DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme prameny. Rozlišujeme historické prameny: a/ /uveď 3 příklady/ b/ /uveď 3 příklady/ 3/ Historické prameny jsou uchovávány ve zvláštních zařízeních. Doplň názvy těchto zařízení: M R _ I V _ A _ 4/ Navštívil /a/ jsi už některé z těchto zařízení? Které?

2 5/ K uvedeným letopočtům přiřaď století. 16 př.n.l př.n.l př.n.l / K uvedenému století vymysli libovolný letopočet. 6. st.př.n.l 8.st. 11.st. 21.st. 14.st.př.n.l. 19.st. 1.st.př.n.l. 2.st. 17.st. 10.st. 7/ Vytvoř časovou osu tvé osobní minulosti. Jako počátek osy dej své datum narození. Na časovou osu zanes důležité letopočty tvého života. 8/ Uvedené letopočty zanes na časovou osu ve správném pořadí. 2011, 1996,1654,1085,1310,1415,1620,1526,1999,1316

3 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

4 VY_12_INOVACE_D.7.A.02 DĚJEPIS 7.ROČNÍK FRANCKÁ ŘÍŠE Mgr. Eva Skalníková 1/Doplň slova. Podle klíče sestav chybějící slovo do textu. 1. Nejznámnější germánský kmen 2. Za propůjčenou půdu se odváděly 3. Z vojenských velitelů se stali 4. Později se za propůjčenou půdu odváděly 5. Půdu obdělávali 6. Gótové, Sasové a Vandalové byly germánské 7. Jak se nazývá vzniklá společnost? 8. Po starověku následuje 9. Která říše se rozpadla ve 4. st.př.k na dvě? 10. Urozený držitel půdy 11. Který kmen způsobil konec západořímské říše? _

5 Na bývalé římské říši se utvářely různé říše. K nejvýznamnějším patřila říše vizigótská v oblasti dnešního Španělska či říše Langobardů v Itálii. Království Vandalů vzniklo v severní Africe. Tyto říše brzy zanikly. Jedinou výjimku představovala, která tvořila od konce 5. až do poloviny 9. století nejsilnější útvar v západní Evropě. 2/ Zaškrtni správnou odpověď. A/ Frančtí panovníci přidělovali členům své družiny: a/ dům b/ zvířata c/ půdu B/ Propůjčenou půdu obdělávali: a/ kněží b/ rolníci c/ vojáci C/ Jak se nazývala vrstva urozených držitelů půdy: a/ šlechta neboli feudálové b/ dělnictvo c/ buržoazie D/ První král Chlodvík byl z rodu: a/ Přemyslovců b/ Merovejců c/ Bourbonů

6 E/ Jak se jmenoval majordomus, který v roce 732 porazil Araby? a/ Pipin Krátký b/ Karel Veliký c/ Karel Martel F/ Kdy byl Karel Veliký korunován na císaře: a/ 805 b/ 800 c/ 801 G/ Jak je pojmenováno období vlády Karla Velikého: a/ karolínská antika b/ karolínská renesance c/ karolínská gotika H/ Na jaké části se r. 843 rozdělila říše Karla Velikého: a/ západofranckou, severofranckou, východofranckou b/ jihofranckou, západofranckou, severofranckou c/ východofranckou, západofranckou, střední METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

7 VY_12_INOVACE_D.6.A.03 DĚJEPIS 6.ROČNÍK PRAVĚK Mgr. Eva Skalníková 1/ Pravěké dějiny byly rozděleny na tři hlavní epochy pojmenované podle materiálu převažujícího při výrobě nástrojů a zbraní. Vyjmenuj tyto tři epochy: a/.. b/.. c/.. 2/ V učebnici vyhledej informace, jak dlouho každá etapa trvala. Vysvětli, podle čeho dostala každá etapa jméno. a/. b/. c/. 3/ Člověk, jak ho známe dnes, nebyl stvořen v jediném okamžiku. Vznikal postupnými přeměnami z dávných prapředků. Vyjmenuj předchůdce člověka. Doplň latinský název a přibližnou dobu, kdy žil.

8 a/. b/. c/. d/ 4/ Vyjmenuj pět odlišných znaků dnešního člověka od prapředků / Pokus se popsat způsob života pravěkých lidí. (jak žili, kde žili, čím se živili, jaké zbraně a nástroje používali) 6/ Dvě zbraně nebo dva nástroje zkus nakreslit. 7/ Představ si, že jsi pravěký člověk. Popiš nám, jak probíhá jeden den tvého života.

