Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov"

Transkript

1 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od h 15 členů od h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov 14. dubna 2015 od hodin hodin Ing. Pavlína Bambuškarová, Pavel Benda, Ing. Ladislav Bolek, Ing. Jiří Cihlář, Miloslav Cihlář, Martin Filipín, Jiří Gröger, Zbyněk Hejna, Mgr. Josef Himl, Bc. Jaroslav Lukeš, Stanislav Sedláček, Petr Urban, Milan Vácha Ing. Jiří Cihlář, Martin Filipín Zdeněk Černý Program: Zahájení Kontrola usnesení č. 4/2014 Zpráva o činnosti rady obce Zpráva o činnosti výborů Schválení zhotovitele stavby Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev č. 52/ Majetkové záležitosti 9.1. Směna pozemků parc. č. 3334/1 o výměře 335 m2, 3335/1 o výměře 97 m2 v k. ú. Sepekov 9.2. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2 v k. ú. Sepekov 9.3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP /002 - doplněno 9.4. Převod pozemků parc. č. 1735/1 a parc. č v k. ú. Sepekov - doplněno 10. Různé Dopisy zaslané Lubošem Smrčinou, Sepekov 13 ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Dostavba kanalizace Sepekov - doplněno 11. Závěr Jednání: 1. Zahájení 5. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné. Předsedající určila ověřovatele a zapisovatele zápisu. Ověřovateli určila Ing. Jiřího Cihláře a Martina Filipína, zapisovatelem Ing. Zdeňka Černého. Dále nechala schválit navržený program jednání doplněný oproti zaslané pozvánce o body: 9.3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP / Převod pozemků parc. č. 1735/1 a parc. č v k. ú. Sepekov Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Dostavba kanalizace Sepekov K navrženému programu nebyly vzneseny připomínky. 1

2 Přijaté usnesení č. 68/2015: ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 5/2015 doplněný o body: 9.3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP / Převod pozemků parc. č. 1735/1 a parc. č v k. ú. Sepekov Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Dostavba kanalizace Sepekov Výsledek hlasování: 13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. V se na zasedání dostavil MVDr. Jiří Starc, od této chvíle je přítomno na zasedání 14 členů zastupitelstva. 2. Kontrola usnesení č. 4/2015 Zápis z jednání ZM č. 4/2015 byl součástí přílohy materiálu k jednání. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky. Před začátkem hlasování, v hodin, se na zasedání dostavil Martin Pokorný, od této chvíle je přítomno na zasedání 15 členů zastupitelstva. Starostka sdělila k dotazu MVDr. Starce z minulého jednání ZM, že se informovala u provozovatele pojízdné prodejny smíšeného zboží, pana Buřila z Milevska, za jakých podmínek by zajížděl s prodejnou na sídliště u nádraží. Cena za 1 závoz by byl 300,- Kč. Dotazovala se některých občanů bydlících v této části obce, zda by prodejnu využívali. Podle jejich vyjádření spíše sporadicky. Dále informovala, že požadovaná vývěsní skříňku bude v této části obce instalovaná. Je objednaná a měla by být doručena do konce týdne. Přijaté usnesení č. 69/2015: ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 4/2015. Výsledek hlasování: 14 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel (Martin Pokorný). 1. Zpráva o činnosti rady obce Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 8, 9, 10, 11/2015 nebyly čtené, byly součástí přílohy k materiálu pro jednání. K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. Přijaté usnesení č. 70/2015: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov č. 8/2015, č. 9/2015, č. 10/2015, č. 11/ Zpráva o činnosti výborů 4.1. Zpráva o činnosti finančního výboru Předseda finančního výboru Bc. Jaroslav Lukeš oznámil zastupitelstvu, že finanční výbor od posledního zasedání zastupitelstva neřešil žádné konkrétní úkoly. Přijaté usnesení č. 71/2015: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. Výsledek hlasování: 14 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel Zpráva o činnosti kontrolního výboru S činností kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo předseda kontrolního výboru, pan Milan Vácha. Kontrolní výbor se sešel Předseda kontrolního výboru doporučil, aby se členové o schůzi uvědomovali včas. 2

