!! Pozor!! Toto je internetová edice článku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!! Pozor!! Toto je internetová edice článku"

Transkript

1 !! Pozor!! Toto je internetová edice článku Petr Vavroušek, Ugaritská lexikografie na rozcestí? In: Chatreššar Ročenka Ústavu starého Předního východu. Editor Petr Vavroušek. Praha (: enigma corporation) 1997, s Při citování se odvolávejte výhradně na tištěnou verzi.!! Tato elektronická edice podléhá ochraně podle autorského zákona!! Petr Vavroušek 1997

2 Ugaritská lexikologie na rozcestí? Petr VAVROUŠEK Poslední léta jsou v relativně krátké historii ugaritologie zcela výjimečná: jestliže za poslední čtvrt století vyšlo jedno souborné vydání ugaritských textů, 1 jedna literární konkordance 2 a jediný slovník je ještě staršího data, 3 pak za necelé dva roky (1995 a 1996) bylo vydáno hned několik klíčových prací, které jsou tematicky velmi podobné. Především v r. 1995, téměř současně s druhým vydáním edice ugaritských textůvpřepisu, 4 vyšla rozsáhlá konkordance, která je výstupem jednoho z nejpozoruhodnějších počítačových projektů v oblasti staré semitské filologie, vedeného Jesúsem CUNCHILLOSEM, 5 a ve stejné době a zcela nezávisle i konkordance Petra ZEMÁNKA. 6 O rok později vydalo centrum ugaritských studií v Münsteru (po bezmála třiceti letech [!]) svoji vlastní konkordanci, 7 postavenou ovšem na nové edici textů (KTU 2 ). Důvody, proč po tak dlouhé pauze vychází hned několik prací na prakticky stejné téma, jsou složité a nejsou, žel, typické jen pro ugaritologii. Nicméně jejich rozbor není předmětem této studie. Ze všech tří konkordancí pouze poslední z nich (Münster) zpracovává nové vydání ugaritských textů (KTU 2 ). Na první pohled jsou tedy první dvě vydané konkordance limitovány tím, že vycházejí z edice staré prakticky 30 let. Je to 1 DIETRICH Manfried LORETZ Oswald SANMARTÍN Joaquín, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit einschließlich der keilalphabetischen Texte außerhalb Ugarits. Teil 1: Transkription. Neukirchen Vluyn 1976 [= AOAT Bd. 24] dále jen KTU. 2 WHITAKER Richard E., A Concordance of the Ugaritic Literature. Massachusetts (Harvard University Press) AISTLEITNER Joseph, Wörterbuch der ugaritischen Sprache. Hrsg. von Otto EISSFELDT. Berlin 1963, 362 str. [další vydání jsou jen nezměněné otisky]. 4 DIETRICH Manfried LORETZ Oswald SANMARTÍN Joaquín, The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and other Places. (KTU: second, enlarged edition). Münster 1995, 666 str. [= Abhandlungen zur Literatur Alt Syrien Palästinas und Mesopotamiens, Bd. 8] dále jen KTU 2. Srv. recenzi Stanislava SEGERTA in: ArOr 64, 1966, str CUNCHILLOS Jesús VITA Juan Pablo, Concordancia de Palabras Ugaríticas. Sv. II/1, II/2 a II/3. Madrid Zaragoza 1995, 2786 str. 6 Ugaritischer Wortformenindex. Hamburg (Helmut Buske Verlag) 1995, XII str. [= Lexicographia Orientalis Bd. 4]. 7 DIETRICH Manfried LORETZ Oswald, Word List of the Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ihn Hani and other Places. (KTU: second, enlarged edition). Münster 1996, 232 str. [= Abhandlungen zur Literatur Alt Syrien Palästinas und Mesopotamiens, Bd. 12]. Srv. také recenzi Stanislava SEGERTA in: ArOr 65, 1997, str

