Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova. Červen, ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova. Červen, 2014 22. ročník"

Transkript

1 Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Červen, ročník

2 ÚVODNÍK Váţení rodiče, milí ţáci, kdyţ jsem se ptal členek redakční rady, o čem by měl být tento úvodník, prohlásily s úsměvem, ţe něco o prázdninách a o konci školního roku. Nevím, zda mám takovou důvěru anebo je to jedno, o čem budu psát. Kaţdopádně chápu vás všechny, kteří přeskakujete úvodníky, protoţe to občas dělám taky. Chtěl bych pro vás, kteří čtete Kaňku od začátku do konce, zmínit téma, o němţ se sice často hovoří, ale mnohdy se těţko naplňuje. Je to obyčejné hraní her, deskových, karetních či jiných. Pro rodiče, který přichází unavený ze zaměstnání a má hlavu plnou vlastních problémů, současně přemýšlí, co je ještě třeba udělat na zahradě a co bude k večeři, je nesmírně těţké všechno zarazit a říci dítěti, které ţadoní o společné hraní her: Jasně ţe si zahrajeme, přines to. Deskové hry rozvíjí nejen komunikační schopnosti, strategické a logické myšlení, ale i schopnost empatie a umění prohrát. Navíc věřím, ţe pro rodiče je kaţdá minuta společně strávená s jeho dítětem nejlépe investovaný volný čas v daném dni. Zkusme tedy najít v prázdninových dnech či při společných dovolených okamţik, kdy si spolu zahrajeme Člověče, nezlob se, Aktivity nebo Ţolíky. Klobouk dolů před všemi, kdo zvládají také společné aktivity na kole, v lese nebo u večerního táboráku. Dneska v době počítačových technologií se to moc nenosí. O to víc je to ale pro všechny cennější. Jak jsem jiţ v úvodu zmínil, téma pro úvodník bylo něco o prázdninách a o konci školního roku. To, ţe se prázdniny blíţí velikými skoky, jste jistě postřehli. To, ţe se na ně těší nejen ţáci ale i pracovníci škol je jasné a pochopitelné. To, ţe vám všem chci přát, jako kaţdý rok, spoustu sluníčka pohody a společných záţitků, je taky známé. Věřím, ţe po dobře odvedené práci si zaslouţí odpočinek všichni ţáci, učitelé a pracovníci školy i rodiče. Občas ale slyšívám od rodičů větu: Ať uţ ty prázdniny skončí a děti jdou do školy, tam je přejdou roupy. Znamená to, ţe si s nimi uţ neví rodiče rady? Znamená to, ţe škola je výchovný ústav, kam se děti posílají, aby se naučily poslouchat? Znamená to, ţe vy, děti, jste o prázdninách divočejší a 2

3 nebezpečnější? Věřím, ţe ne. Je to jen větší volnost, která se občas neubrzdí. Nezapomeňte, milí ţáčci, ţe právě vaši rodiče během školního roku chodí do zaměstnání, aby vás uţivili, pomáhají vám s úkoly do školy, aby vás podpořili, vozí vás do krouţků a na tréninky, aby vás rozvíjeli, vedou vás k domácím pracím, aby vás vychovali, a mají vás k tomu všemu rádi. Zkuste jim pomoci častěji, kdyţ budete mít tolik volného času. Závěr školního roku je vţdy ve znamení vysvědčení. Věřím, ţe vy ţáci máte takové hodnocení, jaké si zaslouţíte a touţíte-li po lepším, budete muset od září něco zlepšit. Vám rodičům připomínám, ţe vysvědčení je ţáka, nikoliv vaše, ale zároveň i to, ţe na vás je díl odpovědnosti, aby vaše dítě pochopilo, ţe se učí pro sebe, pro svou budoucnost. Dovolte, abych závěrem poděkoval vám rodičům za spolupráci se školou, vám pracovníkům školy za skvělou práci a vám ţákům za aktivitu nejen ve výuce ale hlavně za drobnou pomoc navíc, která je nesmírně důleţitá v kaţdodenní činnosti školy. Pokud si budeme pomáhat a vycházet si vstříc navzájem, dokáţeme v příštím školním roce to co letos a moţná i o kousek víc., Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy Školní druţina Školní druţinu navštěvuje celkem 60 dětí z prvního stupně. Počet chlapců a dívek je vyrovnaný, chlapců je 31 a děvčat 29. Máme zde na výběr z mnoha činností, které nám připravují paní vychovatelky. Můţeme hrát např. stolní hry, malovat, stavět ze stavebnic, hrát si s molitankou a nebo si dát zápas ve stolním fotbálku. Také se moc rádi protáhneme a rozhýbeme v tělocvičně, nebo chodíme do počítačové učebny. Kdyţ nám přeje počasí, vyrazíme ven. Pokud k nám přijdete na návštěvu, určitě si všimnete, jak je vyzdobená našimi uměleckými dílky. Také rádi soutěţíme a občas se obě školní druţiny střetnou při společném zápolení. Hrajeme také celoroční hru a nejvíce se těšíme na její vyhodnocení, které proběhne v červnu. Nikol Ilgnerová, VIII. tř 3

