3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK"

Transkript

1 3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Co jsou fyzikálně chemické vlastnosti. Co jsou technicko bezpečnostní parametry. Které fyzikálně chemické vlastnosti podávají první vstupní informace o nebezpečnosti látky. Které technicko bezpečnostní parametry kvantifikují míru nebezpečnosti. Po jejím prostudování byste měli být schopni: Definovat fyzikálně chemické vlastnosti a vysvětlit jejich použití v praxi. Definovat technicko bezpečnostní parametry a vysvětlit jejich použití v praxi. Klíčová slova této kapitoly: Molekulová hmotnost, měrná hmotnost v plynné fázi, tlak nasycených par, teplota vzplanutí, teplota vznícení, hranice výbušnosti. Průvodce studiem V průmyslu je používán stále větší sortiment látek a jsou zaváděny nové výrobní procesy nebo přepravní a skladovací systémy, u kterých, pokud nejsou respektována příslušná bezpečnostní kritéria, existuje vyšší riziko a tím větší rozsah havárie než u klasických výrobních a manipulačních způsobů. Chceme-li úspěšně předcházet únikům, požárům i výbuchům při nakládání s nebezpečnými látkami, musíme v prvé řadě znát vlastnosti a charakteristiky látek, které tyto havárie mohou způsobit. Je tedy nezbytné věnovat pozornost zkoumání těchto vlastností, jejich zpřístupnění a zavedení do praxe. Doba potřebná ke studiu: Na prostudování této kapitoly budete potřebovat 5 hodin svého volného času. Látky z hlediska chování při úniku (nebezpečí toxického působení), vzniku požáru i výbuchu jsou charakterizovány fyzikálně chemickými vlastnostmi a tzv. technicko bezpečnostními parametry (TBP). Fyzikálně chemické vlastnosti mají charakter konstant definujících látku. Technicko bezpečnostní parametry jsou hodnotami uzančními, které jsou závislé na celé řadě faktorů včetně způsobu stanovení. Protože velká část surovin, meziproduktů i produktů průmyslových výrob a používaných prostředků (např. barvy, laky, rozpouštědla, topná média) jsou látky kapalné a plynné, zaměříme se dále na hodnocení vlastností a TBP těchto skupenství.

2 Kapalné látky se považují za hořlavé, mají-li definovanou teplotu vzplanutí nebo teplotu vznícení. Ve smyslu ČSN se za hořlavé kapaliny považují chemické sloučeniny, jejich směsi a roztoky, které splňují tyto podmínky: Jsou kapalné při teplotách ve kterých se ve výrobních nebo skladových prostorech vyskytují. Mají definovanou teplotu vzplanutí, tzn. stanovenou teplotu vzplanutí dle normou určených metod. Lze u nich stanovit teplotu hoření. Je třeba upozornit, že i kapalné látky, které nepatří mezi hořlavé kapaliny ve smyslu uvedené normy, resp. i látky za normálních podmínek (20 C, 100 kpa) tuhé, se mohou za určitých fyzikálních podmínek chovat jako hořlavé kapaliny a vytvářet i nebezpečí výbuchu, např. terc. butylalkohol (2-methyl-2- propanol). Plyny se považují za hořlavé, mají-li definovanou teplotu vznícení, resp. vytvářejí se vzduchem v určitém koncentračním rozmezí výbušné směsi. ČSN limituje teplotu vznícení hodnotou 650 C, nad touto hodnotu se plyny považují prakticky za nehořlavé. Za plyny jsou považovány látky, jejichž tlak nasycených par je při teplotě 50 C vyšší než 294 kpa nebo jejichž kritická teplota je nižší než 50 C. 3.1 Fyzikálně chemické vlastnosti Molová hmotnost Molová (molekulová) hmotnost M je hmotnost soustavy o látkovém množství 1 mol. Molové hmotnosti prvků jsou uvedeny v periodické tabulce. Molová hmotnost sloučeniny je součtem molových hmotností prvků, z nichž se sloučenina skládá. Je první informací pomocí níž můžeme posuzovat chování látky v případě nedostatku dalších specifických hodnot. Je mírou měrné hmotnosti plynné fáze, která je důležitá z hlediska chování par v prostoru - jsou-li lehčí či těžší než vzduch - a mírou difúze par. Látky s vyšší molovou hmotností mají zpravidla nižší difúzní koeficient a hůře difundují a tím se i v plynném prostředí hůře nařeďují, což je z hlediska tvorby výbušných směsí velmi důležité, zejména v provozech se šachtami, kanály a jinými prostory se sníženou úrovní. Hodnoty difúzního koeficientu, podle něhož lze odhadnout míru šíření par v uzavřených prostorách, jsou nepřímo úměrné molové hmotnosti látky. Měrná hmotnost plynné fáze Uvádí se často jako poměrové číslo. Udává měrnou hmotnost páry (nebo plynu), vztaženou k měrné hmotnosti vzduchu za stejného stavu (měrná hmotnost vzduchu je rovna 1). Látky s hodnotou menší než 1 mají snahu vystupovat nahoru, látky s hodnotou větší než 1 se drží, podle míry rozdílu od 1, při zemi, resp. ve spodních částech uzavřeného prostoru. V souvislosti s výraznou závislostí měrné hmotnosti na teplotě je nutno upozornit na to, že i plyny lehčí než vzduch se při ochlazení, např. vlivem expanze v tlakových zařízeních, budou chovat po určitou dobu jako těžké plyny. Rada autora Pro pochopení chování plynů a par kapalin po úniku ze zařízení uveďte příklady látek těžších a lehčích než vzduch.

