PDF created with FinePrint pdffactory trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com"

Transkript

1 Založení sboru dobrovolných hasičů v Nosislavi se vztahuje k roku Uplynulo již sto let od doby, kdy byl v Nosislavi občany naší obce a dalšími příznivci, založen Hasičský sbor. Právě v nadcházejících dnech si toto výročí připomene. Všichni hasiči se pilně připravují na oslavy, chtějí, aby se vše jen blýskalo a zejména nacvičují hasičské techniky, aby mohli zasáhnout v případě skutečného požáru či jiného nebezpečí. Pomoc druhým je úkol, který, jak se můžeme dovědět v následujících řádcích (vybraných z hasičské kroniky a protokolárních knih místního sboru), napomohl založení sboru. Tímto úkolem se řídí dodnes. Přejeme všem dětem, které se nadchly pro hasičství, aby jim to přineslo nejen práci a naplnění volného času, ale také mnoho radosti. Nyní si připomeňme začátky hasičů. I přes mnohé překážky, hlavně finanční, se za výrazné podpory tehdejšího obecního zastupitelstva v čele se starostou Václavem Samsonem podařilo tento potřebný útvar založit. První ustavující schůze se konala za účasti 44 přítomných osob, včetně obecního zastupitelstva. Schůzi vedl nejstarší člen ustavujícího výboru p. Pavel Solnička a všem připomíná nutnost založení sboru, který se má řídit podle hesla Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Do funkcí činovníků a ostatních členů sboru byli zvoleni tito lidé: p. Pavel Solnička předsedou, p.václav Mahovský místopředseda, p. Josef Kořista jednatel, p. Jakub Loskot pokladník, p.františek Špička člen výboru, p. František Hlaváček velitelem, p. Josef Jerson - I. podvelitel, p.václav Hlaváček- II. podvelitel, p. Alois Unger četařem lezců, p. Václav Sedlo- četařem stříkačky, p.martin Lukl zbrojmistr, p. Jan Hanuška trubač. Po založení a ustavení sboru nastal další problém, a to s koupí výzbroje a hlavně se stříkačkou. Finanční pomoci se sboru dostalo až Do této doby konána pouze cvičení prostná a pochodová. Ruční stříkačka byla objednána se vším příslušenstvím u firmy Ad. Hillera - vdova a syn Brno, včetně 3 kusů dvoumetrových savic, 40 metrů konopných hadic, 1 koncovky, 2 kulic, 2 lopat, 2 kopáčů a 2 střechových žebřů, to vše za cenu 1816 korun. Vše bylo sboru dodáno Ovšem stříkačku nebylo kam uložit. Po delším vyjednávání bylo uvolněno skladiště uhlí patřící spolku Blahoděj. Řešení to nebylo zrovna ideální, protože hala byla tmavá a vlhká, ale jiná možnost se sboru nenabízela udeřil blesk do dvora Boudky, kde přes veškerou snahu sboru nosislavského i němčického shořela stodola i s lednicí. Na to v noci vypukl požár u pana Jana Hrabala č.p.115 a zničil celý domek i s částí úrody. Záchranných akcí se sbor účastnil v plné míře. Sousední domy byly zachráněny. Ten samý rok se sbor zúčastnil záchranných prací při požáru pana Kosiny v Křepicích. Ještě téhož roku 1900, přesné datum není známo, se sbor zúčastnil likvidace požáru ve Velkých Němčicích, kdy shořely čtyři domky. Koncem roku 1900 čítá sbor 25 členů, což je o pět méně než roku předešlého. Koncem roku zasahoval sbor u rozvodněné řeky Švarcavy. Počátkem roku 1901, přistoupili ke sboru tři noví členové. Hned na to dne , právě na Tři krále před osmou hodinou večerní, vypukl velký požár v č.p. 194 p. Františka Chmelíka. Za vlivu silného větru došlo k rozšíření plamene na ostatní domky. Je nutno říci, že střechy byly ještě většinou doškové, a proto i za velmi obětavé práce celého sboru, který pracoval v krutém mrazu, byly 4 domky v plamenech, mimo už shořelého domku pana Chmelíka. Na valné hromadě předseda Pavel Solnička doporučuje odebírání časopisu Hasičská jednota, jako něco navíc ke vzdělání dobrovolných hasičů. Tento návrh je přijat. Dne se vzdává funkce velitel Fr. Hlaváček vzhledem k nepořádkům a nepříjemnostem s některými členy se koná schůze, do které se odkládá rezignace Fr. Hlaváčka a za přítomnosti 16 členů je požádán, aby rezignaci odvolal. Fr. Hlaváček přijímá. Sestavil: Jakub Škrabal a redakce

