. Těmi se v těchto dnech nedobrovolně stali i mnozí řidiči, jejichž vozidla zůstala zaparkovaná pod hromadami sněhu. Chodníky a komunikace plné sněhu, ve kterém se pohybuje jen s velkými obtížemi, spěch a nervozita jsou pak společnými faktory hrající velkou roli při dopravních nehodách a haváriích. Jen za čtyřiadvacet hodin od pátku 8. ledna sedmi hodin ráno do soboty 9. ledna 2010 došlo na celém území Prahy venkov ke čtyřiceti dopravním nehodám a haváriím. V důsledku velkého množství sněhu byly i některé komunikace uzavřeny do doby než budou upraveny. K mnohým haváriím kdy nejde o střet s jiným vozidlem nemuselo vůbec dojít. Snad se ani nechce věřit, že i 8 přes sněhovou kalamitu vyjedou řidiči s vozidlem, které není v dobrém technickém stavu a nemá zimní pneumatiky. Ani upravené komunikace nezabrání bezpečnému průjezdu. Vždy musí řidiči svou jízdu přizpůsobit stavu a povaze vozovky a jet velmi opatrně. Rychlá a nebezpečná jízda mnohdy končí nešťastně. Řidiči a všichni účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že svým chováním ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Řidiči, kteří uvíznou v koloně, zapadnou ve sněhu a mají zdržení, pak mají pocit, že vše doženou hazardní a rychlou jízdou. Mnohdy sami do cíle nedorazí a zaviní i to, že do cíle nedorazí ani ti, kteří jezdí opatrně a bezpečně. Myslete na ně pokaždé, když za volant usednete. Jistě většina řidičů již před zimním obdobím zkontrolovala svá vozidla a doplnili výbavu o zimní doplňky. Možná někteří tajně doufali, že žádná zima nebude a proto vše nechali na poslední chvíli. Jsou určitě i takoví, kteří vládu zimy nechtějí vůbec respektovat. Všichni však spadají do stejné rizikové skupiny. Ti dobře připraveni se stávají důsledkem nezodpovědnosti těch nezodpovědných oběťmi mnohdy tragických dopravních nehod. Policisté Okresního ředitelství Praha - venkov proto znovu upozorňují a žádají řidiče, aby vždy svá vozidla dobře před jízdou nejen zkontrolovali, ale také vždy doplnili to, co jim v zimní výbavě chybí.

9 INFO ZDE JE NĚKOLIK RAD PRO ŘIDIČE : Při nepříznivých povětrnostních podmínkách doporučujeme řidičům, aby si předem zjistili, zda trasa jejich jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, aby neuvízli. Sledujte dopravní zpravodajství zejména na rozhlasových stanicích, které jsou aktualizované. Před jízdou je třeba si zkontrolovat vybavení svého vozidla a případně doplnit vše potřebné pro provoz v náročných povětrnostních podmínkách. Řidiči by především neměli zapomenout: - přezout všechna kola na zimní pneumatiky - mít alespoň polovinu nádrže - při jízdě do hor se vybavit řetězy na pneumatiky pro jízdu na sněhu Základní doporučené vybavení pro zimní období zahrnuje: - zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech - nemrznoucí směs v autě chladící kapalina a směs do ostřikovačů - škrabka na led - rozmrazovač zámků, který je potřeba nosit s sebou a nenechávat v autě Při cestě do hor se hodí nejen vlečné lano: - sněhové řetězy - smetáček na sníh a lopatka - baterky - pro případ nouze je vhodné mít v autě připravenou i minimální zásobu pití a potravin Do povinné výbavy každého vozu: - pak patří auto-lékárnička - výstražný trojúhelník - náhradní žárovky vnějšího osvětlení a signalizace - pojistky, náhradní kolo, příruční zvedák a klíč na matice Vedle toho se ještě doporučuje hasící přístroj, reflexní vesta, tažné lano, startovací kabely, nářadí na odstranění jednoduchých závad. Během nepříznivých povětrnostních podmínek je nezbytné řídit automobil maximálně opatrně a přizpůsobit i rychlost jízdy. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s překážkou na silnici. Dále doporučujeme neparkovat auta pod stromy, v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, pozor také na vysoké sloupy. V této souvislosti znovu připomínáme, že podle silničního zákona v okamžiku, kdy kvůli hustotě provozu na dálnici nebo rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru dojde ke vzniku kolony stojících vozidel, jsou řidiči povinni vytvořit mezi sebou jeden průjezdný pruh široký nejméně 3m, pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (policejních vozidel, vozidel požární ochrany a záchranné služby). Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o třech a více jízdních pruzích pak musí řidič snížit vzájemný boční odstup v levém a středním jízdním pruhu nebo na středních jízdních pruzích. Při vytváření průjezdného jízdního pruhu mohou řidiči vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd 9

