JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE"

Transkript

1 âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

2

3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA SLOVO ŠÉFREDAKTORA SLOVO ŠÉFREDAKTORA Sledoval jsem, jako snad celý svět, jednu z největších lidských katastrof na Haiti. Je to smutné, kolik lidských životů bylo zmařeno a jak velká míra neštěstí byla způsobena krátkým, ale o to silnějším otřesem země. Říkal jsem si, že zemětřesení je přeci vyvoláno silou přírody a ta vždy nějak dá dopředu vědět, že se něco takového stane. Tentokrát nedala a lidé v objektech nevalné kvality neměli vůbec šanci. Podle záběrů z průběhu otřesu se po sedmi vteřinách zbortila většina vyšších podlaží a po deseti celý objekt. Jak se asi cítili zavalení raději ani nemyslet. Za sedm vteřin nemáš ani šanci vzít za kliku u východu z místnosti, když se ti vlní podlaha pod nohama jak vlnobití v čestlickém akvaparku, říkal mi známý, který prožil dvě silné vlny při nedávném zemětřesení v Rumunsku. On měl štěstí, objekt ve kterém pobýval, byl silně poškozen, ale nespadl. Nezbývá než doufat, že se těžce zkoušená země dá brzy do pořádku, humanitární zdroje nevyschnou a pomohou této zemi v její obnově k novému a lepšímu životu. Jesenici naštěstí díky pevné euroasijské desce velké zemětřesení nehrozí, ale přívaly sněhu a tuhé mrazy se v pravidelných cyklech objeví. Letošní rok patří k těm tužším a přidělil nám hned od počátku ledna sněhové nadílky přehršel. Příroda totiž dobře ví, kdy je ten pravý čas, aby se ukázalo, kdo je zde pořád ještě pánem, oteplování neoteplování. S hrablem v ruce a ohněm v srdci parafrázoval jsem slavnou bojovou píseň ze školních let, a když jsem podesáte odhrabával cestičku k domovu, nezbývalo než do notesu poznamenat Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí. (Quintus Horatius Flaccus, řím. literát). Ruce a záda mě sice z hrabání a odhazování bolí ještě teď a zase jsem poznal, že boj s přírodou je předem prohraný, ale tuším, že je tomu tak dobře. Příroda se nedá ovládnout a pokud to jednou nastane, tak nevěřím, že to bude pro lidstvo šťastný krok. Mějte se pěkně a děkuji za přízeň. Ing. Viktor Soós šéfredaktor 3

4 OBSAH Slovo šéfredaktora Usnesení rady obce Stalo se Rozhovor s E. Čmelíkovou Školka Zdiměřice otevřena Příspěvěk čtenáře Obecní úřad informuje Kultura Společenská rubrika Školní okénko ZŠ Jesenice Sport MC Pohádka Baráček USNESENÍ RADY OBCE Č. 25 RADA OBCE JESENICE : SOUHLASÍ USNESENÍ RADY OBCE A. s účastí obce Jesenice v projektu Stavební úpravy budovy SK Slavia Jesenice a výstavba multifunkční plochy spočívající ve finanční spoluúčasti na projektu ve výši představující 20 % nákladů a v poskytnutí přechodného finančního krytí nákladů, zejména na přípravu projektu do doby započetí čerpání dotačních prostředků. Na pořad jednání nejbližšího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jesenice bude předložen návrh na uzavření partnerské smlouvy, která smluvně zakotvuje finanční spoluúčast obce na projektu Stavební úpravy budovy fotbalového klubu a výstavba multifunkční plochy, B. s návrhem cen vodného a stočného pro rok 2010 ve výši: vodné: 25,50 Kč/1m3 včetně DPH pro domácnosti i ostatní odběratele stočné: 36,10 Kč/1m3 včetně DPH pro domácnosti i ostatní odběratele. Návrh cen vodného a stočného bude předložen zastupitelstvu ke schválení, C. s vyřazením majetku tvořícího vybavení plynové kotelny v budově č.p. 317, Jesenice, z evidence movitého majetku obce, a to z důvodu neupotřebitelnosti. D. s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o dílo ev. číslo 09/217, jehož předmětem je zvýšení ceny díla za provedení víceprací při přístavbě Hasičské zbrojnice Osnice, a 4

