FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŠKOLSTVÍ A PEDAGOGIKA V ŽIVOTĚ RUSKÉ EMIGRACE V MEZIVÁLEČNÉM ČSR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŠKOLSTVÍ A PEDAGOGIKA V ŽIVOTĚ RUSKÉ EMIGRACE V MEZIVÁLEČNÉM ČSR"

Transkript

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY ŠKOLSTVÍ A PEDAGOGIKA V ŽIVOTĚ RUSKÉ EMIGRACE V MEZIVÁLEČNÉM ČSR EDUCATION SYSTEM AND PEDAGOGY IN LIFE OF RUSSIAN EMIGRATION IN INTERWAR CZECHOSLOVAKIA Magisterská diplomová práce v českém jazyce Vypracovala: Bc. Tereza Dobrovolná Vedoucí práce: Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. 2014

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla všechny pouţité prameny. V Olomouci, podpis

3 Děkuji Mgr. Jitce Komendové, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce a za poskytování cenných rad a připomínek při vypracovávání této práce. podpis

4 Obsah ÚVOD ODCHOD RUSKÉ EMIGRACE RUSKÁ POMOCNÁ AKCE POČÁTKY RUSKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČSR JESLE A ŠKOLKY RUSKÉ EMIGRACE V ČSR DĚTSKÉ JESLE VŠERUSKÉHO SVAZU MĚST V PRAZE ŠKOLKA VŠERUSKÉHO SVAZU MĚST V PRAZE ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ RUSKÉ EMIGRACE REFORMY ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČSR V LETECH RUSKÁ GYMNÁZIA V ČSR RUSKÉ REÁLNÉ GYMNÁZIUM V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ RUSKÉ REFORMOVANÉ GYMNÁZIUM ZEMGORU V PRAZE RUSKÁ AUTOMOBILOVÁ A TRAKTOROVÁ ŠKOLA V PRAZE RUSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ČSR RUSKÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTEVNICTVÍ RUSKÁ VYŠŠÍ ŠKOLA SPOJOVÉ TECHNIKY V PRAZE RUSKÁ LIDOVÁ UNIVERZITA V PRAZE RUSKÁ PRÁVNICKÁ FAKULTA RUSKÝ PEDAGOGICKÝ INSTITUT JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO V PRAZE RUSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE V PRAZE ZÁVĚR РЕЗЮМЕ BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY

5 ÚVOD Základním cílem této práce je podat ucelený obraz ruského školství v Československu v meziválečném období. V této době vznikl na území Československa propracovaný systém všech stupňů ruského školství od jeslí přes gymnázia, vysoké školy aţ k vědeckým institucím. O Praze se v letech mluvilo jako o ruském Oxfordu a samotné Československo bylo povaţováno za centrum vědeckého a kulturního ţivota ruské emigrace. Předkládaná diplomová práce je rozdělena do tří větších oblastí. První oblast je věnována předškolní výchově. V této části jsem se snaţila z dostupných dobových zdrojů popsat počátky vzniku jeslí a školek pro ruské emigranty a jejich další vývoj v jednotlivých letech. Druhá oblast je věnována základním a středním školám ruské emigrace, potaţmo ruským gymnáziím, která hrála velkou roli ve vzdělávání emigrace na území Československého státu. V této části je podrobněji popsáno Ruské reformované reálné gymnázium v Praze a Ruské reformované gymnázium v Moravské Třebové. U jednotlivých školních institucí se zaměřuji hlavně na počátky vzniku školy, její význam, výuku a organizaci volného času studentů. V poslední části diplomové práce se pak nachází popis ruských vysokých škol v Československu, přesněji se jedná o Ruskou právnickou fakultu, Ruský pedagogický institut Jana Ámose Komenského, Ruskou obchodní akademii v Praze, Ruskou lidovou univerzitu, Ruskou vyšší školu spojové techniky, Ruský ústav zemědělského druţstevnictví a o Ruskou automobilovou a traktorovou školu. Z pouţitých zdrojů bych ráda zdůraznila knihu S. P. Postnikova Русские в Праге , která podrobně mapuje deset let pobytu ruských emigrantů v Československu. Jedná se o publikaci, která vychází hlavně z pedagogických časopisů, vydávaných ruskou emigrací v Československu. Při své práci jsem také vycházela ze sborníku přednášek, který vyšel v roce 1995 v rámci velké mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou v Praze. Tyto přednášky byly věnovány jak ruské, tak i běloruské a ukrajinské emigraci v Československu v meziválečném období. Další důleţitou knihou jsou pak Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (Z. Sládek, Ljubov Běloševská a kolektiv autorů). Kniha obsahuje dokumenty, které se týkají ruské a ukrajinské emigrace v Československu a také uţitečný adresář jmen a institucí, které byly zaloţeny na území 5

