Zdroj provozních signálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroj provozních signálů"

Transkript

1 Zdroj provozních signálů Obsah 1 Představení Kontaktujte nás Standardní příslušenství Bezpečnostní informace Obeznámení s kalibrátorem Zdrojové svorky Tlačítka Obrazovka displeje Před spuštěním zdroje...5 Provozní opatření Zdroj Zapojení kabelů do svorek Generování stejnosměrného napětí Generování stejnosměrného proudu Funkce ručního nastavení 25%, 100% 4 20 ma Funkce automatického krokování a automatického stupňování 4-20mA Zobrazení ma% Simulování pasivního vysílače 4-20mA Generování odporu Simulace generování termočlánku Funkce sledování teploty Simulace generování RTD Funkce sledování teploty Generování frekvence Generování počtu pulzů Simulování přepínače Funkce nulování Tovární nastavení Nastavení času automatického vypnutí Nastavení času podsvícení Nastavení jednotky teploty Tovární nastavení Seřízení funkcí zdroje Seřízení zdroje napětí Seřízení zdroje proudu Seřízení zdroje odporu Výměna baterií nebo pojistky: Jak používat nabíječku Údržba Čištění kalibrátoru Kalibrace nebo odeslání do servisního střediska Výměna částí Možnosti Specifikace Upozornění pro užívání provozních pokynů

2 1 Představení Tento zdroj provozních signálů (dále jen kalibrátor) je ruční, bateriemi napájený přístroj, který získává elektrické a fyzikální parametry. Vlastnosti: Zdroj stejnosměrného napětí, stejnosměrného proudu, odporu, simuluje pasivní vysílač, termočlánek, RTD, frekvenci, pulzy a přepínač. Jiné vlastnosti: Velký displej může zobrazit hodnotu měření TC/RTD a současně odpovídající mv/ω; ma a současně ma%. Svorky zdroje termočlánku a vestavěný přívodní konektor mají shodnou teplotu (RJ kompenzace se společným automatickým referenčním bodem) Ručně krokovaný zdroj a automaticky krokovaný resp. stupňovaný zdroj. Sledování teploty místnosti při jakékoli operaci. 2 Kontaktujte nás Pro objednání částí, získání pomoci s obsluhou nebo adresy vašeho nejbližšího prodejce nebo vašeho nejbližšího servisního střediska nám prosím zavolejte nebo navštivte naše webové stránky (viz poslední strana tohoto manuálu). 3 Standardní příslušenství Ujistěte se, že balení obsahuje všechno níže uvedené příslušenství. Zjistíte-li, že je něco poškozeno nebo že něco chybí, kontaktujte prosím co nejdříve vašeho prodejce, u nějž jste produkt zakoupili. Chcete-li objednat náhradní části, podívejte se na seznam náhradních částí v odstavci 12.3 tohoto manuálu. Jedna sada průmyslových zkušebních kabelů (CL727220) Sada zkušebních kabelů (Tp727110) Sada krokodýlových svorek (CC807130) Stručná referenční příručka Uživatelská příručka Jedna pojistka 50mA/250V Jedna pojistka 63mA/250V 4 Bezpečnostní informace Pro správné a bezpečné používání tohoto přístroje se nezapomeňte řídit varovnými poznámkami uvedenými v tomto manuálu kdykoli tento přístroj ovládáte. Společnost nenese odpovědnost za případné škody plynoucí z používání přístroje jiným způsobem, než který předepisují varovné poznámky. Varování pojmenovává podmínky a činnosti, které představují nebezpečí pro uživatele; Výstraha pojmenovává podmínky a činnosti, které mohou poškodit měřicí přístroj nebo testované zařízení. Pro vysvětlení mezinárodních elektrických symbolů převzatých kalibrátorem nebo uživatelskou příručkou se podívejte na tabulku1. Tabulka 1: Vysvětlení mezinárodních elektrických symbolů UZEMNĚNÍ VAROVNÁ INFORMACE 2

3 Varování Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo zranění uživatele: Mezi svorky nebo mezi libovolnou svorku a zemění neaplikujte větší než nominální napětí, jaké je vyznačeno na kalibrátoru; U zařízení dodržujte všechny bezpečnostní postupy; Sondu měřicího kabelu nepřipojujte k živému napájení, pokud byl druhý konec zastrčen do proudového konektoru; Nepoužívejte měřicí přístroj, je-li poškozen. Před jeho použitím zkontrolujte pouzdro. Vyhledejte praskliny nebo chybějící plast. Zvláštní pozornost věnujte izolaci kolem konektorů; Před použitím měřicího přístroje se ujistěte, že kryt baterie je zavřený a západka zajištěna; Před otevřením krytu baterie odpojte z měřicího přístroje měřicí kabely; Prověřte, zda měřicí kabely nemají poškozenou izolaci nebo odhalený kov. Zkontrolujte souvislost měřicích kabelů. Poškozené měřicí kabely před použitím měřicího přístroje vyměňte; Při používání měřicích sond, nechávejte prsty za chrániči prstů na sondách; Černý měřicí kabel připojujte před červeným. Při odpojování měřicích kabelů nejprve odpojte červený měřicí kabel; Nepoužívejte měřicí přístroj, pokud pracuje nenormálně. Může být poškozena ochrana. V případě pochybností musíte měřicí přístroj zkontrolovat; Nepoužívejte přístroj v prostorech, kde se vyskytují hořlavé nebo výbušné plyny nebo výpary. Používání přístroje v takovýchto prostředích je velmi nebezpečné; Nepoužívejte měřicí přístroj v blízkosti výbušných plynů, výparů nebo prachu; K napájení přístroje používejte pouze 4 kusy baterií typu AAA správně instalovaných v pouzdře měřicího přístroje; Před přepnutím na odlišnou funkci zdroje odpojte měřicí kabely; Při údržbě měřicího přístroje používejte pouze určené náhradní díly; Aby se zabránilo chybnému odečtu hodnoty, což by mohl vést k případnému úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění uživatele, vyměňte baterie hned, jakmile se objeví indikátor vybité baterie. Výstraha Aby se zabránilo případnému poškození měřicího přístroje nebo k měření použitého vybavení: Při práci se zdrojem ma používejte vhodné konektory, funkce a rozsahy. 5 Obeznámení s kalibrátorem Zdrojové 2 svorky Obrázek 3 2 ukazuje zdrojové svorky kalibrátoru. Tabulka 2 4 vysvětluje 5 jejich použití. Tabulka 62: Funkce zdrojových svorek Svorka 7 Funkce 8 Zdroj signálu: (+) DC ma Zdroj signálů: (+) FREKVENCE, PULZY, PŘEPÍNAČ Zdroj signálu: (-) DC ma Všechny obecné (zpětné) (-) svorky funkcí zdroje Zdroj signálů: (-) ODPOR, RTD Zdroj signálu: Svorka 3-vodičového zapojení odporu Zdroj signálů: (+) ODPOR, RTD, DC V, TERMOČLÁNEK Zdroj signálu: Svorka 4-vodičového zapojení odporu Obrázek 1: Celkový pohled 3

