Techno Powder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Techno Powder"

Transkript

1 Strana: 1 1. URČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A FIRMY Obchodní název : Techno Powder Typ produktu : Prášek. Použití : Průmyslový. Pouze pro profesionální použití. Dodavatel : S. U. P. spol. s r. o. Adresa : Šumavská 3, Brno, Česká republika Telefon / fax : V případě nouze : , , Toxikologické info středisko, Praha Odpovědný za uvedení na trh : S. U. P. spol. s r. o., viz výše uvedená adresa. 2. RIZIKOVÉ ZAŘAZENÍ Označení nebezpečnosti : Podle směrnice o přípravcích 1999/45/EC je výrobek klasifikovaný jako - C - Žíravý. Rizikové značení /R věty/ : R34 - Způsobuje poleptání. Příznaky při vdechnutí : V případě, že není přípravek včas odklizen, mohou být do vzduchu uvolněny látky obsahující enzymy a působit alergii. Nadměrné nadýchání výparů může způsobit kašel, potíže s dýcháním nebo bolest v krku. - při zasažení pokožky : Způsobuje poleptání. - při zasažení očí : Žíravý, způsobuje zarudnutí očí, bolest. - při požití : Žíravý, způsobuje průjem, zvracení, křeče. 3. SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU / INFORMACE O PŘÍSADÁCH Látka / přípravek Složky Složení : Přípravek : Tento produkt obsahuje nebezpečné složky. : Dle nařízení CE č.648/2004 z 31.března 2004 o detergentech: < 5% - Neiontové povrchově aktivní látky 15-30% - Oxidační bělidla Enzymy Název látky Obsah CAS číslo EC číslo Index číslo Třída Sodium carbonate peroxyhydrate % O;R8 Xn;R22 Xi;R41 Diodium disilicate % Xi;R41 Disodium metasilicate 1-10% C;R34 Xi;R37 Sodium carbonate 1-10% Xi;R36 Sodium metasilicate 1-10% C;R34 Xi;R37 Subtilisin 0,01-0,1% Xi;R36/38 R42 Amylase,a 0,01-0,1% R42

2 Strana: 2 3. SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU / INFORMACE O PŘÍSADÁCH (pokračování) INCI název SODIUM CARBONATE PEROXIDE Disodium Disilicate SODIUM METASILICATE SODIUM CARBONATE Subtilisin Amylase, a 4. PRVNÍ POMOC - při vdechnutí : Zajistěte přístup čerstvého vzduchu a udržujte dotyčného v klidu v polosedu. V případě, že se postiženému udělá špatně, nebo dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. - při zasažení pokožky : Řádně omýjte postižené místo vodou. V případě, že se postiženému udělá špatně, nebo dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. - při zasažení očí : Ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody a pokračujte ve vyplachování minimálně po dobu 15min (po výjmutí kontaktních čoček vyplachujte také pod víčky). Vyhledejte očního lékaře. - při požití : Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení! Nechejte postiženého vypít 2 sklenice vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Upozornění pro lékaře Vybavení pracoviště 5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ : Žádná specifická doporučení. : V bezprostřední blízkosti místa možného zasažení by měly být umístěny nouzové výplachy očí a sprchy Vhodné hasící prostředky Nevhodné hasící prostředky Protipožární ochrana Speciální postupy : Mohou být použity všechny hasící prostředky. : Obsahuje peruhličitan sodný, které mohou při aktivování uvolňovat kyslík. Nekropte proto suchý přípravek vodou. : Nepřibližujte se k ohni bez ochranných pomůcek včetně dýchací masky Viz kapitola 8. : Při hašení chemikálií dbejte zvýšené opatrnosti. 6. OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU PŘÍPRAVKU Bezpečnostní opatření Ochrana životního prostředí Metody odstranění přípravku : Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou, zrakem a oděvem. Úklidovou četu vybavte řádnými ochrannými prostředky. Viz kapitola 8. : Zabraňte úniku přípravku do okolního prostředí. Předejděte úniku do kanalizace a povrchových vod. : Co nejvíce uniklého materiálu dejte zpět do čisté, neuzavřené nádoby pro opětovné použití. Zbylý přípravek zameťte, zlikvidujte jako chemický odpad a poslední zbytky ukliďte pomocí mokrého mopu. Ukliďte rozsypaný přípravek co nejrychleji.

