ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Červen OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Výpisy z usnesení rady Poděkování, pozvánky Řádková inzerce Město Rosice se stává plátcem DPH Potřebujete zdarma poradit Reklamace zboží zakoupeného v EU Mimořádné úřední hodiny pro vyřízení cestovního pasu Společenská kronika Prodejce může ovlivnit chování spotřebitele Velehrádky a Hraničky Den Země v ZŠ Rosice Školní zahrada, Soutěže Klokan Mc Donalds cup, Slovo o ZUŠ Zveme vás do knihovny Ohlédnutí za výletem do Moravského Krumlova Koncert za všechny peníze Proč 365 dní pro kulturu Rosicka? Vstupenky do Národního divadla, Kalendárium Malý filmový festival taneční show Co nového v SVČ, Expedice Karakoram Den Země Akce červen, Připravujeme na léto Úspěšné mistrovství České republiky v Rosicích let fotbalu v Rosicích Karate Club Dragons Rosice Mažoretky Anife opět na mistrovství ČR Strašnické divadlo Faust Program kina Panorama, Vstupenky TICKETPRO Kulturní přehled Když přechází zrak, sluch i čich Přestože jsem shlédnul pouhý střípek ze Slavnosti masek, kterou ožilo Brno v pátek 22. května, mám neodbytné nutkání podělit se s vámi o tento nevšední zážitek. Vlahý večer a čilý ruch jinak poklidné metropole mi připomněl divadelní festival ve francouzském Avignonu. Svěží vzduch voněl odpoledním deštěm a směsicí parfémů žen a dívek. Ulicemi se pohyboval nespočet nápaditě maskovaných herců brněnských divadel a studentů JAMU, kteří se pro tento večer hromadně rozdali divákům. Neskutečná podívaná na nejroztodivnější bizarnosti, skvělá muzika i všeobecný úžas a nadšení mne celého doslova pohltily. Omámen jsem procházel městem a v naprosto nepopsatelné atmosféře zapomněl na nedopsané úkoly, bolavé hlasivky a finanční krizi. Múzy ten večer držely nad Brnem stráž a já jsem usilovně přemítal o tom, zdali takovou atmosféru někdy budeme mít příležitost vykouzlit i u nás v Rosicích. Díky projektu 365 DNÍ PRO KULTURU ROSICKA by se to mohlo podařit. Lukáš Volánek editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Červen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: 85. výročí založení klubu zápas Rosice Zbrojovka Brno Foto: archiv FC Slovan ROSA 6/2009 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC Foto: archiv OÚ Babice PODĚKOVÁNÍ NAŠIM NEJMLADŠÍM OBČÁNKŮM Z MŠ Již několik let můžeme pozorovat, jak se naši nejmladší z MŠ v Babicích u Rosic činí. Není snad nějakého významného výročí, nebo svátku, aby si ho nepřipomněli. Za to patří dík především p. učitelkám z mateřské školky. Učí děti i starým tradicím a lidovým zvykům, což je podle mého názoru nad rámec jejich povinností. I letos před velikonočními svátky jsme mohli spatřit průvod dětí s pomlázkami, jak chodí po vsi, navštíví místní obchod, obecní úřad a nezapomenou ani na svou bývalou učitelku p. Vondruškovou a předvádějí, co se naučily. Také je krásné pozorovat, jak se jim rozzáří očička, když za své představení dostanou nějakou sladkou odměnu. Na snímku jsou děti z naší školky při mrskutu. Jan Tondl PŘEHLED USNESENÍ z 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný) č /9 pronájem restaurace v Babicích u Rosic sdružení podnikatelů František Brim František Pernica od na dobu určitou na 5 roků, výpovědní lhůta 3 měsíce při porušení stanovených pravidel. Nájem za prostory restaurace 30 Kč/m 2 /měsíc, nájem za prostory v zázemí 15 Kč/ m 2 /měsíc. Vratná kauce ve výši 3 měsíčních nájmů bude uhrazena při podpisu smlouvy a zároveň pověřuje starostu k sestavení a podpisu nájemní smlouvy finanční příspěvek Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově ve výši Kč rozpočtové opatření č. 1/ ROSA 6/2009

