STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD Platný Schválený: Školskou radou, dne

2 ŠKOLNÍ ŘÁD UPRAVUJE: I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLSKÉ DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM... 3 II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ PRÁVA ŽÁKŮ A POVINNOSTI ŠKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE POVINNOSTI ŽÁKA POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ... 6 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY OBECNÁ PRAVIDLA ORGANIZACE VÝUKY V TEORETICKÉM VYUČOVÁNÍ POŘÁDKOVÁ SLUŽBA VE TŘÍDĚ ORGANIZACE VÝUKY V ODBORNÉM VÝCVIKU OMLOUVÁNÍ ABSENCE VE VYUČOVÁNÍ IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI PROJEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY OBECNÁ PRAVIDLA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SPOLUPRÁCE METODIKA PRIMÁRNÍ PREVENCE S RODIČI ÚLOHA VÝCHOVNÉHO PORADCE VI. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY A SPOLUŽÁKŮ ZE STRANY ŽÁKŮ VII. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ DRUHY KLASIFIKACE VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ SEZNAM VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ: HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UZNÁVÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ ZPŮSOBY UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ PROVÁDĚNÍ KLASIFIKACE KLASIFIKAČNÍ STUPNĚ (HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ) HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA SE NA VYSVĚDČENÍ VYJADŘUJE STUPNI : ZANECHÁNÍ STUDIA KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ KLASIFIKACE PŘI VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ VEDENÍ DOKUMENTACE A TERMÍNY KLASIFIKACE ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI HODNOCENÍ A KLASIFIKACE - SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O HODNOCENÍ, KLASIFIKACI A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ OPRAVNÉ ZKOUŠKY KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU A OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VIII. PRŮBĚH STUDIA A ZPŮSOB UKONČOVÁNÍ STUDIA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOBY UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IX. DODATKY ŠKOLNÍHO ŘÁDU X. PŘÍLOHY ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PROVOZNÍ ŘÁD UČEBEN A DÍLEN PV PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY FYZIKY PROVOZNÍ ŘÁD LABORATOŘE ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY VYUČUJÍCÍ VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY ŽÁK PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY IKT PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY A OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ VÝUKU TV ZNAKY ŠIKANY

3 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Vyhlášky č. 442/1991 Sb. o ukončování studia na středních školách, Vyhláška č. 671/2004 Sb., která stanoví podrobnosti přijímacího řízení ve středních školách a dalších příslušných zákonů a předpisů a jejich aktuálních novelizací. Žáky seznámí se školním řádem na začátku školního roku třídní učitel, o čemž učiní zápis do třídní knihy a pořídí podepsaný jmenný seznam. O jeho vydání a platnosti jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků zápisem do žákovské knížky. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, je k dispozici ve sborovně, sekretariátu školy a u ZŘ. Je-li aktualizován v průběhu školního roku ve formě dodatků, jsou se změnami seznámeni jak žáci, tak jejich zákonní zástupci stejným způsobem. Školní řád je závazným předpisem upravujícím vzájemný vztah mezi žákem a pedagogickými pracovníky školy. Obsahuje soustavu obecných a specifických požadavků a norem chování, jednání a vystupování žáka na všech úsecích života školy i na veřejnosti. Stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání v souladu s vědeckým poznáním, v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie. Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty, vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli jiného. Základní povinností žáka je řádně navštěvovat teoretické i praktické vyučování, osvojovat si znalosti a dovednosti dané učebními osnovami, plány a školním vzdělávacím programem, řídit se ve svém jednání a vystupování ustanoveními tohoto školního řádu a dalších platných předpisů, vyhlášek a metodických pokynů a dalšími pokyny pedagogických pracovníků. Školní řád se vztahuje na všechny žáky školy. Vedení školy může pro zajištění školních akcí vydat doplňující pokyny, které nejsou v rozporu s tímto školním řádem. Činnosti neupravené tímto řádem se dále řídí platnými zákony, vyhláškami, metodickými pokyny, případně vnitřními předpisy školy, které ustanovují podmínky pro tyto činnosti. Žáci jsou povinni se s tímto školním řádem prokazatelně seznámit a dodržovat jej ve škole i při všech akcích pořádaných školou. ZÁKLADNÍ ŠKOLSKÉ DOKUMENTY související se školním řádem - ZÁKON č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - ZÁKON 101/2001 o ochraně osobních údajů - VYHLÁŠKA č. 272/2004 Sb.o ukončování studia ve středních školách a učilištích - VYHLÁŠKA č. 442/1991 Sb.o ukončování studia ve středních školách a učilištích - VYHLÁŠKA č. 671/2004 Sb.kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení e vzdělávání ve středních školách - VYHLÁŠKA č. 16/2005 Sb.o organizaci školního roku 3

