Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010"

Transkript

1 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Na jednání se dostavilo 13 zastupitelů, p.řežábek a p. Nováček se z pracovních a zdravotních důvodů předem omluvili. Po přivítání zastupitelů a přítomných občanů starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a vyvěšen k nahlédnutí na ÚD městského úřadu a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního jednání navržený radou města. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k návrhu programu nebyly vzneseny, byl program všemi hlasy schválen (hlasování: ). Dále starosta konstatoval, že většina projednávaných materiálů byla zastupitelům zaslána předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat a prezentovat je především kvůli přítomným občanům. Schválený program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti za uplynulé období 3. Schválení zprávy o inventarizaci majetku k Schválení rozpočtu města na rok Schválení rozpočtového výhledu na roky Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna 7. Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/1 8. Schválení Změny č.1 územního plánu města Nová Bystřice 9. Zpráva výborů zastupitelstva 10. Žádosti občanů 11. Různé 12. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni 11 hlasy Ing. Kovář a p. Janovský, kteří se hlasování zdrželi. Tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Zpráva o činnosti za uplynulé období Před vlastní zprávou o činnosti za uplynulé období starosta města provedl kontrolu vybraných usnesení z posledních dvou jednání zastupitelstva, která doplnil krátkými informacemi o jejich plnění. Vzhledem k tomu, že zastupitelé nevyžadovali žádné doplňující informace, vzalo zastupitelstvo města zprávu o plnění usnesení z minulých dvou jednání ZM na vědomí. Informace o jednání s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Starosta zastupitelům připomenul, že tato firma nám zabezpečuje odvoz komunálního odpadu včetně jeho uložení. Ve smlouvě, kterou máme s firmou uzavřenu, může AVE CZ zvyšovat ceny za svoz pouze v případě 10% inflace. V loňském roce byl schválen Dodatek č.6 k této smlouvě na navýšení ceny obsluhy o 5% 1

2 (inflace byla 6,5%) na částku 1.221,- Kč/tunu odpadu. Zároveň byla podepsaná i Smlouva o reklamě na částku ,- Kč. Obdobně jsme postupovali i při jednáních o ceně za obsluhu pro tento rok. Vzhledem k tomu, že oborová inflace byla 1,5%, přistoupili jsme na navýšení částky o 1,5%, čili na částku 1.137,- Kč/tunu odpadu. Zároveň nám nabízí AVE CZ Smlouvu o reklamě na částku ,- Kč. Rada města po projednání doporučuje zastupitelům dokumenty schválit. Návrh usnesení : ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterým se upravuje cena obsluhy pro rok 2010, a uzavření Smlouvy o reklamě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve výši ,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem obou smluv. Výroční zpráva a výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy N. Bystřice Starosta v krátkosti seznámil zastupitele s obsahem Výroční zprávy školy a po té ji poslal všem k nahlédnutí. Podrobněji se zabýval kladným výsledkem hospodaření, kde zůstatek z hlavní činnosti byl ve výši ,97 Kč a zisk z doplňkové činnosti byl ve výši ,51 Kč. Ředitel školy navrhnul využít zůstatek z hlavní činnosti k nákupu výškově stavitelných lavic do dvou tříd ( ,- Kč) a zbývající částku na výrobu 40 ks stolů pod počítače. Zisk z doplňkové činnosti navrhnul ředitel využít k pokrytí mimořádných odměn pro pracovníky, kteří v době osobního volna pomáhali s úklidem školní jídelny po její rekonstrukci (14 pracovníků) a na vyplacení odměn pracovníkům, kteří se zasloužili o vytvoření tohoto zisku. Rada města po projednání doporučuje zastupitelům návrh ředitele školy na rozdělení zisku schválit. Návrh usnesení : ZM