9 8/ Nejdelším obdobím pravěku byla doba kamenná. Lidé vše zhotovovali z kamene, ze dřeva, z kostí. Ve starší době kamenné prošla i příroda řadami změn. Docházelo ke střídání doby ledové a meziledové. Podtrhni modře vše, co patří do doby ledové. Podtrhni červeně vše, co patří do doby meziledové. DIVOKÉ PRASE, MAMUT, BIZON, JESKYNNÍ MEDVĚD, SRSTNANÝ NOSOROŽEC, JELEN, DANĚK, PŘÍRODA PODOBNÁ TAJZE, LEDOVCOVÝ KRUNÝŘ, LESNÍ SLON, TEPLOTA NA NAŠEM ÚZEMÍ OKOLO 0 C, LISTNATÉ STROMY, OCHLAZOVÁNÍ, OTEPLOVÁNÍ, TUR, METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

10 VY_12_INOVACE_D.7.A.04 DĚJEPIS 7.ROČNÍK FRANCKÁ A BYZANTSKÁ ŘÍŠE Mgr. Eva Skalníková 1/ Urči, která z následujících tvrzení jsou pravdivá: 1/ Karolínské písmo se nazývá minuskula ANO NE 2/ Ve francké říši veškerou moc drželi v rukou králové ANO NE 3/ Syn Karla Martela se jmenoval Karel Veliký ANO NE 4/ Propůjčená půda se nazývala feudum ANO NE 5/ Za propůjčenou půdu se odváděly naturálie ANO NE 6/ Karel Veliký moc nedbal na vzdělání ANO NE 7/ Francká říše se nikdy nerozpadla ANO NE 8/ Oblíbeným místem pobytu Karla Velikého byly Cáchy ANO NE 9/ V klášterech se opisovaly staré rukopisy ANO NE 10/ Karel Veliký obnovil římskou říši ANO NE 2/ Jak vypadal vývoj francké říše po smrti Karla Velikého?

11 3/ Kdy a jak se říše rozpadla? Které státy z ní vznikly? 4/ Kdy a kde vznikla byzantská říše? 5/ Jaké bylo hlavní město říše? 6/ Významným panovníkem byl Justinián I.. Co o něm víš? 7/ Jaký byl kulturní přínos Justiniána I.? 8/ Co je to mozaika? Zkus nakreslit mozaiku.

12 9/ Kdy a proč říše zanikla? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

13

14 VY_12_INOVACE_D.7.A.05 DĚJEPIS 7.ROČNÍK KŘESŤANSTVÍ A ISLÁM Mgr. Eva Skalníková 1/ Porovnej křesťanství a islám Křesťanství Islám Zakladatel Symbol Posvátná kniha Označení věřících Země, kde se šířilo 2/ Který císař a kdy povolil šíření křesťanství? 3/ Proč lidé věřili v Boha? 4/ Co křesťanství slibovalo hříšníkům? 5/ Kdo byl Mohamed? Jak se mu podařilo sjednotit Araby? 6/ Kde si Arabové založili svůj stát?

15 7/Co nového přinesli Arabové do Evropy? 8/ V jakých vědních oborech vynikali Arabové? 9/Kdo se považoval za představené celé křesťanské církve? a/ arcibiskup b/ papež c/ opat 10/ Kdo stál v čele mužského kláštera? a/ biskup b/ farář c/ opat 11/ Kdo stál v čele ženského kláštera? a/ farářka b/ abatyše c/ jeptiška 12/ Ve středověku vzniklo mnoho mnišských řádů. Uveď příklad

16 13/ V roce 1054 se církev rozdělila na: a/ b/ 14/ Jaký jazyk při bohoslužbě používala? a/ b/ 15/ Kdo byl v čele církve? a/ b/ METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