10 do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy zakázán. Dodržování tohoto pravidla je pro policisty a záchranáře jedoucí k nehodě nesmírně důležité, neboť roli hraje každá vteřina a jakékoliv zdržení může být osudné. Ranní a večerní mlhy jsou častou příčinou dopravních nehod. Mnohdy jde jen o lehké ťuknutí, ale i to je zcela zbytečné. Na vině vlastně není ani tak mlha jako samotná nepozornost řidičů a nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Stejně tak častou příčinou dopravních nehod, a to zejména ve městech a na přechodech, je mokrá vozovka. Přesto, že většina řidičů a chodců dobře ví, že brzdit na mokrém povrchu je těžší a hlavně brzdná dráha je delší, nechovají se podle toho. - Chodci často vbíhají do silnice na poslední chvíli a mnohdy na červenou. - Chodci jsou rovněž v mnoha případech velmi špatně osvětleni a nejsou vidět na přechodech a u krajnic silnice. Právě proto by měli řidiči zvýšit svoji pozornost za volantem. PŘEHLED NEHODOVOSTI ZA ROK 2009 na Územním odboru Praha venkov JIH Celkový počet dopravních nehod Při dopravních nehodách usmrceno 9 osob Při dopravních nehodách těžce a lehce zraněno 285 osob Dopravní nehody pod vlivem alkoholu: - 84 viníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu či drog Z hlediska příčin dopravních nehod: - Překročení rychlosti - Nedání přednosti - Nevěnování se řízení - Alkohol Celková škoda na vozidlech: Při dopravních nehodách policejní statistika zaznamenala celkovou hmotnou škodu na vozidlech ve výši ,- Kč. INFO Policisté a pracovníci preventivně informační skupiny Okresního ředitelství Praha venkov přejí všem účastníkům silničního provozu bezpečné dny na silnicích. Nezapomeňte, že jsme všichni účastníci silničního provozu a mnohé situace můžeme nejen ovlivnit, ale především jim můžeme zabránit svou ohleduplností a předvídavostí. Dopravně bezpečnostní akce: - V roce 2009 bylo na Územním odboru Praha venkov JIH uskutečněno téměř pět desítek dopravně bezpečnostních akcí. Přestupky v dopravě bylo zjištěno 564 přestupků v dopravě, z toho 455 bylo řešeno v blokovém řízení. 10

