Smlouva o dílo uzavřená podle ust. 631 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo uzavřená podle ust. 631 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ."

Transkript

1 KUJIP08T3VWL Smlouva o dílo uzavřená podle ust. 631 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ.") Smluvní strany 1. Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava, zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje IČO : bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č.ú.: /6800 (dále jen objednatel"). 2. TRIADA - Poradenské centrum, o. s. Sídlo: Orlí 516/20, Brno Zastoupený: PhDr. Evou Rotreklovou, ředitelkou IČO: DIČ: CZ , neplátce DPH Bank.spoj.: Sberbank CZ, a. s., č. ú.: /6800 (dále jen zhotovitel"). uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny Článek 1 Účel smlouvy Účelem této smlouvy je zajištění odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny a speciální odborné přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu a dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny ve smyslu 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Článek 2 Předmět smlouvy 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli ve sjednaném termínu plnění, tedy provádět dílo v podobě: Stránka 1 z 20

2 A) odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, a to v rozsahu 51 1 hodin; B) odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny, a to v rozsahu 58 1 hodin; C) speciální odborné přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu, a to v rozsahu 81 1 hodin; D) přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, a to v rozsahu 6' hodin; Podrobný popis programu přípravy skupiny žadatelů o náhradní rodinnou péči (dále též NRP") je uveden v příloze č. 1 této smlouvy Odborná příprava pro plnění uvedené pod písm. A), B), C), D) předchozího odstavce bude obsahovat: teoretické části zaměřené na podávání informací o samotném procesu zprostředkování, jednotlivé etapy, formy NRP a jejich specifika, mezinárodní adopce, biologické a psychologické rodičovství, základní informace o psychologii dítěte, o psychické deprivaci a možnostech nápravy jejích následků, rodičovská zodpovědnost aj.; seminář z oblasti pediatrie - dědičnost, genetické vyšetření nejčastější zdravotní diagnózy u dětí přicházející do náhradní rodinné péče, proces příchodu dítěte do rodiny, projevy a chování dítěte, struktura zdravotní péče o dítě, úrazy a otravy dítěte, děti se speciálními potřebami; setkání s osvojitelskými a pěstounskými rodinami, setkání s člověkem, který v náhradní rodině vyrostl, neformální setkání se sociálními pracovnicemi NRP příslušných pověřených obcí, setkání s pracovníky NRP Krajského úřadu Vysočina; dovednosti žadatelů potřebné pro spolupráci s biologickou, případně novou rodinou dítěte; proces předávání dítěte. práce s dětmi žijícími v rodině žadatele Předmětem plnění je současně závazek objednatele zaplatit po ukončení přípravy jedné skupiny žadatelů o NRP sjednanou cenu. Rozsah příprav objednaný po dobu platnosti smlouvy nepřesáhne celkový objem nákladů ,- Kč včetně DPH. Článek 3 Čas a místo plnění 3.1. Dílo bude provedeno v termínu: Zahájení: od data podpisu smlouvy oběma smluvními stranami Dokončení díla: 31. prosince Rozsah a místo plnění díla zhotovitele bude následující a v uvedeném pořadí: Rozsah je specifikován v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Místo 1 Časový rozsah přípravy k zařazení žadatele do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče činí nejméně 48 hodin a u žadatelů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu nejméně 72 hodin; časový rozsah přípravy žadatelů, kteří přípravou již jednou dokončili, může krajský úřad snížit. Příprava dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny v rozsahu minimálně 4 hodiny. Stránka 2 z 20

3 plnění bude stanoveno smluvními stranami s ohledem na potřeby objednatele a možnosti zhotovitele Konkrétní časový harmonogram konání jednotlivých skupin přípravy bude stanoven smluvními stranami s ohledem na potřeby objednatele a možnosti zhotovitele. Článek 4 Povinnosti objednatele 4.1. Objednatel zajišťuje výběr účastníků přípravy Objednatel si s předstihem minimálně 30-ti dnů objedná u zhotovitele provedení přípravy skupiny žadatelů o NRP a k tomu předá následující podklady: 1. jména, příjmení, adresy a telefonické kontakty fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu a dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny zařazených do odborné přípravy, 2. výsledky sociálního šetření a psychologického vyšetření u těchto fyzických osob Tato smlouva je současně smlouvou o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (viz. článek 9) Dále se objednatel zavazuje spolupracovat se zhotovitelem dohodnutým způsobem při provádění díla a zajistit: návštěvu ústavního zařízení zřizovaného Krajem Vysočina, spojenou s odbornou přednáškou v rozsahu 1,5 hodiny, prostory pro semináře pořádané v Jihlavě, bude-li to zhotovitel vyžadovat Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít ve formě závěrečné zprávy (dle čl. 5, odst. 5.4.) a uhradit smluvní cenu způsobem sjednaným v této smlouvě Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří, a to ve lhůtách, které zhotoviteli budou sděleny nejméně 3 dny předem. Článek 5 Povinnosti zhotovitele 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a v dohodnutých lhůtách je předat objednateli Zhotovitel je povinen provést dílo buď sám a je oprávněn použít k provedení díla také spolupracující osoby. V tom případě zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, jako by je prováděl sám Iniciální předání informací žadatelům i Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru sociálních věcí o zahájení a průběhu přípravy provede zhotovitel. Stránka 3 z 20

