Zpravodaj města Cvikova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2010 města Cvikova Ročník 38 DUBEN 2010 Cena 5 Kč Konec zimy a začátek jara Vážení spoluobčané, po dlouhé zimě konečně začalo jaro. Oteplení přineslo nejen radost všem zahrádkářům a každému, kdo má rád teplejší počasí a sluníčko, ale také povinnosti při úklidu po sněhové pokrývce. Letošní zima byla pro město velice náročná finančně a po konečném vyúčtování bude jasné, kolik zbývá na opravy místních komunikací (silnice III. třídy jsou ve správě Krajské správy silnic). Určitě ale na opravy zbude málo peněz a bude nutné najít možnosti, kde ušetřit v rozpočtu města a přidat na opravy poškozených komunikací. Bude to však značně složité, protože v důsledku nižších příjmů způsobených hospodářskou krizí, je rozpočet města značně napjatý. Zároveň má město zahájené některé dotační akce, o další má zažádáno a dá se předpokládat, že v řadě případů budeme úspěšní a dotace získáme. Pro informaci uvádím alespoň některé hlavní dotační akce a podané žádosti o dotace. V lednu byla zahájena rekonstrukce bývalého hotelu Sever, která má být dokončena v první polovině roku Máme schválenou dotaci na zateplení fasády a výměnu oken MŠ Jiráskova, také je přidělena dotace na vybudování dlouho požadovaného chodníku mezi Cvikovem a Svorem na louce po pravé straně silnice I/13 z důvodu bezpečnosti chodců. Také na rekonstrukci chodníku podél silnice III. třídy v ul. Československé armády od semaforu k ul. Wolkerova je schválena dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tyto akce se s určitostí uskuteční v letošním roce. Co se týká žádostí, je požádáno o dotaci na zateplení a výměnu oken v MŠ Sídliště a hasičské zbrojnici. Dále je podaná žádost na rekonstrukci rybníku Internát (pod DPS), dotace na vybudování Cyklostezky a stezky na in-line bruslení po tělese bývalé železniční dráhy od budovy DDM Cvikováček až na konec katastru s obcí Svor a dotace na Povodňový a digitální plán města se zřízením bezdrátového veřejného rozhlasu. Snad jsem uvedl všechny větší dotační akce, je toho skutečně dost a pokud většina vyjde, zatíží také značně rozpočet města, přestože vlastní podíly na dotacích se pohybují pouze okolo cca 10-20%. Jsem však přesvědčen, je-li možné dotace pro město získat, je v zájmu města se o to pokusit. Doba dotací ze zdrojů Evropské unie se blíží ke svému závěru a potom bude těžší získávat finanční zdroje na rozvoj města. Výhodou je, že díky hospodaření města v minulých letech máme stále ještě dostatečné rezervy, které je možné na dofinancování vlastních podílů použít. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z 3. schůze Rady města Cvikov dne 9. února 2010 Účast: ze 7 členů rady, přítomno 7 38/10 Příspěvky na sport Projednala a schvaluje poskytnutí příspěvků na tyto sportovní a zájmové organizace: Fotbalový klub Cvikov ,- Kč CYKLORENOVA Cvikov ,- Kč CYKLORENOVA Cvikov POHÁR 5 000,- Kč SKST Cvikov ,- Kč Hokejový klub Cvikov ,- Kč TJ Dynamo Lindava ,- Kč Tenisový klub Cvikov ,- Kč Autokros - Jiří Svoboda, Cvikov ,- Kč Orientační běh Lucie Krafková Cvikov ,- Kč DDM atletika Janda,T.Pokorná ,- Kč DDM stol.tenis turnaje mládeže ,- Kč DDM ostatní oddíly ,- Kč DDM rybářský, informatika 6 000,- Kč Kynologický klub Cvikov ,- Kč Celkem ,- Kč (7 pro) 39/10 Schvaluje podpis smlouvy č.j. OLP0/255/2010. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Cvikov a Libereckým krajem, na pozemek Libereckého kraje p.č. 3657/1 v k.ú. Cvikov chodník, ulice Československé armády Cvikov, pro účely stavby Chodníky Cvikov, rekonstrukce chodníku. (7 pro) 40/10 Pronájem pozemků v k.ú. Lindava, nájemce Alžběta Dvořáko- (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) vá, bytem Lindava - odkládá rozhodnutí do projednání předloženého návrhu řešení v osadním výboru. (7 pro) 41/10 Souhlasí s řízením služebního automobilu pro Pavlu Kovalevovou, zaměstnance příspěvkové organizace města Městské kulturní středisko Cvikov a souhlas s užívání služebního automobilu města pro příspěvkovou organizaci. (7 pro) 42/10 Nesouhlasí s nabídkou IP Izolace Polná ve věci posouzení a vyhodnocení podmínek dodávek a podmínek sazeb distribuce elektřiny pro město. (7 pro) 43/10 Souhlasí s užitím znaku Města Cvikov pro vytvoření sběratelské kolekce znaků měst České republiky na reklamních předmětech BUTON firmou AKTIV s.r.o. Opava. (7 pro) JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace ze 4. schůze Rady města Cvikov dne 23. února 2010 Účast: ze 7 členů rady, přítomno 6 (omluven p.petržela) 44/10 Rozbor hospodaření za /2009 a) bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města a schvaluje rozdělení přebytku hospodaření do fondů příspěvkové organizace dle návrhu. (5 pro, 1 nehlasoval) Příspěvková organizace Zisk/ztráta Fond odměn Rezervní fond DDM Cvikováček , , ,25 ZŠ a MŠ Cvikov , , ,63 MŠ Jiráskova Cvikov , , ,42 MŠ Sídliště Cvikov , , ,10 ZUŠ Cvikov ,34 500, ,34 Celkem , , ,74 b) doporučuje ZM schválit finanční vypořádání ZBÚ roku 2009 dle návrhu (6 pro) bere na vědomí přehled hospodaření města za r /10 Schvaluje udělení výjimky z vyhlášky č. 6/2005 pro konání hudební produkce do hodin, pořadatel Lindavští motorkáři - p.škrabánek, Lindava, akce Velikonoční zábava v pohostinství Lindava. 46/10 Rada zrušuje usn. č. 219/09 o přidělení pronájem bytu v č.p. 187 ulice Ústavní, Cvikov II p. Žákové Ivaně (nepřijala přidělený byt). 47/10 Projednala žádost Centra pro zdravotně postižené Lib. kraje o finanční příspěvek a rozhodla, že v r neposkytne finanční příspěvek vzhledem k poskytování příspěvku místní organizaci ve Cvikově. (5 pro, 1 zdržela) 48/10 Rada schvaluje finanční příspěvek Centru odborné psychologické péče (COPP) v Novém Boru ve výši 3,- Kč / obyvatele na rok (5 pro, 1 zdržel) 49/10 Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč na Průvodce č. 64 Lužické a Žitavské hory. Pro město 20 výtisků bezplatně, prodejní cena 179,- Kč. (4 pro, 2 zdrželi) 50/10 a) Bere na vědomí informace projektanta Ing. Dostála a stavebního technika města p. Vrabce o průběhu prací na rekonstrukci hotelu Sever. b) Rada schvaluje proplacení faktur ,- Kč včetně DPH a ,- Kč včetně DPH za nutné projektové práce na vícepráce na objektu. (5 pro, 1 zdržel) 51/10 Schvaluje záměr restaurování sochy Sv. Prokopa a podání žádosti o dotaci na finanční zajištění akce. (6 pro) 52/10 Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku města pro zřízení vodovodní přípojky pro RD č.p. 206 Cvikov (současní vlastníci manž. Marek a Karin Baťkovi) (6 pro) 53/10 Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (právo provozu a údržby kanalizační přípojky a septiku) na pozemku města pro RD č.p. 243 Cvikov (současní vlastníci manž. Ladislav a Anita Koštejnovi) (6 pro) 54/10 Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (právo vstupu a vjezdu na pozemek pro údržbu, provoz a odstraňování poruch kanalizace a vodovodu) na pozemku města pro RD č.p. 365 Cvikov (současný vlastník Sylvie Falcmanová) (6 pro) 55/10 DVD o Cvikově zásady prodeje: Schvaluje prodej prodejcům za 65,- Kč za 1 ks DVD. Prodejce bude prodávat za minimální cenu 80,- Kč za 1 ks DVD. Stanovuje pro prodejce minimální odběr 20 ks DVD. (6 pro) 57/10 Schvaluje přijetí bezúplatného daru knih do fondu Městské knihovny od Martina Žáka dle soupisu. (6 pro) 58/10 Souhlasí s podnájmem bytu č. 01 v č.p. 470 ulice Martinovo údolí, Cvikov II nájemce Ing. Stanislav Kratochvíl. Podnájem do doby prodeje bytu. (6 pro) 59/10 Schvaluje přidělení pronájem bytu v č.p. 545 ulice Mánesova, Cvikov II, o velikosti 1+2, nájemce René Karásek, bytem Cvikov. (6 pro) 60/10 Souhlasí s pronájmem pozemku města a) p.p.č. 60/1 část 332 m² z celk. výměry m² k.ú. Lindava, žadatel: Alžběta Dvořáková, Lindava, účel: zahrada (ostatní plocha) za cenu: 1,50 Kč/m²/rok- doložený souhlas TJ Dynamo Lindava, p. František Holas (6 pro) b) p.p.č. 57/2 část 342 m² z celk. výměry 366 m² k.ú. Lindava (RM dne pod usn. č. 35/10 revokovala schvalující usn. ze dne č. 419/09), dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Alžběta Dvořáková, Lindava, účel: zahrada (ostatní plocha) za cenu: 1,50 Kč/m²/rok (tímto se ruší usnesení 35/10 ze dne o revokaci ) (6 pro) 61/10 Rada projednala nesouhlas nájemce pozemku Alžběty Dvořákové, bytem Lindava, se zněním nájemní smlouvy, a to čl. V s bod b) NS může zaniknout, bude-li to vyžadovat veřejný zájem a nevyhovuje žádosti o změnu nájemní smlouvy. Rada trvá na původním znění nájemní smlouvy. (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) 62/10 Rada doplňuje usnesení č. 33/10 takto: souhlasí s uložením dříví na části o výměře 24 m² p.p.č. 57/2 v k.ú. Lindava (dle zákresu) (6 pro) 63/10 Projednala žádost p. Romana Renfuse, bytem Praha, o znovu projednání jeho žádosti o prodej pozemku p.č. 25/1 o výměře 157 m² k.ú. Drnovec, který sousedí s jeho pozemky p.č. 54 a 25/2 a o pozemek se od řádně staral. Informace na ZM o žádosti p. Renfuse zastupitelstvu s tím, že rozhodnutí Zastupitesltva města č. 2-2) ze dne o prodeji pozemku je platné. (6 pro) 64/10 Souhlasí s vyvěšením záměru obce o pronájmu pozemku města na úřední desce: st.p.č. 76/1 část z celkové výměry 266 m² k.ú. Cvikov, dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: občanská vybavenost, žadatel: Vladimír Hlaváček, Nový Bor, účel: vjezd do garáže(6 pro) 65/10 Souhlasí s vyvěšením záměru obce o prodeji pozemku na úřední desce: p.p.č. 417/2 o celkové výměře 129 m² k.ú. Cvikov, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Gabriel Balázs, Cvikov, účel: zahrada. (6 pro) 66/10 Schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací města na rok 2010 dle návrhu. Nepokryté odpisy, které nejsou kryty z příspěvku zřizovatele a ani vyššími vlastními výkony, se zaúčtují jako snížení fondu reprodukce ( účet 916-fond reprodukce majetku ) do výnosů (účet 649 jiné ostatní výkony ) podle ČSÚ 520, bod , tedy MD 916, D 649 ( výsledkové snížení finančně nepokrytého fondu reprodukce majetku ). Bude to v tomto případě náhrada nákladů, které se zaúčtovaly na účet 551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. (6 pro) JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z 5. schůze Rady města Cvikov dne 9. března 2010 Účast: ze 7 členů rady, přítomno 7 67/10 Projednala Protokoly Krajské hygienické stanice o kontrolním zjištění v Mateřské škole Jiráskova ulice č.p. 88 Cvikov I zjištěné nedostatky stav leháren, stav výtahu pro přepravu jídel. Konstatovala, že v r provedena oprava rozvodů, možnost provedení rekonstrukce nákladové plochy a výdejních prostor. Rozhodnutí na ředitelce příspěvkové organizace možnost financování z rezervního fondu MŠ a část z údržby. 68/10 Přidělení dotace na zateplení Mateřské školy Jiráskova ulice č.p. 88 Cvikov uzavření smlouvy na kompletní zajištění výběrového řízení na zhotovitele akce včetně projednání zadávací dokumentace se Státním fondem ŽP, hodnota díla včetně DPH ,-. Uzavření smlouvy: Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o Liberec. Spoluúčast města na spolufinancování akce financování z rezervy rozpočtu. 69/10 Pamětní desky v DDM - rada souhlasí nechat pro město. 70/10 Přidělení bytu 2+1 v ulici Ústavní č.p. 187 Cvikov II, žádost p. Čechové, bytem Cvikov II, Školní 363 o přidělení jako zaměstnanci školy. Rada nesouhlasí s přidělením bytu - služební byt určen pro pedagogické pracovníky školy. 71/10 Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek města p.č. 3538/1 v k.ú. Cvikov pro účely zřízení elektrické přípojky pro stodolu na p.č. 592 v k.ú. Cvikov, současný vlastník Jan Černý, Cvikov II, Palackého č.p /10 Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města p.č v k.ú. Cvikov (právo vstupu za účelem údržby kanalizační přípojky) pro vlastníka č.p. 170 Martinovo údolí Cvikov II, současný vlastník Ivan Drábek, bytem Praha. 73/10 Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města p.č. 1140/3, 1141/1 v k.ú. Cvikov (právo vstupu za účelem údržby vodovodní přípojky) pro vlastníka pozemku p.č. 1144/7 v k.ú. Cvikov, současní vlastníci Jindřich a Miloslava Potměšilovi, bytem Cvikov. 74/10 Stížnost nájemníků č.p. 538 Komenského ulice Cvikov II na provedení opravy střechy zhoršení stavu. Projednání celkové opravy střechy s nájemníky rozpočítání nákladů do odhadní ceny bytů. Nezájem o provedení. Dohodnuto s firmou Templation provedení částečné opravy, další závady nebyly hlášeny. Na základě stížnosti nájemníků bude provedena kontrola střechy a projednáno s firmou jejich odstranění. Zajistí SMC a stavební technik. 75/10 Zpracování znaleckých posudků na byty - rada doporučuje u bytů, kde je plynové a elektrické topení provedeno prokazatelně (smlouva) na náklady nájemce, že bude proveden výpočet jako s původním vybavením, tj. lokální topení uhelnými kamny. Ke změně vytápění nebude přihlíženo. 77/10 Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 1 dle návrhu. 78/10 Prodej Zpravodaje města - pro ostatní zájemce o prodej tiskoviny 4,50 Kč, prodej za minimální cenu 5,- Kč. 79/10 Na základě zápisu komise o vyhodnocení nabídek na rekonstrukci sochy Sv. Prokopa dotace 50 tis. Kč, dle provedeného nabídkového řízení vybrána firma Michael Bílek, Petrovice u Ústí nad Labem, v hodnotě díla ,- Kč včetně DPH. 83/10 Informace o projednání návrhu směny pozemků p.č. 2312/2 a 2339/2 k.ú. Cvikov mezi městem a manž. Stránskými, bytem Česká Lípa - souhlas s řešením, příprava podkladů pro schválení a uzavření smlouvy. Rada souhlasí s vyvěšením záměru směny a prodeje pozemku p.č. 2363/10 v k.ú. Cvikov na úřední desce města. 85/10 Bere na vědomí informaci komise rozvoje města ve věci stanovení cen za pronájem a užívání pozemků města stávající ceny sazebník bez navrhovaných změn. 1,50 Kč/m²/rok zahrada 1,00 Kč/m²/rok ostatní (bez oplocení pozemku ) 0,10 Kč/m²/rok sekání/spásání travního porostu (bez oplocení pozemku) 63,00 Kč/rok sklep další pronájmy a poplatky za užívání dle vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 86/10 Projednala dopis p. Romana Renfuse, bytem Praha ve věci prodeje pozemku města p.č. 25/1 k.ú. Drnovec nesouhlas s prodejem. Rada zamítá žádost p. Renfuse a konstatuje, že postup při prodeji pozemku nebyl v rozporu se zákonem a rozhodnutí zastupitelstva o prodeji je platné a není důvod k podnětu (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) na změnu usnesení zastupitelstva. 87/10 Souhlasí s vyvěšením záměru obce o pronájmu pozemků a nebytového prostoru v objektu města na úřední desce : a) pronájem společné části obytného domu č.p. 569 a 303 Cvikov II prostory v 1. PP č.p. 569 ulice Martinovo údolí, Cvikov II, výměra (prostor kotelny a prostor příslušenství kotelny) 25,44 m² a 34,13 m². účel: prostory pro provoz a obsluhu kotelny, nájemce: Služby města Cvikova b) pronájem pozemku p.p.č. 417/2 o výměře 129 m² k.ú. Cvikov dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Gabriel BALAZS, Cvikov, účel: zahrada 88/10 Souhlasí s vyvěšením záměru obce o prodeji pozemků města na úřední desce a) p.p.č. 709 o celkové výměře 234 m² k.ú. Cvikov, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Jan a Lenka DVOŘÁKOVI, Cvikov, účel: zahrada b) p.p.č. 60/7 o celkové výměře 1000 m² k.ú. Lindava dle KN: orná půda, dle ÚP: louky a pastviny, žadatel: Josef a Yvona TOMI- ŠOVI, Lindava, účel: scelení pozemků 89/10 Revokuje usnesení č. 23/10 ze dne o prodeji kotelny v č.p. 569 Martinovo údolí Cvikov II a ruší prohlášení vlastníka ve věci kotelny s tím, že nesouhlasí s prodejem technického vybavení a zařízení na vytápění a ohřev vody, které je v hospodaření s.r.o Služby města Cvikova. Rada dále projednala a - prodej č.p. 242 Lindava, nabídka prodeje přes realitní kancelář REMAX bez časového omezení - bere na vědomí počet dětí v MŠ Lindava, docházka za únor 2010 (6,95) - odkládá žádost o příspěvek na činnosti Pojízdná prodejna vyjádření Osadního výboru Trávník-Naděje JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z 6. schůze Rady města Cvikov dne 23. března 2010 Účast: ze 7 členů rady, přítomno 7 90/10 Stanovisko k opravě střechy na č.p. 538 Komenského ulice Cvikov II po provedení prohlídky bylo konstatováno: potřeba celkové opravy střechy a vzhledem k prodeji bytů rada potvrzuje předchozí stanovisko - prodejní cena bytů bude v případě realizace navýšena o výdaj na rekonstrukci střechy. (7 pro) 92/10 Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (právo vstupu a vjezdu za účelem údržby vodovodní přípojky) na pozemku města p.č. 1140/3 a 1141/1 v k.ú. Cvikov pro vlastníka pozemku p.č. 1146/2 a 12144/1 v k.ú. Cvikov, současní vlastníci Luboš a Magda Draškovičovi, bytem Cvikov. (7 pro) 95/10 Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost pojízdné prodejny Pekařství Bohemia (rozvážka pro místní části Trávník, Naděje, Lindava, Svitava). (6 pro, 1 zdržela) 96/10 Doporučuje ZM pověřit starostu města Mgr. Čeřovského zastupováním města na Valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti Teplice dne (7 pro) 98/10 Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1 tis. Kč na činnost Stanici Falco, Dolní Týnec okr. Litoměřice (péče o handicapovaná zvířata).(6 pro, 1 zdržela) 99/10 Souhlasí s užíváním znaku města Cvikov na tričkách pro atletický oddíl DDM Cvikováček Cvikov. (7 pro) 100/10 Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle návrhu - rozdělení dotace na sport, členské příspěvky města v r (7 pro) 101/10 Souhlasí s pronájmem pozemku města p.p.č k.ú. Cvikov část 739 m² z celkové výměry 3505 m², dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny, ukončení pronájmu: Petr Ježek st., NS č. 380, ke dni , nový pronájem nájemce Petr Ježek ml., účel: zahrada za cenu: 1,50 Kč/m²/rok. (7 pro) 102/10 Souhlasí s vyvěšením záměru obce o pronájmu pozemku města na úřední desce: st.p.č. 76/1 část 38 m² z celkové výměry 266 m² k.ú. Cvikov, dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: občanská vybavenost, žadatelé: Karel a Dana Čapkovi, Cvikov, účel: vjezd do garáže. (7 pro) Dále rada projednala a - bere na vědomí informaci o uzavření mateřských škol v době letních prázdnin ( na Sídlišti, v Jiráskově ul.) - bere na vědomí informaci o ukončení pronájmu nebytového prostoru restaurace v Městském klubu kultury, stávající nájemce p. Ulman, výpověď dohodou k , vyhlášení nabídky pronájmu, časově neomezená do podání žádosti a výběru vhodného nájemce - nemá námitek k uspořádání závodů pořadatele TJ Bohemia N. Bor MTB Maraton Bohemia dne , trasa na území města - bere na vědomí zápis Osadního výboru Lindava únor 2010 JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného dne 18. března 2010 v Městském klubu kultury Cvikov Účast : z 21 členů zastupitelstva 19 přítomno, 2 nepřítomni Zastupitelstvo města projednalo a 1/ Provedlo kontrolu usnesení žádná usnesení k průběžné zprávě. 2/ Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemku do majetku města a schválení uzavření smlouvy o převodu p.p.č. 651/16 o výměře 684 m² v k.ú. Cvikov, KN: ostatní plocha-ostatní komunikace; ÚP: ostatní plocha-komunikace, účel: scelení pozemků lokalita Sídliště, od: ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, cena: bezúplatný převod. (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák) 3/ Projednala návrhy č. 3/84-3/87 a schvaluje jejich zařazení 4

