ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì"

Transkript

1 PROSINEC 2014 Usnesení è. 107/10/14: Rada mìsta schvaluje jako dodavatele služeb k veøejné zakázce Volynì rekonstrukce úpravny vody Nišovice dotaèní management v prùbìhu realizace projektu do závìreèného hodnocení akce firmu Vodohospodáøský rozvoj a výstavba, a.s., Praha 5, s nabídkovou cenou ,- Kè bez DPH a další firmu v poøadí s nabídkou ceny SRB CR, s.r.o., Øíèany, s nabídkovou cenou ,- Kè bez DPH. 1. jednání Rady mìsta Volynì, které se konalo dne 5. listopadu 2014 Usnesení è. 5/11/14: Rada mìsta jmenuje tøetinu èlenù školské rady za zøizovatele v souladu s 167 odst. 2 zák. è. 561/2004 Sb. (školský zákon): Ing. Václav Valhoda, Ing. Marie Náhlíková a Ing. Stanislav Nový ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì 37. jednání Rady mìsta Volynì, které se konalo dne 15. øíjna 2014 Usnesení è. 61/10/14: Rada mìsta schvaluje kupní smlouvu mezi Mìstem Volynì a firmou SOME Jindøichùv Hradec s.r.o., s kupní cenou ,- Kè bez DPH, tj ,- Kè vè. DPH, jako dodavatele k veøejné zakázce Omezení prašnosti z plošných zdrojù ve mìstì Volynì. 38. jednání Rady mìsta Volynì, které se konalo dne 22. øíjna 2014 Usnesení è. 72/10/14: Rada mìsta ruší usnesení è. 40/9/14 b) z 32. jednání RM dne z dùvodu neposkytnutí souèinnosti dle zák.è. 137/2006 Sb. firmou ŠAFINVEST, s.r.o., Písek. Usnesení è. 73/10/14: Rada mìsta schvaluje smlouvu o dílo Modernizace a zlepšení bezpeènosti silnièního provozu ul. Pod Malsièkou, Volynì (2. èást rekonstrukce vodovodu) mezi Mìstem Volynì jako objednatelem a firmou PRIMA, akciovou spoleèností jako zhotovitelem. 39. jednání Rady mìsta Volynì, které se konalo dne 29. øíjna 2014 Usnesení è. 78/10/14: Rada mìsta schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výši 3.500,- Kè Svazu postižených civilizaèními chorobami ZO Volynì na poøízení barevné tiskárny a náplní. Usnesení è. 95/10/14: Rada mìsta provádí rozpoètové opatøení mìsta Volynì na rok 2014 è. 9 obsahující zmìny è dle pøílohy, kterými dojde ke zvýšení pøíjmù o ,- Kè a zvýšení výdajù o ,- Kè. O rozdíl mezi pøíjmy a výdaji ve výši ,- Kè bude sníženo financování minulých let. Schválené rozpoètové opatøení je pøílohou usnesení. Usnesení è. 97/10/14: Rada mìsta ruší usnesení è. 40/9/14 a) z 32. jednání RM dne z dùvodu neposkytnutí souèinnosti dle zák. è. 137/2006 Sb. firmou ROBSTAV stavby k.s., Praha a firmou ZNAKON, a.s., Sousedovice. Usnesení è. 98/10/14: Rada mìsta schvaluje smlouvu o dílo Modernizace a zlepšení bezpeènosti silnièního provozu ul. Pod Malsièkou, Volynì (1. èást SO komunikace + SO chodníky + SO parkovištì) mezi Mìstem Volynì, jako objednatelem a firmou STRABAG, a.s, Praha, jako zhotovitelem. Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 ZASTUPITELSTVO MÌSTA VOLYNÌ Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva mìsta Volynì konaného dne 29. øíjna 2014 Usnesení è. 02/2014/ZM-01 Zastupitelstva mìsta Volynì schvaluje tajnou volbu starosty a volí starostou mìsta Ing. Václava Valhodu Usnesení è. 03/2014/ZM-01 Zastupitelstva mìsta Volynì schvaluje tajnou volbu místostarosty a volí místostarostou mìsta Ing. Martina Èerveného Usnesení è. 04/2014/ZM-01 Zastupitelstva mìsta Volynì schvaluje tajnou volbu èlenù rady mìsta a volí èleny rady mìsta Ing. Marii Náhlíkovou, RNDr. Jiøího Homolku a Ing. Františka Volmuta Usnesení è. 05/2014/ZM-01 Zastupitelstva mìsta Volynì zøizuje finanèní výbor v poètu 7 èlenù, kontrolní výbor v poètu 7 èlenù, osadní výbor Èernìtice, Raèí v poètu 5 èlenù a osadní výbor Zechovice, Starov v poètu 3 èlenù Usnesení è. 06/2014/ZM-01 Zastupitelstva mìsta Volynì volí pøedsedu finanèního výboru Mgr. Jindøišku Èernou a pøedsedu kontrolního výboru MgA. Lukáše Èerného UPOZORNÌNÍ Ve støedu budou úøední hodiny na Mìstském úøadu Volynì pouze dopoledne od 8.00 do hodin. tel: Aktuální provozní doba: Po - Pá: 10:00 15:00 St: 10:00 17:00 V sobotu a ve svátky plní základní funkci informaèního centra mìstské muzeum ve tvrzi, které je otevøené od 9 do 17 hodin.