4 5.4. Po ukončení přípravy každé jedné skupiny žadatelů o NRP vypracovává zhotovitel pro objednatele závěrečnou zprávu o průběhu přípravy a doporučeních pro jednotlivé účastníky, a to do 14 dnů po ukončení přípravy každé skupiny. Článek 6 Cena a způsob placení 6.1. Cena přípravy jedné osoby: Část A) Cena odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli činí 4 500,- Kč za osobu a zahrnuje objem díla specifikovaného dle čl. 2 shora. Cena je uvedena včetně DPH, zhotovitel není plátce DPH. Část B) Cena odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny činí 5 500, - Kč za osobu a zahrnuje objem díla specifikovaného dle čl. 2. shora. Cena je uvedena včetně DPH, zhotovitel není plátce DPH. Část C) Cena speciální odborné přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu činí 8 500,- Kč za osobu a vztahuje se k objemu díla specifikovaného dle čl. 2. shora. Cena je uvedena včetně DPH, zhotovitel není plátce DPH. Část D) Cena odborné přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny činí 700,- Kč za osobu a vztahuje se k objemu díla specifikovaného dle čl. 2. shora. Cena je uvedena včetně DPH, zhotovitel není plátce DPH Cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele Celková cena díla bude stanovena jako součin příslušné ceny za jednu osobu a počtu osob, které byly oznámeny objednatelem zhotoviteli dle čl. 4 odst shora Cena dila bude zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem na výše uvedený účet zhotovitele po ukončení přípravy jedné skupiny žadatelů o NRP. Faktura musí být prokazatelně doručena objednateli. Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu. Faktura má lhůtu splatnosti 15 dní. Podmínkou uhrazení faktury bude, že zhotovitel provedl přípravu jedné skupiny žadatelů o NRP v rozsahu sjednaném smlouvou a předložil závěrečnou zprávu dle čl Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (v případě, že zhotovitel bude plátcem DPH). V případě změny sazby DPH zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění V případě, že objednatel neposkytne pro provedení díla potřebnou a vyžádanou součinnost, je cena díla splatná neprodleně poté, co bude tato součinnost objednatelem odmítnuta, nebo po marném uplynutí lhůty stanovené zhotovitelem objednateli pro poskytnutí této součinnosti V případě ukončení smluvních vztahů výpovědí, je zhotovitel povinen dokončit započatou přípravu žadatelů o NRP a objednatel je povinen provedení této přípravy uhradit. Stránka 4 z 20

5 Článek 7 Doba trvání smlouvy 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy do 31. prosince Kterákoliv ze smluvních stran může smlouvu vypovědét, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet dnem následující po dni prokazatelného doručení jejího písemného vyhotovení druhé smluvní straně. Článek 8 Další ujednání 8.1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně budou znemožňovat plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání Smluvní strany mohou od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že dojde hrubým nebo opakovaným méně závažným způsobem k porušení povinností stanovených ve smlouvě. Za hrubé porušení smlouvy se považují zejména případy, kdy kterákoli ze stran zapříčiní, že nemohlo dojít k realizaci předmětu a účelu této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, ve kterém bylo jeho písemné vyhotovení prokazatelně doručeno druhé smluvní straně Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších činností zhotovitele, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu díla, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní vztah řídí ust. 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Taktéž v případě, že zhotovitel nezajistí výuku řádně a včas nebo bude mít objednatelem neschválené prodlení s vyhotovením závěrečné zprávy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dílčí ceny plnění za každý den prodlení Změna smlouvy je možná jen písemnými dodatky, vzestupně číslovanými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Stránka 5 z 20

6 8.8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Pokud se před úhradou ceny dle této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí ve faktuře zhotovitelem vyčíslenou výši DPH přímo příslušnému správci daně. V takovém případě je zhotovitelem takto provedená úhrada DPH považována za uhrazení příslušné výše DPH fakturované zhotovitelem. Článek 9 Ochrana osobních údajů 9.1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, bude-li služba poskytována ohledně textu, který obsahuje osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen ZOOÚ") Jelikož ve smyslu čl. 4. odst smlouvy je objednatel povinen předat poskytovateli materiály týkající se osobních údajů účastníků přípravy, je tato smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu 6 ZOOÚ Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ZOOÚ Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, upravovat, třídit, používat, uchovávat po dobu nezbytnou k realizaci smlouvy, předávat zpracované osobních údaje objednateli, osobní údaje likvidovat po splnění předmětu smlouvy Zhotovitel se zaručuje přijmout technicko-organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů. Písemnosti nebo jiné hmotné nosiče dat, které obsahují osobní údaje zaslané uchazeči, popř. citlivé údaje, bude uchovávat v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech. Elektronické datové soubory obsahující osobní údaje může uchovávat v paměti počítače, pouze je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem nebo je-li přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem. Článek 10 Závěrečná ustanovení Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá ze stran obdrží po jejich podpisu po jednom z nich. Stránka 6 z 20

7 10.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nenápadně nevýhodných podmínek Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny a speciální odborné přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu." Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne , č. 04/13. V l/)s i V Jihlavě dne...í.v... $/.<. \ PhDr. Eva Rotreklová ředitelka za objednatele za zhotovitele TRIADA Poradenské centrum,o.s. Orlí 20, Brno IČO: tel.: Stránka 7 z 20