5 to na částku ,-Kč. Smluvní strany: obec Jesenice a společnost Citta Praha s.r.o., ev. číslo: 09/0248, E. s uzavřením Smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi, na základě které bude společnost Accor Services CZ, s.r.o. dodávat obci Jesenice ceniny poukázky TICKET SERVICE určené k výplatě dávek v hmotné nouzi. Poukázky budou hrazeny z prostředků Středočeského kraje určených na výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi. Smluvní strany: obec Jesenice a společnost Accor Services CZ, s.r.o., ev. číslo smlouvy. 09/0249, F. s realizací technických opatření ke snížení spotřeby elektrické energie veřejného osvětlení v obci Jesenice, které za cenu ,-Kč včetně DPH provede společnost CESPRO, s.r.o., G. s uzavřením Smlouvy o dílo k vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k výkonu inženýrské činnosti pro vybudování devíti stavebních zpomalovacích prahů na místních komunikacích na území obce Jesenice a Zdiměřice a krajské silnici III/0033 v zastavěné části obce. Cena díla činí ,-Kč bez DPH. Smluvní strany: obec Jesenice a společnost HW Projekt s.r.o., ev. číslo smlouvy: 09/0250, USNESENÍ RADY OBCE H. s vybavením objektu mateřské školy v Jesenici elektronickým zabezpečovacím systémem. Cena za dodávku systému a jeho instalaci v 1. a 2. nadzemním podlaží všech pavilonů činí ,-Kč, zařízení dodá a montáž provede společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., I. s koupí kancelářského nábytku a vybavení pro sborovnu, kancelář vedoucí a kancelář hospodářky v celkové hodnotě nejvýše ,-Kč s tím, že vybavení je určeno pro rekonstruovaný pavilon mateřské školy v Jesenici, J. s bezúplatným převodem kancelářského nábytku a vybavení pro sborovnu, kancelář vedoucí a kancelář hospodářky v celkové hodnotě nejvýše ,-Kč do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Jesenice, K. s úhradou nákladů ve výši ,-Kč na zvýšení hodnoty jističe nové ČOV Jesenice ze současných 100 A na 315 A a nákladů ve výši ,-Kč bez DPH na související realizaci přeložky kabelového vedení. Uvedená opatření jsou podmínkou uvedení nové ČOV Jesenice do provozu. 5

6 BERE NA VĚDOMÍ A. stanoviska dotčených orgánů, a sice Odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice a Zemědělské vodohospodářské správy, kterými byl vysloven nesouhlas s vybudováním dalších parkovacích stání k obytnému souboru bytových domů V Lázních Rezidence Jesenice. Částka ,-Kč poukázaná společností Rezidence Jesenice na úhradu smluvní pokuty bude použita na zkvalitnění dopravní situace v daném místě, B. zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne Rada obce Jesenice souhlasí s tím, aby obec uplatnila na dotčených stavebních firmách nárok na náhradu škody způsobenou na obecních stromech, které bylo nutné pokácet z důvodu poškození kořenového systému při stavební činnosti prováděné v blízkosti stromů. USNESENÍ RADY OBCE Č. 26 RADA OBCE JESENICE : SOUHLASÍ USNESENÍ RADY OBCE A. s tím, aby hokejovému klubu HC Jesenice byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč na činnost klubu v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, B. s tím, aby Nohejbalovému klubu Osnice, o.s., byla poskytnuta dotace ve výši ,- Kč na činnost klubu v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, C. s tím, aby Občanskému sdružení JAKA, byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč na činnost sdružení v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, D. s tím, aby fotbalového klubu SK Slavia Jesenice byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč na činnost klubu v roce Záměr bude předložen zastupitelstvu ke schválení, E. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč Sdružení zdravotně postižených na činnost sdružení v roce 2010, F. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč TS Hazard na činnost tanečního studia v roce 2010, 6

7 G. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč JK Rangers na činnost jezdeckého klubu v roce 2010, H. s poskytnutím dotace ve výši ,-Kč MC Pohádka na činnost mateřského centra v roce 2010, I. s návrhem odměn zastupitelům, a to v následující výši: starosta ,- Kč místostarostové ,- Kč členové rady obce ,- Kč předsedové výborů zastupitelstva ,- Kč členové výborů zastupitelstva ,- Kč předsedové komisí rady ,- Kč členové komisí rady ,- Kč zastupitelé za činnost ad hoc v závislosti na míře vykonané práce až 5.000,- Kč. Návrh bude předložen zastupitelstvu ke schválení s tím, že odměny budou vyplaceny formou finančního daru. J. s tím, aby se ve dnech a konal v tělocvičnách ZŠ a MŠ Jesenice turnaj v sálové kopané a turnaj v nohejbale, které upořádá obec Jesenice ve spolupráci s SK Slavia Jesenice a TJ Osnice, K. se zrušením účtu obce, který byl zřízen pro příjem příspěvků na výstavbu infrastruktury a účtu obce, který byl zřízen pro výplatu sociálních dávek prostřednictvím poštovních poukázek. Zůstatky z účtů budou převedeny na běžný účet obce, USNESENÍ RADY OBCE L. s koupí pozemku par.č. PK 45/1 v k.ú. Osnice o výměře cca 1200 m2 pro sportovní účely za cenu 400,-Kč /1m 2. Záměr koupě pozemku bude předložen zastupitelstvu k rozhodnutí. SCHVALUJE odměny předsedům a členům komisí rady obce, a to v následující výši: - předsedové komisí rady obce, kteří nejsou současně zastupiteli 7.000,-Kč - členové komisí rady obce, kteří nejsou současně zastupiteli až do výše 6.500,-Kč v závislosti na míře vykonané práce, a to dle rozpisu tvořícím přílohu č. 1 tohoto zápisu z jednání. Odměny budou vyplaceny formou finančního daru. BERE NA VĚDOMÍ stanovisko Komise životního prostředí k Plánu společných zařízení, který v rámci jednoduché pozemkové úpravy podle zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění zpracovalo Ministerstvo zemědělství ČR. Plán společných zařízení bude předložen k projednání a schválení zastupitelstvem obce. 7

