Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově, vzdělávání a volnočasových aktivitách, které povedou k rozvoji osobnosti dětí a žáků. 1

2 1. ÚVOD Strategický plán rozvoje školy vznikl jako výstup projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov spolufinancovaného z prostředků ESF. Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání ve školách lokality ORP Ostrov s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace ke vzdělávání. V rámci projektu jsou realizovány čtyři provázané klíčové aktivity, které mají jeden základní cíl. Vytvoření plně funkčního systému vzdělávání v této lokalitě na bázi úzké spolupráce mezi všemi školami hlavního vzdělávacího proudu. Strategický plán rozvoje školy je střednědobý plánovací dokument na horizont tří let. Na vzniku Strategického plánu rozvoje školy se podílelo vedení školy společně s neziskovou organizací Člověk v tísni o.p.s. Podkladem pro jeho vytvoření byla případová studie, výroční zprávy a další dokumenty školy. Na Strategický plán rozvoje školy navazují další strategické dokumenty: Strategie rozvoje školství v obci a také návrh lokální Strategie základního vzdělávání na úrovni ORP Ostrov. 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Základní údaje o škole Základní škola Abertamy je od roku 2010 spojena s mateřskou školou, která se nachází v přibližně 2 km vzdálené budově. Základní škola je malotřídní, kapacita školy je 130, v posledních letech se počet žáků pohybuje okolo 40. Ve škole není zřízen přípravný ročník, avšak spolupráce s předškolním ročníkem mateřské školy probíhá, předškoláci navštěvují v některých dnech výuku základní školy. V současné době probíhá výuka ve 4 učebnách, z nichž některé jsou odborné - počítačová učebna, učebna multimediální výchovy. Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi, koberci a postupně novým nábytkem. Pro zkvalitnění výuky byly do učeben nainstalovány dataprojektory, byly zakoupeny notebooky PC a tablety, dále multifunkční zařízení skener, tiskárna, kopírka a výkonná kopírka, to vše pro potřeby pedagogů a žáků. Ve 2 učebnách je interaktivní tabule. K výuce slouží i samostatná knihovna. Internet byl zaveden i do budovy ŠJ a ŠD. Škola je postupně vybavována novými moderními pomůckami a hrami. Žáci mají k dispozici dva televizory, videa, DVD, fotoaparát, 2

3 každá třída i školní družina má vlastní radiomagnetofon. Obsáhlé vybavení je také pro hudební výchovu - kompletní Orffovu školu (dětské hudební nástroje), kytaru, klavír, metalofony, xylofony a další hudební nástroje. Součástí budovy školy je malá tělocvična. Dalším sportovním zázemím je multifunkční školní hřiště, jehož rekonstrukce byla dokončena v roce Je zde možné hrát kopanou, nohejbal, volejbal, házenou, tenis a další aktivity. Ke škole patří i velká zahrada. Školní družina využívá pro svoji činnost prostornou třídu/hernu. Obědy pro žáky zajišťuje školní kuchyně s moderní jídelnou esteticky doladěnou do pastelových barev Personální zajištění činnosti školy Ve škole pracovaly ve školním roce 2013/2014 čtyři pedagožky. Často pracovaly nad rámec svých povinností a pořádaly pro žáky různorodé akce ve svém volném čase. Dále škola od září 2014 zaměstnává asistenta pedagoga, který je přidělen konkrétnímu žákovi. Dalšími zaměstnanci je vychovatelka, školník, jedna pracovnice ve školní kuchyni a uklízečka. Téměř všichni pracovníci školy jsou místní nebo z blízkého okolí. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, jedna učitelka se chystá na úspěšné zakončení studia v letošním roce a druhá v roce příštím. Naši učitelé jsou často vysíláni na školení DVPP, získávají aktuální poznatky v rámci studia vysoké školy a také často využívají samostudia. Ostatní specialisty si škola najímá nepravidelně externě, v oblasti IT se často snaží najít řešení vlastními silami Výchovně-vzdělávací oblast Vzhledem k nulové nabídce kulturního vyžití v obci se škola snaží nabízet co nejširší škálu kroužků - výtvarný, PC, florbal, sportovní a další. Dále do školy dojíždí učitel ZUŠ Ostrov, který vyučuje hře na hudební nástroje. Cílem je vytváření co nejlepších podmínek, příjemného prostředí a atmosféry. Ve výukových metodách se škola snaží o inovace, aktivně je používána on-line internetová databáze moderních vzdělávacích výukových materiálů, využívají se moderní technologie, které byly pro školu pořízeny. Z celkového počtu dětí je ze sociálně slabých rodin přibližně 20 % žáků. Školu převážně navštěvují děti z rodin s nižším vzděláním. Část žáků je z vietnamských rodin, v nichž někteří doma odmalička nemluvili česky a tento jazykový handicap dohání až ve školních lavicích. Ve škole se dlouhodobě daří eliminovat sociálně patologické jevy typu drogových závislostí, kouření, šikany, záškoláctví apod. Dosud nebyly evidovány výrazné výchovné problémy, záškoláctví dosud nebylo ve škole řešeno. 3

