Smlouva o dílo uzavřená podle ust. 631 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo uzavřená podle ust. 631 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ."

Transkript

1 KUJIP08T3VWL Smlouva o dílo uzavřená podle ust. 631 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ.") Smluvní strany 1. Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava, zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje IČO : bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č.ú.: /6800 (dále jen objednatel"). 2. TRIADA - Poradenské centrum, o. s. Sídlo: Orlí 516/20, Brno Zastoupený: PhDr. Evou Rotreklovou, ředitelkou IČO: DIČ: CZ , neplátce DPH Bank.spoj.: Sberbank CZ, a. s., č. ú.: /6800 (dále jen zhotovitel"). uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny Článek 1 Účel smlouvy Účelem této smlouvy je zajištění odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny a speciální odborné přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu a dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny ve smyslu 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Článek 2 Předmět smlouvy 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli ve sjednaném termínu plnění, tedy provádět dílo v podobě: Stránka 1 z 20

2 A) odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, a to v rozsahu 51 1 hodin; B) odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny, a to v rozsahu 58 1 hodin; C) speciální odborné přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu, a to v rozsahu 81 1 hodin; D) přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, a to v rozsahu 6' hodin; Podrobný popis programu přípravy skupiny žadatelů o náhradní rodinnou péči (dále též NRP") je uveden v příloze č. 1 této smlouvy Odborná příprava pro plnění uvedené pod písm. A), B), C), D) předchozího odstavce bude obsahovat: teoretické části zaměřené na podávání informací o samotném procesu zprostředkování, jednotlivé etapy, formy NRP a jejich specifika, mezinárodní adopce, biologické a psychologické rodičovství, základní informace o psychologii dítěte, o psychické deprivaci a možnostech nápravy jejích následků, rodičovská zodpovědnost aj.; seminář z oblasti pediatrie - dědičnost, genetické vyšetření nejčastější zdravotní diagnózy u dětí přicházející do náhradní rodinné péče, proces příchodu dítěte do rodiny, projevy a chování dítěte, struktura zdravotní péče o dítě, úrazy a otravy dítěte, děti se speciálními potřebami; setkání s osvojitelskými a pěstounskými rodinami, setkání s člověkem, který v náhradní rodině vyrostl, neformální setkání se sociálními pracovnicemi NRP příslušných pověřených obcí, setkání s pracovníky NRP Krajského úřadu Vysočina; dovednosti žadatelů potřebné pro spolupráci s biologickou, případně novou rodinou dítěte; proces předávání dítěte. práce s dětmi žijícími v rodině žadatele Předmětem plnění je současně závazek objednatele zaplatit po ukončení přípravy jedné skupiny žadatelů o NRP sjednanou cenu. Rozsah příprav objednaný po dobu platnosti smlouvy nepřesáhne celkový objem nákladů ,- Kč včetně DPH. Článek 3 Čas a místo plnění 3.1. Dílo bude provedeno v termínu: Zahájení: od data podpisu smlouvy oběma smluvními stranami Dokončení díla: 31. prosince Rozsah a místo plnění díla zhotovitele bude následující a v uvedeném pořadí: Rozsah je specifikován v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Místo 1 Časový rozsah přípravy k zařazení žadatele do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče činí nejméně 48 hodin a u žadatelů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu nejméně 72 hodin; časový rozsah přípravy žadatelů, kteří přípravou již jednou dokončili, může krajský úřad snížit. Příprava dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny v rozsahu minimálně 4 hodiny. Stránka 2 z 20

3 plnění bude stanoveno smluvními stranami s ohledem na potřeby objednatele a možnosti zhotovitele Konkrétní časový harmonogram konání jednotlivých skupin přípravy bude stanoven smluvními stranami s ohledem na potřeby objednatele a možnosti zhotovitele. Článek 4 Povinnosti objednatele 4.1. Objednatel zajišťuje výběr účastníků přípravy Objednatel si s předstihem minimálně 30-ti dnů objedná u zhotovitele provedení přípravy skupiny žadatelů o NRP a k tomu předá následující podklady: 1. jména, příjmení, adresy a telefonické kontakty fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu a dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny zařazených do odborné přípravy, 2. výsledky sociálního šetření a psychologického vyšetření u těchto fyzických osob Tato smlouva je současně smlouvou o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (viz. článek 9) Dále se objednatel zavazuje spolupracovat se zhotovitelem dohodnutým způsobem při provádění díla a zajistit: návštěvu ústavního zařízení zřizovaného Krajem Vysočina, spojenou s odbornou přednáškou v rozsahu 1,5 hodiny, prostory pro semináře pořádané v Jihlavě, bude-li to zhotovitel vyžadovat Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít ve formě závěrečné zprávy (dle čl. 5, odst. 5.4.) a uhradit smluvní cenu způsobem sjednaným v této smlouvě Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří, a to ve lhůtách, které zhotoviteli budou sděleny nejméně 3 dny předem. Článek 5 Povinnosti zhotovitele 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a v dohodnutých lhůtách je předat objednateli Zhotovitel je povinen provést dílo buď sám a je oprávněn použít k provedení díla také spolupracující osoby. V tom případě zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, jako by je prováděl sám Iniciální předání informací žadatelům i Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru sociálních věcí o zahájení a průběhu přípravy provede zhotovitel. Stránka 3 z 20

