!! Pozor!! Toto je internetová edice článku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!! Pozor!! Toto je internetová edice článku"

Transkript

1 !! Pozor!! Toto je internetová edice článku Petr Vavroušek, Ugaritská lexikografie na rozcestí? In: Chatreššar Ročenka Ústavu starého Předního východu. Editor Petr Vavroušek. Praha (: enigma corporation) 1997, s Při citování se odvolávejte výhradně na tištěnou verzi.!! Tato elektronická edice podléhá ochraně podle autorského zákona!! Petr Vavroušek 1997

2 Ugaritská lexikologie na rozcestí? Petr VAVROUŠEK Poslední léta jsou v relativně krátké historii ugaritologie zcela výjimečná: jestliže za poslední čtvrt století vyšlo jedno souborné vydání ugaritských textů, 1 jedna literární konkordance 2 a jediný slovník je ještě staršího data, 3 pak za necelé dva roky (1995 a 1996) bylo vydáno hned několik klíčových prací, které jsou tematicky velmi podobné. Především v r. 1995, téměř současně s druhým vydáním edice ugaritských textůvpřepisu, 4 vyšla rozsáhlá konkordance, která je výstupem jednoho z nejpozoruhodnějších počítačových projektů v oblasti staré semitské filologie, vedeného Jesúsem CUNCHILLOSEM, 5 a ve stejné době a zcela nezávisle i konkordance Petra ZEMÁNKA. 6 O rok později vydalo centrum ugaritských studií v Münsteru (po bezmála třiceti letech [!]) svoji vlastní konkordanci, 7 postavenou ovšem na nové edici textů (KTU 2 ). Důvody, proč po tak dlouhé pauze vychází hned několik prací na prakticky stejné téma, jsou složité a nejsou, žel, typické jen pro ugaritologii. Nicméně jejich rozbor není předmětem této studie. Ze všech tří konkordancí pouze poslední z nich (Münster) zpracovává nové vydání ugaritských textů (KTU 2 ). Na první pohled jsou tedy první dvě vydané konkordance limitovány tím, že vycházejí z edice staré prakticky 30 let. Je to 1 DIETRICH Manfried LORETZ Oswald SANMARTÍN Joaquín, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit einschließlich der keilalphabetischen Texte außerhalb Ugarits. Teil 1: Transkription. Neukirchen Vluyn 1976 [= AOAT Bd. 24] dále jen KTU. 2 WHITAKER Richard E., A Concordance of the Ugaritic Literature. Massachusetts (Harvard University Press) AISTLEITNER Joseph, Wörterbuch der ugaritischen Sprache. Hrsg. von Otto EISSFELDT. Berlin 1963, 362 str. [další vydání jsou jen nezměněné otisky]. 4 DIETRICH Manfried LORETZ Oswald SANMARTÍN Joaquín, The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and other Places. (KTU: second, enlarged edition). Münster 1995, 666 str. [= Abhandlungen zur Literatur Alt Syrien Palästinas und Mesopotamiens, Bd. 8] dále jen KTU 2. Srv. recenzi Stanislava SEGERTA in: ArOr 64, 1966, str CUNCHILLOS Jesús VITA Juan Pablo, Concordancia de Palabras Ugaríticas. Sv. II/1, II/2 a II/3. Madrid Zaragoza 1995, 2786 str. 6 Ugaritischer Wortformenindex. Hamburg (Helmut Buske Verlag) 1995, XII str. [= Lexicographia Orientalis Bd. 4]. 7 DIETRICH Manfried LORETZ Oswald, Word List of the Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ihn Hani and other Places. (KTU: second, enlarged edition). Münster 1996, 232 str. [= Abhandlungen zur Literatur Alt Syrien Palästinas und Mesopotamiens, Bd. 12]. Srv. také recenzi Stanislava SEGERTA in: ArOr 65, 1997, str

