ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Červen OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Výpisy z usnesení rady Poděkování, pozvánky Řádková inzerce Město Rosice se stává plátcem DPH Potřebujete zdarma poradit Reklamace zboží zakoupeného v EU Mimořádné úřední hodiny pro vyřízení cestovního pasu Společenská kronika Prodejce může ovlivnit chování spotřebitele Velehrádky a Hraničky Den Země v ZŠ Rosice Školní zahrada, Soutěže Klokan Mc Donalds cup, Slovo o ZUŠ Zveme vás do knihovny Ohlédnutí za výletem do Moravského Krumlova Koncert za všechny peníze Proč 365 dní pro kulturu Rosicka? Vstupenky do Národního divadla, Kalendárium Malý filmový festival taneční show Co nového v SVČ, Expedice Karakoram Den Země Akce červen, Připravujeme na léto Úspěšné mistrovství České republiky v Rosicích let fotbalu v Rosicích Karate Club Dragons Rosice Mažoretky Anife opět na mistrovství ČR Strašnické divadlo Faust Program kina Panorama, Vstupenky TICKETPRO Kulturní přehled Když přechází zrak, sluch i čich Přestože jsem shlédnul pouhý střípek ze Slavnosti masek, kterou ožilo Brno v pátek 22. května, mám neodbytné nutkání podělit se s vámi o tento nevšední zážitek. Vlahý večer a čilý ruch jinak poklidné metropole mi připomněl divadelní festival ve francouzském Avignonu. Svěží vzduch voněl odpoledním deštěm a směsicí parfémů žen a dívek. Ulicemi se pohyboval nespočet nápaditě maskovaných herců brněnských divadel a studentů JAMU, kteří se pro tento večer hromadně rozdali divákům. Neskutečná podívaná na nejroztodivnější bizarnosti, skvělá muzika i všeobecný úžas a nadšení mne celého doslova pohltily. Omámen jsem procházel městem a v naprosto nepopsatelné atmosféře zapomněl na nedopsané úkoly, bolavé hlasivky a finanční krizi. Múzy ten večer držely nad Brnem stráž a já jsem usilovně přemítal o tom, zdali takovou atmosféru někdy budeme mít příležitost vykouzlit i u nás v Rosicích. Díky projektu 365 DNÍ PRO KULTURU ROSICKA by se to mohlo podařit. Lukáš Volánek editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Červen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: 85. výročí založení klubu zápas Rosice Zbrojovka Brno Foto: archiv FC Slovan ROSA 6/2009 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC Foto: archiv OÚ Babice PODĚKOVÁNÍ NAŠIM NEJMLADŠÍM OBČÁNKŮM Z MŠ Již několik let můžeme pozorovat, jak se naši nejmladší z MŠ v Babicích u Rosic činí. Není snad nějakého významného výročí, nebo svátku, aby si ho nepřipomněli. Za to patří dík především p. učitelkám z mateřské školky. Učí děti i starým tradicím a lidovým zvykům, což je podle mého názoru nad rámec jejich povinností. I letos před velikonočními svátky jsme mohli spatřit průvod dětí s pomlázkami, jak chodí po vsi, navštíví místní obchod, obecní úřad a nezapomenou ani na svou bývalou učitelku p. Vondruškovou a předvádějí, co se naučily. Také je krásné pozorovat, jak se jim rozzáří očička, když za své představení dostanou nějakou sladkou odměnu. Na snímku jsou děti z naší školky při mrskutu. Jan Tondl PŘEHLED USNESENÍ z 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný) č /9 pronájem restaurace v Babicích u Rosic sdružení podnikatelů František Brim František Pernica od na dobu určitou na 5 roků, výpovědní lhůta 3 měsíce při porušení stanovených pravidel. Nájem za prostory restaurace 30 Kč/m 2 /měsíc, nájem za prostory v zázemí 15 Kč/ m 2 /měsíc. Vratná kauce ve výši 3 měsíčních nájmů bude uhrazena při podpisu smlouvy a zároveň pověřuje starostu k sestavení a podpisu nájemní smlouvy finanční příspěvek Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově ve výši Kč rozpočtové opatření č. 1/ ROSA 6/2009

4 SOCHA SV. JANA OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ Foto: archiv OÚ Babice V roce 2007 musela být socha sv. Jana, která je jednou z dominant babické návsi, odstraněna z důvodu havarijního stavu podstavce. Hrozilo zborcení litinové sochy, která na svém místě stála od roku Nastal problém se zajištěním firmy, která by se opravy ujala, a se zajištěním prostředků na její opravu. V roce 2008 zastupitelstvo obce rozhodlo o její opravě a v rozpočtu na rok 2009 také vyčlenilo prostředky na její opravu. Na základě osobních kontaktů člena zastupitelstva pana Aloise Švihálka proběhlo jednání s kamenickou firmou Ošrdal z Tetčic, která nabídla provedení kompletní rekonstrukce sochy a vybudování nového podstavce. Vzhledem k tomu, že pan Oškrdal předložil reference o několika úspěšně provedených obdobných rekonstrukcích soch, byla mu v lednu 2009 zadána zakázka na opravu sochy sv. Jana v Babicích. V dubnu 2009 byla již opravená socha znovu umístěna na svoje místo na nově vybudovaný podstavec. Cena opravy byla Kč. Myslím, že oprava sochy a vybudování nového podstavce bylo provedeno velmi kvalitně a vkusně. Sv. Jan, který na svém místě stojí již 109 let, bude i nadále připomínat dalším generacím kulturnost a vzdělanost babičáků. Vladimír Blažejovský starosta obce podání dovolání a současně také žalobu na AVZO Kutná Hora o náhradu škody. dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, uzavřené s městem Rosice, o přestupcích. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 zprávu finančního výboru o provedené finanční kontrole ze dne Foto: archiv OÚ Babice ROSA 6/2009 5

