Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova. Červen, ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova. Červen, 2014 22. ročník"

Transkript

1 Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Červen, ročník

2 ÚVODNÍK Váţení rodiče, milí ţáci, kdyţ jsem se ptal členek redakční rady, o čem by měl být tento úvodník, prohlásily s úsměvem, ţe něco o prázdninách a o konci školního roku. Nevím, zda mám takovou důvěru anebo je to jedno, o čem budu psát. Kaţdopádně chápu vás všechny, kteří přeskakujete úvodníky, protoţe to občas dělám taky. Chtěl bych pro vás, kteří čtete Kaňku od začátku do konce, zmínit téma, o němţ se sice často hovoří, ale mnohdy se těţko naplňuje. Je to obyčejné hraní her, deskových, karetních či jiných. Pro rodiče, který přichází unavený ze zaměstnání a má hlavu plnou vlastních problémů, současně přemýšlí, co je ještě třeba udělat na zahradě a co bude k večeři, je nesmírně těţké všechno zarazit a říci dítěti, které ţadoní o společné hraní her: Jasně ţe si zahrajeme, přines to. Deskové hry rozvíjí nejen komunikační schopnosti, strategické a logické myšlení, ale i schopnost empatie a umění prohrát. Navíc věřím, ţe pro rodiče je kaţdá minuta společně strávená s jeho dítětem nejlépe investovaný volný čas v daném dni. Zkusme tedy najít v prázdninových dnech či při společných dovolených okamţik, kdy si spolu zahrajeme Člověče, nezlob se, Aktivity nebo Ţolíky. Klobouk dolů před všemi, kdo zvládají také společné aktivity na kole, v lese nebo u večerního táboráku. Dneska v době počítačových technologií se to moc nenosí. O to víc je to ale pro všechny cennější. Jak jsem jiţ v úvodu zmínil, téma pro úvodník bylo něco o prázdninách a o konci školního roku. To, ţe se prázdniny blíţí velikými skoky, jste jistě postřehli. To, ţe se na ně těší nejen ţáci ale i pracovníci škol je jasné a pochopitelné. To, ţe vám všem chci přát, jako kaţdý rok, spoustu sluníčka pohody a společných záţitků, je taky známé. Věřím, ţe po dobře odvedené práci si zaslouţí odpočinek všichni ţáci, učitelé a pracovníci školy i rodiče. Občas ale slyšívám od rodičů větu: Ať uţ ty prázdniny skončí a děti jdou do školy, tam je přejdou roupy. Znamená to, ţe si s nimi uţ neví rodiče rady? Znamená to, ţe škola je výchovný ústav, kam se děti posílají, aby se naučily poslouchat? Znamená to, ţe vy, děti, jste o prázdninách divočejší a 2

3 nebezpečnější? Věřím, ţe ne. Je to jen větší volnost, která se občas neubrzdí. Nezapomeňte, milí ţáčci, ţe právě vaši rodiče během školního roku chodí do zaměstnání, aby vás uţivili, pomáhají vám s úkoly do školy, aby vás podpořili, vozí vás do krouţků a na tréninky, aby vás rozvíjeli, vedou vás k domácím pracím, aby vás vychovali, a mají vás k tomu všemu rádi. Zkuste jim pomoci častěji, kdyţ budete mít tolik volného času. Závěr školního roku je vţdy ve znamení vysvědčení. Věřím, ţe vy ţáci máte takové hodnocení, jaké si zaslouţíte a touţíte-li po lepším, budete muset od září něco zlepšit. Vám rodičům připomínám, ţe vysvědčení je ţáka, nikoliv vaše, ale zároveň i to, ţe na vás je díl odpovědnosti, aby vaše dítě pochopilo, ţe se učí pro sebe, pro svou budoucnost. Dovolte, abych závěrem poděkoval vám rodičům za spolupráci se školou, vám pracovníkům školy za skvělou práci a vám ţákům za aktivitu nejen ve výuce ale hlavně za drobnou pomoc navíc, která je nesmírně důleţitá v kaţdodenní činnosti školy. Pokud si budeme pomáhat a vycházet si vstříc navzájem, dokáţeme v příštím školním roce to co letos a moţná i o kousek víc., Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy Školní druţina Školní druţinu navštěvuje celkem 60 dětí z prvního stupně. Počet chlapců a dívek je vyrovnaný, chlapců je 31 a děvčat 29. Máme zde na výběr z mnoha činností, které nám připravují paní vychovatelky. Můţeme hrát např. stolní hry, malovat, stavět ze stavebnic, hrát si s molitankou a nebo si dát zápas ve stolním fotbálku. Také se moc rádi protáhneme a rozhýbeme v tělocvičně, nebo chodíme do počítačové učebny. Kdyţ nám přeje počasí, vyrazíme ven. Pokud k nám přijdete na návštěvu, určitě si všimnete, jak je vyzdobená našimi uměleckými dílky. Také rádi soutěţíme a občas se obě školní druţiny střetnou při společném zápolení. Hrajeme také celoroční hru a nejvíce se těšíme na její vyhodnocení, které proběhne v červnu. Nikol Ilgnerová, VIII. tř 3