schvaluje Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice za rok 2009 a v souladu s článkem 3 Směrnice pro příspěvkovou organizaci ZŠ v N. Bystřici rozhoduje o využití zisku takto : a) ze zůstatku z hlavní činnosti školy ve výši ,97 Kč bude ,- Kč použito na vybavení dvou tříd výškově stavitelnými lavicemi, ,97 Kč na nákup materiálu na výrobu 40 počítačových stolů do 20 tříd, ,- Kč na odměnu pro školníka za jejich výrobu v době svého volna. b) zisk z doplňkové činnosti ve výši ,51 Kč rozdělit tak, že část ve výši ,51 Kč bude použita na odměny pracovníků v doplňkové činnosti včetně odvodů, druhá část ve výši ,- Kč na mimořádné odměny čtrnácti pracovníkům včetně odvodů za přesčasovou práci při rekonstrukci ŠJ. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na rekonstrukci KD Koruna Starosta informoval zastupitele o tom, že 23. února 2010 proběhlo VŘ na akci Rekonstrukce KD Koruna na multifunkční komplex. Toto výběrové řízení pro město zabezpečovala firma Recte.CZ, s.r.o, jednalo se o veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení na stavební práce, takže se do ní mohlo přihlásit neomezené množství zájemců. Nabídku podalo celkem 11 firem, z nichž šest bylo ze soutěže vyloučeno, protože nesplnily některou z podmínek stanovenou zadavatelem nebo zákonem. Jednalo se o firmy : 1. Spilka a Říha s.r.o., Soběslav 2. RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Ostrava 3. Svoboda a syn, s.r.o., Brno 4. WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec 5. MANE Stavební s.r.o., Č. Budějovice 6. Stavcent, a.s., J. Hradec Hodnoceny byly tedy nabídky 5 firem : 1. Sdružení podnikatelů : Ing. Jiří Mach Stavební firma, J. Hradec a KAZIKO a.s., Praha 2. OHL ŽS, a.s., Brno 3. SWIETELSKY stavební s.r.o. 4. SSKA Stavební společnost Karviná, a.s. 2

3 5. ARSTAV s.r.o., J. Hradec Po posouzení a hodnocení těchto nabídek doporučuje komise jako nejvhodnější nabídku firmy ARSTAV s.r.o., J. Hradec. Rada po projednání s návrhem komise souhlasila a doporučuje zastupitelům uzavřít smlouvu právě s touto firmou. Do diskuse k tomuto bodu se přihlásil pan Březina, který byl členem výběrové komise a doplnil informace starosty o průběhu VŘ. Mgr. Zimola doplnil informaci o vlastní zkušenosti s výběrem firem, kdy se často stává, že s nejlevnější firmou bývají při realizaci stavby často problémy, protože si nárokuje další finanční prostředky za tzv. vícepráce a ty jsou hrazeny již z rozpočtu města. V konečném důsledku se pak např. 10% spolupodílí města výrazně zvýší. P. Loskota udivilo, že bylo z VŘ vyloučeno tolik firem a ptal se po příčině. Starosta mu ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek odcitoval důvody vyřazení některých firem zpravidla se jednalo o to, že uchazeč ve své nabídce nedoložil určité doklady, které požaduje zákon či zadavatel VŘ. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města : 1. vyloučilo ze soutěže o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex uchazeče, jejichž nabídky nesplnily podmínky stanovené zadavatelem a zákonem, a to uchazeče : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav; RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Ostrava; Svoboda a syn, s.r.o., Brno; WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec; MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice a STAVCENT, a.s., J. Hradec, 2. rozhodlo na základě návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější : ARSTAV s.r.o., Jindřichův Hradec, Radouňka 190, PSČ IČ : Nabídková cena bez DPH : ,- Kč Nabídková cena včetně DPH : ,- Kč 3. zmocnilo starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to ve lhůtách stanovených zákonem Zhodnocení volných finančních prostředků Starosta seznámil zastupitele se stavem našich finančních prostředků na běžných účtech u ČSOB a ČS. Uvedl, že u ČSOB máme cca 9,9 mil Kč a u ČS 4,3 mil. Kč. Z důvodu