Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010"

Transkript

1 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Na jednání se dostavilo 13 zastupitelů, p.řežábek a p. Nováček se z pracovních a zdravotních důvodů předem omluvili. Po přivítání zastupitelů a přítomných občanů starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a vyvěšen k nahlédnutí na ÚD městského úřadu a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního jednání navržený radou města. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k návrhu programu nebyly vzneseny, byl program všemi hlasy schválen (hlasování: ). Dále starosta konstatoval, že většina projednávaných materiálů byla zastupitelům zaslána předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat a prezentovat je především kvůli přítomným občanům. Schválený program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti za uplynulé období 3. Schválení zprávy o inventarizaci majetku k Schválení rozpočtu města na rok Schválení rozpočtového výhledu na roky Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna 7. Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/1 8. Schválení Změny č.1 územního plánu města Nová Bystřice 9. Zpráva výborů zastupitelstva 10. Žádosti občanů 11. Různé 12. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni 11 hlasy Ing. Kovář a p. Janovský, kteří se hlasování zdrželi. Tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Zpráva o činnosti za uplynulé období Před vlastní zprávou o činnosti za uplynulé období starosta města provedl kontrolu vybraných usnesení z posledních dvou jednání zastupitelstva, která doplnil krátkými informacemi o jejich plnění. Vzhledem k tomu, že zastupitelé nevyžadovali žádné doplňující informace, vzalo zastupitelstvo města zprávu o plnění usnesení z minulých dvou jednání ZM na vědomí. Informace o jednání s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Starosta zastupitelům připomenul, že tato firma nám zabezpečuje odvoz komunálního odpadu včetně jeho uložení. Ve smlouvě, kterou máme s firmou uzavřenu, může AVE CZ zvyšovat ceny za svoz pouze v případě 10% inflace. V loňském roce byl schválen Dodatek č.6 k této smlouvě na navýšení ceny obsluhy o 5% 1

2 (inflace byla 6,5%) na částku 1.221,- Kč/tunu odpadu. Zároveň byla podepsaná i Smlouva o reklamě na částku ,- Kč. Obdobně jsme postupovali i při jednáních o ceně za obsluhu pro tento rok. Vzhledem k tomu, že oborová inflace byla 1,5%, přistoupili jsme na navýšení částky o 1,5%, čili na částku 1.137,- Kč/tunu odpadu. Zároveň nám nabízí AVE CZ Smlouvu o reklamě na částku ,- Kč. Rada města po projednání doporučuje zastupitelům dokumenty schválit. Návrh usnesení : ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterým se upravuje cena obsluhy pro rok 2010, a uzavření Smlouvy o reklamě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve výši ,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem obou smluv. Výroční zpráva a výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy N. Bystřice Starosta v krátkosti seznámil zastupitele s obsahem Výroční zprávy školy a po té ji poslal všem k nahlédnutí. Podrobněji se zabýval kladným výsledkem hospodaření, kde zůstatek z hlavní činnosti byl ve výši ,97 Kč a zisk z doplňkové činnosti byl ve výši ,51 Kč. Ředitel školy navrhnul využít zůstatek z hlavní činnosti k nákupu výškově stavitelných lavic do dvou tříd ( ,- Kč) a zbývající částku na výrobu 40 ks stolů pod počítače. Zisk z doplňkové činnosti navrhnul ředitel využít k pokrytí mimořádných odměn pro pracovníky, kteří v době osobního volna pomáhali s úklidem školní jídelny po její rekonstrukci (14 pracovníků) a na vyplacení odměn pracovníkům, kteří se zasloužili o vytvoření tohoto zisku. Rada města po projednání doporučuje zastupitelům návrh ředitele školy na rozdělení