DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme prameny. Rozlišujeme historické prameny: a/ /uveď 3 příklady/ b/ /uveď 3 příklady/ 3/ Historické prameny jsou uchovávány ve zvláštních zařízeních. Doplň názvy těchto zařízení: M R _ I V _ A _ 4/ Navštívil /a/ jsi už některé z těchto zařízení? Které?

2 5/ K uvedeným letopočtům přiřaď století. 16 př.n.l př.n.l př.n.l / K uvedenému století vymysli libovolný letopočet. 6. st.př.n.l 8.st. 11.st. 21.st. 14.st.př.n.l. 19.st. 1.st.př.n.l. 2.st. 17.st. 10.st. 7/ Vytvoř časovou osu tvé osobní minulosti. Jako počátek osy dej své datum narození. Na časovou osu zanes důležité letopočty tvého života. 8/ Uvedené letopočty zanes na časovou osu ve správném pořadí. 2011, 1996,1654,1085,1310,1415,1620,1526,1999,1316

3 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

4 VY_12_INOVACE_D.7.A.02 DĚJEPIS 7.ROČNÍK FRANCKÁ ŘÍŠE Mgr. Eva Skalníková 1/Doplň slova. Podle klíče sestav chybějící slovo do textu. 1. Nejznámnější germánský kmen 2. Za propůjčenou půdu se odváděly 3. Z vojenských velitelů se stali 4. Později se za propůjčenou půdu odváděly 5. Půdu obdělávali 6. Gótové, Sasové a Vandalové byly germánské 7. Jak se nazývá vzniklá společnost? 8. Po starověku následuje 9. Která říše se rozpadla ve 4. st.př.k na dvě? 10. Urozený držitel půdy 11. Který kmen způsobil konec západořímské říše? _

5 Na bývalé římské říši se utvářely různé říše. K nejvýznamnějším patřila říše vizigótská v oblasti dnešního Španělska či říše Langobardů v Itálii. Království Vandalů vzniklo v severní Africe. Tyto říše brzy zanikly. Jedinou výjimku představovala, která tvořila od konce 5. až do poloviny 9. století nejsilnější útvar v západní Evropě. 2/ Zaškrtni správnou odpověď. A/ Frančtí panovníci přidělovali členům své družiny: a/ dům b/ zvířata c/ půdu B/ Propůjčenou půdu obdělávali: a/ kněží b/ rolníci c/ vojáci C/ Jak se nazývala vrstva urozených držitelů půdy: a/ šlechta neboli feudálové b/ dělnictvo c/ buržoazie D/ První král Chlodvík byl z rodu: a/ Přemyslovců b/ Merovejců c/ Bourbonů

6 E/ Jak se jmenoval majordomus, který v roce 732 porazil Araby? a/ Pipin Krátký b/ Karel Veliký c/ Karel Martel F/ Kdy byl Karel Veliký korunován na císaře: a/ 805 b/ 800 c/ 801 G/ Jak je pojmenováno období vlády Karla Velikého: a/ karolínská antika b/ karolínská renesance c/ karolínská gotika H/ Na jaké části se r. 843 rozdělila říše Karla Velikého: a/ západofranckou, severofranckou, východofranckou b/ jihofranckou, západofranckou, severofranckou c/ východofranckou, západofranckou, střední METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

7 VY_12_INOVACE_D.6.A.03 DĚJEPIS 6.ROČNÍK PRAVĚK Mgr. Eva Skalníková 1/ Pravěké dějiny byly rozděleny na tři hlavní epochy pojmenované podle materiálu převažujícího při výrobě nástrojů a zbraní. Vyjmenuj tyto tři epochy: a/.. b/.. c/.. 2/ V učebnici vyhledej informace, jak dlouho každá etapa trvala. Vysvětli, podle čeho dostala každá etapa jméno. a/. b/. c/. 3/ Člověk, jak ho známe dnes, nebyl stvořen v jediném okamžiku. Vznikal postupnými přeměnami z dávných prapředků. Vyjmenuj předchůdce člověka. Doplň latinský název a přibližnou dobu, kdy žil.

8 a/. b/. c/. d/ 4/ Vyjmenuj pět odlišných znaků dnešního člověka od prapředků / Pokus se popsat způsob života pravěkých lidí. (jak žili, kde žili, čím se živili, jaké zbraně a nástroje používali) 6/ Dvě zbraně nebo dva nástroje zkus nakreslit. 7/ Představ si, že jsi pravěký člověk. Popiš nám, jak probíhá jeden den tvého života.

