Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět Odborný výcvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět Odborný výcvik"

Transkript

1 Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.16/ Automatizace názorně Produkt č.7 Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět Odborný výcvik Kolektiv autorů 2014

2 Obsah 1. Úvod Rozdělení snímaných veličin Rozdělení snímačů podle Vlastnosti a parametry Fyzikální jevy použité u čidel a snímačů na bázi křemíku Fyzikální jevy využívané v senzorice Fotorezistor v soumrakovém spínači Úvod Kusovník součástek Návrh desky plošných spojů Technologický postup zhotovení výrobku Kapacitní senzor Úvod Schéma Seznam součástek Varianta rozložení součástek Deska oboustranného plošného spoje (pro výše navržené rozložení součástek) Dotykový senzor Popis Schéma Seznam součástek Varianta rozložení součástek Deska oboustranného plošného spoje (pro výše navržené rozložení součástek) Termistor senzor regulátoru Úvod Schéma Seznam součástek Varianta rozložení součástek Deska jednostranného plošného spoje (pro výše navržené rozložení součástek) Popis mechanických a montážních prací Oživení Pyroelektrický snímač pohybu Popis Infračervené pohybové čidlo LX 14 v silnoproudém zapojení Str. 2

3 6.3 Zadání Schéma Praktické provedení na panelu DIAMETRAL Závěr Seznam použité literatury: Zpracoval kolektiv autorů SŠ TEGA Blansko Str. 3

4 1. Úvod Čidlo (senzor, detektor, receptor) je převodníkem jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování signálu) je to člen pro sběr informací. V praxi existuje mnoho hledisek pro dělení senzorů do skupin a kategorií. Nejčastěji používané odpovídá skutečnosti, kdy senzor považujeme za prvek převádějící vstupní podnět-snímanou nebo měřenou veličinu na výstupní naměřenou veličinu a posílanou k dalšímu zpracování do automatizačního obvodu. 1.1 Rozdělení snímaných veličin Typ veličiny Elektrické Skupina veličin Napětí, proud, odpor, kapacita, indukčnost,... Magnetické Indukce, intenzita, magnetický tok, magnetický odpor,... Mechanické Délka, dráha, rychlost, zrychlení, hmotnost, síla, mechanické napětí, otáčky, výška hladiny,... Optické Zářivá energie, intenzita, jas,... Tepelné Teplo, teplota, tepelný tok, tepelný odpor, tepelná kapacita, Pneu hydraulické tlak, tlaková diference, prùtok,... Akustické hlučnost, akustický tlak, akustický odpor,... Nukleární intenzita záření,... Chemické koncentrace, ph,... Biologické Energetický obsah, teplota, mozková aktivita 1.2 Rozdělení snímačů podle principu funkce aktivní (generátorové) pasivní (parametrické) fyzikálních jevů fyzikálně chemické termoelektrické magnetoelektrické piezoelektrické radiační, vstupní veličiny elektrické, magnetické, mechanické, termické, optické, akustické, hydraulické, jaderné, chemické, biologické,.. styku s měřeným objektem bezdotykové (proximitní) dotykové ( kontakní nitrotělní (invazní tvaru výstupního signálu analogový (spojitý) digitální (číslicový, diskrétní) periodický (kmitočtový) Str. 4

5 1.3 Vlastnosti a parametry Statická charakteristika popisuje chování v ustáleném stavu. Dynamická charakteristika popisuje chování při rychlých změnách měřené veličiny. Linearita je odchylka skutečné charakteristiky od ideální (přímkové). Přesnost vlastnost charakterizující přesnost konverze snímaného signálu. 1.4 Fyzikální jevy použité u čidel a snímačů na bázi křemíku Neelektrický signál Fyzikální jev Realizace mechanický Piezoelektrický jev piezorezistor,... tepelný SEEBECKÙV jev termorezistor, termoelektrický článek zářivý fotoefekt fotorezistor, fotodioda,... magnetický Hallův jev, Gaussův jev magnetorezistor, magnetotranzistor chemický Galvanoelektrický jev ISFET k měření koncentrace 1.5 Fyzikální jevy využívané v senzorice Termoelektrické jevy teplotní závislost odporu polovodiče teplotní závislost PN přechodu v propustném směru teplotní závislost odporu tenkých vrstev pyroelektrický jev termoelektrický jev bolometrický jev Piezoelektrické jevy piezoodporový jev piezoelektrický jev akustickoelektrický jev Magnetoelektrické jevy Hallův jev magnetoodporový jev magnetodiodový jev magnetotranzistorový jev nábojový doménový jev Str. 5

