Metodika k vyhlášce o uve ej ování vyhlášení pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika k vyhlášce o uve ej ování vyhlášení pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele"

Transkript

1 Metodika k vyhlášce o uve ej ování vyhlášení pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj R Odbor ve ejného investování Starom stské nám. 6, Praha 1, I : Poslední aktualizace verze 3

2 OBSAH 1. EL A ROZSAH POUŽITELNOSTI METODICKÉHO DOKUMENTU LEGISLATIVNÍ RÁMEC UVE EJ OVÁNÍ INFORMACÍ O VE EJNÝCH ZAKÁZKÁCH DOKUMENTU Ú EL DOKUMENTU ROZSAH POUŽITELNOSTI DOKUMENTU UVE EJN NÍ VYHLÁŠENÍ VE V STNÍKU VE EJNÝCH ZAKÁZEK DORU ENÍ VYHLÁŠENÍ K UVE EJN NÍ FORMULÁ E PRO UVE EJN NÍ VYHLÁŠENÍ UVE EJ OVÁNÍ VYHLÁŠENÍ V JEDNOTLIVÝCH DRUZÍCH ZADÁVACÍCH ÍZENÍ Otev ené ízení Užší ízení Jednací ízení s uve ejn ním Jednací ízení bez uve ejn ní Sout žní dialog Zjednodušené podlimitní ízení Zvláštní postupy Sout ž o návrh Zrušení zadávacího ízení UVE EJ OVACÍ POVINNOSTI VYBRANÉHO UCHAZE E P I VÝB RU SUBDODAVATELE V ÍPAD VE EJNÉ ZAKÁZKY V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPE NOSTI OPRAVY ÚDAJ V UVE EJN NÝCH VYHLÁŠENÍCH UVE EJN NÍ NA PROFILU ZADAVATELE INFORMACE A DOKUMENTY UVE EJ OVANÉ NA PROFILU ZADAVATELE Zadávací ízení a uve ejn ní na profilu zadavatele Požadavky na dokumenty a informace uve ejn né na profilu zadavatele Uve ej ování informací o ve ejné zakázce v podob strukturovaných dat POŽADAVKY NA NÁLEŽITOSTI PROFILU ZADAVATELE Ov ení identity zadavatele, p ípadn o identity provozovatele profilu Záznamy o stavu profilu zadavatele a úkonech na profilu zadavatele Certifikace profilu zadavatele íloha. 1 ( k bodu Metodiky íloha. 2 ( k bodu Metodiky) Strana 2/25

3 1. Ú el a rozsah použitelnosti metodického dokumentu 1.1 Legislativní rámec uve ej ování informací o ve ejných zakázkách dokumentu Uve ej ování a zp soby uve ej ování jsou stanoveny zákonem. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen ZVZ ) a vyhláškou. 133/2012 Sb., o uve ej ování vyhlášení pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele (dále jen vyhláška ). Pro uve ej ování ve V stníku ve ejných zakázek (dále jen V stník ) jsou vzory formulá stanoveny vyhláškou a Provád cím na ízením Komise (EU). 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formulá e pro zve ej ování oznámení v oblasti zadávání ve ejných zakázek a kterým se zrušuje na ízení (ES). 1564/ Ú el dokumentu elem tohoto metodického dokumentu je: poskytnout zadavatel m praktický návod, jak postupovat p i uve ejn ní informací a dokument ve V stníku ve ejných zakázek a na profilu zadavatele poskytnout zadavatel m praktické informace k náležitostem profilu zadavatele 1.3 Rozsah použitelnosti dokumentu Tento metodický dokument je ur en pro: zadavatele dle ustanovení 2 ZVZ, vybrané uchaze e, kte í postupují dle ustanovení odst b ZVZ, odbornou a širokou ve ejnost ú astnící se aplika ní praxe ZVZ. Z hlediska kategorií ve ejných zakázek dle výše jejich p edpokládané hodnoty se tento metodický dokument vztahuje na: ve ejné zakázky malého rozsahu 1, podlimitní ve ejné zakázky, nadlimitní ve ejné zakázky. Z hlediska druh proces se tento metodický dokument vztahuje na: všechny druhy zadávacích ízení dle 21 ZVZ, dynamický nákupní systém dle 93 ZVZ, sout ž o návrh dle 102 ZVZ, 1 v rozsahu povinností stanovených 147a, odst.1) písm. a) Strana 3/25

4 2. Uve ejn ní vyhlášení ve V stníku ve ejných zakázek stník ve ejných zakázek je p ístupný na internetových stránkách: Doru ení vyhlášení k uve ejn ní Vyhlášení k uve ejn ní nebo požadavky na úpravu již uve ejn ného vyhlášení jsou doru ována písemn, a to v listinné nebo v elektronické podob provozovateli V stníku ve ejných zakázek (dále také V stník ), kterým je na základ koncesní smlouvy spole nost NESS Czech s.r.o. (dále jen provozovatel ) a) Vyhlášení v listinné podob musí být podepsán fyzickou osobou oprávn nou k podepisování za zadavatele nebo vybraného uchaze e (dále jen zadavatel ), pop ípad opat en otiskem razítka, pokud je otisk razítka sou ástí užívané formy podepisování zadavatele nebo vybraného uchaze e. Vyhlášení se doru ují prost ednictvím držitele poštovní licence podle zákona o poštovních službách, pop. prost ednictvím osoby, která provádí p epravu zásilek (kurýrní služba) na adresu: NESS Czech s.r.o., V stník ve ejných zakázek, V Parku 2335/20, Praha 4 nebo osobním doru ením na shora uvedenou adresu provozovatele. b) Vyhlášení v elektronické podob musí být podepsáno zaru eným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vystaveným pro osobu oprávn nou k podepisování za zadavatele 2. Vyhlášení v elektronické podob m že být provozovateli doru ena: 1. prost ednictvím Informa ního systému datových schránek do datové schránky ID: 3rdzwpj ozna ené VE EJNÉ ZAKÁZKY UVE EJ OVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj). Zadavatel do údaje V c datové zprávy uvede: "IS VZ US - UVE EJN NÍ OZNÁMENÍ". Formát datových zpráv stanoví vyhláška a jsou p ípustné formáty pdf a xml. Soubor ve formátu pdf (Portable Document Format) zadavatel vytvo í vypln ním p íslušného vzoru off-line elektronického formulá e, který je k dispozici na internetových stránkách V stníku v menu Podání formulá e k uve ejn ní a uložením souboru ve formátu pdf na lokální disk PC. Soubor ve formátu xml (Extensible Markup Language Document) zadavatel vytvo í vypln ním íslušného vzoru on-line elektronického formulá e, který je k dispozici na internetových stránkách V stníku v menu Podání formulá e k uve ejn ní a uložením souboru ve formátu xml na lokální disk. Takto vytvo ený soubor pak zadavatel odešle prost ednictvím datové schránky 2. elektronickými prost edky podle 149 zákona na elektronickou adresu podatelny provozovatele. Formát soubor doru ovaných na elektronickou podatelnu provozovatele je totožný s formáty uvedenými v odstavci prost ednictvím dálkového p ístupu p ímým vypln ním elektronického formulá e v informa ním systému (V stníku) s využitím internetové aplikace. Zadavatel má možnost vyplnit on-line vzor íslušného formulá e a odeslat formulá p ímo prost ednictvím aplikace. Zadavatel zvolí, zda provede svoji registraci v systému i odešle formulá jako neregistrovaný uživatel systému. Je doporu eno provést registraci uživatele, nebo registrovaný uživatel má možnost formulá uložit, má p ehled o všech svých formulá ích (rozpracovaných, odeslaných, uve ejn ných) a má možnost vytvo it kopii uloženého formulá e a vytvo it formulá nový se stejnými daty což je výhodné nap. p i odesílání opravného formulá e, ve kterém zadavatel pouze opraví informace, které jsou p edm tem opravy a nemusí vypl ovat znovu celý formulá. Zadavatel má rovn ž možnost vyplnit off-line vzor p íslušného formulá e a odeslat formulá ímo prost ednictvím V stníku. P ed odesláním off-line formulá e prost ednictvím rozhraní 2 pro podpis formulá e v on-line a off-line podob je nutné mít nainstalován soubor Java_nastaveni.exe, který upraví soubor bezpe nostních pravidel Javy tak, aby umož ovaly použití certifikát typu SHA-2. Soubor je ke stažení na internetových stránkách V stníku Strana 4/25

