Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010"

Transkript

1 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Na jednání se dostavilo 13 zastupitelů, p.řežábek a p. Nováček se z pracovních a zdravotních důvodů předem omluvili. Po přivítání zastupitelů a přítomných občanů starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a vyvěšen k nahlédnutí na ÚD městského úřadu a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního jednání navržený radou města. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k návrhu programu nebyly vzneseny, byl program všemi hlasy schválen (hlasování: ). Dále starosta konstatoval, že většina projednávaných materiálů byla zastupitelům zaslána předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat a prezentovat je především kvůli přítomným občanům. Schválený program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti za uplynulé období 3. Schválení zprávy o inventarizaci majetku k Schválení rozpočtu města na rok Schválení rozpočtového výhledu na roky Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna 7. Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/1 8. Schválení Změny č.1 územního plánu města Nová Bystřice 9. Zpráva výborů zastupitelstva 10. Žádosti občanů 11. Různé 12. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni 11 hlasy Ing. Kovář a p. Janovský, kteří se hlasování zdrželi. Tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Zpráva o činnosti za uplynulé období Před vlastní zprávou o činnosti za uplynulé období starosta města provedl kontrolu vybraných usnesení z posledních dvou jednání zastupitelstva, která doplnil krátkými informacemi o jejich plnění. Vzhledem k tomu, že zastupitelé nevyžadovali žádné doplňující informace, vzalo zastupitelstvo města zprávu o plnění usnesení z minulých dvou jednání ZM na vědomí. Informace o jednání s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Starosta zastupitelům připomenul, že tato firma nám zabezpečuje odvoz komunálního odpadu včetně jeho uložení. Ve smlouvě, kterou máme s firmou uzavřenu, může AVE CZ zvyšovat ceny za svoz pouze v případě 10% inflace. V loňském roce byl schválen Dodatek č.6 k této smlouvě na navýšení ceny obsluhy o 5% 1

2 (inflace byla 6,5%) na částku 1.221,- Kč/tunu odpadu. Zároveň byla podepsaná i Smlouva o reklamě na částku ,- Kč. Obdobně jsme postupovali i při jednáních o ceně za obsluhu pro tento rok. Vzhledem k tomu, že oborová inflace byla 1,5%, přistoupili jsme na navýšení částky o 1,5%, čili na částku 1.137,- Kč/tunu odpadu. Zároveň nám nabízí AVE CZ Smlouvu o reklamě na částku ,- Kč. Rada města po projednání doporučuje zastupitelům dokumenty schválit. Návrh usnesení : ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterým se upravuje cena obsluhy pro rok 2010, a uzavření Smlouvy o reklamě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve výši ,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem obou smluv. Výroční zpráva a výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy N. Bystřice Starosta v krátkosti seznámil zastupitele s obsahem Výroční zprávy školy a po té ji poslal všem k nahlédnutí. Podrobněji se zabýval kladným výsledkem hospodaření, kde zůstatek z hlavní činnosti byl ve výši ,97 Kč a zisk z doplňkové činnosti byl ve výši ,51 Kč. Ředitel školy navrhnul využít zůstatek z hlavní činnosti k nákupu výškově stavitelných lavic do dvou tříd ( ,- Kč) a zbývající částku na výrobu 40 ks stolů pod počítače. Zisk z doplňkové činnosti navrhnul ředitel využít k pokrytí mimořádných odměn pro pracovníky, kteří v době osobního volna pomáhali s úklidem školní jídelny po její rekonstrukci (14 pracovníků) a na vyplacení odměn pracovníkům, kteří se zasloužili o vytvoření tohoto zisku. Rada města po projednání doporučuje zastupitelům návrh ředitele školy na rozdělení zisku schválit. Návrh usnesení : ZM schvaluje Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice za rok 2009 a v souladu s článkem 3 Směrnice pro příspěvkovou organizaci ZŠ v N. Bystřici rozhoduje o využití zisku takto : a) ze zůstatku z hlavní činnosti školy ve výši ,97 Kč bude ,- Kč použito na vybavení dvou tříd výškově stavitelnými lavicemi, ,97 Kč na nákup materiálu na výrobu 40 počítačových stolů do 20 tříd, ,- Kč na odměnu pro školníka za jejich výrobu v době svého volna. b) zisk z doplňkové činnosti ve výši ,51 Kč rozdělit tak, že část ve výši ,51 Kč bude použita na odměny pracovníků v doplňkové činnosti včetně odvodů, druhá část ve výši ,- Kč na mimořádné odměny čtrnácti pracovníkům včetně odvodů za přesčasovou práci při rekonstrukci ŠJ. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na rekonstrukci KD Koruna Starosta informoval zastupitele o tom, že 23. února 2010 proběhlo VŘ na akci Rekonstrukce KD Koruna na multifunkční komplex. Toto výběrové řízení pro město zabezpečovala firma Recte.CZ, s.r.o, jednalo se o veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení na stavební práce, takže se do ní mohlo přihlásit neomezené množství zájemců. Nabídku podalo celkem 11 firem, z nichž šest bylo ze soutěže vyloučeno, protože nesplnily některou z podmínek stanovenou zadavatelem nebo zákonem. Jednalo se o firmy : 1. Spilka a Říha s.r.o., Soběslav 2. RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Ostrava 3. Svoboda a syn, s.r.o., Brno 4. WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec 5. MANE Stavební s.r.o., Č. Budějovice 6. Stavcent, a.s., J. Hradec Hodnoceny byly tedy nabídky 5 firem : 1. Sdružení podnikatelů : Ing. Jiří Mach Stavební firma, J. Hradec a KAZIKO a.s., Praha 2. OHL ŽS, a.s., Brno 3. SWIETELSKY stavební s.r.o. 4. SSKA Stavební společnost Karviná, a.s. 2

