STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD Platný Schválený: Školskou radou, dne

2 ŠKOLNÍ ŘÁD UPRAVUJE: I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLSKÉ DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM... 3 II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ PRÁVA ŽÁKŮ A POVINNOSTI ŠKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE POVINNOSTI ŽÁKA POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ... 6 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY OBECNÁ PRAVIDLA ORGANIZACE VÝUKY V TEORETICKÉM VYUČOVÁNÍ POŘÁDKOVÁ SLUŽBA VE TŘÍDĚ ORGANIZACE VÝUKY V ODBORNÉM VÝCVIKU OMLOUVÁNÍ ABSENCE VE VYUČOVÁNÍ IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI PROJEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY OBECNÁ PRAVIDLA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SPOLUPRÁCE METODIKA PRIMÁRNÍ PREVENCE S RODIČI ÚLOHA VÝCHOVNÉHO PORADCE VI. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY A SPOLUŽÁKŮ ZE STRANY ŽÁKŮ VII. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ DRUHY KLASIFIKACE VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ SEZNAM VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ: HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UZNÁVÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ ZPŮSOBY UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ PROVÁDĚNÍ KLASIFIKACE KLASIFIKAČNÍ STUPNĚ (HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ) HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA SE NA VYSVĚDČENÍ VYJADŘUJE STUPNI : ZANECHÁNÍ STUDIA KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ KLASIFIKACE PŘI VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ VEDENÍ DOKUMENTACE A TERMÍNY KLASIFIKACE ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI HODNOCENÍ A KLASIFIKACE - SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O HODNOCENÍ, KLASIFIKACI A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ OPRAVNÉ ZKOUŠKY KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU A OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VIII. PRŮBĚH STUDIA A ZPŮSOB UKONČOVÁNÍ STUDIA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOBY UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IX. DODATKY ŠKOLNÍHO ŘÁDU X. PŘÍLOHY ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PROVOZNÍ ŘÁD UČEBEN A DÍLEN PV PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY FYZIKY PROVOZNÍ ŘÁD LABORATOŘE ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY VYUČUJÍCÍ VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY ŽÁK PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY IKT PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY A OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ VÝUKU TV ZNAKY ŠIKANY

3 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Vyhlášky č. 442/1991 Sb. o ukončování studia na středních školách, Vyhláška č. 671/2004 Sb., která stanoví podrobnosti přijímacího řízení ve středních školách a dalších příslušných zákonů a předpisů a jejich aktuálních novelizací. Žáky seznámí se školním řádem na začátku školního roku třídní učitel, o čemž učiní zápis do třídní knihy a pořídí podepsaný jmenný seznam. O jeho vydání a platnosti jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků zápisem do žákovské knížky. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, je k dispozici ve sborovně, sekretariátu školy a u ZŘ. Je-li aktualizován v průběhu školního roku ve formě dodatků, jsou se změnami seznámeni jak žáci, tak jejich zákonní zástupci stejným způsobem. Školní řád je závazným předpisem upravujícím vzájemný vztah mezi žákem a pedagogickými pracovníky školy. Obsahuje soustavu obecných a specifických požadavků a norem chování, jednání a vystupování žáka na všech úsecích života školy i na veřejnosti. Stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání v souladu s vědeckým poznáním, v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie. Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty, vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli jiného. Základní povinností žáka je řádně navštěvovat teoretické i praktické vyučování, osvojovat si znalosti a dovednosti dané učebními osnovami, plány a školním vzdělávacím programem, řídit se ve svém jednání a vystupování ustanoveními tohoto školního řádu a dalších platných předpisů, vyhlášek a metodických pokynů a dalšími pokyny pedagogických pracovníků. Školní řád se vztahuje na všechny žáky školy. Vedení školy může pro zajištění školních akcí vydat doplňující pokyny, které nejsou v rozporu s tímto školním řádem. Činnosti neupravené tímto řádem se dále řídí platnými zákony, vyhláškami, metodickými pokyny, případně vnitřními předpisy školy, které ustanovují podmínky pro tyto činnosti. Žáci jsou povinni se s tímto školním řádem prokazatelně seznámit a dodržovat jej ve škole i při všech akcích pořádaných školou. ZÁKLADNÍ ŠKOLSKÉ DOKUMENTY související se školním řádem - ZÁKON č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - ZÁKON 101/2001 o ochraně osobních údajů - VYHLÁŠKA č. 272/2004 Sb.o ukončování studia ve středních školách a učilištích - VYHLÁŠKA č. 442/1991 Sb.o ukončování studia ve středních školách a učilištích - VYHLÁŠKA č. 671/2004 Sb.kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení e vzdělávání ve středních školách - VYHLÁŠKA č. 16/2005 Sb.o organizaci školního roku 3

4 - VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou - VYHLÁŠKA č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízeních a školní matriky Činnosti neupravené tímto školním řádem se dále řídí platnými zákony, vyhláškami a metodickými pokyny, případně vnitřními nařízeními, které stanovují podmínky pro tyto činnosti. 4