3 Měrná hmotnost kondenzované fáze Má význam pro posouzení chování látky při represivním zásahu. Látky s měrnou hmotností menší než 1 kg.m -3 mají snahu plavat na vodě a pokud jsou to navíc kapaliny ve vodě nerozpustné, vyvstává řada problémů při jejich hašení. U zkapalněných plynů se udává rovněž měrná hmotnost kondenzované (kapalné) fáze [ kg.m -3 ] při uvedené teplotě. Tyto hodnoty při běžných teplotách, např. při 20 C, je nutné znát při plnění zásobníků, aby nedošlo k jejich přeplnění. Tlak nasycených par Všechny kapaliny vytvářejí nad svým povrchem páry, jejichž množství závisí na teplotě, době vypařování i na vzdálenosti od povrchu. Tlak nasycených par je maximální množství par, vyjádřené parciálním tlakem příslušné látky v daném systému, který se může nad povrchem látky při daných podmínkách vytvořit. Údaje tlaku nasycených par a metody jejich výpočtu jsou pro některé kapaliny a pro různé teploty uvedeny ve fyzikálně chemických tabulkách. Z tlaku nasycených par je možné pro dané podmínky, teplotu a tlak, vypočítat koncentraci plynné hořlavé složky v obj.% i v g.m -3, která může být dosažena. Teplota varu Teplota varu je teplota, při které látka dosahuje tlaku nasycených par (maximálního parciálního tlaku), který je roven tlaku okolního prostředí. Proto je nutné, aby při teplotě varu byl uveden i údaj tlaku, běžné údaje se obyčejně vztahují na atmosférický tlak cca 100 kpa. Snižováním tlaku se teplota varu snižuje. Obecně platí, že čím má hořlavá kapalina nižší teplotu varu, tím je tvorba výbušné směsi pravděpodobnější. U směsí látek nelze hovořit o teplotě varu ale o destilačním rozmezí. Směsi nebo roztoky mnohých látek dosahují teploty varu a destilují v určitém pásmu teplot, které nazýváme destilační rozmezí. Obvykle, ne však vždy, destilují nejdříve látky s nejnižší teplotou varu a postupně látky s vyšší teplotou varu. Teplota varu nebo destilační rozmezí hořlavé látky je první informací o možnosti vytvoření hořlavé nebo výbušné směsi. U směsí uhlovodíků (např. ropa), pohonných hmot a olejů lze podle počáteční teploty destilace přibližně odhadnout třídu nebezpečnosti z následující tabulky 1. Tabulka 1 Přibližný odhad třídy nebezpečnosti Počáteční teplota destilace Třída nebezpečnosti dle ČSN do 135 C I od 135 do 200 C nad 200 C II III Spalné teplo Spalné teplo je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením látky a ochlazením zplodin hoření na původní teplotu. Je mírou tepelné energie, obsažené v látkách a udává se v J (vhodněji v kj) vztažených na mol látky. Znalost hodnoty spalného tepla je důležitá z hlediska represivních zásahů při požáru, slouží k výpočtu požárního zatížení prostoru. Na základě spalného tepla můžeme informativně určit u plynů a par i dolní hranici výbušnosti (DHV) v obj.%, dle jednoduchého vztahu:

4 DHV. H spal. = 4600 kj.mol -1 Ze spalného tepla a tepelných vlastností spalných produktů můžeme dále vypočítat teoretickou teplotu plamene (hoření) podle vzorce: kde H sp n c p spalné teplo 1 molu počet molů spalných produktů střední specifické teplo spalných produktů Poněvadž v praxi při hoření nedochází obvykle k ochlazení zplodin tak, aby vodní pára zkondenzovala, tj. neuvolní se kondenzační teplo vody, byl zaveden pojem výhřevnosti. Výhřevnost látky se pak rovná spalnému teplu, které je sníženo o kondenzační teplo vody, vyskytující se ve zplodinách hoření Slučovací teplo Slučovací teplo je množství tepla, které se uvolní nebo pohltí při reakci (za tlaku 0,1 MPa a při určité teplotě), v níž výchozí látky jsou prvky a daná sloučenina jediným produktem. Slučovací tepla jsou vyjádřena k určitému standardnímu stavu a platí zde konvence, že slučovací tepla prvků jsou nulová. Jestliže je slučovací teplo kladné (endotermní sloučenina), tzn. že při rozkladu látky dochází k uvolňování tepla, můžeme předpokládat, že taková látka je nestálá a výbušná. Plyny a páry těchto látek ve směsi se vzduchem mají rovněž širší oblast výbušnosti ve srovnání s podobnými látkami (tabulka 2). Rozpustnost ve vodě Každá látka je ve vodě částečně rozpustná. Z hlediska ochrany proti požáru a výbuchu je rozhodující, zda je ve vodě dokonale rozpustná. Tato vlastnost je důležitá zejména pro prevenci, má však význam i pro správnou volbu hasebních látek. Hořlavá kapalina s vodou dokonale mísitelná vytváří nad roztokem nižší koncentraci hořlavé složky jako čistá kapalina při stejné teplotě, nedokonale mísitelná, např. ve formě emulse, vytváří stejnou koncentraci jako čistá látka. U dokonale mísitelných kapalin můžeme zabránit tvorbě hořlavých (výbušných) směsí jejich zředěním, čímž snížíme tlak nasycených par hořlavé kapaliny nad roztokem. Tabulka 2 Příklady oblasti výbušnosti v souvislosti se slučovacím teplem Látka Standardní slučovací teplo [ kj.mol -1 ] Oblast výbušnosti[ obj. % ] ethan -84,6 2,9-15 ethen (ethylen) ethin(acetylén) +52,3 +226,88 3,0-32 1,5 81

5 3.2 Technicko bezpečnostní parametry Teplota vzplanutí hořlavé kapaliny je nejnižší teplota, při které se za přesně definovaných podmínek zkoušky vytvoří nad hladinou takové množství par, že jejich směs se vzduchem přiblížením plamene vzplane a ihned uhasne. Teplota vzplanutí je kritériem pro zařazení hořlavých látek do tříd nebezpečnosti podle ČSN (viz tabulka 3), z nichž vyplývají příslušná preventivní opatření. Tabulka 3 Třídění hořlavých kapalin Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [ C ] I do 21 II III IV nad 21 do 55 nad 55 do 100 nad 100 Ve smyslu tohoto třídění mohou výbušné směsi tvořit: páry hořlavé kapaliny I a II třídy nebezpečnosti při normálních podmínkách, hořlavé kapaliny I až IV třídy nebezpečnosti jako disperze a mlhy při teplotách nižších než je jejich teplota vzplanutí, hořlavé kapaliny III a IV třídy při zahřátí na teplotu vzplanutí a vyšší v uzavřených prostorách nebo jako disperze ve vzduchu i při normální teplotě. Stanovení teploty vzplanutí se provádí podle druhu kapaliny buď v uzavřeném nebo otevřeném kelímku. Stanovení v otevřeném kelímku je určeno pro oleje a hořlavé kapaliny s teplotou vzplanutí vyšší než 80 C. Hodnoty teploty vzplanutí získané v otevřeném kelímku jsou vyšší než v uzavřeném kelímku, tento rozdíl může být až 20 C. Množství par, které se vytvoří při stanovení teploty vzplanutí představuje přibližně hodnotu dolní koncentrační hranice výbušnosti. Protože stanovení neprobíhá přesně při rovnovážném stavu kapalina - pára, jsou experimentální hodnoty teploty vzplanutí o něco vyšší (až 10 C) než teplota, při které se podle křivky tlaku par vytvoří množství par odpovídající dolní hranici výbušnosti. Teplota hoření je nejnižší teplota, při které kapalina, zahřívaná v předepsaném přístroji za definovaných podmínek vyvine tolik par, že jejich směs se vzduchem po přiblížení iniciačního zdroje vzplane a hoří bez přerušení nejméně 5 sekund. Tato zkouška se vždy provádí jen ve spojitosti se stanovením teploty vzplanutí, která zkoušce teploty hoření předchází. Stanovení teploty hoření je důležité pro charakterizování hořlavé kapaliny ve smyslu normy ČSN (lze u ní stanovit teplotu hoření) pro roztoky a směsi hořlavých kapalin.