5 z radnice VÝPIS USNESENÍ Č. 24/2009 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) S prodejem pozemků p. č. 1601/5 o výměře 329 m2, p. č. 1795/4 o výměře m2 a p. č. 1799/4 o výměře m2, vše v k. ú. Rosice (pozemky pod novou přeložkou komunikace I/23), Ředitelství silnic a dálnic ČR za celkovou cenu Kč, zjištěnou znaleckým posudkem. Zároveň ruší bod 1. písm. a), usnesení č. 23/2009 ze de b) S výměnou části pozemku p. č. 252/220 v k. ú. Rosice o výměře cca 60 m2 (ve vlastnictví města Rosice) za část pozemku p. č. 252/505 o stejné výměře (ve vlastnictví Mgr. Vladimíra Bartoše). Mgr. Bartoš zajistí vyhotovení oddělovacího GP, uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, náklady spojené se zápisem do KN a se zhotovením oplocení. c) Se změnou užití grantu, schváleného zastupitelstvem č. 23/2009 pro BONUS Rosice o. s. ve výši Kč a to tak, že tato částka bude použita na Ponyoříškiádu a výstavu shetlandských pony Kč a Country den Kč. d) S bezúplatným převodem pozemků p. č. 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1102, 1105 a staveb na nich umístěných od Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje za účelem vybudování areálu Sboru dobrovolných hasičů a pověřuje místostarostu Ing. Jaroslava Dytrycha jednáním o převodu. 2. Schvaluje a) Rozpočtové opatření č. 3/2009 dle přílohy. b) Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt Zámecké kulturní centrum Rosice, registrační číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/ a pověřuje starostu města Rosice Ing. Petra Klímu, aby za město Rosice tuto smlouvu podepsal. c) Ustanovuje místostarostu Ing. Jaroslava Dytrycha členem projektového týmu a pověřuje Ing. Jaroslava Dytrycha zastupováním města Rosice a podepisováním souvisejících dokumentů za město Rosice pro účely projektu Zámecké kulturní centrum Rosice, registrační číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/ , financovaného ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to s účinností od Zastupováním Ing. Jaroslava Dytrycha v době jeho nepřítomnosti pověřuje zastupitelstvo pro účely uvedeného projektu starostu města Ing. Petra Klímu. d) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky Městská knihovna v Rosicích. e) Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši Kč společnosti KTS EKOLO- GIE s.r.o. Hutní osada 14, Zastávka se splatností do 12 měsíců na uhrazení pořízení nádob pro tříděný odpad ve městě Rosice a schvaluje předloženou smlouvu o půjčce. f) Plán kontrol finančního výboru zastupitelstva na 3. čtvrtletí 2009 plnění usnesení zastupitelstva města za období 04-08/ Nesouhlasí a) s navýšením členského příspěvku Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. 6 ROSA 6/2009

6 z radnice 4. Ruší a) usnesení zastupitelstva č. 30/2006, bod 1, písm. c) ze o prodeji pozemku p. č p. Romanu Pelikánovi. 5. Bere na vědomí a) Zprávu o činnosti rady b) Zprávu Finančního výboru zastupitelstva. c) Zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva. Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek MUDr. Radan Dolíhal Marie Vyhnalíková členové návrhové komise VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 68/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru sociálního za rok 2008 b) ve funkci valné hromady zprávu o činnosti Správy budov Rosice s.r.o. za rok Schvaluje a) ve funkci valné hromady roční účetní uzávěrku Správy budov Rosice s. r. o. za rok 2008 se ziskem ,82 Kč. 3. Souhlasí a) s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou ASEKOL s. r. o., Dobrušská 1, Praha o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, který řeší identifikaci provozovatele sběrného místa/sběrného dvora Rosice b) aby úroky z úvěru číslo , poskytnutého Komerční bankou a. s., na akci Rosice, lokalita Na Mýtě, lokalita Říčanská kanalizace, zaplacené městem do doby kolaudace této akce, byly zahrnuty do celkové ceny pořizovaného majetku. 4. Schvaluje a) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na technický dozor akce Zámecké kulturní centrum Rosice Ing. Ivo Škarvadovi, Krymská 1, Brno b) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na autorský dozor Zámecké kulturní centrum Rosice firmě MI- KITA s. r. o., Majdalenky 844/3, Brno c) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stavební práce akce Stavební úpravy jižního křídla zámku firmě Univers, s. r. o., 1. máje 87, Zastávka u Brna d) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stavební práce akce Oprava komunikací v Rosicích firmě Miloš Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov e) finanční příspěvek KK Slovan Rosice ve výši Kč na pořádání Mistrovství České republiky v kategorii juniorek, které se uskuteční v Rosicích ve dnech 8. a 9. května 2009 f) platové výměry řediteli KIC Rosice dle předloženého návrhu. 5. Zamítá a) žádost manželů Čumplíkových o znovuuzavření nájemní smlouvy na byt, podanou dne pod č. j. MR-C 3750/09-VED. 6. Rozhodla a) podle 15, odst. 4 o uzavření nájemní smlouvy na byt s nájemcem Eliškou Šanderovou na dobu určitou 6 měsíců b) v souladu se změnou zákona o DPH o změně podstatných náležitostí smlouvy cenových a platebních podmínek 8 ROSA 6/2009

