Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova. Červen, ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova. Červen, 2014 22. ročník"

Transkript

1 Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Červen, ročník

2 ÚVODNÍK Váţení rodiče, milí ţáci, kdyţ jsem se ptal členek redakční rady, o čem by měl být tento úvodník, prohlásily s úsměvem, ţe něco o prázdninách a o konci školního roku. Nevím, zda mám takovou důvěru anebo je to jedno, o čem budu psát. Kaţdopádně chápu vás všechny, kteří přeskakujete úvodníky, protoţe to občas dělám taky. Chtěl bych pro vás, kteří čtete Kaňku od začátku do konce, zmínit téma, o němţ se sice často hovoří, ale mnohdy se těţko naplňuje. Je to obyčejné hraní her, deskových, karetních či jiných. Pro rodiče, který přichází unavený ze zaměstnání a má hlavu plnou vlastních problémů, současně přemýšlí, co je ještě třeba udělat na zahradě a co bude k večeři, je nesmírně těţké všechno zarazit a říci dítěti, které ţadoní o společné hraní her: Jasně ţe si zahrajeme, přines to. Deskové hry rozvíjí nejen komunikační schopnosti, strategické a logické myšlení, ale i schopnost empatie a umění prohrát. Navíc věřím, ţe pro rodiče je kaţdá minuta společně strávená s jeho dítětem nejlépe investovaný volný čas v daném dni. Zkusme tedy najít v prázdninových dnech či při společných dovolených okamţik, kdy si spolu zahrajeme Člověče, nezlob se, Aktivity nebo Ţolíky. Klobouk dolů před všemi, kdo zvládají také společné aktivity na kole, v lese nebo u večerního táboráku. Dneska v době počítačových technologií se to moc nenosí. O to víc je to ale pro všechny cennější. Jak jsem jiţ v úvodu zmínil, téma pro úvodník bylo něco o prázdninách a o konci školního roku. To, ţe se prázdniny blíţí velikými skoky, jste jistě postřehli. To, ţe se na ně těší nejen ţáci ale i pracovníci škol je jasné a pochopitelné. To, ţe vám všem chci přát, jako kaţdý rok, spoustu sluníčka pohody a společných záţitků, je taky známé. Věřím, ţe po dobře odvedené práci si zaslouţí odpočinek všichni ţáci, učitelé a pracovníci školy i rodiče. Občas ale slyšívám od rodičů větu: Ať uţ ty prázdniny skončí a děti jdou do školy, tam je přejdou roupy. Znamená to, ţe si s nimi uţ neví rodiče rady? Znamená to, ţe škola je výchovný ústav, kam se děti posílají, aby se naučily poslouchat? Znamená to, ţe vy, děti, jste o prázdninách divočejší a 2

3 nebezpečnější? Věřím, ţe ne. Je to jen větší volnost, která se občas neubrzdí. Nezapomeňte, milí ţáčci, ţe právě vaši rodiče během školního roku chodí do zaměstnání, aby vás uţivili, pomáhají vám s úkoly do školy, aby vás podpořili, vozí vás do krouţků a na tréninky, aby vás rozvíjeli, vedou vás k domácím pracím, aby vás vychovali, a mají vás k tomu všemu rádi. Zkuste jim pomoci častěji, kdyţ budete mít tolik volného času. Závěr školního roku je vţdy ve znamení vysvědčení. Věřím, ţe vy ţáci máte takové hodnocení, jaké si zaslouţíte a touţíte-li po lepším, budete muset od září něco zlepšit. Vám rodičům připomínám, ţe vysvědčení je ţáka, nikoliv vaše, ale zároveň i to, ţe na vás je díl odpovědnosti, aby vaše dítě pochopilo, ţe se učí pro sebe, pro svou budoucnost. Dovolte, abych závěrem poděkoval vám rodičům za spolupráci se školou, vám pracovníkům školy za skvělou práci a vám ţákům za aktivitu nejen ve výuce ale hlavně za drobnou pomoc navíc, která je nesmírně důleţitá v kaţdodenní činnosti školy. Pokud si budeme pomáhat a vycházet si vstříc navzájem, dokáţeme v příštím školním roce to co letos a moţná i o kousek víc., Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy Školní druţina Školní druţinu navštěvuje celkem 60 dětí z prvního stupně. Počet chlapců a dívek je vyrovnaný, chlapců je 31 a děvčat 29. Máme zde na výběr z mnoha činností, které nám připravují paní vychovatelky. Můţeme hrát např. stolní hry, malovat, stavět ze stavebnic, hrát si s molitankou a nebo si dát zápas ve stolním fotbálku. Také se moc rádi protáhneme a rozhýbeme v tělocvičně, nebo chodíme do počítačové učebny. Kdyţ nám přeje počasí, vyrazíme ven. Pokud k nám přijdete na návštěvu, určitě si všimnete, jak je vyzdobená našimi uměleckými dílky. Také rádi soutěţíme a občas se obě školní druţiny střetnou při společném zápolení. Hrajeme také celoroční hru a nejvíce se těšíme na její vyhodnocení, které proběhne v červnu. Nikol Ilgnerová, VIII. tř 3