kofinancování některých plánovaných investičních akcí máme připravenou určitou finanční rezervu, kterou nebudeme ihned potřebovat. A vzhledem k tomu, že na běžných účtech nejsou tyto volné peníze dostatečně zhodnocovány (0,8% resp.1% p.a.), zjišťovali jsme možnosti výhodnějšího zhodnocení. ČSOB nabízí termínovaný účet s ročním zhodnocením kolem 1,5%, Česká spořitelna nákup podílových listů Sporoinvestu se zhodnocením kolem 1,8%. Rada doporučuje zastupitelům nákup podílových listů Sporoinvest. Tajemník informaci doplnil hledáme výhodnější zúročení volných finančních prostředků s rychlou likviditou a nízkou mírou rizika, Sporoinvest tuto naši představu splňuje. Návrh usnesení : ZM schvaluje nákup podílových listů Sporoinvest v hodnotě Kč. K bodu 3 Schválení zprávy o inventarizaci majetku k Starosta vyzval paní Mičunkovou, aby okomentovala Zprávu o inventarizaci majetku. Ta uvedla, že na základě příkazu starosty ze dne byla provedena řádná inventarizace majetku Města Nová Bystřice k Seznámila zastupitele se složením inventarizačních komisí a s návrhem na vyřazení majetku. Starosta města ji doplnil a uvedl, že většinu vyřazovaných věci již nelze dále použít, protože jsou nefunkční. Vyřazované zařízení z rekonstruované školní kuchyně bylo nabídnuto Střední odborné škole a 3

4 Střednímu odbornému učilišti J. Hradec, kteří si z vyřazovaných věcí prakticky nic nevybrali. Proto doporučuje zastupitelům zařízení vyřadit, případným zájemcům ho odprodat za cenu šrotovného. Návrh usnesení: ZM schvaluje Zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku, skladových zásob, peněžních prostředků a dokladové inventarizace k a vyřazení nefunkčního majetku. K bodu 4 - Schválení rozpočtu města na rok 2010 Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu v dostatečném předstihu spolu s dalšími projednávanými dokumenty. Starosta uvedl, že rozpočet byl řádně a včas zveřejněn, že ho projednával se všemi zastupiteli, velmi podrobně byl tento návrh rozpočtu projednáván také na radě (viz zápisy z Rady města), následně i s Finančním výborem a do této doby nebyly vzneseny žádné připomínky. Následovalo stručné přečtení jednotlivých položek rozpočtu a výzva k diskusi. K té se přihlásil Mgr. Zimola, který uvedl, že v návrhu rozpočtu je uvedeno na straně výdajů kofinancování KD Koruna z našeho rozpočtu, ale chybí zde další finanční krytí této akce. Starosta s vedoucí finančního odboru uvedli, že částka vyčleněná na případný podíl města na rekonstrukci KD je správně uvedena na paragrafu 3613 (nebytový fond), pouze možnost použití mohl být jinak textován. Důvodem uvádění textů ve sloupci poznámka v návrhu rozpočtu či jiných rozpočtových opatření je snaha o vyšší srozumitelnost jednotlivých paragrafů pro zastupitele. Vzhledem k tomu, že dále se k rozpočtu již nediskutovalo, přečetl starosta návrh usnesení. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města N. Bystřice na rok K bodu 5 Schválení rozpočtového výhledu na roky Starosta promítl zastupitelům tento materiál a znovu zopakoval, že předpokládané příjmy i výdaje jsou navrženy v hodnotách, které jsou v současné době známy. Zastupitelé k předkládanému materiálu nediskutovali. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města N. Bystřice na roky K bodu 6 - Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna Starosta připomněl zastupitelům jejich usnesení č. 170/09, kterým schválilo záměr zadání veřejné zakázky Poskytnutí úvěru městu N. Bystřice na financování akce rekonstrukce kulturního domu na multifunkční komplex a pověřilo jejím vypsáním majetkový odbor. Ten oslovil pět bank k předložení nabídky Komerční banku, a.s., ČSOB, a.s., ČS a.s., GE Money Bank, a.s. a Waldviertler Sparkasse von Nabídku dodaly pouze dvě banky Česká spořitelna, a.s. a Československá obchodní banka, a.s., zástupci Komerční banky se omluvili. Rada projednala