5 do zpracování změny č. 3 Územního plánu města. (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák) 4/ Bere na vědomí Rozbor hospodaření města za r , který bude součástí závěrečného účtu hospodaření města a schvaluje vypořádání ZBÚ za r následovně: Hospodaření města za rok 2009 skončilo schodkem ve výši ,93 Kč. Schodek rozpočtu byl financován z finančních rezerv města. Finanční vypořádání ZBÚ : ,19 Kč zůstává na základním běžném účtu 4 400,57 Kč zůstává na základním běžném účtu Státního fondu život. prostředí 570,70 Kč zůstává na základním běžném účtu SVS ,46 Kč zůstává celkem na ZBÚ Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem ( SR ): ,00 závazek - vrácení nevyčerpaných peněz do SR na sociální dávky 1 500,00 pohledávka - nárok ze SR na dofinancování voleb do Evropského parlamentu (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák) 5/ Schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/ (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák) 6/ Schvaluje odpis majetku města - osobní automobil FORMAN pořizovací cena ,-Kč, odpis likvidací a sešrotováním, včetně vyřazení z evidence motorových vozidel, v případě zájmu o odprodej vozidla - likvidace prodejem - příjem příspěvkové organizace. (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák) 7/ Bere na vědomí informaci o poskytnutí Dotace na zateplení a výměnu oken MŠ Jiráskova Cvikov, spoluúčast města ,- Kč. Financování z rezervy rozpočtu (hlasování 17 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Hokr, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák) 8/ Schvaluje zrušení předkupního práva města v kupní smlouvě o prodeji bytové jednotky č.560/ 8 v budově č.p. 560 Sídliště Cvikov II, z majetku města, současný vlastník Dita Štefaňáková, trvalý pobyt Cvikov II Sídliště 560. ((hlasování 14 pro, 2 proti p. Kořínek, p. Hanzlíček, 2 zdrželi Ing. Hokr, PhDr. Sýkorová, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák) 9/ Souhlasí s rekonstrukcí škvárového hřiště v areálu fotbalového hřiště na travnaté. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci a schvaluje podíl města ve výši 330 tis. Kč. (hlasování: 16 pro, 0 proti, 3 zdrželi Ing. Vojtěch D., Mgr. Krafková, p.kořínek, 2 nepřítomni p.tuma, p.jirák) 10/ Schvaluje výpočet ceny vytápění bytu v případech, kdy byla provedena rekonstrukce, nebo nové topení v bytu prokazatelně na vlastní náklady nájemníka, a to tak, že bude provedeno ocenění původního vytápění uhelnými kamny. (hlasování 19 pro, 2 nepřítomni p. Tuma, p.jirák) JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a 29. května 2010 v nemocnici nebo obdobném zařízení Vážení spoluobčané, jak jistě víte, letos v květnu proběhnou volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Jelikož může nastat situace, kdy někteří z nás nebudou moci volit ve svém okrsku, chtěli bychom Vás seznámit s možnostmi, které v této situaci můžete využít a jak budou volby mimo Váš volební okrsek probíhat. Při pobytu v nemocnici, sanatoriu nebo v obdobném zařízení má volič několik možností, jak postupovat, přičemž záleží do určité míry i na délce jeho hospitalizace. Při dlouhodobé hospitalizaci, kdy volič bude ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení v době voleb do Poslanecké sněmovny (28. a ), bude správa tohoto zařízení voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů. V takovém případě se hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá volební komise před hlasováním. V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet, je zřejmě nejvhodnější, aby si volič vyřídil voličský průkaz. Pokud bude volič hlasovat ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení na voličský průkaz, hlasování v těchto zařízeních zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se zařízení nachází, a to po předchozím požádání bud příslušného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny voleb příslušné okrskové komise, nejlépe prostřednictvím správy příslušného zdravotnického zařízení. Voličský průkaz odevzdá volič členům komise a po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky volič obdrží úřední obálku a hlasovací lístky. Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice, či zařízení. V tomto případě může volič požádat obecní úřad v den voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Voliči hospitalizovaní v době mezi odevzdáním údajů do zvláštního seznamu obecního úřadu (tj. od 21. května 2010 od 16.00hodin) a uzavřením stálého seznamu voličů (dva dny přede dnem voleb, tj. do 26. května 2010 do 16.00hodin), mohou hlasovat pouze na voličský průkaz. Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 26. května 2010 od 16:00hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobné zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování. 5

