Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Řešení domácího násilí významné mezníky : je DN vůbec problém?první representativní výzkum STEM ( 16% rodin postiženo DM) : je DN zvláštní druh násilí? Je trestným činem?..(červen 2004 kriminalizace DN 215a tr.zák.) /7: preventivní postupy při řešení DM zák. č. 135/2006 Sb.( zdroj: BKB Výcvik DONA linky 2009)

3 Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů Cílem je zajištění ochrany a bezpečí ohrožené osoby Preventivní opatření Není diskriminace dle pohlaví, převážně ochrana ohrožených osob žen, ale vykázány i ženy Na orgány policie je přenesena plná odpovědnost za prvotní zásah v akutních případech Přijato pojmosloví násilná/ohrožená osoba Ze společného obydlí odchází násilná osoba

4 3 pilíře zákona Policie ČR (vykázání, zákaz přiblížení) Intervenční centra (následná nabídka podpory a pomoci ohroženým osobám) Soudy OSŘ ( návrh na vydání předběžného opatření, prodloužení účinnosti předběžného opatření,řízení ve věci samé iniciativa ohrožené osoby) Role jednotlivých pilířů jsou nezastupitelné

5 Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, v platném znění Účinnost od Nová koncepce policejního zákona Není správním orgánem, vykázání činí ze zákona ( faktický úkon) Teritoriální i personální ochrana policií Ust. 47/odst.3 Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba Ust. 337 tr.zák. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ( účinnost od )

6 Zákon č. 273/2008 Sb. pokrač. Vykázání na dobu 10 dnů -nelze zkrátit, nezávislé na vůli ohrožené osoby Do 24 hodin od vstupu zašle policie záznam o vykázání IC, OSPOD, soudu Policejní kontrola dodržování vykázání násilnou osobou do 3 dnů od vykázání Podání námitek do 3 dnů od převzetí potvrzení o vykázání

7 IC Informační centrum( zákon č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách) Do 24 hodin získává záznam o vykázání násilné osoby Do 48 hodin povinně kontaktuje ohroženou osobu Odborná pomoc a podpora IC

8 Soudy Občanské soudní řízení(zákon č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád) Předběžné opatření( je-li vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele) Soud rozhodne do 48 hodin od podání návrhu ohrožené osoby Vydané předběžné opatření trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti Není podmíněno předchozím vykázáním policejního orgánu

9 Soudy Občanské soudní řízení Návrh nepodléhá povinnosti složit finanční jistotu ve výši 50tis. Kč Nařízené předběžné opatření lze na návrh ohrožené osoby prodloužit i opakovaně Proti usnesení o vydání předběžného opatření se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení Max. doba trvání 1 rok od prvotního nařízení Návrh na prodloužení předběžného opatření lze podat společně s návrhem na zahájení řízení ve věci samé ( rozvod, úprava poměrů)

10 Trestně právní ochrana Trestný čin Týrání osoby žijící ve společném obydlí ( 199 tr.zák.) Kriminalizace domácího násilí Účinnost od kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán

11 Trestně právní ochrana Týrání svěřené osoby tr.zák. Pojem týrání vymezuje konstantní judikatura Týráním se rozumí nejen působení fyzických útrap, ale i týrání v oblasti psychické Ochrana se poskytuje nejen nezl. dětem, ale i osobám zletilým, které jsou např. z důvodu nemoci, stáří, invalidity odkázány na péči jiných osob

12 Trestně právní ochrana Nebezpečné vyhrožování 353 tr.zák. Vyhrožování usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu. Sazba až 1 rok. U dítěte, těhotné ženy a v dalších případech sazba až 3 léta. Není důležité, zda to obavu vzbudilo, ale zda to probíhalo tak, že to důvodnou obavu vzbudit mohlo.