5 II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ - právo na vzdělávání a služby, které škola poskytuje - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání - volit a být volen do Školské rady, je-li žák zletilý - zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka je povinna se stanovisky těchto samosprávných žákovských orgánů zabývat - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje - na informace a poradenskou službu výchovného poradce, metodika primární prevence (sociálně patologických jevů) i dalších zástupců školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona Práva uvedená v bodě 1, s výjimkou prvního a čtvrtého řádku, mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Na informace, v případě zletilých žáků, mají právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost do doby ukončení studia a škola je o výsledcích studia a jejich chování bude informovat. 2. PRÁVA ŽÁKŮ A POVINNOSTI ŠKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE - žák má právo na respektování své osobnosti a na ochranu před diskriminací z důvodu barvy pleti, pohlaví, náboženství, sociálního původu nebo snížené tělesné či duševní způsobilosti - žák má právo, aby byla jeho kázeň usměrňována způsobem slučitelným s lidskou důstojností a aby byla ve škole uplatňována jednotná kázeňská politika. Dále má právo v odůvodněných případech podat stížnost na pedagogického pracovníka nebo jiného zaměstnance školy, porušuje-li pravidla etiky (ponižování žáka, slovní urážky, psychické týrání apod.), a to písemnou formou ředitelce školy - žák má právo být vyslyšen v každém řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo nebo prostřednictvím zákonného zástupce - žák má právo na svobodu projevu, tzn. na svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, musí však respektovat práva či pověst ostatních, musí chránit národní bezpečnost, veřejný pořádek, veřejné zdraví a morálku, též má právo na svobodu shromažďování - žák má právo na ochranu před svévolným zasahováním do svého soukromého života, rodiny či korespondence, na ochranu před útoky na svou pověst a čest, na ochranu před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením, trýzněním,zneužíváním (i sexuálním), zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, vykořisťováním, nesmí být podroben krutému či ponižujícímu zacházení 5

6 - žák má právo na ochranu před vykonáváním jakékoli nebezpečné či zdraví škodlivé práce,má právo na volný čas a odpočinek, na účast ve hře, oddechové činnosti, účast v kulturním životě a umělecké činnosti - škola je povinna přijímat opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snižování počtu těch, kteří školu z jakéhokoli důvodu nedokončí, činí všechna opatření nezbytná k tomu, aby kázeň ve škole byla zajišťována způsoby slučitelnými s lidskou důstojností, aby chránila žáky před nezákonným zneužíváním narkotických a psychotropních látek a zabránila využívání žáků při jejich nezákonné tvorbě a obchodování - škola se podílí na prevenci sociálně patologických jevů u žáků a v maximální míře přijímá opatření školní preventivní strategie - škola usnadňuje žákům přístup k novým poznatkům, rozvíjí osobnost dítěte, jeho nadání a rozumové i tělesné schopnosti - plné znění Úmluvy o právech dítěte je k dispozici u metodika primární prevence (sociálně patologických jevů) a výchovné poradkyně. 3. POVINNOSTI ŽÁKA - řádně docházet do školy a vzdělávat se - dodržovat školní řád, vnitřní předpisy školy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti - plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem - oznamovat škole údaje pro školní matriku podle zákona 561/2004 Sb.. 28 odst. 2. a 3. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Dokládat musí také změny v těchto údajích. - žák je povinen do termínu stanoveného třídním učitelem zakoupit si čip, aby měl umožněn přístup do školy a mohl používat kopírovací služby a tiskárnu. - při ztrátě čipu je povinen si ihned opatřit nový u správce sítě, nedodržení této povinnosti je považováno za přestupek proti školnímu řádu. 4. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ - zajistit, aby žák docházel řádně do školy - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka - dokládat důvody nepřítomnosti nezletilého žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - oznamovat škole údaje pro školní matriku podle zákona 561/2004 Sb. 28, odst. 2. a 3. a další údaje, které jsou podstatné pro vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Oznámit musí také změny těchto údajů. 6

7 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 1. OBECNÁ PRAVIDLA - organizace školního roku je dána pokyny MŠMT ČR, zřizovatelem, výchovně vzdělávacím plánem pro daný školní rok a aktuálními příkazy ředitelky školy - školní rok je rozdělen na dvě pololetí, výuka je rozvržena pro maturitní obory a učební obory do dvou různých pravidelně se opakujících týdnů. - žák je povinen ve škole i mimo školu dbát dobré pověsti školy a reprezentovat ji svým dobrým chováním a vystupováním - žáci zdraví všechny zaměstnance školy v budově školy i v objektech, kde konají odborný výcvik - žák je povinen účastnit se výuky všech předmětů, též účastnit se všech akcí vyplývajících z daného učebního plánu nebo školního vzdělávacího programu - každé třídě je přidělen třídní učitel, v době jeho nepřítomnosti vykonává tuto funkci pověřený zastupující třídní učitel - žák je povinen opatřit si stanovené učebnice a učební pomůcky do stanoveného termínu a nosit je dle potřeby a pokynů vyučujících do vyučování - žák je povinen mít při vyučování žákovskou knížku (studijní průkaz) se všemi požadovanými údaji, opatřenou fotografií, potvrzenou školou. Do ní mu učitel zaznamenává průběžnou klasifikaci a jiná důležitá sdělení. Tento dokument je povinen předkládat každý týden ke kontrole a podpisu zákonnému zástupci. - V případě ztráty nebo poškození si žák neprodleně zajistí u třídního učitele nový průkaz na vlastní náklady, tj. za cenu 15,- Kč/ks - žák pracuje poctivě, soustavně se připravuje na vyučování, neopisuje úlohy a nenapovídá. Jestliže se nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, vypracovat zadaný úkol či přinést potřebné pomůcky, je povinen se před zahájením vyučovací hodiny učiteli omluvit prostřednictvím služby. Na pozdější omluvy již nebude brán zřetel. O odůvodněnosti této omluvy rozhodne příslušný vyučující. - v průběhu vyučování je ve školní budově dodržován klid, ve třídách i v dílnách je dodržována kázeň, jsou plně respektovány pokyny vyučujících a zásady BOZP. Mobilní telefony a další podobná multimediální zařízení (MP3 aj.) mají žáci vypnuty a uloženy v taškách. Mobilní telefony je zakázáno používat i jako kalkulátory. Používat je smí jen se souhlasem vyučujícího daného předmětu a pouze k činnostem souvisejícím s výukou - pokud žák toto nařízení poruší, může mu vyučující mobil nebo jiné multimediální zařízení zadržet a vrátit na konci vyučovací hodiny. - žáci dodržují pitný režim podle pravidel stanovených vyučujícím v daném předmětu - žákům je zakázáno pořizovat během vyučování fotografie vyučujících či spolužáků na mobilní telefon, fotoaparát či jiná multimediální zařízení a uveřejňovat na internetu. Je jim také zakázáno pořizovat jakékoliv videonahrávky na různá zařízení a tyto pak uveřejňovat na internetu nebo kdekoli na veřejnosti. Je jim zakázáno pořizovat nahrávky výkladu vyučujících na diktafon či jiná zařízení a uveřejňovat na výše zmíněných místech. Mohou takto činit vždy jen s písemným souhlasem vyučujícího, popřípadě dalších zúčastněných osob. Porušení tohoto nařízení je bráno jako závažný přestupek a důvod k vyloučení ze školy - během vyučování není povoleno vyvolávat žáky ze tříd či dílen. Žáci se v této době nezdržují na chodbách, ani v šatnách, nenavštěvují jiné pedagogy, nevyřizují si žádné jiné úřední či osobní záležitosti 7