4 AKCE SE ŠKOLOU A VE ŠKOLE Beseda o drogách Ve středu jsme měli besedu s panem Zahradníkem z centra pomoci při odvykání závislosti na drogách. Je zajímavé, ale taky velmi poučné poslouchat příběhy některých lidí, kteří si odvykají nebo se alespoň snaţí si odvyknout závislosti na droze. Nejde o to, abychom se dozvěděli, kde se drogy dají sehnat, ale abychom se dozvěděli, co z toho můţe všechno vzniknout za problémy. Moţná, ţe v některých školách tyhle besedy nemívají a proto je hodně mladých lidí, kteří drogy uţívají. Proto děkuji za poučnou besedu, a věřím, ţe jsme si všichni něco chytrého zapamatovali. Droga vám vezme všechno, moţná ne hned, ale časem určitě! Eliška Weinlichová IX. tř. Dopravní soutěţ mladých cyklistů Ţáci naší kostelecké školy se zúčastnili okresního kola cyklistické soutěţe na dopravním hřišti v Kroměříţi. Soutěţící absolvují tato stanoviště: testy z pravidel silničního provozu, jízdu podle pravidel, jízdu zručnosti, první pomoc s poţadovanými úkoly: ošetření zlomenin, odřenin, tepenného a ţilního krvácení, chování po nehodě, resuscitace - to vše za pomocí improvizovaných prostředků k ošetření zraněných. Ve II. kategorii se naši ţáci ve sloţení: M. Votava, M. Pospíšilík, K. Molková a A. Jedličková umístili na 3. místě. Všem soutěţícím děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Eva Doleţelíková 4

5 Pálení čarodějnic v Kostelci Ve středu 30. dubna se na kosteleckou myslivnu v odpoledních hodinách slétli místní i sousedské, malé i větší čarodějnice a čarodějové, aby si poměřili své síly při různých soutěţích, které si pro ně připravili ţáci i učitelský sbor ZŠ Kostelec u Holešova ve spolupráci s kulturní komisí obce, SDH a maminkami z Rady rodičů. Za svoji snahu a výkony byli oceněni sladkou odměnou, čekala na ně i připravená tombola. Chybět samozřejmě nemohla ani typická hořící hranice, na které sice neskončila ţádná z přítomných čarodějnic, ale špekáček z ní chutnal přímo báječně! Příjemné odpoledne pak všichni společně zakončili rejděním na tanečním parketu. Paní Votavová Dopravní projekt v Kostelci u Holešova V letošním školním roce jsme uspořádali pro ţáky naší kostelecké školy celoškolní dopravní projekt, do něhoţ se zapojili všichni od nejmladších aţ po ty nejstarší. Dopravní projekt probíhal na místním sportovním areále, kde na ţáky čekalo několik stanovišť. Na jednom z nich si ověřili své znalosti z pravidel silničního provozu formou písemného testu, na stanovištích první pomoci měli moţnost ošetřit drobná poranění a zafixovat zlomeniny končetin, pod odborným vedením studentky střední zdravotnické školy prováděli resuscitaci zraněného. Zajímavým stanovištěm se stalo pro ţáky stanoviště profesionálních hasičů z Holešova, kteří předvedli své prostředky vyprošťovací techniky pouţívané při dopravních nehodách na silnicích. Od příslušníků dopravní policie města Hulína si ţáci prohlédli vybavení sluţebního vozidla, seznámili se s donucovacími prostředky typu zastavovací pás, sluţební obušek, pouta, měli moţnost obléct a vyzkoušet neprůstřelnou vestu, pod jejíţ tíhou se některým podlamovala kolena. Neméně záţitkové se stalo stanoviště hasičky dobrovolnice ta předváděla, jak funguje hašení dţberovkou, coţ si děti ve dvojicích s nadšením ověřovaly. Součástí dopravního projektu byla vycházka po regionu obce, kdy ţáci vyhodnocovali obzvlášť nebezpečná místa a pod vedením svých učitelů je zaznamenávali do předem připravené mapky. 5

