59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "59. zasedání Rady města Bučovice ze dne"

Transkript

1 PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne /59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na dobu neurčitou. 369/59/RM/2014 SZSS 02 - Prodloužení nájemní smlouvy - Součkova 416 manželům Adámkovým - Roman Adámek - a Marie Adámková -, k bytu č. 1 v domě čp. 416 Součkova v Bučovicích na jeden rok do /59/RM/2014 SZSS 03 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 161 1) Jiříčková Monika nar., k bytu č.11 v domě č.p. 161 Slavkovská v Bučovicích o jeden rok do ) Bartoš Dezider nar., k bytu č.2 v domě č.p. 161 Slavkovská v Bučovicích o půl roku do ) Pušková Valentina nar., k bytu č. 7 v domě č.p. 161 Slavkovská v Bučovicích o půl roku do ) Danihelová Věra nar., k bytu č.12 v domě č.p. 161 Slavkovská v Bučovicích o tři měsíce do /59/RM/2014 SZSS 04 - Umístění žadatele do Domu s pečovatelskou službou, Slavkovská 33 uzavření smlouvy o nájmu na dobu určitou - 1/2 roku, dle Nového občanského zákoníku, s panem, Milanem Fajtlem,, trvale bytem, od do /59/RM/2014 OES 01 - Žádost o udělení vyjímky - místní vyhláška č.1/2013 pořádání kulturních akcí pořádaných panem Radomilem Poláchem v období duben - září pátek, sobota, v době od 20 hodin do 3 hodin na soukromém pozemku na ulici Nádražní 595, Bučovice s podmínkou - v případě stížností si rada města vyhrazuje právo tuto vyjimku zrušit.

2 373/59/RM/2014 OES 02 - Přesun finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele - ZŠ 711 Bučovice Rada města Bučovice schvaluje žádost ředitele ZŠ 711 Bučovice na přesun finančních prostředků z kapitoly 50 Provozní výdaje do kapitoly 51 Mzdy. 374/59/RM/2014 OES 03 - Směrnice S30/ Zajištění správy bytového fondu Města Bučovice. směrnici S30/ Zajištění správy bytového fondu Města Bučovice s platností ode dne schválení zřizovací listiny zastupitelstvem města. 375/59/RM/2014 OES 04 - Dohoda o rezervaci a náhradním plnění na rok EMEA, s.r.o. schvaluje dodatek č. 1. k dohodě o rezervaci a dodávkách náhradního plnění v roce 2014 s f. EMEA s.r.o., IČ: , Hulín, nám. Míru 1217, PSČ /59/RM/2014 OM 01 - Žádost o prodej části pozemku - FRONTON a.s. prodej části pozemku par.č. 1329/1 v k.ú. Kloboučky o výměře 40 m 2 ( dle zakreslení v přiloženém schématu) firmě Fronton a.s., IČ: , se sídlem Družstevní 184, Bučovice - Vícemilice za podmínek: - oddělovací geometrický plán bude vyhotoven na náklady kupujícího - cena: 450 Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů - náklady na vklad do katastru nemovitostí ponese kupující 377/59/RM/2014 OM 02 - Prodej části pozemku par.č.1263/1 v k.ú. Bučovice - Záměr I. Rada města odkládá záměr prodeje části pozemku par.č. 1263/1 v k.ú. Bučovice. 378/59/RM/2014 OM 03 - Žádost o prodej části pozemku par.č. 1262/1 prodej části pozemku par.č. 1262/1 v k.ú. Bučovice o výměře 1 m 2 dle přiloženého snímku katastrální mapy manželům Josefu a Věře Fritschovými, za podmínek: oddělovací geometrický plán bude vyhotoven na náklady kupujících cena 250 Kč/m 2 náklady na vklad do katastru nemovitostí ponesou kupující 379/59/RM/2014 OM 04 - Změna NS - snížení rozsahu předmětu nájmu uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu, která byla uzavřena dne s paní Svatoslavou Vránovou, na nájem části pozemku par.č. 651/4 v k.ú. Kloboučky, přičemž obsahem tohoto dodatku bude snížení rozsahu pronajímané části pozemku o 200 m 2 s účinností od /59/RM/2014 OM 05 - Nájem části pozemku par.č. 549 v k.ú. Vícemilice - pozemek za hasičkou

