DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme prameny. Rozlišujeme historické prameny: a/ /uveď 3 příklady/ b/ /uveď 3 příklady/ 3/ Historické prameny jsou uchovávány ve zvláštních zařízeních. Doplň názvy těchto zařízení: M R _ I V _ A _ 4/ Navštívil /a/ jsi už některé z těchto zařízení? Které?

2 5/ K uvedeným letopočtům přiřaď století. 16 př.n.l př.n.l př.n.l / K uvedenému století vymysli libovolný letopočet. 6. st.př.n.l 8.st. 11.st. 21.st. 14.st.př.n.l. 19.st. 1.st.př.n.l. 2.st. 17.st. 10.st. 7/ Vytvoř časovou osu tvé osobní minulosti. Jako počátek osy dej své datum narození. Na časovou osu zanes důležité letopočty tvého života. 8/ Uvedené letopočty zanes na časovou osu ve správném pořadí. 2011, 1996,1654,1085,1310,1415,1620,1526,1999,1316

3 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

4 VY_12_INOVACE_D.7.A.02 DĚJEPIS 7.ROČNÍK FRANCKÁ ŘÍŠE Mgr. Eva Skalníková 1/Doplň slova. Podle klíče sestav chybějící slovo do textu. 1. Nejznámnější germánský kmen 2. Za propůjčenou půdu se odváděly 3. Z vojenských velitelů se stali 4. Později se za propůjčenou půdu odváděly 5. Půdu obdělávali 6. Gótové, Sasové a Vandalové byly germánské 7. Jak se nazývá vzniklá společnost? 8. Po starověku následuje 9. Která říše se rozpadla ve 4. st.př.k na dvě? 10. Urozený držitel půdy 11. Který kmen způsobil konec západořímské říše? _

5 Na bývalé římské říši se utvářely různé říše. K nejvýznamnějším patřila říše vizigótská v oblasti dnešního Španělska či říše Langobardů v Itálii. Království Vandalů vzniklo v severní Africe. Tyto říše brzy zanikly. Jedinou výjimku představovala, která tvořila od konce 5. až do poloviny 9. století nejsilnější útvar v západní Evropě. 2/ Zaškrtni správnou odpověď. A/ Frančtí panovníci přidělovali členům své družiny: a/ dům b/ zvířata c/ půdu B/ Propůjčenou půdu obdělávali: a/ kněží b/ rolníci c/ vojáci C/ Jak se nazývala vrstva urozených držitelů půdy: a/ šlechta neboli feudálové b/ dělnictvo c/ buržoazie D/ První král Chlodvík byl z rodu: a/ Přemyslovců b/ Merovejců c/ Bourbonů

6 E/ Jak se jmenoval majordomus, který v roce 732 porazil Araby? a/ Pipin Krátký b/ Karel Veliký c/ Karel Martel F/ Kdy byl Karel Veliký korunován na císaře: a/ 805 b/ 800 c/ 801 G/ Jak je pojmenováno období vlády Karla Velikého: a/ karolínská antika b/ karolínská renesance c/ karolínská gotika H/ Na jaké části se r. 843 rozdělila říše Karla Velikého: a/ západofranckou, severofranckou, východofranckou b/ jihofranckou, západofranckou, severofranckou c/ východofranckou, západofranckou, střední METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

7 VY_12_INOVACE_D.6.A.03 DĚJEPIS 6.ROČNÍK PRAVĚK Mgr. Eva Skalníková 1/ Pravěké dějiny byly rozděleny na tři hlavní epochy pojmenované podle materiálu převažujícího při výrobě nástrojů a zbraní. Vyjmenuj tyto tři epochy: a/.. b/.. c/.. 2/ V učebnici vyhledej informace, jak dlouho každá etapa trvala. Vysvětli, podle čeho dostala každá etapa jméno. a/. b/. c/. 3/ Člověk, jak ho známe dnes, nebyl stvořen v jediném okamžiku. Vznikal postupnými přeměnami z dávných prapředků. Vyjmenuj předchůdce člověka. Doplň latinský název a přibližnou dobu, kdy žil.

8 a/. b/. c/. d/ 4/ Vyjmenuj pět odlišných znaků dnešního člověka od prapředků / Pokus se popsat způsob života pravěkých lidí. (jak žili, kde žili, čím se živili, jaké zbraně a nástroje používali) 6/ Dvě zbraně nebo dva nástroje zkus nakreslit. 7/ Představ si, že jsi pravěký člověk. Popiš nám, jak probíhá jeden den tvého života.