3 5. ARSTAV s.r.o., J. Hradec Po posouzení a hodnocení těchto nabídek doporučuje komise jako nejvhodnější nabídku firmy ARSTAV s.r.o., J. Hradec. Rada po projednání s návrhem komise souhlasila a doporučuje zastupitelům uzavřít smlouvu právě s touto firmou. Do diskuse k tomuto bodu se přihlásil pan Březina, který byl členem výběrové komise a doplnil informace starosty o průběhu VŘ. Mgr. Zimola doplnil informaci o vlastní zkušenosti s výběrem firem, kdy se často stává, že s nejlevnější firmou bývají při realizaci stavby často problémy, protože si nárokuje další finanční prostředky za tzv. vícepráce a ty jsou hrazeny již z rozpočtu města. V konečném důsledku se pak např. 10% spolupodílí města výrazně zvýší. P. Loskota udivilo, že bylo z VŘ vyloučeno tolik firem a ptal se po příčině. Starosta mu ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek odcitoval důvody vyřazení některých firem zpravidla se jednalo o to, že uchazeč ve své nabídce nedoložil určité doklady, které požaduje zákon či zadavatel VŘ. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města : 1. vyloučilo ze soutěže o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex uchazeče, jejichž nabídky nesplnily podmínky stanovené zadavatelem a zákonem, a to uchazeče : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav; RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Ostrava; Svoboda a syn, s.r.o., Brno; WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec; MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice a STAVCENT, a.s., J. Hradec, 2. rozhodlo na základě návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější : ARSTAV s.r.o., Jindřichův Hradec, Radouňka 190, PSČ IČ : Nabídková cena bez DPH : ,- Kč Nabídková cena včetně DPH : ,- Kč 3. zmocnilo starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to ve lhůtách stanovených zákonem Zhodnocení volných finančních prostředků Starosta seznámil zastupitele se stavem našich finančních prostředků na běžných účtech u ČSOB a ČS. Uvedl, že u ČSOB máme cca 9,9 mil Kč a u ČS 4,3 mil. Kč. Z důvodu kofinancování některých plánovaných investičních akcí máme připravenou určitou finanční rezervu, kterou nebudeme ihned potřebovat. A vzhledem k tomu, že na běžných účtech nejsou tyto volné peníze dostatečně zhodnocovány (0,8% resp.1% p.a.), zjišťovali jsme možnosti výhodnějšího zhodnocení. ČSOB nabízí termínovaný účet s ročním zhodnocením kolem 1,5%, Česká spořitelna nákup podílových listů Sporoinvestu se zhodnocením kolem 1,8%. Rada doporučuje zastupitelům nákup podílových listů Sporoinvest. Tajemník informaci doplnil hledáme výhodnější zúročení volných finančních prostředků s rychlou likviditou a nízkou mírou rizika, Sporoinvest tuto naši představu splňuje. Návrh usnesení : ZM schvaluje nákup podílových listů Sporoinvest v hodnotě Kč. K bodu 3 Schválení zprávy o inventarizaci majetku k Starosta vyzval paní Mičunkovou, aby okomentovala Zprávu o inventarizaci majetku. Ta uvedla, že na základě příkazu starosty ze dne byla provedena řádná inventarizace majetku Města Nová Bystřice k Seznámila zastupitele se složením inventarizačních komisí a s návrhem na vyřazení majetku. Starosta města ji doplnil a uvedl, že většinu vyřazovaných věci již nelze dále použít, protože jsou nefunkční. Vyřazované zařízení z rekonstruované školní kuchyně bylo nabídnuto Střední odborné škole a 3

