Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov"

Transkript

1 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov 2. srpna 2011 od 18 hod hod Ing. Bambuškarová Pavlína, Benda Pavel, Ing. Bolek Ladislav, Ing. Céza Luboš, Ing. Cihlář Jiří, Filipín Martin, Mgr. Himl Josef, Hejna Zbyněk, Houzar Václav, Sedláček Stanislav, MVDr. Starc Jiří, Urban Petr, Vácha Milan, Pokorný Martin, DiS., Vondrka František Ing. Céza Luboš, Urban Petr Ing. Bambuškarová Pavlína Program : 1. Zahájení, schválení programu jednání 2. Kontrola usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov konaného dne Zpráva o činnosti rady městyse 4. Zpráva o činnosti výborů 4.1. Zpráva o činnosti finančního výboru 4.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 4.3. Zpráva o činnosti osadního výboru 4.4. Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci 5. Rozpočtová změna č. 3/ Majetkové záležitosti 6.1. Prodej pozemku parc.č. 203/2 v obci a k.ú. Sepekov 6.2. Žádost o prodej pozemku parc.č v obci a k.ú. Sepekov 6.3. Prodej domu č.p. 237 na stavební parcele č. 250, stavební parcely č. 250, pozemků parc. č. 3415, parc.č. 979/6, parc.č. 3150/3, vše v obci a katastrálním území Sepekov 6.4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky dotčených stavbou Sepekov úprava venkovního vedení NN 7. Různé 7.1. Smlouva o poskytnutí grantu na pořízení návrhu nového územního plánu Sepekov 7.2. Smlouva o poskytnutí grantu na realizaci projektu: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Sepekově instalací svítidel LED technologie za účelem dosažení 30% úspory nákladů na vyměněných svítidlech 7.3. Vyhlášení výběrového řízení na realizátora projektu Revitalizace centrální části obce, I.etapa 7.4. Informace o neschválených dotacích 8. Diskuze 9. Závěr - 1 -

2 JEDNÁNÍ 1. Zahájení, schválení programu jednání 7. zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta městyse, přivítal přítomné. Předsedající: určil ověřovatele a zapisovatele zápisu. Ověřovateli zápisu určil p. Ing. Luboše Cézu a p. Petra Urbana, zapisovatelkou určil Ing. Pavlínu Bambuškarovou,. vyzval přítomné členy zastupitelstva, zda mají připomínky k navrženému programu jednání; Přítomná občanka Mgr. Hana Hynoušová podala návrh, aby byly do programu jednání přidány tyto body: - současný stav ve věci pořizování nového územního plánu; - záměr převodu pozemku č. 1554/8 v Líšnici (horní část vesnice vpravo od vlakové zastávky) ze zatravněné na ornou plochu; - zásobování Líšnice pitnou vodou výstavba vodovodu. Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda souhlasí se zařazením těchto bodů pod bod 7. Různé. ZM schvaluje navržený program jednání 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov doplněný o body navržené p. Hynoušovou. Výsledek hlasování : 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 2. Kontrola usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov konaného dne Usnesení bylo součástí přílohy materiálu k jednání. Diskuze: p. Sedláček Stanislav připomínka k usnesení č. 112/2011 (citace znění: Zastupitelstvo Městyse Sepekov schvaluje přidělení finančních prostředků ve výši 130 tis. Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Sepekov na pořízení elektrické snažící pánve pro školní jídelnu v Sepekově.) usnesení nebylo přijato tak, jak je uvedeno v zápise; byl zásadně proti tomu, aby se škole přidávaly další peníze; rozpočet školy se oproti loňskému roku navýšil o 1 mil. Kč na 2,8 mil. Kč; ať si to škola koupí z těch peněz; požaduje doplnit usnesení ve znění, že pánev bude zakoupena z rozpočtu školy; p. Mgr. Himl Josef navýšení finančních prostředků bylo provedeno zejména v souvislosti se snížením prostředků na platy přidělovaných krajem podle dle počtu žáků; počet žáků se stále hodně snižuje; p. Ing. Bambuškarová Pavlína z rozpočtu zřizovatele je měsíčně posílána 1/12 schváleného neinvestičního příspěvku na provoz; velkou položkou v rozpočtu školy jsou zálohy na energie; Starosta nechal hlasovat o návrhu, kdo je pro zrušení usnesení č. 112/2011. Výsledek hlasování : 4 pro, 4 proti, 4 zdržel se. ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Výsledek hlasování : 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Sedláček)