6 Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par nebo plynů dané látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při předepsaném pracovním postupu vznítí. Teplota vznícení je kritériem pro zatřídění látky do teplotních tříd podle ČSN (viz tabulka 4), za účelem správného provedení elektrických rozvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Metodika zkoušky je uvedena tamtéž. Hodnota teploty vznícení má však i širší význam, protože představuje teplotu, která je nebezpečná pro vznícení směsí hořlavých plynů nebo par i od jiných zdrojů, než jsou elektrické, např. zahřáté části strojů, tepelné výměníky a rozvody. V literatuře uváděné hodnoty teploty vznícení se dosti často liší, je to způsobeno rozdílnou metodikou jejich stanovení. Pro bezpečnostní účely je nejvhodnější použít nejnižší uváděné hodnoty. Nutnost znalosti teploty vznícení v praxi bez ohledu na potřeby elektrotechnického vybavení dokumentují např. tyto údaje: teplotní oblast vznícení látek běžně používaných v průmyslu se pohybuje již od 100 C (sirouhlík, acetaldehyd, ropné produkty s vyšší molekulovou hmotností) teplota vysokotlaké přehřáté páry může být vyšší než 450 C, ve zvláštních provozech (krakovací jednotky) mohou být povrchové teploty zařízení i mnohem vyšší. Teplota vznícení se může vlivem různých materiálů, ve srovnání s laboratorními podmínkami zkoušky, značně měnit. Např. hydrazin má teplotu vznícení 270 C, může se však např. vznítit již při normální teplotě ve zrezavělém ocelovém potrubí. Všeobecně lze říci, že teplota vznícení se zvyšováním molové hmotnosti v homologických řadách látek snižuje k určité základní hodnotě. Z toho vyplývá, že pokud známe hodnotu teploty vznícení jedné až dvou látek v homologické řadě, můžeme přibližně odhadnout hodnotu teploty vznícení posuzované látky. Tabulka 4 Teplotní třídy Teplotní třída Teplota vznícení [ C ] Příklady s uvedením teploty vznícení [ C ] T1 nad 450 aceton (535) T2 T3 T4 T5 T6 Rada autora nad 300 do 450 nad 200 do 300 nad 135 do 200 nad 100 do 135 nad 85 do 100 butanol (408) n-heptan (215) acetaldehyd (140) sirouhlík (102) ethylnitrit (90) Zamyslete se nad definicí teploty vzplanutí a vznícení, porovnejte rozdíly pro použití v praxi. Koncentrační hranice (meze) výbušnosti udávají rozmezí koncentrace hořlavé látky nejčastěji ve směsi se vzduchem, ve kterém dochází po iniciaci k hoření nebo výbuchu a ohraničují výbušnou oblast. Dolní koncentrační hranice výbušnosti (DHV K ) je

7 nejnižší koncentrace hořlaviny vyjádřená v obj.% nebo v g.m -3 ve směsi se vzduchem, kyslíkem či jiným oxidačním prostředkem, která je schopná při určité iniciační energii šířit plamen. Horní hranice výbušnosti (HHV K ) je nejvyšší koncentrace hořlaviny ve směsi s oxidačním prostředkem, která je ještě výbušná. Jejich hodnoty jsou velmi závislé na mnoha faktorech, jedním z nich je i metodika, kterou byly stanoveny. Proto jsou v literatuře pro jednu a tutéž látku uváděny hodnoty často dosti rozdílné. Z hlediska zajištění bezpečnosti se požaduje experimentální stanovení nebo aplikace nejnižší stanovené hodnoty. Všeobecně platí, že DHV K je hodnota přesněji stanovitelná a na fyzikálních a jiných podmínkách (tlak, teplota, způsob iniciace) méně závislá než HHV K. Představuje asi poloviční hodnotu koncentrace stechiometrické směsi, směsi, ve které je přesně tolik kyslíku, že stačí na dokonalé spálení. Hranice výbušnosti, a tedy i rozsah výbušné oblasti, jsou závislé na počáteční teplotě, tlaku, přítomnosti inhibičních látek, tvaru a velikosti nádoby. Všeobecně lze konstatovat, že zvýšením teploty i tlaku se dolní hranice částečně snižuje a horní hranice zvyšuje. Tím se výbušná oblast rozšiřuje. Hoření je v oblasti dolní i horní hranice úplně rozdílné. Při dolní hranici výbušnosti probíhá za přítomnosti přebytku kyslíku, při horní hranici za nedostatku kyslíku. Proto je hoření a výbuch v oblasti horní hranice obyčejně doprovázen u organických sloučenin tvorbou sazí. V homologických řadách chemických sloučenin se dolní a horní hranice výbušnosti se zvyšující molovou hmotností snižuje. Přítomnost kyslíku a i jiných prvků (kromě uhlíku a vodíku) v molekule obvykle zvyšuje dolní hranici výbušnosti a rozšiřuje výbušnou oblast. Z praktických poznatků vyplývá, že dolní hranice výbušnosti je podstatně méně ovlivněna změnami teplotních a tlakových podmínek než horní hranice výbušnosti. Údaje DHV K stanovené při normální teplotě lze aplikovat i pro vyšší teploty, pokud jsou tyto hodnoty dostatečně vzdálené od oblasti teploty vzplanutí a využijeme-li zásady, že za nebezpečnou koncentraci se považuje již 50% hodnota dolní hranice výbušnosti. Údaje DHV K pro normální tlak lze aplikovat i pro zvýšené počáteční tlaky. Tyto poznatky však naprosto neplatí pro HHV K, která je na uvedených faktorech velmi závislá. Teplotní hranice výbušnosti jsou názornějším vyjádřením nebezpečí hořlavých kapalin v uzavřených technologických zařízeních. Dolní teplotní hranice výbušnosti je nejnižší teplota, při které se v uzavřeném prostoru zahříváním zkoušené kapaliny, za předepsaných podmínek, vytvoří takové množství par, že se ve směsi se vzduchem po iniciaci (jiskrou, plamenem, rozžhavenou spirálou) může šířit plamen. Lze tedy konstatovat, že je to teplota, která odpovídá tlaku nasycených par při DHV K. Dolní teplotní hranice výbušnosti, jak již bylo uvedeno, lze považovat za ekvivalentní hodnotu teploty vzplanutí. Vlivem exaktnější metodiky pro její stanovení je však hodnota dolní teplotní hranice výbušnosti nižší než teplota vzplanutí. Horní teplotní hranice výbušnosti je nejvyšší teplota, při které kapalina vytváří v uzavřených prostorech, za předepsaných podmínek, takové množství par, že jejich směs se vzduchem může být ještě iniciována. Zvýší-li se teplota nad tuto hodnotu,