4 SOCHA SV. JANA OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ Foto: archiv OÚ Babice V roce 2007 musela být socha sv. Jana, která je jednou z dominant babické návsi, odstraněna z důvodu havarijního stavu podstavce. Hrozilo zborcení litinové sochy, která na svém místě stála od roku Nastal problém se zajištěním firmy, která by se opravy ujala, a se zajištěním prostředků na její opravu. V roce 2008 zastupitelstvo obce rozhodlo o její opravě a v rozpočtu na rok 2009 také vyčlenilo prostředky na její opravu. Na základě osobních kontaktů člena zastupitelstva pana Aloise Švihálka proběhlo jednání s kamenickou firmou Ošrdal z Tetčic, která nabídla provedení kompletní rekonstrukce sochy a vybudování nového podstavce. Vzhledem k tomu, že pan Oškrdal předložil reference o několika úspěšně provedených obdobných rekonstrukcích soch, byla mu v lednu 2009 zadána zakázka na opravu sochy sv. Jana v Babicích. V dubnu 2009 byla již opravená socha znovu umístěna na svoje místo na nově vybudovaný podstavec. Cena opravy byla Kč. Myslím, že oprava sochy a vybudování nového podstavce bylo provedeno velmi kvalitně a vkusně. Sv. Jan, který na svém místě stojí již 109 let, bude i nadále připomínat dalším generacím kulturnost a vzdělanost babičáků. Vladimír Blažejovský starosta obce podání dovolání a současně také žalobu na AVZO Kutná Hora o náhradu škody. dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, uzavřené s městem Rosice, o přestupcích. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 zprávu finančního výboru o provedené finanční kontrole ze dne Foto: archiv OÚ Babice ROSA 6/2009 5

5 z radnice VÝPIS USNESENÍ Č. 24/2009 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) S prodejem pozemků p. č. 1601/5 o výměře 329 m2, p. č. 1795/4 o výměře m2 a p. č. 1799/4 o výměře m2, vše v k. ú. Rosice (pozemky pod novou přeložkou komunikace I/23), Ředitelství silnic a dálnic ČR za celkovou cenu Kč, zjištěnou znaleckým posudkem. Zároveň ruší bod 1. písm. a), usnesení č. 23/2009 ze de b) S výměnou části pozemku p. č. 252/220 v k. ú. Rosice o výměře cca 60 m2 (ve vlastnictví města Rosice) za část pozemku p. č. 252/505 o stejné výměře (ve vlastnictví Mgr. Vladimíra Bartoše). Mgr. Bartoš zajistí vyhotovení oddělovacího GP, uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, náklady spojené se zápisem do KN a se zhotovením oplocení. c) Se změnou užití grantu, schváleného zastupitelstvem č. 23/2009 pro BONUS Rosice o. s. ve výši Kč a to tak, že tato částka bude použita na Ponyoříškiádu a výstavu shetlandských pony Kč a Country den Kč. d) S bezúplatným převodem pozemků p. č. 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1102, 1105 a staveb na nich umístěných od Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje za účelem vybudování areálu Sboru dobrovolných hasičů a pověřuje místostarostu Ing. Jaroslava Dytrycha jednáním o převodu. 2. Schvaluje a) Rozpočtové opatření č. 3/2009 dle přílohy. b) Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt Zámecké kulturní centrum Rosice, registrační číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/ a pověřuje starostu města Rosice Ing. Petra Klímu, aby za město Rosice tuto smlouvu podepsal. c) Ustanovuje místostarostu Ing. Jaroslava Dytrycha členem projektového týmu a pověřuje Ing. Jaroslava Dytrycha zastupováním města Rosice a podepisováním souvisejících dokumentů za město Rosice pro účely projektu Zámecké kulturní centrum Rosice, registrační číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/ , financovaného ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to s účinností od Zastupováním Ing. Jaroslava Dytrycha v době jeho nepřítomnosti pověřuje zastupitelstvo pro účely uvedeného projektu starostu města Ing. Petra Klímu. d) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky Městská knihovna v Rosicích. e) Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši Kč společnosti KTS EKOLO- GIE s.r.o. Hutní osada 14, Zastávka se splatností do 12 měsíců na uhrazení pořízení nádob pro tříděný odpad ve městě Rosice a schvaluje předloženou smlouvu o půjčce. f) Plán kontrol finančního výboru zastupitelstva na 3. čtvrtletí 2009 plnění usnesení zastupitelstva města za období 04-08/ Nesouhlasí a) s navýšením členského příspěvku Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. 6 ROSA 6/2009

