Rozvojová strategie obce Písečná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojová strategie obce Písečná"

Transkript

1 Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ CÍLE: Rozvíjet Písečnou jako atraktivní obec. Vybudovat potřebnou infrastrukturu. Zlepšit životní prostředí. Zachovat a dále rozvíjet kulturně-společenský a spolkový život. Zajistit kvalitní životní podmínky všem obyvatelům. PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 1. Infrastruktura 2. Životní prostředí 3. Školství, služby 4. Kulturně-společenský život a volnočasové aktivity Ad 1. : Vybudování potřebné infrastruktury pro kvalitní bydlení a další výstavbu RD 1.1 Splašková a dešťová kanalizace výstavba páteřní sítě splaškové kanalizace, podpora při budování domovních přípojek, dešťová kanalizace 1.2 Vodovodní řád rozšíření hlavního řádu (plochy pro výstavbu RD) 1.3 Místní komunikace geometrické zaměření a převod komunikací do vlastnictví obce 1.4 Místní komunikace údržba opravy stávajících MK, vystavba nových MK v nové zástavbě (plochy pro výstavbu RD), údržba a opravy mostků, opravy po výstavbě kanalizace, obnova dopravního značení 1.5 Veřejné osvětlení rozšíření osvětlení na stávajících MK, výstavby osvětlení na nových MK, postupná výměna starých svítidel 1.6 Elektrická síť posílení kapacity pro novou výstavbu RD, lokalita Závrší, ve spolupráci s provozovatelem sítě. 1.7 Chodník pro pěší podél hlavní silnice Jižní konec až Konečná Ad 2. : Zlepšení životního prostředí v obci odstraněním současných zdrojů znečišťování nakládání s odpadními vodami, vytápění RD tuhými palivy, nakládání s odpady. 2.1 Podpora technologie vytápění RD využívající OZE- program dotací a půjček 2.2 Podpora domovních ČOV v okrajových částech obce program dotací a půjček 2.3 Omezování spalování nekvalitních tuhých paliv a odpadů v lokálních topeništích, omezování spalování kompostovatelných odpadních produktů ze zemědělské a zahradkářšké činnosti 2.4 Podpora třídění odpadů v souvislosti s novou výstavbou RD zvýšit počet nádob a sběrných míst tříděného odpadu, zlepšit informovanost očanů 2.5 Regulace potoka Kotelnice a výstavba dešťové kanalizace jako opatření proti povodním

2 Ad 3. : Zachovat a dále rozvíjet Základní a Mateřskou školu v obci, zlepšovat prostorové podmínky pro výuku, zkvalitňovat vybavení. Rozvíjet služby pro občany. 3.1 Půdní vestavba ZŠ rozšíření prostor pro výuku 3.2 Obnova vnitřního vybavení ZŠ a MŠ odstranění hygienických závad, nábytek v učebnách, šatny, kabinety, jídelna 3.3 Zachování a rozvoj služeb pro staré občany vaření, donáška obědů, drobná pomoc v domácnosti, úklid, zajištění základních potřeb 3.4 Podpora rozvoje komerčních služeb kadeřník, ubytování, restaurační služby, atd. Ad 4. : Dále rozvíjet a podporovat kulturně-společenský život, sportovní aktivity, nabízet dostatek možností pro trávení volného času, podpora spolků 4.1 Travnaté fotbalové a víceúčelové hřiště- výstavba nového travnatého fotbalového hřiště a víceúčelového hřiště (nohejbal, volejbal, tenis) 4.2 Výletiště výstavba nového areálu pro venkovní společenské a kulturní akce 4.3 Víceúčelová budova výstavba víceúčelového zařízení - tělocvična, kulturní sál, spolková místnost, knihovna, obecní úřad, technické zázemí OÚ, prostory pro rozvoj komerčních služeb; zvážit výstavbu nové budovy nebo rekonstrukci a přístavbu stávajícího KD 4.5 Podpora spolkového života dotace na činnost spolků, poskytnutí vhodných prostor pro spolkovou činnost (KD, zbrojnice, víceúčelová budova, výletiště) 4.6 Podpora společenských a kulturních akcí dotace na kulturní akce, výstavba vhodných prostor (víceúčelová budova, výletiště, hřiště), bezúplatný pronájem prostor spolkům 4.7 Podpora sportovních akcí porpora vzniku a činnosti sportovního klubu, dotace sportovních akcí, zřízení a výstavba vhodných sportovišť 4.8 Dětské hřiště údržba a doplnění dětského hřiště dalšími atrakcemi, další výsadba zeleně 4.9 Hasičska zbrojnice rekonstrukce, využití pro spolkovou místnost, klub pro maminky důchodce Schváleno Zastupitelstvem obce Písečná na 11. zasedání dne Bc. David Ćmiel starosta obce

