Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov"

Transkript

1 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od h 15 členů od h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov 14. dubna 2015 od hodin hodin Ing. Pavlína Bambuškarová, Pavel Benda, Ing. Ladislav Bolek, Ing. Jiří Cihlář, Miloslav Cihlář, Martin Filipín, Jiří Gröger, Zbyněk Hejna, Mgr. Josef Himl, Bc. Jaroslav Lukeš, Stanislav Sedláček, Petr Urban, Milan Vácha Ing. Jiří Cihlář, Martin Filipín Zdeněk Černý Program: Zahájení Kontrola usnesení č. 4/2014 Zpráva o činnosti rady obce Zpráva o činnosti výborů Schválení zhotovitele stavby Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev č. 52/ Majetkové záležitosti 9.1. Směna pozemků parc. č. 3334/1 o výměře 335 m2, 3335/1 o výměře 97 m2 v k. ú. Sepekov 9.2. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2 v k. ú. Sepekov 9.3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP /002 - doplněno 9.4. Převod pozemků parc. č. 1735/1 a parc. č v k. ú. Sepekov - doplněno 10. Různé Dopisy zaslané Lubošem Smrčinou, Sepekov 13 ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Dostavba kanalizace Sepekov - doplněno 11. Závěr Jednání: 1. Zahájení 5. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné. Předsedající určila ověřovatele a zapisovatele zápisu. Ověřovateli určila Ing. Jiřího Cihláře a Martina Filipína, zapisovatelem Ing. Zdeňka Černého. Dále nechala schválit navržený program jednání doplněný oproti zaslané pozvánce o body: 9.3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP / Převod pozemků parc. č. 1735/1 a parc. č v k. ú. Sepekov Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Dostavba kanalizace Sepekov K navrženému programu nebyly vzneseny připomínky. 1

2 Přijaté usnesení č. 68/2015: ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 5/2015 doplněný o body: 9.3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP / Převod pozemků parc. č. 1735/1 a parc. č v k. ú. Sepekov Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Dostavba kanalizace Sepekov Výsledek hlasování: 13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. V se na zasedání dostavil MVDr. Jiří Starc, od této chvíle je přítomno na zasedání 14 členů zastupitelstva. 2. Kontrola usnesení č. 4/2015 Zápis z jednání ZM č. 4/2015 byl součástí přílohy materiálu k jednání. K projednávanému bodu nebyly vzneseny připomínky. Před začátkem hlasování, v hodin, se na zasedání dostavil Martin Pokorný, od této chvíle je přítomno na zasedání 15 členů zastupitelstva. Starostka sdělila k dotazu MVDr. Starce z minulého jednání ZM, že se informovala u provozovatele pojízdné prodejny smíšeného zboží, pana Buřila z Milevska, za jakých podmínek by zajížděl s prodejnou na sídliště u nádraží. Cena za 1 závoz by byl 300,- Kč. Dotazovala se některých občanů bydlících v této části obce, zda by prodejnu využívali. Podle jejich vyjádření spíše sporadicky. Dále informovala, že požadovaná vývěsní skříňku bude v této části obce instalovaná. Je objednaná a měla by být doručena do konce týdne. Přijaté usnesení č. 69/2015: ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 4/2015. Výsledek hlasování: 14 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel (Martin Pokorný). 1. Zpráva o činnosti rady obce Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 8, 9, 10, 11/2015 nebyly čtené, byly součástí přílohy k materiálu pro jednání. K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. Přijaté usnesení č. 70/2015: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov č. 8/2015, č. 9/2015, č. 10/2015, č. 11/ Zpráva o činnosti výborů 4.1. Zpráva o činnosti finančního výboru Předseda finančního výboru Bc. Jaroslav Lukeš oznámil zastupitelstvu, že finanční výbor od posledního zasedání zastupitelstva neřešil žádné konkrétní úkoly. Přijaté usnesení č. 71/2015: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. Výsledek hlasování: 14 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel Zpráva o činnosti kontrolního výboru S činností kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo předseda kontrolního výboru, pan Milan Vácha. Kontrolní výbor se sešel Předseda kontrolního výboru doporučil, aby se členové o schůzi uvědomovali včas. 2