6 Radiační jevy neionizující elektromagnetické záření fotovodivost fotonapěťový jev laterární fotojev obrazové snímání s prvky CCD ( s přenosem el. náboje) Fyzikálně chemické jevy adsorpce vyvolané generací elektrochemického potenciálu sorpce vyvolaná změnou výstupní práce sorpce vyvolaná změnou vlastností dielektrik Mechanické jevy mechanická deformace (tenzometry) vibrační rezonance (akcelerometry) V současné době se již využívají snímače 3. generace, vyvinuté na aktuální technologické úrovni mikroelektroniky. 2. Fotorezistor v soumrakovém spínači 2.1 Úvod Spínač pracuje na principu Schmittova klopného obvodu. Jako světelné čidlo je použit fotorezistor, který je součástí napěťového děliče v bázi tranzistoru T1. Zde je rovněž zařazen integrační člen R2, C1, který zpožďuje o několik sekund překlopení obvodu při náhlé změně osvětlení. Tranzistory T1 a T2 tvoří klopný obvod, který je ovládán změnou napětí na bázi T1. Po setmění se zvětší odpor fotorezistoru LDR, T1 se uzavře a T2 otevře. Zvětšováním úbytku napětí na rezistoru R4, který je společný pro oba tranzistory, se celý proces lavinovitě urychlí, takže zavření T1 je skokové. Skokem se zmenší i napětí na kolektoru T2. Tento pokles otevře T3 a relé v jeho kolektoru sepne. Po rozednění se zmenší odpor LDR, na bázi T1 se zvětší napětí. T1 se otevře, T2 a T3 se zavřou, relé odpadne a odpojí spotřebič od napájecího napětí. Paralelně k cívce relé je zapojena dioda, která omezuje napěťové špičky na T3, které vznikají při zapínání a vypínání indukční zátěže. Člen R6, D1 stabilizuje napětí pro Schmidtův klopný obvod asi na 8V, aby se v případě změny napájecího napětí neposouval okamžik překlopení obvodu. Napájecí napětí obvodu může být v rozsahu asi 11 až 15V. Odběr proudu se pohybuje nejvýše okolo 50 ma. Obr. 2.1 Schéma zapojení soumrakového spínače Str. 6

7 2.2 Kusovník součástek Označení Hodnota Součástka Pouzdro Knihovna C1 470mikroF CPOL-EUE5-6 E5-6 rcl D1 1N4007 1N4007 DO41-10 diode D2 BZX85 BZX85 DO41Z10 diode K1 12V15A RAS1215 RT-N/O12A3.5 relay LDR1 VT93NN2 0207/10 rcl P1 1M R-TRIMM3339P RTRIM3339P rcl R1 3k3 R-EU_0207/ /10 rcl R2 12k R-EU_0207/ /10 rcl R3 2k2 R-EU_0207/ /10 rcl R4 150 R-EU_0207/ /10 rcl R5 3k3 R-EU_0207/ /10 rcl R6 680 R-EU_0207/ /10 rcl R7 1k8 R-EU_0207/ /10 rcl R8 330 R-EU_0207/ /10 rcl T1 BC546B BC546B TO92-EBC transistor-npn T2 BC546B BC546B TO92-EBC transistor-npn T3 BC327 BC327 TO92-EBC transistor-pnp 2.3 Návrh desky plošných spojů Obr. 2.2 DPS pohled ze strany součástek Str. 7