6 Závěrečná část projektového dopoledne patřila jízdě zručnosti a byla připravena pro ţáky II.stupně, kteří se do ní předem přihlásili. Tito cyklisté pak zdolávali na svých kolech trať s nachystanými překáţkami. Věřím, ţe tento den byl pro děti nejen příjemně stráveným dopolednem, ale ţe přispěl k rozvoji teoretických a praktických znalostí a dovedností. Doufám také, ţe zásluhou takovýchto akcí budou silnice pro naše děti bezpečnější. Eva Doleţelíková, uč. 4. třídy Vše nejlepší, naše maminky! V pátek 16. května se v kostelecké Sokolovně konala školní akademie ke svátku všech maminek. Vystupovali zde jak malí prvňáčci, tak velcí deváťáci. Kaţdá třída si připravila opět originální program, nechyběly taneční kousky či vtipné scénky. Šesťáci se nechali inspirovat stále nesmírně romantickým hlavním městem Francie, osmáci ukázali, jak můţe dopadnout třídní sraz po 50 letech. Páťáci nás přesvědčili, ţe zametání koštětem není ţádná nuda, kluci ze čtvrté třídy předvedli jejich hudební talent, prvňáčci zase jejich hraní s pastelkami. Krásnou písničku maminkám darovala Stázka Hermannová, na klávesy zahrála Anna Bartáková. Známé melodie nám připomněl i malý pěvecký sbor, doprovázený panem ředitelem. Nakonec vystoupila 9. třída s jejich nasazením pro tanec, a tím tak zakončila tohle, podle mě ve velmi vydařené, páteční odpoledne. Štěpánka Zanášková IX. tř. 6

7 Vítáme vás v pohádce! 20. června se náš známý kostelecký les proměnil na les plný pohádkových postav. Cesta tam vedla ze starého hřiště. Ţáci 9. třídy pozvali školky z okolních vesnic a ţáky z 1. stupně ZŠ. Po lese bylo rozmístěno celkem 9 stanovišť, kde na děti čekaly pohádkové bytosti, jako byly včelka Mája a její dobrý přítel Vilík, Jeníček a Mařenka, zlé čarodějnice Gertrůda a Grizelda nebo Křemílek a Vochomůrka. Děti se musely vypořádat s různými nástrahami a úkoly, aby zachránily princeznu, která byla zakletá v ţábu v zámku za lesem. Všichni byli odměněni sladkostmi a nakonec zazpívaly svou oblíbenou písničku. Dětem se velmi líbily úkoly, které plnily u Asterixe a Obelixe, ovšem nejvíce se bály čarodějnic a loupeţníků. Deváťáci si u příprav této akce i u její realizace uţili spoustu legrace a nakonec byli rádi, ţe vše dopadlo dobře. A tak to má být. Dominika Planková, Simona Popelová IX. tř. Dějepisná olympiáda V letošním školním roce proběhl jiţ 43. ročník celostátní dějepisné olympiády, které se zúčastnili ţáci 8. a 9. tříd různých základních škol a 1. a 2. tříd víceletých gymnázií. Tematické zaměření tohoto ročníku znělo,,město V PROMĚNÁCH ČASU, coţ je dost široký pojem. Jen pro přiblíţení, objevovaly se zde věci jako vznik a vývoj měst, ţivot ve městech, město jako středisko obchodu, řemesel, vzdělanosti, městské stavby, městské symboly, znaky a to napříč celou historií. Soutěţící nejprve absolvovali školní kolo, dále okresní kolo, kde jsem se umístila 8. Do krajského kola se poté dostalo jen pár nejlepších. Zde jsem byla na 4. místě. Z tohoto kola pak postoupilo jen tolik soutěţících, aby v ústředním, tedy celostátním kole bylo pouze 35 účastníků. V testech nebylo zařazeno jen učivo ze základních škol, ale i středoškolská témata a literatura. I proto jsem si musela vypůjčit několik publikací v knihovnách nebo od známých. Nicméně čas, který jsem této aktivitě věnovala, rozhodně nepovaţuji za promrhaný. Vţdyť historie je učitelkou ţivota, jak pravil Marcus Tullius Cicero. Štěpánka Zanášková, IX tř. 7