9 8/ Nejdelším obdobím pravěku byla doba kamenná. Lidé vše zhotovovali z kamene, ze dřeva, z kostí. Ve starší době kamenné prošla i příroda řadami změn. Docházelo ke střídání doby ledové a meziledové. Podtrhni modře vše, co patří do doby ledové. Podtrhni červeně vše, co patří do doby meziledové. DIVOKÉ PRASE, MAMUT, BIZON, JESKYNNÍ MEDVĚD, SRSTNANÝ NOSOROŽEC, JELEN, DANĚK, PŘÍRODA PODOBNÁ TAJZE, LEDOVCOVÝ KRUNÝŘ, LESNÍ SLON, TEPLOTA NA NAŠEM ÚZEMÍ OKOLO 0 C, LISTNATÉ STROMY, OCHLAZOVÁNÍ, OTEPLOVÁNÍ, TUR, METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

10 VY_12_INOVACE_D.7.A.04 DĚJEPIS 7.ROČNÍK FRANCKÁ A BYZANTSKÁ ŘÍŠE Mgr. Eva Skalníková 1/ Urči, která z následujících tvrzení jsou pravdivá: 1/ Karolínské písmo se nazývá minuskula ANO NE 2/ Ve francké říši veškerou moc drželi v rukou králové ANO NE 3/ Syn Karla Martela se jmenoval Karel Veliký ANO NE 4/ Propůjčená půda se nazývala feudum ANO NE 5/ Za propůjčenou půdu se odváděly naturálie ANO NE 6/ Karel Veliký moc nedbal na vzdělání ANO NE 7/ Francká říše se nikdy nerozpadla ANO NE 8/ Oblíbeným místem pobytu Karla Velikého byly Cáchy ANO NE 9/ V klášterech se opisovaly staré rukopisy ANO NE 10/ Karel Veliký obnovil římskou říši ANO NE 2/ Jak vypadal vývoj francké říše po smrti Karla Velikého?

11 3/ Kdy a jak se říše rozpadla? Které státy z ní vznikly? 4/ Kdy a kde vznikla byzantská říše? 5/ Jaké bylo hlavní město říše? 6/ Významným panovníkem byl Justinián I.. Co o něm víš? 7/ Jaký byl kulturní přínos Justiniána I.? 8/ Co je to mozaika? Zkus nakreslit mozaiku.

12 9/ Kdy a proč říše zanikla? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

13

14 VY_12_INOVACE_D.7.A.05 DĚJEPIS 7.ROČNÍK KŘESŤANSTVÍ A ISLÁM Mgr. Eva Skalníková 1/ Porovnej křesťanství a islám Křesťanství Islám Zakladatel Symbol Posvátná kniha Označení věřících Země, kde se šířilo 2/ Který císař a kdy povolil šíření křesťanství? 3/ Proč lidé věřili v Boha? 4/ Co křesťanství slibovalo hříšníkům? 5/ Kdo byl Mohamed? Jak se mu podařilo sjednotit Araby? 6/ Kde si Arabové založili svůj stát?

15 7/Co nového přinesli Arabové do Evropy? 8/ V jakých vědních oborech vynikali Arabové? 9/Kdo se považoval za představené celé křesťanské církve? a/ arcibiskup b/ papež c/ opat 10/ Kdo stál v čele mužského kláštera? a/ biskup b/ farář c/ opat 11/ Kdo stál v čele ženského kláštera? a/ farářka b/ abatyše c/ jeptiška 12/ Ve středověku vzniklo mnoho mnišských řádů. Uveď příklad

16 13/ V roce 1054 se církev rozdělila na: a/ b/ 14/ Jaký jazyk při bohoslužbě používala? a/ b/ 15/ Kdo byl v čele církve? a/ b/ METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

17 VY_12_INOVACE_D.6.A.06 DĚJEPIS 6.ROČNÍK LOVCI MAMUTŮ Mgr. Eva Skalníková Skutečně z dolíčku se trochu kouřilo. Kopčemovi již síly nestačily, vystřídal ho Veverčák. I jemu stoupal bílý obláček dýmu z vykroužené jamky ve dřevě. Kopčem znova vrtěl, až únavou nemohl a hůlka mu vypadla z ruky. Veverčák mu chtěl hůlku podat, ale povšiml si luku, zapíchnutého vedle ve sněhu. Hned luk druhou rukou vytáhl. Kopčem uhodl, že mu chce Veverčák jeho hůlku vystřelit lukem, a začal se s ním o luk tahat. Veverčák nasadil už smrkový prut na tětivu luku, ale Kopčem mu v záblesku okamžitého nápadu náhle vytrhl luk i s hůlkou z rukou a ovinul vrtidlo tětivou luku. Přidržel hůlku do začernalé jamky v borovém dřevě a začal usilovně lukem tahat sem a tam. Hůlka se v dolíčku rychle točila. Šlo to teď mnohem lépe nežli dříve, ale hůlka vyskakovala z jamky. Rozpálený Kopčem uchopil kus vyhloubené kosti a opřel do ní vrticí hůlku. Tahal teď lukem ještě rychleji a brzo se z jamky kouřilo. Bylo cítit zápach doutnajícího ohně. Oheň oheň nablízku! Znavený Kopčem si musil trochu oddychnout. Veverčák, zaujatý Kopčemovým počínáním, zlehka foukl do vyhloubené jamky, v níž čadilo trochu zuhelnatělého prášku. Veverčák tvrdil, že tam dokonce zasvítila jiskřička. I rozčilený Kopčem zlehka dechl do jamky. Vyvalilo se trochu dýmu. Kopčem strhl s Veverčákovy čepice několik ozdobných per ať se Veverčák škňuří nebo ne- a přistrčil je k jamce. Zdlouha foukal najednou blesklo světélko, peříčka chytla a zahořel plamének Největší vynález v lidských dějinách byl učiněn! Veverčák přidal k ohníčku suchou travičku a špetku jehličí. Ohýnek rostl. Oheň oheň! Kopčem skákal a výskal jako by se zbláznil. Touha jeho života se nenadále naplnila umí vznítit oheň! /Lovci mamutů, Eduard Štorch, SNDK, Praha 1962, str /