6 z radnice 4. Ruší a) usnesení zastupitelstva č. 30/2006, bod 1, písm. c) ze o prodeji pozemku p. č p. Romanu Pelikánovi. 5. Bere na vědomí a) Zprávu o činnosti rady b) Zprávu Finančního výboru zastupitelstva. c) Zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva. Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek MUDr. Radan Dolíhal Marie Vyhnalíková členové návrhové komise VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 68/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru sociálního za rok 2008 b) ve funkci valné hromady zprávu o činnosti Správy budov Rosice s.r.o. za rok Schvaluje a) ve funkci valné hromady roční účetní uzávěrku Správy budov Rosice s. r. o. za rok 2008 se ziskem ,82 Kč. 3. Souhlasí a) s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou ASEKOL s. r. o., Dobrušská 1, Praha o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, který řeší identifikaci provozovatele sběrného místa/sběrného dvora Rosice b) aby úroky z úvěru číslo , poskytnutého Komerční bankou a. s., na akci Rosice, lokalita Na Mýtě, lokalita Říčanská kanalizace, zaplacené městem do doby kolaudace této akce, byly zahrnuty do celkové ceny pořizovaného majetku. 4. Schvaluje a) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na technický dozor akce Zámecké kulturní centrum Rosice Ing. Ivo Škarvadovi, Krymská 1, Brno b) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na autorský dozor Zámecké kulturní centrum Rosice firmě MI- KITA s. r. o., Majdalenky 844/3, Brno c) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stavební práce akce Stavební úpravy jižního křídla zámku firmě Univers, s. r. o., 1. máje 87, Zastávka u Brna d) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stavební práce akce Oprava komunikací v Rosicích firmě Miloš Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov e) finanční příspěvek KK Slovan Rosice ve výši Kč na pořádání Mistrovství České republiky v kategorii juniorek, které se uskuteční v Rosicích ve dnech 8. a 9. května 2009 f) platové výměry řediteli KIC Rosice dle předloženého návrhu. 5. Zamítá a) žádost manželů Čumplíkových o znovuuzavření nájemní smlouvy na byt, podanou dne pod č. j. MR-C 3750/09-VED. 6. Rozhodla a) podle 15, odst. 4 o uzavření nájemní smlouvy na byt s nájemcem Eliškou Šanderovou na dobu určitou 6 měsíců b) v souladu se změnou zákona o DPH o změně podstatných náležitostí smlouvy cenových a platebních podmínek 8 ROSA 6/2009

