STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD Platný Schválený: Školskou radou, dne

2 ŠKOLNÍ ŘÁD UPRAVUJE: I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLSKÉ DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM... 3 II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ PRÁVA ŽÁKŮ A POVINNOSTI ŠKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE POVINNOSTI ŽÁKA POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ... 6 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY OBECNÁ PRAVIDLA ORGANIZACE VÝUKY V TEORETICKÉM VYUČOVÁNÍ POŘÁDKOVÁ SLUŽBA VE TŘÍDĚ ORGANIZACE VÝUKY V ODBORNÉM VÝCVIKU OMLOUVÁNÍ ABSENCE VE VYUČOVÁNÍ IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI PROJEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY OBECNÁ PRAVIDLA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SPOLUPRÁCE METODIKA PRIMÁRNÍ PREVENCE S RODIČI ÚLOHA VÝCHOVNÉHO PORADCE VI. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY A SPOLUŽÁKŮ ZE STRANY ŽÁKŮ VII. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ DRUHY KLASIFIKACE VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ SEZNAM VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ: HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UZNÁVÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ ZPŮSOBY UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ PROVÁDĚNÍ KLASIFIKACE KLASIFIKAČNÍ STUPNĚ (HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ) HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA SE NA VYSVĚDČENÍ VYJADŘUJE STUPNI : ZANECHÁNÍ STUDIA KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ KLASIFIKACE PŘI VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ VEDENÍ DOKUMENTACE A TERMÍNY KLASIFIKACE ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI HODNOCENÍ A KLASIFIKACE - SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O HODNOCENÍ, KLASIFIKACI A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ OPRAVNÉ ZKOUŠKY KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU A OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VIII. PRŮBĚH STUDIA A ZPŮSOB UKONČOVÁNÍ STUDIA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOBY UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IX. DODATKY ŠKOLNÍHO ŘÁDU X. PŘÍLOHY ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PROVOZNÍ ŘÁD UČEBEN A DÍLEN PV PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY FYZIKY PROVOZNÍ ŘÁD LABORATOŘE ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY VYUČUJÍCÍ VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY ŽÁK PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY IKT PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY A OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ VÝUKU TV ZNAKY ŠIKANY

3 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Vyhlášky č. 442/1991 Sb. o ukončování studia na středních školách, Vyhláška č. 671/2004 Sb., která stanoví podrobnosti přijímacího řízení ve středních školách a dalších příslušných zákonů a předpisů a jejich aktuálních novelizací. Žáky seznámí se školním řádem na začátku školního roku třídní učitel, o čemž učiní zápis do třídní knihy a pořídí podepsaný jmenný seznam. O jeho vydání a platnosti jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků zápisem do žákovské knížky. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, je k dispozici ve sborovně, sekretariátu školy a u ZŘ. Je-li aktualizován v průběhu školního roku ve formě dodatků, jsou se změnami seznámeni jak žáci, tak jejich zákonní zástupci stejným způsobem. Školní řád je závazným předpisem upravujícím vzájemný vztah mezi žákem a pedagogickými pracovníky školy. Obsahuje soustavu obecných a specifických požadavků a norem chování, jednání a vystupování žáka na všech úsecích života školy i na veřejnosti. Stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání v souladu s vědeckým poznáním, v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie. Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty, vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli jiného. Základní povinností žáka je řádně navštěvovat teoretické i praktické vyučování, osvojovat si znalosti a dovednosti dané učebními osnovami, plány a školním vzdělávacím programem, řídit se ve svém jednání a vystupování ustanoveními tohoto školního řádu a dalších platných předpisů, vyhlášek a metodických pokynů a dalšími pokyny pedagogických pracovníků. Školní řád se vztahuje na všechny žáky školy. Vedení školy může pro zajištění školních akcí vydat doplňující pokyny, které nejsou v rozporu s tímto školním řádem. Činnosti neupravené tímto řádem se dále řídí platnými zákony, vyhláškami, metodickými pokyny, případně vnitřními předpisy školy, které ustanovují podmínky pro tyto činnosti. Žáci jsou povinni se s tímto školním řádem prokazatelně seznámit a dodržovat jej ve škole i při všech akcích pořádaných školou. ZÁKLADNÍ ŠKOLSKÉ DOKUMENTY související se školním řádem - ZÁKON č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - ZÁKON 101/2001 o ochraně osobních údajů - VYHLÁŠKA č. 272/2004 Sb.o ukončování studia ve středních školách a učilištích - VYHLÁŠKA č. 442/1991 Sb.o ukončování studia ve středních školách a učilištích - VYHLÁŠKA č. 671/2004 Sb.kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení e vzdělávání ve středních školách - VYHLÁŠKA č. 16/2005 Sb.o organizaci školního roku 3

4 - VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou - VYHLÁŠKA č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízeních a školní matriky Činnosti neupravené tímto školním řádem se dále řídí platnými zákony, vyhláškami a metodickými pokyny, případně vnitřními nařízeními, které stanovují podmínky pro tyto činnosti. 4

5 II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ - právo na vzdělávání a služby, které škola poskytuje - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání - volit a být volen do Školské rady, je-li žák zletilý - zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka je povinna se stanovisky těchto samosprávných žákovských orgánů zabývat - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje - na informace a poradenskou službu výchovného poradce, metodika primární prevence (sociálně patologických jevů) i dalších zástupců školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona Práva uvedená v bodě 1, s výjimkou prvního a čtvrtého řádku, mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Na informace, v případě zletilých žáků, mají právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost do doby ukončení studia a škola je o výsledcích studia a jejich chování bude informovat. 2. PRÁVA ŽÁKŮ A POVINNOSTI ŠKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE - žák má právo na respektování své osobnosti a na ochranu před diskriminací z důvodu barvy pleti, pohlaví, náboženství, sociálního původu nebo snížené tělesné či duševní způsobilosti - žák má právo, aby byla jeho kázeň usměrňována způsobem slučitelným s lidskou důstojností a aby byla ve škole uplatňována jednotná kázeňská politika. Dále má právo v odůvodněných případech podat stížnost na pedagogického pracovníka nebo jiného zaměstnance školy, porušuje-li pravidla etiky (ponižování žáka, slovní urážky, psychické týrání apod.), a to písemnou formou ředitelce školy - žák má právo být vyslyšen v každém řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo nebo prostřednictvím zákonného zástupce - žák má právo na svobodu projevu, tzn. na svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, musí však respektovat práva či pověst ostatních, musí chránit národní bezpečnost, veřejný pořádek, veřejné zdraví a morálku, též má právo na svobodu shromažďování - žák má právo na ochranu před svévolným zasahováním do svého soukromého života, rodiny či korespondence, na ochranu před útoky na svou pověst a čest, na ochranu před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením, trýzněním,zneužíváním (i sexuálním), zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, vykořisťováním, nesmí být podroben krutému či ponižujícímu zacházení 5

