PDF created with FinePrint pdffactory trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com"

Transkript

1 Založení sboru dobrovolných hasičů v Nosislavi se vztahuje k roku Uplynulo již sto let od doby, kdy byl v Nosislavi občany naší obce a dalšími příznivci, založen Hasičský sbor. Právě v nadcházejících dnech si toto výročí připomene. Všichni hasiči se pilně připravují na oslavy, chtějí, aby se vše jen blýskalo a zejména nacvičují hasičské techniky, aby mohli zasáhnout v případě skutečného požáru či jiného nebezpečí. Pomoc druhým je úkol, který, jak se můžeme dovědět v následujících řádcích (vybraných z hasičské kroniky a protokolárních knih místního sboru), napomohl založení sboru. Tímto úkolem se řídí dodnes. Přejeme všem dětem, které se nadchly pro hasičství, aby jim to přineslo nejen práci a naplnění volného času, ale také mnoho radosti. Nyní si připomeňme začátky hasičů. I přes mnohé překážky, hlavně finanční, se za výrazné podpory tehdejšího obecního zastupitelstva v čele se starostou Václavem Samsonem podařilo tento potřebný útvar založit. První ustavující schůze se konala za účasti 44 přítomných osob, včetně obecního zastupitelstva. Schůzi vedl nejstarší člen ustavujícího výboru p. Pavel Solnička a všem připomíná nutnost založení sboru, který se má řídit podle hesla Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Do funkcí činovníků a ostatních členů sboru byli zvoleni tito lidé: p. Pavel Solnička předsedou, p.václav Mahovský místopředseda, p. Josef Kořista jednatel, p. Jakub Loskot pokladník, p.františek Špička člen výboru, p. František Hlaváček velitelem, p. Josef Jerson - I. podvelitel, p.václav Hlaváček- II. podvelitel, p. Alois Unger četařem lezců, p. Václav Sedlo- četařem stříkačky, p.martin Lukl zbrojmistr, p. Jan Hanuška trubač. Po založení a ustavení sboru nastal další problém, a to s koupí výzbroje a hlavně se stříkačkou. Finanční pomoci se sboru dostalo až Do této doby konána pouze cvičení prostná a pochodová. Ruční stříkačka byla objednána se vším příslušenstvím u firmy Ad. Hillera - vdova a syn Brno, včetně 3 kusů dvoumetrových savic, 40 metrů konopných hadic, 1 koncovky, 2 kulic, 2 lopat, 2 kopáčů a 2 střechových žebřů, to vše za cenu 1816 korun. Vše bylo sboru dodáno Ovšem stříkačku nebylo kam uložit. Po delším vyjednávání bylo uvolněno skladiště uhlí patřící spolku Blahoděj. Řešení to nebylo zrovna ideální, protože hala byla tmavá a vlhká, ale jiná možnost se sboru nenabízela udeřil blesk do dvora Boudky, kde přes veškerou snahu sboru nosislavského i němčického shořela stodola i s lednicí. Na to v noci vypukl požár u pana Jana Hrabala č.p.115 a zničil celý domek i s částí úrody. Záchranných akcí se sbor účastnil v plné míře. Sousední domy byly zachráněny. Ten samý rok se sbor zúčastnil záchranných prací při požáru pana Kosiny v Křepicích. Ještě téhož roku 1900, přesné datum není známo, se sbor zúčastnil likvidace požáru ve Velkých Němčicích, kdy shořely čtyři domky. Koncem roku 1900 čítá sbor 25 členů, což je o pět méně než roku předešlého. Koncem roku zasahoval sbor u rozvodněné řeky Švarcavy. Počátkem roku 1901, přistoupili ke sboru tři noví členové. Hned na to dne , právě na Tři krále před osmou hodinou večerní, vypukl velký požár v č.p. 194 p. Františka Chmelíka. Za vlivu silného větru došlo k rozšíření plamene na ostatní domky. Je nutno říci, že střechy byly ještě většinou doškové, a proto i za velmi obětavé práce celého sboru, který pracoval v krutém mrazu, byly 4 domky v plamenech, mimo už shořelého domku pana Chmelíka. Na valné hromadě předseda Pavel Solnička doporučuje odebírání časopisu Hasičská jednota, jako něco navíc ke vzdělání dobrovolných hasičů. Tento návrh je přijat. Dne se vzdává funkce velitel Fr. Hlaváček vzhledem k nepořádkům a nepříjemnostem s některými členy se koná schůze, do které se odkládá rezignace Fr. Hlaváčka a za přítomnosti 16 členů je požádán, aby rezignaci odvolal. Fr. Hlaváček přijímá. Sestavil: Jakub Škrabal a redakce