3 Strana: 3 7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ Protipožární ochrana Skladování Manipulace : Při použití za normálních podmínek se nepředpokládá, že by mohlo dojít k nebezpečí vzniku ohně nebo výbuchu. : Skladujte v uzavřeném obalu na chladném a mrazuvzdorném místě. Chraňte před vlhkem. Skladujte mimo dosah kyselin, hořlavých materiálů, redukčních činidel a silně zásaditých prostředků. : Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou, zrakem a oděvem. 8. VYSTAVENÍ ÚČINKŮM / OCHRANNÉ OSOBNÍ POMŮCKY Ochrana kůže Ochrana očí Ochrana dýchacího ústrojí : Používejte vhodné rukavice odolné chemickým látkám. Používejte voděodolné rukavice a ochranný oděv při úklidu materiálu, který byl náhodně rozsypaného. : Při odklízení uniklého materiálu používejte ochranné brýle. : Zajistěte dostatečnou ventilaci a při úklidu použijte prachovou masku typu P2. Ochrana živ. prostředí viz kap. 6 Pracovní míra rizika : Subtilisin - TLV - ACGIH[mg/m 3 ]: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Forma skupenství při 20 0 C : Prášek. Barva : Bílá / žlutá. Vůně : Specifická. Hodnota ph (koncentrát) : 1% 11 Hustota : 1,199 kg/l Viskozita : 13.2 cp Rozpustnost ve vodě : Dobrá. Bod vznícení ( 0 C) : >100 Obsah org. těkavých látek (%) : 0.1 Meze výbušnosti : Žádné. Oxidační vlastnosti : Tento přípravek obsahuje peruhličitan sodný. 10. ODOLNOST A REAKTIVNOST Odolnost a reaktivita Podmínky, kterých je nutné se vyvarovat Materiály, kterých je nutné se vyvarovat Rizikové produkty rozkladu : Uhličitan sodný ztrácí svoji činnost i při správném skladování, proto je doporučeno přípravek spotřebovat během jednoho roku. : Vlhkost, vysoké teploty. : Nemíchejte s jinýmy čistícími prostředky. Chraňte před kyselinami, hořlavými látkami, redukčními činidly, kovy a zásaditými prostředky. : Přetlak, kyslík.