6 - žák má právo na ochranu před vykonáváním jakékoli nebezpečné či zdraví škodlivé práce,má právo na volný čas a odpočinek, na účast ve hře, oddechové činnosti, účast v kulturním životě a umělecké činnosti - škola je povinna přijímat opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snižování počtu těch, kteří školu z jakéhokoli důvodu nedokončí, činí všechna opatření nezbytná k tomu, aby kázeň ve škole byla zajišťována způsoby slučitelnými s lidskou důstojností, aby chránila žáky před nezákonným zneužíváním narkotických a psychotropních látek a zabránila využívání žáků při jejich nezákonné tvorbě a obchodování - škola se podílí na prevenci sociálně patologických jevů u žáků a v maximální míře přijímá opatření školní preventivní strategie - škola usnadňuje žákům přístup k novým poznatkům, rozvíjí osobnost dítěte, jeho nadání a rozumové i tělesné schopnosti - plné znění Úmluvy o právech dítěte je k dispozici u metodika primární prevence (sociálně patologických jevů) a výchovné poradkyně. 3. POVINNOSTI ŽÁKA - řádně docházet do školy a vzdělávat se - dodržovat školní řád, vnitřní předpisy školy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti - plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem - oznamovat škole údaje pro školní matriku podle zákona 561/2004 Sb.. 28 odst. 2. a 3. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Dokládat musí také změny v těchto údajích. - žák je povinen do termínu stanoveného třídním učitelem zakoupit si čip, aby měl umožněn přístup do školy a mohl používat kopírovací služby a tiskárnu. - při ztrátě čipu je povinen si ihned opatřit nový u správce sítě, nedodržení této povinnosti je považováno za přestupek proti školnímu řádu. 4. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ - zajistit, aby žák docházel řádně do školy - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka - dokládat důvody nepřítomnosti nezletilého žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - oznamovat škole údaje pro školní matriku podle zákona 561/2004 Sb. 28, odst. 2. a 3. a další údaje, které jsou podstatné pro vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Oznámit musí také změny těchto údajů. 6

7 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 1. OBECNÁ PRAVIDLA - organizace školního roku je dána pokyny MŠMT ČR, zřizovatelem, výchovně vzdělávacím plánem pro daný školní rok a aktuálními příkazy ředitelky školy - školní rok je rozdělen na dvě pololetí, výuka je rozvržena pro maturitní obory a učební obory do dvou různých pravidelně se opakujících týdnů. - žák je povinen ve škole i mimo školu dbát dobré pověsti školy a reprezentovat ji svým dobrým chováním a vystupováním - žáci zdraví všechny zaměstnance školy v budově školy i v objektech, kde konají odborný výcvik - žák je povinen účastnit se výuky všech předmětů, též účastnit se všech akcí vyplývajících z daného učebního plánu nebo školního vzdělávacího programu - každé třídě je přidělen třídní učitel, v době jeho nepřítomnosti vykonává tuto funkci pověřený zastupující třídní učitel - žák je povinen opatřit si stanovené učebnice a učební pomůcky do stanoveného termínu a nosit je dle potřeby a pokynů vyučujících do vyučování - žák je povinen mít při vyučování žákovskou knížku (studijní průkaz) se všemi požadovanými údaji, opatřenou fotografií, potvrzenou školou. Do ní mu učitel zaznamenává průběžnou klasifikaci a jiná důležitá sdělení. Tento dokument je povinen předkládat každý týden ke kontrole a podpisu zákonnému zástupci. - V případě ztráty nebo poškození si žák neprodleně zajistí u třídního učitele nový průkaz na vlastní náklady, tj. za cenu 15,- Kč/ks - žák pracuje poctivě, soustavně se připravuje na vyučování, neopisuje úlohy a nenapovídá. Jestliže se nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, vypracovat zadaný úkol či přinést potřebné pomůcky, je povinen se před zahájením vyučovací hodiny učiteli omluvit prostřednictvím služby. Na pozdější omluvy již nebude brán zřetel. O odůvodněnosti této omluvy rozhodne příslušný vyučující. - v průběhu vyučování je ve školní budově dodržován klid, ve třídách i v dílnách je dodržována kázeň, jsou plně respektovány pokyny vyučujících a zásady BOZP. Mobilní telefony a další podobná multimediální zařízení (MP3 aj.) mají žáci vypnuty a uloženy v taškách. Mobilní telefony je zakázáno používat i jako kalkulátory. Používat je smí jen se souhlasem vyučujícího daného předmětu a pouze k činnostem souvisejícím s výukou - pokud žák toto nařízení poruší, může mu vyučující mobil nebo jiné multimediální zařízení zadržet a vrátit na konci vyučovací hodiny. - žáci dodržují pitný režim podle pravidel stanovených vyučujícím v daném předmětu - žákům je zakázáno pořizovat během vyučování fotografie vyučujících či spolužáků na mobilní telefon, fotoaparát či jiná multimediální zařízení a uveřejňovat na internetu. Je jim také zakázáno pořizovat jakékoliv videonahrávky na různá zařízení a tyto pak uveřejňovat na internetu nebo kdekoli na veřejnosti. Je jim zakázáno pořizovat nahrávky výkladu vyučujících na diktafon či jiná zařízení a uveřejňovat na výše zmíněných místech. Mohou takto činit vždy jen s písemným souhlasem vyučujícího, popřípadě dalších zúčastněných osob. Porušení tohoto nařízení je bráno jako závažný přestupek a důvod k vyloučení ze školy - během vyučování není povoleno vyvolávat žáky ze tříd či dílen. Žáci se v této době nezdržují na chodbách, ani v šatnách, nenavštěvují jiné pedagogy, nevyřizují si žádné jiné úřední či osobní záležitosti 7