4 AKCE SE ŠKOLOU A VE ŠKOLE Beseda o drogách Ve středu jsme měli besedu s panem Zahradníkem z centra pomoci při odvykání závislosti na drogách. Je zajímavé, ale taky velmi poučné poslouchat příběhy některých lidí, kteří si odvykají nebo se alespoň snaţí si odvyknout závislosti na droze. Nejde o to, abychom se dozvěděli, kde se drogy dají sehnat, ale abychom se dozvěděli, co z toho můţe všechno vzniknout za problémy. Moţná, ţe v některých školách tyhle besedy nemívají a proto je hodně mladých lidí, kteří drogy uţívají. Proto děkuji za poučnou besedu, a věřím, ţe jsme si všichni něco chytrého zapamatovali. Droga vám vezme všechno, moţná ne hned, ale časem určitě! Eliška Weinlichová IX. tř. Dopravní soutěţ mladých cyklistů Ţáci naší kostelecké školy se zúčastnili okresního kola cyklistické soutěţe na dopravním hřišti v Kroměříţi. Soutěţící absolvují tato stanoviště: testy z pravidel silničního provozu, jízdu podle pravidel, jízdu zručnosti, první pomoc s poţadovanými úkoly: ošetření zlomenin, odřenin, tepenného a ţilního krvácení, chování po nehodě, resuscitace - to vše za pomocí improvizovaných prostředků k ošetření zraněných. Ve II. kategorii se naši ţáci ve sloţení: M. Votava, M. Pospíšilík, K. Molková a A. Jedličková umístili na 3. místě. Všem soutěţícím děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Eva Doleţelíková 4

5 Pálení čarodějnic v Kostelci Ve středu 30. dubna se na kosteleckou myslivnu v odpoledních hodinách slétli místní i sousedské, malé i větší čarodějnice a čarodějové, aby si poměřili své síly při různých soutěţích, které si pro ně připravili ţáci i učitelský sbor ZŠ Kostelec u Holešova ve spolupráci s kulturní komisí obce, SDH a maminkami z Rady rodičů. Za svoji snahu a výkony byli oceněni sladkou odměnou, čekala na ně i připravená tombola. Chybět samozřejmě nemohla ani typická hořící hranice, na které sice neskončila ţádná z přítomných čarodějnic, ale špekáček z ní chutnal přímo báječně! Příjemné odpoledne pak všichni společně zakončili rejděním na tanečním parketu. Paní Votavová Dopravní projekt v Kostelci u Holešova V letošním školním roce jsme uspořádali pro ţáky naší kostelecké školy celoškolní dopravní projekt, do něhoţ se zapojili všichni od nejmladších aţ po ty nejstarší. Dopravní projekt probíhal na místním sportovním areále, kde na ţáky čekalo několik stanovišť. Na jednom z nich si ověřili své znalosti z pravidel silničního provozu formou písemného testu, na stanovištích první pomoci měli moţnost ošetřit drobná poranění a zafixovat zlomeniny končetin, pod odborným vedením studentky střední zdravotnické školy prováděli resuscitaci zraněného. Zajímavým stanovištěm se stalo pro ţáky stanoviště profesionálních hasičů z Holešova, kteří předvedli své prostředky vyprošťovací techniky pouţívané při dopravních nehodách na silnicích. Od příslušníků dopravní policie města Hulína si ţáci prohlédli vybavení sluţebního vozidla, seznámili se s donucovacími prostředky typu zastavovací pás, sluţební obušek, pouta, měli moţnost obléct a vyzkoušet neprůstřelnou vestu, pod jejíţ tíhou se některým podlamovala kolena. Neméně záţitkové se stalo stanoviště hasičky dobrovolnice ta předváděla, jak funguje hašení dţberovkou, coţ si děti ve dvojicích s nadšením ověřovaly. Součástí dopravního projektu byla vycházka po regionu obce, kdy ţáci vyhodnocovali obzvlášť nebezpečná místa a pod vedením svých učitelů je zaznamenávali do předem připravené mapky. 5

