výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením"

Transkript

1

2 výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

3 Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin, zejména podporovat všechny formy integrace, zasazovat se o vytváøení podmínek pro samostatný a dùstojný život lidí s postižením, podporovat èinnost Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka, pomáhat pøi zajiš ování osobní asistence, poøádat setkání a besedy. V tomto roce se naše èinnost rozšíøila o poskytování služeb rané péèe rodinám. Obèanské sdružení I MY je otevøené rodièùm, odborníkùm i všem dalším zájemcùm o jeho èinnost. Èlenem sdružení se mùže stát každý, kdo se chce na jeho èinnosti podílet nebo ji podpoøit. Èlenský pøíspìvek èiní minimálnì 120 Kè roènì. K mìlo sdružení 36 èlenù. Pavla Šenová 7. Výroèní shromáždìní èlenù se konalo v budovì dílen Rolnièky v Bezdìkovì ulici. Zúèastnilo se ho 19 èlenù sdružení. Všichni pøítomní se seznámili s výroèní zprávou a finanèní uzávìrkou za rok Dále byli seznámeni s programem, plánem èinnosti na rok 2006 a navrhovaným rozpoètem na rok Vše bylo øádným hlasováním schváleno. V tomto roce probìhly nové volby. Hlasováním byly øádnì zvoleny èlenky rady ve složení: Mgr. P. Šenová, R. Gargulová, L. Dvoøáková, Dis. K. Rùžièková, R. Tóthová, Mgr. B. Žáková, Mgr. D. Zvoníèková Másílková. Z tohoto složení byly tajnou volbou zvoleny - pøedsedkynì Mgr. Pavla Šenová, místopøedsedkynì Renata Gargulová a revizor Jitka Knotková. Pavla Šenová

4 Rada se v roce 2006 scházela pravidelnì jednou za mìsíc, jednání se úèastnili její zvolení èlenové a ostatní zájemci z øad èlenù I MY.

5 Když jsme na konci roku 2006 spoèítali, kolik dobrovolníkù bylo a je zapojeno v našich projektech, vyšlo nám dost neuvìøitelné èíslo na tak malé mìsto jako je Sobìslav. V roce 2006 nám pomáhalo 59 mladých lidí. V letošním roce jsme znovu úspìšnì spolupracovali se sobìslavským Gymnáziem stejnì jako i v pøedešlých letech jsme uskuteènili dopolední prožitkovou exkurzi v Rolnièce. Prezentovali jsme dobrovolnictví na Støední zemìdìlské škole a Jihoèeské univerzitì v Táboøe, Støední odborné škole pro ochranu a tvorbu životního prostøedí ve Veselí nad Lužnicí. Získali jsme 25 nových dobrovolníkù. Každý nový student, který se chce zapojit do projektù Osobní asistence pro volný èas nebo Asistent v chránìném bydlení, musí projít výcvikem dobrovolníkù. Vedoucí výcviku je Mgr. Bohdana Bøízová, která koordinuje èinnost Dobrovolnického centra na Zdravotnì sociální fakultì v Èeských Budìjovicích. Dalším pøednášejícím je speciální pedagog z Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka a psycholog. Náplní výcviku jsou pøednášky, modelové situace, hry, psychologické testy a pohovor s psychologem. Výcvik dobrovolníkù, který se uskuteènil v listopadu, probìhl ve školní budovì Rolnièky v Mrázkovì ulici. V letošním roce se nám pøihlásilo tolik nových dobrovolníkù, že jsme je museli rozdìlit na dvì èásti a pro druhou èást výcvik uspoøádáme v první polovinì roku Beseda o první pomoci se konala zaèátkem dubna a celkem se sešlo 17 posluchaèù. Byla velmi pøínosná a dokonce i s názornou ukázkou. Jedné z nás se totiž z vydýchaného vzduchu zamotala hlava