8 2.4 Technologický postup zhotovení výrobku Seznámení se součástkovou základnou - proveďte fyzickou kontrolu součástek. - vyhledejte potřebné informace v katalogu - hodnoty součástek změřte, vypracujte tabulku naměřených hodnot - porovnejte s katalogovými údaji - vypracujte náčrtky pouzder Popis mechanických a montážních prací Vyrobte DPS ve smyslu technologického předpisu pro výrobu DPS - DPS upravte na daný rozměr a vyvrtejte upevňovací otvory - podle zadané technologie vyvrtejte otvory pro vývodovou montáž - laminát očistěte od mechanických otřepů - zvolte technologii kreslení spojů a proveďte kresbu návrhu DPS - proveďte leptání DPS - laminát očistěte a zkontrolujte jednotlivé spoje (celistvost propojovacích cest) - zkontrolujte součástky, změřte jejich hodnoty - DPS osaďte - vhodnou technologií součástky zapájejte - výrobek očistěte od zbytků tavidla - proveďte kontrolu vyrobené DPS Oživení Použité měřící přístroje a přípravky : Metex, osciloskop, zdroj - na svorky PAD1, PAD2 připojte napájecí napětí - změřte proud odporovým děličem P1, R1 a LDR1 - proud v děliči nastavíme tak, aby při neosvětleném čidle LDR1 spínač T3 rozepnul Re K1 - čidlo osvětlete a změřte proud děličem P1,R1 a LDR1. Relé K1 bude sepnuté - případné závady odstraňte Str. 8

9 3. Kapacitní senzor 3.1 Úvod Schéma zapojení kapacitního senzoru je na obr Základem obvodu je tří tranzistorový zesilovač velkou impedancí s T1 až T3. Na vstup zesilovače je přivedeno střídavé napětí, které se indukuje do vodivé desky (snímače) o ploše asi pohlednice, přilepené např. na sklo. Tento signál je zesílen a při dostatečné úrovni sepne relé RE1. Jeho kontakty zajišťují galvanické oddělení obvodu od spínaného spotřebiče. Pro správnou funkci obvodu je ale zapotřebí propojit zem obvodu s fází síťového napětí malým kondenzátorem (asi 470pF, dimenzovaným na síťové napětí). Kapacitní senzor může být zhotoven na dvoustranné desce s plošnými spoji o rozměrech 28 x 46mm. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji je na obr. xx, obrazec desky spojů ze strany součástek (TOP) je na obr. xx. a ze strany spojů (BOTTOM) je na obr. xx. Senzor na skle připojíme k obvodu stíněným kablíkem. Pouze si musíme dát pozor při instalaci, neboť k obvodu je připojeno i síťové napětí (byť přes miniaturní kondenzátor). 3.2 Schéma Obr. 3.1 Schéma zapojení kapacitního senzoru 3.3 Seznam součástek Rezistory Kondenzátory Polovodiče Ostatní R1 R3 R2 R4 1MΩ 1MΩ 47kΩ 47kΩ C1 C2 10µF/25V 470pF D1 T1 T2 T3 D2 D3 1N4007 BC548 BC548 BC639 1N4007 1N4007 K1 K2 K3 K4 Re1 PSH02-VERT PSH02-VERT ARK210/2 PIN4-13MM RELE-EMZPA92 Str. 9

10 3.4 Varianta rozložení součástek Obr. 3.2 DPS pohled ze strany součástek 3.5 Deska oboustranného plošného spoje (pro výše navržené rozložení součástek) Obr.3.3 DPS pohled ze strany součástek Obr. 3.4 DPS pohled ze strany spojů Poznámka : Technologický postup zhotovení výrobku a popis mechanických a montážních prací viz. Fotorezistor v soumrakovém spínači. Str. 10