4 Obrázek 2: Zdrojové svorky 5.2 Tlačítka Obrázek 3 ukazuje tlačítka kalibrátoru. Tabulka 3 vysvětluje jejich použití. Obrázek 3: Tlačítka Tabulka 3: Funkce tlačítek Číslo Jméno Funkce 1~5 Tlačítko nastavení Zvyšování žádané hodnoty zdroje. hodnoty zdroje 6~10 Tlačítko nastavení Snižování žádané hodnoty zdroje. hodnoty zdroje 11 Tlačítko zdroje START Zdroj automaticky pulzujícího čísla, zapne funkci automatického krokování nebo stupňování ma. 12 Tlačítko zdroje ON Zapne nebo vypne funkci zdroje. 13 Vypínací tlačítko Zapne nebo vypne napájení. 14 Tlačítko podsvícení Zapne nebo vypne podsvícení. 15 Tlačítko zdroje V Výběr funkce Zdroj stejnosměrného napětí. 16 Tlačítko zdroje RTD Výběr funkce Zdroj RTD. 17 Tlačítko zdroje OHM Výběr funkce Zdroj odporu. 18 Tlačítko zdroje TC Výběr funkce Zdroj termočlánku. 19 Tlačítko zdroje Výběr funkce Zdroj PULZŮ, FREKVENCE nebo PŘEPÍNAČE. 20 Tlačítko zdroje ma Výběr funkce Zdroj proudu ma. 21 Tlačítko RJ-ON Při funkci Zdroj termočlánku zapne nebo vypne funkci kompenzace referenčního bodu. 22 Tlačítko T.DISP Při funkci Zdroj TC/RTD stisknutí tlačítka přepíná mezi teplotou místnosti a hodnotou mv/ω; Při funkci Zdroj ma stisknutí tlačítka přepíná mezi hodnotou ma% a teplotou místnosti; Při ostatních funkcích stisknutí tlačítka přepíná mezi teplotou místnosti a prázdným displejem. 23 Tlačítko zdroje RANGE Výběr rozsahu zdroje. 24 Tlačítko ZERO Nastaví výchozí hodnotu zdroje. Při funkci Zdroj pulzů nastaví počet pulzů. 26 Tlačítko Při funkci Zdroj ma zvolí režim automatických vln. Při funkci Zdroj FREKVENCE, PULZŮ nebo PŘEPÍNAČ, nastaví amplitudu zdroje. 27 Tlačítko 25/100% Při funkci Zdroj ma zvolí výstupní režim ruční krok 25% nebo 100%. Při funkci Zdroj FREKVENCE, PULZŮ nebo PŘEPÍNAČ, nastaví hodnotu frekvence. 4

5 5.3 Obrazovka displeje Obrázek 4 ukazuje všechny symboly displeje. a: Zdroj b: Zdroj frekvence c: Zdroj odporu d: Zdroj přepínače e: Indikátor stavu baterie f: Funkce Zdroj zapnuta g: Funkce Zdroj vypnuta h: Zdroj stejnosměrného napětí i: Zdroj stejnosměrného proudu j: Zdroj termočlánku k: Zdroj RTD l: Zdroj pulzů Obrázek 4: Symboly LCD displeje m: Nastavená hodnota zdroje n: Jednotka nastavené hodnoty zdroje o: Kompenzace referenčního bodu zapnuta p: Typy Zdroje termočlánku q: Typy Zdroje RTD r: Zdroj ručního kroku 25% nebo 100% stejnosměrného proudu s: Zdroj automatického krokování nebo stupňování stejnosměrného proudu t: Zdroj pomocného obvodu u: Jednotka Zdroje pomocného obvodu v: Počet pulzů zdroje / symbol automatického krokování nebo stupňování stejnosměrného proudu 6 Před spuštěním zdroje Provozní opatření Opatření pro bezpečné použití přístroje Pokud používáte přístroj poprvé, přečtěte si zejména pokyny v části 6 Opatření pro bezpečné použití přístroje. Neotvírejte pouzdro přístroje. Kontaktujte prodejce, u nějž jste přístroj objednali, pro službu prohlídky nebo seřízení vnitřního kompletu. V případě poruchy přístroj může začít vypouštět kouř, vydávat neobvyklý zápach nebo vykazovat jinou anomálii. Ihned vypněte napájecí tlačítko. Pokud používáte nabíječku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Také vypněte napájení testovaného objektu, který je připojen na vstupní svorky. Pak kontaktujte prodejce, u nějž jste přístroj objednali. Nabíječka Používejte nabíječku vyhrazenou pro přístroj. Vyhýbejte se ukládání zátěže na nabíječku, zabraňte, aby žádný objekt uvolňující teplo nepřišel do kontaktu s nabíječkou. Opatření obecného zacházení Před přenášením přístroje vypněte napájení testovaného objektu a pak napájecí tlačítko přístroje. Pokud používáte nabíječku, vypojte napájecí kabel ze zásuvky. Nakonec odpojte všechny přívodní kabely od přístroje. Když přístroj přepravujete, používejte vyhrazené pouzdro pro přenášení. 5

6 Do blízkosti vstupních svorek nepřinášejte žádný elektrifikovaný objekt, protože to může zničit vnitřní obvod. Nepoužívejte těkavé chemikálie na pouzdro přístroje ani na pracovní panel. Nenechávejte přístroj po delší dobu v kontaktu s výrobky z gumy nebo vinylu. Buďte opatrní a nedovolte, aby pájka nebo jiný teplo vyzařující objekt přišel do styku s pracovním panelem, neboť je vyroben z termoplastické pryskyřice. Pokud používáte nabíječku, před čištěním pouzdra nebo pracovního panelu vypojte napájecí kabel za zásuvky. Pro jemné otření vnějšího povrchu přístroje použijte měkký, čistý, ve vodě navlhčený a dobře vyždímaný hadřík. Průnik vody do přístroje může způsobit jeho nefunkčnost. Pokud používáte s přístrojem nabíječku a přístroj delší dobu nepoužíváte, vypojte napájecí kabel za zásuvky. Opatření zacházení s bateriemi viz Instalace nebo výměna baterií. Nikdy nepoužívejte přístroj s otevřeným krytem pouzdra baterie. Požadavky na prostředí Používejte přístroj v místech, která splňují následující požadavky na prostředí: Teplota a vlhkost okolí Rozsah teploty okolí: 0 až 50 Rozsah relativní vlhkosti okolí: 20% až 80%. Používejte přístroj v podmínkách bez kondenzace. Rovná a stabilní místa Nepoužívejte přístroj v místech, která jsou Vystavená přímému slunci nebo blízko tepelného zdroje. Vystavená častým mechanickým vibracím. Blízko nějakého zdroje hluku, jako vysokonapěťová zařízení nebo zdroje pohonu. Blízko zdroje intenzivních elektrických nebo elektromagnetických polí. Vystavená velkému množství mastných zplodin, horkých par, prachu nebo leptavých plynů. Nestabilní nebo s nebezpečím výbuchu v důsledku přítomnosti hořlavých plynů. Poznámka: Požadujete-li přesný zdroj nebo měření, používejte přístroj za těchto podmínek prostředí: Rozsah teploty okolí: 23±5 C; Rozsah relativní vlhkosti okolí: 20% až 80% (nekondenzující) Používáte-li přístroj v teplotním rozsahu 0 C až 18 C nebo 28 C až 50 C, přičtěte hodnotu danou teplotním koeficientem, jak je ukázáno v kapitole 14 Specifikace, abyste získali správný výsledek. Používáte-li přístroj v relativní vlhkosti 30% nebo nižší, zabraňte vzniku elektrostatického náboje použitím antistatické podložky nebo jinými alternativními prostředky. Kondenzace se může objevit, přemístíte-li přístroj z míst s nízkou teplotou a vlhkostí na místa s vysokou teplotou a vlhkostí nebo zažije-li přístroj prudkou změnu teploty. V takovém případě nechte přístroj před jeho použitím minimálně jednu hodinu vystavený dané okolní teplotě, abyste zajistili, že je bez kondenzace. Instalace nebo výměna baterií Varování Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, vytáhněte vždy zdrojové přívodní kabely z testovaného objektu i ze samotného přístroje. Výstraha Abyste se vyhnuli úniku tekutiny nebo výbuchu baterií, instalujte baterie s jejich správnou polaritou. Baterie nezkratujte. Baterie nerozebírejte, nezahřívejte, ani je nevhazujte do ohně. Když měníte baterie, vyměňte současně všechny čtyři baterie za nové od stejného výrobce. 6