8 Příloha č. 1 NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ODBORNÁ PŘÍPRAVA Koncepce, cíle, formy, tematické okruhy, program, časový rozvrh výukových dnů Odborná příprava žadatelů je realizována na základě vlastní ucelené koncepce, která vznikala v letech a je neustále rozvíjena v souladu s aktuální situací v oblasti náhradní rodinné péče, péče o děti separované od rodičů a na základě zkušeností z vlastni případové práce. Lektorský tým realizuje odbornou přípravu od roku 2000, v rozsahu 5-6 skupin ročně (cca 100 osob), v krajích Zlínském a Olomouckém. Koncepce, formy, metody práce a zkušenosti z dlouholeté práce v oblasti přípravy a odborného doprovázení pěstounů a osvojitelů jsou shrnuty v publikaci Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů" - koncepční a metodické poznámky, autorky Veronika Hofrová a Eva Rotreklová (TRIADA-PC, o.s. Brno, 2009). Význam a důležitost odborné přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů je podtržen aktuální situací v oblasti reformy péče o ohrožené děti a novelizací příslušných právních předpisů, zejména zákona o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.). Obsah a forma odborné přípravy jsou plně v souladu se strategií ochrany práv dětí, klade důraz na cíle reformy systému péče o ohrožené děti: snižování počtu dětí v ústavní výchově, profesionalizace pěstounské péče, rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu. Koncepce, obsah, jednotlivé programové bloky a metody práce jsou průběžně konzultovány s příslušnými odbornými pracovníky tuzemskými i zahraničními, zejména ze Slovenska. V rámci této spolupráce bylo provedeno srovnání koncepce, filozofie a metod práce odborné přípravy se systémem PRIDE a získané poznatky a zkušenosti jsou využívány v praxi. Cíl odborné přípravy a její přínos pro snížení rizika selhání náhradní rodinné péče vychází ze skutečnosti, že naplnění psychosociálních potřeb přijatého dítěte a jeho specifické potřeby jsou v mnoha směrech odlišné od potřeb dítěte, které se v rodině narodilo a je vychováváno ve svém přirozeném rodinném prostředí. Cílem odborné přípravy je proto seznámit budoucí osvojitele a pěstouny s posláním pěstounské péče a s osvojením z hlediska potřeb dítěte a předložit náměty a možnosti jak poskytnout dítěti separovanému trvale nebo dočasně od rodičů co nejlepší náhradní rodinné prostředí v osvojitelské nebo pěstounské rodině a připravit celý rodinný systém na přijetí dítěte. Odborná příprava je nedílná součást procesu odborného posouzení žadatelů, kdy uchazeči o osvojení nebo pěstounskou péči získávají informace, náměty a podněty pro: porozumění potřebám dětí, které se ocitly mimo vlastní rodinu a rozdílům ve výchově v přirozeném a náhradním rodinném prostředí, vytvoření reálného pohledu na konkrétní situace pří výchově přijatého dítěte, porozumění rozdílům mezi jednotlivými formami NRP s ohledem na psychosociální potřeby a individuální situace dítěte, porozumění cílům a smyslu pěstounské péče na přechodnou dobu, Stránka 8 z 20

9 reflexi vlastní rodinné situace s ohledem na rozhodnutí o přijetí dítěte do NRP (naše představy versus skutečnost), navázání kontaktu s ostatními účastníky, kteří jsou v podobné nebo stejné situaci, sdílení ve skupině rozhodnutí o přijetí dítěte, vytvoření podmínek pro udržování kontaktů i po skončení přípravy - v mnoha případech se tak utváří svépomocná skupina, jejíž členové mezi sebou udržují kontakty v období před i po přijetí dítěte (zvlášť významné se jeví u budoucích osvojitelů, kde pokračující kontakty a vztahy s dalšími osvojitelskými rodinami výrazně rozšiřují příležitost zpracovat ztrátu biologického rodičovství a minimalizují snahy o vytěsnění tohoto faktu, což mnohdy může vyústit do utajení adopce nejen před okolím, ale zejména před dítětem samým), získání orientace v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče - porozumět dosavadním postupům, aktuální situaci i dalšímu postupu po ukončení přípravy, porozumění procesu zprostředkování NRP - jako strukturovaného odborného postupu, vedoucího k naplnění potřeb dítěte a minimalizaci rizik výběru nevhodného rodinného prostředí pro dítě s ohledem na jeho individuální situaci a specifické potřeby, navázání kontaktu s odborníky i pro další spolupráci po přijetí dítěte, zejména v rámci dohod o výkonu pěstounské péče. Tematické bloky Základní kostru programu tvoří tematické bloky, které, jak je z jejich přehledu patrné, sledují život dítěte od jeho narození, pobyt v ústavním zařízení, v pěstounské péči na přechodnou dobu, přechod do osvojitelské rodiny nebo do pěstounské péče a život dítěte v osvojitelské rodině, v rodině pěstounů. Náhradní rodinná péče: - význam, cíle, základní pojmy, formy - rozdíly mezi osvojením, pěstounskou péčí a PP na přechodnou dobu, proces zprostředkování náhradní rodinné péče. Rodina a její význam v životě člověka - psychické potřeby, citová deprivace, důsledky a možnosti nápravy, sociálně psychologický význam rodiny. Dítě separované od rodičů - dysfunkční rodiny, ústavní výchova a její důsledky. Zdravotní hlediska náhradní rodinné péče. "Náhradní" rodičovství - přijetí role osvojitele, pěstouna, zdroje pro rodičovské kompetence. Přechod dítěte do náhradní rodiny - adaptační fáze, postoj širší rodiny a okolí k přijatému dítěti. Sociálně právní problematika NRP. Zpracování rodinné historie dítěte v jednotlivých vývojových fázích, rizika a úskalí. Zkušenosti stávajících osvojitelských a pěstounských rodin - setkání s rodinami, které vychovávají dítě v osvojení nebo pěstounské péče, výběr rodiny je proveden s ohledem na specifické potřeby skupiny. Setkání a diskuse s dospělou osobou, která byla vychovávána v osvojení nebo v pěstounské péči. Z hlediska cílů odborné přípravy je nutné klást důraz zejména na témata: osobní historie dítěte a jeho rodinná anamnéza, principy zprostředkování osvojení, pěstounské péče, Stránka 9 z 20