4 5.4. Po ukončení přípravy každé jedné skupiny žadatelů o NRP vypracovává zhotovitel pro objednatele závěrečnou zprávu o průběhu přípravy a doporučeních pro jednotlivé účastníky, a to do 14 dnů po ukončení přípravy každé skupiny. Článek 6 Cena a způsob placení 6.1. Cena přípravy jedné osoby: Část A) Cena odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli činí 4 500,- Kč za osobu a zahrnuje objem díla specifikovaného dle čl. 2 shora. Cena je uvedena včetně DPH, zhotovitel není plátce DPH. Část B) Cena odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny činí 5 500, - Kč za osobu a zahrnuje objem díla specifikovaného dle čl. 2. shora. Cena je uvedena včetně DPH, zhotovitel není plátce DPH. Část C) Cena speciální odborné přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu činí 8 500,- Kč za osobu a vztahuje se k objemu díla specifikovaného dle čl. 2. shora. Cena je uvedena včetně DPH, zhotovitel není plátce DPH. Část D) Cena odborné přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny činí 700,- Kč za osobu a vztahuje se k objemu díla specifikovaného dle čl. 2. shora. Cena je uvedena včetně DPH, zhotovitel není plátce DPH Cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele Celková cena díla bude stanovena jako součin příslušné ceny za jednu osobu a počtu osob, které byly oznámeny objednatelem zhotoviteli dle čl. 4 odst shora Cena dila bude zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem na výše uvedený účet zhotovitele po ukončení přípravy jedné skupiny žadatelů o NRP. Faktura musí být prokazatelně doručena objednateli. Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu. Faktura má lhůtu splatnosti 15 dní. Podmínkou uhrazení faktury bude, že zhotovitel provedl přípravu jedné skupiny žadatelů o NRP v rozsahu sjednaném smlouvou a předložil závěrečnou zprávu dle čl Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (v případě, že zhotovitel bude plátcem DPH). V případě změny sazby DPH zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění V případě, že objednatel neposkytne pro provedení díla potřebnou a vyžádanou součinnost, je cena díla splatná neprodleně poté, co bude tato součinnost objednatelem odmítnuta, nebo po marném uplynutí lhůty stanovené zhotovitelem objednateli pro poskytnutí této součinnosti V případě ukončení smluvních vztahů výpovědí, je zhotovitel povinen dokončit započatou přípravu žadatelů o NRP a objednatel je povinen provedení této přípravy uhradit. Stránka 4 z 20

5 Článek 7 Doba trvání smlouvy 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy do 31. prosince Kterákoliv ze smluvních stran může smlouvu vypovědét, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet dnem následující po dni prokazatelného doručení jejího písemného vyhotovení druhé smluvní straně. Článek 8 Další ujednání 8.1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně budou znemožňovat plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání Smluvní strany mohou od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že dojde hrubým nebo opakovaným méně závažným způsobem k porušení povinností stanovených ve smlouvě. Za hrubé porušení smlouvy se považují zejména případy, kdy kterákoli ze stran zapříčiní, že nemohlo dojít k realizaci předmětu a účelu této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, ve kterém bylo jeho písemné vyhotovení prokazatelně doručeno druhé smluvní straně Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších činností zhotovitele, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu díla, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní vztah řídí ust. 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Taktéž v případě, že zhotovitel nezajistí výuku řádně a včas nebo bude mít objednatelem neschválené prodlení s vyhotovením závěrečné zprávy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dílčí ceny plnění za každý den prodlení Změna smlouvy je možná jen písemnými dodatky, vzestupně číslovanými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Stránka 5 z 20

6 8.8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Pokud se před úhradou ceny dle této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí ve faktuře zhotovitelem vyčíslenou výši DPH přímo příslušnému správci daně. V takovém případě je zhotovitelem takto provedená úhrada DPH považována za uhrazení příslušné výše DPH fakturované zhotovitelem. Článek 9 Ochrana osobních údajů 9.1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, bude-li služba poskytována ohledně textu, který obsahuje osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen ZOOÚ") Jelikož ve smyslu čl. 4. odst smlouvy je objednatel povinen předat poskytovateli materiály týkající se osobních údajů účastníků přípravy, je tato smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu 6 ZOOÚ Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ZOOÚ Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, upravovat, třídit, používat, uchovávat po dobu nezbytnou k realizaci smlouvy, předávat zpracované osobních údaje objednateli, osobní údaje likvidovat po splnění předmětu smlouvy Zhotovitel se zaručuje přijmout technicko-organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů. Písemnosti nebo jiné hmotné nosiče dat, které obsahují osobní údaje zaslané uchazeči, popř. citlivé údaje, bude uchovávat v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech. Elektronické datové soubory obsahující osobní údaje může uchovávat v paměti počítače, pouze je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem nebo je-li přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem. Článek 10 Závěrečná ustanovení Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá ze stran obdrží po jejich podpisu po jednom z nich. Stránka 6 z 20

7 10.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nenápadně nevýhodných podmínek Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny a speciální odborné přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu." Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne , č. 04/13. V l/)s i V Jihlavě dne...í.v... $/.<. \ PhDr. Eva Rotreklová ředitelka za objednatele za zhotovitele TRIADA Poradenské centrum,o.s. Orlí 20, Brno IČO: tel.: Stránka 7 z 20