8 INFORMACE INFO Dobrý řidič je na jízdu v zimě dobře připraven a svoji jízdu přizpůsobí dané situaci Zima v těchto dnech opravdu kraluje v plné své síle. Množství sněhu zavalilo celou republiku a problémy nastávají snad ve všech oblastech. To, co se dotýká zřejmě velké části obyvatel, a troufám si říct nás všech, je doprava. Nemusíme být přitom jenom řidiči motorových vozidel. Hromadná doprava má velká problémy s přívalem sněhu a mnohdy autobusy, tramvaje a vlaky nabírají velké zpoždění. Stejně tak je složitá situace pro další účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci. Těmi se v těchto dnech nedobrovolně stali i mnozí řidiči, jejichž vozidla zůstala zaparkovaná pod hromadami sněhu. Chodníky a komunikace plné sněhu, ve kterém se pohybuje jen s velkými obtížemi, spěch a nervozita jsou pak společnými faktory hrající velkou roli při dopravních nehodách a haváriích. Jen za čtyřiadvacet hodin od pátku 8. ledna sedmi hodin ráno do soboty 9. ledna 2010 došlo na celém území Prahy venkov ke čtyřiceti dopravním nehodám a haváriím. V důsledku velkého množství sněhu byly i některé komunikace uzavřeny do doby než budou upraveny. K mnohým haváriím kdy nejde o střet s jiným vozidlem nemuselo vůbec dojít. Snad se ani nechce věřit, že i 8 přes sněhovou kalamitu vyjedou řidiči s vozidlem, které není v dobrém technickém stavu a nemá zimní pneumatiky. Ani upravené komunikace nezabrání bezpečnému průjezdu. Vždy musí řidiči svou jízdu přizpůsobit stavu a povaze vozovky a jet velmi opatrně. Rychlá a nebezpečná jízda mnohdy končí nešťastně. Řidiči a všichni účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že svým chováním ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Řidiči, kteří uvíznou v koloně, zapadnou ve sněhu a mají zdržení, pak mají pocit, že vše doženou hazardní a rychlou jízdou. Mnohdy sami do cíle nedorazí a zaviní i to, že do cíle nedorazí ani ti, kteří jezdí opatrně a bezpečně. Myslete na ně pokaždé, když za volant usednete. Jistě většina řidičů již před zimním obdobím zkontrolovala svá vozidla a doplnili výbavu o zimní doplňky. Možná někteří tajně doufali, že žádná zima nebude a proto vše nechali na poslední chvíli. Jsou určitě i takoví, kteří vládu zimy nechtějí vůbec respektovat. Všichni však spadají do stejné rizikové skupiny. Ti dobře připraveni se stávají důsledkem nezodpovědnosti těch nezodpovědných oběťmi mnohdy tragických dopravních nehod. Policisté Okresního ředitelství Praha - venkov proto znovu upozorňují a žádají řidiče, aby vždy svá vozidla dobře před jízdou nejen zkontrolovali, ale také vždy doplnili to, co jim v zimní výbavě chybí.

9 INFO ZDE JE NĚKOLIK RAD PRO ŘIDIČE : Při nepříznivých povětrnostních podmínkách doporučujeme řidičům, aby si předem zjistili, zda trasa jejich jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, aby neuvízli. Sledujte dopravní zpravodajství zejména na rozhlasových stanicích, které jsou aktualizované. Před jízdou je třeba si zkontrolovat vybavení svého vozidla a případně doplnit vše potřebné pro provoz v náročných povětrnostních podmínkách. Řidiči by především neměli zapomenout: - přezout všechna kola na zimní pneumatiky - mít alespoň polovinu nádrže - při jízdě do hor se vybavit řetězy na pneumatiky pro jízdu na sněhu Základní doporučené vybavení pro zimní období zahrnuje: - zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech - nemrznoucí směs v autě chladící kapalina a směs do ostřikovačů - škrabka na led - rozmrazovač zámků, který je potřeba nosit s sebou a nenechávat v autě Při cestě do hor se hodí nejen vlečné lano: - sněhové řetězy - smetáček na sníh a lopatka - baterky - pro případ nouze je vhodné mít v autě připravenou i minimální zásobu pití a potravin Do povinné výbavy každého vozu: - pak patří auto-lékárnička - výstražný trojúhelník - náhradní žárovky vnějšího osvětlení a signalizace - pojistky, náhradní kolo, příruční zvedák a klíč na matice Vedle toho se ještě doporučuje hasící přístroj, reflexní vesta, tažné lano, startovací kabely, nářadí na odstranění jednoduchých závad. Během nepříznivých povětrnostních podmínek je nezbytné řídit automobil maximálně opatrně a přizpůsobit i rychlost jízdy. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s překážkou na silnici. Dále doporučujeme neparkovat auta pod stromy, v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, pozor také na vysoké sloupy. V této souvislosti znovu připomínáme, že podle silničního zákona v okamžiku, kdy kvůli hustotě provozu na dálnici nebo rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru dojde ke vzniku kolony stojících vozidel, jsou řidiči povinni vytvořit mezi sebou jeden průjezdný pruh široký nejméně 3m, pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (policejních vozidel, vozidel požární ochrany a záchranné služby). Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o třech a více jízdních pruzích pak musí řidič snížit vzájemný boční odstup v levém a středním jízdním pruhu nebo na středních jízdních pruzích. Při vytváření průjezdného jízdního pruhu mohou řidiči vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd 9