2 Zprávy z obecního úřadu V měsíci květnu se konalo řádné zasedání obecního zastupitelstva. Hlavním bodem programu jednání bylo rozhodnutí zastupitelů postoupit zástavní právo k akciím JMP a.s. a JME a.s. Živnostenské bance a.s. Dividendy z těchto akcií jsou u JME minimální a JMP nevyplácí dividendy vůbec. Nízký počet akcií, které obec vlastní, neumožňuje jakýmkoliv způsobem uplatnit náměty obce na hospodaření s majetkem uvedených akciových společností. Jedná se tedy o majetek obce, který v současné době ani výhledově nepřináší žádný užitek. Starostové měst a obcí okresu Brno - venkov byli přizváni ke společnému postupu při projednávání postoupení zástavního práva ke jmenovaným akciím, což bylo výhodné z důvodu převodu většího množství akcií, a tím možnost získání výhodné prémie za každou postoupenou akcii. Z období kupónové privatizace si dobře pamatujeme, že nevhodné zacházení s akciemi přineslo mnoha lidem zklamání. Postoupení zástavního práva na akcie JMP a.s. a JME a.s. se momentálně jeví jako nejoptimálnější řešení a ve svém důsledku přinese solidní finanční zázemí pro rozvoj a údržbu obce. V měsíci květnu byla započata akce Weisova ulička. Realizace každého záměru přináší různá úskalí, hlavně při provádění zemních prácí. Často se narazí na různé překážky, které nám zanechali naši předkové. Potom je nutno přistoupit k drobným změnám, při kterých se musí především zachovat původní funkčnost dané lokality. Stejně tomu tak bylo i při opravě uličky. Při této příležitosti bych Vás chtěl požádat o shovívavost a vzájemnou toleranci. Rekonstrukcí a oprav vozovek a chodníků nás čeká v obci ještě mnoho a vždy se to bude dotýkat více občanů, kteří budou sousedit přímo s rekonstruovanou částí veřejného prostranství. Areál Za mostem dostává novou tvář. Terénní úpravy jsou před dokončením a volejbalové hřiště, které vzniklo v návaznosti na tenisové kurty, jistě přinese vyžití pro širokou veřejnost. Děkuji všem, kteří přispěli dobrovolnou prací při výstavbě hřiště. Ve zbývající části prostranství bude provedena parková úprava s dětským hřištěm. Jménem zastupitelů obce přeji zdárný průběh oslavám 100. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů a všem občanům obce příjemné prožití letních měsíců. Z. Rychtář - starosta obce Máte děti hudebně, výtvarně či pohybově nadané? Posláním ZUŠ je dávat talentovaným dětem základy uměleckého vzdělání, vést je ke kultivovanému projevu a chování a ty nejnadanější připravovat k přijímacím zkouškám na umělecké školy střední i vysoké. Naše škola má bohatou tradici. Byla založena a patřila tak mezi nejstarší umělecké školy na okrese. Na škole se vyučovala nejdříve pouze hra na housle a klavír. Postupně se výuka rozšiřovala o další obory, nejen hudební, ale i výtvarný a taneční. ZUŠ v Židlochovicích má také pobočku v Rajhradě a celkem ji navštěvuje 400 žáků z celého okolí (z Nosislavi jich je 18). O jejich odborný růst se stará 20 pedagogů. V současné době probíhá výuka ve hře na klavír, klávesové nástroje,housle, kytaru, akordeon, flétnu příčnou i zobcovou, klarinet, trubku, baskřídlovku, baryton, trombon a bicí. Škola svoji práci představila na řadě koncertů, besídek školních i třídních, na výchovných koncertech pořádaných a velmi oblíbených pro MŠ a základní školy. Žáci se také letos účastnili oblastních soutěží ve hře na klavír, kytaru a housle. Z těchto soutěží si přivezli 4krát třetí místo a čestná uznání. Výuka je zabezpečena kvalitním pedagogickým sborem a dle možností probíhá v estetickém prostředí s odpovídajícím vybavením a učebními pomůckami (s výjimkou tanečního a výtvarného oboru v Židlochovicích, kde tyto podmínky zatím nejsou umožněny). p. ředitelka Hrubá ZUŠ v