3 1. Infrastruktura 1.1 Splašková kanalizace Splašková kanalizace zlepšení životního prostředí v obci, zvýšení atraktivity obce pro výstavbu nových RD vybudování hlavního kanalizačního řádu, napojení na ČOV v Návsí zpracování projektové dokumentace 2008 etapizace výstavby I.etapa rok 2009 až 2010, podmíněno vyřízením dotace 60 mil. Kč připraveno vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele PD 2.1 Vodovodní řád - rozšíření Vodovodní řád - rozšíření zvýšení komfortu bydlení, podpora výstavby nových RD zvýšení atraktivity obce pro výstavbu nových RD vybudování páteřní sítě vodovodního řádu v části Písečná střed a Písečná - Lazy zpracování projektové dokumentace 2008 současně s projektem kanalizace výstavba současně s kanalizací nevyčísleno připraveno vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele PD 1.3 Místní komunikace převod do vlastnictví obce Místní komunikace převod do vlastnictví obce

4 vyjasnění majetkových vztahů k místním komunikacím zjednodušení stavebního řízení pří výstavbě nových RD geometrické zaměření komunikací, převod do vlastnictví obce realizace v rámci společného projektu SOJ nevyčísleno projektový záměru 1.4 Místní komunikace výstavba Místní komunikace výstavba, rekonstrukce zajištění dostupnosti ploch pro výstavbu nových RD dle ÚP obce, rekonstrukce povrchů po výstavbě kanalizace, obnova dopravního značení výstavba nových komunikací v souladu s ÚP obce v plochách určených k zastavění v závislosti na postupující výstavbě RD, dle žádosti občanů a rozsahu výstavby nevyčísleno projektový záměr dle ÚP obce 1.5 Veřejné osvětlení rozšíření, rekonstrukce Veřejné osvětlení rozšíření, rekonstrukce zvýšení komfortu bydlení zvýšení bezpečnosti rozšíření veřejného osvětlení dle postupující výstavby nových rodinných domů, doplnění stávající sítě veřejného osvětlení, postupná výměna starých svítidel za úspornější průběžně, dle žádostí občanů nevyčísleny projektový záměr 1.6 Elektrická síť posílení kapacity

5 Elektrická síť posílení kapacity ČEZ, rok posílení kapacity elektrické sítě, vytvoření podmínek pro výstavbu nových RD výstavba trafostanice pro posílení kapacity sítě NN nevyčísleno (trafostanice na Lazech 250 tis. Kč) projektový záměr dle ÚP obce 1.7 Chodník pro pěší u hlavní silnice Chodník pro pěší u hlavní silnice zvýšení bezpečnosti chodců, vybudování chodníku pro pěší podél hlavní silnice v obci, v rozsahu od autobusové zastávky na Jižním konci až na autobusovou točnu v části Písečná-Konečná nestanoven, po dokončení výstavby kanalizace nevyčísleny projektový záměr 2. Životní prostředí Ad 2. : Zlepšení životního prostředí v obci odstraněním současných zdrojů znečišťování nakládání s odpadními vodami, vytápění RD tuhými palivy, nakládání s odpady. 2.6 Podpora technologie vytápění RD využívající OZE- program dotací a půjček 2.7 Podpora domovních ČOV v okrajových částech obce program dotací a půjček 2.8 Podpora třídění odpadů informovanost 2.9 Omezování spalování odpadů v lokálních topeništích, omezování spalování kompostovatelných odpadních produktů ze zemědělské činnosti 2.1 Podpora technologie vytápění RD využívající OZE program dotací a půjček Podpora technologie vytápění RD využívající OZE program dotací a půjček zlepšení životního prostředí, snížením emisí z lokalních topenišť