8 Příloha č. 1 NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ODBORNÁ PŘÍPRAVA Koncepce, cíle, formy, tematické okruhy, program, časový rozvrh výukových dnů Odborná příprava žadatelů je realizována na základě vlastní ucelené koncepce, která vznikala v letech a je neustále rozvíjena v souladu s aktuální situací v oblasti náhradní rodinné péče, péče o děti separované od rodičů a na základě zkušeností z vlastni případové práce. Lektorský tým realizuje odbornou přípravu od roku 2000, v rozsahu 5-6 skupin ročně (cca 100 osob), v krajích Zlínském a Olomouckém. Koncepce, formy, metody práce a zkušenosti z dlouholeté práce v oblasti přípravy a odborného doprovázení pěstounů a osvojitelů jsou shrnuty v publikaci Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů" - koncepční a metodické poznámky, autorky Veronika Hofrová a Eva Rotreklová (TRIADA-PC, o.s. Brno, 2009). Význam a důležitost odborné přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů je podtržen aktuální situací v oblasti reformy péče o ohrožené děti a novelizací příslušných právních předpisů, zejména zákona o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.). Obsah a forma odborné přípravy jsou plně v souladu se strategií ochrany práv dětí, klade důraz na cíle reformy systému péče o ohrožené děti: snižování počtu dětí v ústavní výchově, profesionalizace pěstounské péče, rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu. Koncepce, obsah, jednotlivé programové bloky a metody práce jsou průběžně konzultovány s příslušnými odbornými pracovníky tuzemskými i zahraničními, zejména ze Slovenska. V rámci této spolupráce bylo provedeno srovnání koncepce, filozofie a metod práce odborné přípravy se systémem PRIDE a získané poznatky a zkušenosti jsou využívány v praxi. Cíl odborné přípravy a její přínos pro snížení rizika selhání náhradní rodinné péče vychází ze skutečnosti, že naplnění psychosociálních potřeb přijatého dítěte a jeho specifické potřeby jsou v mnoha směrech odlišné od potřeb dítěte, které se v rodině narodilo a je vychováváno ve svém přirozeném rodinném prostředí. Cílem odborné přípravy je proto seznámit budoucí osvojitele a pěstouny s posláním pěstounské péče a s osvojením z hlediska potřeb dítěte a předložit náměty a možnosti jak poskytnout dítěti separovanému trvale nebo dočasně od rodičů co nejlepší náhradní rodinné prostředí v osvojitelské nebo pěstounské rodině a připravit celý rodinný systém na přijetí dítěte. Odborná příprava je nedílná součást procesu odborného posouzení žadatelů, kdy uchazeči o osvojení nebo pěstounskou péči získávají informace, náměty a podněty pro: porozumění potřebám dětí, které se ocitly mimo vlastní rodinu a rozdílům ve výchově v přirozeném a náhradním rodinném prostředí, vytvoření reálného pohledu na konkrétní situace pří výchově přijatého dítěte, porozumění rozdílům mezi jednotlivými formami NRP s ohledem na psychosociální potřeby a individuální situace dítěte, porozumění cílům a smyslu pěstounské péče na přechodnou dobu, Stránka 8 z 20

9 reflexi vlastní rodinné situace s ohledem na rozhodnutí o přijetí dítěte do NRP (naše představy versus skutečnost), navázání kontaktu s ostatními účastníky, kteří jsou v podobné nebo stejné situaci, sdílení ve skupině rozhodnutí o přijetí dítěte, vytvoření podmínek pro udržování kontaktů i po skončení přípravy - v mnoha případech se tak utváří svépomocná skupina, jejíž členové mezi sebou udržují kontakty v období před i po přijetí dítěte (zvlášť významné se jeví u budoucích osvojitelů, kde pokračující kontakty a vztahy s dalšími osvojitelskými rodinami výrazně rozšiřují příležitost zpracovat ztrátu biologického rodičovství a minimalizují snahy o vytěsnění tohoto faktu, což mnohdy může vyústit do utajení adopce nejen před okolím, ale zejména před dítětem samým), získání orientace v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče - porozumět dosavadním postupům, aktuální situaci i dalšímu postupu po ukončení přípravy, porozumění procesu zprostředkování NRP - jako strukturovaného odborného postupu, vedoucího k naplnění potřeb dítěte a minimalizaci rizik výběru nevhodného rodinného prostředí pro dítě s ohledem na jeho individuální situaci a specifické potřeby, navázání kontaktu s odborníky i pro další spolupráci po přijetí dítěte, zejména v rámci dohod o výkonu pěstounské péče. Tematické bloky Základní kostru programu tvoří tematické bloky, které, jak je z jejich přehledu patrné, sledují život dítěte od jeho narození, pobyt v ústavním zařízení, v pěstounské péči na přechodnou dobu, přechod do osvojitelské rodiny nebo do pěstounské péče a život dítěte v osvojitelské rodině, v rodině pěstounů. Náhradní rodinná péče: - význam, cíle, základní pojmy, formy - rozdíly mezi osvojením, pěstounskou péčí a PP na přechodnou dobu, proces zprostředkování náhradní rodinné péče. Rodina a její význam v životě člověka - psychické potřeby, citová deprivace, důsledky a možnosti nápravy, sociálně psychologický význam rodiny. Dítě separované od rodičů - dysfunkční rodiny, ústavní výchova a její důsledky. Zdravotní hlediska náhradní rodinné péče. "Náhradní" rodičovství - přijetí role osvojitele, pěstouna, zdroje pro rodičovské kompetence. Přechod dítěte do náhradní rodiny - adaptační fáze, postoj širší rodiny a okolí k přijatému dítěti. Sociálně právní problematika NRP. Zpracování rodinné historie dítěte v jednotlivých vývojových fázích, rizika a úskalí. Zkušenosti stávajících osvojitelských a pěstounských rodin - setkání s rodinami, které vychovávají dítě v osvojení nebo pěstounské péče, výběr rodiny je proveden s ohledem na specifické potřeby skupiny. Setkání a diskuse s dospělou osobou, která byla vychovávána v osvojení nebo v pěstounské péči. Z hlediska cílů odborné přípravy je nutné klást důraz zejména na témata: osobní historie dítěte a jeho rodinná anamnéza, principy zprostředkování osvojení, pěstounské péče, Stránka 9 z 20