3 3. Zpráva o činnosti rady městyse Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č k materiálu pro jednání. nebyly čteny, byly součástí přílohy K uvedenému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov č. 13, 14, 15/2011. Výsledek hlasování : 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.. Na jednání se dostavil člen zastupitelstva Dr. Starc. 4. Zpráva o činnosti výborů 4.1. Zpráva o činnosti finančního výboru S činností finančního výboru seznámil předseda výboru Ing. Ladislav Bolek. Finanční výbor na svém jednání konaném dne : 1. provedl kontrolu pokladní hotovosti 2. projednal rozpočtové opatření č.3/2011 navýšení příjmů o ,- Kč a výdajů o ,- Kč - FV doporučuje schválení ZM Některé projednávané záležitosti jsou dále samostatným bodem jednání. K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru Zpráva o činnosti kontrolního výboru S činností kontrolního výboru seznámil předseda výboru Václav Houzar. Kontrolní výbor na svém jednání konaném dne projednal kontrolu plnění usnesení z 6. zasedání ZM se závěrem - bez připomínek. K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru Zpráva o činnosti osadního výboru Předseda osadního výboru informoval, že výbor se od doby posledního zasedání ZM nesešel Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci S činností kontrolního výboru seznámil předseda výboru Pavel Benda. Informoval, že výbor na svém jednání dne mimo jiné: - projednal záležitosti zaslané stavebním úřadem MěÚ Milevsko; - navrhl technické dozory pro stavební akce městyse; - doporučil možné dodavatele zakázky akce Revitalizace centrální části obce ; - stanovil termín pro podrobné projednání návrhu nového ÚP a návrhu Ing.arch.Jirovského na dostavbu kulturního domu

4 ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci. Výsledek hlasování : 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Benda). 5. Rozpočtová změna č. 3/2011 S návrhem rozpočtové změny stručně seznámil předseda finančního výboru. Na příjmové i výdajové straně rozpočtu dochází k navýšení o 384 tis. Kč. Návrh rozpočtové změny č. 3/2011 byl součástí přílohy materiálu k jednání. K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2011 dle předloženého návrhu. Výsledek hlasování : 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 6. Majetkové záležitosti 6.1. Žádost o prodej pozemku parc.č. 203/2 v obci a k.ú. Sepekov Marie Procházková, Prachatice, vlastník domu č.p. 148 v Sepekově požádala o odprodej pozemku parc.č. 203/2 v obci a katastrálním území Sepekov o výměře 89 m2 v z důvodu, že tento pozemek je užíván žadatelkou i předchozími vlastníky domu č.p. 148 jako zahrada. Zastupitelstvo Městyse Sepekov vyhlásilo svým usnesením č. 102/2011 záměr prodeje pozemku parc.č. 203/2 v obci a katastrálním území Sepekov o výměře 89 m2. Do vyhlášeného záměru se přihlásili 2 žadatelé, a to : Pavel Kainráth, Sepekov95, vlastník sousedního pozemku parc.č. 203/1 nabízí cenu 220,- Kč/m2 (celkem za pozemek ,- Kč) Marie Procházková, Strakonice, dosavadní uživatel pozemku parc.č. 203/2, nabízí cenu 33,30 Kč/m2 (celkem za pozemek 2.963,70 Kč) - 4 -