Židlochovicích Základní škola v Nosislavi informuje Konec školního roku se velmi rychle blíží a máme pocit, že čím dál tím rychleji. Mám upřímnou radost z toho, co se nám podařilo a ráda se o ni podělím hlavně s rodiči budoucích prvňáků a čtvrťáků jsme navštívili s našim panem starostou paní ředitelku školského úřadu v Brně. Předem domluvené jednání mělo pouze jeden cíl. Snažili jsme se zachránit 1. a 4. ročník od téměř jistého spojování. Paní ředitelka byla velmi příjemná a po zvážení všech pro a proti je výsledek pro děti více než uspokojivý. Spojovat se nebude! Děkuji panu starostovi za postoj, kterým hájil zájmy našich dětí. (vašich dětí) Od budeme mít zase pět tříd. Dojde k personálním změnám z důvodu nedostatečné kvalifikovanosti některých zaměstnanců školy. Dvě místa jsou k dispozici absolventům VŠ pedagogického směru nebo dálkově studujícím tentýž typ školy. Z akcí, kterých se od března škola zúčastnila bych ráda jmenovala: filmové představení Egyptský princ, Výchovný koncert pedagogů z JAMU v Brně, karneval pořádaný společně s MŠ. Současně děkuji za výbornou spolupráci paní ředitelce MŠ. Výchovný pořad Na silnici nejsi sám, loutkové divadlo ke Dni dětí pro ročník a Den plný her. Děkujeme za spolupráci nosislavským hasičům, byli perfektně připraveni. Ve škole proběhly také třídní pohovory, celodenní exkurze 5. ročníku do Prahy a výstava

3 učebnic pro školní rok 1999/2000. Žáci si pod vedením svých učitelek připravili kulturní program ke Dni matek, fotili se a na Lehkoatletickém trojboji získali M. Daňková, M. Horčičková a E. Brabcová (5. ročník) 2. místo a M. Jelínek, I. Horálek, L. Novotný (4. a 5. ročník) 3. místo. Čeká nás ještě klasifikační porada, fotbalový turnaj v Rajhradicích, konec školního roku a rozloučení s odcházejícími dětmi. Děkuji všem rodičům za spolupráci při řešení problémů, které vznikly během tohoto školního roku. Stejně tak děkuji za spolupráci členům OZ. Dětem přeji slunečné a spokojené prázdniny, rodičům a všem občanům příjemnou dovolenou. Martina Pokorná ředitelka ZŠ Tělesná výchova a sport na přelomu století Důležitým úkolem současné doby je vytvoření podmínek pro pohybovou činnost občanů jako jednoho z prostředků zdravotní prevence a účelného využití volného času. Významná je úloha tělovýchovy a sportu pro rozvoj osobnosti, jejího sociálního vědomí a morálních vlastností, zejména v dětství a dospívání. Rovněž aktivní způsob života v občanských tělovýchovných sdruženích vede k toleranci, spolupráci a stává se tak zvláště u mládeže nejefektivnějším způsobem prevence drogové závislosti, alkoholismu, kriminality a dalších negativních jevů. Musíme vnímat a respektovat rostoucí společenský význam tělesné výchovy a sportu, který se stává součástí naší politiky. Je třeba denně konstatovat, že prvořadý zájem státu (obce) je podpora zdraví a tělesného rozvoje co nejširšího počtu lidí, zvláště pak dětí a mládeže. Je zvlášť důležité trvale získávat mladé lidi pro sport, nikoliv organizováním kampaní, ale podporou pravidelné sportovní činnosti. Při utváření celkového pohybového režimu dětí a mládeže sehrává nezastupitelnou roli povinná školní tělesná výchova. Tyto hodiny, kterých je i tak málo, by měly být max. a efektivně využívány. Mimo jiné to znamená rozšířit nabídku a možnosti v tělovýchovných jednotách a klubech především pro rozsáhlou skupinu pohybově méně talentované. Za jednu z cest považujeme zpřístupnění tělovýchovných a sportovních zařízení pro spontánní pohybové využití dětí, mládeže, případně i rodinných kolektivů a to navzdory tomu, že to přináší řadu potíží s údržbou a dozorem. Sport a dospělí Je to činnost na rozdíl od mládeže velmi nepravidelná, často neorganizovaná. Poněkud větší je aktivita mužů než žen a s přibývajícím věkem se výrazně snižuje. Je to dáno řadou činitelů jako aktuálního zdravotního stavu, tělesné