4 - VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou - VYHLÁŠKA č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízeních a školní matriky Činnosti neupravené tímto školním řádem se dále řídí platnými zákony, vyhláškami a metodickými pokyny, případně vnitřními nařízeními, které stanovují podmínky pro tyto činnosti. 4

5 II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ - právo na vzdělávání a služby, které škola poskytuje - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání - volit a být volen do Školské rady, je-li žák zletilý - zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka je povinna se stanovisky těchto samosprávných žákovských orgánů zabývat - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje - na informace a poradenskou službu výchovného poradce, metodika primární prevence (sociálně patologických jevů) i dalších zástupců školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona Práva uvedená v bodě 1, s výjimkou prvního a čtvrtého řádku, mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Na informace, v případě zletilých žáků, mají právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost do doby ukončení studia a škola je o výsledcích studia a jejich chování bude informovat. 2. PRÁVA ŽÁKŮ A POVINNOSTI ŠKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE - žák má právo na respektování své osobnosti a na ochranu před diskriminací z důvodu barvy pleti, pohlaví, náboženství, sociálního původu nebo snížené tělesné či duševní způsobilosti - žák má právo, aby byla jeho kázeň usměrňována způsobem slučitelným s lidskou důstojností a aby byla ve škole uplatňována jednotná kázeňská politika. Dále má právo v odůvodněných případech podat stížnost na pedagogického pracovníka nebo jiného zaměstnance školy, porušuje-li pravidla etiky (ponižování žáka, slovní urážky, psychické týrání apod.), a to písemnou formou ředitelce školy - žák má právo být vyslyšen v každém řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo nebo prostřednictvím zákonného zástupce - žák má právo na svobodu projevu, tzn. na svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, musí však respektovat práva či pověst ostatních, musí chránit národní bezpečnost, veřejný pořádek, veřejné zdraví a morálku, též má právo na svobodu shromažďování - žák má právo na ochranu před svévolným zasahováním do svého soukromého života, rodiny či korespondence, na ochranu před útoky na svou pověst a čest, na ochranu před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením, trýzněním,zneužíváním (i sexuálním), zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, vykořisťováním, nesmí být podroben krutému či ponižujícímu zacházení 5