4 Střednímu odbornému učilišti J. Hradec, kteří si z vyřazovaných věcí prakticky nic nevybrali. Proto doporučuje zastupitelům zařízení vyřadit, případným zájemcům ho odprodat za cenu šrotovného. Návrh usnesení: ZM schvaluje Zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku, skladových zásob, peněžních prostředků a dokladové inventarizace k a vyřazení nefunkčního majetku. K bodu 4 - Schválení rozpočtu města na rok 2010 Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu v dostatečném předstihu spolu s dalšími projednávanými dokumenty. Starosta uvedl, že rozpočet byl řádně a včas zveřejněn, že ho projednával se všemi zastupiteli, velmi podrobně byl tento návrh rozpočtu projednáván také na radě (viz zápisy z Rady města), následně i s Finančním výborem a do této doby nebyly vzneseny žádné připomínky. Následovalo stručné přečtení jednotlivých položek rozpočtu a výzva k diskusi. K té se přihlásil Mgr. Zimola, který uvedl, že v návrhu rozpočtu je uvedeno na straně výdajů kofinancování KD Koruna z našeho rozpočtu, ale chybí zde další finanční krytí této akce. Starosta s vedoucí finančního odboru uvedli, že částka vyčleněná na případný podíl města na rekonstrukci KD je správně uvedena na paragrafu 3613 (nebytový fond), pouze možnost použití mohl být jinak textován. Důvodem uvádění textů ve sloupci poznámka v návrhu rozpočtu či jiných rozpočtových opatření je snaha o vyšší srozumitelnost jednotlivých paragrafů pro zastupitele. Vzhledem k tomu, že dále se k rozpočtu již nediskutovalo, přečetl starosta návrh usnesení. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města N. Bystřice na rok K bodu 5 Schválení rozpočtového výhledu na roky Starosta promítl zastupitelům tento materiál a znovu zopakoval, že předpokládané příjmy i výdaje jsou navrženy v hodnotách, které jsou v současné době známy. Zastupitelé k předkládanému materiálu nediskutovali. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města N. Bystřice na roky K bodu 6 - Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna Starosta připomněl zastupitelům jejich usnesení č. 170/09, kterým schválilo záměr zadání veřejné zakázky Poskytnutí úvěru městu N. Bystřice na financování akce rekonstrukce kulturního domu na multifunkční komplex a pověřilo jejím vypsáním majetkový odbor. Ten oslovil pět bank k předložení nabídky Komerční banku, a.s., ČSOB, a.s., ČS a.s., GE Money Bank, a.s. a Waldviertler Sparkasse von Nabídku dodaly pouze dvě banky Česká spořitelna, a.s. a Československá obchodní banka, a.s., zástupci Komerční banky se omluvili. Rada projednala obě nabídky a konstatovala, že Česká spořitelna byla ve všech parametrech úvěrové smlouvy pro město výhodnější ( úroková sazba, závazková provize, poplatek za vedení úvěrového účtu, způsob zajištění, poplatek za smlouvu) a celková nabídka cena je oproti nabídce ČSOB o cca ,- Kč výhodnější. Tajemník informaci starosty doplnil a přečetl zastupitelům konkrétní hodnoty parametrů úvěrů předkládaných výše zmíněnými bankami. V následné diskusi se Mgr. Zimola zeptal, zda v předkládané smlouvě je ošetřen případ, že nedojde k vyúčtování dotace do a tudíž nebude úvěr splacen. Odpověď : v úvěrové smlouvě v článku IX, odst. 2 Změna této úvěrové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek je uvedeno, že úvěrovou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplývá jednoznačná vůle smluvních stran změnit nebo doplnit tuto Úvěrovou smlouvu. Z tohoto vyplývá, že bude-li mít banka vůli např. posunout dobu splacení úvěru, lze např. dodatkem ke smlouvě splatit úvěr později. 4