7 u všech stávajících uzavřených smluv o nájmu, s výjimkou nájmů bytů takto: Nájemce a pronajímatel se dohodli, že ode dne podpisu tohoto dodatku nájemní smlouvy bude nájemce v souladu s rozhodnutím rady města Rosice ze dne hradit nájemné v pravidelných měsíčních splátkách vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, případně v pravidelných ročních úhradách, nepřekročí-li roční výše nájemného částku Kč za rok, vždy do příslušného kalendářního roku, a to na účet pronajímatele číslo účtu: /0100, variabilní symbol: r. č./ič nájemce nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Rosice. Až do dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné ve výši určené dle dosavadních ujednání smlouvy o nájmu. Ode dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné zvýšené o daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů c) o zvýšení jednoho pracovního místa na odboru sociálním. 7. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení Dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky Městská knihovna v Rosicích b) zastupitelstvu poskytnout půjčku pro KTS Ekologie ve výši Kč. Josef Hájek místostarosta Ing. Jaroslav Dytrych Dana Prokešová ověřovatelé ROSA 6/2009 9

8 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 69/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru stavební úřad za rok Souhlasí a) s uzavřením dodatku č. 10 o vkladu majetku města ke smlouvě o vkladu majetku do hospodaření SVAK Ivančice ze dne b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o převodu majetku mezi městem Rosice a společností PM PRO- JEKT INVEST spol. s r. o., Palackého nám. 17, Rosice, jejímž předmětem je závazek uzavřít nejpozději ke dni kolaudace smlouvu o bezúplatném převodu infrastrukturního majetku do majetku města c) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění zemního kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 1530/59 a 1530/60 zapsané na LV č , jednorázová úplata činí Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný d) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění zemního kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 1530/36 zapsané na LV č. 2220, jednorázová úplata činí 245 Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný e) se změnou Přílohy č. 1 smlouvy se společností ELEKTROWIN a. s., jejímž předmětem je převedení povinností zpětného odběru elektrozařízení ze strany obce na KTS Ekologie s. r. o. f) s uzavřením smluv na vstupy na pozemky města v souvislosti s budováním, elektrifikací a zdvojkolejněním trati. 3. Schvaluje a) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stolařské a montážní práce akce Výměna oken na radnici v Rosicích firmě ANTRE 3000 s. r. o., Bohunická cesta 330/3, Moravany u Brna b) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stavební práce akce Výměna oken na radnici v Rosicích firmě Univers, s. r. o., 1. Máje 87, Zastávka u Brna c) nájem části pozemku p. č. 2587/1 o výměře 10 m 2 v k. ú. Rosice u Brna, sloužící jako parkovací plocha pod přístřeškem, označenou na mapě, jež je nedílnou součástí nájemní smlouvy jako č. 30 a to za cenu 250 Kč/m 2 / rok. Do dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné v takto stanovené výši. Ode dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájem- 10 ROSA 6/2009

9 ce hradit nájemné zvýšené o daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Účelem tohoto pronájmu je užívání uvedeného pozemku pro parkování motorového vozidla. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od d) dodatek smlouvy o dílo č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Rosice a společností TIOS PLUS spol. s r. o., Domažlice, jejímž předmětem je rozšíření Varovného a informačního systému obyvatelstva VISO Rosice, etapa IV, ve výši Kč e) platový výměr ředitelce Zařízení školního stravování Husova čtvrť 1070, Rosice f) seznam příkazců operací rozpočtu a jejich zástupce v rozpočtovém opatření č. 3/ Nevyhovuje a) žádosti společnosti STING Development, s. r.. o. o změnu poskytovatele a žadatele bankovní záruky. 5. Rozhodla a) podle 15, odst. 4, směrnice č. 1/2009 o hospodaření s byty o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Brněnská ul. 384 na dobu 6 měsíců b) podle 15, odst. 4, směrnice č. 1/2009 o hospodaření s byty o uzavření nájemní smlouvy na byt č.11, Kaštanová 1166 na dobu 6 měsíců. 6. Nedoporučuje a) zastupitelstvu navýšení členského příspěvku ve SVAK Ivančice. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé ROSA 6/