6 Naše projekty jsou: Osobní asistence pro volný èas je projekt, ve kterém chceme podpoøit dìti a dospìlé s postižením a jejich rodiny. Naší službou chceme vyhovìt individuálním potøebám klienta. Dobrovolníci se stanou asistenty - kamarády. Spoleènì tráví volný èas - minimálnì dvì hodiny týdnì. Letos bylo do projektu zapojeno 16 dvojic klient - dobrovolník. Koncem èervna jsme uspoøádali spoleèný výlet všech asistentù a klientù po okolí Sobìslavi a zakonèili ho posezením v èajovnì Rolnièky na námìstí v Sobìslavi. S asistenty se koordinátor schází pravidelnì jednou za 3 mìsíce na spoleèných schùzkách (individuálnì dle potøeby), kde mají asistenti možnost pøedat si zkušenosti, pohovoøit o problémech a radostech bìhem své práce. Náš projekt OAVÈ podpoøila Nadace Pomozte dìtem. V lednu 2006 pøijela Èeská televize o tomto podpoøeném projektu natoèit krátký dokument do televizního poøadu Kde peníze pomáhají. Nadace Pomozte dìtem podporuje dìti do 18 let. Pro práci se staršími klienty se nám podaøilo získat na období od záøí 2005 do konce srpna 2006 peníze od Nadace Charty 77-Konto bariery.

7 Dobrovolníci docházejí do domu pro dospìlé klienty Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka v Bezdìkovì ulici, kde pravidelnì pomáhají klientùm s nákupy, vaøením, povídají si, chodí do kina, do divadla, na procházky, zkrátka dìlají, co je potøeba. Jde o akce, které poøádá naše obèanské sdružení nebo Rolnièka a bez dobrovolníkù si je již nedokážeme pøedstavit. Koncem kvìtna Rolnièka poøádala na sobìslavské plovárnì tradièní oslavu Dne dìtí Rolnièkování. Je to zábavné odpoledne pro všechny sobìslavské dìti plné her, vyrábìní, pohádek, muziky... Dobrovolníci s dìtmi pletli copánky, vyrábìli náušnice, vodili konì, na kterých se dìti vozily, pomáhali s technickým zajištìním akce. Kvùli silnému vìtru se bohužel neuskuteènila jedna z hlavních atrakcí lety horkovzdušným balónem a pomocných rukou dobrovolníkù pøi nastupování do koše balónu tedy nebylo tøeba. Podzimní tancovaèka je hlavnì o setkání lidí dobré vùle a o spoustì dìtí. Možná se to zdá pøehnané, ale setkáme se zde všichni, co rádi nìkomu pomáháme èi pracujeme s dìtmi, a ještì se u toho pobavíme. Na tancovaèku nám pøišlo pomoci 14 dobrovolnic, a to s výtvarným programem pro dìti, hrami, tombolou a dražbou. Vánoèní jarmark poøádáme již tradiènì spoleènì s chránìnými dílnami a speciální školou Rolnièky na sobìslavském námìstí. Prodává se na nìm moc dobrot, krásných vánoèních pøedmìtù a dárkù, dìti si mohou s našimi dobrovolníky i nìco vyrobit a odnést domù. V letošním roce to napøíklad byly marcipánové postavièky, malovaní andílci a ozdobné girlandy. Jarmark zaèínal v pùl deváté, ale naši dobrovolníci se sešli už kolem sedmé hodiny ranní a pomáhali nosit lavièky, výrobky,..., zkrátka to, co bylo potøeba nanosit k sobìslavské kašnì. Všem, kteøí jsou ochotni vìnovat svùj èas nìkomu jinému než sobì, dìkujeme. Renata Gargulová