7 u všech stávajících uzavřených smluv o nájmu, s výjimkou nájmů bytů takto: Nájemce a pronajímatel se dohodli, že ode dne podpisu tohoto dodatku nájemní smlouvy bude nájemce v souladu s rozhodnutím rady města Rosice ze dne hradit nájemné v pravidelných měsíčních splátkách vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, případně v pravidelných ročních úhradách, nepřekročí-li roční výše nájemného částku Kč za rok, vždy do příslušného kalendářního roku, a to na účet pronajímatele číslo účtu: /0100, variabilní symbol: r. č./ič nájemce nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Rosice. Až do dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné ve výši určené dle dosavadních ujednání smlouvy o nájmu. Ode dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné zvýšené o daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů c) o zvýšení jednoho pracovního místa na odboru sociálním. 7. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení Dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky Městská knihovna v Rosicích b) zastupitelstvu poskytnout půjčku pro KTS Ekologie ve výši Kč. Josef Hájek místostarosta Ing. Jaroslav Dytrych Dana Prokešová ověřovatelé ROSA 6/2009 9

8 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 69/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru stavební úřad za rok Souhlasí a) s uzavřením dodatku č. 10 o vkladu majetku města ke smlouvě o vkladu majetku do hospodaření SVAK Ivančice ze dne b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o převodu majetku mezi městem Rosice a společností PM PRO- JEKT INVEST spol. s r. o., Palackého nám. 17, Rosice, jejímž předmětem je závazek uzavřít nejpozději ke dni kolaudace smlouvu o bezúplatném převodu infrastrukturního majetku do majetku města c) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění zemního kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 1530/59 a 1530/60 zapsané na LV č , jednorázová úplata činí Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný d) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění zemního kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 1530/36 zapsané na LV č. 2220, jednorázová úplata činí 245 Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný e) se změnou Přílohy č. 1 smlouvy se společností ELEKTROWIN a. s., jejímž předmětem je převedení povinností zpětného odběru elektrozařízení ze strany obce na KTS Ekologie s. r. o. f) s uzavřením smluv na vstupy na pozemky města v souvislosti s budováním, elektrifikací a zdvojkolejněním trati. 3. Schvaluje a) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stolařské a montážní práce akce Výměna oken na radnici v Rosicích firmě ANTRE 3000 s. r. o., Bohunická cesta 330/3, Moravany u Brna b) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stavební práce akce Výměna oken na radnici v Rosicích firmě Univers, s. r. o., 1. Máje 87, Zastávka u Brna c) nájem části pozemku p. č. 2587/1 o výměře 10 m 2 v k. ú. Rosice u Brna, sloužící jako parkovací plocha pod přístřeškem, označenou na mapě, jež je nedílnou součástí nájemní smlouvy jako č. 30 a to za cenu 250 Kč/m 2 / rok. Do dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné v takto stanovené výši. Ode dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájem- 10 ROSA 6/2009

9 ce hradit nájemné zvýšené o daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Účelem tohoto pronájmu je užívání uvedeného pozemku pro parkování motorového vozidla. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od d) dodatek smlouvy o dílo č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Rosice a společností TIOS PLUS spol. s r. o., Domažlice, jejímž předmětem je rozšíření Varovného a informačního systému obyvatelstva VISO Rosice, etapa IV, ve výši Kč e) platový výměr ředitelce Zařízení školního stravování Husova čtvrť 1070, Rosice f) seznam příkazců operací rozpočtu a jejich zástupce v rozpočtovém opatření č. 3/ Nevyhovuje a) žádosti společnosti STING Development, s. r.. o. o změnu poskytovatele a žadatele bankovní záruky. 5. Rozhodla a) podle 15, odst. 4, směrnice č. 1/2009 o hospodaření s byty o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Brněnská ul. 384 na dobu 6 měsíců b) podle 15, odst. 4, směrnice č. 1/2009 o hospodaření s byty o uzavření nájemní smlouvy na byt č.11, Kaštanová 1166 na dobu 6 měsíců. 6. Nedoporučuje a) zastupitelstvu navýšení členského příspěvku ve SVAK Ivančice. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé ROSA 6/

10 z vašich dopisů PŘÍJEZD PREZIDENTA V pondělí 8. června 2009 navštíví Rosice při své cestě na jižní Moravu prezident republiky Václav Klaus. Program návštěvy: 9.30 hod. příjezd do Rosic hod. setkání s představiteli města hod. procházka náměstím na zámek hod. setkání se starosty okolních obcí hod. odjezd od zámku PODĚKOVÁNÍ Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v Rosicích děkuje všem firmám, podnikatelům, občanům a členům organizace, kteří svými dary přispěli ke zdárnému průběhu výroční schůze. Tyto dary přispějí ke zlepšení práce organizace, zejména pak v oblasti péče o zdraví členů organizace. S přáním všecho nejlepšího za výbor organizace Božena Poláková jednatelka MO Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří přišli vzdát hold našim osvoboditelům až k památníku na místním hřbitově dne V tento den státního svátku se pietního aktu zúčastnilo více jak 90 občanů. Přítomní vyslyšeli hudební pásmo, dověděli se podobnosti o konci války v Rosicích. Důstojnost pietního aktu byla umocněna nástupem čestné stráže,,vojáků v dobových uniformách, kteří ukončili své vystoupení čestnými salvami z pušek. Podrobnosti lze zjistit na přiloženém tablu. Foto: archiv ČSBS Za výbor MO ČSBS Rosice Pavel Pavlík TALK SHOW JANA GRYGARA Nenechte si ujít výjímečný kulturní zážitek talk show Jana Grygara, dlouholetého člena souboru Národního divadla Brno. Uskuteční se ve čtvrtek 11. června v hod. v obřadní síni radnice. Jan Grygar v současné době ztvárňuje ústřední roli ve hře Porotce číslo 8, v představení Dvanáct rozhněvaných mužů nebo role v klasické Moliérově škole žen a Dumasově Královně Margot. Široké veřejnosti je známý ze seriálu Četnické humoresky jako strážmistr Václav Jaroš. S posluchači se podělí o zážitky a zábavné historky ze zákulisí divadla i natáčení seriálu. Jarmila Helsnerová 12 ROSA 6/2009

