Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Výklad pojmů Článek III Zodpovědnost za vady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Výklad pojmů Článek III Zodpovědnost za vady"

Transkript

1 Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení 1. Tento reklamační řád je vydán v souladu so zákonem č. 40/1964 Sb. Občanská zákoník (dále jen Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. O ochraně spotřebitele a o změně Zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, jako i ostatními všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. 2. Tento reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamace na zboží, prodávané společností IRIS IDENT, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, , IČO: v souladu s její předmětem podnikání. Je závazný pro prodávajícího i kupujícího. 3. Tímto reklamačním řádem prodávající informuje kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde je možno reklamaci uplatnit, jakož i o vykonávání záručních oprav. 4. Tento reklamační řád je umístěn na webové stránce prodávajícího. 5. Převzetím zboží kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že byl s jeho obsahem obeznámen. Článek II Výklad pojmů 1. Prodávajícím se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí obchodní společnost IRIS IDENT s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, 14200, IČO: , zapsaná v Obchodním registru Městského soudu Praha, oddíl C, vložka Kupujícím se na účely tohoto reklamačního řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která jako spotřebitel koupila zboží od prodávajícího v rámci jeho prodejní sítě, obchodního zástupce nebo elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího. Tato osoba má právo na uplatnění nároků ze zodpovědnosti za vady. 3. Reklamací se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí uplatnění zodpovědnosti za vady výrobku. 4. Vybavením reklamace se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí ukončení reklamačního řízení odevzdáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku (bez objednaných služeb k němu), vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemní výzva na převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí reklamace. 5. Odborným posouzením se na účely tohoto Reklamačního řádu rozumí vyjádření znalce nebo stanovisko autorizované, notifikované nebo akreditované osoby, nebo stanovisko osoby, oprávněné výrobcem na vykonávání záručních oprav. Článek III Zodpovědnost za vady 1. Prodávané zboží musí mít požadovanou, případně právními předpisy ustanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad. Především musí odpovídat závazným technickým normám. 2. Prodávající zodpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě. Při zboží, prodávaném za nižší cenu nezodpovídá za vady, kvůli kterým byla sjednaná nižší cena. 3. Záruční doba je 24 měsíců. 4. Jestli je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačená lhůta na použití, záruční doba nekončí před uplynutím této lhůty. 5. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Jestliže má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba plynout až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do třech týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl na vykonání služby potřebnou součinnost. 6. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemní formou (záruční list). Když to povaha zboží umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi zboží.