5 stníku je doporu eno formulá na tomto rozhraní nejprve uložit, aby prob hla validace formulá e systémem a p ed odesláním provést kontrolu vypln ných údaj. 4. prost ednictvím dálkového p ístupu s využitím datového rozhraní informa ního systému. Zadavatel odesílá vyhlášení k uve ejn ní pomocí elektronického nástroje, který využívá pro zadávání ve ejných zakázek. Tento elektronický nástroj má vytvo eno datové rozhraní, které umož uje komunikaci s V stníkem. Provozovatel V stníku je povinen potvrdit zadavateli p ijetí a uve ejn ní formulá e ve V stníku. Potvrzení odesílá provozovatel em na adresu uvedenou v objednávce k uve ejn ní. Zpráva musí být podepsána zaru eným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a obsahovat min. následující informace: druh formulá e (nap. Oznámení o zakázce), Název vyhlášení (název VZ, sout že o návrh, apod.), datum odeslání do V stníku, datum uve ejn ní ve V stníku, datum odeslání do Ú edního v stníku Evropské unie (bylo-li požadováno) a eviden ní íslo formulá e, pod kterým byl uve ejn n ve V stníku. Podrobn jší informace o V stníku a podmínky uve ej ování (nap. provozní ád, ceník služeb za uve ejn ní vyhlášení) jsou uve ejn ny na internetových stránkách V stníku 2.2 Formulá e pro uve ejn ní vyhlášení Vzory formulá stanovené Provád cím na ízením Komise (EU). 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formulá e pro zve ej ování oznámení v oblasti zadávání ve ejných zakázek a kterým se zrušuje na ízení (ES). 1564/2005: F01-Oznámení p edb žných informací F02-Oznámení o zakázce F03-Oznámení o zadání zakázky F04-Pravidelné p edb žné oznámení ve ejné služby F05-Oznámení o zakázce - ve ejné služby F06-Oznámení o zadání zakázky - ve ejné služby F07- Systém kvalifikace ve ejné služby F08-Oznámení na profilu kupujícího F09-Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému F10-Koncese na stavební práce F11-Oznámení o zakázce zakázka zadávaná koncesioná em, který není ve ejným zadavatelem F12-Oznámení o ve ejné sout ži na ur itý výkon F13-Výsledek ve ejné sout že na ur itý výkon F15-Oznámení o dobrovolné pr hlednosti ex ante F16-Oznámení p edb žných informací - obrana a bezpe nost F17 Oznámení o zakázce - obrana a bezpe nost F18 Oznámení o zadání zakázky - obrana a bezpe nost F19- Oznámení o subdodávce- obrana a bezpe nost íslušné formulá e použije zadavatel pro podlimitní i nadlimitní ve ejné zakázky. U podlimitních ve ejných zakázek je povinností zadavatele uve ejnit vyhlášení (formulá ) ve V stníku. Toto uve ejn ní zajiš uje provozovatel na základ objednávky zadavatele. U nadlimitních ve ejných zakázek je povinností zadavatele uve ejnit vyhlášení (formulá ) ve V stníku a v Ú edním v stníku Evropské unie (TED), v p ípad ve ejné zakázky na služby podle p ílohy. 2 k zákonu. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách se v TED uve ej uje pouze oznámení o výsledku zadávacího ízení nebo oznámení týkající se sout že o návrh. Uve ejn ní ve V stníku zajistí provozovatel na základ Strana 5/25

6 objednávky zadavatele a byl-li v objednávce uveden požadavek uve ejn ní vyhlášení v TED, provozovatel zajistí odeslání vyhlášení do TED. Zadavatel má i možnost uve ejnit vyhlášení v TED p ímo prost ednictvím adu pro ú ední tisky; v takovém p ípad však zadavatel musí zajistit, aby k uve ejn ní vyhlášení ve stníku nedošlo p ed odesláním vyhlášení do TED. Uve ej uje-li zadavatel informace o ve ejných zakázkách prost ednictvím elektronického nástroje, musí zajistit, aby informace byly prost ednictvím elektronického nástroje uve ejn ny až po uve ejn ní ve V stníku. Vzory formulá stanovené vyhláškou.133/2012 o uve ej ování vyhlášení pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele: F51-Zrušení zadávacího ízení /sout že o návrh F52-Oznámení profilu zadavatele F53-Zrušení profilu zadavatele F54-Souhrn oznámení o zadání zakázek na základ rámcové smlouvy Shora uvedené formulá e stanovené vyhláškou. 133/2012 Sb. se uve ej ují pouze ve V stníku a nelze požadovat na provozovateli jejich odeslání do TED. V p ípad zrušení nadlimitní ve ejné zakázky zadavatel zašle formulá F51 Zrušení zadávacího ízení/sout že o návrh provozovateli, který zajistí uve ejn ní informací v TED zp sobem požadovaným Ú adem pro ú ední tisky EU. Upozorn ní: Ú ad pro ú ední tisky EU u formulá, kterými zadavatel zahajuje zadávací ízení ( F02- Oznámení o zakázce, F05- Oznámení o zakázce ve ejné služby, F12 Oznámení o ve ejné sout ži na ur itý výkon, F17 Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpe nosti), neuve ej uje p ípadné opravy vyhlášení, pokud opravný formulá obdrží po lh pro podání nabídek uvedené v ádném formulá i. Provozovatel V stníku má dle ZVZ lh tu 5 dn ( pro elektronické podání) pop. 12 dn ( pro listinné podání) pro uve ejn ní vyhlášení ( t.j. i pro odeslání k uve ejn ní do TED) a stejné lh ty jsou aplikovány i Ú adem pro ú ední tisky EU. Zadavatel by m l proto vždy odeslat k uve ejn ní opravný formulá v dostate ném asovém p edstihu. Podrobné pokyny k vypln ní formulá a objednávky, která je sou ástí každého formulá e, jsou uve ejn ny na internetových stránkách V stníku. 2.3 Uve ej ování vyhlášení v jednotlivých druzích zadávacích ízení Otev ené ízení Ve ejný zadavatel uve ejní formulá Oznámení p edb žných informací pro všechny nadlimitní a podlimitní ve ejné zakázky 3.Sou ástí Oznámení p edb žných informací je od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky, ve kterém uvede alespo plánovaný cíl nebo o ekávaný budoucí stav po spln ní smlouvy na ve ejnou zakázku, kterého má být prost ednictvím ve ejné zakázky dosaženo a p edpokládaný nebo plánovaný termín dosažení cíle. Od vodn ní ú elnosti ve ejné bude uvedeno pro: - stavební práce - v bod IIA. 8) - Další informace. Pokud text od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky 3 ve ejný zadavatel není povinen uve ejnit p edb žné oznámení v p ípad, kdy zrušil p edchozí zadávací ízení s obdobným p edm tem pln ní podle 84 odst. 1 písm. e) ZVZ t.j. obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka Strana 6/25