8 - k návštěvě učitelů v jakékoli záležitosti využívají žáci konzultační hodiny, které jsou uvedeny na dveřích každého kabinetu - v průběhu přestávek se žáci chovají slušně, zdržují se ve třídách či dílnách, na chodbách školy za účelem přesunu do učeben dle dalšího rozvrhu. Přestávky využívají rovněž k vyřizování osobních a studijních záležitostí na personálním oddělení (5.patro, č.dveří 530) - během vyučování a o přestávkách je zakázáno opouštět budovu školy bez svolení učitelů - ve škole je zakázáno hrát jakékoli hazardní hry (např. karty, kostky apod.) - žáci mají zakázáno jíst v průběhu vyučování - žákům je zakázáno vyklánět se z oken - žákům není dovoleno vstupovat do sborovny školy, kabinetů a kanceláří bez vyzvání pracovníka školy. Též do dílen, laboratoří, učeben informatiky a tělocvičny a dalších označených výukových prostor smí žáci vstupovat pouze za přítomnosti učitele - žákům je zakázáno pozměňovat a falšovat zápisy v třídní knize, žákovské knížce (studijním průkazu) a dokumentech omlouvajících nepřítomnost žáka ve vyučování - větrání v učebnách a dílnách se provádí na pokyn vyučujícího a se souhlasem vyučujícího - onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, infekční chorobou, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat třídního učitele - jelikož škola vyhotovuje některé úřední doklady (vysvědčení apod.) a pracuje tak s osobními daty žáků, mají všichni žáci právo na ochranu osobních dat a škola smí používat svěřená data jen k vlastním potřebám. - schůzky s rodiči se konají minimálně dvakrát ročně, popř. dle rozhodnutí ředitelky školy se konají mimořádné schůzky, rodiče žáků 1.ročníků mají ještě navíc třídní schůzky již v měsíci červnu a další v říjnu (plenární zasedání Unie rodičů). - ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace - ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáka nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí - žák je povinen do stanoveného data uhradit příspěvek do Unie rodičů - žák je povinen nosit při sobě čip, používat ho při vstupu do školy, při odchodu z jídelny Eurest a k použití tiskáren Minolta ( na chodbách ) - v případě ztráty čipu je povinen ihned si opatřit u správce sítě náhradní za poplatek 100,- Kč - žákům je zakázáno používat výtah - žáci nesmějí při vstupu do školy procházet jídelnou Eurestu 2. ORGANIZACE VÝUKY V TEORETICKÉM VYUČOVÁNÍ - vyučování ve škole probíhá dle stanoveného rozvrhu. Změny v rozvrhu jsou vždy s dostatečný předstihem zveřejněny ve sborovně školy, na hlavní nástěnce školy a na webových stránkách školy - žáci přicházejí do školy včas, ve slušném, čistém oblečení, které nepohoršuje ostatní osoby ve škole. Po vstupu do budovy se přezouvají v přidělených šatnách do domácí obuvi, tou je z hygienických důvodu považována obuv otevřená (pantofle, NE obuv sportovní, tj. botasky). Odkládají si svrchní oděv a pokrývku hlavy v šatnách. - V budově je zakázáno pohybovat se bez přezutí a s pokrývkou hlavy. V případě, že žák nemá obuv na přezutí, je povinen zakoupit si za poplatek 10,- Kč na sekretariátu 8

9 školy jednorázové návleky na venkovní obuv a nosit je po celou dobu pobytu v daném dnu ve škole. - každý žák má ve třídě pevně určené místo podle zasedacího pořádku, který stanoví vyučující a žák je s ním seznámen. Bez souhlasu vyučujícího žák nesmí toto místo měnit - při příchodu vyučujícího do třídy a při jeho odchodu na konci vyučovací hodiny třída povstane, taktéž při příchodu a odchodu jiného pracovníka školy - po ukončení vyučovací hodiny je žák povinen uklidit si své místo, uzavřít okna v učebně, po ukončení vyučování zvednout židli - vyučovací doba: 0. hodina 7,10-7,55 1. hodina 8,00-8,45 2. hodina 8,55-9,40 3. hodina 9,50-10,35 4. hodina 10,55-11,40 5. hodina 11,50-12,35 6. hodina 12,45-13,30 7. hodina 13,35-14,20 8. hodina 14,25-15,10 9. hodina 15,15-16, hodina 16,05-16, hodina 17,00-17, hodina 17,50-18,35 3. POŘÁDKOVÁ SLUŽBA VE TŘÍDĚ - pořádkovou službu ve třídě určuje třídní učitel zápisem do třídní knihy, vždy minimálně na dva týdny předem - pořádkovou službu konají min. vždy dva žáci v týdenních intervalech, s přihlédnutím na rozdělení do skupin dle odbornosti, vždy tak, aby na každém předmětu byl vždy určen jeden zodpovědný člen služby. V případě nepřítomnosti žáka konajícího službu za něj nastupuje žák určený pro výkon služby v následujícím týdnu, a to bez předchozího příkazu třídního učitele - pořádková služba dbá v průběhu přestávek na pořádek ve třídě - připravuje pomůcky dle pokynů vyučujících - kontroluje, zda je ve třídě křída a zajistí její doplnění před příchodem vyučujícího - v průběhu vyučování utírá tabuli a také vždy na závěr hodiny ručí za čistotu tabule pro další vyučování - jakékoli nedostatky v učebně (poškození lavic, židlí, oken apod.) ihned hlásí na začátku vyučovací hodiny příslušnému vyučujícímu - na konci vyučovací hodiny dohlíží na zajištění úklidu (každý žák si uklidí své místo) a na celkový stav učebny (čistá tabule, pod tabulí, zavřená okna), dle pokynů třídního učitele. Ze třídy odchází služba jako poslední, odnáší třídní knihu do další vyučovací hodiny - řídí se vždy dalšími pokyny vyučujících - v případě vyhlášení požárního poplachu v době přestávky je služba povinna třídní knihu odnést na místo shromaždiště (hřiště školy) - nepřijde-li učitel 5 minut po zazvonění do výuky, je služba povinna ihned hlásit tuto skutečnost ZŘ TV 9