2 strana 2 Prosinec 2014 ZMÌNA PODMÍNEK PROVOZU POŠUMAVSKÉ TRŽNICE od V prosinci 2014 konèí udržitelnost podmínek projektu Pošumavské tržnice, financované ze Zemìdìlského investièního fondu. Jednou z podmínek bylo, že prostory budou užívány bezplatnì. Proto od roku 2015 bude využivání prostoru zpoplatnìno. Jsou stanovena tato pravidla: Pronajmout prostor si mùže jakákoliv právnická èi fyzická osoba. Prostor nebude pronajímán na akce, které odporují dobrým mravùm, èi propagují zakázané ideologie a uèení. Cena pronájmu prostor od 1. øíjna do 31. bøezna 1 hodina /100,-Kè nebo 500,-Kè den od 1. dubna do 30. záøí 1 hodina / 60,-Kè nebo 300,-Kè den využití inventáøe kuchyòky 200,-Kè na akci Poškozené èi rozbité vìci hradí nájemce. Od poplatku za pronájem budou osvobozeny: akce pro dìti a mládež na kterých není vybíráno vstupné akce pro seniory bez vstupného workshopy poøádané mìstem nebo jím zøízenýni organizacemi rukodìlné dílny poøádané mìstem nebo jím zøízenýni organizacemi koncerty ZUŠ školní akce Prostor se bude pronajímat na základì objednávky, kde bude uveden datum, èas zahájení a èas ukonèení akce. O pronájmu prostoru rozhoduje øeditel Volyòské kultury Jiøí Houzim øeditel VOK Volynì MYSLIVECKÁ KAPELA ATLAS DOBRÁ ZPRÁVA Nìkdy na jaøe jsem informoval širokou volyòskou veøejnost o vydání CD Myslivecké kapely Atlas kapelníka Mirka Èepického. Ten z upøímného pøátelství složil našemu mìstu hold v podobì skuteènì velmi zdaøilé písnièky "Mìsteèko Volynì ". Právì tato písnièka s líbivou melodií, s textem opìvujícím malebnost mìsta, jeho historii a osobnosti, se stala souèástí zmínìného CD. Mnozí z obèanù si CD s touto písní spolu s dalšími skladbami opatøili a jistì jim pøinesla a pøináší radost. Pro patrioty mìsta a milovníky dobré, øízné dechovky mám další dobrou zprávu. Myslivecká kapela Atlas v tìchto dnech vydala svoje první DVD. Na tomto DVD je opìt zaøazena procítìná píseò "Mìsteèko Volynì"! Posluchaè, divák, pøi poslechu jímavých tónù spatøí krásná videa z mìsta, výhledy od kaple Andìla Strážce, zábìry památných míst ve mìstì atd. Na DVD je opìt øada dalších krásných písní z pera kapelníka M. Èepického, opatøených zábìry malebných zákoutí jihoèeského a západoèeského kraje. DVD pøichází na trh právì v tomto pøedvánoèním období a stává se tak dobrým námìtem na vhodný dárek pro každého milovníka dobré èeské dechovky. Cena DVD je 250 Kè. a je k mání na tel Doprava po mìstì až do domu zdarma. Miloslav Daòha, Volynì 549 Mìsto Volynì srdeènì zve všechny seniory na VÁNOÈNÍ POSEZENÍ úterý od hodin v sále Na Nové ve Volyni. Kulturní program a drobné obèerstvení zajištìno. UPOZORNÌNÍ V pondìlí probìhne svoz komunálního odpadu v celém mìstì.bude tedy vyvezena i èást, která se vyváží v úterý. Dìkujeme za pochopení. ZUŠ VOLYNÌ Plán akcí na prosinec 2014 úterý ve hodin Na Nové žáci školy úèinkují na vánoèním setkání seniorù sobota a nedìle 6. a , folklórní soubor úèinkuje v Linci na Adventních trzích pondìlí v hodin v koncertním sálku, tøídní koncert žákù T. Krejsy a F. Zacha støeda v 9.00 hodin v MŠ Volynì, pondìlí v hodin Na Nové, Vánoèní koncert, ve generální zkouška úterý ve v MŠ Èepøovice, ètvrtek ve hodin v Léèebnì ve Volyni, pondìlí v hodin u vánoèního stromu ve Volyni, úèinkuje folklórní soubor a pìvecký sbor ètvrtek v hodin v kostele Všech Svatých, Provozní doba kompostárny Volynì Úterý,Ètvrtek Sobota 8 12

3 Prosinec 2014 RATEJNA O.S. PROSINEC 2014 Sluníèka ètvrteèní dopoledne od 9,00 do 11,30 hodin Setkávání dìtí od 0 do 4 let a jejich rodièù, pøi kterém cvièíme, tancujeme a zpíváme, hrajeme si a malujeme, program je uzpùsoben pøíchozím dìtem. 4. prosince Hele dìti novina, pøiletìla bublina míèe velké i ty malé, bubliny a maxipadák 11. prosince Hraju (si se) všema barvama zimní barevné tvoøení za pomoci prstù a lepidla zábava i pro nejmenší. 18. prosince Hrátky ještì pøed školkou - øíkanky a pohybovky, zpívání, taneèky, honièky, podpora psychomotorického vývoje dítìte kinderlieder støedeèní odpoledne od 15 hodin písnièkou nìmecky s nejmenšími. Utváøení základù slovní zásoby i gramatiky, pro usnadnìní pozdìjší jazykové výuky. Pro dìti od 3 do 8 let. Úèast rodièù vítána. Barvínek støedeèní odpoledne od 16 hodin Výtvarné tvoøení pro pøedškolní dìti setkání, které se bude toèit okolo lepidla, nùžek, barev a štìtcù. NOtièky støedeèní odpoledne od 17 hodin Hodina pro pøedškolní a malé školní dìti zpívání lidovek pøi kytaøe a muzicírování strana 3 KRABICE OD BOT Vánoce 2014, 10. prosince I letos jsme balili vánoèní dárky, které pøedáme do rukou dìtí a rodièù, kteøí jsou nyní v nelehké životní situaci. Jen díky vám se to daøí. 10. prosince je termín odevzdání vìtšiny balíèkù prosím tedy o dochvilnost a jejich vèasné doruèení k nám a je mùžeme dávat dìtem, kterých jste se ujali Více info o našem poèínání na ZPÌVEM K SRDCI 3. prosince od 19,30 hod 17. prosince od 19,30hod Otevírání pokladù moudrosti, jak je napsal sám život. Pele-mele od lidových po pop, jaké kdo umí a chce se o nì podìlit, pøidat se k nim nebo se je nauèit. Zkrátka takové dospìlácké setkávání s hudebními nástroji i bez nich. ŽÍT FAIR JE FÉR Beseda a prodejní presentace øemeslných výrobkù a potravin s certifikátem Fair Trade Pojïte poznat spravedlivou formu obchodování, která dává pìstitelùm, øemeslníkùm a zamìstnancùm v rozvojových zemích pøíležitost uživit se vlastní prací za dùstojných podmínek. Co se skrývá za lahodnou chutí èokolády? Rukodìlné výrobky s pøíbìhem, který by nás mìl zajímat. Setkat se mùžeme na vícero místech: od 9 do 11,30 v MC Beruška ve Strakonicích od 10,30hod v Komunitním centru v Dubu 10. a pøi programu v Ratejnì od 16hodin ve volyòské knihovnì Sledujte samostatné plakáty

