Chemické výpočty. = 1, kg

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg"

Transkript

1 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit něco, co je zhruba tak těžké jako atomy a s takovýmto standartem pak atomy porovnávat. Hmotnost atomu, takto vyjádřené, je relativní, jelikož nevyjadřuje absolutní hmotnost atomu v hmotnostních jednotkách (kg), ale pouze říká, kolikrát je atom těžší, než zvolený standart. Jako vhodný standart pro vyjadřování relativních atomových hmotností byla nadefinována atomová hmotnostní jednotka (u). Hmotnost atomové hmotnostní jednotky tzv. atomová hmotnostní konstanta (m u ) je definitoricky stanovena jako jedna dvanáctina hmotnosti nuklidu uhlíku 12 C: hmotnost 1 atomu uhlíku m u m( 12 C) 12 1, kg Vidíme, že atomová hmotnostní konstanta je srovnatelná s hmotností atomů, proto může dobře sloužit coby standart. Relativní atomová hmotnost A r (X) pak udává, kolikrát je atom prvku těžší, než atomová hmotnostní konstanta, tj., než dvanáctina hmotnosti nuklidu uhlíku 12 C: A r (X) m(x) m u hmotnost 1 atomu prvku X Relativní molekulová hmotnost M r (X) je dána součtem relativních atomových hmotností atomů, které vytvářejí molekulu a vyjadřuje, kolikrát je molekula těžší, než atomová hmotnostní konstanta. M r (X) A r (X) m(x) m u hmotnost 1 atomu prvku X součet (suma) relativních atomových hmotností atomů, tvořících molekulu X 2. Mol Mol, jednotka látkového množství, je jednou ze základních jednotek soustavy SI, je naprosto nezbytnou veličinou v chemických výpočtech. Pro potřeby chemických výpočtů je důležité zejména: a) Mol je obecně velký soubor částic (atomů, molekul,...), jenž je konkrétně vyjádřen Avogadrovým číslem N AV 6, ; je-li uveden rozměr (mol -1 ), jde o Avogadrovu konstantu N 6, mol -1. Můžeme uzavřít, že mol je soubor 6, částic.

2 b) Druhý význam molu hovoří o hmotnosti 1 molu částic; můžeme říci, že mol je látkové množství, které, je-li vyjádřeno v gramech, číselně odpovídá relativní atomové hmotnosti. Použijeme nyní tento význam molu na příkladu kyseliny sírové. Nejprve vypočítáme relativní molekulovou hmotnost H 2 SO 4 ; relativní atomové hmotnosti budeme pro naše potřeby zaokrouhlovat na dvě desetinná místa. M r (H 2 SO 4 ): 2 x H 2 x 1,01 2,02 1 x S 1 x 32,06 32,06 4 x O 4 x 16,00 64,00 98,08 M r (H 2 SO 4 ) 98,08 Jinak řečeno, 1 mol kyseliny sírové váží 98,08 gramu. c) 1 mol plynů či par má vždy objem 22,4 litru. 3. Výpočty složení látek ze vzorce a) Jaký objem zaujímá 18g chlóru? Řešení: Chlór je plyn a proto stejně jako všechny ostatní plynné prvky (kromě vzácných plynů) tvoří dvouatomové molekuly Cl 2. Víme, že objem 1 molu Cl 2 je 22,4 l, a potřebujeme nyní vědět, kolik váží 1 mol Cl 2. Zjistíme tedy jeho relativní molekulovou hmotnost: M r (Cl 2 ) 70,9. Nyní už víme, že 1 mol, tj. 70,9g Cl 2, má objem 22,4l. My se však ptáme na objem 18g chlóru, sestavíme proto trojčlenku: 1 mol 70,9g Cl 2... objem 22,4 l 18,0g Cl 2... x l x 18 22,4 70, ,9 5,687 litrů Cl 2 18 gramů chlóru zaujímá objem 5,687 litru. b) Jaký hmotnost má 25 litrů plynného amoniaku? Řešení: 1 mol NH 3 má objem 22,4 litrů, nyní potřebujeme vědět, kolik gramů tento 1 mol váží: zjistíme M r (NH 3 ). Ta má hodnotu M r (NH 3 )17,04. Pak tedy: 1 mol 17,04g NH 3... objem 22,4 l x g NH ,0 l x 25 17,04 22,4