6 Jak získat VOLIČSKÝ PRŮKAZ? Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny 2010 ode dne a to: a ) písemným podáním opatřeným svým ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. nejpozději do ) k Městskému úřadu Cvikov evidenci obyvatel. b) osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. nejpozději do ) Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. nejdříve ) a to: a) předáním osobně voliči b) předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu c) voličský průkaz voliči zašle. Malé pozastavení Na posledním zastupitelstvu jsem se paní Sýkorové zeptal, kdo že to zvedl vstupné na loutkářské představení ve cvikovském divadélku Klubíčko. A se zlou jsem se potázal. Navršení vstupného o 50% ceny není prý nic tak hrozného a už vůbec ne, když jde jen o navýšení z 20,- Kč na 30,- Kč. Myslím, že to opravdu není tak hrozné,kdyby o tomto zdražení byly maminky a děti informovány předem. To prý není potřeba, paní knihovnice mi vysvětlila, že v obchodě nám také nehlásí, když zdraží rohlíky a přesto si je koupí a nepozastavuje se nad tím. A tady je to, co mne zaráží. Když rodiče vědí, že jejich děti jdou na divadelní představení a že to ono představení stojí 20,- Kč, dají jim do kapsičky dvacetikorunu, tím je to pro ně vyřízené. Ale ouha, dnes je to o deset korun dražší a nastává problém. Proto radím maminkám, dejte Vašim dětem příště do kapsičky 45,- Kč. Nikdo neví, koho zase napadne zvýšit vstupné o 50%. Vždyť to není žádné zdražení, jeto přeci jen o 15,- Kč. Pavel Kovalev zastupitel ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Březen ve škole Na přelomu zimy a jara jsme zažili sníh i sluníčko, páni školníci se prali se sněhem před školními budovami, ochotní hasiči a zaměstnanci odborných firem zase s tím na střechách, zatímco uvnitř se v klidu učilo. Ale nejen to, na malé škole paní učitelky se svými žáky završily oslavy Masopustu, na obou budovách proběhly soutěže v recitaci a matematice, ve florbalové lize se mužstva přiblížila k závěru turnaje, na jehož konci bude další tým nad hlavami třímat putovní pohár s vyrytými jmény historických vítězů Radost nám udělali účastníci okresních finále recitační soutěže a olympiády z českého jazyka, kteří se umístili na předních místech, stejně jako malí fotbalisté, kteří z německé Žitavy přivezli pohár za 2. místo v mezinárodním turnaji partnerských škol. V rámci péče o svěřený majetek jsme provedli opravu přístřešku nad únikovým schodištěm u školní jídelny, v mateřské škole Lindava se děti dočkaly žaluzií v prostoru určeném pro odpolední odpočinek a ve spolupráci se stavebním technikem města panem P. Vrabcem finišují i přípravy na rekonstrukci sociálních zařízení na malé škole. Byť se nejedná o akci rozsahem malou, věříme, že se ji podaří zvládnout během letních prázdnin. Na zahájení sezóny připravuje školní hřiště i správce pan R. Marciník, který uvítá sportovní aktivity nejen žáků naší školy, ale i zájemců z řad veřejnosti. Přeji hezké jarní dny využité ke sportu, vycházkám i příjemnému prožití velikonočních svátků. Petr Jonáš, ředitel školy Vítězka školního kola recitační soutěže Dominika Marie Tichá (druhá zleva) uspěla i v kole okresním a postoupila do krajského finále V rámci oslav Masopustu proběhl i očekávaný Den šílených účesů 6

7 Masopust ve škole očima dětí Pyžamový den Růžovo-modrý den Den šílených účesů 1.3. Den bílého trička a kravaty 5.3.Závěrečný masopustní průvod...pyžamový den se mi líbil. A moc se mi líbilo, když jsme přišli do třídy, všichni se smáli. Měla jsem oranžovou košilku, dudlík na krku a polštářek. Dominika Marie Tichá-3.B... všichni jsme se oblékli do pyžama, paní učitelka měla dokonce i čepeček na spaní... Nikola Malinská 3.A... byla to docela zábava vidět všechny spolužáky, paní učitelku i pana ředitele v pyžamech... Aneta Ježková 3.B...na modro-růžovém dni se mi líbilo, že i kluci byli růžoví a holky modré... Dominika Marie Tichá 3.B Potom byl den šílených účesů, ten se mi líbil ze všech nejvíc. Byl opravdu šílený...simona Kotková 3.B...všichni jsme měli bláznivé účesy - některé děti měly i nabarvené vlasy... Natálie Jakobi 3.A Další den byl dnem bílého trička a kravaty. Vzala jsem si od tatínka, co nejvíce pestrou kravatu. Některé děti měly i kravaty papírové nebo šátky. Nikola Malinská 3.A Masopust se mi celý líbil, nejvíce se mi líbilo zakončení masopustu. Po velké přestávce jsme se vydali do průvodu i přesto, že venku sněžilo. Šli jsme zazpívat "naši hymnu - Nejlepší plesy jsou maškarní" do pečovatelského domu. Babičky i dědečkové měli radost. Potom jsme šli ulicemi města a dělai hrozný rámus, aby si nás lidi všimli. Nakonec si nás všiml i pan starosta. Tereza Vodenková 3.A V rámci projektu některé třídy navštívily unikátní muzeum masek v Zákupech. Všechny děti si nejen prohlédly, ale i namalovaly masky. Tímto projektem jsme dětem chtěli připomenout staré české tradice. Kolektiv učitelek 1. stupně Recitační soutěž Ve středu 24. února proběhla na základní škole v Nerudově ulici recitační soutěž. Jako každý rok se žáci poctivě připravovali a učili pěkné básničky. Do školního kola postoupili vždy tři žáci z každé třídy.vítězové budou naši školu reprezentovat 13. března v Novém Boru.Jak tedy dopadlo soutěžení? I.kategorie 1. místo- Tereza Tumová 1.A 2. místo- Nikola Kolková 1.B 3. místo- Kateřina Kovalevová 1.B Eliška Procházková 1.B II. kategorie 1. místo Dominika Marie Tichá 3.B 2. místo- Alžběta Laurincová 3.A 3. místo- Sára Vančurová 2.A Valerie Zachariášová 3.B III. kategorie- 1. místo - Marek Přibyl 4.A 2. místo- Šimon Tichý 5.A Adriana Grančičová 4.B 3. místo- Anna Plíhalová 5.A V Novém Boru nás tedy budou reprezentovat : D.M. Tichá, A. Laurincová, M. Přibyl, Š. Tichý. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům, kteří se poctivě na soutěž připravovali. Těm, kteří pojedou do N. Boru, budeme držet palce, aby se jim vystoupení podařilo a přivezli do školy nějakou cenu /tj. postup do krajského kola/. Růžena Nováková RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA NAŠÍ ŠKOLE V úterý proběhlo na 2. stupni školní kolo v recitaci. Ve 3. kategorii (žáci 6. a 7. tříd) se soutěže zúčastnilo šest žáků. Postupujícími do okresního kola se stali: na 1. místě Markéta GROMANNOVÁ ze 7. A, ještě silně rozdováděná karnevalovým bruslením v Jonsdorfu, s básní Jiřího Žáčka - Oblázek, 2. místo obsadil mužný Josef LAMATA z 6. B. s Honzíkovou latinou od Michala Černíka. Ve 4. kategorii jednoznačně bodovali lonští vítězové 3. a 4. kategorie, letos velcí konkurenti, Michal ŠŤASTNÝ z 9. A s textem Vladimíra Vysockého - Píseň dálkaře a jako druhou postupující vybrala porota Petru ŽUCHOVOU z 8. B s básní Jiřího Dědečka - Americký film. Okresní kolo proběhne jako každý rok v DDM Smetanka v Novém Boru, tentokrát ve středu Všichni doufáme, že nenastanou žádné nečekané komplikace jako loni, kdy jsme se změnu termínu konání akce dozvěděli jako některé další školy bohužel v den soutěže, takže jsme úspěšně ostrouhali. za porotu V. Hanischová 7

