JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE"

Transkript

1 âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

2

3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA SLOVO ŠÉFREDAKTORA SLOVO ŠÉFREDAKTORA Sledoval jsem, jako snad celý svět, jednu z největších lidských katastrof na Haiti. Je to smutné, kolik lidských životů bylo zmařeno a jak velká míra neštěstí byla způsobena krátkým, ale o to silnějším otřesem země. Říkal jsem si, že zemětřesení je přeci vyvoláno silou přírody a ta vždy nějak dá dopředu vědět, že se něco takového stane. Tentokrát nedala a lidé v objektech nevalné kvality neměli vůbec šanci. Podle záběrů z průběhu otřesu se po sedmi vteřinách zbortila většina vyšších podlaží a po deseti celý objekt. Jak se asi cítili zavalení raději ani nemyslet. Za sedm vteřin nemáš ani šanci vzít za kliku u východu z místnosti, když se ti vlní podlaha pod nohama jak vlnobití v čestlickém akvaparku, říkal mi známý, který prožil dvě silné vlny při nedávném zemětřesení v Rumunsku. On měl štěstí, objekt ve kterém pobýval, byl silně poškozen, ale nespadl. Nezbývá než doufat, že se těžce zkoušená země dá brzy do pořádku, humanitární zdroje nevyschnou a pomohou této zemi v její obnově k novému a lepšímu životu. Jesenici naštěstí díky pevné euroasijské desce velké zemětřesení nehrozí, ale přívaly sněhu a tuhé mrazy se v pravidelných cyklech objeví. Letošní rok patří k těm tužším a přidělil nám hned od počátku ledna sněhové nadílky přehršel. Příroda totiž dobře ví, kdy je ten pravý čas, aby se ukázalo, kdo je zde pořád ještě pánem, oteplování neoteplování. S hrablem v ruce a ohněm v srdci parafrázoval jsem slavnou bojovou píseň ze školních let, a když jsem podesáte odhrabával cestičku k domovu, nezbývalo než do notesu poznamenat Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí. (Quintus Horatius Flaccus, řím. literát). Ruce a záda mě sice z hrabání a odhazování bolí ještě teď a zase jsem poznal, že boj s přírodou je předem prohraný, ale tuším, že je tomu tak dobře. Příroda se nedá ovládnout a pokud to jednou nastane, tak nevěřím, že to bude pro lidstvo šťastný krok. Mějte se pěkně a děkuji za přízeň. Ing. Viktor Soós šéfredaktor 3

4 OBSAH Slovo šéfredaktora Usnesení rady obce Stalo se Rozhovor s E. Čmelíkovou Školka Zdiměřice otevřena Příspěvěk čtenáře Obecní úřad informuje Kultura Společenská rubrika Školní okénko ZŠ Jesenice Sport MC Pohádka Baráček USNESENÍ RADY OBCE Č. 25 RADA OBCE JESENICE : SOUHLASÍ USNESENÍ RADY OBCE A. s účastí obce Jesenice v projektu Stavební úpravy budovy SK Slavia Jesenice a výstavba multifunkční plochy spočívající ve finanční spoluúčasti na projektu ve výši představující 20 % nákladů a v poskytnutí přechodného finančního krytí nákladů, zejména na přípravu projektu do doby započetí čerpání dotačních prostředků. Na pořad jednání nejbližšího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jesenice bude předložen návrh na uzavření partnerské smlouvy, která smluvně zakotvuje finanční spoluúčast obce na projektu Stavební úpravy budovy fotbalového klubu a výstavba multifunkční plochy, B. s návrhem cen vodného a stočného pro rok 2010 ve výši: vodné: 25,50 Kč/1m3 včetně DPH pro domácnosti i ostatní odběratele stočné: 36,10 Kč/1m3 včetně DPH pro domácnosti i ostatní odběratele. Návrh cen vodného a stočného bude předložen zastupitelstvu ke schválení, C. s vyřazením majetku tvořícího vybavení plynové kotelny v budově č.p. 317, Jesenice, z evidence movitého majetku obce, a to z důvodu neupotřebitelnosti. D. s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o dílo ev. číslo 09/217, jehož předmětem je zvýšení ceny díla za provedení víceprací při přístavbě Hasičské zbrojnice Osnice, a 4