6 - žák má právo na ochranu před vykonáváním jakékoli nebezpečné či zdraví škodlivé práce,má právo na volný čas a odpočinek, na účast ve hře, oddechové činnosti, účast v kulturním životě a umělecké činnosti - škola je povinna přijímat opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snižování počtu těch, kteří školu z jakéhokoli důvodu nedokončí, činí všechna opatření nezbytná k tomu, aby kázeň ve škole byla zajišťována způsoby slučitelnými s lidskou důstojností, aby chránila žáky před nezákonným zneužíváním narkotických a psychotropních látek a zabránila využívání žáků při jejich nezákonné tvorbě a obchodování - škola se podílí na prevenci sociálně patologických jevů u žáků a v maximální míře přijímá opatření školní preventivní strategie - škola usnadňuje žákům přístup k novým poznatkům, rozvíjí osobnost dítěte, jeho nadání a rozumové i tělesné schopnosti - plné znění Úmluvy o právech dítěte je k dispozici u metodika primární prevence (sociálně patologických jevů) a výchovné poradkyně. 3. POVINNOSTI ŽÁKA - řádně docházet do školy a vzdělávat se - dodržovat školní řád, vnitřní předpisy školy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti - plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem - oznamovat škole údaje pro školní matriku podle zákona 561/2004 Sb.. 28 odst. 2. a 3. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Dokládat musí také změny v těchto údajích. - žák je povinen do termínu stanoveného třídním učitelem zakoupit si čip, aby měl umožněn přístup do školy a mohl používat kopírovací služby a tiskárnu. - při ztrátě čipu je povinen si ihned opatřit nový u správce sítě, nedodržení této povinnosti je považováno za přestupek proti školnímu řádu. 4. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ - zajistit, aby žák docházel řádně do školy - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka - dokládat důvody nepřítomnosti nezletilého žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - oznamovat škole údaje pro školní matriku podle zákona 561/2004 Sb. 28, odst. 2. a 3. a další údaje, které jsou podstatné pro vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Oznámit musí také změny těchto údajů. 6

7 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 1. OBECNÁ PRAVIDLA - organizace školního roku je dána pokyny MŠMT ČR, zřizovatelem, výchovně vzdělávacím plánem pro daný školní rok a aktuálními příkazy ředitelky školy - školní rok je rozdělen na dvě pololetí, výuka je rozvržena pro maturitní obory a učební obory do dvou různých pravidelně se opakujících týdnů. - žák je povinen ve škole i mimo školu dbát dobré pověsti školy a reprezentovat ji svým dobrým chováním a vystupováním - žáci zdraví všechny zaměstnance školy v budově školy i v objektech, kde konají odborný výcvik - žák je povinen účastnit se výuky všech předmětů, též účastnit se všech akcí vyplývajících z daného učebního plánu nebo školního vzdělávacího programu - každé třídě je přidělen třídní učitel, v době jeho nepřítomnosti vykonává tuto funkci pověřený zastupující třídní učitel - žák je povinen opatřit si stanovené učebnice a učební pomůcky do stanoveného termínu a nosit je dle potřeby a pokynů vyučujících do vyučování - žák je povinen mít při vyučování žákovskou knížku (studijní průkaz) se všemi požadovanými údaji, opatřenou fotografií, potvrzenou školou. Do ní mu učitel zaznamenává průběžnou klasifikaci a jiná důležitá sdělení. Tento dokument je povinen předkládat každý týden ke kontrole a podpisu zákonnému zástupci. - V případě ztráty nebo poškození si žák neprodleně zajistí u třídního učitele nový průkaz na vlastní náklady, tj. za cenu 15,- Kč/ks - žák pracuje poctivě, soustavně se připravuje na vyučování, neopisuje úlohy a nenapovídá. Jestliže se nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, vypracovat zadaný úkol či přinést potřebné pomůcky, je povinen se před zahájením vyučovací hodiny učiteli omluvit prostřednictvím služby. Na pozdější omluvy již nebude brán zřetel. O odůvodněnosti této omluvy rozhodne příslušný vyučující. - v průběhu vyučování je ve školní budově dodržován klid, ve třídách i v dílnách je dodržována kázeň, jsou plně respektovány pokyny vyučujících a zásady BOZP. Mobilní telefony a další podobná multimediální zařízení (MP3 aj.) mají žáci vypnuty a uloženy v taškách. Mobilní telefony je zakázáno používat i jako kalkulátory. Používat je smí jen se souhlasem vyučujícího daného předmětu a pouze k činnostem souvisejícím s výukou - pokud žák toto nařízení poruší, může mu vyučující mobil nebo jiné multimediální zařízení zadržet a vrátit na konci vyučovací hodiny. - žáci dodržují pitný režim podle pravidel stanovených vyučujícím v daném předmětu - žákům je zakázáno pořizovat během vyučování fotografie vyučujících či spolužáků na mobilní telefon, fotoaparát či jiná multimediální zařízení a uveřejňovat na internetu. Je jim také zakázáno pořizovat jakékoliv videonahrávky na různá zařízení a tyto pak uveřejňovat na internetu nebo kdekoli na veřejnosti. Je jim zakázáno pořizovat nahrávky výkladu vyučujících na diktafon či jiná zařízení a uveřejňovat na výše zmíněných místech. Mohou takto činit vždy jen s písemným souhlasem vyučujícího, popřípadě dalších zúčastněných osob. Porušení tohoto nařízení je bráno jako závažný přestupek a důvod k vyloučení ze školy - během vyučování není povoleno vyvolávat žáky ze tříd či dílen. Žáci se v této době nezdržují na chodbách, ani v šatnách, nenavštěvují jiné pedagogy, nevyřizují si žádné jiné úřední či osobní záležitosti 7