4 AKCE SE ŠKOLOU A VE ŠKOLE Beseda o drogách Ve středu jsme měli besedu s panem Zahradníkem z centra pomoci při odvykání závislosti na drogách. Je zajímavé, ale taky velmi poučné poslouchat příběhy některých lidí, kteří si odvykají nebo se alespoň snaţí si odvyknout závislosti na droze. Nejde o to, abychom se dozvěděli, kde se drogy dají sehnat, ale abychom se dozvěděli, co z toho můţe všechno vzniknout za problémy. Moţná, ţe v některých školách tyhle besedy nemívají a proto je hodně mladých lidí, kteří drogy uţívají. Proto děkuji za poučnou besedu, a věřím, ţe jsme si všichni něco chytrého zapamatovali. Droga vám vezme všechno, moţná ne hned, ale časem určitě! Eliška Weinlichová IX. tř. Dopravní soutěţ mladých cyklistů Ţáci naší kostelecké školy se zúčastnili okresního kola cyklistické soutěţe na dopravním hřišti v Kroměříţi. Soutěţící absolvují tato stanoviště: testy z pravidel silničního provozu, jízdu podle pravidel, jízdu zručnosti, první pomoc s poţadovanými úkoly: ošetření zlomenin, odřenin, tepenného a ţilního krvácení, chování po nehodě, resuscitace - to vše za pomocí improvizovaných prostředků k ošetření zraněných. Ve II. kategorii se naši ţáci ve sloţení: M. Votava, M. Pospíšilík, K. Molková a A. Jedličková umístili na 3. místě. Všem soutěţícím děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Eva Doleţelíková 4

