Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka"

Transkript

1 Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, , Zlín, IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně, oddíl B, vložka 5576 (dále jen Amilo Car a.s. ). Tento RŘ je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Amilo car a.s. Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka 1. Spolecnost Amilo Car a.s. odpovídá za vady vozidla v rozsahu všeobecne stanoveném závaznými právními predpisy dle ustanovení 422 a násl. zákona c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znení. V tech prípadech, kdy Kupujícím je fyzická osoba nejednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské cinnosti nebo samostatného výkonu povolání (dále jen spotrebitel ), platí, že práva Kupujícího vzhledem k odpovednosti Amilo Car a.s. za vady automobilu jsou stanovena zákonem c. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění platných předpisů (dále jen občanský zákoník ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění platných předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele ). V tech prípadech, kdy Kupujícím je fyzická osoba nejednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské cinnosti nebo samostatného výkonu povolání platí, že práva Kupujícího vzhledem k odpovědnosti společnosti Amilo Car a.s. za vady vozidla zaniknou v prípade, že Kupující neuplatní tato práva v pru behu doby, která je stanovena všeobecne závaznými právními predpisy, nejpozdeji však do 12 mesícu ode dne prevzetí vozidla Kupujícím, pokud podle všeobecne závazných právních predpisu bude doba na uplatnení techto práv delší než 12 mesícu od prevzetí vozidla. 2. Kupující bere plne na vedomí a je srozumen s tím, že Amilo Car a.s. prodává nová i použitá vozidla, a proto v souladu se zákonnými ustanoveními neodpovídá u použitých vozidel za vady: a) za vady, které vznikly po prevzetí vozidla Kupujícím; b) odpovídající míre používání nebo opotrebení, které vozidlo melo v okamžiku prevzetí Kupujícím; c) za vady, na které byl Kupující pred koupí vozu výslovne upozornen; d) za vady, o kterých Kupující vedel anebo musel vedet v dobe uzavrení smlouvy, a to z osobní prohlídky motorového vozidla nebo absolvované zkušební jízdy, tedy vady viditelné. Odpovědnost u nového auta je stanovena platnými právními předpisy a vztahuje se na něj záruka výrobce. Kupující má možnost před koupí vozidla nechat prověřit vozidlo v prostorách autosalonu Amilo Car a.s. svým odborníkem.

2 3. Spolecnost Amilo Car a.s. poskytuje Kupujícímu právní záruku, že zakoupené vozidlo nepochází z trestné cinnosti, že pred jeho prodejem Kupujícímu nedošlo k neoprávnenému pozmenení, príp. k neoprávnené manipulaci s císlem podvozku a s císlem motoru, že v dobe prodeje není na vozidlo uplatnováno zástavní právo a že vozidlo není v dobe jeho prodeje predmetem leasingu. V opacném prípade je Kupující oprávnen od uzavrené kupní smlouvy odstoupit a spolecnost Amilo Car a.s. vrátí Kupujícímu kupní cenu vozidla za podmínek níže uvedených v bode 7 tohoto reklamacního rádu. 4. Právní záruku uvedenou výše v odst. 3 poskytuje Amilo Car a.s. po celou dobu životnosti vozidla. Práva z této záruky nelze převést na třetí osobu a vůči společnosti Amilo Car a.s. je může uplatňovat pouze Kupující. 5. Spolecnost Amilo Car a.s. Kupujícímu zarucuje, že vozidlo je možné zaevidovat na nového majitele na území Ceské republiky a že zaevidování nebrání žádný záznam príslušného orgánu státní správy. Tato záruka se výslovne vztahuje jen na území Ceské republiky. V prípade zájmu Kupujícího mu že spolecnost Amilo Car a.s. zajistit administrativní úkony spojené s vývozem vozidla a jeho evidencí mimo území Ceské republiky. Tento úkon je zpoplatněn dle dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. 6. Spolecnost Amilo Car a.s. Kupujícímu poskytuje záruku, že vozidlo nebylo poškozeno povodnemi ani jinou živelnou katastrofou, která by snižovala cenu vozidla. V opacném prípade je Kupující oprávnen od uzavrené kupní smlouvy odstoupit. 7. V prípade oprávneného odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy vrátí spolecnost Amilo Car a.s. Kupujícímu kupní cenu vozidla, a to oproti vrácení vozidla Kupujícím do provozovny spolecnosti Amilo Car a.s. ve stavu, v jakém vozidlo od spolecnosti Amilo Car a.s. prevzal, s prihlédnutím k obvyklému opotrebení, spolecne s veškerým príslušenstvím a soucástmi, které Kupující obdržel pri prodeji spolecne s vozidlem. V prípade odstoupení od kupní smlouvy nemá Kupující vu ci spolecnosti Amilo Car a.s. nárok na úhradu nákladu s vrácením vozidla, ledaže by šlo o du vodné odstoupení vyplývající z uplatnení práv z odpovednosti za vady. Kupující dále nemá nárok na úroky z financní cástky vrácené mu spolecností Amilo Car a.s. Práva z této záruky nelze převést na třetí osobu a vůči společnosti Amilo Car a.s. je může uplatňovat pouze Kupující.