10 z vašich dopisů PŘÍJEZD PREZIDENTA V pondělí 8. června 2009 navštíví Rosice při své cestě na jižní Moravu prezident republiky Václav Klaus. Program návštěvy: 9.30 hod. příjezd do Rosic hod. setkání s představiteli města hod. procházka náměstím na zámek hod. setkání se starosty okolních obcí hod. odjezd od zámku PODĚKOVÁNÍ Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v Rosicích děkuje všem firmám, podnikatelům, občanům a členům organizace, kteří svými dary přispěli ke zdárnému průběhu výroční schůze. Tyto dary přispějí ke zlepšení práce organizace, zejména pak v oblasti péče o zdraví členů organizace. S přáním všecho nejlepšího za výbor organizace Božena Poláková jednatelka MO Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří přišli vzdát hold našim osvoboditelům až k památníku na místním hřbitově dne V tento den státního svátku se pietního aktu zúčastnilo více jak 90 občanů. Přítomní vyslyšeli hudební pásmo, dověděli se podobnosti o konci války v Rosicích. Důstojnost pietního aktu byla umocněna nástupem čestné stráže,,vojáků v dobových uniformách, kteří ukončili své vystoupení čestnými salvami z pušek. Podrobnosti lze zjistit na přiloženém tablu. Foto: archiv ČSBS Za výbor MO ČSBS Rosice Pavel Pavlík TALK SHOW JANA GRYGARA Nenechte si ujít výjímečný kulturní zážitek talk show Jana Grygara, dlouholetého člena souboru Národního divadla Brno. Uskuteční se ve čtvrtek 11. června v hod. v obřadní síni radnice. Jan Grygar v současné době ztvárňuje ústřední roli ve hře Porotce číslo 8, v představení Dvanáct rozhněvaných mužů nebo role v klasické Moliérově škole žen a Dumasově Královně Margot. Široké veřejnosti je známý ze seriálu Četnické humoresky jako strážmistr Václav Jaroš. S posluchači se podělí o zážitky a zábavné historky ze zákulisí divadla i natáčení seriálu. Jarmila Helsnerová 12 ROSA 6/2009

11 informace MěÚ MĚSTO ROSICE SE OD 1. ČERVNA 2009 STÁVÁ PLÁTCEM DPH Město Rosice oznamuje, že na základě novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 se stává od plátcem DPH z důvodu překročení obratu pro povinnou registraci DPH, a to se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Osvědčení o registraci Čj.: /09/ Pro zdanitelná plnění uskutečněná od je nutné uvádět na dokladech vystavených městu Rosice pro účely daně z přidané hodnoty daňové identifikační číslo: CZ Fakturační údaje zůstávají beze změny: Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice. Daň z přidané hodnoty nebude zatěžovat všechny činnosti, které město vykonává, ale pouze tzv. ekonomické činnosti města. Předmětem daně nebudou NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: příjmy z aktivit města, vykonávaných ze zákona, příjmy z úkonů veřejnoprávních, příjmy z místních a správních poplatků, přijatá pojistná plnění, splátky půjčených prostředků, dotace, přijaté sankční platby, náklady řízení, odvody příspěvkových organizací. Obávat se zdražení nemusí nájemníci v obecních bytech, neboť nájmy bytů jsou od DPH osvobozeny. To znamená, že nájemníkům v obecních bytech se nájmy o daň z přidané Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu náušnice ze žlutého kovu na ul. Kaštanová svazek klíčů na ul. Palackého nám dětské jízdní kolo na ul. Trávníky hodnoty zvyšovat nebudou. Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně s výjimkou krátkodobého nájmu nebo nájmu prostor a míst k parkování vozidel. Město Rosice bude uplatňovat daň u těchto vybraných ekonomických činností: hlášení v rozhlase prodej dřeva z městského lesa reklama převod staveb, bytů a nebytových prostor do tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního užívání stavby převod stavebních pozemků (s vydaným stavebním povolením nebo souhlasem k provedení stavby) věcná břemena krátkodobý nájem nájem prostor a míst k parkování vozidel Novela zákona, která sjednocuje podmínky pro všechny ekonomické subjekty, však nebude pro město příliš výhodná. Město není podnikatelským subjektem a nevyrábí žádné výrobky ani neposkytuje komerční služby, proto bude vybranou daň ve většině případů odvádět prostřednictvím finančního úřadu do státního rozpočtu. Ing. Eva Černá vedoucí odboru rozpočtu a účetnictví MěÚ Rosice 14 ROSA 6/2009