kondice, rodinným prostředím a hlavně podmínkami v místě bydliště. Dospělí ve sportování hledají především zábavu a možnost upevnění svého zdraví. Ať už jde o organizovanou nebo neorganizovanou činnost, neměla by být ponechána sama sobě, nebo vůli kohokoli. Je nutné ji podporovat a vytvářet pro ni všestranné podmínky. A proto výstavba a koordinované využívání stávajících zařízení by měla být trvale v popředí našeho zájmu. Mělo by převládat přesvědčení, že výstavba tělovýchovných a sportovních zařízení nesporně patří, obdobně jako výstavba kulturních a zdravotnických zařízení k základní vybavenosti obce. Z týdeníku vlády ČR Veřejná správa vybral: Zbyněk Čermák Den matek První květnovou neděli byla široká veřejnost, především však maminky, babičky, tety.., pozvána na oslavu Dne matek, která se konala ve sportovní hale za mostem. Programu se zúčastnily děti MŠ a ZŠ Nosislav, ZUŠ Židlochovice a cimbálová kapela, která svými lidovými písněmi prokládala jednotlivá vystoupení. Ti nejmenší vystrojeni v pestrých šatičkách nás pobavili a dojali. Svým roztomilým breptáním nám přednesli spoustu básniček i písniček, ve kterých nechyběla slova maminka, láska, sluníčko, jaro.... Žáci třídy měli připraveny scénky, básničky podle scénářů svých učitelek. Zazněl i sborový zpěv. V hudební části odpoledne jsme mohli slyšet žáčky I. ročníku ZUŠ i děvčata navštěvující již II. cyklus. Výkony všech účinkujících byly na velmi vysoké úrovni, děti samy přistupovaly ke svým úkolům velmi zodpovědně. V průběhu odpoledne dostaly ženy občerstvení. Celý sváteční program byl zakončen kytičkou lidových písní a odměněn dlouhým potleskem z řad publika. Jana Hladká

4 Den matek v Lidovém domě Tak jako již několikrát od roku 1989 i letošní rok uspořádal Spolek pro postavení katolického domu a Orlovny ve spolupráci s KDU-ČSL v Nosislavi druhou květnovou neděli slavnost, při které členky těchto dvou organizací oslavily společně svátek matek. Letos poprvé po mnoha letech, po opravě omítek a nové malbě, se tato slavnost konala ve společenském sále spolku, kde bylo vytvořeno příjemné prostředí. Zahájení oslavy byl přítomen i pan starosta, který našim maminkám babičkám popřál hodně štěstí, zdraví a hodně trpělivosti při jejich nelehké práci - výchově našich dětí a vnoučat. Kulturní pásmo, které si mládež sama připravila, se všem přítomným velmi líbilo. U příležitosti tohoto významného svátku byla vystavena pamětní korouhev Jednoty čs. orla v Nosislavi, abychom si všichni připomněli, že chceme navazovat na tradice našich předků, které mají počátek v roce Josef Eliáš Poděkování Myslím, že se našim hasičům podařil ke Dni dětí vymyslet program, na který dlouho nezapomenou. Trošku nás zlobilo počasí, ale to se nedá naplánovat. Co jsme ovlivnit mohli, byla účast maminek s předškolními dětmi. I přes informovanost byla účast těchto dětí malá a možná si maminky ani neuvědomily, o co je ochudily. Po hrách a soutěžích, kde byl odměněn každý, což zahnalo slzičky a vyloudilo úsměv, je čekala odměna největší, a to jízda v hasičském autě. Marie Chumelová Jedeme na výlet Je krásné, slunečné ráno 20. května. U mateřské školy nedočkavě vyhlížíme autobus. Konečně je tady. Nastupujeme, poslední zamávání maminkám a už jedeme... Cestou pozorujeme auta na silnici, koleje, vlak a nádraží se semafory. První zastávka je na Lesním závodě v Břeclavi. Besedujeme s panem Pražákem z Odboru ochrany přírody OÚ v Břeclavi. Dozvídáme se mnoho zajímavého o tom, že na březích Dyje žije bobr a hnízdí tam čápi. V lesích žije mnoho druhů sýkorek ochránci přírody jim pro hnízdění zavěšují budky. Všechno vidíme na diapozitivech, i mládě orla královského a netopýra. My vyprávíme, jak se staráme v zimě o sýkorky a pozorujeme poštolky, které hnízdí na kostelní věži. Jednu jsme vyfotografovali, když seděla na okně školky. Předáváme fotografie a