10 seznámení se budoucích osvojitelů či pěstounů s dítětem a rozhodnutí o přijetí dítěte, převzetí dítěte z ústavního zařízení do rodiny, první rok života dítěte v osvojitelské rodině nebo v pěstounské péči, spolupráce pěstounů s rodiči dítěte, budování identity osvojeného dítěte a dítěte v pěstounské péči. S ohledem na potřebu propojovat všechny informace považujeme za vhodné se věnovat tématům spíše chronologicky a na každé téma nahlížet ze všech úhlů pohledu. Jen takto dávají účastníkům přípravy smysl i informace odborné (např. právní, medicínské) a jsou pro ně snáze uchopitelné a zapamatovatelné. V odborné přípravě nejsou jednotlivé programové bloky takto strukturovaně odděleny, tematickou strukturu zde uvádíme pro lepší přehlednost - z metodického hlediska. Účastníci přípravy je takto vyhraněně nevnímají, témata za sebou přirozeně následují, někdy se jednotlivé bloky prolínají, a tvoří logický, smysluplný a navazující celek. Metody a techniky práce Příprava je koncipována jako interaktivní, střídají se části edukativní se sebezkušenostními a zážitkovými technikami. Součástí je také sdílení vlastních rodičovských a výchovných zkušenosti, zejména v diskusním setkání s osvojitelskými a pěstounskými rodinami. Individuální rozhovory s účastníky zaměřené na specifickou situaci rodiny. Zárukou kvality odborné přípravy je stabilní lektorský tým, který má potřebnou kvalifikaci pro realizaci příprav: dva kvalifikovaní lektoři pro práci se skupinou, přizvaní odborníci - lékař, ošetřovatelka s praxí v oblasti péče o dítě a rodinu a na neonatologii. V rámci programu jsou přizvání k diskusi osvojitelé nebo pěstouni, kteří jsou schopni a ochotni předávat své zkušenosti a také dospělé osoby, které mají vlastní zkušenost s pěstounskou péčí nebo osvojením - byly vychovány v pěstounské nebo v osvojitelské rodině. V průběhu programu proběhne také setkání a diskuse s pracovníky krajského úřadu a pracovníky OSPOD příslušných městských a obecních úřadů. Důraz na vícedenní setkání umožňuje rozvinutí skupinové dynamiky, má pozitivní vliv na možnost pracovat intenzivněji a umožnit účastníkům zpracovávat předávané poznatky nejen na racionální úrovni, ale rovněž na úrovni prožitkové a emoční. Organizační zajištění Na základě dlouholetých pozitivních zkušeností a zejména z důvodů zásadních odlišností v motivaci k pěstounské péči a osvojení a důležitosti odlišení obou forem doporučujeme sestavovat skupiny pro odbornou přípravu žadatelů z bezdětných párů a z osob s výchovnou, resp. rodičovskou zkušeností zvlášť. Je pak možné zaměřit Stránka 10 z 20

11 pozornost nejen na odlišnosti jednotlivých forem, ale také na specifickou motivaci a situaci účastníků. V tomto ohledu však budou samozřejmě respektovány podmínky zadavatele. Místo realizace odborné přípravy Na základě dlouholetých zkušeností je dobré realizovat vícedenní setkání na jednom místě, které poskytuje dobré zázemí jak po stránce ubytování a stravování pro účastníky, tak také pro skupinovou práci a má k dispozici samostatnou učebnu nebo školící místnost pro celodenní práci skupiny. Podmínkou je také dobrá dopravní dostupnost a odpovídající finanční podmínky pro účastníky, kteří si hradí ubytování a stravování a lokalizace v rámci kraje Vysočina. Konkrétní místo realizace přípravy bude stanoveno po dohodě se zadavatelem Krajským úřadem kraje Vysočina. Odborná příprava žadatelů o osvojení (zejména doposud bezdětné osoby, bez rodičovské zkušenosti) Forma a rozsah přípravy: celkem 51 výukových hodin párů (resp osob) Odborná příprava je realizována v rámci tří vícedenních skupinových setkání, která umožňují rozvinutí skupinové dynamiky, což umožňuje pracovat intenzivněji a účastníkům zpracovávat předávané poznatky nejen na racionální úrovni, ale rovněž na úrovni prožitkové a emoční. V případě bezdětných manželských párů dává také více prostoru pro zpracování a vyrovnání se s vlastní situací a se ztrátou biologického rodičovství. Podporou pro tento proces je zejména možnost vzájemného sdílení mezi účastníky odborné přípravy, které probíhá nejen v rámci programu, ale často také při neformálních rozhovorech. Časový harmonogram setkání: 1. den - čtvrtek: 17,45-19,15-2 výukové hodiny19,30-21,00-2 výukové hodiny 2. den - pátek: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové hodiny 14,00-15,30-2 výukové hodiny15,45-17,15-2 výukové hodiny 17,30-19,00-2 výukové hodiny 3. den - sobota: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové hodiny Individuální konzultace mohou probíhat dle potřeb účastníků v průběhu odborné přípravy nebo po dohodě i v jiném termínu v sídle organizace, přlp. na základě jejich přání v domácnosti účastníků. Stránka 11 z 20