6 Závěrečná část projektového dopoledne patřila jízdě zručnosti a byla připravena pro ţáky II.stupně, kteří se do ní předem přihlásili. Tito cyklisté pak zdolávali na svých kolech trať s nachystanými překáţkami. Věřím, ţe tento den byl pro děti nejen příjemně stráveným dopolednem, ale ţe přispěl k rozvoji teoretických a praktických znalostí a dovedností. Doufám také, ţe zásluhou takovýchto akcí budou silnice pro naše děti bezpečnější. Eva Doleţelíková, uč. 4. třídy Vše nejlepší, naše maminky! V pátek 16. května se v kostelecké Sokolovně konala školní akademie ke svátku všech maminek. Vystupovali zde jak malí prvňáčci, tak velcí deváťáci. Kaţdá třída si připravila opět originální program, nechyběly taneční kousky či vtipné scénky. Šesťáci se nechali inspirovat stále nesmírně romantickým hlavním městem Francie, osmáci ukázali, jak můţe dopadnout třídní sraz po 50 letech. Páťáci nás přesvědčili, ţe zametání koštětem není ţádná nuda, kluci ze čtvrté třídy předvedli jejich hudební talent, prvňáčci zase jejich hraní s pastelkami. Krásnou písničku maminkám darovala Stázka Hermannová, na klávesy zahrála Anna Bartáková. Známé melodie nám připomněl i malý pěvecký sbor, doprovázený panem ředitelem. Nakonec vystoupila 9. třída s jejich nasazením pro tanec, a tím tak zakončila tohle, podle mě ve velmi vydařené, páteční odpoledne. Štěpánka Zanášková IX. tř. 6

7 Vítáme vás v pohádce! 20. června se náš známý kostelecký les proměnil na les plný pohádkových postav. Cesta tam vedla ze starého hřiště. Ţáci 9. třídy pozvali školky z okolních vesnic a ţáky z 1. stupně ZŠ. Po lese bylo rozmístěno celkem 9 stanovišť, kde na děti čekaly pohádkové bytosti, jako byly včelka Mája a její dobrý přítel Vilík, Jeníček a Mařenka, zlé čarodějnice Gertrůda a Grizelda nebo Křemílek a Vochomůrka. Děti se musely vypořádat s různými nástrahami a úkoly, aby zachránily princeznu, která byla zakletá v ţábu v zámku za lesem. Všichni byli odměněni sladkostmi a nakonec zazpívaly svou oblíbenou písničku. Dětem se velmi líbily úkoly, které plnily u Asterixe a Obelixe, ovšem nejvíce se bály čarodějnic a loupeţníků. Deváťáci si u příprav této akce i u její realizace uţili spoustu legrace a nakonec byli rádi, ţe vše dopadlo dobře. A tak to má být. Dominika Planková, Simona Popelová IX. tř. Dějepisná olympiáda V letošním školním roce proběhl jiţ 43. ročník celostátní dějepisné olympiády, které se zúčastnili ţáci 8. a 9. tříd různých základních škol a 1. a 2. tříd víceletých gymnázií. Tematické zaměření tohoto ročníku znělo,,město V PROMĚNÁCH ČASU, coţ je dost široký pojem. Jen pro přiblíţení, objevovaly se zde věci jako vznik a vývoj měst, ţivot ve městech, město jako středisko obchodu, řemesel, vzdělanosti, městské stavby, městské symboly, znaky a to napříč celou historií. Soutěţící nejprve absolvovali školní kolo, dále okresní kolo, kde jsem se umístila 8. Do krajského kola se poté dostalo jen pár nejlepších. Zde jsem byla na 4. místě. Z tohoto kola pak postoupilo jen tolik soutěţících, aby v ústředním, tedy celostátním kole bylo pouze 35 účastníků. V testech nebylo zařazeno jen učivo ze základních škol, ale i středoškolská témata a literatura. I proto jsem si musela vypůjčit několik publikací v knihovnách nebo od známých. Nicméně čas, který jsem této aktivitě věnovala, rozhodně nepovaţuji za promrhaný. Vţdyť historie je učitelkou ţivota, jak pravil Marcus Tullius Cicero. Štěpánka Zanášková, IX tř. 7