2 Zprávy z obecního úřadu V měsíci květnu se konalo řádné zasedání obecního zastupitelstva. Hlavním bodem programu jednání bylo rozhodnutí zastupitelů postoupit zástavní právo k akciím JMP a.s. a JME a.s. Živnostenské bance a.s. Dividendy z těchto akcií jsou u JME minimální a JMP nevyplácí dividendy vůbec. Nízký počet akcií, které obec vlastní, neumožňuje jakýmkoliv způsobem uplatnit náměty obce na hospodaření s majetkem uvedených akciových společností. Jedná se tedy o majetek obce, který v současné době ani výhledově nepřináší žádný užitek. Starostové měst a obcí okresu Brno - venkov byli přizváni ke společnému postupu při projednávání postoupení zástavního práva ke jmenovaným akciím, což bylo výhodné z důvodu převodu většího množství akcií, a tím možnost získání výhodné prémie za každou postoupenou akcii. Z období kupónové privatizace si dobře pamatujeme, že nevhodné zacházení s akciemi přineslo mnoha lidem zklamání. Postoupení zástavního práva na akcie JMP a.s. a JME a.s. se momentálně jeví jako nejoptimálnější řešení a ve svém důsledku přinese solidní finanční zázemí pro rozvoj a údržbu obce. V měsíci květnu byla započata akce Weisova ulička. Realizace každého záměru přináší různá úskalí, hlavně při provádění zemních prácí. Často se narazí na různé překážky, které nám zanechali naši předkové. Potom je nutno přistoupit k drobným změnám, při kterých se musí především zachovat původní funkčnost dané lokality. Stejně tomu tak bylo i při opravě uličky. Při této příležitosti bych Vás chtěl požádat o shovívavost a vzájemnou toleranci. Rekonstrukcí a oprav vozovek a chodníků nás čeká v obci ještě mnoho a vždy se to bude dotýkat více občanů, kteří budou sousedit přímo s rekonstruovanou částí veřejného prostranství. Areál Za mostem dostává novou tvář. Terénní úpravy jsou před dokončením a volejbalové hřiště, které vzniklo v návaznosti na tenisové kurty, jistě přinese vyžití pro širokou veřejnost. Děkuji všem, kteří přispěli dobrovolnou prací při výstavbě hřiště. Ve zbývající části prostranství bude provedena parková úprava s dětským hřištěm. Jménem zastupitelů obce přeji zdárný průběh oslavám 100. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů a všem občanům obce příjemné prožití letních měsíců. Z. Rychtář - starosta obce Máte děti hudebně, výtvarně či pohybově nadané? Posláním ZUŠ je dávat talentovaným dětem základy uměleckého vzdělání, vést je ke kultivovanému projevu a chování a ty nejnadanější připravovat k přijímacím zkouškám na umělecké školy střední i vysoké. Naše škola má bohatou tradici. Byla založena a patřila tak mezi nejstarší umělecké školy na okrese. Na škole se vyučovala nejdříve pouze hra na housle a klavír. Postupně se výuka rozšiřovala o další obory, nejen hudební, ale i výtvarný a taneční. ZUŠ v Židlochovicích má také pobočku v Rajhradě a celkem ji navštěvuje 400 žáků z celého okolí (z Nosislavi jich je 18). O jejich odborný růst se stará 20 pedagogů. V současné době probíhá výuka ve hře na klavír, klávesové nástroje,housle, kytaru, akordeon, flétnu příčnou i zobcovou, klarinet, trubku, baskřídlovku, baryton, trombon a bicí. Škola svoji práci představila na řadě koncertů, besídek školních i třídních, na výchovných koncertech pořádaných a velmi oblíbených pro MŠ a základní školy. Žáci se také letos účastnili oblastních soutěží ve hře na klavír, kytaru a housle. Z těchto soutěží si přivezli 4krát třetí místo a čestná uznání. Výuka je zabezpečena kvalitním pedagogickým sborem a dle možností probíhá v estetickém prostředí s odpovídajícím vybavením a učebními pomůckami (s výjimkou tanečního a výtvarného oboru v Židlochovicích, kde tyto podmínky zatím nejsou umožněny). p. ředitelka