3 Přijaté usnesení č. 72/2015: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. Výsledek hlasování: 14 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel Zpráva o činnosti osadního výboru S činností osadního výboru seznámil předseda výboru, pan Petr Urban. Osadní výbor se sešel Projednal: výměnu oken a dveří v bytě v č.p. 67, provede firma Jiří Doubek, informaci o zapsání hasičské zbrojnice do katastru nemovitostí a přidělení č.p. 90, čištění rybníku Kovárna, urgenci opravy komunikace přes Líšnici, Přijaté usnesení č. 73/2015: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci S činností výboru pro stavební činnost v obci seznámil předseda výboru Stanislav Sedláček. Od minulého zasedání se výbor nesešel, sejde se 17. dubna Přijaté usnesení č. 74/2015: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci. 5. Schválení zhotovitele stavby Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov Městys Sepekov vyhlásil na svém 4. zasedání konaném dne usnesením č.64/2015 výběrové řízení na veřejnou zakázku Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov, která bude vyhlašována jako otevřená podlimitní zakázka na stavební práce v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Nejzazší termín k podání nabídek byl stanoven do hodin dne Tentýž den se uskutečnilo otevírání nabídek komisí, kterou byla za tímto účelem schválena rovněž na 4. jednání zastupitelstva ve složení Stanislav Sedláček, Ing. Luboš Vaniš, DiS. Martin Pokorný, Pavel Benda a Ing. Jiří Cihlář. Zpráva a protokol o posouzení a hodnocení nabídek byla součástí přílohy k materiálu jednání. Diskuse: MVDr. Starc Jiří dotaz, jaká firma byla vybrána? Benda Pavel podle nabídnuté ceny na stavbu se vybraly nejlevnější tři firmy. Ing. Bolek Ladislav Ing. Novák ze společnosti LEGRO CONSULT pečlivě kontroloval všechny rozpočty, zvláště firem nabízejících nejnižší ceny, jestli nechybí některé položky, ale bylo to v pořádku. Ing. Cihlář Jiří doplnil, že vítězná firma měla např. levnější práci. Přijaté usnesení č. 75/2015: ZM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov, schvaluje vítěznou firmou uchazeče, který se umístil na 1. místě a pověřuje starostku dalšími kroky vedoucími k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem a podpisem smlouvy. 3

4 6. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále Městys Sepekov za účelem provedení opravy místní komunikace Na skále podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 s prioritou naléhavosti 2. Dotační žádosti Programu obnovy venkova bude schvalovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne Rozpočtovaná cena díla je 812 tis. Kč vč. DPH (požadovaná dotace 200 tis. Kč). Akce s náklady 470 tis. Kč je zahrnuta do schváleného rozpočtu městyse na rok Rozpočet díla byl součástí přílohy materiálu k jednání. Diskuse: Hejna Zbyněk jaká část komunikace se opraví? jen k č.p. 75? Sedláček Stanislav kanalizace v dalším úseku je v havarijním stavu, doporučuji, aby se příští rok opravila, vhodné vybudování oddílové kanalizace. Bc. Lukeš Jaroslav po opravě kanalizace by se teprve udělal nový povrch komunikace. Přijaté usnesení č. 76/2015: ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavby Oprava povrchu místní komunikace Na skále. 7. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově Městys Sepekov má záměr vybudovat chodník na hřbitově a za tímto účelem rovněž podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 s prioritou naléhavosti 1. Dotační žádosti Programu obnovy venkova bude schvalovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne Rozpočtovaná cena celého díla je 630 tis. Kč vč. DPH. Pro I. etapu, která má být realizována v letošním roce, jsou plánovány náklady ve výši 470 tis. Kč. Akce je zahrnuta do schváleného rozpočtu městyse na rok Diskuse: Vácha Milan vše se nedá vydláždit, protože hroby nejsou v zákrytu, ale různě uskakují. Ing. Bambuškarová Pavlína a Benda Pavel udělá se jen hlavní cesta, mezi hroby se musí nějak prokličkovat. Vácha Milan udělal by jen jakési mantinely a vysypal by cestu štěrkem. Ing. Bambuškarová Pavlína po cestě by se nedalo jezdit, musí se vydláždit i kvůli svažitosti. Přijaté usnesení č. 77/2015: ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavby Vybudování chodníku na hřbitově s touto specifikací zadání: délka chodníku bm šířka chodníku.. cca 1,2 m provedení.. žulové kostky rozměru 4-6 cm do drtě žulové obrubníky do betonového lože Součástí nabídky jsou zemní práce s vyvezením zeminy před hřbitov. 8. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev č. 52/2015 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů m.j. stanoví: v 72 4