4 2.4. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ohrožené školním neúspěchem a talentované žáky Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole celkem 6 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Těmto dětem je věnována zvýšená péče a poskytován individuální přístup. Pracuje se na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny v Karlových Varech, se kterou škola úzce spolupracuje. Roli výchovného poradce na škole vykonává ředitelka školy, která má konzultační hodiny pravidelně každý týden ve stanovenou dobu a rodiče jsou zvyklí, že je přijme kdykoliv po předchozí domluvě Spolupráce školy se zřizovatelem a dalšími organizacemi Problematikou školství se na obci zabývá Jana Rojovská, místostarostka a Věra Nesrstová, účetní. Konají se pravidelné schůzky, a to obvykle jednou týdně osobně, dle potřeby i častěji a dále probíhají pravidelné telefonické konzultace. S PPP je navázána velmi aktivní a přínosná spolupráce, probíhá velmi častý telefonický kontakt. Dále škola aktivně spolupracuje s OSPOD paní ředitelka tam dlouhodobě pracovně působila, a proto je kontakt i zde velmi efektivní a přínosný. Člověk v tísni pořádá různé akce, kterých se účastníme. Spolupráce s okolními menšími školami je vynikající, vzájemně si radí, pomáhají. S většími ostrovskými školami došlo k příjemné změně díky tomuto projektu, byly navázány některé velmi užitečné kontakty, které jistě do budoucnosti přinesou pozitivní změny. S místní knihovnou pořádáme různé akce k podpoře malý čtenářů např. akce pro prvňáčky den v knihovně. Také se snažíme zpestřit výuku různými preventivními akcemi ve spolupráci s místními hasiči apod Komunikace školy navenek Komunikace s rodiči probíhá na třídních schůzkách a na neformálních akcích školy, jako jsou besídky, výstavy, akce pro rodiče i žáky. Těchto akcí se účastní pravidelně rodiče aktivní a spolupracující. Prostor pro zlepšení vidíme v aktivitách, které by přitáhli všechny rodiče. Veřejnosti prezentujeme výsledky školy prostřednictvím našich webových stránek a informačních nástěnek ve škole i v obci. 4