7 Pokud přístroj nebude používán delší dobu, vyjměte baterie z přístroje. Krok 1: Dříve než budete instalovat baterie, vypojte přívodní kabely a nabíječku a vypněte kalibrátor. Krok 2: Sejměte kryt držáku baterie jeho posunutím o jednu čtvrtinu proti směru hodinových ručiček a vytočte kalibrátor. Krok 3: Vložte čtyři alkalické baterie stejného typu do držáku baterie se správnou polaritou, která je naznačena na držáku. Krok 4: Po výměně znovu připevněte kryt držáku baterie. Zobrazení stavu baterie Indikátor výměny baterie ukazuje úroveň baterie v pěti krocích podle změřeného napětí baterií. Plná baterie: Úroveň baterie je pod 50%: Úroveň baterie je pod 25%: Prázdná baterie: Indikátor během nabíjení postupně bliká. Uvědomte si, že indikátor stavu baterie je řízen přímým měřením napětí baterie při konkrétní operaci kalibrátoru. Jsou-li baterie příliš vybité, může indikátor vykazovat rozdíly v závislosti na zátěži baterie. Bude-li kalibrátor používán za široce rozmanitých podmínek, je vhodné, aby byl indikátor stavu baterie zkontrolován při prudké zátěži. Připojení nabíječky Varování Před zapojením nabíječky do zdroje střídavého napětí se ujistěte. že zdroj střídavého napětí odpovídá uvedenému napájecímu napětí nabíječky. Nepoužívejte jinou než vyhrazenou nabíječku z firmy. Nenabíjejte baterie, které nejsou typu Ni-Cd, Ni-MH nebo baterie vyhozené. Krok 1: Ujistěte se, že kalibrátor je vypnutý. Krok 2: Zástrčku nabíječky zasuňte do příslušného konektoru. Poznámka Před připojením nebo odpojením nabíječky od střídavého napětí resp. před zasunutím nebo vysunutím připojovacího konektoru nabíječky vypněte kalibrátor. Při vybíjení odpojte nabíječku z příslušného konektoru kalibrátoru. Nenabíjejte kalibrátor, pokud v něm nejsou žádné baterie. Zapnutí napájení Jedno stisknutí Vypínacího tlačítka při vypnutém napájení zapne kalibrátor. Stisknutí Vypínacího tlačítka na 2 sekundy kalibrátor vypne. Zapnutí / Vypnutí podsvícení Displej může být podsvícen. Stisknutí tlačítka zapne podsvícení. Další stisknutí tlačítka podsvícení vypne. Tato vlastnost usnadňuje čtení displeje, pokud pracujete s kalibrátorem na temných místech nebo když provádíte měření. Je-li kalibrátor provozován s bateriemi, jejich životnost se používáním podsvícení snižuje. Poznámka Podsvícení se automaticky vypne po 10 sekundách. Pro jeho opětovné rozsvícení stiskněte znovu tlačítko. Čas by mohl být vynulován v části tovární nastavení, viz. kapitola 8 Tovární nastavení. 7

8 7 Zdroj Z kalibrátoru můžete získávat stejnosměrné napětí, stejnosměrný proud, simulovat pasivní vysílač, odpor, termočlánek, RTD, frekvenci, pulzní signál nebo výstupní kontakt. Varování Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neaplikujte mezi dvě svorky nebo mezi svorku a zemnění více než nominální napětí, jaké je vyznačeno na kalibrátoru. Vždy používejte kalibrátor v místech s napětím 30V proti zemi. Výstraha Pro jiné volby než simulování výstupu pasivního vysílače 4-20mA neaplikujte na výstupní svorky žádné napětí, jinak by mohl být poškozen vnitřní obvod. Přístroj byl zkalibrován bez započtení poklesu napětí způsobeného složkou odporu přívodních kabelů zdroje. Pozornost musí být proto věnována při zobrazení zátěžového proudu, protože pokles napětí způsobený složkou odporu (přibližně 0,1 Ω na kruhové spojovací bázi) přívodních kabelů slouží jako chyba. 7.1 Zapojení kabelů do svorek Pro stejnosměrné napětí, termočlánek (Obrázek 5) Krok 1: Připojte černý přívodní kabel zdroje do výstupní svorky COM a červený přívodní kabel do výstupní svorky VTc. Krok 2: Zapojte druhé konce kabelů do vstupu TC testovaného zařízení, ujistěte se o správné polaritě. Pro stejnosměrný proud (Obrázek 6) Krok 1: Připojte černý přívodní kabel zdroje do svorky ma- a červený přívodní kabel do výstupní svorky ma+. Krok 2: Zapojte druhé konce kabelů do testovaného zařízení, ujistěte se o správné polaritě. Pro odpor a signál RTD (Obrázek 7) Krok 1: Připojte černé přívodní kabely zdroje do svorky ΩRTD a červený přívodní kabel do svorky VTc. Krok 2: Zapojte druhé konce kabelů do testovaného zařízení, ujistěte se o správné polaritě. Pro frekvenci, pulzy a přepínač (Obrázek 8) Krok 1: Připojte černý přívodní kabel zdroje do výstupní svorky COM a červený přívodní kabel do výstupní svorky Hz. Krok 2: Zapojte druhé konce kabelů do vstupu testovaného zařízení, ujistěte se o správné polaritě. Obrázek 5: Generování stejnosměrného napětí Obrázek 6: Generování stejnosměrného proudu Obrázek 7: Generování odporu a RTD Obrázek 8: Generování frekvence, pulzů a přepínače 8

9 7.2 Generování stejnosměrného napětí Krok 1: Pro výběr funkce Zdroj stejnosměrného napětí použijte tlačítko V, stisknutím tlačítka RANGE zvolte požadovaný rozsah ze 100mV, 1000mV a 10V. Výchozí hodnota a jednotka zvolené funkce zdroje a rozsah mají být zobrazeny v hlavní části displeje. Krok 2: Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se příslušná číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Stisknutí tlačítka ZERO nastaví výstupní požadovanou hodnotu na hodnotu výchozí (0). Krok 3: Stisknutí tlačítka ON způsobí změnu symbolu na displeji z OFF na ON. Kalibrátor generuje mezi výstupními svorkami nastavené stejnosměrné napětí. Krok 4: Pro vypnutí výstupu znovu stiskněte tlačítko ON. Na displeji se objeví OFF a mezi svorkami není generován žádný signál. 7.3 Generování stejnosměrného proudu Krok 1: Pro výběr požadované funkce 0-22mA použijte tlačítko ma.výchozí hodnota a jednotka zvolené funkce zdroje a rozsah mají být zobrazeny v hlavní části displeje. Krok 2: Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se příslušná číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Stisknutí tlačítka ZERO nastaví výstupní požadovanou hodnotu na hodnotu výchozí (0). Krok 3: Stisknutí tlačítka ON způsobí změnu symbolu na displeji z OFF na ON. Kalibrátor generuje mezi výstupními svorkami nastavený stejnosměrný proud. Krok 4: Pro vypnutí výstupu znovu stiskněte tlačítko ON. Na displeji se objeví OFF a mezi svorkami není generován žádný signál Funkce ručního nastavení 25%, 100% 4 20 ma Hodnotu zdroje proudu mezi 4 a 20 ma můžete nastavit s přírůstky nebo úbytky o 4 nebo o 16mA. Krok 1: Při funkci stejnosměrný proud stiskněte tlačítko 25%100% pro zobrazení 25%SET ve spodní části displeje, znovu stiskněte tlačítko pro zobrazení 100%SET. Okamžitě se ukáže výchozí hodnota zdroje. Krok 2: Každý pár výstupních nastavovacích tlačítek / nastaví signál postupně po krocích. Při podmínce 25% požadované hodnoty můžete nastavit signál s přírůstky nebo úbytky 4mA v pořadí s každým stisknutím tlačítka. Při podmínce 100% požadované hodnoty můžete nastavit signál s přírůstky nebo úbytky 16mA v pořadí 4-20 s každým stisknutím tlačítka. Stisknutí tlačítka ZERO nastaví výstupní požadovanou hodnotu signálu na výchozí hodnotu 4mA. Krok 3: Stisknutí tlačítka ON způsobí změnu symbolu na displeji z OFF na ON. Kalibrátor generuje mezi výstupními svorkami nastavený stejnosměrný proud 4-20mA. Krok 4: Pro vypnutí výstupu znovu stiskněte tlačítko ON. Na displeji se objeví OFF a mezi svorkami není generován žádný signál Funkce automatického krokování a automatického stupňování 4-20mA Při výběru 4 20mA se může generovaný výstupní proud 4-20mA zvyšovat nebo snižovat v režimu automatického krokování nebo v režimu automatického stupňování. Dokončení cyklu automat. 9