18 ÚKOLY: 1/ Vyber nejvýstižnější nadpis. a/ Použití ohně b/ Oheň jako ochrana c/ Vynález ohně 2/ Kterou dobu úryvek popisuje? a/ dobu bronzovou b/ dobu kamennou c/ dobu železnou 3/ O jaké zbrani je v ukázce zmínka? a/ oštěp b/ sekyra c/ luk 4/Proč bylo pro tlupu důležité mít oheň? 5/ Jak byl potrestán ten, komu oheň uhasl? a/ byl vyhnán z tlupy b/ musel odejít hledat oheň a směl se vrátit jen s ohněm c/ byl zabit 6/ Jak získávali oheň dříve, než objevili, jak ho rozdělat? 7/ Jak měli mezi sebou rozdělenou práci?

19 8/ Jak postupovali při lovu velké zvěře? 9/ Co víš o Věstonické venuši? Které další památky znáš? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ŘÍJEN 2011

20 VY_12_INOVACE_D.7.A.07 DĚJEPIS 7.ROČNÍK KONSTANTIN A METODĚJ Mgr. Eva Skalníková..Stalo se tehdy, že Moravané, pozorujíce, jak němečtí kněží, kteří u nich žili, jim nepřejí, nýbrž kují pikle proti nim, všechny je vyhnali; a papeži poslali vzkaz: Jelikož dříve naši otcové přijali křest od svatého Petra, tož dej nám Metoděje za arcibiskupa a učitele. Ihned ho tedy tam papež odeslal. I přijal jej kníže Svatopluk se všemi Moravany a svěřil jeho péči všechny chrámy a kleriky na všech hradech. Od toho pak dne počalo učení boží velmi vzrůstati a kleriků přibývati na všech hradech, a pohané počali věřiti v pravého Boha, odříkajíce se svých bludů. Tím více i moravská říše se počala šířiti na všechny strany a své nepřátele úspěšně porážeti, jak sami vždy o tom vypravují. Měl též dar prorocký, neboť mnohé jeho předpovědi se splnily. Uvedeme z nich jednu či dvě. Jeden velmi mocný kníže pohanský, sídlící na Visle, tupil křesťany a činil jim násilí. Metoděj mu vzkázal: Bude dobře, synu, dáš-li se pokřtíti dobrovolně ve své zemi, abys nebyl z přinucení pokřtěn jako zajatec v cizí zemi, a vzpomeneš si na mne. Což se i stalo. Jindy zase Svatopluk bojoval s pohany a nic nepořídil, nýbrž otálel, a tu Metoděj, když se přibližovala mše svatého Petra, to je služba, vzkázal mu řka: Slíbiš-li mi, že ztrávíš den svatého Petra se svými vojíny u mne, důvěřuj v Boha, že ti je v brzku vydá. Což se i stalo. Antologie ze starší české literatury, Jaromír Plch, SPN, Praha 1979, str OTÁZKY: 1/ Kdy přišli Konstantin a Metoděj? a/853 b/ 863 c/ 873

21 2/ Kdo pozval Konstantina a Metoděje? a/ Mojmír b/ Rastislav c/ Svatopluk 3/ Kdo poslal Konstantina a Metoděje? a/ východofrancký král b/ papež c/ byzantský císař 4/ Odkud pocházeli Konstantin a Metoděj? a/ ze Soluně b/ z Atén c/ z Konstantinopole 5/ Který z bratrů byl více nadaný? 6/ Proč byli pozváni na Velkou Moravu? 7/Komu se nelíbilo, že byli bratři na Velké Moravě? 8/ Kde se museli bratři hájit? A jak to dopadlo? 9/Co se stalo s Konstantinem v Římě? 10/Kdy byl Metoděj prohlášen prvním moravským arcibiskupem? 11/ Proč papež zakázal po smrti Metoděje všechny bohoslužby? 12/ Proč se jim říká slovanští věrozvěstové?