5 2.7. Finanční zdroje a materiální zajištění Škola je financována ze standardních veřejných rozpočtů. Dodatečné finanční prostředky získala v poslední době zapojením do projektu EU peníze školám. Je zapojena do celorepublikových akcí typu: Ovoce do škol, Školní mléko apod. Za psaní projektových žádostí investičního charakteru je na obci určena zodpovědná osoba Jana Rojovská, místostarostka obce. V oblasti výchovy a vzdělávání škola externě spolupracuje s agenturou, která se zabývá aktivním vyhledáváním vhodných dotací a grantů do oblasti školství. Tato agentura pomáhá škole podávat žádosti a administrovat schválené projekty. Např. škola získala pro rok 2015 příspěvek na rozvoj logopedické prevence a péče, budou nakoupeny nové moderní pomůcky a 1 učitelka díky tomuto příspěvku absolvuje dlouhodobé vzdělávání v oblasti logopedické prevence. Škola je dofinancovávána z rozpočtu města Abertamy. Na rok 2014 činila částka ,-- Kč na obě zařízení ZŠ a MŠ, měsíčně je zasílána částka ,-- Kč. V případě mimořádných nákladů a událostí musí být dofinancování schváleno zastupitelstvem města Abertamy. Dále je v rozpočtu města zahrnuta částka ,-- Kč na opravy. Nad rámec rozpočtu zřizovatel pomáhá škole získávat finance formou sponzorských darů. V blízké budoucnosti jsou naplánovány investice do nových omítek a výměny oken Oblast řízení a organizace Škola má zpracovaný školní řád v písemné podobě, se kterým rodiče na začátku každého školního roku podrobně seznamuje. Organizační řád je zpracován v písemné formě. Každý zaměstnanec plní své povinnosti podle písemné náplně. Vzhledem k poloze a velikosti naší školy všichni zaměstnanci pracují nad rámec svých povinností. 5

6 3. SWOT analýza školy Silné stránky Lidský potenciál kreativita, flexibilita a všestrannost pedagogických pracovníků (umění vyjít s nízkým rozpočtem, ochota věnovat se zájmovým kroužkům) ochota pracovat nad rámec svých běžných povinností (výlety, školní i mimoškolní akce jsou časově náročné vzhledem k odlehlosti naší školy od větších měst) míra aprobovanosti je vzhledem k naší lokaci poměrně vysoká ochota pedagogů učit se nové metodiky, účastnit se DVPP Materiálně technické vybavení Vysoká úroveň vybavení s ohledem na polohu a velikost naší školy Ve škole je k dispozici celkem 6 učeben, z nichž některé jsou odborné - počítačová učebna, učebna multimediální výchovy. Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi, koberci a postupně novým nábytkem. Pro zkvalitnění výuky byly do učeben nainstalovány dataprojektory a promítací plátna, byly zakoupeny notebooky a PC, multifunkční zařízení (skener, tiskárna, kopírka). Učebna multifunkčních médií je vybavena interaktivní tabulí. K výuce slouží samostatná knihovna. Internet byl zaveden i do budovy ŠJ a ŠD. Škola je postupně vybavována novými moderními pomůckami a hrami. Obsáhlé vybavení máme také pro hudební výchovu - kompletní Orffovu školu (dětské hudební nástroje), kytaru, klavír, metalofony, xylofony a další hudební nástroje. Součástí budovy školy je malá tělocvična. Dalším sportovním zázemím je multifunkční školní hřiště, jehož rekonstrukce byla dokončena v roce Je zde možné hrát kopanou, nohejbal, volejbal, házenou, tenis a další aktivity. Ke škole patří i velká zahrada. Školní družina využívá pro svoji činnost prostornou třídu/hernu. Učebny školy i školní družina jsou upravené, vymalované pastelovými barvami. V rámci zlepšování materiálního zázemí byla provedena výměna plynových kotlů školy a vstupních dveří, v plánu je ještě výměna oken a nová fasáda. Slabé stránky Lidský potenciál dlouhodobá přetíženost zaměstnanců (specifické nároky na osobní nasazení, časovou flexibilitu, všestrannost), povinností neustále přibývá, ale není, je často možné finančně ohodnotit náročná příprava na výuku, nutnost zaměřit se na udržení soustředěnosti žáků, chybějící mužský element (souvisí se systémem odměňování pedagogů) Materiálně technické vybavení chybí dovybavení školní zahrady herní prvky pro aktivní pohybovou výchovu Výchovně vzdělávací proces obecný problém malotřídních škol vyvážit výuku při velmi rozdílných stupních nadání a více věkových skupinách v jedné hodině vyšší nároky na pedagogy menší prostor pro exkurze a výlety s ohledem na jejich finanční náročnost (část žáků je z velmi sociálně slabých poměrů) vyšší náklady jsou spojené s nákladnější dopravou ta je vždy kalkulována s nájezdem z větších měst Zájmové vzdělávání nedostatečná nabídka zájmových kroužků ve sportovní oblasti vzhledem ke specifickým potřebám dětí nedostatek lidského potenciálu pro jejich vedení Ostatní faktory poměrně vysoký počet žáků ze sociálně slabých skupin Výchovně vzdělávací proces dobré klima na škole díky nízkému počtu žáků, možnost věnovat se žákům individuálně, dobré vztahy a atmosféru spolupráce již od předškolního věku, vzhledem k situaci, že jsme malotřídní školou, jsou žáci nuceni se více koncentrovat na své úkoly, respektovat jiné skupiny ve třídě a více vzájemně spolupracovat možnost doučování za minimální náklady či úplně zdarma výchova ke vztahu k přírodě, ekologii - výlety, spolupráce na údržbě lesů, běžeckých a cyklistických tratí, kvalitní environmetální výchova (třídění odpadů, ochrana životního prostředí), zdarma návštěva ekologických zařízení spolupráce s MŠ na přípravě předškoláků pro úspěšný vstup do první třídy pomoc s přípravou na přijímací řízení na nižší stupeň gymnázií aktivita pedagogů nad rámec jejich povinností (bez finančního ohodnocení) aktivní využívání moderních technologií ve výuce výlety a akce pro žáky za minimální ceny 6