11 informace MěÚ MĚSTO ROSICE SE OD 1. ČERVNA 2009 STÁVÁ PLÁTCEM DPH Město Rosice oznamuje, že na základě novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 se stává od plátcem DPH z důvodu překročení obratu pro povinnou registraci DPH, a to se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Osvědčení o registraci Čj.: /09/ Pro zdanitelná plnění uskutečněná od je nutné uvádět na dokladech vystavených městu Rosice pro účely daně z přidané hodnoty daňové identifikační číslo: CZ Fakturační údaje zůstávají beze změny: Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice. Daň z přidané hodnoty nebude zatěžovat všechny činnosti, které město vykonává, ale pouze tzv. ekonomické činnosti města. Předmětem daně nebudou NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: příjmy z aktivit města, vykonávaných ze zákona, příjmy z úkonů veřejnoprávních, příjmy z místních a správních poplatků, přijatá pojistná plnění, splátky půjčených prostředků, dotace, přijaté sankční platby, náklady řízení, odvody příspěvkových organizací. Obávat se zdražení nemusí nájemníci v obecních bytech, neboť nájmy bytů jsou od DPH osvobozeny. To znamená, že nájemníkům v obecních bytech se nájmy o daň z přidané Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu náušnice ze žlutého kovu na ul. Kaštanová svazek klíčů na ul. Palackého nám dětské jízdní kolo na ul. Trávníky hodnoty zvyšovat nebudou. Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně s výjimkou krátkodobého nájmu nebo nájmu prostor a míst k parkování vozidel. Město Rosice bude uplatňovat daň u těchto vybraných ekonomických činností: hlášení v rozhlase prodej dřeva z městského lesa reklama převod staveb, bytů a nebytových prostor do tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního užívání stavby převod stavebních pozemků (s vydaným stavebním povolením nebo souhlasem k provedení stavby) věcná břemena krátkodobý nájem nájem prostor a míst k parkování vozidel Novela zákona, která sjednocuje podmínky pro všechny ekonomické subjekty, však nebude pro město příliš výhodná. Město není podnikatelským subjektem a nevyrábí žádné výrobky ani neposkytuje komerční služby, proto bude vybranou daň ve většině případů odvádět prostřednictvím finančního úřadu do státního rozpočtu. Ing. Eva Černá vedoucí odboru rozpočtu a účetnictví MěÚ Rosice 14 ROSA 6/2009

12 informace MěÚ POTŘEBUJETE ZDARMA PORADIT MŮŽETE SE OBRÁTIT NA OBČANSKOU PORADNU Každý z nás se potřebuje někdy poradit. Mohou to být běžné praktické dotazy, ale i závažné problémy. Někdy nevíme, na koho se v těchto případech obrátit. V ČR existuje síť tzv. Občanských poraden, které zdarma v takovýchto případech pomohou. Odborníci zodpovědí vaše dotazy např. z oblasti bydlení, dluhového poradenství, spotřebitelského poradenství, systému profesního vzdělávání, nákupy na splátky a podobně. V poradně můžete najít odpovědi i na své dotazy z oblasti rodinného práva nebo vhodný postup, např. jste-li obětí trestné činnosti. Asociace občanských poraden, která sdružuje 39 občanských poraden v 56 místech ČR ročně, zodpoví téměř na 50 tisíc dotazů. Tyto poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. Můžete také využít webové stránky poradny, nebo se seznámit s některými projekty, které občanské poradny iniciují nebo koordinují. Na internetových stránkách poraden najdete i tiskové zprávy, které vás seznámí s případy, na jejichž řešení se občanská poradna podílela svou odbornou konzultační činností. V Jihomoravském kraji najdete nejbližší dvě poradny na těchto adresách: Občanská poradna Brno Anenská Brno Telefon: Otevřeno: Pondělí středa: Čtvrtek: Triada, Poradenské centrum, o. s. Orlí Brno Telefon: Otevřeno: Pondělí: Pro objednané: Úterý: Čtvrtek: Pátek: Speciální komplexní poradenství obětem trestných činů: Úterý: Pátek: JUDr. Jana Šildbergerová manažerka prevence kriminality MěÚ Rosice 16 ROSA 6/2009