3 25. 17,04 22,4 19,02 g NH 3 25 litrů plynného amoniaku váží 19,02 gramu. c) Kolik procent dusíku obsahuje dusičnan vápenatý? Řešení: Procento je jeden díl ze sta, čili setina. Ptáme se tedy vlastně, kolik setin z určité hmotnosti Ca(NO 3 ) 2 připadá na dusík. Protože každý díl váží jinak má jinou relativní atomovou hmotnost, musíme se zeptat, jakou část z celkové relativní molekulové hmotnosti zaujímá sledovaný prvek, vyjádřený svou relativní atomovou hmotností. M r (Ca(NO 3 ) 2 ):1 x Ca 2 x 40,08 40,08 2 x N 2 x 14,01 28,02 6 x O 6 x 16,00 96,00 164,01 1 mol dusičnanu vápenatého váží tedy 164,1g, z toho na dusík připadá 28,02g. Nyní už je jasné, jaká část připadá na dusík: 28,02 164,1 Tento podíl se nazývá hmotnostní zlomek a obecně má tvar: m(x) Hmotnost části molekuly (x) w(x) m Hmotnost celku (celé molekuly) Hmotnostní zlomek tedy udává zastoupení určitého prvku ve sloučenině, chceme-li toto zastoupení vyjádřit v %, vynásobíme hmotnostní zlomek stem: % N 28, ,1 17,07% Dusičnan vápenatý obsahuje 17,07%. d) Kolik gramů mědi je obsaženo ve 20 gramech modré skalice (pentahydrátu síranu měďnatého)? Řešení: Vypočteme relativní molekulovou hmotnost modré skalice: M r (CuSO 4.5H 2 O):1 x Cu 1 x 63,55 63,55 1 x S 1 x 32,06 32,06 9 x O 9 x 16,00144,00 10 x H 10 x 1,01 10,10 249,71 Je patrné, že z celkového množství 1 molu, tj. 249,71 gramů skalice, připadá na měď 63,55 gramu: 1 mol 249,71 g skalice...obsaženo 63,55 g Cu ve 20 g skalice... obsaženo x g Cu x 20 63,55 249,71

4 20. 63,55 249,71 5,0899 g Ve 20 gramech modré skalice je obsaženo 5,0899 gramů mědi. e) V jakém množství hydrogenfosforečnanu draselného je obsaženo 25 gramů fosforu? Řešení: Relativní molekulová hmotnost hydrogenfosforečnanu draselného je: M r (K 2 HPO 4 ):2 x K 2 x 39,1 78,20 1 x H 1 x 1,01 1,01 1 x P 1 x 30,97 30,97 4 x O 4 x 16,0 64,00 174,18 Je tedy zřejmé, že v 1 molu, tj. ve 174,18 g látky, je 30,97 g P.: 1 mol 174,18 g látky... obsaženo 30,96 g P ve x g látky... obsaženo 25 g P x ,18 30, ,18 30,97 140,60 g 25 gramů fosforu je obsaženo ve 140,6 gramech hydrogenfosforečnanu draselného. f) Analýza půdního vzorku ukázala, že v půdě chybí 83 kg dusíku na hektar. Jaké množství hnojiva amonného ledku (dusičnanu amonného) je třeba aplikovat na pole o rozloze 2,7 ha, obsahuje-li hnojivo 16% nečistot? Řešení: Nejprve vypočítáme, kolik dusíku je potřeba dodat do půdy celkem: 83 kg. 2,7 ha 224,1 kg dusíku. Dále si musíme uvědomit, že technické hnojivo není čisté, obsahuje 16% příměsí, takže je 100% 16% 84%ní. Tento údaj budeme potřebovat v závěru výpočtu. Relativní molekulová hmotnost dusičnanu amonného: M r (NH 4 NO 3 ) 80,06 (na dusík připadá 2 x 14,01 28,02) Je tedy zřejmé, že v 1 molu, tj. ve 174,18 g látky, je 30,97 g P.: V 1 kilomolu (kmol), tj. v 80,06 kg ledku, je obsaženo 28,02 kg dusíku. 1 kmol 80,06 kg ledku... obsahuje 28,02 kg N x kg ledku... obsahuje 224,1 kg N x 224,1 80,06 28,02 224,1. 80,06 28,02 640,3086 kg