3 uzavření nájemní smlouvy na část pozemku par.č. 549 v rozsahu 100 m 2 v k.ú. Vícemilice (pozemek za hasičskou zbrojnicí) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Vícemilice, IČ: , se sídlem Krátká 264, Bučovice, Vícemilice. na část pozemku par.č. 549 v rozsahu 50 m 2 v k.ú. Vícemilice (pozemek za hasičskou zbrojnicí) s paní Renatou Laušovou, za podmínky: doba nájmu: doba neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce cena nájmu: 1 Kč/m 2 /rok 381/59/RM/2014 OM 06 - Pacht části pozemku par.č.541/4 v k.ú. Bučovice uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku par.č. 541/4 v k.ú. Bučovice o výměře 160 m 2 (dle přiloženého schematu) s paní Věrou Vysloužilovou, bytem: za podmínek: doba pachtu : doba neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce pachtovné ve výši: 1 Kč/m 2 /rok 382/59/RM/2014 OM 07 - Prodej pozemku par.č. 15 k.ú. Černčín záměr prodeje části pozemku par.č. 15 v k.ú. Černčín o výměře max 150 m 2 viz modře zakreslená část dle přiloženého schématu. Přesná výměra bude určena oddělovacím geometrickým plánem. Podmínky: cena 180 Kč/m2 + DPH dle platných právních předpisů vyhotovení geometrického plánu na náklady kupujících náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující 383/59/RM/2014 OM 08 - Pravidla pro prodej pozemků Pravidla pro prodej pozemků 384/59/RM/2014 OM 09 - Zřízení VB - k.ú. Bučovice uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV /001 se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: zastoupené na základě plné moci ze dne společností E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, České Budějovice, IČ: k částem pozemků par.č. 1535/1, 1586/1, 1609/1, 1612 v katastrálním území Bučovice dle geometrického plánu číslo /2013 pro stavbu "Bučovice kabel NN par.č. 1570/19 Pokorný" za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, kabelové skříně NN za jednorázovou úplatu Kč. 385/59/RM/2014 OM 10 - Návrh na zrušení usnesení - prodej části pozemku

4 zrušení usnesení č. 5/16/ZM/2013 OM 03 ze dne ve věci prodeje části pozemku par.č. 1617/2 v k.ú. Bučovice paní Naděždě Válkové, v plném rozsahu z důvodu neuskutečnění prodeje. 386/59/RM/2014 OM 11 - Návrh řešení vlastnictví a užívání nápustného zařízení Biocentra s vodní plochou Křovačka Dohodu o založení podílového spoluvlastnictví a užívání společné věci mezi účastníky Městem Bučovice a Moravským rybářským svazem, v.o.s., místní organizace Slavkov u Brna, se sídlem Špitálská 951, Slavkov u Brna, IČ o spoluvlastnictví a užívání nápustného zařízení - potrubí z Kloboučky, které vede přes pozemky par.č. 173/1, 175/1 v k.ú. Bučovice a pozemek par.č. 618/139 v k.ú. Vícemilice do rybníku na pozemku par.č. 176 v k.ú. Bučovice a do Biocentra s vodní plochou Křovačka 387/59/RM/2014 OM 12 - Užívání veřejných prostranství Informaci odboru ekonomického a oddělení správy majetku o stavu výběru místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle OZV č. 8/2012. II. Rada města ukládá 1. Ing. Michalu Vránovi 1.1. připravit do ZM změnu OZV o místních poplatcích Termín: /59/RM/2014 OM 13 - Silnice I/50 Bučovice, průtah - bezúplatný převod ŘSD uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Městem Bučovice, IČ , Jiráskova 502, Bučovice a obdarovaným Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ , Na Pankráci 546/56, Praha 4 o darování nemovitostí: par.č. 1938/4, 1938/6, 1938/7, 1938/8 1938/9, 2690/183, 2690/193 a id. 7/8 pozemku par.č. 2690/185 v k.ú. Bučovice : par.č. 905/12, 905/13, 905/14 v k.ú. Vícemilice 389/59/RM/2014 OM 14 - Směrnice reálná hodnota majetku určeného k prodeji Směrnici "Reálná hodnota majetku určeného k prodeji." 390/59/RM/2014 OM 15 - Vyřazení přebytečného majetku Vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku dle přílohy a jeho likvidaci odvozem do sběrného dvora 391/59/RM/2014 ST 01 - Zřizovací listina SZSS Bučovice zřizovací listinu Střediska zdravotních a sociálních služeb Bučovice, IČO: , Sovětská 912, PSČ 685