3 24 ovšem jen na první pohled. Od doby prvního vydání (KTU) se přirozeně rozšířil počet známých ugaritských textů (především nové nálezy na lokalitě Rās Ibn Hānī). 8 Pokud byly ovšem tyto texty publikovány, jsou zapracovány jak ve španělské konkordanci, tak přirozeně i v práci Petra ZEMÁNKA (srv. str. XI XII). Protože KTU 2 není žádnou editio princeps a nepřináší žádné, dříve jinde nevydané texty, není münsterská konkordance z r rozsahem zpracovávaného materiálu odlišná. Ovšem KTU 2 není edicí textů v pravém slova smyslu. Autoři předkládají pouze přepis (bez fotografií textů), který je jejich interpretací (= dekódováním) původního zápisu (= alfabetické ugaritské písmo) a uživatel má omezené možnosti ověření jejich interpretace (tj. sekundárního zakódování původního dekódovaného textu). Jen část ugaritských textů je totiž veřejně přístupná v publikovaných fotografiích, dostatečně kvalitních, které by umožnily diskuse o sporných místech. 9 Jestliže také druhé vydání KTU vychází i po třiceti letech bez obrazové přílohy všech přepisovaných textů, je reedicí (když odhlédneme od nesporně vyšší technické kvality tisku a doplněné bibliografie) do jisté míry nadbytečnou. Nových přírůstků textů je nejvýše na stručný suplement a errata či corrigenda ke čtením v první edici jsou zhruba na jedné stránce. Pro porovnání přístupu autorů ke zpracování všech tří konkordancí jsem zvolil několik namátkou vybraných příkladů. Prvním je termín ktrt (označení určité skupiny božstev). Pro zjednodušení a z technických důvodů volím pro označení poškozených písmen hvězdičku za příslušným grafémem (např. kt*rt, kde druhá hláska je poškozena, apod.). 10 Již prosté statistické srovnání citovaných výskytů ve všech třech konkordancích vykazuje určité rozdíly. Jestliže CUNCHILLOS avita uvádějí 21 výskytů adiet- 8 Srv. např BORDREUIL Pierre - CAQUOT André, Les textes en cunéiformes alphabétiques découverts en 1977 à Ibn Hani. In: Syria 1979, str ; BORDREUIL Pierre - CAQUOT André, Les textes en cunéiformes alphabétiques découverts en 1978 à Ibn Hani. In: Syria 1980, str Srv. především Herdner André, Corpus des tabletes en cunéiformes alphabétiques découvertes à Ras Shamra Ugarit de 1929 à Texte, figures et planches. In: Mission de Ras Shamra 10, Paris 1963 apod. S tímto problémem se dosud, žel, potýká filologie mnoha dalších jazyků starého Předního východu. Absence (totální nebo částečná) verifikovatelných edic textů vede často k tomu, že řešení diskuse o některých problémech je omezena na velice úzkou skupinu odborníků, kteří si pro sebe vyhradili přístup k musejním sbírkám a v řadě případů se v odborné literatuře spekuluje o problémech, které bezprostředně vyřeší prostý pohled na kvalitní fotografii textu. 10 Petr ZEMÁNEK zvolil ve své práci [po vzoru Almuty HINTZEOVÉ, A Lexicon to the Cyprian Syllabic Inscriptions. Hamburg (Buske Verlag) 1993, 234 str.] tisk poškozených písmen do stínovaného obdélníku. Toto je pro uživatele zdaleka nejpřehlednější.

