STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno"

Transkript

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od : ulice Litevská 2720, Kladno Čl. II. Statut sdružení 1) Sdružení je založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 2) Sdružení je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací sdružující členy na základě společného zájmu. 3) Sdružení je právnickou osobou. Čl. III. Cíle Sdružení 1) Cílem Sdružení je realizovat aktivity vedoucí k vytváření pozitivních a funkčních mezilidských vztahů, a to jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti. 2) Za tímto účelem Sdružení: a) iniciuje a podporuje vznik nových dobrovolnických aktivit, b) organizuje získávání, výběr, výcvik a další vzdělávání dobrovolníků, c) zajišťuje poradenství a terapii, supervize a stáže pro dobrovolníky i profesionály působící v oblasti dobrovolnictví, d) vydává účelové publikace, e) navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíly v ČR i v zahraničí a přispívá k propagaci a publicitě uvedených aktivit, f) spolupracuje s magistrátem města Kladna, státními institucemi, poskytovateli služeb a dalšími organizacemi zapojených do dobrovolnických programů. 3) Sdružení realizuje, koordinuje a podporuje vlastní dobrovolnické programy zejména v oblasti: a) sociální (např. programy pro seniory), b) sociálně zdravotní ( např. programy pro dlouhodobě hospitalizované pacienty nemocnic), c) ekologické (např. programy spolupráce při zlepšování životního prostředí regionu), d) vzdělávací a výchovné (např. přednášková činnost v oblasti dobrovolnictví), e) oblast práce s dětmi a mládeží (např. 5P) 4) Sdružení poskytuje sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě oprávnění k jejímu poskytování vzniklé rozhodnutím o registraci (a v jejím rozsahu).

2 5) Sdružení realizuje jako svou doplňkovou činnost k činnosti hlavní činnosti, pro které byly vydány Sdružení živnostenské listy. 6) Sdružení v souladu se svými cíli podporuje zájmy svých členů. Čl. IV. Členství ve Sdružení 1) Členství ve sdružení může být řádné a čestné. 2) Členem Sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Sdružení. 3) Členství ve Sdružení vzniká dnem, kdy po tříměsíční zkušební lhůtě rozhodne Rada sdružení o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. 4) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za člena Sdružení je písemné. Nepřijetí za člena Sdružení může být zamítnuto bez udání důvodu. 5) Rada sdružení může udělit čestné členství jako projev uznání a ocenění za významný podíl na rozvoji Sdružení nebo za mimořádnou činnost v souladu s cíli Sdružení. 6) Členství ve Sdružení zaniká: a) úmrtím člena, b) zrušením právnické osoby, c) vystoupením člena písemným oznámením adresovaným Radě sdružení, d) zánikem Sdružení, e) vyloučením člena Valnou hromadou. Čl. V. Práva a povinnosti členů Sdružení 1. Člen Sdružení má právo zejména: a) podílet se na činnostech Sdružení, b) být informován o činnostech Sdružení a jeho hospodaření, c) volit orgány Sdružení, d) být volen do orgánů Sdružení, e) obracet se na orgány sdružení se žádostmi, podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyřízení. 2. Člen Sdružení má povinnost zejména: a) dodržovat stanovy, řídit se interními předpisy a plnit usnesení orgánů Sdružení, b) chránit majetek Sdružení, c) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost Sdružení, d) platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou, e) jednat ve shodě s cíli Sdružení a dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Sdružení.

3 Čl. VI. Orgány Sdružení Orgány Sdružení jsou: a) Valná hromada b) Rada sdružení c) Revizní komise Čl. VII. Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. 2. Valnou hromadou tvoří všichni členové Sdružení. 3. Valnou hromadu svolává Rada sdružení zpravidla jednou ročně nebo kdykoliv na žádost nadpoloviční většiny členů Sdružení. 4. Valná hromada zejména: a) rozhoduje o změnách stanov, b) schvaluje rozpočet Sdružení, řádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu Sdružení, c) volí a odvolává členy Rady sdružení a Revizní komise, d) rozhoduje o vyloučení člena Sdružení, e) rozhoduje o zrušení Sdružení, f) rozhoduje o jmenování, odvolání a odměňování likvidátora. 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Sdružení. Čl. VIII. Rada sdružení 1. Rada sdružení je volená Valnou hromadou. 2. Rada sdružení je výkonným a statutárním orgánem Sdružení a řídí činnost Sdružení. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě. 3. Rada sdružení je oprávněná jednat jménem Sdružení navenek ve všech věcech, jménem Rady sdružení jedná předseda. 4. Členství v Radě sdružení vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. 5. Počet členů Rady sdružení určuje Valná hromada při dodržení minimálního počtu tří členů. 6. Členy Rady sdružení mohou být pouze fyzické osoby, které nebyly dosud odsouzené za úmyslný trestný čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena Rady sdružení. Členové Rady sdružení mohou být voleni pouze z řad členů Sdružení. Členové Rady sdružení mohou být voleni opakovaně. 7. Rada sdružení se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. 8. Rada sdružení zejména: a) řídí činnost Sdružení, b) svolává Valnou hromadu, c) volí ze svých členů předsedu případně místopředsedu, d) jmenuje a odvolává ředitele Sdružení, e) rozhoduje o přijetí člena Sdružní.