5 Zákres pozemku v katastrální mapě pozemek parc.č. 203/2 areál základní školy Záměr prodeje nemovitostí byl zveřejněn v souladu s 39 zákona o obcích na úřední desce Úřadu Městyse Sepekov od do Diskuze: p. Ing. Bambuškarová Pavlína jedná se o pozemek, který sousedí s čelní stranou stodoly p. Kainrátha (na st.parc. 105), který chce po demolici na jejím místě stavět objekt k bydlení; podle sdělení p. Kainrátha nesouhlasí paní Procházková s umístěním oken směřujících na pozemek 203/2; fyzická hranice pozemku, která je na pozemku 203/2 vymezena hranicí dřeva, nesouhlasí s hranicí dle katastrální mapy; p. Benda Pavel navrhuje pozemek dosavadnímu uživateli pronajmout; p. Mgr. Himl Josef musel by být opět vyhlášen záměr pronájmu pozemku; navrhuje pozemek rozpůlit a podělit oba žadatele; p. Hejna Zbyněk navrhuje pozemek prodat nejvyšší nabídce; Starosta nechal hlasovat o návrhu, aby byl pozemek prodán uchazeči s nejvyšší nabídnutou cenou, tj. panu Kainráthovi. Výsledek hlasování : 11 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Benda, Cihlář). ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 203/2 v obci a katastrálním území Sepekov o výměře 89 m2 panu Pavlu Kainráthovi, Sepekov 95 za cenu 220 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Výsledek hlasování : 12 pro, 1 proti (Benda), 0 zdržel se

6 6.2. Žádost o prodej pozemku parc.č v obci a k.ú. Sepekov Marie Mikešová, Sepekov 56, vlastník domu č.p.56 v Sepekově ve společném jmění manželů, požádala o odprodej pozemku parc.č. 3420, jiná plocha, ostatní plocha, v obci a katastrálním území Sepekov o výměře 64 m2 z důvodu, že tento pozemek je užíván rodinou žadatelky i jejími předky od roku Pozemek je již od nepaměti součástí oploceného prostoru dvora. Zákres pozemku v katastrální mapě pozemek parc.č K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. dům žadatelky č.p. 56 Zastupitelstvo Městyse Sepekov vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc.č v obci a katastrálním území Sepekov o výměře 64 m Prodej domu č.p. 237 na stavební parcele č. 250, stavební parcely č. 250, pozemků parc. č. 3415, parc.č. 979/6, parc.č. 3150/3, vše v obci a katastrálním území Sepekov Usnesením ZM č. 78/2011 ze dne byl schválen záměr prodeje, úplatného převodu, objektu k bydlení č.p. 237 na stavební parcele č. 250 včetně stavební parcely č. 250 vše v obci a katastrálním území Sepekov

7 S ohledem na skutečnost, že pozemek stav.parc.č.250 je pouze zastavěnou plochou domu, bylo na posledním zasedání ZM odsouhlaseno schválit prodej domu č.p. 237 a stavební parcely č. 250 společně s prodejem oddělených částí přilehlé školní zahrady (viz bod 9.3.). Usnesením č. 103/2011 schválilo ZM odložení projednání prodeje domu č.p. 237 na stavební parcele č. 250 a stavební parcely č. 250 vše v obci a katastrálním území Sepekov na jednání zastupitelstva městyse, na kterém bude projednáván prodej odměřených částí z pozemku parc.č. 979/2 v obci a katastrálním území Sepekov z důvodu, že všechny tyto výše uvedené nemovitosti tvoří jeden budoucí funkční celek. Usnesením č. 104/2011 vyhlásilo ZM záměr prodeje pozemků: parc. č. 3415, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 221 m2, parc.č. 979/6, zahrada, o výměře 319 m2, parc.č. 3150/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m2 vše v obci a katastrálním území Sepekov. Do vyhlášených záměrů na prodej : budovy s č.p. 237 na stavební parcele č. 250, stavební parcely č. 250, o výměře 105 m2, parc. č. 3415, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 221 m2, parc.č. 979/6, zahrada, o výměře 319 m2, parc.č. 3150/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m2 vše v obci a katastrálním území Sepekov. se přihlásili pouze stávající nájemci těchto nemovitostí - manželé Plíhalovi, Praha. Záměr prodeje nemovitostí byl zveřejněn v souladu s 39 zákona o obcích na úřední desce Úřadu Městyse Sepekov od do

8 Návrh dělení pozemků dle geometrického plánu č /2008 K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Zastupitelstvo Městyse Sepekov schvaluje prodej nemovitostí: budovy s č.p. 237 na stavební parcele č. 250, stavební parcely č. 250, o výměře 105 m2, parc. č. 3415, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 221 m2, parc.č. 979/6, zahrada, o výměře 319 m2, parc.č. 3150/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m2 vše v obci a katastrálním území Sepekov kupujícím manželům Plíhalovým, Praha za celkovou úhrnnou cenu 2,3 mil. Kč, a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy

9 6.4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky dotčených stavbou Sepekov úprava venkovního vedení NN. ELPROJEKT Písek, s.r.o. zaslal návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městysem Sepekov na straně budoucího povinného a E.ON Distribuce, a.s. na straně budoucího oprávněného. Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení resp. převzetí dokončené stavby s názvem Sepekov úprava venkovního vedení NN budoucím oprávněným uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Věcné břemeno spočívá v umístění kabelového vedení NN s kabelovými pilíři do/na části zatížených nemovitostí - pozemků parc.č. 3105/46; 3105/59; 3105/49; 3105/83; 3105/85; 3410; st. 212; st.28/1 v obci a k.ú. Sepekov. Věcné břemeno bude zřizováno na dobu neurčitou úplatně, a to za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč. Zákres pozemků dotčených stavbou v katastrální mapě dle výkresu

10 K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. ZM schvaluje uzavření smlouvy /007, o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městysem Sepekov na straně budoucího povinného a E.ON Distribuce, a.s. na straně budoucího oprávněného, kdy předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení resp. převzetí dokončené stavby s názvem Sepekov úprava venkovního vedení NN budoucím oprávněným uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Věcné břemeno spočívá v umístění kabelového vedení NN s kabelovými pilíři do/na části zatížených nemovitostí - pozemků parc.č. 3105/46; 3105/59; 3105/49; 3105/83; 3105/85; 3410; st. 212; st.28/1 v obci a k.ú. Sepekov. Věcné břemeno bude zřizováno na dobu neurčitou úplatně, a to za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč. 7. Různé 7.1. Smlouva o poskytnutí grantu na pořízení návrhu nového územního plánu Sepekov Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 186 tis. Kč z Grantového programu Jč. kraje na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí na pořízení návrhu nového územního plánu Sepekov. K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. ZM schvaluje uzavření smlouvy SD/OREG/283/11 o poskytnutí grantu ve výši 186 tis. Kč z Grantového programu Jč. kraje na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí na pořízení návrhu nového územního plánu Sepekov Smlouva o poskytnutí grantu na realizaci projektu: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Sepekově instalací svítidel LED technologie za účelem dosažení 30% úspory nákladů na vyměněných svítidlech Předmětem smlouvy je poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 100 tis. Kč z Grantového programu Jč. kraje Zlepšení veřejného osvětlení v obcích. K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. ZM schvaluje uzavření smlouvy SD/OEZI/514/11 o poskytnutí grantu ve výši 100 tis. Kč z Grantového programu Jč. kraje Zlepšení veřejného osvětlení v obcích na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Sepekově instalací svítidel LED technologie za účelem dosažení 30% úspory nákladů na vyměněných svítidlech Vyhlášení výběrového řízení na realizátora projektu Revitalizace centrální části obce, I.etapa Na realizaci akce bylo požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova Jč. kraje ve výši 300 tis. Kč (za zvýhodněných pravidel pro obce oceněné bílou stuhou v roce předcházejícím). Projekt vypracovaný projekční kanceláří VL Projekt Ing. Vaniše zahrnuje :

