DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD."

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. Poznámka Tento dokument shrnuje řadu základních informací o uplatňování předpisů o DPH v členských státech, které předložily příslušné daňové orgány. Výlučným účelem šíření podrobných informací o vnitrostátních předpisech je vytvořit pracovní pomůcku. Tento dokument v žádném případě neodráží stanovisko Komise Evropských společenství. Rovněž jej nelze chápat jako schválení příslušných právních předpisů.

2 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH OBECNÉ INFORMACE...3 REGISTRACE ZAHRANIČNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ PRO ÚČELY DPH...3 PRAHOVÉ HODNOTY...5 USTANOVENÍ DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE ZAHRANIČNÍMI HOSPODÁŘSKÝMI SUBJEKTY, KTERÉ NEJSOU USAZENY V EU...5 USTANOVENÍ DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE ZAHRANIČNÍMI HOSPODÁŘSKÝMI SUBJEKTY, KTERÉ JSOU USAZENY V EU...6 FAKTURACE...7 PRAVIDLA FAKTURACE...7 VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR...7 OBSAH FAKTUR...8 ELEKTRONICKÁ FAKTURACE...8 UCHOVÁVÁNÍ FAKTUR...9 ZJEDNODUŠENÉ FAKTURY...10 PRAVIDELNÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ K DPH...10 SOUHRNNÁ HLÁŠENÍ...11 ELEKTRONICKÁ PŘIZNÁNÍ...12 POVINNOSTI PŘI DOVOZU...12 SPRÁVNÍ POŽADAVKY...13 NÁROK NA ODPOČET DANĚ

3 OBECNÉ INFORMACE 1. POKUD CHCE ZAHRANIČNÍ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT ZÍSKAT INFORMACE O VAŠEM SYSTÉMU DPH, NA KOHO BY SE MĚL OBRÁTIT? (ADRESA, TELEFON, FAX, ) Zahraniční subjekt může získat informace na následující adrese: Ministerstvo financí Informační kancelář Letenská Praha 1 Česká republika tel.: , fax: , JAKÁ JE ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY PŘÍSLUŠNÉHO VNITROSTÁTNÍHO SPRÁVCE DANĚ? JAKÉ INFORMACE O DPH LZE NA INTERNETOVÉ STRÁNCE NALÉZT (OBECNÉ INFORMACE, PRÁVNÍ PŘEDPISY, KONTAKTNÍ MÍSTA, DAŇOVÉ TISKOPISY, ATD.)? A V JAKÉM JAZYCE (JAKÝCH JAZYCÍCH)? Adresa webové stránky České daňové správy je Na této adrese lze získat obecné informace, úplné znění zákona o DPH, formuláře, registry, elektronická podání, informace o aplikaci DPH ve vybraných oblastech. Většina informací je k dispozici v češtině, některé obecné informace a některé formuláře jsou v angličtině, popřípadě v dvojjazyčné česko-anglické verzi. 3. KDE LZE NALÉZT VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE DPH? V JAKÉM JAZYCE (JAKÝCH JAZYCÍCH) JSOU K DISPOZICI? Pravidla pro DPH jsou stanovena v zákoně o DPH č. 235/2004 Sb. Zákon o DPH v platném znění je k dispozici na výše uvedené webové stránce v záložce legislativa, v současné době je pouze v češtině. REGISTRACE ZAHRANIČNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ PRO ÚČELY DPH 4. V JAKÝCH PŘÍPADECH JE TŘEBA SE ZAREGISTROVAT PRO ÚČELY DPH? Zahraniční hospodářský subjekt, který uskutečňuje ekonomickou činnost prostřednictvím provozovny v České republice, je povinen se registrovat k DPH ke dni vzniku této