3 24 ovšem jen na první pohled. Od doby prvního vydání (KTU) se přirozeně rozšířil počet známých ugaritských textů (především nové nálezy na lokalitě Rās Ibn Hānī). 8 Pokud byly ovšem tyto texty publikovány, jsou zapracovány jak ve španělské konkordanci, tak přirozeně i v práci Petra ZEMÁNKA (srv. str. XI XII). Protože KTU 2 není žádnou editio princeps a nepřináší žádné, dříve jinde nevydané texty, není münsterská konkordance z r rozsahem zpracovávaného materiálu odlišná. Ovšem KTU 2 není edicí textů v pravém slova smyslu. Autoři předkládají pouze přepis (bez fotografií textů), který je jejich interpretací (= dekódováním) původního zápisu (= alfabetické ugaritské písmo) a uživatel má omezené možnosti ověření jejich interpretace (tj. sekundárního zakódování původního dekódovaného textu). Jen část ugaritských textů je totiž veřejně přístupná v publikovaných fotografiích, dostatečně kvalitních, které by umožnily diskuse o sporných místech. 9 Jestliže také druhé vydání KTU vychází i po třiceti letech bez obrazové přílohy všech přepisovaných textů, je reedicí (když odhlédneme od nesporně vyšší technické kvality tisku a doplněné bibliografie) do jisté míry nadbytečnou. Nových přírůstků textů je nejvýše na stručný suplement a errata či corrigenda ke čtením v první edici jsou zhruba na jedné stránce. Pro porovnání přístupu autorů ke zpracování všech tří konkordancí jsem zvolil několik namátkou vybraných příkladů. Prvním je termín ktrt (označení určité skupiny božstev). Pro zjednodušení a z technických důvodů volím pro označení poškozených písmen hvězdičku za příslušným grafémem (např. kt*rt, kde druhá hláska je poškozena, apod.). 10 Již prosté statistické srovnání citovaných výskytů ve všech třech konkordancích vykazuje určité rozdíly. Jestliže CUNCHILLOS avita uvádějí 21 výskytů adiet- 8 Srv. např BORDREUIL Pierre - CAQUOT André, Les textes en cunéiformes alphabétiques découverts en 1977 à Ibn Hani. In: Syria 1979, str ; BORDREUIL Pierre - CAQUOT André, Les textes en cunéiformes alphabétiques découverts en 1978 à Ibn Hani. In: Syria 1980, str Srv. především Herdner André, Corpus des tabletes en cunéiformes alphabétiques découvertes à Ras Shamra Ugarit de 1929 à Texte, figures et planches. In: Mission de Ras Shamra 10, Paris 1963 apod. S tímto problémem se dosud, žel, potýká filologie mnoha dalších jazyků starého Předního východu. Absence (totální nebo částečná) verifikovatelných edic textů vede často k tomu, že řešení diskuse o některých problémech je omezena na velice úzkou skupinu odborníků, kteří si pro sebe vyhradili přístup k musejním sbírkám a v řadě případů se v odborné literatuře spekuluje o problémech, které bezprostředně vyřeší prostý pohled na kvalitní fotografii textu. 10 Petr ZEMÁNEK zvolil ve své práci [po vzoru Almuty HINTZEOVÉ, A Lexicon to the Cyprian Syllabic Inscriptions. Hamburg (Buske Verlag) 1993, 234 str.] tisk poškozených písmen do stínovaného obdélníku. Toto je pro uživatele zdaleka nejpřehlednější.