Hrubá ZUŠ v Židlochovicích Základní škola v Nosislavi informuje Konec školního roku se velmi rychle blíží a máme pocit, že čím dál tím rychleji. Mám upřímnou radost z toho, co se nám podařilo a ráda se o ni podělím hlavně s rodiči budoucích prvňáků a čtvrťáků jsme navštívili s našim panem starostou paní ředitelku školského úřadu v Brně. Předem domluvené jednání mělo pouze jeden cíl. Snažili jsme se zachránit 1. a 4. ročník od téměř jistého spojování. Paní ředitelka byla velmi příjemná a po zvážení všech pro a proti je výsledek pro děti více než uspokojivý. Spojovat se nebude! Děkuji panu starostovi za postoj, kterým hájil zájmy našich dětí. (vašich dětí) Od budeme mít zase pět tříd. Dojde k personálním změnám z důvodu nedostatečné kvalifikovanosti některých zaměstnanců školy. Dvě místa jsou k dispozici absolventům VŠ pedagogického směru nebo dálkově studujícím tentýž typ školy. Z akcí, kterých se od března škola zúčastnila bych ráda jmenovala: filmové představení Egyptský princ, Výchovný koncert pedagogů z JAMU v Brně, karneval pořádaný společně s MŠ. Současně děkuji za výbornou spolupráci paní ředitelce MŠ. Výchovný pořad Na silnici nejsi sám, loutkové divadlo ke Dni dětí pro ročník a Den plný her. Děkujeme za spolupráci nosislavským hasičům, byli perfektně připraveni. Ve škole proběhly také třídní pohovory, celodenní exkurze 5. ročníku do Prahy a výstava

3 učebnic pro školní rok 1999/2000. Žáci si pod vedením svých učitelek připravili kulturní program ke Dni matek, fotili se a na Lehkoatletickém trojboji získali M. Daňková, M. Horčičková a E. Brabcová (5. ročník) 2. místo a M. Jelínek, I. Horálek, L. Novotný (4. a 5. ročník) 3. místo. Čeká nás ještě klasifikační porada, fotbalový turnaj v Rajhradicích, konec školního roku a rozloučení s odcházejícími dětmi. Děkuji všem rodičům za spolupráci při řešení problémů, které vznikly během tohoto školního roku. Stejně tak děkuji za spolupráci členům OZ. Dětem přeji slunečné a spokojené prázdniny, rodičům a všem občanům příjemnou dovolenou. Martina Pokorná ředitelka ZŠ Tělesná výchova a sport na přelomu století Důležitým úkolem současné doby je vytvoření podmínek pro pohybovou činnost občanů jako jednoho z prostředků zdravotní prevence a účelného využití volného času. Významná je úloha tělovýchovy a sportu pro rozvoj osobnosti, jejího sociálního vědomí a morálních vlastností, zejména v dětství a dospívání. Rovněž aktivní způsob života v občanských tělovýchovných sdruženích vede k toleranci, spolupráci a stává se tak zvláště u mládeže nejefektivnějším způsobem prevence drogové závislosti, alkoholismu, kriminality a dalších negativních jevů. Musíme vnímat a respektovat rostoucí společenský význam tělesné výchovy a sportu, který se stává součástí naší politiky. Je třeba denně konstatovat, že prvořadý zájem státu (obce) je podpora zdraví a tělesného rozvoje co nejširšího počtu lidí, zvláště pak dětí a mládeže. Je zvlášť důležité trvale získávat mladé lidi pro sport, nikoliv organizováním kampaní, ale podporou pravidelné sportovní činnosti. Při utváření celkového pohybového režimu dětí a mládeže sehrává nezastupitelnou roli povinná školní tělesná výchova. Tyto hodiny, kterých je i tak málo, by měly být max. a efektivně využívány. Mimo jiné to znamená rozšířit nabídku a možnosti v tělovýchovných jednotách a klubech především pro rozsáhlou skupinu pohybově méně talentované. Za jednu z cest považujeme zpřístupnění tělovýchovných a sportovních zařízení pro spontánní pohybové využití dětí, mládeže, případně i rodinných kolektivů a to navzdory tomu, že to přináší řadu potíží s údržbou a dozorem. Sport a dospělí Je to činnost na rozdíl od mládeže velmi nepravidelná, často neorganizovaná. Poněkud větší je aktivita mužů než žen a s přibývajícím věkem se výrazně snižuje. Je to dáno řadou činitelů jako aktuálního zdravotního