7 Zájmové vzdělávání dlouhodobě se daří realizovat širokou škálu zájmových činností, pedagoga ze ZUŠ Ostrov do školy za žáky dojíždí a vyučuje hře na hudební nástroje, široká nabídka kroužků (pestrá činnost, kola, boby, výlety, akce, soutěže, TV, DVD, tablety) má za cíl vytvořit žákům motivační prostředí s ohledem na polohu školy možnost zvýhodněných lyžařských kurzů, potažmo zvýhodněné ceny lyžařských vleků. Ostatní faktory dobrá spolupráce se zřizovatelem, konají se pravidelné schůzky, veškeré záležitosti školy se pečlivě řeší, komunikace je bezproblémová dobrá spolupráce s regionálními např. ZŠ a MŠ Potůčky, ZŠ Merklín, ZŠ Hroznětín, ZŠ a MŠ Pernink (např. při pořádání kulturních a sportovních akcí, společná školení pedagogů) umění dát dohromady žáky z různých sociálních vrstev aktivní přístup k vyhledávání finančních příležitostí fundraising škola spolupracuje s agenturou, která se zaměřuje na dotační a grantové příležitosti v oblasti školství 7

8 Příležitosti Pro školu více školení pedagogických pracovníků v oblasti nových výukových metod financování aktivní role ve vyhledávání finančních zdrojů zařazení většího počtu projektových dnů aktivní propagace směrem k rodičům na škole se děje něco netradičního a zajímavého větší spojení výuky s praktickým životem formou exkurzí, výletů, vlastních prožitků větší zapojení rodičů do dění školy (drobné úpravy, opravy, organizace společných akcí) Pro žáky a rodiče ze strany zřizovatele: aktivní politika v oblasti zaměstnanosti, zlepšení dopravní obslužnosti, zřízení ordinace pediatra, zlepšení infrastruktury v oblasti služeb, podpora aktivního života pro rodiny s dětmi (např. sportovní kluby, dům dětí a mládeže a jiné kulturní vyžití tak, jako je tomu ve větších městech) podpora aktivního života pro všechny skupiny obyvatelstva. Pro školství a společnost PR zvenčí ve smyslu vzdělávání na menších školách vede k dobrý výsledkům (obecné smýšlení je takové, že na velkých městských školách jsou žáci vzděláváni lépe) jasná dlouhodobá koncepce ze strany státu (MŠMT) Ohrožení Pro školu nedostatek žáků (odliv obyvatelstva za prací, společenským a sportovním vyžitím do větších měst) a navazující nedostatek financí dopravní obslužnost - dojíždění za prací do vzdálenějších měst, tito rodiče vozí své děti do městských škol obtížné získávání nových kvalitních zaměstnanců (pokud dochází k personálním změnám - nároky jsou vysoké - osobní nasazení, časová flexibilita, všestrannost, problém s dojížděním), nabízené ohodnocení tomu neodpovídá trvalý nedostatek finančních zdrojů na odpovídající ohodnocení práce kvalitních pedagogů včetně práce vykonané nad rámec jejich povinností, to znamená riziko odchodu kvalitních a zkušených pedagogů, následně možné riziko vyšší fluktuace na těchto pozicích trvalá nejistota a nekoncepčnost financování ve školství obecně (dle počtu žáků) Pro žáky a rodiče nedocenění výhod malotřídních škol ze strany rodičů a společnosti obecně nemožnost zajistit širokou nabídku sportovních kroužků v případě specifických zájmů místních dětí odchází tyto do škol ve větších městech, kde je tato nabídka širší (tím se snižuje počet vzdělávaných žáků) nepřítomnost dětského lékaře děti, které dojíždí za dětským lékařem do okolních měst mají více absencí ohrožení školního prospěchu Pro školství a společnost nedostatečná prestiž povolání učitelů vysoká míra nezaměstnanosti, z tohoto důvodu dochází k úbytku obyvatel a tedy žáků naší školy nedostatek služeb, kulturního a sportovního vyžití obecný trend v případě snahy školy řešit nepříznivé situace žáků s rodiči bývá pro rodiče snazší žáky přehlásit do jiné školy, je tedy nutná velká dávka diplomacie sociálně-společenské poměry malé obce drbárna často kolují negativní nepodložené informace, které se poměrně těžce vyvracejí neustálé legislativní změny mnoho administrativy na úkor pedagogické práce 8