4 RICH s LORETZEM 20, pak ZEMÁNEK jen 18. Protože Španělé a Petr ZEMÁNEK zpracovávali zcela identický materiál (KTU a návazně časopisecky publikované texty), nabízí se nejprve prozkoumání rozdílů mezi těmito dvěma konkordancemi. Kontrola s edicí textů ukazuje, že ve španělské práci je omylem uveden jeden doklad dvakrát (na str je ř. KTU I 17, II 30 ještě jednou chybně uvedena jako ř. 29, ale jde jen o jeden doklad) 11 a zcela odpadají dva doklady v KTU I 24,5, kde stojí: tld bd. t*rt. hr[xx.počet uváděných výskytů je tedy, po provedení uvedených oprav, stejný. Velkým problémem jakékoli konkordance (nejen) ugaritských textů je zachycení poškozených a doplněných výskytů slov. Toto řeší CUNCHILLOS a VITA uváděním příslušného výrazu v určitém kontextu, kde jsou označeny poškozené a editory doplněné grafémy. Problémem je, že tyto případy se vyskytují pod společným lexémem 12 (např. naše ktrt zahrnuje i tak poškozená místa, jako kt (KTU I 130,20), nebo již uvedené t*rt v KTU I 24,5, které je ale (v tomto Jde o nepřesnost způsobenou zřejmě automatickým počítačovým zpracováním textu. CUNCHILLOS avita totiž uvádějí všechy doklady v kontextu, jehož rozsah byl zřejmě předem nadefinován. Tak dochází občas k posunu citací [na str. 1158: místo KTU I 17, II 29 recte II,30 a řádka 29 odpadá]. Podobné problémy jsou i na dalších místech této španělské konkordance. Např. u prepozice b (která má základní význam lokální a klidový) odpadá doklad KTU I 82,5, ovšem v KTU I 82,4 se vyskytuje partikule dvakrát (str. 355). Podobný problém je na str. 793 ( hmr osel ), kde KTU IV 380,23 odpadá, protože je hmr je až v ř. následující (KTU IV 380,24) a místo KTU IV 380,26 recte KTU IV 380,25 (!). 12 Ani v jedné z uvedených konkordancí nejde o lematizaci v běžném slova smyslu, jsou to v podstatě indexy doložených forem, jejichž separace je ovšem někdy sporná. To je s o- hledem na stav bádání v ugaritologii (místy velice poškozené texty, jen obtížně doplnitelné podle řídkých analogických kontextů, četná )apac leg<omena, apod.) zcela pochopitelné a zatím jedině možné řešení. Sémantická i morfologická analýza ugaritského lexika postupuje velmi pomalu a výsledky nebývají jednoznačně akceptovány. Z bohaté produkce posledních let srv. např.: AARTUN Kjell, Neue Beiträge zum Ugaritischen Lexicon I. In: UF 1984, str. 1-52; AARTUN Kjell, Neue Beiträge zum Ugaritischen Lexicon II. In: UF 1986, str. 1-47; DE MOOR Johannes C., Contributions to the Ugaritic Lexicon. In: UF 1979, str ; MERLIS Mark Aaron, Akkadian and Ugaritic Lexicography: A Comparative Inquiry. Nepublikovaná PhD disertace. Yešiva University 1983; RENFROE Fred, Arabic-Ugaritic Lexical Studies. Münster [= Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas und Mesopotamiens, Bd. 5] a další studie především Manfrieda DIETRICHA, Oswalda LORETZE a Joaqína SANMARTÍNA publikované od počátku 70. let zejména v UF. Jiným směrem jdou některé interpretace Dennise Grahama PARDEEHO, srv. např. A Philological and Prosodic Analysis of the Ugaritic Serpent Incantation UT 607. In: JNES 1978, str ; BORDREUIL Pierre - PARDEE Dennis Graham, Le combat de Ba lu avec Yammu d après les textes ougaritiques. In: MARI 1993, str ; PARDEE Dennis Graham, Les textes Para-Mythologiques de la 24e campagne (1961). Avec une notice archéologique par J.-C. COUTOIS. Paris [= Ras Shamra-Ougarit. T. 4], ale i takové jeho práce jako Ugaritic Proper Nouns. In: AfO , str aj.