8 OKRESNÍ KOLO ÚSPĚCH A POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA!!! Předem bych chtěl poděkovat organizátorkám V. Hanischové a I. Jakubové za školní kolo a přípravu žáků do této soutěže, ve které jsme byli úspěšní. Ve středu proběhlo okresní kolo v DDM Smetanka v Novém Boru, kde jsme rozhodně neudělali ostudu a naopak se nám podařilo několik velmi pěkných umístění. V nejstarší kategorii se umístil Michal Šťastný na velmi pěkném druhém místě. V kategorii žáků třetích tříd dosáhla stejného umístění D. M. Tichá ze 3.B, tímto bych chtěl poděkovat kolegyním z I. stupně za organizaci školního kola a přípravu žáků. Oba naši žáci si tímto zajistili postup do Krajského kola, které se uskuteční v Liberci. Žákům gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v Krajském kole. Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov Mgr. M. Novotný, ZŘŠ Účastníci školního kola, v pozadí Michal Šťastný druhý v okresním kole a postupující do kola Krajského Školní kolo Pythagoriády Letošní školní kolo již 33. ročníku matematické soutěže P y t h a g o r i á d a pořádaly paní učitelky M. Tučková (pro 7. ročník) a I. Knejflová (pro 6. ročník) v pondělí 22. února šestou vyučovací hodinu. Ze šestého ročníku se přihlásilo 13 odvážlivců, k vyřešení 15 úloh usedlo však o dva méně. Mezi sedmáky se našlo se zájmem o soutěž spojenou s přemýšlením, dobrou úvahou a použitím získaných vědomostí dokonce 18! J, i když z loňska někteří věděli, co na ně čeká. Již to je vítězství! Ve bylo odpískáno a ve dvou třídách prvního patra začal nesmiřitelný boj s úkoly typu: Doplň další tři čísla v řadě tvořené podle určitého pravidla: , Kolik různých prvočísel se nachází v prvočíselném rozkladu čísla 420?, Alice tvrdí, že její bratr má sestru a dva bratry. Kolik dětí je v rodině?, nebo Napiš největší trojciferné číslo, jehož ciferný součet je 7. Žáci sedmých tříd po napsání tvrdili, že to bylo strašně těžký. Posuďte sami: Po dvorku běhali psi a husy. Dohromady měli 12 hlav a 30 nohou. Kolik tam běhalo hus a kolik psů? Kofola v pohárku stojí 16 Kč. Kofola je o 15 Kč dražší než pohárek. Kolik korun stojí pohárek? Doplň znaménka početních výkonů, případně závorky tak, aby platila rovnost: = 7. Hodnocení 6. ročníku : Velice nás potěšil Radek S T Ů J ze 6.b, který se stal úspěšným řešitelem (a to před zahájením soutěže stihl navštívit stresující pracoviště - zubního lékaře) a postupuje do okresního kola. G r a t u l u j e m e! Rády bychom pochválily Aničku L Í M O V O U z téže třídy, která jako jediná vyřešila náročnou číselnou řadu (uvedenou výše). Ale ani ostatní účastníci, mezi něž patří Andrea K A M E N Í K O V Á, Martin L U P O M Ě S K Ý, David K R A U S, Daniela F U N K O V Á, Zdeňka S E I D L O V Á, Martin S A L A V E C, Diana B E R D A R O V Á, Martin T Â M a Filip V L K nás nezklamali, neboť soutěžním úkolům věnovali plné soustředění a maximální snahu vyřešit jich co nejvíce. Byli jste skvělí, díky! Hodnocení 7. ročníku : Ač se soutěže účastnil rekordní počet žáků, žádný z nich nesplnil limit správně vyřešených deseti úloh pro postup do okresního kola. Neřekly bychom, že úlohy byly náročné, spíše hodně málo nároční byli žáci při řešení k sobě, ke své soustředěnosti a snaze podat co nejlepší výkon. Škoda, že nemají cílevědomost naší reprezentantky M. Sáblíkové, která ji na OH předvedla stoprocentně. Díky, Martino!!! Pro úplnost uvádím výsledné pořadí žáků sedmého ročníku: Denis L Á Z N I Č K A, Eva V O D E N K O V Á, Lucie P R A Ž Á K O V Á, Anna S C H Ä F E R O V Á, Patrik J I N D R A, Lukáš K U D R N A, Anna F U N K O V Á, Kateřina K O T R Č O V Á, Nikola Š T U L C O V Á, Markéta G R O M A N N O V Á, Jan T O M E K, Zdeněk P Ř A S L I Č K A, Lukáš V A N C L, Martin S T E J S K A L, Zbyněk B E R K A, Jan T U R E K, Ondřej K A V A N, Kateřina H E N K E O V Á Za organizátorky: I.Knejflová a M. Tučková Vítěz Radek Stůj v kategorii žáků 6. ročníku 8

9 OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA Naše škola vyslala do Okresního kola dva žáky. Z 9.B nás reprezentoval D. Vrabec, který se na 22. místě stal úspěšným řešitelem z celkového počtu 36 úspěšných řešitelů. Z 9.A nás reprezentoval M. Machač, který dosáhl velmi pěkného umístění, kdy se dělil o místo gratulujeme, máme radost a děkujeme za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy. Vedení ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov M. Machač, který obsadil místo v okresním kole olympiády z Českého Jazyka FLORBALOVÁ LIGA ZÁKLADNÍ ČÁST Závěrečným 8. kolem byla dohrána základní část florbalové ligy. Poslední kolo přineslo tyto výsledky: Ajťáci Oceláři 6:1 ( Vrabec-3, Čuban-3 ) Slávie Ajťáci 0:5 DMX Oceláři 3:1 ( Kroutil-1, Richter-2 Petrus-1 ) Ajťáci Shadows 5:0 DMX Teknodraci 5:0 V základní části bylo odehráno celkem 36 utkání. Z těchto zápasů bylo stanoveno pořadí všech 9 týmů, které určilo čtvrtfinálové dvojice. Do závěrečného play off postoupilo těchto 8 týmů: FBC Ajťáci, Čipmanci, DMX Team, HC Oceláři Třinec, Leombergři, Shadows, Slávie, Barančové. Do závěrečných bojů nepostoupilo družstvo Teknodraků. moment z utkání ČIPMANCI SLÁVIE, v souboji zleva Jan Adlt a René Polakovič před brankářem Adamem Máslíkem FLORBALOVÁ LIGA PLAY OFF Ve čtvrtek od h byly odehrány první dva čtvrtfinálové zápasy. V prvním utkání proti sobě nastoupili týmy Shadows a DMX Team. Konečný výsledek vyzněl lépe v poměru 4:2 pro DMX Team, který tímto postupuje do semifinále. Za vítěze vstřelili branky: Richter - 3 a Lamata 1. V týmu poražených byli úspěšnými střelci Salavec a Stůj. První čtvrtfinálové utkání bylo velice vyrovnané. Ve druhém utkání porazilo družstvo Čipmanci tým Slávie 4:0, když se o branky podělili Vávra se 3 zásahy a Adlt. Další dva čtvrtfinálové zápasy byly odehrány ve čtvrtek od h v tělocvičně naší školy. Za ZŠ a MŠ B. Hynka Mgr. M. Novotný, ZŘŠ záběr z utkání SHADOWS DMX TEAM a souboj Radka Stůje vlevo a Jirky Lamaty Sálová kopaná v Zákupech Další tradiční sportovní akcí v zimním období je turnaj v sálové kopané, který se uskutečnil v Zákupech. I přesto, že se nám nepodařilo dosáhnout na příčky nejvyšší, tak bych chtěl chlapcům poděkovat za příkladnou reprezentaci školy. Družstvo se snažilo, všechny zápasy odehrálo s velkým nasazením a i mimo hru se chovalo velice ukázněně. M. Novotný foto: vzadu: Čuban, Vrána, Máslík, Lamata, Zetek, klečící: Moravec, Kutloch a ležící Malý 9

10 MKK Cvikov a Zpátky do Evropy Divadlo má svou kolébku na území starověkého Řecka. Zrodilo se ze slavnostního průvodu ulicemi Atén, koncipovaného jako představení jednoho herce, jenž zpodobňoval boha vína a oslav Dionýsa, procházel městem doprovázen mužským sborem, který reagoval na hercův monolog zpěvem. Teprve později se k jednomu herci přidal druhý, poté i třetí, čtvrtý, a představení se z aténských ulic přesunulo do amfiteátrů. Zavítáme-li do divadla dnes, čeká nás zpravidla představení, v němž vystupuje více herců, členů divadelního souboru. Divadlo má ale více podob Do Cvikova zavítalo Divadlo jednoho herce z Hradce Králové. Žáci ročníků zhlédli představení nazvané Zpátky do Evropy, které mělo připomenout velkolepě pojatou propagační jízdu poselstva krále Jiřího z Poděbrad po evropských zemích. Dovolte malé ohlédnutí za historií Český král Jiří z Poděbrad, který panoval v letech , byl nucen čelit nedobré pověsti Čechů v Evropě jako kacířského národa. Nejen to ho přimělo vyslat na unikátní cestu početnou družinu více než čtyřiceti reprezentantů naší země. Vyrazila z Prahy v listopadu 1465 a zpět se vrátila až na jaře Výpravu vedl králův švagr, pan Lev z Rožmitálu a Blatné. Cílem výpravy bylo ukázat Evropě, že Češi nejsou nebezpeční kacíři a divocí válečníci, jak se v mnoha zemích tradovalo, nýbrž národem plně civilizovaným, kulturním, nábožensky snášenlivým a toužícím po míru a spolupráci se sousedy. Jiří zároveň přišel s odvážným projektem, kterým poněkud předběhl svou dobu. Navrhoval evropským panovníkům založení jakési unie křesťanských států. Někdy je proto Jiří z Poděbrad malinko nadneseně označován za praotce myšlenky vzniku Evropské unie. To nám Čechům a naší vlasti jakožto členskému státu EU zní libozvučně a lichotivě. Ale ještě na skok do minulosti Český šlechtic a spisovatel Václav Šašek z Bířkova napsal o jízdě a putování Lva z Rožmitálu z Čech až na konec světa Deník. Soustředil se v něm zejména na vylíčení zvyků a všednodenního života a na místopisné zajímavosti jednotlivých poselstvem navštívených zemí (Německo, Belgie, Anglie, Francie, Portugalsko, Španělsko, Itálie). Právě z tohoto Deníku citoval herec, který našim žákům předvedl v lehce groteskním až parodickém tónu to nejzajímavější z výše zmíněné výpravy. Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov Mgr. V. Savka Zajímavé snad budou i ohlasy našich žáků: Před začátkem jsme si měli vypnout telefony, aby nerušily představení. Pan herec na sebe navlékl červenou kápi a ukazoval nám rytířskou rukavici a výzbroj. Předvedl nám toho více, například nasedání do vozu taženého koňmi, švihání bičem nebo cestu na lodi. Tvrdil, že každá loď musí mít na přídi mořskou pannu, to proto, aby šťastně doplula do přístavu, z něhož vyrazila na plavbu. On ale měl na přídi své lodě jen hlavu panenky Lukáš Kudrna (7.B) Mně se představení moc líbilo, skoro celé jsem ho prochechtala. Nejlepší bylo, jak herec předváděl, že pluje po moři, loď se pohupuje na vlnách a z její přídě náhle upadne hlava od panenky, prý hlava mořské panny Markéta Gromannová (7.A) Mně osobně se divadelní představení nelíbilo. Možná se někdo zasmál, ale s divadlem to nemělo mnoho společného. Možná bylo srandovní, když herec drbal krysu za ušima, ale jinak byly jeho loutky dost podprůměrné, například Janu z Arku udělal jen z šátku Čekal jsem od toho představení více Radek Šťastný (8.A) Představení jednoho herce bylo živé, zajímavé a vcelku vtipné. Přiblížili jsme si činy krále Jiřího z Poděbrad, byli jsme seznámeni se způsobem života v některých evropských zemích i s postavami z významných děl světové literatury, např. s Robinsonem Crusoem, Donem Quijotem aj. Alžběta Chlupová (9.B) Celé představení sehrál jediný herec, přesto vše v pohodě stíhal s úsměvem na tváři. Na začátku nám ukázal středověkou kápi, meč a halapartnu, s níž se mlátil do ruky. Ale vůbec ho to nebolelo, protože měl kovovou rukavici. Chvíli vyprávěl o Václavu Šaškovi, ukazoval nám svou loď a vyprávěl o plavbě. V závěru už to tak legrační nebylo. Představení bylo ukončeno pozváním tří žáků na pódium. Jeden z nich byl pasován na rytíře. Jan Tomek (7.B) Představení bylo vcelku pěkné a dobře promyšlené. Herec měl k dispozici výborné rekvizity a jeho humor musel zaujmout každého. V průběhu představení několikrát odbočil do jiných dob a k různým známým osobnostem (Johanka z Arku, J. A. Komenský aj.). Představení bych každému doporučil. Moje hodnocení: 85%. Denis Láznička (7.A) i Infocentrum nabízí Město Cvikov nechalo zpracovat panem režisérem Jiřím Elsnerem nový dokumentární film Cvikov brána Lužických hor Jedná se o 24-minutový dokument zachycující nejen zajímavosti Cvikova a okolí, ale také průřez životem našeho města. Snímek obsahuje např. závody hasičů, Čarodějnice, Májové slavnosti, Cvikovské dny loutek apod. Film je v české, německé a anglické verzi. Českou verzi namluvil herec Otakar Brousek. Cena DVD je 80,- Kč a je možné ho zakoupit v infocentru v přízemí MěÚ Cvikov. 10