5 to na částku ,-Kč. Smluvní strany: obec Jesenice a společnost Citta Praha s.r.o., ev. číslo: 09/0248, E. s uzavřením Smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi, na základě které bude společnost Accor Services CZ, s.r.o. dodávat obci Jesenice ceniny poukázky TICKET SERVICE určené k výplatě dávek v hmotné nouzi. Poukázky budou hrazeny z prostředků Středočeského kraje určených na výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi. Smluvní strany: obec Jesenice a společnost Accor Services CZ, s.r.o., ev. číslo smlouvy. 09/0249, F. s realizací technických opatření ke snížení spotřeby elektrické energie veřejného osvětlení v obci Jesenice, které za cenu ,-Kč včetně DPH provede společnost CESPRO, s.r.o., G. s uzavřením Smlouvy o dílo k vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k výkonu inženýrské činnosti pro vybudování devíti stavebních zpomalovacích prahů na místních komunikacích na území obce Jesenice a Zdiměřice a krajské silnici III/0033 v zastavěné části obce. Cena díla činí ,-Kč bez DPH. Smluvní strany: obec Jesenice a společnost HW Projekt s.r.o., ev. číslo smlouvy: 09/0250, USNESENÍ RADY OBCE H. s vybavením objektu mateřské školy v Jesenici elektronickým zabezpečovacím systémem. Cena za dodávku systému a jeho instalaci v 1. a 2. nadzemním podlaží všech pavilonů činí ,-Kč, zařízení dodá a montáž provede společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., I. s koupí kancelářského nábytku a vybavení pro sborovnu, kancelář vedoucí a kancelář hospodářky v celkové hodnotě nejvýše ,-Kč s tím, že vybavení je určeno pro rekonstruovaný pavilon mateřské školy v Jesenici, J. s bezúplatným převodem kancelářského nábytku a vybavení pro sborovnu, kancelář vedoucí a kancelář hospodářky v celkové hodnotě nejvýše ,-Kč do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Jesenice, K. s úhradou nákladů ve výši ,-Kč na zvýšení hodnoty jističe nové ČOV Jesenice ze současných 100 A na 315 A a nákladů ve výši ,-Kč bez DPH na související realizaci přeložky kabelového vedení. Uvedená opatření jsou podmínkou uvedení nové ČOV Jesenice do provozu. 5

6 BERE NA VĚDOMÍ A. stanoviska dotčených orgánů, a sice Odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice a Zemědělské vodohospodářské správy, kterými byl vysloven nesouhlas s vybudováním dalších parkovacích stání k obytnému souboru bytových domů V Lázních Rezidence Jesenice. Částka ,-Kč poukázaná společností Rezidence Jesenice na úhradu smluvní pokuty bude použita na zkvalitnění dopravní situace v daném místě, B. zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne Rada obce Jesenice souhlasí s tím, aby obec uplatnila na dotčených stavebních firmách nárok na náhradu škody způsobenou na obecních stromech, které bylo nutné pokácet z důvodu poškození kořenového systému při stavební činnosti prováděné v blízkosti stromů. USNESENÍ RADY OBCE Č. 26 RADA OBCE JESENICE : SOUHLASÍ USNESENÍ RADY OBCE A. s tím, aby hokejovému klubu HC Jesenice byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč na činnost klubu v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, B. s tím, aby Nohejbalovému klubu Osnice, o.s., byla poskytnuta dotace ve výši ,- Kč na činnost klubu v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, C. s tím, aby Občanskému sdružení JAKA, byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč na činnost sdružení v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, D. s tím, aby fotbalového klubu SK Slavia Jesenice byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč na činnost klubu v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, E. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč Sdružení zdravotně postižených na činnost sdružení v roce 2010, F. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč TS Hazard na činnost tanečního studia v roce 2010, 6

7 G. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč JK Rangers na činnost jezdeckého klubu v roce 2010, H. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč MC Pohádka na činnost mateřského centra v roce 2010, I. s návrhem odměn zastupitelům, a to v následující výši: starosta ,- Kč místostarostové ,- Kč členové rady obce ,- Kč předsedové výborů zastupitelstva ,- Kč členové výborů zastupitelstva ,- Kč předsedové komisí rady ,- Kč členové komisí rady ,- Kč zastupitelé za činnost ad hoc v závislosti na míře vykonané práce až 5.000,- Kč. Návrh bude předložen zastupitelstvu ke schválení s tím, že odměny budou vyplaceny formou finančního daru. J. s tím, aby se ve dnech a konal v tělocvičnách ZŠ a MŠ Jesenice turnaj v sálové kopané a turnaj v nohejbale, které upořádá obec Jesenice ve spolupráci s SK Slavia Jesenice a TJ Osnice, K. se zrušením účtu obce, který byl zřízen pro příjem příspěvků na výstavbu infrastruktury a účtu obce, který byl zřízen pro výplatu sociálních dávek prostřednictvím poštovních poukázek. Zůstatky z účtů budou převedeny na běžný účet obce, USNESENÍ RADY OBCE L. s koupí pozemku par.č. PK 45/1 v k.ú. Osnice o výměře cca 1200 m2 pro sportovní účely za cenu 400,-Kč /1m 2. Záměr koupě pozemku bude předložen zastupitelstvu k rozhodnutí. SCHVALUJE odměny předsedům a členům komisí rady obce, a to v následující výši: - předsedové komisí rady obce, kteří nejsou současně zastupiteli 7.000,-Kč - členové komisí rady obce, kteří nejsou současně zastupiteli až do výše 6.500,-Kč v závislosti na míře vykonané práce, a to dle rozpisu tvořícím přílohu č. 1 tohoto zápisu z jednání. Odměny budou vyplaceny formou finančního daru. BERE NA VĚDOMÍ stanovisko Komise životního prostředí k Plánu společných zařízení, který v rámci jednoduché pozemkové úpravy podle zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění zpracovalo Ministerstvo zemědělství ČR. Plán společných zařízení bude předložen k projednání a schválení zastupitelstvem obce. 7