8 V roce 2006 jsme zaèali poskytovat služby rané péèe, které jsou urèené rodinám dìtí s mentálním, tìlesným a kombinovaným postižením nebo s opoždìným vývojem. Již v loòském roce jsme mapovali situaci v jihoèeském kraji a zjistili jsme, že služby rané péèe pro tuto cílovou skupinu žádné sdružení ani jiná organizace neposkytuje. Raná péèe je terénní služba, poradci jezdí do rodin, kde poskytují dle pøání rodièù tyto služby poradenství v oblasti postižení dítìte, pùjèování vhodných pomùcek a hraèek pro dìti a odborné literatury pro rodièe, sociálnì-právní poradenství, pomoc pøi výbìru pøedškolního a školního zaøízení, pomoc pøi jednání s úøady, organizování spoleèných setkání rodin a pøednášky pro rodièe. Navázali jsme spolupráci se Støediskem rané péèe pro rodiny dìtí se zrakovým a kombinovaným postižením v Èeských Budìjovicích. V létì jsme spoleènì provedli depistáž vyhledávání klientù, které spoèívá v oslovování pediatrù, neurologù a neonatologù, kteøí mohou naše služby nabízet potøebným rodinám. Zkušenosti získáváme též od Søediska rané péèe Diakonie ÈCE - Stodùlky v Praze, které poskytuje služby stejné cílové skupinì a má mnohaleté zkušenosti. Koordinátorka projektu rané péèe Kateøina Rùžièková, DiS. absolvovala v tomto roce rekvalifikaèní kurz Poradce rané péèe, poøádaný Spoleèností pro ranou péèi v Praze. V kvìtnu jsme zorganizovali pøednášku MUDr. J. Koláøové o dìtské mozkové obrnì. V souèasné dobì máme sedm klientských rodin, do kterých jezdí poradkynì zpravidla jednou do mìsíce. Rada sdružení souhlasila s tím, aby se projekt rané péèe osamostatnil, a tak v pøíštím roce plánujeme založit obèanské sdružení Støedisko rané péèe. Dùvodem oddìlení støediska rané péèe je snaha zachovat sdružení I MY jako sdružení dobrovolníkù. V tomto roce náš projekt podpoøily Jihoèeský kraj, Nadace Naše dítì, Nadace Divoké husy, Výbor dobré vùle - Nadace Olgy Havlové, Zotepo Sobìslav, MUDr. Jan Chabr. Kateøina Rùžièková

9 V tomto roce se klubová dopoledne konala nepravidelnì. Hlavní náplní bylo ušití a zdobení panenek pro organizaci UNICEF a pøíprava výrobkù na jarmarky a tombolu na tancovaèku. Pøipravili jsme textilní tìlíèka panenek, které si zájemkynì o ušití šatièek mohly vyzvednout v èajovnì Rolnièky a hotové je dodat zpìt. Všechny ušité panenky byly vystaveny v lékárnì U zlaté koruny a v MŠ Nerudova. Pokusili jsme se také o jejich prodej. Celkovì se nám podaøilo udìlat 25 panenek, z toho 3 prodat a 1 vydražit na tancovaèce. Na konto organizace UNICEF jsme celkem zaslali Kè. V roce 2007 si klademe za cíl pøipravit 30 tìlíèek panenek a opìt oslovit sobìslavskou veøejnost, místní Dùm s peèovatelskou službou a Senior dùm. Organizace bude stejná jako v tomto roce. Koncem roku jsme pøipravovali výrobky pro tombolu a Vánoèní jarmark. Vìtšinu jsme jich pøipravili doma a na setkáních jsme je dokonèovali a balili. Dìkujeme všem, kteøí nás v naší èinnosti podporují, pomáhají nám a všem tìm, kteøí vìnovali svùj volný èas výrobì panenek. Dagmar Zvoníèková Másílková

10 V letošním roce byl jarmark z dùvodù povodní zrušen. Plánovali jsme uskuteènit akci Zkusme si pomáhat, kde jsme chtìli umožnit veøejnosti vyzkoušet si na vlastní kùži jízdu v invalidním vozíku po mìstských kostkách, pøekonávání pøekážek a chùzi s bílou holí. Spolupracovali jsme s Tyflopedickým servisem z Èeských Budìjovic, svou pøítomnost nám pøislíbil starosta Ing. Jiøí Bláha a senátor Mgr. Pavel Eybert. Tato akce bude poøádána na Jarním rolnièkovském jarmarku v roce Dagmar Zvoníèková Másílková 11. listopadu 2006 jsme se zase tradiènì sešli v Øípci na Podzimní tancovaèce, která je hlavnì o setkání lidí dobré vùle, spoustì dìtí a spoleèné zábavy. Hned po zahájení probìhlo nìkolik her pro dìti stavba vìže z kostek a také hádanky, k èemu se používaly starodávné nástroje. V,dìtském koutku si malé dìti mohly vyrobit korunky pro princezny nebo indiánské èelenky. Tancovaèkou nás jako každý rok provázeli pánové Martin Èech a Libor Macák a k tanci hrála kapela Jet Stream. V letošním roce se dražila panenka z šité kolekce pro organizaci UNICEF. Byla vydražena za 700 Kè, které zajistí oèkování jednoho dítìte z rozvojových zemí. Výtìžek druhé dražby, a to výrobkù dílen Rolnièky, bude použit na zakoupení šicího stroje do chránìné dílny. Nechybìla ani tombola, ve které bylo plno krásných cen. S tím vším nám pøišlo pomoci 14 dobrovolnic. Kdo chtìl, mohl pøi hudbì Jet Streamu v poøadí již páté tancovaèky, tancovat až do pozdních noèních hodin. Barbora Žáková