22 13/Jaký je jejich přínos? 14/Jak se nazýval nově vytvořený spisovný jazyk? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ŘÍJEN 2011

23 VY_12_INOVACE_D.6.A.08 DĚJEPIS 6.ROČNÍK DOBA ŽELEZNÁ Mgr. Eva Skalníková 1/ Vylušti tajenku 1.Společenství rodů se nazývá.. 2.Co vyráběli z bronzu za šperky.. 3.Nedostatek cínu vyřešil nový kov.. 4. Co vznikne, když smícháme dva kovy 5. V roce 2200 př.k. objevili nový kov, který byl pružný, pevný 6. Co vyráběli obyvatelé Čech z obilí.. 7. Objevením železa vzniklo nové řemeslo.

24 2/ Kdo to byli..? /doplň slovo z tajenky/ 3/Odkud přišli? 4/ Popiš jejich zemědělství 5/ Jaké jsou jejich nejdůležitější vynálezy? Zkus jeden nakreslit 6/ Jaká řemesla už znali? 7/ Popiš jejich náboženství 8/ Jak se jmenují jejich sídla? 9/ Popiš jejich sídla 10/ Nakresli, jak si představuješ jejich sídla 11/ Která jsou nejznámější? 12/ Proč a kdy zmizeli z našeho území?

25 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ŘÍJEN 2011

26 VY_12_INOVACE_D.7.A.09 DĚJEPIS 7.ROČNÍK POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU Mgr. Eva Skalníková 1/POKUS SE PŘIŘADIT PANOVNÍKOVI ROD A STÁT, VE KTERÉM VLÁDL OLEG PŘEMYSLOVEC UHERSKÝ STÁT GEJZA MOJMÍROVEC VELKÁ MORAVA BOŘIVOJ RURIKOVEC KYJEVSKÁ RUS MĚŠEK PIASTOVEC ČESKÝ STÁT BOLESLAV CHRABRÝ ARPÁDOVEC POLSKÝ STÁT BOLESLAV II. MOJMÍROVEC UHERSKÉ KRÁLOVSTVÍ MOJMÍR PŘEMYSLOVEC ČESKÝ STÁT ŠTĚPÁN PIASTOVEC POLSKÝ STÁT BOLESLAV I. PŘEMYSLOVEC VELKÁ MORAVA RASTISLAV RURIKOVEC ČESKÝ STÁT SVATOPLUK ARPÁDOVEC KYJEVSKÁ RUS VLADIMÍR MOJMÍROVEC VELKÁ MORAVA

27 2/ ZANES UDÁLOSTI NA ČASOVOU OSU ZVOLENÍ JINDŘICHA PTÁČNÍKA KRÁLEM, NÁSTUP RASTISLAVA NA TRŮN, BITVA NA ŘECE LECHU, VZNIK VELKÉ MORAVY, PŘÍCHOD KONSTANTINA A METODĚJE, VYVRAŽDĚNÍ SLAVNÍKOVCŮ, VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VRAŽDA VÁCLAVA I., ZÁNIK VELKÉ MORAVY 3/CO VÍŠ O SLAVNÍKOVCÍCH? 4/ K ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ SLOUŽILY KLÁŠTERY. KTERÉ NEJSTARŠÍ KLÁŠTERY ZNÁŠ? 5/ K NEJSTARŠÍM STŘEDOVĚKÝM LITERÁRNÍM DÍLŮM PATŘÍ LEGENDY. CO JSOU LEGENDY A JAKÉ LEGENDY ZNÁŠ? 6/KDO STÁL V ČELE ČESKÉHO STÁTU? 7/ CO JE TO STAŘEŠINSKÝ ZÁKON? 8/ DOPLŇ VHODNÁ SLOVA DO TEXTU Středisky správy země byly knížecí. Jejich správce se nazýval. Do úřadu ho jmenoval kníže, aby zastupoval jeho moc. Jedním z nejdůležitějších úkolů kastelána bylo. V nejstarším období se jednalo o dávky. Stálým knížecím sídlem byl Pražský hrad. Okolí knížete tvořila knížecí. Například se musel starat o pokrmy, o nápoje, o lov zvěře, předsedal soudům. Později dával kníže svým nejspolehlivějším mužům také pozemky. Zpočátku je měli jen propůjčené, později však dosáhli držby půdy/ mohli si je nechat trvale a odkazovat je svým potomkům/. Tak vznikaly mocné a bohaté rody.

28 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

29 VY_12_INOVACE_D.7.A.10 DĚJEPIS 7.ROČNÍK PRVNÍ PŘEMYSLOVCI Mgr. Eva Skalníková 1/ KTERÉ DVA RODY BYLY V 10.STOLETÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ a/ Durynkové a Přemyslovci b/ Přemyslovci a Slavníkovci c/ Slavníkovci a Langobardi 2/ KDO JE NEJSTARŠÍM ZNÁMÝM PŘEMYSLOVCEM a/ Mojmír b/ Václav c/ Bořivoj 3/ KDE PŘIJAL BOŘIVOJ KŘESŤANSTVÍ? a/ ve francké říši b/ v byzantské říši c/ na Velké Moravě 4/ZAŠKRTNI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a/ Kníže Václav vládl v letech ANO NE b/ Kníže Václav byl synem Jindřicha Ptáčníka ANO NE c/ Václavova babička byla Drahomíra ANO NE d/ Václavova babička byla Ludmila ANO NE e/ Václav platit poplatek za zachování míru ANO NE f/ Václava zavraždil jeho syn Boleslav ANO NE g/ Václav byl prohlášen za svatého ANO NE