obě nabídky a konstatovala, že Česká spořitelna byla ve všech parametrech úvěrové smlouvy pro město výhodnější ( úroková sazba, závazková provize, poplatek za vedení úvěrového účtu, způsob zajištění, poplatek za smlouvu) a celková nabídka cena je oproti nabídce ČSOB o cca ,- Kč výhodnější. Tajemník informaci starosty doplnil a přečetl zastupitelům konkrétní hodnoty parametrů úvěrů předkládaných výše zmíněnými bankami. V následné diskusi se Mgr. Zimola zeptal, zda v předkládané smlouvě je ošetřen případ, že nedojde k vyúčtování dotace do a tudíž nebude úvěr splacen. Odpověď : v úvěrové smlouvě v článku IX, odst. 2 Změna této úvěrové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek je uvedeno, že úvěrovou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplývá jednoznačná vůle smluvních stran změnit nebo doplnit tuto Úvěrovou smlouvu. Z tohoto vyplývá, že bude-li mít banka vůli např. posunout dobu splacení úvěru, lze např. dodatkem ke smlouvě splatit úvěr později. 4

5 Protože v tomto okamžiku neznal nikdo stanovisko banky k tomuto případnému problému, navrhl starosta stažení projednávání tohoto bodu z jednání zastupitelstva s tím, že si vyžádáme stanovisko České spořitelny, a.s. a smlouvu projednáme na další jednání. Návrh usnesení : ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 6 Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna. K bodu 7 Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/1 Starosta informoval zastupitele o možnosti zřízení poloprofesionální jednotky SDH tzv. JPO II/1 a to s účinností od Tato jednotka by fungovala v jiném režimu než stávající. Podstatný rozdíl by byl především v držení nepřetržité služby, protože zásahová jednotka by musela vyjet do 5 minut a být na místě zásahu do 15 minut. Nepřetržité držení služeb znamená samozřejmě mít dostatečné množství dobrovolných hasičů, kteří budou ochotni a schopni tyto služby dodržovat. Další věcí je podstatně vyšší finanční náročnost takovéto jednotky JPO II/1, protože sloužící hasiče bychom museli platit. Dále starosta zdůraznil kladné a záporné stránky převedení naší jednotky do kategorie JPO II/1. Bc. Garhofer doplnil informace starosty a zdůraznil, že k zabezpečení činnosti této jednotky je nutný především dostatek hasičů ochotných a schopných dodržovat přesně stanovené limity k zásahu. V současné době si není jistý, zda jsou schopni závazkům dostát, doporučuje nasimulovat si činnost jednotky jako by již pracovala v režimu JPO II/1. Do následné diskuse se přihlásil Mgr. Zimola a uvedl, že důvodem zřízení těchto poloprofesionálních jednotek je zaplnění bílých míst v mapě plošného pokrytí. Existují totiž oblasti, kam profesionální hasiči nejsou schopni včas dojet a tyto jednotky JPO II/1 by jim měly pomáhat tyto díry zaplnit. Tímto způsobem však stát přenáší svou povinnost na města aniž by jim garantoval financování této služby. Podle zkušeností obdobných měst by z rozpočtu města bylo nutno vyčlenit částku blížící se k 1 milionu korun, přičemž dotace tyto zvýšené náklady nepokrývají. Proto Mgr. Zimola navrhl přerušit jednání o tomto bodě do doby, než se vyjasní finanční krytí jednotek JPO II/1 ze strany státu. Návrh usnesení : ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 7 Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/1. K bodu 8 - Schválení Změny č.1 územního plánu města Nová Bystřice Pan místostarosta uvedl, že konečně došlo k veřejnému projednání změny č. 1 ÚP našeho města a pokud ji dnes zastupitelstvo schválí, bude zítra ukončeno projednávání změny č.1 ÚP zveřejněním Veřejné vyhlášky. Uvedl, že ve změně jsou akceptovány jednotlivé připomínky a podněty občanů, firem a Města tak, jak je zastupitelé průběžně projednávali a schvalovali. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města Nová Bystřice, jako příslušný orgán dle ust. 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen stavební zákon ) na svém řádném zasedání dne ve věci návrhu změny č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, po ověření dle 54 odst. 2 stavebního zákona : 1. vydává opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, za použití ust. 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona. 2. ukládává starostovi města dle 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice veřejnou vyhláškou. 5