7 obsahuje více než 8000 znak, zadavatel dokon í od vodn ní v Oddíle VI. 2). - dodávky nebo služby - v bod IIB. 8) - Další informace. Pokud text od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje více než 8000 znak, zadavatel dokon í od vodn ní v Oddíle VI. 2). Ve ejný zadavatel je oprávn n zahájit zadávací ízení nejd íve 1 m síc od odeslání p edb žného oznámení. V p ípad, že ve ejný zadavatel m ní informace v již uve ejn ném Oznámení p edb žných informací prost ednictvím odeslání opravného formulá e k uve ejn ní, po átek b hu lh ty 1 m síce je vztažen k datu uve ejn ní p vodního ( ádného) Oznámení p edb žných informací. Sektorový zadavatel uve ejní formulá Pravidelné p edb žné oznámení ve ejné služby, pro nadlimitní VZ, které hodlá zadávat v následujících 12 m sících a u kterých hodlá zkrátit lh tu pro podání nabídek. Sektorový zadavatel je oprávn n nahradit uve ejn ní p edb žného oznámení podle 146 a 147 uve ejn ním na profilu zadavatele. V takovém p ípad je sektorový zadavatel povinen elektronickými prost edky zaslat oznámení o uve ejn ní p edb žného oznámení na profilu zadavatele k uve ejn ní podle 146 a 147. Sektorový zadavatel není oprávn n uve ejnit p edb žné oznámení na profilu zadavatele p ed odesláním oznámení k uve ejn ní ve V stníku ve ejných zakázek. Pro oznámení o uve ejn ní p edb žného oznámení na profilu zadavatele použije sektorový zadavatel formulá F08 - Oznámení na profilu zadavatele. Datum odeslání oznámení k uve ejn ní musí být uvedeno na profilu zadavatele. Poznámka: Uve ejn ním Oznámení p edb žných informací ízení. nevzniká zadavateli povinnost zahájit zadávací Ve ejný zadavatel zahajuje zadávací ízení odesláním formulá e Oznámení o zakázce k uve ejn ní. Tím oznamuje zadavatel neomezenému po tu dodavatel sv j úmysl zadat ve ejnou zakázku v daném zadávacím ízení a vyzývá je k podání nabídek dodavatel a k prokázání kvalifikace. Sektorový zadavatel zahajuje zadávací ízení odesláním uve ejn ním formulá e Oznámení o zakázce ve ejné služby. Ve ejný zadavatel odešle do 15 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky 4. Sektorový zadavatel odešle do 30 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky ve ejné služby 4. 4 V p ípad, že zadavatel zadává ve ejnou zakázku rozd lenou na ásti podle 98 ZVZ odesílá souhrnn Oznámení o zadání zakázky (ve ejný zadavatel) nebo Oznámení o zadání zakázky-ve ejné služby (sektorový zadavatel) k uve ejn ní do 15 dn (ve ejný zadavatel) nebo do 30 dn (sektorový zadavatel) pouze v p ípad, že smlouvy byly pro všechny ásti VZ uzav eny ve stejný den nebo v takovém asovém období, aby zadavatele byl schopen splnit lh tu stanovenou zákonem.. V p ípad, že na každou ást ve ejné zakázky je smlouva uzav ena s takovým asovým rozdílem, že zadavatel není schopen splnit lh tu stanovenou zákonem, je zadavatel povinen odeslat Oznámení o zadání zakázky nebo Oznámení o zadání zakázky ve ejné služby postupn pro každou ást zakázky samostatn. Po zadání první zadané ásti (prvních ástí) odešle ádný formulá, pro další ásti pak odesílá informace formou opravných formulá. Ve formulá i uvede v oddíle II.2.1) Celková kone ná hodnota zakázky i zakázek souhrnou hodnotu ástí VZ, které byly k datu odeslání formulá e zadány Strana 7/25

8 2.3.2 Užší ízení Ve ejný zadavatel uve ejní formulá Oznámení p edb žných informací dle bodu Ve ejný zadavatel zahajuje zadávací ízení odesláním formulá e Oznámení o zakázce. Tím oznamuje zadavatel neomezenému po tu dodavatel sv j úmysl zadat ve ejnou zakázku v daném zadávacím ízení a vyzývá je k podání žádosti o ú ast v užším ízení a k prokázání spln ní kvalifikace. Sektorový zadavatel zahajuje zadávací ízení odesláním formulá e Oznámení o zakázce ve ejné služby. Sektorový zadavatel že rovn ž zahájit ízení odesláním Pravidelného p edb žného oznámeníve ejné služby, pokud toto oznámení obsahuje alespo informace uvedené v 88 odst. 2 ZVZ. Ve ejný zadavatel odešle do 15 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky 4. Sektorový zadavatel odešle do 30 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky ve ejné služby Jednací ízení s uve ejn ním Je-li ve ejnému zadavateli ZVZ uložena povinnost uve ejnit p edb žné oznámení, uve ejní formulá Oznámení p edb žných informací dle bodu Ve ejný zadavatel není povinen uve ejnit p edb žné oznámení v p ípad, že v p edchozím otev eném ízení, užším ízení, zjednodušeném podlimitním ízení nebo sout žním dialogu byly podány pouze neúplné nebo nep ijatelné nabídky, podstatn nezm ní zadávací podmínky a zahájí jednací ízení s uve ejn ním bezodkladn po zrušení p edchozího zadávacího ízení nebo v edchozím zadávacím ízení byly ve lh pro podání nabídek podány nabídky, které splnily požadavky podle 69 odst. 5.ZVZ. Ve ejný zadavatel zahajuje zadávací ízení odesláním formulá e Oznámení o zakázce. Tím oznamuje sv j úmysl zadat ve ejnou zakázku. Oznámení jednacího ízení s uve ejn ním je výzvou k podání žádostí o ú ast v jednacím ízení s uve ejn ním a k prokázání spln ní kvalifikace. Oznámení jednacího ízení s uve ejn ním není zadavatel povinen uve ejnit, pokud v p edchozím zadávacím ízení byly ve lh pro podání nabídek podány nabídky, které splnily požadavky podle 69 odst. 5 ZVZ. (V takovém p ípad je zadávací ízení zahájeno odesláním výzvy k jednání). Sektorový zadavatel zahajuje zadávací ízení odesláním formulá e Oznámení o zakázce ve ejné služby. Sektorový zadavatel že rovn ž zahájit ízení odesláním Pravidelného p edb žného oznámeníve ejné služby, pokud toto oznámení obsahuje alespo informace uvedené v 88 odst. 2 ZVZ. Strana 8/25

9 Ve ejný zadavatel odešle do 15 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky 4. Sektorový zadavatel odešle do 30 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky ve ejné služby Jednací ízení bez uve ejn ní Ve ejný zadavatel, pokud je mu uložena povinnost uve ejnit p edb žné oznámení se zd vodn ním elnosti ve ejné zakázky, uve ejní formulá Oznámení p edb žných informací dle bodu Ve ejný zadavatel není povinen uve ejnit p edb žné oznámení v p ípad, že v p edchozím otev eném ízení, užším ízení, zjednodušeném podlimitním ízení i jednacím ízení s uve ejn ním, a v p ípad ve ejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpe nosti rovn ž v p edchozím sout žním dialogu, nebyly podány žádné nebo nevhodné nabídky, a nebo nebyly podány žádné žádosti o ú ast v užším ízení i jednacím ízení s uve ejn ním a v p ípad ve ejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpe nosti rovn ž v sout žním dialogu. edb žné oznámení se rovn ž neuve ej uje, je-li ve ejnou zakázku je nezbytné zadat v krajn naléhavém ípad, nebo jde-li o dodate né dodávky od téhož dodavatele ( 23 odst. 5 písm. b) ZVZ), nebo jde-li o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách a jde-li o dodávky po izované za zvlášt výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci ( 23 odst. 5 písm. d) ZVZ). V p ípad podlimitních ve ejných zakázek se rovn ž p edb žné oznámení neuve ej uje, jde-li o zboží po izované za cenu podstatn nižší, než je obvyklá tržní cena, a podstatn nižší cena je dodavatelem nabízena jen po velmi krátkou dobu. A dále v p ípadech uvedených v 23 odst. 6 až 7 a 9; 23 odst. 10 písm. a) a c) nebo 23 odst 11. Ve ejný zadavatel odešle do 15 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky 4. Sektorový zadavatel odešle do 30 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky ve ejné služby Sout žní dialog Ve ejný zadavatel uve ejní formulá Oznámení p edb žných informací dle bodu Ve ejný zadavatel zahajuje zadávací ízení odesláním formulá e Oznámení o zakázce. V oznámení sout žního dialogu oznamuje ve ejný zadavatel neomezenému po tu dodavatel sv j úmysl zadat ve ejnou zakázku v tomto zadávacím ízení. Oznámení sout žního dialogu je výzvou k podání žádostí o ú ast v sout žním dialogu a k prokázání spln ní kvalifikace. Sektorový zadavatel zahajuje zadávací ízení odesláním formulá e Oznámení o zakázce ve ejné služby. Ve ejný zadavatel odešle do 15 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky. Strana 9/25