8 vytvoří se směs neschopná iniciace. Teplotní hranice výbušnosti stanovujeme v případech, kdy znalost koncentračních hranic výbušnosti je nepostačující, například se stanovují pro vymezení bezpečných teplotních režimů uzavřených technologických zařízení. V tomto případě dávají lepší představivost o možném nebezpečí při nahodilém snížení nebo zvýšení pracovní teploty. Mezní experimentální bezpečná spára (MEBS) je vzdálenost mezi dvěma plochami, vymezenými mezikružím o šířce 25 mm, vytvářející spáru, přes kterou se na předepsaném zkušebním zařízení a předepsaným způsobem nepřenese výbuch studovaného plynu (nebo páry) o optimální koncentraci. Zkušební metodika a přesná aplikace výsledků je uvedena v ČSN Výsledky zkoušky se používají ke stanovení skupiny výbušnosti dle ČSN (viz tabulka 5) pro posouzení krytí elektrických zařízení určených do prostorů s nebezpečím výbuchu a pro konstrukci a určování druhu neprůbojných pojistek (ČSN , a ). ČSN stanovuje klasifikaci plynů a par do skupin výbušnosti nejen podle MEBS, ale i podle hodnot poměru minimálního zápalného proudu zkoušené látky k minimálnímu zápalnému proudu methanu (poměr MZP). Tabulka 5 Skupiny výbušnosti Skupina MZP MEBS [mm] látky / výbušnosti MZP metanu Příklady I methan v hlubinných důlních dílech II A 0,9 > 0,8 methan v průmyslu, propan, butan II B > 0,5 ale < 0,9 0,45 ale 0,8 ethen (ethylen) II C 0,5 < 0,45 vodík, ethin, sirouhlík Určitou obměnou MEBS je kritický zhášecí průměr (KZP), což je nejmenší průměr potrubí (trubky), kterým se za normálních podmínek nešíří plamen. Vztah mezi těmito parametry je dán následovně: KZP = 3,1. MEBS [ cm ] Je důležitým kritériem pro zabránění šíření plamene v potrubí a pro volbu náplně neprůbojných pojistek. Minimální zápalný proud (MZP) je nejnižší hodnota elektrického proudu, který je schopen při přeskoku induktivní jiskry iniciovat zkoumanou směs v předepsaném zkušebním zařízení. Hodnoty MZP se pohybují v rozmezí od 20 do 150 ma. V praxi se používají ve formě bezrozměrného poměru MZP látky /MZP metanu jako další kritérium pro určení skupiny výbušnosti dle ČSN 33 Minimální iniciační energie (MIE) je nejmenší energie kapacitní jiskry, která je schopna zapálit nejsnadněji iniciovatelnou (stechiometrickou) směs hořlavého plynu nebo páry ve směsi s oxidačním prostředkem. Hodnoty MIE pro některé látky jsou uvedeny v ČSN Jsou důležité pro posuzování potenciálního nebezpečí iniciace

9 hořlavých plynných směsí elektrostatickými a indukovanými výboji. Hodnota MIE je rovněž podkladem pro zatřídění látky do třídy jiskrové citlivosti dle ČSN (viz tabulka 6). Tabulka 6 Třídy jiskrové citlivosti Třída citlivosti MZE [ mj ] 1 do 0,025 Příklady Látka MZE [ mj ] vodík 2 od 0,025 do 0,2 ethen 0,011 3 od 0,2 do 4,0 methan 0,07 4 od 4,0 do 20 prachy a disperze 0,28 5 větší než 20 prachy a disperze Kritický (limitní) obsah kyslíku je nejnižší množství kyslíku ve směsi hořlavina - kyslík - inert, při kterém dochází ještě k hoření. Kritický obsah kyslíku je závislý na teplotě, druhu inertu a částečně i na tlaku. U většiny organických látek, například u ethinu, má kritický obsah kyslíku hodnotu 10 % obj. Hodnota tzv. kritického obsahu kyslíku je hlavním kritériem inertizačního účinku; inertizační účinek látky je tím lepší, čím je kritický obsah kyslíku pro danou látky vyšší. Výbuchové charakteristiky představují hodnoty výbuchového tlaku, výbuchového času a brizance (nárůst tlaku za časovou jednotku), které se dosáhnou při výbuchu zkoušené látky ve směsi se vzduchem. Stanovují se v definovaném objemu (např. koule o objemu 4,7 dm 3 ). Kritickou hodnotou pro účel ochrany před výbuchem je hodnota nejnebezpečnější směsi, tj. směsi s maximálním výbuchovým tlakem a maximální brizancí. Je to nejčastěji, u par kapalin a plynů, koncentrace o málo vyšší než je stechiometrická směs. Hodnoty výbuchových tlaků se pohybují v rozmezí 5 až 10násobku počátečního tlaku. Maximální nárůst výbuchového tlaku (maximální brizance) je značně závislý na objemu, ve kterém výbuch probíhá a jeho hodnoty se využívají hlavně pro výpočet odlehčovacích ploch ochranných zařízení, pojistných membrán a klapek. Rychlost odhořívání kapalin je závislá na chemických vlastnostech látky. Může být ovlivňována i řadou jiných okolností, např. přebytkem nebo nedostatkem kyslíku při hoření, druhem či způsobem uskladnění, poměrem povrchové plochy k objemu. Hmotnostní rychlost odhořívání je hodnota vyjadřující hmotnost hořlavé látky, která shoří na dané ploše za časovou jednotku. Vyjadřuje se v kg.m -2.h -1 a násobcích těchto jednotek. U hořlavých kapalin, které jsou většinou skladovány v nádržích nebo obalech pravidelného tvaru a u kterých odhořívání probíhá téměř rovnoměrně po celém povrchu, se udává lineární rychlost odhořívání, vyjadřující výšku vrstvy odhořené za jednotku času v mm.min -1. Rychlost odhořívání není konstantní veličinou, mění se v závislosti na celé řadě

10 faktorů, např. počáteční teplotě, výšce hladiny kapaliny, chemickém složení kapaliny, průměru nádrže, rychlosti větru, podílu nehořlavých složek v kapalině. Např. lineární -1 a při teplotě 70 C již 4,09 rychlost odhořívání je u benzenu při teplotě 16 C 3,15 mm.min mm.min -1. Hodnoty uvedené v odborné literatuře lze brát skutečně pouze za hodnoty informativní, neboť jak již bylo uvedeno, jsou závislé na mnoha faktorech, a proto nejsou ani v tabulkách a databázích s charakteristickými hodnotami nebezpečných látek uváděny. Pokud se v odborné literatuře vyskytují, pak se značně liší. Přesto je však žádoucí tyto hodnoty znát, neboť mají vliv na intenzitu přívodu hasební látky při požáru, na očekávaný nárůst teploty apod. Rychlost šíření plamene je vyšší než rychlost odhořívání, protože teplo uvolněné při spalování značně zvýší objem spalných produktů, sníží se jejich hustota a tím se zvýší rychlost, kterou produkty odcházejí z hořící vrstvy a jsou iniciací dalšího hoření. 3.3 Toxicita Toxické působení hořlavých kapalin je rovněž potřebné brát v úvahu při posuzování jejich nebezpečí. Hořlavé kapaliny mají ve většině případů nepříznivý vliv na zdraví člověka. Při jejich působení na organismus záleží nejenom na druhu hořlavé kapaliny, ale i na cestě, kterou do organismu vstupuje, a i na množství. Z hořlavých kapalin, s nimiž člověk přichází nejčastěji do styku, lze v prvé řadě uvést alifatické a aromatické uhlovodíky, zejména jako součást automobilových benzínů, motorových nebo topných naft, petrolejů, technických benzínů nebo ředidel olejových a syntetických nátěrových hmot. Spolu s jinými hořlavými kapalinami tvoří rovněž složky různých přípravků pro domácí úklidové práce. Nižší uhlovodíky snadno rozpouštějí tuky a tímto účinkem především od-mašťují kůži. Podobný odmašťující účinek mají i jiné hořlavé kapaliny, které jsou součástí rozpouštědel např. v gumárenském průmyslu. Patří sem především ketony (aceton), estery (ethylacetát, butylacetát), alkoholy (isopropylalkohol, butanol) nebo chlorované uhlovodíky. Daleko závažnější než zmíněný odmašťující účinek je narkotický účinek uhlovodíků, jejich halogenovaných derivátů a některých dalších hořlavých kapalin. Při vdechování par těchto kapalin dochází k narkóze v důsledku útlumu některých míst centrální nervové soustavy. Narkotické účinky par hořlavých kapalin se výrazně projevují při práci v nádržích a aparátech nedostatečně vyčištěných od zbytků kapalin a nedostatečně vyvětraných. Mohou se však vyskytnout i při úniku většího množství par těchto kapalin ze zařízení, zvláště při jejich zpracování za vyšších teplot. Vysoké koncentrace par často způsobují kromě narkózy i křeče. Bez včasné pomoci a vyproštění osob z prostředí s vysokými koncentracemi par může dojít k úmrtí postižených osob. Většina par hořlavých kapalin má kromě zmíněných narkotických účinků ještě další negativní vlivy, především dráždí oči a dýchací cesty, včetně plic.