13 REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V EVROPSKÉ UNII Vzhledem k tomu, že stále více občanů ČR při svých cestách po státech EU nakupuje různé výrobky, chtěli bychom jen v krátkosti upozornit na problematiku reklamací těchto výrobků. Hlavním předpokladem pro bezproblémové vyřízení reklamace je předložení dokladu o zakoupení výrobku či služby. Závadný výrobek nebo špatně provedenou službu musí zákazník reklamovat tam, kde ji zakoupil. Tak zvaná eurozáruka není. Pokud zákazník zakoupil výrobek v prodejně TESCO ve Francii, nemůže reklamovat v prodejně TESCO v Brně. Tím, že by tuto zásadu nedodržel, může přijít o cenu opravy i možnost reklamovat další případné závady. Jsou však výjimky, kdy některé autorizované servisy v ČR (třeba u aut) nabízejí bezplatné opravy výrobků zakoupených v zahraničí během dvou let od zakoupení. Potom je ale spolupráce prodávajícího a servisu podložena smlouvou a kupující musí seznam těchto servisů obdržet při nákupu. Ve všech zemích EU prodejce ručí za veškeré vady, pokud spotřební zboží nebo služba nesplňuje to, co je uvedeno ve smlouvě v době do dvou let od převzetí zboží či služby. Pokud bude zákazník reklamovat vadný výrobek, prodávající je povinen závadu posoudit a vyhodnotit, reklamaci uznat nebo zamítnout. Vznikne-li závada na výrobku v prvních šesti měsících po zakoupení, má se za to, že existovala již v okamžiku prodeje. S uznáním reklamace by neměl být problém. Zákazník má právo na uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, to znamená, aby bylo zdarma opraveno nebo nahrazeno. Pokud však dojde k poškození výrobku opotřebením či neodborným používáním, pak se považuje reklamace takového výrobku za neoprávněnou. Skutečnost, že nejde o neoprávněnou reklamaci, že byla vada výrobku způsobena např. vadou materiálu nebo výrobní vadou, může spotřebitel doložit znaleckým posudkem, který mu může vypracovat za úplatu soudní znalec. Seznam těchto soudních znalců je zveřejněn na internetu na cz. Prodávající však tento znalecký posudek nemusí uznat. Problémy s uznáním reklamace mohou spíše vzniknout po uplynutí šestiměsíční lhůty. Vadné zboží je třeba reklamovat bezodkladně, hned, jak vadu zjistíme. Zapracováním evropské směrnice do národních legislativ (právních předpisů), může být odlišně upraveno započítávání doby opravy do lhůty pro reklamaci. V některých státech se lhůta pro uplatnění reklamace neprodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě, nevzniká ani nová lhůta pro reklamaci u vyměněné součásti. Dvouletá lhůta pro uplatnění reklamace vady se vztahuje obdobně i na použitý výrobek. Lze tady reklamační lhůtu zkrátit až na jeden rok, prodávající však o tom musí kupujícího písemně informovat ve svých obchodních podmínkách nebo na jiném dokladu např. na faktuře. Pokud tak prodávající neučiní, platí pro uplatnění reklamace dvouletá lhůta. Někteří prodejci a výrobci nabízí zboží a výrobky s rozšířenou, prodlouženou zárukou. Tato záruka nesmí nijak omezovat zákonná práva spotřebitelů stanovená právními předpisy, musí být potvrzena písemně a pak je také soudně vymahatelná. Prodávající není povinen přijmout reklamaci v cizím jazyce, pokud však v tomto jazyce své zboží nenabízí (třeba na svých webových stránkách). Většinou však zahraniční prodejce neodmítne reklamaci v angličtině. Problematika úhrady nutných nákladů spojených s rekla- ROSA 6/

14 informace MěÚ mací je zejména u našich západních sousedů upravena odlišně od naší republiky. Obvykle není povinností obchodníka tyto náklady hradit. U nás, pokud je reklamace uznaná, hradí prodejce nezbytné náklady spojené s reklamací (cestovné, poštovné apod.). V Rakousku např. záleží na tom, zda si spotřebitel vyzvedl zboží v prodejně nebo mu bylo zasláno (pak obchodník hradí i náklady spojené se zasláním výrobku). Proto při reklamování výrobků vždy o úhradu těchto nákladů prodávajícího požádejme. Lhůta pro vyřízení reklamace je opět v různých státech EU rozdílná. V zemích na západ od nás není stanovena lhůta k vyřízení reklamace jak u nás (máme 30 dnů). Platí u nich tzv. lhůta obvyklá, tedy 4 až 6 týdnů. Je proto důležité, stanovit si do reklamačního dopisu datum odpovědi. V některých státech je lhůta stanovena (např. na Slovensku je to 30 dnů, v Polsku 14 dnů). Pokud nakupuje zákazník tzv. na dálku (internetový prodej, zásilkový obchod), při nákupech mimo řádnou provozovnu prodávajícího (na výstavách, prezentačních akcích, atp.), má právo k odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do určité doby. V ČR je to 14 dnů, v dalších zemích EU je tato lhůta odlišná, např. 7 dnů je to na Slovensku, v Rakousku, ve Francii a Velké Británii, 10 dnů v Polsku a Itálii, 14 dnů v Německu. Ještě je třeba připomenout, že si kupující často pletou svoji roli spotřebitele (nákup podle občanského zákoníku) a podnikatele živnostníka (nákup podle obchodního zákoníku). Je-li na prodejním dokladu uvedeno identifikační číslo (IČO) kupujícího, to znamená, že podnikatel nakupuje výrobek pro své podnikání, řídí se nákup podmínkami stanovenými v obchodním zákoníku. Kupující v tomto případě nemá automaticky nárok na dvouletou záruční lhůtu, protože není spotřebitel, ale délku záruční doby si musí sjednat v kupní smlouvě. Obchodním zákoníkem se rovněž řídí nakupování v síti obchodního řetězce MAKRO (Metro), který je určen pro nákup podnikatelů. Nakupováním v tomto řetězci se spotřebitel vědomě připravuje o svá spotřebitelská práva vyplývající z občanského zákoníku a ze zákona na ochranu spotřebitele. Pokud dojde k tomu, že zahraniční prodejce odmítne podle vás oprávněnou reklamaci nebo budete-li mít při nákupech v Evropské unii nějaké problémy, je nejlépe se obrátit se svým problémem na: Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro Českou republiku při České obchodní inspekci Štěpánská 15, Praha 2. Tel.: Uvedené informace byly čerpány z materiálů vydaných Evropským spotřebitelským centrem pro ČR. Bc. Pavel Procházka Odbor živnostenský MěÚ Rosice MIMOŘÁDNÉ ÚŘEDNÍ HODINY PRO VYŘÍZENÍ CESTOVNÍHO PASU Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice oznamuje, že z důvodu nadměrného zatížení úseku cestovních pasů v letních měsících, budou mimořádně v období od do navýšeny úřední hodiny na přepážce cestovních pasů a to: pondělí a hodin úterý a hodin středa a hodin 18 ROSA 6/2009