4 RICH s LORETZEM 20, pak ZEMÁNEK jen 18. Protože Španělé a Petr ZEMÁNEK zpracovávali zcela identický materiál (KTU a návazně časopisecky publikované texty), nabízí se nejprve prozkoumání rozdílů mezi těmito dvěma konkordancemi. Kontrola s edicí textů ukazuje, že ve španělské práci je omylem uveden jeden doklad dvakrát (na str je ř. KTU I 17, II 30 ještě jednou chybně uvedena jako ř. 29, ale jde jen o jeden doklad) 11 a zcela odpadají dva doklady v KTU I 24,5, kde stojí: tld bd. t*rt. hr[xx.počet uváděných výskytů je tedy, po provedení uvedených oprav, stejný. Velkým problémem jakékoli konkordance (nejen) ugaritských textů je zachycení poškozených a doplněných výskytů slov. Toto řeší CUNCHILLOS a VITA uváděním příslušného výrazu v určitém kontextu, kde jsou označeny poškozené a editory doplněné grafémy. Problémem je, že tyto případy se vyskytují pod společným lexémem 12 (např. naše ktrt zahrnuje i tak poškozená místa, jako kt (KTU I 130,20), nebo již uvedené t*rt v KTU I 24,5, které je ale (v tomto Jde o nepřesnost způsobenou zřejmě automatickým počítačovým zpracováním textu. CUNCHILLOS avita totiž uvádějí všechy doklady v kontextu, jehož rozsah byl zřejmě předem nadefinován. Tak dochází občas k posunu citací [na str. 1158: místo KTU I 17, II 29 recte II,30 a řádka 29 odpadá]. Podobné problémy jsou i na dalších místech této španělské konkordance. Např. u prepozice b (která má základní význam lokální a klidový) odpadá doklad KTU I 82,5, ovšem v KTU I 82,4 se vyskytuje partikule dvakrát (str. 355). Podobný problém je na str. 793 ( hmr osel ), kde KTU IV 380,23 odpadá, protože je hmr je až v ř. následující (KTU IV 380,24) a místo KTU IV 380,26 recte KTU IV 380,25 (!). 12 Ani v jedné z uvedených konkordancí nejde o lematizaci v běžném slova smyslu, jsou to v podstatě indexy doložených forem, jejichž separace je ovšem někdy sporná. To je s o- hledem na stav bádání v ugaritologii (místy velice poškozené texty, jen obtížně doplnitelné podle řídkých analogických kontextů, četná )apac leg<omena, apod.) zcela pochopitelné a zatím jedině možné řešení. Sémantická i morfologická analýza ugaritského lexika postupuje velmi pomalu a výsledky nebývají jednoznačně akceptovány. Z bohaté produkce posledních let srv. např.: AARTUN Kjell, Neue Beiträge zum Ugaritischen Lexicon I. In: UF 1984, str. 1-52; AARTUN Kjell, Neue Beiträge zum Ugaritischen Lexicon II. In: UF 1986, str. 1-47; DE MOOR Johannes C., Contributions to the Ugaritic Lexicon. In: UF 1979, str ; MERLIS Mark Aaron, Akkadian and Ugaritic Lexicography: A Comparative Inquiry. Nepublikovaná PhD disertace. Yešiva University 1983; RENFROE Fred, Arabic-Ugaritic Lexical Studies. Münster [= Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas und Mesopotamiens, Bd. 5] a další studie především Manfrieda DIETRICHA, Oswalda LORETZE a Joaqína SANMARTÍNA publikované od počátku 70. let zejména v UF. Jiným směrem jdou některé interpretace Dennise Grahama PARDEEHO, srv. např. A Philological and Prosodic Analysis of the Ugaritic Serpent Incantation UT 607. In: JNES 1978, str ; BORDREUIL Pierre - PARDEE Dennis Graham, Le combat de Ba lu avec Yammu d après les textes ougaritiques. In: MARI 1993, str ; PARDEE Dennis Graham, Les textes Para-Mythologiques de la 24e campagne (1961). Avec une notice archéologique par J.-C. COUTOIS. Paris [= Ras Shamra-Ougarit. T. 4], ale i takové jeho práce jako Ugaritic Proper Nouns. In: AfO , str aj.