stavu, tělesné kondice, rodinným prostředím a hlavně podmínkami v místě bydliště. Dospělí ve sportování hledají především zábavu a možnost upevnění svého zdraví. Ať už jde o organizovanou nebo neorganizovanou činnost, neměla by být ponechána sama sobě, nebo vůli kohokoli. Je nutné ji podporovat a vytvářet pro ni všestranné podmínky. A proto výstavba a koordinované využívání stávajících zařízení by měla být trvale v popředí našeho zájmu. Mělo by převládat přesvědčení, že výstavba tělovýchovných a sportovních zařízení nesporně patří, obdobně jako výstavba kulturních a zdravotnických zařízení k základní vybavenosti obce. Z týdeníku vlády ČR Veřejná správa vybral: Zbyněk Čermák Den matek První květnovou neděli byla široká veřejnost, především však maminky, babičky, tety.., pozvána na oslavu Dne matek, která se konala ve sportovní hale za mostem. Programu se zúčastnily děti MŠ a ZŠ Nosislav, ZUŠ Židlochovice a cimbálová kapela, která svými lidovými písněmi prokládala jednotlivá vystoupení. Ti nejmenší vystrojeni v pestrých šatičkách nás pobavili a dojali. Svým roztomilým breptáním nám přednesli spoustu básniček i písniček, ve kterých nechyběla slova maminka, láska, sluníčko, jaro.... Žáci třídy měli připraveny scénky, básničky podle scénářů svých učitelek. Zazněl i sborový zpěv. V hudební části odpoledne jsme mohli slyšet žáčky I. ročníku ZUŠ i děvčata navštěvující již II. cyklus. Výkony všech účinkujících byly na velmi vysoké úrovni, děti samy přistupovaly ke svým úkolům velmi zodpovědně. V průběhu odpoledne dostaly ženy občerstvení. Celý sváteční program byl zakončen kytičkou lidových písní a odměněn dlouhým potleskem z řad publika. Jana Hladká

4 Den matek v Lidovém domě Tak jako již několikrát od roku 1989 i letošní rok uspořádal Spolek pro postavení katolického domu a Orlovny ve spolupráci s KDU-ČSL v Nosislavi druhou květnovou neděli slavnost, při které členky těchto dvou organizací oslavily společně svátek matek. Letos poprvé po mnoha letech, po opravě omítek a nové malbě, se tato slavnost konala ve společenském sále spolku, kde bylo vytvořeno příjemné prostředí. Zahájení oslavy byl přítomen i pan starosta, který našim maminkám babičkám popřál hodně štěstí, zdraví a hodně trpělivosti při jejich nelehké práci - výchově našich dětí a vnoučat. Kulturní pásmo, které si mládež sama připravila, se všem přítomným velmi líbilo. U příležitosti tohoto významného svátku byla vystavena pamětní korouhev Jednoty čs. orla v Nosislavi, abychom si všichni připomněli, že chceme navazovat na tradice našich předků, které mají počátek v roce Josef Eliáš Poděkování Myslím, že se našim hasičům podařil ke Dni dětí vymyslet program, na který dlouho nezapomenou. Trošku nás zlobilo počasí, ale to se nedá naplánovat. Co jsme ovlivnit mohli, byla účast maminek s předškolními dětmi. I přes informovanost byla účast těchto dětí malá a možná si maminky ani neuvědomily, o co je ochudily. Po hrách a soutěžích, kde byl odměněn každý, což zahnalo slzičky a vyloudilo úsměv, je čekala odměna největší, a to jízda v hasičském autě. Marie Chumelová Jedeme na výlet Je krásné, slunečné ráno 20. května. U mateřské školy nedočkavě vyhlížíme autobus. Konečně je tady. Nastupujeme, poslední zamávání maminkám a už jedeme... Cestou pozorujeme auta na silnici, koleje, vlak a nádraží se semafory. První zastávka je na Lesním závodě v Břeclavi. Besedujeme s panem Pražákem z Odboru ochrany přírody OÚ v Břeclavi. Dozvídáme se mnoho zajímavého o tom, že na březích Dyje žije bobr a hnízdí tam čápi. V lesích žije mnoho druhů sýkorek ochránci přírody jim pro hnízdění zavěšují budky. Všechno vidíme na diapozitivech, i mládě orla královského a netopýra. My vyprávíme, jak se staráme v zimě o sýkorky a pozorujeme poštolky, které hnízdí na kostelní věži. Jednu jsme vyfotografovali, když seděla na okně