obrázky a pokračujeme v cestě do Hodonína. Po prohlídce zoologické zahrady dovádíme v Dětském koutku. Nechce se nám domů. Musíme pomýšlet na návrat. Po několika metrech cesty k autobusu máme strašnou žízeň a bolí nás nohy. U autobusu dostaneme napít a usadíme se na sedadla. Pan řidič pustí na videu Toma a Jerryho a za chvíli jsme doma. Zážitky dětí popsala: A. Brychtová, ředitelka MŠ Dětský den s hasiči Hasiči měli Dětský den vzorně připravený. Děti nadšeně soutěžily ve všech disciplínách. Největším zážitkem bylo hašení a projížďka v Kačeně. V následujícím týdnu chtěli být všichni kluci hasiči. Kreslili a modelovali hasičská auta. Že se jim to dařilo, dokládá náš obrázek. Věra Mrkvicová, učitelka MŠ Hody, hody, naše hody Blíží se nám opět to příjemné období, kdy je radost projít uklizenou a rozkvetlou dědinou. Možná, že by bylo dobré připomenout našim ustaraným hospodyňkám, že nejen bělostné záclony, nadýchané koláče a zářící okna jsou důležitá. Schovejte si dostatek sil pro setkání s přáteli, ale hlavně na hodovou zábavu. Myslím, že se máme letos na co těšit, naše mládež se asi zastyděla za loňskou stárkovskou absenci, nebo je zaskočilo, s jakou pohotovostí a mladistvým elánem se jejich role ujala střední generace. Snad jejich zájem probudila kulturní komise, ale nejdůležitější je, že stárci budou.

5 Je to tradice, která když se přeruší, velmi těžko se obnovuje. Tohle období příprav bude jednou patřit k jejich nejhezčím vzpomínkám. Marie Chumelová Z historie Obecní knihovny v Nosislavi Od kronikáře Fr. Nečase pochází první informace o existenci čtenářského spolku do r. 1914, který měl k dispozici 132 knih. Tyto knihy se za první světové války většinou ztratily. Z období první republiky se v kronice žádné údaje o obecní knihovně nenacházejí. Pravděpodobně existovaly čtenářské kroužky a menší knihovny v různých spolcích a organizacích pro členy. Po 2. světové válce je uvedeno v obecní kronice, že od r vykonával funkci knihovníka místní lidové knihovny (MLK) z ochoty p. učitel Jakub Kloupar. Tento soustředil v r veškerý knižní fond v obci (od různých organizací), takže MLK měla celkem 1428 svazků. Během r navštěvovalo knihovnu 126 čtenářů. Knihovna byla umístěna v prostorách bývalého bytu Pohostinství Jednota v budově MNV. Tento byl nucen pořídit na rozšířený knižní fond nové regály a dva pulty v ceně 2.300,-- Kčs, nahrazující třídílnou skříň, která na zvýšený počet knih již nestačila. Doplňování knižního fondu bylo v tehdejší době zajišťováno plánovitě z dotace, která činila 1 Kčs na obyvatele obce prostřednictvím Okresní knihovny v Židlochovicích. V červnu 1961 byla Místní lidová knihovna v Nosislavi přemístěna do nové místnosti v budově bývalé Státní spořitelny v 1. patře po provedené rekonstrukci (oddělení schodiště, samostatný vstup), v níž sídlí a poskytuje služby čtenářům dodnes. Ing. Otto Slouk Sbírka pro lidi v krizové situaci Nosislavský sbor Českobratrské církve evangelické děkuje všem dárcům, kteří přispěli do sbírky pro lidi v krizové situaci. Máme skutečně za co děkovat, protože rozsah sbírky předčil všechna naše očekávání. Svědčí to o tom, že i v naší obci není osud postižených lhostejný. Sbírka probíhala vždy ve středu a pátek ve dnech 5.,7.,12. a 14.května Dary byly přijímány střídající se službou ve vstupním sále Husova domu a vybralo se množství rozmanitých věcí. Samozřejmě bylo nejvíce ošacení, ale nechyběla také obuv, hračky, staré brýle, potraviny, domácí spotřebiče a objem navýšily i dětské kočárky a jízdní kola. Potěšilo, že na náklady odvozu bylo darováno do vystavené pokladničky Kč. Pracovníci Diakonie Úpice vše odvezli velkým stěhovacím vozem dne Co ještě dodat? Snad jen to, že organizátoři měli radost, když viděli, že dárci přicházející (a hlavně přijíždějící auty a jinými povozy) jsou skutečně z různých vrstev Nosislavi. Splnil