4 provozovny. Výjimkou jsou případy, kdy prostřednictvím této provozovny uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Zahraniční hospodářský subjekt, který nemá provozovnu v České republice, je povinen se registrovat, pokud mu zde při dodání zboží, poskytnutí služeb nebo pořízení zboží z jiného členského státu vznikne povinnost odvést daň. 5. ZA JAKÝCH PODMÍNEK NENÍ REGISTRACE NEZBYTNÁ, PROTOŽE PŘÍJEMCE ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB JE POVINEN K DANI? JE ZA TĚCHTO PODMÍNEK MOŽNÉ ZAREGISTROVAT SE NA ZÁKLADĚ DOBROVOLNOSTI? Osoby povinné k dani neusazené v České republice se neregistrují k DPH, protože DPH je povinen odvést příjemce zboží nebo služeb (osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani registrovaná pro účely DPH, které jsou usazené v České republice), jedná-li se o některou z následujících transakcí: poskytnutí služeb uvedených v čl. 44 směrnice 2006/112/ES; dodání zboží s instalací nebo montáží; dodání plynu prostřednictvím distribuční soustavy nebo dodání elektřiny, poskytnutí služeb souvisejících s nemovitostí; poskytnutí přepravy osob; poskytnutí služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných služeb; poskytnutí stravovacích služeb; poskytnutí nájmu dopravního prostředku. V uvedených případech neusazená osoba uskutečňující zdanitelná plnění není oprávněna se dobrovolně registrovat k DPH. 6. NA KOHO SE MÁ ZAHRANIČNÍ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT OBRÁTIT SE ŽÁDOSTÍ O REGISTRACI PRO ÚČELY DPH? (PODROBNÉ ÚDAJE O ODBORU, VČETNĚ ADRESY, TELEFONU, FAXU A U ) Zahraniční hospodářský subjekt, který má v České republice provozovnu, podá žádost o registraci u místně příslušného správce daně v závislosti na umístění provozovny. Zahraniční hospodářský subjekt, který nemá v České republice provozovnu, kontaktuje: Finanční úřad pro Prahu 1 Štěpánská Praha 1 Tel. : , , Fax:

5 7. POPIŠTE, PROSÍM, PODROBNĚ POSTUP (VČETNĚ NEZBYTNÝCH DOKUMENTŮ) PRO PŘIDĚLENÍ IDENTIFIKAČNÍCH ČÍSEL PRO DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY, KONKRÉTNĚ PRO ZAHRANIČNÍ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY. Zahraniční hospodářský subjekt, který uskutečňuje ekonomickou činnost prostřednictvím provozovny v České republice, a je povinen se registrovat k DPH, musí podat registrační formulář místně příslušnému finančnímu úřadu podle umístění provozovny. Místně příslušný finanční úřad subjektu vydá osvědčení o registraci k DPH. Speciální identifikační číslo k DPH se v České republice nepřiděluje, pro všechny daně se používá jedno společné daňové identifikační číslo. Příslušný registrační formulář (číslo MFin 5104) je k dispozici na webové stránce České daňové správy ( Formulář je k dispozici rovněž v česko-anglické verzi. Zahraniční hospodářský subjekt, který nemá provozovnu v České republice, a vznikne mu povinnost odvést DPH, musí požádat o registraci k DPH místně příslušný finanční úřad pro Prahu 1 (viz odpověď na otázku č. 6). Příslušný registrační formulář (číslo MFin 5121) je k dispozici na webové stránce České daňové správy ( Formulář je k dispozici rovněž v česko-anglické verzi. Uvádí se v něm identifikační údaje žadatele (název, adresa, osoba oprávněná k jednání), údaje osvědčující povolení či oprávnění k podnikatelské činnosti, čísla bankovních účtů, daňová identifikační čísla přidělená pro DPH v jiných zemích a některé další údaje. PRAHOVÉ HODNOTY 8. JAKOU PRAHOVOU HODNOTU UPLATŇUJETE, POKUD JDE O PRODEJ NA DÁLKU UVNITŘ SPOLEČENSTVÍ PODLE ČLÁNKU 34 SMĚRNICE O DPH (2006/112/ES)? Prahová hodnota je CZK ( EUR). 9. JAKOU PRAHOVOU HODNOTU UPLATŇUJETE, POKUD JDE O POŘÍZENÍ ZBOŽÍ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI NEPOVINNÝMI K DANI, NEBO OSOBAMI OSVOBOZENÝMI OD DANĚ PODLE ČL. 3 ODST. 2 SMĚRNICE O DPH (2006/112/ES)? Prahová hodnota je CZK ( EUR). USTANOVENÍ DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE ZAHRANIČNÍMI HOSPODÁŘSKÝMI SUBJEKTY, KTERÉ NEJSOU USAZENY V EU 10. ZA JAKÝCH PODMÍNEK JE USTANOVENÍ DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE POVINNÉ? V České republice se ustanovení daňového zástupce nevyžaduje, zahraniční hospodářský subjekt je oprávněn dát se zastupovat. 5