10 seznámení se budoucích osvojitelů či pěstounů s dítětem a rozhodnutí o přijetí dítěte, převzetí dítěte z ústavního zařízení do rodiny, první rok života dítěte v osvojitelské rodině nebo v pěstounské péči, spolupráce pěstounů s rodiči dítěte, budování identity osvojeného dítěte a dítěte v pěstounské péči. S ohledem na potřebu propojovat všechny informace považujeme za vhodné se věnovat tématům spíše chronologicky a na každé téma nahlížet ze všech úhlů pohledu. Jen takto dávají účastníkům přípravy smysl i informace odborné (např. právní, medicínské) a jsou pro ně snáze uchopitelné a zapamatovatelné. V odborné přípravě nejsou jednotlivé programové bloky takto strukturovaně odděleny, tematickou strukturu zde uvádíme pro lepší přehlednost - z metodického hlediska. Účastníci přípravy je takto vyhraněně nevnímají, témata za sebou přirozeně následují, někdy se jednotlivé bloky prolínají, a tvoří logický, smysluplný a navazující celek. Metody a techniky práce Příprava je koncipována jako interaktivní, střídají se části edukativní se sebezkušenostními a zážitkovými technikami. Součástí je také sdílení vlastních rodičovských a výchovných zkušenosti, zejména v diskusním setkání s osvojitelskými a pěstounskými rodinami. Individuální rozhovory s účastníky zaměřené na specifickou situaci rodiny. Zárukou kvality odborné přípravy je stabilní lektorský tým, který má potřebnou kvalifikaci pro realizaci příprav: dva kvalifikovaní lektoři pro práci se skupinou, přizvaní odborníci - lékař, ošetřovatelka s praxí v oblasti péče o dítě a rodinu a na neonatologii. V rámci programu jsou přizvání k diskusi osvojitelé nebo pěstouni, kteří jsou schopni a ochotni předávat své zkušenosti a také dospělé osoby, které mají vlastní zkušenost s pěstounskou péčí nebo osvojením - byly vychovány v pěstounské nebo v osvojitelské rodině. V průběhu programu proběhne také setkání a diskuse s pracovníky krajského úřadu a pracovníky OSPOD příslušných městských a obecních úřadů. Důraz na vícedenní setkání umožňuje rozvinutí skupinové dynamiky, má pozitivní vliv na možnost pracovat intenzivněji a umožnit účastníkům zpracovávat předávané poznatky nejen na racionální úrovni, ale rovněž na úrovni prožitkové a emoční. Organizační zajištění Na základě dlouholetých pozitivních zkušeností a zejména z důvodů zásadních odlišností v motivaci k pěstounské péči a osvojení a důležitosti odlišení obou forem doporučujeme sestavovat skupiny pro odbornou přípravu žadatelů z bezdětných párů a z osob s výchovnou, resp. rodičovskou zkušeností zvlášť. Je pak možné zaměřit Stránka 10 z 20

11 pozornost nejen na odlišnosti jednotlivých forem, ale také na specifickou motivaci a situaci účastníků. V tomto ohledu však budou samozřejmě respektovány podmínky zadavatele. Místo realizace odborné přípravy Na základě dlouholetých zkušeností je dobré realizovat vícedenní setkání na jednom místě, které poskytuje dobré zázemí jak po stránce ubytování a stravování pro účastníky, tak také pro skupinovou práci a má k dispozici samostatnou učebnu nebo školící místnost pro celodenní práci skupiny. Podmínkou je také dobrá dopravní dostupnost a odpovídající finanční podmínky pro účastníky, kteří si hradí ubytování a stravování a lokalizace v rámci kraje Vysočina. Konkrétní místo realizace přípravy bude stanoveno po dohodě se zadavatelem Krajským úřadem kraje Vysočina. Odborná příprava žadatelů o osvojení (zejména doposud bezdětné osoby, bez rodičovské zkušenosti) Forma a rozsah přípravy: celkem 51 výukových hodin párů (resp osob) Odborná příprava je realizována v rámci tří vícedenních skupinových setkání, která umožňují rozvinutí skupinové dynamiky, což umožňuje pracovat intenzivněji a účastníkům zpracovávat předávané poznatky nejen na racionální úrovni, ale rovněž na úrovni prožitkové a emoční. V případě bezdětných manželských párů dává také více prostoru pro zpracování a vyrovnání se s vlastní situací a se ztrátou biologického rodičovství. Podporou pro tento proces je zejména možnost vzájemného sdílení mezi účastníky odborné přípravy, které probíhá nejen v rámci programu, ale často také při neformálních rozhovorech. Časový harmonogram setkání: 1. den - čtvrtek: 17,45-19,15-2 výukové hodiny19,30-21,00-2 výukové hodiny 2. den - pátek: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové hodiny 14,00-15,30-2 výukové hodiny15,45-17,15-2 výukové hodiny 17,30-19,00-2 výukové hodiny 3. den - sobota: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové hodiny Individuální konzultace mohou probíhat dle potřeb účastníků v průběhu odborné přípravy nebo po dohodě i v jiném termínu v sídle organizace, přlp. na základě jejich přání v domácnosti účastníků. Stránka 11 z 20