3 Přijaté usnesení č. 72/2015: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. Výsledek hlasování: 14 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel Zpráva o činnosti osadního výboru S činností osadního výboru seznámil předseda výboru, pan Petr Urban. Osadní výbor se sešel Projednal: výměnu oken a dveří v bytě v č.p. 67, provede firma Jiří Doubek, informaci o zapsání hasičské zbrojnice do katastru nemovitostí a přidělení č.p. 90, čištění rybníku Kovárna, urgenci opravy komunikace přes Líšnici, Přijaté usnesení č. 73/2015: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci S činností výboru pro stavební činnost v obci seznámil předseda výboru Stanislav Sedláček. Od minulého zasedání se výbor nesešel, sejde se 17. dubna Přijaté usnesení č. 74/2015: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci. 5. Schválení zhotovitele stavby Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov Městys Sepekov vyhlásil na svém 4. zasedání konaném dne usnesením č.64/2015 výběrové řízení na veřejnou zakázku Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov, která bude vyhlašována jako otevřená podlimitní zakázka na stavební práce v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Nejzazší termín k podání nabídek byl stanoven do hodin dne Tentýž den se uskutečnilo otevírání nabídek komisí, kterou byla za tímto účelem schválena rovněž na 4. jednání zastupitelstva ve složení Stanislav Sedláček, Ing. Luboš Vaniš, DiS. Martin Pokorný, Pavel Benda a Ing. Jiří Cihlář. Zpráva a protokol o posouzení a hodnocení nabídek byla součástí přílohy k materiálu jednání. Diskuse: MVDr. Starc Jiří dotaz, jaká firma byla vybrána? Benda Pavel podle nabídnuté ceny na stavbu se vybraly nejlevnější tři firmy. Ing. Bolek Ladislav Ing. Novák ze společnosti LEGRO CONSULT pečlivě kontroloval všechny rozpočty, zvláště firem nabízejících nejnižší ceny, jestli nechybí některé položky, ale bylo to v pořádku. Ing. Cihlář Jiří doplnil, že vítězná firma měla např. levnější práci. Přijaté usnesení č. 75/2015: ZM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov, schvaluje vítěznou firmou uchazeče, který se umístil na 1. místě a pověřuje starostku dalšími kroky vedoucími k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem a podpisem smlouvy. 3

4 6. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále Městys Sepekov za účelem provedení opravy místní komunikace Na skále podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 s prioritou naléhavosti 2. Dotační žádosti Programu obnovy venkova bude schvalovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne Rozpočtovaná cena díla je 812 tis. Kč vč. DPH (požadovaná dotace 200 tis. Kč). Akce s náklady 470 tis. Kč je zahrnuta do schváleného rozpočtu městyse na rok Rozpočet díla byl součástí přílohy materiálu k jednání. Diskuse: Hejna Zbyněk jaká část komunikace se opraví? jen k č.p. 75? Sedláček Stanislav kanalizace v dalším úseku je v havarijním stavu, doporučuji, aby se příští rok opravila, vhodné vybudování oddílové kanalizace. Bc. Lukeš Jaroslav po opravě kanalizace by se teprve udělal nový povrch komunikace. Přijaté usnesení č. 76/2015: ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále. 7. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově Městys Sepekov má záměr vybudovat chodník na hřbitově a za tímto účelem rovněž podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 s prioritou naléhavosti 1. Dotační žádosti Programu obnovy venkova bude schvalovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne Rozpočtovaná cena celého díla je 630 tis. Kč vč. DPH. Pro I. etapu, která má být realizována v letošním roce, jsou plánovány náklady ve výši 470 tis. Kč. Akce je zahrnuta do schváleného rozpočtu městyse na rok Diskuse: Vácha Milan vše se nedá vydláždit, protože hroby nejsou v zákrytu, ale různě uskakují. Ing. Bambuškarová Pavlína a Benda Pavel udělá se jen hlavní cesta, mezi hroby se musí nějak prokličkovat. Vácha Milan udělal by jen jakési mantinely a vysypal by cestu štěrkem. Ing. Bambuškarová Pavlína po cestě by se nedalo jezdit, musí se vydláždit i kvůli svažitosti. Přijaté usnesení č. 77/2015: ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově s touto specifikací zadání: délka chodníku bm šířka chodníku.. cca 1,2 m provedení.. žulové kostky rozměru 4-6 cm do drtě žulové obrubníky do betonového lože Součástí nabídky jsou zemní práce s vyvezením zeminy před hřbitov. 8. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev č. 52/2015 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů m.j. stanoví: v 72 4