6 11. JAKÝMI PODMÍNKAMI SE ŘÍDÍ USTANOVENÍ DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE? Zahraniční hospodářský subjekt je oprávněn dát se zastupovat v daňovém řízení zástupcem neomezeně nebo jen v rozsahu vymezeném plnou mocí. Rozsah zastupování se vymezuje v písemné plné moci (popřípadě ústně do protokolu u správce daně). Není-li rozsah zastupování vymezen, je plná moc pro zastupování v daňovém řízení neomezená. 12. JAKÁ JSOU PRÁVA A POVINNOSTI DAŇOVÝCH ZÁSTUPCŮ? Viz odpověď na otázku JAKÁ OPATŘENÍ MŮŽETE PŘIJMOUT V PŘÍPADĚ, ŽE HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT Z JINÉ ZEMĚ NEUSTANOVÍ DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE NA VAŠEM ÚZEMÍ? Žádné, ustanovení daňového zástupce není povinné. 14. JE NEZBYTNÁ BANKOVNÍ ZÁRUKA? USTANOVENÍ DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE ZAHRANIČNÍMI HOSPODÁŘSKÝMI SUBJEKTY, KTERÉ JSOU USAZENY V EU 15. JE MOŽNÉ USTANOVIT DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE? Ano, zahraniční hospodářský subjekt je oprávněn dát se zastupovat. 16. JAKÝMI PODMÍNKAMI SE ŘÍDÍ USTANOVENÍ DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE? Viz odpověď na otázku JAKÁ JSOU PRÁVA A POVINNOSTI DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE? Viz odpověď na otázku ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ JE POVINNÁ BANKOVNÍ ZÁRUKA? Za žádných. 6

7 FAKTURACE PRAVIDLA FAKTURACE 19. KDE JE MOŽNÉ NALÉZT PŘÍSLUŠNÁ PRAVIDLA (PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ PŘEDPISY, INSTRUKCE, POKYNY )? Příslušná pravidla lze nalézt v zákoně o DPH a na webových stránkách České daňové správy (viz odpovědi na otázky 2 a 3). VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR 20. V JAKÝCH PŘÍPADECH JE TŘEBA VYSTAVIT FAKTURU? Fakturu je nezbytné vystavit za každé zdaněné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani. Povinnost vystavit fakturu se v těchto případech vztahuje rovněž na přijetí platby, pokud vznikla povinnost odvést daň. U plnění pro osoby nepovinné k dani se povinnost vystavit fakturu dále vztahuje na případy dodání zboží v souladu s pravidly pro prodej na dálku a dodání nových dopravních prostředků do jiného členského státu. 21. JAKÁ JSOU PRAVIDLA V PŘÍPADĚ OPRAVNÝCH FAKTUR (DOBROPISY/VRUBOPISY)? Pro opravné faktury platí obdobná pravidla jako pro běžné faktury, vystavují se v případech, kdy dojde k opravě výše DPH v důsledku opravy základu daně nebo výše daně. Kromě ostatních povinných náležitostí musí navíc obsahovat vždy evidenční číslo původní faktury a vyčíslení rozdílu. 22. JAKÁ JE LHŮTA PRO VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR? Faktura musí být vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění, popřípadě od přijetí platby. 23. JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO SOUHRNNOU FAKTURACI? Souhrnná faktura může být vystavena za několik samostatných plnění pro stejnou osobu. Společné údaje pro všechna taková plnění lze uvést na souhrnné faktuře pouze jednou, samostatně pro každé plnění se musí vykazovat údaje o datu uskutečnění plnění, popřípadě přijetí platby, a údaje související s výpočtem daně. Souhrnná faktura musí být vystavena do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první plnění, popřípadě byla přijata první platba. 7