30 5/ VÁCLAVOVÝM NÁSTUPCEM BYL a/ Boleslav II. b/ Boleslav I. c/ Václav II. 6/ ZAŠKRTNI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a/ Boleslav I. zavraždil svého bratra Václava ANO NE b/ Boleslav platil poplatky za zachování míru ANO NE c/ Dal razit první mince denáry ANO NE d/ Boleslav dostal přezdívku Pobožný ANO NE e/ Boleslav zavedl v zemi daně ANO NE f/ Boleslav II. dostal přezdívku Ukrutný ANO NE g/ Boleslav II. vládl do roku 999 ANO NE h/ Boleslav II. založil v Praze arcibiskupství ANO NE 7/ KDE SÍDLIL ROD SLAVNÍKOVCŮ? a/ ve východních Čechách b/ v západních Čechách c/ v severních Čechách 8/ JAK A KDY DOŠLO K VYTVOŘENÍ ČESKÉHO STÁTU? a/ 993 sjednocením kmenů b/ 995 vyvražděním Slavníkovců c/ 999 uzavřením dohody 9/ KDO JE NA OBRÁZKU?

31 POUŽITÉ ODKAZY: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

32 VY_12_INOVACE_D.6.A.11 DĚJEPIS 6.ROČNÍK SHRNUTÍ PRAVĚKU Mgr. Eva Skalníková 1/NAJDI V OSMISMĚRCE SLOVA, KTERÁ SOUVISÍ S PRAVĚKEM T D O T J R T V K H I R P Z I L E E Q É L U R A U L L V V Y O I M P L T O O Í S E D A S O E D Z H R N O O V Q Á O V E H E V É Q V F X L F M Q É D K N E O L I T M A R K O M A N I T I N Á M R E G N B C 2/ CO POVAŽUJEŠ ZA NEJVĚTŠÍ OBJEV PRAVĚKU? 3/ KTERÁ ŘEMESLA VZNIKLA V PRAVĚKU?

33 4/ JAK SE MĚNILA LIDSKÁ SPOLEČNOST? 5/ JAKÝ BYL VÝVOJ SPOLEČNOSTI V DOBĚ KELTŮ A JAKÝ V DOBĚ GERMÁNŮ? 6/ POPIŠ OBRÁZKY

34 7/ VYSVĚTLI POJMY: Dělba práce Společenská dělba práce Přisvojovací hospodářství Výrobní hospodářství Matriarchát Patriarchát Druidové Oppidum Rod Specializovaný lov zvěře 8/ ZANES NA ČASOVOU OSU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PRAVĚKU POUŽITÉ OBRÁZKY:

35 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

36 VY_12_INOVACE_D.7.A.12 DĚJEPIS 7.ROČNÍK MĚSTA A JEJICH VÝZNAM Mgr. Eva Skalníková V raně středověké Evropě plynul život pomalým tempem. Ovlivňovala jej především skutečnost, že většina obyvatel žila tehdy na venkově a zabývala se zemědělstvím. Připravit půdu, zasít a sklidit obilí, to vše bylo třeba vykonat velmi pečlivě pomocí jednoduchého nářadí. K tomu se rolnici museli starat o domácí zvířata, ale také o střechu nad hlavou sami si stavěli prosté příbytky. Tyto a další činnosti je zcela zaměstnávaly. Jejich život, úzce spojený s přírodními podmínkami, se měnil velmi zvolna. Až od 11. Století se vývoj začal zrychlovat. Lidí postupně přibývalo, a když jim stará sídliště přestala stačit, odcházeli na dosud neobdělávaná území zakládat nové osady. Toto rozšiřování osídlených území nazýváme kolonizace. Dějepis pro 7. ročník, SPN, str.38 OTÁZKY A ÚKOLY: 1/ Jakým způsobem lidí vytvořili nové pole? 2/ Jak se dělí kolonizace? 3/ Co vše bylo v nově vytvořené vesnici? 4/ Kdo stál v čele vesnice? Co bylo jeho povinnosti? 5/ V Čechách byl rozšířen trojprostorový dům. Vysvětli tento pojem.

37 6/ Od 12. století vznikala města. Kde vznikala? /uveď tři možnosti/ 7/ Která byla nejstarší města? 8/Jak se města dělila? Uveď příklad ke každému typu. 9/Důležitou podmínkou existence města bylo získání městského práva. Jaká práva mohla města získat? 10/Kdo zakládal města? 11/Město vznikalo podle určitých plánů. Podle jakých? 12/ Jak bylo rozděleno obyvatelstvo ve městech? 13/ Co je to cech? 14/Popiš život ve městě.