4 Prosinec 2014 VÝTVARNÉ ODPOLEDNE VÈELÍ VOSK støeda 17. prosince od 16hodin Zveme malé i velké, zkušené i ty ménì pøijïte k nám na vèelí kurz. Tentokrát budeme vyrábìt svíèky ze vèelích mezistìn, ozdoby ze vèelích mezistìn a snad vyjde èas i prostor na máèené voskové svíèky. Vše bude pod vedení zkušené lektorky Hanky Vondrové. NARODIL SE KRISTUS PÁN pátek 19. prosince od 17hod Odpolední rodinné setkání èeká nás zpívání vánoèních písní a koled. Nenechte si ujít hraný vánoèní pøíbìh Narodil se Kristus Pán aneb Jak to bylo v Betlémì. Staré vánoèní a adventní tradice. Pak už jen praskání døeva v kamnech, vùnì skoøicového èaje a cukroví a pøedvánoèní klábosení. Zváni jsou úplnì všichni - kdo si k nám našli cestu a nebo ji teprve hledají. Spoleènì rozsvítíme ulice. Místo: Lidická 124 Volynì, Klubová místnost Husova domu o.s.ratejna, , SKAUTI VOLYNÌ Dne jsme se vydali autobusem na víkendovou výpravu do Novosedel. Bylo nás celkem 20 z toho dva dospìlí. Hned v pátek veèer se v naší základnì objevili mimozemš ané, kteøí nás žádali o pomoc. Naším úkolem bylo dostat se zpìt na Mars a zároveò je ochránit pøed šílenými vìdci. Bylo nám øeèeno, že je zachrání jedinì Panta, která je tady nìkde ukrytá. Co Panta je, nikdo netušil. Za vyhrané hry a splnìné úkoly, jsme dostávali indicie, které nám na to pomohli pøijít. Ukázalo se, že jde o létající lampion. Pomocí nìho jsme odeslali zprávu jejich rodinì, která si pro nì následnì pøiletìla. Úkol byl splnìn a my mohli poslední noc usínat s pocitem, že jsme to zvládli. Druhý den jsme uklízeli, balili a plní zážitkù jsme se mohli vydat na cestu domù. Šárka Skálová NOVÉ KNIHY ØÍJEN 2014 ODDÌLENÍ PRO DOSPÌLÉ ÈTENÁØE: NEUMITKA, POLANSKÝ: Volynì na starých pohlednicích, 1. Promìny mìsta na prahu doby / CANFIELD: Slepièí polévka pro duši, 5. díl / VAŠÍÈEK: Nedobytná šifra. Tajemství Voynichova rukopisu: co skrývá nejzáhadnìjší kniha svìta? / VAŠÍÈEK: Ïáblova lest / VAŠÍÈEK: Egyptské záhady / VAŠÍÈEK: Planeta záhad. Fakta, otazníky, hypotézy / VAŠÍÈEK: Tajuplné objevy / VAŠÍÈEK: Utajený svìt. Èas èarodìjù, neviditelní strážci, smrt pøichází na povel, tajemství zaklínaèù, poslové ze záhrobí, nebezpeèné povìry, opravdu mrtvá záhada? Vesmírné pøízraky. Odkud a proè pøicházejí / VAŠÍÈEK: Záhady Orientu / FIBICH: Nebe studánek, 3. Povìstné prameny Šumavy, Pošumaví a jihozápadních Èech / FIBICH: Bramborákový receptáø z Chluman. Sbírka krajových a rodinných receptù / ALBERTOVÁ: Lanïák / Šumava v promìnách èasu. Revue Jungbauerova šumavského vlastivìdného spolku / COELHO: Nevìra / HLAVÁÈEK: P.R.A.C.H.T.E.L. aneb Život na niti. Neuvìøitelná životní pou jednoho z našich nejlepších horolezcù / MAROUNKOVÁ: Mám ráda vítr aneb Výbìr z naivní poezie / KØELINA: Bábel / PEKÁRKOVÁ: Beton / STRUNECKÁ: Babské rady profesorky Strunecké / VÌTVIÈKA: Cestou necestou èeskou krajinou / MORIARTY: Manželovo tajemství / GREEN: Papírová mìsta / GREEN: Hledání Aljašky / KELEOVÁ-VASILEKOVÁ: Manželky / VÁCHA: Èervenobílá / MURAKAMI: Kronika ptáèka na klíèek / VONDRUŠKA: Husitská epopej Za èasù krále Václava / MLYNÁØOVÁ: Chalupáøkou z donucení / POTTER: Kde je ta holka? / KUPKA: Váleèná nevìsta / PEETZ: Úterní ženy mezi bylinami a øepou / PICOULT: Vypravìèka / KAZINSKI: Poslední dobrý muž / FORMÁNEK: Úsmìvy smutných mužù. Zápisky z léèebny DÌTSKÁ KNIHOVNA: HLAVÁÈKOVÁ: Draèí oèi, 2. Èerný jezdec / SVÌRÁK: Tøi bratøi / MARZI: Poslední èarodìjka, 3. Královna stínù / REED: Kronika kambionù, 2. Smrtící pouto / KOPIETZ: Agáta & doktor Lupa. Ohrožená plavba / VAŠÍÈEK: Zajatci Ïáblova chøtánu / VAŠÍÈEK: Na lovu záhad / EGELAND: Tajemství katakomb / RUSSELL: Deník mimoòky, 6. Pøíbìhy neš astný lásky / KRATOCHVÍL: Kouká roura na kocoura / ŽÁÈEK: Chytré pohádky pro malé rozumbrady Mìstská knihovna dìkuje jménem všech ètenáøù Miroslavu Neumitkovi a Zdeòkovi Polanskému za dar jejich knihy VOLYNÌ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH. Pohádky ze šumavského Podlesí od Josefa Køešnièky Sdružení pro obnovu Dobrše vydalo knihu pohádek z regionu Pošumaví od Josefa Køešnièky, spisovatele, básníka a novináøe, autora nìkolika divadelních her a her pro loutková divadla. Jedná se o výbìr patnácti pohádek z celkového poštu cca 100 pøíbìhù. Kniha je doplnìna osobitými barevnými ilustracemi malíøky Marcely Vichrové. Knihu je možné zakoupit na adrese nebo pøímo ve volyòském infocentru (tel: ) Sdružení pro obnovu Dobrše,Na Dolinách 8/30,14700 Praha 10