12 Tematické okruhy: Charakteristika dětí v NRP, jejich rodinná situace a specifika péče o tyto děti Potřeby dětí a jejich naplňování v ústavní výchově a v rodině Psychická deprivace a její důsledky Sociálně právní témata NRP Zdravotní rizika, dědičnost, péče o rizikové novorozence a kojence Proces zprostředkování osvojení Vybrané otázky z rodinného práva, soudní řízení Práce s životní historií osvojitelů a historií dítěte Budování identity osvojeného dítěte Přijetí osvojeného dítěte širší rodinou a okolím Přijetí a výchova sourozenecké skupiny Přijetí a výchova dítěte minoritní populace Harmonogram odborné přípravy a probíraná témata 1. setkání - zahájení odborné přípravy 18 výukových hodin - vícedenní setkání (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Úvodní setkání, zahájení Zahájení, seznámení s lektory. Úvod do problematiky péče o dítě umístěné mimo přirozené rodinné prostředí. Cíle odborné přípravy, rámcový program. Organizační záležitosti. V případě potřeby i individuální vstupní rozhovory. Očekávání účastníků od přípravy, formulace otázek. Smysl a cíle odborné přípravy, rozdíly mezi jednotlivými formami NRP. Charakteristika dětí v NRP a specifika péče o tyto děti Sociálně právní ochrana dětí, ohrožené dítě, institucionální péče. Spektrum dětí, pro které se hledá náhradní rodina, včetně regionálních odlišností. Charakteristika dětí v NRP a specifika péče o tyto děti. Potřeby dětí a jejich naplňování v ústavní výchově a v rodině, deprivace Potřeby dětí, uspokojování potřeb dětí v ústavní výchově vs. v náhradní rodině. Význam pěstounské péče na přechodnou dobu. Psychologie dítěte, vývojové fáze, psychická deprivace. Sociálně právní témata NRP Rodičovská zodpovědnost. Právní podmínky pro osvojení, soudní řízení o osvojení, osvojení zrušitelné a nezrušitelné. Mateřská a rodičovská dovolená. Proces zprostředkování, soudní řízení Proces zprostředkování náhradní rodinné péče, role krajského úřadu, zprostředkovací - odborný panel. Informace o dítěti, Seznámení s dítětem. Preadopční péče, spolupráce s OSPOD, spolupráce s odborníky. Soudní řízení Stránka 12 z 20

13 2. setkání 18 hodin - vícedenní setkání (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Dítě separované od rodičů a jeho rodinné vazby Význam vrozených vztahů v životě dítěte. Separační trauma při oddělení dítěte od jeho rodičů (příp. rodiče - matky), reakce dítěte na změny. Dítě umístěné mimo vlastní rodinu - specifické potřeby. Pediatrická témata, zdravotní rizika, specifické potřeby dětí se zdravotními riziky Choroby vrozené a dědičné. Průběh těhotenství, porodu a jeho vliv na další vývoj dítěte. Nejčastější zdravotní rizika dětí svěřovaných do osvojení (rizikoví novorozenci, dědičné choroby, chronické choroby), zdravotní rizika, první pomoc, předcházení úrazům. Dítě v osvojitelské rodině, péče o sourozenecké skupiny, péče o děti etnicky odlišné První rok dítěte v osvojitelské rodině. Péče a výchova sourozeneckých skupin. Péče a výchova dítěte minoritní populace. Postoj širší rodiny k přijatému dítěti. Zkušenosti stávajících osvojitelských rodin. Zkušenosti dospělé osoby vychované v pěstounské péči nebo v osvojení. 3. setkání 18 hodin - čtvrtek - sobota (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Práce s životní historií osvojitelů a historií dítěte Role a identita náhradního rodiče". Přijetí osvojeného dítěte širší rodinou a okolím. Dítě, jeho biologická a náhradní rodina. Přechod dítěte do osvojitelské rodiny. Zpracování životní historie přijatého dítěte. Aktivní přístup k budování identity osvojeného dítěte. Děti v rodině a přijetí dítěte do NRP Vlastní zdroje pro výchovu přijatého dítěte. Vlastní děti a přijetí dítěte do NRP. Závěr přípravy Diskuse s pracovníky OSPOD pověřených obecních, městských úřadů, magistrátu, krajského úřadu. Individuální rozhovory s účastníky zaměřené na individuální situaci účastníků a jejich rodiny, formulování závěrů z přípravy s důrazem na specifikaci podmínek pro přijetí dítěte do rodiny. Za vhodnou považujeme u rozhovorů účast pracovníka krajského úřadu (psycholog, sociální pracovník). Shrnutí programu a probíraných témat, naplnění očekávání účastníků. Hodnocení odborné přípravy. Stránka 13 z 20