5 26 případě chybnou) emendací autorů. Takovéto místo textu je (v případě emendace) pro uživatele prakticky ztraceno a jen těžko ho lze nalézt. Tento problém řešil Petr ZEMÁNEK tím, že důsledně uváděl všechny kontexty (poškozená, doplněná místa) jako samostatná lemata s vyznačením poškození (srv. např. str. 281: tt*, t[, t], ]tt, ]tt[ atd.). Tento přístup se ukazuje jako velice korektní a pro uživatele konkordance optimální. Autoři konkordance z Münsteru kupodivu tento problém prakticky ignorují, což vede k předkládání poměrně nepřesných údajů. Dokládá to např. náš příklad, kdy na str. 116 je uvedeno 14 dokladůvýskytu ktrt, z nichž pouze 4 (!) 13 jsou ve skutečnosti nepoškozené, všechna ostatní místa jsou poškozena, zhusta dokonce zvětší části (KTU I 11,6 ktr*t*; KTU I 17, II 20,37 a 40 k*t*rt apod.). Problematické je ovšem i doplnění některých chybějících grafémů. Markantní problém je např. KTU I 24,40, kde DIETRICH aloretz citují v konkordanci doklad ktr[t, celá řádka je však v textu silně poškozena a autoři jí prakticky doplňují (!). 14 Přitom čtení a*š*r* i*l*h*[t] k*t*r*[t bn] není nikterak jednoznačné. 15 Uživatel münsterské konkordance musí tedy všechny doklady opět konfrontovat s edicí, aby zjistil, do jaké míry je místo poškozené. To je ovšem nedostatek, který je jen těžko pochopitelný. Španělská práce má na několika místech chyby, které jsou doslova zarážející. Např. u lexému st (str ) se uvádí celkem 15 výskytů, z nichž plných 14 odpadá (!!!!). Paradoxní h je, že v citacích příslušných pasáží z textů, které uvádějí sami autoři konkordance, se st vyskytuje skutečně jen jednou (KTU IV 131,5), což potvrzuje také další kontrola h přímo podle edic textů. Petr ZEMÁNEK (str. 108) i münsterská konkordance (str. 87) jsou naproti tomu naprosto korektní a pracují s jediným dokladem tohoto slova. Podrobnější srovnávání ukazuje, že Jesús CUNCHILLOS a Pablo VITA uvádějí ojediněle některé lexémy, které nejsou ani u Petra ZEMÁNKA ani v konkordanci münsterské. Je to např. na str uváděné )apac leg<omenon ršt, které je ovšem 13 Takto správně uzemánka na str. 147 [KTU I,17 II 26, KTU I,17 II 33, KTU I,17 II 35 a KTU I, ]. 14 Je logické, že u ZEMÁNKA, který pracuje jinou metodou, jež je nepochybně bližší výchozímu jazykovému materiálu, tento doklad nenalezáme. Podobně uněj musí chybět KTU I,10 II 40, kde je zachována pouhé ]b*l [ ]t[, doplněné DIETRICHEM aloretzem na h]b*l [ktr]t[. 15 Výskyt ašr je omezen zatím pouze na tento text, kromě našeho místa v 24,38 a 24,1, spolu s ilht by se mělo vyskytovat jen jednou, právě na tomto poškozeném místě apod.

6 abstrahováno, navíc se značnou dávkou odvahy, 16 na základě poškozeného místa v ugaritském vokabuláři (ř. 28) 17 : i [r]i? iš [tum]. Toto místo dokumentuje rozdíl mezi španělskou prací a oběma dalšími konkordancemi, který vyplývá z různého zadání, které si autoři kladou. Münsterská i ZEMÁNKOVA práce (srv. název první a předmluvu druhé) totiž nezahrnují malou skupinu textů, psaných klínovým (nealfabetickým) písmem (právě z těchto textů je výše citovaný příklad). Jde o přístup, pro který se jen těžko hledá logické zdůvodnění. Část jazykového materiálu jednoho jazyka se takto vyčleňuje, a to vlastně jen proto, že jde o zápis v jiném (převzatém) grafemickém systému. Nepříliš průkazná je pro mne argumentace, která se někdy v odborné literatuře uvádí, že mezi interpretací obou dvou forem zápisu je občas obtížné hledat styčné body, resp. argumentace o určitém jednostranném obsahu sylabicky psaných textů apod. 18 Paradoxní je, že nová münsterská edice (KTU 2 ), která má zpracovávat klínopisné alfabétické texty z Ugaritu, Ras [sic!] Ibn Hani [sic!] a z jiných míst, uvádí na str. 603 jako appendix (siglum KTU 10) přepis jednoho (!) ugaritského textu in syllabic script (jde však skutečně o text v ugaritštině?, srv. literaturu tamtéž). Je to dvojí nedůslednost: především tento text není v münsterské konkordanci, která je indexem ke KTU 2, zahrnut a v edici je z několika textů tohoto typu uváděn jen jeden (!). Chyba nebo nedůslednost, která nemá v publikacích tohoto typu místo. Jestliže se tedy ZEMÁNKOVA i münsterská konkordance v podstatě shodují v uváděných výskytech, je zde ovšem jiný rozdíl, který však vyplývá nikoliv ze srovnání konkordancí, ale z prvního a druhého vydání ugaritských textů. Nová edice totiž mění hodnocení některých míst, protože však Petr ZEMÁNEK mohl pracovat pouze s prvním vydáním a promítá do řazení lexémů své konkordance místa poškozená, jsou zde určité rozdíly. Např. v KTU I 17, II 37 má ZEMÁNEK k*trt, nové vydání navrhuje k*t*rt, oproti k*tr*t navrhuje druhé vydání čtení k*t*rt (KTU I 17, II 40) apod. Nemohl jsem přirozeně prověřit celou konkordanci, namátková kontrola však ukazuje, že drtivá většina případů představuje minuózní rozdíly. Navíc hodnocení těchto změn v KTU 2 oproti prvnímu vydání je pro badatele, který nemá k dispozici alespoň kvalitní fotografie, prakticky nemožné Ze třech konsonantů tohoto abstrahovaného lexému je v textu nepoškozen jen jeden (š), další dva jsou zcela nebo částečně doplněny! 17 Zpracování těchto vokabulářů předložil John HUEHNERGARD, Ugaritic Vocabulary in Syllabic Transcription. In: Harvard Semitic Studies sv. 32, 1987, naše místo srv. str. 27. Srv. recenzi této publikace: VAN SOLDT, W.H. In: BiOr 1990, str V jiných filologiích starého Předního východu by byl tento přístup sotva akceptovatelný. Nikdy se např. nestalo, že by někdo v íránistice takto vyčleňoval pázendové mazdaistické texty na základě argumentu, že jde sice o zápis středoperštiny, ale v jiném grafemickém systému (avestské písmo).