5 Pálení čarodějnic v Kostelci Ve středu 30. dubna se na kosteleckou myslivnu v odpoledních hodinách slétli místní i sousedské, malé i větší čarodějnice a čarodějové, aby si poměřili své síly při různých soutěţích, které si pro ně připravili ţáci i učitelský sbor ZŠ Kostelec u Holešova ve spolupráci s kulturní komisí obce, SDH a maminkami z Rady rodičů. Za svoji snahu a výkony byli oceněni sladkou odměnou, čekala na ně i připravená tombola. Chybět samozřejmě nemohla ani typická hořící hranice, na které sice neskončila ţádná z přítomných čarodějnic, ale špekáček z ní chutnal přímo báječně! Příjemné odpoledne pak všichni společně zakončili rejděním na tanečním parketu. Paní Votavová Dopravní projekt v Kostelci u Holešova V letošním školním roce jsme uspořádali pro ţáky naší kostelecké školy celoškolní dopravní projekt, do něhoţ se zapojili všichni od nejmladších aţ po ty nejstarší. Dopravní projekt probíhal na místním sportovním areále, kde na ţáky čekalo několik stanovišť. Na jednom z nich si ověřili své znalosti z pravidel silničního provozu formou písemného testu, na stanovištích první pomoci měli moţnost ošetřit drobná poranění a zafixovat zlomeniny končetin, pod odborným vedením studentky střední zdravotnické školy prováděli resuscitaci zraněného. Zajímavým stanovištěm se stalo pro ţáky stanoviště profesionálních hasičů z Holešova, kteří předvedli své prostředky vyprošťovací techniky pouţívané při dopravních nehodách na silnicích. Od příslušníků dopravní policie města Hulína si ţáci prohlédli vybavení sluţebního vozidla, seznámili se s donucovacími prostředky typu zastavovací pás, sluţební obušek, pouta, měli moţnost obléct a vyzkoušet neprůstřelnou vestu, pod jejíţ tíhou se některým podlamovala kolena. Neméně záţitkové se stalo stanoviště hasičky dobrovolnice ta předváděla, jak funguje hašení dţberovkou, coţ si děti ve dvojicích s nadšením ověřovaly. Součástí dopravního projektu byla vycházka po regionu obce, kdy ţáci vyhodnocovali obzvlášť nebezpečná místa a pod vedením svých učitelů je zaznamenávali do předem připravené mapky. 5

6 Závěrečná část projektového dopoledne patřila jízdě zručnosti a byla připravena pro ţáky II.stupně, kteří se do ní předem přihlásili. Tito cyklisté pak zdolávali na svých kolech trať s nachystanými překáţkami. Věřím, ţe tento den byl pro děti nejen příjemně stráveným dopolednem, ale ţe přispěl k rozvoji teoretických a praktických znalostí a dovedností. Doufám také, ţe zásluhou takovýchto akcí budou silnice pro naše děti bezpečnější. Eva Doleţelíková, uč. 4. třídy Vše nejlepší, naše maminky! V pátek 16. května se v kostelecké Sokolovně konala školní akademie ke svátku všech maminek. Vystupovali zde jak malí prvňáčci, tak velcí deváťáci. Kaţdá třída si připravila opět originální program, nechyběly taneční kousky či vtipné scénky. Šesťáci se nechali inspirovat stále nesmírně romantickým hlavním městem Francie, osmáci ukázali, jak můţe dopadnout třídní sraz po 50 letech. Páťáci nás přesvědčili, ţe zametání koštětem není ţádná nuda, kluci ze čtvrté třídy předvedli jejich hudební talent, prvňáčci zase jejich hraní s pastelkami. Krásnou písničku maminkám darovala Stázka Hermannová, na klávesy zahrála Anna Bartáková. Známé melodie nám připomněl i malý pěvecký sbor, doprovázený panem ředitelem. Nakonec vystoupila 9. třída s jejich nasazením pro tanec, a tím tak zakončila tohle, podle mě ve velmi vydařené, páteční odpoledne. Štěpánka Zanášková IX. tř. 6