5 Prosinec 2014 út hodin HUNGER GAMES síla vzdoru 1 USA, 2014, dobrodružný, sci-fi, vstupné 100,-Kè Katniss Everdeenová prožívá nejtìžší období svého života. Aèkoli z Her ètvrtstoletí jakžtakž vyvázla se zdravou kùží a máma se sestrou jsou v bezpeèí, její starosti ještì neskonèily. èt hodin ZMIZELÁ USA, 2014, drama, 145 min., vstupné 100,-Kè Amy se ztratila v den pátého výroèí svatby s Nickem. Vše naznaèuje, že nezmizela dobrovolnì. út hodin JAK JSME HRÁLI ÈÁRU Èesko, 2014, komedievstupné 100,-Kè, FK 80,-Kè Rodinný film se pohybuje na pomezí dramatu a komedie. Hlavním hrdinou je Petr, chlapec, který se stal rukojmím èeskoslovenského státu, protože jeho rodièe v polovinì šedesátých let emigrovali do Rakouska a on nyní vyrùstá u dìdy a babièky (Milan Lasica a Libuše Šafránková). èt a 20 hodin HOBIT bitva pìti armád pá a 20 hodin HOBIT bitva pìti armád USA, Nový Zéland, 2014, Fantasy, dobrodružný, vstupné 110,-Kè Ve tøetím pokraèování Bilbo Pytlík, Gandalf a trpaslíci smìøují do doupìte draka Šmaka. út hodin MODELKY s.r.o. Èesko, 2014, komedie, vstupné 100,-Kè Film Modelky s.r.o. vypráví pøíbìh dvou konkurenèních modelingových agentur, které vedou nìkdejší dvì kamarádky (Regina Rázlová a Evelyna Steimarová), ale už 40 let nesmiøitelné rivalky, ikony èeského módního svìta. èt hodin FRANK Velká Británie, 2014, komedie, hudební, 95 min. vstupné 70,-Kè FK 50,-Kè Netradièní, stylovì výrazná tragikomedie sleduje nadšeného, ale netalentovaného muzikanta Jona, který se ve snaze vymanit se z prostøedí malomìsta a každodenní pracovní rutiny pøipojí k alternativní hudební skupinì The Soronprfbs. Ta je ovládána excentrickým, talentovaným a citovì labilním Frankem, hudebním géniem, který se skrývá za obrovskou papírovou hlavou, kterou z té vlastní nikdy nesundá. ne hodin SNÌHOVÁ KRÁLOVNA Rusko, 2012, animovaná pohádka, 80 min.vstupné 100,-Kè Animovaný pøíbìh natoèený na motivy svìtoznámé pohádky od Hanse Christiana Andrsena. èt hodin EXODUS vstupné 100,-Kè Velká Británie, USA, Španìlsko, 2014, historický, èeský dabing Historické epické dobrodružství v režii uznávaného režiséra Ridleyho Scotta. EXODUS: Bohové a králové je pøíbìhem jednoho èlovìka, který našel odvahu postavit se moci impéria. po. USA, , komdie, hodin fantasy,vstupné 100,-Kè NOC V MUZEU tajemství hrobky strana 5 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ PROSINEC 2014 út hodin, Na Nové VÁNOÈNÍ SETKÁNÍ SENIORÙ Tradièní setkání seniorù s obèerstvením a programem. V programu vystoupí žáci a uèitelé ZUŠ Volynì. Poøádá Mìsto Volynì st hodin, KINO PØEDNÁŠKA, komentovaná projekce fotografií. ISTANBUL PERLA ORIENTU Istanbul je jediné mìsto na svìtì, které se rozkládá na dvou kontinentech. Bosporský prùplav plný obrovských i výletních lodí jej rozdìluje mezi Evropu a Asii. Istanbul je mìsto, kde se po dlouhá staletí vytváøely dìjiny a množství památek hovoøí za vše. Haghia Sophia, byla 1500 let nejvìtší køes anskou stavbou svìta. Nejznámìjší Modrá mešita a neménì krásná Suleymanova mešita jsou nádhernou ukázkou staveb Osmanské øíše. Podzemní Yerebatanské cisterny uchvátí svým klidem. A návštìva Velkého bazaru, kde je 2200 obchodù pod jednou støechou naopak nenechá klidného nikoho. Istanbul je mostem mezi Evropu a Asii, ale také mostem mezi køes anstvím a Islámem. Mìsto, které si každého podmaní svojí úžasnou atmosférou a mìsto, které by jste mìli vidìt! Miroslav Martan cestovní kanceláø OCEÁN pá so Pošumavská tržnice VÝSTAVA PATCHWORK Výstava prací a prodej všeho, co k patchworku patøí pá hodin, Na Nové Maturitní ples SŠ a JŠ EP+PL so hodin, Na Nové ZRNÍ koncert kapely Zrní. Pøijíždí v rámci turné ke své nové desce Následuj kojota, která vyšla Zrní novou nahrávkou opìt stvrzuje statut kapely s jedineèným, osobitým zvukem, která si tvoøí svùj vlastní hudební svìt bez ohledu na módní trendy. Kapela Zrní je koncertní špièkou, která vyprodává kluby a pravidelnì vystupuje na nejvìtších èeských a slovenských festivalech. Kapela Zrní je koncertní špièkou, která vyprodává kluby a pravidelnì vystupuje na nejvìtších èeských a slovenských festivalech. Jelikož jsou tìžko zaøaditelní, sami si pro sebe vymysleli škatulku, která je asi nejvíce vystihuje. Zrní je hra, nìžný artbrut, kladenskej uhelnej zen. Pokud to chceš slyšet, Následuj kojota po hodin, Pošumavská tržnice MUSICA DOLCE VITA harfa Zbyòka Šolcová flétna Žofie Vokálková zpìv - Daniela Dehmutová ( mezzosoprán ) Adventní kalendáø je sestaven z 24 skladeb (na každý pøedvánoèní prosincový den) a je prùøezem hudby od nejstarších sbírek 14. a 15. stol.(jistebnický kancionál), pøes první umìlé adventní písnì (A. Michna) ke skladbám nejznámìjších barokních, klasicistních a romantických skladatelù. st hodin,kino ZASTUPITELSTVO MÌSTA st hodin, Na Nové Školní akademie ZŠ pá hodin, Na Nové Maturitní ples SŠ a JŠ SC4