10 Sektorový zadavatel odešle do 30 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky ve ejné služby Zjednodušené podlimitní ízení Ve ejný zadavatel je povinen i z ízení profilu zadavatele odeslat k uve ejn ní formulá Oznámení profilu zadavatele a teprve po uve ejn ní profilu ve V stníku je zadavatel oprávn n zahajovat zjednodušená podlimitní ízení (není povinností zadavatele odesílat oznámení profilu zadavatele p ed každým zjednodušeným podlimitním ízením). Ve ejný zadavatel odešle do 15 dn od uzav ení smlouvy k uve ejn ní formulá Oznámení o zadání zakázky Zvláštní postupy Rámcové smlouvy - zadavatel, který uzavírá rámcovou smlouvu, realizuje úkony uve ejn ní p íslušných formulá dle zvoleného druhu zadávacího ízení (a to v etn odeslání Oznámení o zadání zakázky ve ejný zadavatel do 15 dn od uzav ení rámcové smlouvy, nebo Oznámení o zadání zakázky ve ejné služby sektorový zadavatel do 30 dn od uzav ení rámcové smlouvy). Po uzav ení rámcové smlouvy je ve ejný i sektorový zadavatel povinen uve ej ovat oznámení o zadání zakázek na základ rámcové smlouvy (tzv. minitendr ). ZVZ p ipouští dv možnosti uve ejn ní zadání (výsledk ) zakázek na základ rámcové smlouvy: 1. Ve ejný zadavatel odešle k uve ejn ní Oznámení o zadání zakázky do 15 dn od uzav ení smlouvy na každou ve ejnou zakázku zadanou na základ rámcové smlouvy. Sektorový zadavatel odešle Oznámení o zadání zakázky ve ejné služby do 30 dn od uzav ení smlouvy na každou ve ejnou zakázku zadanou na základ rámcové smlouvy. 2. Zadavatel (ve ejný i sektorový) odešle souhrnn výsledky ve ejných zakázek zadaných na základ rámcové smlouvy za p edcházející tvrtletí nejpozd ji do 30 dn od konce p íslušného kalendá ního tvrtletí. Pro uve ejn ní výsledk ve ejných zakázek na základ rámcové smlouvy ve ejný i sektorový zadavatel použije formulá Souhrn oznámení o zadání zakázek na základ rámcové smlouvy. Zadavatel m je doporu eno z d vod snížení administrativní zát že a finan ních náklad zvolit možnost uvedenou v bod 2 - výsledky ve ejných zakázek na základ rámcové smlouvy uve ej ovat souhrnn na íslušné kalendá ní tvrtletí. V p ípad, že se jedná o rámcovou smlouvu uzav enou s jedním dodavatelem a zakázky zadané na základ rámcové smlouvy ( minitendry ) mají identický p edm t pln ní, lze p i vypln ní formulá e Souhrn oznámení o zadání zakázek na základ rámcové smlouvy uvést v oddíle 4 údaje o ve ejných zakázkách (minitendrech) souhrnn a není t eba oddíl 4 vypl ovat zvláš pro každý minitendr.. Obdobn m že postupovat zadavatel v p ípad rámcové smlouvy uzav ené s více uchaze i, pokud minitendry zadává postupem dle 92 odst. 2 a je-li p edm t pln ní identický. Oddíl 4 formulá e vyplní ve vztahu ke každému uchaze i, kterému byly v daném období zadány zakázky souhrnn. Strana 10/25

11 Dynamický nákupní systém (DNS) - p i zavedení DNS postupuje zadavatel až do okamžiku zadávání ve ejných zakázek v DNS v souladu s pravidly otev eného ízení. P i zadávání (jednotlivé) ve ejné zakázky na základ DNS zadavatel nejprve uve ejní zjednodušené oznámení prost ednictvím formulá e Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému. Po zadání ve ejné zakázky v DNS zadavatel uve ejní zadání ve ejné zakázky. V p ípad dynamického nákupního systému ZVZ p ipouští dv možnosti uve ejn ní zadání (výsledk ) zakázek: 1. Ve ejný zadavatel odešle k uve ejn ní Oznámení o zadání zakázky do 15 dn od uzav ení smlouvy na každou ve ejnou zakázku zadanou v DNS. Sektorový zadavatel odešle do 30 dn od uzav ení smlouvy na každou ve ejnou zakázku zadanou v DNS Oznámení o zadání zakázky ve ejné služby. 2. Zadavatel (ve ejný i sektorový) odešle souhrnn výsledky ve ejných zakázek zadaných v DNS za edcházející tvrtletí nejpozd ji do 30 dn od konce p íslušného kalendá ního tvrtletí. Pro uve ejn ní výsledk ve ejných zakázek v DNS ve ejný i sektorový zadavatel použije formulá Souhrn oznámení o zadání zakázek na základ rámcové smlouvy. Zadavatel m je doporu eno z d vod snížení administrativní zát že a finan ních náklad zvolit možnost uvedenou v bod 2 - výsledky ve ejných zakázek v DNS uve ej ovat souhrnn na p íslušné kalendá ní tvrtletí Sout ž o návrh Zadavatel (ve ejný i sektorový) zahajuje sout ž o návrh uve ejn ním formulá e Oznámení o ve ejné sout ži na ur itý výkon. V oznámení sout že o návrh oznamuje zadavatel neomezenému po tu zájemc sv j úmysl realizovat sout ž o návrh. V p ípad otev ené sout že o návrh zadavatel stanoví lh tu pro podání návrh, v p ípad užší sout že o návrh zadavatel stanoví lh tu, ve které mohou zájemci o ú ast v sout ži o návrh podat žádost o ú ast. Výsledky sout že o návrh zadavatel (ve ejný i sektorový) uve ejní prost ednictvím formulá e Výsledky ve ejné sout že na ur itý výkon do 15 dn od rozhodnutí o výb ru nejvhodn jšího návrhu Zrušení zadávacího ízení Ve ejný i sektorový zadavatel je povinen odeslat formulá Zrušení zadávacího ízení/sout že o návrh nejpozd ji do 3 dn ode dne p ijetí rozhodnutí o zrušení zadávacího ízení nebo sout že o návrh. Formulá je ve ejný zadavatel povinen odeslat i v p ípad zjednodušeného podlimitního ízení. Tato povinnost neplatí pouze pro jednací ízení bez uve ejn ní a ízení na základ rámcové smlouvy (tzv. minitendry ). V p ípad, že zadavatel zadává ve ejnou zakázku rozd lenou na ásti podle 98 ZVZ a zrušil jednu i více ástí ve ejné zakázky, nikoliv celou zakázku, je povinen odeslat formulá Zrušení zadávacího ízení/sout že o návrh na každou zrušenou ást ve ejné zakázky Poznámka: Obdobn postupuje zadavatel v p ípad ve ejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpe nosti, p i uve ej ování informací o ve ejných zakázkách použije p íslušné formulá e (F16- Oznámení p edb žných informací - obrana a bezpe nost, F17 Oznámení o zakázce - obrana a Strana 11/25