8 - k návštěvě učitelů v jakékoli záležitosti využívají žáci konzultační hodiny, které jsou uvedeny na dveřích každého kabinetu - v průběhu přestávek se žáci chovají slušně, zdržují se ve třídách či dílnách, na chodbách školy za účelem přesunu do učeben dle dalšího rozvrhu. Přestávky využívají rovněž k vyřizování osobních a studijních záležitostí na personálním oddělení (5.patro, č.dveří 530) - během vyučování a o přestávkách je zakázáno opouštět budovu školy bez svolení učitelů - ve škole je zakázáno hrát jakékoli hazardní hry (např. karty, kostky apod.) - žáci mají zakázáno jíst v průběhu vyučování - žákům je zakázáno vyklánět se z oken - žákům není dovoleno vstupovat do sborovny školy, kabinetů a kanceláří bez vyzvání pracovníka školy. Též do dílen, laboratoří, učeben informatiky a tělocvičny a dalších označených výukových prostor smí žáci vstupovat pouze za přítomnosti učitele - žákům je zakázáno pozměňovat a falšovat zápisy v třídní knize, žákovské knížce (studijním průkazu) a dokumentech omlouvajících nepřítomnost žáka ve vyučování - větrání v učebnách a dílnách se provádí na pokyn vyučujícího a se souhlasem vyučujícího - onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, infekční chorobou, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat třídního učitele - jelikož škola vyhotovuje některé úřední doklady (vysvědčení apod.) a pracuje tak s osobními daty žáků, mají všichni žáci právo na ochranu osobních dat a škola smí používat svěřená data jen k vlastním potřebám. - schůzky s rodiči se konají minimálně dvakrát ročně, popř. dle rozhodnutí ředitelky školy se konají mimořádné schůzky, rodiče žáků 1.ročníků mají ještě navíc třídní schůzky již v měsíci červnu a další v říjnu (plenární zasedání Unie rodičů). - ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace - ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáka nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí - žák je povinen do stanoveného data uhradit příspěvek do Unie rodičů - žák je povinen nosit při sobě čip, používat ho při vstupu do školy, při odchodu z jídelny Eurest a k použití tiskáren Minolta ( na chodbách ) - v případě ztráty čipu je povinen ihned si opatřit u správce sítě náhradní za poplatek 100,- Kč - žákům je zakázáno používat výtah - žáci nesmějí při vstupu do školy procházet jídelnou Eurestu 2. ORGANIZACE VÝUKY V TEORETICKÉM VYUČOVÁNÍ - vyučování ve škole probíhá dle stanoveného rozvrhu. Změny v rozvrhu jsou vždy s dostatečný předstihem zveřejněny ve sborovně školy, na hlavní nástěnce školy a na webových stránkách školy - žáci přicházejí do školy včas, ve slušném, čistém oblečení, které nepohoršuje ostatní osoby ve škole. Po vstupu do budovy se přezouvají v přidělených šatnách do domácí obuvi, tou je z hygienických důvodu považována obuv otevřená (pantofle, NE obuv sportovní, tj. botasky). Odkládají si svrchní oděv a pokrývku hlavy v šatnách. - V budově je zakázáno pohybovat se bez přezutí a s pokrývkou hlavy. V případě, že žák nemá obuv na přezutí, je povinen zakoupit si za poplatek 10,- Kč na sekretariátu 8

9 školy jednorázové návleky na venkovní obuv a nosit je po celou dobu pobytu v daném dnu ve škole. - každý žák má ve třídě pevně určené místo podle zasedacího pořádku, který stanoví vyučující a žák je s ním seznámen. Bez souhlasu vyučujícího žák nesmí toto místo měnit - při příchodu vyučujícího do třídy a při jeho odchodu na konci vyučovací hodiny třída povstane, taktéž při příchodu a odchodu jiného pracovníka školy - po ukončení vyučovací hodiny je žák povinen uklidit si své místo, uzavřít okna v učebně, po ukončení vyučování zvednout židli - vyučovací doba: 0. hodina 7,10-7,55 1. hodina 8,00-8,45 2. hodina 8,55-9,40 3. hodina 9,50-10,35 4. hodina 10,55-11,40 5. hodina 11,50-12,35 6. hodina 12,45-13,30 7. hodina 13,35-14,20 8. hodina 14,25-15,10 9. hodina 15,15-16, hodina 16,05-16, hodina 17,00-17, hodina 17,50-18,35 3. POŘÁDKOVÁ SLUŽBA VE TŘÍDĚ - pořádkovou službu ve třídě určuje třídní učitel zápisem do třídní knihy, vždy minimálně na dva týdny předem - pořádkovou službu konají min. vždy dva žáci v týdenních intervalech, s přihlédnutím na rozdělení do skupin dle odbornosti, vždy tak, aby na každém předmětu byl vždy určen jeden zodpovědný člen služby. V případě nepřítomnosti žáka konajícího službu za něj nastupuje žák určený pro výkon služby v následujícím týdnu, a to bez předchozího příkazu třídního učitele - pořádková služba dbá v průběhu přestávek na pořádek ve třídě - připravuje pomůcky dle pokynů vyučujících - kontroluje, zda je ve třídě křída a zajistí její doplnění před příchodem vyučujícího - v průběhu vyučování utírá tabuli a také vždy na závěr hodiny ručí za čistotu tabule pro další vyučování - jakékoli nedostatky v učebně (poškození lavic, židlí, oken apod.) ihned hlásí na začátku vyučovací hodiny příslušnému vyučujícímu - na konci vyučovací hodiny dohlíží na zajištění úklidu (každý žák si uklidí své místo) a na celkový stav učebny (čistá tabule, pod tabulí, zavřená okna), dle pokynů třídního učitele. Ze třídy odchází služba jako poslední, odnáší třídní knihu do další vyučovací hodiny - řídí se vždy dalšími pokyny vyučujících - v případě vyhlášení požárního poplachu v době přestávky je služba povinna třídní knihu odnést na místo shromaždiště (hřiště školy) - nepřijde-li učitel 5 minut po zazvonění do výuky, je služba povinna ihned hlásit tuto skutečnost ZŘ TV 9