6 ČSR. Celkový pohled na ţivot ruské emigrace a na jednotlivé instituce ruské emigrace, které vznikaly na území ČSR, pak podává kniha Дом в изгнании, kterou vydala Русская традиция v roce 2008 a slouţí jako encyklopedie ruské emigrace v Československu. Mimo těchto monografií jsem velkou část informací o ruském školství v ČSR získávala přímo z dobových pramenů. Jednalo se hlavně o výroční zprávy jednotlivých školních institucí. Kaţdá výroční zpráva obsahovala stručné shrnutí historie dané instituce, popis aktivit v průběhu roku, statistiku studentů, personálu, seznam učebnic a vyučovaných předmětů a rovněţ informace o zdraví studentů a jejich fyzickém rozvoji. Ve výročních zprávách ruských gymnázií se také objevoval podrobný seznam studentů jednotlivých tříd daného školního roku. Všechny výroční zprávy ruského gymnázia v Moravské Třebové a ruského gymnázia v Praze jsou uloţeny ve fondu Slovanské knihovny k prezenčnímu vypůjčení, ale jsou rovněţ digitalizovány a volně přístupny na internetových stránkách Slovanské knihovny. Jako základní prameny, z kterých jsem vycházela při psaní diplomové práce, slouţily pedagogické časopisy, které vydávala ruská emigrace v Praze. Jedním z těchto pramenů byl časopis Русская школа за рубежом, který vycházel v letech S myšlenkou zaloţení pedagogického časopisu přišla skupina ruských pedagogů, kteří ţili v Praze. Jedná se o profesora S. I. Hessena 1, S. I. Karcevského 2 a V. A. Riganu 3. Tato odborná skupina se obrátila na Zemgor, zda by mohl časopis financovat. Výbor Zemgoru shledal poţadavek profesorů velice prospěšným pro rozvoj ruského školství v zahraničí a podpořil ho finančně. Časopis se zabýval popisem ţivota ruské školy v emigraci, v Rusku a v zemích, které nabídly emigrantům útočiště. V časopise se objevovaly rovněţ články, které se zaměřovaly na nejnovější pedagogické metody pouţívané v západní Evropě, Americe, ale také ve slovanských zemích. Kdyţ se podíváme podrobněji na obsah časopisu, je moţné jej rozdělit do sedmi tematických okruhů, které se věnovaly všeobecné pedagogice, národní osvětě v SSSR, ruskému školství v emigraci, národní osvětě v západní Evropě a Americe, otázkám metodiky, bibliografii (shrnutí pedagogických časopisů, učebnic a knih pro děti a mládeţ) a posledním okruhem byla 1 Гессен Сергей Иосифович ( ), ruský profesor, filozof, od roku 1923 působil v Praze, kde přednášel na ruském Pedagogickém institutu, poté přednášel ruskou filologii na Německé univerzitě v Praze, představitel petrohradské školy novokantství, GONĚC, V.: Sergius Hessen a Československo, Brno Карцевский Сергей Иосифович ( ), jeden z představitelů ženevské lingvistické školy, zabýval se obecnou jazykovědou a ruskou filologií. 3 Ригана Владимир Aнтонович ( ), profesor matematiky a fyziky na ruském gymnáziu ve Strašnicích, člen Svazu ruských pedagogů středních a nižších škol v ČSR. 6

7 kronika. Časopis vycházel v ruském jazyce šestkrát ročně. 4 Jako jediný z pedagogických časopisů v Praze nebyl vydáván Pedagogickým byrem. Od 4. čísla jej vydával Kulturně osvětový odbor Zemgoru. Dalším zdrojem, ze kterého jsem čerpala, byl časopis Бюллетень педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границей, který vycházel v Praze v letech a řadí se mezi hlavní informační pedagogická vydání ruské emigrace v zahraničí. Бюллетень byl orgánem emigrantské organizace Педагогическое бюро по делам средней и низшей русской школы за границей, která koordinovala činnost ruských emigrantských škol. V čele byra stál ruský filozof a pedagog V. V. Zenkovský. V rámci ruské pomocné akce mělo byro na starost podporu pedagogických hnutí ruské emigrace, přípravu ruských učitelů pro emigrantské školy v zahraničí a vydávání pedagogických časopisů emigrace, které sdruţovaly ruské pedagogy a studenty po celém světě. 5 Časopis Бюллетень obsahuje články, které se týkají zasedání Pedagogického byra, pedagogických konferencí a sjezdů, které se konaly hlavně v Praze, a také se věnuje ruské škole v zahraničí. 6 Kromě výše uvedených periodik jsem informace o ruské emigraci v Československu získávala také z časopisu Студенческие годы, který vydávalo sdruţení ruských emigrantských organizací v letech v Praze. Časopis byl následovníkem časopisu Студент а v letech jej nahradil časopis Годы. Jednalo se o časopis, který se zajímal o studentský ţivot, ale objevovaly se v něm také články významných ruských spisovatelů v emigraci a dalších pedagogů. Poslední periodikum, které se týká ruského školství v emigraci a s kterým jsem pracovala, je Вестникь педагогического бюро, který vycházel dvakrát měsíčně kromě letních měsíců. Časopis vydával různé 4 БЫЧИХИНА, Т.И.: Роль пражского журнала Русская школа за рубежом в культурнопросветительской деятельности русской эмиграции. In: Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы проведенных исследований. Praha 1995, s BABKA, L. ZOLOTAREV, I.: Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, наследие. Praha 2012, s Pedagogické byro kromě časopisu Бюллетень педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границе vydávalo také časopis Информационный бюллетень, Вестникь педагогического бюро a další brožury s pedagogickou tematikou. Nejednalo se ovšem o orgán, který působil pouze v Praze. Měl své pobočky v 13 evropských zemích a v Americe. ТЕРЕНЯ, Ю.Ю.: «Бюллетень педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границей» ( ) в системе национального воспитания русского зарубежья. In: Известия ВГПУ. Voroněž 2013, 1. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7