14 Techniky a metody práce: výklad, předávání informací, řízená diskuse, setkáni a diskuse s osvojiteli, kteří již vychovávají přijaté dítě, interaktivní techniky - práce v malých skupinách, zážitkové techniky - zpracování životní historie budoucích osvojitelů, - budování identity přijatého dítěte, životní historie dítěte. Techniky jsou kombinovány k jednotlivým tématům v souladu s potřebami účastníků a s jejich nastavením k práci ve skupině, pouze faktografické bloky (zdravotnická tématika) jsou podávány formou přednášky. K technikám a metodám k jednotlivým tematickým blokům viz též přiložená publikace Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů" - koncepční a metodické poznámky, autorky Veronika Hofrová a Eva Rotreklová. Odborná příprava žadatelů o pěstounskou péči (zejména osoby s rodičovskou a výchovnou zkušeností s vlastními nebo přijatými dětmi) Forma přípravy: celkem 58 hodin skupinové práce z toho 7 hodin s účastí dětí vyrůstajících v rodině + 2-4hodiny individuální práce (dle potřeby, není povinné) 8-10 párů (resp osob) Skupinová příprava je rozdělena do tří vícedenních setkání a jednoho jednodenního. Důraz na vícedenní setkání umožňuje rozvinutí skupinové dynamiky, má pozitivní vliv na možnost pracovat intenzivněji a umožnit účastníkům zpracovávat předávané poznatky nejen na racionální úrovni, ale rovněž na úrovni prožitkové a emoční. Závěrečné setkání je jednodenní zejména z toho důvodu, že se ho účastní i děti, které účastníci přípravy vychovávají. Smyslem tohoto setkání je pak zapojení dětí do procesu přípravy na přijetí dítěte zejména právě z pohledu těchto dětí, které jsou vtaženy do dění. Prostřednictvím účasti na tomto setkání mají možnost pocítit, že mají v rozhodování svých rodičů o přijetí dítěte svou roli, že mohou projevit své představy a svou vůli ohledně přijetí dítěte. Jednodenní setkání ve skupině s dalšími dětmi jim to umožňuje, aniž by to pro ně bylo zatěžující. Časový harmonogram setkání: 1. den - čtvrtek: 17,45-19,15-2 výukové hodiny19,30-21,00-2 výukové 2. den - pátek: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové 14,00-15,30-2 výukové hodiny 15,45-17,15-2 výukové 17,30-19,00-2 výukové hodiny hodiny hodiny hodiny Stránka 14 z 20

15 3. den - sobota: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové hodiny Témata: Charakteristika dětí v NRP a specifika péče o tyto děti Potřeby dětí a jejich naplňování v ústavní výchově a v pěstounské péči Formy pěstounské péče Psychická a citová deprivace, projevy, následky Sociálně právní témata NRP Profil pěstouna - schopnosti, dovednosti Proces zprostředkování, soudní řízení Rodiče, sourozenci a širší rodina dítěte v pěstounské péči Spolupráce pěstounů s odborným zázemím, práce v multidisciplinárním týmu Odborné doprovázení - dohody o výkonu pěstounské péče Spolupráce pěstounů na zpracování a realizaci individuálního plánu ochrany dítěte Spolupráce pěstounů s rodiči dítěte Práce s životní historií pěstounů a historií dítěte Vlastní děti a přijetí dítěte do pěstounské péče Péče o sourozenecké skupiny Péče o děti z minoritní společnosti Péče o děti se specifickými potřebami Zdravotní stav přijímaného dítěte, otázky dědičnosti Chronická onemocnění u dětí vyžadující specifickou péči Prevence úrazů a první pomoc I. setkání - 18 výukových hodin - vícedenní setkání (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Zahájení Úvod, seznámení s lektory, program, očekávání účastníků od přípravy, formulace otázek. Charakteristika dětí v NRP a specifika péče o tyto děti Úvod do problematiky péče o děti umístěné mimo přirozené rodinné prostředí. Smysl a cíle odborné přípravy, rozdíly mezi jednotlivými formami NRP. Specifika pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu. Potřeby dětí a jejich naplňování v ústavní výchově a v rodině, deprivace Potřeby dětí, uspokojování potřeb dětí v ústavní výchově vs. v náhradní rodině. Psychická a citová deprivace u dětí. Projevy psychické deprivace v jednotlivých vývojových fázích. Sociálně právní témata NRP Sociálně právní ochrana dětí, úkoly, principy a metody práce. Rodičovská zodpovědnost, práva a povinnosti pěstounů. Stránka 15 z 20