5 Protože v tomto okamžiku neznal nikdo stanovisko banky k tomuto případnému problému, navrhl starosta stažení projednávání tohoto bodu z jednání zastupitelstva s tím, že si vyžádáme stanovisko České spořitelny, a.s. a smlouvu projednáme na další jednání. Návrh usnesení : ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 6 Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna. K bodu 7 Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/1 Starosta informoval zastupitele o možnosti zřízení poloprofesionální jednotky SDH tzv. JPO II/1 a to s účinností od Tato jednotka by fungovala v jiném režimu než stávající. Podstatný rozdíl by byl především v držení nepřetržité služby, protože zásahová jednotka by musela vyjet do 5 minut a být na místě zásahu do 15 minut. Nepřetržité držení služeb znamená samozřejmě mít dostatečné množství dobrovolných hasičů, kteří budou ochotni a schopni tyto služby dodržovat. Další věcí je podstatně vyšší finanční náročnost takovéto jednotky JPO II/1, protože sloužící hasiče bychom museli platit. Dále starosta zdůraznil kladné a záporné stránky převedení naší jednotky do kategorie JPO II/1. Bc. Garhofer doplnil informace starosty a zdůraznil, že k zabezpečení činnosti této jednotky je nutný především dostatek hasičů ochotných a schopných dodržovat přesně stanovené limity k zásahu. V současné době si není jistý, zda jsou schopni závazkům dostát, doporučuje nasimulovat si činnost jednotky jako by již pracovala v režimu JPO II/1. Do následné diskuse se přihlásil Mgr. Zimola a uvedl, že důvodem zřízení těchto poloprofesionálních jednotek je zaplnění bílých míst v mapě plošného pokrytí. Existují totiž oblasti, kam profesionální hasiči nejsou schopni včas dojet a tyto jednotky JPO II/1 by jim měly pomáhat tyto díry zaplnit. Tímto způsobem však stát přenáší svou povinnost na města aniž by jim garantoval financování této služby. Podle zkušeností obdobných měst by z rozpočtu města bylo nutno vyčlenit částku blížící se k 1 milionu korun, přičemž dotace tyto zvýšené náklady nepokrývají. Proto Mgr. Zimola navrhl přerušit jednání o tomto bodě do doby, než se vyjasní finanční krytí jednotek JPO II/1 ze strany státu. Návrh usnesení : ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 7 Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/1. K bodu 8 - Schválení Změny č.1 územního plánu města Nová Bystřice Pan místostarosta uvedl, že konečně došlo k veřejnému projednání změny č. 1 ÚP našeho města a pokud ji dnes zastupitelstvo schválí, bude zítra ukončeno projednávání změny č.1 ÚP zveřejněním Veřejné vyhlášky. Uvedl, že ve změně jsou akceptovány jednotlivé připomínky a podněty občanů, firem a Města tak, jak je zastupitelé průběžně projednávali a schvalovali. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města Nová Bystřice, jako příslušný orgán dle ust. 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen stavební zákon ) na svém řádném zasedání dne ve věci návrhu změny č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, po ověření dle 54 odst. 2 stavebního zákona : 1. vydává opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, za použití ust. 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona. 2. ukládává starostovi města dle 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice veřejnou vyhláškou. 5