10 - pět minut před zahájením vyučování jsou žáci povinni být ve třídě. V okamžiku zazvonění na začátek vyučovací hodiny jsou v lavicích, mají připraveny pomůcky a očekávají příchod učitele. Před tabulí stojí žák konající službu, který dohlíží na klid a pořádek ve třídě, a to až do příchodu učitele a pak mu podá hlášení (kdo chybí, kdo se omlouvá, kdo něco zapomněl, případně jiná sdělení) 10

11 4. ORGANIZACE VÝUKY V ODBORNÉM VÝCVIKU - Odborný výcvik nebo praktické vyučování probíhá v dílnách školy nebo ve vyšších ročnících na pracovištích příslušných organizací PRAVIDLA PRO VÝUKU V DÍLNÁCH ŠKOLY - výuka odborného výcviku a praxe probíhá ve stanovených dílnách dle rozpisu - žáci přicházejí na vyučování s takovým časovým předstihem, aby měli dostatek času převléknout se do pracovního oděvu a být v dílně před stanovených zahájením výuky - každý žák má přidělenou šatní skříňku (společnou pro výuku TV), kde si odkládá civilní oblečení. Ve skříňce je povinen udržovat čistotu a pořádek. Zodpovídá za řádné uzamčení skříňky, dle pokynů vyučujícího - po příchodu na učebnu OV nebo dílnu se žáci řídí pravidly pro pobyt a práci na učebně, se kterými je prokazatelně seznámí vyučující - při zahájení učebního dne a při jeho ukončení zdraví celá skupina pedagoga povstáním, stejně tak při příchodu a odchodu každé návštěvy. - nepřijde-li učitel 5 minut po stanovené době zahájení vyučování, služba oznámí tuto skutečnost ZŘ PV - žák udržuje svůj pracovní oděv v čistotě a v dobrém stavu, který odpovídá účelu použití - čepici může mít žák na hlavě jen tehdy, pokud slouží jako předepsaná ochranná pomůcka, a to dle dalších pokynů odborného učitele - do dílny žák přichází ukázněně, včas a v požadovaném pracovním oděvu a obuvi - v dílně má každý žák určené svoje pracovní místo, které nesmí bez souhlasu opustit - každý žák si před zahájením práce zkontroluje přidělené nástroje a nářadí, případné závady je povinen ihned nahlásit vyučujícímu. Hlásí také závady vzniklé v průběhu práce - s přidělenými nástroji, stroji a nářadím žák pracuje podle pravidel, se kterými byl předem seznámen, každý žák dbá na to, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování nebo nadměrnému opotřebení strojů, nástrojů a nářadí. - všechny nástroje, stroje a nářadí se používají jen k účelu, ke kterému jsou určeny - každý žák dbá o dobrý stav svého pracovního místa. Zjištěné závady ihned hlásí vyučujícímu. Na svém pracovišti je povinen průběžně udržovat pořádek - má přísně zakázáno pracovat na strojích a zapínat elektrická zařízení bez souhlasu vyučujícího - při všech činnostech žáci používají předepsané ochranné pomůcky a dodržují pravidla bezpečnosti práce, se kterými byli prokazatelně seznámeni - osobní věci (tašky, batohy ) jsou po dobu výuky uloženy na k tomu určených místech - bez souhlasu vyučujícího je zakázáno přemisťovat a vynášet jakékoliv vybavení dílny - dílnu opouští žák pouze se souhlasem vyučujícího a jen na dobu nezbytně nutnou - během přestávek žák svačí a odpočívá - je zakázáno manipulovat se zařízením dílny - každé poranění, úraz nebo mimořádnou událost je žák nebo svědek povinen ihned hlásit vyučujícímu. 11

