PDF created with FinePrint pdffactory trial version

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com"

Transkript

1 Založení sboru dobrovolných hasičů v Nosislavi se vztahuje k roku Uplynulo již sto let od doby, kdy byl v Nosislavi občany naší obce a dalšími příznivci, založen Hasičský sbor. Právě v nadcházejících dnech si toto výročí připomene. Všichni hasiči se pilně připravují na oslavy, chtějí, aby se vše jen blýskalo a zejména nacvičují hasičské techniky, aby mohli zasáhnout v případě skutečného požáru či jiného nebezpečí. Pomoc druhým je úkol, který, jak se můžeme dovědět v následujících řádcích (vybraných z hasičské kroniky a protokolárních knih místního sboru), napomohl založení sboru. Tímto úkolem se řídí dodnes. Přejeme všem dětem, které se nadchly pro hasičství, aby jim to přineslo nejen práci a naplnění volného času, ale také mnoho radosti. Nyní si připomeňme začátky hasičů. I přes mnohé překážky, hlavně finanční, se za výrazné podpory tehdejšího obecního zastupitelstva v čele se starostou Václavem Samsonem podařilo tento potřebný útvar založit. První ustavující schůze se konala za účasti 44 přítomných osob, včetně obecního zastupitelstva. Schůzi vedl nejstarší člen ustavujícího výboru p. Pavel Solnička a všem připomíná nutnost založení sboru, který se má řídit podle hesla Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Do funkcí činovníků a ostatních členů sboru byli zvoleni tito lidé: p. Pavel Solnička předsedou, p.václav Mahovský místopředseda, p. Josef Kořista jednatel, p. Jakub Loskot pokladník, p.františek Špička člen výboru, p. František Hlaváček velitelem, p. Josef Jerson - I. podvelitel, p.václav Hlaváček- II. podvelitel, p. Alois Unger četařem lezců, p. Václav Sedlo- četařem stříkačky, p.martin Lukl zbrojmistr, p. Jan Hanuška trubač. Po založení a ustavení sboru nastal další problém, a to s koupí výzbroje a hlavně se stříkačkou. Finanční pomoci se sboru dostalo až Do této doby konána pouze cvičení prostná a pochodová. Ruční stříkačka byla objednána se vším příslušenstvím u firmy Ad. Hillera - vdova a syn Brno, včetně 3 kusů dvoumetrových savic, 40 metrů konopných hadic, 1 koncovky, 2 kulic, 2 lopat, 2 kopáčů a 2 střechových žebřů, to vše za cenu 1816 korun. Vše bylo sboru dodáno Ovšem stříkačku nebylo kam uložit. Po delším vyjednávání bylo uvolněno skladiště uhlí patřící spolku Blahoděj. Řešení to nebylo zrovna ideální, protože hala byla tmavá a vlhká, ale jiná možnost se sboru nenabízela udeřil blesk do dvora Boudky, kde přes veškerou snahu sboru nosislavského i němčického shořela stodola i s lednicí. Na to v noci vypukl požár u pana Jana Hrabala č.p.115 a zničil celý domek i s částí úrody. Záchranných akcí se sbor účastnil v plné míře. Sousední domy byly zachráněny. Ten samý rok se sbor zúčastnil záchranných prací při požáru pana Kosiny v Křepicích. Ještě téhož roku 1900, přesné datum není známo, se sbor zúčastnil likvidace požáru ve Velkých Němčicích, kdy shořely čtyři domky. Koncem roku 1900 čítá sbor 25 členů, což je o pět méně než roku předešlého. Koncem roku zasahoval sbor u rozvodněné řeky Švarcavy. Počátkem roku 1901, přistoupili ke sboru tři noví členové. Hned na to dne , právě na Tři krále před osmou hodinou večerní, vypukl velký požár v č.p. 194 p. Františka Chmelíka. Za vlivu silného větru došlo k rozšíření plamene na ostatní domky. Je nutno říci, že střechy byly ještě většinou doškové, a proto i za velmi obětavé práce celého sboru, který pracoval v krutém mrazu, byly 4 domky v plamenech, mimo už shořelého domku pana Chmelíka. Na valné hromadě předseda Pavel Solnička doporučuje odebírání časopisu Hasičská jednota, jako něco navíc ke vzdělání dobrovolných hasičů. Tento návrh je přijat. Dne se vzdává funkce velitel Fr. Hlaváček vzhledem k nepořádkům a nepříjemnostem s některými členy se koná schůze, do které se odkládá rezignace Fr. Hlaváčka a za přítomnosti 16 členů je požádán, aby rezignaci odvolal. Fr. Hlaváček přijímá. Sestavil: Jakub Škrabal a redakce