11 V rámci silničních kontrol policisté zjistili 41 řidičů, kteří před jízdou nebo během jízdy požili alkoholické nápoje. Stejně jako v loňském roce i letos se policisté a zejména dopravní policisté Územního odboru Praha venkov JIH zaměří na bezpečnost a plynulost v silničním provozu na celém svém území. I nadále po celý rok proběhnou desítky dopravně bezpečnostních akcí, které mají jednotný cíl působit preventivně na všechny účastníky silničního provozu tak, aby se počet dopravních nehod, havárií, jízdou pod vlivem alkoholu a jiné návykové látky, jízdou bez řidičského oprávnění, rychlou a nebezpečnou jízdou co nejvíce podařil snížit. Policisté však nedokážou těmto nebezpečným faktorům zabránit, pokud sami řidiči, ale i ostatní účastníci silničního provozu nebudou dodržovat pravidla silničního provozu a nebudou k sobě ohleduplní. Přejeme všem bezpečnou jízdu a šťastný návrat po celý rok JESENICE POD SNĚHEM Dvojitý příval sněhu má obec už naštěstí za sebou. Silnice jsou sjízdné a většinu chodníků lze používat, i když někde jen s opatrností. Starosta Jesenice Zdeněk Pánek nám ke kalamitní situaci sdělil: Lednový příděl sněhu byl velmi silný a my jsme ho odklízeli postupně. Nejprve z hlavních obecních komunikací, potom z autobusových zastávek a chodníků. V další etapě se odstraňoval sníh z vedlejších komunikací a také od základních a mateřských škol. Uklidit všechny komunikace během jednoho dne však opravdu nešlo i přes velké nasazení zvládnout. Obec však podle něho sněhovou kalamitní situaci zvládla dobře. pracovní čety. Její pracovníci leckdy nehleděli na denní dobu a dvanácti i více hodinové směny nebyly zvláštností. poznamenal dále starosta Jesenice. Na úklid sněhu má město k dispozici traktor zn. Zetor, multifunkční stroj HOLDER, multikáru, nákladní Iveco a další potřebnou techniku. -vs- INFO Úklid chodníků, jak nám ukládá nový zákon, nešlo vždy zajistit včas. Proto děkujeme lidem, kteří si na chodnících u domů odklízejí sníh sami, přestože to zákon ukládá za povinnost obci. Velký dík také patří všem, kteří se podíleli na úspěšném úklidu, zejména členům 11

12 12

13

14 ROZHOVOR s místostarostkou Evou Čmelíkovou Další dvě třídy pro naše předškoláky otevřeny, tentokrát ve Zdiměřicích. Při této příležitosti jsme požádali paní místostarostku Evu Čmelíkovou o rozhovor. ROZHOVOR Paní místostarostko, ve Zdiměřicích byla otevřena nová školka, můžete nám přiblížit průběh tohoto projektu? Kapacita školek byla donedávna zhruba něco přes devadesát míst, převis byl až trojnásobný. Tento fakt společně s dynamickým nárůstem počtu obyvatel naší obce logicky vytvořily problém, který bylo zapotřebí urychleně a hlavně koncepčně řešit. Dostatečný počet míst ve školkách byl i jednou z priorit našeho volebního programu. Z těchto důvodů jsme již v roce 2006 začali s přípravou nástavby a přístavby mateřské školky v Jesenici. Ve Zdiměřicích, na které Vaše otázka prioritně směřovala, existoval nepříliš šťastně definovaný závazek investora bytové výstavby zřídit mateřskou školku, či její obdobu. Naplnění tohoto smluvního závazku směřovalo spíše k vybudování obdoby mateřského centra, či jakéhosi dětského klubu. Naštěstí se nám podařilo velice efektivně vstoupit do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a docílit tak vytvoření nového školního komplexu, v rámci nějž má obec k dispozici padesát míst za standardních podmínek. Tento model spolupráce je unikátním projektem, který propojuje soukromý a veřejný kapitál a osobně doufám, že bude příkladem pro ostatní obce, jak efektivně zvládnout problém kapacity předškolních zařízení. Školku ve Zdiměřicích provozuje tedy soukromý investor. Jakou zaplatí rodiče předškoláků cenu? Dvě nové třídy pro padesát předškoláků jsou součástí komplexu soukromého školského zařízení Sunny Canadian School. Jejich rodiče budou platit dvojnásobné školné odpovídající péči v obecní mateřské školce. Kromě zmíněných dvou tříd nabízí soukromé zařízení sedm tříd školky s anglickým programem pro 84 dětí. Jejich rodiče budou však platit školné odpovídající nadstandardní soukromé péči. Padesát míst ve školce je pěkný počet, zaslechli jsme však hlasy, že je to pořád málo. Ano, v současné době stále místa chybí. Nová školka ve Zdiměřicích nabídla zmíněných padesát míst a v Jesenici je stávající kapacita 82 míst. Ve výstavbě je však nový pavilon MŠ Jesenice, který bude obec otevírat v září tohoto roku. Ten nabídne dalších 82 míst. Když k celkovému počtu připočítáme kapacitu MŠ Osnice, dostáváme se na celkovou kapacitu 260 míst (od září t.r.). Pokud k tomuto celkovému počtu připojíme i počet míst v soukromém školním zařízení Sunny Canadian School, tak celkový počet míst ve všech typech předškolních zařízení, které budou mít občané k dispozici, vysoce přesáhne číslo 300, čímž se nemůže pochlubit leckteré město. Poptávka po místech v mateřských školkách pro trvale hlášené občany by tedy měla být od tohoto září již provždy vyřešena. 14