8 Zájezd do Polska Dne se mohlo 10 ţáků z 8. nebo 9. tř. zúčastnit poznávacího zájezdu do Polska, mezi nimiţ jsem byla i já. Museli jsme si přivstat, protoţe odjezd byl v 6:30. Cesta byla dlouhá, ale to nám nevadilo! Napřed jsme se jeli podívat do Věličky, coţ byly doly, kde se dříve těţila sůl. Procházeli jsme různými chodbičkami, které byly opravdu slané, o tom jsme se mohli na vlastní chuť přesvědčit. Provázela nás průvodkyně, která nám vyprávěla o historii dolů, a také jsme shlédli projekci, která nám přiblíţila, s jakými ţivly se museli horníci potýkat. Také jsme byli v podzemní kapli, která byla celá jak jinak neţ ze soli. Po důkladném prohlédnutí dolů jsme jeli do Krakova. Ještě neţ jsme došli ke kouzelnému královskému hradu Wawel, uchvátil nás kovový drak, který před námi dokonce 4x chrlil oheň. Pan Kočí nám vysvětlil, ţe kdyţ někdo pošle dárcovskou SMS, tento drak začne chrlit oheň. Potom jsme šli na nádvoří hradu a pořádně si ho prohlédli. Dále jsme se vydaly směr Bjalsko-Bjalá, kde jsme měli hodinu rozchod, abychom si mohli koupit pro Polsko typické Krowky. Po vyčerpávajícím nákupu jsme si sedli do autobusu a přemýšleli nad tím, za jak dlouho uţ budeme leţet v posteli. Do Kostelce jsme přijeli ve 23:30. Myslím, ţe nejenom já, ale i ostatní si tento den v Polsku, nabytý aţ po strop, dozajista uţili. Anna Bartáková VIII. tř. 8

9 Návštěva TYMY Holešov Zajímavé záţitky si odnesli ţáci 4. a 5. ročníku naší školy z návštěvy holešovského volnočasového střediska TYMY, kde vystupoval valašský soubor písní a tanců Rusava spolu s folklorním souborem Zrníčko z Holešova. Nejenţe byli všichni vzornými posluchači, ale společně jsme si zatančili a zazpívali spoustu lidových písní. Programem si děti připomenuly dodrţování krajových zvyků a tradic především těch velikonočních - s ukázkami pletení pomlázky a barvení kraslic. Doleţelíková Eva Návštěva zemědělského podniku v Horní Moštěnici Ţáci naší kostelecké školy ze třídy navštívili propagační akci, kterou organizoval zemědělský podnik SALIX MORAVA v nedaleké obci Horní Moštěnice. Cílem této akce bylo představit fungující novodobé zemědělství. Především chlapce zaujala moderní zemědělská technika, ţáci určovali zemědělské plodiny a získávali informace o jejich dalším zpracování. Byla zde k vidění domácí zvířata všeho druhu, která o sobě dávala vědět hlasitým pokřikem a nabízela se k pohlazení a pomazlení. Velkému zájmu dětí se těšilo stanoviště -jízda na koni. Vidět totiţ svět 9