2 Zprávy z obecního úřadu V měsíci květnu se konalo řádné zasedání obecního zastupitelstva. Hlavním bodem programu jednání bylo rozhodnutí zastupitelů postoupit zástavní právo k akciím JMP a.s. a JME a.s. Živnostenské bance a.s. Dividendy z těchto akcií jsou u JME minimální a JMP nevyplácí dividendy vůbec. Nízký počet akcií, které obec vlastní, neumožňuje jakýmkoliv způsobem uplatnit náměty obce na hospodaření s majetkem uvedených akciových společností. Jedná se tedy o majetek obce, který v současné době ani výhledově nepřináší žádný užitek. Starostové měst a obcí okresu Brno - venkov byli přizváni ke společnému postupu při projednávání postoupení zástavního práva ke jmenovaným akciím, což bylo výhodné z důvodu převodu většího množství akcií, a tím možnost získání výhodné prémie za každou postoupenou akcii. Z období kupónové privatizace si dobře pamatujeme, že nevhodné zacházení s akciemi přineslo mnoha lidem zklamání. Postoupení zástavního práva na akcie JMP a.s. a JME a.s. se momentálně jeví jako nejoptimálnější řešení a ve svém důsledku přinese solidní finanční zázemí pro rozvoj a údržbu obce. V měsíci květnu byla započata akce Weisova ulička. Realizace každého záměru přináší různá úskalí, hlavně při provádění zemních prácí. Často se narazí na různé překážky, které nám zanechali naši předkové. Potom je nutno přistoupit k drobným změnám, při kterých se musí především zachovat původní funkčnost dané lokality. Stejně tomu tak bylo i při opravě uličky. Při této příležitosti bych Vás chtěl požádat o shovívavost a vzájemnou toleranci. Rekonstrukcí a oprav vozovek a chodníků nás čeká v obci ještě mnoho a vždy se to bude dotýkat více občanů, kteří budou sousedit přímo s rekonstruovanou částí veřejného prostranství. Areál Za mostem dostává novou tvář. Terénní úpravy jsou před dokončením a volejbalové hřiště, které vzniklo v návaznosti na tenisové kurty, jistě přinese vyžití pro širokou veřejnost. Děkuji všem, kteří přispěli dobrovolnou prací při výstavbě hřiště. Ve zbývající části prostranství bude provedena parková úprava s dětským hřištěm. Jménem zastupitelů obce přeji zdárný průběh oslavám 100. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů a všem občanům obce příjemné prožití letních měsíců. Z. Rychtář - starosta obce Máte děti hudebně, výtvarně či pohybově nadané? Posláním ZUŠ je dávat talentovaným dětem základy uměleckého vzdělání, vést je ke kultivovanému projevu a chování a ty nejnadanější připravovat k přijímacím zkouškám na umělecké školy střední i vysoké. Naše škola má bohatou tradici. Byla založena a patřila tak mezi nejstarší umělecké školy na okrese. Na škole se vyučovala nejdříve pouze hra na housle a klavír. Postupně se výuka rozšiřovala o další obory, nejen hudební, ale i výtvarný a taneční. ZUŠ v Židlochovicích má také pobočku v Rajhradě a celkem ji navštěvuje 400 žáků z celého okolí (z Nosislavi jich je 18). O jejich odborný růst se stará 20 pedagogů. V současné době probíhá výuka ve hře na klavír, klávesové nástroje,housle, kytaru, akordeon, flétnu příčnou i zobcovou, klarinet, trubku, baskřídlovku, baryton, trombon a bicí. Škola svoji práci představila na řadě koncertů, besídek školních i třídních, na výchovných koncertech pořádaných a velmi oblíbených pro MŠ a základní školy. Žáci se také letos účastnili oblastních soutěží ve hře na klavír, kytaru a housle. Z těchto soutěží si přivezli 4krát třetí místo a čestná uznání. Výuka je zabezpečena kvalitním pedagogickým sborem a dle možností probíhá v estetickém prostředí s odpovídajícím vybavením a učebními pomůckami (s výjimkou tanečního a výtvarného oboru v Židlochovicích, kde tyto podmínky zatím nejsou umožněny). p. ředitelka Hrubá ZUŠ v Židlochovicích Základní škola v Nosislavi informuje Konec školního roku se velmi rychle blíží a máme pocit, že čím dál tím rychleji. Mám upřímnou radost z toho, co se nám podařilo a ráda se o ni podělím hlavně s rodiči budoucích prvňáků a čtvrťáků jsme navštívili s našim panem starostou paní ředitelku školského úřadu v Brně. Předem domluvené jednání mělo pouze jeden cíl. Snažili jsme se zachránit 1. a 4. ročník od téměř jistého spojování. Paní ředitelka byla velmi příjemná a po zvážení všech pro a proti je výsledek pro děti více než uspokojivý. Spojovat se nebude! Děkuji panu starostovi za postoj, kterým hájil zájmy našich dětí. (vašich dětí) Od budeme mít zase pět tříd. Dojde k personálním změnám z důvodu nedostatečné kvalifikovanosti některých zaměstnanců školy. Dvě místa jsou k dispozici absolventům VŠ pedagogického směru nebo dálkově studujícím tentýž typ školy. Z akcí, kterých se od března škola zúčastnila bych ráda jmenovala: filmové představení Egyptský princ, Výchovný koncert pedagogů z JAMU v Brně, karneval pořádaný společně s MŠ. Současně děkuji za výbornou spolupráci paní ředitelce MŠ. Výchovný pořad Na silnici nejsi sám, loutkové divadlo ke Dni dětí pro ročník a Den plný her. Děkujeme za spolupráci nosislavským hasičům, byli perfektně připraveni. Ve škole proběhly také třídní pohovory, celodenní exkurze 5. ročníku do Prahy a výstava