12 4.2. PRAVIDLA PRO VÝUKU NA PROVOZNÍCH PRACOVIŠTÍCH - výuka probíhá na přiděleném provozním pracovišti - podmínky praxe na provozním pracovišti jsou přesně stanoveny ve smlouvě, kterou sepisuje škola s příslušnou firmou (zahájení pracovní doby, délka, čas přestávek, způsob odměňování, bezpečnost atd.) - žáci se na provozním pracovišti v nepřítomnosti učitele odborného výcviku řídí plně pokyny přiděleného instruktora (zaměstnance firmy) - pokud se žák nemůže na pracoviště z jakýchkoli důvodů dostavit, neodkladně tuto skutečnost oznámí telefonicky ZŘ PV nebo personalistce žáků nebo zanechá vzkaz v sekretariátu školy 5. OMLOUVÁNÍ ABSENCE VE VYUČOVÁNÍ Postup při omlouvání absence se řídí Metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j /2002 a Zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. - absence žáka je sledována a evidována třídním učitelem a učitelem OV, kteří spolu spolupracují a jsou zodpovědní za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování - nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka, popř. vychovatel domova mládeže, je-li tam žák ubytován. - zletilý žák omlouvá svoji nepřítomnost sám, a to dle stanovených pokynů - v případě, že absence žáka přesáhne 30% v daném předmětu, o jeho klasifikaci rozhoduje vyučující - v průběhu vyučování mají žáci zakázáno svévolně opustit školu, porušení tohoto nařízení může být hodnoceno až vyloučením ze školy - v čase volných hodin, pokud žák opustí budovu školy, za něj škola nezodpovídá. - žák může být uvolněn pouze z vážných důvodů (nevolnost apod.), a to se souhlasem třídního učitele, v jeho nepřítomnosti se souhlasem učitele, z jehož hodiny se žák omlouvá, případně učitelem OV (v době konání praktického vyučování). U nezletilých žáků je uvolňující učitel povinen informovat zákonného zástupce. Je-li žákův zdravotní stav vyhodnocen tak, že je nutné, aby si žáka vyzvedl ze školy zákonný zástupce, informuje ho vyučující o situaci neprodleně a žáka mu vydá oproti podpisu převzetí zodpovědnosti za své dítě. Žák také může opustit školu v případě, že předloží písemnou žádost zákonného zástupce o uvolnění z vyučování. Tyto žádosti předá uvolňující učitel třídnímu učiteli, který si je zakládá po dobu celého školního roku. - v čase volných hodin ve vyučování je žákům dovoleno opouštět budovu školy jen v případě, že o to třídního učitele požádá písemně zákonný zástupce - k návštěvám odborného lékaře či úřadů jsou žáci povinni využívat hodiny mimo vyučování - nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, které znal předem, požádá písemně zákonný zástupce třídního učitele či učitele OV o uvolnění z vyučování. O uvolnění z vyučování do tří dnů rozhoduje třídní učitel, do 5 dnů ZŘ TV a ZŘ PV a nad 5 pracovních dnů ředitelka školy, na základě vyjádření TU a ZŘ - nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které se nedaly předvídat předem (nemoc), musí být informace o jeho nepřítomnosti podána do školy telefonicky, elektronicky, SMS nebo písemně ještě týž den a následně řádně omluvena nejpozději však do tří dnů od počátku jeho nepřítomnosti 12

13 - důvod nepřítomnosti musí žák řádně doložit následující den po ukončení absence, a to písemnou omluvenkou (v případě nezletilých žáků od zákonného zástupce). Při neudání důvodu absence může být považována třídním učitelem za nemluvenou. - Přesáhne-li nepřítomnost žáka tři dny vyučování z důvodu nemoci, může škola vyžadovat vedle omluvenky od zákonného zástupce také potvrzení ošetřujícího lékaře. V odůvodněných případech může škola vyžadovat potvrzení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem i v případě tří a méně dnů nepřítomnosti ve vyučování. - třídní učitel či učitel OV vyhodnotí omluvu nepřítomnosti žáka, v případě pochybnosti spolupracuje se zákonným zástupcem a výchovným poradcem, případně metodikem sociálně patologických jevů - v případě, že se žák neúčastní vyučování bez řádné omluvy, jsou hodiny neúčasti považovány za neomluvené. - Jestliže absence žáka trvá 3 dny a zákonný zástupce nesdělí třídnímu učiteli, popř. učiteli OV důvod nepřítomnosti, třídní učitel (učitel OV) zjišťuje důvod nepřítomnosti žáka sám telefonicky, em apod. Při zvýšené opakované omluvené nepřítomnosti má právo také ověřovat získané informace o důvodu absence a způsobu omluvení, např. u lékaře. - Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu po sobě jdoucích pěti dnů a jeho nepřítomnost není omluvena telefonicky ani písemně, vyzve třídní učitel žáka nebo jeho zákonného zástupce, aby ihned sdělil důvod nepřítomnosti. Pokud do 10 dnů od doručení písemné výzvy žák do školy nenastoupí nebo se neomluví, posuzuje se tato situace jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty a tímto dnem také přestává být žákem školy (dle par. 68 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.). - Neomluvenou absenci žáka řeší třídní učitel, popř. učitel OV, a to podle toho, na jakém úseku neomluvená absence žáka vznikla. Neprodleně po zjištění této skutečnosti se třídní učitel a učitel OV navzájem informují a dále pokračují v jednání podle pokynů uvedených ve školním řádě. V případě jakýchkoli problémů kontaktují výchovného poradce. - Jestliže neomluvená absence žáka tvoří v součtu 3 dny (viz II/ 5 Omlouvání absence žáka), je zákonný zástupce žáka pozván k jednání s třídním učitelem. Třídní učitel ho seznámí s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence žáka. Z pohovoru je proveden zápis, v němž je dohodnut další postup (monitorování docházky žáka apod.), zápis podepíší všechny strany, kopii obdrží zákonný zástupce, výchovný poradce, originál je součástí dokumentace žáka a je přiložen ke katalogovému listu. - V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne v součtu 5 a více vyučovacích dnů, pozve třídní učitel zákonného zástupce, výchovného poradce, žáka (je-li zletilý), školního metodika prevence, případně také zástupce orgánu sociálně právní ochrany dítěte, popř. další odborníky (členy školské rady aj.) Z jednání se provede zápis, který podepíší všechny zúčastněné strany, kopii obdrží zákonný zástupce, výchovný poradce, originál je součástí dokumentace školy bude přiložen ke katalogovému listu žáka. Třídní učitel navrhne ředitelce školy výchovné opatření, rozhodnutí ředitelky školy bude zákonnému zástupci doručeno poštou v zákonem stanovené lhůtě, kopie bude přiložena ke katalogovému listu žáka, další kopii obdrží taktéž výchovný poradce. V mimořádně závažných případech opakovaného a dlouhodobého záškoláctví ředitelka školy zašle bezodkladně oznámení s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí. 13