6 podpora zavádění technologii vytápění rodinných domů využívající obnovitelných zdrojů energie pomocí dotací a půjček poskytovaných z rozpočtu obce průběžně, program schválen pro období dle žádosti občanů projekt je jíž realizován, podpora je poskytována 2.2 Podpora domovních ČOV program dotací a půjček Podpora domovních ČOV program dotací a půjček zlepšení životního prostředí v obci projekt reší nakládání s odpadními vodami u staveb, které nebude možné z technických důvodů odkanalizovat v rámci výstavby kanalizační sítě 2010 a dále nevyčísleny (náklady na domovní ČOV se pohybují v řádu 50 tis. Kč) projektový záměr 2.3 Podpora třídění odpadů informovanost Třidˇme odpad - informovanost zvýšení objemu tříděného odpadu zlepšení životního prostředí snížení nákladů na likvidaci odpadů informační kampaň o přínosu třídění odpadů pro životní prostředí, obecní rozpočet, občany, prostřednictvím zpravodaje, webových stránek, letáčků informovat občany o ekologickém nakládání s odpady průběžně minimální projektový záměr

7 2.4 Omezování spalování odpadů v lokálních topeništích, omezování spalování odpadních produktů ze zemědělské činnosti Čistý vzduch v obci omezování spalování odpadů v lokalních topeništích a spalování prodůktů ze zemědělské činnosti zlepšení životního prostředí zlepšení životních podmínek obyvatel informační kampaň o vlivu spalování odpadů v lokalních topeništích administrativní opatření vůči občanům spalujícím odpady nebo produkty ze zemědělské činnosti (tráva, sláma, listí, větve) projekt souvisí s podporou třídění odpadu a podporou technologií vytápění OZE průběžně ,- Příprava Ad 3. : Zachovat a dále rozvíjet Základní a Mateřskou školu v obci, zlepšovat prostorové podmínky pro výuku, zkvalitňovat vybavení. Rozvíjet služby pro občany. 3.1 Půdní vestavba ZŠ prostory pro školní družinu Půdní vestavba ZŠ prostory pro školní družinu - zřízení herny pro školní družinu, mimoškolní aktivity, prostory mohou být dále využívany i jako učebna pro vzdělávání dospělých v rámci projektu komunitních škol - rozšíření prostor pro výuku 2009 vybudování půdní vestavby v ZŠ a MŠ Písečná, učebna se sociálním zařízením Příprava ,-Kč zpracována projektová dokumentace, nutno aktualizovat a doplnit

8 3.2 Obnova vnitřního vybavení ZŠ a MŠ nábytek v učebnách, šatny, kabinety, jídelna Obnova vnitřního vybavení ZŠ a MŠ Písečná zkvalitnění prostředí pro výuku naplnění hygienických norem pro vybavení škol - postupnou obnovu vybavení ZŠ a MŠ Písečná, zejména vybavení nábytkem pro žáky ale i pedagogické pracovníky - vybavení učeben, šaten, kabinetů - obnova didaktických pomůcek, výpočetní techniky, hraček v MŠ Příprava ,-Kč ředitel spolu se školskou radou zpracuje plán postupné obnovy vybavení 3.3 Tělocvična prostorové podmínky pro výuku TV, školní družinu a sportovní vyžití výstavba víceúčelového zařízení 3.6 Rozvoj služeb pro staré občany donáška obědů, drobná pomoc v domácnosti, úklid, zajištění základních potřeb 3.7 Rozvoj komerčních služeb kadeřník, ubytování, restaurační služby, atd.