3 učebnic pro školní rok 1999/2000. Žáci si pod vedením svých učitelek připravili kulturní program ke Dni matek, fotili se a na Lehkoatletickém trojboji získali M. Daňková, M. Horčičková a E. Brabcová (5. ročník) 2. místo a M. Jelínek, I. Horálek, L. Novotný (4. a 5. ročník) 3. místo. Čeká nás ještě klasifikační porada, fotbalový turnaj v Rajhradicích, konec školního roku a rozloučení s odcházejícími dětmi. Děkuji všem rodičům za spolupráci při řešení problémů, které vznikly během tohoto školního roku. Stejně tak děkuji za spolupráci členům OZ. Dětem přeji slunečné a spokojené prázdniny, rodičům a všem občanům příjemnou dovolenou. Martina Pokorná ředitelka ZŠ Tělesná výchova a sport na přelomu století Důležitým úkolem současné doby je vytvoření podmínek pro pohybovou činnost občanů jako jednoho z prostředků zdravotní prevence a účelného využití volného času. Významná je úloha tělovýchovy a sportu pro rozvoj osobnosti, jejího sociálního vědomí a morálních vlastností, zejména v dětství a dospívání. Rovněž aktivní způsob života v občanských tělovýchovných sdruženích vede k toleranci, spolupráci a stává se tak zvláště u mládeže nejefektivnějším způsobem prevence drogové závislosti, alkoholismu, kriminality a dalších negativních jevů. Musíme vnímat a respektovat rostoucí společenský význam tělesné výchovy a sportu, který se stává součástí naší politiky. Je třeba denně konstatovat, že prvořadý zájem státu (obce) je podpora zdraví a tělesného rozvoje co nejširšího počtu lidí, zvláště pak dětí a mládeže. Je zvlášť důležité trvale získávat mladé lidi pro sport, nikoliv organizováním kampaní, ale podporou pravidelné sportovní činnosti. Při utváření celkového pohybového režimu dětí a mládeže sehrává nezastupitelnou roli povinná školní tělesná výchova. Tyto hodiny, kterých je i tak málo, by měly být max. a efektivně využívány. Mimo jiné to znamená rozšířit nabídku a možnosti v tělovýchovných jednotách a klubech především pro rozsáhlou skupinu pohybově méně talentované. Za jednu z cest považujeme zpřístupnění tělovýchovných a sportovních zařízení pro spontánní pohybové využití dětí, mládeže, případně i rodinných kolektivů a to navzdory tomu, že to přináší řadu potíží s údržbou a dozorem. Sport a dospělí Je to činnost na rozdíl od mládeže velmi nepravidelná, často neorganizovaná. Poněkud větší je aktivita mužů než žen a s přibývajícím věkem se výrazně snižuje. Je to dáno řadou činitelů jako aktuálního zdravotního stavu, tělesné kondice, rodinným prostředím a hlavně podmínkami v místě bydliště. Dospělí ve sportování hledají především zábavu a možnost upevnění svého zdraví. Ať už jde o organizovanou nebo neorganizovanou činnost, neměla by být ponechána sama sobě, nebo vůli kohokoli. Je nutné ji podporovat a vytvářet pro ni všestranné podmínky. A proto výstavba a koordinované využívání stávajících zařízení by měla být trvale v popředí našeho zájmu. Mělo by převládat přesvědčení, že výstavba tělovýchovných a sportovních zařízení nesporně patří, obdobně jako výstavba kulturních a zdravotnických zařízení k základní vybavenosti obce. Z týdeníku vlády ČR Veřejná správa vybral: Zbyněk Čermák Den matek První květnovou neděli byla široká veřejnost, především však maminky, babičky, tety.., pozvána na oslavu Dne matek, která se konala ve sportovní hale za mostem. Programu se zúčastnily děti MŠ a ZŠ Nosislav, ZUŠ Židlochovice a cimbálová kapela, která svými lidovými písněmi prokládala jednotlivá vystoupení. Ti nejmenší vystrojeni v pestrých šatičkách nás pobavili a dojali. Svým roztomilým breptáním nám přednesli spoustu básniček i písniček, ve kterých nechyběla slova maminka, láska, sluníčko, jaro.... Žáci třídy měli připraveny scénky, básničky podle scénářů svých učitelek. Zazněl i sborový zpěv. V hudební části odpoledne jsme mohli slyšet žáčky I. ročníku ZUŠ i děvčata navštěvující již II. cyklus. Výkony všech účinkujících byly na velmi vysoké úrovni, děti samy přistupovaly ke svým úkolům velmi zodpovědně. V průběhu odpoledne dostaly ženy občerstvení. Celý sváteční program byl zakončen kytičkou lidových písní a odměněn dlouhým potleskem z řad publika. Jana Hladká