38 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

39 VY_12_INOVACE_D.7.A.13 DĚJEPIS 7.ROČNÍK ROMÁNSKÝ A GOTICKÝ SLOH Mgr. Eva Skalníková 1/ Vyjmenuj hlavní znaky románské architektury 2/ Jak se nazývají nástěnné malby? 3/ Jaké byly typické stavby románské architektury? 4/ Uveď některé památky z románské architektury 5/V Čechách se začaly stavět první kamenné hrady. Jak vypadaly a co o nich víš? 6/ Uveď příklady prvních kamenných hradů

40 7/ Přechod přes řeku Vltavu ulehčil první kamenný most. Jak se jmenoval a které části spojoval? 8/Co je to Vyšehradský kodex? Při jaké příležitosti vznikl? 9/V polovině 12.století vznikl ve Francii nový umělecký sloh GOTIKA. Uveď hlavní znaky 10/ Jaké jsou typické stavby pro gotický styl? 11/ Uveď příklad 12/Uveď známé gotické stavitele 13/Nejčastějšími náměty gotického sochařství a malířství byly: 14/ Jaký materiál používali umělci k výrobě svých děl? 15/ Které sochaře a malíře z této doby znáš?

41 16/ Vysvětli pojmy: Oltář Portál Fiála METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

42 VY_12_INOVACE_D.6.A.14 DĚJEPIS 6.ROČNÍK STAROVĚKÉ STÁTY Mgr. Eva Skalníková 1/ Kde vznikaly první státní útvary? Proč? 2/ Co víte o starověku? 3/ Jak dělíme starověké státy? 4/Ke každému druhu státu uveď příklady 5/Přiřaď hlavní znaky jednotlivých států A _ R N L N _ K S K _ O O _ S 1.vznikají u řek 2.vznikají u moří 3. půda patří panovníkovi

43 4.půda patří soukromníkovi 5. hlavním zdrojem obživy je zemědělství 6. hlavním zdrojem obživy je kromě zemědělství i řemeslo a obchod 7.Řecko 8. Mezopotámie 9.Egypt 10. Řím 11. Indie 12. Čína 6/ U kterých řek vznikaly starověké státy? 7/ Jaké byly přírodní podmínky v Mezopotámii? 8/ Čeho měli v Mezopotámii dostatek? Co z toho dělali? 9/Jaké měli školy v Mezopotámii? 10/ Co víš o odívání a bydlení v Mezopotámii? 11/ Nakresli nějaký oděv z Mezopotámie

44 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

45 VY_12_INOVACE_D.7.A.15 DĚJEPIS 7.ROČNÍK POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI Mgr. Eva Skalníková 1/ Přiřaď panovníkům události 1/Přemysl Otakar I. a/ nové mince- pražské groše 2/ Václav I. b/ zavražděn v Olomouci 3/ Přemysl Otakar II. c/ Zlatá bula sicilská 4/ Václav II. d/ král železný a zlatý 5/ Václav III. e/ za jeho vlády byly otevřeny první stříbrné doly 2/ Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská? a/ 1215 b/ 1222 c/ / Který panovník vydal Zlatou bulu sicilskou? a/ Fridrich II. b/ Fridrich I. c/ Fridrich Barbarossa 4/ Zlatá bula sicilská byl dokument, který upravoval vztah českého státu k: a/ německé říši b/ francké říši c/ římské říši 5/ Zlatá bula sicilská přiznala českým panovníkům: a/ knížecí titul b/ dědičný královský titul c/ císařský titul 6/ Jak se jmenovala sestra Václava I., která založila klášter a špitál v Praze Na Františku?

46 7/Který panovník dostal přezdívku král železný a zlatý? Proč? a/ Přemysl Otakar I. b/ Přemysl Otakar II. c/ Přemysl Otakar III. 8/O jakou korunu se Přemysl Otakar II. ucházel? a/ uherskou b/ polskou c/ římskou 9/ Přemysl Otakar II. se utkal s Rudolfem Habsburským v bitvě: a/ na Lechu b/ na Moravském poli c/ u Kresčaku 10/Roku 1300 nechal Václav II. razit nové mince. Které? a/ pražské denáry b/ pražské koruny c/ pražské groše 11/ Zprvu se ražba prováděla v Praze. Později byla přenesena do: a/ Havlíčkova Brodu b/ Kutné Hory c/ Jihlavy 12/Které královské koruny držel Václav II.? a/ českou, polskou, německou b/ polskou, uherskou, německou c/ českou, polskou, uherskou 13/Kdy nastoupil na trůn Václav III.? a/ 1306 b/ 1304 c/ / Co znamená, že přemyslovský rod vymřel po meči? a/ vymřel poslední ženský potomek b/ vymřel poslední mužský potomek c/ nebyl žádný dospělý potomek rodu