12 bezpe nost,f18 Oznámení o zadání zakázky - obrana a bezpe nost). P i zrušení zadávacího ízení odešle formulá Zrušení zadávacího ízení. 2.4 Uve ej ovací povinnosti vybraného uchaze e p i výb ru subdodavatele v p ípad ve ejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpe nosti Vybraný uchaze je povinen uve ejnit oznámení o subdodávce v p ípad, že p edpokládaná hodnota ásti ve ejné zakázky, kterou má plnit subdodavatel, dosahuje nejmén finan ního limitu stanoveného na ízením vlády Sb., o stanovení finan ních limit pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách, o vymezení zboží po izovaného eskou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finan ní limit, a o epo tech ástek stanovených v zákon o ve ejných zakázkách v eurech na eskou m nu, ve zn ní 474/2009 Sb., 276/2011 Sb., 447/2011 Sb., 386/2012 Sb. 2.5 Opravy údaj v uve ejn ných vyhlášeních Zadavatel, který požaduje úpravu uve ejn ného vyhlášení, znovu vyplní p íslušný formulá a zm ní v n m údaje, které požaduje upravit. Takto uve ejn ný formulá bude ve V stníku ozna en jako opravný a bude vytvo ena vazba s p vodn uve ejn ným formulá em (tzv. ádným). Pro vytvo ení vazby je zadavatel povinen vyplnit v objednávce uve ejn ní informací ve V stníku eviden ní íslo ve ejné zakázky (p edchozího uve ejn ní) a kod pro související formulá. Bez vypln ní tohoto údaje bude ve V stníku pohlíženo jako na nové podání a nebude zajišt na návaznost opravného formulá e na d íve uve ejn ný ádný formulá. Pozn: eviden ní íslo ve ejné zakázky a kod pro související formulá je rovn ž t eba vyplnit pro zajišt ní návaznosti p íslušných formulá v rámci jedné ve ejné zakázky ( napr. Oznámení edb žných informací Oznámení o zakázce Oznámení o zadání zakázky). Eviden ní íslo ve ejné zakázky je uvedeno v záhlaví uve ejn ného formulá e. Kod pro související formulá je uveden v potvrzení o uve ejn ní formulá e ve V stníku zaslaném provozovatelem V stníku na ovou adresu uvedenou v objednávce k uve ejn ní. Registrovaný a p ihlášený uživatel V stníku zjistí kod v záhlaví p íslušného formulá e po p ihlášení ke svému uživatelskému ú tu. V p ípad pot eby je možné rovn ž kontaktovat uživatelskou podporu provozovatele V stníku se žádostí o op tovné zaslání kodu. 3. Uve ejn ní na profilu zadavatele Zadavatel uve ejní ve V stníku ve ejných zakázek prost ednictvím formulá e Oznámení profilu zadavatele sv j profil zadavatele. V p ípad zm ny obecné internetové adresy zadavatele ( v oddíle 1) nebo jiných údaj k profilu zadavatele s výjímkou adresy profilu zadavatele (URL) uvedené v oddíle 3, zadavatel odešle k uve ejn ní formulá Oznámení profilu zadavatele, který v objednávce k uve ejn ní ozna í jako OPRAVNÝ, znovu vyplní celý formulá a zm ní v n m údaje, které požaduje upravit. Formulá Zrušení profilu zadavatele zadavatel použije v p ípad, že došlo ke zrušení profilu zadavatele nap íklad z d vodu zrušení i slou ení organizace zadavatele. Strana 12/25

13 V p ípad, že dojde ke zm adresy profilu zadavatele (URL) uvedené v oddíle 3 ( zm profilu zadavatele), zadavatel prost ednictvím formulá e Zrušení profilu zadavatele zruší sv j dosavadní profil a nov eviduje prost ednictvím formulá e Oznámení profilu zadavatele sv j nový profil zadavatele a tento formulá ozna í jako ÁDNÝ. Tento postup je nutné zachovat, aby p i zm profilu byla zachována jednozna nost eviden ního ísla profilu zadavatele ve V stníku. Eviden ní íslo profilu zadavatele je uvedeno v seznamu profil zadavatele nebo v záhlaví detailu íslušného formulá e Oznámení profilu zadavatele - jedná se osmimístné íslo, bylo-li Oznámení profilu zadavatele odesláno do ( nap ) nebo o šestimístné íslo, byl-li formulá odeslán po ( napr ).V p ípad, že je k profilu zadavatele zasílán k uve ejn ní opravný formulá ( nap. s opravou názvu profilu nebo kontaktních údaj zadavatele) je t eba uvést do objednávky údaj o eviden ním ísle profilu a kod pro související formulá pro zajišt ní provázanosti formulá. Eviden ní íslo profilu a kod se rovn ž uvádí v p ípad zrušení profilu zadavatele. Internetová adresa profilu zadavatele uve ejn ná ve V stníku ve ejných zakázek odkazuje p ímo na internetovou stránku, na které jsou uve ejn ny výhradn ve ejné zakázky p íslušného zadavatele. Není ípustné, aby byla uvedena pouze obecná internetová adresa zadavatele. Pod ízené organizace jednoho zadavatele mají možnost využívat jeden profil zadavatele spole s nad ízeným zadavatelem za p edpokladu, že daný profil zadavatele umož uje t íd ní, pop. filtrování podle jednotlivých pod ízených organizací tak, aby byl z ejmý zadavatel konkrétní ve ejné zakázky. Tím není dot ena povinnosti pod ízených organizacích uve ejnit sv j profil zadavatele ve V stníku prost ednictvím formulá e Oznámení profilu zadavatele Je možná i varianta, kdy každá pod ízená organizace m že mít z ízen sv j vlastní profil. Zadavatel není oprávn n využívat k uve ejn ní informací o svých ve ejných zakázkách sou asn více profil zadavatele. Výjimkou jsou p ípady, kdy zadavatel využívá elektronické tržišt ve ejné správy rovn ž jako sv j profil zadavatele. V tomto p ípad bude mít zadavatel ve V stníku ve ejných zakázek uve ejn né sou asn dva platné profily zadavatele. Pokud by zadavatel používal zárove více elektronických tržiš ve ejné správy pro zadávání ve ejných zakázek a tudíž i jako profil zadavatele pro ve ejné zakázky realizované na t chto e-tržištích, m že tedy mít i více profil než dva; pro všechny musí být uve ejn no Oznámení profilu zadavatele. Elektronické tržišt slouží jako profil zadavatele pouze pro zakázky realizované prost ednictvím tohoto elektronického tržišt. V p ípad, že zadavatel využívá elektronické tržišt ve ejné správy rovn ž jako sv j profil zadavatele, je povinen zajistit spln ní všech požadavk zákona a provád cích p edpis vztahujících se k profilu zadavatele. Pokud zadavatel využívá elektronické tržišt ve ejné správy rovn ž jako sv j profil zadavatele, informace a dokumenty podle 147a ZVZ k ve ejným zakázkám realizovaným prost ednictvím elektronického tržišt uve ej uje pouze na elektronickém tržišti. V p ípad, že zadavatel elektronické tržišt ve ejné správy nevyužívá jako sv j profil zadavatele, je povinen uve ejnit informace a dokumenty podle 147a ZVZ na profilu zadavatele a na elektronickém tržišti a to minimáln formou hypertextového odkazu umíst ného na profilu zadavatele, který odkazuje p ímo na dokumenty a informace umíst né ve ve ejn p ístupné ásti e- tržišt. Je-li zadavateli uložena povinnost k používání elektronických tržiš ve ejné správy, zadavatel uve ejní na svém profilu zadavatele název a internetovou adresu elektronického tržišt, jehož prost ednictvím zadává Strana 13/25