8 školní statistiky, články na počest výročí ruských škol v ČSR, ale také popisoval počátky vzniku těchto škol. Všechna periodika byla hojně čtena, a to nejen pedagogy, jak uvádí ve své knize Osudová setkání Ivan Savický. Články o ruské diaspoře, o ruském školství v SSSR a o školství v emigraci oslovovaly širokou veřejnost. Nacházely se v nich zápisy z pedagogických sjezdů v Praze nebo v okolních zemích, také školní statistiky, jubilejní řeči, kroniky významných ruských emigrantů, popisovalo se i zakládání škol v Bulharsku, Francii a dalších zemích. Články se věnovaly tématům denacionalizace ruských dětí, mimoškolnímu vzdělání, ruské kultuře a také svátku Dne ruské kultury 7, který se stal jediným emigrantským svátkem. 8 Všechna zmíněná periodika jsou uloţena ve fondu Slovanské knihovny v Praze v ruském oddělení periodik. Jsou zde k dispozici jednotlivé výtisky pedagogických časopisů, které vycházely v Praze mezi léty Časopis Студент za roky je přístupný v digitalizované podobě na stránkách Slovanské knihovny. 7 Svátek День русской культуры se slavil v den narození ruského spisovatele A. S. Puškina. Tento svátek se velice rozšířil mezi emigranty a zakořenil se v jejich životech v zahraničí, oslavy tohoto dne byly prostředkem k poznání ruské kultury pro cizince, některá divadla v tento den hrála ruské opery a divadelní hry, 8. červen všichni Rusové slavili, nekonala se výuka, ani žádné zkoušky ve školách, někde byl den prohlášen svátkem, kdy se nepracovalo. К празднованию Дня русской культуры. In: Вестникь педагогического бюро, Praha 1927, 3, s SAVICKÝ, I.: Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách Praha 1999, s

9 1. ODCHOD RUSKÉ EMIGRACE V únoru 1917 se Rusko po svrţení samoděrţaví stalo jedním z nejdemokratičtějších států té doby. Začalo vznikat velké mnoţství politických stran, různých spolků a nastal rozkvět společenského ţivota Rusů. V tomto období ovšem začali opouštět Rusko první představitelé ruské emigrace. Jednalo se hlavně o vysoké carské hodnostáře a příslušníky diplomacie. Tito lidé byli proti svrţení carismu a nastolení republiky. Další menší vlna emigrace odešla po listopadu 1917, kdy se demokracie, která vydrţela jen pár měsíců, rozpadla. Vlády se ujali bolševici, kteří nastolili reţim jedné strany diktaturu proletariátu, a tím rozpoutali občanskou válku, která způsobila obrovské ztráty na ţivotech obou stran a vyústila ve vítězství bolševiků. K emigrantům, kteří opouštěli Rusko v roce 1917, se přidaly také tisíce válečných zajatců z konce 1. světové války. Tito zajatci se nacházeli mimo Rusko a raději volili cestu emigrace. Největší odchod emigrace nastal aţ po totální poráţce bílých na přelomu roku 1921 a 1922, kdy statisíce poraţených vojáků i s rodinami, představitelů ruské inteligence a lidí, kteří byli ohroţeni novým reţimem, nebo v něm odmítali ţít, odcházeli do emigrace. Velká část ruské emigrace se usadila převáţně v Evropě. Největší centra ruských emigrantů vznikala v Německu, Francii a Československu. 9 9 TEJCHMANOVÁ, S.: Rusko v Cěskoslovensku: Bílá emigrace v ČSR Praha 1993, s

10 2. RUSKÁ POMOCNÁ AKCE Existuje několik důleţitých důvodů, proč se právě Československo stalo centrem ruských emigrantů. Jedním z důvodů byla jazyková, historická a politická blízkost obou národů. Český národ, jenţ byl součástí Rakousko-Uherska, měl stejně jako Ruské impérium převáţně slovanské obyvatelstvo, které mělo kladný postoj k tehdejšímu carskému Rusku. Velkou roli hrálo také národní obrození. 10 Národní obrození probíhalo v českých zemích v průběhu 19. století a jeho hlavní snahou bylo potlačení nucené germanizace českého národa, obnovení českého jazyka a pozvednutí národního sebevědomí Čechů. A právě v této době se objevují tendence sjednocení všech slovanských národů v čele s Ruským impériem. Rusofilství se objevovalo v českých zemích částečně ve formě romantické představy o tom, ţe Ruské impérium jako velká slovanská velmoc ochrání ostatní Slovany před jejich nepřáteli. Český národ vţdy viděl Rusko jako mocné impérium, ale touhy některých Čechů po sjednocení utichají v době rusko-japonské války a s příchodem první ruské revoluce v roce Ruské impérium uţ není vnímáno jako silná a neporazitelná země, která by měla být vzorem všem Slovanům. Ovšem situace se částečně změnila v průběhu 1. světové války, kdy bylo Rakousko-Uhersko jedním z hlavních účastníků a zároveň samotným strůjcem války. V této době se objevuje nová vlna rusofilství, ale pouze ze začátku války. Po zkušenostech vojáků a legionářů, kteří navštívili Rusko v období války a kteří se masově střetli s ruskou realitou, se tvůrci nového československého státu politicky orientovali na západ. Přispěly k tomu také zkušenosti a vztahy s bolševickým Ruskem. 11 Sám Masaryk se po návratu z Ruska vyslovil, ţe celý český národ vyrostl v rusofilství, miloval všechny slovanské národy, ale jejich láska byla podivná. Nakolik byla podivná, se projevilo, kdyţ se dostali vojáci do Ruska a ţili společně s Rusy. Masaryk to zakončuje slovy, ţe československý národ miloval to, co neviděl. 12 A posledním, ovšem tím nejdůleţitějším a prvořadým důvodem, byla snaha československých politiků vychovat ve svém nově vzniklém státě ruskou elitu pro 10 VEBER, V. BUBENÍKOVÁ, M.: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech Praha 1995, s SLÁDEK, Z.: Русская акция помощи в истории русско-чешских и чехословацко-советских отношений. In: Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Praha 1995, s MASARYK, T. G.: Cesta demokracie I. Projevy-články-rozhovory Praha 2003, s