8 24. JAKÉ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA PŘÍPAD, KDY DODAVATEL OPRÁVNÍ ODBĚRATELE K VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR? Self-billing lze uplatnit za podmínky, že se osoba, která plnění uskutečňuje, písemně zaváže, že všechny takto vystavené faktury přijme. 25. EXISTUJE NĚJAKÉ ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLO VZTAHUJÍCÍ SE NA PŘENESENÍ ÚKONŮ FAKTURACE NA OSOBU, KTERÁ JE USAZENA MIMO EU? Žádná specifická pravidla neexistují. OBSAH FAKTUR 26. ZA JAKÝCH PODMÍNEK MUSÍ BÝT NA DAŇOVÉ FAKTUŘE UVEDENO ODBĚRATELOVO ČÍSLO PRO ÚČELY DPH? Identifikační číslo k DPH odběratele musí být uvedeno na faktuře vždy, s výjimkou zjednodušených daňových dokladů (viz odpověď na otázku 37). 27. JINÁ ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE K OBSAHU FAKTUR Žádná jiná zvláštní pravidla neexistují. ELEKTRONICKÁ FAKTURACE 28. POKUD JDE O FAKTURY SE ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM, POUŽÍVAJÍ SE POVINNĚ KVALIFIKOVANĚ OVĚŘENÉ PROSTŘEDKY PRO BEZPEČNÉ VYTVÁŘENÍ PODPISŮ? POKUD ANO, UVEĎTE PROSÍM PODROBNOSTI. Ano, takové faktury musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou založených na kvalifikovaném systémovém certifikátu. 29. POKUD JDE O FAKTURY POSÍLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY DAT (EDI), JE POVINNÝ DOPLŇKOVÝ SOUHRNNÝ DOKUMENT V TIŠTĚNÉ PODOBĚ? POKUD ANO, UVEĎTE PROSÍM PODROBNOSTI O JEHO OBSAHU A POSTUPU. Ne, doplňkový souhrnný dokument na papíře se nevyžaduje. 8

9 30. JSOU POVOLENY FAKTURY VYSTAVENÉ PODLE ČL. 233 ODST. 1 DRUHÉHO PODODSTAVCE SMĚRNICE O DPH ( JINÝMI ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY )? POKUD ANO, ZA JAKÝCH PODMÍNEK A S JAKÝMI FORMÁLNÍMI NÁLEŽITOSTMI? 31. JINÁ ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE K ELEKTRONICKÉ FAKTURACI Elektronickou fakturaci lze použít jen se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění. UCHOVÁVÁNÍ FAKTUR 32. JAKÁ PRAVIDLA SE VZTAHUJÍ NA MÍSTO PRO UCHOVÁVÁNÍ FAKTUR? Subjekt je oprávněn si místo uchovávání faktur zvolit. Subjekt je povinen na žádost správce daně k fakturám umožnit přístup bez zbytečného odkladu. Pokud je místo uchovávání faktur mimo území České republiky a jedná se o faktury v elektronické podobě, je subjekt povinen zajistit pro správce daně volný přístup elektronicky. 33. EXISTUJE POVINNOST PŘEDEM OZNÁMIT UCHOVÁVÁNÍ FAKTUR V JINÉ ZEMI? POKUD ANO, UPŘESNĚTE PROSÍM. Ano, v takovém případě je stanovena povinnost místo uchovávání faktur předem oznámit správci daně. 34. PO JAK DLOUHOU DOBU MUSÍ BÝT FAKTURY UCHOVÁVÁNY? Povinná lhůta pro uchovávání faktur je 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. 35. JAKÁ KONKRÉTNÍ PRAVIDLA SE VZTAHUJÍ NA PODOBU UCHOVÁVANÝCH FAKTUR A MOŽNÉ PŘEVEDENÍ NA JINOU PODOBU? Faktury mohou být převedeny z papírové do elektronické podoby a takto uchovávány, pokud metoda použitá pro převod a uchování zaručuje věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a její čitelnost a pokud jsou faktury převedené do elektronické podoby opatřeny uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou osoby odpovědné za převod. 36. JINÁ ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE K UCHOVÁVÁNÍ FAKTUR. -- 9