14 - Jednotlivé pozdní příchody do vyučování z důvodu zaspání apod. posuzuje třídní učitel individuálně, v případě častějších pozdních příchodů (z nedbalosti) udělí třídní učitel žákovi příslušné kázeňské opatření. - V případě neomluvené absence je žákovi uděleno rovněž výchovné opatření, případně snížena známka z chování na základě posouzení míry a závažnosti přestupku proti školnímu řádu. Dle závažnosti přestupku pozve třídní učitel nebo ZŘ TV, ZŘ PV k projednávání také personalistku pro žáky, která vyhotoví zápis z jednání. IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 1. Škola a její zaměstnanci, při stanovení konkrétních opatření péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků, vychází z vyhledávání, posuzování, zhodnocení rizik spojených s činnostmi a prostředím, v celém režimu žáka ve škole v rámci výchovného a vzdělávacího procesu. Bere v úvahu možné ohrožení žáků při výuce jednotlivých předmětů, při přesunech žáků v rámci školního vyučování a při účasti školy na různých akcích pořádaných ve škole i mimo školu. Přihlíží věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, zdravotnímu stavu a ukázněnosti žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 2. Učitelé zajišťují v rozsahu svých činností bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 3. Žáci dodržují normy mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektují identitu a individualitu spolužáků, dbají zejména na: - pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka - respekt k individualitě každého jedince - etické jednání (humanita, tolerance) - jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince 4. Žákům je zakázáno jednat způsobem, který by ohrožoval jejich vlastní zdraví a bezpečnost, zdraví a bezpečnost jejich spolužáků a dalších osob, který by ponižoval lidskou důstojnost spolužáků nebo jiných osob nebo který by byl jinak v rozporu se zákonem a dobrými mravy. 5. Žáci jsou povinni dodržovat všechny pokyny obsažené a stanovené v jednotlivých řádech odborných učeben, laboratoří, tělocvičen, jídelny, šaten, v požárním a evakuačním řádu školy, neboť zajišťují protipožární ochranu, bezpečnost a ochranu zdraví žáků i ochranu majetku školy. 6. Žáci jsou povinni udržovat své pracoviště, stroje a nástroje v naprostém pořádku. Všechny zjištěné závady, především na ochranných a bezpečnostních zařízeních, hlásí ihned příslušnému vyučujícímu. V další práci pak pokračují až na jeho pokyn. 7. V průběhu celého vyučování žáci dbají, aby byl v učebně či na dílně pořádek, chovají se klidně, po chodbách i na schodištích se pohybují pomalu, nesedají na okenní parapety, nevyklánějí se z oken, nevyhazují předměty z oken, nehoupají se na židlích, neohánějí se ostrými předměty, apod. Také se vyhýbají osobním potyčkám, které mohou být příčinou úrazů, vždy dbají pokynů pedagogického dozoru. 8. Žáci nesmí přicházet do školy a na akce pořádané školou pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a psychotropních látek. V areálu školy i v jeho nejbližším okolí a při 14

15 všech akcích organizovaných školou je žákům zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm přinášet a konzumovat alkoholické nápoje i přinášet a užívat toxické, omamné a halucinogenní látky. 9. Rovněž je zakázáno nosit do školy předměty, které nesouvisí s vyučováním, především je zakázáno přinášet výbušniny, zápalné látky, slzný plyn, zbraně, zábavnou pyrotechniku a jiné materiály a předměty ohrožující zdraví a životy. 10. Povinností žáka je mít při pobytu ve škole a na akcích školy při sobě zdravotní kartu pojišťovny, u které je přihlášen. 11. Povinností žáka je na výzvu pedagogického pracovníka, který provádí dozor nad žákem, podrobit se vyšetření orientační dechovou či jinou zkouškou nebo testem, zda není pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, kdy o výsledku vyšetření je následně informují zákonného zástupce žáka. 12. Ve všech prostorách školy, s výjimkou vyučovacího procesu, je žákům zakázána manipulace s jakýmikoli elektrickými přístroji ve vyučovacím procesu jen dle pokynů pedagoga. 13. Žáci zásadně nenosí do školy drahé předměty a předměty, které nesouvisí s vyučováním a také velké obnosy peněz. Ve výjimečných případech neodkládají tyto předměty nebo peníze v šatně, nýbrž je nosí na vlastní zodpovědnost u sebe a zajišťují tak, aby nemohly být odcizeny. 14. Účast a práce žáků ve všech formách praktického vyučování mimo školu se řídí zvláštními pokyny obsaženými ve smlouvách s organizacemi, které praxi poskytují a platnými bezpečnostními předpisy. 15. Jakýkoli úraz, ke kterému dojde během vyučování či na akci pořádané školou, je žák povinen ihned hlásit příslušnému učiteli, který vždy úraz zapíše do knihy úrazů, a následně se pak žák řídí jeho pokyny. 16. Povinnosti vyučujících při výkonu dozoru nad žáky: - při vykonávání dozoru nad žáky vyučující dohlíží na pořádek a činnosti žáků na chodbách, v učebnách a v dalších určených prostorách - při přechodu žáků na školní akce mimo budovu doprovází pedagog žáky a) na akce konané v průběhu vyučování při cestě tam i zpět do školy b) je-li sraz žáků na místě konání akce, přebírá učitel zodpovědnost za žáky už 15 minut před začátkem konání akce, v průběhu akce a doprovází je na cestě zpět, pokud se vrací do školy c) pokud je stanoveno, že se po akci žáci do školy nevracejí, mohou se po akci, na pokyn učitele, rozejít. O plánované akci, srazu a ukončení nadiktuje TU nebo určený pedagog žákům informaci do žákovské knížky (studijního průkazu) a požaduje podpis zákonného zástupce. Jedná-li se o hromadnou akci celé školy, zajistí ZŘ TV informaci také na www stránkách školy. 17. Pokud je ve třídě povolena výjimka navýšení počtu dětí zřizovatelem školy, musí být vzdělávání zajištěno tak, aby nárůst počtu žáků neovlivnil negativně kvalitu vzdělávací činnosti a bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Výuka ve třídě s navýšeným počtem žáků musí probíhat v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 18. Pokud se žák účastní kurzu pořádaného školou (seznamovací, lyžařský, vodácký, cykloturistický apod.) je povinen řídit se řádem určeným pro tuto akci, se kterým je před konáním řádně seznámen vedoucím kurzu (instruktorem). 15