5 Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis. v 77 (3) V případě souběhu výkonu několika funkcí a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis m.j. stanoví: v 2 Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstev (1) Neuvolněným členům zastupitelstev může být poskytnuta měsíční odměna až do výše stanovené v přílohách č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak. (3) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo. Maximální měsíční odměna v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů se s účinností od mění takto: pevná složka Neuvolněný místostarosta člen rady předseda výboru nebo komise Funkce (možné varianty) místostarosta člen ZM+předseda výboru+příplatek člen ZM +příplatek člen ZM+člen rady+člen výboru+příplatek člen ZM+člen rady+příplatek člen ZM+člen výboru+příplatek člen ZM+člen rady+předseda výboru+příplatek příplatek dle počtu Maximální měsíčobyvatel ní odměna celkem (4*201,70) člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu 911 člena zastupitelstva příplatek podle počtu obyvatel Max odměna součet Stávající výše odměny Celková výše stávající odměny Max. odměna Usnesením č. 5/2014 ze dne byly schváleny tyto výše odměn. Znění přijatého usnesení č. 5/2014: ZM stanoví v souladu s ustanovením 72 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tyto 5

6 výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městyse Sepekov s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení: předseda výčlen výboru, kopříplatek člena zastuboru nebo komise rady nebo podle počtu pitelstva mise zvláštního orgánu obyvatel s tím, že odměny za jednotlivě vykonávané funkce budou podle 77 odst. (3) písm. b) zákona o obcích vyjma místostarosty nasčítávány. místostarosta člen rady Metodické doporučení územně samosprávným celkům pro postup v aktuálních změnách v oblasti odměňování členů zastupitelstev od vydané Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly veřejné správy a Sbírka zákonů, částka 26 s publikovaným nařízením vlády č. 52/2015 bylo součástí přílohy materiálu k jednání. Rada městyse doporučuje ZM ke schválení ponechání dosavadní výše měsíčních odměn. Přijaté usnesení č. 78/2015: ZM stanoví v souladu s ustanovením 72 a násled. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tyto výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městyse Sepekov s účinností od : předseda výčlen výboru, kopříplatek člena zamístostarosta člen rady boru nebo mise rady nebo podle počtu stupitelstva komise zvláštního orgánu obyvatel s tím, že odměny za jednotlivě vykonávané funkce budou podle 77 odst. (3) písm. b) zákona o obcích vyjma místostarosty nasčítávány. Výsledek hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel 9. Majetkové záležitosti 9.1. Směna pozemků parc. č. 3334/1 o výměře 335 m2, 3335/1 o výměře 97 m2 v k. ú. Sepekov JUDr. Jana Kožíšková, Praha požádala o směnu pozemků v k. ú. Sepekov, a to pozemků parc. č. 3342/1 o výměře 143 m2 a 3342/2 o výměře 276 m2 v k. ú. Sepekov za pozemky ve vlastnictví městyse parc. č. 3334/1 o výměře 335 m2, 3335/1 o výměře 97 m2. Pozemky Dr. Kožíškové jsou v přístupové cestě V chalupách u Chobota, pozemky městyse se nacházejí v poli nad Chobotem mezi pozemky, které jsou ve vlastnictví Dr. Kožíškové. Stavební výbor a rada městyse směnu doporučily, protože tam majitelé domů nemají jinak zajištěný přístup po pozemcích ve vlastnictví obce. Záměr směny projednávalo ZM a schválilo svým usnesením č. 66/2015 ze 4. jednání konaném dne Záměr směny pozemků byl v souladu s 39 zákona o obcích zveřejněn na úřední i elektronické desce Úřadu Městyse Sepekov po dobu od do doby jednání tohoto zastupitelstva. Situace se zakreslením zájmových pozemků v katastrální mapě byla přílohou materiálu k jednání. Svoji žádost potvrdila písemným sdělením Dr. Kožíšková, žádná jiná žádost nebyla podána. Přijaté usnesení č. 79/2015: ZM schvaluje bezúplatnou směnu pozemků parc. č. 3334/1 o výměře 335 m2 a parc. č. 3335/1 o výměře 97 m2 v obci a katastrálním území Sepekov ve vlastnictví Městyse Sepekov za pozemky parc. č. 3334/1 o výměře 335 m2 a parc. č. 3335/1 o výměře 97 m2 v obci a katastrálním území 6