6 K bodu 9 Zpráva výborů zastupitelstva města Finanční výbor předložil zprávu o projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2010 s konstatováním, že neshledal závady. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM. K bodu 10 Majetkové záležitosti Pan Jiří Henych požádal o prodej pozemků pč. 2149/3 a pč. 2149/5, oba orná půda o celkové výměře m2 v k.ú. N. Bystřice. Rada se shodla v názoru, že by bylo vhodné sítě vést při levém okraji místní komunikace směrem k Mnišskému rybníku tak, aby se na ně mohli napojit i další případní zájemci. Proto doporučuje ponechat v majetku města pruh o šíři 2m podél komunikace. Po zkolaudování převezme město sítě (vodovod a kanalizaci) do svého majetku a bude je dále spravovat. Vzhledem k tomu, že cenová mapa neřeší nezasíťované pozemky v N. Bystřici, navrhuje rada zastupitelům prodejní cenu 450,- Kč/m2. RM schválila záměr prodeje pozemku pč. 2149/3 v k.ú. N. Bystřice a vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, doporučuje ZM tento prodej schválit. Pozemek pč. 2149/5 bude po schválení ZM směněn za část pč. 2149/4 s p. Čechem prodej lze projednat až následně. V této lokalitě vlastní ještě pozemek pč. 2149/4 p. Čech z Třeboně. Tento jeho pozemek dělí městské pozemky 2149/3 a 2149/5 na dvě části. Proto navrhuje OM směnit pozemek p. Čecha za pozemek města tak, že jeho pozemek by se posunul směrem na sever při zachování dosavadní výměry, pozemek města pč. 2149/5 by následně tvořil celek s pč. 2149/3 (směna na náklady města). S p. Čechem bylo o této možnosti jednáno a on s ní souhlasí. RM schválila záměr směny pozemků s p. Čechem na náklady města (směna je pro město do budoucna výhodná bez ohledu na to, zda prodá zbývající pozemky p. Henychovi či ne) a vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, doporučuje ZM tuto směnu schválit. V následné diskusi se někteří zastupitelé pozastavovali nad skutečností, že žadatel chce koupit tak rozsáhlý pozemek a svou nerozhodnost dali najevo následně při hlasování o prodeji. Návrh usnesení : ZM schvaluje směnu pozemku města 2149/5 za část pozemku p. Čecha ppč. 2149/4, vše orná půda v k.ú. N. Bystřice tak, aby došlo ke směně stejných výměr (cca 1786 m2). Směna bude provedena na náklady města. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku města pč. 2149/3 (část o výměře cca 8620 m2) p. Henychovi za cenu dohodou 450,-Kč/m2 a další náklady spojené s převodem. Hlasování : (čtyři zastupitelé se zdrželi) Manželé Urbanovi požádali o prodej části pozemku 170/7 v k.ú. N. Bystřice. Tento pozemek je součástí bývalé školní zahrady, kterou využívali manželé Struhadlovi jako zahrádku. Žadatelé by chtěli tento pozemek využít jako plochu rekreační zeleně pro své hosty, chtěli by zde zřídit dětské hřiště, pozemek by dále chtěli udržovat a zřídit zde okrasný trávník. Rada se shodla v názoru, že pozemky v této klidové zóně není v zájmu města prodávat. Na druhé straně záměr žadatelů je plně se záměrem města lokalitu využívat k rekreačním, sportovním a odpočinkovým aktivitám, a proto by rada souhlasila s pronájmem části tohoto pozemku. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku 170/7 v k.ú. N. Bystřice. Manželé Švecovi požádali o prodej domu čp. 45 na Mírovém náměstí; účelem koupě je zřízení bytů či penzionu. Záměr prodeje tohoto domu schválilo zastupitelstvo dne Odhadní cena dle znaleckého posudku je ,- Kč. 6