školky. Předáváme fotografie a obrázky a pokračujeme v cestě do Hodonína. Po prohlídce zoologické zahrady dovádíme v Dětském koutku. Nechce se nám domů. Musíme pomýšlet na návrat. Po několika metrech cesty k autobusu máme strašnou žízeň a bolí nás nohy. U autobusu dostaneme napít a usadíme se na sedadla. Pan řidič pustí na videu Toma a Jerryho a za chvíli jsme doma. Zážitky dětí popsala: A. Brychtová, ředitelka MŠ Dětský den s hasiči Hasiči měli Dětský den vzorně připravený. Děti nadšeně soutěžily ve všech disciplínách. Největším zážitkem bylo hašení a projížďka v Kačeně. V následujícím týdnu chtěli být všichni kluci hasiči. Kreslili a modelovali hasičská auta. Že se jim to dařilo, dokládá náš obrázek. Věra Mrkvicová, učitelka MŠ Hody, hody, naše hody Blíží se nám opět to příjemné období, kdy je radost projít uklizenou a rozkvetlou dědinou. Možná, že by bylo dobré připomenout našim ustaraným hospodyňkám, že nejen bělostné záclony, nadýchané koláče a zářící okna jsou důležitá. Schovejte si dostatek sil pro setkání s přáteli, ale hlavně na hodovou zábavu. Myslím, že se máme letos na co těšit, naše mládež se asi zastyděla za loňskou stárkovskou absenci, nebo je zaskočilo, s jakou pohotovostí a mladistvým elánem se jejich role ujala střední generace. Snad jejich zájem probudila kulturní komise, ale nejdůležitější je, že stárci budou.

5 Je to tradice, která když se přeruší, velmi těžko se obnovuje. Tohle období příprav bude jednou patřit k jejich nejhezčím vzpomínkám. Marie Chumelová Z historie Obecní knihovny v Nosislavi Od kronikáře Fr. Nečase pochází první informace o existenci čtenářského spolku do r. 1914, který měl k dispozici 132 knih. Tyto knihy se za první světové války většinou ztratily. Z období první republiky se v kronice žádné údaje o obecní knihovně nenacházejí. Pravděpodobně existovaly čtenářské kroužky a menší knihovny v různých spolcích a organizacích pro členy. Po 2. světové válce je uvedeno v obecní kronice, že od r vykonával funkci knihovníka místní lidové knihovny (MLK) z ochoty p. učitel Jakub Kloupar. Tento soustředil v r veškerý knižní fond v obci (od různých organizací), takže MLK měla celkem 1428 svazků. Během r navštěvovalo knihovnu 126 čtenářů. Knihovna byla umístěna v prostorách bývalého bytu Pohostinství Jednota v budově MNV. Tento byl nucen pořídit na rozšířený knižní fond nové regály a dva pulty v ceně 2.300,-- Kčs, nahrazující třídílnou skříň, která na zvýšený počet knih již nestačila. Doplňování knižního fondu bylo v tehdejší době zajišťováno plánovitě z dotace, která činila 1 Kčs na obyvatele obce prostřednictvím Okresní knihovny v Židlochovicích. V červnu 1961 byla Místní lidová knihovna v Nosislavi přemístěna do nové místnosti v budově bývalé Státní spořitelny v 1. patře po provedené rekonstrukci (oddělení schodiště, samostatný vstup), v níž sídlí a poskytuje služby čtenářům dodnes. Ing. Otto Slouk Sbírka pro lidi v krizové situaci Nosislavský sbor Českobratrské církve evangelické děkuje všem dárcům, kteří přispěli do sbírky pro lidi v krizové situaci. Máme skutečně za co děkovat, protože rozsah sbírky předčil všechna naše očekávání. Svědčí to o tom, že i v naší obci není osud postižených lhostejný. Sbírka probíhala vždy ve středu a pátek ve dnech 5.,7.,12. a 14.května Dary byly přijímány střídající se službou ve vstupním sále Husova domu a vybralo se množství rozmanitých věcí. Samozřejmě bylo nejvíce ošacení, ale nechyběla také obuv, hračky, staré brýle, potraviny, domácí spotřebiče a objem navýšily i dětské kočárky a jízdní kola. Potěšilo, že na náklady odvozu bylo darováno do vystavené pokladničky Kč. Pracovníci Diakonie Úpice vše odvezli velkým stěhovacím vozem dne Co ještě dodat? Snad jen to, že organizátoři měli radost, když viděli, že dárci přicházející (a hlavně přijíždějící auty a jinými povozy) jsou