7 Vítáme vás v pohádce! 20. června se náš známý kostelecký les proměnil na les plný pohádkových postav. Cesta tam vedla ze starého hřiště. Ţáci 9. třídy pozvali školky z okolních vesnic a ţáky z 1. stupně ZŠ. Po lese bylo rozmístěno celkem 9 stanovišť, kde na děti čekaly pohádkové bytosti, jako byly včelka Mája a její dobrý přítel Vilík, Jeníček a Mařenka, zlé čarodějnice Gertrůda a Grizelda nebo Křemílek a Vochomůrka. Děti se musely vypořádat s různými nástrahami a úkoly, aby zachránily princeznu, která byla zakletá v ţábu v zámku za lesem. Všichni byli odměněni sladkostmi a nakonec zazpívaly svou oblíbenou písničku. Dětem se velmi líbily úkoly, které plnily u Asterixe a Obelixe, ovšem nejvíce se bály čarodějnic a loupeţníků. Deváťáci si u příprav této akce i u její realizace uţili spoustu legrace a nakonec byli rádi, ţe vše dopadlo dobře. A tak to má být. Dominika Planková, Simona Popelová IX. tř. Dějepisná olympiáda V letošním školním roce proběhl jiţ 43. ročník celostátní dějepisné olympiády, které se zúčastnili ţáci 8. a 9. tříd různých základních škol a 1. a 2. tříd víceletých gymnázií. Tematické zaměření tohoto ročníku znělo,,město V PROMĚNÁCH ČASU, coţ je dost široký pojem. Jen pro přiblíţení, objevovaly se zde věci jako vznik a vývoj měst, ţivot ve městech, město jako středisko obchodu, řemesel, vzdělanosti, městské stavby, městské symboly, znaky a to napříč celou historií. Soutěţící nejprve absolvovali školní kolo, dále okresní kolo, kde jsem se umístila 8. Do krajského kola se poté dostalo jen pár nejlepších. Zde jsem byla na 4. místě. Z tohoto kola pak postoupilo jen tolik soutěţících, aby v ústředním, tedy celostátním kole bylo pouze 35 účastníků. V testech nebylo zařazeno jen učivo ze základních škol, ale i středoškolská témata a literatura. I proto jsem si musela vypůjčit několik publikací v knihovnách nebo od známých. Nicméně čas, který jsem této aktivitě věnovala, rozhodně nepovaţuji za promrhaný. Vţdyť historie je učitelkou ţivota, jak pravil Marcus Tullius Cicero. Štěpánka Zanášková, IX tř. 7

8 Zájezd do Polska Dne se mohlo 10 ţáků z 8. nebo 9. tř. zúčastnit poznávacího zájezdu do Polska, mezi nimiţ jsem byla i já. Museli jsme si přivstat, protoţe odjezd byl v 6:30. Cesta byla dlouhá, ale to nám nevadilo! Napřed jsme se jeli podívat do Věličky, coţ byly doly, kde se dříve těţila sůl. Procházeli jsme různými chodbičkami, které byly opravdu slané, o tom jsme se mohli na vlastní chuť přesvědčit. Provázela nás průvodkyně, která nám vyprávěla o historii dolů, a také jsme shlédli projekci, která nám přiblíţila, s jakými ţivly se museli horníci potýkat. Také jsme byli v podzemní kapli, která byla celá jak jinak neţ ze soli. Po důkladném prohlédnutí dolů jsme jeli do Krakova. Ještě neţ jsme došli ke kouzelnému královskému hradu Wawel, uchvátil nás kovový drak, který před námi dokonce 4x chrlil oheň. Pan Kočí nám vysvětlil, ţe kdyţ někdo pošle dárcovskou SMS, tento drak začne chrlit oheň. Potom jsme šli na nádvoří hradu a pořádně si ho prohlédli. Dále jsme se vydaly směr Bjalsko-Bjalá, kde jsme měli hodinu rozchod, abychom si mohli koupit pro Polsko typické Krowky. Po vyčerpávajícím nákupu jsme si sedli do autobusu a přemýšleli nad tím, za jak dlouho uţ budeme leţet v posteli. Do Kostelce jsme přijeli ve 23:30. Myslím, ţe nejenom já, ale i ostatní si tento den v Polsku, nabytý aţ po strop, dozajista uţili. Anna Bartáková VIII. tř. 8

9 Návštěva TYMY Holešov Zajímavé záţitky si odnesli ţáci 4. a 5. ročníku naší školy z návštěvy holešovského volnočasového střediska TYMY, kde vystupoval valašský soubor písní a tanců Rusava spolu s folklorním souborem Zrníčko z Holešova. Nejenţe byli všichni vzornými posluchači, ale společně jsme si zatančili a zazpívali spoustu lidových písní. Programem si děti připomenuly dodrţování krajových zvyků a tradic především těch velikonočních - s ukázkami pletení pomlázky a barvení kraslic. Doleţelíková Eva Návštěva zemědělského podniku v Horní Moštěnici Ţáci naší kostelecké školy ze třídy navštívili propagační akci, kterou organizoval zemědělský podnik SALIX MORAVA v nedaleké obci Horní Moštěnice. Cílem této akce bylo představit fungující novodobé zemědělství. Především chlapce zaujala moderní zemědělská technika, ţáci určovali zemědělské plodiny a získávali informace o jejich dalším zpracování. Byla zde k vidění domácí zvířata všeho druhu, která o sobě dávala vědět hlasitým pokřikem a nabízela se k pohlazení a pomazlení. Velkému zájmu dětí se těšilo stanoviště -jízda na koni. Vidět totiţ svět 9

