Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Výklad pojmů Článek III Zodpovědnost za vady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Výklad pojmů Článek III Zodpovědnost za vady"

Transkript

1 Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení 1. Tento reklamační řád je vydán v souladu so zákonem č. 40/1964 Sb. Občanská zákoník (dále jen Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. O ochraně spotřebitele a o změně Zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, jako i ostatními všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. 2. Tento reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamace na zboží, prodávané společností IRIS IDENT, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, , IČO: v souladu s její předmětem podnikání. Je závazný pro prodávajícího i kupujícího. 3. Tímto reklamačním řádem prodávající informuje kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde je možno reklamaci uplatnit, jakož i o vykonávání záručních oprav. 4. Tento reklamační řád je umístěn na webové stránce prodávajícího. 5. Převzetím zboží kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že byl s jeho obsahem obeznámen. Článek II Výklad pojmů 1. Prodávajícím se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí obchodní společnost IRIS IDENT s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, 14200, IČO: , zapsaná v Obchodním registru Městského soudu Praha, oddíl C, vložka Kupujícím se na účely tohoto reklamačního řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která jako spotřebitel koupila zboží od prodávajícího v rámci jeho prodejní sítě, obchodního zástupce nebo elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího. Tato osoba má právo na uplatnění nároků ze zodpovědnosti za vady. 3. Reklamací se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí uplatnění zodpovědnosti za vady výrobku. 4. Vybavením reklamace se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí ukončení reklamačního řízení odevzdáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku (bez objednaných služeb k němu), vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemní výzva na převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí reklamace. 5. Odborným posouzením se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí vyjádření znalce nebo stanovisko autorizované, notifikované nebo akreditované osoby, nebo stanovisko osoby, oprávněné výrobcem na vykonávání záručních oprav. Článek III Zodpovědnost za vady 1. Prodávané zboží musí mít požadovanou, případně právními předpisy ustanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad. Především musí odpovídat závazným technickým normám. 2. Prodávající zodpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě. Při zboží, prodávaném za nižší cenu nezodpovídá za vady, kvůli kterým byla sjednaná nižší cena. 3. Záruční doba je 24 měsíců. 4. Jestli je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačená lhůta na použití, záruční doba nekončí před uplynutím této lhůty. 5. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Jestliže má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba plynout až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do třech týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl na vykonání služby potřebnou součinnost. 6. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemní formou (záruční list). Když to povaha zboží umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi zboží.

2 7. Prohlášením v záručním listu, vydaném kupujícímu nebo v reklamě, může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky, ustanovené zákonem (Občanský zákoník). V záručním listu určí prodávající podmínky a rozsah této záruky. 8. Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává. 9. Když dojde k výměně zboží, začne plynout záruční doba od převzetí nového zboží. To samé platí, když dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. V případě výměny vadného zboží kupující obdrží doklad, na kterém bude vyměněné zboží označeno. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního řádu. 10. Práva kupujícího ze zodpovědnosti za vady zboží zaniknou, jestliže nebyla uplatněna v záruční lhůtě. Článek IV. Záruční podmínky 1) Kupující je povinen při převzetí zboží toto prohlídnout a zkontrolovat kompletnost zboží a příslušných dokladů (daňový doklad, faktura, záruční list, manuál nebo jiný dokument, potřebný na provoz zakoupeného zboží). Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné zjevné závady, týkající se mechanického poškození zboží nebo jeho obalu, dodaného množství, kompletnosti dokladů, případně jiné zjevné vady, ihned reklamovat. Při doručení zboží kurýrní službou nebo poštou je kupující povinen na místě převzetí zboží sepsat reklamační protokol o zjištěných vadách, o nekompletnosti zásilky, mechanickém poškození zboží, jeho obalu, případně jiných zjevných závadách. Pozdější reklamace, týkající se zjevných závad zboží, zjistitelných při převzetí zboží a nekompletnosti zboží a dokladů, není možno uznat a takováto reklamace bude považována za neoprávněnou. Prodávající za vady, zjistitelné při převzetí zboží a nekompletnost odevzdaného zboží a dokladů neodpovídá v případě, jestliže kupující nevyužije právo vykonat prohlídku zboží při jeho převzetí. 2) Reklamaci mechanického poškození zboží, které nebylo zjevné při jeho převzetí, je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od převzetí. Pozdější reklamace nebudou uznány. 3) Zodpovědnost za poškození zboží v průběhu dopravy nese dopravce. 4) V případě, že zboží, odevzdané kupujícímu, nezodpovídá kvalitě uváděné prodávajícím na jeho internetové stránce, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Dodatečné reklamace tohoto typu nebudou uznány. 5) Před prvním použitím koupeného zboží je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky, včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi řídit. 6) Práva ze zodpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do uplynutí záruční doby. 7) Záruka se vztahuje pouze na funkční poruchy zboží, způsobené výrobní vadou. 8) Záruka se nevztahuje především: - na vady, způsobené opotřebením nebo nadměrným používáním věci, - na vady, způsobené používáním zboží v podmínkách, neodpovídajících povaze zboží, případně uvedených v příslušné dokumentaci ke zboží, - na vady, způsobené nesprávným zacházením se zbožím v rozporu s návodem na jeho použití, nesprávnou obsluhou, ošetřováním a údržbou zboží, - na vady, způsobené použitím jiných komponentů, než doporučených výrobcem nebo dodavatelem, - na vady, způsobené mechanickým poškozením zboží, které nastalo po jeho převzetí kupujícím, - na vady, způsobené neodbornou montáží nebo neodborným uvedením zboží do provozu, - na vady, způsobené opravou nebo modifikací zboží, vykonanou jinými osobami, než autorizovanými, - na vady, způsobené přírodními živly, - na zboží s porušením ochranných pečetí a nálepek, jestliže jsou na zboží použity, - na mechanické poškození zboží, případně jiné zjevné vady a nekompletnost odevzdaného zboží, které nebylo oznámeno prodávajícímu při převzetí zboží a v případě, když jde o mechanické poškození, které nebylo možné zjistit při převzetí, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, - na zboží používané s vadou, když používaní zboží s vadami zabrání odstranění vady nebo zvětší rozsah vady, - na díly spotřebního charakteru, spotřebované před uplynutím záruční doby,