11 Odstranění stávajících silničních o chodníkových obrubníků,rozebrání stávající části chodníku (betonová dlažba 50x50x5), rozebrání stávajících vjezdů asfaltový povrch. provedení výkopu v rostlém terénu do hl.600mm pro pokládku kabelu veřejného osvětlení a zemnícího drátu, drát veřejného osvětlení se bude pokládat současně s kabelem E-ON. Výkop bude zajištěn firmou E-ON. provedení zásypu se zhutněním a osazení patních dříků pro osazení stožárů VO Stavební výbor na svém jednání dne doporučil pro výběrové řízení oslovení firem: Služby Města Milevska, UNIKO s.r.o., Písek STRABAG Diskuze: p. Sedláček Stanislav proč dáváme firmám zadání, aby nám daly rozpočet na betonovou dlažbu, když chceme na chodníky kámen? p. Houzar Václav apeluje na potřebu sjednocení druhu povrchů chodníků v obci z důvodu jejich údržby; p. Sedláček Stanislav nesouhlasí se zadáním výběrového řízení s provedením v betonové dlažbě; p. Ing. Bolek Ladislav zatím chceme pouze po uchazečích, aby nám dali nabídku v provedení povrchů kámen x betonová dlažba a podle podaných nabídek se rozhodneme pro skutečné provedení; do zadání výběrového řízení to nijak nevadí; p. Sedláček Stanislav je to zbytečná administrativa; ZM vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu č. 11/11 Revitalizace centrální části obce, I.etapa oprava komunikace pro pěší schvaluje text výzvy a přímé oslovení firem: Služby Města Milevska, s.r.o., IČ Karlova Milevsko UNIKO s.r.o., Písek, IČ Hradiště - Na Ryšavce Písek STRABAG, a.s., IČ Pražská Písek a zveřejnění výzvy na webových stránkách obce s nejzazším termínem podání nabídky do hodin dne ZM pověřuje radu městyse provedením hodnocení podaných nabídek, výběrem dodavatele a starostu městyse podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Informace o neschválených dotacích Akce Dostavba kanalizace Sepekov Starosta informoval, že Ministerstvo zemědělství ČR zaslalo obci vyrozumění k připravované registrované akci "Dostavba kanalizace Sepekov" (kanalizace od nádraží), na kterou bohužel neposkytne v roce 2011 dotaci a nemůže dát příslib na její poskytnutí ani v letech následujících. Z

12 důvodu, že se jedná o akci s náklady 14,4 mil. Kč, nebude prozatím bez spolufinancování z dotačních prostředků realizována. Starosta informoval, že se zvažuje rozdělení stavby na etapy a jejich postupnou realizaci i bez dotace. ZM bere na vědomí podané informace o nepřidělení dotace na akci "Dostavba kanalizace Sepekov" Akce Rekonstrukce místních komunikací a chodníků v Sepekově Starosta informoval, že Výbor Regionální rady ROP Jihozápad zaslal Oznámení o důvodech zamítnutí projektu REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V SEPEKOVĚ v ukončené výzvě 13, v oblasti podpory Rozvoj místních komunikací. Výsledky hodnocení byly zveřejněny Projekt se umístil v dané oblasti podpory na 25. místě ze 128 předložených. Podpořeno bylo 11 projektů. Diskuze: p. Mgr. Himl Josef navrhuje, aby se uskutečnila schůzka, na které se dohodne, jak se bude postupovat v opravách komunikace nebo i příp. dostavby kanalizace také z důvodu, že přečerpávací stanice u č.p. 239 (Tomáškovi) je s každým větším deštěm vyřazena z provozu; ZM bere na vědomí podané informace o nepřidělení dotace na akci Rekonstrukce místních komunikací a chodníků v Sepekově Informace o stavu projednávání územního plánu Starosta informoval, že řízení o pořízení nového územního plánu vede Městský úřad Milevsko. Návrh územního plánu byl schválen na minulém jednání ZM. Diskuze: p. Mgr. Hynoušová Hana apeluje na zastupitele, aby dohlédli na to, aby byly do návrhu územního plánu zapracovány připomínky občanů ohledně nutnosti zatravnění pozemků nad Líšnicí z důvodu zabránění splavování zeminy do obce; jedná se o přetrvávající letitý problém; zažila jednání, na kterém vedení družstva řeklo, že jim nebude nikdo diktovat, co mají kde pěstovat; je to neřešený problém; ZM bere na vědomí současný stav projednávání nového územního plánu Sepekov Převod pozemku č. 1554/8 v Líšnici (horní část vesnice vpravo od vlakové zastávky) ze stávající travnaté na ornou plochu Starosta informoval, že občané Líšnice podali společnou žádost ohledně nutnosti vyvolání jednání se ZOD Sepekov k řešení problému; s vedením ZOD osobně v této věci mluvil a zároveň byla ZOD zaslána písemná žádost o zohlednění požadavků občanů; seznámil přítomné se zněním dopisu předaného ZOD Sepekov;