skutečně z různých vrstev Nosislavi. Splnil se tak jeden předpoklad akce. Pro zajímavost dodáváme, že v návštěvní knize dárců bylo 188 podpisů (většinou zástupců rodin), z toho někteří přišli vícekrát. Po těchto zkušenostech máme za to, že opakování akce bude možné, avšak vhodné v časovém odstupu například v některém zimním měsíci. mgr. Hana Svobodová O Diakonii Úpice Právě skončenou humanitární pomoc v Nosislavi převzala Diakonie v Úpici. Je na místě sdělit o ní několik informací. Branou jejího střediska sociální pomoci projde za rok kolem 700 nákladních automobilů s věcmi pro potřebné. Je to vlastně továrna na humanitární pomoc. Pokaždé, když se vyloží dovezené sbírky, započne asi stovka zaměstnanců třídit a jednotlivé věci rozesílat po celé zemi i do zahraničí. Pomáhalo se např. při povodních, nyní jsou na prvním místě uprchlíci z Kosova. Středisko pomáhá i přímo bezdomovcům, propuštěným vězňům, nezaměstnaným atd. A to tak, že zřizuje se státní podporou místa pro jejich zaměstnání, případně i ubytování. Přestože výsledky práce připomínají výkon přístavu, letiště či nádraží, finanční rozpočet je podobný malé firmě. Výdaje jsou obrovské a ty tak, tak dohání příjmy pocházející ze sbírek od nejrůznějších lidí a spolků, z různých grantů a dotací. Středisko sociální pomoci v Úpici je členem Diakonie a misie Církve československé husitské a má statut neziskové organizace. podle denního tisku a propagačních materiálů: ing.vladimír Svoboda Sdělení redakce Jsme mile překvapeni stále větším zájmem pisatelů, kteří do Zpravodaje přinášejí příspěvky s různými náměty. Tento časopis je určen pro různorodou veřejnost a doufáme, že se zde najde pro každého něco. Po upřesnění pravidel pro vydávání a činnost Nosislavského zpravodaje, které schválila Obecní rada, sdělujeme občanům, kteří o to projeví zájem, že mohou i nadále posílat své příspěvky do rubriky Názory čtenářů, pokud se tyto budou týkat věcí veřejných. A to i v tom případě, že názor OZ či OR na téma bude odlišný. Redakce si však vyhrazuje právo neotiskovat či zkrátit příspěvek vulgární nebo podobně závadný. Současně má také Obecní zastupitelstvo, Obecní rada či některá z komisí dle tématu právo, vyjádřit se k problému. Aby mohli reagovat na ožehavé problémy členové obecních orgánů a sdělit své stanovisko do zpravodaje (ale nemusí), je třeba, aby příspěvek od občanů byl předán 1 měsíc před uzávěrkou. Jinak by příspěvek vyšel až v dalším čísle. redakční rada

6 Upozornění pro řidiče Jaro je takřka za námi, léto, prázdniny před námi. Jak všichni víme, doba dovolených znamená větší provoz na silnicích, školní prázdniny jsou spojeny s pobytem dětí téměř všude. A to i na místech pro řidiče nepřehledných, neočekávaných. Jejich reakce v blízkosti vozovky jsou často spontánní, nevyzpytatelné. Již hodně měsíců je v platnosti vyhláška, omezující nejvyšší povolenou rychlost v obci na 50 km/h. Bohužel ne všichni řidiči jsou ochotni toto respektovat. S politováním musím konstatovat, že nejnebezpečnějšími piráty silnic jsou i místní řidiči - rozverní mladíci, řítící se do obce rychlostí mnohem vyšší, než je předepsaných 50 km/h. Kéž by jim stačilo jen toto napomenutí, či peněžitá pokuta. Nikdo z nás snad neposlouchá rád kvílení brzd a houkání sanitek. Jana Hladká 1. MÁJ A PUBERTA Ne pro každého bylo prvomájové probuzení příjemné. U někoho nápisy na chodníku vyloudily úsměv, u druhého infarktový stav. Myslím, že v případě sklepu pana Lista nemůže být o legraci ani zmínka, tomuto se říká jednoduše vandalství. Možná, že když se naše mládež probudila z májového a alkoholového opojení, mohla použít kartáč a vodu, ale hlavně to kouzelné Promiňte. RR Pozor na zloděje! Chraňte svůj majetek! V poslední době se rozšířila tendence vykrádání bytů, chalup a chat, sklepních kójí, na dalším místě jsou krádeže osobních vozidel, jízdních