8 INFORMACE INFO Dobrý řidič je na jízdu v zimě dobře připraven a svoji jízdu přizpůsobí dané situaci Zima v těchto dnech opravdu kraluje v plné své síle. Množství sněhu zavalilo celou republiku a problémy nastávají snad ve všech oblastech. To, co se dotýká zřejmě velké části obyvatel, a troufám si říct nás všech, je doprava. Nemusíme být přitom jenom řidiči motorových vozidel. Hromadná doprava má velká problémy s přívalem sněhu a mnohdy autobusy, tramvaje a vlaky nabírají velké zpoždění. Stejně tak je složitá situace pro další účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci. Těmi se v těchto dnech nedobrovolně stali i mnozí řidiči, jejichž vozidla zůstala zaparkovaná pod hromadami sněhu. Chodníky a komunikace plné sněhu, ve kterém se pohybuje jen s velkými obtížemi, spěch a nervozita jsou pak společnými faktory hrající velkou roli při dopravních nehodách a haváriích. Jen za čtyřiadvacet hodin od pátku 8. ledna sedmi hodin ráno do soboty 9. ledna 2010 došlo na celém území Prahy venkov ke čtyřiceti dopravním nehodám a haváriím. V důsledku velkého množství sněhu byly i některé komunikace uzavřeny do doby než budou upraveny. K mnohým haváriím kdy nejde o střet s jiným vozidlem nemuselo vůbec dojít. Snad se ani nechce věřit, že i 8 přes sněhovou kalamitu vyjedou řidiči s vozidlem, které není v dobrém technickém stavu a nemá zimní pneumatiky. Ani upravené komunikace nezabrání bezpečnému průjezdu. Vždy musí řidiči svou jízdu přizpůsobit stavu a povaze vozovky a jet velmi opatrně. Rychlá a nebezpečná jízda mnohdy končí nešťastně. Řidiči a všichni účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že svým chováním ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Řidiči, kteří uvíznou v koloně, zapadnou ve sněhu a mají zdržení, pak mají pocit, že vše doženou hazardní a rychlou jízdou. Mnohdy sami do cíle nedorazí a zaviní i to, že do cíle nedorazí ani ti, kteří jezdí opatrně a bezpečně. Myslete na ně pokaždé, když za volant usednete. Jistě většina řidičů již před zimním obdobím zkontrolovala svá vozidla a doplnili výbavu o zimní doplňky. Možná někteří tajně doufali, že žádná zima nebude a proto vše nechali na poslední chvíli. Jsou určitě i takoví, kteří vládu zimy nechtějí vůbec respektovat. Všichni však spadají do stejné rizikové skupiny. Ti dobře připraveni se stávají důsledkem nezodpovědnosti těch nezodpovědných oběťmi mnohdy tragických dopravních nehod. Policisté Okresního ředitelství Praha - venkov proto znovu upozorňují a žádají řidiče, aby vždy svá vozidla dobře před jízdou nejen zkontrolovali, ale také vždy doplnili to, co jim v zimní výbavě chybí.

9 INFO ZDE JE NĚKOLIK RAD PRO ŘIDIČE : Při nepříznivých povětrnostních podmínkách doporučujeme řidičům, aby si předem zjistili, zda trasa jejich jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, aby neuvízli. Sledujte dopravní zpravodajství zejména na rozhlasových stanicích, které jsou aktualizované. Před jízdou je třeba si zkontrolovat vybavení svého vozidla a případně doplnit vše potřebné pro provoz v náročných povětrnostních podmínkách. Řidiči by především neměli zapomenout: - přezout všechna kola na zimní pneumatiky - mít alespoň polovinu nádrže - při jízdě do hor se vybavit řetězy na pneumatiky pro jízdu na sněhu Základní doporučené vybavení pro zimní období zahrnuje: - zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech - nemrznoucí směs v autě chladící kapalina a směs do ostřikovačů - škrabka na led - rozmrazovač zámků, který je potřeba nosit s sebou a nenechávat v autě Při cestě do hor se hodí nejen vlečné lano: - sněhové řetězy - smetáček na sníh a lopatka - baterky - pro případ nouze je vhodné mít v autě připravenou i minimální zásobu pití a potravin Do povinné výbavy každého vozu: - pak patří auto-lékárnička - výstražný trojúhelník - náhradní žárovky vnějšího osvětlení a signalizace - pojistky, náhradní kolo, příruční zvedák a klíč na matice Vedle toho se ještě doporučuje hasící přístroj, reflexní vesta, tažné lano, startovací kabely, nářadí na odstranění jednoduchých závad. Během nepříznivých povětrnostních podmínek je nezbytné řídit automobil maximálně opatrně a přizpůsobit i rychlost jízdy. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s překážkou na silnici. Dále doporučujeme neparkovat auta pod stromy, v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, pozor také na vysoké sloupy. V této souvislosti znovu připomínáme, že podle silničního zákona v okamžiku, kdy kvůli hustotě provozu na dálnici nebo rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru dojde ke vzniku kolony stojících vozidel, jsou řidiči povinni vytvořit mezi sebou jeden průjezdný pruh široký nejméně 3m, pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (policejních vozidel, vozidel požární ochrany a záchranné služby). Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o třech a více jízdních pruzích pak musí řidič snížit vzájemný boční odstup v levém a středním jízdním pruhu nebo na středních jízdních pruzích. Při vytváření průjezdného jízdního pruhu mohou řidiči vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd 9