5 26 případě chybnou) emendací autorů. Takovéto místo textu je (v případě emendace) pro uživatele prakticky ztraceno a jen těžko ho lze nalézt. Tento problém řešil Petr ZEMÁNEK tím, že důsledně uváděl všechny kontexty (poškozená, doplněná místa) jako samostatná lemata s vyznačením poškození (srv. např. str. 281: tt*, t[, t], ]tt, ]tt[ atd.). Tento přístup se ukazuje jako velice korektní a pro uživatele konkordance optimální. Autoři konkordance z Münsteru kupodivu tento problém prakticky ignorují, což vede k předkládání poměrně nepřesných údajů. Dokládá to např. náš příklad, kdy na str. 116 je uvedeno 14 dokladůvýskytu ktrt, z nichž pouze 4 (!) 13 jsou ve skutečnosti nepoškozené, všechna ostatní místa jsou poškozena, zhusta dokonce zvětší části (KTU I 11,6 ktr*t*; KTU I 17, II 20,37 a 40 k*t*rt apod.). Problematické je ovšem i doplnění některých chybějících grafémů. Markantní problém je např. KTU I 24,40, kde DIETRICH aloretz citují v konkordanci doklad ktr[t, celá řádka je však v textu silně poškozena a autoři jí prakticky doplňují (!). 14 Přitom čtení a*š*r* i*l*h*[t] k*t*r*[t bn] není nikterak jednoznačné. 15 Uživatel münsterské konkordance musí tedy všechny doklady opět konfrontovat s edicí, aby zjistil, do jaké míry je místo poškozené. To je ovšem nedostatek, který je jen těžko pochopitelný. Španělská práce má na několika místech chyby, které jsou doslova zarážející. Např. u lexému st (str ) se uvádí celkem 15 výskytů, z nichž plných 14 odpadá (!!!!). Paradoxní h je, že v citacích příslušných pasáží z textů, které uvádějí sami autoři konkordance, se st vyskytuje skutečně jen jednou (KTU IV 131,5), což potvrzuje také další kontrola h přímo podle edic textů. Petr ZEMÁNEK (str. 108) i münsterská konkordance (str. 87) jsou naproti tomu naprosto korektní a pracují s jediným dokladem tohoto slova. Podrobnější srovnávání ukazuje, že Jesús CUNCHILLOS a Pablo VITA uvádějí ojediněle některé lexémy, které nejsou ani u Petra ZEMÁNKA ani v konkordanci münsterské. Je to např. na str uváděné )apac leg<omenon ršt, které je ovšem 13 Takto správně uzemánka na str. 147 [KTU I,17 II 26, KTU I,17 II 33, KTU I,17 II 35 a KTU I, ]. 14 Je logické, že u ZEMÁNKA, který pracuje jinou metodou, jež je nepochybně bližší výchozímu jazykovému materiálu, tento doklad nenalezáme. Podobně uněj musí chybět KTU I,10 II 40, kde je zachována pouhé ]b*l [ ]t[, doplněné DIETRICHEM aloretzem na h]b*l [ktr]t[. 15 Výskyt ašr je omezen zatím pouze na tento text, kromě našeho místa v 24,38 a 24,1, spolu s ilht by se mělo vyskytovat jen jednou, právě na tomto poškozeném místě apod.

6 abstrahováno, navíc se značnou dávkou odvahy, 16 na základě poškozeného místa v ugaritském vokabuláři (ř. 28) 17 : i [r]i? iš [tum]. Toto místo dokumentuje rozdíl mezi španělskou prací a oběma dalšími konkordancemi, který vyplývá z různého zadání, které si autoři kladou. Münsterská i ZEMÁNKOVA práce (srv. název první a předmluvu druhé) totiž nezahrnují malou skupinu textů, psaných klínovým (nealfabetickým) písmem (právě z těchto textů je výše citovaný příklad). Jde o přístup, pro který se jen těžko hledá logické zdůvodnění. Část jazykového materiálu jednoho jazyka se takto vyčleňuje, a to vlastně jen proto, že jde o zápis v jiném (převzatém) grafemickém systému. Nepříliš průkazná je pro mne argumentace, která se někdy v odborné literatuře uvádí, že mezi interpretací obou dvou forem zápisu je občas obtížné hledat styčné body, resp. argumentace o určitém jednostranném obsahu sylabicky psaných textů apod. 18 Paradoxní je, že nová münsterská edice (KTU 2 ), která má zpracovávat klínopisné alfabétické texty z Ugaritu, Ras [sic!] Ibn Hani [sic!] a z jiných míst, uvádí na str. 603 jako appendix (siglum KTU 10) přepis jednoho (!) ugaritského textu in syllabic script (jde však skutečně o text v ugaritštině?, srv. literaturu tamtéž). Je to dvojí nedůslednost: především tento text není v münsterské konkordanci, která je indexem ke KTU 2, zahrnut a v edici je z několika textů tohoto typu uváděn jen jeden (!). Chyba nebo nedůslednost, která nemá v publikacích tohoto typu místo. Jestliže se tedy ZEMÁNKOVA i münsterská konkordance v podstatě shodují v uváděných výskytech, je zde ovšem jiný rozdíl, který však vyplývá nikoliv ze srovnání konkordancí, ale z prvního a druhého vydání ugaritských textů. Nová edice totiž mění hodnocení některých míst, protože však Petr ZEMÁNEK mohl pracovat pouze s prvním vydáním a promítá do řazení lexémů své konkordance místa poškozená, jsou zde určité rozdíly. Např. v KTU I 17, II 37 má ZEMÁNEK k*trt, nové vydání navrhuje k*t*rt, oproti k*tr*t navrhuje druhé vydání čtení k*t*rt (KTU I 17, II 40) apod. Nemohl jsem přirozeně prověřit celou konkordanci, namátková kontrola však ukazuje, že drtivá většina případů představuje minuózní rozdíly. Navíc hodnocení těchto změn v KTU 2 oproti prvnímu vydání je pro badatele, který nemá k dispozici alespoň kvalitní fotografie, prakticky nemožné Ze třech konsonantů tohoto abstrahovaného lexému je v textu nepoškozen jen jeden (š), další dva jsou zcela nebo částečně doplněny! 17 Zpracování těchto vokabulářů předložil John HUEHNERGARD, Ugaritic Vocabulary in Syllabic Transcription. In: Harvard Semitic Studies sv. 32, 1987, naše místo srv. str. 27. Srv. recenzi této publikace: VAN SOLDT, W.H. In: BiOr 1990, str V jiných filologiích starého Předního východu by byl tento přístup sotva akceptovatelný. Nikdy se např. nestalo, že by někdo v íránistice takto vyčleňoval pázendové mazdaistické texty na základě argumentu, že jde sice o zápis středoperštiny, ale v jiném grafemickém systému (avestské písmo).