15 SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Prázdný je domov, smutno je v něm, zůstaly vzpomínky jen. Dne 23. května 2009 vzpomeneme nedožitých 79. narozenin našeho milovaného manžela pana Ladislava Vavruši. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Josefka Vavrušová s rodinou. 2. června 2009 uplyne dlouhých 25 roků, kdy nás náhle opustila naše maminka a babička paní Anna Poláková. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. S láskou a úctou vzpomínají dcery a synové s rodinami. společenská kronika Dne 8. června tomu bude 30 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček pan Ludvík Bílek. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. Dne 16. června by se dožil 80 let bratr a strýc pan Jiří Jelínek, drogista a průmyslový chemik Kaučuku Kralupy. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Bratr Zdeněk s rodinou. Život je pohádka pouhá, pro každého jinak dlouhá. Loučit ses nechtěl, chtěl jsi s námi životem jít, ale osud tomu nepřál, nebylo léku, abys s námi mohl žít. Děkuji Ti za to, čím jsi pro mě byl, i když tak krátce jsi pro mě žil. Dne 26. června 2009 by se dožil 100 roků pan Josef Nováček a dne 2. března 2009 uplyne 68 roků od jeho úmrtí. S láskou a vděčností vzpomíná Tvá jediná dcera Anna Hřibová, rozená Nováčková. Přátelé, kdo jste tatínka znali, vzpomeňte prosím se mnou. Děkuji. ROSA 6/

16 elektrowin PRODEJCE MŮŽE OVLIVNIT CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE Povinností posledního prodejce je podle platného zákona o odpadech mimo jiné informovat spotřebitele o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána buď do míst k tomu určených, např. vyhláškou obce, nebo míst zpětného odběru. Zároveň však zákon poslednímu prodejci ukládá povinnost zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu nového elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje či dodávky, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití, tzv. kus za kus. To vše nabylo účinností již 13. srpna Sběr vyřazených elektrozařízení od zákazníků Akciová společnost ELEK- TROWIN, jakožto provozovatel kolektivního systému založeného výrobci pro plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení, velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů, nabídla prodejcům možnost zapojení do systému a pomoc při dodržení povinností stanovených zákonem prodejcům. Pokud se prodejci registrují v systému (jednoduchá bezplatná registrace), nejenže mají zdarma možnost získat informační materiály pro spotřebitele, ale také mají možnost spotřebiče, které jim zákazníci přinesou při nákupu Při nákupu nového spotřebiče je prodejce povinen od vás převzít vysloužilý elektrospotřebič podobného typu jednoduše kus za kus. Prodejny s elektrozařízením jsou vybaveny materiály pro spotřebitele, kde najdou všechny informace k tomu, jak zacházet s vysloužilými elektrospotřebiči nových, odevzdat bezplatně do nejbližších míst zpětného odběru nebo objednávat odvoz spotřebičů přímo z prodejny. Někteří prodejci již rozšířili tyto možnosti i o možnost odebírání spotřebičů i bez vázání na nákup nového. Každopádně je každý zaregistrovaný prodejce označen samolepkou s potřebnými informacemi pro spotřebitele. Zde je uvedeno i nejbližší další místo určené k zpětnému odběru. Podmínkou spolupráce je předávání pouze kompletních spotřebičů, proto je i prodejce vázán povinností odebírat od zákazníků pouze kompletní spotřebiče. Pokud je zařízení nekompletní (např. chybí kompresor u ledničky), má právo je odmítnout a elektrozařízení od něho nepřevzít. Důvodem je jednak ochrana obsluhy prodejny a jednak životního prostředí, protože z poškozených spotřebičů mohou unikat nebezpečné látky a na to provozovna není zařízena. Takové elektrozařízení je nutné předat odborníkům nejčastěji vyškoleným pracovníkům sběrného dvora a dále s takovým spotřebičem nakládat jako s nebezpečným odpadem. Spotřebiče odvážené od posledních prodejců jsou předávány recyklačním zařízením, která ho odborným způsobem demontují, oddělí jednotlivé materiály, které pak předávají především k materiálovému využití. Společnost Elektrowin 20 ROSA 6/2009