15 ROZHOVOR Zmínila jste trvale nahlášené občany. Služby po obci v Jesenci vyžadují i ti, kdo zde nejsou trvale hlášeni? Část obyvatel zde není trvale hlášeno vůbec nebo je z četné rodiny nahlášen k trvalému pobytu jen jeden její člen. Obecní služby včetně míst ve školkách a školách však vyžadují, a obec s nimi musí nutně počítat i v rámci kapacit jiné základní infrastruktury (např. u vodovodu a kanalizace, čistíren odpadních vod, MHD apod.). Paradoxem přitom je, že obec na tyto nepřihlášené obyvatele nedostává ze státního rozpočtu žádný finanční příspěvek. Ty samozřejmě obdrží ta městská část Prahy nebo jiné město, kde jsou tito lidé trvale hlášeni, i když tam, ve většině případů, vůbec fyzicky nebydlí. Při přijímacích řízení se proto tento faktor bere v úvahu. Samozřejmě počítáme s tím, že tento stav nebude trvat věčně a postupně docílíme stavu, kdy všichni obyvatelé trvale zde žijící, budou zde i trvale hlášeni. Tento proces bude však postupný a tudíž nezpůsobí nárazově zvýšenou poptávku po místech v mateřských školkách a školách obecně. Jednoduše řečeno: míst ve školách již bude dostatek. V průběhu minulého roku jsme v JK otiskli informace o připravovaném Vzdělávacím centru - střední škole resp. Gymnáziu Jesenice. Tato informace mnoho rodičů velmi zaujala. Řekněte něco bližšího. Obec má dlouhodobý záměr vyřešit středoškolské vzdělávání v Jesenici. V roce 2007 jsme těmto vizím dali jasné obrysy. V postupném sledu jsme zakoupili vhodný pozemek, zadali zpracování projektových dokumentací a zahájili ostatní inženýrské práce na tomto projektu. V tuto chvíli máme pravomocné Územní rozhodnutí a velice intenzivně pracujeme na získání stavebního povolení. Otevření centra resp. gymnázia se, za předpokladu nepříliš problematického vývoje, plánuje k 1. září Paní místostarostko, do Vaší gesce patří také sociální oblast. Je i zde něco nového? Samozřejmě ano. Před časem zavedený a velice dobře fungující systém pečovatelské služby nazvaný Most k domovu má již mnoho klientů, tímto systémem se inspirovala i obec Psáry a s Mostem k domovu navázala spolupráci. Pozornost se věnuje i pravidelnému setkání našich seniorů, které probíhá za finančního a organizačního přispění obce, zejména pak Sociální komise Rady obce, které bych touto cestou ráda poděkovala za obrovský kus práce v této oblasti. Potěšujícím faktem je i to, že po dlouhých peripetiích získal soukromý investor výstavby Domu seniorů stavební povolení, které je již nyní v právní moci a tak lze předpokládat, že výstavba tohoto, pro nás toužebně očekávaného zařízení, bude zahájena s ohledem na klimatické podmínky v co možná nejkratším termínu, více ale o tomto projektu v některém z dalších čísel JK. V souvislosti s projednáváním některých záležitostí např. jednosměrek či územního plánu, jsme zaznamenali pozitivní i negativní reakce. Vím, že vy také, jaký z nich máte dojem? Při každém projednávání věcí, které se týkají větší či menší části obyvatel, jako například zavedení jednosměrek, stanovení cen poplatků nebo změna územního plánu se vždy objeví mnoho názorů a rozsáhlá diskuse. Je samozřejmé a legitimní, že každý má svůj vlastní názor na projednávanou konkrétní věc a může ho veřejně prezentovat. Je to dobře, protože je to známka, že lidé mají o místo, kde bydlí a žijí zájem a není jim lhostejné, jak vypadá, působí a funguje. Jako místostarostka se denně zabývám mnoha záležitostmi, se kterými ke mně lidé přichází. Ráda s lidmi vedu faktickou diskusi a musím říci, že mě naplňuje, když se podaří daný problém vyřešit. O to víc mě trápí, že někteří lidé, či skupiny nahrazují slušné jednání osobními útoky, kde vulgarity nejsou výjimkou. Nemyslím si, že jsem vůči takovémuto stylu jednání příliš senzitivní, ale často si kladu otázku, zda toho nemáme dost na centrální úrovni vládnutí. Věřím, že slušnost a poctivost se stále ještě vyplácí. Děkuji za rozhovor Ing. Viktor Soós 15

