VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48026, (dále jen Prodávající ) je obchodní společností založenou podle českého právního řádu, která je vedle poskytování dalších služeb prodejcem zboží. 2. Vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami pro prodej zboží (dále rovněž Podmínky ) v případě, kdy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází k uzavírání kupních smluv, pokud se Prodávající a Kupující v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Je- li Smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které Podmínky neupravují zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je- li smluvní stranou podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. 3. Součástí smluvního vztahu Prodávajícího s Kupujícím mohou být kromě těchto Podmínek rovněž podmínky případných právních upozornění vztahujících se k jednotlivým druhům Zboží. V tomto dokumentu jsou dále označovány společně jen jako Doplňující podmínky. V případě rozporu mezi ustanovením Doplňujících podmínek, a ustanovením těchto Podmínek, budou mít ve vztahu k příslušnému duhu zboží přednost ustanovení Doplňujících podmínek. II. Definice pojmů 1. Prodávající. Prodávajícím je obchodní společnost netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Kupující. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup Zboží. 3. Třetí Strana. Třetí Stranou je jakýkoli subjekt odlišný od Prodávajícího a Kupujícího. 4. Smluvní strany. Smluvními stranami jsou Prodávající a Kupující. 5. Osobní údaje. Osobními údaji se rozumí osobní údaje ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 6. Kupní smlouva. Kupní smlouvou je kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je nákup Zboží. 7. Podmínky. Podmínkami jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky pro prodej zboží netmail s.r.o. 8. Zboží. Zbožím se rozumějí jednotlivé položky (věci), které Prodávající nabízí k prodeji na svých internetových stránkách 9. Kupní cena. Kupní cenou se rozumí cena za Zboží, jež Kupující kupuje od Prodávajícího na základě Kupní smlouvy. III. Uzavření Kupní smlouvy 1. Nabídka Zboží. Zboží, které je nabízeno Prodávajícím k prodeji, včetně ceny za Zboží je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na internetových stránkách Prodávajícího. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné na internetových stránkách Prodávajícího jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně nabízeného Zboží. 1

2 2. Akceptace objednávky a uzavření Kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím (tj. uzavření Kupní smlouvy) vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na adresu elektronické pošty Kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Kupní smlouva může být rovněž uzavřena písemně a v listinné podobě, v takovém případě smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká podpisem Kupní smlouvy oběma Smluvními stranami. 3. Součinnost. Podávající a Kupující jsou povinni poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Kupní smlouvy. Zejména jsou povinni si bez zbytečného odkladu sdělovat veškeré významné skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění podle Smlouvy. 4. Cena Zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu Prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky popř. podpisem Kupní smlouvy Prodávajícím. IV. Platební podmínky 1. Měna. Všechny splatné platby jsou v CZK, pokud není uvedeno jinak v Kupní smlouvě nebo na faktuře. 2. Úhrada Kupní ceny. Kupující může hradit Kupní cenu následujícím způsobem, pokud v Kupní smlouvě není stanoveno jinak: a) Kreditní nebo debetní karta. V případě, že Kupující zvolí možnost platby kreditní kartou, debetní kartou nebo jiným způsobem platby bez faktury, hradí Kupní cenu předem při objednávce Zboží. Na základě Kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad fakturu, kterou Kupujícímu doručí společně se Zbožím. b) Převod částky na účet Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolí možnost platby Kupní ceny převodem částky na účet Prodávajícího, hradí Kupní cenu předem před dodáním Zboží a Prodávající není povinen zaslat či jinak zahájit doručování Zboží před uhrazením Kupní ceny Kupujícím. Úhradou Kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky, není- li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. c) Dobírka. V případě platby dobírkou je Kupující povinen uhradit Kupní cenu v hotovosti při převzetí Zboží. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o úhradu zálohy za Zboží ve výši do 30 % hodnoty Zboží, a to zejména v případě nákupu Zboží s celkovou Kupní cenou vyšší než 5000 Kč. d) Jiné způsoby platby. Kupující může zvolit i jiný způsob platby na základě dohody s Prodávajícím. V. Dodací podmínky 1. Dodací lhůta. Dodací lhůta objednaného Zboží je zpravidla od 5 do 30 dnů po uzavření Kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího nebo po podpisu Kupní smlouvy oběma Smluvními stranami, nedohodnou- li se Smluvní strany jinak. V případě, že Kupující zvolil způsob platby převodem částky na účet Prodávajícího, běží dodací lhůta od úhrady Kupní ceny. Ve výjimečných případech, kdy ani s vynaložením úsilí Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou výše, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovém případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu dodání Zboží. 2. Dodání Zboží. Konkrétní způsob a místo dodání Zboží je specifikováno v Kupní smlouvě. Dopravu Zboží zajišťuje Prodávající, a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu Zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Možné způsoby dopravy a podmínky dopravy Zboží jsou uvedeny na internetových stránkách Prodávajícího 2