3 - když kupující před převzetím zboží o vadě věděl, resp. byl na vadu upozorněn a pro vadu byla poskytnuta sleva z ceny zboží, - když kupující reklamuje zboží po uplynutí záruční doby. 9) Když prodávající při prodeji nabídne kupujícímu k prodanému zboží bezplatně jiné zboží jako dar, je na rozhodnutí kupujícího, zda nabízený dar přijme. Dar není prodaným zbožím, a proto se na něho nevztahuje záruka a prodávající za jeho případné vady nezodpovídá. Když prodávající ví o vadách zboží, které nabízí kupujícímu jako dar, je povinen kupujícího při nabídce daru na ně upozornit. Když se na darovaném zboží objeví vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit. V případě, že kupujícímu vznikne právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží, je povinen prodávajícímu vrátit vše, co dle smlouvy dostal, tj. spolu s koupeným zbožím je povinen vrátit i zboží, přijaté jako dar. Článek V. Uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady 1) Práva ze zodpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit: i) v sídle firmy IRIS IDENT s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, ii) v místě zakoupení zboží 2) Reklamaci může kupující uplatnit odevzdáním vadného zboží a příslušných dokladů, případně jeho zasláním (poštou nebo kurýrní službou), do místa, uvedeného v bodě 1. tohoto článku. 3) Když povaha zboží neumožňuje doručit zboží prodávajícímu nebo do autorizovaného servisního střediska, má kupující právo požadovat odstranění vady na místě nebo se dohodnout s prodávajícím o způsobu přepravy zboží. 4) Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit záruční list (jestliže byl vydán) a doklad o zakoupení zboží, resp. zaplacení kupní ceny. V případě nepředložení uvedených dokladů reklamace nebude uznaná za záruční. Neúplný nebo nesprávně změněn záruční list je neplatný. Kupující je povinen předložit i doklady o případných předcházejících opravách, souvisejících se zárukou. 5) Kupující při uplatnění reklamace přesně popíše vadu zboží a způsob, jakým se vada projevuje. V reklamačním protokolu zákazník uvede kontaktní adresu (adresu bydliště, pobytu, příp. sídla, telefonní číslo, ), na kterou bude prodávajícím vyrozuměn o způsobu vybavení reklamace. Prodávající nezodpovídá za případné nesprávné údaje, uvedené kupujícím v reklamačním protokolu a za nemožnost doručení písemností na kupujícím uvedenou kontaktní adresu. V reklamačním protokolu kupující současně uvede, který z nároků ze zodpovědnosti za vady uplatňuje a jakým způsobem žádá převzetí vybavené reklamace (osobní převzetí, zaslání poštou). 6) Jestliže kupující zasílá zboží prodávajícímu, je povinen zabalit ho do vhodného obalu, který dostatečně zboží chrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží, přičemž je povinen zásilku označit příslušnými symboly. Za škodu na zboží, způsobenou jeho nevhodným zabalením, prodávající neodpovídá. 7) Za den započetí reklamačního konání se považuje den, kdy kupující uplatnil reklamaci u prodávajícího nebo v místě zakoupení. Při osobním uplatnění reklamace je to den odevzdání vadného zboží spolu s příslušnými doklady prodávajícímu nebo autorizovanému středisku. Při zaslání vadného zboží prodávajícímu se za den započetí reklamačního konání považuje den, kdy vadné zboží spolu s příslušnými doklady bylo doručeno prodávajícímu, příp. servisnímu středisku. 8) V případě, že kupující při uplatnění reklamace neodevzdá všechny vyžadované doklady, příp. tyto nejsou čitelné nebo odevzdané zboží není kompletní, reklamační konání začíná až dnem odevzdání kompletního zboží a všech požadovaných dokladů. Jestliže kupující ani na výzvu prodávajícího nedoplní chybějící zboží a doklady, reklamace bude považována za neopodstatněnou. Článek VI. Vyřízení reklamace 1) Při osobní reklamaci zboží vydá zaměstnanec prodávajícího kupujícímu přijímací protokol, který je potvrzením o přijetí (uplatnění) reklamace. 2) Když je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o přijetí (uplatnění) reklamace doručit kupujícímu ihned. Jestli Když to není možné, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději ale společně s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o