8 - k návštěvě učitelů v jakékoli záležitosti využívají žáci konzultační hodiny, které jsou uvedeny na dveřích každého kabinetu - v průběhu přestávek se žáci chovají slušně, zdržují se ve třídách či dílnách, na chodbách školy za účelem přesunu do učeben dle dalšího rozvrhu. Přestávky využívají rovněž k vyřizování osobních a studijních záležitostí na personálním oddělení (5.patro, č.dveří 530) - během vyučování a o přestávkách je zakázáno opouštět budovu školy bez svolení učitelů - ve škole je zakázáno hrát jakékoli hazardní hry (např. karty, kostky apod.) - žáci mají zakázáno jíst v průběhu vyučování - žákům je zakázáno vyklánět se z oken - žákům není dovoleno vstupovat do sborovny školy, kabinetů a kanceláří bez vyzvání pracovníka školy. Též do dílen, laboratoří, učeben informatiky a tělocvičny a dalších označených výukových prostor smí žáci vstupovat pouze za přítomnosti učitele - žákům je zakázáno pozměňovat a falšovat zápisy v třídní knize, žákovské knížce (studijním průkazu) a dokumentech omlouvajících nepřítomnost žáka ve vyučování - větrání v učebnách a dílnách se provádí na pokyn vyučujícího a se souhlasem vyučujícího - onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, infekční chorobou, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat třídního učitele - jelikož škola vyhotovuje některé úřední doklady (vysvědčení apod.) a pracuje tak s osobními daty žáků, mají všichni žáci právo na ochranu osobních dat a škola smí používat svěřená data jen k vlastním potřebám. - schůzky s rodiči se konají minimálně dvakrát ročně, popř. dle rozhodnutí ředitelky školy se konají mimořádné schůzky, rodiče žáků 1.ročníků mají ještě navíc třídní schůzky již v měsíci červnu a další v říjnu (plenární zasedání Unie rodičů). - ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace - ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáka nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí - žák je povinen do stanoveného data uhradit příspěvek do Unie rodičů - žák je povinen nosit při sobě čip, používat ho při vstupu do školy, při odchodu z jídelny Eurest a k použití tiskáren Minolta ( na chodbách ) - v případě ztráty čipu je povinen ihned si opatřit u správce sítě náhradní za poplatek 100,- Kč - žákům je zakázáno používat výtah - žáci nesmějí při vstupu do školy procházet jídelnou Eurestu 2. ORGANIZACE VÝUKY V TEORETICKÉM VYUČOVÁNÍ - vyučování ve škole probíhá dle stanoveného rozvrhu. Změny v rozvrhu jsou vždy s dostatečný předstihem zveřejněny ve sborovně školy, na hlavní nástěnce školy a na webových stránkách školy - žáci přicházejí do školy včas, ve slušném, čistém oblečení, které nepohoršuje ostatní osoby ve škole. Po vstupu do budovy se přezouvají v přidělených šatnách do domácí obuvi, tou je z hygienických důvodu považována obuv otevřená (pantofle, NE obuv sportovní, tj. botasky). Odkládají si svrchní oděv a pokrývku hlavy v šatnách. - V budově je zakázáno pohybovat se bez přezutí a s pokrývkou hlavy. V případě, že žák nemá obuv na přezutí, je povinen zakoupit si za poplatek 10,- Kč na sekretariátu 8