16 Školka Zdiměřice otevřena Školka Zdiměřice otevřena. Ve Zdiměřicích zahájila činnost v polovině ledna česko-kanadská škola Sunny Canadian School. Kromě sedmi tříd soukromé mateřské školy s anglickým programem a prvního stupně základní školy v ní byly otevřeny dvě třídy mateřské školy pro potřeby obce. Škola chce do několika let otevřít také víceleté gymnázium, řekla novinářům její jednatelka Alice Štunda. ŠKOLKA ZDIMĚŘICE Ve vzdělávacím programu je podle ní kladen důraz na přirozený způsob přijetí anglického jazyka, individuální přístup a rozvoj dětí. Ve škole vyučují rodilí mluvčí a čeští učitelé. V mateřské škole je sedm tříd po 12 dětech, hovoří se v ní pouze anglicky. Základní škola má v současnosti čtyři ročníky s pěti třídami po 16 dětech, výuka probíhá rovným dílem v češtině a angličtině. Nad projektem převzala záštitu Kanadská obchodní komora. Škola spolupracuje i s kanadským velvyslanectvím, které pro ni v zámoří hledá partnerské školy. Škola vznikla ve spolupráci s obcí Jesenice, která poskytla pozemek pro 16

17 stavbu. Za to získala v novém zařízení 50 míst pro svou veřejnou mateřskou školu. Podle místostarostky Evy Čmelíkové to výrazně pomůže pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních. V následné etapě otevře obec školku i v Jesenici pro dalších 78 dětí, kterou nyní budujeme. Potom by měla být otázka mateřského školství v obci vyřešena, dodala. Sunny Canadian School bude nabízet česko-anglické vzdělávání pro děti od dvou let po maturitu. Do současnosti provozovala mateřskou a základní školu v Hlubočince a mateřskou školu v Dolních Břežanech. Ve Zdiměřicích byla výuka zahájena minulý týden. Žáci v ZŠ Sunny Canadian získávají odpovídající vzdělání také v českém jazyce, poznávají české tradice, zvyky, historii. Nemusí proto vykonávat zkoušky z českého jazyka ve spádových školách, jako je tomu u většiny mezinárodních škol. Základní kámen stavby byl položen v říjnu Náklady na stavební část byly zhruba 55 milionů korun. V areálu je tělocvična a jídelna. V druhé etapě se plánuje postavit kromě gymnázia i bazén. Škola včetně bazénu by se měla stát přirozeným komunitním centrem regionu a bude otevřena všem obyvatelům. -red- ŠKOLKA ZDIMĚŘICE 17