se tak jeden předpoklad akce. Pro zajímavost dodáváme, že v návštěvní knize dárců bylo 188 podpisů (většinou zástupců rodin), z toho někteří přišli vícekrát. Po těchto zkušenostech máme za to, že opakování akce bude možné, avšak vhodné v časovém odstupu například v některém zimním měsíci. mgr. Hana Svobodová O Diakonii Úpice Právě skončenou humanitární pomoc v Nosislavi převzala Diakonie v Úpici. Je na místě sdělit o ní několik informací. Branou jejího střediska sociální pomoci projde za rok kolem 700 nákladních automobilů s věcmi pro potřebné. Je to vlastně továrna na humanitární pomoc. Pokaždé, když se vyloží dovezené sbírky, započne asi stovka zaměstnanců třídit a jednotlivé věci rozesílat po celé zemi i do zahraničí. Pomáhalo se např. při povodních, nyní jsou na prvním místě uprchlíci z Kosova. Středisko pomáhá i přímo bezdomovcům, propuštěným vězňům, nezaměstnaným atd. A to tak, že zřizuje se státní podporou místa pro jejich zaměstnání, případně i ubytování. Přestože výsledky práce připomínají výkon přístavu, letiště či nádraží, finanční rozpočet je podobný malé firmě. Výdaje jsou obrovské a ty tak, tak dohání příjmy pocházející ze sbírek od nejrůznějších lidí a spolků, z různých grantů a dotací. Středisko sociální pomoci v Úpici je členem Diakonie a misie Církve československé husitské a má statut neziskové organizace. podle denního tisku a propagačních materiálů: ing.vladimír Svoboda Sdělení redakce Jsme mile překvapeni stále větším zájmem pisatelů, kteří do Zpravodaje přinášejí příspěvky s různými náměty. Tento časopis je určen pro různorodou veřejnost a doufáme, že se zde najde pro každého něco. Po upřesnění pravidel pro vydávání a činnost Nosislavského zpravodaje, které schválila Obecní rada, sdělujeme občanům, kteří o to projeví zájem, že mohou i nadále posílat své příspěvky do rubriky Názory čtenářů, pokud se tyto budou týkat věcí veřejných. A to i v tom případě, že názor OZ či OR na téma bude odlišný. Redakce si však vyhrazuje právo neotiskovat či zkrátit příspěvek vulgární nebo podobně závadný. Současně má také Obecní zastupitelstvo, Obecní rada či některá z komisí dle tématu právo, vyjádřit se k problému. Aby mohli reagovat na ožehavé problémy členové obecních orgánů a sdělit své stanovisko do zpravodaje (ale nemusí), je třeba, aby příspěvek od občanů byl předán 1 měsíc před uzávěrkou. Jinak by příspěvek vyšel až v dalším čísle. redakční rada

6 Upozornění pro řidiče Jaro je takřka za námi, léto, prázdniny před námi. Jak všichni víme, doba dovolených znamená větší provoz na silnicích, školní prázdniny jsou spojeny s pobytem dětí téměř všude. A to i na místech pro řidiče nepřehledných, neočekávaných. Jejich reakce v blízkosti vozovky jsou často spontánní, nevyzpytatelné. Již hodně měsíců je v platnosti vyhláška, omezující nejvyšší povolenou rychlost v obci na 50 km/h. Bohužel ne všichni řidiči jsou ochotni toto respektovat. S politováním musím konstatovat, že nejnebezpečnějšími piráty silnic jsou i místní řidiči - rozverní mladíci, řítící se do obce rychlostí mnohem vyšší, než je předepsaných 50 km/h. Kéž by jim stačilo jen toto napomenutí, či peněžitá pokuta. Nikdo z nás snad neposlouchá rád kvílení brzd a houkání sanitek. Jana Hladká 1. MÁJ A PUBERTA Ne pro každého bylo prvomájové probuzení příjemné. U někoho nápisy na chodníku vyloudily úsměv, u druhého infarktový stav. Myslím, že v případě sklepu pana Lista nemůže být o legraci ani zmínka, tomuto se říká jednoduše vandalství. Možná, že když se naše mládež probudila z májového a alkoholového opojení, mohla použít kartáč a vodu, ale hlavně to kouzelné Promiňte. RR Pozor na zloděje! Chraňte svůj majetek! V poslední době se rozšířila tendence vykrádání bytů, chalup a chat, sklepních kójí, na dalším místě jsou krádeže osobních vozidel, jízdních kol, krádeže osobních dokladů a věcí. Proto