4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY"

Transkript

1 KARVINÁ, BŘEZEN 2010

2 OBSAH: 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ÚČEL FONDU 4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 7. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9. ROZVAHA (BILANCE) 10. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 11. ZPRÁVA REVIZORA 12. PLÁN ČINNOSTI NA ROK PLÁNOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 14. FOTODOKUMENTACE 2

3 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, rádi bychom Vás prostřednictvím výroční zprávy seznámili s aktivitami Nadačního fondu Medicus za rok Všechny aktivity v roce 2009 byly v souladu se statutem NF a byly předem schváleny na zasedání správní rady. Během činnosti nadačního fondu jsme zaznamenali potřebu rozšířit účel NF tak, aby prostředky fondu mohly být použity pro vzdělávání laického, nezdravotnického obyvatelstva a rovněž pro podporu handicapovaných lidí. Tento záměr se se souhlasem zřizovatele podařilo legalizovat notářským zápisem ze dne 29. dubna Základní údaje Nadační fond Medicus byl zřízen v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a zákonem č. 210/2002 Sb., o změně a doplnění souvisejících zákonů. Zřizovatelem Nadačního fondu Medicus je Karvinská hornická nemocnice a.s., se sídlem Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ Sídlo nadačního fondu je shodné se sídlem zakladatele. Nadační fond byl zapsán v nadačním rejstříku dne 25. června 2007 Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 271. Identifikační číslo fondu: Účel nadačního fondu Myšlenka zřídit Nadační fond Medicus vyplynula především z potřeby usnadnit přístup zdravotnických pracovníků ke vzdělávání. Podpořit jejich snahu získat co nejvíce nových poznatků a na jejich základě změnit jejich myšlení a intenzivně pracovat na zkvalitnění své práce. Kontinuální vzdělávání otevře mysl zdravotníků tak, aby péče, kterou budou pacientům poskytovat, byla moderní, bezpečná, s vysoce lidským přístupem k pacientům i jejich rodinám. 3

4 V průběhu činnosti NF byly zaznamenány požadavky, které NF nemohl uspokojit. Jednalo se nejčastěji o potřebu pořádat školení pro občany speciálních skupin (např. diabetici, onkologicky nemocní a podobně) nebo o možnost poskytnout příspěvek soukromému žadateli, který potřebuje řešit svůj handicap (např. zhotovení protézy). Proto byl v dubnu 2009 statut NF rozšířen o další body. Statut nadačního fondu stanoví tyto hlavní úkoly: a) podporovat růst, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu, b) podporovat zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče, c) podporovat vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně, d) pomáhat při zprostředkování účasti předních zdravotnických odborníků na kongresech, sympoziích a odborných setkáních doma i v zahraničí, e) podporovat obnovu psychického i fyzického potenciálu u zaměstnanců v náročných zdravotnických provozech, f) finanční podpora sociálně a zdravotně handicapovaným lidem, g) zdravotnická osvěta a preventivní programy pro obyvatelstvo. 4. Členové statutárních orgánů Statutárním orgánem nadačního fondu je 5 členná správní rada. Funkční období členů správní rady je pětileté. V průběhu roku nedošlo k žádné personální změně. Složení správní rady: Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol,CSc. - předseda správní rady Ing. Jarmila Nováková - člen správní rady Ing. Marek Sosna - člen správní rady Mgr. Olga Hasáková - člen správní rady Marcela Wojnarová - člen správní rady Paní Mgr. Olga. Hasáková podala v listopadu písemnou rezignaci na funkci člena správní rady. Představenstvo KHN a.s. na svém zasedání tuto rezignaci schválilo ke dni Za nového člena správní rady s účinností od 1. ledna 2010 byla jmenována paní Halina Kiedrońová. Výměna členů byla zaevidována u Krajského soudu v Ostravě dne 8. února 2010 a nabyla právní moci dne Revizorem nadačního fondu je Ing. Mgr. Svatava Hanušová. Funkci ředitelky nadačního fondu vykonává Anna Sekaninová. 4

