Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Výklad pojmů Článek III Zodpovědnost za vady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Výklad pojmů Článek III Zodpovědnost za vady"

Transkript

1 Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení 1. Tento reklamační řád je vydán v souladu so zákonem č. 40/1964 Sb. Občanská zákoník (dále jen Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. O ochraně spotřebitele a o změně Zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, jako i ostatními všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. 2. Tento reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamace na zboží, prodávané společností IRIS IDENT, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, , IČO: v souladu s její předmětem podnikání. Je závazný pro prodávajícího i kupujícího. 3. Tímto reklamačním řádem prodávající informuje kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde je možno reklamaci uplatnit, jakož i o vykonávání záručních oprav. 4. Tento reklamační řád je umístěn na webové stránce prodávajícího. 5. Převzetím zboží kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že byl s jeho obsahem obeznámen. Článek II Výklad pojmů 1. Prodávajícím se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí obchodní společnost IRIS IDENT s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, 14200, IČO: , zapsaná v Obchodním registru Městského soudu Praha, oddíl C, vložka Kupujícím se na účely tohoto reklamačního řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která jako spotřebitel koupila zboží od prodávajícího v rámci jeho prodejní sítě, obchodního zástupce nebo elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího. Tato osoba má právo na uplatnění nároků ze zodpovědnosti za vady. 3. Reklamací se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí uplatnění zodpovědnosti za vady výrobku. 4. Vybavením reklamace se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí ukončení reklamačního řízení odevzdáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku (bez objednaných služeb k němu), vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemní výzva na převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí reklamace. 5. Odborným posouzením se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí vyjádření znalce nebo stanovisko autorizované, notifikované nebo akreditované osoby, nebo stanovisko osoby, oprávněné výrobcem na vykonávání záručních oprav. Článek III Zodpovědnost za vady 1. Prodávané zboží musí mít požadovanou, případně právními předpisy ustanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad. Především musí odpovídat závazným technickým normám. 2. Prodávající zodpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě. Při zboží, prodávaném za nižší cenu nezodpovídá za vady, kvůli kterým byla sjednaná nižší cena. 3. Záruční doba je 24 měsíců. 4. Jestli je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačená lhůta na použití, záruční doba nekončí před uplynutím této lhůty. 5. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Jestliže má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba plynout až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do třech týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl na vykonání služby potřebnou součinnost. 6. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemní formou (záruční list). Když to povaha zboží umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi zboží.