5 Víme ovšem, že technický ledek není čistý, že je 84procentní. Takže vypočtené množství představuje pouze 84% množství, které je skutečně potřeba: 640,3086 kg...84% x kg...100% x , , ,272 kg Na pole je potřeba dodat 762,272 kg hnojiva, amonného ledku. 4. Výpočty z roztoků Roztoky jsou směsi rozpouštědla a rozpuštěné látky a koncentrací vyjadřujeme jaké množství rozpuštěné látky je v roztoku obsaženo. Koncentraci roztoku lze vyjadřovat ůrznými způsoby, k těm nejpoužívanějším patří koncentace procentuální a koncentrace molární. Procentuální koncentrace Procentuální koncentraci můžeme vyjádřit dvojím způsobem: Objemovými procenty (ϕ), která udávají kolik mililitrů látky je rozpuštěno ve 100 ml roztoku. Používají se poměrně zřídka, např. pro vyjádření koncentrace alkoholických nápojů. Hmotnostními procenty (w), která udávají počet gramů látky rozpuštěných ve 100 gramech roztoku. Pak tedy jednoprocentní roztok obsahuje 1 gram látky rozpučtěný ve 100 gramech roztoku. Často potřebujeme přepočítat hmotnost roztoku na jeho objem, či obráceně: využíváme veličinu zvanou hustota (ρ), kterou zpravidla vyjadřujeme v gramech na cm 3. ρ m V hmotnost roztoku v gramech objem roztoku v cm 3 Molární koncentrace (molarita) Molární koncentrace udává počet molů látky, rozpuštěných v jednom litru (dm 3 ) roztoku. V 1000 ml jednomolárního roztoku je tedy rozpuštěn 1 mol látky. Při řešení příkladů je nutné si uvědomit, že objemová procenta jsou definována pro 100 ml, hmotnostní procenta jsou definována na hmotnost 100 g a molarita je vztažena na objem 1000 ml roztoku. a) Jaké množství alkoholu (ethanolu, lihu) je obsaženo v půllitrové láhvi 38% Becherovky? Řešení: Jelikož se jedná o alkoholický nápoj, usoudíme, že jeho koncentrace je udána v objemových procentech. Tato procenta vyjadřují, kolik ml lihu je

6 obsaženo ve 100 ml roztoku, my chceme vědět, kolik ml lihu je v 0,5 litru, tedy v 500 ml roztoku. Ve 100 ml roztoku 38%ního...38 ml lihu V 500 ml 38%ního roztoku...x ml lihu x ml Půllitrová láhev Becherovky obsahuje 190 ml ethanolu (lihu). b) Jaké množství cukru je třeba odvážit pro přípravu 260 gramů 5,5% sirupu? Řešení: Jelikož se nejedná o alkoholický nápoj, usoudíme, že koncentrace je zadána v procentech hmotnostních. Pak: Pro přípravu 100 g 5,5% sirupu... odvážit 5,5 g cukru Pro přípravu 260 g 5,5% sirupu...x g cukru x 260 5, , ,3 g cukru Pro přípravu 260 g 5,5% sirupu je třeba odvážit 14,3 g cukru. Nyní jak roztok prakticky připravit? Odvážíme potřebný cukr a na vodu tedy připadá ,3 g 245,7 g vody. Vodu nevážíme, k cukru přidáme objem 245,7 ml vody (1 g 1 ml). c) V 840 gramech roztoku je rozpuštěno 27,3 g NaCl. Jaká je procentuální koncentrace tohoto roztoku? Řešení: Určíme, kolik gramů NaCl je nikoliv 840, ale ve 100 gramech roztoku: V 840 g roztoku...obsaženo 27,3 g NaCl Ve 100 g roztoku... x g NaCl x% ,3 840 x , ,25 g cukru 3,25%ní roztok Roztok chloridu draselného má koncentraci 3,25%.

7 d) Kolik kg hašeného vápna je obsaženo ve 200 litrech 1,2% roztoku postřikové jíchy (vápenného mléka), o hustotě 1,14 g.cm -3? Řešení: Určíme nejprve hmotnost postřikové jíchy. Objem postřikové jíchy převedeme tedy na hmotnost v kilogramech pomocí hustoty. Ta je sice uvedena v g.cm -3, ale to je totéž, jako v kg.cm -3, čili jakov kilogramech na litr. m ρ. V 1, kg postřikové jíchy Je-li koncentrace roztoku 1,2%, pak ve 100 kg roztoku musí být rozpuštěno 1,2 kg hašeného vápna: Ve 100 kg 1,2% roztoku... obsaženo 1,2 kg vápna Ve 228 kg 1,2% roztoku...x kg vápna x 228 1, , ,736 kg vápna Ve 200 litrech postřikové jíchy je obsaženo 2,736 kg hašeného vápna. Ředění roztoků Koncentrované roztoky ředíme na požadovanou koncentraci buď méně koncentrovaným roztokem, nebo čistým rozpouštědle, zpravidla vodou. Pro výpočet využíváme křížové pravidlo: požadovanou koncentraci napíšeme doprostřed kříže, v levé části kříže zapíšeme koncentrace výchozích roztoků; je.li jedním z nich čisté rozpouštědlo (voda), píšeme koncentraci 0%, vypočteme rozdíl mezi údajem v levé části kříže a uprostřed kříže; výsledek, uvedený v absolutní hodnotě (čili kladný), zapíšeme do pravé části kříže, vodorovně potom v řádku přečteme, kolik hmotnostních jednotek (gramů, popř. u objemových procent mililitrů) příslušného roztoku použijeme pro smísení. Nyní známe základní poměr, v němž musíme smísit výchozí roztoky na požadovaný roztok; zbývá přepočítat množství výchozích roztoků tak, abychom získali potřebné množství požadovaného roztoku. a) Jaké množství 42% roztoku a 7% roztoku NaCl je třeba smísit, abychom získali 230 g 15% roztoku NaCl? Řešení: Chceme připravit 15%ní roztok: 15%