3 Reklamacní rízení Tato část RŘ upravuje postup při reklamaci vozidla Kupujícím. 1. Kupující je povinen uplatnit práva z odpovednosti spolecnosti Amilo Car a.s. za vady vozidla a tyto vady písemne oznámit spolecnosti Amilo Car a.s. bez zbytecného odkladu poté, co vady zjistil, anebo mohl zjistit pri vynaložení náležité péce. Kupující je přitom povinen postupovat následujícím způsobem. V provozovně spolecnosti Amilo Car a.s. sepíše s oprávneným zamestnancem spolecnosti Amilo Car a.s. reklamacní protokol, ve kterém uvede du vod své reklamace, podrobne popíše vady motorového vozidla a uvede zpu sob vyrízení reklamace, který požaduje. 2. Spolecnost Amilo Car a.s. prijme reklamaci Kupujícího na základe písemného protokolu o reklamaci, kterou prijme oprávnený zamestnanec. Pri uplatnení reklamace je Kupující povinen poskytnout společnosti Amilo Car a.s. maximální spolupráci a soucinnost, která spocívá zejména: v pristavení motorového vozidla k prohlídce do prostor provozovny spolecnosti Amilo Car a.s., v predložení nezbytných dokladu k reklamovanému motorovému vozidlu /technický pru kaz, servisní knížku, návod na použití atp./ a jiné dle okolností. V prípade, že Kupující takovou soucinnost neposkytne nebo poskytnout odmítne, znemožní tak Prodávajícímu rádné vyrízení reklamace, v du sledku cehož spolecnost Amilo Car a.s. neodpovídá za následne vzniklé škody a dodatecné náklady Kupujícího. Spolecnost Amilo Car a.s. v prípade odmítnutí nebo neposkytnutí součinnosti také neodpovídá za vyřízení reklamace Kupujícího řádně a včas. 3. Řídí-li se smluvní vztah občanským zákoníkem má Kupující právo v případě, že pro neodstranitelné vady nelze věc užívat dohodnutým způsobem nebo řádně, domáhat se zrušení smlouvy. U odstranitelných vad nebo vad neodstranitelných, které však nebrání standardnímu způsobu užívání, se může Kupující domáhat přiměřené slevy z ceny, opravy nebo doplnění toho, co chybí. 4. Řídí-li se smluvní vztah obchodním zákoníkem má Kupující právo v případě, že je dodáním vozidla s vadami porušena smlouva podstatným zpu sobem, požadovat: a) odstranení vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybejícího zboží a požadovat odstranení právních vad. Výmena vadného zboží za náhradní zboží se nevztahuje na výměnu celého vozidla ale pouze na jeho součásti; b) odstranení vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné; c) primerenou slevu z kupní ceny; d) odstoupení od smlouvy. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 4 Kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí spolecnosti Amilo Car a.s. ve vcas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytecného odkladu po tomto oznámení.