7 Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej domu čp. 45 na Mírovém náměstí manželům Švecovým za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč a další náklady spojené s převodem. Pan Jindřich Novotný požádal o prodej částí pozemků pč. 463 a 423/1 o celk. výměře cca 70 m2 v k.ú. Albeř. Rada schválila záměr prodeje a vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, lze pozemek prodat. Na pozemku se nacházejí 2 jasany, které ocenil p. Kršek dle vnitřní směrnice na 600,- Kč celkem. Cena pozemku je dle znaleckého odhadu 10,- Kč/m2. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej částí pozemků pč. 463 a 423/1 o celkové výměře cca 70 m2 v k.ú. Albeř za cenu 10,- Kč/m2 a dvou kusů jasanů za cenu 600,- Kč panu Jindřichu Novotnému a další náklady spojené s převodem. Pan Zdeněk Krajíček ZM schválilo prodej garáže p. Krajíčkovi st., který nyní požádal o změnu prodej garáže jeho synovi Milanu Krajíčkovi, Vídeňská 624. Vzhledem k tomu, že se po dobu vyvěšení záměru žádný další zájemce o koupi této garáže nepřihlásil, doporučuje rada zastupitelům tuto garáž prodat p. Krajíčkovi ml. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej garáže na st. 679/2 o výměře 24 m2 panu Milanu Krajíčkovi ml., bytem Vídeňská 624, za cenu dle znaleckého odhadu ,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Pan František Sedlák požádal o změnu v záležitosti směny pozemků mezi městem N. Bystřice a žadatelem a pí. Zimolovou. Tuto záležitost projednávalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne a svým usnesením č. 139/9 schválilo směnu pozemků v N. Vojířově mezi Městem N. Bystřice na straně jedné a pozemků pana Sedláka a pí Zimolová na straně druhé. Pan Sedlák se s pí Zimolovou finančně vyrovnal a proto žádá, aby došlo k již projednané změně pouze mezi Městem N. Bystřice a pí Zimolovou. Stále se jedná o původní pozemky : pozemky pí Zimolová - ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek (včetně zpevněné cesty) o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky města : ppč ostatní plocha o výměře 329 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov. Rozdíl cen nemovitostí, který pí Zimolová doplatí, činí ,- Kč. Návrh usnesení : ZM schvaluje směnu pozemků města část ppč ostatní plocha o výměře 329 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky pí Zimolové ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek včetně zpevněné cesty o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov. Hlasování : (Mgr. Zimola se zdržel) Paní Miroslava Mošová požádala o prodej nebo pronájem části pozemku pč. 2237/23 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o pozemek poblíž její nemovitosti (dům čp. 250 v Mlýnské ulici), který by chtěla využívat jako parkovací místo. Vzhledem k tomu, že na pozemku se nachází VO, doporučil OM pozemek neprodávat. RM schválila dne pronájem pozemku a doporučuje ZM žádost o prodej zamítnout. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 2237/23 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k.ú. N. Bystřice. 7