bychom se měli zaměřit na celkové zabezpečení těchto objektů. Nejčastějším způsobem vloupání do bytů je použití hrubého násilí na vstupní dveře a to zejména vypáčení zámků, vysazení dveří, vyříznutí výplně a podobně. Proto je nejlepší ochranou proti vloupání komplexní zabezpečení. Zabezpečení vstupních dveří se netýká jen bytů, ale v plné míře i vchodových dveří domů, domků, vilek, chat a chalup, prodejen, kanceláří, skladů a podobně. Mnoho lidí si také myslí, že jim zloděj nemá co ukrást, protože nemají ve svém běžně zařízeném bytě nic cenného. Vykradení bytu je pak pro celou rodinu velkým šokem, už vůbec jen pomyšlení, že se nám v bytě někdo hrabal, prohledával naše osobní věci, o krádeži našeho majetku a ztrátě věcí (rodinné šperky, dopisy, fotografie) nemluvě. Navíc někteří pachatelé zařízení bytu i byt samotný pořádně zdemolují. Mnohdy si tak pachatel vybíjí svůj vztek, že v bytě nenašel přesně to, co očekával. Jak tedy omezit možnost vloupání? Především je dobré mít na dveřích nejméně dva dobré bezpečnostní zámky, u rodinných domků je dobrá celoplošná závora, bezpečnostní řetěz, poplašné zařízení nebo panoramatické kukátko, které umožňuje pohled na celý prostor přede dveřmi. Při delším pobytu mimo domov je důležité vybírat poštovní schránku, dále nenechávat zatažené záclony ani rolety, které ubezpečí pachatele, že v bytě nikdo není. Dále je nutné požádat známé o navštěvování našeho bytu, aby často větrali, otvírali okna a balkony. Finanční hotovost raději uložte na vkladní knížku na heslo a šperky a vzácné věci uložte v bankovním sejfu. Všechny tyto podstatné věci, které nejsou dodrženy, upozorní pachatele, že nejste doma. Druhým místem pro překonání objektů jsou zasklené plochy, především okna, sklepní a garážová okénka, balkónová okna a dveře, vikýře a větrací otvory, zejména jsou-li v přízemí, či lehce přístupné ze země. Zloději vyhledávají takové objekty, kdy majitel domu zapomene okna zavřít nebo je nechá pootevřená kvůli větrání. Proto před odjezdem navštivte sklep, zkontrolujte, zda uvnitř v bytě nejsou cenné věci a okna jsou zavřená, dále zatáhněte a uzamkněte bezpečnostní žaluzie, uložte žebříky a nářadí na nedostupné místo, aby je zloděj nemohl použít. Pokud jsou u oken a místností zabudovány elektrické zabezpečovací signalizace, nezapomeňte je před odchodem aktivovat. To vše platí i před odjezdem z chalupy či chaty. Třetím bodem je zabezpečení vozidla, protože ne každý s ním odjíždí na dovolenou. Především nenechávejte v autě nic lákavého jako kufříky, náprsní tašky, doklady od vozidla, ale ani autorádia. Při opuštění vozidla nenechávejte klíčky v zapalování, zamykejte a zavírejte okna, dále používejte mechanické zábrany jako tyč na volant, zámek řadící páky, autoalarm. Při delším parkování se vyplatí demontovat důležitou součástku z motoru. Máte-li možnost pronajmout si garáž, udělejte to. Platí zásada, že ze dvou stejných aut dá zloděj přednost tomu, které není zabezpečené. V poslední době se rozšířil trend koupit si kolo, především kolo horské s nejnovějším vybavením a dobrou značkou. Pokud odjíždíte na chalupu či chatu, nenechávejte kola umístěná ve sklepech či doma v bytě. Zloděj si vybere ten sklep, kde kolo stojí a po návratu majitel zjistí, že kolo někdo ukradl. Dále nenechávejte ani při krátkém opuštění kola neuzamčená, volně postavená. Raději je i na minutu zabezpečte řetězem, zámkem nebo je přimontujte k nějaké pevné nepřemístitelné věci jako je strom, sloup... Kola ponechávejte jen tam, kde je na ně dobře vidět a řádně je uzamknete. Tím předcházejte jejich krádeži. Policie ČR - obvodní oddělení Židlochovice pprap. Němčáková Renata