10 z koňského sedla chtěli téměř všichni. Znalostní soutěţ v závěru exkurze byla spojena s předáváním věcných cen pro ty nejlepší. Protoţe děti jsou v dnešní době ochuzeny o zkušenosti, co je to skutečné hospodaření, stala se exkurze do zemědělského podniku zajímavým záţitkem a přínosem pro kaţdého jedince. Doleţelíková Eva, uč. 4. třídy KOSTELECKÁ OLYMPIÁDA aneb DĚTSKÝ DEN NA MYSLIVNĚ Dne 31. května 2014 uspořádala Rada rodičů při Základní škole Kostelec u Holešova další z akcí určenou nejen pro děti naší základní školy. Sportovní odpoledne odstartoval slavnostní průvod olympioniků z blízkého i dalekého okolí a zapálení olympijského ohně, po kterém se uţ sportovci rozutekli na jednotlivá sportovní kolbiště, aby změřili své síly při jejich zdolávání. Čekala je atletika, gymnastika, cyklistika, parkur, ale i hokej a lyţování a spousta dalších disciplín, po jejichţ zvládnutí čekala na všechny sportovce sladká a voňavá medaile a velké mnoţství cen a odměn, které mohli získat výměnou za vybojované body v olympijském obchůdku. Kromě toho byl pro všechny připraven i bohatý doprovodný program, v rámci kterého bylo připraveno malování na obličej, projíţďka na koních, vystoupení maţoretek z Holešova či ukázka 10

11 bojového sportu AIKIDO. Děkujeme všem, kteří se spolu s námi na pořádání akce podíleli, také sponzorům a doufáme, ţe se akce hlavně našim dětem líbila a přejeme jim pohodové prázdniny se spoustou nezapomenutelných záţitků a těšíme se na setkání s nimi i při dalších akcích v novém školním roce. maminky z Rady rodičů Doktorská pohádka Divadelní soubor Klíček si letos připravil představení s názvem Doktorská pohádka od Karla Čapka. Příběh byl o zlém kouzelníku Magiáši, kterému zaskočila pecka, a on potřeboval pomoc doktorek. Ty si ho ovšem nejprve pořádně vychutnali a postrašili a pak ho teprve operovaly. Mezitím však ještě stačily vyléčit vodníka, který trpěl revmatismem, hejkala, který měl nemocné hlasivky a chudinku vílu se zlomenou nohou. Pohádka byla plná komických scén, nechyběly ani písničky. Letos poprvé vedla soubor Mgr. Miluše Václavková a musím přiznat, ţe si s námi uţila opravdu dost. Nicméně všechna naše práce se projevila právě na představeních, které jsme odehráli. A jak uţ to v pohádkách bývá, všechno nakonec dopadlo dobře. Z Klíčku se uţ stala v Kostelci tradice a já mu přeji hodně nových divadelních duší a talentů, kterých není nikdy dost. Protoţe divadlo se musí dělat s láskou, a tomu je příkladem i náš pan ředitel. Doufám tedy, ţe se všichni můţeme těšit na spoustu dalších nových pohádek, které se odehrají na prknech Kostelce. Štěpánka Zanášková IX. tř. 11