10 z koňského sedla chtěli téměř všichni. Znalostní soutěţ v závěru exkurze byla spojena s předáváním věcných cen pro ty nejlepší. Protoţe děti jsou v dnešní době ochuzeny o zkušenosti, co je to skutečné hospodaření, stala se exkurze do zemědělského podniku zajímavým záţitkem a přínosem pro kaţdého jedince. Doleţelíková Eva, uč. 4. třídy KOSTELECKÁ OLYMPIÁDA aneb DĚTSKÝ DEN NA MYSLIVNĚ Dne 31. května 2014 uspořádala Rada rodičů při Základní škole Kostelec u Holešova další z akcí určenou nejen pro děti naší základní školy. Sportovní odpoledne odstartoval slavnostní průvod olympioniků z blízkého i dalekého okolí a zapálení olympijského ohně, po kterém se uţ sportovci rozutekli na jednotlivá sportovní kolbiště, aby změřili své síly při jejich zdolávání. Čekala je atletika, gymnastika, cyklistika, parkur, ale i hokej a lyţování a spousta dalších disciplín, po jejichţ zvládnutí čekala na všechny sportovce sladká a voňavá medaile a velké mnoţství cen a odměn, které mohli získat výměnou za vybojované body v olympijském obchůdku. Kromě toho byl pro všechny připraven i bohatý doprovodný program, v rámci kterého bylo připraveno malování na obličej, projíţďka na koních, vystoupení maţoretek z Holešova či ukázka 10

11 bojového sportu AIKIDO. Děkujeme všem, kteří se spolu s námi na pořádání akce podíleli, také sponzorům a doufáme, ţe se akce hlavně našim dětem líbila a přejeme jim pohodové prázdniny se spoustou nezapomenutelných záţitků a těšíme se na setkání s nimi i při dalších akcích v novém školním roce. maminky z Rady rodičů Doktorská pohádka Divadelní soubor Klíček si letos připravil představení s názvem Doktorská pohádka od Karla Čapka. Příběh byl o zlém kouzelníku Magiáši, kterému zaskočila pecka, a on potřeboval pomoc doktorek. Ty si ho ovšem nejprve pořádně vychutnali a postrašili a pak ho teprve operovaly. Mezitím však ještě stačily vyléčit vodníka, který trpěl revmatismem, hejkala, který měl nemocné hlasivky a chudinku vílu se zlomenou nohou. Pohádka byla plná komických scén, nechyběly ani písničky. Letos poprvé vedla soubor Mgr. Miluše Václavková a musím přiznat, ţe si s námi uţila opravdu dost. Nicméně všechna naše práce se projevila právě na představeních, které jsme odehráli. A jak uţ to v pohádkách bývá, všechno nakonec dopadlo dobře. Z Klíčku se uţ stala v Kostelci tradice a já mu přeji hodně nových divadelních duší a talentů, kterých není nikdy dost. Protoţe divadlo se musí dělat s láskou, a tomu je příkladem i náš pan ředitel. Doufám tedy, ţe se všichni můţeme těšit na spoustu dalších nových pohádek, které se odehrají na prknech Kostelce. Štěpánka Zanášková IX. tř. 11

12 1) Jaká postava se ti nejvíce líbila? 2) Co tě na této pohádce nejvíce pobavilo/líbilo se ti? 3) Jakou pohádku bys chtěl/a vidět příští rok? Lucie Tkadlčíková I. tř. 1) První doktorka 2) Kulisy z kouzelníkovy sluje 3) Perníková chaloupka Hanka Pospíšilová 2.tř. 1. Doktorky 2. Nejvíce se mi líbilo, jak čaroděj spadl 3. Princezna na hrášku Katka Doláková 2. tř. 1) Vincek 2) Písničky 3) O šípkové růţence Veronika Škrabalová 2.tř. 1. Vodník 2. Vodník, jak přišel do ordinace 3. Shrek KAM JSME LETOS VYRAZILI NA VÝLET? Kaţdoročně si konec školního roku zpříjemňujeme třídními výlety, na kterých si pokaţdé uţijeme spoustu zábavy se svými spoluţáky a třídními učiteli. Prvňáci a druháci se společně vydali na divoký západ. Navštívili totiţ westernové městečko Ranč Kostelany. To 3. a 4. třída se jela pokochat zvířaty, tedy kam jinam neţ do zoo. Pěkný den si uţili v krásné Zoo Lešná. 5. třída strávila celý den v matičce Praze, která je okouzlila svými památkami, které jsou pýchou našeho hlavního města. 12