5 Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis. v 77 (3) V případě souběhu výkonu několika funkcí a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis m.j. stanoví: v 2 Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstev (1) Neuvolněným členům zastupitelstev může být poskytnuta měsíční odměna až do výše stanovené v přílohách č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak. (3) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo. Maximální měsíční odměna v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů se s účinností od mění takto: pevná složka Neuvolněný místostarosta člen rady předseda výboru nebo komise Funkce (možné varianty) místostarosta člen ZM+předseda výboru+příplatek člen ZM +příplatek člen ZM+člen rady+člen výboru+příplatek člen ZM+člen rady+příplatek člen ZM+člen výboru+příplatek člen ZM+člen rady+předseda výboru+příplatek příplatek dle počtu Maximální měsíčobyvatel ní odměna celkem (4*201,70) člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu 911 člena zastupitelstva příplatek podle počtu obyvatel Max odměna součet Stávající výše odměny Celková výše stávající odměny Max. odměna Usnesením č. 5/2014 ze dne byly schváleny tyto výše odměn. Znění přijatého usnesení č. 5/2014: ZM stanoví v souladu s ustanovením 72 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tyto 5

6 výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městyse Sepekov s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení: předseda výčlen výboru, kopříplatek člena zastuboru nebo komise rady nebo podle počtu pitelstva mise zvláštního orgánu obyvatel s tím, že odměny za jednotlivě vykonávané funkce budou podle 77 odst. (3) písm. b) zákona o obcích vyjma místostarosty nasčítávány. místostarosta člen rady Metodické doporučení územně samosprávným celkům pro postup v aktuálních změnách v oblasti odměňování členů zastupitelstev od vydané Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly veřejné správy a Sbírka zákonů, částka 26 s publikovaným nařízením vlády č. 52/2015 bylo součástí přílohy materiálu k jednání. Rada městyse doporučuje ZM ke schválení ponechání dosavadní výše měsíčních odměn. Přijaté usnesení č. 78/2015: ZM stanoví v souladu s ustanovením 72 a násled. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tyto výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městyse Sepekov s účinností od : předseda výčlen výboru, kopříplatek člena zamístostarosta člen rady boru nebo mise rady nebo podle počtu stupitelstva komise zvláštního orgánu obyvatel s tím, že odměny za jednotlivě vykonávané funkce budou podle 77 odst. (3) písm. b) zákona o obcích vyjma místostarosty nasčítávány. Výsledek hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel 9. Majetkové záležitosti 9.1. Směna pozemků parc. č. 3334/1 o výměře 335 m2, 3335/1 o výměře 97 m2 v k. ú. Sepekov JUDr. Jana Kožíšková, Praha požádala o směnu pozemků v k. ú. Sepekov, a to pozemků parc. č. 3342/1 o výměře 143 m2 a 3342/2 o výměře 276 m2 v k. ú. Sepekov za pozemky ve vlastnictví městyse parc. č. 3334/1 o výměře 335 m2, 3335/1 o výměře 97 m2. Pozemky Dr. Kožíškové jsou v přístupové cestě V chalupách u Chobota, pozemky městyse se nacházejí v poli nad Chobotem mezi pozemky, které jsou ve vlastnictví Dr. Kožíškové. Stavební výbor a rada městyse směnu doporučily, protože tam majitelé domů nemají jinak zajištěný přístup po pozemcích ve vlastnictví obce. Záměr směny projednávalo ZM a schválilo svým usnesením č. 66/2015 ze 4. jednání konaném dne Záměr směny pozemků byl v souladu s 39 zákona o obcích zveřejněn na úřední i elektronické desce Úřadu Městyse Sepekov po dobu od do doby jednání tohoto zastupitelstva. Situace se zakreslením zájmových pozemků v katastrální mapě byla přílohou materiálu k jednání. Svoji žádost potvrdila písemným sdělením Dr. Kožíšková, žádná jiná žádost nebyla podána. Přijaté usnesení č. 79/2015: ZM schvaluje bezúplatnou směnu pozemků parc. č. 3334/1 o výměře 335 m2 a parc. č. 3335/1 o výměře 97 m2 v obci a katastrálním území Sepekov ve vlastnictví Městyse Sepekov za pozemky parc. č. 3334/1 o výměře 335 m2 a parc. č. 3335/1 o výměře 97 m2 v obci a katastrálním území 6