7 Sepekov ve vlastnictví JUDr. Jana Kožíškové, Praha a pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy. Výsledek hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel 9.2. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2 v k. ú. Sepekov Pan Bedřich Pekárek, Sepekov 29, požádal Městys Sepekov o koupi pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2, v k. ú. Sepekov, který je min. 38 let užíván jako předzahrádka domu č. p. 29. Rada městyse doporučila schválení záměru tohoto pozemku. Zákres situace v katastrální mapě Přijaté usnesení č. 80/2015: ZM vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc. č. 3105/6 o výměře 27 m2 v obci a katastrálním území Sepekov. Výsledek hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel 9.3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP /002 Firma Hrdlička spol. s r.o., Plzeň zastupující firmu E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP /002 (dále jen smlouva ). Návrh smlouvy včetně geometrického zákresu věcného břemene byl součástí přílohy materiálu k jednání. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle 59 odst. 2 energetického zákona osobní služebnosti plynárenského vedení dle tohoto zákona na pozemku parc. č. 1545/22 7

8 v katastrálním území Líšnice u Sepekova, obec Sepekov, okres Písek. Věcné břemeno je zřizováno v souvislosti s již dokončenou stavbou Příp. STL Líšnice 25. Dle smlouvy bylo navrhováno úplatné zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. Zastupující společnosti bylo zasláno sdělení: Ve věci uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene v pozemku parc. č. 1545/22 v k. ú. Líšnice u Sepekova sdělujeme, že uzavření smlouvy projedná Zastupitelstvo městyse Sepekov na svém nejbližším jednání. Dle zkušeností nebude určitě zastupitelstvo akceptovat cenu za zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč bez DPH. Požadovaná cena bude minimálně 5000,- Kč bez DPH. Tuto cenu již zastupitelstvo požadovalo i v případě již uzavřené jiné smlouvy se společností E.ON a bylo společností E.ON na tuto smluvní podmínku přistoupeno. Následně obdržel městys vyjádření, že může ZM odsouhlasit uzavření smlouvy s cenou 5000,- Kč, E.ON ji akceptuje. Přijaté usnesení č. 81/2015: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP /002 mezi E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o. na straně oprávněného a Městysem Sepekov na straně povinného, kdy předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle 59 odst. 2 energetického zákona osobní služebnosti plynárenského vedení dle tohoto zákona na pozemku parc. č. 1545/22 v katastrálním území Líšnice u Sepekova, obec Sepekov, okres Písek. Věcné břemeno je zřizováno v souvislosti s již dokončenou stavbou Příp. STL Líšnice 25 za jednorázovou náhradu ve výši 5000,-- Kč bez DPH. Výsledek hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel 9.4. Převod pozemku parc. č. 1735/1 a 1738 v k. ú. Sepekov Pozemek parc. č. 1735/1 o výměře 1525 m2 a pozemek parc. č o výměře 3272 m2 vše v obci a k. ú. Sepekov, oba druhu ostatní plocha, způsobu využití hřbitov, urnový háj. Městys má na pozemky uzavřenou smlouvu o výpůjčce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových č /ÚE-108/2003 ze dne s bezplatným užíváním do Z důvodu plánované realizace akce Vybudování chodníku na hřbitově byl požádán stávající vlastník Česká republika, zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, o souhlas s provedením této stavby. Záležitost paní starostka osobně konzultovala s Ing. Janou Novákovou, vedoucí referátu ÚZSVM Písek, kde bylo navrženo, aby městys v případě zájmu o vlastnictví těchto pozemků, požádal o jejich převod. 8

9 Zákres situace v katastrální mapě Dle 16 odst. 1) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů je provozování veřejného pohřebiště službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností (dále jen "provozovatel pohřebiště"). Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti, je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště. Církev o vydání těchto pozemků nepožádala a o provozování veřejného pohřebiště nemá zájem. Přijaté usnesení č. 82/2015: ZM schvaluje převod vlastnictví pozemků parc. č. 1735/1 o výměře 1525 m2, ostatní plocha a parc. č o výměře 3272 m2, ostatní plocha, oba v obci a k. ú. Sepekov na Městys Sepekov. Výsledek hlasování: 14 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel (Ing. Ladislav Bolek ) 10. Různé Dopisy zaslané Lubošem Smrčinou, Sepekov 13 ve věci stanovené místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Pan Luboš Smrčina, Sepekov 13 zaslal a své stanovisko k umístění svislého dopravního značení zákazu zastavení na komunikaci IIIú10549 v km 6,180 a v km 6,300 provozního staničení. Městys Sepekov požádal Městský úřad Milevsko, odbor dopravy dne o schválení výjimky z místní úpravy provozu na pozemích komunikacích dle 77 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro vlastníky domů v úseku zákazu zastavení. 9