5 01 Bučovice, včetně přílohy č /59/RM/2014 ST 02 - Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Bučovice v souladu s Nařízením vlády č. 459/2013 Sb., s platností ode dne takto: člen rady města člen zastupitelstva města předseda výboru předseda komise člen výboru člen komise Kč 660 Kč Kč 0 Kč Kč 0 Kč 393/59/RM/2014 ST 03 - Zpráva Městské policie Bučovice za rok 2013 zprávu velitele Městské policie Bučovice za rok II. Rada města ukládá 1. MUDr. Radovanu Válkovi 1.1. vypsat výběrové řízení na velitele MP Termín: /59/RM/2014 KT 01 - Výroční zpráva o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím výroční zprávu o poskytování informací Městského úřadu Bučovice podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok /59/RM/2014 KT 02 - směrnice S31/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek I. Rada města odkládá Směrnici č. S31/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek. 396/59/RM/2014 KZ 01 - Návrh na schválení prodejní ceny prodejní cenu odznaku města Bučovice ve výši 30,-Kč/ 1 ks. 397/59/RM/2014 OŽP 01 - OZV města Bučovice č. 1/2014 stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích novelizaci obecně závazné vyhlášky stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

70. zasedání Rady města Bučovice ze dne

70. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1 z 6 29.9.2014 16:19 PŘEHLED USNESENÍ 70. zasedání Rady města Bučovice ze dne 17.9.2014 666/70/RM/2014 SZSS 01 - Rozhodnutí o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Bučovicích, Zhradní 886 uzavření

Více

52. zasedání Rady města Bučovice ze dne

52. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 52. zasedání Rady města Bučovice ze dne 4.9.2013 186/52/RM/2013 OÚP 01 Výběr projektanta - projektová dokumentace infrastruktura Úlehla - 1. etapa I. Rada města bere na vědomí obsah předkládaného

Více

51. zasedání Rady města Bučovice ze dne

51. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 51. zasedání Rady města Bučovice ze dne 14.8.2013 152/51/RM/2013 OÚP 01 - Výběrové řízení - Studie koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení města Bučovice výběr dodavatele na

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne 30.9.2015 154/19/RM/2015 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy Slavkovská 161 I. Rada města ruší usnesení Rady města ze dne 19.8.2015 č. 90/17/RM/SZSS

Více

69. zasedání Rady města Bučovice ze dne

69. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1 z 7 29.9.2014 16:01 PŘEHLED USNESENÍ 69. zasedání Rady města Bučovice ze dne 27.8.2014 635/69/RM/2014 SZ 01 - Smlouva o poskytování služeb - koupaliště Bučovice smlouvu mezi poskytovatelem služeb Lenkou

Více

47. zasedání Rady města Bučovice ze dne

47. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 47. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.2.2017 908/47/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 160,161 prodloužení nájemních smluv na ul. Slavkovská 160 a 161, 68501

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

64. zasedání Rady města Bučovice ze dne

64. zasedání Rady města Bučovice ze dne z 7 29.5.2014 11:59 PŘEHLED USNESENÍ 64. zasedání Rady města Bučovice ze dne 14.5.2014 484/64/RM/2014 Materiál na stůl - Informace o jednání - přístupová cesta ke koupališti I. Rada města bere na vědomí

Více

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1 z 6 3.12.2014 16:21 PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Rady města Bučovice ze dne 26.11.2014 32/2/RM/2014 OÚP 01 Revitalizace VO města Bučovice - II. etapa podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu

Více

42. zasedání Rady města Bučovice ze dne /42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416

42. zasedání Rady města Bučovice ze dne /42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416 PŘEHLED USNESENÍ 42. zasedání Rady města Bučovice ze dne 23.11.2016 777/42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416 přidělení bytu č. 2 v I. podlaží budovy čp. 416 na pozemku

Více

14. zasedání Rady města Bučovice ze dne

14. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 14. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.6.2015 218/14/RM/2015 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 956 prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem: Jiří Svoboda,, bytem, k

Více

11. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

11. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 1 z 5 PŘEHLED USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města ze dne 30.3.2016 132/11/ZM/2016 Zprávy o činnosti rady usnesení z jednání rady ze dne 14. 12. 2015, 17. 12. 2015, 27. 1. 2016, 15. 2. 2016 a 7.