10 krokování trvá 20 sekund, dokončení cyklu automat. stupňování trvá 80 sekund. Krok 1: Při funkci stejnosměrný proud stiskněte tlačítko pro zobrazení režimu automatického krokování signálu ve spodní části displeje; stiskněte znovu tlačítko pro zobrazení režimu automatického stupňování signálu. Okamžitě se ukáže výchozí hodnota zdroje. Krok 2: Stisknutí tlačítka ON způsobí změnu symbolu na displeji z OFF na ON. Kalibrátor generuje mezi výstupními svorkami výchozí proudový signál 4mA. Krok 3: Stisknutí tlačítka START zahájí režim automat. krokování resp. automat. stupňování. Ve spodní části displeje má být zobrazen symbol RUN. Krok 4: Další stisknutí tlačítka START zastaví režim automat. krokování resp. automat. stupňování. Symbol RUN zmizí. Svorky zdroje generují hodnotu zobrazenou na displeji. Krok 5: Stisknutí tlačítka ON vypne generování a na displeji se zobrazí symbol OFF. Mezi svorkami není generován žádný signál. Tipy: Pro pokračování režimu automat. krokování resp. automat. stupňování po jeho zastavení stiskněte znovu tlačítko START, ve spodní části displeje se zobrazí symbol RUN. Použití tlačítka START pro zahájení režimu automat. krokování resp. automat. stupňování je dostupné pouze, je-li funkce zdroje ve stavu ON Zobrazení ma% Při funkci zdroje ma se v hlavní části displeje zobrazuje nastavená hodnota a v pomocné části displeje se zobrazuje ma%, což je nastavená hodnota zdroje přepočtená do režimu ma% následujícím způsobem: 100 (výstupní hodnota proudu ma - 4mA) ma % = 16mA Tipy: Stisknutí tlačítka T.DISP přepne pomocnou část displeje na teplotu místnosti Simulování pasivního vysílače 4-20mA Připojte kalibrátor a napájení smyčky jak ukazuje obrázek 9 a postupujte dle kroků pro generování stejnosměrného proudu. Obrázek 9: Simulování pasivního vysílače 4-20mA 7.4 Generování odporu Kalibrátor generuje odporový signál přijímáním odporově měřeného proudu I dodávaného z kalibrovaného zařízení (jako např. měřič odporu) a pak dodává napětí V úměrné odporu R nastavenému mezi výstupními svorkami, a tak produkuje ekvivalentní odpor R=V/I. Kalibrátor proto generuje signál správně pouze pro taková zařízení, která používají tuto metodu měření. Dovolený rozsah odporově měřeného proudu I, který kalibrátor přijímá z kalibrovaného přístroje měřícího odpor je 0,1mA až 0,3mA. Pro zajištění přesnosti musí být odporově měřený proud I z kalibrovaného přístroje přísně omezen uvnitř rozsahu. Další detaily viz. kapitola 14 Specifikace. 10

11 Jakýkoli generovaný odporový signál nezahrnuje složku odporu přívodních kabelů zdroje. Celkový odpor, měřeno na konci přívodních kabelů zdroje, je dán součtem generovaného odporového signálu a odporem přívodních kabelů (přibližně 0,1Ω na kruhové spojovací bázi). Pro zdroj přesného odporového signálu použijte 3-vodičové nebo 4-vodičové zapojení (viz. obrázek 10). Je-li kapacita mezi svorkami kalibrovaného přístroje větší než 0,1µF, kalibrátor může generovat nepřesný odporový signál. Krok 1: Použitím tlačítka OHM zvolte funkci Ohm. Stisknutím tlačítka RANGE zvolte požadovaný rozsah. Zvolená funkce a výchozí hodnota a jednotka rozsahu zdroje a rozsah mají být zobrazeny v hlavní části displeje. Krok 2 : Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé Obrázek 10: 3-vodičový a 4-vodičový způsob zapojení stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se příslušná číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Stisknutí tlačítka ZERO nastaví výstupní požadovanou hodnotu na hodnotu výchozí (0). Krok 3: Stisknutí tlačítka ON způsobí změnu symbolu na displeji z OFF na ON. Kalibrátor generuje mezi výstupními svorkami nastavenou hodnotu odporu. Krok 4: Pro vypnutí výstupu znovu stiskněte tlačítko ON. Na displeji se objeví OFF a mezi svorkami není generován žádný signál. 3-vodičový a 4-vodičový způsob zapojení je znázorněn na obrázku Simulace generování termočlánku Kalibrátor je navržen s vnitřním čidlem teploty. Pro kalibraci přístroje s vestavěnou kompenzací referenčního teplotního bodu pomocí generování tepelně elektromotorického napětí kalibrátorem bez použití kompenzace neexterního referenčního bodu 0 C použijte funkci RJ čidla. Zvolte funkci Simulace zdroje termočlánku, při které bude RJ čidlo pracovat automaticky. Symbol RJ-ON se zobrazí ve střední části displeje. Krok 1: Použitím tlačítka Tc zvolte funkci Simulace zdroje termočlánku. Stisknutím tlačítka RANGE zvolte požadovaný typ K, E, J, T, B, N, R, S, L, U. Zvolená funkce a výchozí hodnota a jednotka rozsahu zdroje mají být zobrazeny v hlavní části displeje. Krok 2 : Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se příslušná číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Stisknutí tlačítka ZERO nastaví výstupní požadovanou hodnotu na hodnotu výchozí (typická výchozí hodnota termočlánku typu B je 600 ). Krok 3: Stisknutí tlačítka ON způsobí změnu symbolu na displeji z OFF na ON. Mezi svorkami vzniká tepelně elektromotorické napětí založené na teplotě zjištěné RJ čidlem. Krok 4: Pro vypnutí výstupu znovu stiskněte tlačítko ON. Na displeji se objeví OFF a mezi svorkami není generován žádný signál. 11

12 Poznámka: Nepotřebujete-li kompenzaci referenčního bodu, pro její vypnutí stiskněte tlačítko RJ-ON. Kalibrátor generuje hodnotu s použitím kompenzace externího referenčního bodu 0, a symbol RJ-ON zmizí. Pro zahájení kompenzace referenčního bodu stiskněte tlačítko RJ-ON ještě jednou, symbol RJ-ON se zobrazí ve střední části displeje. Tipy: Výchozí jednotka teploty je nastavena na. Pro změnu na, viz kap. 8 Tovární nastavení Funkce sledování teploty Kalibrátor nabízí funkci sledování teploty, která je pro uživatele vhodná k pozorování hodnoty napětí generovaného mezi výstupními svorkami při funkci Zdroj termočlánku. Při funkci Zdroj termočlánku ukazuje displej hodnotu napětí generovaného mezi výstupními svorkami (mění se v závislosti na změnách kompenzace referenčního bodu). Po dalším stisknutí tlačítka T.DISP displej ukazuje v pomocné části současnou hodnotu teploty místnosti. 7.6 Simulace generování RTD Kalibrátor generuje odporový signál přijímáním odporově měřeného proudu I dodávaného z kalibrovaného zařízení (jako např. měřič odporu) a pak dodává napětí V úměrné odporu R nastavenému mezi výstupními svorkami, a tak produkuje ekvivalentní odpor R=V/I. Kalibrátor proto generuje signál správně pouze pro taková zařízení, která používají tuto metodu měření. Dovolený rozsah odporově měřeného proudu I, který kalibrátor přijímá z kalibrovaného přístroje měřícího odpor je 0,1mA až 3mA pro PT100, Cu10, Cu50, resp. 0,05mA až 0,3mA pro PT200, PT500, PT1000. Pro zajištění přesnosti musí být odporově měřený proud I z kalibrovaného přístroje přísně omezen uvnitř rozsahu. Další detaily viz. kapitola 14 Specifikace. Jakýkoli generovaný odporový signál nezahrnuje složku odporu přívodních kabelů zdroje. Celkový odpor, měřeno na konci přívodních kabelů zdroje, je dán součtem generovaného odporového signálu a odporem přívodních kabelů (přibližně 0,1Ω na kruhové spojovací bázi). Pro zdroj přesného odporového signálu použijte 3-vodičové nebo 4-vodičové zapojení. Krok 1: Stisknutím tlačítka RTD zvolte funkci RTD. Použitím tlačítka RANGE zvolte požadovaný rozsah z PT100, PT200, PT500, PT1000, Cu10, Cu50. Zvolená funkce a výchozí hodnota a jednotka rozsahu zdroje mají být zobrazeny v hlavní části displeje. Typ RTD má být zobrazen ve střední části displeje. Krok 2 : Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se příslušná číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Stisknutí tlačítka ZERO nastaví výstupní požadovanou hodnotu na hodnotu výchozí (0). Krok 3: Stisknutí tlačítka ON způsobí změnu symbolu na displeji z OFF na ON. Kalibrátor generuje mezi výstupními svorkami nastavenou hodnotu odporu. Krok 4: Pro vypnutí výstupu znovu stiskněte tlačítko ON. Na displeji se objeví OFF a mezi svorkami není generován žádný signál Funkce sledování teploty Kalibrátor nabízí funkci sledování teploty, která je pro uživatele vhodná k pozorování hodnoty odporu generovaného mezi výstupními svorkami. Při funkci Zdroj RTD ukazuje displej hodnotu odporu generovaného mezi výstupními svorkami. Po stisknutí tlačítka T.DISP displej ukazuje v pomocné části současnou hodnotu teploty místnosti. 12