16 19. V případě výskytu pedikulózy (vši) i jiných infekčních onemocnění ve škole stanoven postup: a) neprodleně budou informováni rodiče nebo zákonní zástupci žáka b) žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti (tj. především dozoru), aby nedošlo k šíření infekce c) dozor do příchodu rodičů stanoví příslušný zástupce ředitele 20. Žák je povinen dodržovat šk. řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI PROJEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ Školní metodik primární prevence: Mgr. Ladislav Novotný Výchovný poradce: Mgr. Michael Dokoupil Školní preventivní tým: Antonín Raulím Mgr. Václav Franzke Ing. Karel Dubský 1. POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH Dle vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a metodikem primární prevence sociálně patologických jevů, kteří spolupracují s třídními učiteli a s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené na: - prevenci školní neúspěšnosti - primární prevenci sociálně patologických jevů - kariérové poradenství - odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním - péči o vzdělávání nadaných žáků - péči o žáky s neprospěchem - metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků do vzdělávací činnosti školy 2. ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY Škola má vždy na začátku školního roku zpracovaný školní řád s jasně stanovenými postupy při výskytu sociálně patologických jevů, se kterým jsou seznámeni žáci a rodiče žáků. 16

17 Škola upozorní v rámci prvních třídních schůzek rodiče na: - možnost výskytu sociálně nežádoucího chování dětí - možnost změn v chování dítěte v důsledku výskytu sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek apod.) - postupy řešení případného výskytu sociálně nežádoucích jevů na škole a případná výchovná opatření v těchto případech - funkci a činnosti výchovného poradce a metodika prevence (kabinet, tel. číslo, konzultační hodiny, webové stránky školy aj.) - nástěnku pro žáky a rodiče, kde jsou k dispozici adresy kontaktních center a odborných institucí - fakt, že žáci budou se školním řádem prokazatelně seznámeni - fakt, že se škola všemožnými způsoby snaží těmto jevům předcházet a v případě výskytu je připravena případ kvalitně řešit Třídní učitelé seznámí do stanoveného termínu žáky se školním řádem, s případnými výchovnými opatřeními při porušení řádu, s funkcí a činnostmi výchovného poradce a metodika prevence, jejich konzultačními hodinami s informační nástěnkou, funkcí a umístěním schránky na vzkazy pro ředitelku. Rodiče nezletilých žáků jsou na začátku školního roku požádáni o písemný souhlas s testováním svého syna/dcery v případě, že je podezřelý/á z požívání omamných látek nebo alkoholu. Písemný souhlas rodičů archivují třídní učitelé. Věta do žákovské knížky: SOUHLASÍM S TESTOVÁNÍM SYNA/DCERY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA POŽITÍ OMAMNÝCH ČI JINÝCH LÁTEK NEBO ALKOHOLU. PODPIS RODIČE: V případě žáků zletilých se podezření na požití omamných látek nebo alkoholu bude řešit telefonicky přes linku OBECNÁ PRAVIDLA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Šikanování, rasismus, xenofobie a intolerance a. Ve škole a na všech akcích pořádaných školou i mimo školu jsou žákům zakázány jakékoli projevy šikanování, rasismu, xenofobie a intolerance, byť sebemenší projevy jsou postižení žáci či svědci povinni ihned hlásit vyučujícímu, výchovnému poradci, metodiku primární prevence či jinému pedagogickému pracovníkovi. b. Postup školy při zjištění šikany zpracovává metodický pokyn, stručný výtah je přílohou tohoto řádu. c. Porušení tohoto zákazu je klasifikováno jako hrubé porušení školního řádu, z čehož plynou následující kázeňská opatření: - opakované hrubé slovní napadání žáka řeší společně výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel (až 2. stupněm z chování) - opakované slovní útoky vůči žákovi, krádeže osobních věcí, svačin, učebních pomůcek, vymáhání peněz řeší společně výše uvedení pedagogičtí pracovníci (až 3.stupněm z chování či podmíněným vyloučením. - opakované slovní a fyzické napadání žáka a následné ublížení na zdraví řeší ředitelka školy společně s výše uvedenými pedagogickými pracovníky (3.stupněm z chování, podmíněným vyloučením či vyloučením ze studia). 17

