Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny"

Transkript

1 Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny V rámci této aktivity dojde v první fázi ke zpracování komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti včetně detailního zmapování stávající sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny (kapacity, cílové skupiny, dostupnost, personální, technické a finanční zajištění) a zhodnocení jejich efektivity pro sociální začleňování ohrožených dětí a rodin. Analýza bude rozdělena do tří samostatných částí: sociodemografická analýza, analýza sítě služeb a analýza systému náhradní rodinné péče. Zadání analýzy vypracuje realizační tým ve spolupráci s expertním týmem, samotná analýza bude zajištěna dodavateli vybranými v rámci výběrového řízení. Budou zmapovány všechny dostupné statistické a jiné informační zdroje i v rámci dalších oblastí (zdravotnictví, školství, financí). Výstupem aktivity je vytvoření návrhu optimalizace systému péče o ohrožené děti včetně návrhu na legislativní změny, kompetenčního vymezení a financování systému na národní úrovni a na úrovni krajů a obcí. Aktivita 02: Vytvoření a pilotní ověření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí V rámci aktivity dojde k vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, a to pro orgány sociálně-právní ochrany (obecní úřady, krajské úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky, Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí) a pro fyzické a právnické osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Cílem standardizace je vytvoření efektivního a transparentního systému práce s ohroženými dětmi a rodinami, sjednocení přístupů, terminologie a metod práce a to jak v činnosti orgánů sociálně-právní ochrany, tak poskytovatelů všech typů služeb. Spolu se standardy budou zpracovány manuály pro implementaci standardů kvality sociálně-právní ochrany do praxe, včetně manuálů pro hodnocení kvality kontroly a inspekce. Vytvořené standardy budou v průběhu aktivity pilotně ověřeny ve dvou krajích. Standardy kvality pro OSPOD budou pilotně ověřeny na 6 úřadech obcí s rozšířenou působností, standardy kvality pro osoby pověřené k výkonu SPOD budou ověřeny u 6 organizací různé právní formy. Výstupy ověření se promítnou do úpravy standardů. Celý proces bude průběžně monitorován a připomínkován expertním týmem MPSV. Konečná podoba standardů se promítne do podoby prováděcí vyhlášky č. 473/2012 k zákonu č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a navazujících metodických materiálů MPSV. Na realizaci aktivity 02 bude navazovat realizace příslušných vzdělávacích programů v rámci aktivity č. 06.

2 Aktivita 03: Vytvoření a pilotní ověření nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita je zaměřena na rozvoj, případně vytvoření a pilotní ověření nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny nástroje pro vyhodnocování situace dítěte a rodiny, vytváření individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD). Bude rozvinut minimální rámec vyhodnocování situace dítěte a rodiny, na který naváže podrobný postup pro vytváření individuálního plánu, který stanovuje účel poskytování SPO, opatření, která umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo v náhradním rodinném prostředí, případně další opatření, která mají za cíl bezpečný a všestranný vývoj dítěte. K oběma nástrojům bude vytvořen průvodce, který bude sloužit jako manuál pro pracovníky v přímé práci. Oba nástroje pro přímou práci s ohroženými rodinami budou pilotně ověřeny, a to ve všech 5 pilotních krajích na 30 úřadech obcí s rozšířenou působností přímo na OSPOD. Ověření zajistí realizační tým ve spolupráci s pracovními týmy přímo v krajích. Právní úprava vyhodnocení situace dítěte a rodiny a individuálního plánu ochrany dítěte je obsahem vládního návrhu novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (schválena vládou v prosinci 2011, sněmovní tisk 564/0). Konečná podoba nástrojů a jejich využití se promítne do prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a navazujících metodických materiálů. Dále bude vytvořena metodika přímé práce s klienty pro OSPOD - teoretický text s příklady dobré praxe, který bude jasným návodem pro pracovníky OSPOD pro jejich každodenní práci. V rámci aktivity budou též vytištěny veškeré materiály vzniklé v aktivitě č. 02 a 03 manuály, průvodce a metodiky, které budou následně distribuovány mezi odborníky v praxi. Aktivita 04: Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny Cílem aktivity je vytvoření sítě služeb pro práci s dětmi a rodinami, spolupracující s OSPOD, s důrazem na systémovost, provázanost a návaznost služeb a jejich preventivní charakter. Součástí aktivity je vytvoření postupů služeb pro řešení specifických situací (např. služby pro děti se specifickými potřebami, osoby opouštějící zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy). Bude modelována optimální síť služeb fungující na multidisciplinárním základě. Po rešerši dostupných materiálů bude sestavena pracovní skupina, jejímiž členy budou zástupci expertního týmu. Pracovní skupina bude mít za úkol definovat minimální rámec sítě služeb. Budou specifikovány normativy (minimální rámec sítě služeb), spektrum služeb, intenzita sociální práce na modelových případech, průměrná cena intervence (ve vazbě: klient použitá intervence cena). Dále bude posouzeno, zda příslušná služba je již v zákoně zakotvena (v zák. č. 108/2006 Sb., nebo č. 359/1999 Sb.), nebo je třeba vypracovat návrh na příslušnou legislativní úpravu. Tato aktivita bude koordinována s aktivitami individuálního projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Součástí aktivity je i pilotní ověření funkce definovaných služeb a modelové sítě služeb v praxi, a to ve dvou krajích (Pardubickém a Karlovarském). V průběhu 22 měsíců bude funkčnost navržené sítě služeb ověřena v systematické spolupráci s cca 200 rodinami, resp. 400 dětmi za rok v jednom pilotním kraji. Dodavatelé služeb budou vybráni ve výběrovém řízení