18 PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE Přípěvek místního občana do JK, který byl doručen ve formě dopisu na podatelnu OÚ. Na výslovné přání autora ho otiskujeme v nezměněné podobě. PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE Není člověka ten se zalíbí lidem všem. Jsem občan z vesnice, v které žili v klidu a ve vztahu sousedství a opoře jeden k druhýmu. Když jste si postavili né domečky, ale paláce tak vám byl pan starosta dobrý a teď když si chtějí postavit střechu vlastní nad hlavou ty chudší tak už je to špatné. Vadí Vám, že se vozila sláma, že ze sil obilí, že to práší, když se orá, že to dělá rámus, snad jste věděli, že jdete na venkov. A né třeba házet na pana starostu všechno to špatné. Udělal málo služeb pro občany všech obcí? Jděte si tam sednout jen na měsíc do jeho židle všech jeho spolupracovníků. Není hezké, že píšete co nejni třeba ani pravda. Je to občan vzdělaný a mladý, který potřebuje poradit a né psát to, co se dá vyřídit v dost dobrém sousedství všech obcí. Ono se to dobře kritizuje, když mám kde bydlet a jiné možnosti. Není hezké kdo jste napsal tento článek. My starousedlící všech obcí jsme zvyklí vše říct, hezké i špatné z očí do očí. Vy suďte sám kdyby o Vás napsal něco, co se dá říct otevřeně z očí do očí. Píše PIVOVAR VELKÉ POPOVICE PIVOVAR VELKÉ POPOVICE VIDĚLO V ROCE 2009 VÍCE NEŽ 14 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ NOVÁ TRASA ZVEDLA ZÁJEM O PROHLÍDKU PIVOVARU O 29 % Velké Popovice 12. ledna 2010 Popularita to jistě ten, kdo nezná vesnický klid, jen ve městě jedna paní povídala. Nejni mi už 20 let, ale jsem starý občan, který umí posoudit službu pana starosty a zvlášť v dnešní době. Stali se z nás špatný potomci tatíčka Masaryka, který se jezdil radit do Hostivaře k panu Švehlovi a měl hodně zkušeností a přesto se šel poradit k sedlákovi do Hostivaře. Vy písálkové, vemte rozum do hrsti a nechte pana starostu pracovat v klidu a ve směru, kdy to myslí dobře s obcemi všemi. A jestli se vám to tady nelíbí, můžete se klidně vrátit do Prahy. A jestli závidíte panu starostovi lepší kabát, tak si ho kupte taky. Prosím o napsání do kurýru, ale vše tak jak jsem to napsal. Né že vyberete jen to co se Vám hodí. Pana starostu nechte v klidu. Podpísovat se nebudu. Děkujeme redakce Velkopopovického pivovaru roste nejen mezi pivaři, ale také mezi turisty. Návštěvnost jednoho z architektonicky nejzajímavějších českých pivovarů stoupla vloni o více než čtvrtinu. Celkově se v uplynulém roce vydalo na prohlídku návštěvníků, to je nejvíce v dlouholeté historii exkurzí pivovarem. Největší část hostů tradičně přijela z ČR (+22 %), druzí 18