14 ve ejné zakázky, a to nejpozd ji p ed zahájením ízení na elektronickém tržišti. Pokud zadavatel zm ní provozovatele elektronického tržišt, je povinen zm nu elektronického tržišt uve ejnit na svém profilu zadavatele ješt p ed zahájením ízení na novém elektronickém tržišti. 3.1 Informace a dokumenty uve ej ované na profilu zadavatele Zadávací ízení a uve ejn ní na profilu zadavatele Ve ejný zadavatel uve ejní na svém profilu zadavatele: i zahájení a v pr hu zadávacího ízení: písemnou výzvu ve zjednodušeném podlimitním ízení podle 38 odst. 2 ZVZ od vodn ní ve ejné zakázky podle 156 odst. 1 ZVZ zadávací dokumentaci podle 40 odst. 1 ZVZ nebo alespo textovou ást zadávací dokumentace podle 48 odst. 1 ZVZ kvalifika ní dokumentaci podle 48 odst. 6 dodate né informace podle 49 odst. 3 ZVZ informace o umožn ní prohlídky místa pln ní u zjednodušeného podlimitního ízení podle 49 odst. 5 ZVZ rozhodnutí o vylou ení uchaze e podle 60 odst. 2 a 76 odst. 6 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním ízení (pokud si tak vyhradil v zadávacích podmínkách) oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky podle 81 odst. 4 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním ízení (pokud si tak vyhradil v zadávacích podmínkách) poskytování sout žních podmínek, dodate ných dotaz a informací o prohlídce místa pln ní v sout ži o návrh podle 105 odst. 1 ZVZ (obdobn jako v p ípad 48 a 49) Po ukon ení zadávacího ízení: písemnou zprávu podle 85 odst. 4 ZVZ smlouvu uzav enou na ve ejnou zakázku v etn všech jejích zm n a dodatk podle 147a odst. 1,, písm. a) ZVZ výši skute uhrazené ceny za pln ní ve ejné zakázky 147a odst. 1,, písm. b) ZVZ seznam subdodavatel dodavatele ve ejné zakázky podle 147a odst. 1, písm. c) ZVZ Pro ve ejné zakázky malého rozsahu ve ejný zadavatel uve ej uje na svém profilu zadavatele pouze smlouvu uzav enou na ve ejnou zakázku v etn všech jejích zm n a dodatk, jejichž cena je vyšší než K bez DPH dle 147a odst. 2, písm. a). Smlouva na profilu zadavatele je uve ej ována v etn p íloh, které jsou nedílnou sou ástí smlouvy. V p ípad rámcových smluv a dynamického nákupního systému se výše skute uhrazené ceny a seznam subdodavatel se uve ej uje souhrnn za dynamický nákupní systém nebo za rámcovou smlouvu. Všechny ve ejné zakázky zadané v rámci rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému jsou uvád ny souhrnn jako sou ást jedné ve ejné zakázky, na základ které byla uzav ena rámcová smlouva nebo zaveden dynamický nákupní systém. Zadavatel uve ejní všechny smlouvy pro ve ejné zakázky zadané na základ rámcové smlouvy a v dynamickém nákupním systému. Sektorový zadavatel uve ejní na svém profilu zadavatele: Strana 14/25

15 i zahájení a v pr hu zadávacího ízení: pravidelné p edb žné oznámení podle 87 odst. 4, a to v p ípad, že p edtím bylo odesláno elektronickými prost edky oznámení o uve ejn ní p edb žného oznámení na profilu zadavatele do stníku ve ejných zakázek zadávací dokumentaci podle 40 odst. 1 ZVZ nebo alespo textovou ást zadávací dokumentace podle 48 odst. 1 ZVZ kvalifika ní dokumentaci podle 48 odst. 6 dodate né informace podle 49 odst. 3 ZVZ poskytování sout žních podmínek, dodate ných dotaz a informací o prohlídce místa pln ní v sout ži o návrh podle 105 odst. 1 ZVZ (obdobn jako v p ípad 48 a 49) Po ukon ení zadávacího ízení: písemnou zprávu podle 85 odst. 4 ZVZ Požadavky na dokumenty a informace uve ejn né na profilu zadavatele Všechny dokumenty k ve ejné zakázce uve ejn né na profilu zadavatele jsou umíst ny v logickém celku, ozna eném jednozna ným identifikátorem ve ejné zakázky. Strukturu jednozna ného identifikátoru ve ejné zakázky na profilu zadavatele definuje p íloha. 5 vyhlášky.133./2012 Sb., o uve ej ování vyhlášení pro ely zákona. V p íloze. 1 této metodiky je uveden návrh schéma profilu zadavatele - obrázek. 1 p ílohy zobrazuje schéma hlavní stránky profilu zadavatele, obrázek. 2 obrazuje detail ve ejné zakázky uve ejn né na profilu zadavatele. Návrhy uvedené v p íloze. 1 slouží pouze jako schématický návrh jednoho z možných ešení. Je zcela na rozhodnutí zadavatele jakým zp sobem zajistí spln ní požadavk na profil zadavatele v souladu s ZVZ a provád cími p edpisy a jakou grafickou podobu bude mít jeho profil zadavatele. Dokumenty uve ejn né na profilu zadavatele jsou v n kterém z formát uvedených v ásti I. a) q) p ílohy 3 vyhlášky. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informa ního systému datových schránek. Jedná se o tyto formáty: pdf (Portable Document Format) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) xml (Extensible Markup Language Document) fo/zfo (602XML Filler dokument) html/htm (Hypertext Markup Language Document) odt (Open Document Text) ods (Open Document Spreadsheet) odp (Open Document Presentation) txt (prostý text) rtf (Rich Text Format) doc/docx (MS Word Document) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) png (Portable Network Graphics) tif/tiff (Tagged Image File Format) gif (Graphics Interchange Format) Uvedené formáty jsou p ípustnými formáty, obsahují-li odpovídající p íponu. P íponou se rozumí vn jší znak formátu datové zprávy, který umož uje programovému vybavení ur ení typu datového souboru. Strana 15/25

16 ípustné formáty byly stanoveny s ohledem na možnost poskytování kompletní zadávací dokumentace, která m že obsahovat p ílohy i v jiných než textových formátech (nap. povinné grafické prvky i loga v jpg/jpeg). Ve výjime ných p ípadech je p ípustné, aby zadavatel uve ejnil dokumenty, které obsahují velký objem dat (nap. zadávací dokumentace s v tším po tem p íloh), ve formátu zip i rar. V tomto p ípad však umožní získání dokument zárove i jiným zp sobem ( nap. na vyžádání na nosi i dat). Je doporu eno, aby zadavatel uve ej oval dokumenty, umož uje-li to povaha dokumentu, ve formátu pdf nebo PDF/A. Za uve ejn ní dokumentu na profilu zadavatele ve stanoveném formátu odpovídá zadavatel. Pokud zadavatel na profilu zadavatele uve ej uje datum a as uve ejn ní dokumentu, je dostate né uvád t esnost na celé minuty. Tím není dot ena povinnosti zadavatele uvád t asové údaje v záznamových souborech s p esností na sekundu ( viz bod 3.2. metodiky). Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním ízení, zadávací dokumentace nebo textová ást zadávací dokumentace, dodate né informace, informace o umožn ní prohlídky místa pln ní ve zjednodušeném podlimitním ízení, rozhodnutí o vylou ení uchaze e ve zjednodušeném podlimitním ízení, oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky ve zjednodušeném podlimitním ízení a písemná zpráva podle jsou podepsány zaru eným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, který byl vystaven pro osobu oprávn nou k podepisování za zadavatele. Zadavatel m že zvolit, zda bude podepsán p ímo dokument (t.j. elektronický podpis bude p ímo sou ástí souboru a po uložení souboru na lokální disk je možné získat informace o elektronickém podpisu) nebo bude podepsán hash dokumentu jako metadata v systému (po uložení souboru na lokální disk není možné získat informace o elektronickém podpisu). Je doporu eno, umož uje-li to povaha dokumentu, aby zadavatel volil zp sob, p i kterém bude podepsán ímo dokument. V p ípad, že oprávn ná i pov ená osoba zadavatele nemá k dispozici platný elektronický podpis, je ípustné, aby byly na profilu zadavatele byly uve ejn ny dokumenty (u kterých je ZVZ a provád cími stanovena povinnost opat it je zaru eným elektronickým podpisem) vzniklé autorizovanou konverzí z listinné do elektronické podoby dle zákona. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument. V ustanovení 17 písm. x) ZVZ je vyžadováno zajišt ní neomezeného a p ímého dálkového p ístupu. Neomezený a p ímý dálkový p ístup znamená, že prost ednictvím sít internet si m že kdokoliv a kdykoliv prohlédnout a p ípadn stáhnout p íslušnou informaci i dokument. Je doporu eno, aby neomezený a p ímý dálkový p ístup byl zajiš ován tak, že prost ednictvím sít internet si že kdokoliv prohlédnout a p ípadn stáhnout p íslušnou informaci i dokument bez nutnosti jakékoliv identifikace i registrace osoby. Zadavatel zajistí, aby všechny dokumenty a informace, které byly uve ejn ny na profilu zadavatele, byly bezplatn ve ejn p ístupné po dobu nejmén 5 let od jejich uve ejn ní. Výjimkou jsou dokumenty výzvy ve zjednodušeném podlimitním ízení podle 38 a dokumenty textové ásti zadávací dokumentace poskytované podle 48 zákona. Strana 16/25