17 z vašich dopisů VELEHRÁDKY A HRANIČKY Vydávám se na svoji oblíbenou vycházku. Chci navštívit jako každé jaro Velehrádky. Je to návrší západně od silnice do Říčan s vrcholem 383 metrů nad mořem. Vydávám se po silnici směrem k Říčanům. Míjím poslední domky Rosic, v jejichž zahradách se skrývá prvý poklad našich předků. Je to stará cihelna, prostý hliník, který sloužil místním obyvatelům k výrobě cihel pro jejich domky. Na této vycházce bude takových míst více. Asi po pěti minutách odbočuji na dlážděnou komunikaci a stoupám do mírného kopce. Těsně před vrcholem stoupání míjím po levé straně remízek a po pravé straně zasypanou jámu, kde byl asi v minulosti těžen stavební kámen. Asfaltovou cestou mířím dále ke svému cíli. Po pravé straně je křovinami hustě zarostlá mez, kde sídlí spousta drobného ptactva. Opouštím asfaltovou cestu a stoupám opět do mírného kopce. Po pravé straně začínají Velehrádky velkou a stromy zarostlou strží. Toto místo možná sloužilo pro získání cihlářské hlíny při stavbě rosického zámku. Je to prostá moje hypotéza, ale velikost místa by tomu mohla nasvědčovat. To už jsem konečně na Velehrádkách. Toto místo v minulosti mělo pro vlastníky veliký význam. Jelikož se jednalo o neplodnou a kamenitou půdu, byly zde vysazeny třešně, které vydávaly bohatou úrodu. Každý vlastník se o svůj pozemek pečlivě staral, na jaře pečlivě vyhrabával a v létě kosil. Voňavým senem se krmily kozy a králíci. Travní porost byl plný lučního kvítí, které krásně vonělo, bylo zde plno zajíců i bažantů. Na dvou parcelách se nacházely i místní mini lomy Kolaříkova a Hájkova skála. Zde se těžil karbonský pískovec na stavbu domků hlavně na Tyršově ulici. Tyto lomky dnes už nejsou téměř k nalezení. V padesátých létech místní majitelé byli mysliveckým spolkem vyzváni k opuštění lokality s tím, že myslivci se budou o tyto pozemky starat. Prvým rokem část rozorali, zaseli kukuřici pro bažanty a seznali, že hospodaření není lehké a odešli. Od této doby návrší zarůstá křovinami a stává se zcela neprůchodným. Podle nálezu drobných pazourkových nástrojů bylo místo asi krátce osídleno v době kamenné. Asi po hodině se vydávám zpátky na asfaltovou cestu a pokračuji směrem k Okrouhlíku. Cesta nyní vede vedle mladého borového lesa. Na severním táhlém hřbetu jsou křovinami hustě zarostlé Hraničky. Zde probíhá katastrální hranice Rosic a Říčan. Těsně před koncem této cesty u napojení na silnici do Litostrova byla po pravé straně další místní cihelna. Jáma hliníku byla zasypána odpadem. Nyní už pokračuji po silnici do Rosic. Těsně před koncem vycházky se zastavuji pod zahrádkářskou kolonií a pod bývalou rosickou čtvrtí Brusy se snažím v poli najít poslední místo, kde se rovněž nalézala poměrně velká cihelna, ale marně. Toto už je konec dnešního výšlapu. Vycházku mohu doporučit pro rodiny s malými dětmi, pro cyklisty i pro starší občany, není náročná a dá se i zkrátit. Odměnou bude dobrý pocit z krásné a klidné přírody i pěkných výhledů. Václav Sýkora Foto: Michal Eliáš 22 ROSA 6/2009

18 DEN ZEMĚ V ZŠ ROSICE Oslava Dne Země je na naší škole již tradicí. Každým rokem se snažíme směřovat činnosti na nějaké téma. Tím letošním byl Les. Zkoušeli jsme i nové formy činností. Co proběhlo tradičně a co ne, se podívejte sami. TRADIČNĚ: Projektového dne se zúčastnila celá škola. Každý ročník měl svůj program. Středisko volného času připravilo hodinový program pro ročníky 1. stupně. Spolupracujeme s MěÚ Rosice a TS Rosice. NETRADIČNĚ: Část programu pro 1. a 2. ročníky připravili lesníci z LS Náměšť nad Oslavou. Žáci z šestých tříd připravili program pro děti z MŠ a celou realizaci měli na starosti. Sedmáci ošetřovali kaštanovou alej mezi Trojicí a Kratochvilkou. Proběhla anketa mezi občany města Rosic ohledně třídění odpadů na ZŠ Rosice. Byla zhotovena fotodokumentace pěkných a nepěkných míst v Oboře a v budově základní školy a jejím okolí. Foto: archiv ZŠ Rosice Výsledky ankety Celkem bylo osloveno 106 občanů. Z ankety vyplynulo, že většina lidí neví, že se ve škole třídí elektrospotřebiče a nebezpečný odpad. Dvě třetiny dotázaných vědí, že ZŠ obhájila titul Ekoškola a převážná část z nich tuto informaci získala od svých dětí. Mgr. Pavla Šoltésová DEN ZEMĚ Na Den Země se celá naše třída vypravila do Střediska volného času, kde už na nás čekal velmi zajímavý program. Povídali jsme si o zvířatech, poznávali jejich srst, dělali jsme sádrové odlitky jejich nohou. Když si každý udělal jeden obtisk, šli jsme si zahrát hru Hádej, kdo jsem. Jednomu z nás jsme dávali otázky a měli jsme uhodnout, co je to za zvířátko. Po skončení programu jsme šli přes park na školní zahradu. Cestou jsme si nasbírali různé přírodniny jako kamínky, listí atd. Potom, co jsme došli na školní zahradu, jsme popadli hrábě a shrabali listí. Po návratu do školy jsme z nasbíraných přírodnin vyrobili krásnou koláž. Anna Kučerová, 3.A ze školství ROSA 6/