9 8/ Nejdelším obdobím pravěku byla doba kamenná. Lidé vše zhotovovali z kamene, ze dřeva, z kostí. Ve starší době kamenné prošla i příroda řadami změn. Docházelo ke střídání doby ledové a meziledové. Podtrhni modře vše, co patří do doby ledové. Podtrhni červeně vše, co patří do doby meziledové. DIVOKÉ PRASE, MAMUT, BIZON, JESKYNNÍ MEDVĚD, SRSTNANÝ NOSOROŽEC, JELEN, DANĚK, PŘÍRODA PODOBNÁ TAJZE, LEDOVCOVÝ KRUNÝŘ, LESNÍ SLON, TEPLOTA NA NAŠEM ÚZEMÍ OKOLO 0 C, LISTNATÉ STROMY, OCHLAZOVÁNÍ, OTEPLOVÁNÍ, TUR, METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

10 VY_12_INOVACE_D.7.A.04 DĚJEPIS 7.ROČNÍK FRANCKÁ A BYZANTSKÁ ŘÍŠE Mgr. Eva Skalníková 1/ Urči, která z následujících tvrzení jsou pravdivá: 1/ Karolínské písmo se nazývá minuskula ANO NE 2/ Ve francké říši veškerou moc drželi v rukou králové ANO NE 3/ Syn Karla Martela se jmenoval Karel Veliký ANO NE 4/ Propůjčená půda se nazývala feudum ANO NE 5/ Za propůjčenou půdu se odváděly naturálie ANO NE 6/ Karel Veliký moc nedbal na vzdělání ANO NE 7/ Francká říše se nikdy nerozpadla ANO NE 8/ Oblíbeným místem pobytu Karla Velikého byly Cáchy ANO NE 9/ V klášterech se opisovaly staré rukopisy ANO NE 10/ Karel Veliký obnovil římskou říši ANO NE 2/ Jak vypadal vývoj francké říše po smrti Karla Velikého?

11 3/ Kdy a jak se říše rozpadla? Které státy z ní vznikly? 4/ Kdy a kde vznikla byzantská říše? 5/ Jaké bylo hlavní město říše? 6/ Významným panovníkem byl Justinián I.. Co o něm víš? 7/ Jaký byl kulturní přínos Justiniána I.? 8/ Co je to mozaika? Zkus nakreslit mozaiku.

12 9/ Kdy a proč říše zanikla? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

13

14 VY_12_INOVACE_D.7.A.05 DĚJEPIS 7.ROČNÍK KŘESŤANSTVÍ A ISLÁM Mgr. Eva Skalníková 1/ Porovnej křesťanství a islám Křesťanství Islám Zakladatel Symbol Posvátná kniha Označení věřících Země, kde se šířilo 2/ Který císař a kdy povolil šíření křesťanství? 3/ Proč lidé věřili v Boha? 4/ Co křesťanství slibovalo hříšníkům? 5/ Kdo byl Mohamed? Jak se mu podařilo sjednotit Araby? 6/ Kde si Arabové založili svůj stát?

15 7/Co nového přinesli Arabové do Evropy? 8/ V jakých vědních oborech vynikali Arabové? 9/Kdo se považoval za představené celé křesťanské církve? a/ arcibiskup b/ papež c/ opat 10/ Kdo stál v čele mužského kláštera? a/ biskup b/ farář c/ opat 11/ Kdo stál v čele ženského kláštera? a/ farářka b/ abatyše c/ jeptiška 12/ Ve středověku vzniklo mnoho mnišských řádů. Uveď příklad

16 13/ V roce 1054 se církev rozdělila na: a/ b/ 14/ Jaký jazyk při bohoslužbě používala? a/ b/ 15/ Kdo byl v čele církve? a/ b/ METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ZÁŘÍ 2011