18 - opakované slovní a fyzické útoky vyloučení ze studia d. Výše uvedená kázeňská opatření jsou pouze opatřeními školy, probíhají nezávisle na vyšetřování jiných orgánů (Policie, orgán sociálně právní ochrany dítěte apod.) e. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy jsou považovány za závažné zaviněné porušení povinností žáka dodržovat školní řád, který hovoří o jeho slušném chování. Po prošetření všech okolností může být důvodem k okamžitému vyloučení ze studia. (Zákon č. 561/2004 Sb., par. 31, odst. 3). Návykové látky alkohol, omamné látky a. Ve škole a na všech akcích, které škola pořádá i mimo školu je žákům zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Každé sebemenší projevy jsou žáci povinni ihned hlásit vyučujícímu, výchovnému poradci, metodiku primární prevence či jinému pedagogickému pracovníkovi školy. b. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem zpracovává metodický pokyn č.j / , Trestní zákon 140/1961 Sb. A Zákon 379/2005 Sb. o ochraně před tabákovými výrobky, alkoholismem a jinými návykovými látkami toxikomanií. Při takovém podezření se žák podrobí testu na požití omamných látek. Při pozitivním nálezu informuje ředitelka příslušné orgány. c. Porušení tohoto zákazu je klasifikováno jako hrubé porušení školního řádu, z čehož plynou následující kázeňská opatření: - u žáka se najde ve škole omamná látka řeší toto výchovný poradce, metodik primární prevence a třídní učitel podmíněným vyloučením ze studia nebo vyloučením - důvodné podezření na požití omamné látky ve škole, prokázané kompetentními orgány, řeší ředitelka školy - důvodné podezření, že žák přišel do školy pod vlivem omamné látky řeší ředitelka s výše uvedenými pedagogy podmíněným vyloučením ze školy až vyloučením. - distribuce omamné látky řeší ředitelka a výše uvedení pedagogové podmíněným vyloučením až vyloučením ze studia - opakované porušení zákazu vyloučení ze studia d. Výše zmíněná kázeňská opatření jsou pouze opatřeními školy, probíhají nezávisle na vyšetřování jiných orgánů (policie, orgán sociálně právní ochrany dítěte apod.). e. Z jednání je vždy vyhotoven zápis, kopii obdrží každý účastník, originál je přiložen k dokumentaci o žákovi. Za toto je zodpovědný metodik primární prevence. f. Ve všech případech jsou ihned třídním učitelem informováni rodiče. 4. SPOLUPRÁCE METODIKA PRIMÁRNÍ PREVENCE S RODIČI - Na informační schůzce s rodiči žáků prvních ročníků ( červen ) upozornit na nebezpečí šikany v rámci aklimatizace žáka do života SŠ. - Úkolem metodika primární prevence je podat v úvodu školního roku žákům a rodičům informaci o Školním preventivním programu 2010/2011 a zveřejnit ho na ( září ) Metodik primární prevence má také za úkol: - Upozornit na výchovná opatření, které škola přijímá v souvislosti se šikanováním a která jsou uvedena ve vnitřní směrnici školy k řešení šikany a požití návykových látek. - Upozornit na znaky šikany a způsoby řešení v případě podezření na šikanu. - Konzultační hodiny (zveřejněné na www školy ), a telefonní kontakt. 18

19 Zrušuje se Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Nový pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR. Aktuální kontakty na metodika primární prevence jsou uvedeny na www školy. 5. ÚLOHA VÝCHOVNÉHO PORADCE - poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávací a profesní dráze žáků, zejména: a. koordinuje hlavní oblasti kariérového poradenství a diagnosticko poradenské činnosti zaměřené na volbu vzdělávání nebo povolání b.provádí základní skupinové šetření k volbě povolání nebo dalšího vzdělávání, vyřizuje administrativu, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání c. provádí individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem) d.radí zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s TU) e. spolupracuje se školským poradenským zařízením (poradna, centrum) a se středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy f. zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytuje žákům i zákonným zástupcům informace o možnosti využití informačních služeb těchto středisek - vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky - zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) i intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a následně také školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků - poskytuje služby kariérového poradenství žákům (cizincům) se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám - zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence - dodává metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. - předává odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - poskytuje informace o činnosti školy a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměřeních, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům nebo zákonným zástupcům - shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů - vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce a realizovaných opatření 19

20 Metodik primární prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce spolu úzce spolupracují, předávají si potřebné informace, řeší projevy sociálně patologického chování žáků, spolupracují s třídními učiteli, rodiči a příslušnými institucemi. Aktuální kontakty na výchovného poradce jsou také zveřejněny na www školy. VI. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY A SPOLUŽÁKŮ ZE STRANY ŽÁKŮ 1. Žák dodržuje pravidla slušného chování, neobtěžuje své okolí nevhodnými projevy, nezanechává odpadky na místech, která k tomu nejsou určena, soustavně pečuje o svěřený majetek ve všech prostorách školy i na pracovištích a zabraňuje jeho ztrátám a krádežím. 2. Žák zachází šetrně se svými věcmi i s věcmi ostatních spolužáků. Žákům se zakazuje svévolně ničit a zcizovat majetek školy i svých spolužáků poškozování lavic, židlí, sociálního zařízení, znečišťování stěn a podlah učeben a chodeb, poškozování výzdoby školy, poškozování a zcizování učebních pomůcek z odborných učeben apod. 3. Jakékoli poškození či krádež majetku školy či jiného žáka je žák povinen ihned nahlásit vyučujícímu. Poškodí-li žák úmyslně či odcizí-li majetek školy či organizace, která provádí odborný výcvik, je povinen škodu uhradit, u nezletilého žáka musí škodu uhradit zákonný zástupce. Náhrada může být požadována i tehdy, jestliže žák způsobil škodu z nedbalosti. 4. Krádež je posuzována jako hrubé porušení školního řádu, což řeší dle závažnosti provinění také podmíněným vyloučením ze studia nebo vyloučením. Krádeže ve škole se řeší ve spolupráci s Policií ČR. 5. Vzhledem k opakovanému poškozování majetku si škola vyhrazuje právo na umístění kamerového systému do odborných učeben, v nichž se nacházejí hodnotné učební pomůcky a vybavení (počítačové učebny, laboratoře atd.). VII. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1 Druhy klasifikace 2 Výchovná opatření 3 Plnění povinné školní docházky ve střední škole 4 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5 Uznávání dosaženého vzdělávání 6 Způsob ukončování středního vzdělání 7 Provádění klasifikace 8 Klasifikační stupnice 9 Hodnocení chování žáků 10 Celkové hodnocení žáka 11 Zanechání studia 12 Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického vyučování 13 Klasifikace při vyučovacích předmětech odborného výcviku a praktického vyučování 14 Vedení dokumentace a termíny klasifikace 15 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 16 Hodnocení a klasifikace specifické poruchy učení 17 Podávání informací o hodnocení, klasifikaci a chování žáků 18 Opravné zkoušky 20

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále jen škola) vydává podle ustanovení

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Směrnice č.j. 09/S13 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: Ruší se směrnice č.: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě tuto novelizaci

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 stanoví práva a povinnosti žáků této školy a jejich zákonných zástupců. Všichni

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: ZUŠ 001 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 5. 11. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561 ze dne 24. 9. 2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) a mezinárodní smlouvy o právech

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112,Hýskov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 09 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Štětková, ředitelka školy Mgr. Lenka Štětková, ředitelka

Více

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Aktualizace k 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více