6 strana 6 so hodin, Pošumavská tržnice VÁNOÈNÍ TVOØENÍ 14 hodin Mezinárodní projekt spolupráce Poš.trž. a Malá Galerie ZVYKY A TRADICE NA OBOU STANÁCH HRANICE S vánoèními zvyky a obyèeji vás seznámí vedoucí volyòského muzea Karel Skalický. Máte možnost seznámit se s prostíráním Štìdroveèerního stolu, ochutnat èerného kubu, puèálku, sladkou omáèku Muziku, vánoèní placky, obøadní peèivo... Nazdobit si medové perníèky, vyrobit slamìné a jiné ozdoby. Akce poøádaná ve spolupráci s MAS LAG Strakonicko Prosinec 2014 otevøeno: po pá 9 16 so PROGRAM PROSINEC 2014 so hodin, Na Nové SETKÁNÍ VETERÁN CLUBU po :30 hodin, Na Nové VÁNOÈNÍ KONCERT ZUŠ út hodin, Pošumavská tržnice KAVÁRNIÈKA PRO SENIORY st hodin, KINO PØEDNÁŠKA ISLAND zemì ohnì a ledu ZIMNÍ ŠUMAVA Ladislav Hošek na svých fotografiích ve vyhøátém kinì pøedstaví dvì chladné destinace ledový Island a zasnìženou Šumavu. po hodin, nám. Svobody ZASTAVENÍ U VÁNOÈNÍHO STROMU Zastavte své kroky v pøedvánoèním èase na setkání s pøáteli u vánoèního punèe pod støíbrným smrkem na námìstí. Koledy hrají a zpívají žáci a uèitelé ZUŠ Volynì. Pøineste s sebou zvoneèky. Spoleènì si zazvoníme. Cinkáním pøivoláme Ježíška a š astné a veselé Vánoce. èt hodin, Na Nové MS SATAN CLAUS FEST setkání metalových kapel - poøádá agentura RÁMUS pá hodin, Na Nové SLET ANDÌLÙ poøádá Fit studio Atlantic k poslechu i tanci hraje skupina Melodion spoleèenský odìv není nutný!!!! út hodin, Na Nové MS TANCOVAÈKA VHS + GOOS Legendy se vrací na místo èinu. Setkání pøiznivcù volyòských kapel. st hodin, Na Nové SILVESTROVSKÁ VESELICE Vítání Nového roku pøi reprodukované hudbì. Pøedprodej vstupenek a rezervace míst v Infocentru na staré radnici tel Pøedprodej vstupenek: Infocentrum na staré radnici ve Volyni, tel zmìna programu vyhrazena Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE Pøíspìvky nejsou jazykovì upravovány a mohou být redakènì kráceny. Tisk Infocentrum Volynì. Do všech domácností zdarma.