7 Sepekov ve vlastnictví JUDr. Jana Kožíškové, Praha a pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy. Výsledek hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel 9.2. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2 v k. ú. Sepekov Pan Bedřich Pekárek, Sepekov 29, požádal Městys Sepekov o koupi pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2, v k. ú. Sepekov, který je min. 38 let užíván jako předzahrádka domu č. p. 29. Rada městyse doporučila schválení záměru tohoto pozemku. Zákres situace v katastrální mapě Přijaté usnesení č. 80/2015: ZM vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2 v obci a katastrálním území Sepekov. Výsledek hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel 9.3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP /002 Firma Hrdlička spol. s r.o., Plzeň zastupující firmu E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP /002 (dále jen smlouva ). Návrh smlouvy včetně geometrického zákresu věcného břemene byl součástí přílohy materiálu k jednání. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle 59 odst. 2 energetického zákona osobní služebnosti plynárenského vedení dle tohoto zákona na pozemku parc. č. 1545/22 7

8 v katastrálním území Líšnice u Sepekova, obec Sepekov, okres Písek. Věcné břemeno je zřizováno v souvislosti s již dokončenou stavbou Příp. STL Líšnice 25. Dle smlouvy bylo navrhováno úplatné zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. Zastupující společnosti bylo zasláno sdělení: Ve věci uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene v pozemku parc. č. 1545/22 v k. ú. Líšnice u Sepekova sdělujeme, že uzavření smlouvy projedná Zastupitelstvo městyse Sepekov na svém nejbližším jednání. Dle zkušeností nebude určitě zastupitelstvo akceptovat cenu za zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč bez DPH. Požadovaná cena bude minimálně 5000,- Kč bez DPH. Tuto cenu již zastupitelstvo požadovalo i v případě již uzavřené jiné smlouvy se společností E.ON a bylo společností E.ON na tuto smluvní podmínku přistoupeno. Následně obdržel městys vyjádření, že může ZM odsouhlasit uzavření smlouvy s cenou 5000,- Kč, E.ON ji akceptuje. Přijaté usnesení č. 81/2015: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP /002 mezi E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o. na straně oprávněného a Městysem Sepekov na straně povinného, kdy předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle 59 odst. 2 energetického zákona osobní služebnosti plynárenského vedení dle tohoto zákona na pozemku parc. č. 1545/22 v katastrálním území Líšnice u Sepekova, obec Sepekov, okres Písek. Věcné břemeno je zřizováno v souvislosti s již dokončenou stavbou Příp. STL Líšnice 25 za jednorázovou náhradu ve výši 5000,-- Kč bez DPH. Výsledek hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel 9.4. Převod pozemku parc. č. 1735/1 a 1738 v k. ú. Sepekov Pozemek parc. č. 1735/1 o výměře 1525 m2 a pozemek parc. č o výměře 3272 m2 vše v obci a k. ú. Sepekov, oba druhu ostatní plocha, způsobu využití hřbitov, urnový háj. Městys má na pozemky uzavřenou smlouvu o výpůjčce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových č /ÚE-108/2003 ze dne s bezplatným užíváním do Z důvodu plánované realizace akce Vybudování chodníku na hřbitově byl požádán stávající vlastník Česká republika, zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, o souhlas s provedením této stavby. Záležitost paní starostka osobně konzultovala s Ing. Janou Novákovou, vedoucí referátu ÚZSVM Písek, kde bylo navrženo, aby městys v případě zájmu o vlastnictví těchto pozemků, požádal o jejich převod. 8