19 PIVOVAR VELKÉ POPOVICE nejpočetnější byli Rusové, kterých zde přivítali o 85 % více. Pivovar Velké Popovice potvrdil svůj statut jednoho z nejnavštěvovanějších míst v regionu. Postupně sklízíme plody posledních několika let, kdy jsme v areálu pivovaru hodně investovali do návštěvnických prostor, úprav nádvoří a okolí pivovaru, sázení zeleně atd. Hlavním tahákem loňské sezóny bylo otevření nového návštěvnického centra a interaktivní prohlídková trasa. Novinkou v naší nabídce je program Pivovarnictví úspěšné odvětví českého průmyslu. Tato trasa je určena pro nezletilé návštěvníky a je zaměřená na historii a řemesla, naopak vynechává části prohlídky přímo spojené s výrobou piva. Letos chceme návštěvníky překvapit otevřením restaurace Kozlovna přímo v areálu pivovaru, říká Eva Kršňáková, vedoucí návštěvnického centra pivovaru Velké Popovice. Zájem domácích turistů o velkopopovický pivovar vzrostl, což je dáno mimo jiné také loňským trendem mezi Čechy, kteří méně vyjížděli do zahraničí a preferovali domácí turistické cíle. Nová návštěvnická trasa tedy byla otevřena v pravý čas a přilákala o 22% domácích turistů více oproti roku Na celkovém počtu návštěvníků se nyní Češi podílí 56 %. Pivovar se těší velké oblibě také u zahraničních turistů. Díky rostoucí popularitě piva Velkopopovický Kozel v Ruské federaci jsou druhou největší skupinou právě Rusové, kterých meziročně přijelo o neuvěřitelných 85 % více a v celkovém počtu návštěvníků už tvoří více než čtvrtinu (26,5 %). Naopak pokles zájmu byl zaznamenán například mezi maďarskými turisty, kterých dorazilo v roce 2009 o 58 % méně než v roce Největší zájem o exkurze v pivovaru je již tradičně v květnu až červnu a následně na podzim, od září do listopadu. Zvýšenou návštěvnost pivovar zaznamenává v době konání speciálních akcí, jako je například červnový Den Kozla, zářijový Den otevřených dveří a nově i prosincové Vánoce v pivovaru. Populární je také jarní Pochod krajinou Františka Ringhoffera, kde je pivovar jedním ze zastavení regionální naučné stezky. POZNÁMKY PRO EDITORY: S celkovým prodejem 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2008 (včetně licenční výroby v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Velkopopovický Kozel je značkou, která má své nezastupitelné místo v portfoliu Plzeňského Prazdroje. Patří ke značkám s nejdynamičtějším růstem jak na českém, tak i na zahraničních trzích. Velkopopovický Kozel Černý je zároveň lídrem trhu s tmavými pivy v České republice. Pivovar Velké Popovice v loňském roce oslavil 135 let od svého založení v roce Aktuální informace o aktivitách a projektech podporovaných značkou Velkopopovický Kozel najdete na internetových stránkách Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem SABMiller plc., jedné z největších světových pivovarnických společností s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty. Kontakt: Jiří Mareček Plzeňský Prazdroj