13 Diskuze: p. Mgr. Hynoušová Hana ZOD provádělo na pozemku nad obcí letecký postřik, který se dostal až ke zdrojům vody; nikoho to nezajímá; jedy z polí jsou splavovány do studní; jejich přístup je léta stejný; obec nemá zájem problém řešit; p. Mgr. Himl Josef o žádosti občanů vedení ZOD osobně informoval; navrhuje pověřit jeho a p. Urbana k jednání se ZOD v této záležitosti; p. Ing. Cihlář Jiří o problému se dozvěděli až nyní; v Sepekově je podobný problém v části Za Humny; p. Mgr. Hynoušová Hana - je to jako s opravou zchátralé vlakové zastávky v Líšnici; řeší se to 10 let bez výsledku; p. Urban Petr ohledně zastávky jednal v minulém volebním období na základě pověření rady městyse s Českými drahami o odkoupení objektu, o který by se obec pak starala sama; takhle nemůže opravovat něco, co jí nepatří; komunikace s nimi je velmi zdlouhavá; p. Mgr. Himl Josef České dráhy zaslaly obci písemné sdělení, že obci doporučují vynaložit své prostředky hospodárněji než na opravu objektu, který hodlají zbourat a místo něj zbudovat přístřešek; ZM bere na vědomí dopis zaslaný ZOD Sepekov ve věci požadavků na opatření k zamezování splavování zeminy ze zemědělsky obhospodařovaných ploch do obce Líšnice. ZM pověřuje starostu a člena rady p. Urbana k jednání s představiteli ZOD Sepekov k otázkám hospodaření na zemědělsky užívaných plochách v Líšnici Zásobování Líšnice pitnou vodou Paní Hynoušová (občan) navrhuje, aby byl do Líšnice zaveden vodovod, který by vyřešil problémy se zásobováním s vodou, které v Líšnici jsou. Voda ze studní není kvalitní a proti Sepekovu jsou zde občané tímto znevýhodněni. Do studen jsou splavovány jedy z postřiků na polích. Diskuze: p. Urban Petr je třeba provést průzkum, aby se zjistilo, kolik občanů by se v případě výstavby vodovodu připojilo; občané musí být informováni i o tom, že za spotřebovanou vodu budou platit; p. Houzar Václav navrhuje zkalkulovat, jestli by nebylo ekonomicky výhodnější vybudovat obecní studny v Líšnici než vodovod ze Sepekova; p. Ing. Bambuškarová Pavlína to by se jednalo o dodávku užitkové vody, protože pitná voda by musela splňovat stanovené legislativní nároky; nejednalo by se o vodovod; nemůžeme ani touto formou vodu dodávat; lidé by si museli na vlastní náklady vybudovat domovní přípojky, protože podle zákona o vodovodech a kanalizacích jsou jejich vlastnictvím; p. Mgr. Hynoušová Hana má dojem, že obec to občanům vysvětlí tak, že se lidé nebudou chtít na možný vodovod připojit a Líšnice žádný nikdy mít nebude; p. Urban Petr občané musí dostat úplné informace i ohledně nákladů, které jim vzniknou, kdyby chtěli vodovod zavést a i to, že za spotřebované množství vody zaplatí;

14 8. Diskuze p. Sedláček Stanislav dotaz, kdo povolil úpravu veřejného prostranství před č.p.104 (dříve Pelichovi), odstranili zde z veřejného prostranství asfalt a udělali si koleje ze zámkové dlažby a předzahrádku; zmenšili tak ve svůj prospěch veřejnou plochu; p. Mgr. Himl Josef povolil úpravu zídky; p. Sedláček Stanislav je to černá stavba; p. Sedláček Stanislav dotaz k jemu předané informaci, že obec odmítla od nějakého člověka zpracování žádosti o dotaci na ozelenění obce za podmínek, že obec by platila jen 1/10 ceny; p. Mgr. Himl Josef pokud se jedná o stejnou záležitost, tak s tímto člověkem opravdu jednal; cena projektu ozelenění byla 400 tis. Kč; podle sdělení Ing. Bambuškarové byl projekt finančně velmi nadhodnocen, nakonec žádost podána nebyla; p.ing. Bambuškarová Pavlína v projektu byl zahrnut např. dendrologický rozbor zeleně za 40 tis. Kč a i další položky byly finančně nadhodnocené; nejednalo se o vlastní ozelenění, ale pouze o projekt výsadby; p. Sedláček Stanislav tyto informace neměl; 9. Závěr Starosta městyse poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. Zasedání skončeno ve 19:45 hodin. Zapsala: Ing. Pavlína Bambuškarová Mgr. Josef Himl starosta Městyse Sepekov Ing. Luboš Céza ověřovatel zápisu Petr Urban ověřovatel zápisu