13 7.7 Generování frekvence Kalibrátor může být zdrojem stálého pulzního signálu odpovídajícího nastavené frekvenci a amplitudě. Krok 1: Stisknutím tlačítka zvolte funkci Zdroj frekvence. Displej ukazuje výchozí hodnotu frekvence 10Hz. Krok 2: Použitím tlačítka RANGE zvolte požadovaný rozsah frekvence z 100Hz, 1kHz,10kHz a 100kHz. Zvolená funkce a výchozí hodnota a jednotka rozsahu zdroje mají být zobrazeny v hlavní části displeje. Krok 3: Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Krok 4: Jedno stisknutí tlačítka Vpeak přepne do režimu nastavení amplitudy. Na displeji se objeví hodnota 1V. Krok 5: Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Krok 6: Pro návrat do režimu nastavení frekvence stiskněte tlačítko FREQ. Krok 7: Stisknutí tlačítka ON způsobí změnu symbolu na displeji z OFF na ON. Kalibrátor generuje mezi výstupními svorkami stálý pulzní signál odpovídající nastavené frekvenci a amplitudě. Krok 8: Pro vypnutí výstupu znovu stiskněte tlačítko ON. Na displeji se objeví OFF a mezi svorkami není generován žádný signál. Tipy: Rozsah frekvence může být měněn pouze stisknutím tlačítka RANGE v režimu nastavení frekvence. Hodnota a rozsah frekvence může být měněn, je-li funkce Zdroj frekvence ve stavu ON i OFF. 7.8 Generování počtu pulzů Kalibrátor může generovat nastavený počet pulzů signálu odpovídajícího nastavené frekvenci a amplitudě. Krok 1: Stisknutím tlačítka zvolte funkci Zdroj pulzů. Displej ukazuje výchozí hodnotu frekvence 10Hz. Krok 2: Použitím tlačítka RANGE zvolte požadovaný rozsah frekvence z 100Hz, 1kHz, 10kHz. Zvolená funkce a výchozí hodnota a jednotka rozsahu zdroje mají být zobrazeny v hlavní části displeje. Krok 3: Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. 13

14 Krok 4: Jedno stisknutí tlačítka Vpeak přepne do režimu nastavení amplitudy. Na displeji se objeví hodnota 1V. Krok 5: Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Krok 6: Stisknutím tlačítka CYC vstoupíte do režimu nastavení počtu pulzů a displej ukazuje výchozí počet 1 CYC. Krok 7: Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Krok 8: Pro návrat do režimu nastavení frekvence stiskněte tlačítko FREQ. Krok 9: Stisknutí tlačítka ON způsobí změnu symbolu na displeji z OFF na ON. Kalibrátor generuje mezi výstupními svorkami nízkou úroveň. Krok 10: Stisknutím tlačítka START kalibrátor generuje nastavený počet pulzů odpovídajících nastavené frekvenci a amplitudě, na displej se objeví symbol RUN. Krok 11: Je-li generování ukončeno, kalibrátor automaticky vypne výstup a přestane pracovat. Symbol RUN zmizí z displeje. Krok 12: Pro vypnutí výstupu znovu stiskněte tlačítko ON. Na displeji se objeví OFF a mezi svorkami není generován žádný signál. Tipy: Rozsah frekvence může být měněn pouze stisknutím tlačítka RANGE v režimu nastavení frekvence. Když z displeje zmizí symbol RUN, můžete měnit frekvenci, amplitudu a počet pulzů, je-li funkce zdroje ve stavu ON i OFF. Stisknutí tlačítka START v průběhu generování způsobí zastavení výstupu a symbol RUN zmizí z displeje. Pro restartování funkce generování stiskněte znovu tlačítko START. 7.9 Simulování přepínače Výstupní svorky můžete zapnout nebo vypnout prostřednictvím funkce spínaného výstupu. Jako zařízení se spínacím kontaktem je použit FET (polem řízený tranzistor). Krok 1: Stisknutím tlačítka zvolte funkci Zdroj spínaného výstupu. Displej ukazuje výchozí hodnotu frekvence 10Hz a symbol Krok 2: Použitím tlačítka RANGE zvolte požadovanou frekvenci 100Hz, 1kHz,10kHz a 100kHz. Displej ukazuje výchozí hodnotu a jednotku. Krok 3: Použitím tlačítek / nastavte výstupní hodnotu číslici po číslici. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Krok 4: Stisknutí tlačítka ON způsobí změnu symbolu na displeji z OFF na ON. Kalibrátor generuje spínané signály odpovídající nastavené frekvenci. 14

15 Krok 5: Pro vypnutí výstupu znovu stiskněte tlačítko ON. Na displeji se objeví OFF a mezi svorkami není generován žádný signál. Tipy: Při funkci přepínač výstupu nemůžete nastavit amplitudu ani počet pulzů. Spínaný výstup má polaritu. Kladnou polaritu spojte zpravidla s konektorem H, zápornou polaritu s konektorem L. Poznámka: Maximální dovolený proud spínaného výstupu je 50mA Funkce nulování Stisknutím tlačítka ZERO při výběru některé z funkcí stejnosměrné napětí, stejnosměrný proud, odpor, termočlánek a RTD zvolíte funkci zmizení, která inicializuje předvolenou hodnotu zdroje pro pohodlné seřízení hodnoty zdroje uživatelem. Při funkci frekvence, pulzy, spínaný výstup je tlačítko ZERO nepřístupné. 8 Tovární nastavení Můžete obnovit tovární nastavení kalibrátoru. Pro výchozí nastavení stiskněte tlačítko RANGE ihned po zapnutí kalibrátoru. 8.1 Nastavení času automatického vypnutí Krok 1: Stisknutím tlačítka START se v horní části displeje zobrazí symbol AP.OFF označující režim nastavení automatického vypnutí. Krok 2: Použitím druhého páru tlačítek / (počítáno zprava) nastavte čas v rozmezí 0-60 minut. Každé stisknutí tlačítka / způsobí zvýšení / snížení o 10 minut s konstantním nastavením. Podržení tlačítka způsobí postupné zvyšování / snižování hodnoty. Po dosažení maximální nebo minimální hodnoty se tato nemůže měnit. Jednotkou času je minuta. Krok 3: Stisknutím tlačítka ON se v horní části displeje na 1 sekundu zobrazí symbol SAVE. Tipy: Výchozí nulová hodnota (0) znamená, že funkce automatického vypnutí je zrušena. 8.2 Nastavení času podsvícení Krok 1: Stisknutím tlačítka START se v horní části displeje zobrazí symbol BL.OFF označující režim nastavení času podsvícení. Krok 2: Nastavte čas použitím páru tlačítek /. Jednotkou času je sekunda. Každý pár tlačítek / odpovídá dané číslici zobrazované hodnoty. Každé stisknutí tlačítka / zvyšuje nebo snižuje číslici. Zvyšování hodnoty 9 nebo snižování hodnoty 0 znamená přetečení nebo podtečení číslice, dovolující vám nastavit výstupní hodnotu bez přerušení. Podržením tlačítka / se číslice neustále mění. Hodnota se nemůže měnit, je-li zvýšena na maximální hodnotu nebo snížena na minimální hodnotu. Rozsah nastavení je omezen v rozmezí sekund. Krok 3: Stisknutím tlačítka ON se v horní části displeje na 1 sekundu zobrazí symbol SAVE. Tipy: Je-li výchozí hodnota 0, podsvícení nemůže být vypnuto automaticky po zapnutí, ale musíte jej vypnout ručně. 8.3 Nastavení jednotky teploty Krok 1: Stisknutím tlačítka START se v horní části displeje zobrazí symbol TEM.U označující režim nastavení jednotky teploty. 15