16 Proces zprostředkován, soudní řízení Proces zprostředkovánf NRP, krajský úřad, zprostředkovací panel poradní sbor a jeho funkce. Informace o dítěti. Seznámení s dítětem. Soudní řízení o pěstounské péči. 2. setkání - 18 výukových hodin - vícedenní setkáni (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Práce s životní historií žadatelů a historií dítěte Vlastní zdroje pro výchovu přijatého dítěte. Význam vrozených vztahů v životě dítěte.» Postoj širší rodiny k přijatému dítěti. Role pěstouna. Děti v rodině a přijetí dítěte do NRP Příprava rodinného systému na přijetí dítěte, s důrazem na děti, které jsou v rodině. Vývojové fáze dětí a rodiny a přijetí dalšího dítěte. Zkušenosti stávajících pěstounských rodin. Pediatrická témata Průběh těhotenství a porodu - vliv na zdravotní stav dítěte - rizikové faktory, alkohol, drogy. Předčasně narozené děti. Dědičné choroby. Psychická onemocnění rodičů a dítěte. Chronická onemocnění. Zdravotní rizika při přechodu dítěte z institucionální péče do péče pěstounů. Prevence úrazů, první pomoc. Vývojová psychologie Psychologie dítěte (dítě separované od rodičů, dítě v ústavní výchově). Vývojová psychologie v kontextu pěstounské péče. Psychická deprivace, její projevy a důsledky. Sociálně právní problematika (rodičovská zodpovědnost, poručenství, opatrovnictví apod.). 3. setkání - 18 výukových hodin - vícedenní setkání (čtvrtek večer - sobota dopoledne) Dítě v pěstounské péči, specifické potřeby, péče o sourozenecké skupiny a etnicky odlišné děti Přechod dítěte do pěstounské péče. Odborné doprovázení - dohody o výkonu pěstounské péče Spolupráce pěstounů na zpracování a realizaci individuálního plánu ochrany dítěte Přijetí dítěte vlastními dětmi a širší rodinou. Péče a výchova sourozenecké skupiny. Péče a výchova dítěte minoritního etnika. Rodiče, sourozenci a širší rodina dítěte v NRP Dítě a jeho rodiče - vrozené vztahy, jejich udržování a prohlubování. Kontakty dítěte s jeho rodiči, sourozenci a širší rodinou. Spolupráce pěstounů s rodiči dítěte. Aktivní přistup k budování identity dítěte v pěstounské péči. Zkušenosti stávajících pěstounských rodin. Stránka 16 z 20

17 4. setkáni - 7 hodin - jednodenní setkání Časový rámec: 10,00-11,30 skupinová práce-rodiče + děti (2 výukové hodiny) 11,30-12, 30 skupinová práce - zvlášť rodiče, zvlášť děti (1 výuková hodina) 13,00-15,30 individuální rozhovory s rodinami (4 výukové hodiny) 15,30 - závěr přípravy Témata: Děti v rodině a přijetí dítěte do NRP Společné setkání s dětmi, které v rodině vyrůstají (narozené, přijaté) - část programu společná pro celé rodiny, část programu individuální pro děti a pro dospělé. Diskuse s pracovníky OSPOD pověřených obecních, městských úřadů, magistrátu, krajského úřadu. Závěr skupinové přípravy Shrnutí programu a probíraných témat. Naplnění očekávání účastníků, zpětná vazba. Spolupráce pěstounů s odborným zázemím, práce v multidisciplinárním týmu. Individuální konzultace s účastníky Individuální rozhovory s účastníky zaměřené na individuální situaci účastníků a jejich rodiny, formulování závěrů z přípravy s důrazem na specifikaci podmínek pro přijetí dítěte do rodiny. Za vhodnou považujeme u rozhovorů účast pracovníka krajského úřadu (psycholog, sociální pracovník). Metody a techniky práce: výklad, předávání informací, řízená diskuse, včetně diskuse s osvojiteli, kteří již vychovávají přijaté dítě, interaktivní techniky zážitkové techniky - práce v malých skupinách, - zpracování životní historie budoucích osvojitelů, - budování identity přijatého dítěte, životní historie dítěte. Techniky jsou kombinovány k jednotlivým tématům v souladu s potřebami účastníků a s jejich nastavením k práci ve skupině, pouze faktografické bloky (zdravotnická tématika) jsou podávány formou přednášky. K technikám a metodám a k jednotlivým tematickým blokům viz též přiložená publikace Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů" - koncepční a metodické poznámky, autorky Veronika Hofrová a Eva Rotreklová. Odborná příprava žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu Odborná příprava žadatelů o PP na přechodnou dobu je rozdělena do dvou částí: 1. část Oborná příprava pěstounů - absolvují společně se skupinou pěstounů skupinová příprava v rozsahu 58 výukových hodin - podrobně viz odborná příprava pěstounů Stránka 17 z 20