10 - pět minut před zahájením vyučování jsou žáci povinni být ve třídě. V okamžiku zazvonění na začátek vyučovací hodiny jsou v lavicích, mají připraveny pomůcky a očekávají příchod učitele. Před tabulí stojí žák konající službu, který dohlíží na klid a pořádek ve třídě, a to až do příchodu učitele a pak mu podá hlášení (kdo chybí, kdo se omlouvá, kdo něco zapomněl, případně jiná sdělení) 10

11 4. ORGANIZACE VÝUKY V ODBORNÉM VÝCVIKU - Odborný výcvik nebo praktické vyučování probíhá v dílnách školy nebo ve vyšších ročnících na pracovištích příslušných organizací PRAVIDLA PRO VÝUKU V DÍLNÁCH ŠKOLY - výuka odborného výcviku a praxe probíhá ve stanovených dílnách dle rozpisu - žáci přicházejí na vyučování s takovým časovým předstihem, aby měli dostatek času převléknout se do pracovního oděvu a být v dílně před stanovených zahájením výuky - každý žák má přidělenou šatní skříňku (společnou pro výuku TV), kde si odkládá civilní oblečení. Ve skříňce je povinen udržovat čistotu a pořádek. Zodpovídá za řádné uzamčení skříňky, dle pokynů vyučujícího - po příchodu na učebnu OV nebo dílnu se žáci řídí pravidly pro pobyt a práci na učebně, se kterými je prokazatelně seznámí vyučující - při zahájení učebního dne a při jeho ukončení zdraví celá skupina pedagoga povstáním, stejně tak při příchodu a odchodu každé návštěvy. - nepřijde-li učitel 5 minut po stanovené době zahájení vyučování, služba oznámí tuto skutečnost ZŘ PV - žák udržuje svůj pracovní oděv v čistotě a v dobrém stavu, který odpovídá účelu použití - čepici může mít žák na hlavě jen tehdy, pokud slouží jako předepsaná ochranná pomůcka, a to dle dalších pokynů odborného učitele - do dílny žák přichází ukázněně, včas a v požadovaném pracovním oděvu a obuvi - v dílně má každý žák určené svoje pracovní místo, které nesmí bez souhlasu opustit - každý žák si před zahájením práce zkontroluje přidělené nástroje a nářadí, případné závady je povinen ihned nahlásit vyučujícímu. Hlásí také závady vzniklé v průběhu práce - s přidělenými nástroji, stroji a nářadím žák pracuje podle pravidel, se kterými byl předem seznámen, každý žák dbá na to, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování nebo nadměrnému opotřebení strojů, nástrojů a nářadí. - všechny nástroje, stroje a nářadí se používají jen k účelu, ke kterému jsou určeny - každý žák dbá o dobrý stav svého pracovního místa. Zjištěné závady ihned hlásí vyučujícímu. Na svém pracovišti je povinen průběžně udržovat pořádek - má přísně zakázáno pracovat na strojích a zapínat elektrická zařízení bez souhlasu vyučujícího - při všech činnostech žáci používají předepsané ochranné pomůcky a dodržují pravidla bezpečnosti práce, se kterými byli prokazatelně seznámeni - osobní věci (tašky, batohy ) jsou po dobu výuky uloženy na k tomu určených místech - bez souhlasu vyučujícího je zakázáno přemisťovat a vynášet jakékoliv vybavení dílny - dílnu opouští žák pouze se souhlasem vyučujícího a jen na dobu nezbytně nutnou - během přestávek žák svačí a odpočívá - je zakázáno manipulovat se zařízením dílny - každé poranění, úraz nebo mimořádnou událost je žák nebo svědek povinen ihned hlásit vyučujícímu. 11