4 Strana: INFORMACE O TOXICITĚ Podráždění kůže (Invottox č.99) : 1680 ppm - mírně dráždivý. Podráždění očí (RBC test - střední index podráždění) : Žádné údaje nejsou k dispozici. Posouzení zdravotní nezávadnosti - při zasažení kůže : Žíravý. - při zasažení očí : Žíravý. Vysoká koncentrace ph může způsobit trvalé poškození zraku. - při požití : Velmi málo toxický (LD 50, potkan, orálně, teoreticky ppm). Přecitlivělost : Proteázy obsažené v přípravku mohou při vdechnutí aerosolů způsobit zvýšení citlivosti vůči přípravku. Dlouhodobější kontakt citlivé pokožky s přípravkem může způsobit podráždění. Poznámka : Všechny výrobky Ecover Techno Green obsahují pouze suroviny uvedené v seznamech ELINCS nebo EINECS a neobsahují žádné mutagenní, karcinogenní či teratogenní složky nebo složky toxické pro reprodukci (R45, 46, 47, 49, 60, 61, 63, 64, EU 97/ C234, 67/548/EEC, 88/379/EEC, OSHA, NTP, IARC (třída 1-3)). 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Biologické odbourávání (%) Sapromat respirometry test (OECD 301 F) : Žádné údaje nejsou k dispozici. 72 hodinová dávka řasy EC50 (Selenastrum capricomutum) /ppm/(oecd 201) : 25 - mírně toxický. 48 hodinová dávka EC50 Daphnia magna /ppm/(oecd 202) Připomínky 13. POKYNY OHLEDNĚ LIKVIDACE VÝROBKU : velmi málo toxický. : Výrobky Ecover Techno Green neobsahují žádné suroviny s bioakumulačním potenciálem, ani látky PCM či vonné složky nitromusk. Obecné Výrobek Znečištěný obal : : Produkt zlikvidujte bezpečně v souladu s místními/národními směrnicemi. : Odpad z výrobku je považován za chemický odpad. Legislativa týkající se odstraňování odpadu se může v různých zemích lišit. Odstranění by proto mělo být provedeno v souladu s národní, nebo místní, legislativou o odpadech. V případě pochybností se obraťte na místní úřad pro nakládání s odpady (viz také kapitoly 6 a 8). Prázdné obaly (bez zbytků přípravku) je možné zlikvidovat jako papírový odpad v souladu s legislativou o odpadech. Použité obaly obsahující zbytky přípravku musí být odstraněny jako chemický odpad. 14. PŘEPRAVNÍ INFORMACE UN ID : 1759 H.I. číslo : 80 SILNIČNÍ PŘEPRAVA ADR / RID : Třída 8 / skupina III. Přesné označení pro přepravu : ŽÍRAVÁ KAPALINA, n.o.s. (Křemičitan sodný)

5 Strana: PŘEPRAVNÍ INFORMACE (pokračování) Značka pro přepravu : Žíravá kapalina. Omezení množství : LQ 24 Další informace : Žádné. Nouzová opatření v případě nehody : Označte místo nehody na komunikaci a upozorněte ostatní účastníky silničního provozu. V případě úniku přípravku : Odkliďte jakékoliv, i menší, množství uniklého přípravku pokud možno bez zbytečných rizik. NÁMOŘNÍ DOPRAVA EMS : F-A, S-B Třída IMDG znečištění moře : Žádné. 15. REGULAČNÍ INFORMACE Symboly : C - Žíravý. Rizikové značení /R věty/ : R34 - Způsobuje poleptání. Bezpečnostní značení /S- věty/ : S26 - V případě zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. S36/37/39 - Používejte vhodným ochranným oděvem, rukavice, ochranné brýla a masku. S45 - V případě havárie, nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc a pokud je to možné, ukažte ošetřujícímu označení přípravku. Složení detergentů podle legislativy EHS 16. DALŠÍ INFORMACE : < 5% - Neiontové povrchově aktivní látky 15-30% - Oxidační činidla. Enzymy. Informace o školení Seznam souvisejících R - vět (část 3) : Správné použití výrobku viz technický list výrobku. : R8 - Kontakt s hořlavým materiálem může způsobit požár. R22 - Zdraví škodlivý při požití. R34 - Způsobuje poleptání. R36 - Dráždí oči. R36/38 - R37 - Dráždí dýchací orgány. R41 - Nebezpečí vážného poškození zraku. R42 - Může vyvolat přecitlivělost při vdechování.

6 Strana: DALŠÍ INFORMACE (pokračování) Zdroje nejdůležitějších použitých údajů : Bezpečnostní listy a doplňkové údaje z literatury příslušných dodavatelů. Chemical cards, 12. vydání, 1997, ed. MIA, VMCI, Samson Comprehensive guide to chemical resistant best sloves for various amounts of exposure, 1999, verze 3.5 www Revize : První verze tohoto BL v nové podobě. Datum vydání : 06 / 04 / 2009 Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC) č. 1907/2006 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI: Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složku jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.