S T A N O V Y. FBC Dobruška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. FBC Dobruška"

Transkript

1 S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost. Jde o Sdružení, kterému není lhostejný osud dětí a mládeže a chce se podílet na jejím morálním, fyzickém, kulturním a společenském rozvoji, 3. Sídlem občanského sdružení FBC Dobruška je Dobruška, Družstevní 995, PSČ , 4. Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky. Do jejího postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. II. Poslání a cíle 1. Základním posláním Sdružení je: a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností, d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve Sdružení k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, f) hájit zájmy členů Sdružení, za tím účelem spolupracovat s orgány státu, územních samosprávních celků, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností. 3. Formy činnosti, které směřují ke splnění cílů, jsou zejména: a) pořádání mistrovských utkání, pořádání neligových turnajů, školení, seminářů pro členy i veřejnost, diskusí, b) spolupracovat a podílet se na sportovní činnosti ŠSK Bodlinka při ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, c) získávání dotací, grantů, darů a sponzorských příspěvků, d) spolupráce se subjekty, které sledují obdobné cíle.

2 III. Orgány Sdružení 1. Valná hromada: - Svolávání: Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok, v místě a době dle běžných zvyklostí. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů Sdružení, popř. výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. V běžném případě schůzi valné hromady svolává výkonný výbor nejpozději 5 dní před konáním schůze valné hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou ve formě SMS, ové nebo facebookové zprávy zaslané všem členům. Valnou hromadu svolává předseda Sdružení. Pozvánka musí obsahovat: a) název a sídlo Sdružení, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) heslovitý program jednání. - Působnost: a) rozhoduje o zániku Sdružení a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání, b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice Sdružení, c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov Sdružení, d) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je jednoleté, e) odvolává členy výkonného výboru a revizní komise, f) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku Sdružení, schvaluje rozpočet výkonného výboru, g) stanoví hlavní směry činnosti Sdružení pro příští období, h) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy Sdružení. - Jednání: a) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Sdružení. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak, b) v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných, c) jednání valné hromady probíhá podle programu obsaženém v pozvánce, případně doplněné postupem. Záležitost, která nebyla uvedena v programu, obsaženém v pozvánce, lze projednat jen se souhlasem valné hromady, d) zahájení valné hromady řídí předseda. Dále zvolí zapisovatele, který vyhotoví zápis z valné hromady a ověřovatele, který je zavázán po vyhotovení zápisu zkontrolovat jeho pravdivost, zabezpečit případné opravy a stvrdit ho svým podpisem, 2

3 2. Výkonný výbor: e) Zápis z valné hromady obsahuje: 1) název a sídlo Sdružení, 2) místo a dobu konání valné hromady, 3) jméno předsedajícího, ověřovatele a zapisovatele, 4) popis projednaných bodů valné hromady, 5) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, 6) obsah a námitky člena sdružení týkajících se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to dotyčný žádá. f) Mimořádná valná hromada muže nastat pokud: 1) jsou všichni členové výkonného výboru mrtví, prohlášeni za mrtvé, nezvěstní, zbaveni způsobilosti k právním úkonům nebo omezeni ve způsobilosti k právním, má právo svolat valnou hromadu alespoň 10 členů, kteří dosáhli věku 18 let. Mimořádná valná hromada svolaná z důvodu uvedené v předchozí větě se může účastnit a hlasovat na ní každý člen, který dosáhl věku 18 let. Takto svolaná schůze členů je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna alespoň jedna třetina všech řadových členů, kteří dosáhli věku 18 let. 2) je podezření, že člen výkonného výboru spáchal trestný čin v souvislosti s výkonem své funkce člena výkonného výboru, soustavně jedná proti zájmům Sdružení, přestal splňovat požadavky na funkci člena Výkonného výboru a přesto neodstoupil z funkce. - Působnost: a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, b) organizuje a řídí činnost Sdružení, c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob, d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Sdružení, e) spolupracuje se sportovními svazy, f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami, g) k zabezpečení činnosti Sdružení vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu. h) rozhoduje o přijetí člena, i) rozhoduje o vyloučení člena, j) vede seznam členů, k) poskytuje informace členům prostřednictvím: (skupina Florbal Team Dobruška), l) svolává valnou hromadu nebo mimořádnou valnou hromadu. - Složení a funkční období: a) Výkonný výbor má pět členů a to předsedu, místopředsedu, hospodáře a dva řádné členy výkonného výboru. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Za svoji činnost odpovídá výkonný výbor valné hromadě, 3