9 4. VIZE Naší vizí je rozvíjet naše žáky takovým způsobem, aby byli schopni samostatně přemýšlet o sobě, svém okolí, být zodpovědní za své jednání i jeho důsledky, aby neztráceli zájem a nadšení objevovat nové věci a aby se ve škole cítili co nejlépe. 9

10 5. PRIORITY A OPATŘENÍ ŠKOLY Priorita č. 1 Vytvořit spolupracující a motivovaný pracovní tým a zajistit stabilitu pedagogického sboru Strategický cíl: Udržet stávající kvalitní pedagogický sbor a aprobovanost CÍL: Udržet stávající kvalitní pedagogický sbor a aprobovanost Aktivní motivace pedagogů (např. dárkové poukázky) Kč /rok ředitelka školy Priorita č. 2 Zajistit dostatek financí pro školu a na její konkrétní potřeby Strategické cíle: Aktivní vyhledávání projektů, dotací, grantů, které jsou finančním přínosem pro školu Postupná modernizace vybavení školy CÍL: Aktivní vyhledávání projektů, dotací, grantů, které jsou finančním přínosem pro školu Hledat aktivně různé zdroje financování (dotace, granty, rozvojové programy, participace na projektech jako partner) externí spolupráce Kč/rok ředitelka školy CÍL: Postupná modernizace vybavení školy Neustálá modernizace vybavení (zejména v oblasti IT, držet krok s trendy) Kč/rok ředitelka školy 10

11 Priorita č. 3 Rozvíjet komunikaci s rodiči a vtáhnout je do dění školy Strategické cíle: Prezentace školy navenek, aktivní práce s výsledky, budování image Informovanost rodičů a veřejnosti o činnostech a výsledcích školy (důraz na postupnou změnu postojů v obci Abertamy) Prezentace aktivit a úspěchů školy na webu školy a obce, na veřejných informačních tabulích CÍL: Prezentace školy navenek, aktivní práce s výsledky, budování image Prezentace aktivit a úspěchů školy na webu školy a obce, na veřejných informačních tabulích Aktivní práce s webem ředitelka školy Tisk letáčků pro rodiče/veřejnost (plán akcí na aktuální rok + co se povedlo v minulém roce) Kč/rok ředitelka školy Akce pro veřejnost (5x ročně) Kč/rok ředitelka školy Zveřejňování informací v oblastním tisku ředitelka školy CÍL: Informovanost rodičů a veřejnosti o činnostech a výsledcích školy (důraz na postupnou změnu postojů v obci Abertamy) Setkání s rodiči před/po třídních schůzkách ředitelka školy Den otevřených dveří ředitelka školy 11