12 4.2. PRAVIDLA PRO VÝUKU NA PROVOZNÍCH PRACOVIŠTÍCH - výuka probíhá na přiděleném provozním pracovišti - podmínky praxe na provozním pracovišti jsou přesně stanoveny ve smlouvě, kterou sepisuje škola s příslušnou firmou (zahájení pracovní doby, délka, čas přestávek, způsob odměňování, bezpečnost atd.) - žáci se na provozním pracovišti v nepřítomnosti učitele odborného výcviku řídí plně pokyny přiděleného instruktora (zaměstnance firmy) - pokud se žák nemůže na pracoviště z jakýchkoli důvodů dostavit, neodkladně tuto skutečnost oznámí telefonicky ZŘ PV nebo personalistce žáků nebo zanechá vzkaz v sekretariátu školy 5. OMLOUVÁNÍ ABSENCE VE VYUČOVÁNÍ Postup při omlouvání absence se řídí Metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j /2002 a Zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. - absence žáka je sledována a evidována třídním učitelem a učitelem OV, kteří spolu spolupracují a jsou zodpovědní za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování - nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka, popř. vychovatel domova mládeže, je-li tam žák ubytován. - zletilý žák omlouvá svoji nepřítomnost sám, a to dle stanovených pokynů - v případě, že absence žáka přesáhne 30% v daném předmětu, o jeho klasifikaci rozhoduje vyučující - v průběhu vyučování mají žáci zakázáno svévolně opustit školu, porušení tohoto nařízení může být hodnoceno až vyloučením ze školy - v čase volných hodin, pokud žák opustí budovu školy, za něj škola nezodpovídá. - žák může být uvolněn pouze z vážných důvodů (nevolnost apod.), a to se souhlasem třídního učitele, v jeho nepřítomnosti se souhlasem učitele, z jehož hodiny se žák omlouvá, případně učitelem OV (v době konání praktického vyučování). U nezletilých žáků je uvolňující učitel povinen informovat zákonného zástupce. Je-li žákův zdravotní stav vyhodnocen tak, že je nutné, aby si žáka vyzvedl ze školy zákonný zástupce, informuje ho vyučující o situaci neprodleně a žáka mu vydá oproti podpisu převzetí zodpovědnosti za své dítě. Žák také může opustit školu v případě, že předloží písemnou žádost zákonného zástupce o uvolnění z vyučování. Tyto žádosti předá uvolňující učitel třídnímu učiteli, který si je zakládá po dobu celého školního roku. - v čase volných hodin ve vyučování je žákům dovoleno opouštět budovu školy jen v případě, že o to třídního učitele požádá písemně zákonný zástupce - k návštěvám odborného lékaře či úřadů jsou žáci povinni využívat hodiny mimo vyučování - nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, které znal předem, požádá písemně zákonný zástupce třídního učitele či učitele OV o uvolnění z vyučování. O uvolnění z vyučování do tří dnů rozhoduje třídní učitel, do 5 dnů ZŘ TV a ZŘ PV a nad 5 pracovních dnů ředitelka školy, na základě vyjádření TU a ZŘ - nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které se nedaly předvídat předem (nemoc), musí být informace o jeho nepřítomnosti podána do školy telefonicky, elektronicky, SMS nebo písemně ještě týž den a následně řádně omluvena nejpozději však do tří dnů od počátku jeho nepřítomnosti 12

13 - důvod nepřítomnosti musí žák řádně doložit následující den po ukončení absence, a to písemnou omluvenkou (v případě nezletilých žáků od zákonného zástupce). Při neudání důvodu absence může být považována třídním učitelem za nemluvenou. - Přesáhne-li nepřítomnost žáka tři dny vyučování z důvodu nemoci, může škola vyžadovat vedle omluvenky od zákonného zástupce také potvrzení ošetřujícího lékaře. V odůvodněných případech může škola vyžadovat potvrzení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem i v případě tří a méně dnů nepřítomnosti ve vyučování. - třídní učitel či učitel OV vyhodnotí omluvu nepřítomnosti žáka, v případě pochybnosti spolupracuje se zákonným zástupcem a výchovným poradcem, případně metodikem sociálně patologických jevů - v případě, že se žák neúčastní vyučování bez řádné omluvy, jsou hodiny neúčasti považovány za neomluvené. - Jestliže absence žáka trvá 3 dny a zákonný zástupce nesdělí třídnímu učiteli, popř. učiteli OV důvod nepřítomnosti, třídní učitel (učitel OV) zjišťuje důvod nepřítomnosti žáka sám telefonicky, em apod. Při zvýšené opakované omluvené nepřítomnosti má právo také ověřovat získané informace o důvodu absence a způsobu omluvení, např. u lékaře. - Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu po sobě jdoucích pěti dnů a jeho nepřítomnost není omluvena telefonicky ani písemně, vyzve třídní učitel žáka nebo jeho zákonného zástupce, aby ihned sdělil důvod nepřítomnosti. Pokud do 10 dnů od doručení písemné výzvy žák do školy nenastoupí nebo se neomluví, posuzuje se tato situace jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty a tímto dnem také přestává být žákem školy (dle par. 68 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.). - Neomluvenou absenci žáka řeší třídní učitel, popř. učitel OV, a to podle toho, na jakém úseku neomluvená absence žáka vznikla. Neprodleně po zjištění této skutečnosti se třídní učitel a učitel OV navzájem informují a dále pokračují v jednání podle pokynů uvedených ve školním řádě. V případě jakýchkoli problémů kontaktují výchovného poradce. - Jestliže neomluvená absence žáka tvoří v součtu 3 dny (viz II/ 5 Omlouvání absence žáka), je zákonný zástupce žáka pozván k jednání s třídním učitelem. Třídní učitel ho seznámí s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence žáka. Z pohovoru je proveden zápis, v němž je dohodnut další postup (monitorování docházky žáka apod.), zápis podepíší všechny strany, kopii obdrží zákonný zástupce, výchovný poradce, originál je součástí dokumentace žáka a je přiložen ke katalogovému listu. - V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne v součtu 5 a více vyučovacích dnů, pozve třídní učitel zákonného zástupce, výchovného poradce, žáka (je-li zletilý), školního metodika prevence, případně také zástupce orgánu sociálně právní ochrany dítěte, popř. další odborníky (členy školské rady aj.) Z jednání se provede zápis, který podepíší všechny zúčastněné strany, kopii obdrží zákonný zástupce, výchovný poradce, originál je součástí dokumentace školy bude přiložen ke katalogovému listu žáka. Třídní učitel navrhne ředitelce školy výchovné opatření, rozhodnutí ředitelky školy bude zákonnému zástupci doručeno poštou v zákonem stanovené lhůtě, kopie bude přiložena ke katalogovému listu žáka, další kopii obdrží taktéž výchovný poradce. V mimořádně závažných případech opakovaného a dlouhodobého záškoláctví ředitelka školy zašle bezodkladně oznámení s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí. 13