12 Tematické okruhy: Charakteristika dětí v NRP, jejich rodinná situace a specifika péče o tyto děti Potřeby dětí a jejich naplňování v ústavní výchově a v rodině Psychická deprivace a její důsledky Sociálně právní témata NRP Zdravotní rizika, dědičnost, péče o rizikové novorozence a kojence Proces zprostředkování osvojení Vybrané otázky z rodinného práva, soudní řízení Práce s životní historií osvojitelů a historií dítěte Budování identity osvojeného dítěte Přijetí osvojeného dítěte širší rodinou a okolím Přijetí a výchova sourozenecké skupiny Přijetí a výchova dítěte minoritní populace Harmonogram odborné přípravy a probíraná témata 1. setkání - zahájení odborné přípravy 18 výukových hodin - vícedenní setkání (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Úvodní setkání, zahájení Zahájení, seznámení s lektory. Úvod do problematiky péče o dítě umístěné mimo přirozené rodinné prostředí. Cíle odborné přípravy, rámcový program. Organizační záležitosti. V případě potřeby i individuální vstupní rozhovory. Očekávání účastníků od přípravy, formulace otázek. Smysl a cíle odborné přípravy, rozdíly mezi jednotlivými formami NRP. Charakteristika dětí v NRP a specifika péče o tyto děti Sociálně právní ochrana dětí, ohrožené dítě, institucionální péče. Spektrum dětí, pro které se hledá náhradní rodina, včetně regionálních odlišností. Charakteristika dětí v NRP a specifika péče o tyto děti. Potřeby dětí a jejich naplňování v ústavní výchově a v rodině, deprivace Potřeby dětí, uspokojování potřeb dětí v ústavní výchově vs. v náhradní rodině. Význam pěstounské péče na přechodnou dobu. Psychologie dítěte, vývojové fáze, psychická deprivace. Sociálně právní témata NRP Rodičovská zodpovědnost. Právní podmínky pro osvojení, soudní řízení o osvojení, osvojení zrušitelné a nezrušitelné. Mateřská a rodičovská dovolená. Proces zprostředkování, soudní řízení Proces zprostředkování náhradní rodinné péče, role krajského úřadu, zprostředkovací - odborný panel. Informace o dítěti, Seznámení s dítětem. Preadopční péče, spolupráce s OSPOD, spolupráce s odborníky. Soudní řízení Stránka 12 z 20

13 2. setkání 18 hodin - vícedenní setkání (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Dítě separované od rodičů a jeho rodinné vazby Význam vrozených vztahů v životě dítěte. Separační trauma při oddělení dítěte od jeho rodičů (příp. rodiče - matky), reakce dítěte na změny. Dítě umístěné mimo vlastní rodinu - specifické potřeby. Pediatrická témata, zdravotní rizika, specifické potřeby dětí se zdravotními riziky Choroby vrozené a dědičné. Průběh těhotenství, porodu a jeho vliv na další vývoj dítěte. Nejčastější zdravotní rizika dětí svěřovaných do osvojení (rizikoví novorozenci, dědičné choroby, chronické choroby), zdravotní rizika, první pomoc, předcházení úrazům. Dítě v osvojitelské rodině, péče o sourozenecké skupiny, péče o děti etnicky odlišné První rok dítěte v osvojitelské rodině. Péče a výchova sourozeneckých skupin. Péče a výchova dítěte minoritní populace. Postoj širší rodiny k přijatému dítěti. Zkušenosti stávajících osvojitelských rodin. Zkušenosti dospělé osoby vychované v pěstounské péči nebo v osvojení. 3. setkání 18 hodin - čtvrtek - sobota (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Práce s životní historií osvojitelů a historií dítěte Role a identita náhradního rodiče". Přijetí osvojeného dítěte širší rodinou a okolím. Dítě, jeho biologická a náhradní rodina. Přechod dítěte do osvojitelské rodiny. Zpracování životní historie přijatého dítěte. Aktivní přístup k budování identity osvojeného dítěte. Děti v rodině a přijetí dítěte do NRP Vlastní zdroje pro výchovu přijatého dítěte. Vlastní děti a přijetí dítěte do NRP. Závěr přípravy Diskuse s pracovníky OSPOD pověřených obecních, městských úřadů, magistrátu, krajského úřadu. Individuální rozhovory s účastníky zaměřené na individuální situaci účastníků a jejich rodiny, formulování závěrů z přípravy s důrazem na specifikaci podmínek pro přijetí dítěte do rodiny. Za vhodnou považujeme u rozhovorů účast pracovníka krajského úřadu (psycholog, sociální pracovník). Shrnutí programu a probíraných témat, naplnění očekávání účastníků. Hodnocení odborné přípravy. Stránka 13 z 20

14 Techniky a metody práce: výklad, předávání informací, řízená diskuse, setkáni a diskuse s osvojiteli, kteří již vychovávají přijaté dítě, interaktivní techniky - práce v malých skupinách, zážitkové techniky - zpracování životní historie budoucích osvojitelů, - budování identity přijatého dítěte, životní historie dítěte. Techniky jsou kombinovány k jednotlivým tématům v souladu s potřebami účastníků a s jejich nastavením k práci ve skupině, pouze faktografické bloky (zdravotnická tématika) jsou podávány formou přednášky. K technikám a metodám k jednotlivým tematickým blokům viz též přiložená publikace Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů" - koncepční a metodické poznámky, autorky Veronika Hofrová a Eva Rotreklová. Odborná příprava žadatelů o pěstounskou péči (zejména osoby s rodičovskou a výchovnou zkušeností s vlastními nebo přijatými dětmi) Forma přípravy: celkem 58 hodin skupinové práce z toho 7 hodin s účastí dětí vyrůstajících v rodině + 2-4hodiny individuální práce (dle potřeby, není povinné) 8-10 párů (resp osob) Skupinová příprava je rozdělena do tří vícedenních setkání a jednoho jednodenního. Důraz na vícedenní setkání umožňuje rozvinutí skupinové dynamiky, má pozitivní vliv na možnost pracovat intenzivněji a umožnit účastníkům zpracovávat předávané poznatky nejen na racionální úrovni, ale rovněž na úrovni prožitkové a emoční. Závěrečné setkání je jednodenní zejména z toho důvodu, že se ho účastní i děti, které účastníci přípravy vychovávají. Smyslem tohoto setkání je pak zapojení dětí do procesu přípravy na přijetí dítěte zejména právě z pohledu těchto dětí, které jsou vtaženy do dění. Prostřednictvím účasti na tomto setkání mají možnost pocítit, že mají v rozhodování svých rodičů o přijetí dítěte svou roli, že mohou projevit své představy a svou vůli ohledně přijetí dítěte. Jednodenní setkání ve skupině s dalšími dětmi jim to umožňuje, aniž by to pro ně bylo zatěžující. Časový harmonogram setkání: 1. den - čtvrtek: 17,45-19,15-2 výukové hodiny19,30-21,00-2 výukové 2. den - pátek: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové 14,00-15,30-2 výukové hodiny 15,45-17,15-2 výukové 17,30-19,00-2 výukové hodiny hodiny hodiny hodiny Stránka 14 z 20