Kino Květen Teplice - program prosinec

Kino Květen Teplice - program prosinec Kino Květen Teplice - program prosinec 01.12. Tučňáci z Madagaskaru 3D Celá rodina v kině Animovaný / Dobrodružný / Komedie USA/2014/90min Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU

ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU ÚNOR 2015 ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì strana 2 únor 2015 ZŠ VOLYNÌ...a ještì vzpomínka na Vánoce. Advent na základní škole. Prosinec je pro dìti velmi oblíbený. I na volyòské

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ÚNOR 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně BŘEZEN 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Sbor dobrovolných

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně KVĚTEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz 70. VÝROČÍ

Více

Luboš Drtina: Kreslit do knih se doporučuje! Bolívie a Peru - pouští a pralesem 130 let Městského muzeu v Chotěboři a výstava fotografií AFUK

Luboš Drtina: Kreslit do knih se doporučuje! Bolívie a Peru - pouští a pralesem 130 let Městského muzeu v Chotěboři a výstava fotografií AFUK Luboš Drtina: Kreslit do knih se doporučuje! datum začátku akce: 31.07.2015 datum ukončení akce: 18.09.2015 čas začátku akce: 19.00 místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví stručný popis akce:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2013 Divadlo SemTamFór

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 20. ročník listopad 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 Usnesením č. 45/2014 zastupitelé schválili zvolení jednoho místostarosty. Usnesením č. 46/2014 zastupitelé obce Zahrádky

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava 1. září LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ HORALKA,od 18.00 Filmový klub: SINGLE MAN 20.00 USA, titulky, od 12 let, 101 minut, Kč. 60,-Vizuálně vytříbené drama o osamělosti a boji s vnitřními démony s Colinem Firthem

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury Akce 2016 datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury změna vyhrazena 29.1. POLOLETÍ V MUZEU Muzeum

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka K U L T U R N Í C E N T R U M Česká Třebová N a b í d k a p o ř a d ů ŘÍJEN 2015 XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka Sobota 3.

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Agentura CRONY Vás zve na

Agentura CRONY Vás zve na Město Krupka Přehled kulturních a společenských akcí Kontakt: Městský úřad Krupka Tel.: 417 861 253; E-mail.: info@mukrupka.cz; www.krupka-mesto.cz... PLES STRAŠIDEL Název akce : Místo konání : restaurace

Více

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA 28. dubna 2014 Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2013 Občanské sdružení Nevšová

Více

Zveme Vás na ochutnávku toho nejlepšího od vrboveckých vinařů výhradně z místních vinohradů nebo vinných sklepů.

Zveme Vás na ochutnávku toho nejlepšího od vrboveckých vinařů výhradně z místních vinohradů nebo vinných sklepů. Vrbovecký košt, Vrbovec, 16.4.2016, 13:00 Cech vinařů Vrbovec pořádá Vrbovecký košt vín s cimbálovou muzikou. Ochutnávka toho nejlepšího od vrboveckých vinařů výhradně z místních vinohradů nebo vinných

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Duben v knihovně /2016

Duben v knihovně /2016 Duben v knihovně /2016 Slaný, Masarykovo nám. 159 Telefon + 420 312 522 238 - mail pujcovna@knihovnaslany.cz I ve slánské knihovně proběhne 1. dubna 2016 Noc s Andersenem. 16. Noc s Andersenem se koná

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2011 Zpracovala: odbor,

Více

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008 Leden Datum obec akce Kde 2.1. Prušánky Ohňostroj k uvítání Nového roku 5.1. Dolní Bojanovice Vinařský ples Obecní dům 5.1. Kostice Krojový ples Sokolovna 6.1. Josefov Tříkrálová sbírka 11.1. Prušánky

Více

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí 2016 ÚNOR 1. 29. 2 Krása zvířat výstava Michaely Burdové, Romantická krajina ve fotografii výstava Jiřího Valíčka a Jany Černoškové, 16. 2. Zahájení jarních kurzů

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Týden otevřených dveří v Mateřském klubu při DDM-SVČ Junior Chotěboř datum začátku akce: 28.02.2011 datum ukončení akce: 04.03.2011 stručný popis akce: ukázka kroužků, vstup zdarma PO 9:15-9:30 hod. Hudební

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013 Odbor školství a kultury V Písku dne: 04.12.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o specifikaci kulturních činností objednaných dle Přílohy č. 1 Smlouvy

Více

leden 2015 ChomutovA Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

leden 2015 ChomutovA Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz výstavy VÝSTAVY 1. 31.1. Po Ne 9.00 16.00 EVROPOU Z JIHU NA SEVER výstava fotografií Martina a Ondry Pelánkových. PZOO, tel.:

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív PRAHA RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív kalendář akcí HISTORICKÉ SLAVNOSTI, SYMPOZIA, DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLISTICKÉ AKCE, JARMARKY ŘEMESEL ATD. 2009 Řezbářské sympozium v Přílepích Rakovnicko

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V LIPTÁLE - 2012

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V LIPTÁLE - 2012 C:\Documents and Settings\Javr\Dokumenty\Kulturní akce.doc JaVr 6/64 PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V LIPTÁLE - 2012 Aktualizováno ke dni: 2012-11-12 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. srpna 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. srpna 2010 16. ročník srpen 2010 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. srpna 2010 Usnesením č. 31/2010 zastupitelé rozhodli zadat provedení stavby odradonovacího zařízení veřejného vodovodu v Horních Dvorcích

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Novosedelský zpravodaj

Novosedelský zpravodaj Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz leden 2014 císlo 1 rocník IV. ážení spoluobèané, i v letošním roce se mùžete tìšit Vna nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o dìní a

Více

R A N Ž Á D A. Na Stínové noènírnì tanèily stíny. Jak se trénuje pamì. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Na Stínové noènírnì tanèily stíny. Jak se trénuje pamì. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2015 roèník 9, èíslo 6 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Na Stínové noènírnì tanèily stíny Cyklus noèníren je série akcí

Více

CHODOVSKÁ TVRZ JE JEDINEČNÁ PAMÁTKA A KULTURNÍ CENTRUM S RESTAURACÍ

CHODOVSKÁ TVRZ JE JEDINEČNÁ PAMÁTKA A KULTURNÍ CENTRUM S RESTAURACÍ JE JEDINEČNÁ PAMÁTKA A KULTURNÍ CENTRUM S RESTAURACÍ PROGRAM KONCERTY: Lasse Matthiessen Duo 19.30 Dánský písničkář žijící střídavě v Kodani a Berlíně. Vstupné: 130/90 Kč. STŘEDA Šansony na tvrzi 18.00