17 VY_12_INOVACE_D.6.A.06 DĚJEPIS 6.ROČNÍK LOVCI MAMUTŮ Mgr. Eva Skalníková Skutečně z dolíčku se trochu kouřilo. Kopčemovi již síly nestačily, vystřídal ho Veverčák. I jemu stoupal bílý obláček dýmu z vykroužené jamky ve dřevě. Kopčem znova vrtěl, až únavou nemohl a hůlka mu vypadla z ruky. Veverčák mu chtěl hůlku podat, ale povšiml si luku, zapíchnutého vedle ve sněhu. Hned luk druhou rukou vytáhl. Kopčem uhodl, že mu chce Veverčák jeho hůlku vystřelit lukem, a začal se s ním o luk tahat. Veverčák nasadil už smrkový prut na tětivu luku, ale Kopčem mu v záblesku okamžitého nápadu náhle vytrhl luk i s hůlkou z rukou a ovinul vrtidlo tětivou luku. Přidržel hůlku do začernalé jamky v borovém dřevě a začal usilovně lukem tahat sem a tam. Hůlka se v dolíčku rychle točila. Šlo to teď mnohem lépe nežli dříve, ale hůlka vyskakovala z jamky. Rozpálený Kopčem uchopil kus vyhloubené kosti a opřel do ní vrticí hůlku. Tahal teď lukem ještě rychleji a brzo se z jamky kouřilo. Bylo cítit zápach doutnajícího ohně. Oheň oheň nablízku! Znavený Kopčem si musil trochu oddychnout. Veverčák, zaujatý Kopčemovým počínáním, zlehka foukl do vyhloubené jamky, v níž čadilo trochu zuhelnatělého prášku. Veverčák tvrdil, že tam dokonce zasvítila jiskřička. I rozčilený Kopčem zlehka dechl do jamky. Vyvalilo se trochu dýmu. Kopčem strhl s Veverčákovy čepice několik ozdobných per ať se Veverčák škňuří nebo ne- a přistrčil je k jamce. Zdlouha foukal najednou blesklo světélko, peříčka chytla a zahořel plamének Největší vynález v lidských dějinách byl učiněn! Veverčák přidal k ohníčku suchou travičku a špetku jehličí. Ohýnek rostl. Oheň oheň! Kopčem skákal a výskal jako by se zbláznil. Touha jeho života se nenadále naplnila umí vznítit oheň! /Lovci mamutů, Eduard Štorch, SNDK, Praha 1962, str /

18 ÚKOLY: 1/ Vyber nejvýstižnější nadpis. a/ Použití ohně b/ Oheň jako ochrana c/ Vynález ohně 2/ Kterou dobu úryvek popisuje? a/ dobu bronzovou b/ dobu kamennou c/ dobu železnou 3/ O jaké zbrani je v ukázce zmínka? a/ oštěp b/ sekyra c/ luk 4/Proč bylo pro tlupu důležité mít oheň? 5/ Jak byl potrestán ten, komu oheň uhasl? a/ byl vyhnán z tlupy b/ musel odejít hledat oheň a směl se vrátit jen s ohněm c/ byl zabit 6/ Jak získávali oheň dříve, než objevili, jak ho rozdělat? 7/ Jak měli mezi sebou rozdělenou práci?

19 8/ Jak postupovali při lovu velké zvěře? 9/ Co víš o Věstonické venuši? Které další památky znáš? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ŘÍJEN 2011

20 VY_12_INOVACE_D.7.A.07 DĚJEPIS 7.ROČNÍK KONSTANTIN A METODĚJ Mgr. Eva Skalníková..Stalo se tehdy, že Moravané, pozorujíce, jak němečtí kněží, kteří u nich žili, jim nepřejí, nýbrž kují pikle proti nim, všechny je vyhnali; a papeži poslali vzkaz: Jelikož dříve naši otcové přijali křest od svatého Petra, tož dej nám Metoděje za arcibiskupa a učitele. Ihned ho tedy tam papež odeslal. I přijal jej kníže Svatopluk se všemi Moravany a svěřil jeho péči všechny chrámy a kleriky na všech hradech. Od toho pak dne počalo učení boží velmi vzrůstati a kleriků přibývati na všech hradech, a pohané počali věřiti v pravého Boha, odříkajíce se svých bludů. Tím více i moravská říše se počala šířiti na všechny strany a své nepřátele úspěšně porážeti, jak sami vždy o tom vypravují. Měl též dar prorocký, neboť mnohé jeho předpovědi se splnily. Uvedeme z nich jednu či dvě. Jeden velmi mocný kníže pohanský, sídlící na Visle, tupil křesťany a činil jim násilí. Metoděj mu vzkázal: Bude dobře, synu, dáš-li se pokřtíti dobrovolně ve své zemi, abys nebyl z přinucení pokřtěn jako zajatec v cizí zemi, a vzpomeneš si na mne. Což se i stalo. Jindy zase Svatopluk bojoval s pohany a nic nepořídil, nýbrž otálel, a tu Metoděj, když se přibližovala mše svatého Petra, to je služba, vzkázal mu řka: Slíbiš-li mi, že ztrávíš den svatého Petra se svými vojíny u mne, důvěřuj v Boha, že ti je v brzku vydá. Což se i stalo. Antologie ze starší české literatury, Jaromír Plch, SPN, Praha 1979, str OTÁZKY: 1/ Kdy přišli Konstantin a Metoděj? a/853 b/ 863 c/ 873

21 2/ Kdo pozval Konstantina a Metoděje? a/ Mojmír b/ Rastislav c/ Svatopluk 3/ Kdo poslal Konstantina a Metoděje? a/ východofrancký král b/ papež c/ byzantský císař 4/ Odkud pocházeli Konstantin a Metoděj? a/ ze Soluně b/ z Atén c/ z Konstantinopole 5/ Který z bratrů byl více nadaný? 6/ Proč byli pozváni na Velkou Moravu? 7/Komu se nelíbilo, že byli bratři na Velké Moravě? 8/ Kde se museli bratři hájit? A jak to dopadlo? 9/Co se stalo s Konstantinem v Římě? 10/Kdy byl Metoděj prohlášen prvním moravským arcibiskupem? 11/ Proč papež zakázal po smrti Metoděje všechny bohoslužby? 12/ Proč se jim říká slovanští věrozvěstové?