17 Zadavatel p i zm svého profilu zadavatele zajistí nep etržitou p ístupnost dokument a informací uve ejn ných na p vodním profilu zadavatele. Zadavatel zajistí export dat z p vodního profilu zadavatele a import dat na profil nový nebo znovu zadá požadované údaje a dokumenty na nový profil. Pokud zadavatel zajistí dostupnost p vodního profilu (jako archivního), je možno p ipustit i variantu, kdy na novém profilu je uveden odkaz na archivní profil. Tento zp sob (odkaz na archivní profil) lze možno p ipustit pouze v od vodn ných p ípadech a pouze za p edpokladu, že na archivním profilu jsou uve ejn ny pouze ukon ené zakázky,, ke kterým již nebudou p ipojovány žádné informace ani dokumenty a u kterých nebudou již aktualizovány údaje v podob strukturovaných dat dle p ílohy. 5 k vyhlášce. V p ípad, že zadavatel bude mít více takových archivních profil, zajistí, aby na aktuálním platném profilu byly uvedeny odkazy na všechny archivní profily a uveden asový interval ( od-do) platnosti archivních profil Uve ej ování informací o ve ejné zakázce v podob strukturovaných dat Základní vybrané informace o ve ejné zakázce uve ejn né na profilu zadavatele mají podobu strukturovaných dat. Základní vybrané informace o ve ejné zakázce dle p ílohy. 5 k vyhlášce. 133/2012 Sb., o uve ej ování vyhlášení pro ú ely zákona zadavatel aktualizuje minimáln jednou m sí, nejpozd ji do 3. dne m síce následujícího po m síci, ve kterém jsou informace na profilu uve ej ovány. Zadavatel uve ej uje informace v podob strukturovaných dat pokud jsou mu tyto údaje známy a jsou obsaženy v dokumentech, které zadavatel má povinnost uve ejnit na profilu zadavatele. Up esn ní k vybraným údaj uvedeným v p íloze 5 k vyhlášce: - Jednozna ný identifikátor ve ejné zakázky na profilu zadavatele má tuto strukturu: PrrVnnnnnnnn, kde: 1. P specifikuje, že se jedná o ve ejnou zakázku uve ejn nou na profilu zadavatele 2. rr specifikuje poslední dvoj íslí letopo tu 3. V specifikuje, že se jedná o ve ejnou zakázku nnnnnnnn udává osmimístné po adové íslo ve ejné zakázky p id lené zadavatelem v p íslušném roce - eviden ní íslo profilu zadavatele zakázky ve V stníku ve ejných zakázek podrobn viz str. 12 této metodiky - eviden ní íslo ve ejné zakázky ve V stníku ve ejných zakázek každá ve ejná zakázka má ve V stníku jednozna ný identifikátor (eviden ní íslo). Eviden ní íslo ve ejné zakázky je v záhlaví detailu každého formulá e k dané zakázce - jedná se osmimístné íslo, byl-li formulá odeslán k uve ejn ní do ( nap ) nebo o šestimístné íslo, byl-li formulá odeslán po ( napr ). - údaj I O - pro zahrani ního uchaze e, kterému nebylo p id leno I O, i jiný jednozna ný identifikátor v souladu s právními p edpisy zem sídla, se položka nevypl uje - údaje o cenách se uvád jí vždy v CZK. V p ípad, že celkovou cenu dle smlouvy, pop. skute uhrazenou cena zadavatel uhradil v jiné m než v korunách eských, provede p epo et na CZK dle kurzovního lístku NB, platného v dob dopln ní údaj o cenách na sv j profil zadavatele. Zadavatel je povinen zajisti úpravu svého profilu zadavatele tak, aby základní vybrané informace m ly podobu strukturovaných dat nejpozd ji k Strana 17/25

18 Další informace k uve ej ování dat na profilu zadavatele ve strukturované podob jsou k dispozici v Informa ním systému o ve ejných zakázkách ( v sekci Profily zadavatel Na t chto stránkách je k dispozici podrobný popis XML a XSD schémat.soubor ve formátu XSD, který je k dispozici na lze zvalidovat v libovolném XSD editoru a odpovídá standardu pro XSD schéma. Validitu XSD schématu nelze zjistit p ímo prost ednictvím prohlíže e (Internet Explorer, Mozilla Firefox a pod.) a proto jsou dv možnosti práce se souborem: 1) URL XSD schématu otev ít v nástroji pro práci s XSD schématy, nap. Altanova XML SPY 2) V prohlíže i zadat URL schématu, dále vybrat zobrazit zdrojový kód a následn uložit na disk. Soubor s popisem XML a XSD schémat je možno rovn ž stáhnout p ímo z prohlíže e ve formátu zip z internetové stránky Na t chto stránkách je k dispozici rovn ž testovací prost edí pro ov ení funkcionality profil, kde zadavatelé mohou ov it, že jimi generované XML odpovídá XSD schématu a strukturovaná data o VZ jsou v souladu z technickou specifikací. V p íloze. 2 této metodiky jsou uvedeny asto kladené dotazy ke struktu e údaj uve ej ovaných na profilu zadavatele 3.2 Požadavky na náležitosti profilu zadavatele Ov ení identity zadavatele, p ípadn o identity provozovatele profilu. Zadavatel i provozovatel profilu zadavatele zajistí, aby se kdokoliv mohl ov it identitu daného profilu, t.j. zda internetové stránky profilu zadavatele provozuje uvedený zadavateli i provozovatel. Spln ní tohoto požadavku lze zajistit použitím elektronického certifikátu vydaného pro doménu provozující profil zadavatele. Zadavatel i provozovatel, má možnost dle druhu svého SW i pot eb zvolit kvalifikovaný systémový certifikát vydaný podle 12a zákona 227/2000 Sb. nebo komer ní serverový certifikát. Tyto certifikáty jsou vydávány certifika ními autoritami nap. Postsignum ( e-identity ( První certifika ní I.CA ( Dosta ující úrove spln ní požadavku na ov ení identity je certifikát vydaný na doménu 2. ádu - (nap. Tím není dot ena možnost, aby zadavatel i provozovatel dle svého uvážení prokazoval identitu internetových stránek s vyšší mírou podrobnosti t.j. certifikátem vydaným na doménu 3. ádu (subdoménu)(nap. Strana 18/25