47 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

48 VY_12_INOVACE_D.6.A.16 DĚJEPIS 6.ROČNÍK MEZOPOTÁMIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Vylušti tajenku a doplň slovo do textu 1.Kvůli záplavám budovali v Mezopotámii. 2. Destičky, do kterých psali, byly. 3. Ve škole se děti učily kromě čtení a psaní také. 4. Nejvíce dochovaných destiček je v knihovně v. 5. Kromě ovcí, koz a prasat chovali také 6. V Asýrii se zabývali obchodem. Vyměňovali za zlato 7. V 3.tisíciletí osídlili jižní Mezopotámii

49 V Mezopotámii se postupně mluvilo několika různými jazyky, které byly až do 1.tisíciletí př.n.l. zaznamenávány písmem. Svůj název dostalo podle tvaru čárek, ze kterých se jednotlivé znaky skládaly. Protože se psalo na měkkou hliněnou tabulku, byla čárka tam, kde tah začínal, hlubší a širší než na místě, kde tah končil měla podobu klínu. Každý znak znamenal jednu slabiku, proto bylo toto slabičné písmo později nahrazeno písmem hláskovým. 2/ V Mezopotámii vznikaly už od pravěku vesnické občiny. Co znamená vesnická občina? 3/Kdy začala v Mezopotámii vznikat první města? Kdy městské státy? 4/ Jaký je rozdíl mezi chrámovým a palácovým hospodářstvím? 5/ Vysvětli pojem primitivní demokracie. Jakým způsobem vlády byla nahrazena v Suméru? 6/ Jak se nazývala škola v Mezopotámii? 7/ Kde byly školy zřizovány? 8/ Čím se lišila škola v Mezopotámii od dnešní školy? 9/ Proč byl pro Mezopotámii důležitý obchod?

50 10/Jaký vliv měly záplavy na zemědělství v Mezopotámii? 11/ Jaké plodiny a jaká zvířata obyvatelé v Mezopotámii znali? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

51 VY_12_INOVACE_D.6.A.17 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ASÝRIE, BABYLÓNIE Mgr. Eva Skalníková Spravedlivé zákony, které král mocný pevně stanovil a zemi opatřil řádný mrav a dobré vedení ( ), aby spravedlnosti dal vzejít na zemi, aby vyhubil bezbožníky zlosyny, aby silný nekřivdil slabému ( ) Tedy: 1. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22. Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen Jestliže šenkýřka, v jejímž domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadržela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost Jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra Jestliže otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho Jestliže stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků.

52 1/ Z jaké knihy je tato ukázka? 2/ Kdo je autorem? 3/ V kterém období vznikla? 4/ O čem pojednává? 5/Ve 2.tisíciletí vznikly v Mezopotámii dvě říše. Jaké? 6/ Čím se proslavilo město Ninive? Z jaké je říše? 7/ Čím se proslavil Aššurbanibal? 8/ Čím se proslavil Nabukadnezar II. a z které říše pocházel? 9/ Co způsobilo pád babylónské říše? 10/Jaké písmo používali v Mezopotámii? 11/Jak se nazývají mezopotámské stupňovité věžovité stavby? 12/ Která věda se rozvíjela v důsledku nutnosti předvídání záplav? 13/ Jednou z dochovaných písemných památek je Epos o Gilgamešovi. O čem pojednává? Kdo byl Gilgameš?

53 14/ Které důležité vynálezy přinesli Sumerové lidstvu? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

54

55 VY_12_INOVACE_D.7.A.18 DĚJEPIS 7.ROČNÍK LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ Mgr. Eva Skalníková 1/ Kdy vymřeli Přemyslovci po meči? a/ 1305 b/ 1306 c/ / Který nástupnický rod církevní hodnostáři vybrali? a/ Arpádovce b/ Piastovce c/ Lucemburky 3/ Janovou manželkou se měla stát mladší dcera Václava II.: a/ Anežka b/ Eliška c/ Markéta 4/Roku 1310 se Jan s přemyslovskou princeznou oženil. Bylo mu pouhých 14 let. Po svatbě se vydali do Čech, kde měl být korunován. Jak ho Češi přijali? 5/Jak dlouho byli Lucemburkové na trůně? a/ 128 let b/ 150 let c/ 127 let 6/Jaký měl Jan vztah k českým zemím?

56 7/ Jakou přezdívku Jan Lucemburský získal a proč? 8/ Jan Lucemburský měl v oblibě: a/ rybaření b/ rytířské turnaje, válečná tažení c/ vaření piva 9/ Jak Jan Lucemburský získával peníze na svá tažení? 10/O která území rozšířil hranice českého státu Jan Lucemburský? 11/ Jan Lucemburský se účastnil mnoha bitev. Jednou z nich byla válka mezi Anglií a Francií. Jak se tato válka jmenovala? a/ třicetiletá válka b/ sedmiletá válka c/ stoletá válka 12/ Jan Lucemburský zahynul roku 1346: a/ v bitvě u Kresčaku b/ v bitvě na Moravském poli c/ v bitvě u Moháče 13/ Jak se jmenoval nejstarší syn Jana Lucemburského? a/ Karel b/ Václav c/ Bořivoj 14/ Kde získal Janův syn vzdělání? a/ na anglickém dvoře b/ na francouzském dvoře c/ na německém dvoře