7 28 Jedno dekódování nahradilo jiné zakódování a verifikace, s ohledem též na velkou fragmentárnost ugaritských textů, je na mnoha místech stále otevřená. Pro úplnost je třeba dodat, že španělská konkordance je ve své tištěné formě jakýmsi částečným výstupem rozsáhlého počítačového projektu, který rozhodně stojí za stručné představení. Projekt Banco de Datos Filológicos Semíticos Noroccidentales rozvíjí madridská LABORATORIO DE HERMENEUMÁTICA 19 a jeho cílem je (velmi stručně shrnuto) elektronické zpracování textových korpusů některých semitských jazyků. Tato zpracování mají poskytnout, vedle textových korpusů a běžných vyhledávacích funkcí, které zaručuje každý trochu slušnější lingvistický software, celou řadu nových speciálně pro konkrétní jazyk vyvinutých počítačových nástrojů pro morfologickou analýzu, rozšířené vyhledávání např. gramatických tvarů apod. 20 Zatím byl vydán jeden CD ROM, 21 který je právě věnován ugaritštině. 22 Technická úroveň zpracování je vynikající, na celém přístupu je patrná bohatá finanční podpora, která umožnila přípravu softwarového prostředí přímo na míru a každý uživatel tento přístup ocení. Jiným problémem je obsahová stránka. Texty nabízené v elektronické podobě bylo třeba individuálně připravit (např. provést morfologické a další analýzy) a zde nelze vyloučit podobné problémy, které se projevují u tištěné konkordance. Nicméně nová korigovaná edice takového textového korpusu by byla, ve srovnání s klasickými postupy, 19 Průběžné informace jsou na počítačové stránce této laboratoře nazvané Sapānu (http://www.labherm.filol.csic.es). 20 Srv. k některým aspektům jazykovědné analýzy textů v rámci tohoto projektu např. CUNCHILLOS ILARRI Jesús-Luis, Traitement informatique des syntagmes simples. In: Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica. Hrsg. von Jost GIPPERT und Petr VAVROUŠEK. Bd. 2, Praha 1997, str CUNCHILLOS Jesús-Luis - CERVIGÓN Raquel - VITA Juan-Pablo - GALÁN José Manuel - ZAMORA José-Ángel, Generador de Segmentaciones, Restituciones y Concordancias (GSRC). Banco de Datos Filológicos Semíticos Noroccidentales. Primera parte: Datos ugaríticos, III. 1 CD-ROM. Madrid ISBN: Doporučená konfigurace: počítač Apple Macintosh s procesorem 68xxx, operační systém Mac OS 7.0, lépe 7.5 a vyšší, 6 MB RAM, 53 MB prostoru na pevném disku. 22 Jistým problémem je, že softwarové prostředí, které bylo speciálně pro tento účel vyvinuto, pracuje pouze v operačním systému Apple Macintosh. Podstatně lepší přístup volily jiné projekty, které poskytují na elektronickém médiu texty: formát je zcela univerzální (ASCII) a obslužný software je obyčejně zvlášt jak pro operační systém WINDOS tak pro počítače Macintosh. Takto např. CD ROM řeckých textů sřecko-anglickým slovníkem, podrobnou morfologickou analýzou, výkladovými příručkami apod., který nyní vydal projekt PERSEUS (http://www.perseus.tufts.edu), stejně postupuje i THESAURUS LINGUAE GRAECAE (http://www.uci.edu/~tlg/), byt toto řešení je pro tento projekt daleko snažší (jde o rozsáhlé elektronické edice řeckých textů, ale bez morfologické nebo sémantické analýzy).