11 Vánoèní jarmark na sobìslavském námìstí se letos opravdu vydaøil! Zaèínal v pùl deváté, ale naši dobrovolníci se sešli už kolem sedmé hodiny ranní a pomáhali nosit lavièky, výrobky, zkrátka to, co bylo potøeba nanosit k sobìslavské kašnì. Spousta lidí si zakoupila dáreèky pro své blízké, mlsali jsme dobrùtky, dìti si vyrábìly vánoèní ozdobièky nejen pro oko, ale i pro chu (marcipánové postavièky, malovaní andílci a ozdobné girlandy) a dokonce se na nás usmálo i sluníèko. Plnými doušky jsme si vychutnávali krásnou pøedvánoèní atmosféru, kterou ještì umocòovaly koledy a vánoèní výzdoba celého námìstí.dìti si mohly letos poprvé vydìlat penízky, a za nì pro své rodièe a kamarády nakoupit dáreèky pøímo na jarmarku. Otevøeli jsme totiž DÌTSKOU TRŽNICI. Urèitì nejen za sebe mohu øíci, že dìtské výrobky nás všechny zaujaly a rádi jsme si u dìtí nakoupili. Tìšíme se, že i tato novinka se postupnì na Vánoèním jarmarku stane tradicí, a tak zveme vás i vaše dìti již nyní na pøíští rok a tìšíme se na shledanou. Jitka Svobodová

12 leden únor bøezen duben kvìten èerven èervenec srpen záøí øíjen listopad rada, klubové dopoledne (výroba a plnìní tìlíèek panenek) rada, klubové dopoledne (výroba a plnìní tìlíèek panenek), spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky (OAVÈ) rada, klubové dopoledne ( pøíprava na Jarní jarmark), spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky, pøíprava výtvarného programu na trhu (OAVÈ) rada, klubové dopoledne (pøíprava na jarmark), Jarní rolnièkovský jarmark (odvolán z dùvodu povodní v našem mìstì), spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky (OAVÈ), pøednáška MUDr. Šebka O první pomoci rada, výstava panenek v lékárnì U zlaté koruny a v MŠ Nerudova v Sobìslavi, spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky (OAVÈ), pøednáška MUDr. J. Koláøové PhDr. Dìti s DMO rada, klubové dopoledne (zabalení panenek pro UNICEF), Rolnièkování, závìreèné posezení v Rolnièce pro asistenty i klienty (OAVÈ), spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky psaní projektù grantù (OAVÈ) psaní projektù grantù (OAVÈ) rada, klubové dopoledne (pøíprava výrobkù do tomboly na tancovaèku), nábory nových dobrovolníkù na støedních školách (OAVÈ), spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky (OAVÈ) rada, klubové dopoledne (pøíprava výrobkù do tomboly) rada, klubové dopoledne (pøíprava výrobkù do tomboly na tancovaèku), spoleèná schùzka s dobrovolníky, pøíprava výtvarného programu na tancovaèku (OAVÈ), schùzka s dobrovolníky (výzdoba sálu na tancovaèku), Podzimní tancovaèka, pøedání panenek do organizace UNICEF, spoleèná schùzka s novými dobrovolníky pøed výcvikem (OAVÈ), nábory nových dobrovolníkù na støedních školách