13 Trestně právní ochrana Nebezpečné pronásledování 354 tr. zák Vyhrožování ublížením nebo jinou újmou, popřípadě újmou blízkých osob Vyhledávání osobní blízkosti nebo sledování proti vůli poškozeného Vytrvalé kontaktování elektronicky, písemně nebo jinak proti vůli poškozeného Omezování v obvyklém způsobu života Zneužití osobních údajů ke získání kontaktu To vše dlouhodobě a tak, že to může vzbudit obavu

14 Nový trestní zákoník a oznamovací povinnost (zákon č. 40/2009Sb. v platném znění,účinnost od ) Mění a do jisté míry rozšiřuje oznamovací povinnost i povinnost překazit trestný čin, která platí pro všechny občany U soc. pracovníka, zdrav. pracovníka neplatí povinná mlčenlivost Učitel musí vědět, kdy má povinnost trestný čin oznámit případně překazit

15 Neoznámení trestného činu 368 tr. zák. Taxativní výčet trestných činů, které je každý povinen oznámit, jinak je trestný S čím se může setkat učitel: Vražda,těžké ublížení na zdraví,mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, obchodování s lidmi, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby Povinnost oznámit policii nebo stát. zástupci prokazatelně, nestačí tedy telefonicky, je třeba mít doklad

16 Nepřekažení trestného činu 367 tr.zák. Taxativní výčet tr. činů, které je každý povinen překazit jinak je trestný Všechny trestné činy, které jsme povinni oznámit a některé další, které jen překazit: zejména zabití, znásilnění, pohlavní zneužití Překazit mohu též ( a často jen) oznámením učiněným na policii nebo státním zastupitelství prokazatelně!

17 Trestní oznámení Jakou formou a komu podat. Pozor na nepodložená konstatující tvrzení, která by mohla být křivým obviněním. žádám, aby bylo zkoumáno zda nedošlo k Pokud policie odloží stížnost OSZ. Totéž neformálně pokud odmítne nebo odevzdá. Proti rozhodnutí OSZ(okresní státní zástupce)lze požádat o výkon dohledu nadřízené KSZ(krajské státní zastupitelství) dle zákona o SZ

18 Opatření proti nečinnosti policie Lze žádat stát.zástupce o odstranění průtahů při vyřizování trestního oznámení Je-li nebezpečí z prodlení a policie je nečinná či odmítá zakročit, požádat o zásah operačního důstojníka krajského ředitelství. Nezjedná-li nápravu on, pak operační důstojník policejního prezidia. V pracovních dnech příslušný ředitel, náměstek pro trestní řízení, velitel SKPV, státní zástupce

19 Domácí násilí a děti U 38% obětí DN záhy po uzavření manželství U 14% obětí při přestěhování do společného obydlí ( děti se rodí do násilného vztahu) 10% žen uvádí, že se násilí objevilo v průběhu těhotenství 20% žen teprve po porodu narození spustilo násilné incidenty Diferencované poznatky o specifikách dopadu DN v závislosti na věku dítěte nejsou. Zatím se vychází z předpokladu o vyšší traumatizaci v nízkém věku ( Shipway,2004) Z vystoupení doc. L. Čírtkové na konferenci v Pardubicích, prosinec 2008)

20 Domácí násilí a děti Zhruba 20 25% dětí se vměšuje do násilných incidentů ( např. se pokouší bránit ohroženou osobu) 10= dědí je v průběhu útoku na matku také napadeno 2% dětí přechází z různých důvodů a motivů na stranu agresora (Doc.Čírtková, konference Pardubice 2008)

21 Domácí násilí a děti Problémy k úvaze : A) přítomnost dětí při vykázání B) pobyt matky s dítětem v azylovém domě kontakt s násilným otcem C) rozvod / úprava poměrů k dětem pro dobu po rozvodu kontakt dítěte s násilným otcem Násilí mezi rodiči je charakterizováno jako psychické týrání potomků Může být násilný otec dobrým rodičem a za jakých okolností?