8 Pozemkový fond ČR vyzval Město, aby zaujalo stanovisko k případnému převodu určitých pozemků na město, které má PF zatím ve své správě. ZM schválilo požádat Pozemkový fond ČR o převod, příp. pronájem pozemků pč. 385/35, 385/36, 3306, 5670, 5671 a 5672, vše k.ú. N. Bystřice. Poté se PF ČR vyjádřil, které pozemky bude možné převést úplatně a které bezúplatně, což musí být součástí příslušného usnesení ZM. Návrh usnesení : ZM schvaluje odeslání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků pč. 5670, 5671 a 5672 a o úplatný převod pozemků p.č. 385/35, 385/36 a 3306, vše k.ú. N. Bystřice. Dar cesty V souvislosti s jednáními o možnosti opravy cesty (účelové komunikace) na Skalku, která je v majetku Ing. Sengerové, seznámil Odbor majetku radu s vývojem situace. Na základě žádosti vlastníků nemovitostí na Skalce o opravu komunikace byla záležitost projednána s Ing. Sengerovou. Aby město mohlo požádat o dotaci na rekonstruovanou silnici, musí s majitelkou uzavřít nájemní smlouvu (ta byla usnesením rady č. 491/09 ze dne uzavřena). Dále bylo zjištěno, že dotační titul je vypsán pouze pro místní komunikace (nikoli pro účelové). Aby bylo možné zařadit komunikaci do MK, musí být minimálně stavba silnice v majetku města. Záležitost byla znovu projednána s Ing. Sengerovou, která souhlasí s tím, že komunikaci městu daruje (bez pozemků, které zůstanou v jejím vlastnictví). Poté bude možno zařadit komunikaci do pasportu místních komunikací a požádat o dotaci na její rekonstrukci. RM souhlasí s návrhem MO o přijetí daru komunikace na Skalku v délce cca 450 m od Ing. Sengerové. Návrh usnesení : ZM schvaluje přijetí daru komunikace na Skalku na části pč. 333/4, 333/1, 317 a 32/1 v k.ú. Skalka u N. Bystřice v délce cca 450 m od Ing. Sengerové. K bodu 11 Různé Paní Malinová provedla kladné zhodnocení plesu Města a seznámila zastupitele s připravovanými akcemi na měsíc březen : recitační soutěž pro žáky základní a praktické školy, Noc s Andersenem a besedu s p. Trčkou Po Rumunsku na kole. Pan Loskot s odkazem na výsledky hospodaření města v loňském roce a množství získaných dotací (předložený materiál) navrhl zastupitelům, aby schválili udělení mimořádného peněžního daru ve výši 1 měsíční odměny starostovi a místostarostovi, zastupitelé s návrhem souhlasili. Návrh usnesení : ZM schvaluje udělení mimořádné finanční odměny ve výši 1 měsíčního platu p. starostovi a p. místostarostovi. Hlasování : ( p. starosta a místostarosta se zdrželi) Pan Kyncl se dotázal p. starosty, proč nebyla na jednání projednávána jeho žádost o prodej pozemku na Smrčné. Starosta uvedl, že tuto žádost je nutné projednat nejdříve v radě města, což se stalo , a až následně po zveřejnění záměru prodeje (pokud ho rada schválí) se žádost projednává v zastupitelstvu. Protože se k další příspěvkům již nikdo nepřihlásil, poděkoval starosta všem přítomným za účast a ukončil v 19,15 toto jednání zastupitelstva. 8

9 Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje navržený program jednání. 2. ZM schvaluje za ověřovatele tohoto zápisu z jednání zastupitelstva p. Janovského a Ing. Kováře. 3. ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterým se upravuje cena obsluhy pro rok 2010, a uzavření Smlouvy o reklamě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve výši ,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem obou smluv. 4. ZM schvaluje Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice za rok 2009 a v souladu s článkem 3 Směrnice pro příspěvkovou organizaci ZŠ v N. Bystřici rozhoduje o využití zisku takto : a. ze zůstatku z hlavní činnosti školy ve výši ,97 Kč bude ,- Kč použito na vybavení dvou tříd výškově stavitelnými lavicemi, ,97 Kč na nákup materiálu na výrobu 40 počítačových stolů do 20 tříd, ,- Kč na odměnu pro školníka za jejich výrobu v době svého volna. b. zisk z doplňkové činnosti ve výši ,51 Kč rozdělit tak, že část ve výši ,51 Kč bude použita na odměny pracovníků v doplňkové činnosti včetně odvodů, druhá část ve výši ,- Kč na mimořádné odměny čtrnácti pracovníkům včetně odvodů za přesčasovou práci při rekonstrukci ŠJ. 5. Zastupitelstvo města Nová Bystřice, jako příslušný orgán dle ust. 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen stavební zákon ) na svém řádném zasedání dne ve věci návrhu změny č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, po ověření dle 54 odst. 2 stavebního zákona : I. vydává opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, za použití ust. 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona. II. ukládává starostovi města dle 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice veřejnou vyhláškou. 6. Zastupitelstvo města : a. vyloučilo ze soutěže o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex uchazeče, jejichž nabídky nesplnily podmínky stanovené zadavatelem a zákonem, a to uchazeče : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav; RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Ostrava; Svoboda a syn, s.r.o., Brno; WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec; MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice a STAVCENT, a.s., J. Hradec, b. rozhodlo na základě návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější : ARSTAV s.r.o., Jindřichův Hradec, Radouňka 190, PSČ IČ : Nabídková cena bez DPH : ,- Kč 9