4 Den matek v Lidovém domě Tak jako již několikrát od roku 1989 i letošní rok uspořádal Spolek pro postavení katolického domu a Orlovny ve spolupráci s KDU-ČSL v Nosislavi druhou květnovou neděli slavnost, při které členky těchto dvou organizací oslavily společně svátek matek. Letos poprvé po mnoha letech, po opravě omítek a nové malbě, se tato slavnost konala ve společenském sále spolku, kde bylo vytvořeno příjemné prostředí. Zahájení oslavy byl přítomen i pan starosta, který našim maminkám babičkám popřál hodně štěstí, zdraví a hodně trpělivosti při jejich nelehké práci - výchově našich dětí a vnoučat. Kulturní pásmo, které si mládež sama připravila, se všem přítomným velmi líbilo. U příležitosti tohoto významného svátku byla vystavena pamětní korouhev Jednoty čs. orla v Nosislavi, abychom si všichni připomněli, že chceme navazovat na tradice našich předků, které mají počátek v roce Josef Eliáš Poděkování Myslím, že se našim hasičům podařil ke Dni dětí vymyslet program, na který dlouho nezapomenou. Trošku nás zlobilo počasí, ale to se nedá naplánovat. Co jsme ovlivnit mohli, byla účast maminek s předškolními dětmi. I přes informovanost byla účast těchto dětí malá a možná si maminky ani neuvědomily, o co je ochudily. Po hrách a soutěžích, kde byl odměněn každý, což zahnalo slzičky a vyloudilo úsměv, je čekala odměna největší, a to jízda v hasičském autě. Marie Chumelová Jedeme na výlet Je krásné, slunečné ráno 20. května. U mateřské školy nedočkavě vyhlížíme autobus. Konečně je tady. Nastupujeme, poslední zamávání maminkám a už jedeme... Cestou pozorujeme auta na silnici, koleje, vlak a nádraží se semafory. První zastávka je na Lesním závodě v Břeclavi. Besedujeme s panem Pražákem z Odboru ochrany přírody OÚ v Břeclavi. Dozvídáme se mnoho zajímavého o tom, že na březích Dyje žije bobr a hnízdí tam čápi. V lesích žije mnoho druhů sýkorek ochránci přírody jim pro hnízdění zavěšují budky. Všechno vidíme na diapozitivech, i mládě orla královského a netopýra. My vyprávíme, jak se staráme v zimě o sýkorky a pozorujeme poštolky, které hnízdí na kostelní věži. Jednu jsme vyfotografovali, když seděla na okně školky. Předáváme fotografie a obrázky a pokračujeme v cestě do Hodonína. Po prohlídce zoologické zahrady dovádíme v Dětském koutku. Nechce se nám domů. Musíme pomýšlet na návrat. Po několika metrech cesty k autobusu máme strašnou žízeň a bolí nás nohy. U autobusu dostaneme napít a usadíme se na sedadla. Pan řidič pustí na videu Toma a Jerryho a za chvíli jsme doma. Zážitky dětí popsala: A. Brychtová, ředitelka MŠ Dětský den s hasiči Hasiči měli Dětský den vzorně připravený. Děti nadšeně soutěžily ve všech disciplínách. Největším zážitkem bylo hašení a projížďka v Kačeně. V následujícím týdnu chtěli být všichni kluci hasiči. Kreslili a modelovali hasičská auta. Že se jim to dařilo, dokládá náš obrázek. Věra Mrkvicová, učitelka MŠ Hody, hody, naše hody Blíží se nám opět to příjemné období, kdy je radost projít uklizenou a rozkvetlou dědinou. Možná, že by bylo dobré připomenout našim ustaraným hospodyňkám, že nejen bělostné záclony, nadýchané koláče a zářící okna jsou důležitá. Schovejte si dostatek sil pro setkání s přáteli, ale hlavně na hodovou zábavu. Myslím, že se máme letos na co těšit, naše mládež se asi zastyděla za loňskou stárkovskou absenci, nebo je zaskočilo, s jakou pohotovostí a mladistvým elánem se jejich role ujala střední generace. Snad jejich zájem probudila kulturní komise, ale nejdůležitější je, že stárci budou.