17 VY_12_INOVACE_D.6.A.06 DĚJEPIS 6.ROČNÍK LOVCI MAMUTŮ Mgr. Eva Skalníková Skutečně z dolíčku se trochu kouřilo. Kopčemovi již síly nestačily, vystřídal ho Veverčák. I jemu stoupal bílý obláček dýmu z vykroužené jamky ve dřevě. Kopčem znova vrtěl, až únavou nemohl a hůlka mu vypadla z ruky. Veverčák mu chtěl hůlku podat, ale povšiml si luku, zapíchnutého vedle ve sněhu. Hned luk druhou rukou vytáhl. Kopčem uhodl, že mu chce Veverčák jeho hůlku vystřelit lukem, a začal se s ním o luk tahat. Veverčák nasadil už smrkový prut na tětivu luku, ale Kopčem mu v záblesku okamžitého nápadu náhle vytrhl luk i s hůlkou z rukou a ovinul vrtidlo tětivou luku. Přidržel hůlku do začernalé jamky v borovém dřevě a začal usilovně lukem tahat sem a tam. Hůlka se v dolíčku rychle točila. Šlo to teď mnohem lépe nežli dříve, ale hůlka vyskakovala z jamky. Rozpálený Kopčem uchopil kus vyhloubené kosti a opřel do ní vrticí hůlku. Tahal teď lukem ještě rychleji a brzo se z jamky kouřilo. Bylo cítit zápach doutnajícího ohně. Oheň oheň nablízku! Znavený Kopčem si musil trochu oddychnout. Veverčák, zaujatý Kopčemovým počínáním, zlehka foukl do vyhloubené jamky, v níž čadilo trochu zuhelnatělého prášku. Veverčák tvrdil, že tam dokonce zasvítila jiskřička. I rozčilený Kopčem zlehka dechl do jamky. Vyvalilo se trochu dýmu. Kopčem strhl s Veverčákovy čepice několik ozdobných per ať se Veverčák škňuří nebo ne- a přistrčil je k jamce. Zdlouha foukal najednou blesklo světélko, peříčka chytla a zahořel plamének Největší vynález v lidských dějinách byl učiněn! Veverčák přidal k ohníčku suchou travičku a špetku jehličí. Ohýnek rostl. Oheň oheň! Kopčem skákal a výskal jako by se zbláznil. Touha jeho života se nenadále naplnila umí vznítit oheň! /Lovci mamutů, Eduard Štorch, SNDK, Praha 1962, str /

18 ÚKOLY: 1/ Vyber nejvýstižnější nadpis. a/ Použití ohně b/ Oheň jako ochrana c/ Vynález ohně 2/ Kterou dobu úryvek popisuje? a/ dobu bronzovou b/ dobu kamennou c/ dobu železnou 3/ O jaké zbrani je v ukázce zmínka? a/ oštěp b/ sekyra c/ luk 4/Proč bylo pro tlupu důležité mít oheň? 5/ Jak byl potrestán ten, komu oheň uhasl? a/ byl vyhnán z tlupy b/ musel odejít hledat oheň a směl se vrátit jen s ohněm c/ byl zabit 6/ Jak získávali oheň dříve, než objevili, jak ho rozdělat? 7/ Jak měli mezi sebou rozdělenou práci?

19 8/ Jak postupovali při lovu velké zvěře? 9/ Co víš o Věstonické venuši? Které další památky znáš? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ŘÍJEN 2011

20 VY_12_INOVACE_D.7.A.07 DĚJEPIS 7.ROČNÍK KONSTANTIN A METODĚJ Mgr. Eva Skalníková..Stalo se tehdy, že Moravané, pozorujíce, jak němečtí kněží, kteří u nich žili, jim nepřejí, nýbrž kují pikle proti nim, všechny je vyhnali; a papeži poslali vzkaz: Jelikož dříve naši otcové přijali křest od svatého Petra, tož dej nám Metoděje za arcibiskupa a učitele. Ihned ho tedy tam papež odeslal. I přijal jej kníže Svatopluk se všemi Moravany a svěřil jeho péči všechny chrámy a kleriky na všech hradech. Od toho pak dne počalo učení boží velmi vzrůstati a kleriků přibývati na všech hradech, a pohané počali věřiti v pravého Boha, odříkajíce se svých bludů. Tím více i moravská říše se počala šířiti na všechny strany a své nepřátele úspěšně porážeti, jak sami vždy o tom vypravují. Měl též dar prorocký, neboť mnohé jeho předpovědi se splnily. Uvedeme z nich jednu či dvě. Jeden velmi mocný kníže pohanský, sídlící na Visle, tupil křesťany a činil jim násilí. Metoděj mu vzkázal: Bude dobře, synu, dáš-li se pokřtíti dobrovolně ve své zemi, abys nebyl z přinucení pokřtěn jako zajatec v cizí zemi, a vzpomeneš si na mne. Což se i stalo. Jindy zase Svatopluk bojoval s pohany a nic nepořídil, nýbrž otálel, a tu Metoděj, když se přibližovala mše svatého Petra, to je služba, vzkázal mu řka: Slíbiš-li mi, že ztrávíš den svatého Petra se svými vojíny u mne, důvěřuj v Boha, že ti je v brzku vydá. Což se i stalo. Antologie ze starší české literatury, Jaromír Plch, SPN, Praha 1979, str OTÁZKY: 1/ Kdy přišli Konstantin a Metoděj? a/853 b/ 863 c/ 873

21 2/ Kdo pozval Konstantina a Metoděje? a/ Mojmír b/ Rastislav c/ Svatopluk 3/ Kdo poslal Konstantina a Metoděje? a/ východofrancký král b/ papež c/ byzantský císař 4/ Odkud pocházeli Konstantin a Metoděj? a/ ze Soluně b/ z Atén c/ z Konstantinopole 5/ Který z bratrů byl více nadaný? 6/ Proč byli pozváni na Velkou Moravu? 7/Komu se nelíbilo, že byli bratři na Velké Moravě? 8/ Kde se museli bratři hájit? A jak to dopadlo? 9/Co se stalo s Konstantinem v Římě? 10/Kdy byl Metoděj prohlášen prvním moravským arcibiskupem? 11/ Proč papež zakázal po smrti Metoděje všechny bohoslužby? 12/ Proč se jim říká slovanští věrozvěstové?