11 budoucí demokratické Rusko. Tato elita by jim později zaručila podporu ze strany Ruska jako novému státu, který potřeboval na své straně mocné spojence. Velká část emigrantů se do Československa dostala v roce 1921, kdy se v Konstantinopoli shromáţdilo po evakuaci bílých vojsk z Novorossijska a Krymu více neţ bývalých vojáků pod vedením generála Pjotra Nikolajeviče Wrangela. Ten se obrátil na československou vládu se ţádostí o pomoc. Jako odpověď předloţila skupina poslanců interpelaci československé vládě. Tehdejší ministr zahraničí Edvard Beneš odpověděl poslancům slovy, ţe účinné pomoci ruské emigraci můţe být dosaţeno pouze zformováním akce pomoci ruským emigrantům, na kterou Československý stát věnuje dostatečné finanční prostředky. Edvard Beneš rovněţ doplnil, ţe ministerstvo zahraničních věcí se na pomoc ruským emigrantům zaměřuje uţ od počátku roku 1921, kdy podporuje materiálně i morálně pomocné akce na československém území. Mimo jiné oznámil, ţe samo ministerstvo uţ připravilo plán pomoci ruským emigrantům, který postupně začíná uvádět do praxe. Oficiálně pak byla Ruská pomocná akce (Русская акция помощи) přijata 28. července Ruská pomocná akce nebyla pouze humanitární pomocí, ale měla i finanční a politický charakter. Ministerstvo financí pro ni jen v roce 1921 vyčlenilo 10 milionů československých korun a další prostředky poskytla Prezidentská kancelář, různé instituce a jednotlivci. 14 Finance na pomocnou akci pro ruské a ukrajinské studenty a profesory v Československu byla odhadnuta v roce 1921 na Kč, přitom 5 milionů připadlo na Komitét pomoci ruským studentům, milion na chod ruského gymnázia v Moravské Třebové a další částky šly na podporu ruských profesorů a ukrajinského komitétu. 15 V dalších letech se finanční pomoc zvyšovala. V roce 1922 a 1923 bylo vyplaceno 120 milionů československých korun. Peníze mezi emigrantské organizace rozdělovali sami emigranti a nad průběhem celé akce dohlíţel zvláštní odbor Ministerstva zahraničních věcí ČSR. Od roku 1926 finanční prostředky na podporu emigrantských spolků a institucí rozděloval Československý červený kříţ a příslušná ministerstva. Ruská pomocná akce měla mít ovšem krátkodobý charakter. Doba její existence byla vypočtena minimálně na 5 let a maximálně na 8 let. Ministerstvo 13 Tisk PS č z Digitální knihovna Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, Národní shromáždění republiky Československé VEBER, V. BUBENÍKOVÁ, M.: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech Praha 1995, s SLÁDEK, Z. BĚLOŠEVSKÁ, L. a kol.: Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice ( ), Praha 1998, s

12 zahraničních věcí financovalo celou akci za pomoci bank (Legiobanka financovala například vydávání ruských knih a časopisů), průmyslových podniků a jednotlivých mecenášů. 16 Československý stát se o ruské občany staral moţná nejlépe z celé Evropy. Na jejich studium, bydlení a jídlo přispíval značnými peněţními částkami, které se ovšem s postupujícím prodluţováním pobytu Rusů na našem území sniţovaly. Pokud jde o finance, mezi velké podporovatele ruské emigrace patřil i ministerský předseda československé vlády Karel Kramář s manţelkou nebo sám prezident Tomáš Garrigue Masaryk, kteří i po skončení Ruské pomocné akce vynakládali velké finanční částky na podporu ruských emigrantů. 17 Největší podpora ruské emigrace ovšem ze začátku pocházela ze strany státu. Zakládaly se ruské, běloruské i ukrajinské instituce a organizace, které měly uspokojovat materiální, ale i duchovní potřeby emigrantů. Vše, co dělala vláda pro emigranty, dělala vlastně pro budoucí Rusko. Čelní představitelé státu věřili, ţe se zanedlouho stane z Ruska demokratický stát a ruští emigranti se budou moci vrátit zpět do Ruska. Podporou ruské emigrace si také chtěli zajistit budoucí dobré vztahy s Ruskem. 18 V případě, ţe by padl sovětský systém a emigranti by se mohli vrátit domů, byla by moţnost realizovat strategický vládní plán, který byl zakotven přímo v oficiálním dokumentu Ministerstva zahraničních věcí ČSR. V zásadě šlo o to, ţe by emigranti, kteří pobývali v Československu, museli po příjezdu do Ruska propagovat kulturně a ekonomicky ČSR a částky, které za ně československá vláda platila, by se vykompenzovaly pozváním československé inteligence do Ruska a podpořením obchodu s Československem. 19 Ve své podstatě se ruská pomocná akce orientovala hlavně na podporu demokratických sil ruské emigrace. Jejich centrem se stal v Československu Všeruský svaz zemských a městských činitelů Zemgor (Объединение российских земских и городских деятелей в Чехословакии) místní volený zastupitelský orgán, který zahájil svoji činnost v roce Jeho hlavním úkolem bylo upoutat pozornost celého světa na 16 TEJCHMANOVÁ, S.: Rusko v Cěskoslovensku: Bílá emigrace v ČSR Praha 1993, s VEBER, V. BUBENÍKOVÁ, M.: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech Praha 1995, s VACEK, J. - BABKA, L.: Hlasy vyhnanyćh: periodicky tisk emigrace ze sovětského Ruska, Praha 2009, s САВИЦКИЙ, И.: Этапы развития пражской русской эмиграции в гг. In: Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Praha 1995, s