4 uplatnění reklamace se nemusí doručovat, jestliže kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. 3) Když kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo ním pověřený zaměstnanec nebo určená osoba, je povinen poučit kupujícího o jeho právech dle 622 a 623 Občanského zákoníku. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z práv ze zodpovědnosti za vady si uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace okamžitě, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, hlavně když se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech možno reklamaci vyřídit i později, nejpozději ale do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 4) Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace, uvedené v bodě 3) tohoto článku, má kupující právo od smlouvy odstoupit a nebo má právo na výměnu za nové zboží. 5) Když kupující reklamaci zboží uplatnil v průběhu prvních 12 měsíců ode dne koupi, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemožno od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady, související s odborným posouzením. 6) Když kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících ode dne koupi a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Když je výrobek zaslaný na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Jestliže spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit opět. V průběhu vykonávání odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace všechny náklady, vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Opětovně uplatněnou reklamaci není možné zamítnout. 7) Při zjevně neopodstatněné reklamaci, uplatněné kupujícím, má prodávající právo požadovat od kupujícího náhradu nákladů, které mu v souvislosti s uplatněnou reklamací vznikly. 8) O vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu výstupní protokol, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, který je potvrzením o vyřízení reklamace. Společně s odevzdáním výstupního protokolu, prodávající splní svou povinnost, která mu z reklamace vyplývá (odevzdá opravené reklamované zboží, předá nové zboží, za které bylo reklamované vyměněno, vrátí kupní cenu nebo její část, případně vrátí neopravené reklamované zboží, když reklamace byla zamítnuta. 9) O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího zasláním zprávy em, kurýrem nebo poštou. Současně kupujícího vyzve na převzetí zboží nebo jiného nároku, který mu z uplatnění reklamace přísluší (včetně kupní ceny, výměny věci), když kupující požádal o osobní převzetí vyřízené reklamace. V případě, když kupující požádá o zaslání vyřízené reklamace poštou, prodávající zašle opravené nebo vyměněné zboží nebo kupní cenu na adresu kupujícího společně s potvrzením o vyřízení reklamace (výstupním protokolem). 10) Prodávající je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace. 11) V případě, že je zboží v reklamačním řízení u prodávajícího po dobu kratší 30 dnů, dohodnutá doba na poskytování služeb, souvisejících se zbožím ze strany prodávajícího se neprodlužuje o dobu, v průběhu které bylo zboží u prodávajícího. V případě, že je zboží v reklamačním konání u prodávajícího po dobu delší, než 30 dnů, prodávající je oprávněn na základě písemné žádosti kupujícího prodloužit dobu poskytování služeb, souvisejících se zbožím, o dobu, v průběhu které bylo zboží u prodávajícího. Článek VII. Způsoby vyřízení reklamace 1) Jestliže se na zboží v průběhu záruční doby vyskytne vada, kterou je možno odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo když se vada týká pouze součásti zboží, výměnu součásti, jestliže tím