22 13/Jaký je jejich přínos? 14/Jak se nazýval nově vytvořený spisovný jazyk? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ŘÍJEN 2011

23 VY_12_INOVACE_D.6.A.08 DĚJEPIS 6.ROČNÍK DOBA ŽELEZNÁ Mgr. Eva Skalníková 1/ Vylušti tajenku 1.Společenství rodů se nazývá.. 2.Co vyráběli z bronzu za šperky.. 3.Nedostatek cínu vyřešil nový kov.. 4. Co vznikne, když smícháme dva kovy 5. V roce 2200 př.k. objevili nový kov, který byl pružný, pevný 6. Co vyráběli obyvatelé Čech z obilí.. 7. Objevením železa vzniklo nové řemeslo.

24 2/ Kdo to byli..? /doplň slovo z tajenky/ 3/Odkud přišli? 4/ Popiš jejich zemědělství 5/ Jaké jsou jejich nejdůležitější vynálezy? Zkus jeden nakreslit 6/ Jaká řemesla už znali? 7/ Popiš jejich náboženství 8/ Jak se jmenují jejich sídla? 9/ Popiš jejich sídla 10/ Nakresli, jak si představuješ jejich sídla 11/ Která jsou nejznámější? 12/ Proč a kdy zmizeli z našeho území?

25 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: ŘÍJEN 2011

26 VY_12_INOVACE_D.7.A.09 DĚJEPIS 7.ROČNÍK POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU Mgr. Eva Skalníková 1/POKUS SE PŘIŘADIT PANOVNÍKOVI ROD A STÁT, VE KTERÉM VLÁDL OLEG PŘEMYSLOVEC UHERSKÝ STÁT GEJZA MOJMÍROVEC VELKÁ MORAVA BOŘIVOJ RURIKOVEC KYJEVSKÁ RUS MĚŠEK PIASTOVEC ČESKÝ STÁT BOLESLAV CHRABRÝ ARPÁDOVEC POLSKÝ STÁT BOLESLAV II. MOJMÍROVEC UHERSKÉ KRÁLOVSTVÍ MOJMÍR PŘEMYSLOVEC ČESKÝ STÁT ŠTĚPÁN PIASTOVEC POLSKÝ STÁT BOLESLAV I. PŘEMYSLOVEC VELKÁ MORAVA RASTISLAV RURIKOVEC ČESKÝ STÁT SVATOPLUK ARPÁDOVEC KYJEVSKÁ RUS VLADIMÍR MOJMÍROVEC VELKÁ MORAVA

27 2/ ZANES UDÁLOSTI NA ČASOVOU OSU ZVOLENÍ JINDŘICHA PTÁČNÍKA KRÁLEM, NÁSTUP RASTISLAVA NA TRŮN, BITVA NA ŘECE LECHU, VZNIK VELKÉ MORAVY, PŘÍCHOD KONSTANTINA A METODĚJE, VYVRAŽDĚNÍ SLAVNÍKOVCŮ, VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VRAŽDA VÁCLAVA I., ZÁNIK VELKÉ MORAVY 3/CO VÍŠ O SLAVNÍKOVCÍCH? 4/ K ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ SLOUŽILY KLÁŠTERY. KTERÉ NEJSTARŠÍ KLÁŠTERY ZNÁŠ? 5/ K NEJSTARŠÍM STŘEDOVĚKÝM LITERÁRNÍM DÍLŮM PATŘÍ LEGENDY. CO JSOU LEGENDY A JAKÉ LEGENDY ZNÁŠ? 6/KDO STÁL V ČELE ČESKÉHO STÁTU? 7/ CO JE TO STAŘEŠINSKÝ ZÁKON? 8/ DOPLŇ VHODNÁ SLOVA DO TEXTU Středisky správy země byly knížecí. Jejich správce se nazýval. Do úřadu ho jmenoval kníže, aby zastupoval jeho moc. Jedním z nejdůležitějších úkolů kastelána bylo. V nejstarším období se jednalo o dávky. Stálým knížecím sídlem byl Pražský hrad. Okolí knížete tvořila knížecí. Například se musel starat o pokrmy, o nápoje, o lov zvěře, předsedal soudům. Později dával kníže svým nejspolehlivějším mužům také pozemky. Zpočátku je měli jen propůjčené, později však dosáhli držby půdy/ mohli si je nechat trvale a odkazovat je svým potomkům/. Tak vznikaly mocné a bohaté rody.