9 školy jednorázové návleky na venkovní obuv a nosit je po celou dobu pobytu v daném dnu ve škole. - každý žák má ve třídě pevně určené místo podle zasedacího pořádku, který stanoví vyučující a žák je s ním seznámen. Bez souhlasu vyučujícího žák nesmí toto místo měnit - při příchodu vyučujícího do třídy a při jeho odchodu na konci vyučovací hodiny třída povstane, taktéž při příchodu a odchodu jiného pracovníka školy - po ukončení vyučovací hodiny je žák povinen uklidit si své místo, uzavřít okna v učebně, po ukončení vyučování zvednout židli - vyučovací doba: 0. hodina 7,10-7,55 1. hodina 8,00-8,45 2. hodina 8,55-9,40 3. hodina 9,50-10,35 4. hodina 10,55-11,40 5. hodina 11,50-12,35 6. hodina 12,45-13,30 7. hodina 13,35-14,20 8. hodina 14,25-15,10 9. hodina 15,15-16, hodina 16,05-16, hodina 17,00-17, hodina 17,50-18,35 3. POŘÁDKOVÁ SLUŽBA VE TŘÍDĚ - pořádkovou službu ve třídě určuje třídní učitel zápisem do třídní knihy, vždy minimálně na dva týdny předem - pořádkovou službu konají min. vždy dva žáci v týdenních intervalech, s přihlédnutím na rozdělení do skupin dle odbornosti, vždy tak, aby na každém předmětu byl vždy určen jeden zodpovědný člen služby. V případě nepřítomnosti žáka konajícího službu za něj nastupuje žák určený pro výkon služby v následujícím týdnu, a to bez předchozího příkazu třídního učitele - pořádková služba dbá v průběhu přestávek na pořádek ve třídě - připravuje pomůcky dle pokynů vyučujících - kontroluje, zda je ve třídě křída a zajistí její doplnění před příchodem vyučujícího - v průběhu vyučování utírá tabuli a také vždy na závěr hodiny ručí za čistotu tabule pro další vyučování - jakékoli nedostatky v učebně (poškození lavic, židlí, oken apod.) ihned hlásí na začátku vyučovací hodiny příslušnému vyučujícímu - na konci vyučovací hodiny dohlíží na zajištění úklidu (každý žák si uklidí své místo) a na celkový stav učebny (čistá tabule, pod tabulí, zavřená okna), dle pokynů třídního učitele. Ze třídy odchází služba jako poslední, odnáší třídní knihu do další vyučovací hodiny - řídí se vždy dalšími pokyny vyučujících - v případě vyhlášení požárního poplachu v době přestávky je služba povinna třídní knihu odnést na místo shromaždiště (hřiště školy) - nepřijde-li učitel 5 minut po zazvonění do výuky, je služba povinna ihned hlásit tuto skutečnost ZŘ TV 9

10 - pět minut před zahájením vyučování jsou žáci povinni být ve třídě. V okamžiku zazvonění na začátek vyučovací hodiny jsou v lavicích, mají připraveny pomůcky a očekávají příchod učitele. Před tabulí stojí žák konající službu, který dohlíží na klid a pořádek ve třídě, a to až do příchodu učitele a pak mu podá hlášení (kdo chybí, kdo se omlouvá, kdo něco zapomněl, případně jiná sdělení) 10