22 13/Jaký je jejich přínos? 14/Jak se nazýval nově vytvořený spisovný jazyk? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ŘÍJEN 2011

23 VY_12_INOVACE_D.6.A.08 DĚJEPIS 6.ROČNÍK DOBA ŽELEZNÁ Mgr. Eva Skalníková 1/ Vylušti tajenku 1.Společenství rodů se nazývá.. 2.Co vyráběli z bronzu za šperky.. 3.Nedostatek cínu vyřešil nový kov.. 4. Co vznikne, když smícháme dva kovy 5. V roce 2200 př.k. objevili nový kov, který byl pružný, pevný 6. Co vyráběli obyvatelé Čech z obilí.. 7. Objevením železa vzniklo nové řemeslo.

24 2/ Kdo to byli..? /doplň slovo z tajenky/ 3/Odkud přišli? 4/ Popiš jejich zemědělství 5/ Jaké jsou jejich nejdůležitější vynálezy? Zkus jeden nakreslit 6/ Jaká řemesla už znali? 7/ Popiš jejich náboženství 8/ Jak se jmenují jejich sídla? 9/ Popiš jejich sídla 10/ Nakresli, jak si představuješ jejich sídla 11/ Která jsou nejznámější? 12/ Proč a kdy zmizeli z našeho území?

25 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ŘÍJEN 2011

26 VY_12_INOVACE_D.7.A.09 DĚJEPIS 7.ROČNÍK POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU Mgr. Eva Skalníková 1/POKUS SE PŘIŘADIT PANOVNÍKOVI ROD A STÁT, VE KTERÉM VLÁDL OLEG PŘEMYSLOVEC UHERSKÝ STÁT GEJZA MOJMÍROVEC VELKÁ MORAVA BOŘIVOJ RURIKOVEC KYJEVSKÁ RUS MĚŠEK PIASTOVEC ČESKÝ STÁT BOLESLAV CHRABRÝ ARPÁDOVEC POLSKÝ STÁT BOLESLAV II. MOJMÍROVEC UHERSKÉ KRÁLOVSTVÍ MOJMÍR PŘEMYSLOVEC ČESKÝ STÁT ŠTĚPÁN PIASTOVEC POLSKÝ STÁT BOLESLAV I. PŘEMYSLOVEC VELKÁ MORAVA RASTISLAV RURIKOVEC ČESKÝ STÁT SVATOPLUK ARPÁDOVEC KYJEVSKÁ RUS VLADIMÍR MOJMÍROVEC VELKÁ MORAVA

27 2/ ZANES UDÁLOSTI NA ČASOVOU OSU ZVOLENÍ JINDŘICHA PTÁČNÍKA KRÁLEM, NÁSTUP RASTISLAVA NA TRŮN, BITVA NA ŘECE LECHU, VZNIK VELKÉ MORAVY, PŘÍCHOD KONSTANTINA A METODĚJE, VYVRAŽDĚNÍ SLAVNÍKOVCŮ, VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VRAŽDA VÁCLAVA I., ZÁNIK VELKÉ MORAVY 3/CO VÍŠ O SLAVNÍKOVCÍCH? 4/ K ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ SLOUŽILY KLÁŠTERY. KTERÉ NEJSTARŠÍ KLÁŠTERY ZNÁŠ? 5/ K NEJSTARŠÍM STŘEDOVĚKÝM LITERÁRNÍM DÍLŮM PATŘÍ LEGENDY. CO JSOU LEGENDY A JAKÉ LEGENDY ZNÁŠ? 6/KDO STÁL V ČELE ČESKÉHO STÁTU? 7/ CO JE TO STAŘEŠINSKÝ ZÁKON? 8/ DOPLŇ VHODNÁ SLOVA DO TEXTU Středisky správy země byly knížecí. Jejich správce se nazýval. Do úřadu ho jmenoval kníže, aby zastupoval jeho moc. Jedním z nejdůležitějších úkolů kastelána bylo. V nejstarším období se jednalo o dávky. Stálým knížecím sídlem byl Pražský hrad. Okolí knížete tvořila knížecí. Například se musel starat o pokrmy, o nápoje, o lov zvěře, předsedal soudům. Později dával kníže svým nejspolehlivějším mužům také pozemky. Zpočátku je měli jen propůjčené, později však dosáhli držby půdy/ mohli si je nechat trvale a odkazovat je svým potomkům/. Tak vznikaly mocné a bohaté rody.