Více

15. zasedání Rady města Bučovice ze dne

15. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 15. zasedání Rady města Bučovice ze dne 24.6.2015 1/15/RM/2015 OES 01 - Zpráva o činnosti školní psychologické poradny za školní rok 2014/15 I. Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti

Více

55. zasedání Rady města Bučovice ze dne

55. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 55. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.11.2013 268/55/RM/2013 OES 01 - Finanční dar - MUDr. Klement - koncert dobové hudby darovací smlouvu mezi Městem Bučovice a MUDr. Miloslavem Klementem,,

Více

49. zasedání Rady města Bučovice ze dne

49. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 49. zasedání Rady města Bučovice ze dne 8.3.2017 936/49/RM/2017 POL 01 - Žádost o přivolení podnájmu uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemcem Mgr. Andreou Javoříkovou, a podnájemníky

Více

56. zasedání Rady města Bučovice ze dne

56. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 56. zasedání Rady města Bučovice ze dne 27.11.2013 307/56/RM/2013 OÚP 01 - Studie koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení města Bučovice - informace o dokumentaci informaci

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

40. zasedání Rady města Bučovice ze dne

40. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 40. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.10.2016 709/40/RM/2016 MŠ 01 - Oznámení o zapojení do projektu zapojení Mateřské školy Bučovice do výzvy - Podpora škol formou zjednodušeného

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 45. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 45. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 45. zasedání Rady města Bučovice ze dne 11.1.2017 834/45/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemních smluv - Slavkovská 161 - opakovaný materiál prodloužení nájemních smluv nájemcům na ul.

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

68. zasedání Rady města Bučovice ze dne

68. zasedání Rady města Bučovice ze dne z 11 12.8.2014 8:59 PŘEHLED USNESENÍ 68. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.8.2014 589/68/RM/2014 OÚP 01 - Doložení zajištění finančních prostředků na realizaci akce "Revitalizace veř. osvětlení města

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

8. zasedání Rady města Bučovice ze dne

8. zasedání Rady města Bučovice ze dne z 12 9.4.2015 14:18 PŘEHLED USNESENÍ 8. zasedání Rady města Bučovice ze dne 25.3.2015 79/8/RM/2015 SZSS 01 - Rozhodnutí o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Bučovicích, Zahradní 886 uzavření

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne z 7 19.11.2014 17:01 PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Rady města Bučovice ze dne 12.11.2014 1/1/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 161 : opakovaný materiál prodloužení nájemní smlouvy

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 24.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma MPA. Martina Jírovcová,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 18. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 18. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 18. zasedání Rady města Bučovice ze dne 16.9.2015 114/18/RM/2015 OÚP 01 - Dodatek č. 1 - vícepráce DDM Bučovice uzavření dodatku č. 1 mezi městem Bučovice a společností VESTAV group, s.

Více

35. zasedání Rady města Bučovice ze dne

35. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 35. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.6.2016 513/35/RM/2016 SZ 01 - Smlouva o poskytování služeb - letní koupaliště smlouvu mezi poskytovatelem služeb Lenkou Vanderkovou se sídlem:

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 24.02.2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 145/16/ Z14 : ověřovatele

Více

Usnesení z 33. jednání rady města ze dne 1. srpna 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 33. jednání rady města ze dne 1. srpna 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: Usnesení z 33. jednání rady města ze dne 1. srpna 2012 na Městském úřadě v Bučovicích I. schválila: 33 RM OES 01: Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2012 mezi

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 24. ledna 2013 v jednacím sálu Piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.06.2009 Usnesení č. 518 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.05.2009 Usnesení č. 519 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

58. zasedání Rady města Bučovice ze dne

58. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 58. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.1.2014 345/58/RM/2014 OES 01 - Informační zpráva o bilanci prodeje/darování knih za rok 2013 informační zprávu vedoucího Kulturních zařízení

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

6. zasedání Rady města Bučovice ze dne 18.2.2015

6. zasedání Rady města Bučovice ze dne 18.2.2015 1 z 6 26.2.2015 9:04 PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Rady města Bučovice ze dne 18.2.2015 125/6/RM/2015 OŽP 01 - Snížení holubí populace ve městě Bučovice smlouvu o dílo se společností RNDr. František Ratajský,

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 22. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 22. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 22. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.11.2015 195/22/RM/2015 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 161 - opakovaný materiál prodloužení nájemní smlouvy Danihelová Věra,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne

USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne 29. 4 2015 USNESENÍ PŘENESENÁ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ RM STÁLE TRVAJÍCÍ UR 54/9.1/2013 s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku č. 01/2013 mezi městem a příspěvkovou

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 910 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného jako stpč. 382 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. za celkovou

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni:

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni: Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května 2016 Přítomni: Ing. Anna Mikulášková Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá František Kapsa Ing. Vlastimil Hela Ing. Josef Mlček - starosta města -

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

38. zasedání Rady města Bučovice ze dne

38. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 38. zasedání Rady města Bučovice ze dne 31.8.2016 630/38/RM/2016 OŽP 01 - Umístění nádob na potravinářský olej a tuky - návrh smlouvy návrh smlouvy o umístění nádob na potravinářský olej

Více