14 - Jednotlivé pozdní příchody do vyučování z důvodu zaspání apod. posuzuje třídní učitel individuálně, v případě častějších pozdních příchodů (z nedbalosti) udělí třídní učitel žákovi příslušné kázeňské opatření. - V případě neomluvené absence je žákovi uděleno rovněž výchovné opatření, případně snížena známka z chování na základě posouzení míry a závažnosti přestupku proti školnímu řádu. Dle závažnosti přestupku pozve třídní učitel nebo ZŘ TV, ZŘ PV k projednávání také personalistku pro žáky, která vyhotoví zápis z jednání. IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 1. Škola a její zaměstnanci, při stanovení konkrétních opatření péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků, vychází z vyhledávání, posuzování, zhodnocení rizik spojených s činnostmi a prostředím, v celém režimu žáka ve škole v rámci výchovného a vzdělávacího procesu. Bere v úvahu možné ohrožení žáků při výuce jednotlivých předmětů, při přesunech žáků v rámci školního vyučování a při účasti školy na různých akcích pořádaných ve škole i mimo školu. Přihlíží věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, zdravotnímu stavu a ukázněnosti žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 2. Učitelé zajišťují v rozsahu svých činností bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 3. Žáci dodržují normy mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektují identitu a individualitu spolužáků, dbají zejména na: - pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka - respekt k individualitě každého jedince - etické jednání (humanita, tolerance) - jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince 4. Žákům je zakázáno jednat způsobem, který by ohrožoval jejich vlastní zdraví a bezpečnost, zdraví a bezpečnost jejich spolužáků a dalších osob, který by ponižoval lidskou důstojnost spolužáků nebo jiných osob nebo který by byl jinak v rozporu se zákonem a dobrými mravy. 5. Žáci jsou povinni dodržovat všechny pokyny obsažené a stanovené v jednotlivých řádech odborných učeben, laboratoří, tělocvičen, jídelny, šaten, v požárním a evakuačním řádu školy, neboť zajišťují protipožární ochranu, bezpečnost a ochranu zdraví žáků i ochranu majetku školy. 6. Žáci jsou povinni udržovat své pracoviště, stroje a nástroje v naprostém pořádku. Všechny zjištěné závady, především na ochranných a bezpečnostních zařízeních, hlásí ihned příslušnému vyučujícímu. V další práci pak pokračují až na jeho pokyn. 7. V průběhu celého vyučování žáci dbají, aby byl v učebně či na dílně pořádek, chovají se klidně, po chodbách i na schodištích se pohybují pomalu, nesedají na okenní parapety, nevyklánějí se z oken, nevyhazují předměty z oken, nehoupají se na židlích, neohánějí se ostrými předměty, apod. Také se vyhýbají osobním potyčkám, které mohou být příčinou úrazů, vždy dbají pokynů pedagogického dozoru. 8. Žáci nesmí přicházet do školy a na akce pořádané školou pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a psychotropních látek. V areálu školy i v jeho nejbližším okolí a při 14

15 všech akcích organizovaných školou je žákům zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm přinášet a konzumovat alkoholické nápoje i přinášet a užívat toxické, omamné a halucinogenní látky. 9. Rovněž je zakázáno nosit do školy předměty, které nesouvisí s vyučováním, především je zakázáno přinášet výbušniny, zápalné látky, slzný plyn, zbraně, zábavnou pyrotechniku a jiné materiály a předměty ohrožující zdraví a životy. 10. Povinností žáka je mít při pobytu ve škole a na akcích školy při sobě zdravotní kartu pojišťovny, u které je přihlášen. 11. Povinností žáka je na výzvu pedagogického pracovníka, který provádí dozor nad žákem, podrobit se vyšetření orientační dechovou či jinou zkouškou nebo testem, zda není pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, kdy o výsledku vyšetření je následně informují zákonného zástupce žáka. 12. Ve všech prostorách školy, s výjimkou vyučovacího procesu, je žákům zakázána manipulace s jakýmikoli elektrickými přístroji ve vyučovacím procesu jen dle pokynů pedagoga. 13. Žáci zásadně nenosí do školy drahé předměty a předměty, které nesouvisí s vyučováním a také velké obnosy peněz. Ve výjimečných případech neodkládají tyto předměty nebo peníze v šatně, nýbrž je nosí na vlastní zodpovědnost u sebe a zajišťují tak, aby nemohly být odcizeny. 14. Účast a práce žáků ve všech formách praktického vyučování mimo školu se řídí zvláštními pokyny obsaženými ve smlouvách s organizacemi, které praxi poskytují a platnými bezpečnostními předpisy. 15. Jakýkoli úraz, ke kterému dojde během vyučování či na akci pořádané školou, je žák povinen ihned hlásit příslušnému učiteli, který vždy úraz zapíše do knihy úrazů, a následně se pak žák řídí jeho pokyny. 16. Povinnosti vyučujících při výkonu dozoru nad žáky: - při vykonávání dozoru nad žáky vyučující dohlíží na pořádek a činnosti žáků na chodbách, v učebnách a v dalších určených prostorách - při přechodu žáků na školní akce mimo budovu doprovází pedagog žáky a) na akce konané v průběhu vyučování při cestě tam i zpět do školy b) je-li sraz žáků na místě konání akce, přebírá učitel zodpovědnost za žáky už 15 minut před začátkem konání akce, v průběhu akce a doprovází je na cestě zpět, pokud se vrací do školy c) pokud je stanoveno, že se po akci žáci do školy nevracejí, mohou se po akci, na pokyn učitele, rozejít. O plánované akci, srazu a ukončení nadiktuje TU nebo určený pedagog žákům informaci do žákovské knížky (studijního průkazu) a požaduje podpis zákonného zástupce. Jedná-li se o hromadnou akci celé školy, zajistí ZŘ TV informaci také na www stránkách školy. 17. Pokud je ve třídě povolena výjimka navýšení počtu dětí zřizovatelem školy, musí být vzdělávání zajištěno tak, aby nárůst počtu žáků neovlivnil negativně kvalitu vzdělávací činnosti a bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Výuka ve třídě s navýšeným počtem žáků musí probíhat v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 18. Pokud se žák účastní kurzu pořádaného školou (seznamovací, lyžařský, vodácký, cykloturistický apod.) je povinen řídit se řádem určeným pro tuto akci, se kterým je před konáním řádně seznámen vedoucím kurzu (instruktorem). 15