8 Zájezd do Polska Dne se mohlo 10 ţáků z 8. nebo 9. tř. zúčastnit poznávacího zájezdu do Polska, mezi nimiţ jsem byla i já. Museli jsme si přivstat, protoţe odjezd byl v 6:30. Cesta byla dlouhá, ale to nám nevadilo! Napřed jsme se jeli podívat do Věličky, coţ byly doly, kde se dříve těţila sůl. Procházeli jsme různými chodbičkami, které byly opravdu slané, o tom jsme se mohli na vlastní chuť přesvědčit. Provázela nás průvodkyně, která nám vyprávěla o historii dolů, a také jsme shlédli projekci, která nám přiblíţila, s jakými ţivly se museli horníci potýkat. Také jsme byli v podzemní kapli, která byla celá jak jinak neţ ze soli. Po důkladném prohlédnutí dolů jsme jeli do Krakova. Ještě neţ jsme došli ke kouzelnému královskému hradu Wawel, uchvátil nás kovový drak, který před námi dokonce 4x chrlil oheň. Pan Kočí nám vysvětlil, ţe kdyţ někdo pošle dárcovskou SMS, tento drak začne chrlit oheň. Potom jsme šli na nádvoří hradu a pořádně si ho prohlédli. Dále jsme se vydaly směr Bjalsko-Bjalá, kde jsme měli hodinu rozchod, abychom si mohli koupit pro Polsko typické Krowky. Po vyčerpávajícím nákupu jsme si sedli do autobusu a přemýšleli nad tím, za jak dlouho uţ budeme leţet v posteli. Do Kostelce jsme přijeli ve 23:30. Myslím, ţe nejenom já, ale i ostatní si tento den v Polsku, nabytý aţ po strop, dozajista uţili. Anna Bartáková VIII. tř. 8

9 Návštěva TYMY Holešov Zajímavé záţitky si odnesli ţáci 4. a 5. ročníku naší školy z návštěvy holešovského volnočasového střediska TYMY, kde vystupoval valašský soubor písní a tanců Rusava spolu s folklorním souborem Zrníčko z Holešova. Nejenţe byli všichni vzornými posluchači, ale společně jsme si zatančili a zazpívali spoustu lidových písní. Programem si děti připomenuly dodrţování krajových zvyků a tradic především těch velikonočních - s ukázkami pletení pomlázky a barvení kraslic. Doleţelíková Eva Návštěva zemědělského podniku v Horní Moštěnici Ţáci naší kostelecké školy ze třídy navštívili propagační akci, kterou organizoval zemědělský podnik SALIX MORAVA v nedaleké obci Horní Moštěnice. Cílem této akce bylo představit fungující novodobé zemědělství. Především chlapce zaujala moderní zemědělská technika, ţáci určovali zemědělské plodiny a získávali informace o jejich dalším zpracování. Byla zde k vidění domácí zvířata všeho druhu, která o sobě dávala vědět hlasitým pokřikem a nabízela se k pohlazení a pomazlení. Velkému zájmu dětí se těšilo stanoviště -jízda na koni. Vidět totiţ svět 9