8 technicky i finačně nenáročná a záhy může vzniknout skutečně spolehlivá elektronická ugaritská databáze. 23 Závěrem stručné shrnutí. Přes veškerou monumentálnost zůstává španělská konkordance CUNCHILLOSE a VITY nejproblematičtější ze všech tří, prakticky současně publikovaných prací. Značná nepřehlednost (složitý systém označování konce řádek, doplnění, poškození apod.), místy problematické (zřejmě) automatické generování kontextu (přinášející zhusta uvádění jednoho identického výskytu na dvou místech), přiřazování sporných kontextů k nasazovaným lexémům to jsou jen některé prohřešky proti přísné filologické metodě, kterou práce tohoto typu vyžaduje. Münsterská konkordace těží z toho, že vychází z nové edice textů a zapracovává nové kolace a změny v hodnocení některých míst. V drtivé většině jde ovšem o změny nepatrné a zčásti navíc značně problematické. Zcela však pomíjí označování poškozených grafémů a není tedy důsledným indexem k nové edici. Konkordace Petra ZEMÁNKA je spolehlivou příručkou, jež vyniká mj. také způsobem řazení lexikálních forem, který je neobyčejně praktický a přehledný. Umožňuje na první pohled vyčlenit z dalších úvah nejistá a problematická místa a hledat relevantní kontexty. Určitá omezení jsou dána objektivním problémem, s nímž zápolí většina filologů starého Předního východu, kteří musí pracovat s nedokonalými edicemi textů, bez větší možnosti verifikace těchto vydání. Na druhé straně má v našich oborech i ta nejkompletnější tištěná konkordance jepičí život: objevy nových textů každé takové příručce záhy nemilosrdně reservují pouze přísně vymezené místo v dějinách oboru. 24 To vše opět dokládá, že klasická konkordance ztratila smysl a doba je zralá pro důsledný přechod na elektronická publikační média Zřejmě (zatím?) mimo možnosti tohoto španělského projektu je rozšířit CD ROM o naskenerované ugaritské tabulky, což je pro komplexnost materiálu, který byměl ugaritský korpus poskytovat, nanejvýš žádoucí. Elektronické grafické zpracování ugaritských tabulek je jedním z cílů projektu univerzity v Edinburghu. K dispozici je ovšem zatím jen několik ukázek (http://www.ed.ac.uk/~ugarit/home.html). K tomuto a dalším obdobným projektům srv. GIPPERT Jost, The Use of Computers in Ancient Near Eastern Studies. State of the Art and Future Prospects. In: Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica. Hrsg. von Jost GIPPERT und Petr VAVROUŠEK. Bd. 2, Praha 1997, str To je nakonec osud všech tří konkordancí, které jsme rozebírali: koncem roku 1994 byl ohlášen objev nových ugaritských tabulek, vykopanýchvrās Šamrā vkvětnu - červnu stejného roku. Podle předběžných informací (elektronický bulletin Orientálního ústavu v Chicagu: ANCIENT NEAR EAST DIGEST, Friday, 14 October 1994) šlo o over three hundred texts [357 bits and pieces]. The September mission allowed us to complete the clearance (2nettoyage ), with a further 62 inventory items, including fragments.... Jinou otázkou je, kdy jejich fotografie nebo alespoň přepisy spatří širší vědecká veřejnost.