28 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

29 VY_12_INOVACE_D.7.A.10 DĚJEPIS 7.ROČNÍK PRVNÍ PŘEMYSLOVCI Mgr. Eva Skalníková 1/ KTERÉ DVA RODY BYLY V 10.STOLETÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ a/ Durynkové a Přemyslovci b/ Přemyslovci a Slavníkovci c/ Slavníkovci a Langobardi 2/ KDO JE NEJSTARŠÍM ZNÁMÝM PŘEMYSLOVCEM a/ Mojmír b/ Václav c/ Bořivoj 3/ KDE PŘIJAL BOŘIVOJ KŘESŤANSTVÍ? a/ ve francké říši b/ v byzantské říši c/ na Velké Moravě 4/ZAŠKRTNI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a/ Kníže Václav vládl v letech ANO NE b/ Kníže Václav byl synem Jindřicha Ptáčníka ANO NE c/ Václavova babička byla Drahomíra ANO NE d/ Václavova babička byla Ludmila ANO NE e/ Václav platit poplatek za zachování míru ANO NE f/ Václava zavraždil jeho syn Boleslav ANO NE g/ Václav byl prohlášen za svatého ANO NE

30 5/ VÁCLAVOVÝM NÁSTUPCEM BYL a/ Boleslav II. b/ Boleslav I. c/ Václav II. 6/ ZAŠKRTNI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a/ Boleslav I. zavraždil svého bratra Václava ANO NE b/ Boleslav platil poplatky za zachování míru ANO NE c/ Dal razit první mince denáry ANO NE d/ Boleslav dostal přezdívku Pobožný ANO NE e/ Boleslav zavedl v zemi daně ANO NE f/ Boleslav II. dostal přezdívku Ukrutný ANO NE g/ Boleslav II. vládl do roku 999 ANO NE h/ Boleslav II. založil v Praze arcibiskupství ANO NE 7/ KDE SÍDLIL ROD SLAVNÍKOVCŮ? a/ ve východních Čechách b/ v západních Čechách c/ v severních Čechách 8/ JAK A KDY DOŠLO K VYTVOŘENÍ ČESKÉHO STÁTU? a/ 993 sjednocením kmenů b/ 995 vyvražděním Slavníkovců c/ 999 uzavřením dohody 9/ KDO JE NA OBRÁZKU?

31 POUŽITÉ ODKAZY: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

32 VY_12_INOVACE_D.6.A.11 DĚJEPIS 6.ROČNÍK SHRNUTÍ PRAVĚKU Mgr. Eva Skalníková 1/NAJDI V OSMISMĚRCE SLOVA, KTERÁ SOUVISÍ S PRAVĚKEM T D O T J R T V K H I R P Z I L E E Q É L U R A U L L V V Y O I M P L T O O Í S E D A S O E D Z H R N O O V Q Á O V E H E V É Q V F X L F M Q É D K N E O L I T M A R K O M A N I T I N Á M R E G N B C 2/ CO POVAŽUJEŠ ZA NEJVĚTŠÍ OBJEV PRAVĚKU? 3/ KTERÁ ŘEMESLA VZNIKLA V PRAVĚKU?

33 4/ JAK SE MĚNILA LIDSKÁ SPOLEČNOST? 5/ JAKÝ BYL VÝVOJ SPOLEČNOSTI V DOBĚ KELTŮ A JAKÝ V DOBĚ GERMÁNŮ? 6/ POPIŠ OBRÁZKY

34 7/ VYSVĚTLI POJMY: Dělba práce Společenská dělba práce Přisvojovací hospodářství Výrobní hospodářství Matriarchát Patriarchát Druidové Oppidum Rod Specializovaný lov zvěře 8/ ZANES NA ČASOVOU OSU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PRAVĚKU POUŽITÉ OBRÁZKY:

35 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

36 VY_12_INOVACE_D.7.A.12 DĚJEPIS 7.ROČNÍK MĚSTA A JEJICH VÝZNAM Mgr. Eva Skalníková V raně středověké Evropě plynul život pomalým tempem. Ovlivňovala jej především skutečnost, že většina obyvatel žila tehdy na venkově a zabývala se zemědělstvím. Připravit půdu, zasít a sklidit obilí, to vše bylo třeba vykonat velmi pečlivě pomocí jednoduchého nářadí. K tomu se rolnici museli starat o domácí zvířata, ale také o střechu nad hlavou sami si stavěli prosté příbytky. Tyto a další činnosti je zcela zaměstnávaly. Jejich život, úzce spojený s přírodními podmínkami, se měnil velmi zvolna. Až od 11. Století se vývoj začal zrychlovat. Lidí postupně přibývalo, a když jim stará sídliště přestala stačit, odcházeli na dosud neobdělávaná území zakládat nové osady. Toto rozšiřování osídlených území nazýváme kolonizace. Dějepis pro 7. ročník, SPN, str.38 OTÁZKY A ÚKOLY: 1/ Jakým způsobem lidí vytvořili nové pole? 2/ Jak se dělí kolonizace? 3/ Co vše bylo v nově vytvořené vesnici? 4/ Kdo stál v čele vesnice? Co bylo jeho povinnosti? 5/ V Čechách byl rozšířen trojprostorový dům. Vysvětli tento pojem.