5 prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy místo odstranění závady vyměnit vadné zboží za bezvadné, když to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti. Odstranitelnými vadami jsou vady, kterých odstraněním se nezhorší kvalita a užitkové vlastnosti zboží. 2) Když se vykonanou záruční opravou zhoršil vzhled zboží a nebyla porušena jeho funkčnost, je možné řešit reklamaci slevou s kupní ceny. 3) Kupující má právo požadovat bezplatnou výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy: - když se na zboží vyskytne vada, kterou není možno odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně využívat jako zboží bez vady, - jde sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se vady po opravě se považuje stav, kdy se stejná vada vyskytne třetí krát po její nejméně dvou předcházejících opravách, - jde sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, které brání řádnému užívání zboží, - prodávající nevyřídí reklamaci v zákonné 30-ti denní lhůtě (v tomhle případě se má za to, že jde o neodstranitelnou vadu). 4) Když se na zboží objeví jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. 5) Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny se přihlédne na charakter vady, stupeň a způsob opotřebování zboží a možnost jeho dalšího užívání. O výši poskytované slevy rozhoduje IRIS IDENT s.r.o. 6) Jestliže zboží, prodávané za nižší cenu má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 7) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: - odevzdáním opraveného zboží, - výměnou zboží, - vrácením kupní ceny zboží (při odstoupení kupujícího od smlouvy), - vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, - písemní výzvou na převzetí plnění, - odůvodněným zamítnutím reklamace 8) Vyřízením reklamace není dotknuto právo kupujícího na náhradu škody dle zákona č. 294/1999 Sb. O zodpovědnosti za škodu, způsobenou vadným výrobkem ve znění pozdějších předpisů. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1) Tento reklamační řád nabývá platnost a účinnost dne ) Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Zpracoval: Ing. Jaroslav Koša, manažer kvality

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Tento reklamační řád platí pro nákup v obchodě společnosti MACHALA a.s. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596;

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

! Reklamační řád! Pro prodej zboží

! Reklamační řád! Pro prodej zboží Reklamační řád Pro prodej zboží 1. Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost. REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci (dále jen zboží ) zakoupené v internetovém obchodě společnosti UNI HOBBY, a.s. Kde se v tomto reklamačním

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

REKLAMAČNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ REKLAMAČNÍ ŘÁD Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě na adrese www.happyk.cz. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím Ivanem Pajtašem, se sídlem Slovenská 2134A, Sokolov, PSČ: 35601, IČ: 64842126, dále jen "prodávající",

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Kupující podnikatel - převzetím zboží se rozumí chvíle, ve kterou předá prodávající zboží přepravci

Kupující podnikatel - převzetím zboží se rozumí chvíle, ve kterou předá prodávající zboží přepravci Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je stanoven dle 620 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. v plném znění - Občanského zákoníku a 616 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v plném znění.

Více

I. Obecná ustanovení

I. Obecná ustanovení R E K L A M AČNÍ Ř Á D I/14/02 ve znění Dodatku č. 1. I/16/2 družstva Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou, se sídlem Masarykova 350, 394 85 Kamenice nad Lipou, IČ: 00031887, zapsaného u rejstříkového

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Reklamace a reklamační řád STOA-Zahradní minigolf

Reklamace a reklamační řád STOA-Zahradní minigolf Reklamace a reklamační řád STOA-Zahradní minigolf Základní informace Přijaté zboží/zásilka je poškozené - při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více

Reklamační řád. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

Reklamační řád. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Fyzické osoby: Aneta Hofmanová se sídlem: Bouzov 119, 783 25 Bouzov, identifikační číslo: 73950521, vedené u příslušného úřadu podle 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Litovel,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: Obchodní podmínky platné a účinné od 1.1.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD 1 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4, IČ:18 63 19 91, zapsané v o obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK I. Všeobecná ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek e-shopu TECHNOPARK provozovaného obchodní společností TECHNOPARK CZ s.r.o.,

Více

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou u. Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů.