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1 Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce v doktorských studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa na Ekonomické fakultě TUL Závazná struktura

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Příprava bakalářské práce

Příprava bakalářské práce Příprava bakalářské práce CÍLEM JE NAUČIT SE PRACOVAT S ODBORNOU LITERATUROU příprava během letního semestru vyhledávání literatury výběr a analýza nejpodstatnějších částí textu konzultace se školitelem

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Systém pro poloautomatické propojení textů se zdroji

Systém pro poloautomatické propojení textů se zdroji Masarykova univerzita Fakulta informatiky Systém pro poloautomatické propojení textů se zdroji Bakalářská práce Jindřich Ryšavý Brno, podzim 2016 Masarykova univerzita Fakulta informatiky Systém pro poloautomatické

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Jak psát bakalářskou či diplomovou práci. Možná úskalí při výběru témat a vedoucích prací:

Jak psát bakalářskou či diplomovou práci. Možná úskalí při výběru témat a vedoucích prací: Jak psát bakalářskou či diplomovou práci Následující text poskytuje základní informace o tom, jak si zvolit téma bakalářské (a také Úvodu k bc. práci) či diplomové práce a jak práci tohoto typu psát. Výchozím

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

Cestovní zpráva. Program akce: Průběh akce. O Anopress

Cestovní zpráva. Program akce: Průběh akce. O Anopress Cestovní zpráva Pracovník: Jiří Fišer Akce: Školení o obsluze databází z programu VISK8-A Datum konání: 4. 4. 2016 Místo konání: Praha, Národní knihovna Klíčová slova: Anopress -- vyhledávání -- tisk --

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Nástroje pro tvorbu anglického textu

Nástroje pro tvorbu anglického textu Nástroje pro tvorbu anglického textu Ludvík Hulík a Vlastimil Kašpar České vysoké učení technické v Praze, stavební fakulta 16. května 2008 Ludvík Hulík a Vlastimil Kašpar (FSv ČVUT Praha) Nástroje pro

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

CO DĚLAT, ABY BYLA DATA V DOKTORSKÝCH DISERTACÍCH ZNOVU VYUŽITELNÁ PRO VÝZKUM? Joachim Schöpfel Hélène Prost Cécile Malleret

CO DĚLAT, ABY BYLA DATA V DOKTORSKÝCH DISERTACÍCH ZNOVU VYUŽITELNÁ PRO VÝZKUM? Joachim Schöpfel Hélène Prost Cécile Malleret Prezentace je dostupná pod licencí Creative Commons, licence: CC-BY-SA-4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ), via http://invenio.nusl.cz/record/200846 CO DĚLAT, ABY BYLA DATA V DOKTORSKÝCH

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep.

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep. Tvorba prezentace RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Email: Zbysek.Posel@ujep.cz Obsah A. Teoretická část Zásady tvorby prezentace Přednes prezentace

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Korpusová lingvistika a počítačová lexikografie. Od 60. let 20. st.

Korpusová lingvistika a počítačová lexikografie. Od 60. let 20. st. Korpusová lingvistika a počítačová Od 60. let 20. st. Raná korpusová lingvistika (konec 19. st 50. léta 20. st., Early corpus linguistics) strukturalistická tradice, americký deskriptivismus, metody založené

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Bod programu: Věcné zpracování (možnosti obohacování dříve dodaných záznamů) Marie.Balikova@nkp.cz Pracovní skupina pro SK, 7.3.

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Č. j. 50/2015 Stanovisko k návrhu zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací (dále jenom práce) platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální

Více

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky Otázka 20 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky... 1 Zadání Relační DB struktury sloužící k optimalizaci

Více

II. METODICKÁ ČÁST 1

II. METODICKÁ ČÁST 1 II. METODICKÁ ČÁST 1 LEGISLATIVA Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO International Organization for Standardization) je celosvětovou organizací, jejímž hlavním posláním je vypracovávání mezinárodních

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT PRACOVNÍ LIST - REFERÁT Anotace Tématem pracovního listu je slohový útvar referát. Materiál slouží k výkladu, ale také je orientován na práci s konkrétním referátem. Cílem je seznámit žáka s daným útvarem

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Využití tabulkového procesoru MS Excel

Využití tabulkového procesoru MS Excel Semestrální práce Licenční studium Galileo srpen, 2015 Využití tabulkového procesoru MS Excel Ing Marek Bilko Třinecké železárny, a.s. Stránka 1 z 10 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. DATOVÝ SOUBOR... 2 3. APLIKACE...

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05)

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05) Naučný slovník, souborné zpracování jednoho nebo všech oborů vědy, techniky a kultury (encyklopedie všeobecná), a to buď v abecedně řazených heslech, nebo ve statích uspořádaných podle systému. Pokusy

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců. AUTORSKÁ PRÁVA Citace

Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců. AUTORSKÁ PRÁVA Citace Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců AUTORSKÁ PRÁVA Citace Citace v autorském zákoně Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon bezúplatné zákonné

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY

JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Z angličtiny přeložila Irena Grusová John P. Kotter: A Sense of Urgency Copyright 2008 John P.