13 prosinec (OAVÈ), spoleèná schùzka s dobrovolníky, rozdìlení výtvarného programu na Vánoèní jarmark (OAVÈ), vypracování psychologických testù (OAVÈ) rada, klubové dopoledne (pøíprava výrobkù na Vánoèní jarmark), výcvik dobrovolníkù (OAVÈ), spoleèná schùzka s dobrovolníky (OAVÈ), Vánoèní jarmark, vánoèní koncert v Táboøe JABLKOÒ (OAVÈ)

14 Náklady v Kè potraviny, stravné (Letní slavnost) kanceláøské potøeby knihy, CD (Raná péèe) pomùcky (Raná péèe) DDHM materiál, materiál (Letní slavnost) cestovné (OAVÈ, Raná péèe) výroèní zpráva telefon poštovné vstupenky ostatní služby dárky dobrovolníkùm poplatky BÚ DPP (OAVÈ, Raná péèe, Letní slavnost) celkem náklady Pøíjmy v Kè èlenské pøíspìvky jarmarky tancovaèka spoluúèast Rolnièky (Letní slavnost) úèastníci Letní slavnosti ÈT/NROS - Pomozte dìtem (OAVÈ) Nadace Charty 77 (OAVÈ) Nadace Naše dítì (Raná péèe) Nadace Divoké husy (Raná péèe) Výbor dobré vùle (Raná péèe) dotace KÚ Jihoèeského kraje (Raná péèe) Mìstský úøad Sobìslav Ministerstvo kultury ÈR (Letní slavnost) úroky BÚ celkem pøíjmy 6.607, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 14, ,42

15 Hospodáøský výsledek - zisk 2.388,92 Stav penìžního úètu k Hospodáøský výsledek za rok ,92 Fond darù na OAVÈ* Fond rezerv Celkem 6.523, , ,06 (* MUDr. Jan Chabr - 500,00 Kè, Zotepo ,00 Kè, dary pøi Vánoèním jarmarku ,00 Kè)

16 požádat o akreditaci dobrovolnické služby na Ministerstvu vnitra ÈR v roce 2007 profesionalizovat naše dobrovolnické služby, rozšiøovat projekt Osobní asistence pro volný èas i na práci se seniory vytvoøit webové stránky sdružení, kde budeme pravidelnì informovat o našich èinnostech a plánech i nadále budeme poøádat každou poslední støedu v mìsíci klubová dopoledne na podzim vás pozveme již na šestou Podzimní tancovaèku opìt se chceme zúèastnit Jarního a Vánoèního jarmarku rada se bude scházet 1x za mìsíc

17 Jana Anderlová Hana Bárková Lucie Bílá Renata Blažková Ilona Bøezinová Zuzana Èápová Edita Èerná Anièka Dvoøáková Kristýna Dvoøáková Julia Fáberová Ivana Foøterová Andrea Hánová Martina Hrušková Tomáš Ištok Lucie Kasandová Kateøina Kleèková Edita Kodatová Monika Korandová Jana Kovaøíková Martin Krejza Lucie Lošková Marek Stoklasa Vojtìch Máca Denisa Sváèková Míša Máchová Petra Sváèková Kateøina Marková Martina Svobodná Monika Matoušková Anièka Sýkorová Simona Matoušková Veronika Šíšová Olga Maxerová Hanka Trešlová Karolína Musilová Líba Turecká Jana Pavlíková Michal Uher Andrea Písaøíková Andrea Uhliarová Martin Podlaha Zuzana Urbanová Lucie Prejzová Lucie Vacková Monika Prchalová Veronika Vanèatová Klára Prchlíková Markéta Vejdová Lucie Pšenièková Romana Vlachová Vendula Semrádová Lenka Vocílková Tereza Slabá Jaroslav Slabý Petra Slavíková Richard Spilka Klára Vyhlídalová Markéta Zemanová Lucie Zrùbková Kristýna

18 Ministerstvo kultury ÈR Zotepo Sobìslav MUDr. Jan Chabr Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka v Sobìslavi Gymnázium Sobìslav Hospoda v Øípci Dùm s peèovatelskou službou Sobìslav

19

20

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. Úvodní slovo Vážení přátelé, další rok naší práce se uzavřel. Uzavřel se kruh, na jehož konci se sčítají čísla a statistiky se doplňují o nové údaje.