9 Zákres situace v katastrální mapě Dle 16 odst. 1) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů je provozování veřejného pohřebiště službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností (dále jen "provozovatel pohřebiště"). Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti, je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště. Církev o vydání těchto pozemků nepožádala a o provozování veřejného pohřebiště nemá zájem. Přijaté usnesení č. 82/2015: ZM schvaluje převod vlastnictví pozemků parc. č. 1735/1 o výměře 1525 m2, ostatní plocha a parc. č o výměře 3272 m2, ostatní plocha, oba v obci a k. ú. Sepekov na Městys Sepekov. Výsledek hlasování: 14 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel (Ing. Ladislav Bolek ) 10. Různé Dopisy zaslané Lubošem Smrčinou, Sepekov 13 ve věci stanovené místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Pan Luboš Smrčina, Sepekov 13 zaslal a své stanovisko k umístění svislého dopravního značení zákazu zastavení na komunikaci IIIú10549 v km 6,180 a v km 6,300 provozního staničení. Městys Sepekov požádal Městský úřad Milevsko, odbor dopravy dne o schválení výjimky z místní úpravy provozu na pozemích komunikacích dle 77 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro vlastníky domů v úseku zákazu zastavení. 9

10 Městský úřad Milevsko, odbor dopravy zaslal dne sdělení, že nelze povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Vlastníkům domů byla zaslána sdělení, že bohužel nebyla výjimka povolena. Dle sdělení Policie ČR i Dopravního inspektorátu je možné na komunikaci zastavit na nezbytně nutnou dobu při vjíždění i vyjíždění na přilehlou nemovitost. Diskuse: Mgr. Smrčinová Helena, občanka uvědomují si, že bydlí v nepřehledném místě a že obec chrání chodce, ale jim se ztíží přístup domů a bude je to nutit porušovat dopravní předpisy a provoz. Když zastaví, aby otevřeli vrata, a přitom se v tomto místě bude míjet nákladní auto s jiným, nebude tu místo a brzdy to nezvládnou. Bojí se, že se něco stane. Bečvář Miloslav, občan v zastupitelstvu jsou dva policisté, ať poradí, jak to řešit. Bc. Lukeš Jaroslav chápe sdělení MÚ, vysvětlil podstatu zákazu zastavení a zastavení vozidla, které je způsobeno překážkou a trvá pouze po dobu, než je překonána, v tomto případě se bude jednat o otevření vrat a vjezd vozidla dovnitř. To je v intencích zastavení vozidla. Ohrožení, o kterém mluvila paní Smrčinová, nezpůsobila nově instalovaná dopravní značka, bylo tu dávno před ní. Mgr. Smrčinová Helena dopisy vyřizoval manžel, ptal se na dopravní předpisy, aby je neporušovali. Bc. Lukeš Jaroslav aby je policie mohla postihnout pokutou, musela by spolehlivě zjistit dopravní přestupek, oni by ho museli uznat a být ochotni pokutu zaplatit. Zde však neexistuje postih, protože doba nezbytně nutná k překonání překážky, o které předtím informoval, akceptuje stávající stav. Pokorný Martin DiS. - když má městys vyjádření, mohl by jim vyjádření dát. I u jeho domu i směrem dolů u Zemanů je dopravní situace nebezpečná. Chtělo by to dát tam zpomalovač. Gröger Jiří ten tam nikdo nepovolí. Ing. Bambuškarová Pavlína byli zde dopravní projektanti a ti řekli, že retardéry zde dopravní úřad neschválí. Pokorný Martin DiS. - čekáte, až se něco stane a pak se retardér povolí. Ing. Bambuškarová Pavlína neschválí se zde i kvůli nadměrnému zvýšení hlučnosti při jejich přejíždění. Bude se instalovat měřič rychlosti u školy a máme projekty na další, které přibudou postupně. Nejlevnější, který má statistické vyhodnocování, stojí kolem Kč. Mrzí nás, že Smrčinovi obtěžujeme, ale mělo by to být přechodně, než se vyprojektuje a vybuduje chodník. Bečvář Miloslav, občan může se udělat stezka pro chodce? Bc. Lukeš Jaroslav chodník se musí budovat podle dopravních parametrů. Ing. Bambuškarová Pavlína záležitost byla