6 K bodu 9 Zpráva výborů zastupitelstva města Finanční výbor předložil zprávu o projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2010 s konstatováním, že neshledal závady. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM. K bodu 10 Majetkové záležitosti Pan Jiří Henych požádal o prodej pozemků pč. 2149/3 a pč. 2149/5, oba orná půda o celkové výměře m2 v k.ú. N. Bystřice. Rada se shodla v názoru, že by bylo vhodné sítě vést při levém okraji místní komunikace směrem k Mnišskému rybníku tak, aby se na ně mohli napojit i další případní zájemci. Proto doporučuje ponechat v majetku města pruh o šíři 2m podél komunikace. Po zkolaudování převezme město sítě (vodovod a kanalizaci) do svého majetku a bude je dále spravovat. Vzhledem k tomu, že cenová mapa neřeší nezasíťované pozemky v N. Bystřici, navrhuje rada zastupitelům prodejní cenu 450,- Kč/m2. RM schválila záměr prodeje pozemku pč. 2149/3 v k.ú. N. Bystřice a vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, doporučuje ZM tento prodej schválit. Pozemek pč. 2149/5 bude po schválení ZM směněn za část pč. 2149/4 s p. Čechem prodej lze projednat až následně. V této lokalitě vlastní ještě pozemek pč. 2149/4 p. Čech z Třeboně. Tento jeho pozemek dělí městské pozemky 2149/3 a 2149/5 na dvě části. Proto navrhuje OM směnit pozemek p. Čecha za pozemek města tak, že jeho pozemek by se posunul směrem na sever při zachování dosavadní výměry, pozemek města pč. 2149/5 by následně tvořil celek s pč. 2149/3 (směna na náklady města). S p. Čechem bylo o této možnosti jednáno a on s ní souhlasí. RM schválila záměr směny pozemků s p. Čechem na náklady města (směna je pro město do budoucna výhodná bez ohledu na to, zda prodá zbývající pozemky p. Henychovi či ne) a vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, doporučuje ZM tuto směnu schválit. V následné diskusi se někteří zastupitelé pozastavovali nad skutečností, že žadatel chce koupit tak rozsáhlý pozemek a svou nerozhodnost dali najevo následně při hlasování o prodeji. Návrh usnesení : ZM schvaluje směnu pozemku města 2149/5 za část pozemku p. Čecha ppč. 2149/4, vše orná půda v k.ú. N. Bystřice tak, aby došlo ke směně stejných výměr (cca 1786 m2). Směna bude provedena na náklady města. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku města pč. 2149/3 (část o výměře cca 8620 m2) p. Henychovi za cenu dohodou 450,-Kč/m2 a další náklady spojené s převodem. Hlasování : (čtyři zastupitelé se zdrželi) Manželé Urbanovi požádali o prodej části pozemku 170/7 v k.ú. N. Bystřice. Tento pozemek je součástí bývalé školní zahrady, kterou využívali manželé Struhadlovi jako zahrádku. Žadatelé by chtěli tento pozemek využít jako plochu rekreační zeleně pro své hosty, chtěli by zde zřídit dětské hřiště, pozemek by dále chtěli udržovat a zřídit zde okrasný trávník. Rada se shodla v názoru, že pozemky v této klidové zóně není v zájmu města prodávat. Na druhé straně záměr žadatelů je plně se záměrem města lokalitu využívat k rekreačním, sportovním a odpočinkovým aktivitám, a proto by rada souhlasila s pronájmem části tohoto pozemku. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku 170/7 v k.ú. N. Bystřice. Manželé Švecovi požádali o prodej domu čp. 45 na Mírovém náměstí; účelem koupě je zřízení bytů či penzionu. Záměr prodeje tohoto domu schválilo zastupitelstvo dne Odhadní cena dle znaleckého posudku je ,- Kč. 6