zisku schválit. Návrh usnesení : ZM schvaluje Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice za rok 2009 a v souladu s článkem 3 Směrnice pro příspěvkovou organizaci ZŠ v N. Bystřici rozhoduje o využití zisku takto : a) ze zůstatku z hlavní činnosti školy ve výši ,97 Kč bude ,- Kč použito na vybavení dvou tříd výškově stavitelnými lavicemi, ,97 Kč na nákup materiálu na výrobu 40 počítačových stolů do 20 tříd, ,- Kč na odměnu pro školníka za jejich výrobu v době svého volna. b) zisk z doplňkové činnosti ve výši ,51 Kč rozdělit tak, že část ve výši ,51 Kč bude použita na odměny pracovníků v doplňkové činnosti včetně odvodů, druhá část ve výši ,- Kč na mimořádné odměny čtrnácti pracovníkům včetně odvodů za přesčasovou práci při rekonstrukci ŠJ. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na rekonstrukci KD Koruna Starosta informoval zastupitele o tom, že 23. února 2010 proběhlo VŘ na akci Rekonstrukce KD Koruna na multifunkční komplex. Toto výběrové řízení pro město zabezpečovala firma Recte.CZ, s.r.o, jednalo se o veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení na stavební práce, takže se do ní mohlo přihlásit neomezené množství zájemců. Nabídku podalo celkem 11 firem, z nichž šest bylo ze soutěže vyloučeno, protože nesplnily některou z podmínek stanovenou zadavatelem nebo zákonem. Jednalo se o firmy : 1. Spilka a Říha s.r.o., Soběslav 2. RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Ostrava 3. Svoboda a syn, s.r.o., Brno 4. WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec 5. MANE Stavební s.r.o., Č. Budějovice 6. Stavcent, a.s., J. Hradec Hodnoceny byly tedy nabídky 5 firem : 1. Sdružení podnikatelů : Ing. Jiří Mach Stavební firma, J. Hradec a KAZIKO a.s., Praha 2. OHL ŽS, a.s., Brno 3. SWIETELSKY stavební s.r.o. 4. SSKA Stavební společnost Karviná, a.s. 2

3 5. ARSTAV s.r.o., J. Hradec Po posouzení a hodnocení těchto nabídek doporučuje komise jako nejvhodnější nabídku firmy ARSTAV s.r.o., J. Hradec. Rada po projednání s návrhem komise souhlasila a doporučuje zastupitelům uzavřít smlouvu právě s touto firmou. Do diskuse k tomuto bodu se přihlásil pan Březina, který byl členem výběrové komise a doplnil informace starosty o průběhu VŘ. Mgr. Zimola doplnil informaci o vlastní zkušenosti s výběrem firem, kdy se často stává, že s nejlevnější firmou bývají při realizaci stavby často problémy, protože si nárokuje další finanční prostředky za tzv. vícepráce a ty jsou hrazeny již z rozpočtu města. V konečném důsledku se pak např. 10% spolupodílí města výrazně zvýší. P. Loskota udivilo, že bylo z VŘ vyloučeno tolik firem a ptal se po příčině. Starosta mu ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek odcitoval důvody vyřazení některých firem zpravidla se jednalo o to, že uchazeč ve své nabídce nedoložil určité doklady, které požaduje zákon či zadavatel VŘ. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města : 1. vyloučilo ze soutěže o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex uchazeče, jejichž nabídky nesplnily podmínky stanovené zadavatelem a zákonem, a to uchazeče : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav; RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Ostrava; Svoboda a syn, s.r.o., Brno; WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec; MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice a STAVCENT, a.s., J. Hradec, 2. rozhodlo na základě návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější : ARSTAV s.r.o., Jindřichův Hradec, Radouňka 190, PSČ IČ : Nabídková cena bez DPH : ,- Kč Nabídková cena včetně DPH : ,- Kč 3. zmocnilo starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to ve lhůtách stanovených zákonem Zhodnocení volných finančních prostředků Starosta seznámil zastupitele se stavem našich finančních prostředků