7 28 Jedno dekódování nahradilo jiné zakódování a verifikace, s ohledem též na velkou fragmentárnost ugaritských textů, je na mnoha místech stále otevřená. Pro úplnost je třeba dodat, že španělská konkordance je ve své tištěné formě jakýmsi částečným výstupem rozsáhlého počítačového projektu, který rozhodně stojí za stručné představení. Projekt Banco de Datos Filológicos Semíticos Noroccidentales rozvíjí madridská LABORATORIO DE HERMENEUMÁTICA 19 a jeho cílem je (velmi stručně shrnuto) elektronické zpracování textových korpusů některých semitských jazyků. Tato zpracování mají poskytnout, vedle textových korpusů a běžných vyhledávacích funkcí, které zaručuje každý trochu slušnější lingvistický software, celou řadu nových speciálně pro konkrétní jazyk vyvinutých počítačových nástrojů pro morfologickou analýzu, rozšířené vyhledávání např. gramatických tvarů apod. 20 Zatím byl vydán jeden CD ROM, 21 který je právě věnován ugaritštině. 22 Technická úroveň zpracování je vynikající, na celém přístupu je patrná bohatá finanční podpora, která umožnila přípravu softwarového prostředí přímo na míru a každý uživatel tento přístup ocení. Jiným problémem je obsahová stránka. Texty nabízené v elektronické podobě bylo třeba individuálně připravit (např. provést morfologické a další analýzy) a zde nelze vyloučit podobné problémy, které se projevují u tištěné konkordance. Nicméně nová korigovaná edice takového textového korpusu by byla, ve srovnání s klasickými postupy, 19 Průběžné informace jsou na počítačové stránce této laboratoře nazvané Sapānu ( 20 Srv. k některým aspektům jazykovědné analýzy textů v rámci tohoto projektu např. CUNCHILLOS ILARRI Jesús-Luis, Traitement informatique des syntagmes simples. In: Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica. Hrsg. von Jost GIPPERT und Petr VAVROUŠEK. Bd. 2, Praha 1997, str CUNCHILLOS Jesús-Luis - CERVIGÓN Raquel - VITA Juan-Pablo - GALÁN José Manuel - ZAMORA José-Ángel, Generador de Segmentaciones, Restituciones y Concordancias (GSRC). Banco de Datos Filológicos Semíticos Noroccidentales. Primera parte: Datos ugaríticos, III. 1 CD-ROM. Madrid ISBN: Doporučená konfigurace: počítač Apple Macintosh s procesorem 68xxx, operační systém Mac OS 7.0, lépe 7.5 a vyšší, 6 MB RAM, 53 MB prostoru na pevném disku. 22 Jistým problémem je, že softwarové prostředí, které bylo speciálně pro tento účel vyvinuto, pracuje pouze v operačním systému Apple Macintosh. Podstatně lepší přístup volily jiné projekty, které poskytují na elektronickém médiu texty: formát je zcela univerzální (ASCII) a obslužný software je obyčejně zvlášt jak pro operační systém WINDOS tak pro počítače Macintosh. Takto např. CD ROM řeckých textů sřecko-anglickým slovníkem, podrobnou morfologickou analýzou, výkladovými příručkami apod., který nyní vydal projekt PERSEUS ( stejně postupuje i THESAURUS LINGUAE GRAECAE ( byt toto řešení je pro tento projekt daleko snažší (jde o rozsáhlé elektronické edice řeckých textů, ale bez morfologické nebo sémantické analýzy).