12 1) Jaká postava se ti nejvíce líbila? 2) Co tě na této pohádce nejvíce pobavilo/líbilo se ti? 3) Jakou pohádku bys chtěl/a vidět příští rok? Lucie Tkadlčíková I. tř. 1) První doktorka 2) Kulisy z kouzelníkovy sluje 3) Perníková chaloupka Hanka Pospíšilová 2.tř. 1. Doktorky 2. Nejvíce se mi líbilo, jak čaroděj spadl 3. Princezna na hrášku Katka Doláková 2. tř. 1) Vincek 2) Písničky 3) O šípkové růţence Veronika Škrabalová 2.tř. 1. Vodník 2. Vodník, jak přišel do ordinace 3. Shrek KAM JSME LETOS VYRAZILI NA VÝLET? Kaţdoročně si konec školního roku zpříjemňujeme třídními výlety, na kterých si pokaţdé uţijeme spoustu zábavy se svými spoluţáky a třídními učiteli. Prvňáci a druháci se společně vydali na divoký západ. Navštívili totiţ westernové městečko Ranč Kostelany. To 3. a 4. třída se jela pokochat zvířaty, tedy kam jinam neţ do zoo. Pěkný den si uţili v krásné Zoo Lešná. 5. třída strávila celý den v matičce Praze, která je okouzlila svými památkami, které jsou pýchou našeho hlavního města. 12

13 Šestá třída společně se sedmáky navštívila Velehrad a archeologický skanzen Modrá je přenesl do doby Velkomoravské říše. Osmáci cestovali do Brna na hrad Špilberk a prozkoumali jeho opevnění, tzv. kasematy, jejichţ část nechal císař Josef II. přeměnit na obávané a široko daleko známé vězení s mučírnou, která byla nejkrutější z celé Habsburské monarchie. Deváťáci se nechali inspirovat minulým ročníkem a zavítali do Ostravy, kde na ně čekala exkurze o vysoké peci, v níţ se taví ţelezná ruda. Prázdninový rébus Ze školních lavic Na stromy nelezeme proto, ţe by se při pádu mohla zlomit větvička. Z ovoce mám nejraději ovocnou zmrzlinu. Maliny najdete na pasece za myslivnou, kde jsou nejvíce zralé, a proto uţ tam nejsou. Zelenina se liší od ovoce tím, ţe je zralá, i kdyţ je dosud zelená. Nejlepší čas k česání ovoce je tehdy, kdyţ je sousedův pes přivázaný. 13

14 CO ČEKÁ NAŠE DEVÁŤÁKY? Deváťáci se uţ těší na prázdniny, ale co bude po nich? Nastoupí na novou školu a stanou se z nich zase prváci. Popřejme jim hodně štěstí a úspěchů na školách, kam se zdárně dostali. Tady je pro vás seznam, kde kaţdý z nás bude pokračovat. Anastázie Hermannová Střední zdravotnická škola Kroměříţ Roman Solař Střední škola hotelová a sluţeb Kroměříţ, obor gastronomie Marcel Ţák COPT Kroměříţ, obor elektrikář Ondřej Páník COPT Kroměříţ, obor mechanik, seřizovač Lukáš Batoušek COPT Kroměříţ, obor mechanik, seřizovač Zuzka Szeifová Střední škola hotelová a sluţeb Kroměříţ, obor hotelnictví Vendula Pagáčová Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín, obor Veřejnoprávní činnost Jakub Procházka Střední škola obchodní a technická Zlín, obor zedník Pavel Botek Střední průmyslová škola Zlín, obor mechanik, seřizovač Eliška Weinlichová Střední průmyslová škola Hranice, obor poţární ochrana Zuzana Podlipná Střední zdravotnická škola Hranice a odloučené pracoviště Přerov Dominika Planková Střední zdravotnická škola Hranice a odloučené pracoviště Přerov Adéla Kojecká Střední škola technická Kouřilova 8 Přerov, obor optik, jemný mechanik Adriana Bunčová Střední škola Technická Kouřilova 8 Přerov, obor optik, jemný mechanik Jakub Bolf Obchodní akademie Přerov, obor firemní management Simona Popelová Obchodní akademie Přerov, obor firemní management Tereza Šidlíková Střední škola gastronomie a sluţeb Přerov, obor kadeřnice Štěpánka Zanášková Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, obor asistent zubního technika Takţe - zbývá uţ jen vykročit tou správnou nohou!!! 14