2 7. Prohlášením v záručním listu, vydaném kupujícímu nebo v reklamě, může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky, ustanovené zákonem (Občanský zákoník). V záručním listu určí prodávající podmínky a rozsah této záruky. 8. Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává. 9. Když dojde k výměně zboží, začne plynout záruční doba od převzetí nového zboží. To samé platí, když dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. V případě výměny vadného zboží kupující obdrží doklad, na kterém bude vyměněné zboží označeno. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního řádu. 10. Práva kupujícího ze zodpovědnosti za vady zboží zaniknou, jestliže nebyla uplatněna v záruční lhůtě. Článek IV. Záruční podmínky 1) Kupující je povinen při převzetí zboží toto prohlídnout a zkontrolovat kompletnost zboží a příslušných dokladů (daňový doklad, faktura, záruční list, manuál nebo jiný dokument, potřebný na provoz zakoupeného zboží). Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné zjevné závady, týkající se mechanického poškození zboží nebo jeho obalu, dodaného množství, kompletnosti dokladů, případně jiné zjevné vady, ihned reklamovat. Při doručení zboží kurýrní službou nebo poštou je kupující povinen na místě převzetí zboží sepsat reklamační protokol o zjištěných vadách, o nekompletnosti zásilky, mechanickém poškození zboží, jeho obalu, případně jiných zjevných závadách. Pozdější reklamace, týkající se zjevných závad zboží, zjistitelných při převzetí zboží a nekompletnosti zboží a dokladů, není možno uznat a takováto reklamace bude považována za neoprávněnou. Prodávající za vady, zjistitelné při převzetí zboží a nekompletnost odevzdaného zboží a dokladů neodpovídá v případě, jestliže kupující nevyužije právo vykonat prohlídku zboží při jeho převzetí. 2) Reklamaci mechanického poškození zboží, které nebylo zjevné při jeho převzetí, je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od převzetí. Pozdější reklamace nebudou uznány. 3) Zodpovědnost za poškození zboží v průběhu dopravy nese dopravce. 4) V případě, že zboží, odevzdané kupujícímu, nezodpovídá kvalitě uváděné prodávajícím na jeho internetové stránce, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Dodatečné reklamace tohoto typu nebudou uznány. 5) Před prvním použitím koupeného zboží je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky, včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi řídit. 6) Práva ze zodpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do uplynutí záruční doby. 7) Záruka se vztahuje pouze na funkční poruchy zboží, způsobené výrobní vadou. 8) Záruka se nevztahuje především: - na vady, způsobené opotřebením nebo nadměrným používáním věci, - na vady, způsobené používáním zboží v podmínkách, neodpovídajících povaze zboží, případně uvedených v příslušné dokumentaci ke zboží, - na vady, způsobené nesprávným zacházením se zbožím v rozporu s návodem na jeho použití, nesprávnou obsluhou, ošetřováním a údržbou zboží, - na vady, způsobené použitím jiných komponentů, než doporučených výrobcem nebo dodavatelem, - na vady, způsobené mechanickým poškozením zboží, které nastalo po jeho převzetí kupujícím, - na vady, způsobené neodbornou montáží nebo neodborným uvedením zboží do provozu, - na vady, způsobené opravou nebo modifikací zboží, vykonanou jinými osobami, než autorizovanými, - na vady, způsobené přírodními živly, - na zboží s porušením ochranných pečetí a nálepek, jestliže jsou na zboží použity, - na mechanické poškození zboží, případně jiné zjevné vady a nekompletnost odevzdaného zboží, které nebylo oznámeno prodávajícímu při převzetí zboží a v případě, když jde o mechanické poškození, které nebylo možné zjistit při převzetí, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, - na zboží používané s vadou, když používaní zboží s vadami zabrání odstranění vady nebo zvětší rozsah vady, - na díly spotřebního charakteru, spotřebované před uplynutím záruční doby,