2 7. Prohlášením v záručním listu, vydaném kupujícímu nebo v reklamě, může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky, ustanovené zákonem (Občanský zákoník). V záručním listu určí prodávající podmínky a rozsah této záruky. 8. Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává. 9. Když dojde k výměně zboží, začne plynout záruční doba od převzetí nového zboží. To samé platí, když dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. V případě výměny vadného zboží kupující obdrží doklad, na kterém bude vyměněné zboží označeno. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního řádu. 10. Práva kupujícího ze zodpovědnosti za vady zboží zaniknou, jestliže nebyla uplatněna v záruční lhůtě. Článek IV. Záruční podmínky 1) Kupující je povinen při převzetí zboží toto prohlídnout a zkontrolovat kompletnost zboží a příslušných dokladů (daňový doklad, faktura, záruční list, manuál nebo jiný dokument, potřebný na provoz zakoupeného zboží). Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné zjevné závady, týkající se mechanického poškození zboží nebo jeho obalu, dodaného množství, kompletnosti dokladů, případně jiné zjevné vady, ihned reklamovat. Při doručení zboží kurýrní službou nebo poštou je kupující povinen na místě převzetí zboží sepsat reklamační protokol o zjištěných vadách, o nekompletnosti zásilky, mechanickém poškození zboží, jeho obalu, případně jiných zjevných závadách. Pozdější reklamace, týkající se zjevných závad zboží, zjistitelných při převzetí zboží a nekompletnosti zboží a dokladů, není možno uznat a takováto reklamace bude považována za neoprávněnou. Prodávající za vady, zjistitelné při převzetí zboží a nekompletnost odevzdaného zboží a dokladů neodpovídá v případě, jestliže kupující nevyužije právo vykonat prohlídku zboží při jeho převzetí. 2) Reklamaci mechanického poškození zboží, které nebylo zjevné při jeho převzetí, je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od převzetí. Pozdější reklamace nebudou uznány. 3) Zodpovědnost za poškození zboží v průběhu dopravy nese dopravce. 4) V případě, že zboží, odevzdané kupujícímu, nezodpovídá kvalitě uváděné prodávajícím na jeho internetové stránce, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Dodatečné reklamace tohoto typu nebudou uznány. 5) Před prvním použitím koupeného zboží je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky, včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi řídit. 6) Práva ze zodpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do uplynutí záruční doby. 7) Záruka se vztahuje pouze na funkční poruchy zboží, způsobené výrobní vadou. 8) Záruka se nevztahuje především: - na vady, způsobené opotřebením nebo nadměrným používáním věci, - na vady, způsobené používáním zboží v podmínkách, neodpovídajících povaze zboží, případně uvedených v příslušné dokumentaci ke zboží, - na vady, způsobené nesprávným zacházením se zbožím v rozporu s návodem na jeho použití, nesprávnou obsluhou, ošetřováním a údržbou zboží, - na vady, způsobené použitím jiných komponentů, než doporučených výrobcem nebo dodavatelem, - na vady, způsobené mechanickým poškozením zboží, které nastalo po jeho převzetí kupujícím, - na vady, způsobené neodbornou montáží nebo neodborným uvedením zboží do provozu, - na vady, způsobené opravou nebo modifikací zboží, vykonanou jinými osobami, než autorizovanými, - na vady, způsobené přírodními živly, - na zboží s porušením ochranných pečetí a nálepek, jestliže jsou na zboží použity, - na mechanické poškození zboží, případně jiné zjevné vady a nekompletnost odevzdaného zboží, které nebylo oznámeno prodávajícímu při převzetí zboží a v případě, když jde o mechanické poškození, které nebylo možné zjistit při převzetí, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, - na zboží používané s vadou, když používaní zboží s vadami zabrání odstranění vady nebo zvětší rozsah vady, - na díly spotřebního charakteru, spotřebované před uplynutím záruční doby,