15 3. den - sobota: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové hodiny Témata: Charakteristika dětí v NRP a specifika péče o tyto děti Potřeby dětí a jejich naplňování v ústavní výchově a v pěstounské péči Formy pěstounské péče Psychická a citová deprivace, projevy, následky Sociálně právní témata NRP Profil pěstouna - schopnosti, dovednosti Proces zprostředkování, soudní řízení Rodiče, sourozenci a širší rodina dítěte v pěstounské péči Spolupráce pěstounů s odborným zázemím, práce v multidisciplinárním týmu Odborné doprovázení - dohody o výkonu pěstounské péče Spolupráce pěstounů na zpracování a realizaci individuálního plánu ochrany dítěte Spolupráce pěstounů s rodiči dítěte Práce s životní historií pěstounů a historií dítěte Vlastní děti a přijetí dítěte do pěstounské péče Péče o sourozenecké skupiny Péče o děti z minoritní společnosti Péče o děti se specifickými potřebami Zdravotní stav přijímaného dítěte, otázky dědičnosti Chronická onemocnění u dětí vyžadující specifickou péči Prevence úrazů a první pomoc I. setkání - 18 výukových hodin - vícedenní setkání (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Zahájení Úvod, seznámení s lektory, program, očekávání účastníků od přípravy, formulace otázek. Charakteristika dětí v NRP a specifika péče o tyto děti Úvod do problematiky péče o děti umístěné mimo přirozené rodinné prostředí. Smysl a cíle odborné přípravy, rozdíly mezi jednotlivými formami NRP. Specifika pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu. Potřeby dětí a jejich naplňování v ústavní výchově a v rodině, deprivace Potřeby dětí, uspokojování potřeb dětí v ústavní výchově vs. v náhradní rodině. Psychická a citová deprivace u dětí. Projevy psychické deprivace v jednotlivých vývojových fázích. Sociálně právní témata NRP Sociálně právní ochrana dětí, úkoly, principy a metody práce. Rodičovská zodpovědnost, práva a povinnosti pěstounů. Stránka 15 z 20

16 Proces zprostředkován, soudní řízení Proces zprostředkovánf NRP, krajský úřad, zprostředkovací panel poradní sbor a jeho funkce. Informace o dítěti. Seznámení s dítětem. Soudní řízení o pěstounské péči. 2. setkání - 18 výukových hodin - vícedenní setkáni (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Práce s životní historií žadatelů a historií dítěte Vlastní zdroje pro výchovu přijatého dítěte. Význam vrozených vztahů v životě dítěte.» Postoj širší rodiny k přijatému dítěti. Role pěstouna. Děti v rodině a přijetí dítěte do NRP Příprava rodinného systému na přijetí dítěte, s důrazem na děti, které jsou v rodině. Vývojové fáze dětí a rodiny a přijetí dalšího dítěte. Zkušenosti stávajících pěstounských rodin. Pediatrická témata Průběh těhotenství a porodu - vliv na zdravotní stav dítěte - rizikové faktory, alkohol, drogy. Předčasně narozené děti. Dědičné choroby. Psychická onemocnění rodičů a dítěte. Chronická onemocnění. Zdravotní rizika při přechodu dítěte z institucionální péče do péče pěstounů. Prevence úrazů, první pomoc. Vývojová psychologie Psychologie dítěte (dítě separované od rodičů, dítě v ústavní výchově). Vývojová psychologie v kontextu pěstounské péče. Psychická deprivace, její projevy a důsledky. Sociálně právní problematika (rodičovská zodpovědnost, poručenství, opatrovnictví apod.). 3. setkání - 18 výukových hodin - vícedenní setkání (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Dítě v pěstounské péči, specifické potřeby, péče o sourozenecké skupiny a etnicky odlišné děti Přechod dítěte do pěstounské péče. Odborné doprovázení - dohody o výkonu pěstounské péče Spolupráce pěstounů na zpracování a realizaci individuálního plánu ochrany dítěte Přijetí dítěte vlastními dětmi a širší rodinou. Péče a výchova sourozenecké skupiny. Péče a výchova dítěte minoritního etnika. Rodiče, sourozenci a širší rodina dítěte v NRP Dítě a jeho rodiče - vrozené vztahy, jejich udržování a prohlubování. Kontakty dítěte s jeho rodiči, sourozenci a širší rodinou. Spolupráce pěstounů s rodiči dítěte. Aktivní přistup k budování identity dítěte v pěstounské péči. Zkušenosti stávajících pěstounských rodin. Stránka 16 z 20