16 19. V případě výskytu pedikulózy (vši) i jiných infekčních onemocnění ve škole stanoven postup: a) neprodleně budou informováni rodiče nebo zákonní zástupci žáka b) žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti (tj. především dozoru), aby nedošlo k šíření infekce c) dozor do příchodu rodičů stanoví příslušný zástupce ředitele 20. Žák je povinen dodržovat šk. řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI PROJEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ Školní metodik primární prevence: Mgr. Ladislav Novotný Výchovný poradce: Mgr. Michael Dokoupil Školní preventivní tým: Antonín Raulím Mgr. Václav Franzke Ing. Karel Dubský 1. POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH Dle vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a metodikem primární prevence sociálně patologických jevů, kteří spolupracují s třídními učiteli a s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené na: - prevenci školní neúspěšnosti - primární prevenci sociálně patologických jevů - kariérové poradenství - odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním - péči o vzdělávání nadaných žáků - péči o žáky s neprospěchem - metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků do vzdělávací činnosti školy 2. ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY Škola má vždy na začátku školního roku zpracovaný školní řád s jasně stanovenými postupy při výskytu sociálně patologických jevů, se kterým jsou seznámeni žáci a rodiče žáků. 16

17 Škola upozorní v rámci prvních třídních schůzek rodiče na: - možnost výskytu sociálně nežádoucího chování dětí - možnost změn v chování dítěte v důsledku výskytu sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek apod.) - postupy řešení případného výskytu sociálně nežádoucích jevů na škole a případná výchovná opatření v těchto případech - funkci a činnosti výchovného poradce a metodika prevence (kabinet, tel. číslo, konzultační hodiny, webové stránky školy aj.) - nástěnku pro žáky a rodiče, kde jsou k dispozici adresy kontaktních center a odborných institucí - fakt, že žáci budou se školním řádem prokazatelně seznámeni - fakt, že se škola všemožnými způsoby snaží těmto jevům předcházet a v případě výskytu je připravena případ kvalitně řešit Třídní učitelé seznámí do stanoveného termínu žáky se školním řádem, s případnými výchovnými opatřeními při porušení řádu, s funkcí a činnostmi výchovného poradce a metodika prevence, jejich konzultačními hodinami s informační nástěnkou, funkcí a umístěním schránky na vzkazy pro ředitelku. Rodiče nezletilých žáků jsou na začátku školního roku požádáni o písemný souhlas s testováním svého syna/dcery v případě, že je podezřelý/á z požívání omamných látek nebo alkoholu. Písemný souhlas rodičů archivují třídní učitelé. Věta do žákovské knížky: SOUHLASÍM S TESTOVÁNÍM SYNA/DCERY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA POŽITÍ OMAMNÝCH ČI JINÝCH LÁTEK NEBO ALKOHOLU. PODPIS RODIČE: V případě žáků zletilých se podezření na požití omamných látek nebo alkoholu bude řešit telefonicky přes linku OBECNÁ PRAVIDLA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Šikanování, rasismus, xenofobie a intolerance a. Ve škole a na všech akcích pořádaných školou i mimo školu jsou žákům zakázány jakékoli projevy šikanování, rasismu, xenofobie a intolerance, byť sebemenší projevy jsou postižení žáci či svědci povinni ihned hlásit vyučujícímu, výchovnému poradci, metodiku primární prevence či jinému pedagogickému pracovníkovi. b. Postup školy při zjištění šikany zpracovává metodický pokyn, stručný výtah je přílohou tohoto řádu. c. Porušení tohoto zákazu je klasifikováno jako hrubé porušení školního řádu, z čehož plynou následující kázeňská opatření: - opakované hrubé slovní napadání žáka řeší společně výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel (až 2. stupněm z chování) - opakované slovní útoky vůči žákovi, krádeže osobních věcí, svačin, učebních pomůcek, vymáhání peněz řeší společně výše uvedení pedagogičtí pracovníci (až 3.stupněm z chování či podmíněným vyloučením. - opakované slovní a fyzické napadání žáka a následné ublížení na zdraví řeší ředitelka školy společně s výše uvedenými pedagogickými pracovníky (3.stupněm z chování, podmíněným vyloučením či vyloučením ze studia). 17

18 - opakované slovní a fyzické útoky vyloučení ze studia d. Výše uvedená kázeňská opatření jsou pouze opatřeními školy, probíhají nezávisle na vyšetřování jiných orgánů (Policie, orgán sociálně právní ochrany dítěte apod.) e. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy jsou považovány za závažné zaviněné porušení povinností žáka dodržovat školní řád, který hovoří o jeho slušném chování. Po prošetření všech okolností může být důvodem k okamžitému vyloučení ze studia. (Zákon č. 561/2004 Sb., par. 31, odst. 3). Návykové látky alkohol, omamné látky a. Ve škole a na všech akcích, které škola pořádá i mimo školu je žákům zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Každé sebemenší projevy jsou žáci povinni ihned hlásit vyučujícímu, výchovnému poradci, metodiku primární prevence či jinému pedagogickému pracovníkovi školy. b. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem zpracovává metodický pokyn č.j / , Trestní zákon 140/1961 Sb. A Zákon 379/2005 Sb. o ochraně před tabákovými výrobky, alkoholismem a jinými návykovými látkami toxikomanií. Při takovém podezření se žák podrobí testu na požití omamných látek. Při pozitivním nálezu informuje ředitelka příslušné orgány. c. Porušení tohoto zákazu je klasifikováno jako hrubé porušení školního řádu, z čehož plynou následující kázeňská opatření: - u žáka se najde ve škole omamná látka řeší toto výchovný poradce, metodik primární prevence a třídní učitel podmíněným vyloučením ze studia nebo vyloučením - důvodné podezření na požití omamné látky ve škole, prokázané kompetentními orgány, řeší ředitelka školy - důvodné podezření, že žák přišel do školy pod vlivem omamné látky řeší ředitelka s výše uvedenými pedagogy podmíněným vyloučením ze školy až vyloučením. - distribuce omamné látky řeší ředitelka a výše uvedení pedagogové podmíněným vyloučením až vyloučením ze studia - opakované porušení zákazu vyloučení ze studia d. Výše zmíněná kázeňská opatření jsou pouze opatřeními školy, probíhají nezávisle na vyšetřování jiných orgánů (policie, orgán sociálně právní ochrany dítěte apod.). e. Z jednání je vždy vyhotoven zápis, kopii obdrží každý účastník, originál je přiložen k dokumentaci o žákovi. Za toto je zodpovědný metodik primární prevence. f. Ve všech případech jsou ihned třídním učitelem informováni rodiče. 4. SPOLUPRÁCE METODIKA PRIMÁRNÍ PREVENCE S RODIČI - Na informační schůzce s rodiči žáků prvních ročníků ( červen ) upozornit na nebezpečí šikany v rámci aklimatizace žáka do života SŠ. - Úkolem metodika primární prevence je podat v úvodu školního roku žákům a rodičům informaci o Školním preventivním programu 2010/2011 a zveřejnit ho na ( září ) Metodik primární prevence má také za úkol: - Upozornit na výchovná opatření, které škola přijímá v souvislosti se šikanováním a která jsou uvedena ve vnitřní směrnici školy k řešení šikany a požití návykových látek. - Upozornit na znaky šikany a způsoby řešení v případě podezření na šikanu. - Konzultační hodiny (zveřejněné na www školy ), a telefonní kontakt. 18