3 VI. Odstoupení od Kupní smlouvy 1. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy. Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě uzavření Kupní smlouvy v rámci podnikatelské činnosti Kupujícího nárok na odstoupení v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, nevzniká. 2. Podmínky odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil- li spotřebitel jejich originální obal. Nejedná- li se o případ uvedený v předchozí větě či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující spotřebitel - v souladu s ustanovením 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží bez udání důvodu. Odstoupení musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu dodavatele tj. Voršilská 5, Praha 1, nebo na adresu elektronické pošty 3. Vrácení Zboží. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající Kupní cenu Kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení Kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je oprávněn vrátit Kupní cenu rovněž v hotovosti při vrácení Zboží Kupujícím. Kupující bere na vědomí, že bude- li Zboží vrácené Prodávajícímu poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny. Za znehodnocení Zboží není považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním Zboží. 4. Odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, nedošlo- li ještě k převzetí Zboží Kupujícím v případech, pokud se Zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a dále také v případě zjevné chyby v ceně Zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro příslušný druh Zboží obvyklá). V případě, že takováto chyba nastane, Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou Kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného prodlení převedena zpět na jeho účet. VII. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace 1. Záruka. Záruční doba je uvedena u každého Zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje Zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad faktura. Na žádost Kupujícího spotřebitele - je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. 2. Záruční doba platná pro podnikatele. Pro Kupujícího, který není spotřebitelem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V takovém případě záruční dobu stanoví konkrétní dovozce zboží do České republiky. Záruční doba uvedená na stránkách Prodávajícího je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří pořizují Zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 3. Odpovědnost Prodávajícího za vady. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí zejména ustanovením 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 4. Shoda s Kupní smlouvou. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních 3

4 předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití Zboží uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 5. Odstranění vad. Jde- li o vadu odstranitelnou, má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není- li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není- li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy. Jde- li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, má Kupující právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy. Jde- li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy. Jde- li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje- li Kupující výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy. 6. Rozpor s Kupní smlouvou. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tj. jedná se o rozpor s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci (Zboží), nebo její opravou. Není- li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci (Zboží) o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí Zboží se považuje za rozpor existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak. Nejde- li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). 7. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady a záruční odpovědnosti Prodávajícího může Kupující uplatnit na adrese: Voršilská 5, Praha 1 8. Reklamace. Reklamace Zboží se řídí zejména ustanovením 616 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovením 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Reklamace Zboží zakoupeného Kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 9. Vyřízení reklamace. O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím spotřebitelem - nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je- li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud se ze strany spotřebitele nejedná o zjevné zneužití práv. 10. Potvrzení o reklamaci. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. VIII. Ochrana osobních údajů a ochrana důvěrných informací 1. Ochrana osobních údajů. Předá- li v souvislosti s plněním Kupní smlouvy Kupující Prodávajícímu jakékoliv Osobní údaje, chrání Prodávající Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Prodávající prohlašuje, že podnikl veškerá možná, opatření, aby tyto údaje zabezpečil 4

5 před neoprávněnými zásahy třetích osob. Prodávající však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům Kupujícího a tyto údaje použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Kupující prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů Třetích osob. 2. Omezení nakládání s údaji. Prodávající nebude bez předchozího svolení Kupujícího zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat poskytnuté Osobních údaje způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami nebo Kupní smlouvou. 3. Zpracování osobních údajů. Dojde- li v souvislosti s Kupní smlouvou k předání Osobních údajů Prodávajícímu, bere Kupující na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat a shromažďovat Osobní údaje pro vlastní potřeby a pro statistické účely. 4. Souhlas Kupujícího se zpracováním Osobních údajů. Dochází- li k předání Osobních údajů dle Kupní smlouvy Prodávajícímu, uzavřením Kupní smlouvy uděluje Kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle Kupní smlouvy Prodávajícímu jako správci, za účelem plnění povinností dle Kupní smlouvy. 5. Doba udělení souhlasu. Kupující uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, neodvolá- li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Prodávajícího zpracovávat Osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. 6. Ochrana důvěrných informací. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozví, a to bez ohledu na formu v jaké jsou takové informace druhé straně zpřístupněny, pokud jsou jednou ze Smluvních stran označeny jako důvěrně nebo pokud ze zákona nebo z povahy informací je možné se domnívat, že strana, která takové informace zpřístupnila, má zájem na jejich utajení (důvěrné informace). Stejná ochrana se vztahuje na informace obchodní povahy, jako jsou např. ceny, podmínky plnění, existence smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, samotný obsah Kupní smlouvy, marketingové nebo obchodní informace Prodávajícího, které nejsou určeny veřejnosti. Ochranu naopak nepožívají informace, které v době jejich poskytnutí jsou veřejně známé nebo se staly známými bez porušení povinnosti mlčenlivosti podle Smlouvy, nebo které Prodávající předal Třetí Straně za účelem plnění povinností podle Kupní smlouvy. 7. Zánik ochrany Osobních údajů a důvěrných informací. V případě zániku Kupní smlouvy jsou Smluvní strany povinny, budou- li o to druhou Smluvní stranou požádány, vrátit nebo zničit veškeré Osobní údaje a informace týkající se druhé Smluvní strany (s výjimkou informací, které jsou strany povinny uchovávat na základě příslušných právních předpisů). IX. Závěrečná ustanovení 1. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. 2. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky a Kupní Smlouva jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Prodávajícím a Kupujícím na straně druhé v souvislosti s plněním Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky, a to zejm. zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, popř. zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 3. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodnuty v soudním řízení před obecnými soudy České republiky. 4. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci. 5. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková 5

6 neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Prodávající v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení. 6. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1.ledna

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Provozovatel obchodu: František Vávra - Infernits.COM (jsme od počátku roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, "ručení omezené" u nás prosím nehledejte) Sídlo společnosti:

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Heleny Kalendové, místem podnikání Braunerova 19, Kolín VI, PSČ 280 02, identifikační číslo: 69640092, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Služby přírodě, s.r.o., se sídlem Oblá 36, Brno, identifikační číslo: 29270880, zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více