11 Připravte se na jaro vymeťte pavouky ze skříně Sběrový den v základní škole Jako každoročně se uskuteční v rámci Den Země sběrová akce i v ZŠ Sad 5. května. Novinkou je, že vybíráme i staré oblečení (musí být čisté). Již tradičně sbíráme i víčka z Pet lahví, noviny, časopisy i netříděný papír. Ve středu 21. dubna od hodin můžete vše dovézt do ZŠ Sad 5. května. Pokračováním akce bude Den Země v pátek 23. dubna, jehož se zúčastní všichni žáci ročníků. Tento den bude zajištěna sběrová služba, která od Vás odebere oblečení či jiný sběrný materiál. Z provozních důvodů nemůžeme letos zajistit sběr ve městě. Větší množství je nutné nahlásit předem a domluvit se, zda je možné zajistit odvoz. Informace podá p. uč. Bártová. Baraban Etnofest 2010 Všichni milovníci hudby si již teď mohou ve svých diářích zakroužkovat sobotu 15. května V tento den totiž proběhne ve Cvikově 3. ročník hudebního festivalu Baraban Etnofest. Začátek akce je, stejně jako v minulých dvou letech, plánován na 10. hodinu. Vystoupení budou po celý den opět probíhat jak na otevřené scéně v parku před Městským klubem kultury, tak v sále MKK. Mezi soubory a skupinami, které prozatím potvrdily svou účast na letošním Baraban Etnofestu, samozřejmě nechybí kvarteto domácích vokálně-instrumentální soubor Lusatia consort, dětský pěvecký sbor Lužánek, zpěváci z Komorního Zěfu, ani středověká kapela Jääääär. Kromě nich se můžete těšit na pražské L arrache coeur, kteří si Vás jistě dostanou svými vlastními písněmi ve stylu tzv. bordunové hudby. Francouzské a keltské melodie nám pak z Příbrami přivezou Maděrky. Zahraniční účinkující letos na festivalu zastoupí hrající a zpívající mladé dívky z Budapešti, které si říkají Macska szem, neboli kočičí oči, a stejně jako v loňském roce k nám z nedaleké Žitavy dorazí početná bubenická skupina Balumuna. Účast dalších kapel je v současné době stále v jednání, takže jejich kompletní přehled Vám přineseme v květnovém Zpravodaji, a aktuální informace ohledně festivalu získáte také na webu Již teď je ale jisté, že po skončení dopoledního a odpoledního programu v areálu MKK bude, jako již tradičně, následovat průvod všech účinkujících spolu s návštěvníky Baraban Etnofestu na Náměstí Osvobození, kde bude zhruba od 19 hodin festival pokračovat vystoupeními na scéně před Městským úřadem a poté bude slavnostně ukončen. Vstupné na tuto akci, kterou pořádá občanské sdružení Lusatia consort o. s., je dobrovolné. Michal Stránský STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz Čas na pěknou knihu Neříkejte, že nemáte čas, to si ho jen neumíte nebo nechcete udělat. Třeba vás zláká následující nabídka : ROTTOVÁ,J. LEVY,J. GOEDE,B. - Můj život v Indii. Mladá autorka zúročila své zážitky a zkušenosti ze čtyřletého pobytu v této vzdálené asijské zemi. Ve své knize nabízí pohled na indický subkontinent a běžné Indy 21. století, text doprovází i řada zajímavých fotografií. - Ztracená historie. Cesta za tajemstvím největších záhad světa. Historie lidstva skrývá nesčetné dosud neobjevené poklady, které však přežívají jako mýty a legendy lákající archeology i lovce pokladů. V této knize se vydáte po stopách několika největších záhad minulosti co by svatý grál,, kde je Čingischánův hrob, kde vlastně ležel bájný Kamelot??? - Orchideje. Možná jste si už také udělali radost nebo jste dostali ty překrásné hrnkové orchideje, jejichž kouzlo si můžete vychutnat přímo doma. Tato příručka vás nejen seznámí s nejrůznějšími druhy těchto rostlin, ale najdete zde i přehledné pokyny, jak o ně pečovat, aby vám co nejdéle vydržely. (Pokračování na stránce 12) 11

12 (Pokračování ze stránky 11) VÍTOVCOVÁ,L. - Já a tropy. Strávila jsem v 80. letech tři roky v rovníkové Africe na pobřeží Indického oceánu. Manžel byl členem veterinárního týmu FAO. Žili jsme v hlavním městě Somálska v Mogadišu, starali se o dvě dcerky předškolního věku. Prala jsem, vařila, pekla chleba, nosila vodu, bojovala s havětí a žila jako ve středověku. Dům byl prostorný, ale žít se dalo jen na terase (pokud ji neobsadily opice), procházka v rozpáleném písku nepřipadala v úvahu (v noci teplota klesla na 35 ) a v jediném volném dnu v týdnu (pátek) se většinou oceán vzdouval v přílivu, nebo houfně hynuly žirafy. Takto autorka vzpomíná na svůj pobyt v Somálsku, kam provázela svého manžela. První vydání těchto vzpomínek bylo beznadějně rozebráno, nyní opět znovu vychází a myslím, že si opět najde své nadšené čtenáře. COLE,M. - Byznys. Napínavý román známé autorky kriminálních románů, které bývá často nazývána královnou podsvětí. Ani tentokrát nezklame a knížku s napětím zhltnete jako nic. GROSHAM, J. - a je čas zabíjet. Román je prvotinou Johna Grishama. Zavádí nás do malého městečka na americkém jihu, kde dojde k znásilnění desetileté holčičky. Její otec bere spravedlnost do svých rukou a pachatelům se pomstí. ROTH,P. - Lidská skvrna. Strhující příběh univerzitního profesora, postupně odhaluje mnohá překvapivá tajemství lidské duše. Tajemství, které se mu podařilo skrývat před svými dětmi, manželkou a přáteli celých 50. let až do doby, kdy do jeho života vstoupil spisovatel Nathan Zuckerman. Vypravěč tohoto příběhu znovu oživuje příběh skutečného Colemana Silka. BAUEROVÁ,A. - Stradona. Další autorčin román z dob dávných keltských bojovníků. Tentokrát vypráví příběh lidí poznamenaných nesmyslnou kmenovou válkou, která znamenala zkázu keltských oppid na našem území dnešních Čech. Pitva knihy děti ze třetích tříd byly svědky historicky první pitvy knihy ve Cvikově. Zjistily z čeho se kniha skládá, jaké má orgány, jakými chorobami trpí i jak doplácí na špatné zacházení. S Miroslavem Denešem za krásou, dobrodružstvím i poznáním. Takové bylo setkání v Městském klubu kultury. V březnu prvňáčkové malovali pohádku s malířem Jiřím Fixlem. Veselé a slunné jaro i Velikonoce. L.Sýkorová 12

13 Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.cvikovacek.ic.cz Nabídka letních táborů / LT ITÁLIE Numána Conerská riviera TERMÍN : CENA : 6.200,- /předběžnou objednávku + zálohu 1.500,- nutno uhradit do / CENA ZAHRNUJE : dopravu BUS, ubytování, delegáta, relaxační a cvičební program CENA NEZAHRNUJE : stravování, cestovní pojištění URČENO : Pobyt pro ženy s relaxačním cvičením na míčích HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková Podrobnější informace na tel nebo / LT KÁCOV všeobecný tábor TERMÍN : CENA : 3.500,- CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na tábor, vstupné na hrady, zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje URČENO : pro děti od 8 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků HLAVNÍ VEDOUCÍ : Jitka Bromová 3/ LT Lužické hory Cvikov TERMÍN : CENA : 3.600,- Kč CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje. CENA NEZAHRNUJE : dopravu na tábor a zpět z tábora domů NÁSTUP DO TÁBORA : v době od do hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků ADRESA TÁBORA : LT Cvikováček, Československé armády 195, Cvikov HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 4/ Příměstský tábor Cvikov TERMÍN : CENA : 2.600, - Kč CENA ZAHRNUJE : stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. NÁSTUP DO TÁBORA : Každý den ráno od 7,15 do 7,45 hodin ODCHOD Z TÁBORA : každý den ve hodin. Dítě si musí vyzvednout jeden z rodičů. V případě samostatného odchodu odevzdat písemný souhlas rodičů. URČENO : pro děti od 7 do 18 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 5/ Letní tábor Cvikovsko TERMÍN TÁBORA : CENA TÁBORA : 3.000, - Kč HLAVNÍ VEDOUCÍ : Břetislav Ptáček URČENO : pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let KAPACITA : 100 účastníků DALŠÍ INFORMACE : na adrese : 6/ Soustředění lehké atletiky TERMÍN TÁBORA : MÍSTO TÁBORA : Cvikov CENA : 1.800,- Kč CENA ZAHRNUJE : Ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, pojištění, pronájem hřiště a tělocvičny, další nutné výdaje CENA NEZAHRNUJE : Dopravu na tábor a zpět, kapesné ZAMĚŘENÍ TÁBORA : Kromě tréninkové přípravy budou probíhat turistické výlety, diskotéky, táboráky, koupání, táborové soutěže atd. HLAVNÍ TRENÉŘI : Libich Václav, Dogaru Vasil NÁSTUP DO TÁBORA : v době mezi 16,00 18,00 hodin URČENO : Všem zájemcům o atletiku a táborové dobrodružství 7/ Soustředění stolního tenisu TERMÍN TÁBORA : MÍSTO TÁBORA : Cvikov CENA : 1.800,- Kč CENA ZAHRNUJE : Ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, pojištění, pronájem hřiště a tělocvičny, další nutné výdaje CENA NEZAHRNUJE : Dopravu na tábor a zpět, kapesné ZAMĚŘENÍ TÁBORA : Kromě tréninkové přípravy budou probíhat turistické výlety, diskotéky, táboráky, koupání, táborové soutěže atd. HLAVNÍ TRENÉŘI : Fojtík Jan NÁSTUP DO TÁBORA : v době mezi 16,00 18,00 hodin URČENO : Všem zájemcům o stolní tenis a táborové dobrodružství 13

14 Cvikovský šachový turnaj Dne 20. ledna 2009 se konal první Cvikovský turnaj v tomto roce. Zúčastnili se šachové kluby České Lípy a Cvikova. Šachové partie hráčů byli napínavé, ale nakonec po vyrovnaném souboji zvítězil po celkovém součtu bodů tým z České Lípy. Každopádně naši borci ze Cvikova ukázali pěknou hru a jsem si jist, že při dalším turnaji se Cvikov umístí na vyšších místech. 4.místo - Fišera Tadeáš (Cvikov Cvikováček) 5.místo - Janata David (Cvikov) 6.místo - Jablonský Jiří (Česká Lípa-Libertin) 7.místo - Salavec Jakub (Cvikov Cvikováček) 8.místo - Janata Václav (Cvikov Cvikováček) Hlavní rozhodčí - Janata Petr Pomocný rozhodčí Vlček Bohumil Pořadatel -DDM Cvikováček Trenér - Janata Michal 1.místo - Fuka Petr (Česká Lípa-Libertin) 2.místo - Krumpolec Vojta (Česká Lípa-Libertin) 3.místo - Silný Lukáš (Cvikov Cvikováček) Turistický výšlap Pavličky Čap Husí stezka Pavličky Je sobota Slunce od rána vystrkuje blahodárné paprsky a chce odčinit několik propršených a studených dní. V 8 hodin se scházíme v dobrém počtu deseti turistů a od Severu vyrážíme směr Dubá Pavličky. Silnice jsou po ránu namrzlé, ale sluneční svit záhy dává vědět, že pomalu ale jistě je zima na lopatkách a jaro se chystá převzít vládu ku prospěchu nás lidiček. V Pavličkách pohodlně parkujeme jedeme jen dvě auta, takže nic není problém. Vydáváme se na zříceninu hradu ze 13. století nesoucí název Čap. Na ostrohu skály je roh zdiva, sklepení a buď sýpka či studna. Fotí se nám báječně, pro velekrásné počasí jsou fotečky výborné. Rozhled z Čapu je úžasný. Vidíme Vlhošť, Hazmburk, Lovoš, Milešovku atd. Odtud se vydáme stále po žluté značce k Martinské skále, kde praží slunce. Využijeme toho ke sváče a k dobití energie. Stále po žluté se dostáváme k místu, kde údajně zahynul Jára Cimrman, když mu utekly husy, které nesl z Prahy od tety. Herci z Divadla Járy Cimrmana sem dali smuteční desku a udržuje se tu hrob. Provádím zápis do knihy návštěv. Po pěti stech metrech stojíme na skále, kde je skalní výjev spící husy. Poté jdeme dále, stále vedeni žlutou značkou až na spojnici s modrou, která odbočuje vlevo do Kravího dolu. Tam se údajně ve středověkých válkách zaháněl dobytek, protože tento důl končí skalní stěnou. Trasa nás vede do obce Obrok a opět po modré hybaj vlevo, směr Čapský důl Pavličky. Cesta po celé trase tímto kouskem Kokořínské CHKO byla o šmatlání v rozbřečkaném sněhu (dosti namáhavé), místy již odtátém, což bylo velmi příjemné. I tak jsme ušli dokola 17 km, užili si legrace a prožili super hezký den. Z Pavliček se vydáváme do osvědčeného Grand Hotelu v Doksech, kde bylo naše úspěšné putování završeno chutnou krmí a osvěžujícími nápoji. Zdeněk Nigrin Konojedské bochníky Kravaře Ronov Sobota 13. března a nás se ráno v 9 hodin u Severu schází 13 výletníků. Vzácná shoda datumu s počtem. To byla dobrá předzvěst. Počasí od pátku lehce zazlobilo, větrní ořové se proháněli ulicemi a kde mohla, pískla si meluzína. Sněhové vločky padaly na již skoro jarní zemi a přinášely poselství, že se ještě nechtějí vzdát slunci a vůni jara. Ale my nic. Nasedat a jazda. Přímo do Konojed, kde se nachází lom, jehož kamenné seskupení připomíná bochníky chleba či sýra. Každému dle chuti. Tedy od silnice je tato vyhlášená lokalita asi 500 metrů, ale kdo neví, zabloudí. Naštěstí my věděli a hravě našli. Před lomem je starý zámek s kostelem a dost dlouho tato nemovitost chátrala. Nyní je v rekonstrukci někoho movitého a je radost vidět, jak vznikají nové střechy, balkony atd. Když vše prolezeme a zdokumentujeme, svištíme do Kravař na náměstí, kde parkujeme vozidla. Po zelené značce kolem kostela vyrážíme k nádraží a dále na kopec Ronov, na kterém třímá zřícenina hradu. Celou dobu nic nepadá, větrno je minimálně. Chvílemi od Úštěka i slunko se drápe mezi mraky a dodává nám pocit hezkého dne. Vzhůru ještě sníh, ale dá se vcelku jít po něm. Poslední kilometřík, již ostřejší stoupání a pod sněhem led. Opatrně bez spěchu (Pokračování na stránce 15) 14