5 Je to tradice, která když se přeruší, velmi těžko se obnovuje. Tohle období příprav bude jednou patřit k jejich nejhezčím vzpomínkám. Marie Chumelová Z historie Obecní knihovny v Nosislavi Od kronikáře Fr. Nečase pochází první informace o existenci čtenářského spolku do r. 1914, který měl k dispozici 132 knih. Tyto knihy se za první světové války většinou ztratily. Z období první republiky se v kronice žádné údaje o obecní knihovně nenacházejí. Pravděpodobně existovaly čtenářské kroužky a menší knihovny v různých spolcích a organizacích pro členy. Po 2. světové válce je uvedeno v obecní kronice, že od r vykonával funkci knihovníka místní lidové knihovny (MLK) z ochoty p. učitel Jakub Kloupar. Tento soustředil v r veškerý knižní fond v obci (od různých organizací), takže MLK měla celkem 1428 svazků. Během r navštěvovalo knihovnu 126 čtenářů. Knihovna byla umístěna v prostorách bývalého bytu Pohostinství Jednota v budově MNV. Tento byl nucen pořídit na rozšířený knižní fond nové regály a dva pulty v ceně 2.300,-- Kčs, nahrazující třídílnou skříň, která na zvýšený počet knih již nestačila. Doplňování knižního fondu bylo v tehdejší době zajišťováno plánovitě z dotace, která činila 1 Kčs na obyvatele obce prostřednictvím Okresní knihovny v Židlochovicích. V červnu 1961 byla Místní lidová knihovna v Nosislavi přemístěna do nové místnosti v budově bývalé Státní spořitelny v 1. patře po provedené rekonstrukci (oddělení schodiště, samostatný vstup), v níž sídlí a poskytuje služby čtenářům dodnes. Ing. Otto Slouk Sbírka pro lidi v krizové situaci Nosislavský sbor Českobratrské církve evangelické děkuje všem dárcům, kteří přispěli do sbírky pro lidi v krizové situaci. Máme skutečně za co děkovat, protože rozsah sbírky předčil všechna naše očekávání. Svědčí to o tom, že i v naší obci není osud postižených lhostejný. Sbírka probíhala vždy ve středu a pátek ve dnech 5.,7.,12. a 14.května Dary byly přijímány střídající se službou ve vstupním sále Husova domu a vybralo se množství rozmanitých věcí. Samozřejmě bylo nejvíce ošacení, ale nechyběla také obuv, hračky, staré brýle, potraviny, domácí spotřebiče a objem navýšily i dětské kočárky a jízdní kola. Potěšilo, že na náklady odvozu bylo darováno do vystavené pokladničky Kč. Pracovníci Diakonie Úpice vše odvezli velkým stěhovacím vozem dne Co ještě dodat? Snad jen to, že organizátoři měli radost, když viděli, že dárci přicházející (a hlavně přijíždějící auty a jinými povozy) jsou skutečně z různých vrstev Nosislavi. Splnil se tak jeden předpoklad akce. Pro zajímavost dodáváme, že v návštěvní knize dárců bylo 188 podpisů (většinou zástupců rodin), z toho někteří přišli vícekrát. Po těchto zkušenostech máme za to, že opakování akce bude možné, avšak vhodné v časovém odstupu například v některém zimním měsíci. mgr. Hana Svobodová O Diakonii Úpice Právě skončenou humanitární pomoc v Nosislavi převzala Diakonie v Úpici. Je na místě sdělit o ní několik informací. Branou jejího střediska sociální pomoci projde za rok kolem 700 nákladních automobilů s věcmi pro potřebné. Je to vlastně továrna na humanitární pomoc. Pokaždé, když se vyloží dovezené sbírky, započne asi stovka zaměstnanců třídit a jednotlivé věci rozesílat po celé zemi i do zahraničí. Pomáhalo se např. při povodních, nyní jsou na prvním místě uprchlíci z Kosova. Středisko pomáhá i přímo bezdomovcům, propuštěným vězňům, nezaměstnaným atd. A to tak, že zřizuje se státní podporou místa pro jejich zaměstnání, případně i ubytování. Přestože výsledky práce připomínají výkon přístavu, letiště či nádraží, finanční rozpočet je podobný malé firmě. Výdaje jsou obrovské a ty tak, tak dohání příjmy pocházející ze sbírek od nejrůznějších lidí a spolků, z různých grantů a dotací. Středisko sociální pomoci v Úpici je členem Diakonie a misie Církve československé husitské a má statut neziskové organizace. podle denního tisku a propagačních materiálů: ing.vladimír Svoboda Sdělení redakce Jsme mile překvapeni stále větším zájmem pisatelů, kteří do Zpravodaje přinášejí příspěvky s různými náměty. Tento časopis je určen pro různorodou veřejnost a doufáme, že se zde najde pro každého něco. Po upřesnění pravidel pro vydávání a činnost Nosislavského zpravodaje, které schválila Obecní rada, sdělujeme občanům, kteří o to projeví zájem, že mohou i nadále posílat své příspěvky do rubriky Názory čtenářů, pokud se tyto budou týkat věcí veřejných. A to i v tom případě, že názor OZ či OR na téma bude odlišný. Redakce si však vyhrazuje právo neotiskovat či zkrátit příspěvek vulgární nebo podobně závadný. Současně má také Obecní zastupitelstvo, Obecní rada či některá z komisí dle tématu právo, vyjádřit se k problému. Aby mohli reagovat na ožehavé problémy členové obecních orgánů a sdělit své stanovisko do zpravodaje (ale nemusí), je třeba, aby příspěvek od občanů byl předán 1 měsíc před uzávěrkou. Jinak by příspěvek vyšel až v dalším čísle. redakční rada