10 do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy zakázán. Dodržování tohoto pravidla je pro policisty a záchranáře jedoucí k nehodě nesmírně důležité, neboť roli hraje každá vteřina a jakékoliv zdržení může být osudné. Ranní a večerní mlhy jsou častou příčinou dopravních nehod. Mnohdy jde jen o lehké ťuknutí, ale i to je zcela zbytečné. Na vině vlastně není ani tak mlha jako samotná nepozornost řidičů a nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Stejně tak častou příčinou dopravních nehod, a to zejména ve městech a na přechodech, je mokrá vozovka. Přesto, že většina řidičů a chodců dobře ví, že brzdit na mokrém povrchu je těžší a hlavně brzdná dráha je delší, nechovají se podle toho. - Chodci často vbíhají do silnice na poslední chvíli a mnohdy na červenou. - Chodci jsou rovněž v mnoha případech velmi špatně osvětleni a nejsou vidět na přechodech a u krajnic silnice. Právě proto by měli řidiči zvýšit svoji pozornost za volantem. PŘEHLED NEHODOVOSTI ZA ROK 2009 na Územním odboru Praha venkov JIH Celkový počet dopravních nehod Při dopravních nehodách usmrceno 9 osob Při dopravních nehodách těžce a lehce zraněno 285 osob Dopravní nehody pod vlivem alkoholu: - 84 viníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu či drog Z hlediska příčin dopravních nehod: - Překročení rychlosti - Nedání přednosti - Nevěnování se řízení - Alkohol Celková škoda na vozidlech: Při dopravních nehodách policejní statistika zaznamenala celkovou hmotnou škodu na vozidlech ve výši ,- Kč. INFO Policisté a pracovníci preventivně informační skupiny Okresního ředitelství Praha venkov přejí všem účastníkům silničního provozu bezpečné dny na silnicích. Nezapomeňte, že jsme všichni účastníci silničního provozu a mnohé situace můžeme nejen ovlivnit, ale především jim můžeme zabránit svou ohleduplností a předvídavostí. Dopravně bezpečnostní akce: - V roce 2009 bylo na Územním odboru Praha venkov JIH uskutečněno téměř pět desítek dopravně bezpečnostních akcí. Přestupky v dopravě bylo zjištěno 564 přestupků v dopravě, z toho 455 bylo řešeno v blokovém řízení. 10

11 V rámci silničních kontrol policisté zjistili 41 řidičů, kteří před jízdou nebo během jízdy požili alkoholické nápoje. Stejně jako v loňském roce i letos se policisté a zejména dopravní policisté Územního odboru Praha venkov JIH zaměří na bezpečnost a plynulost v silničním provozu na celém svém území. I nadále po celý rok proběhnou desítky dopravně bezpečnostních akcí, které mají jednotný cíl působit preventivně na všechny účastníky silničního provozu tak, aby se počet dopravních nehod, havárií, jízdou pod vlivem alkoholu a jiné návykové látky, jízdou bez řidičského oprávnění, rychlou a nebezpečnou jízdou co nejvíce podařil snížit. Policisté však nedokážou těmto nebezpečným faktorům zabránit, pokud sami řidiči, ale i ostatní účastníci silničního provozu nebudou dodržovat pravidla silničního provozu a nebudou k sobě ohleduplní. Přejeme všem bezpečnou jízdu a šťastný návrat po celý rok JESENICE POD SNĚHEM Dvojitý příval sněhu má obec už naštěstí za sebou. Silnice jsou sjízdné a většinu chodníků lze používat, i když někde jen s opatrností. Starosta Jesenice Zdeněk Pánek nám ke kalamitní situaci sdělil: Lednový příděl sněhu byl velmi silný a my jsme ho odklízeli postupně. Nejprve z hlavních obecních komunikací, potom z autobusových zastávek a chodníků. V další etapě se odstraňoval sníh z vedlejších komunikací a také od základních a mateřských škol. Uklidit všechny komunikace během jednoho dne však opravdu nešlo i přes velké nasazení zvládnout. Obec však podle něho sněhovou kalamitní situaci zvládla dobře. pracovní čety. Její pracovníci leckdy nehleděli na denní dobu a dvanácti i více hodinové směny nebyly zvláštností. poznamenal dále starosta Jesenice. Na úklid sněhu má město k dispozici traktor zn. Zetor, multifunkční stroj HOLDER, multikáru, nákladní Iveco a další potřebnou techniku. -vs- INFO Úklid chodníků, jak nám ukládá nový zákon, nešlo vždy zajistit včas. Proto děkujeme lidem, kteří si na chodnících u domů odklízejí sníh sami, přestože to zákon ukládá za povinnost obci. Velký dík také patří všem, kteří se podíleli na úspěšném úklidu, zejména členům 11