na běžných účtech u ČSOB a ČS. Uvedl, že u ČSOB máme cca 9,9 mil Kč a u ČS 4,3 mil. Kč. Z důvodu kofinancování některých plánovaných investičních akcí máme připravenou určitou finanční rezervu, kterou nebudeme ihned potřebovat. A vzhledem k tomu, že na běžných účtech nejsou tyto volné peníze dostatečně zhodnocovány (0,8% resp.1% p.a.), zjišťovali jsme možnosti výhodnějšího zhodnocení. ČSOB nabízí termínovaný účet s ročním zhodnocením kolem 1,5%, Česká spořitelna nákup podílových listů Sporoinvestu se zhodnocením kolem 1,8%. Rada doporučuje zastupitelům nákup podílových listů Sporoinvest. Tajemník informaci doplnil hledáme výhodnější zúročení volných finančních prostředků s rychlou likviditou a nízkou mírou rizika, Sporoinvest tuto naši představu splňuje. Návrh usnesení : ZM schvaluje nákup podílových listů Sporoinvest v hodnotě Kč. K bodu 3 Schválení zprávy o inventarizaci majetku k Starosta vyzval paní Mičunkovou, aby okomentovala Zprávu o inventarizaci majetku. Ta uvedla, že na základě příkazu starosty ze dne byla provedena řádná inventarizace majetku Města Nová Bystřice k Seznámila zastupitele se složením inventarizačních komisí a s návrhem na vyřazení majetku. Starosta města ji doplnil a uvedl, že většinu vyřazovaných věci již nelze dále použít, protože jsou nefunkční. Vyřazované zařízení z rekonstruované školní kuchyně bylo nabídnuto Střední odborné škole a 3

4 Střednímu odbornému učilišti J. Hradec, kteří si z vyřazovaných věcí prakticky nic nevybrali. Proto doporučuje zastupitelům zařízení vyřadit, případným zájemcům ho odprodat za cenu šrotovného. Návrh usnesení: ZM schvaluje Zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku, skladových zásob, peněžních prostředků a dokladové inventarizace k a vyřazení nefunkčního majetku. K bodu 4 - Schválení rozpočtu města na rok 2010 Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu v dostatečném předstihu spolu s dalšími projednávanými dokumenty. Starosta uvedl, že rozpočet byl řádně a včas zveřejněn, že ho projednával se všemi zastupiteli, velmi podrobně byl tento návrh rozpočtu projednáván také na radě (viz zápisy z Rady města), následně i s Finančním výborem a do této doby nebyly vzneseny žádné připomínky. Následovalo stručné přečtení jednotlivých položek rozpočtu a výzva k diskusi. K té se přihlásil Mgr. Zimola, který uvedl, že v návrhu rozpočtu je uvedeno na straně výdajů kofinancování KD Koruna z našeho rozpočtu, ale chybí zde další finanční krytí této akce. Starosta s vedoucí finančního odboru uvedli, že částka vyčleněná na případný podíl města na rekonstrukci KD je správně uvedena na paragrafu 3613 (nebytový fond), pouze možnost použití mohl být jinak textován. Důvodem uvádění textů ve sloupci poznámka v návrhu rozpočtu či jiných rozpočtových opatření je snaha o vyšší srozumitelnost jednotlivých paragrafů pro zastupitele. Vzhledem k tomu, že dále se k rozpočtu již nediskutovalo, přečetl starosta návrh usnesení. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města N. Bystřice na rok K bodu 5 Schválení rozpočtového výhledu na roky Starosta promítl zastupitelům tento materiál a znovu zopakoval, že předpokládané příjmy i výdaje jsou navrženy v hodnotách, které jsou v současné době známy. Zastupitelé k předkládanému materiálu nediskutovali. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města N. Bystřice na roky K bodu 6 - Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna Starosta připomněl zastupitelům jejich usnesení č. 170/09, kterým schválilo záměr zadání veřejné zakázky Poskytnutí úvěru městu N. Bystřice na financování akce rekonstrukce kulturního domu na multifunkční komplex a pověřilo jejím vypsáním majetkový odbor. Ten oslovil pět bank k předložení nabídky Komerční banku, a.s., ČSOB, a.s., ČS a.s., GE Money Bank, a.s. a Waldviertler Sparkasse von Nabídku dodaly pouze dvě banky Česká spořitelna, a.s. a Československá obchodní banka, a.s., zástupci Komerční banky se omluvili. Rada projednala obě nabídky a konstatovala, že Česká spořitelna byla ve všech parametrech úvěrové smlouvy pro město výhodnější ( úroková sazba, závazková provize, poplatek za vedení úvěrového účtu, způsob zajištění, poplatek za smlouvu) a celková nabídka cena je oproti nabídce ČSOB o cca ,- Kč výhodnější. Tajemník informaci starosty doplnil a přečetl zastupitelům konkrétní hodnoty parametrů úvěrů předkládaných výše zmíněnými bankami. V následné diskusi se Mgr. Zimola zeptal, zda v předkládané smlouvě je ošetřen případ, že nedojde k vyúčtování dotace do a tudíž nebude úvěr splacen. Odpověď : v úvěrové smlouvě v článku IX, odst. 2 Změna této úvěrové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek je uvedeno, že úvěrovou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplývá jednoznačná vůle smluvních stran změnit nebo doplnit tuto Úvěrovou smlouvu. Z tohoto vyplývá, že bude-li mít banka vůli např. posunout dobu splacení úvěru, lze např. dodatkem ke smlouvě splatit úvěr později. 4

5 Protože v tomto okamžiku neznal nikdo stanovisko banky k tomuto případnému problému, navrhl starosta stažení projednávání tohoto bodu z jednání zastupitelstva s tím, že si vyžádáme stanovisko České spořitelny, a.s. a smlouvu projednáme na další jednání. Návrh usnesení : ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 6 Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna. K bodu 7 Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/1 Starosta informoval zastupitele o možnosti zřízení poloprofesionální jednotky SDH tzv. JPO II/1 a to s účinností od Tato jednotka by fungovala v jiném režimu než stávající. Podstatný rozdíl by byl především v držení nepřetržité služby, protože zásahová jednotka by musela vyjet do 5 minut a být na místě zásahu do 15 minut. Nepřetržité držení služeb znamená samozřejmě mít dostatečné množství dobrovolných hasičů, kteří budou ochotni a schopni tyto služby dodržovat. Další věcí je podstatně vyšší finanční náročnost takovéto jednotky JPO II/1, protože sloužící hasiče bychom museli platit. Dále starosta zdůraznil kladné a záporné stránky převedení naší jednotky do kategorie JPO II/1. Bc. Garhofer doplnil informace starosty a zdůraznil, že k zabezpečení činnosti této jednotky je nutný především dostatek hasičů ochotných a schopných dodržovat přesně stanovené limity k zásahu. V současné době si není jistý, zda jsou schopni závazkům dostát, doporučuje nasimulovat si činnost jednotky jako by již pracovala v režimu JPO II/1. Do následné diskuse se přihlásil Mgr. Zimola a uvedl, že důvodem zřízení těchto poloprofesionálních jednotek je zaplnění bílých míst v mapě plošného pokrytí. Existují totiž oblasti, kam profesionální hasiči nejsou schopni včas dojet a tyto jednotky JPO II/1 by jim měly pomáhat tyto díry zaplnit. Tímto způsobem však stát přenáší svou povinnost na města aniž by jim garantoval financování této služby. Podle zkušeností obdobných měst by z rozpočtu města bylo nutno vyčlenit částku blížící se k 1 milionu korun, přičemž dotace tyto zvýšené náklady nepokrývají. Proto Mgr. Zimola navrhl přerušit jednání o tomto bodě do doby, než se vyjasní finanční krytí jednotek JPO II/1 ze strany státu. Návrh usnesení : ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 7 Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/1. K bodu 8 - Schválení Změny č.1 územního plánu města Nová Bystřice Pan místostarosta uvedl, že konečně došlo k veřejnému projednání změny č. 1 ÚP našeho města a pokud ji dnes zastupitelstvo schválí, bude zítra ukončeno projednávání změny č.1 ÚP zveřejněním Veřejné vyhlášky. Uvedl, že ve změně jsou akceptovány jednotlivé připomínky a podněty občanů, firem a Města tak, jak je zastupitelé průběžně projednávali a schvalovali. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města Nová Bystřice, jako příslušný orgán dle ust. 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen stavební zákon ) na svém řádném zasedání dne ve věci návrhu změny č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, po ověření dle 54 odst. 2 stavebního zákona : 1. vydává opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, za použití ust. 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona. 2. ukládává starostovi města dle 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice veřejnou vyhláškou. 5

6 K bodu 9 Zpráva výborů zastupitelstva města Finanční výbor předložil zprávu o projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2010 s konstatováním, že neshledal závady. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM. K bodu 10 Majetkové záležitosti Pan Jiří Henych požádal o prodej pozemků pč. 2149/3 a pč. 2149/5, oba orná půda o celkové výměře m2 v k.ú. N. Bystřice. Rada se shodla v názoru, že by bylo vhodné sítě vést při levém okraji místní komunikace směrem k Mnišskému rybníku tak, aby se na ně mohli napojit i další případní zájemci. Proto doporučuje ponechat v majetku města pruh o šíři 2m podél komunikace. Po zkolaudování převezme město sítě (vodovod a kanalizaci) do svého majetku a bude je dále spravovat. Vzhledem k tomu, že cenová mapa neřeší nezasíťované pozemky v N. Bystřici, navrhuje rada zastupitelům prodejní cenu 450,- Kč/m2. RM schválila záměr prodeje pozemku pč. 2149/3 v k.ú. N. Bystřice a vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, doporučuje ZM tento prodej schválit. Pozemek pč. 2149/5 bude po schválení ZM směněn za část pč. 2149/4 s p. Čechem prodej lze projednat až následně. V této lokalitě vlastní ještě pozemek pč. 2149/4 p. Čech z Třeboně. Tento jeho pozemek dělí městské pozemky 2149/3 a 2149/5 na dvě části. Proto navrhuje OM směnit pozemek p. Čecha za pozemek města tak, že jeho pozemek by se posunul směrem na sever při zachování dosavadní výměry, pozemek města pč. 2149/5 by následně tvořil celek s pč. 2149/3 (směna na náklady města). S p. Čechem bylo o této možnosti jednáno a on s ní souhlasí. RM schválila záměr směny pozemků s p. Čechem na náklady města (směna je pro město do budoucna výhodná bez ohledu na to, zda prodá zbývající pozemky p. Henychovi či ne) a vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, doporučuje ZM tuto směnu schválit. V následné diskusi se někteří zastupitelé pozastavovali nad skutečností, že žadatel chce koupit tak rozsáhlý pozemek a svou nerozhodnost dali najevo následně při hlasování o prodeji. Návrh usnesení : ZM schvaluje směnu pozemku města 2149/5 za část pozemku p. Čecha ppč. 2149/4, vše orná půda v k.ú. N. Bystřice tak, aby došlo ke směně stejných výměr (cca 1786 m2). Směna bude provedena na náklady města. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku města pč. 2149/3 (část o výměře cca 8620 m2) p. Henychovi za cenu dohodou 450,-Kč/m2 a další náklady spojené s převodem. Hlasování : (čtyři zastupitelé se zdrželi) Manželé Urbanovi požádali o prodej části pozemku 170/7 v k.ú. N. Bystřice. Tento pozemek je součástí bývalé školní zahrady, kterou využívali manželé Struhadlovi jako zahrádku. Žadatelé by chtěli tento pozemek využít jako plochu rekreační zeleně pro své hosty, chtěli by zde zřídit dětské hřiště, pozemek by dále chtěli udržovat a zřídit zde okrasný trávník. Rada se shodla v názoru, že pozemky v této klidové zóně není v zájmu města prodávat. Na druhé straně záměr žadatelů je plně se záměrem města lokalitu využívat k rekreačním, sportovním a odpočinkovým aktivitám, a proto by rada souhlasila s pronájmem části tohoto pozemku. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku 170/7 v k.ú. N. Bystřice. Manželé Švecovi požádali o prodej domu čp. 45 na Mírovém náměstí; účelem koupě je zřízení bytů či penzionu. Záměr prodeje tohoto domu schválilo zastupitelstvo dne Odhadní cena dle znaleckého posudku je ,- Kč. 6