6 Upozornění pro řidiče Jaro je takřka za námi, léto, prázdniny před námi. Jak všichni víme, doba dovolených znamená větší provoz na silnicích, školní prázdniny jsou spojeny s pobytem dětí téměř všude. A to i na místech pro řidiče nepřehledných, neočekávaných. Jejich reakce v blízkosti vozovky jsou často spontánní, nevyzpytatelné. Již hodně měsíců je v platnosti vyhláška, omezující nejvyšší povolenou rychlost v obci na 50 km/h. Bohužel ne všichni řidiči jsou ochotni toto respektovat. S politováním musím konstatovat, že nejnebezpečnějšími piráty silnic jsou i místní řidiči - rozverní mladíci, řítící se do obce rychlostí mnohem vyšší, než je předepsaných 50 km/h. Kéž by jim stačilo jen toto napomenutí, či peněžitá pokuta. Nikdo z nás snad neposlouchá rád kvílení brzd a houkání sanitek. Jana Hladká 1. MÁJ A PUBERTA Ne pro každého bylo prvomájové probuzení příjemné. U někoho nápisy na chodníku vyloudily úsměv, u druhého infarktový stav. Myslím, že v případě sklepu pana Lista nemůže být o legraci ani zmínka, tomuto se říká jednoduše vandalství. Možná, že když se naše mládež probudila z májového a alkoholového opojení, mohla použít kartáč a vodu, ale hlavně to kouzelné Promiňte. RR Pozor na zloděje! Chraňte svůj majetek! V poslední době se rozšířila tendence vykrádání bytů, chalup a chat, sklepních kójí, na dalším místě jsou krádeže osobních vozidel, jízdních kol, krádeže osobních dokladů a věcí. Proto bychom se měli zaměřit na celkové zabezpečení těchto objektů. Nejčastějším způsobem vloupání do bytů je použití hrubého násilí na vstupní dveře a to zejména vypáčení zámků, vysazení dveří, vyříznutí výplně a podobně. Proto je nejlepší ochranou proti vloupání komplexní zabezpečení. Zabezpečení vstupních dveří se netýká jen bytů, ale v plné míře i vchodových dveří domů, domků, vilek, chat a chalup, prodejen, kanceláří, skladů a podobně. Mnoho lidí si také myslí, že jim zloděj nemá co ukrást, protože nemají ve svém běžně zařízeném bytě nic cenného. Vykradení bytu je pak pro celou rodinu velkým šokem, už vůbec jen pomyšlení, že se nám v bytě někdo hrabal, prohledával naše osobní věci, o krádeži našeho majetku a ztrátě věcí (rodinné šperky, dopisy, fotografie) nemluvě. Navíc někteří pachatelé zařízení bytu i byt samotný pořádně zdemolují. Mnohdy si tak pachatel vybíjí svůj vztek, že v bytě nenašel přesně to, co očekával. Jak tedy omezit možnost vloupání? Především je dobré mít na dveřích nejméně dva dobré bezpečnostní zámky, u rodinných domků je dobrá celoplošná závora, bezpečnostní řetěz, poplašné zařízení nebo panoramatické kukátko, které umožňuje pohled na celý prostor přede dveřmi. Při delším pobytu mimo domov je důležité vybírat poštovní schránku, dále nenechávat zatažené záclony ani rolety, které ubezpečí pachatele, že v bytě nikdo není. Dále je nutné požádat známé o navštěvování našeho bytu, aby často větrali, otvírali okna a balkony. Finanční hotovost raději uložte na vkladní knížku na heslo a šperky a vzácné věci uložte v bankovním sejfu. Všechny tyto podstatné věci, které nejsou dodrženy, upozorní pachatele, že nejste doma. Druhým místem pro překonání objektů jsou zasklené plochy, především okna, sklepní a garážová okénka, balkónová okna a dveře, vikýře a větrací otvory, zejména jsou-li v přízemí, či lehce přístupné ze země. Zloději vyhledávají takové objekty, kdy majitel domu zapomene okna zavřít nebo je nechá pootevřená kvůli větrání. Proto před odjezdem navštivte sklep, zkontrolujte, zda uvnitř v bytě nejsou cenné věci a okna jsou zavřená, dále zatáhněte a uzamkněte bezpečnostní žaluzie, uložte žebříky a nářadí na nedostupné místo, aby je zloděj nemohl použít. Pokud jsou u oken a místností zabudovány elektrické zabezpečovací signalizace, nezapomeňte je před odchodem aktivovat. To vše platí i před odjezdem z chalupy či chaty. Třetím bodem je zabezpečení vozidla, protože ne každý s ním odjíždí na dovolenou. Především nenechávejte v autě nic lákavého jako kufříky, náprsní tašky, doklady od vozidla, ale ani autorádia. Při opuštění vozidla nenechávejte klíčky v zapalování, zamykejte a zavírejte okna, dále používejte mechanické zábrany jako tyč na volant, zámek řadící páky, autoalarm. Při delším parkování se vyplatí demontovat důležitou součástku z motoru. Máte-li možnost pronajmout si garáž, udělejte to. Platí zásada, že ze dvou stejných aut dá zloděj přednost tomu, které není zabezpečené. V poslední době se rozšířil trend koupit si kolo, především kolo horské s nejnovějším vybavením a dobrou značkou. Pokud odjíždíte na chalupu či chatu, nenechávejte kola umístěná ve sklepech či doma v bytě. Zloděj si vybere ten sklep, kde kolo stojí a po návratu majitel zjistí, že kolo někdo ukradl. Dále nenechávejte ani při krátkém opuštění kola neuzamčená, volně postavená. Raději je i na minutu zabezpečte řetězem, zámkem nebo je přimontujte k nějaké pevné nepřemístitelné věci jako je strom, sloup... Kola ponechávejte jen tam, kde je na ně dobře vidět a řádně je uzamknete. Tím předcházejte jejich krádeži. Policie ČR - obvodní oddělení Židlochovice pprap. Němčáková Renata