10 do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy zakázán. Dodržování tohoto pravidla je pro policisty a záchranáře jedoucí k nehodě nesmírně důležité, neboť roli hraje každá vteřina a jakékoliv zdržení může být osudné. Ranní a večerní mlhy jsou častou příčinou dopravních nehod. Mnohdy jde jen o lehké ťuknutí, ale i to je zcela zbytečné. Na vině vlastně není ani tak mlha jako samotná nepozornost řidičů a nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Stejně tak častou příčinou dopravních nehod, a to zejména ve městech a na přechodech, je mokrá vozovka. Přesto, že většina řidičů a chodců dobře ví, že brzdit na mokrém povrchu je těžší a hlavně brzdná dráha je delší, nechovají se podle toho. - Chodci často vbíhají do silnice na poslední chvíli a mnohdy na červenou. - Chodci jsou rovněž v mnoha případech velmi špatně osvětleni a nejsou vidět na přechodech a u krajnic silnice. Právě proto by měli řidiči zvýšit svoji pozornost za volantem. PŘEHLED NEHODOVOSTI ZA ROK 2009 na Územním odboru Praha venkov JIH Celkový počet dopravních nehod Při dopravních nehodách usmrceno 9 osob Při dopravních nehodách těžce a lehce zraněno 285 osob Dopravní nehody pod vlivem alkoholu: - 84 viníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu či drog Z hlediska příčin dopravních nehod: - Překročení rychlosti - Nedání přednosti - Nevěnování se řízení - Alkohol Celková škoda na vozidlech: Při dopravních nehodách policejní statistika zaznamenala celkovou hmotnou škodu na vozidlech ve výši ,- Kč. INFO Policisté a pracovníci preventivně informační skupiny Okresního ředitelství Praha venkov přejí všem účastníkům silničního provozu bezpečné dny na silnicích. Nezapomeňte, že jsme všichni účastníci silničního provozu a mnohé situace můžeme nejen ovlivnit, ale především jim můžeme zabránit svou ohleduplností a předvídavostí. Dopravně bezpečnostní akce: - V roce 2009 bylo na Územním odboru Praha venkov JIH uskutečněno téměř pět desítek dopravně bezpečnostních akcí. Přestupky v dopravě bylo zjištěno 564 přestupků v dopravě, z toho 455 bylo řešeno v blokovém řízení. 10

11 V rámci silničních kontrol policisté zjistili 41 řidičů, kteří před jízdou nebo během jízdy požili alkoholické nápoje. Stejně jako v loňském roce i letos se policisté a zejména dopravní policisté Územního odboru Praha venkov JIH zaměří na bezpečnost a plynulost v silničním provozu na celém svém území. I nadále po celý rok proběhnou desítky dopravně bezpečnostních akcí, které mají jednotný cíl působit preventivně na všechny účastníky silničního provozu tak, aby se počet dopravních nehod, havárií, jízdou pod vlivem alkoholu a jiné návykové látky, jízdou bez řidičského oprávnění, rychlou a nebezpečnou jízdou co nejvíce podařil snížit. Policisté však nedokážou těmto nebezpečným faktorům zabránit, pokud sami řidiči, ale i ostatní účastníci silničního provozu nebudou dodržovat pravidla silničního provozu a nebudou k sobě ohleduplní. Přejeme všem bezpečnou jízdu a šťastný návrat po celý rok JESENICE POD SNĚHEM Dvojitý příval sněhu má obec už naštěstí za sebou. Silnice jsou sjízdné a většinu chodníků lze používat, i když někde jen s opatrností. Starosta Jesenice Zdeněk Pánek nám ke kalamitní situaci sdělil: Lednový příděl sněhu byl velmi silný a my jsme ho odklízeli postupně. Nejprve z hlavních obecních komunikací, potom z autobusových zastávek a chodníků. V další etapě se odstraňoval sníh z vedlejších komunikací a také od základních a mateřských škol. Uklidit všechny komunikace během jednoho dne však opravdu nešlo i přes velké nasazení zvládnout. Obec však podle něho sněhovou kalamitní situaci zvládla dobře. pracovní čety. Její pracovníci leckdy nehleděli na denní dobu a dvanácti i více hodinové směny nebyly zvláštností. poznamenal dále starosta Jesenice. Na úklid sněhu má město k dispozici traktor zn. Zetor, multifunkční stroj HOLDER, multikáru, nákladní Iveco a další potřebnou techniku. -vs- INFO Úklid chodníků, jak nám ukládá nový zákon, nešlo vždy zajistit včas. Proto děkujeme lidem, kteří si na chodnících u domů odklízejí sníh sami, přestože to zákon ukládá za povinnost obci. Velký dík také patří všem, kteří se podíleli na úspěšném úklidu, zejména členům 11