7 Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej domu čp. 45 na Mírovém náměstí manželům Švecovým za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč a další náklady spojené s převodem. Pan Jindřich Novotný požádal o prodej částí pozemků pč. 463 a 423/1 o celk. výměře cca 70 m2 v k.ú. Albeř. Rada schválila záměr prodeje a vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, lze pozemek prodat. Na pozemku se nacházejí 2 jasany, které ocenil p. Kršek dle vnitřní směrnice na 600,- Kč celkem. Cena pozemku je dle znaleckého odhadu 10,- Kč/m2. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej částí pozemků pč. 463 a 423/1 o celkové výměře cca 70 m2 v k.ú. Albeř za cenu 10,- Kč/m2 a dvou kusů jasanů za cenu 600,- Kč panu Jindřichu Novotnému a další náklady spojené s převodem. Pan Zdeněk Krajíček ZM schválilo prodej garáže p. Krajíčkovi st., který nyní požádal o změnu prodej garáže jeho synovi Milanu Krajíčkovi, Vídeňská 624. Vzhledem k tomu, že se po dobu vyvěšení záměru žádný další zájemce o koupi této garáže nepřihlásil, doporučuje rada zastupitelům tuto garáž prodat p. Krajíčkovi ml. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej garáže na st. 679/2 o výměře 24 m2 panu Milanu Krajíčkovi ml., bytem Vídeňská 624, za cenu dle znaleckého odhadu ,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Pan František Sedlák požádal o změnu v záležitosti směny pozemků mezi městem N. Bystřice a žadatelem a pí. Zimolovou. Tuto záležitost projednávalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne a svým usnesením č. 139/9 schválilo směnu pozemků v N. Vojířově mezi Městem N. Bystřice na straně jedné a pozemků pana Sedláka a pí Zimolová na straně druhé. Pan Sedlák se s pí Zimolovou finančně vyrovnal a proto žádá, aby došlo k již projednané změně pouze mezi Městem N. Bystřice a pí Zimolovou. Stále se jedná o původní pozemky : pozemky pí Zimolová - ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek (včetně zpevněné cesty) o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky města : ppč ostatní plocha o výměře 329 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov. Rozdíl cen nemovitostí, který pí Zimolová doplatí, činí ,- Kč. Návrh usnesení : ZM schvaluje směnu pozemků města část ppč ostatní plocha o výměře 329 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky pí Zimolové ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek včetně zpevněné cesty o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov. Hlasování : (Mgr. Zimola se zdržel) Paní Miroslava Mošová požádala o prodej nebo pronájem části pozemku pč. 2237/23 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o pozemek poblíž její nemovitosti (dům čp. 250 v Mlýnské ulici), který by chtěla využívat jako parkovací místo. Vzhledem k tomu, že na pozemku se nachází VO, doporučil OM pozemek neprodávat. RM schválila dne pronájem pozemku a doporučuje ZM žádost o prodej zamítnout. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 2237/23 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k.ú. N. Bystřice. 7

8 Pozemkový fond ČR vyzval Město, aby zaujalo stanovisko k případnému převodu určitých pozemků na město, které má PF zatím ve své správě. ZM schválilo požádat Pozemkový fond ČR o převod, příp. pronájem pozemků pč. 385/35, 385/36, 3306, 5670, 5671 a 5672, vše k.ú. N. Bystřice. Poté se PF ČR vyjádřil, které pozemky bude možné převést úplatně a které bezúplatně, což musí být součástí příslušného usnesení ZM. Návrh usnesení : ZM schvaluje odeslání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků pč. 5670, 5671 a 5672 a o úplatný převod pozemků p.č. 385/35, 385/36 a 3306, vše k.