57 Použité zdroje: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

58 VY_12_INOVACE_D.7.A.19 DĚJEPIS 7.ROČNÍK KAREL IV. Mgr. Eva Skalníková A tak když jsme přijeli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matku, ani bratra, ani sestru, ani žádného známého. Také řeč českou úplně jsme zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech. Z boží milosti nejenom česky, nýbrž i francouzsky, italsky, německy a latinsky mluviti, čísti i psáti uměli jsme, že z těchto jazyků byl nám jeden stejně blízký jako druhý ke psaní, čtení, mluvení i rozumění. Království české našli jsme pak tak zpustošené, že v něm nebylo ani jediného hradu královského, který by nebyl dán v zástavu i se všemi statky. A my neměli jsme ani, kde bychom bydlili, leč v domech městských, jako prostý měšťan. /Karel IV., Vlastní životopis/ /Dějepis pro 7.ročník ZŠ, SPN 2001, str. 53/ 1/ V jakém stavu Karel IV. Čechy nalezl? Proč? 2/ Kdy Karel IV. nastoupil na trůn? a/ 1344 b/ 1346 c/ / Karel IV. se snažil rozšířit území českého státu. Jak získával nová území? a/ válečným tažením b/ koupěmi a výhodnými sňatky c/ darováním

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Vlastivěda 1 (starší dějiny)

Vlastivěda 1 (starší dějiny) Úvodní menu Výuková část Testy Hry Encyklopedie Pracovní listy a projektové vyučování Vlastivěda 1 (starší dějiny) Výuka Spustit celou výuku celkem 329 stran (výuka všech kapitol) Nejstarší osídlení naší

Více

3. Který silný germánský stát vznikl na území západořímské říše?

3. Který silný germánský stát vznikl na území západořímské říše? Dějepis 7. ročník 1. Který rok je nejčastěji označován jako počátek středověku a jaká událost se k němu váže? 2. Která středověká říše byla pokračovatelkou východořímské říše? 3. Který silný germánský

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_105 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Šárka Stříbrnská D - Středověk číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf, doc, ) 1. Vrcholný a pozdní středověk Prezentace na téma

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 293 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 2. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) SEDMÝ Člověk

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/13. Název materiálu: Mezopotámie - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/13. Název materiálu: Mezopotámie - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Mezopotámie - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová TEST - MEZOPOTÁMIE Jméno: Datum: 1. Kde obecně vznikaly první státní útvary?

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve.

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve. Husitská revoluce (15. století) Václav IV. - syn Karla IV. neměl panovnické schopnosti svého otce - opíral se o drobnou šlechtu, a tím si znepřátelil vysokou šlechtu, která ho nechala na čas uvěznit -

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

léta před Kristem narození Ježíše Krista léta po Kristu

léta před Kristem narození Ježíše Krista léta po Kristu MĚŘENÍ ČASU Pohyby vesmírných těles: 1 rok - Země kolem Slunce 1 měsíc Měsíc kolem Země 1 den Země kolem své osy kalendáře souhrn dní, týdnů, měsíců v daném roce + svátky roky našeho letopočtu počítáme

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Pozdní středověk (14.stol.- +16.stol.) Evropa v krizi

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci. Název vzdělávacího materiálu: Dějiny českých zemí poslední Přemyslovci.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci. Název vzdělávacího materiálu: Dějiny českých zemí poslední Přemyslovci. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci Vyučovací

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

VY_32_INOVACE_453. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Mgr. Denisa Gbelcová. Člověk a společnost. Dějepis

VY_32_INOVACE_453. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Mgr. Denisa Gbelcová. Člověk a společnost. Dějepis VY_32_INOVACE_453 Škola Jméno autora Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Denisa Gbelcová Datum: 1. 9. 2011 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ.1.07/1.4.00/21.3569 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1205_Staroorientální

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_3 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Pravěk. Časové údaje: 6000 př. n. l př. n. l př. n. l. 750 př. n. l oradlo kolo 0 DOBA ŽELEZNÁ

Pravěk. Časové údaje: 6000 př. n. l př. n. l př. n. l. 750 př. n. l oradlo kolo 0 DOBA ŽELEZNÁ Pravěk 1. Na která období členíme pravěk? Podle čeho? Zaznamenej jednotlivá období na časovou osu. 2. Jakými různými způsoby a teoriemi si vysvětlují lidé původ člověka? 3. V čem spočívá Darwinova evoluční

Více

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text.

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text. DOBA HUSITSKÁ 1. Doplňte neúplný text. Za vlády syna Karla IV. prožívá naše země úpadek. Mnozí kněží žijí v a prodávají. Mezi kněžími, kteří žádají, aby církev byla chudá a pomáhala lidem, byl i. Byl profesorem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook Výukový materiál Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět:

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno)

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) Husitství symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) výraz rovnosti všech věřících stoupenci pod obojí = utrakvisté, kališníci,

Více