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace Šromotovo nám. 177, Hranice 753 01 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 www.zssromotovo.cz ABSOLVENTSKÉ

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: závěry a poznámky, literatura a citace 1) Závěry a doporučení 2) Poznámky a odkazy 3) Seznam literatury a citace Závěry a doporučení - závěr vychází z jádra

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

Vědecká literatura a database

Vědecká literatura a database Vědecká literatura a database Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje 1 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Věc: Zápis z ustavujícího jednání pracovní skupiny Terminologie pro veřejné osvětlení ze dne 1.9.2010. Přítomni: Omluveni: Ing. Petr Holec, Ing. Jan Novotný, Ing.

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Josef Pecinovský Jak na Windows Vista v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3053. publikaci

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Knihovny současnosti 2007 Obsah prezentace Co je systém PRIMO Příklad fungování systému Komponenty systému Princip fungování

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282 doc. PhDr. Michal Šmigel, Ph.D. proděkan FF UMB Tajovského 40 974 01, Banská Bystrica

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

L A TEX Korektura textu

L A TEX Korektura textu Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Korektura textu Autor: Jana Baarová,Pavla Ptáčková, Hana Gubániová, Rudolf Klímek Editor: Jan Varyš Praha, 5.5. 2010 Katedra

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996

ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996 ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996 Dokumentace POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ JEDNOJAZYČNÝCH TEZAURŮ ČSN 01 0193 Documentation - Guidelines for the establishment and development of monolingual

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV KDE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU? RIV Popis údajů RIV pro rok 2010 http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=986 (pdf dole) ASEP v

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8-

Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8- ČESKÁ NORMA 33.120.30 Leden 1996 Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8- ČSN IEC 796-2 bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 2: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci systémové 36

Více

Tvorba odborné publikace

Tvorba odborné publikace Tvorba odborné publikace Iveta Fürstová Iveta.furstova@techlib.cz Přehled Východiska Plánování Tvorba Výsledky Východiska: 1. Proč kniha vzniká? cíl a poslání knihy volba tématu proč toto téma - nutnost,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 39.060 2003 Screeningové zkoušky uvolňování niklu z předmětů ze slitin a z předmětů potažených ochrannými povlaky, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová výběrová rešerše) Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

1) Historie a současnost vědeckých časopisů. 2) Jak vypadají články - druhy a struktura

1) Historie a současnost vědeckých časopisů. 2) Jak vypadají články - druhy a struktura 1) Historie a současnost vědeckých časopisů 2) - druhy a struktura Pravidlo druhé: Základem vědecké práce je studium literatury.?? Proč ale číst něco, co již bylo objeveno?? - neopakovat stejný pokus se

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

Databáze českých meter

Databáze českých meter Databáze českých meter 1795 1825 KVĚTA SGALLOVÁ Představením Thesauru českých meter raného obrození chceme upozornit bohemistickou odbornou veřejnost na databázi, která vznikla v Ústavu české literatury

Více

Citace. Proč, kdy a jak

Citace. Proč, kdy a jak Citace Proč, kdy a jak Citace 3 základní důvody, proč citovat: Nevydávat cizí myšlenky za své vlastní 1. Ověření uvedených tezí umožňuje nalézt teze, z nichž výzkum vychází a práce, na nichž jsme stavěli.

Více

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková Linked Heritage Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany Alena Součková Základní cíle Získat pro Europeanu velký objem nových dat, a to nejen z veřejného, ale i ze soukromého sektoru

Více

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 17- Řepy OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 čl. 1 Odborné publikační aktivity akademických pracovníků VŠRR Informace o předávání dat do IS VaVaI

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005

YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005 <NÁZEV PŘÍSPĚVKU, 14 b., VELKÁ PÍSMENA, TUČNÉ, CENTROVÁNO> YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005 Jméno(a) autora(ů) s tituly Pracoviště

Více

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 PowerPoint lekce I. Osnova Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 Pokročilé efekty a práce s multimédii Jak na správnou prezentaci

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Počítač a multimédia v moderní mateřské škole Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Základní ovládání počítače Terminologie Hardware Software Základy používání počítače 2013 Eduard Gratzl 2 Počítač nebo Laptop

Více