3 Výstupem aktivity bude vytvořený model sítě služeb včetně způsobu jejich koordinace, metodického vedení, financování, monitoringu kvality a efektivity a zpracované metodické materiály (publikace) pro činnost služeb a fungování sítě služeb. Aktivita 05: Podpora vzniku nových typů pracovních pozic na trhu práce ve službách v oblasti náhradní rodinné péče (profesionální pěstounská péče) Aktivita je zaměřena na podporu vzniku nových typů pracovních pozic na trhu práce ve službách v oblasti náhradní rodinné péče (profesionalizace pěstounské péče). Dojde k definici nových typů profesionální pěstounské péče (specializovaná pěstounská péče pro různé cílové skupiny dětí např. se zdravotním handicapem, děti ze znevýhodněného socioekonomického prostředí, z etnických menšin, děti s vážnými poruchami chování, děti týrané a zneužívané) a způsob jejich podpory (typy služeb). Bude vypracována komunikační strategie s cílem zvýšit povědomí o výkonu profesionální pěstounské péče pro potenciální zájemce a vytváření pozitivního obrazu této profese u široké veřejnosti. Formou přenosu zahraničních zkušeností dojde k vytvoření komplexního systému výběru vhodných pěstounů z přihlášených zájemců, přípravy pěstounů na výkon pěstounské péče, jejich dalšího vzdělávání a doprovázení. Výkon profesionální pěstounské péče bude probíhat na základě dohod o výkonu pěstounské péče, které specifikují práva a povinnosti pěstounů, způsob spolupráce s orgány SPO, rozsah podpůrných a doprovázejících služeb, formy dalšího vzdělávání a způsob hodnocení a kontroly výkonu pěstounské péče. Nové pracovní pozice budou vznikat jak v rámci rozvoje pěstounské péče, tak v oblasti poskytovatelů služeb pro podporu pěstounské péče. Jednotný systém výkonu profesionální pěstounské péče bude ověřen v praxi na podpoře 60 pěstounů (párů či jednotlivců, tzn. max. 120 osob)ve třech krajích (Královéhradeckém, Moravskoslezském a Zlínském). Budou vypracovány manuály pro výběr a školení náhradních rodičů, stejně jako Manuál jednotného systému výkonu profesionální pěstounské péče. Součástí aktivity je i zpracování strategií pro financování celého systému a implementace nové právní úpravy náhradní rodinné péče dle novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, schválené Poslaneckou sněmovnou PČR dne 6. listopadu t.r. Nová právní úprava, která nabude účinnosti dne 1. ledna 2013, otevírá možnosti komplexní transformaci systému péče o ohrožené děti, včetně profesionalizace pěstounské péče a mj. také umožňuje navýšit odměny pro pěstouny. Aktivita 06: Vytvoření vzdělávacích programů, vzdělávání vybraných cílových skupin V návaznosti na realizaci klíčových aktivit 02, 03, 04 a 05 projektu budou vytvořeny vzdělávací moduly, jejichž cílem je přenos informací o zpracovaných standardech kvality SPOD, nástrojích pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny, systému fungování sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi a systému výkonu profesionální pěstounské péče mezi další osoby. Vzděláváni budou pracovnice a pracovníci OSPOD, poskytovatelů služeb pro rodiny a děti, osob pověřených k výkonu