7 Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej domu čp. 45 na Mírovém náměstí manželům Švecovým za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč a další náklady spojené s převodem. Pan Jindřich Novotný požádal o prodej částí pozemků pč. 463 a 423/1 o celk. výměře cca 70 m2 v k.ú. Albeř. Rada schválila záměr prodeje a vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, lze pozemek prodat. Na pozemku se nacházejí 2 jasany, které ocenil p. Kršek dle vnitřní směrnice na 600,- Kč celkem. Cena pozemku je dle znaleckého odhadu 10,- Kč/m2. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej částí pozemků pč. 463 a 423/1 o celkové výměře cca 70 m2 v k.ú. Albeř za cenu 10,- Kč/m2 a dvou kusů jasanů za cenu 600,- Kč panu Jindřichu Novotnému a další náklady spojené s převodem. Pan Zdeněk Krajíček ZM schválilo prodej garáže p. Krajíčkovi st., který nyní požádal o změnu prodej garáže jeho synovi Milanu Krajíčkovi, Vídeňská 624. Vzhledem k tomu, že se po dobu vyvěšení záměru žádný další zájemce o koupi této garáže nepřihlásil, doporučuje rada zastupitelům tuto garáž prodat p. Krajíčkovi ml. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej garáže na st. 679/2 o výměře 24 m2 panu Milanu Krajíčkovi ml., bytem Vídeňská 624, za cenu dle znaleckého odhadu ,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Pan František Sedlák požádal o změnu v záležitosti směny pozemků mezi městem N. Bystřice a žadatelem a pí. Zimolovou. Tuto záležitost projednávalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne a svým usnesením č. 139/9 schválilo směnu pozemků v N. Vojířově mezi Městem N. Bystřice na straně jedné a pozemků pana Sedláka a pí Zimolová na straně druhé. Pan Sedlák se s pí Zimolovou finančně vyrovnal a proto žádá, aby došlo k již projednané změně pouze mezi Městem N. Bystřice a pí Zimolovou. Stále se jedná o původní pozemky : pozemky pí Zimolová - ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek (včetně zpevněné cesty) o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky města : ppč ostatní plocha o výměře 329 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov. Rozdíl cen nemovitostí, který pí Zimolová doplatí, činí ,- Kč. Návrh usnesení : ZM schvaluje směnu pozemků města část ppč ostatní plocha o výměře 329 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky pí Zimolové ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek včetně zpevněné cesty o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov. Hlasování : (Mgr. Zimola se zdržel) Paní Miroslava Mošová požádala o prodej nebo pronájem části pozemku pč. 2237/23 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o pozemek poblíž její nemovitosti (dům čp. 250 v Mlýnské ulici), který by chtěla využívat jako parkovací místo. Vzhledem k tomu, že na pozemku se nachází VO, doporučil OM pozemek neprodávat. RM schválila dne pronájem pozemku a doporučuje ZM žádost o prodej zamítnout. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 2237/23 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k.ú. N. Bystřice. 7