11 Mezi nejčastěji se vyskytující toxické plyny, které při úniku negativně ovlivňují člověka i životní prostředí, lze zařadit amoniak, chlor, chlorovodík a oxid uhelnatý. Přičemž je nutno zdůraznit, že oxid uhelnatý, chlorovodík, event. amoniak patří mezi tzv. dominantní plynné toxické zplodiny hoření. Rada autora A teď si řekneme něco o toxických plynech podrobněji: Amoniak se používá při výrobě průmyslových hnojiv, kyseliny dusičné, amonných solí a jako chladící medium. Je to bezbarvý plyn mající dráždivé (iritující) účinky, je mimořádně rozpustný ve vodě. Vzhledem k uvedené rozpustnosti ve vodě dráždí hlavně horní cesty dýchací. Půlhodinový pobyt v koncentraci 2500 ppm je už životu nebezpečný a koncentrace 5000 ppm rychle usmrcuje. Vysoké koncentrace způsobují zástavu dechu, hlavním nebezpečím je při delším pobytu ve vyšších koncentracích možnost vzniku edému plic. Chlor se používá hlavně v chemické výrobě anorganických i organických sloučenin a sterilizaci pitné vody. Je to žlutozelený, intenzivně dráždící, velice reaktivní plyn (oxidační prostředek). Hlavním nebezpečím pro člověka je dráždění respiračního traktu. Po inhalační expozici se objevuje kašel, bolesti na prsou, zvracení, pocit dušení a bolesti hlavy. Snadno dochází k expozicím, které mají za následek edém nebo zánět plic. Koncentrace 30 ppm způsobuje již velmi brzy prudký kašel a při koncentracích nad 50 ppm je nebezpečí vzniku edému plic. Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch. Je obsažen např. v generátorovém a vodním plynu. Lze jej zařadit mezi akutní asfyxanty, to znamená látky, které způsobují narkózu. Toxicita oxidu uhelnatého je způsobená tvorbou karboxyhemoglobinu v krvi, což vyvolá sníženou schopnost krve dopravovat kyslík ke kritickým orgánům těla a vede k formě asfyxie. Je třeba podotknout, že patří mezi dominantní toxické plynné zplodiny vyskytující se při hoření látek a materiálů (produkt nedokonalého spalování). Dolní hranice toxického působení je 0,01 až 0,02 obj. %, při více než 0,05 obj. % vzniká pro lidský organismus vážné nebezpečí a při koncentracích vyšších než 1,28 obj. % ztrácí člověk už po třech nadechnutích vědomí a pravděpodobně během 1 až 3 minut zemře. Chlorovodík má široké uplatnění zejména v chemickém průmyslu. Je to bezbarvý, intensivně dráždivý plyn, silně se pohlcující ve vodě za vzniku kyseliny chlorovodíkové. Je známo, že již krátká expozice koncentrace 1000 ppm (0,09 obj. %) je životu nebezpečná pro možný vznik edému plic. Vyšší koncentrace poškozují i rohovku a kůži. Pozornost je třeba věnovat i zplodinám hoření a jejich vlastnostem. Složení zplodin hoření a jejich množství závisí na chemickém složení hořlaviny i na druhu oxidačního prostředku. Hořlaviny se skládají hlavně z C, H 2, O 2, S, P a N 2 a ve spalinách nalézáme jejich oxidy, a to CO 2, CO, H 2 O, SO 2, P 2 O 5. Jsou produkty exotermních reakcí. Oxidy N 2, které jsou endotermní, se totiž při ochlazování rozkládají na výchozí látky a při procesech hoření je téměř nenacházíme. C 6 H 6 + 1,5 O 2 + 3,76 N 2 = 6 CO H 2 O + 3,76 N 2 Oxid uhličitý (CO 2 ) vzniká dokonalým spalováním, nepodporuje hoření. Nebezpečné jsou vyšší koncentrace, 8-10% koncentrace způsobuje ztrátu vědomí a smrt. Oxid uhelnatý (CO) vzniká při nedokonalém spalování, jeho působení bylo již popsáno.

12 Oxid siřičitý (SO 2 ) působí především na horní cesty dýchací. Při koncentraci 8 mg SO 2 v 1 dm vzduchu působí po 5 až 30 min smrtelně. Má dráždivý účinek a to tvorbou kyseliny siřičité. Při omezeném přístupu vzduchu vzniká řada sloučenin, které při dokonalém spalování nevznikají. Mezi nejnebezpečnější patří kyanovodík, oxidy dusíku (NO x ) především oxid dusičitý (NO 2 ) a oxid fosforitý (P 2 O 3 ). Kontrolní otázky: 1. K čemu lze využít znalost hodnoty spalného tepla. 2. Jak souvisí znalost hodnoty teploty varu kapalin s jejich mírou nebezpečí. 3. Proč je důležité znát hodnoty koncentračních hranic výbušnosti. Úkoly k zamyšlení: 1. Zamyslete se nad použitím hodnot teplotních hranic výbušnosti. Shrnutí obsahu kapitoly V této kapitole jste se seznámili s potřebnými fyzikálně chemickými vlastnostmi a technicko bezpečnostními parametry hořlavých kapalin a plynů. Jsou uvedeny jejich definice i použití pro praktické účely. Pozornost je právem věnována i jejich toxickému působení. Literatura [1] Bartlová, I. : Nebezpečné látky a odpady. SPBI, Ostrava 2005, 2. rozšířené vydání. s. 211, ISBN

Požární pojmy ve stavebním zákoně

Požární pojmy ve stavebním zákoně 1 - Hořlavé látky 2 - Výbušniny 3 - Tuhé hořlavé látky a jejich skladování 4 - Kapalné hořlavé látky a jejich skladování 5 - Plynné hořlavé látky a jejich skladování 6 - Hořlavé a nehořlavé stavební výrobky

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku: Identifikace látky nebo přípravku: Dopuručený účel použití: Identifikace společnosti nebo podniku: Identifikace zhotovitele/ výrobce: FLEGSOLVENT

Více

Bezpečnost práce a nebezpečné látky v chemické laboratoři. Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz

Bezpečnost práce a nebezpečné látky v chemické laboratoři. Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz Bezpečnost práce a nebezpečné látky v chemické laboratoři Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz Úvod Práce v chemické laboratoři práce s toxickými a jinak nebezpečnými látkami často se

Více

Podle zákona č. 356/2003 Sb. není přípravek klasifikován jako nebezpečný.