17 4. setkáni - 7 hodin - jednodenní setkání Časový rámec: 10,00-11,30 skupinová práce-rodiče + děti (2 výukové hodiny) 11,30-12, 30 skupinová práce - zvlášť rodiče, zvlášť děti (1 výuková hodina) 13,00-15,30 individuální rozhovory s rodinami (4 výukové hodiny) 15,30 - závěr přípravy Témata: Děti v rodině a přijetí dítěte do NRP Společné setkání s dětmi, které v rodině vyrůstají (narozené, přijaté) - část programu společná pro celé rodiny, část programu individuální pro děti a pro dospělé. Diskuse s pracovníky OSPOD pověřených obecních, městských úřadů, magistrátu, krajského úřadu. Závěr skupinové přípravy Shrnutí programu a probíraných témat. Naplnění očekávání účastníků, zpětná vazba. Spolupráce pěstounů s odborným zázemím, práce v multidisciplinárním týmu. Individuální konzultace s účastníky Individuální rozhovory s účastníky zaměřené na individuální situaci účastníků a jejich rodiny, formulování závěrů z přípravy s důrazem na specifikaci podmínek pro přijetí dítěte do rodiny. Za vhodnou považujeme u rozhovorů účast pracovníka krajského úřadu (psycholog, sociální pracovník). Metody a techniky práce: výklad, předávání informací, řízená diskuse, včetně diskuse s osvojiteli, kteří již vychovávají přijaté dítě, interaktivní techniky zážitkové techniky - práce v malých skupinách, - zpracování životní historie budoucích osvojitelů, - budování identity přijatého dítěte, životní historie dítěte. Techniky jsou kombinovány k jednotlivým tématům v souladu s potřebami účastníků a s jejich nastavením k práci ve skupině, pouze faktografické bloky (zdravotnická tématika) jsou podávány formou přednášky. K technikám a metodám a k jednotlivým tematickým blokům viz též přiložená publikace Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů" - koncepční a metodické poznámky, autorky Veronika Hofrová a Eva Rotreklová. Odborná příprava žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu Odborná příprava žadatelů o PP na přechodnou dobu je rozdělena do dvou částí: 1. část Oborná příprava pěstounů - absolvují společně se skupinou pěstounů skupinová příprava v rozsahu 58 výukových hodin - podrobně viz odborná příprava pěstounů Stránka 17 z 20

18 2. část Specifické otázky pěstounské péče na přechodnou dobu skupinová část přípravy v rozsahu 18 výukových hodin (skupina 5-10 osob) individuální část přípravy v rozsahu 5 výukových hodin Časový rozvrh Skupinová část - jedno vícedenní setkání (zpravidla čtvrtek - sobota) 18 výukových hodin 1. den - čtvrtek: 17,45-19,15-2 výukové hodiny19,30-21,00-2 výukové hodiny 2. den - pátek: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové hodiny 14,00-15,30-2 výukové hodiny15,45-17,15-2 výukové hodiny 17,30-19,00-2 výukové hodiny 3. den - sobota: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové hodiny Tato část odborné přípravy může probíhat také v rámci 3 jednodenních setkání, každé 6 výukových hodin. Individuální část přípravy - 5 výukových hodin - termín dle dohody s účastníky, zpravidla v domácnosti účastníků. Témata: 1. část - viz odborná příprava pěstounů 2. část - specifická témata pro pěstounskou péči na přechodnou dobu Přechodné umístění dítěte v pěstounské péči z pohledu psychosociálních potřeb dítěte Role pěstouna na přechodnou dobu, práva a povinnosti Spolupráce s rodiči umístěného dítěte Spolupráce s multidisciplinámím týmem - případové konference, zpracování IPOD a jeho průběžné hodnocení, informace pro zprostředkovací panel atd. Ukončení pobytu dítěte, návrat do rodiny Přechod dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo pěstounů Spolupráce s budoucími osvojiteli nebo pěstouny Dokumentace o vývoji dítěte, ochrana osobních údajů dítěte, mlčenlivost pěstounů na přechodnou dobu Průběžné vzdělávání, supervize Sebezkušenostní část - zaměřena na vnímání a prožívání vlastní rodinné situace v průběhu péče o dítě, po jeho odchodu a v období přípravy na přijetí dalšího dítěte. Individuální práce je zaměřena na: - reflexi vlastních výchovných zkušenosti, dovednosti a schopností, sebehodnocení - rizikové faktory v rodinném systému a jejich zpracováni - formulace vzdělávacích potřeb Stránka 18 z 20