12 12

13

14 ROZHOVOR s místostarostkou Evou Čmelíkovou Další dvě třídy pro naše předškoláky otevřeny, tentokrát ve Zdiměřicích. Při této příležitosti jsme požádali paní místostarostku Evu Čmelíkovou o rozhovor. ROZHOVOR Paní místostarostko, ve Zdiměřicích byla otevřena nová školka, můžete nám přiblížit průběh tohoto projektu? Kapacita školek byla donedávna zhruba něco přes devadesát míst, převis byl až trojnásobný. Tento fakt společně s dynamickým nárůstem počtu obyvatel naší obce logicky vytvořily problém, který bylo zapotřebí urychleně a hlavně koncepčně řešit. Dostatečný počet míst ve školkách byl i jednou z priorit našeho volebního programu. Z těchto důvodů jsme již v roce 2006 začali s přípravou nástavby a přístavby mateřské školky v Jesenici. Ve Zdiměřicích, na které Vaše otázka prioritně směřovala, existoval nepříliš šťastně definovaný závazek investora bytové výstavby zřídit mateřskou školku, či její obdobu. Naplnění tohoto smluvního závazku směřovalo spíše k vybudování obdoby mateřského centra, či jakéhosi dětského klubu. Naštěstí se nám podařilo velice efektivně vstoupit do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a docílit tak vytvoření nového školního komplexu, v rámci nějž má obec k dispozici padesát míst za standardních podmínek. Tento model spolupráce je unikátním projektem, který propojuje soukromý a veřejný kapitál a osobně doufám, že bude příkladem pro ostatní obce, jak efektivně zvládnout problém kapacity předškolních zařízení. Školku ve Zdiměřicích provozuje tedy soukromý investor. Jakou zaplatí rodiče předškoláků cenu? Dvě nové třídy pro padesát předškoláků jsou součástí komplexu soukromého školského zařízení Sunny Canadian School. Jejich rodiče budou platit dvojnásobné školné odpovídající péči v obecní mateřské školce. Kromě zmíněných dvou tříd nabízí soukromé zařízení sedm tříd školky s anglickým programem pro 84 dětí. Jejich rodiče budou však platit školné odpovídající nadstandardní soukromé péči. Padesát míst ve školce je pěkný počet, zaslechli jsme však hlasy, že je to pořád málo. Ano, v současné době stále místa chybí. Nová školka ve Zdiměřicích nabídla zmíněných padesát míst a v Jesenici je stávající kapacita 82 míst. Ve výstavbě je však nový pavilon MŠ Jesenice, který bude obec otevírat v září tohoto roku. Ten nabídne dalších 82 míst. Když k celkovému počtu připočítáme kapacitu MŠ Osnice, dostáváme se na celkovou kapacitu 260 míst (od září t.r.). Pokud k tomuto celkovému počtu připojíme i počet míst v soukromém školním zařízení Sunny Canadian School, tak celkový počet míst ve všech typech předškolních zařízení, které budou mít občané k dispozici, vysoce přesáhne číslo 300, čímž se nemůže pochlubit leckteré město. Poptávka po místech v mateřských školkách pro trvale hlášené občany by tedy měla být od tohoto září již provždy vyřešena. 14