3 - když kupující před převzetím zboží o vadě věděl, resp. byl na vadu upozorněn a pro vadu byla poskytnuta sleva z ceny zboží, - když kupující reklamuje zboží po uplynutí záruční doby. 9) Když prodávající při prodeji nabídne kupujícímu k prodanému zboží bezplatně jiné zboží jako dar, je na rozhodnutí kupujícího, zda nabízený dar přijme. Dar není prodaným zbožím, a proto se na něho nevztahuje záruka a prodávající za jeho případné vady nezodpovídá. Když prodávající ví o vadách zboží, které nabízí kupujícímu jako dar, je povinen kupujícího při nabídce daru na ně upozornit. Když se na darovaném zboží objeví vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit. V případě, že kupujícímu vznikne právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží, je povinen prodávajícímu vrátit vše, co dle smlouvy dostal, tj. spolu s koupeným zbožím je povinen vrátit i zboží, přijaté jako dar. Článek V. Uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady 1) Práva ze zodpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit: i) v sídle firmy IRIS IDENT s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, ii) v místě zakoupení zboží 2) Reklamaci může kupující uplatnit odevzdáním vadného zboží a příslušných dokladů, případně jeho zasláním (poštou nebo kurýrní službou), do místa, uvedeného v bodě 1. tohoto článku. 3) Když povaha zboží neumožňuje doručit zboží prodávajícímu nebo do autorizovaného servisního střediska, má kupující právo požadovat odstranění vady na místě nebo se dohodnout s prodávajícím o způsobu přepravy zboží. 4) Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit záruční list (jestliže byl vydán) a doklad o zakoupení zboží, resp. zaplacení kupní ceny. V případě nepředložení uvedených dokladů reklamace nebude uznaná za záruční. Neúplný nebo nesprávně změněn záruční list je neplatný. Kupující je povinen předložit i doklady o případných předcházejících opravách, souvisejících se zárukou. 5) Kupující při uplatnění reklamace přesně popíše vadu zboží a způsob, jakým se vada projevuje. V reklamačním protokolu zákazník uvede kontaktní adresu (adresu bydliště, pobytu, příp. sídla, telefonní číslo, ), na kterou bude prodávajícím vyrozuměn o způsobu vybavení reklamace. Prodávající nezodpovídá za případné nesprávné údaje, uvedené kupujícím v reklamačním protokolu a za nemožnost doručení písemností na kupujícím uvedenou kontaktní adresu. V reklamačním protokolu kupující současně uvede, který z nároků ze zodpovědnosti za vady uplatňuje a jakým způsobem žádá převzetí vybavené reklamace (osobní převzetí, zaslání poštou). 6) Jestliže kupující zasílá zboží prodávajícímu, je povinen zabalit ho do vhodného obalu, který dostatečně zboží chrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží, přičemž je povinen zásilku označit příslušnými symboly. Za škodu na zboží, způsobenou jeho nevhodným zabalením, prodávající neodpovídá. 7) Za den započetí reklamačního konání se považuje den, kdy kupující uplatnil reklamaci u prodávajícího nebo v místě zakoupení. Při osobním uplatnění reklamace je to den odevzdání vadného zboží spolu s příslušnými doklady prodávajícímu nebo autorizovanému středisku. Při zaslání vadného zboží prodávajícímu se za den započetí reklamačního konání považuje den, kdy vadné zboží spolu s příslušnými doklady bylo doručeno prodávajícímu, příp. servisnímu středisku. 8) V případě, že kupující při uplatnění reklamace neodevzdá všechny vyžadované doklady, příp. tyto nejsou čitelné nebo odevzdané zboží není kompletní, reklamační konání začíná až dnem odevzdání kompletního zboží a všech požadovaných dokladů. Jestliže kupující ani na výzvu prodávajícího nedoplní chybějící zboží a doklady, reklamace bude považována za neopodstatněnou. Článek VI. Vyřízení reklamace 1) Při osobní reklamaci zboží vydá zaměstnanec prodávajícího kupujícímu přijímací protokol, který je potvrzením o přijetí (uplatnění) reklamace. 2) Když je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o přijetí (uplatnění) reklamace doručit kupujícímu ihned. Jestli Když to není možné, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději ale společně s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o