Podle zákona č. 356/2003 Sb. není přípravek klasifikován jako nebezpečný. Datum vydání: 6. 9. 2007 Název výrobku: 9-151 WaterBase Thinner Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-151 WaterBase Thinner

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název látky nebo přípravku: 2K - Barva jednovrstvá polyuretanová Registrační číslo látky: Neuvádí se (přípravek).

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření MV- Ř EDITELSTVÍ H ASIČ SKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR O DBORNÁ PŘ ÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY KONSPEKT POŽÁRNÍ TAKTIKA 1-1-01 Základy požární taktiky Proces hoření Zpracoval : Oldřich VOLF HZS okresu

Více

č. 402/2011 Sb. VYHLÁŠKA o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

č. 402/2011 Sb. VYHLÁŠKA o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí č. 402/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Rizika vzniku výbuchu v chemickém průmyslu

Rizika vzniku výbuchu v chemickém průmyslu Rozvoj a posílení vzájemné spolupráce mezi akademickými i soukromými subjekty se zaměřením na chemický a farmaceutický výzkum reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0130 Rizika vzniku výbuchu v chemickém průmyslu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta YDROXYDERIVÁTY ULOVODÍKŮ - deriváty vody, kdy jeden z vodíkových atomů je nahrazen uhlovodíkovým zbytkem alkyl alkoholy aryl = fenoly ( 3 - ; 3 2 - ;

Více

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D. TOXICITA Ing. Hana Věžníková, Ph. D. OBSAH Toxicita Toxický účinek Expozice Toxicita plynných zplodin hoření Oxid uhelnatý Oxid uhličitý Synergický účinek 2 TOXIKOLOGIE Vědecká disciplína na pomezí několika

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 9. 10. 2008 Datum revize: Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 9. 10. 2008 Datum revize: Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6 Datum vydání: 9. 10. 2008 Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-161 WaterBase

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku: 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: PLASTONIT PRIMER 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Stěrková hydroizolační

Více

MS 626 MAZIVO NA LANA A OZUBENÁ KOLA (SEIL- UND ZAHNRADPFLEGE) Registrační číslo látky:

MS 626 MAZIVO NA LANA A OZUBENÁ KOLA (SEIL- UND ZAHNRADPFLEGE) Registrační číslo látky: Datum vydání: 02. 02. 2011 strana 1. ze 7 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: MS 626 MAZIVO NA LANA A OZUBENÁ KOLA (SEIL- UND ZAHNRADPFLEGE) Registrační číslo látky:

Více

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. COBRATEX TRUBKA COBRAPEX trubka s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F MV ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 2-05 POŽÁRNÍ TAKTIKA Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F Zpracoval: Ing. Vasil Silvestr

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

E-mail : lzk@lucebni.cz

E-mail : lzk@lucebni.cz Strana 1/6 Název výrobku : Lukopren Odmašťovač Datum účinnosti: 9.12.2008 1.1 Identifikace přípravku: Lukopren Odmašťovač Chemický název: směs acetonu a izopropylalkoholu Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS):

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 30. 6. 2010 Strana: 1/7 Datum revize: Název výrobku: SYNTEKO RETARDER 1670 Číslo výrobku: 1670 1. Identifikace látky nebo přípravku a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název: ARVA BEZOPLACHOVÁ, ARVA K

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název: ARVA BEZOPLACHOVÁ, ARVA K Datum vydání: 8.8.2007 Strana: 1/5 Název: ARVA BEZOPLACHOVÁ, ARVA K ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Arva bezoplachová, Arva K 1.2 Příslušná určená

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku: Identifikace látky nebo přípr avku: FLEGPURE Dopuručený účel použití: Identifikace společnosti nebo podniku: Identifikace zhotovitele/ výrobce:

Více

Datum vydání : 01.08.1999 listů : 6 list : 1/6 Datum revize : 01.07.2008. KALAFUNA Alfa 16g

Datum vydání : 01.08.1999 listů : 6 list : 1/6 Datum revize : 01.07.2008. KALAFUNA Alfa 16g BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Datum vydání : 01.08.1999 listů : 6 list : 1/6 Datum revize : 01.07.2008 Název výrobku : KALAFUNA Alfa 16g 1. Identifikace látky

Více

Obchodní název: DEZIKON Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/ Obchodní název látky/ D E Z I K O N Doporučený účel použití: Koncentrovaný prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 6. 9. 2007 Datum revize: Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 6. 9. 2007 Datum revize: Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6 Datum vydání: 6. 9. 2007 Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-7 WaterBase Special

Více

OXY-KOMPLEXON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

OXY-KOMPLEXON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum revize: Strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) MIKASOFT GEL FINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) MIKASOFT GEL FINE datum vydání: 5.5.2012 strana 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Obchodní Použití látky nebo přípravku: dezinfekční gel Identifikace výrobce/dovozce/prvního

Více

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně Datum vydání: 31.5.2004 Datum revize: 3.12.2009 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Savo Perex 1.2

Více

List číslo:1 / Listů:7 BEZPEČNOSTNÍ LIST. č. 02/09

List číslo:1 / Listů:7 BEZPEČNOSTNÍ LIST. č. 02/09 List číslo:1 / Listů:7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: EPOXYBAN - složka B Číslo CAS: - Číslo ES: - Další názvy látky: - 1.2

Více

Acetylen. Tlakové láhve s acetylenem. Toxicita acetylenu

Acetylen. Tlakové láhve s acetylenem. Toxicita acetylenu Acetylen Acetylen je triviální název pro nejjednodušší alkyn ethyn (dříve psáno ethin). Acetylen je za normálního tlaku a teploty bezbarvý plyn. Jeho teplota varu je -80,8 C. Čistý acetylen je bez zápachu,

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: Identifikace látky nebo směsi: Doporučený účel použití: Identifikace společnosti nebo podniku: Identifikace zhotovitele/ výrobce: FLEGPRIMER přípravný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 434/2005 Sb. a vyhl. 460/2005 Sb. a dle směrnice Evropské komise 2004/73/ES HYDROXID SODNÝ 25%

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 434/2005 Sb. a vyhl. 460/2005 Sb. a dle směrnice Evropské komise 2004/73/ES HYDROXID SODNÝ 25% datum vydání: 17.02.2006 datum revize: 17.02.2006 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 434/2005 Sb. a vyhl. 460/2005 Sb. a dle směrnice Evropské komise 2004/73/ES HYDROXID SODNÝ 25% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO

Více

Všechny složky se dobře odbourávají v životním prostředí

Všechny složky se dobře odbourávají v životním prostředí Obchodní název: LENEKO Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikace látky/směsi: Obchodní název látky/směsi: L E N E K O Doporučený účel použití: Alkoholický prostředek