19 - podmínky pro odbornou spolupráci a vedení při výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu. Cíle, formy, metody a proces přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny starších 3 let Cíle Cílem přípravy dětí žijících v rodině je umožnit žadatelům o osvojení nebo pěstounskou péči reálně nahlédnout na situaci jejich děti, zhodnotit jejich připravenost na příchod dalšího dítěte (bez ohledu na to, co dítě sděluje verbálně) a formulovat možná rizika na straně dětí v rodině žijících po příchodu dalšího dítěte do rodiny. Současně pak poskytnout dětem v rodině náhled a potřebné informace vztahující se k příchodu dalšího dítěte a to s ohledem na věk a rozumovou vyspělost. Metody a formy práce Celý program přípravy reflektuje to, že přijetí dítěte se netýká pouze dospělých, ale i dětí, které již v rodině jsou. Do programu přípravy zapojujeme výkladové i zážitkové techniky, které umožňují pohled na aktuální situaci celého rodinného systému žadatelů. Dáváme také účastníkům přípravy doporučení, jak s dětmi o přijetí dítěte mluvit a pracovat, co jim sdělovat a jak je připravovat. Na situaci dětí v rodině se také zaměřuje individuální konzultace lektorů příprav s jednotlivými účastníky v průběhu odborné přípravy. Děti osob, které se připravují na přijetí dítěte, jsou v různém věku, v různé vývojové fázi, proto je nutné těmto skutečnost přizpůsobit proces přípravy dětí, který je rozdělen na dvě části - skupinovou a individuální. Skupinová část Probíhá v rámci jednodenního setkání, kterého se účastní také děti. Už sama jejich účast v odborné přípravě přináší rodičům nové pohledy na situace dětí, které již v rodině žijí - děti s rodiči komunikují o tématu, projevují své názory a doplňují si informace. Účastníci přípravy dostávají na předchozím setkání přípravy zadání pro konkrétní domácí práci s dětmi na téma Co máme u nás pro dítě připravené, co naše rodina dítěti nabízí" (rozuměj pro dítě, které budou přijímat). Děti se pak účastní závěrečného setkání, kde prezentují svou domácí práci" (děti se do této prezentace často a rády zapojují). V následné krátké práci s účastníky přípravy reflektujeme to, jak práce doma probíhala, jak děti reagovaly apod. Tento způsob přípravy plně reflektuje individualitu dětí, jejich věk a rozumovou vyspělost. Časový rozsah: 3 výukové hodiny Individuální část: Po skončení odborné přípravy ve skupině probíhá individuální část přípravy s celými rodinami v rozsahu 3-4 výukových hodin. Konzultace se zaměřuje na připravenost Stránka 19 z 20

20 dítěte, jeho představy o dítěti, které přijde. Je možné využít k tomu domácí práci ze skupinové části přípravy, také je možné dle věku dětí využít další, zejména projektivní techniky (např. ostrov rodiny, začarovaná rodina apod.). V rámci této části je možné formulovat rizika na straně dítěte a doporučení rodičům, jak s dítětem dále pracovat a připravovat ho na přijetí dítěte. Předpokládáme, že dítě přijme informace a podněty vztahující se k přijetí dítěte nejsnáze od osob, které jsou mu blízké, tedy rodičů v dalším období po skončení přípravy, které navazuje na odbornou přípravu. Časový rozsah: 3-4 výukové hodiny (časová dotace je závislá zejména na počtu dětí v rodině). Zpracovatelé: PhDr. Eva Rotreklová, Mgr. Veronika Hofrová Brno, červenec 2013 Stránka 20 z 20

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ TRIADA - Poradenské centrum,o.s. zajišťuje organizačně a odborně odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny od roku 2004 ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, lektorsky

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

1/18. Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57 Spisová zn. : 179/2013 OSV

1/18. Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57 Spisová zn. : 179/2013 OSV Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57 Spisová zn. : 179/2013 OSV Výzva o zahájení Zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Odborná příprava fyzických osob vhodných

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

I. Smluvní strany. II. Účel smlouvy

I. Smluvní strany. II. Účel smlouvy KUJIP010P0JN Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník"), níže uvedeného dne mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

III. Povinnosti smluvních stran

III. Povinnosti smluvních stran m^ws, I 1 KUJIP0Í27314T $7- Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních síran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních síran podle ustanovení 2586 a nasi, zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Předmět a účel smlouvy. 1. Účelem této smlouvy je zajištění výroby a dodání kvalitních propagačních

Předmět a účel smlouvy. 1. Účelem této smlouvy je zajištění výroby a dodání kvalitních propagačních "'"'KUJ ÍP01273PS Smlouva o dílo uzavřená na zákiadě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH A PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB. uzavřená podle 269 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH A PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB. uzavřená podle 269 a násl. obchodního zákoníku v platném znění SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH A PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB uzavřená podle 269 a násl. obchodního zákoníku v platném znění S m l u v n í s t r a n y : 1. Název: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o záruce na laserové a inkoustové tiskárny a zajištění jejich servisu po dobu záruky, i po uplynutí záruční doby

Smlouva o záruce na laserové a inkoustové tiskárny a zajištění jejich servisu po dobu záruky, i po uplynutí záruční doby Smlouva o záruce na laserové a inkoustové tiskárny a zajištění jejich servisu po dobu záruky, i po uplynutí záruční doby uzavřená mezi dále jen objednatel a Josef Kubišta-Osvezeni Něvská 587 Praha 9 196

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o realizaci projektu Řešení zadluženosti v Kraji Vysočina"

Smlouva o realizaci projektu Řešení zadluženosti v Kraji Vysočina í% X,:\ b "... ~ Smlouva o realizaci projektu Řešení zadluženosti v Kraji Vysočina" uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst.

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Článek 1 Předmět a účel smlouvy

Článek 1 Předmět a účel smlouvy - 3-2007-04, př. 2 Počet stran: 5 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran podle 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Příloha č. 1 - Smlouva o dílo na dodávku prací a služeb

Příloha č. 1 - Smlouva o dílo na dodávku prací a služeb Příloha č. 1 - Smlouva o dílo na dodávku prací a služeb Komplexní zajištění vzdělávacích prostor, PC učebny a konferenční místnosti a občerstvení v Plzeňském kraji 1. VOX, a.s. IČ: 27204987 DIČ: CZ27204987

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk OP[RACNI EVROPSkÁ UNIt: Fond soudrmosu Evropsky fond pro r~gionálni I Pro vodu, vzduch a přírodu SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 ano zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Smlouva. o zajištění činností koordinátora BOZP. 1. Smluvní strany

Smlouva. o zajištění činností koordinátora BOZP. 1. Smluvní strany " ' =i:í KUJIP00UQHIH Smlouva o zajištění činností koordinátora BOZP 1. Smluvní strany Objednatel: Kraj Vysočina sídlo: Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem - hejtmanem kraje,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více