15 PRÁZDNINOVÁ ANKETA 1) Jaké máš plány na prázdniny? 2) Na co se nejvíc těšíš? 3) Byl/a jsi uţ někdy na táboře a pojedeš letos? Matěj Votava 8. tř. 1) Budu si uţívat volna a sportovat. 2) Těším se na letní fotbalovou přípravu. 3) Ano, pojedu na dobrodruţný tábor kousek od Znojma. Veronika Tomaníková 8. tř. 1) Být co nejvíce venku a přečíst hodně kníţek. 2) Ţe se pořádně vyspím a budu mít hodně času. 3) Letos nepojedu, ale byla jsem na koňském táboře. Zuzka Szeifová 9. tř. 1) Budu si uţívat venku s kamarády a jezdit na koupáky. 2) Na dlouhé výlety na in-line bruslích. 3) Na ţádném jsem nebyla a ani letos nepojedu. Denisa Dvořáková 7. tř. 1) Strávím je u babičky a s rodiči pojedu na Rusavu. 2) Těším se na koupaliště a slunečné dny. 3) Ne, nejezdím na tábory. Patrik Moţíš 7. tř. 1) Budu na letní herecké škole v Praze. 2) Na relaxaci doma u bazénu. 3) Ne, pouze na hereckou školu. Matěj Nevřiva 6. tř. 1) Mám v plánu prázdniny prospat 2) Na hasičské závody 3) Ne, nejezdím Zuzana Kříţková 6. tř. 1) Jedu na dovolenou k moři 2) Na moře 3) Byla jsem na koňském táboře, letos nejedu 15

16 PÁR VTIPŮ PRO ZÁBAVU Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: "To, ţe máš 3 z lovu chápu, jsi ještě malý. Ale ţe jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!" Honzík ukazuje otci vysvědčení: "Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl.!" "Já taky ne, včera jsem to našel ve tvých věcech!" "Tak co, Péťo, jak dopadlo vysvědčení?" chce vědět maminka. "To je přece vedlejší, mami, hlavně ţe jsme zdraví." Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka se ptá: "Děti, kdopak ví, kolik je 1 + 2?" Nikdo nic neříká. "Nemusíte se stydět přihlásit. Opravdu nikdo neví?" Přihlásí se malá holčička: "Já nevím kolik je 1 + 2, ale vím, ţe je to určitě stejně jako 2 + 1, protoţe operace sčítání je v oboru reálných čísel komutativní." "Pane učiteli, píše se po R vţdy tvrdé Y?" "Ne. Například ve slově 'trouba' se po R píše O!" Učitelka: "Jak se zdraví lidé v Německu?" Ţák: "Německy?" Tři ţáci stojí za trest na chodbě. "Co jste provedli?" ptá se inspektor. První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna." Druhý: "Já také." "A co Ty?" "Já jsem Josef Houba." Karel říká tatínkovi: "Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil!" "Jo? A na co se paní učitelka ptala?" "Kdo nemá domácí úkol." "Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů." "A pomohlo to?" "To se ví, dneska přišla špinavá celá třída." REDAKČNÍ RADA: Štěpánka Zanášková,Dominika Planková,Nikol Ilgnerová,Simona Popelová,Adéla Ilgnerová,Jakub Zeman. a hurá na prázdniny!!! 16

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Červen 2011 18. ročník

Červen 2011 18. ročník Červen 2011 18. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova ÚVODNÍK Vážení rodiče, milí žáci, už je to tady zase - blíží se prázdniny. To není žádná

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ

DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník II., číslo 2, červen 2009 DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ říká nový ředitel Čtyřlístku, pan PhDr. Svatopluk

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Vážení rodiče, milí žáci, ÚVODNÍK nový školní rok přinesl

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba SLOVO STAROSTY Váţení spoluobčané, máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 25. 6. 2008 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více