Více

PINGO MARDER STOP - SPRAY

PINGO MARDER STOP - SPRAY Datum vydání: 16. 04. 2008 strana 1. ze 7 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: PINGO MARDER STOP - SPRAY Registrační číslo látky: Produkt je směs. 1.2 Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Strana: 1/5 Datum revize: 11.9.2006 Datum vydání: 1.12.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název

Více

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu Obsah : 1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu 3. Klasifikace výbušné atmosféry 4. Zdroje iniciace, klasifikace těchto zdrojů

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

*** Přípravek má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356 / 2003 Sb. ***

*** Přípravek má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356 / 2003 Sb. *** Datum revize: 27.9.2010 Strana 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: HODISOL R - Barva jednovrstvá protikorozní 1.2 Použití látky nebo

Více

Scandiccare HARTWACHS-ÖL TEKUTÝ VOSK NA PODLAHY. Tel.: +49 4122 717 0 Fax.: +49 4122 717 158 Email: info@vosschemie.de

Scandiccare HARTWACHS-ÖL TEKUTÝ VOSK NA PODLAHY. Tel.: +49 4122 717 0 Fax.: +49 4122 717 158 Email: info@vosschemie.de Datum vydání: 18.12.2007 Strana: 1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Označení produktu: Účel použití: Scandiccare HARTWACHS-ÖL TEKUTÝ VOSK NA PODLAHY stavební nátěr 1.1. Dodavatel: Voschemie

Více

KONTROLOVANÝ DOKUMENT DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava Mariánské Hory Bezpečnostní list

KONTROLOVANÝ DOKUMENT DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava Mariánské Hory Bezpečnostní list KONTROLOVANÝ DOKUMENT DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava Mariánské Hory Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 (REACH) Název produktu KRONOCOL MUP 125 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010 (I. Příloha)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010 (I. Příloha) Datum vydání: 1.7.2009 Strana: 1/7 Název: ARVA OPLACHOVÁ ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód výrobku : 100237E Použití látky nebo směsi : Čisticí přípravek pro sanitární zařízení Druh látky :

Více

Název výrobku: VUKOPUR P

Název výrobku: VUKOPUR P Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Polyuretanové montážní a těsnící hmoty. 1.3 Identifikace distributora: Obchodní jméno: Sídlo: areál

Více

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 26. 11. 2013 Počet stran: 5 Datum revize: BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 Název výrobku: ETERNAL MAT

Více

PINGO BREMSENREINIGER - SPRAY

PINGO BREMSENREINIGER - SPRAY Datum vydání: 01. 04. 2000 strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: PINGO BREMSENREINIGER - SPRAY Jiné názvy látky: 1.2 Použití látky

Více

Larrin čistič kuchyně

Larrin čistič kuchyně Strana 1/6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01156 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití:

Více

Zákon 157/1998 O chemických látkách 14 Bezpečnostní list. Nařízením vlády č.329/2002 se ruší povinnost o Prohlášení o shodě

Zákon 157/1998 O chemických látkách 14 Bezpečnostní list. Nařízením vlády č.329/2002 se ruší povinnost o Prohlášení o shodě Zákon 157/1998 O chemických látkách 14 Bezpečnostní list Nařízením vlády č.329/2002 se ruší povinnost o Prohlášení o shodě Zákon 185/2001 O odpadech Zákon 477/2001 O obalech Bezpečnostní list přiložen

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Název výrobku: Strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí se nepoužívá Registrační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Wynn s ANTIFREEZE LONGLIFE. Datum vydání: 01. 07. 1999 strana 1 z 6 Datum revize: 10. 02. 2006 W 905

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Wynn s ANTIFREEZE LONGLIFE. Datum vydání: 01. 07. 1999 strana 1 z 6 Datum revize: 10. 02. 2006 W 905 Datum vydání: 01. 07. 1999 strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: WYNN S Jiné názvy látky: 1.2 Použití látky nebo přípravku: nemrznoucí

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti. 3. Složení / informace o složkách

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti. 3. Složení / informace o složkách Strana: 1/5 Datum revize: 8.1.2010 Datum vydání: 1.8.2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky: odpadá Obchodní název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 9.11.1999 Strana: 1 z 5 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 9.11.1999 Strana: 1 z 5 Datum revize : BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 9.11.1999 Strana: 1 z 5 Datum revize : GLADOL - ROZMRAZOVAČ Název výrobku : 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název přípravku : GLADOL

Více

Použití přípravku: Odmašťovač. Pomocný přípravek do systému nátěrových hmot pro použití v automobilovém průmyslu. Viz Identifikace přípravku.

Použití přípravku: Odmašťovač. Pomocný přípravek do systému nátěrových hmot pro použití v automobilovém průmyslu. Viz Identifikace přípravku. Datum vydání: 04. 11. 2008 Strana 1 (celkem 8) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace přípravku: SILICONE REMOVER Odmašťovač Výrobní kód: 3-90 Použití přípravku: Odmašťovač.

Více

Obchodní název: GUTTAR Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/přípravku: Obchodní název látky/přípravku: G U T T AR Doporučený účel použití: Alkoholický

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: Identifikace látky nebo směsi: Doporučený účel použití: Identifikace společnosti nebo podniku: Identifikace zhotovitele/ výrobce: FLEGCUT olej ve

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTICÍ PÍSEK

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTICÍ PÍSEK 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: ARO ČISTICÍ PÍSEK 1.2 Použití látky nebo přípravku: Abrazivní čisticí přípravek 1.3. Identifikace

Více

Třída 1 - Výbušné látky a předměty. Třída 2.1 - Plyny

Třída 1 - Výbušné látky a předměty. Třída 2.1 - Plyny Třída 1 - Výbušné látky a předměty Výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou chemickou reakcí vyvinout plyny takové teploty, takového tlaku a takové rychlosti, že mohou způsobit

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: Mikrozid AF liquid

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: Mikrozid AF liquid 1/9 Mikrozid AF liquid BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 31. 12. 2004 Datum revize v ČR: 15. 12. 2007 Datum posledního přepracování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ ES Č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ ES Č. 1907/2006 Datum vydání: 27. 11. 2009 strana: 1/8 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: Doporučený účel použití: multifunkční ochranný prostředek Určeno pouze pro

Více

Kraftstoffsystemreinigung Fuel Line Cleaner

Kraftstoffsystemreinigung Fuel Line Cleaner 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku čistič pro palivové systémy 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistící kapalina pro palivové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO 1.2 Použití

Více

Alkaprén Plus. Alkaprén 25 Plus, Alkaprén 50 Plus, Alkaprén 90 Plus, Alkaprén 140 Plus

Alkaprén Plus. Alkaprén 25 Plus, Alkaprén 50 Plus, Alkaprén 90 Plus, Alkaprén 140 Plus Datum vydání: 1. 6. 2007 Strana: 1 z 9 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název: Chemický název: - Další názvy přípravku: - Další názvy přípravku: - Číslo CAS:

Více

BEZBARVÝ LAK AUTO SÉRIE

BEZBARVÝ LAK AUTO SÉRIE Datum vydání: 03. 01. 2007 Strana: 1 / 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU * 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: BEZBARVÝ LAK AUTO SÉRIE Další názvy látky: -

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Chemický název látky nebo obchodní název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 01.05.2004 Název výrobku: HIC-EKO OIL 1. Identifikace výrobku a výrobce: 1.1. Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Separační kapalina HIC-EKO OIL 1.2. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: Obchodní název: PARAMO CUT 22 Chemický název: směs 1.2 Použití látky nebo směsi: Řezný olej. 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 17.1.2005 Název výrobku: MIKASEPT GAL

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 17.1.2005 Název výrobku: MIKASEPT GAL Strana 1/6 1. Identifikace přípravku a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: MIKASEPT GAL 1.1.2 Doporučený účel použití: Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010 dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/ PROPAN - BUTAN Strana 1 z 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: Propan butan Název chemických látek:

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: DÜFA Nitro-Universalverdünnung Katalogové číslo: - 1.2 Použití přípravku: ředidlo do nátěrových

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 13.12.2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 706.00 1.2 Pouţití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Kyselina mravenčí 85% Další název látky: 1.2 Použití látky / přípravku

Více

Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty:

Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty: Strana 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: TESCO TS TOILET BLOCK (WC tableta do splachovací nádržky) Číslo výrobku: 01301 EAN: 8595000913013

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 Název výrobku: Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: přípravek 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód výrobku : 114500E Použití látky nebo směsi : Přípravek pro strojové mytí nádobí Druh látky : Směs Pouze

Více

Název přípravku: ŘEDIDLO S 6300

Název přípravku: ŘEDIDLO S 6300 podle nařízení č. 1907/2006/ES strana: 1/5 Datum vydání: 13. 6. 2008 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku: Ředidlo S 6300 1.2 Použití přípravku: K ředění epoxidových

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 27/1999 Sb.)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 27/1999 Sb.) Datum vydání: 12. 6. 2000 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU - VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Montážní pěna Číslo CAS: nemá přípravek Číslo ES (EINECS):

Více

ph MÍNUS Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 13.12.2010 Verze B

ph MÍNUS Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 13.12.2010 Verze B 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: Hydrogensíran sodný 1.2 Příslušná použití látky nebo

Více

WYNN S SUPER CONCENTRATED SCREEN WASH

WYNN S SUPER CONCENTRATED SCREEN WASH Datum vydání: 01. 04. 2000 strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: WYNN S SUPER CONCENTRATED SCREEN WASH Jiné názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: DESDERMAN N

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: DESDERMAN N 1/10 Desderman N BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 10. 05. 2002 Datum revize v ČR: 15. 12. 2009 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Velvěty 33, 417 62 Rtyně nad Bílinou, Česká republika +420 417 557 480 (7-15 hodin), +420 417 557 111(nepřetržitě)

Velvěty 33, 417 62 Rtyně nad Bílinou, Česká republika +420 417 557 480 (7-15 hodin), +420 417 557 111(nepřetržitě) Název výrobku: BIOLIT Turbo Ha-syčák na vosy Strana: 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT Turbo Ha-syčák na vosy registrační číslo: není aplikováno

Více

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Řecko 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku Kód produktu Popis

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ISOPROPYLALKOHOL. Isopropylalkohol. 2-Propanol, Propan-2-ol,Isopropanol,Isopropyl alcohol Molární hmotnost: 60,10 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ISOPROPYLALKOHOL. Isopropylalkohol. 2-Propanol, Propan-2-ol,Isopropanol,Isopropyl alcohol Molární hmotnost: 60,10 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC ISOPROPYLALKOHOL Datum vydání: 3.11.2010 Datum revize: 19.8.2014 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: PARAMO OL-J 3 Chemický název: přípravek 1.2 Použití látky nebo přípravku: Ložiskový

Více

Remmers Baustofftechnik GmbH Ulice : Bernhard-Remmers-Strasse 13 Země/PSČ/Místo : fjruewe@remmers.de

Remmers Baustofftechnik GmbH Ulice : Bernhard-Remmers-Strasse 13 Země/PSČ/Místo : fjruewe@remmers.de 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku (0000271400) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Povlak / Impregnace / Nátěrová hmota 1.3 Podrobné

Více

*) Klasifikace podle koncentrace je následující: Xn a R 20-36/38-40-43 při koncentraci > 10 %, Xn a R 40-43 při koncentraci 1 10%.

*) Klasifikace podle koncentrace je následující: Xn a R 20-36/38-40-43 při koncentraci > 10 %, Xn a R 40-43 při koncentraci 1 10%. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 16.10.2008 Strana 1/6 1. Identifikace přípravku a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.1.2 Doporučený účel použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 SVÁŘECÍ SPREJ AGRIMEX

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 SVÁŘECÍ SPREJ AGRIMEX Strana : 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU : 1.1. Identifikátor výrobku : 1.2. Příslušná určená použití : Prostředek k přípravě povrchu kovu před svářením a k jeho čištění. 1.3.

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01416 Strana 1/6 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 27/1999 Sb.)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 27/1999 Sb.) Datum vydání: 20.12.2000 Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Pěna na pneumatiky, RES 500 Číslo CAS: nemá přípravek Číslo

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Datum vydání: 01.09.2002 Datum revize: 05.01.2006 Název výrobku: LARRIN čistič skla

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Datum vydání: 01.09.2002 Datum revize: 05.01.2006 Název výrobku: LARRIN čistič skla Strana 1 (celkem 6) Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Číslo výrobku: 01197, 01198 Číslo CAS:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód výrobku : 104233E Použití látky nebo směsi : Přípravek pro dezinfekci povrchů Druh látky : Směs Pouze

Více

Mezi karbonylové sloučeniny patří deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu

Mezi karbonylové sloučeniny patří deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu KARBONYLOVÉ SLOUČENINY Mezi karbonylové sloučeniny patří deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu Tato skupina se nazývá karbonylová funkční skupina, nebo také oxoskupina a sloučeniny,

Více

Technické požadavky: Ukazatel kvality: Zkušební předpis:

Technické požadavky: Ukazatel kvality: Zkušební předpis: Označení S 2320 NÁZEV CHEMICKÉ LÁTKY - CHEMICKÉHO PŘÍPRAVKU EPAX S 2320 Epoxidová základní barva antikorozní dvousložková speciální Číslo katalogového listu D/NH-3 Výrobce: COLORLAK, a.s. Normativní dokument:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 RESISTIN ML RESISTIN ML

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 RESISTIN ML RESISTIN ML Strana: 1 z 8 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Ochranný nátěr. Používá se ke konzervaci kovových

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. přípravek pro dekontaminaci ploch zasažených ropnými haváriemi

BEZPEČNOSTNÍ LIST. dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. přípravek pro dekontaminaci ploch zasažených ropnými haváriemi 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: BAKTOROL 3000 Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Charakteristika přípravku: neuvedeno neuvedeno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 12.6.2000 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Montážní pěna Číslo CAS: nemá přípravek Číslo ES (EINECS):

Více