3 - když kupující před převzetím zboží o vadě věděl, resp. byl na vadu upozorněn a pro vadu byla poskytnuta sleva z ceny zboží, - když kupující reklamuje zboží po uplynutí záruční doby. 9) Když prodávající při prodeji nabídne kupujícímu k prodanému zboží bezplatně jiné zboží jako dar, je na rozhodnutí kupujícího, zda nabízený dar přijme. Dar není prodaným zbožím, a proto se na něho nevztahuje záruka a prodávající za jeho případné vady nezodpovídá. Když prodávající ví o vadách zboží, které nabízí kupujícímu jako dar, je povinen kupujícího při nabídce daru na ně upozornit. Když se na darovaném zboží objeví vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit. V případě, že kupujícímu vznikne právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží, je povinen prodávajícímu vrátit vše, co dle smlouvy dostal, tj. spolu s koupeným zbožím je povinen vrátit i zboží, přijaté jako dar. Článek V. Uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady 1) Práva ze zodpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit: i) v sídle firmy IRIS IDENT s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, ii) v místě zakoupení zboží 2) Reklamaci může kupující uplatnit odevzdáním vadného zboží a příslušných dokladů, případně jeho zasláním (poštou nebo kurýrní službou), do místa, uvedeného v bodě 1. tohoto článku. 3) Když povaha zboží neumožňuje doručit zboží prodávajícímu nebo do autorizovaného servisního střediska, má kupující právo požadovat odstranění vady na místě nebo se dohodnout s prodávajícím o způsobu přepravy zboží. 4) Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit záruční list (jestliže byl vydán) a doklad o zakoupení zboží, resp. zaplacení kupní ceny. V případě nepředložení uvedených dokladů reklamace nebude uznaná za záruční. Neúplný nebo nesprávně změněn záruční list je neplatný. Kupující je povinen předložit i doklady o případných předcházejících opravách, souvisejících se zárukou. 5) Kupující při uplatnění reklamace přesně popíše vadu zboží a způsob, jakým se vada projevuje. V reklamačním protokolu zákazník uvede kontaktní adresu (adresu bydliště, pobytu, příp. sídla, telefonní číslo, ), na kterou bude prodávajícím vyrozuměn o způsobu vybavení reklamace. Prodávající nezodpovídá za případné nesprávné údaje, uvedené kupujícím v reklamačním protokolu a za nemožnost doručení písemností na kupujícím uvedenou kontaktní adresu. V reklamačním protokolu kupující současně uvede, který z nároků ze zodpovědnosti za vady uplatňuje a jakým způsobem žádá převzetí vybavené reklamace (osobní převzetí, zaslání poštou). 6) Jestliže kupující zasílá zboží prodávajícímu, je povinen zabalit ho do vhodného obalu, který dostatečně zboží chrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží, přičemž je povinen zásilku označit příslušnými symboly. Za škodu na zboží, způsobenou jeho nevhodným zabalením, prodávající neodpovídá. 7) Za den započetí reklamačního konání se považuje den, kdy kupující uplatnil reklamaci u prodávajícího nebo v místě zakoupení. Při osobním uplatnění reklamace je to den odevzdání vadného zboží spolu s příslušnými doklady prodávajícímu nebo autorizovanému středisku. Při zaslání vadného zboží prodávajícímu se za den započetí reklamačního konání považuje den, kdy vadné zboží spolu s příslušnými doklady bylo doručeno prodávajícímu, příp. servisnímu středisku. 8) V případě, že kupující při uplatnění reklamace neodevzdá všechny vyžadované doklady, příp. tyto nejsou čitelné nebo odevzdané zboží není kompletní, reklamační konání začíná až dnem odevzdání kompletního zboží a všech požadovaných dokladů. Jestliže kupující ani na výzvu prodávajícího nedoplní chybějící zboží a doklady, reklamace bude považována za neopodstatněnou. Článek VI. Vyřízení reklamace 1) Při osobní reklamaci zboží vydá zaměstnanec prodávajícího kupujícímu přijímací protokol, který je potvrzením o přijetí (uplatnění) reklamace. 2) Když je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o přijetí (uplatnění) reklamace doručit kupujícímu ihned. Jestli Když to není možné, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději ale společně s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o

4 uplatnění reklamace se nemusí doručovat, jestliže kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. 3) Když kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo ním pověřený zaměstnanec nebo určená osoba, je povinen poučit kupujícího o jeho právech dle 622 a 623 Občanského zákoníku. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z práv ze zodpovědnosti za vady si uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace okamžitě, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, hlavně když se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech možno reklamaci vyřídit i později, nejpozději ale do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 4) Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace, uvedené v bodě 3) tohoto článku, má kupující právo od smlouvy odstoupit a nebo má právo na výměnu za nové zboží. 5) Když kupující reklamaci zboží uplatnil v průběhu prvních 12 měsíců ode dne koupi, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemožno od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady, související s odborným posouzením. 6) Když kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících ode dne koupi a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Když je výrobek zaslaný na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Jestliže spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit opět. V průběhu vykonávání odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace všechny náklady, vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Opětovně uplatněnou reklamaci není možné zamítnout. 7) Při zjevně neopodstatněné reklamaci, uplatněné kupujícím, má prodávající právo požadovat od kupujícího náhradu nákladů, které mu v souvislosti s uplatněnou reklamací vznikly. 8) O vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu výstupní protokol, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, který je potvrzením o vyřízení reklamace. Společně s odevzdáním výstupního protokolu, prodávající splní svou povinnost, která mu z reklamace vyplývá (odevzdá opravené reklamované zboží, předá nové zboží, za které bylo reklamované vyměněno, vrátí kupní cenu nebo její část, případně vrátí neopravené reklamované zboží, když reklamace byla zamítnuta. 9) O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího zasláním zprávy em, kurýrem nebo poštou. Současně kupujícího vyzve na převzetí zboží nebo jiného nároku, který mu z uplatnění reklamace přísluší (včetně kupní ceny, výměny věci), když kupující požádal o osobní převzetí vyřízené reklamace. V případě, když kupující požádá o zaslání vyřízené reklamace poštou, prodávající zašle opravené nebo vyměněné zboží nebo kupní cenu na adresu kupujícího společně s potvrzením o vyřízení reklamace (výstupním protokolem). 10) Prodávající je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace. 11) V případě, že je zboží v reklamačním řízení u prodávajícího po dobu kratší 30 dnů, dohodnutá doba na poskytování služeb, souvisejících se zbožím ze strany prodávajícího se neprodlužuje o dobu, v průběhu které bylo zboží u prodávajícího. V případě, že je zboží v reklamačním konání u prodávajícího po dobu delší, než 30 dnů, prodávající je oprávněn na základě písemné žádosti kupujícího prodloužit dobu poskytování služeb, souvisejících se zbožím, o dobu, v průběhu které bylo zboží u prodávajícího. Článek VII. Způsoby vyřízení reklamace 1) Jestliže se na zboží v průběhu záruční doby vyskytne vada, kterou je možno odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo když se vada týká pouze součásti zboží, výměnu součásti, jestliže tím