12 12

13

14 ROZHOVOR s místostarostkou Evou Čmelíkovou Další dvě třídy pro naše předškoláky otevřeny, tentokrát ve Zdiměřicích. Při této příležitosti jsme požádali paní místostarostku Evu Čmelíkovou o rozhovor. ROZHOVOR Paní místostarostko, ve Zdiměřicích byla otevřena nová školka, můžete nám přiblížit průběh tohoto projektu? Kapacita školek byla donedávna zhruba něco přes devadesát míst, převis byl až trojnásobný. Tento fakt společně s dynamickým nárůstem počtu obyvatel naší obce logicky vytvořily problém, který bylo zapotřebí urychleně a hlavně koncepčně řešit. Dostatečný počet míst ve školkách byl i jednou z priorit našeho volebního programu. Z těchto důvodů jsme již v roce 2006 začali s přípravou nástavby a přístavby mateřské školky v Jesenici. Ve Zdiměřicích, na které Vaše otázka prioritně směřovala, existoval nepříliš šťastně definovaný závazek investora bytové výstavby zřídit mateřskou školku, či její obdobu. Naplnění tohoto smluvního závazku směřovalo spíše k vybudování obdoby mateřského centra, či jakéhosi dětského klubu. Naštěstí se nám podařilo velice efektivně vstoupit do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a docílit tak vytvoření nového školního komplexu, v rámci nějž má obec k dispozici padesát míst za standardních podmínek. Tento model spolupráce je unikátním projektem, který propojuje soukromý a veřejný kapitál a osobně doufám, že bude příkladem pro ostatní obce, jak efektivně zvládnout problém kapacity předškolních zařízení. Školku ve Zdiměřicích provozuje tedy soukromý investor. Jakou zaplatí rodiče předškoláků cenu? Dvě nové třídy pro padesát předškoláků jsou součástí komplexu soukromého školského zařízení Sunny Canadian School. Jejich rodiče budou platit dvojnásobné školné odpovídající péči v obecní mateřské školce. Kromě zmíněných dvou tříd nabízí soukromé zařízení sedm tříd školky s anglickým programem pro 84 dětí. Jejich rodiče budou však platit školné odpovídající nadstandardní soukromé péči. Padesát míst ve školce je pěkný počet, zaslechli jsme však hlasy, že je to pořád málo. Ano, v současné době stále místa chybí. Nová školka ve Zdiměřicích nabídla zmíněných padesát míst a v Jesenici je stávající kapacita 82 míst. Ve výstavbě je však nový pavilon MŠ Jesenice, který bude obec otevírat v září tohoto roku. Ten nabídne dalších 82 míst. Když k celkovému počtu připočítáme kapacitu MŠ Osnice, dostáváme se na celkovou kapacitu 260 míst (od září t.r.). Pokud k tomuto celkovému počtu připojíme i počet míst v soukromém školním zařízení Sunny Canadian School, tak celkový počet míst ve všech typech předškolních zařízení, které budou mít občané k dispozici, vysoce přesáhne číslo 300, čímž se nemůže pochlubit leckteré město. Poptávka po místech v mateřských školkách pro trvale hlášené občany by tedy měla být od tohoto září již provždy vyřešena. 14