7 Zprávy z TJ Sokol Nosislav Kromě vrcholící mistrovské soutěže, v níž naši muži podávají skvělé výkony, se naše pozornost začíná upírat k největší akci v roce, kterou jsou bezesporu i letos tradiční Jakubské hody. V tomto roce vychází jejich termín na července. V pátek nám zahraje skupina Modul, v sobotu a neděli bude hrát dechová kapela Blučiňáci. Kromě nás se na hody již několik týdnů připravují také stárci, které dal dohromady pan Karpíšek. I jejich jménem chceme pozvat všechny příznivce dechovky a tance a poprosit fandy fotbalu o pomoc při přípravě. Všem přejeme veselou zábavu. Výbor TJ Nosislav Končí školní rok a tak tu máme několik perliček ze školních lavic. Proč dostal můj syn ze zeměpisu pětku? ptá se otec učitele. Protože hledal Rimavskou Soboru v kalendáři! Může být žák potrestán za něco, co neudělal? ptá je Honzík učitelky. Ne, nemůže. Tak vám oznamuji, že jsem neudělal domácí úkol. Je březen, milé děti. Copak je přede dveřmi? Prosím, rohožka, paní učitelko, vykřikne Pepíček. Novinky v knihovně: Pro mládež Pro dospělé Barberová: Tajemství hlubin Clarke: Proti pádu noci Blytonová: Kamarádky Dantr: V hlubinách mozku Chalmers: In-line bruslení Grey: Světla západních hvězd Farley: Černý hřebec Herzová: Osud s vůní fialek Fenwicková: Sexuální výchova Komendová: Medová Holka Fogle: Jak pečovat o štěně Loukotková: Žít jednou spolu Kubanová: Dětem o OH Praschl-Bichler: Císařské dětství Legoeff: Evropské dějiny dětem Rendell: Čas všechno zahojí Švandrlík: Kopyto, Mňouk a mimozemšťané Sequens: Hříšní lidé města brněnského Steelová: Daleké obzory Tomanová: Úschovna lásky Hora: Toulky českou minulostí díl Jahelka: Minimum k soudu Rakousko a Vídeň průvodce Svoboda: Minimum o rodokmenu Kam vás zve Zpravodaj? Na oslavy 100. výročí založení Hasičského sboru v Nosislavi srdečně zvou místní hasiči. Program bude následující: v pátek 18. června ve 20 hodin se koná taneční zábava v areálu Sokola, hraje skupina MODUL. V neděli 20. června ve přijedou hasičské jednotky, ve 13 hodin začne slavnostní průvod obcí. Ve 14 hodin v areálu Sokola můžete zhlédnout ukázky hasičské techniky a ukázky hasičských zásahů. Celou nedělní slavnost bude doprovázet kapela Blučiňáci. Kulturní a školská komise zve všechny rodiče a děti na Zábavné odpoledne, které se uskuteční dne 30. června 1999 v hod. na hřišti TJ Sokol. Uvidíte ukázky z leteckého modelářství a z činnosti kynologického klubu. Na novém volejbalovém hřišti proběhne turnaj ve volejbalu místních družstev. Konec školního roku oslavíme také táborákem. Prodej nápojů bude zajištěn. Zveme všechny, kteří se chtějí pobavit i zazpívat. Přineste dobrou náladu, a kdo chce, i nějaký hudební nástroj.