12 informace MěÚ POTŘEBUJETE ZDARMA PORADIT MŮŽETE SE OBRÁTIT NA OBČANSKOU PORADNU Každý z nás se potřebuje někdy poradit. Mohou to být běžné praktické dotazy, ale i závažné problémy. Někdy nevíme, na koho se v těchto případech obrátit. V ČR existuje síť tzv. Občanských poraden, které zdarma v takovýchto případech pomohou. Odborníci zodpovědí vaše dotazy např. z oblasti bydlení, dluhového poradenství, spotřebitelského poradenství, systému profesního vzdělávání, nákupy na splátky a podobně. V poradně můžete najít odpovědi i na své dotazy z oblasti rodinného práva nebo vhodný postup, např. jste-li obětí trestné činnosti. Asociace občanských poraden, která sdružuje 39 občanských poraden v 56 místech ČR ročně, zodpoví téměř na 50 tisíc dotazů. Tyto poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. Můžete také využít webové stránky poradny, nebo se seznámit s některými projekty, které občanské poradny iniciují nebo koordinují. Na internetových stránkách poraden najdete i tiskové zprávy, které vás seznámí s případy, na jejichž řešení se občanská poradna podílela svou odbornou konzultační činností. V Jihomoravském kraji najdete nejbližší dvě poradny na těchto adresách: Občanská poradna Brno Anenská Brno Telefon: Otevřeno: Pondělí středa: Čtvrtek: Triada, Poradenské centrum, o. s. Orlí Brno Telefon: Otevřeno: Pondělí: Pro objednané: Úterý: Čtvrtek: Pátek: Speciální komplexní poradenství obětem trestných činů: Úterý: Pátek: JUDr. Jana Šildbergerová manažerka prevence kriminality MěÚ Rosice 16 ROSA 6/2009