8 Pozemkový fond ČR vyzval Město, aby zaujalo stanovisko k případnému převodu určitých pozemků na město, které má PF zatím ve své správě. ZM schválilo požádat Pozemkový fond ČR o převod, příp. pronájem pozemků pč. 385/35, 385/36, 3306, 5670, 5671 a 5672, vše k.ú. N. Bystřice. Poté se PF ČR vyjádřil, které pozemky bude možné převést úplatně a které bezúplatně, což musí být součástí příslušného usnesení ZM. Návrh usnesení : ZM schvaluje odeslání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků pč. 5670, 5671 a 5672 a o úplatný převod pozemků p.č. 385/35, 385/36 a 3306, vše k.ú. N. Bystřice. Dar cesty V souvislosti s jednáními o možnosti opravy cesty (účelové komunikace) na Skalku, která je v majetku Ing. Sengerové, seznámil Odbor majetku radu s vývojem situace. Na základě žádosti vlastníků nemovitostí na Skalce o opravu komunikace byla záležitost projednána s Ing. Sengerovou. Aby město mohlo požádat o dotaci na rekonstruovanou silnici, musí s majitelkou uzavřít nájemní smlouvu (ta byla usnesením rady č. 491/09 ze dne uzavřena). Dále bylo zjištěno, že dotační titul je vypsán pouze pro místní komunikace (nikoli pro účelové). Aby bylo možné zařadit komunikaci do MK, musí být minimálně stavba silnice v majetku města. Záležitost byla znovu projednána s Ing. Sengerovou, která souhlasí s tím, že komunikaci městu daruje (bez pozemků, které zůstanou v jejím vlastnictví). Poté bude možno zařadit komunikaci do pasportu místních komunikací a požádat o dotaci na její rekonstrukci. RM souhlasí s návrhem MO o přijetí daru komunikace na Skalku v délce cca 450 m od Ing. Sengerové. Návrh usnesení : ZM schvaluje přijetí daru komunikace na Skalku na části pč. 333/4, 333/1, 317 a 32/1 v k.ú. Skalka u N. Bystřice v délce cca 450 m od Ing. Sengerové. K bodu 11 Různé Paní Malinová provedla kladné zhodnocení plesu Města a seznámila zastupitele s připravovanými akcemi na měsíc březen : recitační soutěž pro žáky základní a praktické školy, Noc s Andersenem a besedu s p. Trčkou Po Rumunsku na kole. Pan Loskot s odkazem na výsledky hospodaření města v loňském roce a množství získaných dotací (předložený materiál) navrhl zastupitelům, aby schválili udělení mimořádného peněžního daru ve výši 1 měsíční odměny starostovi a místostarostovi, zastupitelé s návrhem souhlasili. Návrh usnesení : ZM schvaluje udělení mimořádné finanční odměny ve výši 1 měsíčního platu p. starostovi a p. místostarostovi. Hlasování : ( p. starosta a místostarosta se zdrželi) Pan Kyncl se dotázal p. starosty, proč nebyla na jednání projednávána jeho žádost o prodej pozemku na Smrčné. Starosta uvedl, že tuto žádost je nutné projednat nejdříve v radě města, což se stalo , a až následně po zveřejnění záměru prodeje (pokud ho rada schválí) se žádost projednává v zastupitelstvu. Protože se k další příspěvkům již nikdo nepřihlásil, poděkoval starosta všem přítomným za účast a ukončil v 19,15 toto jednání zastupitelstva. 8

9 Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje navržený program jednání. 2. ZM schvaluje za ověřovatele tohoto zápisu z jednání zastupitelstva p. Janovského a Ing. Kováře. 3. ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterým se upravuje cena obsluhy pro rok 2010, a uzavření Smlouvy o reklamě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve výši ,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem obou smluv. 4. ZM schvaluje Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice za rok 2009 a v souladu s článkem 3 Směrnice pro příspěvkovou organizaci ZŠ v N. Bystřici rozhoduje o využití zisku takto : a. ze zůstatku z hlavní činnosti školy ve výši ,97 Kč bude ,- Kč použito na vybavení dvou tříd výškově stavitelnými lavicemi, ,97 Kč na nákup materiálu na výrobu 40 počítačových stolů do 20 tříd, ,- Kč na odměnu pro školníka za jejich výrobu v době svého volna. b. zisk z doplňkové činnosti ve výši ,51 Kč rozdělit tak, že část ve výši ,51 Kč bude použita na odměny pracovníků v doplňkové činnosti včetně odvodů, druhá část ve výši ,- Kč na mimořádné odměny čtrnácti pracovníkům včetně odvodů za přesčasovou práci při rekonstrukci ŠJ. 5. Zastupitelstvo města Nová Bystřice, jako příslušný orgán dle ust. 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen stavební zákon ) na svém řádném zasedání dne ve věci návrhu změny č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, po ověření dle 54 odst. 2 stavebního zákona : I. vydává opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice, za použití ust. 