15 ROZHOVOR Zmínila jste trvale nahlášené občany. Služby po obci v Jesenci vyžadují i ti, kdo zde nejsou trvale hlášeni? Část obyvatel zde není trvale hlášeno vůbec nebo je z četné rodiny nahlášen k trvalému pobytu jen jeden její člen. Obecní služby včetně míst ve školkách a školách však vyžadují, a obec s nimi musí nutně počítat i v rámci kapacit jiné základní infrastruktury (např. u vodovodu a kanalizace, čistíren odpadních vod, MHD apod.). Paradoxem přitom je, že obec na tyto nepřihlášené obyvatele nedostává ze státního rozpočtu žádný finanční příspěvek. Ty samozřejmě obdrží ta městská část Prahy nebo jiné město, kde jsou tito lidé trvale hlášeni, i když tam, ve většině případů, vůbec fyzicky nebydlí. Při přijímacích řízení se proto tento faktor bere v úvahu. Samozřejmě počítáme s tím, že tento stav nebude trvat věčně a postupně docílíme stavu, kdy všichni obyvatelé trvale zde žijící, budou zde i trvale hlášeni. Tento proces bude však postupný a tudíž nezpůsobí nárazově zvýšenou poptávku po místech v mateřských školkách a školách obecně. Jednoduše řečeno: míst ve školách již bude dostatek. V průběhu minulého roku jsme v JK otiskli informace o připravovaném Vzdělávacím centru - střední škole resp. Gymnáziu Jesenice. Tato informace mnoho rodičů velmi zaujala. Řekněte něco bližšího. Obec má dlouhodobý záměr vyřešit středoškolské vzdělávání v Jesenici. V roce 2007 jsme těmto vizím dali jasné obrysy. V postupném sledu jsme zakoupili vhodný pozemek, zadali zpracování projektových dokumentací a zahájili ostatní inženýrské práce na tomto projektu. V tuto chvíli máme pravomocné Územní rozhodnutí a velice intenzivně pracujeme na získání stavebního povolení. Otevření centra resp. gymnázia se, za předpokladu nepříliš problematického vývoje, plánuje k 1. září Paní místostarostko, do Vaší gesce patří také sociální oblast. Je i zde něco nového? Samozřejmě ano. Před časem zavedený a velice dobře fungující systém pečovatelské služby nazvaný Most k domovu má již mnoho klientů, tímto systémem se inspirovala i obec Psáry a s Mostem k domovu navázala spolupráci. Pozornost se věnuje i pravidelnému setkání našich seniorů, které probíhá za finančního a organizačního přispění obce, zejména pak Sociální komise Rady obce, které bych touto cestou ráda poděkovala za obrovský kus práce v této oblasti. Potěšujícím faktem je i to, že po dlouhých peripetiích získal soukromý investor výstavby Domu seniorů stavební povolení, které je již nyní v právní moci a tak lze předpokládat, že výstavba tohoto, pro nás toužebně očekávaného zařízení, bude zahájena s ohledem na klimatické podmínky v co možná nejkratším termínu, více ale o tomto projektu v některém z dalších čísel JK. V souvislosti s projednáváním některých záležitostí např. jednosměrek či územního plánu, jsme zaznamenali pozitivní i negativní reakce. Vím, že vy také, jaký z nich máte dojem? Při každém projednávání věcí, které se týkají větší či menší části obyvatel, jako například zavedení jednosměrek, stanovení cen poplatků nebo změna územního plánu se vždy objeví mnoho názorů a rozsáhlá diskuse. Je samozřejmé a legitimní, že každý má svůj vlastní názor na projednávanou konkrétní věc a může ho veřejně prezentovat. Je to dobře, protože je to známka, že lidé mají o místo, kde bydlí a žijí zájem a není jim lhostejné, jak vypadá, působí a funguje. Jako místostarostka se denně zabývám mnoha záležitostmi, se kterými ke mně lidé přichází. Ráda s lidmi vedu faktickou diskusi a musím říci, že mě naplňuje, když se podaří daný problém vyřešit. O to víc mě trápí, že někteří lidé, či skupiny nahrazují slušné jednání osobními útoky, kde vulgarity nejsou výjimkou. Nemyslím si, že jsem vůči takovémuto stylu jednání příliš senzitivní, ale často si kladu otázku, zda toho nemáme dost na centrální úrovni vládnutí. Věřím, že slušnost a poctivost se stále ještě vyplácí. Děkuji za rozhovor Ing. Viktor Soós 15

16 Školka Zdiměřice otevřena Školka Zdiměřice otevřena. Ve Zdiměřicích zahájila činnost v polovině ledna česko-kanadská škola Sunny Canadian School. Kromě sedmi tříd soukromé mateřské školy s anglickým programem a prvního stupně základní školy v ní byly otevřeny dvě třídy mateřské školy pro potřeby obce. Škola chce do několika let otevřít také víceleté gymnázium, řekla novinářům její jednatelka Alice Štunda. ŠKOLKA ZDIMĚŘICE Ve vzdělávacím programu je podle ní kladen důraz na přirozený způsob přijetí anglického jazyka, individuální přístup a rozvoj dětí. Ve škole vyučují rodilí mluvčí a čeští učitelé. V mateřské škole je sedm tříd po 12 dětech, hovoří se v ní pouze anglicky. Základní škola má v současnosti čtyři ročníky s pěti třídami po 16 dětech, výuka probíhá rovným dílem v češtině a angličtině. Nad projektem převzala záštitu Kanadská obchodní komora. Škola spolupracuje i s kanadským velvyslanectvím, které pro ni v zámoří hledá partnerské školy. Škola vznikla ve spolupráci s obcí Jesenice, která poskytla pozemek pro 16

17 stavbu. Za to získala v novém zařízení 50 míst pro svou veřejnou mateřskou školu. Podle místostarostky Evy Čmelíkové to výrazně pomůže pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních. V následné etapě otevře obec školku i v Jesenici pro dalších 78 dětí, kterou nyní budujeme. Potom by měla být otázka mateřského školství v obci vyřešena, dodala. Sunny Canadian School bude nabízet česko-anglické vzdělávání pro děti od dvou let po maturitu. Do současnosti provozovala mateřskou a základní školu v Hlubočince a mateřskou školu v Dolních Břežanech. Ve Zdiměřicích byla výuka zahájena minulý týden. Žáci v ZŠ Sunny Canadian získávají odpovídající vzdělání také v českém jazyce, poznávají české tradice, zvyky, historii. Nemusí proto vykonávat zkoušky z českého jazyka ve spádových školách, jako je tomu u většiny mezinárodních škol. Základní kámen stavby byl položen v říjnu Náklady na stavební část byly zhruba 55 milionů korun. V areálu je tělocvična a jídelna. V druhé etapě se plánuje postavit kromě gymnázia i bazén. Škola včetně bazénu by se měla stát přirozeným komunitním centrem regionu a bude otevřena všem obyvatelům. -red- ŠKOLKA ZDIMĚŘICE 17

