SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI"

Transkript

1 PURITY OR2 Reverzně osmózní demineralizační jednotka Je důležité, abyste si před použitím řádně přečetli návod k použití. Nesprávné použití může vést k nesprávné činnosti přístroje a také k jeho poškození či zranění obsluhy. V případě pochyb kontaktujte obchodního zástupce. Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše produkty. ÚVOD Návod k použití zajišťuje informace pro: správnou instalaci správné použití celkovou údržbu Přístroj by měl být nainstalován dle instrukcí uvedených v tomto návodu k použití. Zákazník je zcela zodpovědný za dodržení právních záležitostí týkajících se instalace a provozu jednotky. V případě nesprávné instalace a použití, stejně jako nedodržení údržby, výrobce se zříká zodpovědnosti v případě poškození, zranění a nesprávného použití. Nejdříve Vám doporučujeme zkontrolovat, že je balení nepoškozeno a zahrnuje všechny komponenty, které jsou uvedeny na dodacím listu. POZNÁMKA: V případě zjevného poškození nebo chybějících dílů, okamžitě upozorněte přepravce a zašlete informaci do společnosti Dental X nebo jejímu obchodnímu zástupci. SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI Vodu zpracující systém PURITY vyrobený DENTAL X odpovídá normě EN 1717 o ochraně vodovodního řadu před zpětným pohybem vody. Produkt Dental X je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které mohou být recyklované a opětovně použité. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zařízení, musí být na konci jejich životního cyklu likvidováno odděleně od běžného domácího odpadu; je nutno jednotku doručit do sběrného centra zabývající se likvidací odpadu. V případě nedodržení nařízení může dojít k uplatnění sankcí. Použité filtrové náplně je možno likvidovat jako běžný domácí odpad. Chraňme společně životní prostředí! 1

2 1. PRVNÍ KROKY 1.1 VELIKOST BALENÍ A VÁHA zadní pohled Celková váha: 10 kg při suchém stavu, 12 kg při použití. Uschovejte si původní obal. 1.2 VNĚJŠÍ ROZMĚRY A UŽITEČNÉ ÚDAJE délka 450 mm hloubka 510 mm celková výška 220 mm výška instalované jednotky 140 mm 1.3 BEZEPEČNOSTNÍ PRVKY Jednotka pracuje při nízkém napětí a je vybavena dvojitě izolovaným externím napájecím modulem, chráněného proti přehřátí a přepětí. Pro zajištění bezpečnostní kontinuity a také v případě závady, vyměňujte napájecí model pouze originálními náhradními díly. PURITY je navržena tak, aby přebytečná voda byla zachytávána do vnitřního zásobníku sterilizátoru, kde je dále odváděna automaticky přímo do odpadu. I když je jednotka vybavena touto ochranou, měla by být v případě nepoužívání vypínána a přívod vody uzavřen. 1.4 OBSAH BALENÍ o jednotka PURITY o napájecí modul o PURITY přívodní hadice, 1.5 m, ¾ konektor o PURITY odpadní hadice, 2 m, 6/4 mm příčně o Sterilizátor odpadní hadice, 2 m, 10/14 mm příčně o návod k použití o záruční karta POZNÁMKA: Aby byla záruka platná, je nutno zaslat záruční kartu, přes obchodního zástupce, výrobci. 2

3 1.5 TECHNICKÉ VLASTNOSTI napájení max. příkon přívod vody odtok vody vodní účinnost 20 40% 230 VAC 50 Hz/24 VAC 800 ma 120 VAC 60 Hz/24 VAC 800 ma 25 W 0,4 6 bar, min. 2l/min max. 2l/min voda vypouštěná z PURITY, která je zvlášť vedena ze sterilizačního odpadu, může být recyklovaná jako užitková voda PROVOZNÍ PODMÍNKY Jednotka je určena pro provoz v prostředí s teplotou 3 40 o C, relativní vlhkosti nižší než 95%, tlaku mbar a nadmořské výšce m. n. m. NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ V PŘÍTOMNOSTI ANESTETICKÉHO HOŘLAVÉHO PLYNU! 1.6 ÚČEL POUŽITÍ PURITY je určena a přesně nastavena pro přívod demineralizované vody, získané díky inverzní osmóze, do sterilizátoru od společnosti DENTAL X. Kompatibilita PURITY se sterilizátorem je označena čtvercovým plastikovým víčkem na hlavní nádrži. 2. INSTALACE 2.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Zkontrolujte napájení elektrické zásuvky, aby odpovídalo hodnotě uvedené na štítku napájecího modulu, a že zásuvka do které je jednotka zapojena má jistič minimálně 1A. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti v případě poškození majetku nebo zranění osob, je li přístroj zapojen do jiné než určené zásuvky elektrického napětí. 2.2 SLOŽENÍ Sejměte kryt nádrže sterilizátoru a uložte pro možné budoucí použití. Položte PURITY na sterilizátor, zkontrolujte, zda 3 vodiče zapadnou do nádrže bez jejího poškození a že plovák se volně pohybuje. Plovák je křehký, zacházejte s ním opatrně! 3