10 Městský úřad Milevsko, odbor dopravy zaslal dne sdělení, že nelze povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Vlastníkům domů byla zaslána sdělení, že bohužel nebyla výjimka povolena. Dle sdělení Policie ČR i Dopravního inspektorátu je možné na komunikaci zastavit na nezbytně nutnou dobu při vjíždění i vyjíždění na přilehlou nemovitost. Diskuse: Mgr. Smrčinová Helena, občanka uvědomují si, že bydlí v nepřehledném místě a že obec chrání chodce, ale jim se ztíží přístup domů a bude je to nutit porušovat dopravní předpisy a provoz. Když zastaví, aby otevřeli vrata, a přitom se v tomto místě bude míjet nákladní auto s jiným, nebude tu místo a brzdy to nezvládnou. Bojí se, že se něco stane. Bečvář Miloslav, občan v zastupitelstvu jsou dva policisté, ať poradí, jak to řešit. Bc. Lukeš Jaroslav chápe sdělení MÚ, vysvětlil podstatu zákazu zastavení a zastavení vozidla, které je způsobeno překážkou a trvá pouze po dobu, než je překonána, v tomto případě se bude jednat o otevření vrat a vjezd vozidla dovnitř. To je v intencích zastavení vozidla. Ohrožení, o kterém mluvila paní Smrčinová, nezpůsobila nově instalovaná dopravní značka, bylo tu dávno před ní. Mgr. Smrčinová Helena dopisy vyřizoval manžel, ptal se na dopravní předpisy, aby je neporušovali. Bc. Lukeš Jaroslav aby je policie mohla postihnout pokutou, musela by spolehlivě zjistit dopravní přestupek, oni by ho museli uznat a být ochotni pokutu zaplatit. Zde však neexistuje postih, protože doba nezbytně nutná k překonání překážky, o které předtím informoval, akceptuje stávající stav. Pokorný Martin DiS. - když má městys vyjádření, mohl by jim vyjádření dát. I u jeho domu i směrem dolů u Zemanů je dopravní situace nebezpečná. Chtělo by to dát tam zpomalovač. Gröger Jiří ten tam nikdo nepovolí. Ing. Bambuškarová Pavlína byli zde dopravní projektanti a ti řekli, že retardéry zde dopravní úřad neschválí. Pokorný Martin DiS. - čekáte, až se něco stane a pak se retardér povolí. Ing. Bambuškarová Pavlína neschválí se zde i kvůli nadměrnému zvýšení hlučnosti při jejich přejíždění. Bude se instalovat měřič rychlosti u školy a máme projekty na další, které přibudou postupně. Nejlevnější, který má statistické vyhodnocování, stojí kolem Kč. Mrzí nás, že Smrčinovi obtěžujeme, ale mělo by to být přechodně, než se vyprojektuje a vybuduje chodník. Bečvář Miloslav, občan může se udělat stezka pro chodce? Bc. Lukeš Jaroslav chodník se musí budovat podle dopravních parametrů. Ing. Bambuškarová Pavlína záležitost byla již konzultována s projektantem dopravních staveb a konečné řešení by měl být chodník; Bečvář Miloslav, občan ta značka je zbytečná, úplně stačil zákaz stání; Vácha Milan ten právě situaci nevyřeší, protože délku doby stání nelze vyjádřit; Ing. Bambuškarová Pavlína bezpečnost v tomto místě jde dle sdělení dopravního inspektorátu vyřešit jen chodníkem; Benda Pavel myslí si, že zatím značení splnilo účel, zvýšila se bezpečnost chodců, zvlášť dětí, chodících od autobusu. Přijaté usnesení č. 83/2015: ZM bere na vědomí dopisy zaslané Lubošem Smrčinou, Sepekov 13 ve věci stanovené místní úpravy provozu na pozemní komunikaci zákazu zastavení na komunikaci III/10549 v km 6,180 a v km 6,300 provozního staničení, dále sdělení Městského úřadu Milevsko, č. j.: MM 06276/2015 ze dne o neudělení výjimky dle 77 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů z důvodu, že by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. 10