18 PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE Přípěvek místního občana do JK, který byl doručen ve formě dopisu na podatelnu OÚ. Na výslovné přání autora ho otiskujeme v nezměněné podobě. PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE Není člověka ten se zalíbí lidem všem. Jsem občan z vesnice, v které žili v klidu a ve vztahu sousedství a opoře jeden k druhýmu. Když jste si postavili né domečky, ale paláce tak vám byl pan starosta dobrý a teď když si chtějí postavit střechu vlastní nad hlavou ty chudší tak už je to špatné. Vadí Vám, že se vozila sláma, že ze sil obilí, že to práší, když se orá, že to dělá rámus, snad jste věděli, že jdete na venkov. A né třeba házet na pana starostu všechno to špatné. Udělal málo služeb pro občany všech obcí? Jděte si tam sednout jen na měsíc do jeho židle všech jeho spolupracovníků. Není hezké, že píšete co nejni třeba ani pravda. Je to občan vzdělaný a mladý, který potřebuje poradit a né psát to, co se dá vyřídit v dost dobrém sousedství všech obcí. Ono se to dobře kritizuje, když mám kde bydlet a jiné možnosti. Není hezké kdo jste napsal tento článek. My starousedlící všech obcí jsme zvyklí vše říct, hezké i špatné z očí do očí. Vy suďte sám kdyby o Vás napsal něco, co se dá říct otevřeně z očí do očí. Píše PIVOVAR VELKÉ POPOVICE PIVOVAR VELKÉ POPOVICE VIDĚLO V ROCE 2009 VÍCE NEŽ 14 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ NOVÁ TRASA ZVEDLA ZÁJEM O PROHLÍDKU PIVOVARU O 29 % Velké Popovice 12. ledna 2010 Popularita to jistě ten, kdo nezná vesnický klid, jen ve městě jedna paní povídala. Nejni mi už 20 let, ale jsem starý občan, který umí posoudit službu pana starosty a zvlášť v dnešní době. Stali se z nás špatný potomci tatíčka Masaryka, který se jezdil radit do Hostivaře k panu Švehlovi a měl hodně zkušeností a přesto se šel poradit k sedlákovi do Hostivaře. Vy písálkové, vemte rozum do hrsti a nechte pana starostu pracovat v klidu a ve směru, kdy to myslí dobře s obcemi všemi. A jestli se vám to tady nelíbí, můžete se klidně vrátit do Prahy. A jestli závidíte panu starostovi lepší kabát, tak si ho kupte taky. Prosím o napsání do kurýru, ale vše tak jak jsem to napsal. Né že vyberete jen to co se Vám hodí. Pana starostu nechte v klidu. Podpísovat se nebudu. Děkujeme redakce Velkopopovického pivovaru roste nejen mezi pivaři, ale také mezi turisty. Návštěvnost jednoho z architektonicky nejzajímavějších českých pivovarů stoupla vloni o více než čtvrtinu. Celkově se v uplynulém roce vydalo na prohlídku návštěvníků, to je nejvíce v dlouholeté historii exkurzí pivovarem. Největší část hostů tradičně přijela z ČR (+22 %), druzí 18

19 PIVOVAR VELKÉ POPOVICE nejpočetnější byli Rusové, kterých zde přivítali o 85 % více. Pivovar Velké Popovice potvrdil svůj statut jednoho z nejnavštěvovanějších míst v regionu. Postupně sklízíme plody posledních několika let, kdy jsme v areálu pivovaru hodně investovali do návštěvnických prostor, úprav nádvoří a okolí pivovaru, sázení zeleně atd. Hlavním tahákem loňské sezóny bylo otevření nového návštěvnického centra a interaktivní prohlídková trasa. Novinkou v naší nabídce je program Pivovarnictví úspěšné odvětví českého průmyslu. Tato trasa je určena pro nezletilé návštěvníky a je zaměřená na historii a řemesla, naopak vynechává části prohlídky přímo spojené s výrobou piva. Letos chceme návštěvníky překvapit otevřením restaurace Kozlovna přímo v areálu pivovaru, říká Eva Kršňáková, vedoucí návštěvnického centra pivovaru Velké Popovice. Zájem domácích turistů o velkopopovický pivovar vzrostl, což je dáno mimo jiné také loňským trendem mezi Čechy, kteří méně vyjížděli do zahraničí a preferovali domácí turistické cíle. Nová návštěvnická trasa tedy byla otevřena v pravý čas a přilákala o 22% domácích turistů více oproti roku Na celkovém počtu návštěvníků se nyní Češi podílí 56 %. Pivovar se těší velké oblibě také u zahraničních turistů. Díky rostoucí popularitě piva Velkopopovický Kozel v Ruské federaci jsou druhou největší skupinou právě Rusové, kterých meziročně přijelo o neuvěřitelných 85 % více a v celkovém počtu návštěvníků už tvoří více než čtvrtinu (26,5 %). Naopak pokles zájmu byl zaznamenán například mezi maďarskými turisty, kterých dorazilo v roce 2009 o 58 % méně než v roce Největší zájem o exkurze v pivovaru je již tradičně v květnu až červnu a následně na podzim, od září do listopadu. Zvýšenou návštěvnost pivovar zaznamenává v době konání speciálních akcí, jako je například červnový Den Kozla, zářijový Den otevřených dveří a nově i prosincové Vánoce v pivovaru. Populární je také jarní Pochod krajinou Františka Ringhoffera, kde je pivovar jedním ze zastavení regionální naučné stezky. POZNÁMKY PRO EDITORY: S celkovým prodejem 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2008 (včetně licenční výroby v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Velkopopovický Kozel je značkou, která má své nezastupitelné místo v portfoliu Plzeňského Prazdroje. Patří ke značkám s nejdynamičtějším růstem jak na českém, tak i na zahraničních trzích. Velkopopovický Kozel Černý je zároveň lídrem trhu s tmavými pivy v České republice. Pivovar Velké Popovice v loňském roce oslavil 135 let od svého založení v roce Aktuální informace o aktivitách a projektech podporovaných značkou Velkopopovický Kozel najdete na internetových stránkách Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem SABMiller plc., jedné z největších světových pivovarnických společností s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty. Kontakt: Jiří Mareček Plzeňský Prazdroj