11 4. Dotykový senzor 4.1 Popis Ve výrobním procesu i v běžném životě potřebujeme zaznamenávat průchod součásti, ignalizovat přístup do nějakého prostoru nebo dotyk exponátu apod. Pokud se jedná o díl z kovu (je tudíž vodivý) nebo je vstupní prostor opatřen kovovou dotykovou ploškou, můžeme použít následující jednoduché zapojení. Schéma zapojení dotykového senzoru je na obr. xx. V obvodu jsou použity CMOS IO a rezistory s relativně vysokými hodnotami pro dosažení co nejnižší spotřeby obvodu. Klopný obvod IC1A MOS 4013 je zapojen jako generátor impulzů s délkou přibližně 50µs s opakovacím kmitočtem 20Hz. Výstup Q (vývod 1) je přiveden na gate tranzistoru T1, který vybíjí kondenzátor C1. Současně je výstup z IC1A přiveden na dvojici RC členů, první tvořenou R4/C3 a druhou s P1, R5/C4. Ke kondenzátoru C4 je paralelně připojena přes kondenzátor C5 kovová plocha, jejíž dotyk má být signalizován. Ta tvoří po dotyku další kapacitu, která se přičítá ke kondenzátoru C4. Obvod pracuje tak, že v klidovém stavu je trimr P1 nastaven tak, aby signál na vstupu DATA (vývod 9) IC1B předcházel hodinový impulz na vstupu 11. Pokud se dotykem zvýší kapacita, paralelně připojená k C4, signál na vstupu data se opozdí za hodinami a překlopí se výstup Q IC1B. Tím se otevře tranzistor T2, který sepne napájení připojeného piezoměniče. Ten je spolu s napájením a dotykovým kontaktem vyveden na připojovací konektor K1. Vzhledem k použitým součástkám by se spotřeba měla pohybovat okolo 10µA. Samozřejmě při aktivaci piezoměniče je spotřeba výrazně vyšší. 4.2 Schéma Obr. 4.1 Schéma zapojení dotykového senzoru 4.3 Seznam součástek Rezistory Kondenzátory Polovodiče R1 R2 R3 R4 R5 R6 P1 4,7MΩ 12kΩ 2,2MΩ 470kΩ 330kΩ 10kΩ PT6-H/250kΩ C1 C2 C3 C4 C5 C6 4,7nF 22nF 15pF 12pF 470pF 47µF/10V IC1 T1 T2 Ostatní K1 CD4013 BS170 BS170 PHDR-5 Str. 11

12 4.4 Varianta rozložení součástek Obr. 4.2 DPS - pohled ze strany součástek 4.5 Deska oboustranného plošného spoje (pro výše navržené rozložení součástek) Obr. 4.3 DPS pohled ze strany součástek Obr. 4.4 DPS pohled ze strany spojů Poznámka : Technologický postup zhotovení výrobku a popis mechanických a montážních prací viz. jako u Fotorezistor v soumrakovém spínači. Str. 12

13 5. Termistor senzor regulátoru 5.1 Úvod Termistor je součástka, která mění svůj odpor vlivem změny okolní teploty. Při zvyšování okolní teploty se odpor termistoru zmenšuje a naopak (platí pro termistor použitý v níže uvedeném zapojení). Tohoto jevu se využívá k regulaci teploty přičemž čidlo-termistor je součástí můstku. Zařízení je napájeno přímo ze sítě 230V přes kondenzátor C3, který zde slouží jako předřadný odpor. Za tímto kondenzátorem následuje diodový usměrňovač z diod D5 až D8. Zenerova dioda D4 stabilizuje napětí 24V pro napájení cívky relé RE1 a signalizační diodu LED D3. Přes omezovací rezistor R7 je napájená další Zenerova dioda D1, která stabilizuje napájecí napětí pro regulační můstek a komparátor IO1. Regulační můstek je sestaven z R1, R2, R3, potenciometru P1 a termistoru TM1. Pes snímací rezistory R4, R5 je zapojen komparátor IO1, který vyhodnocuje stav napětí na můstku. Pokud je můstek rozvážený, tak výstup komparátoru je v kladné saturaci, relé je sepnuto a topné těleso je připojeno k síti 230V. Až teplota dosáhne nastavené hodnoty, napětí na můstku se vyrovná a komparátor přejde do záporné saturace a relé odpojí topné těleso. Rezistorem R6 ve zpětné vazbě se nastavuje hystereze komparátoru. Odpor tohoto rezistoru se může pohybovat od 100kΩ do 10MΩ. Čím větší bude odpor, tím bude reakce na změnu teploty rychlejší a regulátor citlivější. Na výstup komparátoru je přes dělič R8, R9 zapojen tranzistor T1, který spíná cívku relé. Dioda D2 zapojená paralelně k cívce chrání tranzistor proti indukčním špičkám, které vznikají na cívce relé. Dioda LED D3 indikuje sepnutí relé. Požadovanou teplotu nastavujeme potenciometrem P Schéma Obr.5.1 Schéma zapojení termistoru v regulačním obvodu Str. 13