11 4. ORGANIZACE VÝUKY V ODBORNÉM VÝCVIKU - Odborný výcvik nebo praktické vyučování probíhá v dílnách školy nebo ve vyšších ročnících na pracovištích příslušných organizací PRAVIDLA PRO VÝUKU V DÍLNÁCH ŠKOLY - výuka odborného výcviku a praxe probíhá ve stanovených dílnách dle rozpisu - žáci přicházejí na vyučování s takovým časovým předstihem, aby měli dostatek času převléknout se do pracovního oděvu a být v dílně před stanovených zahájením výuky - každý žák má přidělenou šatní skříňku (společnou pro výuku TV), kde si odkládá civilní oblečení. Ve skříňce je povinen udržovat čistotu a pořádek. Zodpovídá za řádné uzamčení skříňky, dle pokynů vyučujícího - po příchodu na učebnu OV nebo dílnu se žáci řídí pravidly pro pobyt a práci na učebně, se kterými je prokazatelně seznámí vyučující - při zahájení učebního dne a při jeho ukončení zdraví celá skupina pedagoga povstáním, stejně tak při příchodu a odchodu každé návštěvy. - nepřijde-li učitel 5 minut po stanovené době zahájení vyučování, služba oznámí tuto skutečnost ZŘ PV - žák udržuje svůj pracovní oděv v čistotě a v dobrém stavu, který odpovídá účelu použití - čepici může mít žák na hlavě jen tehdy, pokud slouží jako předepsaná ochranná pomůcka, a to dle dalších pokynů odborného učitele - do dílny žák přichází ukázněně, včas a v požadovaném pracovním oděvu a obuvi - v dílně má každý žák určené svoje pracovní místo, které nesmí bez souhlasu opustit - každý žák si před zahájením práce zkontroluje přidělené nástroje a nářadí, případné závady je povinen ihned nahlásit vyučujícímu. Hlásí také závady vzniklé v průběhu práce - s přidělenými nástroji, stroji a nářadím žák pracuje podle pravidel, se kterými byl předem seznámen, každý žák dbá na to, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování nebo nadměrnému opotřebení strojů, nástrojů a nářadí. - všechny nástroje, stroje a nářadí se používají jen k účelu, ke kterému jsou určeny - každý žák dbá o dobrý stav svého pracovního místa. Zjištěné závady ihned hlásí vyučujícímu. Na svém pracovišti je povinen průběžně udržovat pořádek - má přísně zakázáno pracovat na strojích a zapínat elektrická zařízení bez souhlasu vyučujícího - při všech činnostech žáci používají předepsané ochranné pomůcky a dodržují pravidla bezpečnosti práce, se kterými byli prokazatelně seznámeni - osobní věci (tašky, batohy ) jsou po dobu výuky uloženy na k tomu určených místech - bez souhlasu vyučujícího je zakázáno přemisťovat a vynášet jakékoliv vybavení dílny - dílnu opouští žák pouze se souhlasem vyučujícího a jen na dobu nezbytně nutnou - během přestávek žák svačí a odpočívá - je zakázáno manipulovat se zařízením dílny - každé poranění, úraz nebo mimořádnou událost je žák nebo svědek povinen ihned hlásit vyučujícímu. 11