8 Výchozí koncentrace jsou 42% a 7%: 42% 15% 7% Rozdíl napíšeme vpravo dolů, rozdíl , v absolutní hodnotě +8, napíšeme vpravo nahoru: 42% 8 15% 7% 27 Vidíme, že je třeba smísit 8 g 42% roztoku a 27 g 7% roztoku; tím získáme celkem 35 g 15%ního roztoku: 42% 8g 42%ního roztoku 15% 7% 27g 7%ního roztoku 35g 15%ního roztoku Jelikož však chceme získat 230 g 15%ního roztoku, budeme muset vzít jednotlivých složek více, avšak zachovat poměr jejich mísení. Stačí si vypočítat, jaké množství jednoho z dílčích roztoků, např. 42%ního, musíme vzít: 8 g 42%ního roztoku... k přípravě 35 g 15%ního roztoku x g 42%ního roztoku... k přípravě 230 g 15%ního roztoku x ,57 g 42%ního roztoku Množství druhého, 7%ního roztoku, představuje rozdíl do celkového množství 230 gramů: 230g 52,57g 177,43 g 7%ního roztoku K přípravě 230 gramů 15%ního roztoku potřebujeme smísit 52,57 g 42%ního roztoku a 177,43 g 7%ního roztoku.

9 b) Jaké množství 37% roztoku kyseliny chlorovodíkové je potřeba k přípravě 826 gramů 17% roztoku HCl (ředíme vodou)? Řešení: Jelikož ředíme vodou, dosadíme do schématu křížového pravidla za jednu z výchozích koncentrací 0%: 37% 17g 37%ního roztoku 17% 0% 20g 20 ml vody 37g 17%ního roztoku Nyní vypočítáme, kolik 37% HCL potřebujeme, abychom získali 826 g 17% roztoku: 17 g 37%ního roztoku... k přípravě 37 g 17%ního roztoku x g 37%ního roztoku... k přípravě 826 g 17%ního roztoku x ,51 g 37%ního roztoku HCl Potřebné množství vody: 826g 379,51g 446,49 g vody, tj. 446,49 ml vody Požadovaný roztok připravíme smísením 446,49 ml vody a 379,51 g koncentrované, 37% HCl. Při ředění kyselin přidáváme zásadně kyselinu pozvolna do odměřeného množství vody, nikdy ne vodu do kyseliny! c) Kolik ml roztoku koncentrované, 96% kyseliny sírové o hustotě 1,835 g.cm -3 je třeba odměřit pro přípravu 417 g 28% roztoku kyseliny sírové? Řešení: Dosazením do schématu křížového pravidla nejprve vypočítáme, kolik gramů koncentrované H 2 SO 4 potřebujeme pro přípravu jejího zředěného roztoku: 96% 28g 96%ního roztoku 28% 0% 68g 68 ml vody 96g 28%ního roztoku H 2 SO 4 Vypočítáme, kolik gramů koncentrované kyseliny sírové potřebujeme pro přípravu 417 g jejího 28% roztoku:

10 28 g 96%ního roztoku... k přípravě 96 g 28%ního roztoku x g 96%ního roztoku... k přípravě 417 g 28%ního roztoku x ,625 g 96%ního roztoku H 2 SO 4 Potřebné množství vody: 417g 121,625g 295,375 g vody, tj. 295,375 ml vody Abychom koncentrovanou kyselinu nemuseli odvažovat (je to nepohodlné), přepočítáme její hmotnost na objem pomocí hustoty: m 121,625 V 66,28 cm 3 66,28 ml 96% H 2 SO 4 ρ 1,835 Požadovaný roztok zředěné, 28% kyseliny sírové připravíme tak, že do odměřeného množství 295,375 ml vody pozvolna a za stálého míchání přidáváme 86,28 ml koncentrované, 96% kyseliny sírové. Mísení roztoků Složení výslednéhoroztoku, který vznikne smísením dvou či více dílčích roztoků, vypočítáme podle směšovacího pravidla. Definice: Součet součinů hmotností a koncentrací dílčích roztoků se rovná součinu výsledné koncentrace a hmotnosti soustavy. m 1, m 2...hmotnosti roztoků w, w 1, w 2...koncentrace roztoků (m 1. w 1 ) + (m 2. w 2 ) w. (m 1 + m 2 ) a) Kolikaprocentní roztok sirupu vznikne smísením 425 g 13% roztoku a 262 g 37% roztoku? Řešení: Dosadíme příslušné hmotnosti a koncentrace dílčích roztoků do vztahu pro směšovací pravidlo: (425g. 13%) + (262g. 37%) w. (425g + 262g) w w 22,15% w Smísením příslušných roztoků vznikne 687 gramů 22,15% roztoku sirupu. b) Kolikaprocentní roztok sirupu vznikne smísením 317 ml 36% roztoku HCl o hustotě 1,179 g.cm -3 a 523 ml 12% roztoku HCl o hustotě 1,057 g.cm -3? Řešení: Jsou zadány objemy roztoků, určených ke smísení. Do směšovacího pravidla však musíme dosadit jejich hmotnosti, které vypočítáme pomocí hustoty:

11 m 1 1,179 g.cm ml 373,743 gramů m 2 1,057 g.cm ml 552,811 gramů (373,743g. 36%) + (552,811g. 12%) w. (373,743g + 552,811g) , ,732 w. 926, ,48 926,554w 21,68% w Smísením získáme 926,554 gramů 21,68% roztoku HCl. c) Kolik gramů dusičnanu hořečnatého je třeba odvážit pro přípravu 830 ml 0,7molárního roztoku? Řešení: Příklad je zadán v molární koncentraci, proto musíme vypočítat relativní molekulovou hmotnost Mg(NO 3 ) 2, abychom věděli, kolik váží 1 mol: M(Mg(NO 3 ) 2 ) 148,325 Jelikož molarita je definována na objem1 litru, tj ml, pak v ml 1 molárního (1M) roztoku je obsaženo 148,325 gramů dusičnanu hořečnatého. My však nemáme zadán objem ml, ale 830 ml, ani 1M roztok, ale 0,7M roztok. Postupně proto přepočítáme množství Mg(NO 3 ) 2 nejprve na objem 830 ml, pak i na koncentraci 0,7 mol/l: V ml 1M roztoku...obsaženo 148,325 g dusičnanu V 830 ml 1M roztoku... obsaženo x g dusičnanu x , , ,10975 g dusičnanu V 830 ml 1M roztoku...obsaženo 123,10975 g dusičnanu V 830 ml 0,7M roztoku... obsaženo x g dusičnanu x 0,7 123, ,7. 123, ,177 g dusičnanu Pro přípravu zadaného roztoku je třeba odvážit 86,177 g dusičnanu hořečnatého; roztok připravíme tak, že odvážíme vypočtené množství dusičnanu hořečnatého, nasypeme do kádinky a doplníme destilovanou vodou na objem 830 ml.

12 d) V 1,6 l roztoku modré skalice pentahydrátu síranu měďnatého, je rozpuštěno 195 gramů látky. Jaká je molární koncentrace tohoto roztoku? Řešení: Relativní molekulová hmotnost modré skalice je: M(CuSO 4.5H 2 O) 249,685 Víme tedy, že v 1 l 1M roztoku by bylo rozpuštěno 249,685 g skalice. Máme zadán roztok skalice, kde 195 gramů látky je obsaženo v 1,6 l a potřebujeme vědět, jaké množství látky by odpovídalo objemu 1l: V 1,6 l roztoku... obsaženo 195 g skalice V 1l roztoku... obsaženo x g skalice x , ,6 121,875 g skalice Víme už, kolik skalice je v 1l zadaného roztoku. Pak: V 1 l 1M roztoku... obsaženo 249,685 g skalice V 1 l xm roztoku... obsaženo 121,875 g skalice x 121, ,685 0,488 molární roztok Zadaný roztok modré skalice má koncentraci 0,488 mol/l. 5. Výpočty z chemických rovnic Chemická rovnice je zápisem určitého chemického děje, a vyjadřuje, kolik molů určitých výchozích látek se přeměňuje na příslušný počet molů odpovídajících produktů. Při řešení příkladů postupujeme podle následujících zásad: zapíšeme chemickou rovnici děje, o kterém je řeč, rovnici vyčíslíme, tj. ke vzorcům výchozích látek a produktů napsat takové stechiometrické koeficienty, aby počet daných atomů na levé straně rovnice odpovídal počtu těchto atomů na pravé straně rovnice, z rovnice vybrat jen ty položky, kterých se týká zadání příkladu. a) Kolik gramů a kolik litrů vodíku je třeba k výrobě 810 gramů plynného amoniaku syntézou přímo z prvků? Řešení: Amoniak, NH 3, se podle zadání vyrábí přímou reakcí prvků, z nichž je složen, tedy H 2 a N 2 (dvouatomové molekuly tvoří všechny plyny, kromě vzácných plynů): N 2 + H 2 NH 3