28 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

29 VY_12_INOVACE_D.7.A.10 DĚJEPIS 7.ROČNÍK PRVNÍ PŘEMYSLOVCI Mgr. Eva Skalníková 1/ KTERÉ DVA RODY BYLY V 10.STOLETÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ a/ Durynkové a Přemyslovci b/ Přemyslovci a Slavníkovci c/ Slavníkovci a Langobardi 2/ KDO JE NEJSTARŠÍM ZNÁMÝM PŘEMYSLOVCEM a/ Mojmír b/ Václav c/ Bořivoj 3/ KDE PŘIJAL BOŘIVOJ KŘESŤANSTVÍ? a/ ve francké říši b/ v byzantské říši c/ na Velké Moravě 4/ZAŠKRTNI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a/ Kníže Václav vládl v letech ANO NE b/ Kníže Václav byl synem Jindřicha Ptáčníka ANO NE c/ Václavova babička byla Drahomíra ANO NE d/ Václavova babička byla Ludmila ANO NE e/ Václav platit poplatek za zachování míru ANO NE f/ Václava zavraždil jeho syn Boleslav ANO NE g/ Václav byl prohlášen za svatého ANO NE

30 5/ VÁCLAVOVÝM NÁSTUPCEM BYL a/ Boleslav II. b/ Boleslav I. c/ Václav II. 6/ ZAŠKRTNI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a/ Boleslav I. zavraždil svého bratra Václava ANO NE b/ Boleslav platil poplatky za zachování míru ANO NE c/ Dal razit první mince denáry ANO NE d/ Boleslav dostal přezdívku Pobožný ANO NE e/ Boleslav zavedl v zemi daně ANO NE f/ Boleslav II. dostal přezdívku Ukrutný ANO NE g/ Boleslav II. vládl do roku 999 ANO NE h/ Boleslav II. založil v Praze arcibiskupství ANO NE 7/ KDE SÍDLIL ROD SLAVNÍKOVCŮ? a/ ve východních Čechách b/ v západních Čechách c/ v severních Čechách 8/ JAK A KDY DOŠLO K VYTVOŘENÍ ČESKÉHO STÁTU? a/ 993 sjednocením kmenů b/ 995 vyvražděním Slavníkovců c/ 999 uzavřením dohody 9/ KDO JE NA OBRÁZKU?

31 POUŽITÉ ODKAZY: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

32 VY_12_INOVACE_D.6.A.11 DĚJEPIS 6.ROČNÍK SHRNUTÍ PRAVĚKU Mgr. Eva Skalníková 1/NAJDI V OSMISMĚRCE SLOVA, KTERÁ SOUVISÍ S PRAVĚKEM T D O T J R T V K H I R P Z I L E E Q É L U R A U L L V V Y O I M P L T O O Í S E D A S O E D Z H R N O O V Q Á O V E H E V É Q V F X L F M Q É D K N E O L I T M A R K O M A N I T I N Á M R E G N B C 2/ CO POVAŽUJEŠ ZA NEJVĚTŠÍ OBJEV PRAVĚKU? 3/ KTERÁ ŘEMESLA VZNIKLA V PRAVĚKU?

33 4/ JAK SE MĚNILA LIDSKÁ SPOLEČNOST? 5/ JAKÝ BYL VÝVOJ SPOLEČNOSTI V DOBĚ KELTŮ A JAKÝ V DOBĚ GERMÁNŮ? 6/ POPIŠ OBRÁZKY

34 7/ VYSVĚTLI POJMY: Dělba práce Společenská dělba práce Přisvojovací hospodářství Výrobní hospodářství Matriarchát Patriarchát Druidové Oppidum Rod Specializovaný lov zvěře 8/ ZANES NA ČASOVOU OSU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PRAVĚKU POUŽITÉ OBRÁZKY:

35 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

36 VY_12_INOVACE_D.7.A.12 DĚJEPIS 7.ROČNÍK MĚSTA A JEJICH VÝZNAM Mgr. Eva Skalníková V raně středověké Evropě plynul život pomalým tempem. Ovlivňovala jej především skutečnost, že většina obyvatel žila tehdy na venkově a zabývala se zemědělstvím. Připravit půdu, zasít a sklidit obilí, to vše bylo třeba vykonat velmi pečlivě pomocí jednoduchého nářadí. K tomu se rolnici museli starat o domácí zvířata, ale také o střechu nad hlavou sami si stavěli prosté příbytky. Tyto a další činnosti je zcela zaměstnávaly. Jejich život, úzce spojený s přírodními podmínkami, se měnil velmi zvolna. Až od 11. Století se vývoj začal zrychlovat. Lidí postupně přibývalo, a když jim stará sídliště přestala stačit, odcházeli na dosud neobdělávaná území zakládat nové osady. Toto rozšiřování osídlených území nazýváme kolonizace. Dějepis pro 7. ročník, SPN, str.38 OTÁZKY A ÚKOLY: 1/ Jakým způsobem lidí vytvořili nové pole? 2/ Jak se dělí kolonizace? 3/ Co vše bylo v nově vytvořené vesnici? 4/ Kdo stál v čele vesnice? Co bylo jeho povinnosti? 5/ V Čechách byl rozšířen trojprostorový dům. Vysvětli tento pojem.

37 6/ Od 12. století vznikala města. Kde vznikala? /uveď tři možnosti/ 7/ Která byla nejstarší města? 8/Jak se města dělila? Uveď příklad ke každému typu. 9/Důležitou podmínkou existence města bylo získání městského práva. Jaká práva mohla města získat? 10/Kdo zakládal města? 11/Město vznikalo podle určitých plánů. Podle jakých? 12/ Jak bylo rozděleno obyvatelstvo ve městech? 13/ Co je to cech? 14/Popiš život ve městě.

38 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

39 VY_12_INOVACE_D.7.A.13 DĚJEPIS 7.ROČNÍK ROMÁNSKÝ A GOTICKÝ SLOH Mgr. Eva Skalníková 1/ Vyjmenuj hlavní znaky románské architektury 2/ Jak se nazývají nástěnné malby? 3/ Jaké byly typické stavby románské architektury? 4/ Uveď některé památky z románské architektury 5/V Čechách se začaly stavět první kamenné hrady. Jak vypadaly a co o nich víš? 6/ Uveď příklady prvních kamenných hradů

40 7/ Přechod přes řeku Vltavu ulehčil první kamenný most. Jak se jmenoval a které části spojoval? 8/Co je to Vyšehradský kodex? Při jaké příležitosti vznikl? 9/V polovině 12.století vznikl ve Francii nový umělecký sloh GOTIKA. Uveď hlavní znaky 10/ Jaké jsou typické stavby pro gotický styl? 11/ Uveď příklad 12/Uveď známé gotické stavitele 13/Nejčastějšími náměty gotického sochařství a malířství byly: 14/ Jaký materiál používali umělci k výrobě svých děl? 15/ Které sochaře a malíře z této doby znáš?

41 16/ Vysvětli pojmy: Oltář Portál Fiála METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

42 VY_12_INOVACE_D.6.A.14 DĚJEPIS 6.ROČNÍK STAROVĚKÉ STÁTY Mgr. Eva Skalníková 1/ Kde vznikaly první státní útvary? Proč? 2/ Co víte o starověku? 3/ Jak dělíme starověké státy? 4/Ke každému druhu státu uveď příklady 5/Přiřaď hlavní znaky jednotlivých států A _ R N L N _ K S K _ O O _ S 1.vznikají u řek 2.vznikají u moří 3. půda patří panovníkovi

43 4.půda patří soukromníkovi 5. hlavním zdrojem obživy je zemědělství 6. hlavním zdrojem obživy je kromě zemědělství i řemeslo a obchod 7.Řecko 8. Mezopotámie 9.Egypt 10. Řím 11. Indie 12. Čína 6/ U kterých řek vznikaly starověké státy? 7/ Jaké byly přírodní podmínky v Mezopotámii? 8/ Čeho měli v Mezopotámii dostatek? Co z toho dělali? 9/Jaké měli školy v Mezopotámii? 10/ Co víš o odívání a bydlení v Mezopotámii? 11/ Nakresli nějaký oděv z Mezopotámie

44 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

45 VY_12_INOVACE_D.7.A.15 DĚJEPIS 7.ROČNÍK POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI Mgr. Eva Skalníková 1/ Přiřaď panovníkům události 1/Přemysl Otakar I. a/ nové mince- pražské groše 2/ Václav I. b/ zavražděn v Olomouci 3/ Přemysl Otakar II. c/ Zlatá bula sicilská 4/ Václav II. d/ král železný a zlatý 5/ Václav III. e/ za jeho vlády byly otevřeny první stříbrné doly 2/ Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská? a/ 1215 b/ 1222 c/ / Který panovník vydal Zlatou bulu sicilskou? a/ Fridrich II. b/ Fridrich I. c/ Fridrich Barbarossa 4/ Zlatá bula sicilská byl dokument, který upravoval vztah českého státu k: a/ německé říši b/ francké říši c/ římské říši 5/ Zlatá bula sicilská přiznala českým panovníkům: a/ knížecí titul b/ dědičný královský titul c/ císařský titul 6/ Jak se jmenovala sestra Václava I., která založila klášter a špitál v Praze Na Františku?