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV pro období 2012-2018

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV pro období 2012-2018 Akční plán rozvoje městyse Nový Rychnov 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV pro období 2012-2018 ÚVOD Akční plán rozvoje městyse Nový Rychnov (dále jen plán ) je zpracován tak, aby odpovídal zvolené

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E

S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V na období 2014-2018 ÚVOD Tento dokument je výsledkem analýzy potřeb obce Velké Březno Valtířov a měl by být využíván

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY Strategický plán Zákolany hodnocení 09/ 2010 Podklad pro jednání zastupitelstva 23. 9. 20010 STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY 3. hodnocení 2009-2010 I. Východiska Strategický plán rozvoje Zákolany (SP) je:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU

KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU rozvoje města aktualizace č. 2 MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE Č. 2 Zpracovatelé: KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU Lipník nad Bečvou 04/2009 1 rozvoje

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Místní program obnovy vesnice 2012-2016 Obec Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova. Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova

Místní program obnovy vesnice 2012-2016 Obec Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova. Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova Místní program obnovy vesnice na roky 2012 2016 Místní program obnovy vesnice na roky 2012 2016 Úvod Uvedený program přijímá Zastupitelstvo obce Lovčice

Více

Program rozvoje obce Projekty rozvoje obce 2015-2018

Program rozvoje obce Projekty rozvoje obce 2015-2018 Program rozvoje obce Projekty rozvoje obce 2015-2018 29.3.2015 Obec Tlustice Stránka 1 z 39 Obsah 1 Úvod a účel dokumentu... 3 2 Manažerské shrnutí... 4 3 Analytická část... 5 3.1 Výsledky ankety... 5

Více

Místní program obnovy venkova obce Traplice na období 2012 2015

Místní program obnovy venkova obce Traplice na období 2012 2015 Místní program obnovy venkova obce Traplice na období 2012 2015 Schváleno zastupitelstvem obce Traplice dne 30.1.2012. starosta obce místostarosta obce Anotace Aktualizovaný místní program obnovy venkova

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategická část. II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

Strategická část. II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření II. Strategická část II.1. Vize II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření II.3. Specifikace opatření 53 II.1. Vize mikroregionu Vitorazsko Oblast v klidném prostředí s množstvím přírodních

Více

OBEC VESELÍČKO IČO: 00302198 OBEC: VESELÍČKO OKRES: PŘEROV KRAJ:

OBEC VESELÍČKO IČO: 00302198 OBEC: VESELÍČKO OKRES: PŘEROV KRAJ: A1.1 OPRAVA A REKONSTRUKCE BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Ve východní části obce Veselíčko m.č. Tupec Bude upřesněno dle PD, (II-V) Dotační programy EU, MMR, Jedná se o stávající objekt mateřské školy. Budova je

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2014. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2014. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2013-2017 AKTUALIZACE Č.2 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2014 1 rozvoje města

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Rekonstrukce ČOV Nová Pec z důvodu nevyhovujícího stavu a rekonstrukce kanalizace za účelem snížení množství balastních vod.

Rekonstrukce ČOV Nová Pec z důvodu nevyhovujícího stavu a rekonstrukce kanalizace za účelem snížení množství balastních vod. Zásobníík projjekttových záměrů ((verze 1)),, kk 2200..66..22001122 NOVÁ PEC 1. 1. Rekonstrukce obecní ČOV Nová Pec 3. Rekonstrukce ZŠ a MŠ 4. Rekonstrukce OÚ 5. Výstavba dětského hřiště 7. Vybudování

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 ZPRACOVATEL DOKUMENTU: Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel zakázky: Ing. Pavel Jančálek

Více

Místní program obnovy venkova obce Lom na období 2015-2018 Schváleno Zastupitelstvem obce Lom dne 11.12.2014

Místní program obnovy venkova obce Lom na období 2015-2018 Schváleno Zastupitelstvem obce Lom dne 11.12.2014 Místní program obnovy venkova obce Lom na období 2015-2018 Schváleno Zastupitelstvem obce Lom dne 11.12.2014 starosta obce místostarosta obce Aktualizovaný místní program je krátkodobý dokument, určující

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha - Slivenec

Strategický plán rozvoje městské části Praha - Slivenec Strategický plán rozvoje městské části Praha - Slivenec Preambule Strategické plány jsou ve vyspělých zemích novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument,

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

PŘÍLOHA Č. 11. Analýza výstupů pracovních skupin, včetně posouzení navržených finančních objemů jednotlivých investičních akcí. Statutární město Opava

PŘÍLOHA Č. 11. Analýza výstupů pracovních skupin, včetně posouzení navržených finančních objemů jednotlivých investičních akcí. Statutární město Opava Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 11 Analýza

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více