15 ROZHOVOR Zmínila jste trvale nahlášené občany. Služby po obci v Jesenci vyžadují i ti, kdo zde nejsou trvale hlášeni? Část obyvatel zde není trvale hlášeno vůbec nebo je z četné rodiny nahlášen k trvalému pobytu jen jeden její člen. Obecní služby včetně míst ve školkách a školách však vyžadují, a obec s nimi musí nutně počítat i v rámci kapacit jiné základní infrastruktury (např. u vodovodu a kanalizace, čistíren odpadních vod, MHD apod.). Paradoxem přitom je, že obec na tyto nepřihlášené obyvatele nedostává ze státního rozpočtu žádný finanční příspěvek. Ty samozřejmě obdrží ta městská část Prahy nebo jiné město, kde jsou tito lidé trvale hlášeni, i když tam, ve většině případů, vůbec fyzicky nebydlí. Při přijímacích řízení se proto tento faktor bere v úvahu. Samozřejmě počítáme s tím, že tento stav nebude trvat věčně a postupně docílíme stavu, kdy všichni obyvatelé trvale zde žijící, budou zde i trvale hlášeni. Tento proces bude však postupný a tudíž nezpůsobí nárazově zvýšenou poptávku po místech v mateřských školkách a školách obecně. Jednoduše řečeno: míst ve školách již bude dostatek. V průběhu minulého roku jsme v JK otiskli informace o připravovaném Vzdělávacím centru - střední škole resp. Gymnáziu Jesenice. Tato informace mnoho rodičů velmi zaujala. Řekněte něco bližšího. Obec má dlouhodobý záměr vyřešit středoškolské vzdělávání v Jesenici. V roce 2007 jsme těmto vizím dali jasné obrysy. V postupném sledu jsme zakoupili vhodný pozemek, zadali zpracování projektových dokumentací a zahájili ostatní inženýrské práce na tomto projektu. V tuto chvíli máme pravomocné Územní rozhodnutí a velice intenzivně pracujeme na získání stavebního povolení. Otevření centra resp. gymnázia se, za předpokladu nepříliš problematického vývoje, plánuje k 1. září Paní místostarostko, do Vaší gesce patří také sociální oblast. Je i zde něco nového? Samozřejmě ano. Před časem zavedený a velice dobře fungující systém pečovatelské služby nazvaný Most k domovu má již mnoho klientů, tímto systémem se inspirovala i obec Psáry a s Mostem k domovu navázala spolupráci. Pozornost se věnuje i pravidelnému setkání našich seniorů, které probíhá za finančního a organizačního přispění obce, zejména pak Sociální komise Rady obce, které bych touto cestou ráda poděkovala za obrovský kus práce v této oblasti. Potěšujícím faktem je i to, že po dlouhých peripetiích získal soukromý investor výstavby Domu seniorů stavební povolení, které je již nyní v právní moci a tak lze předpokládat, že výstavba tohoto, pro nás toužebně očekávaného zařízení, bude zahájena s ohledem na klimatické podmínky v co možná nejkratším termínu, více ale o tomto projektu v některém z dalších čísel JK. V souvislosti s projednáváním některých záležitostí např. jednosměrek či územního plánu, jsme zaznamenali pozitivní i negativní reakce. Vím, že vy také, jaký z nich máte dojem? Při každém projednávání věcí, které se týkají větší či menší části obyvatel, jako například zavedení jednosměrek, stanovení cen poplatků nebo změna územního plánu se vždy objeví mnoho názorů a rozsáhlá diskuse. Je samozřejmé a legitimní, že každý má svůj vlastní názor na projednávanou konkrétní věc a může ho veřejně prezentovat. Je to dobře, protože je to známka, že lidé mají o místo, kde bydlí a žijí zájem a není jim lhostejné, jak vypadá, působí a funguje. Jako místostarostka se denně zabývám mnoha záležitostmi, se kterými ke mně lidé přichází. Ráda s lidmi vedu faktickou diskusi a musím říci, že mě naplňuje, když se podaří daný problém vyřešit. O to víc mě trápí, že někteří lidé, či skupiny nahrazují slušné jednání osobními útoky, kde vulgarity nejsou výjimkou. Nemyslím si, že jsem vůči takovémuto stylu jednání příliš senzitivní, ale často si kladu otázku, zda toho nemáme dost na centrální úrovni vládnutí. Věřím, že slušnost a poctivost se stále ještě vyplácí. Děkuji za rozhovor Ing. Viktor Soós 15

16 Školka Zdiměřice otevřena Školka Zdiměřice otevřena. Ve Zdiměřicích zahájila činnost v polovině ledna česko-kanadská škola Sunny Canadian School. Kromě sedmi tříd soukromé mateřské školy s anglickým programem a prvního stupně základní školy v ní byly otevřeny dvě třídy mateřské školy pro potřeby obce. Škola chce do několika let otevřít také víceleté gymnázium, řekla novinářům její jednatelka Alice Štunda. ŠKOLKA ZDIMĚŘICE Ve vzdělávacím programu je podle ní kladen důraz na přirozený způsob přijetí anglického jazyka, individuální přístup a rozvoj dětí. Ve škole vyučují rodilí mluvčí a čeští učitelé. V mateřské škole je sedm tříd po 12 dětech, hovoří se v ní pouze anglicky. Základní škola má v současnosti čtyři ročníky s pěti třídami po 16 dětech, výuka probíhá rovným dílem v češtině a angličtině. Nad projektem převzala záštitu Kanadská obchodní komora. Škola spolupracuje i s kanadským velvyslanectvím, které pro ni v zámoří hledá partnerské školy. Škola vznikla ve spolupráci s obcí Jesenice, která poskytla pozemek pro 16