37 6/ Od 12. století vznikala města. Kde vznikala? /uveď tři možnosti/ 7/ Která byla nejstarší města? 8/Jak se města dělila? Uveď příklad ke každému typu. 9/Důležitou podmínkou existence města bylo získání městského práva. Jaká práva mohla města získat? 10/Kdo zakládal města? 11/Město vznikalo podle určitých plánů. Podle jakých? 12/ Jak bylo rozděleno obyvatelstvo ve městech? 13/ Co je to cech? 14/Popiš život ve městě.

38 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: LISTOPAD 2011

39 VY_12_INOVACE_D.7.A.13 DĚJEPIS 7.ROČNÍK ROMÁNSKÝ A GOTICKÝ SLOH Mgr. Eva Skalníková 1/ Vyjmenuj hlavní znaky románské architektury 2/ Jak se nazývají nástěnné malby? 3/ Jaké byly typické stavby románské architektury? 4/ Uveď některé památky z románské architektury 5/V Čechách se začaly stavět první kamenné hrady. Jak vypadaly a co o nich víš? 6/ Uveď příklady prvních kamenných hradů

40 7/ Přechod přes řeku Vltavu ulehčil první kamenný most. Jak se jmenoval a které části spojoval? 8/Co je to Vyšehradský kodex? Při jaké příležitosti vznikl? 9/V polovině 12.století vznikl ve Francii nový umělecký sloh GOTIKA. Uveď hlavní znaky 10/ Jaké jsou typické stavby pro gotický styl? 11/ Uveď příklad 12/Uveď známé gotické stavitele 13/Nejčastějšími náměty gotického sochařství a malířství byly: 14/ Jaký materiál používali umělci k výrobě svých děl? 15/ Které sochaře a malíře z této doby znáš?

41 16/ Vysvětli pojmy: Oltář Portál Fiála METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

42 VY_12_INOVACE_D.6.A.14 DĚJEPIS 6.ROČNÍK STAROVĚKÉ STÁTY Mgr. Eva Skalníková 1/ Kde vznikaly první státní útvary? Proč? 2/ Co víte o starověku? 3/ Jak dělíme starověké státy? 4/Ke každému druhu státu uveď příklady 5/Přiřaď hlavní znaky jednotlivých států A _ R N L N _ K S K _ O O _ S 1.vznikají u řek 2.vznikají u moří 3. půda patří panovníkovi

43 4.půda patří soukromníkovi 5. hlavním zdrojem obživy je zemědělství 6. hlavním zdrojem obživy je kromě zemědělství i řemeslo a obchod 7.Řecko 8. Mezopotámie 9.Egypt 10. Řím 11. Indie 12. Čína 6/ U kterých řek vznikaly starověké státy? 7/ Jaké byly přírodní podmínky v Mezopotámii? 8/ Čeho měli v Mezopotámii dostatek? Co z toho dělali? 9/Jaké měli školy v Mezopotámii? 10/ Co víš o odívání a bydlení v Mezopotámii? 11/ Nakresli nějaký oděv z Mezopotámie

44 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

45 VY_12_INOVACE_D.7.A.15 DĚJEPIS 7.ROČNÍK POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI Mgr. Eva Skalníková 1/ Přiřaď panovníkům události 1/Přemysl Otakar I. a/ nové mince- pražské groše 2/ Václav I. b/ zavražděn v Olomouci 3/ Přemysl Otakar II. c/ Zlatá bula sicilská 4/ Václav II. d/ král železný a zlatý 5/ Václav III. e/ za jeho vlády byly otevřeny první stříbrné doly 2/ Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská? a/ 1215 b/ 1222 c/ / Který panovník vydal Zlatou bulu sicilskou? a/ Fridrich II. b/ Fridrich I. c/ Fridrich Barbarossa 4/ Zlatá bula sicilská byl dokument, který upravoval vztah českého státu k: a/ německé říši b/ francké říši c/ římské říši 5/ Zlatá bula sicilská přiznala českým panovníkům: a/ knížecí titul b/ dědičný královský titul c/ císařský titul 6/ Jak se jmenovala sestra Václava I., která založila klášter a špitál v Praze Na Františku?