10 z koňského sedla chtěli téměř všichni. Znalostní soutěţ v závěru exkurze byla spojena s předáváním věcných cen pro ty nejlepší. Protoţe děti jsou v dnešní době ochuzeny o zkušenosti, co je to skutečné hospodaření, stala se exkurze do zemědělského podniku zajímavým záţitkem a přínosem pro kaţdého jedince. Doleţelíková Eva, uč. 4. třídy KOSTELECKÁ OLYMPIÁDA aneb DĚTSKÝ DEN NA MYSLIVNĚ Dne 31. května 2014 uspořádala Rada rodičů při Základní škole Kostelec u Holešova další z akcí určenou nejen pro děti naší základní školy. Sportovní odpoledne odstartoval slavnostní průvod olympioniků z blízkého i dalekého okolí a zapálení olympijského ohně, po kterém se uţ sportovci rozutekli na jednotlivá sportovní kolbiště, aby změřili své síly při jejich zdolávání. Čekala je atletika, gymnastika, cyklistika, parkur, ale i hokej a lyţování a spousta dalších disciplín, po jejichţ zvládnutí čekala na všechny sportovce sladká a voňavá medaile a velké mnoţství cen a odměn, které mohli získat výměnou za vybojované body v olympijském obchůdku. Kromě toho byl pro všechny připraven i bohatý doprovodný program, v rámci kterého bylo připraveno malování na obličej, projíţďka na koních, vystoupení maţoretek z Holešova či ukázka 10

11 bojového sportu AIKIDO. Děkujeme všem, kteří se spolu s námi na pořádání akce podíleli, také sponzorům a doufáme, ţe se akce hlavně našim dětem líbila a přejeme jim pohodové prázdniny se spoustou nezapomenutelných záţitků a těšíme se na setkání s nimi i při dalších akcích v novém školním roce. maminky z Rady rodičů Doktorská pohádka Divadelní soubor Klíček si letos připravil představení s názvem Doktorská pohádka od Karla Čapka. Příběh byl o zlém kouzelníku Magiáši, kterému zaskočila pecka, a on potřeboval pomoc doktorek. Ty si ho ovšem nejprve pořádně vychutnali a postrašili a pak ho teprve operovaly. Mezitím však ještě stačily vyléčit vodníka, který trpěl revmatismem, hejkala, který měl nemocné hlasivky a chudinku vílu se zlomenou nohou. Pohádka byla plná komických scén, nechyběly ani písničky. Letos poprvé vedla soubor Mgr. Miluše Václavková a musím přiznat, ţe si s námi uţila opravdu dost. Nicméně všechna naše práce se projevila právě na představeních, které jsme odehráli. A jak uţ to v pohádkách bývá, všechno nakonec dopadlo dobře. Z Klíčku se uţ stala v Kostelci tradice a já mu přeji hodně nových divadelních duší a talentů, kterých není nikdy dost. Protoţe divadlo se musí dělat s láskou, a tomu je příkladem i náš pan ředitel. Doufám tedy, ţe se všichni můţeme těšit na spoustu dalších nových pohádek, které se odehrají na prknech Kostelce. Štěpánka Zanášková IX. tř. 11

12 1) Jaká postava se ti nejvíce líbila? 2) Co tě na této pohádce nejvíce pobavilo/líbilo se ti? 3) Jakou pohádku bys chtěl/a vidět příští rok? Lucie Tkadlčíková I. tř. 1) První doktorka 2) Kulisy z kouzelníkovy sluje 3) Perníková chaloupka Hanka Pospíšilová 2.tř. 1. Doktorky 2. Nejvíce se mi líbilo, jak čaroděj spadl 3. Princezna na hrášku Katka Doláková 2. tř. 1) Vincek 2) Písničky 3) O šípkové růţence Veronika Škrabalová 2.tř. 1. Vodník 2. Vodník, jak přišel do ordinace 3. Shrek KAM JSME LETOS VYRAZILI NA VÝLET? Kaţdoročně si konec školního roku zpříjemňujeme třídními výlety, na kterých si pokaţdé uţijeme spoustu zábavy se svými spoluţáky a třídními učiteli. Prvňáci a druháci se společně vydali na divoký západ. Navštívili totiţ westernové městečko Ranč Kostelany. To 3. a 4. třída se jela pokochat zvířaty, tedy kam jinam neţ do zoo. Pěkný den si uţili v krásné Zoo Lešná. 5. třída strávila celý den v matičce Praze, která je okouzlila svými památkami, které jsou pýchou našeho hlavního města. 12