17 stavbu. Za to získala v novém zařízení 50 míst pro svou veřejnou mateřskou školu. Podle místostarostky Evy Čmelíkové to výrazně pomůže pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních. V následné etapě otevře obec školku i v Jesenici pro dalších 78 dětí, kterou nyní budujeme. Potom by měla být otázka mateřského školství v obci vyřešena, dodala. Sunny Canadian School bude nabízet česko-anglické vzdělávání pro děti od dvou let po maturitu. Do současnosti provozovala mateřskou a základní školu v Hlubočince a mateřskou školu v Dolních Břežanech. Ve Zdiměřicích byla výuka zahájena minulý týden. Žáci v ZŠ Sunny Canadian získávají odpovídající vzdělání také v českém jazyce, poznávají české tradice, zvyky, historii. Nemusí proto vykonávat zkoušky z českého jazyka ve spádových školách, jako je tomu u většiny mezinárodních škol. Základní kámen stavby byl položen v říjnu Náklady na stavební část byly zhruba 55 milionů korun. V areálu je tělocvična a jídelna. V druhé etapě se plánuje postavit kromě gymnázia i bazén. Škola včetně bazénu by se měla stát přirozeným komunitním centrem regionu a bude otevřena všem obyvatelům. -red- ŠKOLKA ZDIMĚŘICE 17

18 PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE Přípěvek místního občana do JK, který byl doručen ve formě dopisu na podatelnu OÚ. Na výslovné přání autora ho otiskujeme v nezměněné podobě. PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE Není člověka ten se zalíbí lidem všem. Jsem občan z vesnice, v které žili v klidu a ve vztahu sousedství a opoře jeden k druhýmu. Když jste si postavili né domečky, ale paláce tak vám byl pan starosta dobrý a teď když si chtějí postavit střechu vlastní nad hlavou ty chudší tak už je to špatné. Vadí Vám, že se vozila sláma, že ze sil obilí, že to práší, když se orá, že to dělá rámus, snad jste věděli, že jdete na venkov. A né třeba házet na pana starostu všechno to špatné. Udělal málo služeb pro občany všech obcí? Jděte si tam sednout jen na měsíc do jeho židle všech jeho spolupracovníků. Není hezké, že píšete co nejni třeba ani pravda. Je to občan vzdělaný a mladý, který potřebuje poradit a né psát to, co se dá vyřídit v dost dobrém sousedství všech obcí. Ono se to dobře kritizuje, když mám kde bydlet a jiné možnosti. Není hezké kdo jste napsal tento článek. My starousedlící všech obcí jsme zvyklí vše říct, hezké i špatné z očí do očí. Vy suďte sám kdyby o Vás napsal něco, co se dá říct otevřeně z očí do očí. Píše PIVOVAR VELKÉ POPOVICE PIVOVAR VELKÉ POPOVICE VIDĚLO V ROCE 2009 VÍCE NEŽ 14 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ NOVÁ TRASA ZVEDLA ZÁJEM O PROHLÍDKU PIVOVARU O 29 % Velké Popovice 12. ledna 2010 Popularita to jistě ten, kdo nezná vesnický klid, jen ve městě jedna paní povídala. Nejni mi už 20 let, ale jsem starý občan, který umí posoudit službu pana starosty a zvlášť v dnešní době. Stali se z nás špatný potomci tatíčka Masaryka, který se jezdil radit do Hostivaře k panu Švehlovi a měl hodně zkušeností a přesto se šel poradit k sedlákovi do Hostivaře. Vy písálkové, vemte rozum do hrsti a nechte pana starostu pracovat v klidu a ve směru, kdy to myslí dobře s obcemi všemi. A jestli se vám to tady nelíbí, můžete se klidně vrátit do Prahy. A jestli závidíte panu starostovi lepší kabát, tak si ho kupte taky. Prosím o napsání do kurýru, ale vše tak jak jsem to napsal. Né že vyberete jen to co se Vám hodí. Pana starostu nechte v klidu. Podpísovat se nebudu. Děkujeme redakce Velkopopovického pivovaru roste nejen mezi pivaři, ale také mezi turisty. Návštěvnost jednoho z architektonicky nejzajímavějších českých pivovarů stoupla vloni o více než čtvrtinu. Celkově se v uplynulém roce vydalo na prohlídku návštěvníků, to je nejvíce v dlouholeté historii exkurzí pivovarem. Největší část hostů tradičně přijela z ČR (+22 %), druzí 18