8 Na tel. č nahlašujte svá telefonní čísla, jména či firmy, chcete-li být uvedeni v místním telefonním seznamu obce Nosislav. Uzávěrka je V měsíci květnu a červnu se dožívají životních jubileí tito naši spoluobčané: Mrkvicová Milada Komenského let Sixtová Marie Městečko let Hrabal Josef Komenského let Košarová Marie Komenského let Brabec Jan Komenského let Váňová Libuše Komenského let Štýblová Jarmila Komenského let Moučková Marie Družstevní let Mikulášek Vlastislav Dolní Kroupná let Charvátová Růžena Pod Kopcem let Blahopřejeme manželům Martině a Milanu Rohrerovi, Dolní Kroupná 115 k narození jejich dcery Adély (nar ). V nedávné době naše řady opustili a zůstávají jen v naší paměti spoluobčané: Dne 24. dubna zemřel pan František S c h n e i d e r, Horní Kroupná, ve věku 80 let. Dne 19. května zemřel pan Vlastimil S v o b o d a, Kroužek 42, ve věku 76 let. Dne 26. května zemřel pan Josef M a l í k, Horní Kroupná 230, ve věku 68 let. Dne 1. června zemřela paní Věra H l a v á č k o v á, Městečko 9, ve věku 76 let. Dne 13. června zemřel pan Vlastislav M a h o v s k ý, Horní Kroupná 81, ve věku 68 let. Věnujme jim tichou vzpomínku. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem kteří se podíleli na obsahu tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková.

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

100 LET pošty v Nosislavi

100 LET pošty v Nosislavi 100 LET pošty v Nosislavi Z jednoho dopisu: (Nosislav 28.ledna 1901) dne 6.ledna, na Tři krále to byla zde takřka letošní néjvětší zima s velikým větrem a o 8 hodinách na ten den večer vyhořeli Pod Kopcem

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

www.mesto-modrice.cz 5/2010 příloha - AKTUÁLNĚ K ÚZEMNÍMU PLÁNU

www.mesto-modrice.cz 5/2010 příloha - AKTUÁLNĚ K ÚZEMNÍMU PLÁNU 5/200 příloha - AKTUÁLNĚ K ÚZEMNÍMU PLÁNU o Obsah Zprávy z radnice Termíny rekonstrukce mostu a kanalizace Komentované usnesení RMM č. 42/200 Pozvánka na 6. zasedání ZMM 4 5 7 Obsah Informace pro občany

Více

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům ČERVEN 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 6., ROČNÍK XXI Vítání občánků Slovo starosty Autor Petra Hašková V sobotu 18. května byla na naši radnici obnovená tradice Vítání novorozených

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více