12 4.2. PRAVIDLA PRO VÝUKU NA PROVOZNÍCH PRACOVIŠTÍCH - výuka probíhá na přiděleném provozním pracovišti - podmínky praxe na provozním pracovišti jsou přesně stanoveny ve smlouvě, kterou sepisuje škola s příslušnou firmou (zahájení pracovní doby, délka, čas přestávek, způsob odměňování, bezpečnost atd.) - žáci se na provozním pracovišti v nepřítomnosti učitele odborného výcviku řídí plně pokyny přiděleného instruktora (zaměstnance firmy) - pokud se žák nemůže na pracoviště z jakýchkoli důvodů dostavit, neodkladně tuto skutečnost oznámí telefonicky ZŘ PV nebo personalistce žáků nebo zanechá vzkaz v sekretariátu školy 5. OMLOUVÁNÍ ABSENCE VE VYUČOVÁNÍ Postup při omlouvání absence se řídí Metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j /2002 a Zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. - absence žáka je sledována a evidována třídním učitelem a učitelem OV, kteří spolu spolupracují a jsou zodpovědní za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování - nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka, popř. vychovatel domova mládeže, je-li tam žák ubytován. - zletilý žák omlouvá svoji nepřítomnost sám, a to dle stanovených pokynů - v případě, že absence žáka přesáhne 30% v daném předmětu, o jeho klasifikaci rozhoduje vyučující - v průběhu vyučování mají žáci zakázáno svévolně opustit školu, porušení tohoto nařízení může být hodnoceno až vyloučením ze školy - v čase volných hodin, pokud žák opustí budovu školy, za něj škola nezodpovídá. - žák může být uvolněn pouze z vážných důvodů (nevolnost apod.), a to se souhlasem třídního učitele, v jeho nepřítomnosti se souhlasem učitele, z jehož hodiny se žák omlouvá, případně učitelem OV (v době konání praktického vyučování). U nezletilých žáků je uvolňující učitel povinen informovat zákonného zástupce. Je-li žákův zdravotní stav vyhodnocen tak, že je nutné, aby si žáka vyzvedl ze školy zákonný zástupce, informuje ho vyučující o situaci neprodleně a žáka mu vydá oproti podpisu převzetí zodpovědnosti za své dítě. Žák také může opustit školu v případě, že předloží písemnou žádost zákonného zástupce o uvolnění z vyučování. Tyto žádosti předá uvolňující učitel třídnímu učiteli, který si je zakládá po dobu celého školního roku. - v čase volných hodin ve vyučování je žákům dovoleno opouštět budovu školy jen v případě, že o to třídního učitele požádá písemně zákonný zástupce - k návštěvám odborného lékaře či úřadů jsou žáci povinni využívat hodiny mimo vyučování - nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, které znal předem, požádá písemně zákonný zástupce třídního učitele či učitele OV o uvolnění z vyučování. O uvolnění z vyučování do tří dnů rozhoduje třídní učitel, do 5 dnů ZŘ TV a ZŘ PV a nad 5 pracovních dnů ředitelka školy, na základě vyjádření TU a ZŘ - nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které se nedaly předvídat předem (nemoc), musí být informace o jeho nepřítomnosti podána do školy telefonicky, elektronicky, SMS nebo písemně ještě týž den a následně řádně omluvena nejpozději však do tří dnů od počátku jeho nepřítomnosti 12