ú. N. Bystřice. Dar cesty V souvislosti s jednáními o možnosti opravy cesty (účelové komunikace) na Skalku, která je v majetku Ing. Sengerové, seznámil Odbor majetku radu s vývojem situace. Na základě žádosti vlastníků nemovitostí na Skalce o opravu komunikace byla záležitost projednána s Ing. Sengerovou. Aby město mohlo požádat o dotaci na rekonstruovanou silnici, musí s majitelkou uzavřít nájemní smlouvu (ta byla usnesením rady č. 491/09 ze dne uzavřena). Dále bylo zjištěno, že dotační titul je vypsán pouze pro místní komunikace (nikoli pro účelové). Aby bylo možné zařadit komunikaci do MK, musí být minimálně stavba silnice v majetku města. Záležitost byla znovu projednána s Ing. Sengerovou, která souhlasí s tím, že komunikaci městu daruje (bez pozemků, které zůstanou v jejím vlastnictví). Poté bude možno zařadit komunikaci do pasportu místních komunikací a požádat o dotaci na její rekonstrukci. RM souhlasí s návrhem MO o přijetí daru komunikace na Skalku v délce cca 450 m od Ing. Sengerové. Návrh usnesení : ZM schvaluje přijetí daru komunikace na Skalku na části pč. 333/4, 333/1, 317 a 32/1 v k.ú. Skalka u N. Bystřice v délce cca 450 m od Ing. Sengerové. K bodu 11 Různé Paní Malinová provedla kladné zhodnocení plesu Města a seznámila zastupitele s připravovanými akcemi na měsíc březen : recitační soutěž pro žáky základní a praktické školy, Noc s Andersenem a besedu s p. Trčkou Po Rumunsku na kole. Pan Loskot s odkazem na výsledky hospodaření města v loňském roce a množství získaných dotací (předložený materiál) navrhl zastupitelům, aby schválili udělení mimořádného peněžního daru ve výši 1 měsíční odměny starostovi a místostarostovi, zastupitelé s návrhem souhlasili. Návrh usnesení : ZM schvaluje udělení mimořádné finanční odměny ve výši 1 měsíčního platu p. starostovi a p. místostarostovi. Hlasování : ( p. starosta a místostarosta se zdrželi) Pan Kyncl se dotázal p. starosty, proč nebyla na jednání projednávána jeho žádost o prodej pozemku na Smrčné. Starosta uvedl, že tuto žádost je nutné projednat nejdříve v radě města, což se stalo , a až následně po zveřejnění záměru prodeje (pokud ho rada schválí) se žádost projednává v zastupitelstvu. Protože se k další příspěvkům již nikdo nepřihlásil, poděkoval starosta všem přítomným za účast a ukončil v 19,15 toto jednání zastupitelstva. 8

9 Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje navržený program jednání. 2. ZM schvaluje za ověřovatele tohoto zápisu z jednání zastupitelstva p. Janovského a Ing. Kováře. 3. ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterým se upravuje cena obsluhy pro rok 2010, a uzavření Smlouvy o reklamě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve výši ,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem obou smluv. 4. ZM schvaluje Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice za rok 2009 a v souladu s článkem 3 Směrnice pro příspěvkovou organizaci ZŠ v N. Bystřici rozhoduje o využití zisku takto : a. ze zůstatku z hlavní činnosti školy ve výši ,97 Kč bude ,- Kč použito na vybavení dvou tříd výškově stavitelnými lavicemi, ,97 Kč na nákup materiálu na výrobu 40 počítačových stolů do 20 tříd, ,- Kč na odměnu pro školníka za jejich výrobu v době svého volna. b. zisk z doplňkové činnosti ve výši ,51 Kč rozdělit tak, že část ve výši ,51 Kč bude použita na odměny pracovníků v doplňkové činnosti včetně odvodů, druhá část ve výši ,- Kč na mimořádné odměny čtrnácti pracovníkům včetně odvodů za přesčasovou práci při rekonstrukci ŠJ. 5. Zastupitelstvo města Nová Bystřice, jako příslušný orgán dle ust. 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen stavební zákon ) na svém řádném zasedání dne ve věci návrhu změny č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, po ověření dle 54 odst. 2 stavebního zákona : I. vydává opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, za použití ust. 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona. II. ukládává starostovi města dle 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice veřejnou vyhláškou. 