13 Šestá třída společně se sedmáky navštívila Velehrad a archeologický skanzen Modrá je přenesl do doby Velkomoravské říše. Osmáci cestovali do Brna na hrad Špilberk a prozkoumali jeho opevnění, tzv. kasematy, jejichţ část nechal císař Josef II. přeměnit na obávané a široko daleko známé vězení s mučírnou, která byla nejkrutější z celé Habsburské monarchie. Deváťáci se nechali inspirovat minulým ročníkem a zavítali do Ostravy, kde na ně čekala exkurze o vysoké peci, v níţ se taví ţelezná ruda. Prázdninový rébus Ze školních lavic Na stromy nelezeme proto, ţe by se při pádu mohla zlomit větvička. Z ovoce mám nejraději ovocnou zmrzlinu. Maliny najdete na pasece za myslivnou, kde jsou nejvíce zralé, a proto uţ tam nejsou. Zelenina se liší od ovoce tím, ţe je zralá, i kdyţ je dosud zelená. Nejlepší čas k česání ovoce je tehdy, kdyţ je sousedův pes přivázaný. 13

14 CO ČEKÁ NAŠE DEVÁŤÁKY? Deváťáci se uţ těší na prázdniny, ale co bude po nich? Nastoupí na novou školu a stanou se z nich zase prváci. Popřejme jim hodně štěstí a úspěchů na školách, kam se zdárně dostali. Tady je pro vás seznam, kde kaţdý z nás bude pokračovat. Anastázie Hermannová Střední zdravotnická škola Kroměříţ Roman Solař Střední škola hotelová a sluţeb Kroměříţ, obor gastronomie Marcel Ţák COPT Kroměříţ, obor elektrikář Ondřej Páník COPT Kroměříţ, obor mechanik, seřizovač Lukáš Batoušek COPT Kroměříţ, obor mechanik, seřizovač Zuzka Szeifová Střední škola hotelová a sluţeb Kroměříţ, obor hotelnictví Vendula Pagáčová Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín, obor Veřejnoprávní činnost Jakub Procházka Střední škola obchodní a technická Zlín, obor zedník Pavel Botek Střední průmyslová škola Zlín, obor mechanik, seřizovač Eliška Weinlichová Střední průmyslová škola Hranice, obor poţární ochrana Zuzana Podlipná Střední zdravotnická škola Hranice a odloučené pracoviště Přerov Dominika Planková Střední zdravotnická škola Hranice a odloučené pracoviště Přerov Adéla Kojecká Střední škola technická Kouřilova 8 Přerov, obor optik, jemný mechanik Adriana Bunčová Střední škola Technická Kouřilova 8 Přerov, obor optik, jemný mechanik Jakub Bolf Obchodní akademie Přerov, obor firemní management Simona Popelová Obchodní akademie Přerov, obor firemní management Tereza Šidlíková Střední škola gastronomie a sluţeb Přerov, obor kadeřnice Štěpánka Zanášková Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, obor asistent zubního technika Takţe - zbývá uţ jen vykročit tou správnou nohou!!! 14

15 PRÁZDNINOVÁ ANKETA 1) Jaké máš plány na prázdniny? 2) Na co se nejvíc těšíš? 3) Byl/a jsi uţ někdy na táboře a pojedeš letos? Matěj Votava 8. tř. 1) Budu si uţívat volna a sportovat. 2) Těším se na letní fotbalovou přípravu. 3) Ano, pojedu na dobrodruţný tábor kousek od Znojma. Veronika Tomaníková 8. tř. 1) Být co nejvíce venku a přečíst hodně kníţek. 2) Ţe se pořádně vyspím a budu mít hodně času. 3) Letos nepojedu, ale byla jsem na koňském táboře. Zuzka Szeifová 9. tř. 1) Budu si uţívat venku s kamarády a jezdit na koupáky. 2) Na dlouhé výlety na in-line bruslích. 3) Na ţádném jsem nebyla a ani letos nepojedu. Denisa Dvořáková 7. tř. 1) Strávím je u babičky a s rodiči pojedu na Rusavu. 2) Těším se na koupaliště a slunečné dny. 3) Ne, nejezdím na tábory. Patrik Moţíš 7. tř. 1) Budu na letní herecké škole v Praze. 2) Na relaxaci doma u bazénu. 3) Ne, pouze na hereckou školu. Matěj Nevřiva 6. tř. 1) Mám v plánu prázdniny prospat 2) Na hasičské závody 3) Ne, nejezdím Zuzana Kříţková 6. tř. 1) Jedu na dovolenou k moři 2) Na moře 3) Byla jsem na koňském táboře, letos nejedu 15