10 ZJEDNODUŠENÉ FAKTURY 37. ZA JAKÝCH PODMÍNEK JE POVOLENA ZJEDNODUŠENÁ FAKTURACE PODLE ČLÁNKU 238 SMĚRNICE O DPH (2006/112/ES)? A JAKÁ SE NA NI VZTAHUJÍ PRAVIDLA? Zjednodušenou fakturu lze vystavit za dodání zboží a poskytnutí služeb s platbou za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem a za služby poskytované elektronickými prostředky, jejichž poskytnutí je podmíněno zaplacením a platba je provedena bankovním převodem. Zjednodušený daňový doklad lze vystavit jen za plnění uskutečněná na území České republiky, jejichž cena včetně DPH nepřesahuje CZK. Zjednodušenou fakturu nelze vystavit v případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele. Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat: jméno, adresu a daňové identifikační číslo dodavatele; evidenční číslo daňového dokladu; rozsah a předmět plnění; datum uskutečnění plnění; sazbu daně; částku za plnění včetně daně. PRAVIDELNÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ K DPH 38. ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ JE HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT POVINEN PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH? Obecně každá osoba, která je povinna se registrovat k DPH, je povinna podávat daňová přiznání. Zahraniční hospodářský subjekt, který není usazený v České republice, je povinen podat daňové přiznání jen v případě, že mu v příslušném zdaňovacím období vznikla daňová povinnost nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. 39. V JAKÝCH INTERVALECH JE TŘEBA PODÁVAT DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ K DPH A USKUTEČŇOVAT SOUVISEJÍCÍ PLATBY? Osoby registrované k DPH musí podat přiznání k DPH a zaplatit splatnou daň do 25 dnů od konce zdaňovacího období. Zdaňovací období pro osoby usazené v České republice registrované k DPH závisí na jejich obratu: je-li obrat za předchozí kalendářní rok vyšší než 10 miliónů CZK, je zdaňovací období kalendářní měsíc, je-li obrat za předchozí kalendářní rok nižší než 10 miliónů CZK, je zdaňovací období kalendářní čtvrtletí. Pokud je však obrat za předchozí kalendářní rok nižší než 10 miliónů CZK, ale vyšší než 2 milióny CZK, může si osoba registrovaná k DPH zvolit jako zdaňovací období měsíc. Zdaňovací období pro osoby neusazené v České republice je kalendářní čtvrtletí. 10

11 40. JAKÝ JE POSTUP PRO VRÁCENÍ DANĚ PŘI NADMĚRNÉM ODPOČTU DPH UPLATNĚNÉM V PRAVIDELNÉM DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ K DPH? JAKÁ JE LHŮTA PRO VRÁCENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU DPH (POKUD JE STANOVENA)? Pokud vznikne v důsledku vyměření nadměrného odpočtu v pravidelném daňovém přiznání k DPH vratitelný přeplatek, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů, pokud činí více než 100 CZK. 41. EXISTUJE ZVLÁŠTNÍ REŽIM, POKUD JDE O PRAVIDELNÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ K DPH, PRO MENŠÍ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY A/NEBO NĚKTERÉ KATEGORIE PODNIKÁNÍ? POKUD ANO, POPIŠTE JEJ PROSÍM. 42. UPLATŇUJETE ZJEDNODUŠENÝ ZPŮSOB VÝPOČTU DAŇOVÉ POVINNOSTI? POKUD ANO, JAKÁ JSOU KRITÉRIA, JEŽ JE TŘEBA SPLNIT, NA KOHO SE VZTAHUJÍ A V ČEM ZJEDNODUŠENÍ SPOČÍVÁ? Obchodníci, kteří nakupují zboží za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu a kteří nejsou schopni doložit daň na výstupu na základě jejich denní evidence tržeb, mohou požádat příslušný finanční úřad o stanovení individuálního způsobu stanovení daňové povinnosti. SOUHRNNÁ HLÁŠENÍ 43. JE POVOLENO PODÁVÁNÍ SOUHRNNÝCH HLÁŠENÍ PO KALEDNÁŘNÍCH ČTVRTLETÍCH? POKUD ANO, JAKÁ JE PRAHOVÁ HODNOTA A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY? Souhrnné hlášení po kalendářních čtvrtletích je oprávněna podávat výhradně osoba registrovaná k DPH, která uskutečňuje pouze intrakomunitární poskytnutí služeb a jejíž zdaňovací období pro daňové přiznání k DPH je kalendářní čtvrtletí (viz odpověď na otázku 39). Pokud osoba registrovaná k DPH uskutečňuje intrakomunitární dodání zboží, je povinna podat souhrnné hlášení za kalendářní měsíc. 44. POŽADUJÍ SE NĚJAKÉ DODATEČNÉ ÚDAJE KROMĚ ÚDAJŮ STANOVENÝCH V ČLÁNKU 266 SMĚRNICE O DPH (2006/112/ES)? 45. UPLATŇUJETE ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY, POKUD JDE O SOUHRNNÁ HLÁŠENÍ, PODLE ČLÁNKU 269 SMĚRNICE O DPH (2006/112/ES)? POKUD ANO, JAKÉ JSOU ODPOVÍDAJÍCÍ PRAHOVÉ HODNOTY PRO UPLATŇOVÁNÍ TAKOVÝCH POSTUPŮ? 11