13 REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V EVROPSKÉ UNII Vzhledem k tomu, že stále více občanů ČR při svých cestách po státech EU nakupuje různé výrobky, chtěli bychom jen v krátkosti upozornit na problematiku reklamací těchto výrobků. Hlavním předpokladem pro bezproblémové vyřízení reklamace je předložení dokladu o zakoupení výrobku či služby. Závadný výrobek nebo špatně provedenou službu musí zákazník reklamovat tam, kde ji zakoupil. Tak zvaná eurozáruka není. Pokud zákazník zakoupil výrobek v prodejně TESCO ve Francii, nemůže reklamovat v prodejně TESCO v Brně. Tím, že by tuto zásadu nedodržel, může přijít o cenu opravy i možnost reklamovat další případné závady. Jsou však výjimky, kdy některé autorizované servisy v ČR (třeba u aut) nabízejí bezplatné opravy výrobků zakoupených v zahraničí během dvou let od zakoupení. Potom je ale spolupráce prodávajícího a servisu podložena smlouvou a kupující musí seznam těchto servisů obdržet při nákupu. Ve všech zemích EU prodejce ručí za veškeré vady, pokud spotřební zboží nebo služba nesplňuje to, co je uvedeno ve smlouvě v době do dvou let od převzetí zboží či služby. Pokud bude zákazník reklamovat vadný výrobek, prodávající je povinen závadu posoudit a vyhodnotit, reklamaci uznat nebo zamítnout. Vznikne-li závada na výrobku v prvních šesti měsících po zakoupení, má se za to, že existovala již v okamžiku prodeje. S uznáním reklamace by neměl být problém. Zákazník má právo na uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, to znamená, aby bylo zdarma opraveno nebo nahrazeno. Pokud však dojde k poškození výrobku opotřebením či neodborným používáním, pak se považuje reklamace takového výrobku za neoprávněnou. Skutečnost, že nejde o neoprávněnou reklamaci, že byla vada výrobku způsobena např. vadou materiálu nebo výrobní vadou, může spotřebitel doložit znaleckým posudkem, který mu může vypracovat za úplatu soudní znalec. Seznam těchto soudních znalců je zveřejněn na internetu na cz. Prodávající však tento znalecký posudek nemusí uznat. Problémy s uznáním reklamace mohou spíše vzniknout po uplynutí šestiměsíční lhůty. Vadné zboží je třeba reklamovat bezodkladně, hned, jak vadu zjistíme. Zapracováním evropské směrnice do národních legislativ (právních předpisů), může být odlišně upraveno započítávání doby opravy do lhůty pro reklamaci. V některých státech se lhůta pro uplatnění reklamace neprodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě, nevzniká ani nová lhůta pro reklamaci u vyměněné součásti. Dvouletá lhůta pro uplatnění reklamace vady se vztahuje obdobně i na použitý výrobek. Lze tady reklamační lhůtu zkrátit až na jeden rok, prodávající však o tom musí kupujícího písemně informovat ve svých obchodních podmínkách nebo na jiném dokladu např. na faktuře. Pokud tak prodávající neučiní, platí pro uplatnění reklamace dvouletá lhůta. Někteří prodejci a výrobci nabízí zboží a výrobky s rozšířenou, prodlouženou zárukou. Tato záruka nesmí nijak omezovat zákonná práva spotřebitelů stanovená právními předpisy, musí být potvrzena písemně a pak je také soudně vymahatelná. Prodávající není povinen přijmout reklamaci v cizím jazyce, pokud však v tomto jazyce své zboží nenabízí (třeba na svých webových stránkách). Většinou však zahraniční prodejce neodmítne reklamaci v angličtině. Problematika úhrady nutných nákladů spojených s rekla- ROSA 6/

14 informace MěÚ mací je zejména u našich západních sousedů upravena odlišně od naší republiky. Obvykle není povinností obchodníka tyto náklady hradit. U nás, pokud je reklamace uznaná, hradí prodejce nezbytné náklady spojené s reklamací (cestovné, poštovné apod.). V Rakousku např. záleží na tom, zda si spotřebitel vyzvedl zboží v prodejně nebo mu bylo zasláno (pak obchodník hradí i náklady spojené se zasláním výrobku). Proto při reklamování výrobků vždy o úhradu těchto nákladů prodávajícího požádejme. Lhůta pro vyřízení reklamace je opět v různých státech EU rozdílná. V zemích na západ od nás není stanovena lhůta k vyřízení reklamace jak u nás (máme 30 dnů). Platí u nich tzv. lhůta obvyklá, tedy 4 až 6 týdnů. Je proto důležité, stanovit si do reklamačního dopisu datum odpovědi. V některých státech je lhůta stanovena (např. na Slovensku je to 30 dnů, v Polsku 14 dnů). Pokud nakupuje zákazník tzv. na dálku (internetový prodej, zásilkový obchod), při nákupech mimo řádnou provozovnu prodávajícího (na výstavách, prezentačních akcích, atp.), má právo k odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do určité doby. V ČR je to 14 dnů, v dalších zemích EU je tato lhůta odlišná, např. 7 dnů je to na Slovensku, v Rakousku, ve Francii a Velké Británii, 10 dnů v Polsku a Itálii, 14 dnů v Německu. Ještě je třeba připomenout, že si kupující často pletou svoji roli spotřebitele (nákup podle občanského zákoníku) a podnikatele živnostníka (nákup podle obchodního zákoníku). Je-li na prodejním dokladu uvedeno identifikační číslo (IČO) kupujícího, to znamená, že podnikatel nakupuje výrobek pro své podnikání, řídí se nákup podmínkami stanovenými v obchodním zákoníku. Kupující v tomto případě nemá automaticky nárok na dvouletou záruční lhůtu, protože není spotřebitel, ale délku záruční doby si musí sjednat v kupní smlouvě. Obchodním zákoníkem se rovněž řídí nakupování v síti obchodního řetězce MAKRO (Metro), který je určen pro nákup podnikatelů. Nakupováním v tomto řetězci se spotřebitel vědomě připravuje o svá spotřebitelská práva vyplývající z občanského zákoníku a ze zákona na ochranu spotřebitele. Pokud dojde k tomu, že zahraniční prodejce odmítne podle vás oprávněnou reklamaci nebo budete-li mít při nákupech v Evropské unii nějaké problémy, je nejlépe se obrátit se svým problémem na: Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro Českou republiku při České obchodní inspekci Štěpánská 15, Praha 2. Tel.: Uvedené informace byly čerpány z materiálů vydaných Evropským spotřebitelským centrem pro ČR. Bc. Pavel Procházka Odbor živnostenský MěÚ Rosice MIMOŘÁDNÉ ÚŘEDNÍ HODINY PRO VYŘÍZENÍ CESTOVNÍHO PASU Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice oznamuje, že z důvodu nadměrného zatížení úseku cestovních pasů v letních měsících, budou mimořádně v období od do navýšeny úřední hodiny na přepážce cestovních pasů a to: pondělí a hodin úterý a hodin středa a hodin 18 ROSA 6/2009