13 situaci ruských emigrantů a tím získat prostředky na podporu a záchranu ruské emigrace. Zaměřoval se zejména na poskytování materiální, osvětové, právní a zdravotní pomoci ruským emigrantům, ale také na jejich seznámení s ţivotem v západní a střední Evropě, s evropskou kulturou a vědou. Je důleţité uvést také to, ţe Zemgor nebyl politickou organizací a neměl ţádné právo se podílet na politice Československé republiky. Finanční stránka Zemgoru byla zajišťována z členských příspěvků (šlo ovšem jen o symbolickou částku 24 Kč ročně), dále z příspěvků organizací a institucí, které finančně pomáhaly ruským emigrantům (hlavně ministerstvo zahraničních věcí) a také z příjmů organizací, které spadaly pod Zemgor. 20 Mezi tyto organizace patřila Automobilová a traktorová škola, Ruská vyšší škola spojové techniky, Ruská svobodná univerzita, Ruský historický zahraniční archív, Ruské reformované reálné gymnázium v Praze, Institut zkoumání Ruska a Ekonomický kabinet profesora S. N. Prokopoviče a mnoho dalších organizací. Mimo jiné spadal pod Zemgor také pedagogický časopis Русская школа за рубежом. 21 Samotná pomoc ruským emigrantům ze strany Zemgoru se dělila na několik částí. Emigranti dostávali zdarma obědy a večeře v jídelnách Zemgoru, zdarma dostávali také oblečení a obuv. Zemgor také nechal postavit několik ubytoven v Praze, Bratislavě a Uţhorodě. Mimo jiné zajišťoval práci pro emigranty, buď přímo ve svých organizacích, nebo prostřednictvím třetích osob. Tato činnost byla ovšem značně ztíţena v roce 1928, kdy parlament ČSR vydal zákon na ochranu národního trhu práce, a proto někteří emigranti začali opouštět ČSR a odcházet do jiných evropských zemí. Zemgor ovšem také zakládal školy, knihovny a pořádal různé kurzy a besedy, aby byl zajištěn kulturní a osvětový rozvoj ruských emigrantů. 22 Ruská pomocná akce se především zaměřovala na podporu akademické, pedagogické a výzkumné činnosti emigrantů, není proto divu, ţe se o Praze v té době mluvilo jako o ruském Oxfordu. Je nutné také dodat, ţe se pomocná akce nevztahovala 20 СЕРАПИОНОВА, Е. П.: Пражский Земгор и его деятельность. In: Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Praha 1995, s ПОСТНИКОВ, С. П.: Русские в Праге , Praha 1928, s СЕРАПИОНОВА, Е. П.: Пражский Земгор и его деятельность. In: Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Praha 1995, s Finanční prostředky, které Československá republika vydělila na Ruskou pomocnou akci, nebyly nekonečné a postupem prodlužujícího se pobytu ruských emigrantů na území ČSR, se tyto prostředky značně snižovaly. Proto byla také činnost Zemgoru v dubnu 1933 ukončena. 13

14 jen na ruskou emigraci. Jednalo se o mnohonárodnostní akci, která podporovala ukrajinskou, běloruskou, kavkazskou a další emigrace a také se týkala všech lidí bez rozdílu jejich společenského nebo materiálního postavení, ať uţ se jednalo o představitele aristokracie nebo o rolníky. 23 Ovšem největší podpory se dostalo studentstvu. Československo bylo jedinou zemí, kde absolventi ruských a ukrajinských gymnázií mohli studovat na domácích, ale i na ruských a ukrajinských vysokých školách s maximální finanční podporou státu. Vzdělání mohli získat všichni nehledě na politickou orientaci, ale nesměli se vměšovat do československé politiky. 24 Jak uţ bylo řečeno, mezi hlavní zastánce ruské emigrace patřili prezident Tomáš Garrigue Masaryk a předseda vlády Karel Kramář. Kaţdý ovšem podporoval jiná politická uskupení. Prezident Masaryk byl zastáncem budoucího demokratického Ruska a chtěl udělat z Československé republiky centrum, kde by se soustředily všechny kulturní síly emigrace, které by připravily ruskou inteligenci pro nový demokratický stát. Na druhé straně Karel Kramář podporoval spíše návrat monarchie. 25 Samotné sloţení emigrace bylo taktéţ různorodé. Jednalo se spíš o demokratická uskupení, která byla tvořena převáţně intelektuály a studenty. Malá část emigrace se také angaţovala v politickém ţivotě. Hlavně se jednalo o monarchisty, kteří ovšem nebyli jednotní. Hlavní spory měli v názoru, kdo je právoplatným dědicem trůnu a také se nemohli shodnout, jestli je lepší samoděrţaví nebo konstituční monarchie. Tato skupina monarchistů ovšem nebyla moc oblíbená v nově vzniklé Československé republice, která sama měla špatné vzpomínky na monarchistickou vládu Rakousko-Uherska. Hlavním zastáncem této skupiny tedy zůstává předseda vlády Karel Kramář. On sám byl velkým milovníkem carského Ruska, a jak sám několikrát uvedl, jeho láska vychází z jeho bytostné podstaty. To, ţe jeho manţelka Naděţda Nikolajevna pochází z Ruska, není příčinou, ale důsledkem jeho velké lásky k Rusku. 23. SLÁDEK, Z.: Русская акция помощи в истории русско-чешских и чехословацко-советских отношений. In: Международная конференция русской, украинской и белорусской эмиграции в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Praha 1995, s VACEK, J. - BABKA, L.: Hlasy vyhnanyćh: periodicky tisk emigrace ze sovětského Ruska, Praha 2009, s SLÁDEK, Z.: Русская акция помощи в истории русско-чешских и чехословацко-советских отношений. In: Международная конференция русской, украинской и белорусской эмиграции в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Praha s