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou  u. Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů. Obchodní podmínky - Doručení a platba Při zasílání zboží využíváme služeb: České pošty s. p.. Objednané zboží je před odesláním pečlivě zabaleno a pojištěno u vybraného přepravce. Pokud se Vám do rukou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Reklamační řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Reklamační řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele ve znění

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA REKLAMČNÍ ŘÁD obchodní společnosti Lillian Vassago s.r.o. se sídlem Prešovská 337/6, Plzeň, Vnitřní Město, 301 00 identifikační číslo: 02676133 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Reklamační podmínky společnosti Hilding Anders Česká republika a.s. pro ČR i

Reklamační podmínky společnosti Hilding Anders Česká republika a.s. pro ČR i Reklamační podmínky Reklamační podmínky společnosti Hilding Anders Česká republika a.s. pro ČR i 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto reklamační podmínky byly vypracovány ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více

Reklamační řád obchodní společnosti AZ FLEX, a.s., divize Mondo Ceramica

Reklamační řád obchodní společnosti AZ FLEX, a.s., divize Mondo Ceramica Reklamační řád obchodní společnosti AZ FLEX, a.s., divize Mondo Ceramica I. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 29459079,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ELKO EP, s.r.o., se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493, IČ:

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ELKO EP, s.r.o., se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493, IČ: REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ELKO EP, s.r.o., se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493, IČ: 255 08 717 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tento reklamační řád (dále jen Reklamační řád ) je zpracován dle zákona č.

Více

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o.

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Prodávajícím je společnost ARLES, s.r.o., se sídlem Holešovská 429, 763 16 Fryšták, IČ 25544276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

Reklamační řád a záruka

Reklamační řád a záruka Reklamační řád a záruka Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti Blyth s.r.o. Reklamační řád byl vypracován

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího ing. Zdeňka Chmelařová - Zdekor se sídlem Nad Humny 685,76001 Zlín identifikační

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ Označení Název dílu Počet kusů 1 Základna

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel REKLAMAČNÍ ŘÁD internetového obchodu ustyle.cz Článek I. Provozovatel 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu ustyle.cz, kterým je pan Jiří Toman,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD VODAFONU Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone")

REKLAMAČNÍ ŘÁD VODAFONU Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone) Příloha č. 10 Čj.: SÚJB/KKC/28949/2010 REKLAMAČNÍ ŘÁD VODAFONU Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone") Část 1. REKLAMACE SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Článek I. Úvodní ustanovení

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů ZEKATEL, spol. s r.o., ZEKATEL, spol. s r.o. IČO: DIČ: Prodejce je plátce DPH

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů ZEKATEL, spol. s r.o., ZEKATEL, spol. s r.o. IČO: DIČ: Prodejce je plátce DPH OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 1.Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami výhradně pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodu provozovaného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. REKLAMACE REKLAMACE PODLE SOZ 626 (1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. (2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ reklamační řád prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ reklamační řád prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

mobil: +420 799 504 464, telefon: +420 414 120 215, e-mail: obchod@iqnakup.cz

mobil: +420 799 504 464, telefon: +420 414 120 215, e-mail: obchod@iqnakup.cz Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ) a zákona č. 634/1992 sb., Zákon o ochraně spotřebitele,

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kridla-stromu.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: David Valach IČ: 87582406

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč.

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč. Obchodní podmínky Základní údaje Dodavatel: Miluju kokos, s.r.o., Rybná 716/24, 11000, Praha 1 IČ: 02797844 DIČ: CZ02797844 (dále jen "dodavatel") Tel: +420 603370726 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO P 7100 XL 7200 XL 6/2013 (11/2009) Doporučená dovýbava:

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete na našich stránkách, v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky (pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.fullsport.cz) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fullsport.cz. Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky - IMPERIAL VITAMINS CZ s.r.o.

Obchodní podmínky - IMPERIAL VITAMINS CZ s.r.o. Obchodní podmínky - IMPERIAL VITAMINS CZ s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMPERIAL VITAMINS CZ s.r.o., Lipová 21, 602

Více

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD vydaný společností Fair Credit International, SE, sídlo a adresa pro doručování: Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 100 00, IČO: 04424115,

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Stacionární lehátko insportline Stacy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Stacionární lehátko insportline Stacy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 13429 Stacionární lehátko insportline Stacy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽNÍ KROKY... 4 KROK 1... 4 KROK 2... 4 KROK 3... 4 KROK 4... 5 KROK 5... 5 KROK

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více