4 uplatnění reklamace se nemusí doručovat, jestliže kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. 3) Když kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo ním pověřený zaměstnanec nebo určená osoba, je povinen poučit kupujícího o jeho právech dle 622 a 623 Občanského zákoníku. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z práv ze zodpovědnosti za vady si uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace okamžitě, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, hlavně když se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech možno reklamaci vyřídit i později, nejpozději ale do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 4) Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace, uvedené v bodě 3) tohoto článku, má kupující právo od smlouvy odstoupit a nebo má právo na výměnu za nové zboží. 5) Když kupující reklamaci zboží uplatnil v průběhu prvních 12 měsíců ode dne koupi, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemožno od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady, související s odborným posouzením. 6) Když kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících ode dne koupi a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Když je výrobek zaslaný na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Jestliže spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit opět. V průběhu vykonávání odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace všechny náklady, vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Opětovně uplatněnou reklamaci není možné zamítnout. 7) Při zjevně neopodstatněné reklamaci, uplatněné kupujícím, má prodávající právo požadovat od kupujícího náhradu nákladů, které mu v souvislosti s uplatněnou reklamací vznikly. 8) O vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu výstupní protokol, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, který je potvrzením o vyřízení reklamace. Společně s odevzdáním výstupního protokolu, prodávající splní svou povinnost, která mu z reklamace vyplývá (odevzdá opravené reklamované zboží, předá nové zboží, za které bylo reklamované vyměněno, vrátí kupní cenu nebo její část, případně vrátí neopravené reklamované zboží, když reklamace byla zamítnuta. 9) O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího zasláním zprávy em, kurýrem nebo poštou. Současně kupujícího vyzve na převzetí zboží nebo jiného nároku, který mu z uplatnění reklamace přísluší (včetně kupní ceny, výměny věci), když kupující požádal o osobní převzetí vyřízené reklamace. V případě, když kupující požádá o zaslání vyřízené reklamace poštou, prodávající zašle opravené nebo vyměněné zboží nebo kupní cenu na adresu kupujícího společně s potvrzením o vyřízení reklamace (výstupním protokolem). 10) Prodávající je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace. 11) V případě, že je zboží v reklamačním řízení u prodávajícího po dobu kratší 30 dnů, dohodnutá doba na poskytování služeb, souvisejících se zbožím ze strany prodávajícího se neprodlužuje o dobu, v průběhu které bylo zboží u prodávajícího. V případě, že je zboží v reklamačním konání u prodávajícího po dobu delší, než 30 dnů, prodávající je oprávněn na základě písemné žádosti kupujícího prodloužit dobu poskytování služeb, souvisejících se zbožím, o dobu, v průběhu které bylo zboží u prodávajícího. Článek VII. Způsoby vyřízení reklamace 1) Jestliže se na zboží v průběhu záruční doby vyskytne vada, kterou je možno odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo když se vada týká pouze součásti zboží, výměnu součásti, jestliže tím

5 prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy místo odstranění závady vyměnit vadné zboží za bezvadné, když to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti. Odstranitelnými vadami jsou vady, kterých odstraněním se nezhorší kvalita a užitkové vlastnosti zboží. 2) Když se vykonanou záruční opravou zhoršil vzhled zboží a nebyla porušena jeho funkčnost, je možné řešit reklamaci slevou s kupní ceny. 3) Kupující má právo požadovat bezplatnou výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy: - když se na zboží vyskytne vada, kterou není možno odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně využívat jako zboží bez vady, - jde sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se vady po opravě se považuje stav, kdy se stejná vada vyskytne třetí krát po její nejméně dvou předcházejících opravách, - jde sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, které brání řádnému užívání zboží, - prodávající nevyřídí reklamaci v zákonné 30-ti denní lhůtě (v tomhle případě se má za to, že jde o neodstranitelnou vadu). 4) Když se na zboží objeví jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. 5) Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny se přihlédne na charakter vady, stupeň a způsob opotřebování zboží a možnost jeho dalšího užívání. O výši poskytované slevy rozhoduje IRIS IDENT s.r.o. 6) Jestliže zboží, prodávané za nižší cenu má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 7) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: - odevzdáním opraveného zboží, - výměnou zboží, - vrácením kupní ceny zboží (při odstoupení kupujícího od smlouvy), - vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, - písemní výzvou na převzetí plnění, - odůvodněným zamítnutím reklamace 8) Vyřízením reklamace není dotknuto právo kupujícího na náhradu škody dle zákona č. 294/1999 Sb. O zodpovědnosti za škodu, způsobenou vadným výrobkem ve znění pozdějších předpisů. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1) Tento reklamační řád nabývá platnost a účinnost dne ) Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Zpracoval: Ing. Jaroslav Koša, manažer kvality

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Podmínkou nákupu v internetovém obchodě BLAŽEK PRAHA je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu BLAŽEK PRAHA ( Internetový obchod

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ,

Více