46 7/Který panovník dostal přezdívku král železný a zlatý? Proč? a/ Přemysl Otakar I. b/ Přemysl Otakar II. c/ Přemysl Otakar III. 8/O jakou korunu se Přemysl Otakar II. ucházel? a/ uherskou b/ polskou c/ římskou 9/ Přemysl Otakar II. se utkal s Rudolfem Habsburským v bitvě: a/ na Lechu b/ na Moravském poli c/ u Kresčaku 10/Roku 1300 nechal Václav II. razit nové mince. Které? a/ pražské denáry b/ pražské koruny c/ pražské groše 11/ Zprvu se ražba prováděla v Praze. Později byla přenesena do: a/ Havlíčkova Brodu b/ Kutné Hory c/ Jihlavy 12/Které královské koruny držel Václav II.? a/ českou, polskou, německou b/ polskou, uherskou, německou c/ českou, polskou, uherskou 13/Kdy nastoupil na trůn Václav III.? a/ 1306 b/ 1304 c/ / Co znamená, že přemyslovský rod vymřel po meči? a/ vymřel poslední ženský potomek b/ vymřel poslední mužský potomek c/ nebyl žádný dospělý potomek rodu

47 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

48 VY_12_INOVACE_D.6.A.16 DĚJEPIS 6.ROČNÍK MEZOPOTÁMIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Vylušti tajenku a doplň slovo do textu 1.Kvůli záplavám budovali v Mezopotámii. 2. Destičky, do kterých psali, byly. 3. Ve škole se děti učily kromě čtení a psaní také. 4. Nejvíce dochovaných destiček je v knihovně v. 5. Kromě ovcí, koz a prasat chovali také 6. V Asýrii se zabývali obchodem. Vyměňovali za zlato 7. V 3.tisíciletí osídlili jižní Mezopotámii

49 V Mezopotámii se postupně mluvilo několika různými jazyky, které byly až do 1.tisíciletí př.n.l. zaznamenávány písmem. Svůj název dostalo podle tvaru čárek, ze kterých se jednotlivé znaky skládaly. Protože se psalo na měkkou hliněnou tabulku, byla čárka tam, kde tah začínal, hlubší a širší než na místě, kde tah končil měla podobu klínu. Každý znak znamenal jednu slabiku, proto bylo toto slabičné písmo později nahrazeno písmem hláskovým. 2/ V Mezopotámii vznikaly už od pravěku vesnické občiny. Co znamená vesnická občina? 3/Kdy začala v Mezopotámii vznikat první města? Kdy městské státy? 4/ Jaký je rozdíl mezi chrámovým a palácovým hospodářstvím? 5/ Vysvětli pojem primitivní demokracie. Jakým způsobem vlády byla nahrazena v Suméru? 6/ Jak se nazývala škola v Mezopotámii? 7/ Kde byly školy zřizovány? 8/ Čím se lišila škola v Mezopotámii od dnešní školy? 9/ Proč byl pro Mezopotámii důležitý obchod?

50 10/Jaký vliv měly záplavy na zemědělství v Mezopotámii? 11/ Jaké plodiny a jaká zvířata obyvatelé v Mezopotámii znali? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

51 VY_12_INOVACE_D.6.A.17 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ASÝRIE, BABYLÓNIE Mgr. Eva Skalníková Spravedlivé zákony, které král mocný pevně stanovil a zemi opatřil řádný mrav a dobré vedení ( ), aby spravedlnosti dal vzejít na zemi, aby vyhubil bezbožníky zlosyny, aby silný nekřivdil slabému ( ) Tedy: 1. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22. Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen Jestliže šenkýřka, v jejímž domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadržela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost Jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra Jestliže otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho Jestliže stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků.

52 1/ Z jaké knihy je tato ukázka? 2/ Kdo je autorem? 3/ V kterém období vznikla? 4/ O čem pojednává? 5/Ve 2.tisíciletí vznikly v Mezopotámii dvě říše. Jaké? 6/ Čím se proslavilo město Ninive? Z jaké je říše? 7/ Čím se proslavil Aššurbanibal? 8/ Čím se proslavil Nabukadnezar II. a z které říše pocházel? 9/ Co způsobilo pád babylónské říše? 10/Jaké písmo používali v Mezopotámii? 11/Jak se nazývají mezopotámské stupňovité věžovité stavby? 12/ Která věda se rozvíjela v důsledku nutnosti předvídání záplav? 13/ Jednou z dochovaných písemných památek je Epos o Gilgamešovi. O čem pojednává? Kdo byl Gilgameš?