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Činnost sdružení v roce 2001

Činnost sdružení v roce 2001 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Rozpis studentů u ústních maturitních zkoušek

Rozpis studentů u ústních maturitních zkoušek Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne pr.- Maturitní práce s obhajobou Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Randáková / Pavel Antoch (4.A) 8:20 8:25 Michael Makula (4.A) 8:40 8:45 Aneta Pfeiferová (4.A) 9:00

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

SLOVO ÚVODEM. Mgr. Karel Novák, øeditel støediska

SLOVO ÚVODEM. Mgr. Karel Novák, øeditel støediska SLOVO ÚVODEM Milí pøátelé Rolnièky, opìt je rok za námi a mnì je potìšením s vdìèností Vám všem podìkovat za trpìlivost, energii, radost i finanèní a jiné dary. Tím vším jste nám pomohli v roce 2010 naplnit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN 2006 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Druhý rok střediska rané péče byl zaměřen na zkvalitňování a rozšiřování služeb pro rodiny s malými postiženými dětmi. Mnohokrát jsem se přesvědčila,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného začleňování do společnosti. Zároveň je však snahou o.s. Portus

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana Mistrovství ČR mažoretek JAROMĚŘ2014 VÝSLEDKY SÓLOFORMACÍ BATON A MIX MINI solo 1 82.70 POSTUP Ostrava 2 - TOM Krokodýl Nguyenová Zuzana 2 82.30 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Šimčíková

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 9 číslo 5 květen 2016 CESTY KOLEM SVĚTA S CHARITOU OČIMA ŽÁKYNĚ ZŠ HALENKOV Pracovníci této organizace se nejen starají o nemocné lidi, ale tento rok pořádají

Více

Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.

Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Kazatel 11,4 Zpráva auditora urèená pøedstavenstvu Diakonie ÈCE - støediska ve Valašském Meziøíèí OBSAH 3 5 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

KONTAKT: Mgr. HÁJKOVÁ MILOSLAVA, TELEFON: 317 740 198

KONTAKT: Mgr. HÁJKOVÁ MILOSLAVA, TELEFON: 317 740 198 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. HÁJKOVÁ MILOSLAVA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována ve 2. patře hlavní budovy - Zámek. Přístup je bezbariérový.

Více

Krása v srdci o.s. Částkova 20 326 00 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Částkova 20 326 00 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2012..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Petr Lukáš sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:40 {knih} Mgr. Simona Kukučová / Mgr. Lenka Ochránková / pr. - Dějiny výtvarné kultury 9:10 9:35 {Vkre} PhDr. Jarmila

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Slovo starosty. podlahu v místním kulturáku, vymìnil døevìnou podlahu za. Oslava MD

Slovo starosty. podlahu v místním kulturáku, vymìnil døevìnou podlahu za. Oslava MD 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Vá ení spoluobèané, dovolte, abych Vás pozdravil a zároveò poinformoval o èinnosti obce, která probíhala od minulého vydání Tepu. V jarním období probíhalo proøezávání a

Více

Dobrovolníci programu Pět P

Dobrovolníci programu Pět P VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvodní slovo... 3 Vznik sdružení a jeho poslání... 4 Vznik sdružení... 4 Poslání sdružení... 4 Cílové skupiny... 5 Děti... 5 Neziskové organizace... 5 Klienti neziskových

Více

Roèenka 2015 Pomoc má mnoho tváøí...

Roèenka 2015 Pomoc má mnoho tváøí... Støedisko ve Valašském Meziøíèí Roèenka 2015 Pomoc má mnoho tváøí... Vá ení pøátelé, dovolte, abychom Vás prostøednictvím roèenky, v poøadí první, informovali o tom, co dìláme a podìlili se s Vámi o naše

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 12 prosinec 2015 ADVENT Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku, když jste věděli, že váš milý už brzy

Více

15. Národní šampionát mažoretek České republiky 2016 Sólo - hůlka Město Kategorie Jméno Příjmení reg.č. Název skupiny Město Vedoucí