již konzultována s projektantem dopravních staveb a konečné řešení by měl být chodník; Bečvář Miloslav, občan ta značka je zbytečná, úplně stačil zákaz stání; Vácha Milan ten právě situaci nevyřeší, protože délku doby stání nelze vyjádřit; Ing. Bambuškarová Pavlína bezpečnost v tomto místě jde dle sdělení dopravního inspektorátu vyřešit jen chodníkem; Benda Pavel myslí si, že zatím značení splnilo účel, zvýšila se bezpečnost chodců, zvlášť dětí, chodících od autobusu. Přijaté usnesení č. 83/2015: ZM bere na vědomí dopisy zaslané Lubošem Smrčinou, Sepekov 13 ve věci stanovené místní úpravy provozu na pozemní komunikaci zákazu zastavení na komunikaci III/10549 v km 6,180 a v km 6,300 provozního staničení, dále sdělení Městského úřadu Milevsko, č. j.: MM 06276/2015 ze dne o neudělení výjimky dle 77 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů z důvodu, že by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. 10

11 10.2. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Dostavba kanalizace Sepekov Městys Sepekov požádal v roce 2010 Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci z Programu Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací na realizaci akce Dostavba kanalizace Sepekov. Tato akce nebyla z národních programů Mze v té době podpořena, ale zůstala v zásobníku projektů. V roce 2012 byla realizována část stavby, a to od č. p. 239 k zaústění do kanalizačního sběrače u č.p. 124 za částečného spolufinancování z grantového programu Jihočeského Kraje s realizačními náklady ve výši Kč bez DPH. V květnu 2014 obdržel městys žádost Ministerstva zemědělství o doložení dokumentů z důvodu, aby mohla být celá akce zahrnuta do seznamu podporovaných akcí. Bohužel bylo na ministerstvo v říjnu zasláno sdělení, že na akci propadlo stavební povolení a že obec žádá o prodloužení termínu dodání požadovaných dokumentů do Podle vyžádaného sdělení na vodoprávním úřadu MěÚ Milevsko zůstalo ale stavební povolení nadále platné z důvodu, že stavba byla již započata. Pokud tedy má obec zájem dostavět druhou část stavby, je nutné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládané náklady jsou cca 6 mil. Kč, požadovaná dotace je 80 % (4,8 mil. Kč, vlastní zdroje 1,2 mil. Kč). Diskuse: Bc. Lukeš Jaroslav dotaz na parametry akce. Sedláček Stanislav od Hadáčků, protlak pod tratí a dále. Součástí stavby budou přečerpávací stanice u nemovitostí, kde není gravitační spád. Ty budou provozovat majitelé nemovitostí, které se připojí. Když městys vybuduje kanalizaci okolo nemovitostí, připojení bude povinné, kdo by se nepřipojil, dopustil by se přestupku. Přijaté usnesení č. 84/2015: ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavby Dostavba kanalizace Sepekov. Program byl vyčerpán v Starostka vybídla přítomné k dotazům a diskusi. Diskuse: Zeman Jan, občan dotaz na podrobnosti výběrového řízení na přístavbu kulturního domu, bylo by možné zveřejnit jaké firmy se výběrového řízení zúčastnili a jaké daly nabídky; Benda Pavel - přečetl názvy firem s nejnižší a nejvyšší nabídkou s tím, že se seznam bude vyvěšen na úřední desku; Ing. Bambuškarová Pavlína zastupitelstvo v rozpočtu schválilo letos financování ve výši osmi milionů korun, na zbytek by bylo vhodné vzít si úvěr, nyní jsou i výhodné úvěrové podmínky; na úroky můžeme využívat dotační titul Úroky z úvěrů, který je každoročně součástí Programu obnovy venkova; Zeman Jan, občan je smutné, že se měření rychlosti tak zdržuje, nestojí to zase tolik. Měl by to podporovat stát. Benda Pavel právě měření rychlosti stát letos přestal podporovat dotacemi. Ing. Bambuškarová Pavlína s měřením počítáme, ale jeden informativní měřič rychlosti stojí nejméně 50 tis. Kc, máme zpracovaných 6 studií na jejich umístění, které jsou povolené dopravním úřadem a odsouhlasené dopravním inspektorátem, ale mu- 11