kol, krádeže osobních dokladů a věcí. Proto bychom se měli zaměřit na celkové zabezpečení těchto objektů. Nejčastějším způsobem vloupání do bytů je použití hrubého násilí na vstupní dveře a to zejména vypáčení zámků, vysazení dveří, vyříznutí výplně a podobně. Proto je nejlepší ochranou proti vloupání komplexní zabezpečení. Zabezpečení vstupních dveří se netýká jen bytů, ale v plné míře i vchodových dveří domů, domků, vilek, chat a chalup, prodejen, kanceláří, skladů a podobně. Mnoho lidí si také myslí, že jim zloděj nemá co ukrást, protože nemají ve svém běžně zařízeném bytě nic cenného. Vykradení bytu je pak pro celou rodinu velkým šokem, už vůbec jen pomyšlení, že se nám v bytě někdo hrabal, prohledával naše osobní věci, o krádeži našeho majetku a ztrátě věcí (rodinné šperky, dopisy, fotografie) nemluvě. Navíc někteří pachatelé zařízení bytu i byt samotný pořádně zdemolují. Mnohdy si tak pachatel vybíjí svůj vztek, že v bytě nenašel přesně to, co očekával. Jak tedy omezit možnost vloupání? Především je dobré mít na dveřích nejméně dva dobré bezpečnostní zámky, u rodinných domků je dobrá celoplošná závora, bezpečnostní řetěz, poplašné zařízení nebo panoramatické kukátko, které umožňuje pohled na celý prostor přede dveřmi. Při delším pobytu mimo domov je důležité vybírat poštovní schránku, dále nenechávat zatažené záclony ani rolety, které ubezpečí pachatele, že v bytě nikdo není. Dále je nutné požádat známé o navštěvování našeho bytu, aby často větrali, otvírali okna a balkony. Finanční hotovost raději uložte na vkladní knížku na heslo a šperky a vzácné věci uložte v bankovním sejfu. Všechny tyto podstatné věci, které nejsou dodrženy, upozorní pachatele, že nejste doma. Druhým místem pro překonání objektů jsou zasklené plochy, především okna, sklepní a garážová okénka, balkónová okna a dveře, vikýře a větrací otvory, zejména jsou-li v přízemí, či lehce přístupné ze země. Zloději vyhledávají takové objekty, kdy majitel domu zapomene okna zavřít nebo je nechá pootevřená kvůli větrání. Proto před odjezdem navštivte sklep, zkontrolujte, zda uvnitř v bytě nejsou cenné věci a okna jsou zavřená, dále zatáhněte a uzamkněte bezpečnostní žaluzie, uložte žebříky a nářadí na nedostupné místo, aby je zloděj nemohl použít. Pokud jsou u oken a místností zabudovány elektrické zabezpečovací signalizace, nezapomeňte je před odchodem aktivovat. To vše platí i před odjezdem z chalupy či chaty. Třetím bodem je zabezpečení vozidla, protože ne každý s ním odjíždí na dovolenou. Především nenechávejte v autě nic lákavého jako kufříky, náprsní tašky, doklady od vozidla, ale ani autorádia. Při opuštění vozidla nenechávejte klíčky v zapalování, zamykejte a zavírejte okna, dále používejte mechanické zábrany jako tyč na volant, zámek řadící páky, autoalarm. Při delším parkování se vyplatí demontovat důležitou součástku z motoru. Máte-li možnost pronajmout si garáž, udělejte to. Platí zásada, že ze dvou stejných aut dá zloděj přednost tomu, které není zabezpečené. V poslední době se rozšířil trend koupit si kolo, především kolo horské s nejnovějším vybavením a dobrou značkou. Pokud odjíždíte na chalupu či chatu, nenechávejte kola umístěná ve sklepech či doma v bytě. Zloděj si vybere ten sklep, kde kolo stojí a po návratu majitel zjistí, že kolo někdo ukradl. Dále nenechávejte ani při krátkém opuštění kola neuzamčená, volně postavená. Raději je i na minutu zabezpečte řetězem, zámkem nebo je přimontujte k nějaké pevné nepřemístitelné věci jako je strom, sloup... Kola ponechávejte jen tam, kde je na ně dobře vidět a řádně je uzamknete. Tím předcházejte jejich krádeži. Policie ČR - obvodní oddělení Židlochovice pprap. Němčáková Renata