13 Vpravo je lichý počet atomů vodíku (vlevo sudý), a proto musíme vzít amoniak dvakrát; tím pádem bude vpravo 6 vodíkových atomů, takže nalevo napíšeme 3 molekuly H 2 : N 2 + 3H 2 2NH 3 Údaje, které potřebujeme pro výpočet jsou tučně vysazené: zadánje amoniak a ptáme se na množství vodíku: N 2 + 3H 2 2NH 3 Vidíme, že 3 moly vodíku poskytnou 2 moly amoniaku: M(H 2 ) 2,02 M(NH 3 ) 17,04 3 moly 3. 2,02 g H 2...poskytne 2 moly 2. 17,04 g NH 3 x g H 2... poskytne 810 g NH 3 x , ,04 6, ,08 144,03 g H 2 Nyní vypočteme potřebný objem vodíku: 1 mol H 2 má objem 22,4 l: 3. 22,4 l H 2... poskytnou 2. 17,04 g NH 3 x l H 2... poskytne 810 g NH 3 x , ,04 67, , ,18 l H 2 Pro výrobu 810 g amoniaku je potřeba 144,03 gramů vodíku, což je 1 597,18 litrů vodíku. b) Kolik gramů a kolik litrů oxidu siřičitého unikne do ovzduší při spálení 42 kg uhlí, jež obsahuje 2,3% síry? Řešení: Oxid siřičitý vzniká, podle zadání, spalováním síry, která, coby příměs, tvoří 2,3% hmotnosti uhlí. Spalovat se bude tedy: 2,3% z 42 kg 0,996 kg 966 g síry Síra hoří, tj. slučuje se s kyslíkem, na oxid siřičitý: S + O 2 SO 2 Je zřejmé, že rovnici není třeba dále upravovat stechiometrickými koeficienty. Je patrné, že spálením 1 molu síry vznikne 1 mol SO 2 : A(S) 32,06 M(SO 2 ) 64,06

14 1 mol 32,06 g S... poskytne 1 mol 64,06 g SO g S... poskytne x g SO 2 x ,06 32, ,06 32, ,19 g SO 2 Nyní vypočteme potřebný vzniklého SO 2 ; jeho 1 mol má objem 22,4 l: x ,4 32, ,06 32,06 674,93 l SO 2 Spálením 42 kg uhlí, které obsahuje 2,3% síry, unikne do ovzduší 1 930,19 g SO 2, který má objem 674,93 litrů. c) Reakcí amoniaku s kyslíkem vzniká oxid dusnatý a voda. Vypočítejte, kolik molů kyslíku je třeba k přípravě 44,8 litrů oxidu dusnatého. Řešení: Sestavíme chemickou rovnici a vyčíslíme ji: 4NH 3 + 5O 2 4 NO + 6H 2 O Z rovnice vyplývá, že 5 molů kyslíku dává vzniknout 4 molům oxidu dusnatého. Počet molů NO přepočítáme na jeho odpovídající objem (v litrech za normálních podmínek) V 4. 22,4 89,6 (litrů NO) Pomocí úměry pak vypočteme počet molů O 2 potřebný ke vzniku daného objemu oxidu dusnatého 89,6 litrů NO... 5 molů O 2 44,8 litrů NO... x molů O 2 x 44,8 5 89, ,8 89,6 2,5 mol O 2 K přípravě 44,8 litrů oxidu dusnatého je třeba 2,5 molu O 2. d) Jaké množství hydroxidu sodného bylo ve vzorku, jestliže se k jeho neutralizaci spotřebovalo 87 ml 0,2 molárního roztoku H 2 SO 4? Řešení: Jde o neutralizaci, tedy obecně reakci kyseliny se zásadou, jejímiž produkty jsou sůl a voda. Tyto reakce se provádějí jako titrace, to znamená, že ke vzorku hydroxidu (který je pochopitelně rozpuštěn), se z byrety pozvolna přikapává roztok kyseliny o známé koncentraci (tzv. odměrný roztok). Reakce probíhá až do ekvivalenčního bodu, kdy je