4 SPO. Mezi příjemce vzdělávání budou patřit také soudci, státní zástupci, zástupci policie, školských a zdravotnických zařízení, specialisté Ministerstva práce a sociálních věcí nebo inspektoři kvality sociálních služeb. V každé z předchozích aktivit ( ) bude vytvořen tým lektorů, kteří budou v této aktivitě zajišťovat kvalitní přenos znalostí a dovedností na cílové skupiny. Vzdělávání bude probíhat na území celé České republiky s výjimkou hl. m. Prahy. Tato aktivita bude koordinována s individuálním projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Výstupem aktivity budou 4 akreditované vzdělávací programy pro OSPOD, poskytovatele služeb a další spolupracující subjekty včetně vytvoření sylabů vzdělávacích programů a realizace vzdělávacích programů. Aktivita 07: Doprovodné aktivity zaměřené na implementaci výstupů projektu a přenos dobré praxe Tato aktivita zahrnuje kompletní uspořádání dvou mezinárodních konferencí a série tří seminářů (příprava programu, zajištění přednášejících a komunikace s nimi, zajištění sálů, tvorba a rozeslání pozvánek, přihlašování účastníků, komunikace s účastníky, příprava a tvorba prezentací, organizační zajištění akcí, příprava sborníků a dalších výstupů, publicita akcí). Na počátku projektu dojde k uspořádání mezinárodní konference zaměřené na přenos dobré praxe ze zahraničních systémů péče o ohrožené děti, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany, výkonu sociální práce, činnosti poskytovatelů služeb, profesionalizace náhradní rodinné péče. Budou následovat tři celostátní semináře tématicky zaměřené na oblast profesionální pěstounské péče, služeb pro rodiny a děti a optimalizaci řízení a financování systému péče o ohrožené děti. Aktivita 08: Národní kampaň (iniciativa) Právo na dětství Publicita projektu bude zajištěna zejména formou národní kampaně (iniciativy) Právo na dětství. Realizace aktivity bude probíhat na základě zpracované komunikační strategie, jejímž cílem bude zapojit do systémových změn co nejširší okruh subjektů, odbornou i laickou veřejnost. V komunikační strategii budou podrobně popsány cílové skupiny a komunikační nástroje, specifikovány akce, které se stanou součástí národní kampaně/iniciativy a specifikován okruh nosičů. Součástí strategie je podrobné rozpracování grafického manuálu. Na základě této strategie dojde ke zřízení www stránek, přípravě a tisku informačních materiálů, pravidelných tiskových zpráv. Informace o projektu budou předávány formou elektronického bulletinu rozesílaného na vybrané ové adresy. V rámci aktivity budou vytvořena základní pravidla pro grafické zpracování všech tištěných materiálů, které jsou výstupem tohoto projektu (metodiky, publikace, manuály). Všechny aktivity se vztahem k projektu budou kromě publicity vyplývající z pravidel vizuální identity ESF v České republice a OP LZZ označeny značkou Právo na dětství (jde o značku registrovanou ze strany MPSV a název Národní strategie ochrany práv dětí schválené vládou ČR dne 4. ledna 2012). Označení Právo na dětství bude mít širší využití v rámci dalších navazujících aktivit reformy systému péče o ohrožené děti.

5 Aktivita 09: Zajištění procesu transformace na úrovni MPSV a krajů Tato aktivita zahrnuje celkové řízení a administraci projektu, která je zabezpečena ustaveným řídícím týmem, realizačním týmem, expertním týmem (odborná garance projektových aktivit), dalšími pracovními týmy a skupinami a externími dodavateli služeb. Realizační tým bude vybaven nezbytnou technikou a budou mu zajištěny kancelářské prostory. V rámci aktivity budou zpracovávány pravidelné monitorovací zprávy o realizaci projektu, průběžné půlroční zprávy od dodavatelů, bude probíhat pravidelná jednotlivých aktivit projektu. Průběžně bude probíhat monitoring a evaluace projektu. Každý měsíc na úrovni realizačního týmu a každé tři měsíce na úrovni řídícího týmu bude provedeno vyhodnocení realizace projektu a bude stanoven další postup a dílčí úkoly. Členy řídícího týmu bude 5 zástupců MPSV a 5 zástupců řídícího týmu se budou účastnit manažer/manažerka projektu, odborný asistent, finanční asistent, administrativní asistent a v případě potřeby i další členové realizačního týmu. Tato aktivita dále zahrnuje kompletní přípravu a realizaci veřejných zakázek. Výběrová řízení budou prováděna v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a bude respektovat Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ a Metodiku postupu pro zadávání veřejných zakázek financovaných či spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Bližší popis jednotlivých výběrových řízení viz záložka žádosti č. 15 Výběrová řízení. Součástí aktivity je zajištění procesu transformace na úrovni krajů. Ten bude zajištěn činností pěti krajských koordinátorů v pilotních krajích (Karlovarský, Královéhradecký, Olomoucký, Pardubický a Zlínský).

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Základním cílem předkládaného materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému 1. Konečným cílem je pak působit

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více