12 ELEKTRONICKÁ PŘIZNÁNÍ 46. LZE DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ K DPH PODÁVAT ELEKTRONICKY? POKUD ANO, JAKÝM ZPŮSOBEM A ZA POUŽITÍ JAKÉ TECHNOLOGIE? NA KOHO JE TŘEBA SE OBRÁTIT S ŽÁDOSTÍ O PODÁVÁNÍ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY? Přiznání k DPH lze podávat elektronicky. Existují dva způsoby elektronického předkládání přiznání - formou datové zprávy, 1) která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, a to prostřednictvím Daňového portálu České daňové správy ( nebo; 2) která je odeslána prostřednictvím datové schránky (podrobnější informace jsou k v pokynu D-331). 47. LZE ELEKTRONICKY PODÁVAT SOUHRNNÁ HLÁŠENÍ? POKUD ANO, JAKÝM ZPŮSOBEM A ZA POUŽITÍ JAKÉ TECHNOLOGIE? NA KOHO JE TŘEBA SE OBRÁTIT S ŽÁDOSTÍ O PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY? Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky (viz odpověď na otázku 46). POVINNOSTI PŘI DOVOZU 48. JAKÉ OSOBY MOHOU BÝT URČENY NEBO UZNÁNY ZA OSOBY POVINNÉ ODVÉST DPH PŘI DOVOZU PODLE ČLÁNKU 201 SMĚRNICE O DPH (2006/112/ES)? Je to vždy osoba, které je při dovozu zboží toto zboží propuštěno do celního režimu, u kterého vznikla daňová povinnost. 49. JAKÁ PRAVIDLA SE VZTAHUJÍ NA PŘIZNÁNÍ A PLATBU DPH PŘI DOVOZU? Daňová povinnost při dovozu zboží vzniká propuštěním zboží do celních režimů, které jsou dovozem zboží podle celních předpisů, Osoby povinné k dani registrované k DPH přiznávají daň při dovozu zboží ve svém daňovém přiznání k DPH (samostatně ji nehradí). U osob neregistrovaných k DPH a v některých případech i pro plátce daně (např. u nezákonného dovozu apod.) daň vyměřuje a vybírá celní úřad. Splatnost daně je dána celními předpisy. 12

13 50. UPLATŇUJETE MOŽNOST ODLOŽENÉHO ÚČTOVÁNÍ UVEDENOU V ČLÁNKU 211 SMĚRNICE O DPH (2006/112/ES)? POKUD ANO, ZA JAKÝCH PODMÍNEK? Ano, tato možnost se uplatňuje, a to pro osoby povinné k dani registrované k DPH, v jejichž prospěch je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká daňová povinnost. Tato osoba daň přiznává ve svém pravidelném daňovém přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období. SPRÁVNÍ POŽADAVKY 51. UPLATŇUJETE DAŇOVÉ PAUŠÁLY? POKUD ANO, NA KOHO SE TAKOVÝ REŽIM VZTAHUJE? 52. UPLATŇUJETE JINÉ ZJEDNODUŠENÉ SPRÁVNÍ POŽADAVKY KROMĚ JIŽ ZMÍNĚNÝCH? POKUD ANO, POPIŠTE JE PROSÍM. 53. V JAKÉM JAZYCE (JAKÝCH JAZYCÍCH) JSOU TISKOPISY (PRAVIDELNÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ K DPH A SOUHRNNÁ HLÁŠENÍ) K DISPOZICI NEBO DO JAKÉHO JAZYKA (JAKÝCH JAZYKŮ) JSOU PŘELOŽENY? Formulář daňového přiznání je dispozici v českém jazyce a ve dvojjazyčné českoanglické verzi. NÁROK NA ODPOČET DANĚ 54. NA JAKÉ KATEGORIE ZBOŽÍ A SLUŽEB SE NEVZTAHUJE NÁROK NA ODPOČET DANĚ? Nárok na odpočet daně nelze uplatnit u plnění použitých pro reprezentaci. 55. EXISTUJÍ KATEGORIE ZBOŽÍ A SLUŽEB, NA NĚŽ SE VZTAHUJE NÁROK NA KRÁCENÝ ODPOČET DANĚ? POKUD ANO, V JAKÉM PROCENTNÍM POMĚRU? Neexistují žádné speciální kategorie zboží nebo služeb, které by zakládaly pouze částečný nárok na odpočet. 13