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů při zahájení 12 členů od 18.09 h Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 15 členů zastupitelstva Omluveni: -- Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: zasedací místnost Úřadu

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 10 + 1 (od 18.43 hodin) členů zastupitelstva 18.

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 5.10.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta zahájil

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 3.9.2007 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p. Tučková

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 12. prosince 2013 od 19.00 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová,

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 21. 12. 2015 od 19.00 hodin do 20.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín

Více

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý, Iveta Kašparová, Drahuše

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Z á P is. v restauraci v Libkově.

Z á P is. v restauraci v Libkově. Obec Libkov 34506 Kdyně Z á P is ze zasedání zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 28.12.2015 v 19:00 hodin v restauraci v Libkově. Přítomni: Bc. Černý Vladimír, Pf1anzer Jan, Černá Barbora, Tauscherová

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 31.8.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana

Více

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.00 hod. Přítomni: O. Burda, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,

Více

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. května 2013

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele Ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Šípková, Jaroslav Bartizal Zapisovatel: Radka Šímová

2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele Ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Šípková, Jaroslav Bartizal Zapisovatel: Radka Šímová Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 18. 4. 2011 Přítomen: Jaroslav Bartizal, Mgr. Danuše Grillová, Bořivoj Havlíček, Ing. Vladimír Jantač, Mgr. Josef Klíma, Zuzana

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Účast: - Přítomno 5 členů zastupitelstva obce Mgr. Kantor a Ing. Byrtusová dovolená Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta

Více

Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 12 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: zasedací místnost Úřadu

Více

Z Á P I S. z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci Z Á P I S z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 23.3.2015. Jednání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. června 2015 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 7/2011 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 14.11.2011 v 17.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis č.5/2013. konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná

Zápis č.5/2013. konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná Zápis č.5/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová,

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 15.7.2015 Program: 1. Prodej pozemku parc.č.st. 656 v k.ú. Přezletice - záměr 2. Žádost o odkoupení

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Zápis č. 26 Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Schůze začala v 19 hodin Přítomni: p. Mašek, p. Šimková, p. Hudecová, p. Pilous, p. Routa, p. Říha Omluveni: p. Rendlová, p. Poslušný,

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Bod č.1 Technický bod 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu třicátého druhého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 05.05.2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Pavlů Karel Hochmann Miroslav

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Přítomni: Nepřítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové -, Ing. Arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:01 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 7 zastupitelů

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, JUDr. Bórik, p. Suchý, p. Choc, p.

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin OBEC VOLEČ, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2016 konaného dne 31.3.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2016 konaného dne 31.3.2016 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2016 konaného dne 31.3.2016 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 5

Více

Zápis z XXIII. zasedání ZO Lačnov ze dne 25. října 2012

Zápis z XXIII. zasedání ZO Lačnov ze dne 25. října 2012 Zápis z XXIII. zasedání ZO Lačnov ze dne 25. října 2012 Dne 25.10.2012 od 19:00 hodin proběhlo XXII. zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se konalo v zasedací místnosti místního Obecního úřadu. Zasedáni

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Baudyš Petr ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD 16,00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy Přítomno 12 členů

Více

Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva města Hanušovice dne 02.09.2015

Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva města Hanušovice dne 02.09.2015 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva města Hanušovice dne 02.09.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Zahájení: 16:00 hodin Ukončení: 18.00 hodin Ověřovatelé zápisu: Vlastislav Machula, ing. František

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.m.novotná, p.m.pisingerová, p.m.topinková, p.l.ludvík, p.k.schwarz, p.b.wolf, p.p.drda, p.g.valeriánová

Více

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více