19 PIVOVAR VELKÉ POPOVICE nejpočetnější byli Rusové, kterých zde přivítali o 85 % více. Pivovar Velké Popovice potvrdil svůj statut jednoho z nejnavštěvovanějších míst v regionu. Postupně sklízíme plody posledních několika let, kdy jsme v areálu pivovaru hodně investovali do návštěvnických prostor, úprav nádvoří a okolí pivovaru, sázení zeleně atd. Hlavním tahákem loňské sezóny bylo otevření nového návštěvnického centra a interaktivní prohlídková trasa. Novinkou v naší nabídce je program Pivovarnictví úspěšné odvětví českého průmyslu. Tato trasa je určena pro nezletilé návštěvníky a je zaměřená na historii a řemesla, naopak vynechává části prohlídky přímo spojené s výrobou piva. Letos chceme návštěvníky překvapit otevřením restaurace Kozlovna přímo v areálu pivovaru, říká Eva Kršňáková, vedoucí návštěvnického centra pivovaru Velké Popovice. Zájem domácích turistů o velkopopovický pivovar vzrostl, což je dáno mimo jiné také loňským trendem mezi Čechy, kteří méně vyjížděli do zahraničí a preferovali domácí turistické cíle. Nová návštěvnická trasa tedy byla otevřena v pravý čas a přilákala o 22% domácích turistů více oproti roku Na celkovém počtu návštěvníků se nyní Češi podílí 56 %. Pivovar se těší velké oblibě také u zahraničních turistů. Díky rostoucí popularitě piva Velkopopovický Kozel v Ruské federaci jsou druhou největší skupinou právě Rusové, kterých meziročně přijelo o neuvěřitelných 85 % více a v celkovém počtu návštěvníků už tvoří více než čtvrtinu (26,5 %). Naopak pokles zájmu byl zaznamenán například mezi maďarskými turisty, kterých dorazilo v roce 2009 o 58 % méně než v roce Největší zájem o exkurze v pivovaru je již tradičně v květnu až červnu a následně na podzim, od září do listopadu. Zvýšenou návštěvnost pivovar zaznamenává v době konání speciálních akcí, jako je například červnový Den Kozla, zářijový Den otevřených dveří a nově i prosincové Vánoce v pivovaru. Populární je také jarní Pochod krajinou Františka Ringhoffera, kde je pivovar jedním ze zastavení regionální naučné stezky. POZNÁMKY PRO EDITORY: S celkovým prodejem 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2008 (včetně licenční výroby v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Velkopopovický Kozel je značkou, která má své nezastupitelné místo v portfoliu Plzeňského Prazdroje. Patří ke značkám s nejdynamičtějším růstem jak na českém, tak i na zahraničních trzích. Velkopopovický Kozel Černý je zároveň lídrem trhu s tmavými pivy v České republice. Pivovar Velké Popovice v loňském roce oslavil 135 let od svého založení v roce Aktuální informace o aktivitách a projektech podporovaných značkou Velkopopovický Kozel najdete na internetových stránkách Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem SABMiller plc., jedné z největších světových pivovarnických společností s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty. Kontakt: Jiří Mareček Plzeňský Prazdroj

20 Obecní úřad v Jesenici oznamuje INFORMACE PRO OBČANY OBCE - DŮLEŽITÉ Místní poplatky na rok 2010 POPLATEK ZA ODPAD Sazba místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2010 činí: - 500,- Kč za jednu osobu s trvalým bydlištěm v obci a rok - 500,- Kč - za jednu nemovitost sloužící nebo určenou k rekreaci a rok. POPLATEK ZE PSŮ Sazba místního poplatku ze psů pro rok 2010 činí: - v rodinném domě - 360,- Kč za 1 psa a rok (za každého dalšího se sazba zvyšuje o 50 %, tj. za 2 psy 540,- Kč, za 3 psy 720,- Kč atd.). - v bytovém domě - 540,- Kč za 1 psa a rok (za každého dalšího se sazba zvyšuje o 50 %, tj. za 2 psy 810 atd.) Pro poživatele invalidního důchodu, starobního důchodu nebo vdovského důchodu, který je jediným zdrojem příjmů, činí poplatek 100,- Kč za 1 psa. Skutečnost o typu důchodu je držitel psa povinen správci poplatku-oú Jesenice prokázat dokladem. ZPŮSOB PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ Poplatky jsou splatné nejpozději do 31. března 2010 (po předchozí dohodě s OÚ jako správcem poplatků lze platbu rozdělit na 2 splátky - týká se pouze odpadů). Poplatky lze zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet KB Praha 4, č.ú /0100 (složenky nejsou předem rozesílány!!!). Při placení převodem je důležité uvádět variabilní symbol, což je číslo popisné domu s předčíslím: Jesenice a Horní Jirčany čp. Osnice a Kocanda čp. Zdiměřice čp. Pro občany z bytových domů, kde má více rodin stejné číslo popisné, uvádějte pro identifikaci platby specifický symbol rodné číslo plátce nebo do zprávy pro příjemce napište jméno plátce a druh platby. Složenky obecní úřad předem nerozesílá, ale v individuálních případech je možné si složenku na OÚ vyzvednout. Informace o platbě za svoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu na sezonu duben listopad 2010 Nádoby na bioodpad zůstávají přes zimní období uskladněny u občanů. Po zaplacení poplatku na svozovou sezonu 2010 bude vydána známka na označení nádoby. Poplatek za zapůjčení nádoby, svoz a likvidaci bioodpadu činí 20

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více