8 technicky i finačně nenáročná a záhy může vzniknout skutečně spolehlivá elektronická ugaritská databáze. 23 Závěrem stručné shrnutí. Přes veškerou monumentálnost zůstává španělská konkordance CUNCHILLOSE a VITY nejproblematičtější ze všech tří, prakticky současně publikovaných prací. Značná nepřehlednost (složitý systém označování konce řádek, doplnění, poškození apod.), místy problematické (zřejmě) automatické generování kontextu (přinášející zhusta uvádění jednoho identického výskytu na dvou místech), přiřazování sporných kontextů k nasazovaným lexémům to jsou jen některé prohřešky proti přísné filologické metodě, kterou práce tohoto typu vyžaduje. Münsterská konkordace těží z toho, že vychází z nové edice textů a zapracovává nové kolace a změny v hodnocení některých míst. V drtivé většině jde ovšem o změny nepatrné a zčásti navíc značně problematické. Zcela však pomíjí označování poškozených grafémů a není tedy důsledným indexem k nové edici. Konkordace Petra ZEMÁNKA je spolehlivou příručkou, jež vyniká mj. také způsobem řazení lexikálních forem, který je neobyčejně praktický a přehledný. Umožňuje na první pohled vyčlenit z dalších úvah nejistá a problematická místa a hledat relevantní kontexty. Určitá omezení jsou dána objektivním problémem, s nímž zápolí většina filologů starého Předního východu, kteří musí pracovat s nedokonalými edicemi textů, bez větší možnosti verifikace těchto vydání. Na druhé straně má v našich oborech i ta nejkompletnější tištěná konkordance jepičí život: objevy nových textů každé takové příručce záhy nemilosrdně reservují pouze přísně vymezené místo v dějinách oboru. 24 To vše opět dokládá, že klasická konkordance ztratila smysl a doba je zralá pro důsledný přechod na elektronická publikační média Zřejmě (zatím?) mimo možnosti tohoto španělského projektu je rozšířit CD ROM o naskenerované ugaritské tabulky, což je pro komplexnost materiálu, který byměl ugaritský korpus poskytovat, nanejvýš žádoucí. Elektronické grafické zpracování ugaritských tabulek je jedním z cílů projektu univerzity v Edinburghu. K dispozici je ovšem zatím jen několik ukázek ( K tomuto a dalším obdobným projektům srv. GIPPERT Jost, The Use of Computers in Ancient Near Eastern Studies. State of the Art and Future Prospects. In: Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica. Hrsg. von Jost GIPPERT und Petr VAVROUŠEK. Bd. 2, Praha 1997, str To je nakonec osud všech tří konkordancí, které jsme rozebírali: koncem roku 1994 byl ohlášen objev nových ugaritských tabulek, vykopanýchvrās Šamrā vkvětnu - červnu stejného roku. Podle předběžných informací (elektronický bulletin Orientálního ústavu v Chicagu: ANCIENT NEAR EAST DIGEST, Friday, 14 October 1994) šlo o over three hundred texts [357 bits and pieces]. The September mission allowed us to complete the clearance (2nettoyage ), with a further 62 inventory items, including fragments.... Jinou otázkou je, kdy jejich fotografie nebo alespoň přepisy spatří širší vědecká veřejnost.