46 7/Který panovník dostal přezdívku král železný a zlatý? Proč? a/ Přemysl Otakar I. b/ Přemysl Otakar II. c/ Přemysl Otakar III. 8/O jakou korunu se Přemysl Otakar II. ucházel? a/ uherskou b/ polskou c/ římskou 9/ Přemysl Otakar II. se utkal s Rudolfem Habsburským v bitvě: a/ na Lechu b/ na Moravském poli c/ u Kresčaku 10/Roku 1300 nechal Václav II. razit nové mince. Které? a/ pražské denáry b/ pražské koruny c/ pražské groše 11/ Zprvu se ražba prováděla v Praze. Později byla přenesena do: a/ Havlíčkova Brodu b/ Kutné Hory c/ Jihlavy 12/Které královské koruny držel Václav II.? a/ českou, polskou, německou b/ polskou, uherskou, německou c/ českou, polskou, uherskou 13/Kdy nastoupil na trůn Václav III.? a/ 1306 b/ 1304 c/ / Co znamená, že přemyslovský rod vymřel po meči? a/ vymřel poslední ženský potomek b/ vymřel poslední mužský potomek c/ nebyl žádný dospělý potomek rodu

47 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

48 VY_12_INOVACE_D.6.A.16 DĚJEPIS 6.ROČNÍK MEZOPOTÁMIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Vylušti tajenku a doplň slovo do textu 1.Kvůli záplavám budovali v Mezopotámii. 2. Destičky, do kterých psali, byly. 3. Ve škole se děti učily kromě čtení a psaní také. 4. Nejvíce dochovaných destiček je v knihovně v. 5. Kromě ovcí, koz a prasat chovali také 6. V Asýrii se zabývali obchodem. Vyměňovali za zlato 7. V 3.tisíciletí osídlili jižní Mezopotámii

49 V Mezopotámii se postupně mluvilo několika různými jazyky, které byly až do 1.tisíciletí př.n.l. zaznamenávány písmem. Svůj název dostalo podle tvaru čárek, ze kterých se jednotlivé znaky skládaly. Protože se psalo na měkkou hliněnou tabulku, byla čárka tam, kde tah začínal, hlubší a širší než na místě, kde tah končil měla podobu klínu. Každý znak znamenal jednu slabiku, proto bylo toto slabičné písmo později nahrazeno písmem hláskovým. 2/ V Mezopotámii vznikaly už od pravěku vesnické občiny. Co znamená vesnická občina? 3/Kdy začala v Mezopotámii vznikat první města? Kdy městské státy? 4/ Jaký je rozdíl mezi chrámovým a palácovým hospodářstvím? 5/ Vysvětli pojem primitivní demokracie. Jakým způsobem vlády byla nahrazena v Suméru? 6/ Jak se nazývala škola v Mezopotámii? 7/ Kde byly školy zřizovány? 8/ Čím se lišila škola v Mezopotámii od dnešní školy? 9/ Proč byl pro Mezopotámii důležitý obchod?

50 10/Jaký vliv měly záplavy na zemědělství v Mezopotámii? 11/ Jaké plodiny a jaká zvířata obyvatelé v Mezopotámii znali? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

51 VY_12_INOVACE_D.6.A.17 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ASÝRIE, BABYLÓNIE Mgr. Eva Skalníková Spravedlivé zákony, které král mocný pevně stanovil a zemi opatřil řádný mrav a dobré vedení ( ), aby spravedlnosti dal vzejít na zemi, aby vyhubil bezbožníky zlosyny, aby silný nekřivdil slabému ( ) Tedy: 1. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22. Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen Jestliže šenkýřka, v jejímž domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadržela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost Jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra Jestliže otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho Jestliže stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků.