15 (Pokračování ze stránky 14) a chvatu, dle možností každého, stoupáme až na nejvyšší bod v hradbách hradu. Rozhled slušný a vhod přijde čajík a chlebík úplně s čímkoli.cesta dolů bude adroš, ale maximálně to odnesou sedací partie. Posvačíme, probereme výhledy, co kde je a kde kdo zde už byl. Společné foto a je to akorát. Oblačnost lehce zatahuje oponu, tak vzhůru dolů. Tedy opravdu opatrně. Protože jsme samí šikovní, bez větší úhony překonáme nejkritičtější místa a pak už normálka zpět na náměstí obce Kravaře. Odložit bágly a velím k pochodu do restauračky U Doušů. Již ji známe a víme, do čeho jdeme. Příjemné prostředí a domácí strava opět nezklamaly. Pravda, dnes jsme ušli vcelku jen 7 km, ale jak jsem hned ráno všem hlásal je to výlet pro potěchu oka a ducha. A byl. Když jsme nasedali do aut, začalo drobně pršet. A nám už je to úplně jedno. Zdeněk Nigrin OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině v těchto dnech : 2. dubna 2010 LINDAVA, SVITAVA Autobusová zastávka hodin (naproti hřišti, Lindě) Křižovatka na Sloup hodin Svitava otočka hodin 15. dubna 2010 CVIKOV Veterinární 0rdinace hodin Nábřežní ul hodin Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Cena očkování činí 120,- Kč. 10. dubna 2010 DRNOVEC U restaurace hodin 10. dubna 2010 TRÁVNÍK U CVIKOVA Autobusová zastávka hodin Rekonstrukce multifunkčního centra Sever Jak dál? Zimní období konečně ulehlo ke spánku a dle mého názoru se většina z nás dočkala příjemnějších jarních dnů. Na úvod mi dovolte veškeré základní informace týkající se uvedené stavby. Záměr zachránit a koupit tento objekt byl schválen v únoru 2005 Zastupitelstvem města a od listopadu téhož roku se město Cvikov stalo vlastníkem. Poté byla zpracovaná projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Protože se jedná o náročnou stavbu máme celkem tři stavební povolení (stavební úpravy objektu, povolení k vodohospodářským objektům a povolení k dopravním objektům chodníky, parkoviště). To jsme již v roce Následně bylo požádáno o dotaci. Bohužel první pokus nebyl úspěšný a teprve v loňském roce se finanční prostředky získat podařilo. Jedná se o 85 % z ROPu NUTS II (Regionální operační program), 7,5 % z krajských fondů a zbývajících 7,5 % je náš vlastní podíl města. Celkové náklady jsou ve výši cca 60 mil Kč, z toho cca 56 mil. na stavební část. Ke konci loňského roku byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby, který vzešel z výběrového řízení jako vítěz. Jedná se o Sdružení firem Cvikov Sever EG (Cl Evans s.r.o a Gedos s.r.o) z České Lípy. Jsou to již tři měsíce kdy byly započaty práce na této náročné rekonstrukci a osobně musím říci, že se opravdu v krátkém časovém období udělalo mnoho. Jsou dokončeny bourací práce spočívající v otlučení veškerých vnitřních (Pokračování na stránce 16) 15

16 (Pokračování ze stránky 15) omítek, bourání nevyhovujících příček, kompletně byly odkryty stropní konstrukce, proběhla výměna dřevěných trámů, nahrazeny byly nevyhovující hurdiskové stropy, proběhla sanace veškerých prasklin stěn, betonáž podkladu a na základě mykologického posudku odstranění plísně v prostoru jeviště a galerie. Touto cestou bych chtěl poděkovat sousedům paní a panu Kameníkovi, za trpělivost a vstřícnost, protože opravdu byly chvíle, kdy se i přes zábrany prášilo až moc. Věřím, že s nastávajícím slunečným počasím budou přibývat veškeré práce a z jara příštího roku se dočkáme dokončení a otevření této historické budovy, která k našemu městu patří. Stavební technik města Petr Vrabec V EKUMENICKÉM DUCHU Rudolf Repka ŘK Milí čtenáři, v nově zavedené rubrice Zpravodaje vám nabízíme krátká zamyšlení nad biblickými texty. Biblické citace budou převzaty z ekumenického překladu Bible V minulém čísle jsme začali zamyšlení nad prvními verši Janova evangelia. (Jan 1,1-5) Dnes pokračujeme veršem devátým: Bylo tu světlo pravé, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo do světa. Jan se už zde připravuje na verš 14, o kterém budeme hovořit níže. Světlo, které přicházelo do světa a osvěcuje každého člověka není jen pouhým fyzikálním světlem, ale světlem, které proniká člověka, jeho duši. Prve Slovo je zde nyní nazýváno světlem, aby bylo možno lépe vyjádřit účinek Slova. Slovo osvěcuje. Víme, že světlo potřebujeme k vidění, abychom se mohli orientovat, číst, poznávat. Světlo je pro Jana symbolem pro Poznání. Slovo svým světlem osvěcuje člověka, aby jej v tomto světle člověk poznával. Je z toho zřejmé, že je to Bůh, který nejprve dává podmínky k jeho rozpoznání (světlo) a teprve díky tomuto světlu je člověk schopen vidět, poznávat Boha. Zde Jan vyvrací letitý omyl, že jsou to lidé, kteří si nejprve vymysleli Boha a na to vytvořili teologii. Podle Jana je to primárně Bůh, který dává podmínky (světlo) k tomu, aby byl Bůh člověkem poznatelný. Bůh si přeje, touží po tom, aby ho lidé nalézali. Na světě byl. Svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale vlastní ho nepřijali. (Jan 1,10n) Zde Jan změnil střední rod (to světlo nebo Slovo) na rod mužský (on). Nehovoří již obrazně, ale jde přímo ke kořenu: Na světě byl (ale kdo?), svět skrze něj povstal. Koho má Jan na mysli je uvedeno ve verši 14. A Slovo se stal o tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn plný milosti a pravdy. Jestliže první verš říká, že na počátku bylo Slovo, čtrnáctý verš navazuje a říká, že Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A tak se mnohé osvětluje. Jan celou dobu hovoří o Kristu, Božím Synu. Jestliže jsme zvyklí říkat,že Bůh stvořil svět, tak na základě Janova prologu můžeme upřesnit, že Bůh stvořil svět skrze Syna (skrze Slovo, které se stalo tělem). Kristus (Ježíš z Nazareta) je oním Slovem, které bylo na počátku dříve než byl svět. Nyní se můžeme vrátit k verši jedenáctému: Přišel do svého vlastního, ale vlastní ho nepřijali. Jan má zřejmě na mysli ty, kteří usilovali o jeho zabití. 12. a 13. verš navazuje slovy: Těm pak, kdo ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. (Jan 1,12n) Zde Jan hovoří o dvojím zrození. První je to biologické. (děti pozemských otců), druhé je duchovní (narodili se z Boha). Tímto druhým zrozením má Jan na mysli křest. Tak jak říká Ježíš Nikodémovi: Nenarodíli se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. (Jan 3,3) a Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůže vejít do království Božího. (Jan 3,5). Křest, o kterém Jan hovoří je Novým zrozením, zrozením pro Boží království. Bůh nabízí člověku spásu. Ne však násilně, že by člověk byl nucen v rozporu se svým přesvědčením přijmout křest. Bůh svrchovaně respektuje lidskou svobodu a nechává na každém z nás, co zvolíme. V Janově evangeliu však dává jasný vzkaz: Těm pak, kdo ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Proč je ale křest pro život věčný tak nevyhnutelný? Čím člověk život věčný ztratil? O tom zase příště. Bohoslužby o Velikonocích ve Cvikově 2010: ZELENÝ ČTVRTEK - 1. dubna - kostel sv. Alžběty 18:00 - mše svatá VELKÝ PÁTEK - 2. dubna KALVÁRIE kostel sv. Alžběty 15:00 - křížová cesta 18:00 - velkopáteční obřady BÍLÁ SOBOTA - 3. dubna - kostel sv. Alžběty 20:00 - VELIKONOČNÍ VIGILIE - 3 křty dospělých NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - 4. dubna - kostel sv. Alžběty 10:00 mše svatá PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - 5. dubna - kostel sv. Alžběty 10:00 mše svatá 16