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05)

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05) Naučný slovník, souborné zpracování jednoho nebo všech oborů vědy, techniky a kultury (encyklopedie všeobecná), a to buď v abecedně řazených heslech, nebo ve statích uspořádaných podle systému. Pokusy

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

současný neformální mluvený jazyk (komunikace v rodině nebo mezi přáteli), včetně propojení přepisu se zvukem;

současný neformální mluvený jazyk (komunikace v rodině nebo mezi přáteli), včetně propojení přepisu se zvukem; NABÍDKOVÝ LIST Ústav Českého národního korpusu Filozofická fakulta UK v Praze www.korpus.cz Odborné zaměření Český národní korpus je akademický projekt při FF UK, který se dlouhodobě soustředí na sběr,

Více

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Podpora přednášky kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Osnova přednášky Úvod Terminologie Normy a zákony upravující

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

ň š Ý É Č Í Š Ž Č Á Ě ŘÍ ň ň ď ň ů ň ň ň Á Á ň Á ň ú ů ů ú ů Ťť ň š Ť Ť Ž ú ů ů ú ů š Č ů ů Ě Í Í Í Á Í ů š š Š ň š š ů ů ů Ž Š Á ů ď Ť Ú ď ú š ů Í ú ů Í Í ú š š Ž ů ů ů ů ů ů Ž Í Ž ů ú ů ď š š š ď š Ž

Více

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT Stránka 1 z 10 Text na deskách (pouze tištěná verze) UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT ABSCHLUSSARBEIT 2007 Aneta Machková Stránka 2 z 10 Titulní list (Touto stranou začíná číslování práce.

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

L A TEX Korektura textu

L A TEX Korektura textu Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Korektura textu Autor: Jana Baarová,Pavla Ptáčková, Hana Gubániová, Rudolf Klímek Editor: Jan Varyš Praha, 5.5. 2010 Katedra

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Počítač a multimédia v moderní mateřské škole Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Základní ovládání počítače Terminologie Hardware Software Základy používání počítače 2013 Eduard Gratzl 2 Počítač nebo Laptop

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Informace. Roman Bartoš

Informace. Roman Bartoš Informace Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 18 Název materiálu: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Vyhledávání, přístup k informacím 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep.

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep. Tvorba prezentace RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Email: Zbysek.Posel@ujep.cz Obsah A. Teoretická část Zásady tvorby prezentace Přednes prezentace

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

REFERÁTY Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE Součástí výuky patologické fyziologie je vypracování - písemné práce - přednesení referátu v letním semestru.

REFERÁTY Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE Součástí výuky patologické fyziologie je vypracování - písemné práce - přednesení referátu v letním semestru. REFERÁTY Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE Součástí výuky patologické fyziologie je vypracování - písemné práce - přednesení referátu v letním semestru. 1. PÍSEMNÉ PRÁCE Cílem písemných prací ( esejů ) je zpracovat

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 3 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník)

Podmínky soutěže VOLNÁ CESTA pro rok 2012 (2. ročník) Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník) Organizátor soutěže Dopravní federace na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR. Tématické zaměření soutěže Převod přepravy věcí ze silnice na

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21 1

Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21 1 e.opavská-štěpánková/33-40/8 6.2.2009 21:59 Stránka 33 Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Working with Lexical

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Jak lze zefektivnit monitoring médií

Jak lze zefektivnit monitoring médií Jak lze zefektivnit monitoring médií Pavel Maška www.anopress.cz www.facebook.com/anopress Anopress IT, a.s působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Věc: Zápis z ustavujícího jednání pracovní skupiny Terminologie pro veřejné osvětlení ze dne 1.9.2010. Přítomni: Omluveni: Ing. Petr Holec, Ing. Jan Novotný, Ing.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů

Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů web design on-line publishing SEO Případová studie IMSC 2006 Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů Výchozí situace V roce 2006 se v Praze konala 17. Mezinárodní konference hmotnostní

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_RAR_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více