15. Národní šampionát mažoretek České republiky 2016 Sólo - hůlka Město Kategorie Jméno Příjmení reg.č. Název skupiny Město Vedoucí 15. Národní šampionát mažoretek České republiky 2016 Sólo - hůlka Město Kategorie Jméno Příjmení reg.č. Název skupiny Město Vedoucí 1 Dobříš a-minimažo Rozálie Zavřelová Benešovská Koťata MINI Benešov

Více

Výchova dětí k bezpečí. Mgr. Alena Skopalová

Výchova dětí k bezpečí. Mgr. Alena Skopalová Výchova dětí k bezpečí Mgr. Alena Skopalová Základní škola ZACHAR, Kroměříž, příspěvková organizace Albertova 4062 Bezpečná škola 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR KROMĚŘÍŽ Motto školy UČIT SE BÝT SÁM SEBOU UČIT

Více

Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka

Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka Mezice, malá vesnièka uprostøed Hané. Na první pohled nenápadná, skromná, bez nìjakých významných staveb èi známých míst. S jejími tøemi sty padesáti obyvateli a sto osmi domy ji mùžete objevit až na velmi

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Jesenické nebe podzimní

Jesenické nebe podzimní 3. esoterický festival Jesenické nebe podzimní 26. až 27. 9. 2013 Téma: Songaré souznění a porozumění Program festivalu Sobota 26. 10. 2013 Velká třída 9,00 10, 00 Iva Radulayová Jak přijmout svou temnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) Cyranovy boty, z.s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email: cyranovyboty@seznam.cz www.cyranovyboty.cz

Více

Projekt pod záštitou Nadace Syner. Adámek Procházka klient v MŠ Motýlek Evička Fialová osobní asistence

Projekt pod záštitou Nadace Syner. Adámek Procházka klient v MŠ Motýlek Evička Fialová osobní asistence Budou mít i děti se zdravotním postižením stejné příležitosti jako děti zdravé? Projekt pod záštitou Nadace Syner Adámek Procházka klient v MŠ Motýlek Evička Fialová osobní asistence 05.11.20.2010 ESY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Základní údaje o PREVALIS, o. s. Název: PREVALIS, o. s. Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 IČ: 22854771 DIČ: CZ22854771 Registrace: MV ČR

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

ZPRÁVY Z DOMOVA. Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme

ZPRÁVY Z DOMOVA. Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme JARO - LÉTO 2010/II ZPRÁVY Z DOMOVA Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme Poskytujeme sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín OP Horní náměstí 50 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Třída PN2 Obsah: 1. Zkušební komise 2. Praktická

Více

SOUTĚŽ REGION 2014 OBORU ARANŽÉR

SOUTĚŽ REGION 2014 OBORU ARANŽÉR SOUTĚŽ REGION 2014 OBORU ARANŽÉR Organizátor: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 Termín: 24. ledna 2014 V pátek 24. 1. 2014 pořádala Střední odborná škola obchodu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI

SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI PS. KDO NEVÍ, TAK DOSPĚLÍ VYRAZÍ SMĚR MASARYKOVA A DĚTI NA ZAŠOVSKOU :-) Leden v knihovně I v novém roce pro vás připravujeme řadu zajímavých akcí. Budou

Více

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové BENJAMÍNCI - AEROBIK 1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové TRENÉR: Mgr. Bára Ptáčková Brousková Lucie Kulhánková Klára Svobodová Veronika HerrmannováTereza ManďákováAdéla Šnajdrová Nela Jančíková Barbora

Více

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Dan Goliáš, Natálie Homolová, Nikola Kargerová, Kristýna Kolářová, Ondřej Masař, Hubert Matula, Jakub Mlčoch, Filip

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2004/2005 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH HUDEBNÍ OBOR Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha říjen 2015 Beáta Vymlátilová 1. CENA pedagogické

Více

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky 146 vrbových proutků, ze kterých jsme postavili živou stavbu - bunkr

Více

v ý r o č n í z p r á v a S D r U Ž E n í a m b r a

v ý r o č n í z p r á v a S D r U Ž E n í a m b r a v ý r o č n í z p r á v a S D r U Ž E n í a m b r a 2 0 0 7 Vysočina je o přírodě a příroda je také o lidech, kteří v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale někdy není možné odolat nepřízni osudu