16 Krok 2: Použitím pravého páru tlačítek / přepínáte mezi a. Krok 3: Stisknutím tlačítka ON se v horní části displeje na 1 sekundu zobrazí symbol SAVE. 8.4 Tovární nastavení Krok 1: Stisknutím tlačítka START se v horní části displeje zobrazí symbol FACRY označující tovární nastavení. Krok 2: Stisknutím tlačítka ON se v horní části displeje na 1 sekundu zobrazí symbol SAVE. Všechna nastavení mají následující výchozí hodnoty: AP.OFF: 10min. BL.OFF: 10sec. TMP.U:. Tipy: Při jakékoli změně nastavení výše uvedené funkce stiskněte tlačítko ON pro uložení hodnoty. Jakékoli stisknutí tlačítka ON uloží nejbližší hodnotu nastavení. 9 Seřízení funkcí zdroje Požadavky na prostředí: Okolní teplota: 23 ±2 Relativní vlhkost: 35% až 75% Zahřátí: Před použitím zahřívejte kalibrátor po stanovenou dobu. Nechte měřicí přístroj v obvyklém prostředí 24 hodin a pak zapněte napájení. Změňte nastavení na stav bez automatického vypnutí a zahřívejte jej po dobu jedné hodiny. Napájení: Pro seřízení je nejlepší použít nové alkalické baterie typu 7 (velikost AAA). Postup seřízení zdroje: Tabulka 4: Body seřízení funkcí zdroje Rozsah Bod seřízení * 0 A F -0 -F DCV_100mV 0 / 100mV / / DCV_1000mV mV / / Poznámka DCV_10V 0 / 10V / / DCmA_20mA 0 / 20mA / / OHM_400Ω/1mA 0Ω / 400Ω -0Ω -400Ω I=±1mA OHM_400Ω/0.1mA 0Ω / 400Ω -0Ω -400Ω I=±0,1mA OHM_4KΩ/0.1mA 0Ω / 4KΩ -0Ω -4KΩ I=±0,1mA OHM_40KΩ/0.01mA 0Ω / 40KΩ -0Ω -40KΩ I=±0,01mA *Seřízení zobrazené hodnoty stejné s přečtenou číslicí se provádí, když je kalibrátor ustálený. Požadovanou funkci a rozsah můžete kalibrovat odděleně. Všechny kalibrační body zvoleného rozsahu musíte kalibrovat společně. Při seřizování zdroje odporu je budicí proud kladný pro seřizovací body 0 a F a je záproný pro seřizovací body -0 a -F. Zapněte měřicí přístroj; stisknutím tlačítka START při současném přidržení tlačítka ON přepnete do stavu kalibrace zdroje. V pomocné části displeje se zobrazí symbol CAL-0, v hlavní části displeje současný kalibrovaný bod a 5 posledních číslic odpovídající hodnoty a její jednotka. Číslice vpravo v pomocné části displeje je nejnižší číslice hodnoty. Tipy: Je-li úroveň baterie pod 25%, seřizování nelze provádět. Ve spodní části displeje se objeví ERR. 16

17 9.1 Seřízení zdroje napětí Krok 1: Stisknutím tlačítka V zvolte funkci stejnosměrné napětí. Pro měření připojte přívodní kabely do běžného digitálního měřicího přístroje, jak ukazuje obrázek 11. Krok 2: Stisknutí tlačítka RANGE zvolí správný rozsah. Krok 3: Displej ukazuje v pomocné části symbol CA-0 nebo (CA-F) a kalibrátor je připraven pro seřízení nulového bodu nebo F-bodu (plný rozsah) funkcí zdroje. Obrázek 11: Seřízení zdroje napětí Displej ukazuje pět nejvyšších číslic a jednotku v hlavní části a příslušnou nejnižší číslici kalibrované hodnoty zdroje v pravé části pomocné oblasti. Krok 4: Přečtěte výstup kalibrátoru kalibračního standardu. Pak pomocí páru tlačítek / nastavte údaj tak, aby se shodoval s měřenou kalibrační žádanou hodnotou. V režimu kalibrace slouží pravý pár tlačítek / ke zvyšování nebo snižování nejméně významné číslice (pravá číslice v pomocné části displeje). Krok 5: Stiskněte tlačítko 25/100% pro uložení kalibračního údaje. Krok 6: Stisknutí tlačítka ZERO přepne na další žádanou hodnotu. Krok 7: Opakováním kroků 3 až 6 můžete nastavit všechny body seřízení přiřazené tomuto rozsahu. Krok 8: Opakováním kroků 2 až 7 můžete nastavit všechny rozsahy zdroje stejnosměrného napětí. Poznámka: Seřizování rozsahu 100mV kalibruje současně i rozsah měření teploty termočlánku. Před přepnutím na další bod seřízení se ujistěte, že předchozí bod seřízení byl uložen. 9.2 Seřízení zdroje proudu Krok 1: Stisknutím tlačítka ma zvolte funkci stejnosměrný proud. Pro měření připojte přívodní kabely do běžného digitálního měřicího přístroje, jak ukazuje obrázek 12. Krok 2: Displej ukazuje v pomocné části symbol CA-0 nebo (CA-F) a kalibrátor je připraven pro seřízení nulového bodu nebo F-bodu (plný rozsah) funkcí zdroje. Obrázek 12: Seřízeni zdroje proudu Displej ukazuje pět nejvyšších číslic a jednotku v hlavní části a příslušnou nejnižší číslici kalibrované hodnoty zdroje v pravé části pomocné oblasti. Krok 3: Přečtěte výstup kalibrátoru kalibračního standardu. Pak pomocí páru tlačítek / nastavte údaj tak, aby se shodoval s měřenou kalibrační žádanou hodnotou. V režimu kalibrace slouží pravý pár tlačítek / ke zvyšování nebo snižování nejméně významné číslice (pravá číslice v pomocné části displeje). Krok 4: Stiskněte tlačítko 25/100% pro uložení kalibračního údaje. Krok 5: Stisknutí tlačítka ZERO přepne na další žádanou hodnotu. Krok 6: Opakováním kroků 2 až 5 můžete nastavit všechny body seřízení přiřazené tomuto rozsahu. Poznámka: Před přepnutím na další bod seřízení se ujistěte, že předchozí bod seřízení byl uložen. 17