15 Emigrace ze začátku působila jako monolit, který spojovala společná nenávist k bolševikům, ale později se začaly objevovat rozepře. Hlavně se lišily jejich představy o tom, jak s bolševiky bojovat a co dělat, aţ budou zničeni. To ruskou emigraci rozdělovalo. Po čase bylo jasné, ţe se reţim, který bolševici nastolili v roce 1917, v krátké době nerozpadne, proto vyvstala otázka, jaký si zachovat postoj k sovětskému Rusku. V reakci na stávající situaci vzniklo hnutí směnověchovců, které uznalo sovětskou moc. Cílem bylo spolupracovat se sovětským Ruskem a nevyvolávat další odpor, který by mohl mít za následek další krveprolití v zemi. Ovšem většina členů hnutí, kteří se nechali zlákat sovětskou vládou k beztrestnému návratu domů, nakonec skončila v pracovních táborech nebo byli zavraţděni. 26 Dalším hnutím bylo eurasijské hnutí, které chtělo tzv. Boţí Rusko. Rusko, které by nekopírovala západoevropskou kulturu, ale které by vycházelo z vlastních bohatých kulturních tradic. Zásadní chybou, která podle představitelů eurasijského hnutí dostala Rusko tam, kde je, bylo napodobování cizích kultur uţ od vlády Petra I. 27 Ve třicátých letech se objevuje hnutí mladorusů, kteří chtěli spojit carskou monarchii se sovětským systémem, tedy vytvořit monarchii pracujících. Na začátku třicátých let se v Německu dostává k moci Adolf Hitler a všichni v Evropě cítí narůstající nebezpečí války. V této době se ruská emigrace rozděluje na dvě skupiny, na ty, kteří budou přívrţenci obrany SSSR a na její odpůrce. Na straně podpory SSSR byli mladorusové a na straně druhé stála skupina těch, kteří byli ochotni bojovat s kýmkoliv, aby bylo sovětské Rusko poraţeno. 28 V průběhu let ruská emigrace postupně opouštěla ČSR a odcházela do jiných evropských zemí za prací. Největší odchod emigrace nastal v roce 1928, kdy byl schválen zákon na ochranu domácího trhu práce, který upřednostňoval československé občany před emigranty. Ti, kteří přijeli do Československa po dubnu 1923, měli ztíţeny podmínky při hledání práce, a proto většina emigrantů odcházela. Toto omezení se dotklo také studentů, kterým se sniţovala podpora od československého státu. Ruská pomocná 26 TEJCHMANOVÁ, S.: Rusko v Cěskoslovensku: Bílá emigrace v ČSR Praha 1993, s VORÁČEK, E.: Eurasijství v ruském politickém myšlení: osudy jednoho z porevolučních ideovy ch směrů ruské meziválečné emigrace. Praha TEJCHMANOVÁ, S. Rusko v Cěskoslovensku: Bílá emigrace v ČSR Praha 1993, s

16 akce skončila v roce 1930 a od té doby byli emigranti podporováni pouze ze strany Československého červeného kříţe BABKA, L. ZOLOTAREV, I.: Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, наследие. Praha 2012, s

17 3. POČÁTKY RUSKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČSR Velká část finančních prostředků Ruské pomocné akce byla věnována právě rozvoji ruského školství v ČSR. Vybudování dobrého školního zázemí bylo jedním z prostředků vlády k řešení problému emigrace. 30 Mezi emigrací z Ruska se totiţ vyskytovalo velké mnoţství studentů a profesorů, kteří bojovali ve Wrangelově a Děnikinově armádě. Nesmíme opomenout, ţe se emigrace objevovala v Československu uţ před rokem 1920 i po něm, ale velký boom nastal právě v tomto roce. Celkový počet emigrantů se odhaduje na 2 miliony. V ČSR se shromáţdilo v meziválečném období přibliţně ruských emigrantů. 31 Nejvíce emigrantů se po nastolení komunismu v Rusku shromáţdilo v Turecku. Jednalo se hlavně o příslušníky Wrangelovy armády, kterou tvořili převáţně bývalí studenti, jiţ byli nuceni opustit školu kvůli občanské válce nebo narukovali do armády dobrovolně. Vojáci přebývali v Turecku ve špatných ţivotních podmínkách, ve chladu a bez stálého příjmu potravy. To bylo také důvodem jejich touhy opustit armádu a odejít do emigrace. Generál Wrangel si byl všeho vědom, proto v květnu 1921 vydal příkaz, aby všichni, kteří kvůli svému zdraví nebo z jiných důvodů nechtějí zůstávat v armádě, podali ţádost o propuštění z armády. Poté dostanou status emigranta a budou moci odejít do emigrace. Tuto moţnost vyuţilo asi 20 % vojáků, z nichţ většinu tvořili studenti. Uţ v roce 1919 vytvářeli emigranti různé společenské organizace, do kterých patřily akademické skupiny vzdělaných emigrantů a studentské spolky. Tyto organizace měly za cíl najít volná místa pro studenty v různých státech Evropy, poskytovaly jim materiální pomoc a spolupracovaly s organizacemi, které se zajímaly o vzdělání nového pokolení Rusů. K tomu bylo ovšem nutné vytvořit dobré ţivotní a studijní podmínky pro jejich další rozvoj. Jednou z prvních organizací, která se starala o ruské studenty, byl Spolek ruských studentů v Československu, zaloţený v roce Měl své pobočky také 30 TEJCHMANOVÁ, S.: Rusko v Cěskoslovensku: Bílá emigrace v ČSR Praha 1993, s WEYR, F. - NÁHLOVSKÝ, J.: Vysoké, střední a odborné školy v republice československé ve školním roce : Československá statistika: Školství Vydání 4. Praha 1924, s