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona. II. ukládává starostovi města dle 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu města Nová Bystřice veřejnou vyhláškou. 6. Zastupitelstvo města : a. vyloučilo ze soutěže o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex uchazeče, jejichž nabídky nesplnily podmínky stanovené zadavatelem a zákonem, a to uchazeče : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav; RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Ostrava; Svoboda a syn, s.r.o., Brno; WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec; MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice a STAVCENT, a.s., J. Hradec, b. rozhodlo na základě návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější : ARSTAV s.r.o., Jindřichův Hradec, Radouňka 190, PSČ IČ : Nabídková cena bez DPH : ,- Kč 9

10 Nabídková cena včetně DPH : ,- Kč a. zmocnilo starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to ve lhůtách stanovených zákonem 7. ZM schvaluje nákup podílových listů Sporoinvest v hodnotě Kč. 8. ZM schvaluje Zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku, skladových zásob, peněžních prostředků a dokladové inventarizace k a vyřazení nefunkčního majetku. 9. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města N. Bystřice na rok Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města N. Bystřice na roky ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 6 Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna. 12. ZM stahuje z programu jednání zastupitelstva bod č. 7 Projednání zařazení jednotky SDH Nová Bystřice do kategorie JPO II/ ZM schvaluje směnu pozemku města 2149/5 za část pozemku p. Čecha ppč. 2149/4, vše orná půda v k.ú. N. Bystřice tak, aby došlo ke směně stejných výměr (cca 1786 m2). Směna bude provedena na náklady města. 14. ZM schvaluje prodej pozemku města pč. 2149/3 (část o výměře cca 8620 m2) v k.ú. N. Bystřice p. Henychovi za cenu dohodou 450,-Kč/m2 a další náklady spojené s převodem. 15. ZM neschvaluje prodej části pozemku 170/7 v k.ú. N. Bystřice. 16. ZM schvaluje prodej domu čp. 45 na Mírovém náměstí manželům Švecovým za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč a další náklady spojené s převodem. 17. ZM schvaluje prodej částí pozemků pč. 463 a 423/1 o celkové výměře cca 70 m2 v k.ú. Albeř za cenu 10,- Kč/m2 a dvou kusů jasanů za cenu 600,- Kč panu Jindřichu Novotnému a další náklady spojené s převodem. 18. ZM schvaluje prodej garáže na st. 679/2 o výměře 24 m2 panu Milanu Krajíčkovi ml., bytem Vídeňská 624, za cenu dle znaleckého odhadu ,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. 19. ZM schvaluje směnu pozemků města část ppč ostatní plocha o výměře 329 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky pí Zimolové ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek včetně zpevněné cesty o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov. 20. ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 2237/23 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k.ú. N. Bystřice. 21. ZM schvaluje odeslání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků pč. 5670, 5671 a 5672 a o úplatný převod pozemků p.č. 385/35, 385/36 a 3306, vše k.ú. N. Bystřice. 22. ZM schvaluje přijetí daru komunikace na Skalku na části pč. 333/4, 333/1, 317 a 32/1 v k.ú. Skalka u N. Bystřice v délce cca 450 m od Ing. Sengerové. 23. ZM schvaluje udělení mimořádné finanční odměny ve výši 1 měsíčního platu p. starostovi a p. místostarostovi. V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Vladimír Bláha, starosta města 10

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více