22 OSPOD(Orgán sociálně právní ochrany dětí při řešení případů DN) Zákon č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném znění Ust. 6odst.1pís.g) : okruh dětí na které se SPO zaměřuje, též děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči či jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte.. Dítě je sekundární obětí DN a musí mu být zajištěna státem sociálně právní ochrana v odpovídajícím rozsahu Povinnost vyhledávat děti ohrožené DN a vést je ve své evidenci

23 Orgán sociálně právní ochrany při řešení případů DN Ust. 51odst.5 písm.b) : povinnost OSPOD vůči OČTŘ(orgán činný v trestním řízení) oznamovat skutečnosti, že dochází k násilí mezi rodiči. Ust. 53 odst.1 - povinnosti státních orgánů vůči OSPOD Ust. 52 -oprávnění OSPOD návštěvy ve škole Povinnost OSPOD zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele Povinnost OSPOD zachovávat mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se stal obětí DN ( ust. 57/odst.1 zák.359/1999sb.

24 Základní rozlišení obětí Pravé oběti k viktimizaci dochází Nepravé oběti myslí si, že je obětí DN, ale podle všech objektivních měřítek není riziková kategorie pro policii Falešné oběti ví, že nejsou oběti, ale záměrně viktimizaci předstírá ( př. DN je dobrý argument při rozvodu ) zdroj: přednáška doc.čírtkové, výcvik BKB,2009)

25 Osoby ohrožené DN Manželka, manžel, druh,často bývalí manželé, kteří žijí po rozvodu dál ve společném bytě Děti Senioři, kteří žijí ve společném bytě s dětmi či vnuky Osoby zdravotně postižené odkázané na pomoc blízkých osob

26 Metoda SARA DN Pro využití v ČR metodu SARA se souhlasem autorů adaptoval Bílý kruh bezpečí o.s. Diagnostická metoda SARA ( SpousalAssaultRisk Assessment) vznikla v Kanadě, byla transformována pro práci policistů ve Švédsku a odtud šířena do dalších zemí. BKB vydal Pomůcku pro policisty. Obsahuje 15 strukturovaných otázek na rizikové faktory : 5 otázek odhaluje rizikové faktory u násilné osoby v aktuálním vztahu, dalších 5 umožní rychle zjistit rizikové faktory opět u násilné osoby v rámci obecných sklonů k násilí, tj. násilných projevů na veřejnosti, posledních 5 otázek pomáhá zjistit rizikové faktory týkající se zranitelnosti osoby ohrožené DN zdroj: zpravodaj BKB

27 Jednotlivá opatření dle vyhodnoceného rizika Bezpečnostní plán, informace o tom, co je DN, nasměrování na další odbornou pomoc, sociální služby, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy,motivace k řešení, motivovat k řešení, Vykázání, podání trestního oznámení, vazba,azylové domy s utajenou adresou (např. ACORUS), v případě nezl. dětí OSPOD, pomoc IC..

28 Telefonická krizová pomoc DONA linka tel nepřetržitý provoz Od roku 2001 nepřetržitě Poskytuje pomoc osobám ohroženým DN Komunikuje i s tzv. zachránci ( sousedé, známí, příbuzní..) Porady profesionálům v kontaktu s DN ( lékař, policie, soc. pracovnice) Předání informací o dalších možnostech pomoci databáze BKB nonstop

Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí. ze dne 16. 3. 2015

Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí. ze dne 16. 3. 2015 Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí aktualizace 1x ročně ze dne 16. 3. 2015 Obsah: 1. Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte str. 2 3 2. Dítě se závažnými a opakovanými

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

pracovníci Občanské poradny Nymburk, o.s. a pracovníci Občanské poradny Beroun

pracovníci Občanské poradny Nymburk, o.s. a pracovníci Občanské poradny Beroun Brožura Co dělat, když? Rady a informace pro oběti násilí a trestných činů vznikla v rámci projektu č. CZ.04.1.05/3.2.04.4/5342 Vytvoření poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných činů ve

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí

Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí Domaci_nasili12-3-print.indd 1 3/13/2010 6:08:30 PM Domaci_nasili12-3-print.indd 2 3/13/2010 6:08:30 PM Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí Příspěvky zazněly na setkáních interdisciplinárního

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 OBSAH 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina Kontakty: Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina ÚMČ Brno-Slatina Budínská 2 odbor sociální péče 627 00 Brno sociálně-právní ochrana dětí Telefon: +420 533 433 576 (podatelna) telefon SPOD: +420 533

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více