18 v Brně a Příbrami a spadal pod Spolek ruských emigrantských studentských organizací. Činnost ukončil v roce Po schválení Ruské pomocné akce vládou Československé republiky byla do Turecka vyslána z Československa zvláštní komise, aby prověřila kvalifikaci těch, kteří chtěli studovat v Československu, ale nemohli své dosavadní vzdělání prokázat dokladem o studiu. Emigranti s platnými doklady o studiu byli přijati do Československa bez jakýchkoliv průtahů. Celkem se do země dostalo 5000 studentů. Všechny náklady spojené s převozem studentů financovaly charitativní organizace a vlády zemí, které se ujaly ruských emigrantů. Do Československa byli emigranti přepravováni buď po ţeleznici přes Bulharsko, Bělehrad, Maďarsko a Rakousko, nebo lodní přepravou do Terstu a odtud ţeleznicí do Československa. Jelikoţ se po první světové válce začaly velice rychle šířit infekční nemoci, byla při přepravě emigrantů dodrţována karanténní opatření. První zastávkou ruských emigrantů proto nebyla Praha, ale Pardubice s dobře vybavenou karanténní stanicí. Kaţdý emigrant absolvoval lékařskou prohlídku, očistnou koupel, byli oholeni a ostříháni. Oblečení se jim vydezinfikovalo, pokud bylo v dobrém stavu, nebo dostali nové oblečení z vojenských zásob. 33 S příjezdem ruských emigrantů do Československa byla spojena rovněţ bytová krize, tedy problém s ubytováním tak velkého počtu ruských studentů. Sice se zrodila myšlenka vybudování ruského městečka, ale tato myšlenka se nikdy nerealizovala. 34 Pro dočasné ubytování studentů se vyuţívaly dřevěné baráky a nevyuţité vojenské a civilní budovy. K těmto budovám patřil Chudobinec sv. Bartoloměje, rozlehlý komplex budov na Vyšehradské ulici v Praze 2. Jako útočiště ruských emigrantů slouţil chudobinec v letech Nacházely se zde mimo jiné kanceláře Výboru pro podporu studia ruských a ukrajinských studentů v ČSR a Svazu ruských studentů, studenti zde měli knihovny, čítárny, lékařskou ordinaci, informační centrum, jídelny a moţnost krátkodobého ubytování. 35 Kousek od chudobince se nacházel Albertov, který byl na 32 KARPENKO, S. - ALEKSEEVA, E.: Русские без отечества: Очерки антибольшевистской эмиграции х годов. Moskva 2000, s KOPŘIVOVÁ, A.: Střediska ruského emigrantského života v Praze ( ), Praha 2001, s V roce 1924 byla karanténní stanice z Pardubic přemístěna do Prahy-Libně do izolovaného infekčního pavilonu, dnes je zde areál nemocnice Na Bulovce. 34 KARPENKO, S. ALEKSEEVA, E.: Русские без отечества: Очерки антибольшевистской эмиграции х годов. Moskva 2000, s KOPŘIVOVÁ, A.: Ruští emigranti ve Všenorech, Mokropsech a Černošicích (20. a 30. léta XX. století), Praha 2003, s