19 3.2.2 Záznamy o stavu profilu zadavatele a úkonech na profilu zadavatele. Zadavatel i provozovatel profilu zadavatele zajistí, aby byly zaznamenány informace o systémovém stavu profilu zadavatele, ve kterých je prokazateln uvedeno p ípadné narušení dostupnosti profilu zadavatele tzn. p ípady, kdy byl profil zadavatele mimo provoz, i byla omezena funkcionalita profilu. Záznamy o systémovém stavu profilu zadavatele obsahují datum as narušení dostupnosti profilu a informaci, zda byl profil zcela mimo provoz nebo o jaké omezení funkcionality se jednalo. Dále záznamy obsahují identifikaci osoby, která uve ejnila dokument na profilu zadavatele. Jednozna ná identifikace osoby m že být prokázána zaru eným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vystaveným pro tuto osobu nebo jednozna ným identifikátorem, který je p id len této osob správcem nebo administrátorem profilu zadavatele. V p ípad, že identifikace osoby je prokazována jednozna ným identifikátorem, který je p id len této osob správcem nebo administrátorem profilu zadavatele, jsou vedeny záznamy o p id lení jednozna ného identifikátoru dané fyzické osob. Záznamy rovn ž obsahují identifikaci dokumentu, který je uve ejn n na profilu zadavatele - minimáln název souboru, datum a as za átku a konce uve ejn ní dokumentu. Zadavatel i provozovatel profilu zadavatele musí zajistit, aby shora uvedené záznamy byly chrán ny proti zm, zni ení a neoprávn nému p ístupu a p ípadná neoprávn ná zm na i neoprávn ný p ístup k záznam m byl spolehliv zjistitelný. Všechny asové údaje v záznamových souborech jsou uvád ny s p esností na sekundu a byly získány z ryhodného m idla asu tak, aby odpovídal hodnot koordinovaného sv tového asu (UTC). asová informace musí být poskytovaná opera ním systémem navázaným na zdroj reprodukující sv tový koordinovaný as UTC nap íklad na státní etalon asu a frekvence nebo pomocí p ijíma e globálního systému ur ování polohy (GPS) Certifikace profilu zadavatele Profil zadavatele je definován v 17 písm. x) ZVZ jako elektronický nástroj, prost ednictvím kterého zadavatel podle ZVZ uve ej uje informace a dokumenty ke svým ve ejným zakázkám zp sobem, který umož uje neomezený a p ímý dálkový p ístup, a jehož internetová adresa je uve ejn na ve V stníku ve ejných zakázek. Z definice profilu zadavatele proto vyplývá, že zadavatel musí zajistit, aby profil zadavatele prokazateln, v souladu s ust. 149 odst. 9 ZVZ, spl oval požadavky stanovené ZVZ a vyhláškou. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobn jší podmínky týkající se elektronických nástroj a úkon in ných elektronicky p i zadávání ve ejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Spln ní požadavk na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akredita ním orgánem, ale zadavatel má možnost v p ípad pot eby shodu prokázat i jiným zp sobem ( nap. znaleckým posudkem). Pokud se zadavatel rozhodne prokazovat shodu svého profilu zadavatele prost ednictvím certifikátu, je eba, aby k profilu zadavatele byl vydán jak certifikát funkcionality elektronického nástroje, tak certifikát prost edí, ve kterém je elektronický nástroj provozován. Vydaný certifikát shody funkcionality elektronického nástroje zahrnuje úkony uvedené v 8 odst. 2 písm. a) bod 4 vyhlášky. 9/2011 Sb. ( poskytování dokument dálkovým p ístupem). Dle p ílohy k vyhlášce. 9/2011 Sb. se jedná o skupinu 4 pro ve ejné zakázky, o skupinu 9 pro zvláštní postupy definované zákonem o ve ejných zakázkách a o skupinu 14 v p ípad, že zadavatel realizuje sout ž o návrh. ( pozn: rozsahem skupiny úkon uvedených v certifikátu není dot ena možnost zadavatele používat profil zadavatele i pro skupiny úkon, které nejsou v certifikátu Strana 19/25

20 uvedeny. Zadavatel je však vždy povinen zajistit, aby profil zadavatele spl oval požadavky stanovené ZVZ a provád cími p edpisy.) V sou asné dob je akreditován jediný certifika ní orgán, oprávn ný vydávat certifikáty v souladu s ust. 149 odst. 9 ZVZ. Seznam platných certifikát je k dispozici na Portále o ve ejných zakázkách a koncesích v ásti Elektronické zadávání ve ejných zakázek ( ). Strana 20/25

Metodika k vyhlášce o uve ej ování vyhlášení pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uve ej ování vyhlášení pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uve ej ování vyhlášení pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj R Odbor ve ejného investování

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Pozor, importujete data z formuláře jiného typu EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Doručování analogových dokumentů. Doručování digitálních dokumentů

Doručování analogových dokumentů. Doručování digitálních dokumentů Zveřejnění informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Magistrátu města Přerova dle 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Vládní návrh ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Univerzální nosič nářadí pro letní a zimní údržbu areálu

Univerzální nosič nářadí pro letní a zimní údržbu areálu Sportovní klub Nové Město na Moravě Univerzální nosič nářadí pro letní a zimní údržbu areálu Jedná se o pořízení nového stroje pro letní a zimní údržbu areálu. 1 / 7 Název zakázky: Univerzální nosič nářadí

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: Pořízení technologií do masné výroby - Přerovské jatky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Datum : 19.3.2009 Místo: ÚRR Prezentuje : Mgr. Jan Galář Červenec 2008 březen 2009 Kontrolované zakázky : 138 Bez vyžádání dodatečné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl.

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Teplovodní přípojka do objektu č. p. 380 (Česká pošta) v Broumově Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen SŠ ) se řídí, mimo jiné, následujícími

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD )

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Praha 29.11.2012 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zastoupená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY SSZ Investi ní akce malého rozsahu - strojní; ást EPS Podlimitní ve ejná zakázka Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb.,

Více

Podklady pro zadávací řízení

Podklady pro zadávací řízení Podklady pro zadávací řízení Podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, bod 10. Zadávání

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/345829

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/345829 Page 1 of 14 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Odhlásit Kontakty Přihlášen: monika.mlejnkova@mou.cz Nástroje Úvodní stránka Aktuality Vyhledávání Podle více parametrů Podle data

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Vyžlovka

Výzva k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Vyžlovka Výzva k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Vyžlovka 1) Název zakázky, údaje o výzvě Název zakázky: Zpracování územního plánu obce Vyžlovka Režim zakázky: Zakázka malého rozsahu, mimo režim

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/430/20 Druh zadávacího řízení Propagace domácího

Více

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací - díla pod názvem NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - BRANKA U OPAVY Jedná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Odbor městských organizací a školství Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 21. 06. 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Investice do zemědělského podniku

Více

V Hradci Králové dne 02.05.2016. Veřejná zakázka č. 1626 výzva k předložení nabídky

V Hradci Králové dne 02.05.2016. Veřejná zakázka č. 1626 výzva k předložení nabídky Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100 Organizace zapsána v obchodním

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Kostel Narození Panny Marie v Želivě středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu restaurátorské práce vnitřní mobiliář ID formuláře: 539792 Evidenční číslo zakázky: 492764

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikační údaje: Zadavatel: BONVER MORAVIA, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 603 22 331, DIČ: CZ60322331, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Druh veřejné zakázky :

Více

VÝZVA k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

VÝZVA k podání nabídky na zakázku malého rozsahu váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: 1130/14/SUSPK-PSP vyřizuje: Ing. Nosková tel.: 737 285 601 fax.: 377 320 873 e-mail: eva.noskova@suspk.eu datum: 31.7.2014 VÝZVA k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce na stavební práce zadané jako zakázka malého rozsahu v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního

Více