20 Obecní úřad v Jesenici oznamuje INFORMACE PRO OBČANY OBCE - DŮLEŽITÉ Místní poplatky na rok 2010 POPLATEK ZA ODPAD Sazba místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2010 činí: - 500,- Kč za jednu osobu s trvalým bydlištěm v obci a rok - 500,- Kč - za jednu nemovitost sloužící nebo určenou k rekreaci a rok. POPLATEK ZE PSŮ Sazba místního poplatku ze psů pro rok 2010 činí: - v rodinném domě - 360,- Kč za 1 psa a rok (za každého dalšího se sazba zvyšuje o 50 %, tj. za 2 psy 540,- Kč, za 3 psy 720,- Kč atd.). - v bytovém domě - 540,- Kč za 1 psa a rok (za každého dalšího se sazba zvyšuje o 50 %, tj. za 2 psy 810 atd.) Pro poživatele invalidního důchodu, starobního důchodu nebo vdovského důchodu, který je jediným zdrojem příjmů, činí poplatek 100,- Kč za 1 psa. Skutečnost o typu důchodu je držitel psa povinen správci poplatku-oú Jesenice prokázat dokladem. ZPŮSOB PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ Poplatky jsou splatné nejpozději do 31. března 2010 (po předchozí dohodě s OÚ jako správcem poplatků lze platbu rozdělit na 2 splátky - týká se pouze odpadů). Poplatky lze zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet KB Praha 4, č.ú /0100 (složenky nejsou předem rozesílány!!!). Při placení převodem je důležité uvádět variabilní symbol, což je číslo popisné domu s předčíslím: Jesenice a Horní Jirčany čp. Osnice a Kocanda čp. Zdiměřice čp. Pro občany z bytových domů, kde má více rodin stejné číslo popisné, uvádějte pro identifikaci platby specifický symbol rodné číslo plátce nebo do zprávy pro příjemce napište jméno plátce a druh platby. Složenky obecní úřad předem nerozesílá, ale v individuálních případech je možné si složenku na OÚ vyzvednout. Informace o platbě za svoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu na sezonu duben listopad 2010 Nádoby na bioodpad zůstávají přes zimní období uskladněny u občanů. Po zaplacení poplatku na svozovou sezonu 2010 bude vydána známka na označení nádoby. Poplatek za zapůjčení nádoby, svoz a likvidaci bioodpadu činí 20

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: STALO SE ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 GRANTY MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 ROZHOVOR: VÍT PERNICA ČLOVĚK

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Z dění v obci. Úvodní slovo. Inzerujte ve Vesteckých listech redakce@vestec.cz tel.: 603 481 560. Vážení občané, milí čtenáři, Kolaudace rybníka

Z dění v obci. Úvodní slovo. Inzerujte ve Vesteckých listech redakce@vestec.cz tel.: 603 481 560. Vážení občané, milí čtenáři, Kolaudace rybníka 1 2 Úvodní slovo Z dění v obci Vážení občané, milí čtenáři, právě držíte v ruce poslední letošní číslo Vesteckých listů. Dovolím se tedy malou bilanci dění v redakci, kdy v průběhu letošního roku prošly

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 PŘÍRODA PRÁCE V PARKU U ČEŇKU SE ZPOMALILY STR. 20 ROZHOVOR: ANCA COVRIGOVÁ PRAHA 14 JE V PRÁCI

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012 LISTY LANŠKROUNSKA 1/XIII LEDEN 2013 CENA 12 Kč Herci Divadla Ve středu se zhostili Tříkrálové hry, s. 5 Foto: K.Kokešová 3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ?

Více

zdarma duben 2011 Jaro je ideální doba na to, začít dělat něco pro své zdraví. Někteří, lépe řečeno některé, už začaly. Více na straně 8.

zdarma duben 2011 Jaro je ideální doba na to, začít dělat něco pro své zdraví. Někteří, lépe řečeno některé, už začaly. Více na straně 8. Zpravodaj z Kamenice zdarma duben 2011 Jaro je ideální doba na to, začít dělat něco pro své zdraví. Někteří, lépe řečeno některé, už začaly. Více na straně 8. Jaké kompetence má v naší obci starosta a

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4 Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 Rozhovor s ředitelkou školy 14 1. 9. Dětský den 16 Kriminalita v Psárech

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Líbeznický. zpravodaj. Líbeznický rozpočet se i v roce 2014 udržuje ve zdravé kondici SLOVO STAROSTY. TÉMA měsíce

Líbeznický. zpravodaj. Líbeznický rozpočet se i v roce 2014 udržuje ve zdravé kondici SLOVO STAROSTY. TÉMA měsíce Líbeznický Zpravodaj obce Líbeznice Číslo 1 Ročník 12 leden 2014 zpravodaj TÉMA měsíce Líbeznický rozpočet se i v roce 2014 udržuje ve zdravé kondici Projekt úpravy prostranství před školou z dílny společnosti

Více