19 počátku 20. let centrem vysokoškolského společenského ţivota. V budovách na Albertově byl umístěn Studentský domov s jídelnami, kuchyněmi, knihovnami a společenskými místnostmi. Studentský domov byl místem, kde se střetávali ruští a českoslovenští studenti. 36 Další ubytovnou pro ruské studenty byla tzv. Svobodárna, rozlehlý objekt s dlouhými chodbami a s řadami miniaturních pokojů s rozměry vlakových kupé. Pokoje byly odděleny jen nízkými dřevěnými přepáţkami, coţ emigrantům nezajišťovalo ţádné soukromí, a byly jednoduše zařízeny pouze dvěma postelemi a dvěma stoličkami. Většina studentů byla ubytována také v chudobinci ve Strašnicích, který ruským emigrantům věnovala československá vláda. Centrem ruské emigrace se stala Praha, ale emigranti se stěhovali i do dalších českých měst. Hlavně tam, kde se nacházely vysoké a střední odborné školy, ve kterých studovali ruští studenti. K těmto městům patřilo Brno, Bratislava, hornická Příbram, kde se nacházela známá Vysoká škola báňská, kterou navštěvoval značný počet ruských, ukrajinských a běloruských studentů, dále Poděbrady s Ukrajinskou hospodářskou akademií, průmyslová Plzeň, kde ţili ruští inţenýři, kteří pracovali ve Škodových závodech, a nakonec Moravská Třebová, kde se nacházelo ruské reálné gymnázium. Mimo jiné se velká část emigrantů soustřeďovala ve vesnicích kolem Prahy, zejména v jiţních oblastech v obcích Všenory, Mokropsy a Černošice. Bylo to dáno hlavně tím, ţe zde byla moţnost rychlé, levné a spolehlivé ţelezniční dopravy. Celkově bylo ubytování mimo Prahu cenově přijatelnější. Studenti si pronajímali vţdy jeden pokoj, kde jich bylo kolem 3-4 a nájem stál Kč měsíčně. 37 V Československu tak v průběhu 20. let vznikl systém ruských škol všech stupňů od mateřských škol po vysoké školy. Díky československé vládě bylo školství ruské emigrace velice dobře organizované a vláda ho značně finančně podporovala. 38 O ruský Oxford v Praze se zaslouţil hlavně tehdejší prezident T. G. Masaryk. Jeho úmysly byly pragmatické, co se týče zajištění dobrých vztahů s budoucím demokratickým Ruskem, ale i idealistické, kdyţ doufal v brzkou změnu reţimu v tehdejším komunistickém Rusku. Do budoucna chtěl svými kroky zaručit novému československému státu podporu silné 36 KOPŘIVOVÁ, A.: Střediska ruského emigrantského života v Praze ( ), Praha 2001, s KOPŘIVOVÁ, A.: Ruští emigranti ve Všenorech, Mokropsech a Černošicích (20. a 30. léta XX. století), Praha 2003, s WEYR, F. NÁHLOVSKÝ, J.: Vysoké, střední a odborné školy v republice československé ve školním roce : Československá statistika: Školství Vydání 4. Praha 1924, s

20 mocnosti, kterou mělo být budoucí demokratické Rusko. A právě studenti měli být hlavním nástrojem k vytvoření nového Ruska. Ve své stati z roku 1922 přímo uvádí svůj předpoklad, ţe se ruská inteligence brzy vrátí do Ruska, a rovněţ přišel s myšlenkou převedení všech ruských studentů z ostatních zemí do Československa. Tato myšlenka se ovšem nikdy nerealizovala hlavně z finančních důvodů. 39 Názory na podporu ruských emigrantů v Československu však nebyly jednotné. Důkazem slouţí interpelace vládě skupinou poslanců v čele s poslancem Hakenem v roce 1923, ve které poslanci vystupují proti finanční podpoře ruských emigrantů, která by se měla spíš zaměřit na podporu československých chudých studentů, a rovněţ zpochybňují kvalifikaci většiny studentů, ale i profesorů. Mimo jiné poukazují na politickou orientaci některých profesorů, kterou dávají najevo v průběhu svých přednášek. Ovšem všechny tyto poznámky ohledně ruské emigrace vyvrátil svojí odpovědí a pádnými argumenty předseda vlády Antonín Švehla a ministr zahraničí Edvard Beneš. 40 Pro zajištění dobře fungující organizace ruské emigrace na území československého státu bylo nutné zřídit centrální orgán, který by hájil právní a ekonomické zájmy všech ruských studentů a zastupoval by je v mezinárodním studentském proudu. Tímto orgánem se stal Spolek ruských emigrantských studentských organizací (Объединение русских эмигрантских студенческих организаций - ОРЭСО), který byl ustanoven na prvním sjezdu ruského emigrantského studentstva v roce Materiální pomoc získával spolek z komerční činnosti, dotací a členských příspěvků. Ovšem podle svých stanov nesměl přijímat peníze od politických organizací, jelikoţ to odporovalo ideologii samotného spolku. V čele spolku stálo sedm lidí, kteří byli voleni na sjezdech na dobu jednoho roku. Spolek byl v roce 1923 rozdělen na dvě oddělení informační, které mělo informovat společnost o stavu ruských studentů a také vydávalo Informační věstník. Hlavním úkolem druhého mezinárodního oddělení spolku bylo zajišťování kontaktů s mezinárodními organizacemi. 41 Další organizací, která vznikla v roce 1921, byl Komitét pro umoţnění studia ruských studentů v Československé republice (Комитет по обеспечению образования русских студентов в ЧСР). První činností komitétu bylo organizování příprav před 39 MASARYK, T. G.: Pomoc Rusku Evropou a Amerikou. In: Otevřít Rusko Evropě, Praha 1997, s Tisk č z a tisk č z Digitální knihovna Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, Národní shromáždění republiky Československé KARPENKO, S. ALEKSEEVA, E.: Русские без отечества: Очерки антибольшевистской эмиграции х годов. Moskva 2000, s

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Ruská emigrace v ČSR v letech Postoj československé vlády a integrace do československé společnosti, kulturního a vědeckého života

Ruská emigrace v ČSR v letech Postoj československé vlády a integrace do československé společnosti, kulturního a vědeckého života Ruská emigrace v ČSR v letech 1920-1946. Postoj československé vlády a integrace do československé společnosti, kulturního a vědeckého života Anotace: Pomoc domácích úřadů a podpůrných organizací v rámci

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Předmět : Dějepis Téma : Novověk Ročník: 9 Popis: Test obsahuje látku 1. pololetí 9. ročníku. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Ověřuje historické znalosti

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Eva Burešová Jindřiška Syllová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.177 říjen 2006 PI 1.177 2 Obsah: I. POJEM

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P15

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P15 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P15 Pořadové číslo: 15. Datum vytvoření: 27.5.2012 Datum ověření: 4.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list 1. Vyber správnou možnost: Samostatné Československo vzniklo dne 28. října 1918 13. září 1926. Vzniklo sloučením tří území českých zemí,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Baroko- opakování, zásady školství

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více