Více

ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016

ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/9 ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016 Název Dotace z rozpočtu MČ Brno-Židenice na sociální činnost a v rámci programu

Více

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ BŘEZEN 2016 1. 31. 3. VÝSTAVA SVĚT KULATÝCH POHLEDNIC Kulaté pohlednice z ČR a SR ze soukromé sbírky pana P. Lindušky. Turistické

Více

Akce v Jestřebích horách červen 2010

Akce v Jestřebích horách červen 2010 Akce v Jestřebích horách červen 2010 datum/čas: 1.6.2010 15.30 místo: ZŠ Úpice-Lány, sborovna název: Jednání Školské rady ZŠ Úpice-Lány popis: Řádná schůzka Školské rady ZŠ Úpice-Lány. kontakt: ZŠ Úpice-Lány,

Více

Poutní místo U tøí habrù Vysoký Újezd Vydáno pøi pøíležitosti požehnání kaplièky sv. Antonína 13. èervna 2009 Obec Vysoký Újezd (u Berouna) Zámek ve Vysokém Újezdì a obecní znak l Katastr obce leží ve

Více

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2015

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2015 C:\Users\jvrablik\Documents\Kulturní akce.doc JaVr 7/87 PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2015 Aktualizováno ke dni: 25.11.2015 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA Kulturní areál,

Více

Mladá vína 7. 11. 2009 v kavárně a Anglickém klubu penzionu Jaroňkova pekárna na Štramberském náměstí

Mladá vína 7. 11. 2009 v kavárně a Anglickém klubu penzionu Jaroňkova pekárna na Štramberském náměstí Více informací k akcím podává Infocentrum Relax v podhůří Beskyd Náměstí 40, Štramberk Tel./fax 556 801 935 infocentrum@relaxvpodhuri.cz nebo sl. Simona Grznárová, produkční (tel. 602 206 936) Relax v

Více

Dům kultury Uherský Brod

Dům kultury Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Program na : září 2015 čt 3.9. KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Poslechový klubový pořad předního českého kritika a publicisty. Představí hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.

Více

14. èervna 2003 - JIHLAVA

14. èervna 2003 - JIHLAVA 14. èervna 2003 - JIHLAVA 18. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA ÈESKÝCH A MORAVSKÝCH DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ JIHLAVA 2003 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR poøádá IPOS-ARTAMA DKO s.r.o.

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA 17. ročník říjen 2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. října 2011 Usnesením č. 44/2011 zastupitelé přijali Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2010 2011. Zastupitelé byli

Více

KULTURNÍ PŘEHLED ZÁŘÍ 2012. www.kulturakoprivnice.cz

KULTURNÍ PŘEHLED ZÁŘÍ 2012. www.kulturakoprivnice.cz KULTURNÍ PŘEHLED ZÁŘÍ 2012 www.kulturakoprivnice.cz Sobota 1. 9. od 16.00 hod. TANCEM KOLEM SVĚTA aneb tančí celá Kopřivnice před Kulturním domem Kopřivnice, vstup volný Dance session. Rozloučení s prázdninami

Více

AKCE VE STARÉM MĚSTĚ KVĚTEN 2012

AKCE VE STARÉM MĚSTĚ KVĚTEN 2012 AKCE VE STARÉM MĚSTĚ KVĚTEN 2012 KINO Kino Sněžník Staré Město květen 2012 Sobota 19. května 2012 v 16 00 hodin Pan Popper a jeho tučňáci ( 94 minut) Rodinná komedie. Hřejivá rodinná komedie Pan Popper

Více

Mateřský klub Chotěboř. Beseda: Karel Havlíček Borovský. Taneční pro manželské a přátelské páry - začátečníci. Odpolední pohádkové čtení

Mateřský klub Chotěboř. Beseda: Karel Havlíček Borovský. Taneční pro manželské a přátelské páry - začátečníci. Odpolední pohádkové čtení Mateřský klub Chotěboř datum začátku akce: 01.11.2011 datum ukončení akce: 30.11.2011 Mateřský klub v učebně č. 4 ve druhém patře. Informace o cenách na jednotlivé kroužky na tel. č. 569 626 638, možnost

Více

GWYN ASHTON (GB) PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (HU, SK, CZ)

GWYN ASHTON (GB) PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (HU, SK, CZ) DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o. Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel: 583 214276, tel./fax: 583 214287 tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214279 /od 14 do 18 h/ e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz,

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Sdružení Ledovec Výroční zpráva 2001

Sdružení Ledovec Výroční zpráva 2001 Sdružení Ledovec Výroční zpráva 2001 Ledovec zdraví Milí přátelé! Sdružení Ledovec má za sebou první rok své činnosti. Protože nám prakticky nezbyl čas si toto malé výročí náležitě připomenout, vezměte

Více

MŠ Liptál Ing. M. Figelová pá Cvičení rodičů s dětmi H. Řehánková ZŠ Liptál

MŠ Liptál Ing. M. Figelová pá Cvičení rodičů s dětmi H. Řehánková ZŠ Liptál C:\Users\jvrablik\Documents\Kulturní akce.doc JaVr 1/88 PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE 2016 Aktualizováno ke dni: 05.01.2016 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA Kulturní areál,

Více

1 ) VÁNOČNÍ TRHY 2 ) FOTOGRAFIE JIŘÍHO HAVLA

1 ) VÁNOČNÍ TRHY 2 ) FOTOGRAFIE JIŘÍHO HAVLA 1 ) VÁNOČNÍ TRHY Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí Více informací: Město Rokytnice n/j, tel. 481 522 001, info@mesto-rokytnice.cz Přijďte nakoupit dárečky pro své blízké, vánoční ozdoby,

Více

Knihovna Boženy Benešové. Informační centrum

Knihovna Boženy Benešové. Informační centrum NOVÝ KLÁŠTER Knihovna Boženy Benešové Informační centrum Expozice Hřiště hraček Expozice Fatra v čase Expozice Slavia příběh továrny Depozitář sbírkových předmětů Muzeum Napajedla Muzeum Napajedla Expozice

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7 Adresy Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7, tel./fax 233 322 150, praha.obec-krestanu.cz Kontakt pro ubytování a technické záležitosti: Karel Dolista,

Více

www.mekuc.cz MEKUC 1/16

www.mekuc.cz MEKUC 1/16 Mělnické kulturní MEKUC 1/16 Úterý 5. 1. 17.00 19.00 hodin hudební sál MKD MALOVÁNÍ MANDAL Symbolické duchovní zahájení roku 2016 pro dospělé i děti školního věku. Workshop s Bc. Janou Heidenreichovou.