4 3. Revizní komise: b) členem výkonného výboru může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je členem sdružení a je bezúhonná, c) Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti při hlasování o platnosti usnesení výkonného výboru má rozhodující slovo předseda. a) Revizní komise je kontrolním orgánem Sdružení, který má 3 členy a který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. 4. Nejvyšším orgánem FBC Dobruška je valná hromada složená ze všech členů Sdružení. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů Sdružení, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. Hlasovací právo mají všichni členové Sdružení, kteří dosáhli věku 18 let. 5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů Sdružení v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 6. Předseda je statutárním zástupcem Sdružení, za svoji činnost je odpovědný výkonnému výboru, jehož práci předseda řídí. Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena výkonného výboru. IV. Volby a hlasování 1. Volby a hlasování se provádí zpravidla veřejně, zvednutím ruky, pokud se většina členů Valné hromady nedohodne jinak nebo není upraveno jednacím řádem Sdružení. 2. Veškeré návrhy jsou přijaty, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Sdružení. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Sdružení. V. Společné zásady členství 1. Členem Sdružení se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba bez omezení věku a místa trvalého bydliště, či trvalého pobytu, která souhlasí s posláním, cíli a stanovami Sdružení. 2. Členství v Sdružení vzniká na základě písemné přihlášky a souhlasu členů výkonného výboru. 3. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor. 4. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem. 4

5 VI. Práva a povinnosti členů 1. Základní práva řádných členů Sdružení jsou: a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci Sdružení jako celku a to za podmínek Stanov Sdružení a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v Sdružení závazně přijaty, b) účastnit se akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají, c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce v orgánech Sdružení, d) účastnit se jednání orgánů Sdružení, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování, e) volit a být volen od 18 ti let věku do všech volených orgánů Sdružení. 2. Základní povinnosti řádného člena jsou: 3. Řádné členství zaniká: a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Sdružení a základní etické a mravní normy sportovce, b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Sdružení, c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Sdružení k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno, d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v Sdružení, pokud o tom příslušný orgán Sdružení podle stanov rozhodl, e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen. a) vystoupením člena, b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor, c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor, d) úmrtím člena či zánikem Sdružení (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění). 4. Čestné členství: Výkonný výbor nebo valná může udělit čestné členství fyzické osobě, který se a) významně zasloužila o rozvoj činnosti, které jsou cílem sdružení, b) významně zasloužila o šíření dobrého jména a pověsti Sdružení, zejména na poli sportovním nebo organizačním. Udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas Čestné členství nezakládá členům povinnost platit členské příspěvky a aktivně se podílet na naplňování cílů Sdružení. 5

6 VII. Majetek Sdružení a hospodaření 1. Zdrojem majetku Sdružení jsou zejména: a) příspěvky členů Sdružení, b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností Sdružení, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která Sdružení vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti, c) příspěvky a příjmy ze sportovní, kulturní a společenské činnosti, d) příspěvky, dotace a dary od sportovních svazů, ČSTV, státu a samospráv, e) příspěvky, dotace a dary od fyzických a právnických osob a jiných organizací, f) majetek převedený do vlastnictví Sdružení členem Sdružení, g) jiné příjmy. 2. Majetek Sdružení je ve vlastnictví Sdružení jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada. 3. Sdružení spravuje majetek s péčí řádného hospodáře. Právní vztahy při hospodaření Sdružení se řídí platným právem, zejména obchodním a občanským zákoníkem. VIII. Jednání jménem Sdružení 1. Jménem Sdružení jedná předseda, který je statutárním zástupcem. Dále může za Sdružení jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou. IX. Ustanovení přechodná a závěrečná 1. V souladu s cíli své činnosti má společnost právo obracet se ve smyslu platného petičního zákona na státní orgány s peticemi. 2. Do vytvoření orgánů společnosti jedná jejich jménem přípravný výbor, který je oprávněn podat návrh na registraci společnosti. 3. Stanovy Sdružení nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky. V Dobrušce dne Za přípravný výbor FBC Dobruška: 6.. Jan Jirák, zmocněnec přípravného výboru

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s.

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. Ze dne 9.2.2012 Program: Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. 1. Schválení nových stanov (viz příloha) Stanovy byly schváleny. 2. Volba výkonného výboru, revizní komise (Roman Kovařík revizní

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Stanovy spolku. Fotbalový klub Vchynice, z.s.

Stanovy spolku. Fotbalový klub Vchynice, z.s. Stanovy spolku Fotbalový klub Vchynice, z.s. Základní ustanovení a účel spolku Smyslem a účelem založení spolku Fotbalový klub Vchynice, z.s. je především navázání na dlouholetou kulturní, sportovní a

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více