17 Prodeje bytů ve Cvikově důvod k zamyšlení. Po posledním zasedání Zastupitelstva města Cvikov, které se konalo 18. března jsem se musel zamyslet. Předmětem diskuse byla otázka prodejů bytů ve Cvikově. Se svou nespokojeností přišli nájemníci bytového domu čp.546, 547 v ul.mánesova. Oč vlastně jde. Město Cvikov rozeslalo všem nájemníkům dopisy s předběžnou cenou dle odhadu, za kterou si nájemníci nebo jejich nejbližší příbuzní mohou byty koupit. Nutno podotknout, že se jedná o nabídku města. Nikdo z nájemníků není do ničeho nucen. S argumentem nájemníků, že domy a byty jsou zdevastované, nesouhlasím. Osobně zastávám názor, že snížená cena je velmi příznivá. Pro zajímavost jsem si nechal ze Správy bytů SMC s.r.o vyjet finance za poslední tři roky. Za nájemné výše uvedeného domu, bylo vybráno ,- Kč. Náklady za opravy za uvedené období jsou ve výši ,- Kč. Výsledek je jasný. Město prodělává v posledních třech letech cca 30 tis.kč. Obdobně je tomu ve všech bytových domech. To je ten důvod proč zastupitelé rozhodli o prodeji bytů. V první vlně budou byty prodány za 1/5 ceny. Po průzkumu v obdobných městech stejné velikosti je Cvikov jediný s tak nízkou cenou. Jinde to je vesměs za 1/3 ceny. Znamená to, že např. byty velikosti 2+1 (cca m2) odhadnuté za cca 550 tis.kč, budou za cca 110 tis.kč. Je to opravdu hodně? Závěrem si myslím, že každý by mněl zvážit, zda se mu tato investice do svého budoucího majetku vyplatí. Stavební technik města Petr Vrabec Kostel sv.alžběty ve Cvikově (Mgr. Ladislav Smejkal 13. dubna 2009) V rámci oslav 450 let od vysvěcení kostela svaté Alžběty vydalo město v loňském roce malou skládačku o historii kostela. Text napsal Mgr. Ladislav Smejkal z českolipského muzea. Ve skládačce jsme bohužel nemohli zveřejnit celý text, ale pouze jeho část (vzhledem k rozsahu tiskoviny). Rozhodli jsme se na pokračování zveřejnit celý text, který se týká nejen kostela, ale i historie Cvikova. dokončení Za třicetileté války Cvikov velmi trpěl přechody vojsk, ale zdá se, že oproti jiným městům byl přece jen poněkud ušetřen, protože již nebyl na hlavních trasách pohybu vojenských oddílů od severu k jihu. V 18. století byla stará původní úcta ústřední světici poněkud oslabena a do popředí se dostává jiný kult, v našem případě úcta ke svatému Valentinovi. Působil pronikavě na široké vrstvy obyvatelstva, přičemž vyzníval až pověrčivě. Zdá se tedy pravděpodobné, že úcta k němu mohla zde panovat od středověku tak, jak na některých jiných místech Českolipska. Velkým příznivcem kostelů svého panství se ve dvacátých až čtyřicátých letech 18. století stala velkovévodkyně Anna Marie Toskánská. K roku 1728 nechala kostel celkově přestavět, takže nabyl barokní podoby, třebaže si zachoval proporce vysokého gotického kostela. Paní na Zákupech opatřila během svých římských cest řadu ostatků světců a přivezla je na své panství. Většinou se jednalo o nálezy ze soustavně prohledávaných římských katakomb a mnohé drobné kůstky a úlomky byly spojovány s postavami, o nichž toho bylo reálně známo jen velmi málo. Nicméně je zřejmé, že šlo o okruh mučedníků z raných křesťanských dob. Kulturně historickou kuriozitou jsou úplné kostry svatých, většinou z hlediska liturgické úcty celkem vedlejších a zapomenutých. Pro Cvikov opatřila ostatky svatého Julia. Jedná se s největší pravděpodobností o velmi málo doloženého mučedníka z počátku 4. století, který jako římský vojenský veterán byl se skupinou vojáků společně sťat v Durosturu v dnešním Bulharsku, protože zarytě lpěl na své víře. Kosterní pozůstatky putovaly z Říma do kláštera premonstrátek v Doksanech, kde sestry nechaly kosti obalit voskem a vytvarovat figuru, která také byla patřičně nastrojena a představuje stylizovaného římského legionáře. Bezprostředně po dovršení přestavby kostela v roce 1729 byl zde instalován velký skříňový oltář se světcovou postavou vzbuzující nepochybně velký obdiv. Po strašné morové ráně roku 1680 byly zřizovány morové oltáře. Cvikovský byl zasvěcen sv. Fabianovi a Šebestianovi a vznikl v roce V té době počíná se i stavění Mariánských a Trojičních sloupů. Ve Cvikově byl sloup Panny Marie postaven v Mlýnské ulici v roce V 18. století se cvikovský kostel sv. Alžběty pyšnil prý až deseti oltáři. Životnost a pestrost barokního kultu dokládá i poutavá tradice cvikovské kalvárie, připomínané prvně roku 1729, která byla v následujících letech spojena s poustevnou. V 19. století prošla postupně Cvikovem průmyslová revoluce, která přinesla některým blahobyt, ale většině prostých lidí nemalé utrpení. Málokde tak, jako ve Cvikově, je možné stopovat transformaci křesťanské víry do nové podoby duchovně prokvetlé touhy po něčem opravdu velkém, ale světsky pojatém. Do města přichází tajně socialistické učení, jehož vykladači jsou různí agitátoři ze Saska, kteří navštěvují malé tajné kroužky. Cvikovský rodák, socialista Karel Kreibich, vystihl věrně atmosféru městečka, jehož četní obyvatelé přijímali nové nauky jako náboženství. Matriční údaje z doby první Československé republiky hovoří o tom, že téměř čtvrtina obyvatel Cvikova vystoupila veřejně z katolické církve, což bylo v prostředí města s německou většinou něco málo obvyklého. Velké výstupy z církve v českém prostředí měly kulturně politické důvody, zde šlo o důvody sociálně politické. V době meziválečné se cvikovský kostel ve věcech svého patronátu ocitl v poněkud zvláštní situaci. Zákupské panství bylo konfiskováno státem jako habsburský majetek a Československá republika se stala přímým patronem zdejšího farního beneficia. Farář Rudolf Bergmann toho využil, aby ve spolupráci se státním památkovým úřadem prosadil restaurování kostela. Bohužel nemáme zatím k dispozici žádná místní autentická svědectví z církevních kronik o tom, co prožívali věřící v letech před druhou světovou válkou a během ní. Květen roku 1945 byl na zdejší faře zaznamenán osobitým způsobem, a to vloženými řádky do jednacího protokolu. 18. června 1945 došlo k první evakuaci obyvatelstva. 28. září se konalo poslední německé kázání a od 30. září se přestalo německy pronášet požehnání. Oba němečtí kněží, farář Rudolf Bergmann a kaplan Anton Hrnčíř odešli se zdejším německým obyvatelstvem. Německé věřící nahradili čeští, ale jejich počet se dále pronikavě snížil. O životě místní církve zvláště po roce 1948 nevíme téměř nic. Nejdéle sloužícím farářem byl Josef Pohl. Byl oblíben a vážen, ale na neblahých poměrech nemohl nic změnit. V letech byl jmenován farářem ThLic. Petr Kubíček, JCDr., od roku 2007 působí na farnosti páter Mgr. Rudolf Repka. Rok 2009 se připomíná 450. výročím výstavby a vysvěcením současného kostela. Mgr. S m e j k a l 17

18 Cvikovské miniaturky Jak se vaří guláš Takové pěkné dny to byly: sluníčko nepálilo, ale vlídně hřálo a v lesích vystrkovali hnědé hlavičky hříbečkové. Jediné, co narušovalo pohodu, bylo to, že nebyly k mání brambory. Možná, že to ještě pamatujete; tak někdy okolo září zmizely z pultů brambory, a asi tak po deseti čtrnácti dnech na trh přišly brambory tak zvané zimní. Doba to nebyla dlouhá, dalo se to vydržet. (nebo se dopustit polního pychu, že?!) A právě v tuto dobu zorganizoval můj muž pohodový víkend u rybníka v jižních Čechách, v kempu, v útulné chatičce s veškerým vybavením. A že si večer uděláme ohýnek a opečeme buřty. Takže ten pátek rychle z práce domů, muž, dcera a já jsme naskákali do autíčka a pá pá. Přijeli jsme do kempu, sluníčko ještě svítilo, ale vysušit odcházející bouřku nějak ještě nestačilo. Nu, na ohýnek to asi nebude.. Ve vlahém rybníce jsme spláchli prach z cesty, muž a dcera vzali houbový košík, že půjdou do lesa a za hodinu se vrátí. A já zatím uvařím svůj nedostižný bramborový guláš. Ano, přesně tak to řekli, holomci. I začala jsem dumat: řekli hodinu. Výborně. Takže se vrátí nejdřív za dvě hodiny; Od té doby, co dcera začala studovat obor mého muže, vedli dlouhé odborné debaty, z nichž jsem rozuměla téměř všem spojkám a předložkám. Takže časově to vychází. Prima. A co brambory? V kempu byly dvě prodejny, správné, jak má pro táborníky být: pivo, limo, salámy, pytlíkové polévky, nanuky, zelenina. Brambory? Jó, paninko, leda tak příští týden! Skočit do auta, sousední městečko bylo docela blízké, leč bezbramborové. A na polích taky ani ň. Když se naši za dvě (dvě!!!) hodiny vrátili z lesa, dokonce i nějaké ty houby ulovili, na stole stál stojan, pod ním hořely dva malé svícínky, na stojanu urostlý kastrol, ze kterého voněl bramborový guláš. Hladovci se na něj vrhli a baštili, až se jim boule za ušima dělaly. Když byl první hlad zahnán, ozval se můj muž: A co to vlastně jíme? Máma brvou nehne: Tys to nepoznal? No přece bramborový guláš, jak sis přál. A v koutcích jí cuká smích. A z čeho ten guláš je? nedá se hlava rodiny. Nóóó, váhavě vysvětluje máma, přece se tam dává cibule, česnek, paprika, buřty A brambory! hromuje táta, dcerka se smíchem kucká. No ano, vidíš, málem bych zapomněla, brambory, brambory taky! Teď už se máma směje zcela nahlas. Ale v krámě brambory nejsou! trumfuje táta. No, nejsou, nijak neodporuje máma. A kde se tedy ty brambory v tom guláši vzaly, když v krámě nejsou?! Brambory v krámě nejsou a hned tak nebudou, souhlasí máma, ale mražené bramborové hranolky ano, no a ty jsem nekrájela --- Já vím, že jsem jim to měla dát nějak zlehýnka: oni mi dali hobla! Opravdu se stalo! Janinka Úryvek z knihy paní Hany Králové Střípky z minula - Vyprávění Bydleli jsme na předměstí malého pohraničního města, v samé blízkosti domova byl zalesněný kopec Zelený vrch. Byla tam také jeskyně, vyhloubená ještě původním obyvateli. Cesta vedla k lesnímu divadlu, které vzniklo za časů Němců. když ještě zdejší kraj obývali. Po roce 1945 se tam také hrálo divadlo. Kabiny, jeviště i hlediště, dokonce i nápověda byly vyrobeny z pískovce. Divadlo bylo vybaveno kulisami perníkové chaloupky. Muselo to být v té době kouzelné. Asi o sto metrů dál na samém úpatí Zeleného vrchu stála turistická chata. Jednoho dne vyhořela. V lese jsme byli jako doma, znali jsme každý strom, nic nám tam nehrozilo. V blízkosti Cvikova se nachází přírodní výtvor, zvaný Dutý kámen. Jsou to pískovcové skály ukryté v borovém lese a jedna z těchto skal je uvnitř dutá. Na kruhové ploché skále jsou umístěny sluneční hodiny. Kdysi tato místa byla cvikovskými dětmi velmi oblíbená. Naše dětství bylo nádherné, bezstarostné, plné zážitků a opravdových příběhů... Chtěla bych projít okolí jako dřív, opět vystoupit na nejvyšší místo Zeleného vrchu odkud je vidět celé panorama našich nádherných Lužických hor... (knihu lze zakoupit v knihkupectvích Nový Bor, Česká Lípa, Informační centru ve Cvikově a v novinových stáncích). Hejtmanský ples v Novém Boru vynesl na dobročinné účely téměř 100 tisíc korun V pořadí 6. hejtmanský ples, který se v pátek uskutečnil v Parkhotelu v Novém Boru, vynesl na benefiční účely 95 tisíc korun. Dětskému domovu, Základní a Mateřské škole v Krompachu, Domovu důchodců ve Sloupu v Čechách a Léčebně respiračních nemocí ve Cvikově předal Stanislav Eichler ještě v průběhu plesu šeky, všem na shodnou částku Kč. I v předchozích pěti ročnících byl vždy celý výtěžek plesu použit na dobročinné účely a celkem již bylo rozděleno více než půl miliónu korun. Jsem rád, že i letos přijde na námi zřizované organizace skoro sto tisíc korun, řekl hejtman, který šeky (Pokračování na stránce 19) 18