12 síme jejich pořízení financovat postupně, bohužel letos nejsou ve schváleném rozpočtu vyčleněny prostředky na to, abychom je pořídili všechny najednou; Zeman Jan, občan u silnice pod kravínem se rozpadají tarasy, naplavují se nánosy, pracovníci městyse by to měli čistit. Ing. Bambuškarová Pavlína o čistění nánosů žádala družstvo, ale jejich přístup je bohužel laxní; Ing. Bambuškarová Pavlína - blíží se oslava 70. výročí konce 2. světové války. Městys k tomu chystá výstavu. Ve spolupráci se školou a knihovnou chce zvýšit povědomí o místní historii. Požádala přítomné o fotografie či jiné příspěvky na výstavu. 11. Závěr Starostka městyse v poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila. Zapsal Zdeněk Černý Ing. Pavlína Bambuškarová starostka městyse Ing. Jiří Cihlář ověřovatel zápisu Martin Filipín ověřovatel zápisu 12

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 10 + 1 (od 18.43 hodin) členů zastupitelstva 18.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů při zahájení 12 členů od 18.09 h Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 15 členů zastupitelstva Omluveni: -- Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Zápis ze 6. zasedání. Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 6. zasedání. Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů zastupitelstva Zasedací místo Úřadu Městyse Sepekov 28. dubna 2015 od 18 hodin 18.00

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů při zahájení, 15 členů od 18.15 hodin Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 29. ledna 2013 od 18 hod Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 12 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p.černý, p.linhartová neomluvena) Hosté: Ing.Arch.Vít, p.sekera Zahájení Starostka

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015

Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015 Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015 Datum a místo konání: 5.10.2015 od 19:00, v zasedací místnosti obecního úřadu Plch Přítomni:Půlpán Bohuslav, Půlpán

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis č. 6/2014. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda, Josef Šitta, Miroslav Herink, Ing.

Zápis č. 6/2014. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda, Josef Šitta, Miroslav Herink, Ing. 1 Zápis č. 6/2014 z VI. volebního období zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice z veřejného zasedání konaného dne 25.9.2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková,

Více

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Přítomní: Holický Jaroslav, Kolář František, Leitner Zdeněk, Rak Martin,

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011

Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011 Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. 3. 2012

Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. 3. 2012 Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. 3. 2012 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Zasedání zahájil v 19. 10 hod. a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Přivítal

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více