12 Priorita č. 4 Zajistit specialisty pro školy (psycholog, speciální pedagog, logoped, IT) Strategický cíl: Zajistit finance na aktivní vzdělávání pedagogů, případně na úhradu externích odborníků CÍL: Zajistit finance na aktivní vzdělávání pedagogů, případně na úhradu externích odborníků Logopedická preventistka (hrazeno z rozvojového programu MŠMT), vzdělání dalších osob ředitelka školy Školní psycholog (externě, pravidelně) /rok ředitelka školy Speciální pedagog (dle složení žáků) /rok ředitelka školy IT specialista /rok ředitelka školy Priorita č. 5 Udržet funkční spolupráci mezi organizacemi, které se podílí na péči o dítě/žáka (OSPOD, PPP, Policie ČR, NNO) Strategický cíl: Udržet funkční spolupráci s organizacemi CÍL: Udržet funkční spolupráci s organizacemi Aktivní spolupráce, komunikace Ředitelka školy 12

13 6. ZDROJE INFORMACÍ SWOT analýza školy Případová studie školy Výroční zpráva Zpracoval/a: Ing. Šárka Bubelíni Abertamy,

Strategický plán rozvoje ZŠ Masarykova, Ostrov na období 2015-18

Strategický plán rozvoje ZŠ Masarykova, Ostrov na období 2015-18 Strategický plán rozvoje ZŠ Masarykova, Ostrov na období 2015-18 TRIVIUM VĚDĚNÍ-ZDRAVÍ-RADOST Motto: MENS SANA IN CORPORE SANO (V zdravém těle zdravý duch) 1. ÚVOD Strategický plán rozvoje školy vznikl

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-484/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 Sídlo: V

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY s výhledem do roku 2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY s výhledem do roku 2015 Odborné učiliště Hradec Králové 17. listopadu 1212 500 03 Hradec Králové KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY s výhledem do roku 2015 článek 1 Obecná východiska Dlouhodobé plánování rozvoje školy musí nutně odrážet

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019)

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Cíle: Naším hlavním zájmem je, aby se každý rok hlásilo do naší školy co nejvíce dětí z Dubče a Dubečku a aby tyto děti strávily v naší škole

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola 1.- 4. ročník Zeiberlichova 49, 644 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 511 Zřizovatel: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura )

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi a Teplé - 2013 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS SITUACE...

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-44/14-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-44/14-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-44/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant,

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné handicapy skryté - Změna koncepce školy Tento projekt je spolufinancován ESF a státním

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního vzdělávacího programu.

Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního vzdělávacího programu. Ukázka z pracovní verze ŠVP Jedličkova ústavu a škol pro tělesně postižené hlavního města Prahy. Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Adresa : Za Invalidovnou 3/579 186 00 Praha 8 - Karlín Identifikátor

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROKY 2015-2018 Č.j. 73/2015 Projednala provozní porada pedagogických pracovníků dne : 24.8.2015 Školská rada dne : 17.9.2015 Účinnost dokumentu: 1.9.2015 Vypracoval: Mgr.Radomír

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Koncepce rozvoje školy 2015-2020

Koncepce rozvoje školy 2015-2020 Koncepce rozvoje školy 2015-2020 Základní škola a mateřská škola Lišov Zpracoval: Mgr. Petr Ročňák ředitel školy Jiráskova 83 375 01Týn nad Vltavou 602 309689 e-mail: rocnak@seznam.cz V Lišově dne 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-11/09-05 Název školy: Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov Adresa: Školní 525, 357 51 Kynšperk nad Ohří Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Karlovarská 67, Plzeň e-mail: dduplzen@dduplzen.cz web:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-30/09-05. okres Sokolov. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-30/09-05. okres Sokolov. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-30/09-05 Název školy Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov Adresa: Husova 788, 357 35 Chodov Identifikátor: 600 072 991

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-522/12-T. Lískovec, K Sedlištím 320, 739 30 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-522/12-T. Lískovec, K Sedlištím 320, 739 30 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-522/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více