11 10.2. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Dostavba kanalizace Sepekov Městys Sepekov požádal v roce 2010 Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci z Programu Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací na realizaci akce Dostavba kanalizace Sepekov. Tato akce nebyla z národních programů Mze v té době podpořena, ale zůstala v zásobníku projektů. V roce 2012 byla realizována část stavby, a to od č. p. 239 k zaústění do kanalizačního sběrače u č.p. 124 za částečného spolufinancování z grantového programu Jihočeského Kraje s realizačními náklady ve výši Kč bez DPH. V květnu 2014 obdržel městys žádost Ministerstva zemědělství o doložení dokumentů z důvodu, aby mohla být celá akce zahrnuta do seznamu podporovaných akcí. Bohužel bylo na ministerstvo v říjnu zasláno sdělení, že na akci propadlo stavební povolení a že obec žádá o prodloužení termínu dodání požadovaných dokumentů do Podle vyžádaného sdělení na vodoprávním úřadu MěÚ Milevsko zůstalo ale stavební povolení nadále platné z důvodu, že stavba byla již započata. Pokud tedy má obec zájem dostavět druhou část stavby, je nutné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládané náklady jsou cca 6 mil. Kč, požadovaná dotace je 80 % (4,8 mil. Kč, vlastní zdroje 1,2 mil. Kč). Diskuse: Bc. Lukeš Jaroslav dotaz na parametry akce. Sedláček Stanislav od Hadáčků, protlak pod tratí a dále. Součástí stavby budou přečerpávací stanice u nemovitostí, kde není gravitační spád. Ty budou provozovat majitelé nemovitostí, které se připojí. Když městys vybuduje kanalizaci okolo nemovitostí, připojení bude povinné, kdo by se nepřipojil, dopustil by se přestupku. Přijaté usnesení č. 84/2015: ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavby Dostavba kanalizace Sepekov. Program byl vyčerpán v Starostka vybídla přítomné k dotazům a diskusi. Diskuse: Zeman Jan, občan dotaz na podrobnosti výběrového řízení na přístavbu kulturního domu, bylo by možné zveřejnit jaké firmy se výběrového řízení zúčastnili a jaké daly nabídky; Benda Pavel - přečetl názvy firem s nejnižší a nejvyšší nabídkou s tím, že se seznam bude vyvěšen na úřední desku; Ing. Bambuškarová Pavlína zastupitelstvo v rozpočtu schválilo letos financování ve výši osmi milionů korun, na zbytek by bylo vhodné vzít si úvěr, nyní jsou i výhodné úvěrové podmínky; na úroky můžeme využívat dotační titul Úroky z úvěrů, který je každoročně součástí Programu obnovy venkova; Zeman Jan, občan je smutné, že se měření rychlosti tak zdržuje, nestojí to zase tolik. Měl by to podporovat stát. Benda Pavel právě měření rychlosti stát letos přestal podporovat dotacemi. Ing. Bambuškarová Pavlína s měřením počítáme, ale jeden informativní měřič rychlosti stojí nejméně 50 tis. Kc, máme zpracovaných 6 studií na jejich umístění, které jsou povolené dopravním úřadem a odsouhlasené dopravním inspektorátem, ale mu- 11

12 síme jejich pořízení financovat postupně, bohužel letos nejsou ve schváleném rozpočtu vyčleněny prostředky na to, abychom je pořídili všechny najednou; Zeman Jan, občan u silnice pod kravínem se rozpadají tarasy, naplavují se nánosy, pracovníci městyse by to měli čistit. Ing. Bambuškarová Pavlína o čistění nánosů žádala družstvo, ale jejich přístup je bohužel laxní; Ing. Bambuškarová Pavlína - blíží se oslava 70. výročí konce 2. světové války. Městys k tomu chystá výstavu. Ve spolupráci se školou a knihovnou chce zvýšit povědomí o místní historii. Požádala přítomné o fotografie či jiné příspěvky na výstavu. 11. Závěr Starostka městyse v poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila. Zapsal Zdeněk Černý Ing. Pavlína Bambuškarová starostka městyse Ing. Jiří Cihlář ověřovatel zápisu Martin Filipín ověřovatel zápisu 12

Zápis ze 6. zasedání. Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 6. zasedání. Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů zastupitelstva Zasedací místo Úřadu Městyse Sepekov 28. dubna 2015 od 18 hodin 18.00

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů při zahájení, 15 členů od 18.15 hodin Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 29. ledna 2013 od 18 hod Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 21. listopadu 2013 od 18.00 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin.

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více