Více

Reference, hodnocení služeb Madio

Reference, hodnocení služeb Madio Reference, hodnocení služeb Madio MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských,

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Základní škola a Mateřská škola Vejprty MěÚ Vejprty Tylova 6, 431 91 Vejprty Věc: Zahajovací zpráva 2015/16 Termínová organizace školního roku: Zahájení školního roku v pondělí 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK Dlouhá třída 37, 110 00 Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel/Fax: (0042) 224 827 152 Mobil: (0042) 725 865 823 (SMS) E-mail: praha@cun.cz WWW: http://www.praha.cun.cz VESELÉ VÁNOCE HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM

Více

DÍVKY - jednotlivci. Škola. Dosažené časy

DÍVKY - jednotlivci. Škola. Dosažené časy 1 Harásková Dominika 1991 Gymnázium Šumperk 2,85 2,64 3,02 3,09 3,28 5,49 2 Bajerová Soňa 1991 VPŠ a SPŠ MV Holešov 2,78 2,88 2,98 2,78 2,76 5,54 3 Skopalová Kateřina 1992 Gymnázium Šumperk 3,10 3,02 3,08

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. 18.9. v 9,00 30.9. Říjen 7.10. v 8,15

Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. 18.9. v 9,00 30.9. Říjen 7.10. v 8,15 Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 18.9. v 9,00 Den NATO v Mošnově

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Stanovy 1 Plný název občanského sdružení je POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Zkrácený název občanského sdružení je POHODA.

Více

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení příznivci Neposedy, zvu Vás k ohlédnutí za rokem 2011. Byl to rok změn. Říká se, že lidé se nejvíce učí na základě zkušeností. Získali jsme jich mnoho.

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Nové Vsi u Chotěboře, dne : 28.9.2011 Vypracovalo : vedení DD Schválila: ped. a provozní porada DD Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah : 1) Charakteristika

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně BŘEZEN 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 pro rok 2015

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 pro rok 2015 Příloha č. 2 usnesení č. 0402/12/R/ 1 z 5 Žadatel: IČ: Adresa sídla: Korespondenční adresa: Číslo účtu, kód a název banky: Forma právnické osoby: Výčet osob s podílem v právnické osobě (žadateli): Výčet

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 Třída: 8.8 - Oktáva A (rok nástupu 2005) Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Předseda: Mgr. Hana Bláhová Místopředseda: Mgr. Josef

Více

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni.

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni. Obsah 1. Základní údaje o společnosti... 2 Druh obecně prospěšných služeb:... 3 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s.... 4 3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

Více

KONTAKT: PhDr. JIROUŠKOVÁ RADKA, TELEFON: 317 740 298

KONTAKT: PhDr. JIROUŠKOVÁ RADKA, TELEFON: 317 740 298 TLOSKOV KONTAKT: PhDr. JIROUŠKOVÁ RADKA, TELEFON: 317 740 298 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výsledky školního kola soutěží ZUŠ:

Výsledky školního kola soutěží ZUŠ: Výsledky školního kola soutěží ZUŠ: Sólový zpěv 0. kategorie Brázdilová Natálie Libuše Klusová Buchalová Bohdana Milada Hnitková Kozinová Tina Libuše Klusová Štiťáková Anna Milada Hnitková Heráková Tereza

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

INFORMACNÍ ZPRAVODAJ

INFORMACNÍ ZPRAVODAJ INFORMACNÍ ZPRAVODAJ PRO OBCANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 41 Záøí 2010 Vá ení spoluobèané, jak zajisté víte v mìsíci øíjnu jsou pøed námi volby do zastupitelstva obce. Tak mi dovolte se ohlédnout za uplynulým

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

1. kolo ČEZ ligy žen a juniorek

1. kolo ČEZ ligy žen a juniorek 1. kolo ČEZ ligy žen a juniorek 23. 3. 2013 Ředitel soutěže: Petr Věžník 1. skupina Vážil Technický rozhodčí Zápis Časomíra Hlavní rozhodčí Jaromír Jílek Martin Šimek Radim Háva Václav Zázvorka Oldřich

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více