15 právě všechen hydroxid zneutralizován kyselinou; tento bod stanovujeme změnou zbarvení indikátoru (např. fenolftaleinu). Napíšeme tedy neutralizační reakci: NaOH + H 2 SO 4 H 2 O + Na 2 SO 4 Po vyčíslení: 2NaOH + H 2 SO 4 2H 2 O + Na 2 SO 4 Vidíme, že 2 moly hydroxidu jsou neutralizovány jedním molem kyseliny sírové: M(NaOH) 40 M(H 2 SO 4 ) 98,08 2 mol g NaOH...zneutralizuje 1 mol 98,08 g H 2 SO 4 Pro vyřešení úlohy nyní potřebujeme vědět, kolik gramů kyseliny sírové je obsaženo v 87 ml 0,2M roztoku, který byl spotřebován při reakci. V ml 1M roztoku... obsažen 1 mol 98,08 g H 2 SO 4 V 87 ml 1M roztoku... obsaženo x g H 2 SO 4 Příklady k procvičování: 1. Reakcí oxidu rtuťnatého s chlórem vzniká oxid xhlórný a chlorid rtuťný. Vypočítejte látkové množství chlóru pro přípravu 2 molů oxidu chlorného. [4 moly] 2. Reakcí hydroxidu vápenatého s kyselinou dusičnou vzniká dusičnan vápenatý. Vypočítejte hmotnost kyseliny dusičné o hmotnostním zlomku w 0,6 potřebného k neutralizaci 0,5 molu hydroxidu vápenatého. [105 g] 3. Reakcí oxidu měďnatého s kyselinou sírovou vzniká pentahydrát síranu měďnatého. Vypočtěte, kolik gramů oxidu měďnatého z původních 20 g této sloučeniny bude v reakci spotřebováno, je-li k dispozici 21 g kyseliny sírové? Kolik gramů pentahydrátu síranu měďnatého vnikne? [53,36 g] 4. Reakcí hydroxidu barnatého s oxidem uhličitým vzniká uhličitan barnatý. Vypočtěte hmotnost oxidu uhličitého v gramech potřebnou pro přípravu 1 gramu uhličitanu barnatého. [0,223 g] 5. Reakcí chlornanu vápenatého s ykselinou chlorovodíkovou se uvolňuje chlór. Vypočítejte hmotnost chlornanu vápenatého, potřebného k uvolnění 3 molů plynného chlóru Cl 2. [213 g] 6. Sulfan (sirovodík) reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu siřičitého a vody. Vypočítejte objem kyslíku v litrech potřebný ke spálení 0,5 molu sulfanu. [16,8 l] 7. Reakcí sodíku s vodou se uvolňuje plynný vodík H 2. Jaké množství vodíku (v litrech) lze připravit z 5 gramů sodíku. [2,43 litru]

16 x 87 98, , ,53296 g H 2 SO 4 V 87 ml 1M roztoku H 2 SO 4... obsaženo 8,53296 g H 2 SO 4 V 87 ml 0,2M roztoku... obsaženo x g H 2 SO 4 x 0,2 8, ,2. 8, , g H 2 SO 4 Víme už, jaké množství kyseliny bylo použito pro reakci, takže můžeme vypočítat počet gramů NaOH, přítomného ve vzorku: g NaOH...zneutralizuje 98,08g H 2 SO 4 x g NaOH...1, g H 2 SO 4 x 1, , , ,08 1,392 g NaOH Ve vzorku bylo obsaženo 1,392 g hydroxidu sodného.

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Agrochemie - cvičení 05

Agrochemie - cvičení 05 Agrochemie - cvičení 05 Hmotnostní zlomky a procenta Relativní atomová hmotnost (Ar) bezrozměrná veličina veličina Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti Relativní

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) 1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Základní chemické výpočty I

Základní chemické výpočty I Základní chemické výpočty I Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Relativní

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve 2

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Vypočtěte, kolikaprocentní roztok hydroxidu sodného vznikne přidáním 700 g vody do 2,2 kg 80%ního roztoku hydroxidu.