5 5. Činnost nadačního fondu za rok 2009 V roce 2009 se sešla správní rada na 3 zasedáních. V souladu s posláním nadačního fondu byly aktivity zaměřeny především na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, kteří pracují nejen v nemocnicích a ambulancích regionu Karviná, ale i zdravotnických zařízení jiných okresů (Frýdek, Ostrava). Internetové stránky nadačního fondu nabízí informace o účelu fondu a připravovaných vzdělávacích akcích. V roce 2009 byla zavedena nová služba pro veřejnost. Po dohodě s redakční radou časopisu JAMA jsou na stránkách NF Medicus zveřejňovány články s aktuální medicínskou tématikou. Tyto články jsou zároveň návodem pro správné zdravotnické postupy při onemocnění. Články jsou určeny laikům a jsou obnovovány minimálně co 3 měsíce. Podíl na vzdělávání zdravotnických pracovníků V roce 2009 byla uskutečněna řada odborných seminářů, na nichž se podílel NF Medicus. Ve spolupráci s hlavní sestrou nemocnice paní Bc. Jarmilou Dostálovou se podařilo uskutečnit regionální konferenci na téma Sexualita ženy v 21. století. Aktuální a zajímavá témata přednesly neméně zajímavé osobnosti, jako MUDr. Radim Uzel, CSc., MUDr. Helena Šebáková, ředitelka KHS Ostrava, MUDr. Zjevíková, MUDr. Byrtus a další. Akce, které účastnilo cca 250 sester, žákyně SZŠ a řada žen z Karviné, se konala v divadelním sále Domu kultury v Karviné. Přehled uskutečněných vzdělávacích akcí v r. 2009: Leden: Nozokomiální nákazy Seminář Březen: Sexualita ženy v 21. století Konference Květen: Hygienická dezinfekce rukou Seminář Hojná účast sester a jiných odborných pracovníků svědčí o potřebnosti vzdělávání pracovníků všech nelékařských profesí. 6. Přehled o darech, seznam dárců v roce 2009 Přijaté dary v roce 2009: Nadace OKD , INTERDECOR s.r.o , Nadace OKD ,00 5

6 Biovendor a.s , Nadace OKD , Nycomed, s.r.o , Klouda Miloslav 8 500, MEDISAP, spol. s r.o , Nadace OKD , MEDITECH s.r.o , REPHARM a.s ,00 CELKEM ,00 Příjmy z pronájmu výst. ploch v roce TELEFLEX Medical 7 000,00 C E L K E M 7 000,00 PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM Správní rada nadačního fondu děkuje všem výše jmenovaným dárcům, jednotlivcům i zástupcům firem, za finanční podporu, díky níž jsme mohli realizovat úkoly, které jsme si stanovili. Chceme Vás ujistit, že Vaše dary jsou dobrou investicí, neboť odborně zdatní pracovníci, kteří mají možnost pracovat s kvalitním technickým vybavením, vytváří nejlepší předpoklady k dosažení vynikající péče o naše pacienty. 7. Nadační příspěvky Kč Příspěvek na zakoupení čtečky RTG snímků Kč Příspěvek na 4 monitory a monitorovací centrálu Kč Příspěvek pro Tomáše Langa na zhotovení biotických protéz horních končetin Kč Příspěvek na monitor imm Solar 8000i C E L K E M Kč Příspěvky byly poskytovány na základě schválených žádostí. Všechny příspěvky byly poskytnuty v souladu s účelem NF. 6

7 8. Výkaz zisku a ztráty Viz příloha. 9. Rozvaha (bilance) Viz příloha. 10. Příloha k účetní závěrce 2009 (kopie přílohy) Název: Sídlo: Medicus, nadační fond Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město IČ: Datum vzniku: Právní forma: nadační fond Účel nadačního fondu Nadační fond je zřízen: - k podpoře růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu, - k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče, - k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou technikou, - zprostředkování účasti předních zdravotnických odborníků na kongresech, sympoziích a odborných setkáních doma i v zahraničí, - k podpoře obnovy psychického i fyzického potenciálu u zaměstnanců v náročných zdravotnických provozech, - finanční podpora sociálně a zdravotně handicapovaným lidem, - zdravotnická osvěta a preventivní programy pro obyvatelstvo. 7

8 Obecné údaje Rozvaha Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni, kterým je Nadační fond jako zdroj krytí aktiv zřídil fond darů v účtové skupině 91-Fondy, kde byly převedeny zdroje přijatých darů na poskytnutí nadačních příspěvků za účelem zvyšování odborných znalostí. Výkaz zisku a ztráty Náklady nadačního fondu byly rozděleny: 1. Vlastní činnost správa fondu, kde byly začleněny účty správa webu, mzdy, poplatky bance. Celkové roční náklady nadačního fondu, související se správou nadačního fondu, nepřevýšily v roce % (padesát procent) nadačního jmění fondu. 2. Ostatní náklady vzniklé s pořádáním seminářů a konferencí Výnosy byly rozděleny: 1. Hlavní činnost tržby související s pořádáním seminářů 2. Vedlejší činnost pronájem výstavních ploch Zřizovatelé nadačního fondu Zřizovatelem Nadačního fondu Medicus je Karvinská hornická nemocnice a.s., se sídlem Karviná Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ , IČ Navržené a nezapsané změny v obchodním rejstříku Nevyskytují se. Jména a příjmení členů správní rady zapsaných v obchodním rejstříku : Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc., Orlová-Lutyně, Lutyňská 34 předseda správní rady Ing. Jarmila Nováková, Orlová-Lutyně, F.S.Tůmy 1203 člen správní rady Mgr. Olga Hasáková, Český Těšín, Hlavní třída 29/31 člen správní rady Ing. Marek Sosna, Orlová-Lutyně, Lesní 813 člen správní rady 8