53 14/ Které důležité vynálezy přinesli Sumerové lidstvu? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

54

55 VY_12_INOVACE_D.7.A.18 DĚJEPIS 7.ROČNÍK LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ Mgr. Eva Skalníková 1/ Kdy vymřeli Přemyslovci po meči? a/ 1305 b/ 1306 c/ / Který nástupnický rod církevní hodnostáři vybrali? a/ Arpádovce b/ Piastovce c/ Lucemburky 3/ Janovou manželkou se měla stát mladší dcera Václava II.: a/ Anežka b/ Eliška c/ Markéta 4/Roku 1310 se Jan s přemyslovskou princeznou oženil. Bylo mu pouhých 14 let. Po svatbě se vydali do Čech, kde měl být korunován. Jak ho Češi přijali? 5/Jak dlouho byli Lucemburkové na trůně? a/ 128 let b/ 150 let c/ 127 let 6/Jaký měl Jan vztah k českým zemím?

56 7/ Jakou přezdívku Jan Lucemburský získal a proč? 8/ Jan Lucemburský měl v oblibě: a/ rybaření b/ rytířské turnaje, válečná tažení c/ vaření piva 9/ Jak Jan Lucemburský získával peníze na svá tažení? 10/O která území rozšířil hranice českého státu Jan Lucemburský? 11/ Jan Lucemburský se účastnil mnoha bitev. Jednou z nich byla válka mezi Anglií a Francií. Jak se tato válka jmenovala? a/ třicetiletá válka b/ sedmiletá válka c/ stoletá válka 12/ Jan Lucemburský zahynul roku 1346: a/ v bitvě u Kresčaku b/ v bitvě na Moravském poli c/ v bitvě u Moháče 13/ Jak se jmenoval nejstarší syn Jana Lucemburského? a/ Karel b/ Václav c/ Bořivoj 14/ Kde získal Janův syn vzdělání? a/ na anglickém dvoře b/ na francouzském dvoře c/ na německém dvoře

57 Použité zdroje: METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM: PROSINEC 2011

58 VY_12_INOVACE_D.7.A.19 DĚJEPIS 7.ROČNÍK KAREL IV. Mgr. Eva Skalníková A tak když jsme přijeli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matku, ani bratra, ani sestru, ani žádného známého. Také řeč českou úplně jsme zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech. Z boží milosti nejenom česky, nýbrž i francouzsky, italsky, německy a latinsky mluviti, čísti i psáti uměli jsme, že z těchto jazyků byl nám jeden stejně blízký jako druhý ke psaní, čtení, mluvení i rozumění. Království české našli jsme pak tak zpustošené, že v něm nebylo ani jediného hradu královského, který by nebyl dán v zástavu i se všemi statky. A my neměli jsme ani, kde bychom bydlili, leč v domech městských, jako prostý měšťan. /Karel IV., Vlastní životopis/ /Dějepis pro 7.ročník ZŠ, SPN 2001, str. 53/ 1/ V jakém stavu Karel IV. Čechy nalezl? Proč? 2/ Kdy Karel IV. nastoupil na trůn? a/ 1344 b/ 1346 c/ / Karel IV. se snažil rozšířit území českého státu. Jak získával nová území? a/ válečným tažením b/ koupěmi a výhodnými sňatky c/ darováním

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ÚVOD DO HISTORIE. 1. Co zkoumá historie? 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu?

ÚVOD DO HISTORIE. 1. Co zkoumá historie? 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu? ÚVOD DO HISTORIE 1. Co zkoumá historie? 2. Na jaké základní etapy se dělí lidská historie (dějiny)?.. 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu? 4. Na časovou přímku zakresli následující údaje: /1cm

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně.

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně. AZ kvíz Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kde hledali pravěcí lidé ochranu před zimou? V jeskyních. V hradech. V opevněných vesnicích. 2. Z kterých kovů vyráběli Slované šperky? Ze skla. Z hliníku. Z oceli. Z betonu. Z pryskyřice. Ze zlata.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Zrození středověké Evropy a Byzanc Orientuje se na mapě raně středověké

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Velkomoravská říše VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:velehrad.jpg

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_83 : Šablona: Šablona: Pavlína Sluková VI. Šablona:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_2Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

Velký kontrolní test ústřední kolo Velkomoravská říše Úkol č. 1 Kdo (které kníže) se to zlobí nad zlomenými pruty?

Velký kontrolní test ústřední kolo Velkomoravská říše Úkol č. 1 Kdo (které kníže) se to zlobí nad zlomenými pruty? Č. Jméno. Institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 1000 Dějepisná olympiáda ústřední kolo 33. ročník - 2003/2004 Velký kontrolní test ústřední kolo Velkomoravská říše Úkol č. 1 Kdo (které kníže)

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Egypt 2. Řecko 3. T. G. Masaryk 4. Pracovní list -Rozvoj průmyslu v českých zemích v 19. století 5. Dějepisné domino I 6. Dějepisný test I 7. Křížovka opakování českých dějin - renesance 8. Dějepisné

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více