Vypočtěte, kolikaprocentní roztok hydroxidu sodného vznikne přidáním 700 g vody do 2,2 kg 80%ního roztoku hydroxidu. Kolik g bromidu sodného potřebujeme na přípravu pěti litrů roztoku této látky o molární koncentraci 0,20 mol/l? Ar: Na 23; Br 80 NaBr; V = 5 l; c = 0,20 mol/l c = n/v n = m/m c = m / (M. V).m = c M V MNaBr

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPO C TY I Tomáš Kuc era & Karel Kotaška tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Chemické výpočty. 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová

Chemické výpočty. 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová Chemické výpočty 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová hmotnost značka: m jednotka: kg 1 kg = 10 3 g = 10 6 mg (mili) = 10 9 µg (mikro)= 10 12 ng (nano) hmotnosti atomů velmi malé př. m(h) = 1,67.10

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY V reakční kinetice jsme si ukázali, že zvratné reakce jsou charakterizovány tím, že probíhají současně oběma směry, tj. od výchozích látek k produktům

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace osmolarita, osmotický tlak ředění roztoků převody jednotek předpona označení řád giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10

Více

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Ch - Chemické reakce a jejich zápis Ch - Chemické reakce a jejich zápis Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k objemu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní chemické pojmy a zákony

Základní chemické pojmy a zákony Základní chemické pojmy a zákony LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Relativní atomová (molekulová) hmotnost A r (M r ) M r číslo udávající, kolikrát je hmotnost daného atomu (molekuly) větší

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou?

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou? Hmotnosti atomů a molekul, látkové množství - 1. ročník 1. Vypočítej skutečnou hmotnost jednoho atomu železa. 2. Vypočítej látkové množství a) S v 80 g síry, b) S 8 v 80 g síry, c) H 2 S v 70 g sulfanu.

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Výpočty z chemických rovnic 1

Výpočty z chemických rovnic 1 Výpočty z chemických rovnic 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výpočty hmotností a objemů Chemické rovnice

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k obejmu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky  1. základní PŘEVODY JEDNOTEK jednotky 1. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická teplota T kelvin K Látkové množství n mol mol Elektrický proud

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak AGENDA převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak PŘEVODY JEDNOTEK jednotky I. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická

Více

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY autoři, obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Kluci z chemického kroužku chystají ke dni otevřených dveří balón, který má obsah 10 litrů. Potřebují jej naplnit vodíkem, který

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2 10.výpočty z rovnic praktické provádění výpočtů z rovnic K výpočtu chemických rovnic je důležité si shrnout tyto poznatky: Potřebujem znát vyjadřování koncentrací, objemový zlomek, molární zlomek, molární

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Obsah Chemická reakce... 2 PL:

Obsah Chemická reakce... 2 PL: Obsah Chemická reakce... 2 PL: Vyčíslení chemické rovnice - řešení... 3 Tepelný průběh chemické reakce... 4 Rychlost chemických reakcí... 4 Rozdělení chemických reakcí... 4 1 Chemická reakce děj, při němž

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J.

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J. Kontakty a materiály J. Šedlbauer e-mail: josef.sedlbauer@tul.cz tel.: 48-535-3375 informace a materiály k Obecné chemii: www.fp.tul.cz/kch/sedlbauer (odkaz na předmět) konzultace: úterý odpoledne nebo

Více

Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010

Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 1 * Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 2 1. seminář LC Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 3 Mol : jednotka látkového množství (látkové množství je veličina úměrná počtu látkových částic) 4 Mol : jednotka

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 49. ročník 2012/2013 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ Úloha 1 Titrační

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie.

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie. Slovní úlohy - řešené úlohy Úměra, poměr Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie. Každý rozměr zvětšíme tak, že jeho

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25. Obsah Obecná chemie II. 1. Látkové množství Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11 2. Směsi Rozdělení směsí 16 Separační metody 20 3. Chemické výpočty Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25 Koncentrace

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ Datum (období) tvorby: 28. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední koise Cheické olypiády 47. ročník 010/011 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Řešení okresního kola ChO kat. D 010/011 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Palivo budoucnosti 5 bodů 1.

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více

NEUTRALIZACE. (18,39 ml)

NEUTRALIZACE. (18,39 ml) NEUTRALIZACE 1. Vypočtěte hmotnostní koncentraci roztoku H 2 SO 4, bylo-li při titraci 25 ml spotřebováno 17,45 ml odměrného roztoku NaOH o koncentraci c(naoh) = 0,5014 mol/l. M (H 2 SO 4 ) = 98,08 g/mol

Více

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 CHEMICKÉ VÝPOČTY Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 12 6 C Značí se M r Vypočítá se jako součet relativních atomových hmotností

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více