14 5.3 Seznam součástek Rezistory Kondenzátory Polovodiče R10 12kΩ R11 22kΩ/N TM1 22kΩ, termistor R1, 4, 5 10kΩ R 2, 3 8,2kΩ R6 4,7MΩ R7 3,3kΩ R8 4,7kΩ R9 1,8kΩ C1 C2 C3 Ostatní RE1 S1 22µF/50V 100µF/25V 220nF/630V S-DC24 svorka trojitá D1 12V/0,5W D2,5,6,7,8 1N4007 D3 LED, 2mA D4 24V/1,3W IO1 741 T1 BC Varianta rozložení součástek Obr. 5.2 DPS - pohled ze strany součástek Str. 14

15 5.5 Deska jednostranného plošného spoje (pro výše navržené rozložení součástek) Obr. 5.3 DPS - pohled ze strany spojů Str. 15

16 5.6 Popis mechanických a montážních prací Desku s plošnými spoji osaďte součástkami podle popisu. Při osazování dávejte pozor na polaritu a pozici osazovaných součástek. Termistor je umístěn mimo desku a je propojen obyčejnou dvoulinkou, např. 2x 0,15mm. Délku propojovací dvoulinky zvolte podle vlastní potřeby. Termistor zalepte z bezpečnostního důvodu do epoxidové pryskyřice, která zajistí kvalitní elektrickou izolaci i v kapalinách. Z bezpečnostních důvodů je také vhodné regulátor vestavět do plastové krabičky, protože celé zařízení je galvanicky spojeno se sítí a hrozí zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Hřídel potenciometru také opatřete plastovým ovládacím knoflíkem. 5.7 Oživení Před prvním připojením k síti udělejte ještě nezbytnou kontrolu zapojení, aby se vyloučila chyba zapojení. K oživení obvodu lze jako topné těleso použít obyčejnou žárovku. Termistor umístěte do blízkosti této žárovky a regulátor připojte k síti. Otočením potenciometru najděte okamžik, kdy se žárovka rozsvítí. Za určitý okamžik žárovka zhasne a to znamená, že byla dosažena nastavená teplota. Žárovka se opět rozsvítí, až teplota poklesne pod nastavenou úroveň. Tento cyklus se neustále opakuje a tak se udržuje nastavená teplota. Při nastavování požadované teploty použijte kontrolní teploměr, na němž budete vidět nastavenou teplotu. Při praktickém používání regulátoru je potřeba najít nejvhodnější prostor pro umístění termistoru v ohřívaném prostoru 6. Pyroelektrický snímač pohybu 6.1 Popis Senzor funguje na principu pyroelektrického jevu, kdy se při změnách teploty pyroelektrické materiály deformují. Změna teploty vyvolá deformaci, kdy piezoelektrický jev je příčinou indukce elektrického náboje na povrchu materiálu. Na povrch pyroelektrického materiálu je optickou soustavou promítán obraz okolí. Pokud v okolí nastane tepelná změna, např. projde člověk, je materiál změnou teploty v části povrchu deformován a je možné detekovat indukovaný náboj na jeho povrchu. Využití senzoru PIR pro detekci pohybu se stalo velice populárním v zabezpečovací technice a v aplikacích pro úsporu energie. Přestože je možné využívat i jiné typy senzorů (termistory, termočlánky), jsou senzory založené na pyroelektrickém jevu v těchto odvětvích využívány téměř výhradně pro svou jednoduchost, nízkou cenu, vysokou spolehlivost a velký dynamický rozsah možných měřených tepelných změn. Pro projekci okolí na pyroelektrický materiál se využívá plastové Fresnelovy čočky. Kromě funkce optické soustavy, kdy dokáží rozšířit zorné pole senzoru, lze tyto čočky libovolně tvarovat. Tyto rovněž chrání senzor před vlivy okolí, jako jsou vlhkost a prach. Při využití více senzorů je možné např. u stropních detektorů mít zorné pole plných 360. Zorné pole bývá často Fresnelovými čočkami děleno i v horizontálních úrovních, aby bylo možné lépe rozlišit pohyb osob od zvířat apod. Str. 16