19 ze školství DEN ZEMĚ Ve středu byl Den Země a do školy všichni přišli bez učení. První dvě hodiny jsme společně s 6.B vyráběli medaile pro děti z mateřské školky. Kolem desáté hodiny jsme se rozešli. Žáci z 6.B šli na školní zahradu připravit sedm různých disciplín a my, žáci 6.A, jsme šli vyzvednout děti ze Zámecké a Palackého mateřské školky. Tam si každý předškoláček našel nového kamaráda z 6. třídy a ten ho vedl, povzbuzoval a pomáhal na všech sedmi disciplínách, které žáci z 6.B připravili. Překvapilo nás, že děti byly moc šikovné a hodné. Když byly všechny úkoly splněny, byly děti odměněny medailemi, které jsme vyráběli. Dětem se to moc líbilo a to je to hlavní. Počasí se nám vydařilo, byl překrásný den. Myslím, že děti i my z toho máme moc krásný pocit a vzpomínky. Od dětí jsme si odnesli nádherný keramický výrobek a bonbony. Vyzkoušeli jsme si roli rodičů a je neuvěřitelné, jak to rodiče můžou u takto energických dětí všechno zvládat. Žáci 6.A OBORA Ve čtvrtek 23. dubna jsme si vyrazili se třídou do Náměšťské obory. Už když jsme přijížděli, byla vidět dlouhá zeď o délce 9 kilometrů. Když jsme dorazili na místo, chvíli jsme čekali na pana lesníka, který nás prováděl oborou. Sice se nevydařilo počasí, ale stejně to stálo zato, protože jsme viděli veverky, daňky a zajíce Taky jsme si povídali o tom, jakou má strom kůru a listí. Když jsme ušli kus cesty, šli jsme se nasvačit do malého zámečku, kde se oslavovaly úspěšné lovy. Po svačině jsme se podívali na parohy daňka, jelena a srnce. Pak jsme se podívali na pár obrázků a poznali pár větviček a šli zase zpátky. Bohužel nikdo nenašel paroh, ale já našla vyklíčený kaštan, který se mi však rozbil. Určitě jsem hodně dozvěděla a těším se, až se do Náměště podívám znovu. Eliška Kučerová, 3.A Foto: archiv ZŠ Rosice 24 ROSA 6/2009

20 ŠKOLNÍ ZAHRADA Foto: Lukáš Volánek Co vše se vám vybaví, když se řekne slovo zahrada? Můžete si představit: záhony, posezení, živý plot, keře, stromy, květiny, ovoce, zeleninu, práci, odpočinek, posezení, bazén, pískoviště, ohniště, Rádi bychom, aby tato slova charakterizovala také naši školní zahradu. Pokud se kolem ní projdete dnes, možná vás napadnou ještě další slova, která se k zahradě příliš nehodí: zlomené stromky, zničený plot, ohnuté popisky k rostlinám, rozbitá nářaďovna, nepořádek, Tento výčet slov se ani nám samozřejmě nelíbí. Chtěli bychom tímto poprosit vás, všechny všímavé lidi, kteří kolem zahrady chodíte, abyste pomohli vždy včas zlotřilce odhalit. Je zapotřebí ihned zavolat policii ČR a popsat jim pachatele tohoto činu. Bohužel jimi bývají žáci naší školy. Proč tomu tak je? Závidí? Mstí se škole za to, že se musí něco učit? Nudí se? Odpovědi na tyto otázky neznáme, ale věříme, že i s vaší pomocí bude naše školní zahrada od těchto lotrů chráněna. Mgr. Adéla Koblížková SOUTĚŽE KLOKAN Mezinárodní soutěží KLO- KAN, která se konala a regionální soutěží MATEMA- TIKA JINAK, která se konala na Zastávce, jsme ukončili matematický soutěžní rok. Soutěže KLOKAN se zúčastnilo 145 žáků druhého stupně, maximální počet možných získaných bodů byl 120. Umístění žáků v matematické soutěži KLOKAN za jednotlivé ročníky: V soutěži MATEMATIKA JINAK se družstvo děvčat z naší školy ve složení Tereza Wagnerová 6. A, Markéta Pexová 7. A, Michaela Staňková 8. A a Veronika Dočkalová 9. B umístilo na druhém místě. Všem soutěžícím, kteří se v průběhu celého školního roku zúčastnili kterékoliv matematické soutěže moc gratulujeme! Do příštího roku jim přejeme stejný elán a ještě lepší umístění i v kolech okresních. Za komisi matematiky Mgr. Karin Schildová 6. ročník: 1. místo Veronika Schildová 6.A 55 bodů 2. místo Lukáš Slaný 6.A 51 bodů 3. místo Tereza Pokorná 6.A 48 bodů 7. ročník: 1. místo Veronika Kedová 7.B 80 bodů 2. místo Markéta Pexová 7.A 64 bodů místo Martin Prokůpek 7.A 56 bodů Jakub Švarc 7.A 56 bodů 8. ročník: 1. místo Alain Pávek 8.B 69 bodů místo Robert Galovič 8.B 52 bodů Jan Zahrádka 8.A 52 bodů 9. ročník: 1. místo Veronika Dočkalová 9.B 79 bodů 2. místo Kateřina Paulovicsová 9.B 71 bodů 3. místo Martin Záhorský 9.B 63 bodů ROSA 6/

Z Á P I S o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 8. 4. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 30. zasedání zastupitelstva

Více

KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015 KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015 Město Rosice Palackého nám. 13 IČ: 00282481 Statutární zástupce: starosta: Mgr. Jaroslav Světlík místostarosta: Bc. Petr Ženožička Členové rady: Mgr.

Více

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení rady č. 28/2015 konané dne 30.11.2015 v 15:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 30.11.2015 přijala

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané 29. 11. 2016 2016-RM-53-1 Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 29. 11. 2016. 2016-RM-53-2 Rada města bere na

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 22/2017 Číslo spisu jednání: 20/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:00

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 23.06.2016 na svém zasedání dne 23.06.2016 přijalo následující usnesení:

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti PROPEC spol. s r.o., se sídlem Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82, IČ: 489 51 609, společnost

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.06.2009 Usnesení č. 518 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.05.2009 Usnesení č. 519 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice MĚSTO SEZEMICE VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Den konání jednání: 09. 09. 2014 Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. Z/33/3/2014

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 24. zasedání zastupitelstva

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 22.09.2016 na svém zasedání dne 22.09.2016 přijalo následující usnesení:

Více

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 24.02.2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 145/16/ Z14 : ověřovatele

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více