5 prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy místo odstranění závady vyměnit vadné zboží za bezvadné, když to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti. Odstranitelnými vadami jsou vady, kterých odstraněním se nezhorší kvalita a užitkové vlastnosti zboží. 2) Když se vykonanou záruční opravou zhoršil vzhled zboží a nebyla porušena jeho funkčnost, je možné řešit reklamaci slevou s kupní ceny. 3) Kupující má právo požadovat bezplatnou výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy: - když se na zboží vyskytne vada, kterou není možno odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně využívat jako zboží bez vady, - jde sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se vady po opravě se považuje stav, kdy se stejná vada vyskytne třetí krát po její nejméně dvou předcházejících opravách, - jde sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, které brání řádnému užívání zboží, - prodávající nevyřídí reklamaci v zákonné 30-ti denní lhůtě (v tomhle případě se má za to, že jde o neodstranitelnou vadu). 4) Když se na zboží objeví jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. 5) Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny se přihlédne na charakter vady, stupeň a způsob opotřebování zboží a možnost jeho dalšího užívání. O výši poskytované slevy rozhoduje IRIS IDENT s.r.o. 6) Jestliže zboží, prodávané za nižší cenu má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 7) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: - odevzdáním opraveného zboží, - výměnou zboží, - vrácením kupní ceny zboží (při odstoupení kupujícího od smlouvy), - vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, - písemní výzvou na převzetí plnění, - odůvodněným zamítnutím reklamace 8) Vyřízením reklamace není dotknuto právo kupujícího na náhradu škody dle zákona č. 294/1999 Sb. O zodpovědnosti za škodu, způsobenou vadným výrobkem ve znění pozdějších předpisů. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1) Tento reklamační řád nabývá platnost a účinnost dne ) Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Zpracoval: Ing. Jaroslav Koša, manažer kvality

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 29459079,

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD 1 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4, IČ:18 63 19 91, zapsané v o obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

Více

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK I. Všeobecná ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek e-shopu TECHNOPARK provozovaného obchodní společností TECHNOPARK CZ s.r.o.,

Více

Reklamační řád a záruka

Reklamační řád a záruka Reklamační řád a záruka Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti Blyth s.r.o. Reklamační řád byl vypracován

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ reklamační řád prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ reklamační řád prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel REKLAMAČNÍ ŘÁD internetového obchodu ustyle.cz Článek I. Provozovatel 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu ustyle.cz, kterým je pan Jiří Toman,

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o.