17 6.2 Infračervené pohybové čidlo LX 14 v silnoproudém zapojení Technické parametry: Napájení: 230V-AC, 50Hz I max: 5A Zátěž: žárovka halogen trafo zářivka nekompenzovaná Detekční dosah: 2 12m Detekční úhel: 120 Doba sepnutí: 5s 10min, nastavitelná Instalační výška: 1,5 3m Citlivost: Lux, nastavitelná Nastavovací prvky: SENS dosah TIME doba sepnutrí LUX regulace citlivosti 6.3 Zadání - Prostuduj schéma zapojení - Proveď montáž komponentů na cvičném panelu - Při využití technické dokumentace proveď montáž a zapojení ovládacího obvodu - Na výstup čidla zapoj žárovkové svítidlo. - Za přítomnosti učitele odborného výcviku proveď praktické odzkoušení celého zapojení - Po odzkoušení otestuj všechny funkce a proveď nastavení tak, aby čidlo reagovalo na pohyb ve vzdálenosti 3m a doba sepnutí byla 2min 6.4 Schéma Obr. 6.1 Přehledné schéma Obr. 6.2 Schéma zapojení Str. 17

18 6.5 Praktické provedení na panelu DIAMETRAL Obr. 6.3 Realizace zapojení 7. Závěr Produkt Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět Odborný výcvik je zaměřen na vymezení pojmu a rozdělení senzorů s konkrétními aplikacemi snímačů používaných v automatizační technice. Sborník umožňuje nejen pochopit funkci vlastního snímače, ale i jeho využití v elektrotechnickém obvodu, který si žák může v rámci předmětu odborný výcvik vyrobit. Obsahuje konkrétní zapojení s technickou dokumentací, technologickým postupem nebo doporučeními. Tento metodický materiál je určen pro studijní obory elektrotechnické na úrovni 4letých i 3letých oborů. 8. Seznam použité literatury: [1] Konstrukce, kapacitní snímač [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] Regulátor s termistorem [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] Čidla a převodníky, V.Lysenko [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] Štěpán Berka a kol.- Elektrotechnická schémata a zapojení BEN technická literatura, Praha 2010 [5] Z archívu autorů Str. 18

19 Zpracoval kolektiv autorů SŠ TEGA Blansko Miroslav Opletal František Kitner Str. 19

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

14. Snímače. 14.1. Základní pojmy. 14.2. Rozdělení snímačů

14. Snímače. 14.1. Základní pojmy. 14.2. Rozdělení snímačů nímače 08 1 z 7 14. Snímače 14.1. Základní pojmy Snímače poskytují informace o řízeném stroji nebo výrobním procesu snímají určenou fyzikální veličinu a převádí ji na elektrický signál, který je pak možno

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Učební osnova předmětu Elektronika studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektronika je základním odborným předmětem a je úvodním předmětem do oblasti

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření VA charakteristik polovodičových diod ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Úkolem desky zdroje předpětí je především zajistit stálý pracovní bod elektronky, v našem případě

Více

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD ypracoval: Petr avroš (vav4) Datum Měření:.. 9 Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ A CHARAKTERISTIK POLOODIČOÝCH DIOD I. KŘEMÍKOÁ USMĚRŇOACÍ dioda propustný směr Obr. A multimetr M39 multimetr M39 omezovací

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

Vladimír Straka ELEKTRONIKA

Vladimír Straka ELEKTRONIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Vladimír Straka ELEKTRONIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 9 V ELEKTROTECHNICE Schémata Schéma = Specifický druh technického výkresu. Používá standardizovaných značek pro zobrazení základních elementů celku, které jsou definovaným způsobem propojeny

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N POLOVODIČE Vlastnosti polovodičů Polovodiče jsou materiály ze 4. skupiny Mendělejevovy tabulky. Nejznámější jsou germanium (Ge) a křemík (Si). Každý atom má 4 vazby, pomocí kterých se váže na sousední

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011

Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011 Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

Jednoduchý Mosfet. Sharkus. Návod na výrobu jednoduchého spínače s mosfetem.

Jednoduchý Mosfet. Sharkus. Návod na výrobu jednoduchého spínače s mosfetem. Jednoduchý Mosfet Sharkus Návod na výrobu jednoduchého spínače s mosfetem. Zřejmě každý majitel AEG zbraně dříve či později narazí na opálené kontakty spouště. Průvodním jevem je nespolehlivé spínání spouště,

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více