10 Nabídková cena včetně DPH : ,- Kč a. zmocnilo starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to ve lhůtách stanovených zákonem 7. ZM schvaluje nákup podílových listů Sporoinvest v hodnotě Kč. 8. ZM schvaluje Zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku, skladových zásob, peněžních prostředků a dokladové inventarizace k a vyřazení nefunkčního majetku. 9. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města N. Bystřice na rok Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města N. Bystřice na roky ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 6 Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna. 12. ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 7 Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/ ZM schvaluje směnu pozemku města 2149/5 za část pozemku p. Čecha ppč. 2149/4, vše orná půda v k.ú. N. Bystřice tak, aby došlo ke směně stejných výměr (cca 1786 m2). Směna bude provedena na náklady města. 14. ZM schvaluje prodej pozemku města pč. 2149/3 (část o výměře cca 8620 m2) v k.ú. N. Bystřice p. Henychovi za cenu dohodou 450,-Kč/m2 a další náklady spojené s převodem. 15. ZM neschvaluje prodej části pozemku 170/7 v k.ú. N. Bystřice. 16. ZM schvaluje prodej domu čp. 45 na Mírovém náměstí manželům Švecovým za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč a další náklady spojené s převodem. 17. ZM schvaluje prodej částí pozemků pč. 463 a 423/1 o celkové výměře cca 70 m2 v k.ú. Albeř za cenu 10,- Kč/m2 a dvou kusů jasanů za cenu 600,- Kč panu Jindřichu Novotnému a další náklady spojené s převodem. 18. ZM schvaluje prodej garáže na st. 679/2 o výměře 24 m2 panu Milanu Krajíčkovi ml., bytem Vídeňská 624, za cenu dle znaleckého odhadu ,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. 19. ZM schvaluje směnu pozemků města část ppč ostatní plocha o výměře 329 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky pí Zimolové ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek včetně zpevněné cesty o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov. 20. ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 2237/23 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k.ú. N. Bystřice. 21. ZM schvaluje odeslání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků pč. 5670, 5671 a 5672 a o úplatný převod pozemků p.č. 385/35, 385/36 a 3306, vše k.ú. N. Bystřice. 22. ZM schvaluje přijetí daru komunikace na Skalku na části pč. 333/4, 333/1, 317 a 32/1 v k.ú. Skalka u N. Bystřice v délce cca 450 m od Ing. Sengerové. 23. ZM schvaluje udělení mimořádné finanční odměny ve výši 1 měsíčního platu p. starostovi a p. místostarostovi. V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Vladimír Bláha, starosta města 10

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 11. 2016 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 5. zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 3. 2016 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:03 hodin zahájil starosta města 2. zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 10. 8. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 8. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Bod č.1 Technický bod. 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod. 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu dvacátého devátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 03.02.2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 28.3.2011 na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Č.j.: 127/2011 Celkem přítomno: 10 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Omluveni: Mgr. Jitka Sochorová, pí. Jana Tymlová, p. Antonín Kmoníček

Omluveni: Mgr. Jitka Sochorová, pí. Jana Tymlová, p. Antonín Kmoníček Zápis ze 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 4.11.2015 od 18.00 hodin Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu třicátého čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 07.07.2009 v 19.00hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 17. 12. 2007 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr. Dagmar

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 8. března 2012 v 18:00 hod.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 8. března 2012 v 18:00 hod. Zápis z 21. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 8. března 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Hynek Čada, Vítězslav Krbálek,

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 27. 9. 2016 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Špetláková J., Skála M., Drahovzalová V., Vízner M., Kalfiřt R., Omluveni: Bízek Z., Řepa

Více

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel , IČ: , č.ú /0100

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel ,   IČ: , č.ú /0100 OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, 675 75 Mohelno tel. 568 642 118, e-mail: info@obeclhanice.cz, IČ: 00378054, č.ú. 9024711/0100 Zápis číslo: 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Lhánice Datum konání: 22.10.2015

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 29.6.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Bc. Klimenta

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. Drtina František. Seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.

1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. Drtina František. Seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen. Z Á P I S č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libějice Den a místo zasedání: 10.12.2012 v zasedací místnosti OÚ Libějice Zasedání zahájeno : 20:00 hodin Přítomni: Ing. František Drtina, Martina

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00115/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009

Více