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Prodávajícím je společnost ARLES, s.r.o., se sídlem Holešovská 429, 763 16 Fryšták, IČ 25544276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího ing. Zdeňka Chmelařová - Zdekor se sídlem Nad Humny 685,76001 Zlín identifikační

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je Obchodní podmínky Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serverů shop.ok-net.cz mezi prodávajícím Romanem Pleslem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele.

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Dodavatelem je BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, DIČ CZ25523414, zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu Brno v oddíle C, vložka 29849

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete na našich stránkách, v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení Poděbradská 186/56 198 00 Praha 9 T +420 266 107 777 F +420 281 865 273 info@bdicz.cz www.bdicz.cz Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek

Více

62623401 CZ62623401 Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6352 GIENGER CENTRON, s.r.o. Praha 4, U Rakovky 1254/20, PSČ 148 00

62623401 CZ62623401 Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6352 GIENGER CENTRON, s.r.o. Praha 4, U Rakovky 1254/20, PSČ 148 00 vydaný společně těmito společnostmi GC skupiny (dále také jen Prodávající ): Obchodní firma Sídlo IČ DIČ Zápis do obchodního rejstříku vedeného u GIENGER spol. s r.o. Napajedla, Kvítkovická 1633, PSČ 763

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

Reklamač ní r a d elektroničke ho občhodu společ nosti Rosalie, s.r.o.

Reklamač ní r a d elektroničke ho občhodu společ nosti Rosalie, s.r.o. Reklamač ní r a d elektroničke ho občhodu společ nosti Rosalie, s.r.o. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobečnýčh občhodníčh podmínek elektroničkého obchodu Rosalie s.r.o.,

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Článek 1: Úvodní ustanovení 1.1 Společnost Renost, s.r.o. se sídlem Sv.. Anny 126/30, Ružomberok 034 01, IČ: 36380784 zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího LUCEO, s.r.o., IČ 26844885, DIČ CZ26844885, se sídlem /, 735 41 Petřvald u Karviné,

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1. Nejčastější dotazy k nákupu 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Informace o kupní smlouvě 5. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku 6. Práva z odpovědnosti

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Reklamace služeb elektronických komunikací

Reklamace služeb elektronických komunikací Reklamace služeb elektronických komunikací Článek I. Úvodní ustanovení V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování Vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností

Více

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz V této webové prezentaci vystupuje na straně dodavatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Reklamační řád. Bc. Petr Záviška ZoneComp PRODEJ VÝPOČETNÍ TECHNIKY, BÍLÉ A ČERNÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ; SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ

Reklamační řád. Bc. Petr Záviška ZoneComp PRODEJ VÝPOČETNÍ TECHNIKY, BÍLÉ A ČERNÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ; SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ 1. Všeobecné ustanovení Reklamační řád Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u firmy Bc. Petr Záviška (dále jen Prodávající nebo Dodavatel ) kupujícím- spotřebitelem (dále jen

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávající společností ServerControl s.r.o., se sídlem Ctěnická 692/7, Praha 9, PSČ: 190 00, IČ: 24166197,

Více

Reklamační řád. Reklamační řád. Obsah: 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Reklamační řád. Reklamační řád. Obsah: 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2 Platnost od: 1.1.2011 Označení: TCS-004 Strana: 1 (7) Reklamační řád Obsah: 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2 2. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU A DODÁNÍ POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ SPOTŘEBITEL... 2 3. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Více

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz. Vymezení pojmů. Objednávka

Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz. Vymezení pojmů. Objednávka Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cihlickyprodeticky.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY Reklamační řád RP Climbing s.r.o. Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu s platným právním řádem [Občanský zákoník (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodní

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Stolařství-Avrat s.r.o., U ovčárny 10, Krnov 794 01, IČO: 29445884, DIČ: CZ29445884

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.madmaxfashion.com nabízející k prodeji široký sortiment značkového oblečení a doplňků.

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG Popis postupů pro řešení reklamací vadných nebo nesprávně dodaných produktů značky Samsung, dodávaných na trh společností Samsung Electronics Zrt., česká organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1481/4,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více