19 Zrušuje se Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Nový pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR. Aktuální kontakty na metodika primární prevence jsou uvedeny na www školy. 5. ÚLOHA VÝCHOVNÉHO PORADCE - poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávací a profesní dráze žáků, zejména: a. koordinuje hlavní oblasti kariérového poradenství a diagnosticko poradenské činnosti zaměřené na volbu vzdělávání nebo povolání b.provádí základní skupinové šetření k volbě povolání nebo dalšího vzdělávání, vyřizuje administrativu, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání c. provádí individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem) d.radí zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s TU) e. spolupracuje se školským poradenským zařízením (poradna, centrum) a se středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy f. zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytuje žákům i zákonným zástupcům informace o možnosti využití informačních služeb těchto středisek - vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky - zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) i intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a následně také školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků - poskytuje služby kariérového poradenství žákům (cizincům) se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám - zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence - dodává metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. - předává odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - poskytuje informace o činnosti školy a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměřeních, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům nebo zákonným zástupcům - shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů - vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce a realizovaných opatření 19

20 Metodik primární prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce spolu úzce spolupracují, předávají si potřebné informace, řeší projevy sociálně patologického chování žáků, spolupracují s třídními učiteli, rodiči a příslušnými institucemi. Aktuální kontakty na výchovného poradce jsou také zveřejněny na www školy. VI. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY A SPOLUŽÁKŮ ZE STRANY ŽÁKŮ 1. Žák dodržuje pravidla slušného chování, neobtěžuje své okolí nevhodnými projevy, nezanechává odpadky na místech, která k tomu nejsou určena, soustavně pečuje o svěřený majetek ve všech prostorách školy i na pracovištích a zabraňuje jeho ztrátám a krádežím. 2. Žák zachází šetrně se svými věcmi i s věcmi ostatních spolužáků. Žákům se zakazuje svévolně ničit a zcizovat majetek školy i svých spolužáků poškozování lavic, židlí, sociálního zařízení, znečišťování stěn a podlah učeben a chodeb, poškozování výzdoby školy, poškozování a zcizování učebních pomůcek z odborných učeben apod. 3. Jakékoli poškození či krádež majetku školy či jiného žáka je žák povinen ihned nahlásit vyučujícímu. Poškodí-li žák úmyslně či odcizí-li majetek školy či organizace, která provádí odborný výcvik, je povinen škodu uhradit, u nezletilého žáka musí škodu uhradit zákonný zástupce. Náhrada může být požadována i tehdy, jestliže žák způsobil škodu z nedbalosti. 4. Krádež je posuzována jako hrubé porušení školního řádu, což řeší dle závažnosti provinění také podmíněným vyloučením ze studia nebo vyloučením. Krádeže ve škole se řeší ve spolupráci s Policií ČR. 5. Vzhledem k opakovanému poškozování majetku si škola vyhrazuje právo na umístění kamerového systému do odborných učeben, v nichž se nacházejí hodnotné učební pomůcky a vybavení (počítačové učebny, laboratoře atd.). VII. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1 Druhy klasifikace 2 Výchovná opatření 3 Plnění povinné školní docházky ve střední škole 4 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5 Uznávání dosaženého vzdělávání 6 Způsob ukončování středního vzdělání 7 Provádění klasifikace 8 Klasifikační stupnice 9 Hodnocení chování žáků 10 Celkové hodnocení žáka 11 Zanechání studia 12 Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického vyučování 13 Klasifikace při vyučovacích předmětech odborného výcviku a praktického vyučování 14 Vedení dokumentace a termíny klasifikace 15 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 16 Hodnocení a klasifikace specifické poruchy učení 17 Podávání informací o hodnocení, klasifikaci a chování žáků 18 Opravné zkoušky 20

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.2. Školní řád - střední škola Platný a účinný od 1.11. 2010 Schválen Školskou radou 7.10. 2010 I. Práva žáků a zákonných zástupců

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh Řád školní družiny Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery, kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za výsledky tohoto procesu. I. Práva a povinnosti žáků

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 118/15 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j 117 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Alena

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracovala: Schválila: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROTÍN, OKRES TÁBOR BOROTÍN č. 146, PSČ: 391 35 IČ: 71002464 E-mail: zsborotin@seznam.cz Tel.: 381 285 833, 739 572 481 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále jen škola) vydává podle ustanovení

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Školní řád pro ZŠ speciální

Školní řád pro ZŠ speciální Školní řád pro ZŠ speciální Č.j.: ŠSDK-S-23/2016 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: A4 Skartační znak / lhůta: A/5 Změny: Zpracoval: Ing. Radovan Vladík, Ph.D., ředitel školy Platnost: na dobu neurčitou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Bystročice 65 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 50.15 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal: Ing. Pavel Řehoř, ředitel školy Schválila: školská rada dne 11. 10. 2012 Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ08 /2014 Vypracoval: Schválil: Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová,

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 12. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy Základní škola Františka Horenského,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více