20 Obecní úřad v Jesenici oznamuje INFORMACE PRO OBČANY OBCE - DŮLEŽITÉ Místní poplatky na rok 2010 POPLATEK ZA ODPAD Sazba místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2010 činí: - 500,- Kč za jednu osobu s trvalým bydlištěm v obci a rok - 500,- Kč - za jednu nemovitost sloužící nebo určenou k rekreaci a rok. POPLATEK ZE PSŮ Sazba místního poplatku ze psů pro rok 2010 činí: - v rodinném domě - 360,- Kč za 1 psa a rok (za každého dalšího se sazba zvyšuje o 50 %, tj. za 2 psy 540,- Kč, za 3 psy 720,- Kč atd.). - v bytovém domě - 540,- Kč za 1 psa a rok (za každého dalšího se sazba zvyšuje o 50 %, tj. za 2 psy 810 atd.) Pro poživatele invalidního důchodu, starobního důchodu nebo vdovského důchodu, který je jediným zdrojem příjmů, činí poplatek 100,- Kč za 1 psa. Skutečnost o typu důchodu je držitel psa povinen správci poplatku-oú Jesenice prokázat dokladem. ZPŮSOB PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ Poplatky jsou splatné nejpozději do 31. března 2010 (po předchozí dohodě s OÚ jako správcem poplatků lze platbu rozdělit na 2 splátky - týká se pouze odpadů). Poplatky lze zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet KB Praha 4, č.ú /0100 (složenky nejsou předem rozesílány!!!). Při placení převodem je důležité uvádět variabilní symbol, což je číslo popisné domu s předčíslím: Jesenice a Horní Jirčany čp. Osnice a Kocanda čp. Zdiměřice čp. Pro občany z bytových domů, kde má více rodin stejné číslo popisné, uvádějte pro identifikaci platby specifický symbol rodné číslo plátce nebo do zprávy pro příjemce napište jméno plátce a druh platby. Složenky obecní úřad předem nerozesílá, ale v individuálních případech je možné si složenku na OÚ vyzvednout. Informace o platbě za svoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu na sezonu duben listopad 2010 Nádoby na bioodpad zůstávají přes zimní období uskladněny u občanů. Po zaplacení poplatku na svozovou sezonu 2010 bude vydána známka na označení nádoby. Poplatek za zapůjčení nádoby, svoz a likvidaci bioodpadu činí 20

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

VNITŘNÍ ŘÁD BRUSLAŘSKÝ KLUB HAVLÍČKŮV BROD SEZÓNA Práva a povinnosti klubu:

VNITŘNÍ ŘÁD BRUSLAŘSKÝ KLUB HAVLÍČKŮV BROD SEZÓNA Práva a povinnosti klubu: VNITŘNÍ ŘÁD BRUSLAŘSKÝ KLUB HAVLÍČKŮV BROD SEZÓNA 2017 2018 Práva a povinnosti klubu: Zabezpečit podmínky pro odborný sportovní rozvoj hráčů organizováním sportovní činnosti v ledním hokeji a krasobruslení

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. AUTOŠKOLA Petr KŘÍŽ FLEGEL s.r.o.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ.  AUTOŠKOLA Petr KŘÍŽ FLEGEL s.r.o. ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ www.autoskolapkf.cz ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ ( ZÁKONÍK PRÁCE ) patří všichni zaměstnanci firmy, kteří nejsou řidiči z povolání. Řidiči referenti jsou zaměstnanci, kteří v době pracovní činnosti

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a vydává dne 12.1.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 6.září 2017

Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 6.září 2017 Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 6.září 2017 Místo konání: Klubovna KD v Mniší Členů komise: 9 Přítomno členů komise: 6 Zahájení jednání a organizační záležitosti 1. Zahájení: Schůzi

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně.

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně. Zápis č.5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Šípy, které se konalo dne 19.12.2014 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více