9 Marcela Wojnarová, Orlová-Lutyně, Masarykova třída 1009 člen správní rady K odstoupila z funkce Mgr. Olga Hasáková a dnem ji nahradila Halina Kiedroňová, Karviná Nové Město, Závodní 1672/20 Ředitelka fondu : Anna Sekaninová, Karviná-Mizerov, Majakovského 2046/4 Revizor: Ing. Mgr. Svatava Hanušová, Bohumín-Vrbice, Vrbická 158 Datum sestavení účetní závěrky : Sestavil: Anna Mravcová Schválil: Anna Sekaninová 11. Zpráva revizora Zpráva o hospodaření Nadačního fondu Medicus za rok 2009 Výnosy nadačního fondu Dary přijaté Kč ,00 Příspěvky na pronájem plochy Kč 7 000,00 Tržba z akce Kč ,00 Úroky z bankovního účtu Kč 228,14 Vratka za kolek Kč 1 000,00 Celkem Kč ,14 Náklady nadačního fondu Dary poskytnuté Kč ,00 Náklady na akce Kč ,00 Doména WEB Hosting Kč 4 076,64 Mzdové náklady Kč ,00 Kolek Kč 1 190,00 Náklady na bankovní účet Kč 2 880,00 Celkem Kč ,64 9

10 Výsledek hospodaření Kč ,50 Stav pokladny Kč ,00 Stav bankovního účtu Kč ,35 Doména WEB Hosting 2010 Kč 2 304,16 Závazky z mezd Kč ,00 Vlastní jmění Kč ,01 Celkem Kč ,50 Ztráta bude pokryta z vlastního jmění nadačního fondu, který bude činit po pokrytí ztráty Kč ,51. Náklady na správu za rok 2009 činí ,64 Kč, a to: - doména 4 076,64 - mzdy ,00 - kolek 1 190,00 - náklady na bankovní účet 2 880,00 Tyto náklady mohou činit maximálně 50 % z vlastního jmění a to je Kč ,51 * 50 % = Kč ,255. Náklady na správu jsou v limitu. Kontrolou účetnictví nebyly zjištěny nedostatky. Všechny účetní operace byly provedeny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy. Použití peněžních prostředků bylo v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a v souladu se statutem Nadačního fondu Medicus. V Ostravě dne 24. února 2010 Ing. Mgr. Svatava Hanušová Revizor 10

11 12. Plán činnosti Nadačního fondu Medicus na rok 2010 a) Zasedání správní rady 3 x ročně. b) Aktivní vyhledávání dárců, sponzorů a dobrovolných spolupracovníků s nadačním fondem. c) Organizování a finanční podpora regionálních i mezinárodních vzdělávacích programů. d) Spolupráce s KHN a.s. při organizování vzdělávacích akcí v rámci nemocnice. e) Poskytování nadačních příspěvků a darů. f) Podpora při vybavování zdravotnických pracovišť moderní technikou. 13. Plánované příjmy a výdaje v roce 2010 v tis. Kč PŘÍJMY: Stav na běžném účtu k Stav pokladny 24 Platby za semináře a konference 30 Sponzorské dary 800 Celkem: VÝDAJE: Náklady na vzdělávání, nadační příspěvky, Náklady na správu 250 Celkem:

12 14. Fotodokumentace Viz příloha. Zpracovala: Anna Sekaninová Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc. Předseda správní rady 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti za rok 2013 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. I. P. Pavlova 891/7, 360 01 Karlovy Vary IČ: 291 64 338 Tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva 2011 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

Výroční zpráva 2011 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 2 Úvodní slovo předsedy

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

Nadační fond. Alzheimer

Nadační fond. Alzheimer Nadační fond Alzheimer nadační fond Výroční zpráva 2011 1 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku,

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. Úvod Naše společnost se v roce 2010 úspěšně zapojila do vzdělávání dospělých, kdy se nám podařilo zvítězit ve veřejné zakázce Národního ústavu odborného vzdělávání v projektu Kurikulum S a působíme jako

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota partnerství dlouhodobost odpovědnost Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Účelem nadace je:

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

darujeme áhám pom podporujem pořádáme

darujeme áhám pom podporujem pořádáme pomáháme podporujeme darujeme pořádáme Výroční zpráva 2014 allianz nadační fond Výroční zpráva 2014 02 Výroční zpráva 2014 Allianz nadační fond obsah Allianz nadační fond v roce 2014 06 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2011 Zpráva nezávislého auditora

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2011 Zpráva nezávislého auditora VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Rok 2011 2. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 3. Poslání Nadačního fondu GSK 4. Lidé v nadačním fondu a partneři 5. Aktivity zřizovatele společnosti GSK 6. Grantové řízení

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 01. OBSAH 01. Rok 2012 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03. Poslání Nadačního fondu GSK 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 05. Aktivity zřizovatele 06. Grantové řízení Nadačního

Více