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.10.2009 KOM(2009) 522 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD )

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Praha 29.11.2012 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zastoupená

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Ú etnictví a dan JUDr. Svatopluk Galo ík, Ing. František Louša DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7, jako svou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Paliva Větrovský s.r.o. Sídlo: Lilka 624, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram Identifikační číslo: 03605035 Daňové identifikační číslo:

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o. Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o. Obecné S těmito obchodními podmínkami se kupující seznámil před odesláním své objednávky a je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Pozor, importujete data z formuláře jiného typu EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

Novela zákona DPH k 1 4 2011. A&CE Consulting, s.r.o.

Novela zákona DPH k 1 4 2011. A&CE Consulting, s.r.o. Novela zákona DPH k 1 4 2011 A&CE Consulting, s.r.o. OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. ZMĚNY VE VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 3 3. SAZBY DANĚ... 4 4. STANOVENÍ MÍSTA PLNĚNÍ... 5 5. NÁROK NA ODPOČET DANĚ... 7 6. OPRAVA

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba).

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba). OBCHODNÍ PODMÍNKY Osoby samostatně výdělečně činné Veroniky Bryjové s provozovnou: Ǔvoz 432/ 80, 602 00 Brno-střed a sídlem: Hranická 35/9, 751 24 Přerov II - Předmostí, identifikačním číslem: 73212385

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Než začnete vyplňovat

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com

Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Plzni 0 Daňové identifikační číslo C Z

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 6 /2006 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (Úplné znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.5.2010, dodatku č. 2 ze dne 21.12.2011 a dodatku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Článek 1 - Všeobecné informace 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání webové stránky, tištěných katalogů a dalších publikací

Více

P0203.04. A1-B Informace o žadateli

P0203.04. A1-B Informace o žadateli Instruktážní list pro vyplňování "Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství" u podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER +) (nevztahuje se na Žádosti o realizaci strategie Místních akčních skupin) A1-A

Více

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel 1. Náležitosti přihlášky ke zkoušce: údaje o žadateli: - příjmení, jméno, titul; - datum narození a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel přístupu na regulovaný trh RMS a Pravidel přístupu na mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel č. OLP/1873/2015 schválená Zastupitelstvem

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Vládní návrh ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

P Ř I Z N Á N Í CHRUDIMI C Z 2 7 4 8 5 0 1 3 1 A. a ) 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 1 1 2 2 0 0 7. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6)

P Ř I Z N Á N Í CHRUDIMI C Z 2 7 4 8 5 0 1 3 1 A. a ) 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 1 1 2 2 0 0 7. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6) Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro CHRUDIMI Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo ) Daňové přiznání řádné opravné dodatečné Důvody pro podání

Více

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE

PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE Verze č. 1 Účinná ode dne zahájení činnosti centrálního depozitáře Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 1 > ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ...5 Článek

Více

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I. Daň z minerálních olejů. Plátce daně z minerálních olejů

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I. Daň z minerálních olejů. Plátce daně z minerálních olejů ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I Daň z minerálních olejů 44 Plátce daně z minerálních olejů (1) Plátci jsou také právnické osoby, které nakoupí minerální oleje do státních hmotných rezerv. 34) (2)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více