18 9.3 Seřízení zdroje odporu Krok 1: Stisknutím tlačítka OHM zvolte funkci odporu. Pro měření připojte přívodní kabely do běžného digitálního měřicího přístroje, jak ukazuje obrázek 13. Krok 2: Stisknutí tlačítka RANGE zvolí správný rozsah. Obrázek 13: Seřízení zdroje odporu Krok 3: Displej ukazuje v pomocné části symbol CA-0 nebo (CA-F) a kalibrátor je připraven pro seřízení nulového bodu nebo F-bodu (plný rozsah) funkcí zdroje. Displej ukazuje pět nejvyšších číslic a jednotku v hlavní části a příslušnou nejnižší číslici kalibrované hodnoty zdroje v pravé části pomocné oblasti. Krok 4: Přečtěte výstup kalibrátoru kalibračního standardu. Pak pomocí páru tlačítek / nastavte údaj tak, aby se shodoval s měřenou kalibrační žádanou hodnotou. V režimu kalibrace slouží pravý pár tlačítek / ke zvyšování nebo snižování nejméně významné číslice (pravá číslice v pomocné části displeje). Krok 5: Stiskněte tlačítko 25/100% pro uložení kalibračního údaje. Krok 6: Stisknutí tlačítka ZERO přepne na další žádanou hodnotu. Krok 7: Opakováním kroků 3 až 6 můžete nastavit všechny body seřízení přiřazené tomuto rozsahu. Krok 8: Opakováním kroků 2 až 7 můžete nastavit všechny rozsahy zdroje stejnosměrného napětí. Poznámka: Při funkci kalibrace odporu můžete rozlišovat záporné buzení kalibrace symbolem - vlevo ve spodní části. Hodnota budicího proudu je vyjádřena číslicí v pravém horním rohu. (jednotka: ma) Před změnou kalibračního bodu nebo rozsahu se ujistěte o uchování kalibrované hodnoty. Při změně bodu nebo rozsahu nebude předchozí údaj uložen. Kalibrace odporu 400Ω a 4KΩ znamená kalibraci všech rozsahů RTD. Při kalibraci rozsahu odporu 400Ω: 1) Seřízení vnitřního rozdílu Ujistěte se, že aplikované napětí mezi svorkami H a L je mezi ±20µV při nastaveném odporu 0,00Ω. Je-li napětí mimo rozsah, kalibrátor potřebuje vnitřní seřízení, potom kontaktujte prodejce, u nějž jste kalibrátor objednali. 2) Poznámka k budicímu proudu generovaného odporu Kalibrace rozsahu odporu 400Ω vyžaduje dva budicí proudy 0,1mA a 1mA z vnějších zařízení, z nichž je rozsah kalibrován. 10 Výměna baterií nebo pojistky: Varování Aby se zabránilo případnému úrazu elektrickým proudem, před otevřením krytu baterie odstraňte měřicí kabely a před zapnutím kalibrátoru se ujistěte se, že kryt je pevně uzavřen. Výstraha Aby se zabránilo úniku tekutiny a výbuchu baterie, ujistěte se, že baterie byly vloženy se správnou polaritou. Obrázek 14: Výměna baterií nebo pojistky 18

19 Neprovozujte baterie ve zkratu. Baterie nerozebírejte, nezahřívejte ani je nevhazujte do ohně. Při výměně použijte 4 baterie se stejnou specifikací. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Krok 1: Před výměnou baterií nebo pojistky odpojte měřicí kabely a nabíječku a vypněte přístroj. Krok 2: Čepelí běžného ručního šroubováku odstraňte chránič jak ukazuje obrázek 14. K odstranění krytu baterie otočte každý šroub krytu o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček. Krok 3: Podle instrukcí na krytu baterie vyměňte baterie za čtyři nové alkalické typu AAA. Nebo vyměňte přepálené pojistky stejného typu F1 (50mA/250V) nebo F2 (63mA/250V). Krok 4: Znovu nasaďte a přitáhněte kryt baterie, před použitím přístroje nasaďte chránič. 11 Jak používat nabíječku Varování Nabíječka může být použita pouze pro určený výrobek. Před propojením se ujistěte, že napětí střídavého zdroje se shoduje s určeným napětím nabíječky. Neuzavírejte obvod výstupní zástrčky nabíječky. Nenabíjejte baterie, které nejsou typu Ni-Cd, Ni-MH nebo baterie vyhozené. Krok 1: Vypněte kalibrátor. Krok 2: Zástrčku nabíječky zasuňte do příslušného konektoru. Krok 3: Připojte nabíječku ke střídavému zdroji. Poznámka: Při funkci normálního nabíjení svítí indikační světlo nabíječky. Po skončení se nabíjení automaticky zastaví a indikační světlo zhasne. Blikání indikačního světla znamená, že nabíječka není připojena nebo že uvnitř přístroje nejsou žádné baterie. Poznámka: Nepoužívejte kalibrátor, když je nabíjen, jinak nabíjení bude prodlouženo. 12 Údržba 12.1 Čištění kalibrátoru Varování Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, používejte k výměně pouze specifikované náhradní části a nikdy ať se voda nedostane dovnitř pouzdra. Výstraha Aby se zabránilo poškození plastové čočky a pouzdra, nepoužívejte rozpouštědla ani brusné čisticí prostředky. Čistěte kalibrátor měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě nebo ve slabém mýdlovém roztoku Kalibrace nebo odeslání do servisního střediska Kalibraci, údržbu nebo opravnou činnost nezmíněnou v tomto manuálu by měl převzít zkušený pracovník. Pokud se přístroj chová nenormálně, nejprve zkontrolujte baterie a v případě potřeby je vyměňte. Máte-li podezření, že přístroj selhal, znovu si projděte tento manuál, abyste se ujistili, zda jej provozujete správně. Pokud přístroj stále nefunguje správně, bezpečně jej zabalte (je-li možno do 19

20 tohoto originálního obalu) a předejte ho nebo zašlete do nejbližšího servisního střediska. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození během transportu. Společnost ručí za rychlou opravu a údržbu a doručení přístroje zpět co nejdříve. Zkontrolujte prosím záruční dobu, pokud již uplynula, bude vám za údržbu a opravu předložen účet. Pokud již přístroj není v záruce, můžete se obrátit na oprávněné servisní středisko s dotazem na náklady na opravu. Oprávněné servisní středisko naleznete v kapitole Kontaktujte nás Výměna částí Všechny typy částí jsou uvedeny v tabulce 5, odkaz viz Obrázek 15. Tabulka 5: Náhradní části Položka Popis Kusů Položka Popis Kusů 1 přední panel 1 16 pružina A 1 2 plastová čočka 1 17 pružina B 1 3 gumová tlačítka 1 18 pružina C 3 4 obal svorky 8 19 alkalické baterie AAA 4 5 těsnění svorky 8 20 sklopný stojan 1 6 rámeček displeje 1 21 šroub M3x displej 1 22 kryt baterie 1 8 panel podsvícení 1 23 plastový šroub 2 9 pomocné gumové vedení 2 24 houbička: d š v = obvodový panel displeje 1 25 houbička: d š v = , šroub M3x vnější chránič 1 12 obal konektoru 1 13 krytka konektoru 1 14 panel hlavního obvodu 1 15 zadní panel 1 Obrázek 15: Náhradní části 13 Možnosti Pro více informací o možnostech (viz Obrázek 16) a jejich cenách kontaktujte prosím zástupce společnosti. 20

21 Tabulka 6: Možnosti Číslo Název možnosti Režim 1 Teplotní sonda CALCT A Konektor termočlánku R/S/K/E/J/ T/N/B/L/U 3 Měřicí háček TP Bateriový balík A Nabíječka A Obrázek 16: Možnosti 14 Specifikace Obecné specifikace pro zdroj Tyto specifikace předpokládají: Jednoletý kalibrační cyklus Provozní teplotu od 18 do 28 (64.4 ~ 82.4 ) Relativní vlhkost od 35% do 70% (nekondenzující) Přesnost je vyjádřena jako ± (procento z nastavené hodnoty + procento z rozsahu) Funkce Reference Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámka Stejnosměrné napětí 100mV -10,000mV~110,000mV 1µV 0,02+0,01 Maximální výstupní proud: 0,5mA 1000mV -100mV~1100mV 10µV 0,02+0,01 Maximální výstupní proud: 2mA 10V -1,0000V~11,0000V 0,1mV 0,02+0,01 Maximální výstupní proud: 5mA Stejnosměrný proud 20mA 0,000mA~22,000mA 1µA 0,02+0,02 Vnější zdroj pro generování ma: 5V~28V Maximální zátěž 1KΩ při 20mA Odpor 400Ω 0,00Ω~400,00Ω 0,01Ω 0,02+0,02 Budicí proud: ± 0,5~3mA; Při ± 0,1~0,5mA přičtěte 0,1Ω; Přesnost nezahrnuje odpor vedení; 4kΩ 0,0000 KΩ~4,0000 KΩ 0,1Ω 0,05+0,025 Budicí proud: ± 0,05~0,3mA; Přesnost nezahrnuje odpor vedení; 40kΩ 0,000 KΩ~40,000 KΩ 1Ω 0,1+0,1 Budicí proud: ± 0,01mA; Přesnost nezahrnuje odpor vedení; Termočlánek R 0 C~1767 C 1 C 0~100 : 1,5 Při použití teplotního rozsahu ITS-90; 100~1767 : 1,2 S 0 C~1767 C Přesnost nezahrnuje chybu vnitřní K -200,0 C~1372,0 C 0,1 C -200,0~-100,0 : 0,6 kompenzace teploty způsobenou čidlem; -100,0~400,0 : 0,5 400,0~1200,0 : 0,7 1200,0~1372,0 : 0,9 E -200,0 C~1000,0 C -200,0~-100,0 : 0,6-100,0~600,0 : 0,5 600,0~1000,0 : 0,4 J -200,0 C~1200,0 C -200,0~-100,0 : 0,6-100,0~800,0 : 0,5 800,0~1200,0 : 0,7 T -250,0 C~400,0 C -250,0~400,0 : 0,6 N -200,0 C~1300,0 C -200,0~-100,0 : 1,0-100,0~900,0 : 0,7 900,0~1300,0 : 0,8 B 600 C~1820 C 1 C 600,0~800,0 : 1,5 800,0~1820,0 : 1,1 L -200,0 C~900,0 C 0,1 C -200,0~0,0 : 0,7 0,0~900,0 : 0,5 21