52 1/ Z jaké knihy je tato ukázka? 2/ Kdo je autorem? 3/ V kterém období vznikla? 4/ O čem pojednává? 5/Ve 2.tisíciletí vznikly v Mezopotámii dvě říše. Jaké? 6/ Čím se proslavilo město Ninive? Z jaké je říše? 7/ Čím se proslavil Aššurbanibal? 8/ Čím se proslavil Nabukadnezar II. a z které říše pocházel? 9/ Co způsobilo pád babylónské říše? 10/Jaké písmo používali v Mezopotámii? 11/Jak se nazývají mezopotámské stupňovité věžovité stavby? 12/ Která věda se rozvíjela v důsledku nutnosti předvídání záplav? 13/ Jednou z dochovaných písemných památek je Epos o Gilgamešovi. O čem pojednává? Kdo byl Gilgameš?

53 14/ Které důležité vynálezy přinesli Sumerové lidstvu? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

54

55 VY_12_INOVACE_D.7.A.18 DĚJEPIS 7.ROČNÍK LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ Mgr. Eva Skalníková 1/ Kdy vymřeli Přemyslovci po meči? a/ 1305 b/ 1306 c/ / Který nástupnický rod církevní hodnostáři vybrali? a/ Arpádovce b/ Piastovce c/ Lucemburky 3/ Janovou manželkou se měla stát mladší dcera Václava II.: a/ Anežka b/ Eliška c/ Markéta 4/Roku 1310 se Jan s přemyslovskou princeznou oženil. Bylo mu pouhých 14 let. Po svatbě se vydali do Čech, kde měl být korunován. Jak ho Češi přijali? 5/Jak dlouho byli Lucemburkové na trůně? a/ 128 let b/ 150 let c/ 127 let 6/Jaký měl Jan vztah k českým zemím?

56 7/ Jakou přezdívku Jan Lucemburský získal a proč? 8/ Jan Lucemburský měl v oblibě: a/ rybaření b/ rytířské turnaje, válečná tažení c/ vaření piva 9/ Jak Jan Lucemburský získával peníze na svá tažení? 10/O která území rozšířil hranice českého státu Jan Lucemburský? 11/ Jan Lucemburský se účastnil mnoha bitev. Jednou z nich byla válka mezi Anglií a Francií. Jak se tato válka jmenovala? a/ třicetiletá válka b/ sedmiletá válka c/ stoletá válka 12/ Jan Lucemburský zahynul roku 1346: a/ v bitvě u Kresčaku b/ v bitvě na Moravském poli c/ v bitvě u Moháče 13/ Jak se jmenoval nejstarší syn Jana Lucemburského? a/ Karel b/ Václav c/ Bořivoj 14/ Kde získal Janův syn vzdělání? a/ na anglickém dvoře b/ na francouzském dvoře c/ na německém dvoře

57 Použité zdroje: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

58 VY_12_INOVACE_D.7.A.19 DĚJEPIS 7.ROČNÍK KAREL IV. Mgr. Eva Skalníková A tak když jsme přijeli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matku, ani bratra, ani sestru, ani žádného známého. Také řeč českou úplně jsme zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech. Z boží milosti nejenom česky, nýbrž i francouzsky, italsky, německy a latinsky mluviti, čísti i psáti uměli jsme, že z těchto jazyků byl nám jeden stejně blízký jako druhý ke psaní, čtení, mluvení i rozumění. Království české našli jsme pak tak zpustošené, že v něm nebylo ani jediného hradu královského, který by nebyl dán v zástavu i se všemi statky. A my neměli jsme ani, kde bychom bydlili, leč v domech městských, jako prostý měšťan. /Karel IV., Vlastní životopis/ /Dějepis pro 7.ročník ZŠ, SPN 2001, str. 53/ 1/ V jakém stavu Karel IV. Čechy nalezl? Proč? 2/ Kdy Karel IV. nastoupil na trůn? a/ 1344 b/ 1346 c/ / Karel IV. se snažil rozšířit území českého státu. Jak získával nová území? a/ válečným tažením b/ koupěmi a výhodnými sňatky c/ darováním

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce Lucie Zlámalová 4/2011 Obsah OBSAH... 1 I. ÚVOD... 2 II. OBDOBÍ PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM A PRÁVA ČLOVĚKA... 3 ARCHAICKÉ

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Dějiny výchovy dětí předškolního věku (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. 2012 UNIVERZITA

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta Vysoká škola polytechnická Jihlava Dějiny turismu Vysokoškolská skripta RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. 2014 Dějiny turismu 1. Vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno. Diplomová práce. 2009 Bc.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno. Diplomová práce. 2009 Bc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Diplomová práce 2009 Bc. Ondřej KOLÁŘ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika

Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika PaedDr. Miroslava Štréblová, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy PAVEL BEDRNÍČEK Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy Copyright Pavel Bedrníček 2007 Copyright Volvox Globator 2007 ISBN pdf 978-80-7511-002-2 Odpovědná redaktorka Tereza Houšková Obálka, sazba

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více