7 Zprávy z TJ Sokol Nosislav Kromě vrcholící mistrovské soutěže, v níž naši muži podávají skvělé výkony, se naše pozornost začíná upírat k největší akci v roce, kterou jsou bezesporu i letos tradiční Jakubské hody. V tomto roce vychází jejich termín na července. V pátek nám zahraje skupina Modul, v sobotu a neděli bude hrát dechová kapela Blučiňáci. Kromě nás se na hody již několik týdnů připravují také stárci, které dal dohromady pan Karpíšek. I jejich jménem chceme pozvat všechny příznivce dechovky a tance a poprosit fandy fotbalu o pomoc při přípravě. Všem přejeme veselou zábavu. Výbor TJ Nosislav Končí školní rok a tak tu máme několik perliček ze školních lavic. Proč dostal můj syn ze zeměpisu pětku? ptá se otec učitele. Protože hledal Rimavskou Soboru v kalendáři! Může být žák potrestán za něco, co neudělal? ptá je Honzík učitelky. Ne, nemůže. Tak vám oznamuji, že jsem neudělal domácí úkol. Je březen, milé děti. Copak je přede dveřmi? Prosím, rohožka, paní učitelko, vykřikne Pepíček. Novinky v knihovně: Pro mládež Pro dospělé Barberová: Tajemství hlubin Clarke: Proti pádu noci Blytonová: Kamarádky Dantr: V hlubinách mozku Chalmers: In-line bruslení Grey: Světla západních hvězd Farley: Černý hřebec Herzová: Osud s vůní fialek Fenwicková: Sexuální výchova Komendová: Medová Holka Fogle: Jak pečovat o štěně Loukotková: Žít jednou spolu Kubanová: Dětem o OH Praschl-Bichler: Císařské dětství Legoeff: Evropské dějiny dětem Rendell: Čas všechno zahojí Švandrlík: Kopyto, Mňouk a mimozemšťané Sequens: Hříšní lidé města brněnského Steelová: Daleké obzory Tomanová: Úschovna lásky Hora: Toulky českou minulostí díl Jahelka: Minimum k soudu Rakousko a Vídeň průvodce Svoboda: Minimum o rodokmenu Kam vás zve Zpravodaj? Na oslavy 100. výročí založení Hasičského sboru v Nosislavi srdečně zvou místní hasiči. Program bude následující: v pátek 18. června ve 20 hodin se koná taneční zábava v areálu Sokola, hraje skupina MODUL. V neděli 20. června ve přijedou hasičské jednotky, ve 13 hodin začne slavnostní průvod obcí. Ve 14 hodin v areálu Sokola můžete zhlédnout ukázky hasičské techniky a ukázky hasičských zásahů. Celou nedělní slavnost bude doprovázet kapela Blučiňáci. Kulturní a školská komise zve všechny rodiče a děti na Zábavné odpoledne, které se uskuteční dne 30. června 1999 v hod. na hřišti TJ Sokol. Uvidíte ukázky z leteckého modelářství a z činnosti kynologického klubu. Na novém volejbalovém hřišti proběhne turnaj ve volejbalu místních družstev. Konec školního roku oslavíme také táborákem. Prodej nápojů bude zajištěn. Zveme všechny, kteří se chtějí pobavit i zazpívat. Přineste dobrou náladu, a kdo chce, i nějaký hudební nástroj.

8 Na tel. č nahlašujte svá telefonní čísla, jména či firmy, chcete-li být uvedeni v místním telefonním seznamu obce Nosislav. Uzávěrka je V měsíci květnu a červnu se dožívají životních jubileí tito naši spoluobčané: Mrkvicová Milada Komenského let Sixtová Marie Městečko let Hrabal Josef Komenského let Košarová Marie Komenského let Brabec Jan Komenského let Váňová Libuše Komenského let Štýblová Jarmila Komenského let Moučková Marie Družstevní let Mikulášek Vlastislav Dolní Kroupná let Charvátová Růžena Pod Kopcem let Blahopřejeme manželům Martině a Milanu Rohrerovi, Dolní Kroupná 115 k narození jejich dcery Adély (nar ). V nedávné době naše řady opustili a zůstávají jen v naší paměti spoluobčané: Dne 24. dubna zemřel pan František S c h n e i d e r, Horní Kroupná, ve věku 80 let. Dne 19. května zemřel pan Vlastimil S v o b o d a, Kroužek 42, ve věku 76 let. Dne 26. května zemřel pan Josef M a l í k, Horní Kroupná 230, ve věku 68 let. Dne 1. června zemřela paní Věra H l a v á č k o v á, Městečko 9, ve věku 76 let. Dne 13. června zemřel pan Vlastislav M a h o v s k ý, Horní Kroupná 81, ve věku 68 let. Věnujme jim tichou vzpomínku. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem kteří se podíleli na obsahu tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více