22 U -200,0 C~600,0 C RTD Pt ,0 C~800,0 C 0,1 C -200,0~0,0 : 0,7 0,0~600,0 : 0,5-200,0~0,0 : 0,3 0,0~400,0 : 0,5 400,0~850,0 : 0,8 Při použití teplotního rozsahu ITS-90; Budicí proud: ±0,5~±3mA pro Pt100, Cu10, Cu50; Při budicím proudu ±0,1~0,5mA přičtěte 0,5 C; Pt ,0 C~630,0 C -200,0~100,0 : 0,8 100,0~300,0 : 0,9 300,0~630,0 : 1,0 Pt ,0 C~630,0 C -200,0~100,0 : 0,4 100,0~300,0 : 0,5 300,0~630,0 : 0,7 Pt ,0 C~630,0 C -200,0~100,0 : 0,2 100,0~300,0 : 0,5 300,0~630,0 : 0,7 Cu10-100,0 C~260,0 C 1,8 Cu50-50,0 C~150,0 C 0,6 Nezahrnuje odpor vedení; Frekvence 100Hz 1,00Hz~110,00Hz 0,01Hz ±2 z počtu Výstupní napětí: +1~+11 Vp-p 1kHz 0,100kHz~1,100kHz 1Hz (průběh s nulovým základem); 10kHz 1,0kHz~11,0kHz 0,1Hz 100kHz 10kHz~110kHz 2kHz ±5 z počtu Pulzy 100Hz 1~ cyklů 1 cyklus ±2 z počtu 1kHz 10kHz Budicí proud: ±0,05~±0.3mA pro Pt200, Pt500; Pt1000; Přesnost amplitudy: ±(5% +0,5V); Maximální zátěž: >100 kω; Střída: 50%; Přepínač 100Hz 1,00Hz~110,00Hz 0,01Hz ±2 z počtu FET přepínač; 1kHz 0,100kHz~1,100kHz 1Hz 10kHz 1,0kHz~11,0kHz 0,1Hz 100kHz 10kHz~110kHz 2kHz ±5 z počtu Max. napětí (otevřeno/zavřeno): +28V; Max. proud (otevřeno/zavřeno): 50mA; Ostatní vlastnosti: Teplotní koeficient: 0,1 krát příslušná specifikace přesnosti na stupeň Celsia od 5 do 18 a od 28 do 50. Rozsah vnitřního čidla kompenzace teploty je od 0 do 50, chyba kompenzace ±0,5. Maximální napětí mezi libovolnou výstupní svorkou a zemním potenciálem: 30Vpk Maximální výstupní proud: Přibližně 25mA Přesnost teplotní sondy: ±0,2, rozsah měřené teploty je od -20 do Upozornění pro užívání provozních pokynů Stávající provozní pokyny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obsah provozních pokynů je pokládán za správný. Kdykoli najde uživatel nějaké chyby nebo opomenutí apod., je žádán, aby kontaktoval výrobce. Současný výrobce nenese odpovědnost za případné nehody a škody způsobené nesprávným použitím. Funkce popsané v těchto provozních pokynech by neměly být základem pro použití tohoto produktu pro zvláštní účel. Distribuce pro Českou Republiku: Probase spol. s r.o. 22

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 4 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Automatický multimetr TrueRMS s USB rozhraním AX-176

Automatický multimetr TrueRMS s USB rozhraním AX-176 Automatický multimetr TrueRMS s USB rozhraním AX-176 Návod k obsluze Obsah Název 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během práce... 5 1.2.

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DM-6046 Nákup tohoto klešťového DCA/ACA multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-PS1246 Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat S20 Provedení: MLS cs Návod k montáži a obsluze Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10)

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10) 5. Dobíjení baterie pĝi poruše chladícího systému. Doba nabíjení takové baterie je delší než obvykle. Udržovací dobíjení Ponecháte-li aku þlánek v nabíjeþce, pĝepne se nabíjeþka do režimu udržovacího dobíjení,

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Telefon: Prodejní oddělení: +420 532 150 355 Technické oddělení: +420 541 634 355 Thermo-control CZ s.r.o. Ječná 29a 621 00, Brno, ČR Distributor pro ČR

Více

Větrná elektrárna GWL

Větrná elektrárna GWL Větrná elektrárna GWL GWT400, GWT600, GWT1000 Návod obsluze - 1 - 1. Popis Větrné elektrárny GWL jsou určené do každého počasí pro všechny geografické a klimatické podmínky. Vynikají malými rozměry, snadnou

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA HCG-120 Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora 1 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

A481. řídící jednotka pro posuvné brány 24V. autorizovaný prodejce

A481. řídící jednotka pro posuvné brány 24V. autorizovaný prodejce A481 řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY Díky tomuto výkonnému mikroprocesoru nabízí tato 24V dc řídící jednotka posuvných dveří široký rozsah funkcí

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828 DR10 Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka objednací číslo: 00054828 1. Obsah 1. VYSVĚTLENÍ VAROVÁNÍ A POZNÁMEK... 4 2. OBSAH BALENÍ... 4 3. BEZPEČNOST... 5 4. OVLÁDACÍ PRVKY A POPIS 7 5. ZAČÍNÁME...

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

Multifunkční pájecí stanice LAB-1. Obj. č.: 58 83 25. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Přední strana

Multifunkční pájecí stanice LAB-1. Obj. č.: 58 83 25. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Přední strana Popis a ovládací prvky Přední strana Multifunkční pájecí stanice LAB-1 Obj. č.: 58 83 25 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup multifunkční pájecí stanice LAB-1. Tento návod k obsluze

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE. Click here to get your free novapdf Lite registration key

DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE. Click here to get your free novapdf Lite registration key DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K POUŽITÍ Tento nástroj generuje vícesměrový laserový paprsek a po zapnutí vytváří na většině ploch, na které je položen, viditelnou

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 18 NÁVOD K OBSLUZE 2 1. Popis čelního panelu 2 3 1 4 5 6 7 8 Pohled na regulátor spolu s označenými funkcemi 1. Zapnutí (tlačítko VSTUP přidržte 2 sek.) 2. Displej LCD.

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V TTT-9V Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady TTT-9 Obsah Použití zařízení Princip

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze 1 SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

CDH-80MS Měřič vodivosti CDH-80MS. Měřič vodivosti

CDH-80MS Měřič vodivosti CDH-80MS. Měřič vodivosti CDH-80MS Měřič vodivosti Rozbalování Vyjměte seznam zboží a ověřte si, že jste obdrželi následující celé zařízení (množství je uvedené v závorkách): 1 měkké přenosné pouzdro 1 alkalickou baterii 9V 1 ocelový

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC1078 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI)

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Základní informace Neumísťujte zdroj na přímé slunce, na nadměrně teplá nebo vlhká místa a chraňte ho před stykem s kapalinami.

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Zesilovač Indukční smyčky

Zesilovač Indukční smyčky Zesilovač Indukční smyčky Úvod Děkujem vám za zakoupení přístroj GeemarcTM LH600. Jedná se o přenosnou indukční smyčku, která je vhodná pro domácí použití. Vyniká snadným nastavením a také elegantním a

Více

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 UŽIVATELSKÝ NÁVOD... 1 1. Technický popis... 3 2. Příslušenství... 3 3. Návod použití... 3 4. Možné poruchy váhy... 5 5. Důležité upozornění... 5 6. Popis připojení

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více