13 - důvod nepřítomnosti musí žák řádně doložit následující den po ukončení absence, a to písemnou omluvenkou (v případě nezletilých žáků od zákonného zástupce). Při neudání důvodu absence může být považována třídním učitelem za nemluvenou. - Přesáhne-li nepřítomnost žáka tři dny vyučování z důvodu nemoci, může škola vyžadovat vedle omluvenky od zákonného zástupce také potvrzení ošetřujícího lékaře. V odůvodněných případech může škola vyžadovat potvrzení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem i v případě tří a méně dnů nepřítomnosti ve vyučování. - třídní učitel či učitel OV vyhodnotí omluvu nepřítomnosti žáka, v případě pochybnosti spolupracuje se zákonným zástupcem a výchovným poradcem, případně metodikem sociálně patologických jevů - v případě, že se žák neúčastní vyučování bez řádné omluvy, jsou hodiny neúčasti považovány za neomluvené. - Jestliže absence žáka trvá 3 dny a zákonný zástupce nesdělí třídnímu učiteli, popř. učiteli OV důvod nepřítomnosti, třídní učitel (učitel OV) zjišťuje důvod nepřítomnosti žáka sám telefonicky, em apod. Při zvýšené opakované omluvené nepřítomnosti má právo také ověřovat získané informace o důvodu absence a způsobu omluvení, např. u lékaře. - Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu po sobě jdoucích pěti dnů a jeho nepřítomnost není omluvena telefonicky ani písemně, vyzve třídní učitel žáka nebo jeho zákonného zástupce, aby ihned sdělil důvod nepřítomnosti. Pokud do 10 dnů od doručení písemné výzvy žák do školy nenastoupí nebo se neomluví, posuzuje se tato situace jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty a tímto dnem také přestává být žákem školy (dle par. 68 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.). - Neomluvenou absenci žáka řeší třídní učitel, popř. učitel OV, a to podle toho, na jakém úseku neomluvená absence žáka vznikla. Neprodleně po zjištění této skutečnosti se třídní učitel a učitel OV navzájem informují a dále pokračují v jednání podle pokynů uvedených ve školním řádě. V případě jakýchkoli problémů kontaktují výchovného poradce. - Jestliže neomluvená absence žáka tvoří v součtu 3 dny (viz II/ 5 Omlouvání absence žáka), je zákonný zástupce žáka pozván k jednání s třídním učitelem. Třídní učitel ho seznámí s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence žáka. Z pohovoru je proveden zápis, v němž je dohodnut další postup (monitorování docházky žáka apod.), zápis podepíší všechny strany, kopii obdrží zákonný zástupce, výchovný poradce, originál je součástí dokumentace žáka a je přiložen ke katalogovému listu. - V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne v součtu 5 a více vyučovacích dnů, pozve třídní učitel zákonného zástupce, výchovného poradce, žáka (je-li zletilý), školního metodika prevence, případně také zástupce orgánu sociálně právní ochrany dítěte, popř. další odborníky (členy školské rady aj.) Z jednání se provede zápis, který podepíší všechny zúčastněné strany, kopii obdrží zákonný zástupce, výchovný poradce, originál je součástí dokumentace školy bude přiložen ke katalogovému listu žáka. Třídní učitel navrhne ředitelce školy výchovné opatření, rozhodnutí ředitelky školy bude zákonnému zástupci doručeno poštou v zákonem stanovené lhůtě, kopie bude přiložena ke katalogovému listu žáka, další kopii obdrží taktéž výchovný poradce. V mimořádně závažných případech opakovaného a dlouhodobého záškoláctví ředitelka školy zašle bezodkladně oznámení s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí. 13

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád.

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád. Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark Školní řád Vnitřní řád http://www.outech-havirov.cz e-mail: sout@outech-havirov.cz

Více

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok 2012-2013 platnost od 3.9.2012 do 31.8.2013

Více

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Č.j. 22/2013 Školní řád Vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Příloha Příkazu ředitele

Více

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola.

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola. ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Cíle středního vzdělávání Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané

Více

Školní řád. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace. I. Obecná ustanovení

Školní řád. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace. I. Obecná ustanovení I. Obecná ustanovení II. Práva žáků Školní řád Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 1. Každý žák studuje na Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, p. o. dobrovolně, což stvrzuje

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument Školní řád Dokument Verze 1.0 Číslo dokumentu: 01/010913 Počet stran: 21 Počet příloh: 0 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g Brno červen 2013 Schváleno školskou radou dne: 08. července

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Školní řád. AVE ART Ostrava soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Školní řád. AVE ART Ostrava soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava Hrabůvka Školní řád AVE ART Ostrava soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava Hrabůvka Platný od 1.9.2012 Školní řád AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. Obsah : Účinnost : od 25.3.2015 str. Čl. 1. Úvod základní ustanovení 1 1.1. Základní ustanovení 1 1.2. Úloha školy 1 Čl. 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2. I. Práva žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2. I. Práva žáků a zákonných zástupců Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Žák Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, se rozhodnutím ke studiu dobrovolně zavazuje řádně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Švehlova střední škola polytechnická Prostějov náměstí Spojenců 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Část: 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PRO

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD a 13 příloh školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD a 13 příloh školního řádu Obchodní akademie Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD a 13 příloh školního řádu Vypracovala: Ing. Jitka Šírová Schválila: Ing. Jitka

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: RA_005_v2

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: RA_005_v2 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: RA_005_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová Počet stran, počet příloh: 12

Více