4 5. Podstatným porušením smlouvy dle odstavce 4 se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu vedela v dobe uzavrení smlouvy nebo v této dobe bylo rozumné predvídat s prihlédnutím k úcelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavrena, že druhá strana nebude mít zájem na plnení povinností pri takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné. 6. Uplatnený nárok nemu že Kupující menit bez souhlasu spolecnosti Amilo Car a.s.. Neodstraní-li Prodávající vady zboží v zákonem stanovené lhu te nebo oznámí-li pred jejím uplynutím, že vady neodstraní, mu že Kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat primerenou slevu z kupní ceny. 7. Je-li dodáním vozidla s vadami smlouva porušena nepodstatným zpu sobem viz odstavec 5, mu že Kupující požadovat bud odstranení vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Požaduje-li Kupující odstranení vad vozidla, nemu že pred uplynutím zákonem stanovené lhu ty, kterou je povinen poskytnout k tomuto úcelu Prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, krome nároku na náhradu škody, ledaže Prodávající oznámí Kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhu te. Neodstraní-li Prodávající vady zboží ve lhu te vyplývající z predchozího odstavce, mu že Kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Zvolený nárok nemu že Kupující bez souhlasu Prodávajícího menit. 8. Na základe rozhodnutí Kupujícího o tom, které z poskytnutých práv uplatnuje, je spolecnost Amilo Car a.s. povinna urcit dobu potrebnou k vyrízení reklamace, která bude v souladu s bodem 9 (max. 30 dní). Amilo Car a.s. si v odu vodnených prípadech vyhrazuje právo navrhnout zmenu postupu vyrízení reklamace, o cemž Kupujícího rádne informuje. 9. Amilo Car a.s. vyrídí reklamaci ihned, ve složitých prípadech do trí pracovních dnu. Do této lhu ty se nezapocítává doba nutná k odbornému posouzení vady. Reklamace vcetne odstranení vady musí být vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace. Po uplynutí této lhu ty má spotrebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 10. Spolecnost Amilo Car a.s. vyrozumí Kupujícího o vyrízení reklamace telefonicky, e- mailem nebo poštou ve lhu te pro vyrízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyrízena nebyla. V prípade zamítnutí reklamace bude toto rozhodnutí v reklamacním protokolu odu vodneno.

5 11. Zpu sobem vyrízení reklamace se rozumí ukoncení reklamacního rízení: a) formou odevzdání opraveného automobilu; b) výmenou automobilu; c) vrácením kupní ceny automobilu / odstoupením od kupní smlouvy; d) vyplacením primerené slevy z kupní ceny automobilu; e) písemnou výzvou k prevzetí plnení; f) odu vodneným zamítnutím reklamace. 12. Spolecnost Amilo Car a.s. poskytne Kupujícímu písemné potvrzení o datu a zpu sobu vyrízení reklamace vcetne potvrzení o provedení opravy a dobe jejího trvání, prípadne písemné odu vodnení zamítnutí reklamace, nejpozdeji do 30 dnu od jejího rádného uplatnení. 13. Kupující má právo na úhradu nutných nákladu, které mu vznikly v souvislosti s du vodným uplatnením práv z odpovednosti za vady v prípade, že za tyto vady společnost Amilo Car a.s. odpovídá. Tento reklamační řád je platný a účinný ode dne

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na http://horoskopynamiru.blesk.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853 Provozovatel internetového portálu canidia.cz Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 113 22853 info@mrlee.cz Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PC servis Hořovice, IČ:87478862, se sídlem Praskolesy 302, Praskolesy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PC servis Hořovice, IČ:87478862, se sídlem Praskolesy 302, Praskolesy Všeobecné obchodní podmínky společnosti PC servis Hořovice, IČ:87478862, se sídlem Praskolesy 302, Praskolesy 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reco Design s.r.o., IČ:27284476, se sídlem Chrastava, Vítkovská 468, PSČ 463 31

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reco Design s.r.o., IČ:27284476, se sídlem Chrastava, Vítkovská 468, PSČ 463 31 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reco Design s.r.o., IČ:27284476, se sídlem Chrastava, Vítkovská 468, PSČ 463 31 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy 1 / 7. Kontaktní údaje

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy 1 / 7. Kontaktní údaje Kontaktní údaje Jméno: Veronika Šiblová Sídlo: Werichova 25, 779 00 Olomouc IČ: 87503964 Podnikatel zapsán: v živnostenském rejstříku Mm Olomouc, č.j.: SMOL/117463/2013/OZIVN/Lin E-mail: eshop@mojegalanterka.cz

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Podmínkou nákupu v internetovém obchodě BLAŽEK PRAHA je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu BLAŽEK PRAHA ( Internetový obchod

Více

Obchodní podmínky společnosti Internet shop s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Internet shop s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Internet shop s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Petr Kopečný, IČ:74730347, se sídlem K Blahobytu 2498

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Petr Kopečný, IČ:74730347, se sídlem K Blahobytu 2498 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Petr Kopečný, IČ:74730347, se sídlem K Blahobytu 2498 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě, který

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více