4 9. Rada sdružení přebírá pravomoci Valní hromady, jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada. 10. Rada sdružení je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. 11. Rozhodnutí Rady sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Rady sdružení. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhodne hlas předsedy. Zápis ze schůze Rady sdružení podepisuje předseda a jeden ze členů. 12. Členství v Radě sdružení zaniká: a) skončením funkčního období, b) smrtí člena, c) vzdáním se funkce písemným oznámením Radě sdružení, d) odvoláním Valnou hromadou. Čl. IX. Předseda 1) Předsedovi přísluší: a) jednat jménem Rady sdružení navenek ve všech věcech Sdružení, b) organizovat a řídit jednání a činnost Rady sdružení. 2) Jménem Rady sdružení se předseda podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Sdružení připojí svůj podpis. 3) Předseda může výkonem své funkce pověřit místopředsedu, pokud byl tento zvolen, popřípadě jiného pracovníka Sdružení. Rozsah jeho pravomocí je dán rozsahem jeho zmocnění. 4) Předseda může být pověřen Radou sdružení vykonávat současně i funkci ředitele Sdružení. Čl. X. Ředitel 1) Ředitel zejména: a) řídí realizaci projektů schválených Radou sdružení, b) jedná a podepisuje jménem Sdružení při realizaci projektů a vlastní činnost Sdružení, c) v rámci pracovně platných právních předpisů a stanov rozhoduje o pracovně právních záležitostech pracovníků Sdružení, včetně vzniku, změny a ukončení pracovního poměru, d) provádí další potřebná opatření k zabezpečení činnosti Sdružení v období mezi zasedáními Rady sdružení, 2) Za výkon své funkce odpovídá Radě sdružení. 3) V době nepřítomnosti zastupuje ředitele jím pověřený pracovník. Rozsah jeho pravomocí je dán rozsahem jeho zmocnění.

5 Čl. XI. Revizní komise 1) Ze svého středu si volí předsedu, který je oprávněn zúčastnit se Rady sdružení s hlasem poradním. 2) Je složena ze 3 členů. 3) Dozírá na hospodaření Sdružení a to zejména se zřetelem na dodržování obecně závazných předpisů, stanov Sdružení a ostatních vnitřních předpisů. 4) Schází se podle plánu své činnosti, nejméně 1x ročně. 5) Členství v Revizní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě sdružení. 6) Předkládá revize zprávy Radě sdružení. Čl. XII. Zásady hospodaření 1) Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. 2) Zdroj majetku jsou zejména: a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob z tuzemska i zahraničí, b) dědictví, c) výnosy majetku, d) příjmy z činností při naplánování cílů Sdružení, e) členské příspěvky, jestliže Valná hromada rozhodne o jejich vybírání, f) dotace, granty z rozpočtu státu, krajů a obcí, g) dotace, granty z programů EU, h) zisk ze živnostenského podnikání. 3) Za hospodaření Sdružení odpovídá Rada sdružení, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky. Čl. XIII. Řešení sporů Spory vyplývající z členství nebo z činnosti Sdružení řeší Rada sdružení. V případě, že ani po projednání v Radě sdružení nedojde k dohodě, rozhoduje Valná hromada. Čl. XIV. Zánik Sdružení 1. Sdružení zaniká: a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Sdružením v rozhodnutí Valné hromady, b) rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR. 2. Zaniká-li Sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Čl. XV. Závěrečná ustanovení Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou. V Kladně dne 18.května 2011

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku ZALOŽENÍ SPOLKU na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou r.č. 765120/1580 bytem Chrášťany 63 2. paní Jitkou Fukovou r.č. 755823/1593 bytem Chrášťany

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více