13 Šestá třída společně se sedmáky navštívila Velehrad a archeologický skanzen Modrá je přenesl do doby Velkomoravské říše. Osmáci cestovali do Brna na hrad Špilberk a prozkoumali jeho opevnění, tzv. kasematy, jejichţ část nechal císař Josef II. přeměnit na obávané a široko daleko známé vězení s mučírnou, která byla nejkrutější z celé Habsburské monarchie. Deváťáci se nechali inspirovat minulým ročníkem a zavítali do Ostravy, kde na ně čekala exkurze o vysoké peci, v níţ se taví ţelezná ruda. Prázdninový rébus Ze školních lavic Na stromy nelezeme proto, ţe by se při pádu mohla zlomit větvička. Z ovoce mám nejraději ovocnou zmrzlinu. Maliny najdete na pasece za myslivnou, kde jsou nejvíce zralé, a proto uţ tam nejsou. Zelenina se liší od ovoce tím, ţe je zralá, i kdyţ je dosud zelená. Nejlepší čas k česání ovoce je tehdy, kdyţ je sousedův pes přivázaný. 13

14 CO ČEKÁ NAŠE DEVÁŤÁKY? Deváťáci se uţ těší na prázdniny, ale co bude po nich? Nastoupí na novou školu a stanou se z nich zase prváci. Popřejme jim hodně štěstí a úspěchů na školách, kam se zdárně dostali. Tady je pro vás seznam, kde kaţdý z nás bude pokračovat. Anastázie Hermannová Střední zdravotnická škola Kroměříţ Roman Solař Střední škola hotelová a sluţeb Kroměříţ, obor gastronomie Marcel Ţák COPT Kroměříţ, obor elektrikář Ondřej Páník COPT Kroměříţ, obor mechanik, seřizovač Lukáš Batoušek COPT Kroměříţ, obor mechanik, seřizovač Zuzka Szeifová Střední škola hotelová a sluţeb Kroměříţ, obor hotelnictví Vendula Pagáčová Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín, obor Veřejnoprávní činnost Jakub Procházka Střední škola obchodní a technická Zlín, obor zedník Pavel Botek Střední průmyslová škola Zlín, obor mechanik, seřizovač Eliška Weinlichová Střední průmyslová škola Hranice, obor poţární ochrana Zuzana Podlipná Střední zdravotnická škola Hranice a odloučené pracoviště Přerov Dominika Planková Střední zdravotnická škola Hranice a odloučené pracoviště Přerov Adéla Kojecká Střední škola technická Kouřilova 8 Přerov, obor optik, jemný mechanik Adriana Bunčová Střední škola Technická Kouřilova 8 Přerov, obor optik, jemný mechanik Jakub Bolf Obchodní akademie Přerov, obor firemní management Simona Popelová Obchodní akademie Přerov, obor firemní management Tereza Šidlíková Střední škola gastronomie a sluţeb Přerov, obor kadeřnice Štěpánka Zanášková Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, obor asistent zubního technika Takţe - zbývá uţ jen vykročit tou správnou nohou!!! 14

15 PRÁZDNINOVÁ ANKETA 1) Jaké máš plány na prázdniny? 2) Na co se nejvíc těšíš? 3) Byl/a jsi uţ někdy na táboře a pojedeš letos? Matěj Votava 8. tř. 1) Budu si uţívat volna a sportovat. 2) Těším se na letní fotbalovou přípravu. 3) Ano, pojedu na dobrodruţný tábor kousek od Znojma. Veronika Tomaníková 8. tř. 1) Být co nejvíce venku a přečíst hodně kníţek. 2) Ţe se pořádně vyspím a budu mít hodně času. 3) Letos nepojedu, ale byla jsem na koňském táboře. Zuzka Szeifová 9. tř. 1) Budu si uţívat venku s kamarády a jezdit na koupáky. 2) Na dlouhé výlety na in-line bruslích. 3) Na ţádném jsem nebyla a ani letos nepojedu. Denisa Dvořáková 7. tř. 1) Strávím je u babičky a s rodiči pojedu na Rusavu. 2) Těším se na koupaliště a slunečné dny. 3) Ne, nejezdím na tábory. Patrik Moţíš 7. tř. 1) Budu na letní herecké škole v Praze. 2) Na relaxaci doma u bazénu. 3) Ne, pouze na hereckou školu. Matěj Nevřiva 6. tř. 1) Mám v plánu prázdniny prospat 2) Na hasičské závody 3) Ne, nejezdím Zuzana Kříţková 6. tř. 1) Jedu na dovolenou k moři 2) Na moře 3) Byla jsem na koňském táboře, letos nejedu 15