6. Zastupitelstvo města : a. vyloučilo ze soutěže o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex uchazeče, jejichž nabídky nesplnily podmínky stanovené zadavatelem a zákonem, a to uchazeče : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav; RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Ostrava; Svoboda a syn, s.r.o., Brno; WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec; MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice a STAVCENT, a.s., J. Hradec, b. rozhodlo na základě návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější : ARSTAV s.r.o., Jindřichův Hradec, Radouňka 190, PSČ IČ : Nabídková cena bez DPH : ,- Kč 9

10 Nabídková cena včetně DPH : ,- Kč a. zmocnilo starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to ve lhůtách stanovených zákonem 7. ZM schvaluje nákup podílových listů Sporoinvest v hodnotě Kč. 8. ZM schvaluje Zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku, skladových zásob, peněžních prostředků a dokladové inventarizace k a vyřazení nefunkčního majetku. 9. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města N. Bystřice na rok Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města N. Bystřice na roky ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 6 Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna. 12. ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 7 Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/ ZM schvaluje směnu pozemku města 2149/5 za část pozemku p. Čecha ppč. 2149/4, vše orná půda v k.ú. N. Bystřice tak, aby došlo ke směně stejných výměr (cca 1786 m2). Směna bude provedena na náklady města. 14. ZM schvaluje prodej pozemku města pč. 2149/3 (část o výměře cca 8620 m2) v k.ú. N. Bystřice p. Henychovi za cenu dohodou 450,-Kč/m2 a další náklady spojené s převodem. 15. ZM neschvaluje prodej části pozemku 170/7 v k.ú. N. Bystřice. 16. ZM schvaluje prodej domu čp. 45 na Mírovém náměstí manželům Švecovým za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč a další náklady spojené s převodem. 17. ZM schvaluje prodej částí pozemků pč. 463 a 423/1 o celkové výměře cca 70 m2 v k.ú. Albeř za cenu 10,- Kč/m2 a dvou kusů jasanů za cenu 600,- Kč panu Jindřichu Novotnému a další náklady spojené s převodem. 18. ZM schvaluje prodej garáže na st. 679/2 o výměře 24 m2 panu Milanu Krajíčkovi ml., bytem Vídeňská 624, za cenu dle znaleckého odhadu ,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. 19. ZM schvaluje směnu pozemků města část ppč ostatní plocha o výměře 329 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky pí Zimolové ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek včetně zpevněné cesty o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov. 20. ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 2237/23 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k.ú. N. Bystřice. 21. ZM schvaluje odeslání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků pč. 5670, 5671 a 5672 a o úplatný převod pozemků p.č. 385/35, 385/36 a 3306, vše k.ú. N. Bystřice. 22. ZM schvaluje přijetí daru komunikace na Skalku na části pč. 333/4, 333/1, 317 a 32/1 v k.ú. Skalka u N. Bystřice v délce cca 450 m od Ing. Sengerové. 23. ZM schvaluje udělení mimořádné finanční odměny ve výši 1 měsíčního platu p. starostovi a p. místostarostovi. V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Vladimír Bláha, starosta města 10

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 20. 5. 2009

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 20. 5. 2009 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 20. 5. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Dne 25.4.2013 se v 19.00 hodin konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Přítomni: Polanka P., Beneš J., Nehézová M., Kotrch Vl., Marek M., Houdek M. Nepřítomni:

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více