4 2.3 ZAPOJENÍ Připojte dodávanou PURITY výpustní hadici (hadice s kratší sekcí) do centrálního konektoru na zadním panelu PURITY; dotáhněte fixační matici. Zapojte druhý konec hadice do odpadu. Poznámka: Množství odpadní vody je minimální, proto je možno nechat výpustní hadici volně vytékat do nádobky nebo může být připojena k domácímu odpadu. kolenové připojení 230 VAC 50Hz 120 VAC 60Hz přívodní hadice PURITY výpust.hadice steril. výpust.hadice Výpustní hadice je pod tlakem, je li připojena přímo na odpad, může docházet ke vzniku hluku; připojte vypouštěcí provzdušňovač. Místní nařízení může určovat povinnost instalace odpadního separačního prvku. Použijte dodávanou přívodní hadici; připojte konec kolenové připojení na konektor na levé straně PURITY zadního panelu a druhou stranu na přívodní kohoutek vody. Pro připojení vody použijte bezpečnostní vodovodní kohoutek. Použijte dodávanou výpustní hadici; připojte ji rychlospojkou na konektor na zadní straně sterilizátoru (viz návod k použití) a druhý konec připojte k odpadu. Voda vytéká ze sterilizátoru pouze působením gravitace; pro správnou činnost je třeba, aby byl sterilizátor minimálně nakloněn a výpustní hadice měla spád do odpadu. Vytékající voda může být horká! Zapojte konektor napájecího kabelu do jack koncovky na zadním panelu PURITY a druhou stranu z napájecího modulu do zásuvky elektrického napětí. 2.4 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Tyto kroky můžou být prováděny pouze kvalifikovaným technikem. Nesprávné provedení může vést k ovlivňování kvality sterilizačního procesu. 1. Otevřete kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k protékání vody. 2. Vypusťte zásobník sterilizátoru na čistou vodu. 3. Zapněte PURITY vypínačem na předním panelu (do pozice ) Po krátké době voda začne téct z PURITY odtokové hadice a asi po 1 3 minutách z trysky umístěné nad zásobníkem sterilizátoru. Naplnit zásobník sterilizátoru trvá cca minut. Vypusťte vyprodukovanou vodu, její kvalita není dostatečná. Vypněte PURITY a vypusťte zásobník sterilizátoru na čistou vodu. 4