16 PÁR VTIPŮ PRO ZÁBAVU Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: "To, ţe máš 3 z lovu chápu, jsi ještě malý. Ale ţe jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!" Honzík ukazuje otci vysvědčení: "Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl.!" "Já taky ne, včera jsem to našel ve tvých věcech!" "Tak co, Péťo, jak dopadlo vysvědčení?" chce vědět maminka. "To je přece vedlejší, mami, hlavně ţe jsme zdraví." Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka se ptá: "Děti, kdopak ví, kolik je 1 + 2?" Nikdo nic neříká. "Nemusíte se stydět přihlásit. Opravdu nikdo neví?" Přihlásí se malá holčička: "Já nevím kolik je 1 + 2, ale vím, ţe je to určitě stejně jako 2 + 1, protoţe operace sčítání je v oboru reálných čísel komutativní." "Pane učiteli, píše se po R vţdy tvrdé Y?" "Ne. Například ve slově 'trouba' se po R píše O!" Učitelka: "Jak se zdraví lidé v Německu?" Ţák: "Německy?" Tři ţáci stojí za trest na chodbě. "Co jste provedli?" ptá se inspektor. První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna." Druhý: "Já také." "A co Ty?" "Já jsem Josef Houba." Karel říká tatínkovi: "Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil!" "Jo? A na co se paní učitelka ptala?" "Kdo nemá domácí úkol." "Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů." "A pomohlo to?" "To se ví, dneska přišla špinavá celá třída." REDAKČNÍ RADA: Štěpánka Zanášková,Dominika Planková,Nikol Ilgnerová,Simona Popelová,Adéla Ilgnerová,Jakub Zeman. a hurá na prázdniny!!! 16

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli.

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Základní škola Ořech a její KFOŠ Prázdniny utekly jako voda. Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Nebudeme se vracet ke všem červnových akcím, byly

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Dnes jsme se zeptali p. uč. Simony Cochlarové, která učí jazyk český a výtvarnou výchovu:

Dnes jsme se zeptali p. uč. Simony Cochlarové, která učí jazyk český a výtvarnou výchovu: 1/ 2008 Aktuálně: Honzík ukazuje tatínkovi vysvědčení: Tedy něco tak strašného jsem ještě neviděl, říká otec. Já taky ne, právě jsem to našel ve tvých věcech, říká Honza. ROZHOVOR Dnes jsme se zeptali

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010 Občanské sdruţení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO : 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD...

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Něco málo o naší škole

Něco málo o naší škole Martina Zelbová (Marťa) Michaela Mrázková (Míša) Štěpánka Kohoutová (Štěpka) Veronika Pokrupová (Verča) Jana Kohoutová (Janča) Eliška Kňourková (Éla) Kristýna Jáglová (Týnka) Martina Piroutková (Píra)

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

PRÁZDNINY V TRÁVĚ. O čem vlastně celé prázdniny byly? Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce.

PRÁZDNINY V TRÁVĚ. O čem vlastně celé prázdniny byly? Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce. PRÁZDNINY V TRÁVĚ Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce. Měsíce červenec a srpen obohatily především správné letní radovánky. Téměř každý týden jsme si užívali v trochu

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn Základní škola Týnec nad Labem 5. číslo Školtýn 1 Obsah Akademie 3 Škola v přírodě...3 Omalovánky 4 Výlet 9.B 5 Vtipy 6 Hudební kvíz 7 Vodácký výlet 7. třídy 8 2 Akademie Letos se konala jubilejní, jiţ

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více