16 PÁR VTIPŮ PRO ZÁBAVU Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: "To, ţe máš 3 z lovu chápu, jsi ještě malý. Ale ţe jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!" Honzík ukazuje otci vysvědčení: "Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl.!" "Já taky ne, včera jsem to našel ve tvých věcech!" "Tak co, Péťo, jak dopadlo vysvědčení?" chce vědět maminka. "To je přece vedlejší, mami, hlavně ţe jsme zdraví." Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka se ptá: "Děti, kdopak ví, kolik je 1 + 2?" Nikdo nic neříká. "Nemusíte se stydět přihlásit. Opravdu nikdo neví?" Přihlásí se malá holčička: "Já nevím kolik je 1 + 2, ale vím, ţe je to určitě stejně jako 2 + 1, protoţe operace sčítání je v oboru reálných čísel komutativní." "Pane učiteli, píše se po R vţdy tvrdé Y?" "Ne. Například ve slově 'trouba' se po R píše O!" Učitelka: "Jak se zdraví lidé v Německu?" Ţák: "Německy?" Tři ţáci stojí za trest na chodbě. "Co jste provedli?" ptá se inspektor. První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna." Druhý: "Já také." "A co Ty?" "Já jsem Josef Houba." Karel říká tatínkovi: "Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil!" "Jo? A na co se paní učitelka ptala?" "Kdo nemá domácí úkol." "Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů." "A pomohlo to?" "To se ví, dneska přišla špinavá celá třída." REDAKČNÍ RADA: Štěpánka Zanášková,Dominika Planková,Nikol Ilgnerová,Simona Popelová,Adéla Ilgnerová,Jakub Zeman. a hurá na prázdniny!!! 16

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér 1. září - Hola, hola, škola volá!!! Příjemné a lenošivé prázdninové

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace

Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Projektový den na téma Škola v Evropě, Evropa ve škole Soutěž vyhlášena Domem zahraničních služeb, Praha Evropa očima chanovských dětí Cíl: Hlavním

Více

Týden mexické kuchyně

Týden mexické kuchyně Květen 2008 Školení emoční inteligence Ve dnech 1. a 2. 5. absolvovali učitelé naší školy seminář věnovaný rozvoji emoční inteligence. Vedla ho MgA. Irena Swiecicki, která se této problematice již řadu

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle LEDEN Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH KDY: 4. 1. 2011 KDE: Hřiště u střediska VEDOUCÍ: Michal Šimáček ÚČASTNÍCI: 1. Filip Caránek, 2. Dušan

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

č. 9 říjen 2015 Školní AKTOVKA OBSAH

č. 9 říjen 2015 Školní AKTOVKA OBSAH Školní OBSAH Úvod... 3 Poděkování naší škole... 4 Žákovská rada (ŽR)... 5 Okénko žákovské rady (ŽR)... 6 Akce ŽR pro měsíc říjen prosinec... 7 Moje prázdniny... 8 Opékání párků... 9 Jak si PŠ 1.A opekla

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 11/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října, a plán práce na listopad 2015. Liga mistrů

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

5. vydání - květen 2007. Čarodějnice

5. vydání - květen 2007. Čarodějnice / 5. vydání - květen 2007 Dne 23.4. proběhly přijímací pohovory pro vycházející žáky. Všichni uspěli, byli přijati. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů na učilištích a středních školách. Dílenská soutěž

Více