7 Zprávy z TJ Sokol Nosislav Kromě vrcholící mistrovské soutěže, v níž naši muži podávají skvělé výkony, se naše pozornost začíná upírat k největší akci v roce, kterou jsou bezesporu i letos tradiční Jakubské hody. V tomto roce vychází jejich termín na července. V pátek nám zahraje skupina Modul, v sobotu a neděli bude hrát dechová kapela Blučiňáci. Kromě nás se na hody již několik týdnů připravují také stárci, které dal dohromady pan Karpíšek. I jejich jménem chceme pozvat všechny příznivce dechovky a tance a poprosit fandy fotbalu o pomoc při přípravě. Všem přejeme veselou zábavu. Výbor TJ Nosislav Končí školní rok a tak tu máme několik perliček ze školních lavic. Proč dostal můj syn ze zeměpisu pětku? ptá se otec učitele. Protože hledal Rimavskou Soboru v kalendáři! Může být žák potrestán za něco, co neudělal? ptá je Honzík učitelky. Ne, nemůže. Tak vám oznamuji, že jsem neudělal domácí úkol. Je březen, milé děti. Copak je přede dveřmi? Prosím, rohožka, paní učitelko, vykřikne Pepíček. Novinky v knihovně: Pro mládež Pro dospělé Barberová: Tajemství hlubin Clarke: Proti pádu noci Blytonová: Kamarádky Dantr: V hlubinách mozku Chalmers: In-line bruslení Grey: Světla západních hvězd Farley: Černý hřebec Herzová: Osud s vůní fialek Fenwicková: Sexuální výchova Komendová: Medová Holka Fogle: Jak pečovat o štěně Loukotková: Žít jednou spolu Kubanová: Dětem o OH Praschl-Bichler: Císařské dětství Legoeff: Evropské dějiny dětem Rendell: Čas všechno zahojí Švandrlík: Kopyto, Mňouk a mimozemšťané Sequens: Hříšní lidé města brněnského Steelová: Daleké obzory Tomanová: Úschovna lásky Hora: Toulky českou minulostí díl Jahelka: Minimum k soudu Rakousko a Vídeň průvodce Svoboda: Minimum o rodokmenu Kam vás zve Zpravodaj? Na oslavy 100. výročí založení Hasičského sboru v Nosislavi srdečně zvou místní hasiči. Program bude následující: v pátek 18. června ve 20 hodin se koná taneční zábava v areálu Sokola, hraje skupina MODUL. V neděli 20. června ve přijedou hasičské jednotky, ve 13 hodin začne slavnostní průvod obcí. Ve 14 hodin v areálu Sokola můžete zhlédnout ukázky hasičské techniky a ukázky hasičských zásahů. Celou nedělní slavnost bude doprovázet kapela Blučiňáci. Kulturní a školská komise zve všechny rodiče a děti na Zábavné odpoledne, které se uskuteční dne 30. června 1999 v hod. na hřišti TJ Sokol. Uvidíte ukázky z leteckého modelářství a z činnosti kynologického klubu. Na novém volejbalovém hřišti proběhne turnaj ve volejbalu místních družstev. Konec školního roku oslavíme také táborákem. Prodej nápojů bude zajištěn. Zveme všechny, kteří se chtějí pobavit i zazpívat. Přineste dobrou náladu, a kdo chce, i nějaký hudební nástroj.

8 Na tel. č nahlašujte svá telefonní čísla, jména či firmy, chcete-li být uvedeni v místním telefonním seznamu obce Nosislav. Uzávěrka je V měsíci květnu a červnu se dožívají životních jubileí tito naši spoluobčané: Mrkvicová Milada Komenského let Sixtová Marie Městečko let Hrabal Josef Komenského let Košarová Marie Komenského let Brabec Jan Komenského let Váňová Libuše Komenského let Štýblová Jarmila Komenského let Moučková Marie Družstevní let Mikulášek Vlastislav Dolní Kroupná let Charvátová Růžena Pod Kopcem let Blahopřejeme manželům Martině a Milanu Rohrerovi, Dolní Kroupná 115 k narození jejich dcery Adély (nar ). V nedávné době naše řady opustili a zůstávají jen v naší paměti spoluobčané: Dne 24. dubna zemřel pan František S c h n e i d e r, Horní Kroupná, ve věku 80 let. Dne 19. května zemřel pan Vlastimil S v o b o d a, Kroužek 42, ve věku 76 let. Dne 26. května zemřel pan Josef M a l í k, Horní Kroupná 230, ve věku 68 let. Dne 1. června zemřela paní Věra H l a v á č k o v á, Městečko 9, ve věku 76 let. Dne 13. června zemřel pan Vlastislav M a h o v s k ý, Horní Kroupná 81, ve věku 68 let. Věnujme jim tichou vzpomínku. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem kteří se podíleli na obsahu tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková.

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více