18 2. část Specifické otázky pěstounské péče na přechodnou dobu skupinová část přípravy v rozsahu 18 výukových hodin (skupina 5-10 osob) individuální část přípravy v rozsahu 5 výukových hodin Časový rozvrh Skupinová část - jedno vícedenní setkání (zpravidla čtvrtek - sobota) 18 výukových hodin 1. den - čtvrtek: 17,45-19,15-2 výukové hodiny19,30-21,00-2 výukové hodiny 2. den - pátek: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové hodiny 14,00-15,30-2 výukové hodiny15,45-17,15-2 výukové hodiny 17,30-19,00-2 výukové hodiny 3. den - sobota: 8,45-10,15-2 výukové hodiny 10,30-12,00-2 výukové hodiny Tato část odborné přípravy může probíhat také v rámci 3 jednodenních setkání, každé 6 výukových hodin. Individuální část přípravy - 5 výukových hodin - termín dle dohody s účastníky, zpravidla v domácnosti účastníků. Témata: 1. část - viz odborná příprava pěstounů 2. část - specifická témata pro pěstounskou péči na přechodnou dobu Přechodné umístění dítěte v pěstounské péči z pohledu psychosociálních potřeb dítěte Role pěstouna na přechodnou dobu, práva a povinnosti Spolupráce s rodiči umístěného dítěte Spolupráce s multidisciplinámím týmem - případové konference, zpracování IPOD a jeho průběžné hodnocení, informace pro zprostředkovací panel atd. Ukončení pobytu dítěte, návrat do rodiny Přechod dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo pěstounů Spolupráce s budoucími osvojiteli nebo pěstouny Dokumentace o vývoji dítěte, ochrana osobních údajů dítěte, mlčenlivost pěstounů na přechodnou dobu Průběžné vzdělávání, supervize Sebezkušenostní část - zaměřena na vnímání a prožívání vlastní rodinné situace v průběhu péče o dítě, po jeho odchodu a v období přípravy na přijetí dalšího dítěte. Individuální práce je zaměřena na: - reflexi vlastních výchovných zkušenosti, dovednosti a schopností, sebehodnocení - rizikové faktory v rodinném systému a jejich zpracováni - formulace vzdělávacích potřeb Stránka 18 z 20

19 - podmínky pro odbornou spolupráci a vedení při výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu. Cíle, formy, metody a proces přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny starších 3 let Cíle Cílem přípravy dětí žijících v rodině je umožnit žadatelům o osvojení nebo pěstounskou péči reálně nahlédnout na situaci jejich děti, zhodnotit jejich připravenost na příchod dalšího dítěte (bez ohledu na to, co dítě sděluje verbálně) a formulovat možná rizika na straně dětí v rodině žijících po příchodu dalšího dítěte do rodiny. Současně pak poskytnout dětem v rodině náhled a potřebné informace vztahující se k příchodu dalšího dítěte a to s ohledem na věk a rozumovou vyspělost. Metody a formy práce Celý program přípravy reflektuje to, že přijetí dítěte se netýká pouze dospělých, ale i dětí, které již v rodině jsou. Do programu přípravy zapojujeme výkladové i zážitkové techniky, které umožňují pohled na aktuální situaci celého rodinného systému žadatelů. Dáváme také účastníkům přípravy doporučení, jak s dětmi o přijetí dítěte mluvit a pracovat, co jim sdělovat a jak je připravovat. Na situaci dětí v rodině se také zaměřuje individuální konzultace lektorů příprav s jednotlivými účastníky v průběhu odborné přípravy. Děti osob, které se připravují na přijetí dítěte, jsou v různém věku, v různé vývojové fázi, proto je nutné těmto skutečnost přizpůsobit proces přípravy dětí, který je rozdělen na dvě části - skupinovou a individuální. Skupinová část Probíhá v rámci jednodenního setkání, kterého se účastní také děti. Už sama jejich účast v odborné přípravě přináší rodičům nové pohledy na situace dětí, které již v rodině žijí - děti s rodiči komunikují o tématu, projevují své názory a doplňují si informace. Účastníci přípravy dostávají na předchozím setkání přípravy zadání pro konkrétní domácí práci s dětmi na téma Co máme u nás pro dítě připravené, co naše rodina dítěti nabízí" (rozuměj pro dítě, které budou přijímat). Děti se pak účastní závěrečného setkání, kde prezentují svou domácí práci" (děti se do této prezentace často a rády zapojují). V následné krátké práci s účastníky přípravy reflektujeme to, jak práce doma probíhala, jak děti reagovaly apod. Tento způsob přípravy plně reflektuje individualitu dětí, jejich věk a rozumovou vyspělost. Časový rozsah: 3 výukové hodiny Individuální část: Po skončení odborné přípravy ve skupině probíhá individuální část přípravy s celými rodinami v rozsahu 3-4 výukových hodin. Konzultace se zaměřuje na připravenost Stránka 19 z 20

20 dítěte, jeho představy o dítěti, které přijde. Je možné využít k tomu domácí práci ze skupinové části přípravy, také je možné dle věku dětí využít další, zejména projektivní techniky (např. ostrov rodiny, začarovaná rodina apod.). V rámci této části je možné formulovat rizika na straně dítěte a doporučení rodičům, jak s dítětem dále pracovat a připravovat ho na přijetí dítěte. Předpokládáme, že dítě přijme informace a podněty vztahující se k přijetí dítěte nejsnáze od osob, které jsou mu blízké, tedy rodičů v dalším období po skončení přípravy, které navazuje na odbornou přípravu. Časový rozsah: 3-4 výukové hodiny (časová dotace je závislá zejména na počtu dětí v rodině). Zpracovatelé: PhDr. Eva Rotreklová, Mgr. Veronika Hofrová Brno, červenec 2013 Stránka 20 z 20

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Náhradní rodinná péče Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardu č. 7 a 14 vzhledem k náhradní rodinné péči a pověřeným

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA Můj záchranný kruh Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Co je pěstounská péče 5 Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 Příbuzenská pěstounská

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014

Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum,

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více