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

NEWSLETTER MĚSTA KRNOVA 21. 3. 2016

NEWSLETTER MĚSTA KRNOVA 21. 3. 2016 NEWSLETTER MĚSTA KRNOVA 21. 3. 2016 UDÁLOSTI A OZNÁMENÍ Druhá etapa průmyslové zóny Po zimní přestávce pokračují práce na výstavbě infrastruktury v druhé etapě průmyslové zóny. Zároveň probíhá také archeologický

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2011 1. příloha

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2011 1. příloha Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2011 1. příloha Tematické zařazení projektu : 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města a akce nadregionálního

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

1 29 SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL FOLKLORNÍHO SOUBORU Spolek 68334320 JACKOVÉ 2 166 Občanské sdružení Bílá holubice Spolek 27045617

1 29 SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL FOLKLORNÍHO SOUBORU Spolek 68334320 JACKOVÉ 2 166 Občanské sdružení Bílá holubice Spolek 27045617 Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje náhradním projektům v rámci "Pro Poř.číslo Poř.číslo dle žádosti Název žadatele Adresa žadatele (v příp. fyz. os.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ohlédnutí za krajskými volbami 17. 18. 10.2008 ostatní strany *

ohlédnutí za krajskými volbami 17. 18. 10.2008 ostatní strany * ohlédnutí za krajskými volbami 17. 18. 10.2008 volená strana ODS ČSSD KSČM KDU - ČSL ostatní strany * zaps. voličů účast voličů platné hlasy účast % okrsek Janová počet hlasů 67 52 26 6 okrsek radnice

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list městyse Pavlíkov 2/2015 Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře Informace z jednání zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Zastupitelstvo zasedalo 25. 3. 2015, 29. 4.

Více

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 18.30 a 21.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 18.30 a 21.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Č E R V E N E C 2014 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 18.30 a 21.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2013

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2013 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2013 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Kino: Ne 01.12.2013 15.00 hod. SNÍŽEK BÍLÝ

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně BŘEZEN 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

19. ročník SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE

19. ročník SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE Pátek 17. 6. 2005 19. ročník SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE Český Krumlov, 17. - 19. 6. 2005 PROGRAM 1. nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov 10.00 Staročeský jarmark do 20.00 hodin 17.00 Koncert heligonkářky

Více

Akce v Sušici a okolí prosinec 2013

Akce v Sušici a okolí prosinec 2013 1.12. 1.12. 1.12. Volšovy 4.12. 4.12. 5.12. chata Rovina, Zimní stadion, od 13:00 hodin Veřejné bruslení bruslení pro veřejnost v době od 13:00 do 14:30 hodin., Zimní stadion, od 15:00 hodin, Náměstí Svobody,

Více

DRAMATURGICKÝ PLÁN 2016 PRACOVNÍ VERZE

DRAMATURGICKÝ PLÁN 2016 PRACOVNÍ VERZE DRAMATURGICKÝ PLÁN 2016 PRACOVNÍ VERZE Zrní Eva Urbanová Jelen Michal Hrůza Mňága a Žďorp Věra Špinarová Rytmus Martin a Krisina Kasíkovi Žalman a Spol. Pavel Dobeš Poutníci Ewa Farna Josef Laufer LEDEN

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 61 XXVIII. ROČNÍK

Mladecké noviny ČÍSLO 61 XXVIII. ROČNÍK Mladecké noviny ČÍSLO 61 DUBEN 2015 XXVIII. ROČNÍK NEPRODEJNÉ Novinky z naší obce Webové stránky obce Mladecko Oficiální stránky obce Mladecko www.mladecko.cz jsou nyní celé upravovány. Doposud byly přidány

Více

Výstava: Pavel Křivský Výstava: Vánoce - knihy se sváteční tématikou Výstava kožených obrazů a kabelek

Výstava: Pavel Křivský Výstava: Vánoce - knihy se sváteční tématikou Výstava kožených obrazů a kabelek Výstava: Pavel Křivský datum začátku akce: 14.09.2012 datum ukončení akce: 12.11.2012 čas začátku akce: v otevírací době muzea místo konání: městské muzeum - zámek stručný popis akce: Pavel Křivský, rodák

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Kalendář akcí v Železnohorském regionu prosinec 2015. termín konání čas konání název akce místo konání popis/detailní informace o akci

Kalendář akcí v Železnohorském regionu prosinec 2015. termín konání čas konání název akce místo konání popis/detailní informace o akci Nám. Míru 288, 538 03, IČO 27009076 Kalendář akcí v Železnohorském regionu prosinec 2015 termín konání čas konání název akce místo konání popis/detailní informace o akci 7. 10. - 15. 12. Literární soutěž

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 21/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 21/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 21/2011 Co máme přichystáno na tento týden: Tímto Vás zveme na výstavu, kterou zahajujeme dne 23. 5. v komunitní místnosti Centra pro zdravotně postižené v SNP Prachatice. Výstava

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15 Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15 Poskytnutí dotací - kultura 2015 Poř. č. 1. Předkladatel Název projektu Požadováno na Sdružení hasičů Kulturní aktivity Čech,Moravy

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více