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009 ROSA Zpravodaj Rosicka Červenec-Srpen 2009 7/8 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Výpis usnesení rady............................ 9 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva.............

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka

ROSA. Zpravodaj Rosicka ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2009 5 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Informace pro občany Kratochvilky.................. 5 Výpisy z usnesení rady...........................

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2011 TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE Z OBSAHU Informace z Babic................................. 4 Informace z Kratochvilky............................ 5 Slovo starosty...................................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA ROSA Zpravodaj Rosicka Říjen 2008 10 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA Z OBSAHU: Informace pro občany Babic a Kratochvilky........... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................. 4 Obec Kratochvilka, společenská kronika........ 5 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva..........

Více

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 RÓZA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2012

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2012 ROSA Zpravodaj Rosicka Říjen 2012 Z OBSAHU: Slovo starosty.............................. 4 Oznámení o době a místě konání voleb.............. 8 Výpis usnesení rady......................... 10 Nalezené

Více

ROSA. Květen 2011. Zpravodaj Rosicka. Téma měsíce: Životní prostředí

ROSA. Květen 2011. Zpravodaj Rosicka. Téma měsíce: Životní prostředí ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2011 Téma měsíce: Životní prostředí Z OBSAHU Informace z Babic................................. 4 Slovo starosty................................... 6 Programové prohlášení

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU NASE NOVINY 2015 SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce vydařila... Nakonec přálo i

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Z obsahu: Vítovští rekruti odvedenci, VÝZVA. PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová

Z obsahu: Vítovští rekruti odvedenci, VÝZVA. PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová 9 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 9 září 2008 cena 10 Kč Vítovští rekruti odvedenci, roku 1932 v čele se starostou Josefem Fuksou PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová Sobota

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Zpravodaj města Blanska

Zpravodaj města Blanska Pozvánka na Den s policií str. 3 Konec zapisování dětí do pasů rodičů str. 3 Skauting v Blansku str. 5 Hasiči z Těchova postoupili str. 7 Stavba provozu byla zahájena 3. května 2010. Dokončena byla za

Více

hostivický měsíčník Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008

hostivický měsíčník Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008 hostivický měsíčník ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008 Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: Foto: M.Křižková Zprávy z radnice Obecně závazné vyhlášky č. 1 a 2/2008 Seznam sběrných

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více