19 (Pokračování ze stránky 18) na místě předal ředitelce Dětského domova Regině Stiblíkové, řediteli Domova důchodců Zdeňkovi Vlkovi a řediteli cvikovské léčebny Rudolfu Fockemu. Peníze půjdou na projekt nazvaný Doprovázení, kdy po dva roky bude jeden náš pracovník pomáhat dítěti, které odchází z našeho domova. Bude jej doprovázet, aby se naši absolventi dobře osamostatnili a začlenili do společnosti, prozradila směřování peněz ředitelka. Zdeněk Vlk chce peníze věnovat na zpříjemnění prostředí klientům domova, konkrétně na rekonstrukci sochy, a Rudolf Focke hodlá vybudovat alespoň část dětského hřiště v blízkosti dětské léčebny. Děti si v průběhu pobytu musejí mít někde hrát, a to na bezpečném hřišti, na jehož úpravu získané peníze z hejtmanského plesu použijeme, zdůraznil. Ples zahájili hejtman LK Stanislav Eichler a starosta města Jindřich Mareš. K tanci a poslechu hrál Bohemia Universal Band, jako host večera vystoupila skupina Abba Stars Revival a módní přehlídku předvedly modelky agentury Reas Agency. Nechybělo tradiční slosování vstupenek o zajímavé ceny. Večerem skvěle provázel známý moderátor Jan Žíla, který v závěru prozradil, že se údajně proslýchá, že příští, již 7. hejtmanský ples, bude možná v Jablonci nad Nisou. Sklidil bouřlivý potlesk, neboť spokojení účastníci 6. hejtmanského plesu v Novém Boru se prý opět rádi nechají překvapit jako příjemným, komorním prostředím novoborského Parkhotelu. Informace z NSP Česká Lípa Jak dál s rakovinou tlustého střeva? Máme v naší republice některá prvenství, někdy jsme pyšní a většinou ne. Teď si zásluhou jedné sympatické holky všichni myslíme, že jsme nejlepší na světě v dámském rychlobruslení. Taky jsme ale nejlepší v pití piva (160 litrů za rok pro každého z nás včetně nemluvňat), kam se hrabou Irové a Němci, další v pořadí. Do té nelichotivé kategorie patří další prvenství: jsme ve světě první v onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku za rok je nově zjištěno kolem případů, za rok taky pro tuto diagnózu přibližně 500 lidí umře. U obou pohlaví je tento nádor druhý nejčastější, u žen za rakovinou prsu a u mužů za rakovinou plic. V okrese Česká Lípa bylo zjištěno v loňském roce 48 nových případů. Je to méně než by odpovídalo počtu obyvatel. Proč? Může jít o prostý meziroční výkyv, může to znamenat, že je těchto nemocných u nás méně, může to ale taky znamenat menší úspěšnost ve vyhledávání těchto nemocných ta třetí možnost je varující. Lékaři mohou objevit u pacienta tento nádor, pokud má potíže: hubnutí, změna stolice, krev ve stolici. Žádoucí je ale zjistit nádor dříve než přijdou příznaky, je pak i daleko větší naděje na vyléčení. K tomu jsou nyní dvě možnosti: 1/pravidelné vyšetření stolice na přítomnost i nepatrného množství krve (TOKS) a při pozitivitě nálezu pak endoskopické vyšetření tlustého střeva kolonoskopie. Pojišťovny tento systém hradí od 50 let věku pacienta pět let v intervalu jednou ročně, dále pak jednou za dva roky, pokud negativní výsledek úplné kolonoskopie tento screening neukončí. 2/ nově pak je možná i další varianta: bez předchozího vyšetření stolice hned primární screeningová kolonoskopie od 55 let věku pacienta jednou za život nebo jednou za 10 let to je zatím ještě otázkou dalšího jednání. Tento systém je spíše výhodnější při negativním výsledku korektně provedené kolonoskopie dá pacientovi klid na dalších 10 let. Toto onemocnění má totiž svůj vývoj: od drobného polypu k většímu a k velkému, a až poté k nádorovému zvratu, a tento vývoj trvá léta. Vyšetření stolice na okultní krvácení (TOKS) má navíc svoje limity: negativní výsledek přítomnost nádoru nebo jeho předchůdců (polypů) bezpečně nevylučuje. V roce 2009 jsme na našem endoskopickém pracoviště provedli celkem 1290 kolonoskopií, z toho screeningově pro pozitivní TOKS 203 vyšetření. Těchto preventivních vyšetření by samozřejmě mělo být víc, ať již v programu vyšetření stolice na okultní krvácení nebo v programu primární screeningové kolonoskopie. Rakovina prsu a rakovina tlustého střeva mají propracovaný systém včasné diagnózy. Na rozdíl například od rakoviny plic. Jen ho lépe využívat. Bez spolupráce informované veřejnosti, praktických lékařů a odborných lékařů v oblasti zažívání, gastroenterologů, to ale nepůjde. MUDr. Miroslav Čerbák Interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Neodkládejte preventivní vyšetření prsou. Navštivte Mamocentrum v České Lípě. Čím dříve, tím lépe! Bezplatné vyšetření prsou by měly v českolipském Mamocentru podstoupit všechny starší ženy, které ho kvůli poplatku zhruba 500 Kč odkládaly. Od 1. února totiž nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2010 Sb. ruší horní věkovou hranici pro účast v mamografickém screeningu. Až dosud byla účast ve screeningu ze zákona bezplatná pouze pro ženy ve věku 45 do 70 let. I když některé zdravotní pojišťovny přispívaly na toto vyšetření ženám nad 70 let v rámci preventivních balíčků, tak nyní již mají možnost bezplatného mamografického vyšetření v dvouletých intervalech všechny ženy starší pětačtyřiceti let. Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetření žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit případné onemocnění v co nejčasnějším stádiu. Nemoc zachycenou včas je možné dobře a úspěšně vyléčit. "Karcinom prsu je jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění ženské populace v České republice, ve svém výskytu si udržuje smutné prvenství. Každým rokem je jich více. Nemoc se přesouvá i na mladší ženy," upozorňuje primářka radiodiagnostického oddělení v České Lípě MUDr. Hana Čerbáková. Řada žen se k lékaři dostaví až se značným zpožděním, kdy šance na účinnou léčbu znatelně klesá. Preventivní kontrolu prsu by proto rozhodně měla jednou ročně absolvovat každá žena starší pětatřiceti let. Platí zásada: 19 čím dříve lékaři zákeřnou chorobu odhalí, tím pro léčbu lépe. Akreditované Mamocentrum v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa je součástí radiodiagnostického oddělení, které vede právě primářka MUDr. Hana Čerbáková. S mamografem zde pracuje pět lékařů, pět zdravotních sester a pět laborantů. Denně vyšetří až 40 pacientek mamografem a dalších 30 pacientek ultrazvukem. Tým zdravotníků provádí komplexní mamografické vyšetření na rentgenovém i sonografickém přístroji včetně cílené biopsie, což umožňuje velmi rychle a efektivně stanovit druh a typ onemocnění a určit přesně další postup nutný pro vyléčení pacientky. Vyšetření prsu je bezbolestné a lékařky ženy s výsledky hned seznámí. Petr Pokorný, tiskový mluvčí

20 Rytířský skok v divadle? Ano i Rytířský skok, nebo-li Skála smrti může vystupovat v divadle. Vysvětlím dále. Náš ochotnický spolek NOPOĎ (Novoborské Prozatímní Osvobozenecké Divadlo) pořádá každoroční soustředění, to kvůli studiu nových her, divadelních technik i poznávání okolní krajiny kam vyrážíme na krátké výlety. Při posledních setkáních mnohé z nás uchvátily plastiky vytesané do skal v okolí Mařenic a Kunratic, ale výlet ke Skále smrti mezi Kunraticemi a Lindavou nám doslova vyrazil dech. Většina z nás byla ohromena při prohlídce skalní stěny Rytířského skoku, který znázorňuje pověst o prchající panně před zlým rytířem. Brzy to bude rovných sto let co tento reliéf vytesali Karel Beckert a Karel Bundesmann. Pověst o níž nám skála vypráví je však mnohem starší. Atmosféra místa nás přiměla k dalšímu studiu pověstí našeho kraje, a celé snažení vyústilo v divadelní hru o boji dobra a zla, o životě v jednom cvikovském mlýně, kde mlynářská dcerka Alenka dospěla v krásnou slečnu. O rytíři Zlořádovi, který chce Alenku dostat stůj, co stůj. O Kunratickém skřítkovi, který nás celou hrou provede a o mnohých dalších postavách, které nás přenesou v čase o pár století zpět, kdy v našem kraji byly jen zalesněné hvozdy, v údolích bezedné bažiny a vládu nad krajem měl loupeživý rytíř Zlořád. Vtěchto dobách vznikaly pověsti o pokladu nedozírné hodnoty v jeskyni na hoře Klíč, o lesních vílách, které každého utancovaly k smrti v okolí Jezevčího vrchu (též Limberku), zvlášť v době kdy kvete známá měsíčnice vytrvalá, která již svou vůní každého omámí. A o dalších pověstech. A premiéra? Na premiéru Jste zváni, bude v pátek 9. dubna v 19 hod. V novoborském divadle. Přijďte se pobavit, poučit a držet palce Dobré paní Lužických hor aby vše dobře dopadlo. Jistě toto téma bude zajímavé i pro děti, u nichž jsme stanovili hranici vhodné od deseti let. Těšíme se na Vaši návštěvu. Za Nopoďáky Vás zve Vít Chalupníček Dne 29. dubna 2010 uplyne rok od úmrtí mé milované maminky, paní Jiřiny Houžvičkové. Dne 17. dubna 2010 oslaví paní Alenka Tímová 70 let svého života. Přejeme jí do dalších let, hodně zdraví, optimismus, pohodu, dobrou náladu a pevné nervy s vnoučaty. Dcera Jana, synové Miloš a Jan s rodinami Kdo jste ji znali, věnujte s námi tichou vzpomínku. S láskou stále vzpomínají dcera Ivana s rodinou a ostatní příbuzní Srdečně děkuji Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově za upřímné blahopřání a milý dárek k mým narozeninám. Kateřina Zagalská, Cvikov Řádky z atletiky Hlavní sezóna atletů se blíží Většina mladých atletů DDM Cvikováček se pilně připravuje na hlavní letní sezónu V soutěži družstev do základních kol nastoupí nejmladší a mladší žáci chlapci i děvčata. V Okresní lize škol bude oddíl reprezentovat naši školu. Věříme, že se připojí i žáci školy, kteří nejsou členy našeho oddílu. Na školní olympiádě startovalo hodně šikovných dětí. Medailisté z této olympiády by určitě bodovali i v okresním měřítku. Starší členové oddílu budou v soutěži družstev hostovat. Jakub Janda, Hynek Chalupníček, Vojtěch Focke, Jakub Bouda a Míra Špaček budou usilovat o body ve 2. lize mužů AC Česká Lípa. Lucka Vrabcová bude oporou ve stejném oddílu v soutěži žen. Tereza Pokorná si vyzkouší druhou sezónu extraligy žen za AC Česká Lípa a bude hostovat za ACP Olymp Brno v semifinále a finále MČR družstev juniorek. 18. září za tento tým bude bojovat v evropském finále juniorských mistryň svých zemí v polském Bydhošti. V soutěži jednotlivců má největší ambice Tereza Pokorná, která v hale získala stříbrnou medaili v juniorkách a dvě medaile na mistrovství do 22 let. Očekává se její návrat 20 do reprezentace. Jakub Janda se v hale probojoval do prvé desítky v ČR v halovém sedmiboji. Čeká se, že se mu to podaří i v desetiboji. Víceboje jsou naší parádní disciplinou. V této disciplině je největší konkurence. Připravit se tak, aby se vám sešlo všech deset disciplin je velmi těžké. Věříme, že se to Jakubovi podaří a získá tím možnost startu na velkém mezinárodním desetiboji v červnu v Kladně, kde bude startovat i olympijský vítěz Clay. Věříme, že se všichni na sezónu připraví tak, aby si zlepšili osobní výkony a na konci sezóny z ní měli dobrý pocit. Za oddíl atletiky Václav Libich

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 21 členů zastupitelstva: Jaroslav Hanzlíček, Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch, Radomír Schindler, Darek Stejskal, Mgr. Ivo

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení č. 1 Navržený program: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Volba

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014

U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Město Cvikov Účast: 21 členů přítomno Usnesení č. 1 U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Zastupitelstvo města Cvikov schvaluje následující

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady města Žatce konané dne 12.3.2013 Usnesení č. 150 /13-193 /13 150/13 Schválení programu 151/13 Kontrola usnesení 152/13 Informace o investičních akcích 153/13 Nabídka

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 12. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 28.05.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!!upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 200/14: RaM schválila program jednání

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 30.05.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města!!!upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 222/16: RaM schválila program jednání

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 51. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 14.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/51R/2016

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 392/16/RM/2013 směna pozemků Lesy ČR,s.p. Rada města navrhuje zastupitelstvu města zveřejnit

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 Město Cvikov Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členové, 1 omluven p. Jirák 268/12 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2012/2013

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 konaného dne 22. dubna 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více