5 4. Opět zapněte PURITY. Nikdy nenechávejte jednotku dlouho bez přívodu vody, může dojít k poškození pumpy. 5. Zkontrolujte, že výpustní hadice není ucpaná; rozsvícení LED diody MAX znamená, že v nádrži sterilizátoru je maximální množství vody a následně, že výpustní připojení nefunguje tak jak má. 6. Poznamenejte si datum instalace a počet cyklů provedených sterilizátorem. POZNÁMKA: Filtry zařízení PURITY není možno testovat s vodou v interním oběhu během zapojení, toto může vést ke snížení výkonu; kontrola hydraulické těsnosti je proto vždy prováděna stlačeným vzduchem a je možné, že tato procedura neodhalí malé štěrbiny. Doporučujeme, abyste na konci instalace sejmuli horní víko PURITY (uchyceno dvěma šrouby na každé straně) a tak zkontrolovali zařízení na vnitřní únik vody. 3. INSTRUKCE PRO POUŽITÍ 3.1 PŘÍKAZY/SIGNÁLY Přední panel PURITY je vybaven hlavním vypínačem; tento může být po celou dobu, co je sterilizátor v provozu, ponechán v poloze ZAPNUTO (ON). Na závěr dne vypněte PURITY a uzavřete přívod vody. Signalizace maximální úrovně vody v nádrži čisté vody se zobrazuje na předním panelu sterilizátoru. Sterilizátor kontroluje, skrze vnitřní kontrolu vody, kdy je třeba vyměnit filtry PURITY. 3.2 PROVOZ PURITY sestává ze sériově zapojených filtrů: mechanického před filtru, pumpy, aktivního uhlíkového filtru, reverzně osmózní membrány a iontově výměnného rezinového filtru. Membrána zajišťuje separaci znečišťujících chemikálií, které jsou poslány do výpustní hadice; proto má odpadní voda vyšší koncentraci znečišťujících chemikálií vyšší než vstupní voda. Plovák v zásobníku čisté vody sterilizátoru hlídá množství vody a spouští PURITY v případě potřeby. Zásobník vody sterilizátoru má kapacitu pro několik sterilizačních cyklů (množství závisí na modelu a na druhu cyklu), proto není nutno vždy spouštět PURITY; i přesto pamatujte na to, že pro výrobu i minimálního množství vody je třeba minimálně několik minut. Voda použití během sterilizace je kondenzována a normálně sbírána do sběrné nádoby sterilizátoru. Jakmile množství přesáhne poloviční kapacitu, použitá voda odtéká přes výpustní hadici; takto není nutno už nikdy naplňovat hlavní nádrž nebo vyprazdňovat sběrnou. Je li potřeba, sterilizátor může být používán bez PURITY. 4. ÚDRŽBA 4.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE PURITY nepoužívá samostatně mechanickou filtraci, jako jednoduchý demineralizační systém. Životnost PURITY je proto mnohonásobně delší a jednotka nevyžaduje do produkce litrů vody speciální údržbu. Perioda údržby závisí na kvalitě dodávané vody; zkušenost na poli působnosti, že voda z kohoutku s vodivostí kolem 200uS, výstupní limit 15uS, jako doporučený standard, je dosaženo kolem litrů. S nižší kvalitou vody z kohoutku budou mít filtry nižší životnost a budou vyžadovat častější údržbu. Od uživatele není vyžadována žádná speciální údržba; jediným komponentem, který může uživatel zkontrolovat je vstupní před filtr, který se může ucpat v případě zásahů na hlavním vodovodním potrubí. 5

6 4.2 ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO PŘED FILTRU o uzavřete kohoutek vody o odpojte napájecí modul od zásuvky elektrického proudu o vypněte sterilizátor a počkejte až zchladne o vyjměte kolenové připojení výpustní hadice z konektoru PURITY na zadním panelu o pomocí speciálního klíče dodávaného se sterilizátorem, vyjměte filtr z konektoru na zadním panelu (filtr je podobný těm, které jsou používány ve sterilizátoru) o omyjte filtr pod tekoucí vodou o vyměňte filtr v konektoru o zapojte výpustní hadici o otevřete kohoutek a zkontrolujte, zde někde neprotéká voda o zapojte napájecí model a zapněte PURITY 4.3 DIAGNÓZA Při vychladlém, zapnuté sterilizátoru, s plnou hlavní nádrží (svítí LED dioda MAX), displej zobrazí, na konci počátečního auto testu, následující zprávu: H2O GOOD nebo H2O HARD Hláška H2O HARD indikuje přítomnost vysoké vodivosti vody a následně potřebu údržbu PURITY; jestliže se zobrazí tato hláška v prvních dnech po instalaci, může to být z toho důvodu, že filtry ještě nejsou dostatečně aktivní. Před údržbou doporučujeme vyprázdnit zásobník čisté vody a ponechat jej opět naplnit. Jestliže slyšíte pracující pumpu, ale z PURITY nevychází žádná voda, zkontrolujte zda je otevřený přívodní kohoutek a je li nutno proveďte vyčištění před filtru, jak je uvedeno výše. 4.4 VÝMĚNNÁ SADA FILTRŮ Postupem času klesá účinnost systému a na konci dojde k zobrazení hlášky H2O HARD. I přes upozornění, zvýšení vodivosti je pomalé a voda dodávaná PURITY má stále vysokou kvalitu. Jestliže tuto hlášku budete ignorovat dlouhou dobu, může dojít k poškození sterilizátoru nebo nástrojů do něj vložených. Je nutná údržba autorizovaným technikem a tuto nelze prodlužovat. Sada filtrů musí být vyměněna za nové. Instrukce pro výměnu filtrů jsou připojeny k regenerační sadě. Během roční údržby sterilizátoru je také vhodné si nechat zkontrolovat kvalitu vody produkované PURITY pomocí externího měřidla vodivosti. Výměna filtrů je doporučena, jestliže byly filtry použity pro více než sterilizačních cyklů. Zaznamenejte si datum výměny filtrů a také případně výsledek měření vodivosti vody do servisní knížky, která je nedílnou součástí originálního návodu k použití. AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA: Hu Fa Dental a.s., Moravní 909, Otrokovice, tel.: , fax: , e mail: 6

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více